• naše weby..
 • ..
 • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Porovnání měst - Audity udržitelného rozvoje  
i
tisk
Zobrazené audity udržitelného rozvoje
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016 (celý audit)
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 (celý audit)
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017 (celý audit)
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018 (celý audit)
Rozbalit všechna +

1 Správa věcí veřejných a územní rozvoj

1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

(dělat správné věci správně, zahrnuje cílevědomý postup veřejné správy k udržitelnému rozvoji)
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Klíčové strategické dokumenty jsou provázány s ÚPD - zpracování SPRM vychází z ÚPD a navazující koncepce musí být vždy v souladu s cíli SPRM a limity ÚPD; dohled nad souladem vykonává Strategický tým UR. Jedná se o významný a stabilizovaný posun v oblasti procesů, metodických dokumentů a v celkovém řízení s důrazem na praktickou aplikaci a monitoring ve srovnání s výchozím stavem v roce 2002. Nadále je třeba zafixovat tyto vazby v praxi úřadu, posilovat integrovanost a práci STUR, důsledně uplatňovat postupy obsažené v nových metodikách strategického řízení a posílit tuto agendu zřízením pozice metodika kvality na MěÚ.
Existencí platné územně plánovací dokumentace (ÚPD) pořízené za účinnosti současného právního předpisu na úseku územního plánování a stavebního řádu je zajištěno splnění podmínky pořídit úpravu ÚPD ve lhůtě do 31.12.2020. Vydáním změny č. 2 ÚP Litoměřice je deklarován soulad ÚPD s nadřazenou územně plánovací dokumentací kraje. Zpracované územní a urbanistické studie konkretizují stanovenou koncepci rozvoje v daném území. 
Ve sledovaném období probíhá pravidelné vyhodnocování investic z hlediska jejich dlouhodobého dopadu na udržitelný rozvoj a finanční zdraví města. Tento proces je již plně využíván a je nedílnou součástí rozhodovacích procesů a řízení města. I nadále posilujeme transparentnost těchto procesů a rozvíjíme kvalitní komunikaci MěÚ směrem k veřejnosti a všem stakeholderům.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Nadstandardní rozsah a obsah zásadních strategických dokumentů a indikátorů jejich plnění, vykazující prvky excelence. Vyhodnocení a aktualizace SPRM byla odsunuta do období po volbách do zastupitelstva města 2018 – hodnotím jako logický krok - a za pomoci předpokládaného projektu, podpořeného z národních či evropských zdrojů, což vnímám jako možné riziko v revizi při spoléhání na cizí zdroje.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Je nutné nastavit sadu indikátorů k novému strategickému plánu. Provést vyhodnocení starého strategického plánu (akčního plánu) a případné poznatky a návrhy opatření zahrnout do připravovaného akčního plánu na rok 2017. Doporučení pro příští hodnocení: - Je nezbytné prokázat trend v hodnotách stanovených indikátorů nového strategického plánu (například počáteční hodnota roku 2015 a hodnoty 2016, 2017). - Je nezbytné prokázat efektivní postup dle schválených metodik k novému strategickému plánu (zejména: každoroční schvalování akčního plánu; každoroční vyhodnocování plánu; transparentní sběr požadavků o zařazení do akčního plánu; práce týmu udržitelného rozvoje; hodnocení socioekonomického dopadu projektů – vše dle schválených metodik).
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava plánuje a řeší nejdůležitější aktivity v souladu se strategickými dokumenty.

Základem pro realizaci je zásobník projektů strategického plánu a akční plán.

Zásobník projektů je podkladem pro plánování investic a sestavování rozpočtu včetně rozpočtového výhledu.

Realizace strategie je v souladu s principy udržitelného rozvoje, je kladen důraz na zvyšování kvality a optimalizaci procesů.

Hodnocení oponenta +1

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

Bez připomínek.

- Nadstandardní rozsah zásadních strategických dokumentů a indikátorů jejich plnění.

- Podoblast provázanosti investic se schválenými rozvojovými dokumenty vykazuje prvky excelence v oblasti plánování, monitoringu i sledování provázanosti investic na rozvojové dokumenty

- Doporučení: Při tvorbě a řízení naplňování strategií se inspirovat a postupovat dle doporučení MMR k tvorbě strategií na národní úrovni.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Sebehodnocení +1

 Strategický plán rozvoje města byl zpracován za účasti veřejnosti, v dílčích oblastech je rozpracován do oborových koncepcí, které na strategický plán navazují. Plnění plánů a koncepcí je průběžně sledováno a vyhodnocováno.

Hodnocení oponenta +1

Neshledán rozdíl s hodnocením města.
- Strategický plán rozvoje města (SPRM, 2007 - 2022) byl z objektivních věcných dpůvodů aktualizován v roce 2014, audit nadbytečně popisuje proces této aktualizace.
- Není relevantně doložen systém provázanosti investic se strategickými dokumenty, u předložených projektových fiší (příkladů) není uvedena vazba na SPRM a Akční plán rozvoje města, stejně jako není uveden vliv jednotlivých opatření na UR.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.1.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska výběru „správných věcí“ (výběr lze doložit například popisem a vyhodnocováním rizik, event. analýzami rizik, např. v rámci strategického plánu) včetně pravidelného vyhodnocování plánů, jejich cílů a měřitelných indikátorů?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Strategický plán rozvoje města, vznik 2005, aktualizovaný v r. 2008, 2012, připravovaná aktualizace v roce 2018

Město Litoměřice má nastaveny vnitřní procesy v souladu se strategickými dokumenty. Klíčové strategické dokumenty jsou provázány s ÚPD – zpracování SPRM vycházelo z ÚPD a navazující koncepce musí být vždy v souladu s cíli SPRM a limity ÚPD; dohled nad souladem vykonává Strategický tým UR. Jedná se o významný posun a zafixování procesů do běžné praxe úřadu, vytváření a aktualizace metodických dokumentů a celkového řízení s důrazem na praktickou aplikaci a monitoring.  Byla významně posílena práce STUR, důsledně jsou uplatňovány postupy obsažené v metodikách strategického řízení. Došlo k posílení této agendy zřízením pozice metodika kvality a přesunem pozice managera strategií blíže k vedení města.

Strategický plán rozvoje města vznikl v r. 2005, byl aktualizovaný v r. 2008, 2012, plánovaná je aktualizace v r. 2018–2019. Zpracovávána žádost do programu OP Zaměstnanost 2014–2020, výzva č. 80. Předložení žádosti schválila rada města (2018). V rámci předkládaného projektu jsou plánovány aktivity na aktualizaci strategického plánu, nicméně Město Litoměřice počítá i s variantou, že celý proces bude hrazen z vlastních prostředků.

Město Litoměřice:
Proces strategického řízení byl v Litoměřicích oficiálně zahájen v roce 2002, kdy město vstoupilo do Národní sítě Zdravých měst.

V roce 2012 - byla provedena zásadní revize strategického plánu, který odpovídá principům moderního strategického řízení a udržitelného rozvoje, respektuje členění na 3 základní rozvojové pilíře; v případě Města Litoměřice přidává k těmto 3 pilířům nový prioritní tematický 4. pilíř „udržitelná energetika“; 5. pilíř je zaměřen na kvalitní fungování MěÚ dle principů „dobré veřejné správy/vládnutí“. V záměru připravované aktualizace Město uvažuje i o 6. pilíři: Chytré/Moudré město – řešení tzv. „SMART Litoměřice“, jelikož se nemá jednat jen o technologie, ale i o přístup k zeleni, využití veřejného prostoru jako sdíleného apod.

V rámci spolupráce s NSZM a projektu PORTFOLIO byl nastaven postup a doporučení pro další aktualizaci strategického plánu v roce 2018 a doplnění o samostatnou „Strategii úřadu a jeho rozvoj“. Strategické dokumenty, tak budou nově sestaveny, aby byl naplněn horizontální i vertikální rozměr strategií. Došlo k úpravě stránky na webu města „strategické dokumenty“, která byla doplněna a rozšířena.

Během realizace projektů MARUEL a MISTRAL v letech 2011 - 2014 došlo k významnému posunu v rámci strategického řízení a jeho zavádění do praxe MěÚ; cílem projektů bylo nastavení a implementace strategického řízení, proškolení klíčových osob, vznik koordinačních a pracovních orgánů (strategický tým UR, pracovní skupiny STUR apod.) a vznik příslušných metodik a jejich implementace mezi operativní dokumenty města (nařízení, pokyny) MěÚ.

V roce 2016 a 2017 došlo k přehodnocení v rámci organizační struktury MěÚ a převedení managera pro strategické řízení blíže k vedení úřadu. Jedná se o samostatnou pozici s propracovanou pracovní náplní. Dále byla zřízena pozice manažera kvality. Obě pozice jsou přímo podřízeny tajemníku úřadu.

V letech 2016 – 2017 byl připraven projekt KOUMES v rámci operačního programu, kde bylo město úspěšné, nicméně došlo ke strategickému rozhodnutí – projekt odložit a aktivně se zapojit do projektu Národní sítě Zdravých měst PORTFOLIO (Projekt s názvem "KOUMES – Kompetentní úřad, metody kvality a strategické řízení", byl sestaven s cílem nastavit a optimalizovat postupy ve veřejné správě efektivním způsobem. Aktivity projektu byly zaměřeny na vytvoření zcela nového managementu úřadu založeného na procesním řízení a trvale udržitelném rozvoji).

Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Fondem dalšího vzdělávání se město aktivně zapojilo do projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě - DOBRO, kde vystupuje jako příklad dobré praxe. Město vychází ze svých zkušeností se zapojováním veřejnosti a komunikací napříč různými cílovými skupinami a ze zkušeností z práce a fungování strategického týmu.

Po vyhodnocení této spolupráce rada města schválila v roce 2018 Memorandum o partnerství v rámci dalšího společného projektu: „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“.

Strategický plán představuje dlouhodobý plán rozvoje města s hlavními prioritními oblastmi a prioritami; jeho postupné naplňování se děje prostřednictvím Akčních plánů, které vznikají postupným procesem vyhodnocování návrhů/námětů/požadavků:
a) jednotlivých odborů MěÚ,
b) veřejnosti prostřednictvím veřejného fóra TOP 10 problémů, kulatých stolů a dalších akcích se zapojením veřejnosti.
Aktualizovaný strategický plán rozvoje města (dále také „SPRM“) vychází ze základních principů dlouhodobě udržitelného rozvoje a respektuje tak potřebu sladění sociální, ekonomické i environmentální oblasti rozvoje. SPRM dále vychází z mezinárodních programů rozvoje měst a regionů jako je místní Agenda 21 a Zdravé město pod patronací Světové zdravotní organizace a OSN, jeho naplňování se opírá o principy dobrého vládnutí a chytré (veřejné) správy.

Jako podklad pro jednání Strategického týmu rozvoje města byla vypracována na jaře 2018 za roky 2014 - 2017 zpráva o naplňování SPRM. Strategický tým tuto zprávu projednal na výjezdním zasedání  v dubnu 2018. Zpráva je interním dokumentem Strategického týmu.

Materiály jsou uveřejněny na webu města:

1. Strategický plán - https://www.litomerice.cz/strategicky-plan
2. Metodika strategického řízení - https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty
3. Metodika tvorby Akčního plánu - https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

Akční plány

Akční plán SPRM je každoročně vytvářen společně s přípravou rozpočtu a následně schvalován zstupitelstvem města a zveřejněn na webových stránkách města. Od roku 2016 jsou dokumenty přístupné i na elektronické úřední desce, která je umístěna na budově úřadu a od roku 2017 také v prostorách Nemocnice Litoměřice a.s.; AP je každoročně vyhodnocován a je předkládána zpráva o plnění RM/ZM (počínaje rokem 2015); AP obsahuje seznam investic a projektů, zásadní rekonstrukce a také zásobník projektů, které v příslušném roce nebylo možné zařadit do AP krytého rozpočtem města.

4. Akční plán 2015, 2016, 2017
Vyhodnocení plánů:
https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

Strategický tým

Byl oficiálně ustanoven v r. 2012 rozhodnutím RM (nemá formu komise při radě města, jedná se o pracovní pozice – v tomto směru se jedná o progresivní přístup).
Řídí se vlastní metodikou, která je součástí širší metodiky pro strategické řízení a sestává se ze:

a) zástupců vedení města (starosta, místostarostové),
b) vedoucích vybraných odborů a oddělení,
c) dalších expertů a externích spolupracovníků,

a schází se zpravidla 2x ročně za účelem přípravy a vyhodnocení plnění SPRM a AP a hodnocení projektů/investic. Tajemník je v rámci STUR koordinátorem procesu strategického řízení (od r. 2016 v rámci nové organizace úřadu samostatná pozice MěÚ samostatnou pozici převedení managera pro strategické řízení, která je přímo podřízena tajemníku úřadu).

V rámci větší provázanosti a rozvoje vazeb v rámci STUR byly začleněny do pravidelných setkání i výjezdní zasedání, která jsou pracovního charakteru s prvky školení (jóga proti stresu; komunikační a prezentační dovednosti apod.) a s prvky neformálních setkání.

V návaznosti na postavení Města Litoměřice, je městem 3. stupně ORP a zahrnuje dalších 39 měst, městysů a obcí. Celkem se jedná o cca 60 tis. obyvatel. Byla navázána a je rozvíjena spolupráce v rámci měst a obcí ORP, starosta města svolává minimálně 2x v roce pracovní jednání všech starostů a starostek. Tohoto pracovního jednání se účastní vedoucí odborů, manažer pro strategické řízení a tajemník úřadu. Jsou prezentovány projekty, které mohou mít dopad na občany celého ORP a tyto projekty jsou diskutovány. Jedná se o komunikační strategii, podporu a vzniká tak i celá řada partnerství. https://www.youtube.com/watch?v=XjGSsO_XAao.

5. Metodika STUR; Usnesení RM schvalující inovovanou metodiku: https://www.litomerice.cz/usneseni-rady/2191-23-vypis-usneseni-z-jednani-rady-mesta-litomeric-9-10-2014

https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

Územní plán

Platné územně plánovací dokumentace (v souladu se zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) na území města:
- Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (účinnost 20. 10. 2011)
- Územní plán Litoměřice (účinnost 13. 11. 2009)
- změna č. 1 ÚP Litoměřice (účinnost 18. 1. 2011)  
- změna č. 2 ÚP Litoměřice (účinnost 5. 2. 2015)
- změna č. 3 ÚP Litoměřice - zpracovává se

Územní plán je zveřejněn na webu města vč. obou dvou změn https://www.litomerice.cz/uzemni-plany/846-uzemni-plan-litomerice a v sekci „Podnikatel“ byl vytvořen mapový podklad pro brownfieldy, který zahrnuje všechny hlavní lokality. https://www.litomerice.cz/podnikatel. Propojení těchto materiálů bylo vyhodnoceno strategickým týmem ÚR jako přínosný a transparentní.

Zpracované územní a urbanistické studie: 

1. územní studie Želetice: prevence povodní; opatření na podporu místních podnikatelů (podrobnější podklad pro dané území), s cílem stanovit dlouhodobou koncepci rozvoje území;

2. územní studie Z 01 obchodní centrum "Na Soutoku" Želetice;

3. urbanistická studie Litoměřice: Miřejovická stráň (prostorové uspořádání rozvojové lokality určené především pro individuální bydlení v rodinných domech);

4. urbanistická studie Lokalita RD: Pod Miřejovicemi (prostorové uspořádání rozvojové lokality určené především pro individuální bydlení v rodinných domech);

Město má v rámci ORP vypracované územně analytické podklady a průběžně je aktualizuje, viz Územní plán na webu města: https://www.litomerice.cz/uzemni-plany/846-uzemni-plan-litomerice

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Indikátor SPRM:
E.IV.2 - Získat a udržet standard kvality MA21 kategorie „A“

 

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Litoměřice má nastaveny vnitřní procesy v souladu se strategickými dokumenty. Klíčové strategické dokumenty jsou provázány s ÚPD - zpracování SPRM vycházelo z ÚPD a navazující koncepce musí být vždy v souladu s cíli SPRM a limity ÚPD; dohled nad souladem vykonává Strategický tým UR. Jedná se o významný posun a zafixování procesů do běžné praxe úřadu, vytváření a aktualizace metodických dokumentů a celkového řízení s důrazem na praktickou aplikaci a monitoring.  Byla významně posílena práce STUR, důsledně jsou uplatňovány postupy obsažené v metodikách strategického řízení. Došlo k posílení této agendy zřízením pozice metodika kvality a přesunem pozice managera strategií blíže k vedení města.

Existencí platné územně plánovací dokumentace (ÚPD) pořízené za účinnosti současného právního předpisu na úseku územního plánování a stavebního řádu je tak zajištěno splnění podmínky pořídit úpravu ÚPD ve lhůtě do 31.12.2020. 
Vydáním změny č. 2 ÚP Litoměřice je deklarován soulad ÚPD s nadřazenou územně plánovací dokumentací kraje. 
Zpracované územní a urbanistické studie konkretizují stanovenou koncepci rozvoje v daném území.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

 

Město své strategické plánování a řízení podporuje realizací mnoha projektů, což výhodně využívá zdrojů a odborných kapacit, ale může být i rizikem pro další rozvoj v případě selhání případných budoucích obdobných projektů.

Město zpracovává Zprávu o naplňování SPRM, kterou projednává Strategický tým.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ano s cílem dosažení Vize města Jihlavy a globálního cíle strategie.

(viz Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020_návrhová část).

http://www.jihlava.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta-jihlavy/d-500097/p1=103681

 

Vize města Jihlavy:

„JIHLAVA – MĚSTO PRO ŽIVOT“

Jihlava jako živé centrum Vysočiny, dynamicky se rozvíjející, udržované a všestranné město s funkčním komplexním urbanistickým řešením, vzdělané a moderní město otevřené novým znalostem a poskytující podmínky pro kvalitní život svých obyvatel.

Globální cíl:

Jihlava bude v roce 2020 městem s

 • kvalitním systémem navazujících vzdělávacích institucí odpovídající potřebám trhu práce
 • konkurenceschopným podnikatelským sektorem
 • vysokou kvalitou zdravotní a sociální péče
 • vysokou mírou bezpečnosti
 • kvalitními podmínkami pro život obyvatel
 • moderní infrastrukturou
 • podmínkami pro udržitelný rozvoj
 • bohatou nabídkou volnočasových aktivit
 • atraktivním prostředím pro návštěvníky

Daná strategie je v souladu s územním plánem a dalšími koncepčními dokumenty města. Finanční plánování je v souladu se strategickými dokumenty.

Analýzy potřeb:

IPRM – Při zpracování dokumentu byla provedena SWOT analýza a analýza rizik.

SPRM - Komplexní analýza potřeb a rizik nebyla provedena. Proběhla socioekonomická analýza prostředí, zpracování profilu města a SWOT analýz.

IPRÚ – V rámci zpracování dokumentu proběhla analýza potřeb zpracovaná pro Jihlavskou sídelní aglomeraci, která vychází z identifikovaných problémů v analytické části IPRÚ. Součástí dokumentu je zpracována analýza problémů, která vychází ze situační analýzy a SWOT analýzy.

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Pro potřeby monitorování výsledků strategických plánů jsou sestaveny sady indikátorů:

strategický plán rozvoje města - celkem 77 indikátorů

integrovaný plán rozvoje území  - celkem 40 indikátorů

integrovaný plán rozvoje města - celkem 14 indikátorů

Sebehodnocení +1

Byla naplněna realizace IPRM, a to odevzdáním Závěrečné zprávy o realizaci na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti v únoru 2016.

Do IPRM bylo zařazeno 32 projektů.

IPRÚ JSA je jednou z prvních schválených integrovaných strategií v ČR v tomto programovacím období (srpen 2016).

Hodnocení oponenta +1

Bez zásadních připomínek, nadstandardní rozsah zásadních strategických dokumentů a indikátorů jejich plnění.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Strategický plán pro udržitelný rozvoj města Chrudim (SPURMCH)

Na březnové jednání ZM je připraven ke schválení nový Strategický plán pro udržitelný rozvoj města Chrudim na roky 2015 – 2030. Strategický plán představuje dlouhodobý plán rozvoje města s hlavními prioritními oblastmi a prioritami; k jeho naplňování dochází prostřednictvím Akčních plánů, které vznikají prostřednictvím vyhodnocování námětů, požadavků, připomínek od jednotlivých odborů MěÚ, ale i veřejnosti a to prostřednictvím veřejného projednání  TOP 10 problémů, kulatých stolů, plánovacích setkání  a dalších akcí se zapojením veřejnosti.

Tento plán odpovídá principům moderního strategického řízení.

Členění strategie je následující:

• Tři oblasti odpovídají jednotlivým pilířům udržitelného rozvoje. Město Chrudim usiluje o vyvážený rozvoj v těchto třech oblastech.

• Čtvrtá oblast je zaměřena „dovnitř“ úřadu – jde o zabezpečení rozvoje města prostřednictvím zkvalitňování práce MěÚ a všech jeho složek a městem řízených organizací.

Výsledný dokument je základní strategickou koncepcí pro středně a dlouhodobý rozvoj města, alokaci investic, finanční plánování a využívání externích financí, každoročně městem rozpracovaný do dílčích jednoročních Akčních plánů SPURMCH. Naplňování SPURMCH bude městem monitorováno na základě klíčových měřítek (indikátorů) a pravidelně vyhodnocováno Strategickým týmem pro udržitelný rozvoj města Chrudim formou hodnotících zpráv, které budou předkládány radě a zastupitelstvu města nejméně jednou ročně.

Všechny další koncepce jsou podřízené SPURMCH a mají na něj provázanost. Toto je ošetřené v Příkazu tajemníka číslo 1/2013 – Postup při zpracovávání koncepcí a jejich evidence.

Díky MA21 došlo k významnému posunu v rámci strategického řízení a jeho zavádění do praxe MěÚ; byla vytvořena Metodika pro strategické plánování a řízení rozvoje města Chrudimi, proškoleny klíčové osoby - garanti, byly zaktualizovány pracovní orgány (strategický tým UR, pracovní skupiny pro strategii apod.).

Pro sledování naplňování SPURMCH jsme sestavili Katalog karet indikátorů. Katalog indikátorů obsahuje soubor karet všech indikátorů SPURMCH. Celkem je evidováno 55 měřítek. U každého indikátoru byla zvažována vypovídající schopnost, dostupnost, frekvence a pracnost měření. Naplnění některých indikátorů není městem přímo ovlivnitelné, nicméně vzhledem k vlivu na plnění cílů SPURMCH byly zvoleny pro účely monitorování.

SPURMCH byl posouzen z hlediska SEA.

Akční plány

Akční plán SPURMCH bude každoročně vytvářen společně s přípravou rozpočtu a následně schvalován ZM a vyvěšen na webových stránkách města; AP bude každoročně vyhodnocován a bude předkládána zpráva o plnění RM/ZM ; AP bude obsahovat seznam investic a projektů, zásadní rekonstrukce (nad 100 tis. Kč) a také zásobník projektů, které v příslušném roce nebylo možné zařadit do AP krytého rozpočtem města.

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2012 – 2015 probíhalo formou socioekonomického přínosu ve smyslu místní udržitelnosti – zastoupení jednotlivých pilířů UR. Hodnocení socioekonomického přínosu bylo provedeno ve strategickém týmu tzv. expertním odhadem. Proběhlo v srpnu 2012. Hodnoceny byly aktivity, jejichž hodnota je vyšší než 1 milión Kč. Z výše uvedeného hodnocení vyplývá, že 38 % aktivit má výrazně pozitivní dopad na UR, 54 % má pozitivní dopad na UR a 8 % nemá ani pozitivní, ani negativní dopad na UR. Žádná z aktivit nemá negativní či výrazně negativní dopad na UR.

Strategický tým pro udržitelný rozvoj města Chrudim

oficiálně byl ustanoven v r. 2012 rozhodnutím ZM. Tým se řídí dle pravidel stanovených ve schválené metodice pro strategické plánování a řízení rozvoje města Chrudimi. Je složen ze zástupců vedení města; vedoucích vybraných odborů;  dalších expertů a externích spolupracovníků a schází se zpravidla 2x ročně za účelem přípravy a vyhodnocení plnění SPURMCH, AP a hodnocení projektů/investic.

příloha - SPURMCH a příslušné metodiky, SEA (prozatím pracovní verze před schválením v ZM)

Územní plány:

Platné územně plánovací dokumentace (v souladu se zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) na území města:

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje kraje (nabytí účinnosti 7.10.2014) - pořizovatel Krajský úřad Pardubického kraje

Územní plán Chrudim (nabytí účinnosti 28. 11. 2013 )

Změna č. 1 Územního plánu Chrudim (schválené zadání 16.3.2015)

http://www.chrudim.eu/uzemne-planovaci-dokumentace/chrudim.html

Regulační plány:

Regulační plán Pumberka západ Chrudim (nabytí účinnosti 13.10.2009)

Regulační plán Městské památkové zóny (projednaný návrh zadání, v současné době se jako podklad pro schválení zadání zpracovává studie areálu "Letního amfiteátru v parku", rozhodnout -sportovní hala, parkovací dům pod "Festunkem") 

 

Zpracované územní studie:

 • Územní studie Na Špici v Chrudimi  (schválení 1.8.2009)
 • Územní studie v lokalitě Na Špici v Chrudimi  - severozápadní část (schválení 25.2.2010)
 • Územní studie v lokalitě Markovice - U Kostela (schválení 11.11.2011)
 • Územní studie v lokalitě Na Špici v Chrudimi - jihovýchodní část (schválení 3.4.2012)
 • Územní studie v lokalitě Skřivánek v Chrudimi (schválení 27.6.2013)

http://www.chrudim.eu/obcan/odbory-meu/odbor-uzemniho-planovani-a-regionalniho-rozvoje/studie.html

Město má v rámci ORP vypracované územně analytické podklady a průběžně je aktualizuje.

Územně analyticképodklady http://www.chrudim.eu/obcan/odbory-meu/odbor-uzemniho-planovani-a-regionalniho-rozvoje/uzemne-analyticke-podklady.html

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?

Hodnota indikátoru:
ANO

Sebehodnocení +1

Nově zpracovaný SPURCH města, koncepce a další programy zaměřené na rozvoj města jsou provázány s nově vydaným ÚP (2013). Dohled nad jejich souladem bude nově vykonávat Strategický tým pro UR. S nově zpracovaným SPURCH byly schváleny nové metodické postupy implementace strategického řízení v rámci MěÚ. Nyní je třeba naučit se tyto postupy dodržovat a uvádět v praxi.

Disponibilní veřejné prostředky jsou směrovány na akce, které jsou obsaženy ve schválených rozvojových dokumentech (Akční plán strategie, rozpočtový výhled, rozpočet).

Hodnocení oponenta +1
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Příprava významných investičních projektů probíhá na základě schváleného strategického plánu rozvoje města, který je každoročně rozpracováván do akčního plnu, který je provázán s aktuálním rozpočtem města. Strategický plán rozvoje města na období 2007 – 2022 byl v roce 2007 připraven se zapojením široké veřejnosti a tento způsob tvorby strategického dokumentu byl zvolen rovněž v létech 2013-14 při jeho aktualizaci. Strategický plán rozvoje města stejně jako akční plány jsou schvalovány zastupitelstvem města a zastupitelstvu města je každoročně předkládáno vyhodnocení plnění akčního plánu.

Na strategický plán rozvoje města navazují dílčí koncepce, např. Plán odpadového hospodářství města Kopřivnice na období , II. střednědobý plán sociálních služeb, Energetický plán města Kopřivnice, Zdravotní plán města Kopřivnice, Strategie rozvoje cyklistické dopravy, které detailněji rozpracovávají dílčí strategické priority města. V roce 2016 pracovali zástupci města ve spolupráci s místními odborníky z oblasti vodohospodářství, zemědělství, zdravotnictví, podnikání, správy technické infrastruktury na přípravě Adaptační strategie města na změnu klimatu.

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice (aktualizace 2014)

http://www.koprivnice.cz/urad/strategicky_plan/SP_Koprivnice_finalni_dokument_2014.pdf

Před aktualizací dokumentu schváleného v roce 2007 proběhlo vyhodnocení jeho plnění. Strategický plán byl zpracován na 15 let, avšak díky úspěšnosti města v získávání externích finančních zdrojů se podařilo k roku 2013 splnit více než 70 % plánovaných úkolů. Proto byly v roce 2013 zahájeny práce na jeho aktualizaci. S plněním strategického plánu byli seznámeni nejen zastupitelé města, kteří rozhodli o aktualizaci strategického plánu, ale také obyvatelé města, kterým byla distribuována krátká informační brožura do každé domácnosti. Tato informační brožura navázala na předchozí brožuru z roku 2010, která rovněž byla distribuována všem domácnostem. Oba dokumenty jsou zároveň uveřejněny na webu města.

Před samotným procesem tvorby návrhové části strategického plánu byla provedena podrobná analýza území, která byla zpracována ve formě Profilu města. http://www.koprivnice.cz/urad/strategicky_plan/profil_mesta_koprivnice_final.pdf V profilu jsou v jednotlivých kapitolách popsány klíčové faktory, které mají vliv na budoucí rozvoj města, každá kapitola je ukončena shrnutím poznatků o dané oblasti. Na základě této analýzy města, do které se promítly také výstupy ze sociologického průzkumu mezi obyvateli města a průzkumu podnikatelského prostředí byla zpracována SWOT analýza pro jednotlivé prioritní oblasti Ekonomika a podnikání http://www.koprivnice.cz/urad/strategicky_plan/Priority_SWOT_analyzy-Ekonomika_podnikani.pdf, Doprava, infrastruktura a životní prostředí http://www.koprivnice.cz/urad/strategicky_plan/Priority_SWOT_analyzy-Doprava_infrastruktura_ZP.pdf, Image města http://www.koprivnice.cz/urad/strategicky_plan/Priority_SWOT_analyzy-Image_mesta.pdf. Prioritní oblast Sociální zázemí je řešena především prostřednictvím Komunitního plánu sociálních služeb http://www.koprivnice.cz/socialni_oblast/planovani_soc_sluzeb/kom_plan_koprivnice_web.pdf.

Strategický plán je na základě definované vize http://www.koprivnice.cz/urad/strategicky_plan/zapis3_2013-P01.pdf rozčleněn do čtyř prioritních oblastí. V každé prioritní oblasti jsou určeny priority rozvoje, pro které byly definovány opatření, jejichž realizace přispěje k naplnění těchto priorit. V rámci jednotlivých opatření byly navrženy konkrétní projekty či typové aktivity, které tvoří základ při každoročním zpracování akčního plánu realizace strategického plánu.

Akční plán rozvoje města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice

Akční plán je tvořen jako soubor plánovaných projektů a aktivit, jejichž prostřednictvím mají být naplněny cíle strategie města. Je sestavován každoročně ve vazbě na rozpočet daného roku s výhledem plánovaných aktivit na rok následující. Je ho příprava je koordinována oddělením strategického plánování, které společně s garanty jednotlivých oblastí (členy Týmu pro udržitelný rozvoj) připraví podklad, který je následně projednáván s vedením města. Připravený dokument je předkládán každoročně ke schválení zastupitelstvu města. Společně s novým akčním plánem je zastupitelstvo města seznámeno s vyhodnocením plnění aktivit plánovaných pro uplynulý rok. Každá akce je vyhodnocena stavem splněno / zahájeno / nezahájeno a krátkým komentářem. V rámci tvorby akčního plánu se přihlíží k dílčím koncepčním materiálům, které rozpracovávají některé priority strategického plánu a k podnětům veřejnosti, které jsou definovány především prostřednictvím Fóra Zdravého města a návrhů komisí pro místní části Kopřivnice. V návrhu akčního plánu je u aktivit vyčíslena finanční potřeba a identifikována možnost ucházení se o dotaci. Snahou je, aby potřeba financování aktivit v daném roce odpovídala návrhu rozpočtu města a rozpočtovým opatřením, která jsou schvalována v průběhu roku. 

Plán zdraví a kvality života – komunitní plán

Plán zdraví a kvality života města Kopřivnice je sestavován veřejností (obyvateli města) prostřednictvím formulace problémů / příležitostí na Fóru Zdravého města. K těmto definovaným problémům následně město přijímá konkrétní opatření a možná řešení prostřednictvím jejich zapracování do Akčního plánu rozvoje města, popř. u operativních problémů jejich řešením v rámci běžné agendy odborů. Plány zdraví a kvality života a vyhodnocení jejich plnění jsou zveřejňovány na webu města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=forum-zdraveho-mesta-koprivnice 

Audit udržitelného rozvoje města

V rámci Auditu UR je provedena analýza 10 oblastí dle jednotné metodiky pro města implementující MA21. Audity zpracovávají odborní garanti oblastí ve spolupráci s odbornými pracovníky MÚ. Odborní garanti jsou členové Týmu pro udržitelný rozvoj. Na základě auditu jsou identifikovány oblasti, na které by se mělo město ve svém rozvoji v souladu s principy udržitelnosti zaměřit. Audity rovněž umožňují srovnání s dalšími městy a přinášejí inspiraci do další činnosti.

Místně specifická sada indikátorů udržitelného rozvoje

V návaznosti na aktualizovaný strategický plán rozvoje města byla zpracována sada 14 indikátorů, které reflektují základní a hlavní charakteristiky rozvoje města definované ve Strategickém plánu. Indikátory byly rovněž voleny tak, aby postihovaly komplexně všechny tři pilíře udržitelného rozvoje (ekonomický, sociální a environmentální) včetně jejich průniku. Popis jednotlivých indikátorů, metody sběru dat a jejich vyhodnocení je zveřejněno na webu města.

