• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

úvodní stránka › Úvodní stránka  

Úvodní stránka

i
tisk
 

Úvodní stránka

DataPlán je informační systém Národní sítě Zdravých měst ČR pro řízení municipalit a regionů k udržitelnému rozvoji ..více

Přes mapku "Vyberte místo" můžete na každé stránce webu vybrat se seznamu měst, obcí, krajů.....

Ne každé město využívá nástroje naplno. Množství dat vám orientačně přiblíží tato pomůcka.....

      úroveň naplnění daty úroveň naplnění daty

Jaké jsou rozvojové záměry?

dokumenty, plány,
projekty


Jaké problémy vidí
lidé a odborníci?

plánování s veřejností,
ankety, průzkumy

Co obsahuje
rozpočet?

rozpočty a jejich
vztah ke strategiím
indikátory,
porovnání,
metody kvality,
příklady dobré praxe

Jak měřit naše
úspěchy?


úřad,
organizace mimo úřad

Co kdo dělá?

udržitelná doprava,
udržitelná energetika,
podpora zdraví, kampaně

„Společná témata“


Strategický plán rozvoje města/obce/regionu a
další rozvojové koncepce. Zásobník projektů
včetně možností jejich financování z externích zdrojů.

Desatero největších problémů města/obce/regionu,
vycházející z Komunitního plánu zdraví a kvality života.
Ankety a průzkumy mezi obyvateli.

Schválená výdajová část rozpočtu (účetní uzávěrka)
a její vztah ke strategické dokumentaci
(strategický rozpočet).

Přehled indikátorů strategické dokumentace a dalších
ukazatelů vč. možnosti porovnání s ostatními
městy/obcemi/regiony. Příklady dobré praxe.

Struktura úřadu a ostatních orgánů města/obce/regionu
vč. příspěvkových organizací a partnerských subjektů.
Přehled finančního a věcného plnění svěřených aktivit.

Zapojení města/obce/regionu do tzv. společných
témat na místní a regionální úrovni.
Zapojení do osvětových kampaní.

Jaké jsou rozvojové
záměry?

Informační systém DataPlán pracuje se strategickou dokumentací na úrovni města, obce, regionu. Jedná se o střednědobé strategické rozvojové plány či tematické koncepce a jejich krátkodobé akční plány.

DataPlán umožňuje rovněž sběr konkrétních rozvojových projektů města/obce/regionu, jejich další tematické třídění a především správu těchto projektů v čase.

Výhodou DataPlánu je přehledné zobrazení souvislostí mezi strategiemi, koncepcemi a schváleným rozpočtem.

Město/obec/region samo rozhoduje, jaká data vyplní a jaké funkce DataPlánu využívá (viz úroveň naplnění daty).
 

Jaké problémy vidí
lidé?

Rozhodování města/obce/regionu by se mělo opírat o názory široké veřejnosti. Vedle oficiálních rozvojových strategií proto DataPlán umožňuje přehledně zobrazovat i tzv. komunitní plány, které se dotýkají všech oblastí rozvoje města/obce/regionu (nejen sociální služby a péče, ale i doprava, volný čas ad.).

V komunitních plánech je dle podrobné metodiky určeno i největších 10 problémů města/obce/regionu, ty lze v DataPlánu přehledně propojit se schváleným rozpočtem.

Město/obec/region samo rozhoduje, jaká data vyplní a jaké funkce DataPlánu využívá (viz úroveň naplnění daty).
 

Co obsahuje
rozpočet?

Přehledné vynakládání finančních prostředků je důležitým prvkem fungování města/obce/regionu. DataPlán jednoduše zobrazí nejen detailní přehled o schváleném rozpočtu města, obce, regionu (tzv. položkový rozpočet), ale umožní i jednoznačnou identifikaci subjektů, které odpovídají za realizaci jednotlivých položek rozpočtu (jednoduše řečeno: kdo co dělá).

DataPlán jednoduše a přehledně zobrazuje, kolik je investováno do schválených cílů rozvojových strategií a do problémů definovaných veřejností.

Město/obec/region samo rozhoduje, jaká data vyplní a jaké funkce DataPlánu využívá (viz úroveň naplnění daty).
 

Jak měřit naše
úspěchy?

Sledování ukazatelů a indikátorů a porovnání se s ostatními pomáhá při vyhodnocování postupu města/obce/regionu. Správně stanovený indikátor by vždy měl mít definovaného správce a obsahovat kýženou cílovou hodnotu s následným vyhodnocením skutečného stavu v daném roce; přehlednými „semafory“ lze pak tobrazit úspěšnost plnění.

DataPlán umožňuje práci s vlastními indikátory ve strategiích a koncepcích, ale i s tematickými indikátory jako je třeba doprava, energetika či zdraví

Významnou informační a motivační hodnotu pro sdílení úspěchů představuje Databáze Příkladů dobré praxe.

Město/obec/region samo rozhoduje, jaká data vyplní a jaké funkce DataPlánu využívá (viz úroveň naplnění daty).
 

Co kdo dělá?


DataPlán umožňuje přehlednou orientaci v hierarchické struktuře úřadu a ostatních orgánů města/obce/regionu, vč. příspěvkových organizací a partnerských subjektů.

DataPlán rozlišuje tzv. odpovědnost konkrétního subjektu (organizace, odboru, oddělení, pracovníka) za věcné a finanční plnění probíhajících aktivit. Pokud za věcné plnění odpovídá jiný subjekt, než za plnění finanční, je v DataPlánu možno využít políčka realizace či spolupráce.

Město/obec/region samo rozhoduje, jaká data vyplní a jaké funkce DataPlánu využívá (viz úroveň naplnění daty).

 

Společná témata?


K naplňování principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni začala Rada vlády pro udržitelný rozvoj ČR (RVUR) vyhlašovat tzv. společná témata. Prvním takto vyhlášeným tématem byla UDRŽITELNÁ DOPRAVA (2007), na kterou o rok později navázala UDRŽITELNÁ ENERGETIKA. Dalšími významnými tématy jsou však i PODPORA ZDRAVÍ (2010) či UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA (2011).

DataPlán umožňuje pracovat s tematickými indikátory a porovnávat města/obce/regiony mezi sebou.

Nepřehlédnutelnou aktivitou měst/obcí/regionů v tomto směru je jejich přihlášení k celostátním osvětovým kampaním (Den Země, Evropský týden mobility, apod.).

Město/obec/region samo rozhoduje, jaká data vyplní a jaké funkce DataPlánu využívá (viz úroveň naplnění daty).
 

Pohybujte myší po barevných "krabicích" a klikejte. Zjistíte co která z nich obsahuje a jak s nimi pracovat...

pixel
TISK
i