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Strategický plán rozvoje města (aktualizace 2014) – proces aktualizace zveřejněn na webu města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=strategicky-plan-koprivnice

 

Vyhodnocení plnění strategického plánu před je aktualizací v roce 2014 – informační brožura pro domácnosti http://www.koprivnice.cz/index.php?id=vyhodnoceni-plneni-strategickeho-planu-koprivnice

Informační brožura pro domácnosti – plnění strategického plánu 2007 - 2010 http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/strategicky_plan_vyhodnoceni.pdf

Místně specifická sada indikátorů udržitelného rozvoje http://www.koprivnice.cz/index.php?id=mistni-indikatory-zdrave-mesto-koprivnice

Každoroční vyhodnocování plnění Akčního plánu rozvoje města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice

Sebehodnocení +1

 Město systematicky pracuje se strategickými dokumenty, dílčí koncepce navazují na strategický plán rozvoje, je sledováno a vyhodnocováno plnění plánů a koncepcí.

Hodnocení oponenta +2

bez připomínek, nadstandardní rozsah a proces plánování
Strategický plán rozvoje města (2007 - 2022) byl z objektivních věcných dpůvodů aktualizován v roce 2014. Audit UR nadbytečně popisuje proces této aktualizace.

1.1.2 Vybírá a prosazuje (schvaluje) město nejpotřebnější či nejdůležitější investice, aktivity, veřejné služby, opatření, legislativu atd., a to v optimálním rozsahu a ve smyslu zásad udržitelného rozvoje včetně pravidelného hodnocení opatření ve vztahu k udržitelnému rozvoji?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve sledovaném období došlo k výrazné změně ve vztahu k vyhodnocování investic z hlediska jejich dlouhodobého dopadu na udržitelný rozvoj a finanční zdraví města; tento proces je nedílnou součástí rozhodovacích procesů a řízení města, nicméně je stále třeba ho přizpůsobovat aktuálním podmínkám (legislativa); byla zvýšena transparentnost těchto procesů a zlepšena komunikace města směrem k veřejnosti a dalším aktérům, jako jsou např. podnikatelé.

Město Litoměřice dlouhodobě pracuje s přebytkovým provozním rozpočtem a investuje do zvyšování kvality života svých obyvatel; vstupem do NSZM a zavázáním se k systémovému postupu řízení města dle mezinárodních standardů, a díky realizaci řady projektů na zvýšení kvality ve veřejné správě došlo k významnému posunu ve smyslu vyhodnocování projektů a záměrů z hlediska jejich dopadů na udržitelný rozvoj (program místní Agenda 21 a Zdravé město), z hlediska souladu s klíčovými koncepcemi a plány a z hlediska dopadů na dlouhodobé provozní výdaje města.

Socioekonomické a environmentální hodnocení

Hodnocení dopadů projektů/významných opatření na udržitelný rozvoj (od 2014) - Karta projektu; toto hodnocení je prováděno každoročně a je podkladem pro přípravu rozpočtu a rozhodování finančního výboru a následně pro tvorbu Akčního plánu na příslušný rok; toto hodnocení se postupně aplikuje na všechny návrhy projektů/investic, které splňují daný min. finanční limit, a návrhy, které toto hodnocení nemají, nemohou být zařazeny do rozpočtu města/AP. 
Hodnocení je připraveno online v dataplánu NSZM, ve kterém je rozšířena škála hodnotících kritérií pro jednotlivé oblasti udržitelného rozvoje.
Jako součást konceptu ÚP byla zpracována a projednána dokumentace SEA a posouzení NATURA; podmínky souhlasného stanoviska k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí byly zapracovány do návrhu ÚP, do textové části č. 8 odůvodnění str. 109.

 

Systém hodnocení a motivace zaměstnanců

Personální strategie úřadu byla zpracována v rámci projektu MISTRAL: “Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích“ v roce 2014. Od roku 2018 projednává RM – Hodnocení implementace strategie vč. dat BMI s návrhem dalších řešení a postupů (předkládá a vypracovává tajemník úřadu) - viz https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/MISTRAL_personalni_strategie_2014.pdf.

Zaměstnanec/úředník je stále v mnoha případech vnímán jen jako lidský zdroj. „Snažíme se zaměstnance nastrkat do vymezených rámců a systémů, za pomocí různých příkazů či metodik a pak se nestíháme divit, kde se ztrácí nadšení a motivace.“ … prostě se nám ztrácí člověk.

Rozhodli jsme se, že se vydáme jinou cestou: Hledáme jednoduchý a racionální systém odměňování a motivace. Ty přitom musí vycházet z konkrétních potřeb a schopností konkrétních lidí a nejde přitom o nic jiného než o snahu naslouchat a pochopit, co ve skutečnosti zaměstnanci/úředníci chtějí a co nám svým chováním říkají. Je to o pochopení individuality každého z nás, individuality každého týmu, individuality našeho města/úřadu. Je to o průběžné komunikaci a setkávání vedení města, vedoucích odborů se zaměstnanci. Toto je právě ten prvek, který mnohdy odděluje úřad pro lidi a s lidmi od ostatních úřadů.

Roce 2015/2016 se MěÚ rozhodl jít právě touto cestou.

Původně celý systém hodnocení pochází z americké armády, kde se využíval pro účely identifikace vojáků s vysokým potenciálem, které je možné povýšit. Byla zavedena řízená distribuce zaměstnanců na zaměstnance s vysokým výkonem, standardním a zaměstnance s nízkým výkonem (10-80-10). To dalo současně základ pro to, že některé společnosti k této distribuci začaly využívat i Gaussovu křivku, která předem definovala, jaké procento zaměstnanců má být v které části této křivky. – Tento přístup byl identifikován jako nevhodný pro podmínky města Litoměřice.

Směr budoucnosti hodnocení zaměstnanců naznačují nové moderní systémy „Práce – work (max. 20%) a Jak – How (max. důraz)“, který funguje prostřednictvím on-line aplikací na bázi definování krátkodobých cílů a priorit a zejména pravidelné zpětné vazby od nadřízeného k zaměstnanci a obráceně.

Od roku 2016 bylo zavedeno: (vše koresponduje s „chartou flexibilního stylu naší práce“)

   • změnu systému porad vedení (porada je o celém týmu, vedoucí odborů mají přednost před vedením úřadu – tajemníkem; nejprve se probírají důležité úkoly jednotlivých odborů/vedoucích odborů na závěr se probírají body tajemníka);
   • zavedení neformálních setkání strategického týmu (výjezdní zasedání);
   • zavedení systému „snídaně s tajemníkem“ po jednotlivých odborech/útvarech a to za přítomnosti, ale i bez přítomnosti vedoucího odboru;
   • zavedení pravidelných porad/setkání vedoucího/vedoucí odboru s tajemníkem tzv. 121;
   • na „snídaních s tajemníkem“ jsou probírány i inovativní nápady či myšlenky – tyto nápady sbírá tajemník úřadu, který je zodpovědný následně za komunikaci či realizaci (realizované inovace: zavedení separování odpadu na celém úřadě; projekt Potřebuji si vyřídit; změna sociálního fondu – jeho zjednodušení atd.) V roce 2018 jsme realizovali i sbírku „úřední anděl“, která pomohla rodině našeho zaměstnance.

MěÚ naplňuje svou interní „chartu flexibilního stylu naší práce“ – (prorodinné aktivity, možnost studia, možnost flexibilní práce, simpl přístup v rámci MD/RD, zavedení Home office do pracovního řádu úřadu atd.). Tuto chartu rozvíjíme a na jejím konci – chceme mít nový systém:
https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Charta_flexibilniho_stylu_nasi_prace.pdf

MěÚ zaměstnává na osmnáct desítek zaměstnanců a na čtyři desítky městských strážníků. Home office (od r. 2016) využívá přes 15 % zaměstnanců. Žádost schvaluje tajemník města. Vedoucí odboru doporučí ke schválení a komunikují celý proces. Počet dní je omezen na 8 v daném kalendářním měsíci. Rekondiční volno (sick days) 5 dní. Pro rodiče s dítětem, které jde v daném kalendářním roce do 1. třídy plus jeden den navíc.

Prorodinný den – pomáhá rodičům překlenout dny, kdy jsou již prázdniny nicméně úřad je nutné mít otevřený pro naše občany. Prostě si vezmou děti do práce a my se o ně postaráme.

Vycházíme vstříc pokud někdo z našich zaměstnanců potřebuje upravit pracovní dobu či zkrátit úvazek. Vše je jednoduché – od krátkého setkání s vedoucím odboru a tajemníkem k podpisu dohody. Podporujeme studium a vzdělávání našich zaměstnanců (vyšší odborné, vysokoškolské).

Podporujeme ekologický způsob dopravy do zaměstnání. Zrealizovali jsme již dva ročníky „úředník na kole“. Od června 2018 jsme spustili již třetí ročník. Upravujeme podmínky pro zaměstnance, aby využívali i jiné způsoby dopravy do zaměstnání (budujeme sprchy, skříňky, stojany pro kola apod.)

Od května 2018 rada města schválila přílohu Pracovního řádu města: Etický kodex. Pro informování zaměstnanců jsme použili e-learning (Rentel) a kodex jsme umístili na webové stránky města. https://www.litomerice.cz/eticky-kodex-zamestnance

Více viz. v části 1.1.5.

Metodika tvorby Akčního plánu - viz část Metodiky: https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty 

Přehled projektů: https://terminal.dataplan.info/cz/litomerice/dokumenty-a-projekty/prehled-projektu

Energetický management

Město dlouhodobě monitoruje stav spotřeby v jednotlivých budovách města a jeho organizacích; analyzuje tuto spotřebu a celkový stav budov a doporučuje vedení města vhodné investice; selekce umožňuje efektivněji využívat zdroje tam, kde představují největší potenciální přínos, resp. úspory.

Pasport budov (vznik 2014) - souhrnný seznam nemovitého majetku města (zejm. budovy), který obsahuje základní popis stavu budov a nutnost jejich oprav v různě dlouhém časovém období; obsahuje fotografie budovy, popis jeho zákl. částí (střecha, obv. zdi. okna atd.), energ. audit, příp. další důležité informace, a doporučení konkrétních opatření; slouží jako další vodítko pro směřování investic do již existujícího majetku města a pro jeho dlouhodobou optimální údržbu.

Energetický plán: https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Energeticky_plan_mesta_Litomerice.pdf

Fond úspor - metodika: https://dobrapraxe.cz/cz/tema/litomerice-2; https://www.dataplan.info/img_upload/c6e3eef692b618867bd4ece4fa16cf48/priloha_2_fond_uspor_energie_a_oze_ltm.pdf

Pasport budov: https://www.dataplan.info/img_upload/f96fc5d7def29509aeffc6784e61f65b/06_klusak_ltm_energetika_a_pasport_2017_nszm.pdf; https://dobrapraxe.cz/cz/tema/litomerice-3; https://www.dataplan.info/img_upload/c6e3eef692b618867bd4ece4fa16cf48/pasport_vzor.pdf

 

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Indikátor v SPRM:
D.I.1 Energetické úspory budov města
D.I.2 Plnění energetického plánu města

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve sledovaném období došlo k výrazné změně ve vztahu k vyhodnocování investic z hlediska jejich dlouhodobého dopadu na udržitelný rozvoj a finanční zdraví města; tento proces je nedílnou součástí rozhodovacích procesů a řízení města, nicméně je stále třeba ho přizpůsobovat aktuálním podmínkám (legislativa); byla zvýšena transparentnost těchto procesů a zlepšena komunikace města směrem k veřejnosti a dalším aktérům, jako jsou např. podnikatelé.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

 

Veškeré aktivity města vycházejí ze strategických dokumentů a jejich akčních plánů, jsou navrhovány, plánovány, kontrolovány i hodnoceny strategickým týmem, který jejich výstupy předkládá RM a ZM.

Město v předchozím období definovalo potřebu vytvoření souhrnné socioekonomické analýzy města, tento dokument vytvořen nebyl, problematika je řešena dílčím způsobem v dílčích dokumentech (aktivitách) a potřeba souhrnné analýzy není aktuální. Naopak dříve definovaný požadavek na vytvoření systému motivace a odměňování zaměstnanců města je postupně vytvářen (viz 1.1.5.).

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Statutární město Jihlava řeší své nejdůležitější investice, aktivity, veřejné služby a další činnosti spadající do rámce jeho působnosti v souladu se strategickými dokumenty, které jsou zpracovány a realizovány v souladu s principy udržitelného rozvoje. Při plánování investic vychází ze zásobníku projektů strategického plánu, integrovaných plánů a rozpočtového výhledu, které jsou průnikem odborného a politického konsenzu.

Zásobník projektů je průběžně aktualizován na základě potřeb věcně příslušných odborů MMJ a schválených vedením města na investičních poradách v intervalu 14 dnů.

Aktivity jsou zaměřeny na zkvalitnění systému navazujících vzdělávacích institucí s ohledem na potřeby trhu práce a zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského sektoru, zajištění kvalitních podmínek života obyvatel ve městě s ohledem na trvale udržitelný rozvoj, zvýšení kvality zdravotní a sociální péče a posílení bezpečnosti ve městě, vytvoření bohaté nabídky pro trávení volného času obyvatel i návštěvníků města včetně zvýšení atraktivity města Jihlavy jako turistického cíle.

Strategický plán rozvoje města Jihlavy do roku 2020_návrhová část

http://www.jihlava.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta-jihlavy/d-500097/p1=103681

Dalšími zásadními rozvojovými dokumenty jsou Integrovaný plán rozvoje města, jehož předmětem byla realizace projektů v oblastech regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti a dále Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace, který řeší rozvoj pro město tří klíčových témat, a to ekonomiky propojené se sociální stabilitou, integrovanou a ekologickou mobilitu a kvalitní a funkční prostředí.

http://www.jihlava.cz/plan-rozvoje-a-projekty/ms-103389/p1=103389

IPRM:

http://www.jihlava.cz/obecne-informace/d-465613/p1=103662

IPRÚ:

http://www.jihlava.cz/obecne-informace/d-501653/p1=103671

 

Provázanost SPRM, IPRM a IPRÚ:

Uvedené integrované plány jsou zpracovány na různá období a k různým účelům, ačkoliv spolu úzce souvisejí a jejich východiska jsou obdobná. IRPM byl zpracován na období 2007-2013 a sloužil pouze jako dokument pro čerpání finančních prostředků v rámci integrovaných přístupů ROP. Ačkoliv byl zpočátku pojat jako integrovaný dokument, který měl nahradit původní strategický plán, na základě závazného Vademeca vydaného MMR musel být jeho rozsah zúžen pouze na oblast podpory 3.1 ROP JV – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel a obsahovat dvě priority – 1. Regenerace a všestranný rozvoj města a občanské vybavenosti a 2. Rozvoj infrastruktury veřejných služeb pro sociální péči a sociální integraci. Provedená analýza ekonomické a sociální situace města v rámci IRPM byla ale zpracována za všechny oblasti potenciálního rozvoje města a sloužila jako východisko pro další strategické dokumenty města.

SPRM byl zpracován z potřeby města řešit koncepčně svůj strategický rozvoj po ukončení IPRM. Prioritní oblasti SPRM úzce navazují na opatření aktivity IPRM především v oblasti vzdělávání (IPRM 2.1.1 a 2.2.2 navazuje na SPRM A2.), sociální oblasti (IPRM 2.1.1. navazuje na SPRM B1.4, IPRM 2.1.2 navazuje na SPRM B1.2, IPRM 2.1.3 navazuje na SPRM C3.1) a kvality života (IPRM 1.1.1, 1.1.2 a 1.1.3 navazuje na SPRM C1.).

IPRÚ navazuje na IPRM především v oblasti infrastruktury předškolního a školního vzdělání (IPRÚ specifický cíl 1.1 navazuje na IPRM 2.21) a oblasti sociálních služeb a sociální integrace (IPRÚ 1.3 navazuje na IPRM 2.1.1 a 2.1.2).

Provázanost SPRM a IPRÚ je možná opět pouze v oblastech, které jsou vymezeny příslušnou metodikou MMR. Strategický cíl 1 IPRÚ navazuje ne Prioritní oblasti A a B SPRM, Strategický cíl 2 IPRÚ navazuje na Prioritní oblast C, specifický cíl C2 a Strategický cíl 3 IPRÚ navazuje na Prioritní oblast C. SPRM řeší navíc oblast kultury, sportu, volnočasových aktivity a cestovního ruchu, které nejsou podporovány integrovanými nástroji, ale mají zásadní vliv na kvalitu života ve městě.

Integrovaný přístup se uplatňuje ve většině řešených oblastí. Např. v rámci revitalizace sídlišť došlo k regeneraci veřejných prostranství, řešení dopravy a vybudování volnočasové infrastruktury, návazně na napojení na síť cyklistických stezek, provedení bezbariérových úprav MHD (ROP 1.2 a 3.1) a revitalizaci zeleně (OPŽP). V oblasti vzdělávání byla provedena energeticky úsporná opatření budov základních škol (OPŽP) a obnova školních hřišť (ROP), byl dokončen projekt hodnocení vzdělávání s cílem zvýšení kvality (OPLZZ); nyní na uvedená opatření navazuje projekt IROP na rozvoj odborných výukových prostorů vybraných ZŠ včetně vybavení. V oblasti sociálních věcí došlo k rozvoji zařízení sociálních služeb (ROP) a provedení energeticky úsporných opatření (OPŽP); nyní na provedená opatření navazují další tři projekty rozvoje infrastruktury sociálních služeb a projekty na rozvoj vlastních sociálních služeb.

Jednalo se desítky projektů (viz https://www.jihlava.cz/projekty-spolufinancovane-z-eu-a-fm-ehp-norska/d-463881/p1=104164)

IPRÚ https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=514801

IPRM https://www.jihlava.cz/dp/id_ktg=53398

SPRMJ https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=500101

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1

Je zahájen proces aktualizace a vyhodnocení strategického plánu včetně zajištění provázanosti na nové strategické dokumenty, například strategie kultury.
 

Zásobník projektů je průběžně aktualizován a schvalován vedením města.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město dlouhodobě pracuje s vyrovnaným rozpočtem a investuje do zvyšování kvality života svých obyvatel;  vstupem do NSZM a zavázáním se k systémovému postupu řízení města dle mezinárodních standardů došlo k významnému posunu. Používáním nového akčního plánu při řízení města by mělo dojít k výběru těch projektů, které naplňují hlavní rozvojové cíle města stanovené ve SPURMCH.  Nově připravujeme v rámci nově schválené strategie vyhodnocování projektů a záměrů z hlediska jejich dopadů na udržitelný rozvoj, souladu s klíčovými koncepcemi a plány a z hlediska dopadů na dlouhodobé provozní náklady města. Výběr projektů je popsán v metodice pro tvorbu akčního plánu města Chrudimi.

Socioekonomické a environmentální hodnocení  - hodnocení dopadů projektů/významných opatření na udržitelný rozvoj (od 2016)

K této problematice je vypracována karta projektu. Ta kromě hodnocení obsahuje také vyčíslení výše dopadu v Kč do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do užívání. Toto hodnocení je prováděno každoročně a je podkladem pro rozhodování finančního výboru a následně pro tvorbu Akčního plánu na příslušný rok.

Energetický management

Nově se město zabývá systematicky problematikou energetického managementu.  Monitoruje stav spotřeby v jednotlivých budovách města a jeho organizacích; analyzuje tuto spotřebu a celkový stav budov a doporučuje vedení města vhodné investice; selekce umožňuje efektivněji využívat zdroje tam, kde představují největší potenciální přínos - úspory.

Hodnocení oponenta +1
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Příprava projektů probíhá v souladu se schváleným Akčním plánem rozvoje města. U významnější projektů (finančně či investičně náročných) jsou zpracovávány základní popisy projektů – projektové fiše (příklad v příloze), ve kterých je popsán výchozí stav a požadovaný budoucí stav projektu, jsou definovány potřebné zdroje (lidské, finanční i materiální), je stanoven předběžný harmonogram projektu a jsou identifikována případná rizika. Projektové fiše jsou projednávány a schvalovány radou města.

U stavebně složitějších projektů, umožňující variantní řešení jsou případně zpracovány studie řešení, které posoudí např. možné trasování (např. u cyklostezek), prostorové řešení (u komplexních rekonstrukcí budov či veřejných prostranství) či jiné technické omezení (např. možné zatížení podlah či podkroví). Tyto studie jsou projednávány jak s odbornými útvary města a vedením města, tak i s veřejností. Studie umožní diskusi nad potenciálními problémy a vyčíslí předpokládané finanční náklady projektu.

Zejména u projektů, které se ucházejí o externí finanční zdroje jsou zpracovávány rozsáhlé studie proveditelnosti.

Kopřivnice dlouhodobě hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Jeho investice směřují do infrastruktury, která přispívá ke zvyšování kvality životních podmínek obyvatel města. Díky strategickému plánování a efektivní přípravě projektů je město úspěšné v získávání externích finančních prostředků na financování projektů. V období let 2007 – 2014 získalo město více než 550 mil. Kč na projekty s investiční hodnotou cca 900 mil. Kč.  Významná část těchto investic bylo vynaloženo na snižování energetické náročnosti objektů v majetku města v souladu s energetickou koncepcí města a do rozvoje infrastruktury pro cyklistiku a pěší dopravu ve městě.

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1

Investice/aktivity jsou připravovány v souladu se strategickými dokumenty, které naplňují principy udržitelného rozvoje.

Hodnocení oponenta +1

není doložen systém provázanosti investic na strategické dokumenty, u předložených projektových fiší není uvedena vazba na SPRM a Akční plán rozvoje města, stejně jako není uveden vliv jednotlivých opatření na UR.

1.1.3 Existuje provázanost strategických rozvojových dokumentů a ÚPD?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Základní propojení ÚPD a dalších rozvojových dokumentů bylo prováděno v celém sledovaném období. Díky rozvoji strategického řízení dochází k posílení vazeb mezi jednotlivými plány, koncepcemi a strategiemi; nicméně i do budoucna bude třeba dále posilovat tyto vazby prostřednictvím užší spolupráce všech odborů MěÚ s cílem maximalizovat užitky svěřeného území za současného snižování zátěže životního prostředí a zvyšování kvality života všech obyvatel města a přilehlých území.

Stěžejní je provázání ÚP a SPRM; ÚP zajišťuje koordinovanou urbanistickou koncepci rozvoje území, SPRM stanovuje jeho naplnění v dlouhodobém horizontu; investiční a další záměry musí být vždy v souladu s ÚP.

Provázanost jednotlivých strategických dokumentů vůči ÚPD je zjišťována formou konzultací garantů těchto dokumentů s OÚR; navíc každá nová koncepce/strategie musí být schválena STUR, kde je zastoupen i odbor zodpovědný za ÚPD, což by garantuje patřičný soulad/provázanost.


Další významné plány související s územním plánem:

-  Územní energetická koncepce - analytický materiál, který hodnotí území z hlediska jeho zásobování energiemi a obsahuje limity a doporučení pro budoucnost z hlediska vhodného/dostupného energetického mixu apod. - je provázána s energetickým plánem, SPRM a ÚP;

-  Energetický audit CZT - (2005, 2011) - je komplexní analýza stavu CZT zásobování v Litoměřicích, ekonomické hodnocení variant zdrojů pro zásobování CZT s ohledem na ekonomiku a ochranu ovzduší;

- Je provázána s energetickým plánem, SPRM a ÚP;

-  Energetický plán - je provázán s plánem investic (Akční plán) a dalšími plány a dokumenty (En. koncepce, E. audit, územní plán, SPRM) - obsahuje zejm. návrhy budoucího řešení nakládání s energiemi a doporučení s ohledem na cíle SPRM (energetická soběstačnost apod.);
 
-  Další koncepce a plány nemají výslovně popsán způsob jejich provázání s ÚPD, vychází se z předpokladu, že buď jí nejsou ovlivněny (např. Komunitní plán sociálních služeb) nebo jsou s ní v souladu.
https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Energeticky_plan_mesta_Litomerice.pdf

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Základní propojení ÚPD a dalších rozvojových dokumentů bylo prováděno v celém sledovaném období. Díky rozvoji strategického řízení dochází k posílení vazeb mezi jednotlivými plány, koncepcemi a strategiemi; nicméně i do budoucna bude třeba dále posilovat tyto vazby prostřednictvím užší spolupráce všech odborů MěÚ s cílem maximalizovat užitky svěřeného území za současného snižování zátěže životního prostředí a zvyšování kvality života všech obyvatel města a přilehlých území.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

 

Město vnímá územní plán jako dokument nadřazený (výchozí) k SPRM – a tím i k ze SPRM vycházejícím dílčím koncepčním dokumentům. Doporučuji v rámci města otevřít diskusi o vzájemném postavení obou zásadních dokumentů a tento vztah postupně (jde samozřejmě o dlouhodobý proces s ohledem na aktualizace SPRM a zejména ÚP) obrátit do logických vazeb, například postupem implementace cílů SPRM do nižších stupňů ÚPD (územní studie, regulační plány apod.)

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ano.

Strategický plán rozvoje města, Integrovaný plán rozvoje města i Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace jsou provázány s Územním plánem města Jihlavy.

Provázanost SPRM, IPRM a IPRÚ:

Uvedené integrované plány jsou zpracovány na různá období a k různým účelům, ačkoliv spolu úzce souvisejí a jejich východiska jsou obdobná. IRPM byl zpracován na období 2007-2013 a sloužil pouze jako dokument pro čerpání finančních prostředků v rámci integrovaných přístupů ROP. Ačkoliv byl zpočátku pojat jako integrovaný dokument, který měl nahradit původní strategický plán, na základě závazného Vademeca vydaného MMR musel být jeho rozsah zúžen pouze na oblast podpory 3.1 ROP JV – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel a obsahovat dvě priority – 1. Regenerace a všestranný rozvoj města a občanské vybavenosti a 2. Rozvoj infrastruktury veřejných služeb pro sociální péči a sociální integraci. Provedená analýza ekonomické a sociální situace města v rámci IRPM byla ale zpracována za všechny oblasti potenciálního rozvoje města a sloužila jako východisko pro další strategické dokumenty města.

SPRM byl zpracován z potřeby města řešit koncepčně svůj strategický rozvoj po ukončení IPRM. Prioritní oblasti SPRM úzce navazují na opatření aktivity IPRM především v oblasti vzdělávání (IPRM 2.1.1 a 2.2.2 navazuje na SPRM A2.), sociální oblasti (IPRM 2.1.1. navazuje na SPRM B1.4, IPRM 2.1.2 navazuje na SPRM B1.2, IPRM 2.1.3 navazuje na SPRM C3.1) a kvality života (IPRM 1.1.1, 1.1.2 a 1.1.3 navazuje na SPRM C1.).

IPRÚ navazuje na IPRM především v oblasti infrastruktury předškolního a školního vzdělání (IPRÚ specifický cíl 1.1 navazuje na IPRM 2.21) a oblasti sociálních služeb a sociální integrace (IPRÚ 1.3 navazuje na IPRM 2.1.1 a 2.1.2).

Provázanost SPRM a IPRÚ je možná opět pouze v oblastech, které jsou vymezeny příslušnou metodikou MMR. Strategický cíl 1 IPRÚ navazuje ne Prioritní oblasti A a B SPRM, Strategický cíl 2 IPRÚ navazuje na Prioritní oblast C, specifický cíl C2 a Strategický cíl 3 IPRÚ navazuje na Prioritní oblast C. SPRM řeší navíc oblast kultury, sportu, volnočasových aktivity a cestovního ruchu, které nejsou podporovány integrovanými nástroji, ale mají zásadní vliv na kvalitu života ve městě.

Integrovaný přístup se uplatňuje ve většině řešených oblastí. Např. v rámci revitalizace sídlišť došlo k regeneraci veřejných prostranství, řešení dopravy a vybudování volnočasové infrastruktury, návazně na napojení na síť cyklistických stezek, provedení bezbariérových úprav MHD (ROP 1.2 a 3.1) a revitalizaci zeleně (OPŽP). V oblasti vzdělávání byla provedena energeticky úsporná opatření budov základních škol (OPŽP) a obnova školních hřišť (ROP), byl dokončen projekt hodnocení vzdělávání s cílem zvýšení kvality (OPLZZ); nyní na uvedená opatření navazuje projekt IROP na rozvoj odborných výukových prostorů vybraných ZŠ včetně vybavení. V oblasti sociálních věcí došlo k rozvoji zařízení sociálních služeb (ROP) a provedení energeticky úsporných opatření (OPŽP); nyní na provedená opatření navazují další tři projekty rozvoje infrastruktury sociálních služeb a projekty na rozvoj vlastních sociálních služeb.

Jednalo se desítky projektů (viz https://www.jihlava.cz/projekty-spolufinancovane-z-eu-a-fm-ehp-norska/d-463881/p1=104164)

IPRÚ https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=514801

IPRM https://www.jihlava.cz/dp/id_ktg=53398

SPRMJ https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=500101

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Strategické a územní plánování jsou na sebe bezprostředně navazující prvky managementu rozvoje území, které zajišťují udržitelný rozvoj daného území. SPURCH a ÚP tvoří jeden funkční celek, jejich provázání je stěžejní.

ÚP zajišťuje koordinovanou urbanistickou koncepci rozvoje území, SPRMCH stanovuje jeho naplnění v dlouhodobém horizontu; investiční a další záměry musí být vždy v souladu s ÚP.

Provázanost jednotlivých strategických dokumentů vůči ÚPD  bude nově zajištěna a schválena Strategickým týmem pro UR, jehož členem je i odbor zodpovědný za ÚPD, což by mělo garantovat patřičný soulad a provázanost.

Mezi další významnou dokumentaci, která je ve vazbě s SPURCH patří i nově:  Energetický management podle ČSN EN ISO 50001 – plán dává dlouhodobý přehled o provozních nákladech, jde o nástroj pro plánování a vyhodnocení opatření, systém kontroly a vyhodnocování spotřeb a dosažených úspor.

Přehled koncepčních dokumentů: https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/strategie

Hodnocení oponenta +1
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Základní provázanost tvoří soulad strategického plánu rozvoje města s územním plánem. V rámci aktualizace strategického plánu v roce 2014 byl ve spolupráci s Komisí pro strategický rozvoj, pracovními skupinami pro jednotlivé prioritní oblasti, veřejností a odbornými útvary městského útvaru vytvořen indikativní seznam projektů k řešení jednotlivých opatření strategického plánu. Tento indikativní seznam vznikl na základě sběru projektových listů, na kterých jsou jednotlivé projekty/záměry popsány. Na projektových listech (vzor v příloze) je rovněž uvedeno, v jakém vztahu je projekt k územnímu plánu. V rámci tohoto procesu nebyl identifikován projekt, který by byl v rozporu s územním plánem města.

Provázanost  strategických dokumentů a konkrétních projektů, které je naplňují, vůči územně plánovací dokumentace je zjišťována formou konzultací garantů dokumentů a projektů s Odborem stavebního řádu, územního plánování a památkové péče.

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1

 Rozvojové dokumenty jsou provázány s ÚPD

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.1.4 Existuje provázanost ostatních koncepčních dokumentů (plány jsou integrované – vzájemně provázané) včetně doložení připravenosti municipality efektivně reagovat na mimořádné situace a nové výzvy (např. klimatické změny, vnitřní a vnější migrace a podobně)?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

V letech 2015 - 2017 došlo k výraznému posílení vazeb jednotlivých dokumentů a pozice Strategického týmu (STUR), aktivní spolupráce a komunikace jednotlivých odborů. Každoroční sestavování Akčního plánu, jeho vyhodnocování a indikátory pro sledování implementace těchto strategických dokumentů.

Každá nová koncepce/strategie (či její aktualizace) musí být schválena STUR, kde jsou zastoupeny odbory MěÚ; mimo jiné se hodnotí vazba navrhovaného dokumentu na ostatní dokumenty a jejich ne/soulad; případné rozpory by měly být řešeny v rámci činnosti STUR.

Každá nově tvořená koncepce či obdobný dokument by měl ve svém úvodu obsahovat informaci o návaznosti na ostatní, zejm. nadřazené dokumenty. 

Jedná se zejména o tyto dokumenty:

 1. Strategický plán rozvoje města Litoměřice
 2. Zásobník projektů
 3. Koncepce využití nových médií
 4. 5. Komunitní plán sociálních služeb města Litoměřice http://komplanlitomerice.cz/dokumenty/5/5/0
 5. Koncepce rodinné politiky města Litoměřice na roky 2014 – 2019
 6. Koncepce sociální inkluze vyloučených romských lokalit ve městě Litoměřice
 7. Analýza potřebnosti sociálních služeb SO ORP Litoměřice http://komplanlitomerice.cz/dokumenty/5/5/0
 8. Koncepce proseniorské politiky pro rok 2017 – 2020 http://komplanlitomerice.cz/dokumenty/5/5/0
 9. Strategie marketingu a cestovního ruchu
 10. Marketingová studie Litoměřicko se zaměřením na cestovní ruch
 11. Generel cyklostezek a turistických tras regionu Litoměřice a okolí v podmínkách Českého středohoří
 12. Litoměřice – návrh dopravního značení ve prospěch cyklistů – navazující na generel
 13. Program regenerace MPR Litoměřice na období 2015 – 2020
 14. Energetický plán města Litoměřice do roku 2030
 15. Energetická koncepce města.

V rámci transparentního přístupu byla doplněna stránka na webu města: Strategické dokumenty. https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty.

 

Metodika strategického řízení

Je zpracován celkový přehled strategických dokumentů a koncepcí za celý MěÚ; jsou identifikovány odpovědné osoby (vedoucí odb.) a uvedeny další informace (datum zpracování, aktuálnost, indikátory apod.)

Tento seznam rovněž identifikoval dosud chybějící koncepce (rozvoj sportu, bydlení, rozvoje primárního školství apod.), které jsou postupně zpracovávány. Tento seznam byl v r. 2017 aktualizován v rámci zapojení do projektu PORTFOLIO NSZM, kde jsme identifikovali potřebu doplnění o strategii rozvoje úřadu.

Strategie rozvoje úřadu je zapracovávána do žádosti v programu OP Zaměstnanost 2014–2020, výzva č. 80. Předložení žádosti schválila rada města (2018). V rámci předkládaného projektu jsou plánovány mimo jiné aktivity i na aktualizaci strategického plánu, nicméně Město Litoměřice počítá i s variantou, že celý proces bude hrazen z vlastních prostředků.

V rámci transparentního přístupu byla doplněna stránka na webu města:
Strategické dokumenty (2013, aktualizováno 2017) -  https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V letech 2015-2017 došlo k výraznému posílení vazeb jednotlivých dokumentů a pozice Strategického týmu (STUR), aktivní spolupráce a komunikace jednotlivých odborů. Každoroční sestavování Akčního plánu, jeho vyhodnocování a indikátory pro sledování implementace těchto strategických dokumentů.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město uvádí velké množství koncepčních dokumentů, byla ověřena jejich provázanost se strategickými dokumenty a částečně vzájemná provázanost mezi sebou, je-li relevantní. Práce s koncepčními dokumenty, jejich naplňování a reflexe na aktuální potřeby je na excelentní úrovni a může být příkladem pro další municipality. Hodnocení oponenta je proto vyšší než sebehodnocení organizace.

V auditu jsou doloženy metodiky vyhodnocování naplňování strategických a koncepčních dokumentů.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ano. Při zpracování nových či aktualizaci stávajících koncepčních dokumentů je kladen

důraz na jejich provázanost a soulad se strategickými dokumenty města.

Jedná se zejména o následující dokumenty:

Programové prohlášení rady města 2014 – 2018

Programové prohlášení Rady města Jihlavy na období 2017 - 2018

Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy

Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace

Územní plán města Jihlavy

Koncepce rozvoje kultury v Jihlavě

Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy

Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě

Plán odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy

Studie Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky

ve městě Jihlavě a Návrh dalších kroků v souvislosti s opatřeními navrhovanými ve studii

Strategie nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem rostlinného původu

statutárního města Jihlavy

Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Jihlavy

Územní energetická koncepce města Jihlavy

Dopravní koncepce města Jihlavy

Koncepce parkovacího systému na území širšího centra města Jihlavy

Generel cyklistické dopravy města Jihlavy

Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Jihlavy

Plán zdraví a kvality života

Plán zdraví a kvality života mládeže

Zdravotní plán města Jihlavy

Generel veřejného osvětlení statutárního města Jihlavy

 

Připravenost na mimořádné situace:

Město má zpracovaný Krizový plán ORP Jihlava - aktualizace 20.12.2016, který pracuje se čtyřmi druhy nebezpečí (přirozená povodeň, zvláštní povodeň, extrémní vítr a narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu).

Aktuální rizika jsou projednávána na zasedáních Bezpečnostní rady statutárního města Jihlavy - například migrace, ptačí chřipka, systém vyhlašování stupňů ohrožení terorismem.

V dubnu 2016 se město zúčastnilo cvičení blackout.

Povodňový plán - viz část 1.9.

Jednotlivé dokumenty jsou dostupné na https://www.jihlava.cz/plan-rozvoje-a-projekty/ms-103389/p1=103389.

Provázanost jednotlivých dokumentů je uvedena výše. Všechny rozvojové dokumenty jsou v souladu s územním plánem města včetně všech plánovaných rozvojových projektů.

V současné době probíhá proces aktualizace SPRM, jehož cílem je vyhodnocení plnění jednotlivých cílů, revize a aktualizace nastavených opatření a dále je kladen důraz na provázanost jednotlivých strategických a koncepčních dokumentů. Proces aktualizace by měl být dokončen do 31. 12. 2017.

V letošním roce také proběhla výstavba nových webových stránek města a v rámci jejich postupné aktualizace by měly být všechny strategické a koncepční dokumenty dosažitelné z jednoho místa.

+ PŘÍLOHA

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Město uvádí velké množství koncepčních dokumentů, avšak není doložena jejich provázanost se strategickými dokumenty (SPRM, IPRM, IPRÚ, ÚP) ani vzájemná provázanost mezi sebou, je-li relevantní – ověřeno namátkově v dokumentech Dopravní koncepce města Jihlavy, Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy, Plán odpadového hospodářství, Analýza environmentálního vzdělávání na jihlavských základních školách.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Každá nová koncepce či strategie musí být schválena Strategickým týmem pro UR, kde jsou zastoupeny odbory MěÚ. Hodnotí se i provázanost navrhovaného dokumentu na ostatní dokumenty a jejich soulad. Byl sestaven podklad pro stanovení minimálního rozsahu koncepcí a zaveden systém evidence koncepcí.  Každá nově tvořená koncepce či obdobný dokument by měl ve svém úvodu obsahovat informaci o návaznosti na ostatní, zejm. nadřazené dokumenty (krycí list).

Je zpracován celkový přehled strategických dokumentů a koncepcí za celý MěÚ.  Dle tematického zaměření jsou určeny odpovědnosti a uvedeny další informace (datum zpracování, aktuálnost, indikátory apod.).

Všechny tyto dokumenty jsou  průběžně aktualizovány ve spolupráci s veřejností i odborníky.

Ostatní schválené koncepce jsou zveřejněny v DataPlánu NSZM ČR - https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/strategie

Po schválení nové strategie bude provedena Strategickým týmem pro UR revize těchto dokumentů.

Hodnocení oponenta +1
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Základním rozvojovým dokumentem města je strategický plán, který je v souladu s územním plánem města. Ten je v dílčích opatřeních rozvíjen prostřednictvím oborových koncepcí. Například: Prioritní oblast Sociální zázemí je v dílčích opatřeních detailněji rozpracována prostřednictvím Střednědobého plánu sociálních služeb a Zdravotního plánu. Provázanost těchto dokumentů je popsána na straně 29 SPRM http://www.koprivnice.cz/urad/strategicky_plan/SP_Koprivnice_finalni_dokument_2014.pdf

Nejvíce dílčích koncepcí navazujících na strategický plán je v prioritní oblasti Doprava, infrastruktura a životní prostředí. V rámci aktualizace strategického plánu bylo přihlíženo k již existujícím dílčím koncepcím, zejména Komplexní dopravní studii města Kopřivnice z roku 2009, Plánu odpadového hospodářství z roku 2011, Energetickému plánu města z roku 2010. S těmito dokumenty město pracovalo v rámci analytické části aktualizace SPRM a do návrhové části převzalo dílčí priority.

Další dílčí koncepce vznikly a vznikají v návaznosti na schválený strategický plán. Potřeba dílčích koncepcí byla identifikována v rámci přípravy návrhové části SPRM a jejich příprava je do něj zapracována. Jde o Strategii rozvoje cyklistické dopravy města Kopřivnice pro léta 2015-2020, Kopřivnice na kolečkách, Generel cyklistické dopravy z roku 2016, aktualizovaný POH (oba dokumenty se vztahují k opatření B. 2.1 SPRM), Adaptační strategie na změnu klimatu vychází z opatření B.4.5 SPRM. V roce 2017 byla zahájena příprava Územní energetické koncepce (opatření B.5.1) Plánu zlepšování kvality ovzduší (zde jde o legislativní povinnost zpracovat tento dokument, nicméně navazuje na opatření B 4.3) a bude provedena nova Analýza bezbariérovosti (navazuje na opatření B.2.2 SPRM).

Provázanost dílčích koncepcí je zajišťována rovněž prostřednictvím členství garantů těchto dokumentů v Týmu pro udržitelný rozvoj, který je o přípravě dílčích koncepcí informován a relevantní členové jsou přizváni k tvorbě dílčí oborové koncepce či jejímu připomínkování.

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Strategický plán a všechny dílčí koncepce jsou zveřejněny na webu města www.koprivnice.cz sekce Radnice/Dokumenty

Sebehodnocení +1

 Dílčí koncepce jsou navázány na strategický plán. Město má zpracovanou adaptační strategii na změnu klimatu, kterou připravuje k realizaci.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.1.5 Byla provedena optimalizace veřejných služeb (ZŠ a MŠ, sociální služby, technické služby apod.) a úřadu tak, aby byl systém služeb efektivní a odpovídal místním podmínkám, a to včetně schopnosti reagovat na změny?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve sledovaném období byly hledány a prohlubovány možnosti úspor a bylo investováno do řady opatření (např. zateplování budov a realizován projekt EPC) a proces (Komunitní plánování soc. služeb Město a ORP), které přispěly k úsporám, resp. efektivnímu nakládání s veřejnými prostředky. Od roku 2011 je systémově zaváděn energetický management a byly zpracovány analytické podklady pro návrhy další optimalizace. V roce 2016 a 2017 byl realizován energetický projekt EPC, který dále optimalizoval energetické úspory. Je třeba i v následujících letech nadále rozvíjet zejm. návratné projekty, sledovat spotřebu energií v budovách. V roce 2016 byl zahájen koncepční proces obměny vozového parku směrem k nízkoemisní dopravě (elektromobilita). V následujících letech v této koncepci pokračovat s využitím zkušeností a dále snižovat provozní náklady města při zachování či zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Dlouhodobě dochází k hledání úspor v různých oblastech fungování MěÚ, příspěvkových organizací, ať již např. efektivnějším nákupem energií na burze, investicím do zateplování škol, školením v rámci energetického managementu nebo obnovou vozového parku za vozy s menší spotřebou či elektromobily; optimalizace se ale týká také poskytování sociálních služeb, které jsou plánovány dlouhodobě se zapojením uživatelů těchto služeb.


Školy, sport, volný čas

K vlastní optimalizaci počtu základních škol došlo již před vstupem města do agendy ZM MA 21. V současné době je počet 6 ZŠ dostačující vzhledem k demografickému vývoji počtu žáků s trvalým pobytem ve městě resp. okolních obcích, kteří navštěvují ZŠ zřízené městem Litoměřice. Zcela naplněnou kapacitu vykazuje Masarykova ZŠ a ZŠ Ladova, dostatečně volná kapacita i do budoucích let je na ZŠ Na Valech a ZŠ Havlíčkova. Počet otevíraných tříd v rámci ročníku je plně v kompetenci ředitelů ZŠ a je vázán zejména na normativní poskytování prostředků ze SR na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků resp. KÚ ÚK než-li na prostorové možnosti a prostředky na provoz školy poskytované zřizovatelem.

V mateřských školách resp. 11 provozovnách MŠ Litoměřice, příspěvkové organizace, je v současné době dostatečná kapacita pro umísťování dětí ve věku 3 roky a více. Pro předškolní vzdělávání dětí ve věku od 2 let je vzhledem k specifickým požadavkům na bezpečnost a hygienu určena část MŠ Litoměřice – provozovna Baarova. Dle vyjádření ředitelky MŠ Litoměřice je zájem rodičů u dětí mladších 3 let vzhledem k věku dítěte vyvážený k počtu nabízených volných míst v MŠ.

Město u obou stupňů vzdělávání tj. MŠ i ZŠ každoročně monitoruje demografický vývoj, aby bylo schopno reagovat případně na prudce rostoucí počet dětí a nedošlo k nedostatkům v kapacitních možnostech jím zřízených škol.

V roce 2014 byla zpracována Koncepce rozvoje sportu, jejíž součástí je nastavení optimálního systému financování vzhledem ke klíčovým funkcím sportu a volnočasových aktivit a cílům SPRM. Aktualizace tohoto dokumentu s akcentem na zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro všechny kategorie cílových uživatelů (děti, žáci, studenti, dospělí, senioři), předvídatelné a dostatečné financování činnosti jednotlivých sportovních spolků byla provedena v souladu s ustanovením č. § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu předložena ke schválení ZM dne 21.6.2018

Viz příloha: Strategie rozvoje sportu a volnočasových aktivit (schváleno 21. 6. 2018, bude zařazeno mezi Strategické dokumenty)


Sociální služby
Díky dlouhodobému procesu komunitního plánování, zjišťování potřebnosti sociálních služeb a komunikací s uživateli a veřejností dochází k rozvoji a zefektivnění služeb sociální péče i prevence pro občany města.

V Litoměřicích je v současné době poskytováno 43 registrovaných soc. služeb dle zákona 108/2006 Sb. Společně s registrovanými službami dochází i k rozvoji služeb souvisejících (rodinných, volnočasové aktivity pro seniory atd.), ale také k rozvoji partnerství. Výstupem plánování na úrovni města, tedy na nejnižší možné úrovni, je komunitní plán reagující na skutečné potřeby a specifika dané lokality. KPSS pomáhá městu při alokaci finančních prostředků na činnost těchto služe, viz http://komplanlitomerice.cz/

V roce 2018 zastupitelstvo města schválilo nový komunitní plán (včetně celého ORP). Dokument byl rozpracován a projednán v pracovních skupinách a předložen ke schválení. V roce 2018 jsme představili jeho tištěnou podobu. Komunitní plán v tištěné podobě byl doplněn o Katalog sociálních služeb a Mapu sociálních služeb. Tištěná forma byla doplněna o interaktivní podobu dokumentů na webu města:

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/5-KomunitniPlan.pdf

http://komplanlitomerice.cz/katalog.html

http://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=eecb14e42494488aa90b011a28540334&extent=1569690.6004%2C6537219.3034%2C1577754.7069%2C6541920.1806%2C102100

Tento komplex v roce 2018 doplnila aplikace do chytrých telefonů: https://www.litomerice.cz/aktuality/7032-socialni-sluzby-nyni-i-v-mobilni-aplikaci

Nový komunitní plán přinesl rozvoj vazeb a služeb v rámci celého ORP. V roce 2017 jsme představili ucelený web sociálních služeb: http://komplanlitomerice.cz/, (jako samostatnou část webu města), který zahrnuje všechny služby rozčleněné do hlavních sekcí: služby pro osoby se zdravotním postižením; služby pro seniory; služby pro osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny; služby pro rodinu, děti a mládež; a samostatnou část spolupracující organizace. V další části: kalendář akcí, aktuality, dokumenty, dotace a kontakty. Vše na jednom místě.

Celý tento komplex obdržel v roce 2018 v rámci udílení cen Zlatý erb v Ústeckém kraji
– 1. místo za
Kategorii Smart City a nejlepší elektronická služba.

 

Tichá linka: v roce 2018 jsme spustili novou službu v rámci bezbariérového úřadu. Nabídka tlumočení z a/do znakové řeči. Služba se týká celého MěÚ. Vč. titulková vybraných reportáží z MěÚ. https://www.youtube.com/watch?v=arxrKwxwE1s

Tuto službu nadále rozvíjíme a od září (2018) doplníme o další proškolené zaměstnance a 2 tablety.

V rámci propojení jsme v roce 2016 převedli i agendu „Fair trade“ do odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Od roku 2017 je v plné kompetenci odboru. Tato změna nám ukázala cestu k většímu propojení aktivit a partnerů v rámci sociálních služeb (aktivit), práce s dobrovolníky a férový přístup k obchodu. Jedním z těchto výstupů je převedení celé akce: Místa přátelská seniorům pod odbor a doplnění (2018) ve spolupráci s příspěvkovou organizací Základní umělecká škola o aktivitu podporující hudební/dramatické vzdělání seniorů (školu třetího věku).

V těchto vzájemných synergií chceme nadále pokračovat.

Více viz sociální oblast – č. 9 a část 9.3.4.

 

Městský úřad

Energetický management - stanovuje investice do infrastruktury, dlouhodobě přispívá ke snižování spotřeby energie (osvěta, inv. opatření) a nákladů na energie (sdružený nákup apod. - viz kapitola ŽP).

EPC projekt, který zahrnuje 13 budov majetku města (školy, školky, budovy úřadu, zimní stadion, bazén, kulturní dům). Projekt je investičně realizován od roku 2016 s celkovými garantovanými úsporami 67,5 mil. Kč během 10 let.

V roce 2013 bylo přistoupeno k optimalizaci nákladů na vozový park na základě analýzy stáří a průměrných ročních provozních nákladů; byly nakoupeny nové vozy a sníženy náklady na provoz městských vozidel (vyhodnocení nebylo prováděno). V roce 2016 bylo přistoupeno k dalšímu kroku a to k pořízení vozového parku na ekologický provoz.  Bylo pořízeno na operativní leasing 8 plně elektromobilů a 3 hybridní. V roce 2018 plánujeme výměnu vozového parku – a opět formou operativního leasingu.

Město se v roce 2012 zapojilo do benchmarkingové iniciativy a pravidelně vyhodnocuje výkon státní správy formou standardizovaných benchmarkových indikátorů; data jsou využívána k postupnému přijímání opatření v oblastech, kde jsou identifikovány významné odchylky od srovnatelně velkých měst.

  •  
 • Data jsou komunikována a hodnocena v rámci skupiny BMI „C“;
 • Data jsou komunikována v rámci strategického týmu (prezentace);
 • Data jsou součástí plánovaných a projednávaných organizačních změn;
 • Data jsou součástí: Zpráva naplňování koncepce rozvoje úřadu – úřad pro všechny (předkládá tajemník a projednává Rada města) v roce 2018 předloženo poprvé;

Od roku 2012 je na MěÚ zaměstnán odborník na veřejné zakázky, který má na starosti optimalizaci výběrových řízení (metodické vedení, poradenství, asistence ostatním odborům, zpracování dokumentu k VŘ apod.)

V rámci vyhodnocení dat Benchmarkingové iniciativy a na základě rozhovorů s vedoucí odborů došlo v letech 2016 – 2017 k organizačním změnám úřadu. Došlo k optimalizaci počtu řídících pracovníků k počtu podřízených pracovníků. K zásadním změnám došlo na odboru Sociálních věcí a zdravotnictví, Odboru územního rozvoje, Odboru dopravy a silničního hospodářství a další. Došlo ke zrušení příspěvkové organizace města (Centrum cestovního ruchu) a vytvoření nového Odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu a změněna organizace odboru Kanceláře starosty a tajemníka.

V letech 2016 – 2018 jsme v rámci optimalizace a stabilizace IT, optimalizaci informačních systémů a přípravy na realizaci Evropské směrnice na ochranu osobních údajů (GDPR) realizovali přechod na novou spisovou službu dle národních standardů (informační systém Munis je připraven na GDPR, přičemž pro rok 2018 je plánováno další rozšíření funkcí pro snazší výkon práv subjektu údajů, které GDPR přináší), realizovali jsme investice do technologického centra a přechodem na nove firewally a antivirové programy v to rámci zvýšení bezpečnosti provozované IT infranstruktury. Konsolidace SW a přechod celého MěÚ a Městské Policie na Office 365 a cloudové řešení. Společně s tím jsme mohli nabídnout i nové služby pro občany města: elektronická úřední deska (dvě obrazovky v podloubí budovy úřadu a jedna elektronická deska v Nemocnici Litoměřice a.s.), otevření detašovaného pracoviště Czech Point v Nemocnici Litoměřice a.s. Tento projekt ocenilo i Ministerstvo vnitra jako příklad dobré praxe. V neposlední řadě byl spuštěn rozklikávací rozpočet města (2018) a zřízena tzv. Tiché linka (tlumočení z a do znakové řeči) a vytvořeny mapové aplikace na webu města (volby – volební místnosti, sociální služby, přehled míst ZTP a další).

Vývoj počtu zaměstnanců. Kdy průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců na 1 000 obyvatel správního obvodu ORP Litoměřice je v Litoměřicích mírně pod mediánem srovnatelných měst, který je 3,0 při celkovém průměru 3,209. Celkový dlouhodobý trend je srovnatelný tj. vzestupný s ohledem na legislativní změny a přesun činností na obce s rozšířenou působností.

Vzdělávání zaměstnanců je oblastí, kde MěÚ nastoupil trend e-learningu a dlouhodobě spolupracuje s organizacemi na školení a rozvoji svých zaměstnanců moderními technologiemi a přístupy. V porovnání si nákladově stojíme celkem na jednoho zaměstnance (včetně ZOZ): 2.687 CZK při průměru srovnatelných měst 5.105 CZK. V porovnání e-learningu jsme vysoce nad mediánem (medián 0,22 a Litoměřice 1,8 – 2,9) školení. Nicméně v roce 2017 došlo ke zvýšení nákladů na vzdělávání i vzhledem k novým zákonům v oblasti přenesené působnosti a změně IT – přechod celého úřadu na řešení od společnosti Microsoft Office 365.

Provozní výdaje na jednoho zaměstnance se na MěÚ pohybují v nižším mediánu při částce 532.753,50 CZK a mzdové s odvody 414.527,10CZK opět při nižším mediánu velikostně srovnatelných měst (medián 453 tis. CZK). S ohledem na výše popsaná data z BMI, jsme v roce 2016–2018 realizovali změnu v rámci sociálního fondu a benefitů pro zaměstnance MěÚ, kdy jsme zavedli:

a) 5 dnů tzv. rekondičního volna,

b) 1 den volna – pro první školní den rodičů „prvňáčka“,

c) Možnost práce na tzv. Home office – v současnosti tuto možnost využívá přes 15% zaměstnanců,

d) Prorodinný den (v kritické dny velikonoce, prázdniny, Vánoce – si mohou vzít zaměstnanci děti do práce, kdy je pro ně připraven program) – ohodnoceno Ministerstvem vnitra jako Příklad dobré praxe,

e) Pro zaměstnance na mateřské/rodičovské dovolené nebo na dlouhodobé nemoci – přístup do e-learningu úřadu,

f) Sociální fond (příspěvek na stavování, důchodové připojištění, příspěvek na dovolenou „Unišek“, životní a pracovní jubileum, zaměstnanecká půjčka a pomoc v případě smrti (pomoc pro manžela/manželku/přítele/přítelkyni/děti).

Náklady na provoz se snažíme optimalizovat i prostřednictvím rámcových smluv. Ve spolupráci se společností (poskytovatel rámcové smlouvy) jsme optimalizovali náklady na telefonování a zároveň jsme připravili zvýhodněné telefonování pro rodinné příslušníky zaměstnanců.

V roce 2016 byl realizován nápad „Úřad třídí odpad“. Došlo ve všech budovách MěÚ k odstranění všech odpadkových košů na směsný odpad a byly instalovány odpadkové koše na tříděný odpad. Ve spolupráci se zaměstnanci došlo k optimálnímu rozmístění košů a ve sledovaném období došlo k zvýšenému vytřídění o cca 70 % oproti předchozím letům. Došlo i k radikálnímu snížení tvorby směsného odpadu.

K další optimalizaci přispělo vybudování nového sběrného dvora prostřednictví dotace ze SFŽP; nyní je sběrný dvůr v centru města v docházkové vzdálenosti, a tedy dostupnější i pro občany bez OA. Pro jeho větší atraktivitu jsme v roce 2017 realizovali soutěž pro občany města „ODPADOMÁNIE“.

viz

Benchmarking - http://www.benchmarking.vcvscr.cz/

Projekt elektromobilita - https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/operativni-leasing-na-elektromobily-a-automobily-s-hybridnim-pohonem

Projekt EPC - https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=contractsregister&a=detail&contract=20387

 • 1.1.B Monitorování a provádění optimalizace veřejných služeb a úřadu ?
  Ano
Hodnota indikátoru 1.1.B:

Indikátor v SPRM:
C.II.3 Dosahovaná výkonnost sportovních klubů
C.I.2 Procento ne/umístěných dětí ve věku 3-6 let v MŠ
C.I.1 Průměrný počet žáků ve třídě ZŠ
C.I.3 Objem provozních prostředků z rozpočtu na podporu školství a vzdělávání
C.II.2 Objem prostředků z rozpočtu města na podporu sportu a volnočasových aktivit
E.II.1 Index efektivnosti dle Benchmarkingové iniciativy
E.I.4 Podíl investic k celkovým výdajům

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období byly hledány a prohlubovány možnosti úspor a bylo investováno do řady opatření (např. zateplování budov a realizován projekt EPC) a proces (Komunitní plánování soc. služeb Město a ORP), které přispěly k úsporám, resp. efektivnímu nakládání s veřejnými prostředky. Od roku 2011 je systémově zaváděn energetický management a byly zpracovány analytické podklady pro návrhy další optimalizace. V roce 2016 a 2017 byl realizován energetický projekt EPC, který dále optimalizoval energetické úspory. Je třeba i v následujících letech nadále rozvíjet zejm. návratné projekty, sledovat spotřebu energií v budovách. V roce 2016 byl zahájen koncepční proces obměny vozového parku směrem k nízkoemisní dopravě (elektromobilita). V následujících letech v této koncepci pokračovat s využitím zkušeností a dále snižovat provozní náklady města při zachování či zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město pokračuje ve svých aktivitách pro optimalizaci a zlepšování veřejných služeb s velmi pozitivním rozvojem, avšak bez výrazné zásadní změny v kvantitě výsledků oproti vynikajícím výsledkům z předchozího období.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Statutární město prostřednictvím svého úřadu-odboru sleduje využívání veřejných služeb ZŠ, MŠ a jesle. Na základě prováděných šetření OŠKT poskytuje radě města zpětnou vazbu i s případnými doporučeními, či návrhy na opatření.

http://www.jihlava.cz/dokumenty/ds-1034/p1=103733

Kapacity školských zařízení jsou plánovány v souladu s Demografickou analýzou školáků, která je úřadem každoročně aktualizována.

Rozvoj veřejných služeb je součástí všech strategických dokumentů města uvedených výše.

OŠKT je zapojen do projektu Vlastním hodnocením ke zvyšování kvality, jehož cílem byla podpora rozvoje znalostí a dovedností pracovníků základních škol města Jihlavy v oblasti autoevaluace.

Projekt byl zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, analýzu metod v oblasti evaluace a zpětnou vazbu pro zvyšování kvality škol, zajišťoval efektivní využití výstupů k rozvoji školy a ke zlepšení podmínek vzdělávání.

Hlavní pilíře projektu: výměna zkušeností s autoevaluačními aktivitami mezi jednotlivými základními školami, analytické zkvalitnění práce, vytvoření funkčního nástroje pro vlastní hodnocení školy.

1.6.2016 byla zahájena realizace projektu Místní akční plán pro ORP Jihlava s cílem vytvoření systému společného plánování a sdílení aktivit v území, které přispějí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách a zlepšení spolupráce formálního a neformálního vzdělávání pro rozvoj potenciálu každého žáka.

Seznam priorit:

č. 1 - Dostupné a kvalitní předškolní vzdělávání pro všechny děti

č. 2 - Kvalitní vzdělávání v motivujícím prostředí pro všechny žáky

č. 3 - Rozvoj kompetencí pro úspěšný vstup na pracovní trh

č. 4 - Neformální vzdělávání

 

Optimalizace sociálních služeb je řešena v Komunitním plánu sociálních služeb statutárního města Jihlavy – průběžně aktualizovaný každý rok k 30. 6.

http://www.jihlava.cz/komunitni-planovani-ve-meste-jihlave/d-333816/p1=103727

 

V roce 2014 byl realizován projekt Zavedení procesního řízení s následujícími výstupy:

 • Katalog procesů
 • Metodická příručka Metodika procesního řízení
 • Metodická příručka Metodika modelování procesů
 • Návrhy na optimalizaci procesů
 • Plán realizace projektu Zmapování a optimalizace procesů řízení na MMJ     (období 1.7.2015 – 30.6.2017)

Obecní živnostenský úřad byl v roce 2015 zapojen do projektu ministerstva vnitra Pilotní ověření standardizace – Agenda 121: Živnostenské podnikání s cílem zmapování procesů v agendě živnostenského podnikání a vyhodnocení nákladovosti.

V letech 2010 – 2015 probíhaly ICT projekty města k zajištění optimalizace informačních systémů. Bylo vybudováno technologické centrum ORP Jihlava, na které dále navázalo jeho rozšíření o servery a systém zálohování, zvýšení bezpečnosti provozované infrastruktury a rozvoj služeb technologického centra ORP prostřednictvím Geoportálu (podpora územního plánování, elektronizace nových agend, pasportizace zeleně, veřejného osvětlení, komunikací, dopravního značení apod.) ORP. Současně byla budována komunikační infrastruktura mezi jednotlivými budovami magistrátu, městské policie a městem zřizovanými organizacemi prostřednictvím projektů Konsolidace HW a SW Magistrátu města Jihlavy, zvýšení bezpečnosti a Komunikační infrastruktura statutárního města Jihlavy a centrum ICT služeb.

V roce 2015 realizován projekt Integrace informačních systémů statutárního města Jihlavy.  Byl pořízen a implementován informační systém, který zahrnoval ekonomický subsystém, agendový subsystém a subsystém workflow, a byl integrován s ostatními informačními systémy s cílem propojení informačního systému města na připravované ICT projekty na úrovni kraje a centrálních orgánů.

Všechny projekty naplňovaly celonárodní strategii Efektivní veřejné správy a přátelských veřejných služeb – Strategie realizace Smart Administration.

Vzhledem k aktualizaci SPRM (viz bod 1.1.4) nebyl na rok 2017 zpracován akční plán. V současné době souběžně s aktualizací SRPM probíhá příprava akčního plánu na rok 2018. Akční plán na rok 2018 by měl být schválen v prosinci 2017.

 

Plán realizace projektu Zmapování a optimalizace procesů řízení na MMJ nebyl ve stanoveném termínu dokončen, plnění doporučení nadále probíhá. Závěrečná zpráva není tudíž k dispozici.

V příloze dokládáme Zápis z průběžného hodnocení plánu a Zápis z posledního jednání garantů. Se zápisem z jednání garantů ze dne 8.8.2017 bylo seznámeno vedení města – viz. příloha.

Procesní mapy jsou zpracovány v SW nástroji Visual Paradigm.

 • 1.1.B Monitorování a provádění optimalizace veřejných služeb a úřadu ?
  Ano
Sebehodnocení +1

Rozvoj veřejných služeb je součástí strategických dokumentů města.

V letech 2010 – 2015 probíhaly ICT projekty města k zajištění optimalizace informačních systémů.

Úřad má zpracovány procesní mapy a realizuje sadu opatření v oblasti řízení procesů.

Město se zapojilo do projektu "Obce sobě", jehož cílem bylo zkvalitnění a zefektivnění veřejných služeb.

 

Hodnocení oponenta +1

Podoblast bude lépe ověřitelná po dokončení projektu Zmapování a optimalizace procesů řízení na MMJ a aktualizaci SPRM.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Na roky 2006 – 2010 byla zpracována koncepce základního školství v Chrudimi, na jejímž základě byla v roce 2010 provedena optimalizace (sloučení škol – z původních 6 škol jsou nyní 4 ZŠ, koncepce je k dispozici na OŠK a na www: http://www.chrudim.eu/public/File/KONCEPCE%20ZÁKLADNÍHO%20ŠKOLSTVÍ%20V.doc)

Na základě zvýšeného zájmu o umístění více dětí do MŠ byly otevřeny v roce 2010 dvě nové třídy ve stávající MŠ.

V roce 2011 byla Zastupitelstvem města schválena KONCEPCE ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V CHRUDIMI DO ROKU 2014 http://www.chrudim.eu/obcan/odbory-meu/odbor-skolstvi-kultury-sportu-a-pamatkove-pece.html

Optimalizace sociálních služeb je provedena prostřednictvím KPSS https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/koncepce/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-ve-meste-chrudim-2012-2015?typ=struktura

Sociální služby, které jsou ve městě realizovány prostřednictvím CSSP Chrudim, byly oceněny v roce 2008 Cenou Makropulos.

Úřad je centralizován v minimálně nutném počtu budov (s cílem snížit počet úřadoven, centralizovat fungování zasedacích místností, učeben a výukových prostor)a zlevnit provoz úřadu. Úřad má tři objekty. Jeden slouží Městské policii a Informačnímu centru, budova radnice soustřeďuje činnosti v oblasti samosprávné – péči o investice a údržbu majetku, správu majetku a bytového fondu a fungování uvolněných funkcionářů města. Třetí objekt centralizuje veškeré další aktivity určené pro občana (veškerý výkon státní správy a výkon samosprávy vůči občanům. Centrální pokladna funguje v hlavní budově, ale také v dalších dvou objektech jsou pokladny, takže občan nemusí problém hotovostní platby řešit jinde než záležitost s tím spojenou. Na hlavní budově funguje také oddělení klientského servisu, které kromě centrální pokladny obsluhuje také podatelnu a recepcí pro celý úřad (efektivní řešení co největšího okruhu činností pro klienty v jednom místě). V blízkosti všech objektů je možnost parkování (u centrální budovy bezplatné). Zastávka MHD pro veřejnost je v bezprostřední blízkosti budovy centrální budovy a do vzdálenosti 200 m od dvou dalších budov úřadu. Z hlediska rozmístění v rámci úřadu a dopravního napojení i možností občanů vyřídit záležitost od počátku do konce v daném konkrétním objektu považujeme tento způsob řešení za plně vyhovující. Vozový park města plně odpovídá potřebám úřadu a jeho rozmístění je provedeno s ohledem na sídlo uživatele (vozidla jsou parkována blízko budov, ve kterých sídlí příslušné odbory). Bylo zakoupeno elektrokolo pro přesun zaměstnanců v terénu (ekologické i ekonomické hledisko provozování).

Optimalizace úřadu probíhá na základě výsledků BI 2005 a to z hlediska nákladů, výkonnosti a kvality. Data jsou porovnávány se srovnatelnými městy a ve většině ukazatelů dochází ke zlepšování nebo vykazují lepší hodnoty než je medián.

Optimalizace úřadu probíhá i na základě porovnání dat z Benchmarkingové iniciativy 2005 a to z hlediska:

Nákladů: (namátkově lze uvést tyto oblasti)

 • na mobilní telefony:

  Náklady na provoz mobilních telefonů na jednoho zaměstnance  mají dlouhodobě klesající trend. V roce 2014 činily Kč 215,-, tj. o 85,5 % méně než v roce 2011, kdy jejich hodnota dosahovala Kč 1.491,-. . Medián v roce 2014 u sledovaných měst měl hodnotu Kč 958,-, tj. o Kč 743,- více, než vykazuje naše město. Tento výrazně klesající trend lze přičíst rámcové smlouvě s mobilním operátorem, která je vždy uzavírána na dva roky s vítězem výběrového řízení.

 • provozní náklady na 1 km

  U služebních vozidel byly v roce 2014 provozní náklady na 1 km Kč 4,77, zatímco v roce 2011 jsme vykazovali Kč 5,20. Medián srovnatelných měst byl v r. 2014 Kč 6,43, tj. o 26 % více, než vykazuje naše město. Tento mírně klesající trend je pravděpodobně důsledkem obměny vozového parku.   

 • výdaje na energie (teplo, el. energie, plyn, voda) na m2 podlahové plochy

  V roce 2011 činily výdaje na energie na m2 podlahové plochy Kč 391,-. V průběhu let 2012 a 2013 jsme zaznamenali mírně stoupající trend na Kč 453, resp. v roce 2013 Kč 462,-. Mírný pokles jsme zaznamenali až v roce 2014, kdy jsme vykázali hodnotu ve výši Kč 412,- na m2 podlahové plochy. Trend tohoto ukazatele kolísá, ale přesto se nám daří dosahovat hodnot nižších, než je medián srovnatelných měst, který v roce 2014 byl Kč 464,-. Naše výdaje tedy činí 88 % mediánu.

Výkonnosti:

 • počet pracovníků na 1 tis. obyvatel správního obvodu
  V počtu pracovníků na 1 tisíc obyvatel správního obvodu dlouhodobě náš úřad vykazuje hodnoty těsně pod mediánem srovnatelných měst. V našem případě se v roce 2014 jedná o hodnotu 1,663, která je o 8 % nižší než medián.Celkově se však jedná o velmi mírně stoupající trend, který je zapříčiněn vzrůstajícím počtem činností převedených státem na obec s rozšířenou působností.                                         
 • počet úkonů na jednoho pracovníka
  Sledujeme u pracovníků v agendách správních, dopravních, životního prostředí, obecního živnostenského úřadu, stavebního úřadu, místních poplatků, památkové péče, samosprávě a státní správě ve školství, sociálních dávek, atd. Na základě těchto údajů jsou upravovány pracovní náplně pracovníků, případně i počty pracovníků.

Kvality:

 • Ukazatelem kvality je počet zrušených rozhodnutí k počtu odvolání. Vedoucí jednotlivých odborů při výkonu státní správy sledují zrušená rozhodnutí, provádí rozbor příčin, které ke zrušení rozhodnutí vedly a přijímají konkrétní opatření tak, aby byly tyto příčiny odstraněny.
 • V rámci EMAS je optimalizace posuzována ještě z jednoho hlediska, a to z hlediska dopadu na životní prostředí. Při vytváření systému EMAS se mapovaly dopady činnosti MěÚ na životní prostředí. Na základě mapování byl nastaven systém opatření ke snížení vlivu organizace na životní prostředí a dosažení úspor. K tomu jsme si stanovili jako jeden z indikátorů ekologickou stopu MěÚ. V souvislosti se snižováním emisí do ovzduší probíhá napojování dalších objektů na centrální zásobování teplem a teplou vodou (odpadní teplo z Opatovic), používání čipových karet na MHD pro zaměstnance ke služebním pochůzkám na území města, elektrokolo apod.
 • Technické služby mají zpracovaný „malý audit“.
 • 1.1.B Monitorování a provádění optimalizace veřejných služeb a úřadu ?

Hodnota indikátoru:
ANO

Sebehodnocení +1

Optimalizace úřadu probíhá na základě výsledků BI 2005 a to z hlediska nákladů, výkonnosti a kvality. Data jsou porovnávána se srovnatelnými městy a ve většině ukazatelů dochází ke zlepšování nebo vykazují lepší hodnoty než je medián.

Díky pružnému reagování na změny, které vyplývají z průběžného monitorování, a provádění optimalizace veřejných služeb předcházíme nedostatkům, které by mohly vznikat ve fungování služeb a úřadu.

Hodnocení oponenta +1
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město se dlouhodobě snaží o zvyšování efektivity a kvality poskytovaných služeb. Hledá možné úspory a realizuje opatření jak prostřednictvím městského úřadu, tak prostřednictvím zřízených příspěvkových organizací a obchodních společností. Navazuje vhodná partnerství k zajištění kvalitních služeb pro obyvatele města i prostřednictvím jiných než městských subjektů, které jsou schopny tyto služby efektivně a kvalitně nabídnout.

Mezi realizovaná úsporná opatření, která mají vliv na snížení provozních nákladů města a městských institucí patří nákup energií na burze, investice do zateplování škol, realizace energeticky úsporných opatření s použitím metody EPC, elektronizace dílčích procesů.

V roce 2007 byla na základě auditu provedeného společností KPMG optimalizace organizační struktury úřadu. Další dílčí úpravy proběhly na základě systémového auditu realizovaného v roce 2011 a doporučení interního auditora, který průběžně provádí audit činností jednotlivých odborů úřadu. Úřad se snaží postupnou elektronizaci vybraných procesů. Po zavedení elektronické evidence docházky zaměstnanců a elektronického objednávacího a vyvolávacího systému byl od roku 2015 zaveden nový finanční a účetní program GINIS umožňující finanční kontrolu operací elektronickou formou. Od roku 2016 je pro potřeby úřadu zavedena elektronická aplikace na rezervaci vozidel a elektronickou evidenci knih jízd služebních vozidel.

Úřad sleduje a vyhodnocuje svoji činnost s použitím metody CAF, je zapojen do Benchmarkingové iniciativy, v rámci které se srovnává s obdobnými městy. Podrobná zpráva o činnosti úřadu popisující činnosti a výkony jednotlivých odborů je každoročně předkládána radě města.

Radě města jsou rovněž předkládány výroční zprávy o činnosti příspěvkových organizací a obchodních společností města. U základních škol je následně sledována úspěšnost umístění žáků té které školy k dalšímu studiu (gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště), je porovnávána aprobovanost učitelského sboru,  je sledován počet neomluvených hodin, počet úrazů, jsou sledovány a hodnoceny výsledky kontrolní činnosti (kontrola zřizovatelem, Českou školní inspekcí, krajem, orgánem ochrany veřejného zdraví). Dále je sledována nabídka volitelných předmětů, zájmových kroužků, zapojení škol a školských zařízení do dění ve městě, účast a úspěšnost žáků v soutěžích.

Na základě požadavků ředitelů škol je od roku 2016 připravováno opatření, které umožní sdílenou správu a údržbu počítačů a počítačových sítí. Zlepšení vybavení škol v oblasti výpočetní techniky zvýšilo nároky na její správu a údržbu a město ve spolupráci se školami připravuje projekt, jehož cílem je zkvalitnění a zefektivnění této činnosti, kterou dosud obvykle zajišťují vyučující informatiky nad rámec svých pedagogických povinností.

Hospodaření s přidělenými financemi je sledováno a vyhodnocováno v rámci tzv. rozhorů hospodaření, které probíhají dvakrát ročně. Příspěvkové organizace jsou rovněž sledovány a vyhodnocovány z pohledu spotřeby energií. Energetik města sleduje a vyhodnocuje spotřeby jednotlivých energií a navrhuje opatření ke zlepšení.

V sociální  oblasti probíhá plánování a optimalizace sociálních služeb na základě komunitního plánování sociálních služeb. V roce 2016 byl zahájen proces přípravy již III. komunitního plánu sociálních služeb. Část sociálních služeb zajišťuje město prostřednictvím vlastní příspěvkové organizace (provoz azylového domu, odlehčovací služba pro seniory, denní stacionář pro klienty s mentálním postižením, terénní a asistenční služby). Významnou část sociálních služeb však poskytují partneři z řad NNO či jiní provozovatelé, kterým město přispívá na provoz prostřednictvím vlastního dotačního programu. Tento způsob zajištění sociálních služeb umožňuje obyvatelům města využít širokou nabídku těchto služeb s nižšími nároky na rozpočet města, než kdyby všechny služby byly zajišťovány příspěvkovou organizací města. V rámci optimalizace sociálních služeb došlo od ledna 2017 k převedení sociální služby nízkoprahového centra pro děti a mládež z příspěvkové organizace města na mezinárodní instituci poskytující sociální služby a to Armádu spásy. Město očekává, že tak bude moci využít synergického efektu, který tento zkušený poskytovatel vstupem do města může přinést.

Technické služby jsou ve městě zajištěny městskou společností Slumeko, s.r.o. Společnost získala certifikáty na splnění požadavků na systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a požadavky na systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005.

 • 1.1.B Monitorování a provádění optimalizace veřejných služeb a úřadu ?
  Ano
Sebehodnocení +1

 Veřejné služby jsou soustavně sledovány, vyhodnocovány a jsou příjmaná opatření ke zvyšování jejich kvality.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.1.6 Existuje provázanost investic se schválenými rozvojovými dokumenty?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve sledovaném období došlo ke zlepšení v provázání zejména SPRM s návrhy investic prostřednictvím Akčních plánů; je třeba nicméně i nadále pracovat na užší vazbě SPRM, plánování projektů, dlouhodobém finančním výhledu s ohledem na finanční limity rozpočtu (plán oprav a údržby nemovitého majetku) a finanční příležitosti (programy EU), na programové prohlášení vedení města a rovněž se zohledněním Auditu UR a výsledků monitorovaných indikátorů strategického plánu.

Plán investic

Jednou z důležitých součástí zrealizovaného projektu MISTRAL byla rovněž příprava strategického dokumentu "investiční výhled", který Městský úřad Litoměřice propojuje střednědobý a dlouhodobý finanční výhled a plánované strategické projekty (tedy kapitálové výdaje v podobě klíčových investic), které naplňují dlouhodobou vizi SPRM. Tento investiční výhled zahrnuje seznam plánovaných projektů, předpokládanou výši financování, zdroj financování a další důležité údaje nutné pro zajištění potřebných finančních prostředků ve vazbě na předpokládané příjmy v předmětném období a možnosti dotačních programů v letech 2014-2020. Rovněž stanovuje, které projekty podléhají hodnocení dle výše zmíněné Metodiky a dalšímu vyhodnocení, jako je CBA/CUA analýza či studie proveditelnosti apod., vše v souladu i s novou platnou legislativou.

- viz hodnocení dopadů projektů na UR

- rozpočet na příslušný rok je provázán se SPRM a Akčním plánem

viz metodika tvorby akčního plánu a metodika strategického řízení: https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

 • 1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města ?
  Ano

 

 

 

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve sledovaném období došlo ke zlepšení v provázání zejména SPRM s návrhy investic prostřednictvím Akčních plánů; je třeba nicméně i nadále pracovat na užší vazbě SPRM, plánování projektů, dlouhodobém finančním výhledu s ohledem na finanční limity rozpočtu (plán oprav a údržby nemovitého majetku) a finanční příležitosti (programy EU), na programové prohlášení vedení města a rovněž se zohledněním Auditu UR a výsledků monitorovaných indikátorů strategického plánu.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
 • Kromě rozpočtového výhledu pořádáme porady vedení města a některých vedoucích odborů k projektovým záměrům a investičním akcím, které jsou připravovány s výhledem pro období 1-5 let . Tyto projektové záměry budou posouzeny strategickým týmem pro udržitelný rozvoj z hlediska socioekonomického hodnocení.
 • 1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města ?

ANO

Sebehodnocení +1

Vzhledem k novému SPURCH  předpokládíáme, že dojde ke zlepšení v provázání strategie s návrhy investic prostřednictvím Akčních plánů; je třeba intenzivně začít pracovat na uvedení nových metodických pokynů do praxe.

Hodnocení oponenta +1
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ano, zásadní investice jsou obsaženy ve Strategickém plánu statutárního města Jihlavy do roku 2020, který je základním střednědobým konceptem v prioritních oblastech:

1) Vzdělávání, zaměstnanost a podnikání

2) Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost

3) Udržitelný rozvoj města

4) Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch

http://www.jihlava.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta/ms-103678/p1=103678

Realizace strategie – probíhá prostřednictvím Akčních plánů na jednotlivé roky včetně vyhodnocení plnění akčních plánů (aktuálně za roky 2014, 2015 a 2016).

http://www.jihlava.cz/realizace-strategie/d-500894/p1=103684

Plnění strategie – obsahuje každoroční Zpráva o plnění strategického plánu (aktuálně zpracovaná za roky 2014 a 2015).

Zpráva zachycuje aktuální stav projektů zařazených do akčního plánu a dalších projektů realizovaných v daném roce, které napomáhají naplňovat indikátory, které byly navrženy ve strategickém plánu pro potřeby monitorování výsledků jednotlivých opatření.

http://www.jihlava.cz/plneni-strategie/d-505415/p1=103685

 

Součástí strategického plánu je Zásobník projektů a projektové karty jednotlivých projektových záměrů, který je podkladem pro plánování investic města a sestavování rozpočtu včetně rozpočtového výhledu.

http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=500100

Pro potřeby monitorování výsledků strategického plánu je sestavena sada indikátorů:

Vzdělávání, zaměstnanost a podnikání - 19 indikátorů

Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost - 27 indikátorů

Udržitelný rozvoj města - 15 indikátorů

Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch - 16 indikátorů

 

V současné době je zahájen proces aktualizace a vyhodnocení strategického plánu včetně zajištění provázanosti na nové strategické dokumenty, například strategie kultury.

 

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) na roky 2008 – 2013 (s termínem dokončení projektů do roku 2015) zajišťoval provázanost projektů ve vymezeném území statutárního města Jihlavy.

Obsahoval komplexní soubor rozvojových záměrů a projektů koncentrovaných do prioritních oblastí:

1) Regenerace a všestranný rozvoj města a občanské vybavenosti

2) Rozvoj infrastruktur v oblastech sociálních služeb a vzdělávání

http://www.jihlava.cz/integrovany-plan-rozvoje-mesta/ms-103661/p1=103661

 

Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM pro programovací období 2007 – 2013 za rok 2015 s uvedením plnění monitorovacích indikátorů byla schválena usnesením Zastupitelstva města Jihlavy      č. 53/16-ZM.

Odevzdáním Závěrečné zprávy o postupu realizace IPRM na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti dne 9.2.2016 byla naplněna realizace IPRM. Do IPRM bylo zařazeno 32 projektů. Celková finanční alokace představovala 689 mil. Kč.

Plnění monitorovacích indikátorů - viz část 1.8., příloha č. 10. Bylo hodnoceno 14 indikátorů.

 

Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace (IPRÚ) - zajišťuje provázanost nejvýznamnějších rozvojových projektů s prokazatelným dopadem do vymezeného území (Jihlavská sídelní aglomerace). Obsahuje komplexní soubor rozvojových záměrů a projektů koncentrovaných do následujících prioritních oblastí:

Prioritní oblast 1: Ekonomicky silná a sociálně stabilní aglomerace - 14 indikátorů

Prioritní oblast 2: Integrovaná a ekologická mobilita - 22 indikátorů

Prioritní oblast 3: Kvalitní a funkční prostředí - 4 indikátory

Dokument obsahuje konkrétní investiční projekty města s plánovanou realizací v letech 2016 – 2023.

http://www.jihlava.cz/integrovany-plan-rozvoje-uzemi/ms-103670/p1=103670

 

17.9.2015 proběhlo veřejné projednávání integrované strategie IPRÚ

14.12.2015 integrovanou strategii schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy.

16.8.2016 bylo ukončeno hodnocení strategie příslušnými řídícími orgány operačních programů.

20.9.2016 byla Zastupitelstvem města Jihlavy schválena aktualizovaná verze.

5.10.2016 byl schválený IPRÚ JSA projednán na 5. zasedání Národní stálé konfrence.

 • 1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +2

Bez připomínek – tato podoblast vykazuje prvky excelence v oblasti plánování, monitoringu i sledování provázanosti investic na rozvojové dokumenty

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Vazba investic na schválené rozvojové dokumenty, zejména na strategický plán je dána tvorbou akčního plánu rozvoje města, který je realizačním nástrojem strategického plánu. Každá navrhovaná investice/akce je zařazena do konkrétní prioritní oblasti, k dané prioritě a opatření, které pomáhá naplňovat.

K významnějším investicím a projektům jsou zpracovávány projektové fiše popisující projekt. V této fiši se rovněž uvádějí odkazy na schválené strategické dokumenty, k jejichž realizaci projekt přispívá (příklad fiše v příloze).

Příloha: pf-dilny_1.pdf
 • 1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města ?
  Ano
Sebehodnocení +1

 Investice jsou připravovány v souladu se schváleným akčním plánem rozvoje města, který je sestavován k plnění strategie města.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.1.7 Existuje provázanost provozního rozpočtu a výhledu s činnostmi obsaženými ve schválených rozvojových dokumentech?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve sledovaném období došlo ke zlepšení provázání rozpočtu s rozvojovými dokumenty; nicméně i nadále je třeba posilovat strategických charakter této vazby a aktualizovat dlouhodobý plán investic (budoucí závazky) úzce provázaný s plánem oprav a údržby (stávající závazky), energetickým plánem (možné úspory), budoucím plánem udržitelné mobility, KPSS a dalšími dokumenty; nedílnou součástí tohoto úsilí je čitelnost a transparentnost těchto procesů, resp. jejich výstupů, a pravidelná informovanost veřejnosti o budoucích záměrech opřená o analytické podklady, studie, výstupy z veřejných projednání a další relevantní zdroje informací.

Prostřednictvím Akčního plánu je zajištěna vazba mezi rozvojovými dokumenty a rozpočtem na příslušný rok; hodnocení socieokonomických a environmentálních dopadů zahrnuje rovněž posouzení vazby na SPRM a klíčové koncepce, plány atd.; pokud návrhy projektů či investiční záměry nejsou v souladu s těmito dokumenty, nemůže být záměr doporučen ze strany STUR ke schválení a zařazení do rozpočtu města;

Rozpočet se ve svých kapitálových výdajích zaměřuje na realizaci priorit SPRM: https://www.litomerice.cz/rozpocet-a-hospodareni-města

 • 1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve sledovaném období došlo ke zlepšení provázání rozpočtu s rozvojovými dokumenty; nicméně i nadále je třeba posilovat strategických charakter této vazby a aktualizovat dlouhodobý plán investic (budoucí závazky) úzce provázaný s plánem oprav a údržby (stávající závazky), energetickým plánem (možné úspory), budoucím plánem udržitelné mobility, KPSS a dalšími dokumenty; nedílnou součástí tohoto úsilí je čitelnost a transparentnost těchto procesů, resp. jejich výstupů, a pravidelná informovanost veřejnosti o budoucích záměrech opřená o analytické podklady, studie, výstupy z veřejných projednání a další relevantní zdroje informací.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ano.

Rozpočtový výhled je sestavován na základě požadavků jednotlivých odborů Magistrátu města Jihlavy. Tyto požadavky vycházejí jak z aktuální potřeby věcně příslušných odborů, tak zahrnují projekty ze zásobníku projektů strategického plánu města.

Rozpočtový výhled je tvořen společně s rozpočtem na podzim každého roku a je schvalován (stejně jako rozpočet) v prosinci. Rozpočtový výhled je tvořen na tři roky, nicméně každý rok dochází k jeho aktualizaci a schválení.

Rozpočtový výhled na léta 2017 - 2019 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Jihlavy                 č. 411/15-ZM.

Akční plán Strategického plánu rozvoje města Jihlavy je tvořen na jeden rok a je schvalován na dubnovém zasedání Zastupitelstva města Jihlavy aktuálního roku. Rozpočtový výhled a akční plán spolu vzájemně korespondují.

Akční plán představuje závazný seznam projektových záměrů navázaných na opatření a cíle strategického plánu, které byly vybrány pro zahájení a realizaci v daném roce. Příprava dokumentu je rozčleněna na dvě etapy. V první je vytvořen návrh akčního plánu, který slouží jako jeden z podkladových materiálů při tvorbě rozpočtu města, je poté upraven v souladu s dohotoveným rozpočtem a schválen zastupitelstvem. Projektové záměry a aktivity doporučuje k zařazení do akčního plánu pro daný rok vedení města Jihlavy. Výběr je v případě potřeby konzultován s příslušnými odbory magistrátu či odbornými komisemi Rady města Jihlavy.

Pozn.: Vzhledem k aktualizaci SPRM (viz bod 1.1.4) nebyl na rok 2017 zpracován akční plán. V současné době souběžně s aktualizací SRPM probíhá příprava akčního plánu na rok 2018. Akční plán na rok 2018 by měl být schválen v prosinci 2017.

Ostatní strategické dokumenty jsou také provázány s rozpočtem.

Rozpočtový proces

Postup pro přípravu a sestavování rozpočtu je řešený v harmonogramu prací při sestavování a projednávání rozpočtu, který je každý rok schvalován Radou města Jihlavy v červnu. Rozpočet je schvalován v členění podle závazných ukazatelů (jsou součástí harmonogramu prací), nicméně při sestavování rozpočtu se vychází z podrobných tabulek sestavených jednotlivými odbory.

Velká část investičních akcí a projektů je schvalována až v následujícím roce na únorovém a dubnovém zasedání Zastupitelstva města Jihlavy, a to v souladu s akčním plánem na příslušný rok.

Návrh rozpočtu je před projednáním zastupitelstvem města zveřejněn v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po schválení zveřejněn na webových stránkách města.

http://www.jihlava.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta/ds-53321/archiv=0&p1=103721

Provázanost rozpočtu se zásobníkem projektu:

Zásobník projektů slouží jako podklad pro sestavení rozpočtu města na daný kalendářní rok. Potřebnost realizovat danou akci a její zdůvodnění předkládají věcně příslušní vedoucí jednotlivých odborů magistrátu města, zpracovaný návrh je předložen k posouzení vedení města na investiční poradě. Po tomto projednání následuje pracovní seminář zastupitelstva města, kde je na základě konsenzu vypracován návrh rozpočtu, který je pak předložen zastupitelstvu města ke schválení. Zásobník projektů obsahuje sloupec s uvedením souladu navrhované akce se SPRM, což je jedním z kritérií upřednostnění akce realizaci.

 • 1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Při zpracování RV vždy vycházíme z přijatých, či připravovaných strategických dokumentů. Z konkrétních akcí promítáme ty, které jsou připravené a lze stanovit jejich finanční náklady. V ostatních případech pak do výhledu zakomponujeme souhrnné objemy výdajů na danou oblast.  Čísla jsou stanovena v příloze č. 4 (viz celý přiložený výhled, který i v úvodní části uvádí dokumenty, ze kterých se při zpracování vychází). 

příloha - Rozpočtový výhled 2015 - 2018

Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Při tvorbě návrhu rozpočtu je využíván formulář (viz příloha), ve kterém navrhovatel rozpočtového ukazatele (dotčený odbor) zdůvodní svůj návrh, popř. prokáže vazbu navrhovaného ukazatele se schváleným koncepčním dokumentem (u ukazatelů, kde je to relevantní).

Odbory připravují návrh rozpočtu tak, aby v první části návrhu byly identifikovány mandatorní výdaje, výdaje na přechzející akce (aktivity, které nebyly finančně či fyzicky ukončeny v roce předchozím), projekty, kterým byla schválena dotace na realizaci a v do druhé části návrhu rozpočtu navrhují nové aktivity v souladu s koncepčními dokumenty a aktuální potřebou.

Rozpočet města je obvykle schvalován ve dvou klíčových krocích. V prosinci předcházejícího roku je schválen rozpočet pro rok následující, který zahrnuje mandatorní výdaje, pravidelně se opakující výdaje, výdaje na přecházející akce a nové akce se schválenou dotací. Po ukončení účetního odbdobí a výpočtu kladné bilance (disponibilního peněžního fondu) je souběžně s přípravou akčního plánu pro aktuální rok připravováno rozpočtové opatřední, v rámci kterého jsou finanční prostředky rozděleny novým jmenovitým ukaztelům (akcím). Akční plán je připravován jako dvouletý, přičemž je snahou města, aby plán finanční potřeba pro aktuální rok byla co nejvíce kryta rozpočtem. Aktivity plánované pro rok následujícího pak vstupují do tvorby rozpočtového výhledu a jsou základem pro tvorbu rozpočtu pro návrh rozpočtu pro rok následující. Rozpočtové opatření, které řeší tzv. druhou část rozpočtu a akční plán jsou schvalovány na prvním zasedání ZM v daném roce (obvykle v únoru či březnu).

V průběhu roku jsou schvalovány další úpravy rozpočtu formou rozpočtových opatření, které především řeší aktuální potřebu navýšení či snížení alokovaných prostředků v jednotlivých již schválených jmenovitých ukazatelích.

Rovněž v rámci tvorby rozpočtového výhledu se vychází z aktivit plánovaných v akčním plánu rozvoje města, který se vždy připravuje pro daný rozpočtový rok s výhledem na rok(y) následující. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=finance-koprivnice#vyhled

 • 1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města ?
  Ano
Sebehodnocení +1

 Akční plán rozvoje města je provázán s rozpočtem města a rozpočtovým výhledem. 

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

(dělat věci správně, systematický manažerský postup k řešení slabých stránek udržitelného rozvoje)
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období došlo k dalšímu posunu v oblasti zvyšování kvality rozhodování města. Litoměřice dlouhodobě dosahují nadstandardních výsledků z hlediska finančního řízení a město není zadluženo. Rovněž patří k městům s velmi vysokým podílem získaných dotací, což se pozitivně projevilo na rozvoji města. Město se řídí standardními směrnicemi pro tvorbu rozpočtu a finanční řízení. Ve sledovaném období jsme nadále posilovali transparentnost a otevřenost rozpočtového procesu a naplňovali novou legislativu. Významným posunem je rovněž systematizace dotačních programů města, která je rozvíjena jako online systém s důrazem na maximální transparentnost a uživatelsky přátelské rozhraní. Do budoucna je žádoucí tento trend udržet a zajist dlouhodbě udržitelné financování rozvoje města a jeho aktivit. 
Ve sledovaném období došlo také k zásadnímu posunu ve sledování výkonnosti MěÚ zejména zavedením energetického managementu, aplikací vybraných metod kvality, sledováním trendů pomocí indikátorů strategického plánu. Výkon úřadu je sledován pomocí benchmarkingu, ale také měřením spokojenosti zaměstnanců MěÚ (naposledy v 1/2018). Do budoucna je třeba pokračovat v měření efektivity a zejména v realizaci konkrétních opatření vyplývajících z předchozích analýz kvality MěÚ. Ve spolupráci s NSZM byla zahájena příprava koncepce rozvoje úřadu vycházející z priorit strategického plánu města.
Ve sledovaném období byly provedeny kroky směřující k vyšší míře třídění odpadů, úsporám energie a snížení emisí škodlivých látek. Byla provedena celková ekologizace vozového parku (elektromobily). Dodržování zákonů a vnitřních pravidel je součástí interního auditu města.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. 

 

Město není prakticky zadluženo a dlouhodobě vykazuje kladné výsledky hospodaření s finančními rezervami, přesto/proto nemá přijata pravidla pro (ne)zadlužování, které by určovaly z dlouhodobého hlediska způsob a limity chování v této oblasti. Organizace využívá výsledky z realizace nástrojů řízení a zvyšování kvality, šetření mezi zaměstnanci a dalších zdrojů pro zlepšení stavu a rozvoji UR.

Doporučení z předchozího hodnocení auditu UR (2015) - zvážit možnosti zlepšení motivačního systému úřadu – bylo naplněno. Stejně tak bylo připraveno a realizováno zlepšení webového řešení životních situací na novou rubriku Potřebuji si vyřídit.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Bez komentářů či doporučení Poznámka nad rámec tohoto hodnocení pro příští hodnocení: Prokazovat schopnost města reagovat na mimořádné situace a výzvy (např. klimatické změny)
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava má nástroje pro efektivní, hospodárné a účelné vykonávání činností a aktivit.

Řadí se mezi nejméně zadlužená statutární města v Česku.

Je uvedeno množství příkladů, prokazující proklientské zaměření úřadu.

Město má od roku 2008 zavedenu metodu kvality MA21.

Kvalita a výkonnost byla oceněna řadou cen.

Úřad má vypracovaný systém vzdělávání a hodnocení zaměstnanců.

Lze prokázat ekologické chování úřadu, realizaci energeticky úsporných opatření a zavádění opatření proti plýtvání.

Hodnocení oponenta +1

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

Bez připomínek.

- Jak měříte interní procesy a jaké SMART indikátory používáte? Uveďte příklady optimalizace těchto procesů.

 

- Za velmi vhodné považuji přijmout vnitřní pravidla pro (ne)zadlužování města, která určí z dlouhodobého hlediska stabilní způsob chování v této oblasti a budou závazná pro město, jeho samosprávu i organizace.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Sebehodnocení +1

 Město se snaží efektivně a účelně realizovat svou činnost prostřednictvím plnění cílů stanovených ve strategických dokumentech a úkolů na ně přenesených v rámci výkonu státní správy. Sleduje a vyhodnocuje svůj výkon a uvědomuje si možnosti zlepšení, kterého se snaží postupně dosáhnout.

Hodnocení oponenta +1

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.
- Město  má stanoven limit vnitřní dluhové služby, ale nemá přijata pravidla, jak řešit situaci před jeho dosažením či po něm.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.2.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska provádění, a to včetně přístupu města k zásadám zdravého finančního řízení (provozní přebytek, systém vnitřní kontroly – 3E, využívání příležitostí a snižování rizik atd.)?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve sledovaném období došlo k významnému posunu v oblasti zvyšování kvality rozhodování města. Město rovněž aktivně vystupuje v rámci benchmarkingové iniciativy a sleduje výkon státní správy ve srovnání s ostatními městy v ČR. Město Litoměřice se řadí mezi nejméně zadlužená města České republiky.

Jsme příkladem v rámci regionu, naším proklientsky zaměřením úřadu, kde kvalita a výkonnost byla oceněna řadou cen a oceněním příkladů dobré praxe.

Pro efektivní zajištění procesů směřujících od definování strategických priorit, po jejich promítnutí do jednotlivých činností MěÚ a jeho organizací, jsou v Litoměřicích uplatňovány vybrané metody kvality řízení určené zejm. pro veřejnou správu a realizovány specifické projekty na zvyšování kvality veřejné správy:
 - v letech 2009-2012 byl realizován projekt 53 Zvýšení kvality řízení na MěÚ - CAF, procesní mapy, školení, analýza procesního řízení a v letech 2011-2012 byl realizován projekt MARUEL - strategický plán, strategický tým, základní nastavení strategického řízení, v neposlední řadě byl

- v letech 2013-2014 je realizován projekt MISTRAL tj. implementace strategického řízení, vznik nebo inovace metodik (strategické řízení, strategický tým, Akční plán, hodnocení dopadů projektů na udržitelný rozvoj); školení klíčových zaměstnanců, zavádění principů strat. řízení do činnosti jednotlivých odborů a organizací města,

- v letech 2016 – 2017 byl připraven projekt KOUMES v rámci operačního programu, kde bylo město úspěšné, nicméně došlo ke strategickému rozhodnutí – projekt odložit a aktivně se zapojit do projektu Národní sítě Zdravých měst PORTFOLIO (projekt s názvem "KOUMES – Kompetentní úřad, metody kvality a strategické řízení" byl sestaven s cílem nastavit a optimalizovat postupy ve veřejné správě efektivním způsobem. Aktivity projektu byly zaměřeny na vytvoření zcela nového managementu úřadu založeného na procesním řízení a trvale udržitelném rozvoji).

Personální strategie úřadu byla zpracována v rámci projektu MISTRAL: “Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích“ v roce 2014. Od roku 2018 projednává RM – Hodnocení implementace strategie vč. dat BMI s návrhem dalších řešení a postupů (předkládá a vypracovává tajemník úřadu).

Od května 2018 rada města schválila přílohu Pracovního řádu města: Etický kodex. Pro informování zaměstnanců jsme použili e-learning (Rentel) a kodex jsme umístili na webové stránky města. https://www.litomerice.cz/eticky-kodex-zamestnance.

Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Fondem dalšího vzdělávání se město aktivně zapojilo do projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě - DOBRO, kde vystupuje jako příklad dobré praxe. Město vychází ze svých zkušeností se zapojováním veřejnosti a komunikací napříč různými cílovými skupinami a ze zkušeností z práce a fungování strategického týmu.

Po vyhodnocení této spolupráce Rada města schválila v roce 2018 memorandum o partnerství v rámci dalšího společného projektu: „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“.

V roce 2018 jsme spolupracovali s Ministerstvem vnitra na Zprávě hodnocení řízení kvality. Tým vyškolených hodnotitelů byl tvořen pracovníky odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra. Určený člen týmu hodnotitelů vedl hodnocení v roli vedoucího týmu hodnotitelů. Výsledné bodové hodnocení: „Gratulujeme, vaše organizace získala na základě hodnocení plnění oblastí doporučeného rozsahu řízení kvality v územních samosprávných celcích 291 bodů.“

Systematický rozvoj, spolupráce měst v rámci Národní sítě zdravých měst, čerpání dobré praxe a to vše v souladu s principy udržitelného rozvoje vedlo k úspěchu města Litoměřice – v oblasti společenské odpovědnosti. V roce 2017 město zvítězilo v krajské soutěži o Cenu ústeckého kraje za společenskou odpovědnost.

viz https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty


Metody kvality ve veřejné správě

Město Litoměřice v roce 2013 vstoupilo do tzv. Benchmarkingové iniciativy, což bylo jedno z doporučení vycházející z analýzy projektu č. 53 Zvýšení kvality řízení na MěÚ a rovněž jde o reakci na potřebu se porovnat s ostatními municipalitami a sledovat náklady na realizaci agendy MěÚ s cílem zvyšovat jeho efektivnost. V rámci své skupiny pravidelně vystupujeme a inspirujeme k vzájemnému sdílení praxe a postupů.

V roce 2014 byla zavedena aplikace In city, která umožňuje dostupnost všech informací a oznámení z MěÚ online do mobilního telefonu. Od roku 2007 je pravidelně vydáván Radniční zpravodaj, který informuje o dění ve městě a práci radnice a městského úřadu. Radniční zpravodaj je k dispozici na webu města ve formátu PDF. Významným krokem k informovanosti a otevřenosti MěÚ přispělo také zveřejňování podkladů (od 2012) pro rozhodování v Zastupitelstvu města v předstihu na webových stránkách města (dříve byly podklady zasílány jen členům ZM), od roku 2015 také vč. zápisů. A včetně zápisů Kontrolního a finančního výboru a komisí při Radě města.

V roce 2014 došlo k vytvoření nových webových stránek města, které přispěly k lepší prezentaci informací a zkvalitnění uživatelského rozhraní. V roce 2016 a 2017 došlo k dalšímu přepracování webové prezentace a rozšíření možností. V roce 2016 byla spuštěna – aplikace „Potřebuji si vyřídit“ – životní situace. Tato aplikace se nadále doplňuje a aktualizuje. Byly doplněny mapové aplikace (přehled dětských hřišť; volby – volební místnosti (2016); kontejnery tříděného odpadu; vyhrazená parkovací místa pro ZTP (2017);  uzavírky ve městě (2017); bloky pro úklid ulic (2016-2017); území vhodná k přestavbě; bezbariérové trasy; památková péče; sociální služby byly přepracovány a doplnily web města jako samostatný „pod web“ (2017); školní obvody; zimní údržba). V roce 2017 byly stránky doplněny o samostatné sekce: uzavírky a podnikatel.

V roce 2016 byla spuštěna nová služba – elektronická úřední deska - v podloubí úřadu byly umístěny dvě elektronické desky, v roce 2017 třetí v prostorech Nemocnice Litoměřice a.s. Úřední deska je tak online propojena s webem města. V roce 2017 byla spuštěna služba Czech POINT v Nemocnici Litoměřice a.s. 

V roce 2017 město vydalo ve spolupráci se všemi příspěvkovými organizacemi města svou první interaktivní výroční zprávu, která je umístěna na webu města. V roce 2018 potom v pořadí druhou. Tato byla oceněna Ministerstvem vnitra a zařazena mezi příklady dobré praxe v rámci soutěže Přívětivý úřad. V neposlední řadě byla spuštěna služba pro obyvatele města a ORP: bezplatné právní poradenství. Tato služba byla oceněna Ministerstvem vnitra – jako příklad dobré praxe v rámci soutěže Přívětivý úřad. V roce 2018 byla spuštěna nová služba pro obyvatele města a ORP: bezplatný systém eUtility report (služba pro stavebníky) a služba tzv. Tichá linka – překlad z a do znakové řeči pro občany s postižením.

Městský úřad poskytuje v rámci řady projektů školení pro zaměstnance, nad rámec povinných školení ze zákona, ke zvyšování klíčových kompetencí. Zaměřuje se na e-learningové vzdělání, které je nově rozšířené o přístup pro zaměstnance na mateřské/rodičovské dovolené nebo pro dlouhodobě nemocné. 

MěÚ aktivně podporuje i vysokoškolské studium vč. vyššího odborného pro své zaměstnance. Naplňujeme naši interní „chartu flexibilního stylu naší práce“ – (prorodinné aktivity, možnost studia, možnost flexibilní práce, simpl přístup v rámci MD/RD, atd.). https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Charta_flexibilniho_stylu_nasi_prace.pdf

V roce 2017 jsme zahájili genderový audit MěÚ Litoměřice v partnerství v rámci evropského projektu se společností Rentel a.s. Audit byl ukončen v roce 2018. Auditní zpráva byla předložena radě města ke schválení a byla vyvěšena na web města.

https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty


Město má dlouhodobě zřízenu pozici interního auditora (v současnosti máme obsazeny obě dvě pozice interního auditora), který provádí kontrolu procesů a jejich souladu se zákonem, jak na MěÚ, tak u příspěvkových organizací města. Jsou vytvořeny dvě pozice, které jsou obsazeny.

Město je dlouhodobě (od r. 2002) zapojeno do programu Místní Agenda 21 - postup dle metodiky MŽP - obhájení kategorie „B“, od roku 2015  kategorie „A“, díky které dochází k pravidelnému zapojování veřejnosti a klíčových aktérů do rozvoje města.
Od roku 2017 se město aktivně zapojilo do projektu Ministerstva vnitra a Fondu dalšího vzdělávání – Dobrovolnictví ve veřejné správě – DOBRO. Po vyhodnocení této spolupráce Rada města schválila v roce 2018 memorandum o partnerství v rámci dalšího společného projektu: „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“.

Energetický management - viz kapitola 1.1

Důkazy:
web města: http://www.litomerice.cz
Radniční zpravodaj - viz https://www.litomerice.cz/radnicni-zpravodaj
Mapy http://litomerice.maps.arcgis.com/home/index.html
Podnikatel https://www.litomerice.cz/podnikatel
Uzavírky https://www.litomerice.cz/uzavirky
Potřebuji si vyřídit https://www.litomerice.cz/potrebujivyridit
Výroční zpráva https://www.litomerice.cz/vyrocnizprava

 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  ANO
 • 1.2.B Orientace na občany / zákazníky ?
  Ano
 • 1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování ?
  Ano

Indikátor SPRM
E.II.1 Index efektivnosti dle Benchmarkingové iniciativy
E.II.4 Výsledky užívaných metod kvality řízení
E.IV.2 - Získat a udržet standard kvality MA21 kategorie „A“

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období došlo k významnému posunu v oblasti zvyšování kvality rozhodování města. Město rovněž aktivně vystupuje v rámci benchmarkingové iniciativy a sleduje výkon státní správy ve srovnání s ostatními městy v ČR. Město Litoměřice se řadí mezi nejméně zadlužená města České republiky.

Jsme příkladem v rámci regionu naším proklientsky zaměřením úřadu, kde kvalita a výkonnost byla oceněna řadou cen a oceněním příkladů dobré praxe.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město využívá výstupy z benchmarkingu ke zlepšování i v oblasti UR. Připravuje zavedení dalšího nástroje – z norem ISO řady 9001 a 27001 a dále připravuje sledování efektivity procesů (doposud nevykonává) současně realizuje prvky procesního řízení. Jejich vzájemné propojení by mělo být předmětem dalšího zlepšování. Trend je pozitivní, avšak bez výrazné zásadní změny v kvantitě či kvalitě výsledků oproti předchozímu období.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Významným nástrojem pro zlepšování výkonnosti a efektivnosti úřadu spolu se zlepšením kvality poskytovaných služeb občanům jsou různé metody řízení kvality. Sektor veřejné správy je totiž značně odlišný od soukromého sektoru, z pohledu způsobu řízení a požadavků na jednotlivé pracovníky. Hlavním klientem i kritikem současně je občan sám, tedy je potřeba vždy rozhodnout, které požadavky jsou objektivně prospěšné pro rozvoj města a spokojenost občanů. Dalším specifikem práce samosprávy je politická vůle zastupitelů a jejich volebních cílů.

Organizace definovala prostřednictvím jednotlivých odborů své klíčové procesy. Některé z nich byly opět upravovány, byly vypracovány mapy procesů, probíhá jejich aktualizace. Od roku 2007 již sledujeme kvantitu a kvalitu těchto procesů. Naším cílem je vyřízení požadavků občanů v krátkém časovém úseku bez zbytečných průtahů a s využitím moderní technologie a moderních systémů a metod řízení k co nejvyšší spokojenosti všech zúčastněných stran, tedy klienta i úřadu.

Pro hodnocení příspěvkových organizací a obchodních společností města jsou na vnitřním systému Mana Desk umístěny směrnice a systémy hodnocení: Řízení příspěvkových organizací, jejich finančního hospodaření, Pravidla pro odměňování ředitelů v oblasti kulturní a sociální, Pravidla odměňování ve školství - ředitelů. Pro oblast UR máme nově zpracováno Hodnocení výchovy pro udržitelný rozvoj v MŠ a ZŠ města Chrudim.

 • 1.2.B Orientace na občany / zákazníky ?
 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?

Hodnota indikátoru 1.2.2B.:

(verbální - ano/ne)
ANO

 

Hodnota indikátoru 1.2.C.:

(verbální - ano/ne)
ANO

 

 

Sebehodnocení +1

Město se řídí standardními směrnicemi pro tvorbu rozpočtu a finanční řízení.

Pro aktivní komunikaci s občany při vyřizování jejich záležitostí a jejich informování o dění ve městě se snažíme hledat a využívat všechny dostupné prostředky.

Pro činnost úřadu a všech organizací města máme stanoveny výkonnostní a kvalitativní parametry, které pravidelně vyhodnocujeme.

Hodnocení oponenta +1
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ano.

Strategické plánování a řízení

Město má zpracovány základní strategické koncepční dokumenty:

 • Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace
 • Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020
 • Integrovaný plán rozvoje statutárního města Jihlavy pro programovací období 2007 – 2013
 • Akční plán a zásobník projektů

Finanční řízení

Město má zpracovány základní nástroje hospodaření obce:

 • rozpočet města – finanční plán, podle kterého město hospodaří v příslušném rozpočtovém období
 • rozpočtový výhled sloužící pro střednědobé finanční plánování

Řídící procesy úřadu

Město má zpracovány interní řídící dokumenty – mechanismy, statuty, koncepce, vnitřní předpisy.

Kvalita ve veřejné správě

Od roku 2008 zavedena metoda kvality MA21.

Systém kontrol

V rámci úřadu a organizací zřizovaných městem nastaveny mechanismy pro kontrolu a dodržování zákonů a stanovených pravidel.

Útvar interního auditu

Je zpracován střednědobý plán činnosti na období 2015 – 2017 a rozpracován do ročních plánů auditů.

Procesní řízení

V roce 2014 realizován projekt Zavedení procesního řízení.

Řízení rizik

Na základě podkladů od vedoucích odborů zpracoval interní audit v roce 2013 a 2015 mapu rizik.

Systém řízení organizací zřizovaných a zakládaných statutárním městem Jihlava

V roce 2015 realizován pre-audit systému řízení zřízených a založených organizací statutárním městem Jihlavy a zpracován Návrh opatření pro zavedení a udržitelnost Jednotného systému řízení zřízených a založených organizací statutárního města Jihlavy – usnesení č. 21/16 - RM.

Projekt Podpora meziobecní spolupráce

Město zapojeno do projektu Obce sobě s cílem zkvalitnění a zefektivnění veřejných služeb.

Projekt "Lepší města"

Město je zapojeno do projektu Svazu měst a obcí "Lepší města". Projekt je zaměřen na praktická řešení, která umožní zrychlit a zlevnit odstraňování problémů. Jedním z cílů je také nastavení efektivní spolupráce mezi veřejnou správnou, soukromým sektorem a akademickým sektorem.  Pro město je prioritní řešení oblastí energetiky a dopravy. Zapojením do aktivity usilují města o naplnění konceptu Smart Cities.

Projekt "Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21"

Město je zapojeno do aktivity integrace systémů řízení kvalty v rámci projektu Národní sídě Zdravých měst ČR.

Systémové řešení správy zeleně

Vytvoření pasportu zeleně, jeho průběžná aktualizace, plánování zásahů, příprava nových ploch, racionalizace nákladů.

Otevřenost a transparentnost

Pro zvýšení transparentnosti je realizováno:

 • na webových stránkách zveřejňovány smlouvy od 100 tis. Kč (od 1.1.2014)
 • čtvrtletně zveřejňován seznam všech uzavřených smluv (od 1.1. 2015)
 • zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva města (od září 2015)
 • zveřejňování Zprávy o činnosti úřadu (od 1.7.2016 - čtvrtletní)

http://www.jihlava.cz/vyberova-rizeni?p1=103388

http://www.jihlava.cz/dokumenty-tajemnik/ds-56126/archiv=0&p1=103400

V 1. pololetí roku 2016 byla zajištěna aplikace zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a rozšířena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky.

Informovanost

Noviny jihlavské radnice dlouhodobě (vycháhí od ledna 1994) informují veřejnost o činnostech statutárního města Jihlavy a Magistrátu města Jihlavy. Měsíčník je zdarma distribuován do všech jihlavských rodin.

http://www.jihlava.cz/noviny-jihlavske-radnice/os-1008/p1=103433

Důvěryhodnost

Úřad na jedné straně plní všechny nároky, které klade legislativa, na druhé straně je otevřený občanům a vychází vstříc jejich potřebám. Denně pracuje s nástroji eGovernmentu – datové schránky, Czech POINT, základní registry.

 

 • 1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování ?
  Ne
 • 1.2.B Orientace na občany / zákazníky ?
  Ano
 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Významným nástrojem pro zlepšování výkonnosti a efektivnosti úřadu spolu se zlepšením kvality poskytovaných služeb občanům jsou různé metody řízení kvality. Od roku 2003 je město Kopřivnice členem Národní sítě Zdravých měst a od té doby začalo zavádět metodu kvality Místní Agenda 21, kterou od roku 2007 implementuje v úrovni kategorie „B“. Systematický rozvoj města v souladu s principy udržitelného rozvoje vedlo k úspěchu města také v oblasti hodnocení Společenské odpovědnosti organizací. V létech 2013 – 2015 zvítězilo v krajské soutěži o Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost a v roce 2016 získalo v této oblasti i národní a mezinárodní ocenění.

Kvalitní příprava projektů na základě schválených strategických dokumentů umožňuje městu úspěšně čerpat externí finanční prostředky na realizaci investičních i neinvestičních akcí. V období let 2007 – 2014 získalo město více než 550 mil. Kč na projekty s investiční hodnotou cca 900 mil. Kč.  Jedním z těchto projektů byl rozsáhlý etapový projekt zaměřený na regeneraci sídliště Jih. Dílčí etapa tohoto projektu se v roce 2014 dočkala ocenění v rámci soutěže Stavba roku MSK získalo Cenu za kultivaci veřejného prostoruhttp://www.koprivnice.cz/index.php?tema=koprivnicky-projekt-uspel-v-soutezi-stavba-roku&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1170

Velkou pozornost věnuje město oblasti hospodaření s energiemi. Jeho energetický management je postaven na metodě ISO 50001. V oblasti energetiky realizovalo a připravuje město řadu projektů. Projekt realizovaný společnostmi Komterm Morava a Teplo Kopřivnice, ve které má město majetkovou účast, zvítězil ve své kategorii v soutěži Teplárenského sdružení ČR a získal křišťálový komín za nejlepší Projekt roku 2014. Podle hodnotitelů je kopřivnický projekt unikátní svou komplexností a vytváří předpoklad pro dlouhodobě stabilní, ekologické a ekonomicky přijatelné dodávky tepla na území města Kopřivnice. Navíc je ukázkovým příkladem spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Více informací k projektu je v tiskové zprávě http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=koprivnicky-projekt-zvitezil-v-teplarenske-soutezi&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1332

Kvalitní výkon veřejné správy lze zajistit pouze s kvalitními zaměstnanci. Profesionalita a odborná úroveň zaměstnanců města patří k prioritám městského úřadu. Vytváření dobrých pracovních podmínek, péče o odborný a osobní růst zaměstnanců je základem firemní kultury zaměstnavatele. V roce 2006 byly všechny pracoviště městského úřadu sloučeny do jedné budovy. To zajistilo zvýšení komfortu jak pro jeho klienty, tak i zaměstnance. Budova je plně bezbariérová a sídlí v ní rovněž další veřejné i soukromé instituce. Zaměstnanci městského úřadu mají k dispozici prostorné zázemí, výpočetní techniku, která se pravidelně obnovuje a další prostředky potřebné pro výkon činnosti. Plánování vzdělávacích potřeb vychází z interního dokumentu Koncepce rozvoje a zajištění vzdělávaní zaměstnanců města Kopřivnice zařazených do Městského úřadu Kopřivnice, jejíž poslední aktualizace proběhla v roce 2015. 

Úřad má zřízenou pozici interního auditora, který provádí nezávislou, objektivně ujišťovací a konzultační činnost zaměřenou na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů organizace. Pomáhá organizaci dosahovat jejich cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti systému řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a řízení a správy organizace. Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu jsou oficiálně definovány ve statutu interního auditu a schváleny radou města. Interní auditor je členem Týmu pro udržitelný rozvoj.

Při správě rizik se městský úřad řídí vnitroorganizační směrnicí 10/2014 Systém řízení rizik. Rizika identifikuje vedoucí zaměstnanec v součinnosti se zaměstnancem odpovědným za určitý proces, jeho část nebo interní audit v rámci prováděných auditů. Každé riziko je popsáno na Kartě rizika, které jsou přílohou Mapy rizik. Je zpracován Katalog rizik jako pracovní pomůcka, která utříděným způsobem definuje a klasifikuje potencionální nebo v praxi se vyskytující rizika organizace. Všichni vedoucí útvarů jsou povinni aktualizovat stávající rizika, popř. identifikovat nová rizika. Při aktualizaci rizik mohou využít metodické pomoci koordinátora rizik nebo interního auditora.

Příloha: rizika.zip
 • 1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování ?
  Ano
 • 1.2.B Orientace na občany / zákazníky ?
  Ano
 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  Ano, viz komentář v popisu otázek 1.2.6-7
Sebehodnocení +1

 Město má zavedené postupy a procesy, díky kterým poskytuje kvalitní výkon v oblasti státní správy i místní samosprávy.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.2.2 Existují přiměřená vnitřní pravidla pro zadlužování města a jsou tato pravidla dodržována?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice dlouhodobě dosahuje nadstandardních výsledků z hlediska finančního řízení a není zadluženo. Rovněž patří k městům s velmi vysokým podílem získaných dotací, což se pozitivně projevuje na rozvoji města. Město se řídí standardními směrnicemi pro tvorbu rozpočtu a finanční řízení (viz příloha), a v posledních letech dochází k významnému posunu směrem k transparentnosti a otevřenosti rozpočtového procesu. Významným posunem je rovněž systematizace dotačních programů města, ke které došlo v roce 2014 a jež je dále rozvíjeno jako online systém s maximální transparentností a uživatelsky přátelským rozhraním. Do budoucna je žádoucí tento trend fixovat a zajistit tak dlouhodobě udržitelné financování rozvoje města a jeho aktivit. V rámci rozvoje IT systémů a webových stránek města došlo k dalšímu rozvoji transparentnosti města: instalace elektronické úřední desky a systému „rozklikávacího rozpočtu“.

Zásady finančního hospodaření

Zásady finančního hospodaření města Litoměřice sestávají z několika součástí:
 
Řeší směrnice pro tvorbu, projednávání a vyhodnocování rozpočtu (č. 5/2005) - popisuje proces tvorby rozpočtu na příslušný rok, tj. konkrétní časový harmonogram přípravy rozpočtu a úkoly a odpovědnosti zúčastněných stran (tj. příslušných odborů a orgánů města).

Sestavování běžného (provozního) rozpočtu města je prováděno s cílem zajistit jeho kladnou bilanci umožňující další rozvoj města - tj. po dohodě s vedením města a finančním výborem stanovuje ekonomický odbor limity běžných výdajů pro jednotlivé odbory. Ekonomický odbor zároveň sestaví pro vedení města a finanční výbor celkový přehled o příjmech a výdajích běžného rozpočtu na příslušný rok.

V oblasti kapitálového rozpočtu (tj. velkých investic) probíhá zařazování investic příslušnými odbory ve vazbě na rozpočtový výhled města - rozpočtový výhled města je ve spolupráci s odbory a vedením města ekonomickým odborem průběžně aktualizován.
Návrhy rozpočtů jednotlivých odborů jsou projednávány ve finančním výboru - po projednání jednotlivých variant a uzavření konečného návrhu rozpočtu na následující rok ve finančním výboru překládá ekonomický odbor návrh rozpočtu na jednání zastupitelstva města ke schválení; součástí tohoto procesu je od roku 2013 rovněž příprava Akčního plánu, který se zaměřuje zejm. na významné kapitálové výdaje.
V roce 2018 jsme spustili tzv. Rozklikávací rozpočet, který doplňuje všechny detailní informace o rozpočtu města. http://litomerice.imunis.cz/Rr

Rozpočty:https://www.litomerice.cz/rozpocet-a-hospodareni-mestaa

Střednědobý výhled: https://www.litomerice.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta/6535-strednedoby-vyhled-rozpoctu


Specifické metodické dokumenty pro příspěvkové organizace

Směrnice určující hospodaření PO - určuje zásady hospodaření s příspěvkem zřizovatele (procesy, plány apod.); zřizovatel (RM, ZM) toto hospodaření schvaluje v rámci standardního rozpočtového procesu (dle zákona o obcích).
Směrnice určující vztahy a hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice (viz příloha) byla kompletně přepracována a aktualizována v r. 2018 (Směrnice RM 2/2018).

Od roku 2015 příspěvkové organizace města prezentují své roční výsledky vč. plánů rozvoje na Radě města. Každá z příspěvkových organizací zpracovává prezentaci, je zároveň i účast ředitele/ředitelky příspěvkové organizace a obou interních auditorek.


Dotační programy města

Město Litoměřice v roce 2013 (v rámci projektu MISTRAL) zpracovalo souhrnnou analýzu stavu dotačních programů města (nejedná se o dotace organizacím plynoucích z rozpočtu města, ale zvláštní finanční podporu pro různé cílové skupiny v gesci vybraných odborů) a návrh na sjednocenou metodiku (pravidla) dotačních programů a jejich online / digitální podobu.

Následně v roce 2014 byly vytvořeny jednotné formáty pro jednotlivé dotační programy:
a) integrovaný dotační systém Zdravé město;
b) dotační systém odboru školství, kultury, sportu a památkové péče;
c) dotační systém odboru sociálních věcí a zdravotnictví;

Zároveň vznikla informační brožura o nabídce dotací vydaná v roce 2014.

V roce 2015 byl zaveden online portál a systém registrace a vyhodnocování projektových žádostí s cílem zlepšení uživatelského komfortu, zjednodušení administrace pro žadatele i poskytovatele, vyšší transparentnosti a lepší informovanosti o možnostech finanční podpory ze strany města.

Nová podoba dotačního systémů také mj. eliminuje dvojité financování, zajišťuje lepší vazbu na prioritní cíle SPRM a specifické cíle jednotlivých poskytovatelů (např. každoročně vyhlašované priority Plánu zlepšování Zdravého města či TOP 10 problémů z veřejného fóra).

V rámci zlepšování IT; webových stránek města a transparentnosti, byla vytvořena samostatná přehledná „záložka“, která byla v roce 2016 propojena s novou elektronickou úřední deskou. Složka – Úřední deska „dotace“ byla přehledně strukturována na všechny položky vyhlašovaných dotací:
a) Dotační program Zdravého města Litoměřice;
b) Program podpory fair tradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích;
c) Program podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“
d) Program podpory v oblasti volného času dětí;
e) Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“;
f) Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích;
g) Dotační program Podpora sociálních služeb; 
h) Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřic;

Vše je doplněno o přehledy schválených dotací v letech 2014 – 2017. včetně doložky, že smlouvy o poskytnutí dotace návratné finanční výpomoci jsou v souladu s § 8 odst. 5 písm.  a) zákona č. 340/2015 Sb. Jsou zveřejňovány v Registru smluv.

Viz:
https://www.litomerice.cz/dotace
https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani?subject_box=tpebfnu

V roce 2016 byla zpracována a přijata nová interní směrnice pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Tento příkaz upravuje postupy a zásady při zadávání veřejných zakázek městem Litoměřice, zejména veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, městem Litoměřice. Účelem bylo zajistit zadávání veřejných zakázek v souladu se zásadami transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a při zachování principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Dále sjednotit a stanovit postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a stanovit konkrétní povinnosti osobám odpovídajícím za hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města. (č.14/2016). Směrnice je uveřejněna na webu města v části „Podnikatel“ společně s vyhláškami města.

https://www.litomerice.cz/images/Clanky/spr/Smernice_zadavani_verejnych_zakazek.pdf v části: https://www.litomerice.cz/podnikatel

 • 1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování ?
  Ano

Indikátor SPRM:
E.I.1 Podíl získaných finančních prostředků k běžným příjmům města
E.I.2 Ukazatel zadlužování
E.I.3 Hodnota majetku města
E.I.4 Podíl investic k celkovým výdajům

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Litoměřice dlouhodobě dosahuje nadstandardních výsledků z hlediska finančního řízení a není zadluženo. Rovněž patří k městům s velmi vysokým podílem získaných dotací, což se pozitivně projevuje na rozvoji města. Město se řídí standardními směrnicemi pro tvorbu rozpočtu a finanční řízení, a v posledních letech dochází k významnému posunu směrem k transparentnosti a otevřenosti rozpočtového procesu. Významným posunem je rovněž systematizace dotačních programů města, ke které došlo v roce 2014 a jež je dále rozvíjeno jako online systém s maximální transparentností a uživatelsky přátelským rozhraním. Do budoucna je žádoucí tento trend fixovat a zajistit tak dlouhodobě udržitelné financování rozvoje města a jeho aktivit. V rámci rozvoje IT systémů a webových stránek města došlo k dalšímu rozvoji transparentnosti města: instalace elektronické úřední desky a systému „rozklikávacího rozpočtu“.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

Město není prakticky zadluženo a dlouhodobě vykazuje kladné výsledky hospodaření s finančními rezervami. Nemá přijata pravidla pro (ne) zadlužování, které by určovaly z dlouhodobého hlediska způsob chování v této oblasti. Interní měrnice č. 5/2005 pro tvorbu a vyhodnocování rozpočtu města řeší detailně procesní a kompetenční náležitosti rozpočtu, neobsahuje však výše uvedené parametry nezadlužování a zodpovědného hospodaření. Založené a zřízené organizace své hospodaření předkládají a obhajují v radě města, postupy jsou nařízeny směrnicí rady města č. 2/2018.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Pravidla pro zadlužování statutární město Jihlava nemá. Zastupitelstvo města Jihlavy schvaluje záměr přijetí úvěru na doporučení ekonomického odboru.

Vývoj dluhové služby v letech 2008 až 2015 je uveden v příloze č. 1, ukazatele hospodaření obce za rok 2014 a 2015 v příloze č. 2.

Ukazatele hospodaření včetně hodnocení přijatých a splácených úvěrů jsou uváděny v Závěrečném účtu města za příslušný rok a dále je lze najít v portále MONITOR.

http://www.jihlava.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta/ds-53321/archiv=0&p1=103721

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy.

http://monitor.statnipokladna.cz/2016/obce/detail/00286010

Limity pro zadluženost stanovuje zákon č. 23/2017 Sb., zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který vstoupil v účinnost 1.1.2017.

http://monitor.statnipokladna.cz/2016/obce/detail/00286010#rozpoctova-odpovednost-aktualni

 

Rating

V roce 2009, 2010 a 2011 byl městu udělen národní rating Aa1. cz, výhled ratingu stabilní.

Posouzení hospodaření města za rok 2013 bylo provedeno formou iRating. Město obdrželo známku B+, téměř bez rizika.

Srovnávací analýza 2015

Závěr hodnocení:

Rozpočtové hospodaření města bylo v uplynulých čtyřech letech zdravé. Potvrzuje to nejen souhrnný výsledek rozpočtu, ale i ukazaté likvidity a podílu cizích zdrojů na majetku města.

Zadluženost je přiměřená. Řízení likvidity bylo na velmi dobré úrovni. Celková ekonomická situace je velmi dobrá.

iRating - v roce 2015 získalo město stupeň B. Meziročně došlo k mírnému zhoršení, protože ve dvou předchozích letech  to byl stupeň B+.

Stupeň B = velmi nízké riziko, tj.  posuzované město převyšuje rámec srovnatelných subjektů. Ekonomické ukazatele prokazují velmi dobrou finanční stabilitu. Okolní prostředí a ekonomícké podmínky regionu dávají dobré předpoklady dalšího rozvoje.

 • 1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování ?
  Ne
Sebehodnocení +1

Pravidla pro zadlužování město nemá, ale fnanční analýza za roky 2012 až 2015 konstatuje přiměřenou zadluženost, velmi dobrou ekonomickou situaci a podle stupně iRatingu ekonomické ukazatele prokazují velmi dobrou finanční stabilitu.

Hodnocení oponenta 0

Město není zadluženo, což lze vnímat velmi kladně, včetně externího a ratingu, ale nejsou stanovena vnitřní pravidla pro (ne)zadlužování města ani interní limitní hodnota zadlužení (např. vnitřní ukazatel dluhové služby). Za velmi vhodné považuji přijmout pravidla, která určí z dlouhodobého hlediska stabilní způsob chování v této oblasti a budou závazná pro město, jeho samosprávu i organizace.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Zastupitelstvo města vydalo „Pravidla pro zadlužování města Chrudim“, kterými deklaruje záměr nezadlužovat hospodaření města Chrudim nad rámec reálných finančních možností města a s cílem zachovat zdravé finanční hospodaření a minimalizovat rizika tak, aby nedošlo k situaci, kdy město nebude schopno řádně splácet svoje závazky spojené s umořováním dluhů vzniklých způsoby popsanými v těchto pravidlech.

Tato „Pravidla“ byla ZM schválena dne 17.12.2012 – Z/91/2012

Město Chrudim provádí každoročně pravidelně v rámci závěrečného účtu vyhodnocení pravidel zadlužování. Provedeno bylo za roky 2012-2014 (viz závěrečný účet města za dané roky na webu města) http://www.chrudim.eu/mesto/financni-dokumenty/zaverecny-ucet-mesta-za-rok-2014.html, připravujeme vyhodnocení také do ZÚ 2015 (přiložen připravený dokument).

Město Chrudim také disponuje „dotačními pravidly“.

Zásady finančního hospodaření města Chrudim 7/2011 – zveřejněno na intranetu města

 • Řízení příspěvkových organizací města SM013, 2. vydání - zveřejněno na intranetu města
 • Dotační pravidla města Chrudim ke dni 1. 1. 2012 - zveřejněno na intranetu města

Dotační pravidla města Chrudim upravují specifikaci individuálních dotačních titulů, postupy při zpracování, podávání žádostí o dotace a centrální registr dotací.

Tato pravidla závazně upravují postup města a MěÚ Chrudim, Městské policie Chrudim a příspěvkových organizací města při zpracování a podávání žádostí o individuální dotační tituly (mimo běžné opakující se dotace), stanovují zásady a kriteria pro podávání žádostí, vymezují odpovědnost za jednotlivé etapy realizace dotačních projektů, jejich vyhodnocení a evidenci. Zaveden byl „Centrální registr dotací“, který obsahuje evidenci veškerých dotačních titulů města Chrudim (v souladu s platnou legislativou v oblasti účetnictví – dotací přijatých (žádaných), dotací poskytnutých z rozpočtu města a dotací průtokových, které město realizuje).

Kontrolu dodržování pravidel provádí Finanční výbor Zastupitelstva města. Vnitřní a veřejnosprávní kontrola dodržování těchto pravidel je prováděna v souladu s platným kontrolním řádem města Chrudimě.

příloha - ZPRÁVA O ZJIŠTĚNÍCH Z VYKONANÉHO AUDITU - předmět interního  auditu:„Prověření dodržování Dotačních pravidel města Chrudim“

Centrální registr dotací je plně funkční a výstupy z něj (přehledy dotací) jsou každý rok součástí závěrečného účtu města (viz ZU publikované na webu města).

příloha - Podrobný přehled o poskytnutých dotacích dle oblastí a příjemců

Pro doplnění předkládáme výstupy z roku 2014. Na závěrečném účtu 2015 se teprve bude začínat pracovat a podklady budou k dispozici až v rámci celkového dokumentu. Dotační pravidla v praxi z hlediska podávání žádosti o dotace jsou pracovním materiálem pro celý úřad, postupuje se podle nich při přípravě podání žádosti, vyplňovány jsou příslušné přílohy, ke kterým se vyjadřují odbor finanční i administrátor dotace. Finanční výbor se pak zabývá návrhem podání dotací s celkovými náklady nad 1 mil. Kč a přijímá k nim usnesení (viz zápisy z jednání FV za rok 2015, zveřejněné na webu města) - http://www.chrudim.eu/mesto/vybory-zm-komise-rm-a-osadni-vybory/zapisy-z-jednani-financniho-vyboru.html,

příloha - Zadlužení města 2014 – vyhodnocení zásad stanovených v Pravidlech pro zadlužování města Chrudim

příloha - Zadlužení města 2015 – vyhodnocení zásad stanovených v Pravidlech pro zadlužování města Chrudim

 • 1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování ?

Hodnota indikátoru:
ANO

Sebehodnocení +1

Město Chrudim má pravidla pro zadlužování.

Všechny stanovené zásady a postupy byly dodrženy. Ukazatele splňují stanovené limity a proti roku 2014 se zlepšily. Není třeba přijímat žádná opatření pro další období, pouze pokračovat ve sledování ukazatelů a plnění schválených pravidel.

Hodnocení oponenta +1
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Rada města usnesením č. 1743/2012 http://www.koprivnice.cz/urad/usneseni/rada/2012/r121002_1732-1778.pdf přijala závazek maximálního zadlužení vyjádřeného vnitřním ukazatele dluhové služby ve výši 7%. Tento závazek se městu daří dodržovat. K 31.12.2016 je vnitřní ukazatel dluhové služby vyčíslen na 3,45 %.

 • 1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování ?
  Ano
Sebehodnocení +1

 Město dodržuje schválená pravidla pro zadlužování.

Hodnocení oponenta 0

Je stanoven limit vnitřní dluhové služby, ale nejsou stanovena další pravidla, jak řešit situaci před jeho dosažením či po něm.

1.2.3 Lze na konkrétních aktivitách a činnostech prokázat orientaci úřadu a jeho organizací na občana a jeho oprávněné potřeby (otevírací doba, dostupnost …)?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice se proklientsky zaměřuje dlouhodobě. Toto proklientské zaměření úřadu je prokázáno následujícími činnostmi, aktivitami a příklady:

Životní situace „Potřebuji si vyřídit“ - Rychlé vyhledávání informací a orientace na úřadu. Městský úřad v Litoměřicích pro webové stránky města vytvořil na bázi svých zkušeností přehledný nástroj pro orientaci občanů na úřadu. Vznikl tak přehled „Potřebuji si vyřídit“, který obyvatele města srozumitelně naviguje k podrobnostem vyřízení úředních záležitostí. Celé řešení bylo zařazeno Ministerstvem vnitra jako příklad dobré praxe v rámci soutěže Přívětivý úřad.

Ve výsledku se tak občan jednoduše prokliká ke konkrétnímu místu, kde si svou úřední záležitost vztahující se ke konkrétní životní události vyřídí. Cíl jeho hledání na webu mu prozradí místo vyřízení, kontaktní osoby a kontakty na ně, náležitosti, které je třeba zařídit, jaké si přinést dokumenty či jaké jsou správní poplatky, lhůty vyhotovení a podobně.

Přehledná navigace mezi životními situacemi. Navigační přehled je veřejně dostupný na webových stránkách města všem zájemcům. Titulní strana je rozdělena do jednotlivých sekcí s názvy, jako jsou doklady, rodina, senioři, sociální služby, poplatky, Czech POINT, stavba, podnikání a další. Pod nimi se nachází konkrétní nabídka příkladů, které může občan potřebovat zařídit. Ty následně občana přesměrují na finální stránku, která již poskytuje kýžené informace. Přes sekci doklady se navíc jde rovnou přímo elektronicky objednat na určitý termín, který návštěvníkovi bude vyhovovat.

Základem je týmová práce a zapojení veřejnosti. Důležitým krokem radnice byl přístup městského úřadu v Litoměřicích směrem k vytvoření otevřené komunikace v rámci úřadu samotného, ale i směrem k občanům. Cílem vytvářeného systému životních událostí byla především rychlost získání informací a srozumitelnost jejich podání. Veřejnost byla do projektu aktivně zapojena i po jeho spuštění. Městský úřad dále občany vyzýval, aby sdělovali, jaké životní situace a informace jim v přehledu chybí. Úřad jejich podněty následně zapracoval a webové stránky tím dále vylepšoval.

MěÚ inicioval pracovní jednání mezi „zdravými městy“ ORP Litoměřice – Úštěk a Štětí o možnosti „propojení“ či doplnění životních situací (v případě Litoměřic „Potřebuji si vyřídit“), tak aby občané, pokud se přihlásí na stránky jednoho města obdrželi informace o spádovosti, možnosti se objednat a kontaktů.

Czech POINT v budově Nemocnice Litoměřice a.s. - Přibližování úřadu občanům. V městě Litoměřicích nabízíme novou službu, kterou jsme chtěli přiblížit výkon veřejné správy svým občanům. Jedná se o spuštění provozu detašovaného pracoviště městského úřadu v městské nemocnici. Pracoviště, které bylo otevřeno na konci roku 2016, nabízí kompletní služby Czech POINTu. Detašované pracoviště v městské nemocnici je občanům otevřené každý všední den od osmi do dvanácti hodin. Občané si zde můžou požádat o výpisy z různých rejstříků (rejstřík trestů, obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, živnostenský rejstřík) nebo o výpisy z katastru nemovitostí či bodového hodnocení řidičů. Rovněž zde zaměstnanci úřadu provádí ověřování dokumentů a podpisů. Jako nadstandardní službu detašované pracoviště Czech POINTu nabízí vyřízení služby přímo u lůžka pacienta.

Do konce roku jsme detašované pracoviště vybavili ještě elektronickou úřední deskou, která občany, kteří se zde pohybují, informuje o dění na městském úřadu a na radnici. Jde tak o další krok k distribuci informací k občanům prostřednictvím šíření informací na místech, kde se pohybuje více obyvatel města.

Detašované pracoviště Czech POINTu bylo Ministerstvem vnitra zařazeno mezi příklady dobré praxe v rámci soutěže Přívětivý úřad. Město Litoměřice má za tři ročníky zařazeno celkem 6 příkladů dobré praxe což je nejvíce ze všech měst typu ORP. Tyto příklady byly prezentovány na konferencích Moderní veřejná správa, kterou pořádá Ministerstvo vnitra.

Elektronická úřední deska – v podloubí úřadu byla na sklonku roku 2016 vybudována elektronická úřední deska pro občany města. Je přístupná 24 hodin. Jedná se o dvě obrazovky, které mají intuitivní ovládání.

Body, kterými naplňujeme naši interní „chartu flexibilního stylu naší práce“ –  (prorodinné aktivity, možnost studia, možnost flexibilní práce, simpl přístup v rámci MD/RD, atd.):

Prorodinný den na úřadě - S dětmi na úřad. Město Litoměřice nabízí pro své zaměstnance, a zejména jejich děti přívětivou službu prorodinných dnů, které mají za cíl „vykrýt“ dny v době okolo svátků (Vánoc, Velikonoc, prázdnin), ve kterých mají úřady ještě otevřeno, ale školy a školky mají již prázdniny. Cílem tedy také je zpříjemnit zaměstnancům den a tím zvýšit kvalitu pracovního a rodinného života.
Prorodinný den na úřadu znamená, že si zaměstnanci úřadu mohou do práce přivést i své děti, pro které je připraven bohatý program: návštěva galerie, prohlídky prostor radnice a dalších městských budov, hraní her, různé dílny (malování kraslic, vyrábění přáníček, příprava dekorativních předmětů apod.), přičemž úřad dál funguje v plném rozsahu služeb. Rodiče tak nemusí hledat hlídání pro své děti a mohou je jednoduše přivést s sebou do práce. Obvykle se počet dětí pohybuje kolem dvaceti.
O jejich zabavení se starají pedagogové z místního domu dětí a mládeže a různé příspěvkové organizace města. Rodičům, zaměstnancům úřadu, je navíc v těchto dnech prodloužena polední pauza na hodinu, aby měli možnost se s dětmi déle vidět a popovídat si o jejich zážitcích na úřadu.

Tato aktivita byla zařazena Ministerstvem vnitra mezi příklady dobré praxe v rámci soutěže Přívětivý úřad.

Další kroky pro slaďování pracovního a rodinného života. V dalších krocích ke slaďování pracovního a rodinného života na městském úřadu vedení schválilo dny zdravotního volna (tzv. rekondiční volno) v dotaci pěti dnů ročně, dále volný den (1. září) pro rodiče dětí, které vstupují do prvního ročníku základní školy, zavedení a definování práce z domova (home office) a v neposlední řadě zjednodušení postupu pro úpravy pracovní doby – zvláště pro matky/otce malých dětí.

Město pomocí projektu vytváří přátelské a týmové prostředí, které motivuje každého zaměstnance úřadu k budování úřadu, který bude příjemným místem pro spolupráci a vzájemnou komunikaci, viz https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Charta_flexibilniho_stylu_nasi_prace.pdf

Bezplatná právní poradna. Dalším příkladem proklientského rozšiřování služeb úřadu, a tím jeho přívětivosti, je zřízení služby bezplatné právní poradny, kterou začalo město nabízet v polovině roku 2016. Každý obyvatel s trvalým pobytem ve správním obvodu města Litoměřice se může telefonicky či e-mailem objednat na právní konzultaci, která je poskytována každé sudé pondělí mezi třetí a pátou hodinou odpolední. Město takto poskytuje odborné právní rady v kterékoli právní oblasti, kterou občan potřebuje řešit. Na základě dodaných dokumentů či pouze vzneseného dotazu získá občan radu, jak, kde a s kým situaci řešit, co je potřeba připravit nebo jaké má možnosti řešení. Město však takto funguje pouze na bázi poradenství, nezhotovuje proto žádné posudky, smlouvy apod. Právní poradce také nemá v kompetenci odpovídat na dotazy týkající se chodu úřadu či jeho oddělení.
Služba byla postupně rozšířena o poradenství v oblasti energetiky (úspory energií, změny způsobu vytápění, zateplení atd.). Na tyto dotazy odpovídá energetický manažer města. Poradna je mezi občany oblíbená. Od jejího spuštění v polovině roku 2016 její služby využilo již 70 občanů.

Tato aktivita (bezplatná právní poradna) byla zařazena Ministerstvem vnitra mezi příklady dobré praxe v rámci soutěže Přívětivý úřad.

eUtility Report – pomocí služby Utility Report (stavebník, projektant, obec..) vytvoří a podá žádost o vyjádření k existenci sítí všem relevantním subjektům technické infrastruktury (TI) prostřednictvím jednoho formuláře. Žádost je podána pomocí webového formuláře, jehož vyplněním je zajištěna úplnost žádosti a zrychlen celý proces oslovení subjektů TI. Žadatel na základě vyplněného formuláře rozešle elektronickou žádost všem správcům inženýrských sítí, kteří jsou pro dané území aktivně zapojeni do služby.

Vytvořená žádost je v souladu s platnou legislativou. Službu poskytujeme jako první v rámci Ústeckého kraje pro celé ORP.

O nových službách je vždy třeba informovat cílovou skupinu občanů. Realizaci právní poradny předcházela analýza četnosti dotazů občanů a komunikace s vedením města. Díky vzájemné podpoře bylo zavedení služby bezproblémové. O zřízení právní poradny bylo potřeba informovat občany města. Město proto spustilo informační kampaň, která zahrnovala informační články v lokálních tiskovinách nebo video reportáž. Služba má rovněž vytvořenou tzv. kartu životní situace na webových stránkách města v oblíbené sekci „Potřebuji vyřídit“.

V roce 2017 jsme rozšířili naše komunikační možnosti o službu Mobilního rozhlasu - https://litomerice.mobilnirozhlas.cz/. V rámci komunikace jsme se zaměřili na profil města na facebooku https://www.facebook.com/Litomerice/, Instagramu a Twitteru. A Zrealizovali jsme naši první interaktivní výroční zprávu města. https://www.litomerice.cz/vyrocnizprava.

V roce 2017 jsme otevřeli v podloubí radnice na Mírovém náměstí bezbariérovou kancelář pro vozíčkáře a klienty s pohybovým postižením, který jsme doplnili o možnost tlumočení z a do znakové řeči (spolupráce s neziskovou organizací, které je možné využít pro všechny agendy města).

V rámci přehlednosti uzavírek města – Město Litoměřice vytvořilo samostatnou sekci na webu města „Uzavírky“ doplněnou o interaktivní mapu s přehledem uzavírek. https://www.litomerice.cz/uzavirky.

Tichá linka: v roce 2018 jsme spustili novou službu v rámci bezbariérového úřadu. Nabídka tlumočení z a do znakové řeči. Služba se týká celého MěÚ. Vč. titulková vybraných reportáží z MěÚ. https://www.youtube.com/watch?v=arxrKwxwE1s. Tuto službu nadále rozvíjíme a od září (2018) doplníme o další proškolené zaměstnance a 2 tablety.

Provozní doba Městského úřadu s možností se předem objednat např.: občanský průkaz s přehledem obsazenosti přepážek je k dispozici na webu města: https://www.litomerice.cz/urad-online s informacemi pro občany – klienty s hadicapem.

www.litomerice.cz
https://www.litomerice.cz/vyrocnizprava
https://www.litomerice.cz/potrebujivyridit
https://www.litomerice.cz/uzavirky
https://litomerice.mobilnirozhlas.cz/
https://www.litomerice.cz/urad-online

 • 1.2.B Orientace na občany / zákazníky ?
  Ano
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice dlouhodobě dosahuje nadstandardních výsledků z hlediska finančního řízení a není zadluženo. Rovněž patří k městům s velmi vysokým podílem získaných dotací, což se pozitivně projevuje na rozvoji města. Město se řídí standardními směrnicemi pro tvorbu rozpočtu a finanční řízení. V posledních letech dochází k významnému posunu směrem k transparentnosti a otevřenosti rozpočtového procesu. Významným posunem je rovněž systematizace dotačních programů města, ke které došlo v roce 2014 a jež je dále rozvíjeno jako online systém s maximální transparentností a uživatelsky přátelským rozhraním. Tento trend budeme nadále rozvíjet, čímž zajistíme dlouhodobě udržitelné financování rozvoje města a jeho aktivit. V rámci rozvoje IT systémů a webových stránek města došlo k dalšímu rozvoji transparentnosti města: instalace elektronické úřední desky a systému „rozklikávacího rozpočtu“.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

Bez připomínek, velmi přehledně zpracovány tzv. životní situace na webu města v nové aplikaci Potřebuji si vyřídit. Doporučení – dopracovat i dle územní působnosti jednotlivých úřadů/agend v přenesené působnosti v rámci správního území POÚ a ORP.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Proklientské zaměření úřadu je prokázáno následujícími činnostmi a aktivitami, například:

Správní odbor

V roce 2012 byl počet kontaktních pracovišť na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů rozšířen o další fotokabinu, čímž se zrychlil provoz pracoviště. Úsek občanských průkazů a cestovních dokladů každoročně rozšiřuje v období letních měsíců provozní hodiny, na což reaguje i provozní doba pokladen. Doklady typu „blesk“ jsou vydávány na počkání, aby klienti, kteří na poslední chvíli zjistí, že nemají platný doklad, mohli odcestovat do zahraničí. Starší a zdravotně postižení klienti jsou na pracovišti odbavováni přednostně. Pro klienty byl dále zřízen elektronický objednávkový systém prostřednictvím webových stránek města k vyřízení občanských průkazů a cestovních dokladů.

Město provozuje službu Czech POINT sloužící občanům k vydání ověřených dokumentů z registrů veřejné správy (výpis z katastru nemovitostí, výpis z trestního restříku, výpis ze živnostenského a obchodního rejstříku apod.) a k vidimaci a legalizaci listin.

Správní odbor realizuje každý týden výjezdy za imobilními občany za účelem off-line nabírání žádostí o občanské průkazy a provádění vidimace a legalizace mimo prostory úřadu.

Od ledna 2016 bylo u vstupu do radnice z Masarykova náměstí zřízeno kontaktní pracoviště pro vozíčkáře.

Úsek ztrát a nálezů i po účinnosti nového občanského zákoníku přebírá a uschovává nalezené klíče, aby si je obyvatelé města měli kde vyzvednout.

Navzdory stanovisku Úřadu pro ochranu osobních údajů, které proces značně zkomplikovalo, magistrát nadále realizuje vítání občánků a gratulace jubilantům. Po novele zákona o obcích od 1.7.2016 úřad  stanovisko změnil, nezbytné údaje je možné získávat z evidence obyvatel.

Správní odbor každoročně vydává sadu letáků, v nichž občané najdou informace důležité pro vyřízení nejčastějších agend, zajišťovaných odborem (doklady, změnu trvalého pobytu, podání přestupkového oznámení aj.).

Město Jihlava umožňuje bez výběru nájemného konání svatebních obřadů v Gotickém sále.

 

Odbor životního prostředí

Existence e-aplikací.  

Kniha hříchů – možnost nahlášení černé skládky elektronicky

http://zavady.jihlava.cz/obcan.php

Kampaně – Dny Země, Dny bez aut.

Besedy s občany, přednášky ve školách či zájmových skupinách (senioři, turisté,…)

Úřad územního plánování

Realizován projekt PUPík – připomínkování územního plánu on-line.

Živnostenský úřad

Zajišťuje fungování tzv. spotřebitelského ombudsmana ve spolupráci s neziskovou organizací SOS asociace.

Zajišťuje pro občany funkci centrálního registračního místa a jednotného kontaktního místa.

Odbor dopravy

Pro klienty je zřízen elektronický objednávkový systém prostřednictvím webových stránek města k vyřízení dokladů týkajících se agendy registru vozidel, profesních osvědčení a registru řidičů.

Kancelář primátora (Projekt Zdravé město a místní Agenda 21)

Od roku 2007 je statutární město Jihlava členem Národní sítě zdravých měst ČR a realizuje každoroční diskuse s veřejností - Fóra Zdravých měst k 10 největším problémům města a následnou anketu názorů občanů. Na tyto problémy či náměty jsou předkládány vedení města a zastupitelstvu a na jejich základě je zpracováván každoroční Plán zdraví a kvality života.  Od roku 2012 jsou obdobným mechanismem zapojováni též žáci základních škol prostřednictvím tzv. Fóra mladých a následným Plánem zdraví a kvality života mládeže. Veřejnost má možnost se zapojit do tematických diskusí prostřednictvím Kulatých stolů.

http://www.jihlava.cz/planovani-s-verejnosti/ms-104045/p1=104045

Od roku 2008 realizovány komunitní kampaně Zdravého města Jihlava

http://www.jihlava.cz/komunitni-kampane/ms-104037/p1=104037

 

 

 • 1.2.B Orientace na občany / zákazníky ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek, velmi přehledně zpracovány tzv. životní situace na webu města s uvedením konkrétního pracoviště, většinou však schází otevírací doba pro klienty, některé životní situace nejsou zveřejněny, např. OÚP a stavební úřad.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Motto / vize MÚ v Kopřivnici je „Vstřícnost, profesionalita, zodpovědnost“ stanovena ve strategii MÚ.

V roce 2006 byly činnosti městského úřadu sestěhovány do jedné budovy v centrální zóně města. V budově kromě městského úřadu sídlí také pobočka úřadu práce, pobočka České pošty, občanská poradna, Všeobecná zdravotní pojišťovna, notářka, městská policie a další instituce a firmy. Budova se nachází v centrální zóně, je dobře dopravně dostupná, v těsné blízkosti budovy je velké bezplatné parkoviště. V docházkové vzdálenosti 150 a 250 metrů se nacházejí autobusové zastávky IDOS a vlakové nádraží. Před budovou jsou instalovány stojany na kola. Přístup do budovy stejně jako její vnitřní prostory jsou bezbariérové, označení pater ve výtazích je zapsáno braillovým písmem a patra jsou oznamována hlasovým upozorněním.

V přízemí objektu jsou umístěny uživatelsky frekventované činnosti – informace, podatelna, pokladna, pracoviště CzechPointu. Další odbory a oddělení se nacházejí ve 2. – 8. nadzemním podlaží (s výjimkou 3. podlaží, kde se nachází pobočka úřadu práce). V 9. a 10. nadzemním podlaží jsou pronajímány kanceláře komerčním subjektům. Jednotlivá patra jsou barevně odlišena, ve všech výtazích a na všech patrech jsou vedeny přehledné informace o umístění jednotlivých pracovišť. Všechny kanceláře jsou jednotným způsobem označeny,  v kancelářích jsou jednotlivá pracoviště označena jmenovkami zaměstnanců, zaměstnanci na viditelném místě nosí osobní jmenovky.

Městský úřad je otevřen denně:

Provozní doba Městského úřadu Kopřivnice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Úterý 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00
Pátek 8:00 - 11:30 pouze informace, podatelna a Czech POINT
8:00 - 10:00 pokladna


Veškeré podstatné informace jsou zveřejňovány na webových stránkách města www.koprivnice.cz. Zde jsou i ke stažení dostupné formuláře pro jednotlivé správní či samosprávní úkony v přepisovatelé formě http://www.koprivnice.cz/index.php?id=formulare-koprivnicePro vybrané úkony odboru správních činností, který zahrnuje agendu cestovních dokladů, řidičských a občanských průkazů, evidenci vozidel, CzechPoint, mají klienti možnost rezervovat se na konkrétní čas prostřednictvím elektronického rezervačního systému. http://ke.customer.decent.cz/a063/obj/wc-objcin.php Klienti mají zároveň možnost ověřit si online fronty na jednotlivých přepážkách http://ke.customer.decent.cz/a063/mon/index.php

Informovanost o dění ve městě je zajištěna dalšími informačními toky. Jde především o vysílání kabelové televize, které zajišťuje obchodní společnost města Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. Každý týden je připravován Kopřivnický magazín, vysílání je doplněno o vysílání magazínů zpracovaných okolními lokálními televizemi (Studénka, Příbor, Sedlnice, Klímkovice). Kabelová televize rovněž zajišťuje přímé přenosy jednání zastupitelstva města. Vysílání KTK lze sledovat i prostřednictvím internetu. Na internetových stránkách KTK je rovněž archiv reportáží a jednání zastupitelstva města. http://www.ktkstudio.cz/

Město vydává týdeník Kopřivnické noviny, které jsou k dispozici jak v tištěné, tak elektronické podobě.

Aktuální informace jsou občanům sdělovány také prostřednictvím místního rozhlasu, jehož hlášení jsou zveřejňována i v tištěné podobě na webu města, nebo si je mohou občané po registraci nechat zasílat na svůj e-mail. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=hlaseni-mestskeho-rozhlasu-koprivnice

Město má rovněž svůj Facebookový profil https://www.facebook.com/M.Koprivnice/ a FB profil projektu Zdravé město https://www.facebook.com/zdravemesto/

 • 1.2.B Orientace na občany / zákazníky ?
  Ano
Sebehodnocení +1

 Úřad vytváří fyzické i informační podmínky pro spokojenost klientů.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.2.4 Prokazuje městský úřad a klíčové organizace města při běžném chodu výkonnost a kvalitu (např. pomocí zlepšujícího se trendu nebo pomocí benchmarkingu)?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve sledovaném období došlo k dalšímu posunu ve sledování výkonnosti MěÚ zejména zavedením energetického managementu, aplikací vybraných metod kvality, sledováním trendů pomocí indikátorů strategického plánu. Výkon úřadu je od roku 2013 rovněž sledován pomocí benchmarkingu, ale také měřením spokojenosti zaměstnanců MěÚ a výstupy z genderového auditu. Do budoucna je důležité pokračovat v měření efektivity a zejména v realizaci konkrétních opatření vyplývajících z předchozích analýz kvality MěÚ jako je např. zkvalitnění personální politiky, vzdělávání zaměstnanců, zvyšování míry elektronizace apod. Významným posunem bude zpracování dlouhodobé koncepce rozvoje úřadu vycházející z priorit strategického plánu města.

Benchmarkingová iniciativa
viz Metody kvality ve veřejné správě

Energetický management
viz oblast 1.1.

Strategický plán
viz oblast 1.1

ECI indikátory
Město Litoměřice již od roku 2007 pravidelně provádí průzkum spokojenosti dle evropských standardizovaných ECI indikátorů, které měří spokojenosti obyvatel v různých oblastech rozvoje města; jedná se o indikátor A.1 - "Spokojenost občanů s místním společenstvím“. V roce 2017 proběhl poslední průzkum.

Zpráva ECI:  https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/ECI_Indikator-Spokojenost_2017_vysledky_Litomerice.pdf

Ceny za kvalitu VS

Město Litoměřice se v posledních letech (min. od r. 2011) pravidelně účastnilo soutěže Ministerstva vnitra o cenu za kvalitu a inovaci ve veřejné správě a získalo již několik ocenění.

Od roku 2016 se město účastní soutěže Ministerstva vnitra „Přívětivý úřad“. V roce 2016 získalo ocenění 3. místo v Ústeckém kraji a v roce 2017 již 1. místo v Ústeckém kraji. . V roce 2018 jsme v rámci Ústeckého kraje obhájili 1. místo. Vždy ministerstvo ocenilo několik příkladů dobré praxe ve své brožuře „Příklady dobré praxe“.  V rámci Konferencí – Moderní veřejná správa byly výsledky dobré praxe Litoměřic prezentovány v Praze, v Brně a naposledy v Pardubicích.

V roce 2017 město Litoměřice obdrželo 1. místo v rámci ceny Společenské odpovědnosti Ústeckého kraje.

Naše inovativní přístupy jsou oceňovány i v rámci soutěže Zlatý erb, Město pro byznys a další. V roce 2018 jsme byli pozváni prezentovat naše příklady v rámci osmy finalistů soutěže Investičně atraktivní region v rámci výzkumu Město pro byznys. Naše výsledky a inovativní přístupy jsme prezentovali před finálovou odbornou porotou. V porotě zasedli odborníci z řad firemních svazů, komor a asociací, ministerstev, hlavního pořadatele výzkumu Město pro byznys a agentury CzechInvest.

Tajemník úřadu obdržel (na návrh vedoucích odborů) ocenění Zdravotně postižený zaměstnanec roku 2017 na volném trhu práce.: http://www.nfozp.cz/nase-projekty/zamestnanec-roku/

Ceny za kvalitu ve veřejné správě 2005-2015:

http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-podpora-zavadeni-kvality-ve-verejne-sprave.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d
http://www.mvcr.cz/clanek/privetivy-urad-obci-iii-typu-2017.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/privetivy-urad-2016.aspx

 

Měření spokojenosti zaměstnanců MěÚ

V rámci projektu 53 Zvyšování kvality veřejné správy byla provedena anketa spokojenosti zaměstnanců MěÚ. Od roku 2014 je zaveden elektronický systém a anketa pravidelně probíhá a je předávána tajemníkovi a starostovi města.

Poslední průzkum proběhl v lednu 2018 na téma genderový audit celého úřadu, kdy byl využit systém společnost Rentel a.s. Bylo odevzdáno 179 dotazníků (viz příloha).

Měření spokojenosti zaměstnanců MěÚ vychází z personální strategie úřadu, která byla zpracována v rámci projektu MISTRAL: “Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích“ v roce 2014.

Od roku 2018 projednává rada města – Hodnocení implementace strategie vč. dat BMI, dat z ankety spokojenosti zaměstnanců MěÚ (v roce 2018 z dat genderového auditu) s návrhem dalších řešení a postupů (předkládá a vypracovává tajemník úřadu).

Obsahem této zprávy jsou i návrhy řešení a dalších kroků, které zohledňují výstupy z BMI, anket spokojenosti a personální strategie, jako např.:

Next steps:

 1. V roce 2018 připravit pro jednání rady města: nové konsolidované znění Organizačního řádu MěÚ Litoměřice;
 2. V roce 2018 připravit a podepsat aktualizovanou systematizaci pozic (tajemník) po projednání konsolidovaného znění Organizačního řádu MěÚ Litoměřice;
 3. Pokračovat v BMI iniciativě, zpracovávat přehledy pro vedení města (vedoucí odborů).
 4. Pokračovat z přehledech vykonaných kontrol na jednotlivých odborech ze strany KU UK, ministerstev vč. závěrů a případných přijatých opatření.
 5. Projednání/stanovená – strategie rozvoje ITC vč. SW a HW. Posílení
 6. Projednání organizační změny:
  1. Přehodnocení organizačního členění u útvaru ÚSPUaR; vyčlenění agendy MA21 a agendy Zdravých měst. Začlenění těchto agend do Útvaru personálního a mzdového a vytvoření silného Útvaru PROLIDI (personalistika, rozvoj, odměna, lidé, inspirace, dovednosti, inovace) a útvaru projektů a chytrých řešení (SMART Litoměřice).
  2. Vyhodnocení dopadu novely Stavebního zákona, zejména na Odbor životního prostředí, vzhledem k úseku odpadového hospodářství.
  3. Vyhodnocení požadavků na vyšší míru spolupráce v rámci ORP – Úštěk, Štětí zajištění služeb. Možné navýšení v rámci agendy Občanského průkazu, pasů atd.

V roce 2017 město Litoměřice realizovalo společně se společností Rentel a.s. genderový audit celého úřadu. Genderový audit byl ukončen v roce 2018. Závěrečná zpráva byla předložena radě města ke schválení a byla uveřejněna na webu města. https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Gender_audit_2018.pdf

Od roku 2015 jsou pravidelně zařazeny – setkání s tajemníkem (snídaně s tajemníkem) po jednotlivých odborech/útvarech městského úřadu. Tajemník města při neformálních setkáních se skupinami zaměstnanců řeší otevřeně otázky úřadu a jejich potřeb. Z těchto setkání vychází vždy několik závěrů (next steps), které se postupně realizují. Např.: potřeba zlepšení pracovního prostředí. V roce 2016 byla ve spolupráci se Správním odborem a IT realizována návštěva všech kanceláří a zmapovány nejnutnější potřeby. Následně byla provedena oprava, rekonstrukce, výměna nábytku či PC u vybraných kanceláří a zaměstnanců.

Pozn.: Dotazník/průzkum spokojenosti zaměstnanců - výstupy jsou interním dokumentem, jsou k nahlédnutí pouze na MěÚ.

Přílohy: Výsledky kontrol 2016 a 2017, Zaměstnanecký průzku 2018
 

 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
  Benchmarking

Indkátor SPRM
E.II.3  Výsledky šetření spokojenosti zaměstnanců

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve sledovaném období došlo k dalšímu posunu ve sledování výkonnosti MěÚ zejména zavedením energetického managementu, aplikací vybraných metod kvality, sledováním trendů pomocí indikátorů strategického plánu. Výkon úřadu je od roku 2013 rovněž sledován pomocí benchmarkingu, ale také měřením spokojenosti zaměstnanců MěÚ a výstupy z genderového auditu. Do budoucna je důležité pokračovat v měření efektivity a zejména v realizaci konkrétních opatření vyplývajících z předchozích analýz kvality MěÚ jako je např. zkvalitnění personální politiky, vzdělávání zaměstnanců, zvyšování míry elektronizace apod. Významným posunem bude zpracování dlouhodobé koncepce rozvoje úřadu vycházející z priorit strategického plánu města.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Od roku 2008 zavedena metoda kvality MA 21.

http://www.jihlava.cz/zdrave-mesto/

 

Kvalita a výkonnost byla oceněna řadou cen, např.

 • Cena za kvalitu ve veřejné správě za rok 2013 - Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby (tzv. bronzový stupeň) - Za aplikaci metody místní Agenda 21
 • Cena za inovaci ve veřejné správě za rok 2013 - Za projekt „Připomínkování územního plánu online“
 • 2. místo v soutěži TOP zadavatel stavebních prací 2013
 • Stavba Vysočiny 2014 – v kategorii  Stavby pro sport a volný čas - stavba Český Mlýn - Relaxační centrum v Jihlavě
 • Stavba Vysočiny 2009 – v kategorii Stavby občanské vybavenosti a k bydlení – stavba Medvědinec v ZOO Jihlava
 • Zlatý erb 2015  - 1. místo v kategorii nejlepší webové stránky města Jihlava
 • Zlatý erg 2014  - 1. místo v kategorii nejlepší elektronická služba Jihlava
 • Zlatý erb 2010  - 1. místo v kategorii nejlepší webové stránky města Jihlava
 • Zlatý erb 2008  -  2. místo v kategorii nejlepší elektronická služba Jihlava
 • 2013 - 1. místo v kategorii projekty měst – projekt Připomínkování územních plánů - PUPík
 • Mezinárodní soutěž The LivCom Awards - v roce 2013 stříbrné ocenění v kategorii měst mezi 20 a 75 tisíci obyvateli a bronzová cena za projekt Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy – Královský vršek a v roce 2012 3. místo v kategorii měst mezi 20 a 75 tisíci obyvateli, zlatá cena za plnění kritéria „Strategické plánování“ a bronzovou cenu za projekt Centrum environmentální výchovy

 

Pro zvyšování efektivnosti a hospodárnosti v rámci výkonu veřejné správy a služeb zajišťovaných statutárním městem Jihlava je nastaven systém vzdělávání a hodnocení zaměstnanců.

Probíhá řada kurzů a seminářů, je uzavřena dlouhodobá smlouva o spolupráci s firmou vytvářející a dodávající e-learningový vzdělávací portál.

Počet přihlášek a účastníků školení v letech 2011 - 2016 je uveden v příloze č. 3.

Plány vzdělávání za období 2013 – 2015 splněny na 100%.

Vnitřní předpis Pravidelné hodnocení zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Jihlavy stanovuje pravidla a postupy pro hodnocení pracovního výkonu.

 

Příklady vzdělávacích akcí:

 • Protikorupční programy a jejich praktická realizace
 • Rovné příležitosti žen a mužů v praxi úřadů veřejné správy
 • Kontrolní mechanismy ve veřejné správě
 • Prevence korupce ve veřejných zakázkách
 • Finanční kontrola – vnitřní kontrolní systém
 • Místní Agenda 21 a účast veřejnosti na plánování a rozvoji města
 • „I když se nikdo nedívá“ Aneb: etika (nejen) pro veřejnou správu
 • Občanský zákoník

 

V období 2012 - 2013 byl realizován projekt Rozvoj zaměstnanců a členů zastupitelstva a zefektivnění vzdělávacího procesu statutárního města Jihlavy.

Oblasti vzdělávání:

 • Strategické plánování
 • Finanční plánování a řízení
 • Procesní řízení
 • Projektové řízení
 • Právo a legislativa
 • Manažerské vzdělávání I a II
 • Komunikační a prezentační dovednosti

Výstupem z projektu je metodická příručka Efektivní vzdělávání lidských zdrojů statutárního města

Hodnocení vzdělávacího projektu jeho absolventy je uveden v příloze č. 4.

 

Na 58. schůzi dne 30. 3. 2017 schválila Rada města Jihlavy usnesením č. 298/17-RM přijetí metody kvality ISO 9001:2016 bez certifikace.

Na 67. schůzi dne 31.8.2017 schválila Rada města Jihlavy usnesením č.  837/17-RM  přijetí metody kvality ISO s certifikací - termín 30.6.2018.

 

Pro zajištění účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti jsou zpracovány vnitřní směrnice:

- Směrnice k zajištění hospodaření statutárního města Jihlavy a k zajištění oběhu účetních dokladů,

- Kontrolní mechanismy,

- Pravidla pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Jihlavy,

- Opatření primátora k zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy (viz bod 1.2.7).

 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta 0

- Statutární město kromě MA21 nemá zaveden jiný standardizovaný nástroj řízení a zvyšování kvality, ale je samosprávou schválena (31.8.2017) implementace systému řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2015 včetně jeho certifikace, s realizací do 30.6.2018. Tuto podoblast proto schvaluji s podmínkou naplnění implementace uvedené ISO normy do 12 měsíců, resp. do obhajoby případně přidělené kategorie B místní Agendy 21 v roce 2018.

- Jaké indikátory využíváte na sledování účelnosti, efektivnosti hospodárnosti a kvality.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Propojením zavedených metod kvality (CAF a místní Agenda 21) získalo město objektivní a kvalitní informace o chodu úřadu v dané době a díky jeho vstupům a výsledkům bylo tedy možno vysledovat konkrétní možnosti a způsoby vylepšení každodenních i dlouhodobých činností a úkolů. V konečném důsledku to tedy znamená naplnění vize a priorit (cílů) úřadu. Toto propojení zavedených metod však nelze realizovat bez zapojení většiny podřízených úředníků. Z tohoto důvodu byly realizovány kurzy jednak pro vedoucí odborů (v rámci manažerského řízení) a jednak pro ostatní úředníky (v rámci řízení lidských zdrojů). Součástí těchto školení byly i kurzy zlepšující komunikační dovednosti jednotlivých zaměstnanců. Byla vyřešena i praktická zastupitelnost zaměstnanců tak, aby nedocházelo k dlouhodobým výpadkům v jednotlivých činnostech. Pro zefektivnění plnění činností a úkolů organizace bylo mimo jiné nutno identifikovat strategické partnery dle jednotlivých oblastí.

Výsledkem propojení CAFu a MA 21 - zavedeny dotazy a odpovědi na webu (možnost komunikace občanů s vedením města), vyvolávací a objednací systém, zkvalitněn informační systém v budově MěÚ, bezbariérový přístup, instalace bezbariérové plošiny pro handicapované občany, zasílání varovných SMS v záplavových zónách, informace občanů SMS, e – mailem o vyřízení jejich záležitosti (občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz), rozšířena provozní doba úřadu na všechny dny v týdnu, zřízena protikorupční linka, aplikace veřejné zakázky, kde úřad informuje o svých investičních záměrech, kde se mohou jednotlivé podnikatelské subjekty nahlásit jako zájemci o realizaci konkrétního záměru, informace o zakázkách, které město Chrudim již byly realizovalo, centralizace budov MěÚ, centrální evidence smluv a rovněž i centrální registr dotací apod. Akčními plány zlepšování bylo od r. 2005 stanoveno 56 aktivit, které byly a jsou průběžně plněny a vyhodnocovány v rámci následných sebehodnotících zpráv.

Poslední sebehodnocení v rámci CAF proběhlo v roce 2015 (ve dvouletém intervalu). Plánujeme ale návrat ke každoročnímu hodnocení.

Každé 2 – 3 roky je prováděn průzkum Společných evropských indikátorů – ECI - A1 – Spokojenost občanů s místním společenstvím, A3 – Mobilita a místní přeprava cestujících, A4 – Dostupnost místních společenství a B6 – Cesta dětí do školy. Součástí dotazníku k indikátoru A1 jsou i otázky týkající se spokojenosti občanů s fungováním MěÚ Chrudim. Jejich vyhodnocení je součástí souhrnné zprávy.

http://www.chrudim.eu/public/File/ECI_A1_2007.pdf - str. 7
http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vysledky_a1_a3_cr_2010.pdf - str. 10 - 11
http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vysledky_chrudim_a1_2011.pdf - str. 14

Organizace pružně reagují na potřeby svých klientů : např. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim zavedlo 24 hodinovou pracovní dobu, využívá signál v tísni, ZŠ Dr.J.Malíka přizpůsobila začátek vyučování potřebám dojíždějících žáků – začínají v 8,15 hodin. apod.

Je sledována kvalita poskytované práce – tedy výsledky rozhodovacího procesu. Vedoucí jednotlivých odborů při výkonu státní správy sledují zrušená rozhodnutí, provádí rozbor příčin, které ke zrušení rozhodnutí vedly a přijímají konkrétní opatření tak, aby byly tyto příčiny odstraněny. Opakovaně jsme provedli analýzu rizik včetně vyhodnocení, zpracovali nový katalog rizik a na základě výsledků jsme provedli odpovídající změny snižující zjištěná rizika (např. aktualizace Směrnice pro hospodářské dispozice a oběh dokladů).

V roce 2007 se město zapojilo do Benchmarkingové iniciativy 2005 a v současné době je členem pracovní skupiny „B“. Výsledky porovnávání vypovídají o úrovni výkonnosti a efektivitě práce zaměstnanců v každé jednotlivé agendě. Vedoucí odborů provedli analýzy, na základě kterých specifikovali silné a slabé stránky sledované agendy a navrhli opatření ke zvýšení její efektivnosti a výkonnosti. Pro porovnávání jsou k dispozici údaje od roku 2005.

Výkonnost a kvalita ve veřejné správě byla oceněna i řadou cen:

 • Získání resortní ceny MV ČR za kvalitu ve veřejné správě „Organizace dobré veřejné služby v letech 2006 - 2010“(stříbrný stupeň) za aplikaci MA21 (kategorie B)
 • „Organizace dobré veřejné služby za rok 2007, 2009 a 2010“ za realizaci modelu CAF (stříbrný stupeň).
 • V roce 2008 resortní cena MV ČR za inovaci ve veřejné správě – zavádění systému EMAS.
 • V roce 2010 resortní ceny MV ČR za kvalitu ve veřejné správě „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby” – (bronzový stupeň).
 • V roce 2011 - Cena Ministerstva vnitra České republiky „Za organizaci dobré veřejné služby“ Městskému úřadu Chrudim za aplikaci metod: Stříbrnou cenu za kvalitu ve veřejné správě za aplikaci místní Agendy 21, Stříbrnou cenu za kvalitu ve veřejné správě za implementaci modelu CAF – Společného hodnotícího rámce a Bronzovou cenu za kvalitu ve veřejné správě za aplikaci systému EMAS
 • V roce 2012 - Cena Ministerstva vnitra České republiky „Za organizaci dobré veřejné služby“ Městskému úřadu Chrudim za aplikaci metod: Stříbrnou cenu za kvalitu ve veřejné správě za aplikaci místní Agendy 21, Stříbrnou cenu za kvalitu ve veřejné správě za aplikaci systému EMAS.

The LivCom Awards je prestižní mezinárodní soutěží, která se věnuje udržitelnému rozvoji, kvalitě života a životnímu prostředí ve městech. V rámci soutěže, která se koná již od roku 1997, se hodnotí přístup měst a obcí k jednotlivým kritériím udržitelného rozvoje, kterými jsou zvelebování krajiny, péče o kulturní dědictví, ekologicky citlivá praxe, zapojování veřejnosti, zdravý životní styl a plánování budoucnosti.

Úspěchy města Chrudim v rámci této soutěže:
http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/livcom.html ; http://www.livcomawards.com/

Hodnocení oponenta +1
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město je členem Benchmarkingové iniciativy, v rámci které sleduje indikátory v různých oblastech veřejné správy a srovnává se s jinými městy. Výsledky jsou k dispozici tajemníkovi města a vybrané indikátory jsou prezentovány vedení a vedoucím pracovníkům města. Tajemník města ke své činnosti rovněž využívá sdílení dobré praxe v rámci jednání pracovních skupin a setkání s odborníky, které jsou v rámci tohoto projektu organizovány. Vedoucí odborů mají možnost vyžádat si srovnání v indikátorech, které jsou v rámci činnosti jejich odboru sledovány.

Od roku 2003 implementuje město metodou kvality místní Agenda 21. Tato metoda je založena na principech udržitelného rozvoje. Město snaží soustavně zlepšovat plnění sledovaných kritérií. Aktivity vedoucí ke zlepšení jsou plánovány v tzv. Akčním plánu zlepšování, který je každoročně připravován ve spolupráci s Komisí ZM a MA 21 a je schvalován radou města. O akčním plánu a jeho vyhodnocení je rovněž informováno zastupitelstvo města. Kopřivnice již desetkrát obhájilo splnění kritérií této metody na úrovni B.

Aktivity realizované městem naplňují principy Společenské odpovědnosti organizací (CSR), proto se město přihlásilo do soutěže o Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost a získalo ve své kategorii první cenu ve všech létech, kdy se soutěže zúčastnilo 2013, 2014 i 2015. Tento úspěch vedl město k přihlášení se do soutěže o Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj v roce 2016, kterou ve své kategorii zvítězilo. Pro hodnocení v rámci této soutěže převzala Rada kvality ČR model vytvořený Evropskou nadací pro management kvality (EFQM) a díky tomu je toto ocenění kompatibilní s mezinárodním modelem Comitted to Sustainability.

Průzkum spokojenosti občanů se službami městského úřadu organizuje městský úřad od roku 2009.  S realizací průzkumu tradičně pomáhají středoškolští praktikanti, kteří ve vestibulu radnice oslovují návštěvníky s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku. Zajímá nás, které odbory lidé nejvíce navštěvují, jak jsou spokojeni s vyřízením svých žádostí, co se jim líbí či nelíbí, případně co jim na úřadě chybí. K posouzení práce úředníků mohou použít stejnou hodnotící škálu jako ve škole, tedy 1 - výborně až 5 – nedostatečně. Hodnocení je dlouhodobě na dobré úrovni, s výsledky šetření jsou seznámeni všichni zaměstnanci města. 

 

Pravidelné průzkumy jsou rovněž realizovány mezi zaměstnanci městského úřadu. V rámci tohoto průzkumu je zjišťována jak spokojenost zaměstnanců s práci pro MÚ, tak jejich názory a postoje k dalším záležitostem vztahujícím se k jejich zaměstnání (např. možnost vzdělávání, hodnocení benefitů, meziodborová spolupráce, vztahy na pracovišti apod.)

Spokojenost zaměstnanců je dlouhodobě velmi vysoká, byť v roce 2016 se zdvojnásobil počet spíše nespokojených zaměstnanců. Rozborem odpovědí na další otázky, popř. doplňujícími "vkazy" od respondentů lze usoudit, že tato nespokojenost je způsobena jednak obecnou celospolečenskou náladou, a v některých případech také nespokojeností s finančním ohodnocením, popř. komunikací s nadřízenými pracovníky. V oblasti finančního ohodnocení je město vázáno legislativou a je tak méně konkurenceschopné vůči soukromým firmám. Město se toto snaží částečně kompenzovat škálou benefitů. V roce 2017 došlo k navýšení hodnoty stravenek (ze 70 na 90 Kč) a ke zvýšení příspěvku zaměstnavatele na její úhradu. Město rovněž organizuje řadu školení a seminářů zaměřených na rozvoj tzv. měkkých kompetencí u vedoucích pracovníků. Výsledky byly prezentovány jak vedoucím odborů a oddělení tak i ostatním zaměstnancům.

Město se snaží vytvářet zaměstnancům podmínky, které umožní jejich efektivní výkon. Interní procesy jsou sledovány a vyhodnocovány a jsou příjímána opatření k jejich zlepšení. Od roku 2015 užívá město nový ekonomický SW Ginis umožňující provedení finanční kontroly čerpání rozpočtu elektronicky. Byla tak odstraněna papírová komunikace a potřebné informace jsou zaměstnancům dostupné online s možností používání filtrů při vyhledávání konkrétních údajů. V roce 2017 byly rozšířeny funkcionality SW Vera, který je využíván především pro spisovou službu a evidenci smluv, díky kterým mohou být smlouvy určené ke zveřejnění v CRS odeslány přímo z interní evidence smluv bez nutnosti hlásit se samostatně do systému CRS. Od července 2017 využívá město pro správu veřejných zakázek systém E-ZAK, díky kterému bude moci elektronicky příjmat nabídky jednotlivých uchazečů. 

Na optimalizace vnitřních procesů se podílí interní auditor. Statut interního auditu dokládáme v příloze. V roce 2017 proběhla rozsáhlá revize interních směrnic, kterými se zaměstnanci musí při výkonu své práce řídit. Cílem této revize bylo narovnání některých ustanovení v souladu s vyvíjející se legislativou, zjednodušení či sloučení některých směrnic a pracovních postupů.

 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
  V roce 2016 získalo město Národní i Mezinárodní cenu za CSR

Sebehodnocení +1

 Úřad dlouhdobě sleduje spokojenost klientů, srovnává se s jinými úřady a to jak formou benchmarkingu, tak i formou účasti v soutěžích.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.2.5 Jsou zavedeny efektivní způsoby komunikace v rámci samosprávy, úřadu a organizací řízených městem?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Samospráva – Jednání Zastupitelstva města, jednání výborů při Zastupitelstvu města (finanční výbor a kontrolní výbor), jednání Rady města, jednání komisí při Radě města, porady vedení města.

Jednání Rady města probíhají jednou za čtrnáct dní. Jednání rady se u předkládaných bodů v rámci jednotlivých kompetencí a gescí účastní vedoucí příslušných odborů. Výstupy z jednání jsou předávány na poradě vedení (tajemník a vedoucí odborů).

Z jednání zastupitelstva města je prováděn online přenos (youtube, facebook); umisťujeme záznam z jednání zastupitelstva města (web města, youtube města).

Od roku 2017 využíváme nových přístupů. Provedli jsme organizační změnu a zřídili jsme samostatnou pozici pro „nová média“. Zpracovali jsme a rada města schválila Koncepci využití nových médií. Zvýšili jsme celkový zájem o facebookové stránky města, členové rady města dostávají měsíční feedback o facebookovém profilu úřadu. https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Koncepce_vyuziti_novych_medii_2017.pdf

Od roku 2018 máme zřízen samostatné odbor komunikace marketingu a cestovního ruchu.

Výroční zpráva města

Interaktivní výroční zpráva (2017), která je umístěna na webových stránkách města. Inovativní přístup ocenilo Ministerstvo vnitra zařazením výroční zprávy mezi příklady dobré praxe v rámci soutěže Přívětivý úřad. https://www.litomerice.cz/vyrocnizprava

Mobilní rozhlas

Zavedli jsme novou službu pro obyvatele města. (2017) Využíváme pro rozesílku informací o kulturních akcích, uzavírkách a dalších důležitých sdělení. https://litomerice.mobilnirozhlas.cz/

Radniční zpravodaj

Vydáváme dvouměsíčník (tištěná forma) a forma ve formátu PDF na webu města. Od roku 2015 jsou stanovena pravidla pro Radniční zpravodaj, které přijala rada města. Všechny zápisy redakční rady jsou také zveřejňovány. https://www.litomerice.cz/radnicni-zpravodaj

Městský youtube

Na základě smlouvy a výběrového řízení pořizujeme ve spolupráci z regionální TV Litomericko24 okolo osmy reportáží za týden z akcí města/MěÚ a příspěvkových organizací města. https://www.litomerice.cz/televizni-zpravodajstvi

Setkání s podnikateli

Jedná se o tzv. snídaně s tajemníkem, kterého se účastní tajemník úřadu. Vedoucí odborů a podnikatelé. Setkání jsou plánována jednou za měsíc a pozvánka je distribuována prostřednictvím Mobilního rozhlasu. https://www.youtube.com/watch?v=Vhw1KPGXIhw

Organizace řízené městem – Příspěvkové organizace města prostřednictvím vedoucích odborů v jejich kompetencí jsou jednotlivé příspěvkové organizace. Definováno v organizačním řádu města.

Klienti – V objektech radnice je umístěna řada nástěnek a informačních ploch, na kterých jednotlivé odbory informují a zveřejňují potřebné informace. Tyto informace jsou určené především návštěvníkům úřadu a pro klienty úřadu.

Další možnosti: web města (www.litomerice.cz); facebook; Mobilní rozhlas; twitter; instagram; elektronická úřední deska, Radniční zpravodaj.

Od června (2018) máme novou informační tabuli (panel TV) ve vestibulu Horního vlakového nádraží, která informuje návštěvníky (turisty) města.

Úřad – Kromě porad probíhají jednání pracovních skupin a projektových týmů, které řeší konkrétní úkoly či projekty (např. GDPR). Tyto pracovní skupiny nebo projektové týmy jsou složeny ze zástupců dotčených odborů/útvarů, příspěvkových organizací města.

Pro interní komunikaci v rámci úřadu jsou využívány formy:

  1. osobní kontakt; neformální setkání;
  2. intranet (odkazy na interní dokumenty, vnitřní předpisy, mzdové lístky, evidenci pracovní doby, žádosti o školení, rezervaci vozidel, rezervaci jednacích místností atd.;
  3. aplikace Rentel (pro osobní rozvoj, e-learningové školení, nové dokumenty k seznámení atd.)
  4. systém Office 365 (e-mail, Skype, one drive, sdílené kalendáře atd.)
  5. mobilní telefon;
  6. pevná linka;
  7. intranet

 

Od roku 2017 přešel celý městský úřad na celkové řešení od společnosti Microsoft – aplikace systému Office 365. Řešení úřadu přepracovala společnost Microsoft ve spolupráci s implementační společností jako – případovou studii. Rychlé zprávy: Skype. MěÚ si přechodem na nový systém ověřil možnosti projektového řízení, možnosti školení a proškolení celého úřadu „základní informace k praxi“ a vyšší stupně školení pro vybrané zaměstnance - viz https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/PripadovaStudie_Mesto%20Litomerice.pdf.

Výjezdní zasedání

V rámci větší provázanosti a rozvoje vazeb v rámci STUR byly začleněny do pravidelných setkání i výjezdní zasedání, která jsou pracovního charakteru s prvky školení (jóga proti stresu; komunikační a prezentační dovednosti apod.).

Porada vedení

Změna systému porad vedení, která se koná 1x 14 dní (porada je o celém týmu, vedoucí odborů mají přednost před vedením úřadu – tajemníkem; nejprve se probírají důležité úkoly jednotlivých odborů/vedoucích odborů na závěr se probírají body tajemníka).

Snídaně s tajemníkem

Zavedení systému „snídaně s tajemníkem“ po jednotlivých odborech/útvarech a to za přítomnosti, ale i bez přítomnosti vedoucího odboru.

Porady tzv. 121

Zavedení pravidelných porad/setkání vedoucího/vedoucí odboru s tajemníkem tzv. 121.

Přivítání nových zaměstnanců

Každý nový zaměstnanec je přivítán tajemníkem úřadu, který předává svůj osobní dopis s kontaktem a malým dárkem. Ve spolupráci s politickým vedením se uskutečnila neformální setkání s novými zaměstnanci, kde se prezentují benefity i další aktivity v rámci města a MěÚ např. dobrovolnictví.

Inovace – nové způsoby komunikace

Na „snídaních s tajemníkem“ jsou probírány i inovativní nápady či myšlenky – tyto nápady sbírá tajemník úřadu, který je zodpovědný následně za komunikaci či realizaci (realizované inovace: zavedení separování odpadu na celém úřadě; projekt Potřebuji si vyřídit; změna sociálního fondu – jeho zjednodušení, Boj igelitovým taškám atd.) V roce 2018 jsme realizovali i sbírku „úřední anděl“, která pomohla rodině našeho zaměstnance.

Pravidelné roadshow

V rámci lepší komunikace jsme zavedli pravidelné „návštěvy“ roadshow po jednotlivých kancelářích a odborech/útvarech. Za přítomnosti vedoucí oddělení IT, tajemníka, správců budov, vedoucího odboru správního. Za účasti příslušné/ho kolegyně/kolegy vedeme rozhovor o stavu IT, kanceláře apod. Po vyhodnocení se připravuje plán obnovy a oprav.

Naplňujeme naši interní „chartu flexibilního stylu naší práce“ – (prorodinné aktivity, možnost studia, možnost flexibilní práce, simpl přístup v rámci MD/RD, zavedení Home office do pracovního řádu úřadu atd.). Tuto chartu sále rozvíjíme.

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/Charta_flexibilniho_stylu_nasi_prace.pdf

 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
  Benchmarking

Benchmarking

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

 Úřad má nastaven efektivní systém komunikace.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Samospráva - jednání zastupitelstva města, jednání rady města, porady vedení města, jednání výborů ZM, jednání komisí RM.

Úřad - porady vedoucích odborů.

Organizace řízené městem - příspěvkové organizace prostřednictvím odvětvových odborů, obchodní společnosti prostřednictvím kanceláře primátora.

K zefektivnění komunikace dojde implementací modulu e-Jednání zastupitelstva a rady v rámci IS Vera RADNICE a pořízení komunikačního portálu (z Krajského úřadu Kraje Vysočina) v r. 2017.

Specifickým nástrojem komunikace mezi odbory (především majetkový, odbor rozvoje města, odbor správy realit, úřad územního plánování, odbor životního prostředí) je projekt GIS, kde se připravuje provázání s jednotlivými dokumenty týkající se konkrétního majetku a jsou potřebné v rámci rozhodovacích procesů.

Komunikační portál bude implementován od 1.1.2018, 4 měsíce funguje aplikace e-Úkoly, specifický nástroj – projekt GIS je doposud rozpracován.

 
 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
  ANO
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Základním komunikačním kanálem je systém porad a schůzí. Schůze rady města probíhá každých čtrnáct dnů a odbory připravují podklady pro jednání s týdenním předstihem v elektronické podobě. Zasedání zastupitelstva bývá obvykle co tři měsíce, materiály pro jednání jsou opět připraveny a zastupitelům distribuovány s týdenním předstihem. Podklady pro jednání zastupitelstva jsou připravovány v tištěné podobě. Zpracování a distribuce podkladů, stejně jako průběh jednání rady či zastupitelstva se řídí vnitřními předpisem – jednacími řády.

Porada vedení (starosta, místostarostové a tajemník) probíhá jedenkrát týdně a výstupy z porady jsou členy vedení (garanty jednotlivých odborů) předávány v rámci porady vedoucího a garanta. Vedoucí odboru organizují porady svých odborů dle své potřeby, obvykle jedenkrát týdně. Jedenkrát měsíčně je porada vedení města se všemi vedoucími odborů a přímo řízených oddělení.  Každé tři měsíce je společná porada garanta za školství, odboru školství a ředitelů základních a mateřských škol, které zřizuje město.

Vztahy k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny městem Kopřivnice jsou upraveny příkazem tajemníka Zásady vztahů zřizovatele a příspěvkových organizací. Konkrétní odbory, oddělení či odborné útvary městského úřadu kompetentní vystupovat vůči příspěvkovým organizacím a ostatním subjektům jsou určeny v příloze organizačního řádu MÚ.

Kromě porad probíhají jednání pracovních skupin a projektových týmů, které řeší konkrétní úkoly či projekty. Tyto pracovní skupiny či týmy jsou složeny ze zástupců dotčených odborů, organizací města či externích subjektů. Při přípravě a relizaci projektů, které se týkají majetku, se kterým hospodaří příspěvkové organizace, či se týkají činnosti těchto organizací jsou součástí skupin a týmů také zástupci těchto organizací a také zástupce odvětvového odboru, který je podle organizačního řádu MÚ příslušný k zabezpečení plnění úkolů zřizovatele vůči příslušné organizaci.

Pro interní komunikaci v rámci úřadu je kromě standardního osobního kontaktu užíván především intranet (ukázka obrazovky v příloze). Kromě aktuálních informací a pokynů mají zaměstnanci na intranetu k dispozici odkazy na vnitřní předpisy, docházkový systém, rezervaci vozidel či kol a další užitečné informace. Dle pracovního řádu mají zaměstnanci povinnost se minimálně jednou denně seznamovat s informacemi na intranetu. Většina zaměstnanců má stránku intranetu nastavenou jako výchozí stránku internetového prohlížeče. Zaměstnanci si předávají informace rovněž prostřednictvím vnitřní počítačové sítě a e-maily, popř. chatem, který je součástí používaného poštovního klienta IceWarp Desktop Client. Ten umožňuje zaměstnancům také sdílet kalendáře, plánovat schůzky a úkoly. Počítač, stejně jako telefon mají k dispozici všichni zaměstnanci. Mobilní telefony mají všichni vedoucí pracovníci a referenti, u kterých se předpokládá, že část pracovního dne budou mimo svou kancelář (terénní sociální pracovníci, investiční technici, správce zeleně apod.)

V objektu radnice je umístěna řada nástěnek a informačních ploch, na kterých jednotlivé odbory zveřejňují potřebné informace. Tyto informace jsou určeny především pro návštěvníky a klienty úřadu.

 

Příloha: intranet.bmp
 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
  V roce 2016 získalo město Národní i Mezinárodní cenu za CSR
Sebehodnocení +1

 Úřad má nastaven efektivní systém komunikace.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.2.6 Chová se úřad a organizace města ekologicky?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve sledovaném období byly provedeny kroky směřující k vyšší míře třídění odpadů, úsporám energie a snížení emisí škodlivých látek. V budoucnu uvažujeme i o možnosti zavedení systému EMAS, který by mohl pokrýt celý systém nakládání s odpady a energiemi a doplní existující energetický management. Realizován projekt ekologizace vozového parku města a příspěvkových organizací města vč. Nemocnice Litoměřice a.s. (elektromobily). Dodržování zákonů a vnitřních pravidel je součástí interního auditu města.

Energetický management

 • viz oblast 1.1

Odpady

 • Město Litoměřice má v budovách nebo v bezprostředním okolí budov MěÚ a PO umístěny nádoby na separovaný odpad (papír, plast, sklo), na vybraných místech dále drobné elektro a baterie a kov.

  Je jasný trend změny poměru netříděného a tříděného odpadu ve prospěch tříděného odpadu.
  MěÚ rovněž finančně a odborně podporuje vzdělávání k ochraně ŽP. V roce 2013 byl otevřen nový sběrný dvůr v majetku města, který umožnil navyšování množství ukládaného odpadu, v roce 2017 byla realizována soutěž na podporu sběrného dvora a třídění odpadu „ODPADOMÁNIE“ s celou řadou hodnotných cen. – Akce byla úspěšná.

  Pro městské budovy i PO je zajištěn rovněž sdružený nákup energií a důsledná kontrola a sledování spotřeby energií skrze energetický management. V roce 2016–2017 byl realizován projekt EPC v budovách městského úřadu, který zvýší celkové úspory energie a prohloubí energetický management budov.

  V roce 2016 a 2017 město realizovalo projekt výměny části vozového parku za elektromobily a hybridní vozy. Projekt se týká jak Městského úřadu, tak i příspěvkových organizací města a příspěvkových organizací i Nemocnice Litoměřice a.s.

  Evidence odpadů je dostupná na Odboru ŽP.

 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  ANO

Indikátor SPRM:

B.III.1 Ekologická stopa města
B.III.2 Ekologická stopa úřadu a jeho organizací
B.III.3 Podíl separovaného odpadu v %
E.I.4 Podíl investic k celkovým výdajům

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve sledovaném období byly provedeny kroky směřující k vyšší míře třídění odpadů, úsporám energie a snížení emisí škodlivých látek. V budoucnu uvažujeme i o možnosti zavedení systému EMAS, který by mohl pokrýt celý systém nakládání s odpady a energiemi a doplní existující energetický management. Realizován projekt ekologizace vozového parku města a příspěvkových organizací města vč. Nemocnice Litoměřice a.s. (elektromobily). Dodržování zákonů a vnitřních pravidel je součástí interního auditu města.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Od roku 2009 má město Chrudim zaveden systém EMAS, který pravidelně jednou za tři roky ověřuje akreditovaná organizace a každoročně provádí kontrolu aktualizovaného Enviromnetálního prohlášení.

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)  je systém kvality řízení úřadu (nebo i jiné organizace) z hlediska jeho vlivu na životní prostředí. Cílem systému EMAS je minimalizovat dopady činnosti úřadu na životní prostředí a beze zbytku plnit všechny zákonné předpisy v oblasti životního prostředí. Zjednodušeně lze říci, že systém EMAS zavádí do procesů rozhodování a řízení úřadu kritérium dopadu jeho činností na životní prostředí s cílem tyto dopady snížit a v řízení úřadu zavést postupy šetrné k životnímu prostředí. Hlavním důvodem pro zavedení systému EMAS bylo zejména to, aby byly při činnosti úřadu uplatňovány principy udržitelného rozvoje a zaveden šetrnější přístup k životnímu prostředí.

Do systému EMAS jsou také zapojeny všechny mateřské školy, dvě základní školy, Centrum sociálních služeb a pomoci, Technické služby a Sportoviště města. U těchto organizací bylo provedeno environmetální přezkoumání, byla navržena opatření ke zlepšení jejich chování ve vztahu k životnímu prostředí a bylo zpracováno Environmentální prohlášení.

http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/emas.html

Od roku 2014 je zaveden Energetický management a od roku 2015 zřízena nově pozice energetického manažera.  Město nyní nově monitoruje stav spotřeby v jednotlivých budovách města a jeho organizacích; analyzuje tuto spotřebu a celkový stav budov a doporučuje vedení města vhodné investice. V realizaci je projekt EPC. V budovách MěÚ a příspěvkových organizací ch jsou umístěny nádoby na separovaný odpad (papír, plast, sklo,hliník), na vybraných místech dále drobné elektro a baterie. Pro městské budovy i příspěvkové organizace i obchodní společnosti je zajištěn sdružený nákup energií - elektrika, plyn .

MěÚ rovněž finančně a odborně podporuje vzdělávání k ochraně ŽP – v rozpočtu je schválena položka na ekologickou výchovu a osvětu.

Je možné využít i indikátory k SPURCH - ekologická stopa města, uhlíková stopa města a k EMAS - ekologická stopa MěÚ.

Město se zapojilo doPaktu starostů a primátorů - Máme zpracované Zhodnocení současného stavu produkce energie a energetické spotřeby včetně identifikace potenciálů úspor a využití obnovitelných zdrojů energie ve městě Chrudim -

příloha - Zhodnocení současného stavu produkce energie a energetické spotřeby včetně identifikace potenciálů úspor a využití obnovitelných zdrojů energie ve městě Chrudim

http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/es_meu_chrud_2015.pdf

http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/ekologicka_stopa_mesta_chrudim_2015.pdf

http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/uhlikova_stopa_mesta_2015.pdf

http://www.chrudim.eu/mesto/energeticka-politika-mesta.html

 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?

Hodnota indikátoru:
Udržení certifikovaného systému EMAS: ANO

Energetický management - ANO
 

Sebehodnocení +1

V rámci úřadu i organizací zřizovaných městem máme nastaveny mechanismy pro kontrolu a dodržování zákonů, stanovených pravidel, ale i jejich naplňování z hlediska úspornosti a neplýtvání.

Uplatňujeme systém EMAS. NOvě byl zaveden systém energetického managementu a zřízena pozice energetického manažera.

Hodnocení oponenta +1
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Na úřadě je zaveden systém třídění odpadů v souladu s vnitřní směrnicí - Směrnice upravující nakládání s odpady v podmínkách Magistrátu města Jihlavy a Městské policie Jihlava (od 1. 6. 2014), čímž došlo ke zlepšení třídění, zavedením třídění bioodpadu došlo k výraznému snížení množství komunálního odpadu.

Třídění odpadů na MMJ – graf je uveden v příloze č. 5.

Příspěvkové organizace – základní školy, ZOO Jihlava, Městská knihovna a Dům dětí a mládeže jsou vybaveny nádobami na třídění odpadů, provedeno školení jak nakládat s odpady, náklady spojené s tříděním jsou hrazeny z rozpočtu odboru životního prostředí.

Při vybavování budov i kanceláří jsou pořizována úsporná a ekologicky nezávadná vybavení např. svítidla, zařízení na ohřev vody v kuchyňkách a na toaletách aj.

Úřadem jsou zajišťovány pravidelné servisní kontroly služebních vozidel vč. měření emisí, dále kontroly a pravidelné revize technologických zařízení, tj. např. klimatizace, kotelen aj.

V rámci úspor energií město řeší energeticky úsporné projekty na budovách města a příspěvkových organizací.

 

 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  ANO
Sebehodnocení +1

Vydání vnitřní směrnice ke třídění odpadů přispělo ke zvýšení ekologického chování úřadu.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

Doporučuji zvážit zavedení komplexního systému environmentálního managementu k ekologickému chování (UR) města, úřadu a zřizovaných organizací.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ve své činnosti se úřad i organizace města snaží snižovat své nároky na využívání zdrojů, předcházet vzniku odpadů a zároveň ekologickým způsobem likvidovat odpady vzniklé.

Energetický management – město se řídí schváleným energetickým plánem, jehož plnění sleduje a vyhodnocuje energetik města. K naplňování tohoto plánu byl sestaven tým  energetického managementu města, který připravuje a projednává projekty v oblasti energetických úspor a využívání OZE. Město realizovalo řadu projektů na snížení energetické náročnosti a to jak v objektu městského úřadu, tak v dalších veřejných objektech. Byly zatepleny objekty základních škol, postupně jsou zateplovány objekty mateřských škol a ostatní veřejné budovy v majetku města. Město rovněž investovalo  významné finance do snižování energetické náročnosti bytových domů, které spravuje ve svém bytovém fondu. S využitím metody financování EPC byla realizována úsporná opatření ve vybraných objektech města – např. instalace energeticky úspornějšího osvětlení, regulace otopné soustavy, úsporná opatření v oblasti hospodaření s vodou.

Při nákupu elektrospotřebičů je přihlíženo k energetické třídě spotřebičů a jsou nakupovány takové, které spolní kategorii A  a vyšší.

Odpady – v budově městského úřadu je zajištěno třídění odpadů, včetně elektroodpadu. Na chodbách jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad, zaměstnanci i úklidová firma jsou poučeni o třídění odpadu, povinnost třídit odpad je zakotvena i v provozním řádu budovy MÚ. V roce 2017 byl zahájen pilotní projekt na likvidaci bioodpadu a byl pořízen vermikompostér a žížaly a zaměstnanci tímto způsobem likvidují bioodpad vyprodukovaný v kancelářích. V rámci prevence vzniku odpadů jsou při pořizování nápojů upřednostňovány nápoje ve skleněných obalech, popř. kohoutková voda s mátou  a citronem. Hygienické a čistící prostředky jsou nakupovány ve velkých baleních a následně jsou doplňovány do připravených zásobníků. Vysloužilé zařízení města (kancelářská technika, nábytek a podobně) je formou aukce nabízena k dalšímu použití.

V rámci písemné komunikace je preferován elektronický způsob, ať formou datových schránek, interních dopisů či e-mailové korespondence. Nevzniká tak nadměrné množství papírových výstupů, které jsou jednak zátěží z pohledu spotřeby papíru, jednak z pohledu prostorových požadavků pro archivaci.

Doprava -  vozový park MÚ splňuje emisní limity dle vyhlášek a je zajišťován pravidelný servis. Je v plánu, že v roce 2018 bude v rámci obnovy vozového parku zakoupeno vozidlo s CNG pohonem. Úřad tak naváže na aktivity městské obchodní společnosti Slumeko, s.r.o., která v roce 2016 vybudovala neveřejnou čerpací CNG stanici a provozuje 3 vozidla s tímto pohonem. Jedno vozidlo na LPG pohon využívá Městská policie. Za účelem evidence jízd a rezervace služebních automobilů využívá úřad od roku 2016 aplikaci LogBookie  a ve vozidlech byly instalovány GPS lokátory. Tato opatření vedou k efektivnějšímu využívání vozidel (sdružování služebních jízd) a optimalizaci tras.

Městský úřad a město podporuje cyklodopravu. Zaměstnanci úřadu mají k dispozici dvě cykloúschovny, v budově úřadu jsou k dispozici sprchy. Před budovou úřadu jsou instalovány moderní cyklostojany pro jízdní kola klientů. Jízdní kola v rámci své činnosti využívá také Městská policie a od roku 2017 je budou moci v rámci místních šetření využívat také ostatní zaměstnanci MÚ, zejména životního odboru, oddělení investic a referent pro veřejné prostranství. Byla schválena vnitřní směrnice 2/2017 Zásady provozu služebních jízdních kol (doložena v příloze vč. výpisu z rezervačního systému jízdních kol za měsíce červen - srpen 2017). Úřad podporuje své zaměstnance v zapojování se do celostátní akce Do práce na kole.

 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  Ano, viz komentář v popisu otázek 1.2.6-7
Sebehodnocení +1

 Město realizuje řadu projektů k ochraně životního prostředí, úřad zavádí ekologicky šetrné postupy a procesy, motivuje zaměstnance i obyvatele k ekologickému chování.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.2.7 Přijímá úřad a organizace města opatření proti nehospodárnému zacházení se zdroji?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Omezení plýtvání energiemi:

Fond úspor energie Města Litoměřice má za svůj cíl motivovat organizace města, zaměstnance i občany k společnému cíli - šetřit energii a využívat obnovitelné zdroje. Další kroky a opatření k úspoře energie město následně financuje z již dosažených úspor.

Zvyšování energetické soběstačnosti je jednou ze strategických oblastí rozvoje města Litoměřice. Projekt fondu počítá s postupným zateplováním objektů nacházejících se v majetku města, instalací fotovoltaických panelů, sledováním a pravidelným vyhodnocováním spotřeby energie a nákupem elektřiny a plynu na burze. Nedílnou součástí projektu je i instalace fotovoltaických elektráren na budovách v majetku města. Fond úspor energie funguje následujícím způsobem, kdy celkem 35 % naspořených prostředků jde do rozpočtu města. Dalších 30 % zůstává ve fondu s tím, že finance jsou reinvestovány do oblastí, které mohou přinášet další úsporu. Příspěvkovým organizacím města zůstává s ohledem na motivaci k šetrnému chování 30 % dosažených úspor. Zbývajících 5 % je alokováno do fondu odměn.

Etapy projektu – v letech 2015, 2016, 2017

V roce 2015 prošlo komplexní renovací hned 5 školních objektů. Na tyto projekty město Litoměřice v roce 2015 získalo dotaci ve výši 26,7 milionu korun, a zhruba stejnou částku investovalo ze svého rozpočtu. Celková doba návratnosti vložených finančních prostředků je odhadována na maximálně 19 let. Fond úspor energie počítá, že realizací opatření uspoří město v roce 2030 zhruba 8,5 milionu korun ročně.

Projekt, který můžeme převést na koncept, funguje na základě strategického plánu rozvoje města, úzké spolupráci města a jeho příspěvkových organizací města vč. Nemocnice Litoměřice a.s. a v neposlední řadě díky unikátnímu fondu pro úsporu energií. Unikátnost je založena na koncepci fondu, kde finance na podporu nových opatření a obnovitelných zdrojů energie jsou generovány z již realizovaných úspor energie a tím v minimální míře zatěžují rozpočet města. Konkrétní úspory se dosahují kombinací důsledného energetického managementu a rekonstrukcí objektů. Budovy jsou renovovány v nízkoenergetickém či pasivním standardu.

Projekt zvyšování energetické soběstačnosti - Fond úspor energie Města Litoměřice má přesah v rámci úzké spolupráce měst, které spolupracují v rámci Národní sítě Zdravých měst České republiky. Město Litoměřice inspiruje a nechává se inspirovat projekty v různých městech a městských částech ČR. V tomto Město Litoměřice, také navazuje kontakty a sdílí zkušenosti i mimo Českou republiku na celé řadě mezinárodních konferencí, v neposlední řadě i s Městem Trnava. Město Litoměřice se, také stalo členem asociace Energy Cities a v r. 2016 vstoupilo do Paktu starostů a primátorů - Covenant of Mayors – CoM.

Město Litoměřice realizuje i další projekty:

1. projekt Rekonstrukce objektu Domu dětí a mládeže Rozmarýn v Plešivecké ulici - podána úspěšná žádost o dotaci u Státního fondu životního prostředí, a to v rámci výzvy zaměřené na úspory energií. Podařilo se získat finanční podporu ve výši téměř 2,3 milionu korun. Zbývajících zhruba 4,5 milionu půjde z rozpočtu města. V rámci projektu celkové rekonstrukce dojde k výměně oken, zateplení pláště a střechy, na kterou bude instalována malá fotovoltaická elektrárna. Součástí je i instalace nové vzduchotechniky a částečná rekonstrukce stávající otopné soustavy. Celý projekt významně přispěje ke snížení energetické náročnosti budovy a zvýší uživatelský komfort pro téměř tisícovku dětí, které celoročně navštěvují toto volnočasové zařízení, jež funguje jako příspěvková organizace města.

2. projekt Pokračování v modernizaci mateřských škol - dva miliony korun byly alokovány pro Mašinku ve Vančurově ulici. V případě objektu vilového typu nacházejícího se v ochranném pásmu městské památkové rezervace došlo k výměně oken a částečnému zateplení půdních prostor.
Z celkového výčtu mateřských škol zřizovaných městem již chybí jen rekonstrukce školek v Alšově a Mládežnické ulici. Zateplení objektů, včetně nové fasády, plánuje město v roce 2018.

3. projekt READY 21 z Programu švýcarsko–české spolupráce - jeho součástí je kromě jiného i pasportizace majetku města a netradiční informační kampaň pro obyvatele, jejímž cílem je poukázat na způsoby, jak mohou domácnosti dosáhnout energetických úspor.

4. projekt ProgRESsHEAT z programu HORIZON 2020 - je zaměřen na vypracování odborné analýzy a modelu systému zásobování teplem města s ohledem na využití obnovitelných zdrojů energie do roku 2050. Pokračují i přípravy geotermálního projektu, jehož cílem je realizace 2 geotermálních vrtů do hloubky 4 až 5 km. 

Projekt EPC - realizace energeticky úsporných zařízení v rámci budov městského úřadu a PO, viz https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/priloha_3_1_energeticky_plan_mesta_litomerice_1.pdf;

http://www.porsennaops.cz/reference/epc-reference

Projekt MOVECIT – doprava zaměstnanců do zaměstnání a podpora elektromobility. Nákup elektrokol pro potřeby úřadu, viz https://www.litomerice.cz/projekty/5234-movecit-zapojeni-zamestnancu-verejneho-sektoru-do-planovani-udrzitelne-dopravy

V roce 2016 a 2017 město realizovalo projekt výměny části vozového parku za elektromobily a hybridní vozy. Projekt se týká jak Městského úřadu, tak i příspěvkových organizací města a příspěvkových organizací i Nemocnice Litoměřice a.s. Zároveň došlo k vybudování dobíjecích stanic pro elektromobily v prostorech budov úřadu.

 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  ANO

V rámci úřadu i organizací zřizovaných městem máme nastaveny mechanismy pro kontrolu a dodržování zákonů, stanovených pravidel, ale i jejich naplňování z hlediska úspornosti a neplýtvání.

Viz např. https://www.litomerice.cz/images/vyrocniZprava/vyrocniZprava2016.pdf

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V rámci úřadu i organizací zřizovaných městem máme nastaveny mechanismy pro kontrolu a dodržování zákonů, stanovených pravidel, ale i jejich naplňování z hlediska úspornosti a neplýtvání.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Opatření primátora č. 1/15 k zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné

správy statutárním městem Jihlava.

 

Vnitřní předpis Pravidla pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Jihlavy,

u příspěvkových organizací Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

 

Omezení plýtvání energiemi:

Magistrát:

v 5 objektech realizována energeticky úsporná opatření (zateplení, výměna oken,

výměna střechy)

 

Příspěvkové organizace:

12 objektů základních škol - ve všech provedena energeticky úsporná opatření (fasády, okna)

17 objektů mateřských škol - v 16 případech provedena energeticky úsporná opatření

(fasády, okna)

8 objektů zařízení sociálních služeb - provedena energeticky úsporná opatření

v 5 objektech

 

V roce 2013 realizován projekt Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektu

plaveckého bazénu Evžena Rošického 6. Snížením energetické náročnosti dojde k úspoře

tepelných ztrát při ohřevu bazénové vody a tedy provozních nákladů budovy.

 

V rámci energetických úspor město postupně nahrazuje sodíková svítidla veřejného osvětlení

za svítidla LED s minimální úsporou 35 % nákladů.

 

Při zavádění energetických úspor město postupuje v souladu s Územně energetickou koncepcí

statutárního města Jihlavy a realizuje jednotlivá opatření na základě doporučení

energetických auditů.

 

Na městský provoz jsou využívána služební vozidla na plynový pohon.

 

Každoročně probíhá elektronická aukce na dodavatele energií (elektrická energie a plyn)

pro statutární město Jihlava, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti

s majetkovou účastí statutárního města. Roční  úspora v porovnání s průměrnou

cenou energie činí přes 10%.

 

Nová příloha:3e

Příloha: 3e.doc
 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  ANO

Viz. téma 3:
Oblast 3.3.
hospodaření s energií

Oblast 3.4
udržitelná výstavba

Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
 1. elektrokolo pro zaměstnance
 2. snížení nákladů na údržbu vozidel nákupem nových aut
 3. přechod na jednotného dodavatele el.energie pro všechny organizace města na základě výběrového řízení
 4. Technické služby provádějí postupnou výměnu žárovek na veřejném osvětlení za žárovky úsporné
 5. instalace pohybových senzorů v budovách MěÚ – úspora el. energie
 6. uzavření nové rámcové smlouvy s mobilním operátorem
 7. čipové karty na MHD
 8. napojení nových objektů na horkovod – odpadní teplo
 9. úspora ve vzdělávání – zajišťování školení v budově MěÚ
 10. úspora kancelářských potřeb – sledování spotřeby a pravidelné vyhodnocování
 11. pořízení noteboků pro ZM – elektronický systém dokumentů pro RM a ZM
 12. postupná výměna žárovek za úsporné v budovách MěÚ
 13. směrnice o veřejných zakázkách – zveřejňovaní VZ od 200 000,- Kč na internetu
 14. uspořádání elektronické aukce na nákup hlasovacího zařízení pro ZM
 15. renovace tonerů (opětovné plnění) cca u 99%
 16. účast v Benchmarkingové iniciativě 2005
 17. mailová korespondence a využívání datových schránek
 18. výměny stávajících oken za plastová v budovách MŠ a ZŠ – 8 školy
 19. výměna střešní krytiny na budově ZŠ
 20. vrt studny pro umělé zavlažování trávníku na SK Chrudim
 21. Systém elektronické rezervace služebních aut – sdílené spolujízdy
 22. systém EPC
 23. výměna osvětelní ve třídách na ZŠ za osvětlení LED
 24. instalace perlátorů - úspora vody
 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?

Hodnota indikátoru:
2012: Počet opatření proti plýtvání - 22

 2015: Počet opatření proti plýtvání - 24

Sebehodnocení +1

V rámci úřadu i organizací zřizovaných městem máme nastaveny mechanismy pro kontrolu a dodržování zákonů, stanovených pravidel, ale i jejich naplňování z hlediska úspornosti a neplýtvání.

Hodnocení oponenta +1
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Formálně je hospodárné zacházení se svěřenými prostředky zaměstnanci města zapracováno v Etickém kodexu úředníka, který je součástí příkazu tajemníka 3/2015 Pracovní řád. Článek 9 Kodexu - Nakládání se svěřenými prostředky - Úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen vynaložit, v souladu s právními předpisy, veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních zdrojů a zařízení, které mu byly svěřeny, jakož i služeb, které mu byly poskytnuty. S těmito svěřenými prostředky je povinen nakládat efektivně a hospodárně. Kontrola plnění povinností vyplývajících z vnitřních předpisů MÚ je zajišťována nadřízenými pracovníky a také vnitřním auditorem a tajemníkem města. Kontrolu hospodaření příspěvkových organizací města zajišťuje oddělení kontroly MÚ. Případné nedostatky zjištěné kontrolami jsou řešeny a jsou přijímána opatření k nápravě.

V roce 2016 zadalo město Síti ekologických poraden STEP zpracování Analýzy a návrhu opatření environmentálně šetrného provozu Městského úřadu Kopřivnice. V rámci této aktivity proběhl i vzdělávací seminář pro zaměstnance úřadu a seznámení vedoucích odborů s výsledky analýzy a návrhy opatření. Jednotlivé návrhy jsou uváděny postupně do praxe (např. rozšíření čisticích zón při vstupu do budovy, zavedení třídění bioodpadu pořízením vermikompostéru, využití jízdních kol v rámci místních šetření apod.)

 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  Ano, viz komentář v popisu otázek 1.2.6-7
Sebehodnocení +1

 Jsou nastaveny procesy k zajištění hospodárného zacházení se zdroji, procesy jsou kontrolovány, vyhodnocovány a jsou příjímána opatření.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

(správně komunikovat)
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

 Město se jako člen NSZM rozhodlo založit svůj rozvoj na principech dlouhodobé udržitelnosti a komunikaci s veřejností a jejím aktivním zapojením do činností města. Postupně od roku 2002 se začaly využívat všechny možnosti a nástroje komunikace s veřejností a tyto aktivity se staly nedílnou součástí práce města a MěÚ. Do budoucna je důležité tento trend zachovat a nadále posilovat občanskou participaci a rozvoj místní komunity.
Město realizuje od roku 2002 mezinárodní program Zdravá město a MA21, jejichž podstatou je zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. Postupně se rozvíjela veřejná projednávání, jejichž návštěvnost stále stoupá, na ně navázala fóra mladých, tematické kulaté stoly apod. Od roku 2013 jsou tyto procesy pevně ukotveny do rozpočtového procesu prostřednictvím tvorby akčních plánů a vyhodnocování dopadů projektů. Nedílnou součástí je projednání všech klíčových investic s veřejností již od počátku jejich přípravy. Nadále tento postup rozvíjíme.
Ve sledovaném období byly vydávány výroční zprávy PO (některé ze zákona), výroční zprávy Zdravého města a interaktivní výroční zpráva města. Město eviduje stížnosti podané na MěÚ, provádí jejich podrobnou analýzu a přijímá nápravná opatření.
Ve sledovaném období došlo k pozitivnímu vývoji také z hlediska transparentnosti a dostupnosti informací i s ohledem na masivní rozvoj IT technologií. Město plnohodnotně využívá své webové stránky a pro další důležité aktivity či projekty zřizuje stránky samostatné (např. Zdravé město, geotermální projekt apod.). Ve sledovaném období byla zřízena samostatného pracovníka pro veřejné zakázky, byla vytvořena směrnice upravující zadávání veřejných zakázek nespadajících do režimu zákona o VIZ. 
Ve sledovaném období město významně posílilo komunikaci směrem k veřejnosti. Pravidelně vydává Radniční zpravodaj, komunikuje prostřednictvím tzv. mobilního rozhlasu a elektronické úřední desky. Rozvíjí moderní komunikační technologie – nová média (FB, Twitter, instagram). Rozvíjí úzkou spolupráci s regionální kabelovou televizí, která zajišťuje reportáže ze všech významnější akcí ve městě a okolí (pro neslyšící s titulky). Vznikl nový odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu. Město posiluje také komunikační dovednosti vedoucích pracovníků formou školení a participace na veřejných projednáních či prezentacích investičních záměrů. Do budoucna je třeba tento trend zachovat a přizpůsobovat se rozvoji IT technologií a možnostem jejich využití v rámci činnosti MěÚ.
Ve sledovaném období došlo k zásadní změně ve vztahu k partnerům města a jejich participaci na konkrétních aktivitách. Různí partneři jsou zapojováni do kampaní a osvětových akcí a podílejí na jejich organizaci. Došlo k dalšímu kvalitativnímu posunu těchto partnerství. Nemalým úspěchem je rovněž navázání odborných partnerství s univerzitami či oborovými organizacemi, od roku 2014 je město Litoměřice stále jediným městem v ČR, které je členem významné evropské asociace měst a regionů Energy Cities. Nadále aktivně spolupracujeme s partnery a vytváříme vhodné podmínky pro jejich činnost a spolupráci, které přispívají k různorodosti aktivit ve městě, navazování nových partnerství zejména v podnikatelském sektoru a akademické obci.

 

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

 

Město velmi uspokojivě pracuje s principy transparentnosti (proces tvorby rozpočtu, grantový systém města, veřejné zakázky apod.). Rozvíjí nové formy zejména elektronické komunikace, identifikuje jednotlivé zainteresované strany a komunikační strategie k nim. Z předchozího hodnocení auditu UR (2015) bylo realizováno doporučení vydávání výroční zprávy, rovněž i každoroční vyhodnocování podaných a vyřízených stížností, a z nich vycházející návrh opatření (kde je to adekvátní).

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Doporučení pro příští hodnocení: V rámci mapy rizik vyhodnotit též korupční rizika (nejen pro úřad, ale také pro veřejnoprávní korporaci Město Chrudim).
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava ve větší míře zapojuje obyvatele při důležitých projektech formou veřejného projednávání.

Zabývá se veškerými návrhy, podněty a připomínkami občanů.

Úřad je otevřený a přijímá opatření ke zvýšení transparentnosti.

Je zajištěna informovanost občanů.

Hodnocení oponenta +1

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Po doložení požadovaných dokumentů bude Bez připomínek

- Doporučuji zvážit zpracování souhrnné výroční zprávy, která by srozumitelně a pro laickou veřejnost agregovala hlavní výstupy z uvedených dokumentů.

- Doporučuji na webu města vytvořit podstránku pro organizace města, s jejich výčtem, základními informacemi včetně kontaktů, linků na jejich weby (rozcestník) a například i výročními zprávami.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Sebehodnocení +1

 Město je informačně otevřené, využívá všechny dostupné nástroje k poskytování informací nad rámec legislativních povinností. Zapojuje veřejnost do procesu strategického plánování i přípravy investičních akcí, navazuje účelná partnerství, která umožňují realizovat dílčí projekty. 

Hodnocení oponenta +1

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.3.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ (viz obrázek) z hlediska správné komunikace?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice se jako člen NSZM rozhodlo založit svůj rozvoj na principech dlouhodobé udržitelnosti a komunikaci s veřejností a jejím aktivním zapojením do činností města. Postupně od roku 2002 se začaly využívat všechny možnosti a nástroje komunikace s veřejností a tyto aktivity se staly nedílnou součástí práce města a městského úřadu. Do budoucna je pro město důležité tento trend zachovat a nadále prohlubovat občanskou participaci a rozvoj místní komunity.

Město Litoměřice je členem Národní sítě Zdravých měst od roku 2002 a přijalo tak principy otevřenosti úřadu a otevřené komunikace s veřejností.

Město Litoměřice přijalo principy transparentnosti a otevřené komunikace s občany města. Principy jsou definovány jako transparentnost, komunikace, zapojení, inkluze, implementace a evaluace. Všechny tyto základní principy se snaží naplňovat. Každoročně pořádá řadu osvětových kampaní a akcí, tematických kulatých stolů či veřejných projednání.

Vedoucí odborů, členové strategického týmu UR, jsou pravidelně vzděláváni ve způsobu komunikace, prezentace a využívání nových médií. Zvyšování všech těchto dovedností a osvojování nových nástrojů přispívá k naplňování vytýčených principů. Pro vzdělávání v této oblasti MěÚ využívá i moderních přístupů e-learningu. (V rámci BMI vychází MěÚ v porovnání se stejně velkými městy velmi dobře. Průměrný počet absolvovaných vzdělávacích akcí E-LEARNING na jednoho pracovníka: median je 0,3 a MěÚ Litoměřice má 3,5 za rok 2017.) V roce 2017 po transparentním výběrovém řízení (ve spolupráci s Ministerstvem vnitra) přešel celý úřad na řešení od společnosti Microsoft Office 365, došlo k přeškolení celého úřadu a následné doškolování. Tento přechod včetně školení na moderní prvky komunikace probíhalo 7 měsíců, viz

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/PripadovaStudie_Mesto%20Litomerice.pdf

Vedoucí odborů, členové SPRM pravidelně moderují a prezentují při různých akcích města a jsou zváni na konference a workshopy. (např. Konference Moderní veřejná správa, Město pro byznys apod.)

Systematicky implementuje principy udržitelného rozvoje, strategického řízení a plánování do činnosti úřadu a organizací města. Princip jako otevřenost se promítá do jednání zastupitelstva města (online přenos, záznamy na youtube města), rozpočet (všechny podklady na webu města, rozklikávací rozpočet), dotace (zveřejnění pravidel, postupů, projednání v příslušných komisích města, smlouvy zveřejněny v registru smluv) atd.

Město Litoměřice zveřejňuje rozpočet města, který je veřejně přístupný (elektronická úřední deska, veškeré podklady na webu města, rozklikávací rozpočet); https://www.litomerice.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta; informace o poskytovaných dotacích (všechny podklady jsou na webu města, smlouvy uloženy a zveřejněny v registru smluv, přehled schválených dotací); https://www.litomerice.cz/dotace; vyhlášky města veřejně přístupné (elektronická úřední deska, veškeré podklady na webu města, pro podnikatele v samostatné sekci podnikatel); https://www.litomerice.cz/vyhlasky; smlouvy uzavřené městem jsou veřejně přístupné – jedná se o naplňování usnesení zastupitelstva města a zákonné normy; informace z jednání zastupitelstva vč. zápisů (elektronická úřední deska, veškeré podklady na webu města); https://www.litomerice.cz/usneseni-zastupitelstva; využívání klasických komunikačních kanálů (Radniční zpravodaj, mobilní rozhlas, plakáty – citylight; tiskové zprávy, tiskové konference, katalogy, mapy – sociálních služeb, ankety); digitální komunikační kanály (facebook, twitter, instagram, mobilní rozhlas, aplikace – sociální služby); https://litomerice.mobilnirozhlas.cz/; webové stránky – neustále inovované a doplňované stránky, nové webové stránky odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informačního centra – pro turisty, zdravého města, projektů); http://www.kamvltm.cz/; http://komplanlitomerice.cz/.

(Poznámka: Radniční zpravodaj je pro občany města zdarma, je distribuován do všech schránek prostřednictvím služby České pošty a není komerčně využíván k inzerci.) Podobně jsou nekomerčně využívány všechny městské komunikační zdroje. Tím je zaručena jejich otevřenost s transparentnost.

Většina akcí je pořádána za účasti zástupce vedení města a je patřičným způsobem medializována.

Město Litoměřice si postupně vytvořilo celou řadu komunikačních kanálů, které využívá pro zprostředkování informací občanům, využívá moderních přístupů a trendů v oblasti komunikace. Od roku 2017 MěÚ v rámci organizační změny zřídil samostatnou pozici referenta pro nová média. Od roku 2018 v rámci organizační změny MěÚ byl zřízen nový odbor: Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu. Odbor má za úkol prohloubit a zafixovat všechny využívané komunikační kanály.

Rada města (2017) přijala Koncepci využití nových médií. https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

V rámci projektu Zdravé město a MA 21 uplatňujeme různé metody zapojování veřejnosti - veřejná diskuzní fóra, kulaté stoly, veřejná projednávání, fóra mladých, využíváme ankety i přímá oslovení občanů.
http://zdravemesto.litomerice.cz/forum-desatero-problem.html
http://zdravemesto.litomerice.cz/desatero-problem-mlade.html
http://zdravemesto.litomerice.cz/kulate-stoly.html

Nově realizované: Školní fórum (příklad dobré praxe) (2015) probíhá přímo na škole a na akci jsou studenty diskutovány především problémy a nápady na zlepšení ve škole. Kromě nápadů na vylepšení ve škole město zajímá i návrh na další rozvoj města. I mladá generace, když se zajímá o veřejné dění a možnosti zapojení do rozhodování, může mnoho změnit.

MěÚ naslouchá svým mladým občanům: Mladí zastupitelé (ZaMLit) oslovili Město Litoměřice s projektem Mládež pro udržitelný život od organizace Škola pro udržitelný život. Cílem projektu bylo vytipovat si určité místo ve městě a okolí, které se mladým lidem nelíbí, bojí se tam, či ho jednoduše chtěli zlepšit. Společně vybrali místo, které v oblasti bezpečí má určité nedostatky, a to uličku mezi panelovými domy v ulici Kosmonautů. V místě díky nápadu ZaMLit přibylo osvětlení a skákací panák pro děti. Vše ve spolupráci s odbory MěÚ a ZaMLit. https://www.litomerice.cz/aktuality/7272-litomericka-mladez-mysli-na-bezpecnost

Komunikace participativních procesů – participativní rozpočet, občané navrhují své nápady a podněty a konzultují s vedením města a MěÚ.

MěÚ zavedl pravidelná setkání s podnikateli. Jedná se o tzv. snídaně s tajemníkem, kterého se účastní tajemník úřadu. Vedoucí odborů a podnikatelé. Setkání jsou plánována jednou za měsíc a pozvánka je distribuována prostřednictvím Mobilního rozhlasu.
https://www.youtube.com/watch?v=Vhw1KPGXIhw

V rámci Komunitního plánování odboru sociálních věcí a zdravotnictví probíhá komunikace prostřednictvím manažerské skupiny a pracovních skupin. Jedná se o aktivní zapojení partnerů a odborníků a vzájemné sdílení informací.

Územní plán se s veřejností projednává vždy.

V rámci analýzy Indexu Participace (2015–2016) společností Institute for democracy 21 jsme byly zařazeni na 7. místo (ze 42 zkoumaných municipalit), kde jsme získaly 64 bodů.

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/INDEX_PARTICIPACE_2015-2016.pdf

 

 • 1.3.C Partnerství a synergie ?
  ANO
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO
 • 1.3.A Veřejná projednávání ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice se jako člen NSZM rozhodlo založit svůj rozvoj na principech dlouhodobé udržitelnosti a komunikaci s veřejností a jejím aktivním zapojením do činností města. Postupně od roku 2002 se začaly využívat všechny možnosti a nástroje komunikace s veřejností a tyto aktivity se staly nedílnou součástí práce města a městského úřadu. Do budoucna je pro město důležité tento trend zachovat a nadále prohlubovat občanskou participaci a rozvoj místní komunity.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Oblast řešena velmi uspokojivě, v obdobném rozsahu i kvalitě dlouhodobě. Pro lepší hodnocení trendu však nebyly doloženy výrazné změny oproti předchozímu období.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim je členem NSZM ČR od roku 2001 a přijalo tak principy otevřenosti úřadu a komunikace s veřejností. Každoročně pořádá řadu osvětových kampaní a akcí, tematických kulatých stolů či veřejných projednání. Zavádíme principy udržitelného rozvoje, strategického řízení a plánování do činnosti úřadu.  Většina akcí je pořádána za účasti zástupce vedení města, je patřičným způsobem medializována. Zapojování  veřejností je zakotveno i v organizačním řádu MěÚ Chrudim. V rámci projektu Zdravé město a MA 21 uplatňujeme různé metody zapojování veřejnosti  – plánovací setkání, kulaté stoly, veřejná projednávání, fóra mladých, využíváme ankety i přímá oslovení občanů.

Územní plán se ze zákona projednává s veřejností vždy.

 • 1.3.A Veřejná projednávání ?

Hodnota indikátoru 1.3.A:

 

Počet setkání s veřejností:

 • 2011: 17
 • 2012: 19
 • 2013: 25
 • 2014: 18
 • 2015:26

(kulaté stoly, plánovací setkání, veřejná projednání, setkání s obyvateli místních částí apod.)

 

Sebehodnocení +1

Při všech důležitých rozhodováních využíváme různé způsoby zapojování veřejnosti – veřejná projednání, kulaté stoly, plánovací setkání apod..

Komunikujeme s různými cílovými skupinami.

S partnery máme podepsané dohody o spolupráci.

Pracovníci MěÚ jsou pravidelně proškolovány v metodách zapojování veřejnosti.

Hodnocení oponenta +1
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Jihlava je členem Národní sítě Zdravých měst od roku 2008 a uplatňuje různé metody zapojování veřejnosti – veřejná diskusní fóra, kulaté stoly, veřejná projednávání, fóra mladých, ankety.

Přijalo principy otevřenosti úřadu a komunikace s veřejností.

Akce jsou pořádány za účasti zástupce vedení města.

 • 1.3.A Veřejná projednávání ?
  ANO
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO
 • 1.3.C Partnerství a synergie ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

- Jsou pro efektivnější komunikaci partneři / zainteresované strany města nějak segmentovány, a pokud ano, jaké komunikační kanály pro jednotlivé segmenty využíváte?

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice přijalo principy otevřenosti úřadu a komunikace s veřejností, které se svou činností snaží naplňovat. Každoročně pořádá řadu veřejných projednání, kulatých stolů, diskusních fór, setkání s veřejností. Zapojuje se do osvětových kampaní a podporuje rozvoj občanské společnosti od žákovského věku svých obyvatel.

Za účelem přípravy akcí pro veřejnost jsou pracovníci úřadu vzdělávání v oblasti zapojování veřejnosti, komunikačních, mediačních a prezentačních dovednostech.

Město si vytvořilo řadu informačních kanálů, kterými informace občanům předává, využívá moderních trendů v oblasti komunikace.

Pro zajištění plošné informovanosti využívá město hromadné sdělovací prostředky - místní rozhlas, vysílání kabelové televize, městské noviny (týdeník), webové stránky, FB profily, vývěsní plochy. 

V případě tématických projednání, kulatých stolů, setkání s veřejností jsou využívány rovněž prostředky cíleného oslovování potenciálních účastníků jednání - formou dopisů vložených do poštovních schránek, vyvěšení pozvánek ve vchodech bytových domů (např. při projednání problematiky týkající se pouze určité části města), formou letáčků a pozvánek předávaných prostřednictvím subjektů, kde se cílová skupina setkává (kluby seniorů, školská zařízení, volnočasová zařízení). 

Poměrně přesná segmentace zainteresovaných stran je určena v procesu komunitního plánování sociálních služeb. Zde jsou vytvořeny čtyři pracovní skupiny Senioři, Osoby se zdravotním postižením, znevýhodněním a jiným omezením, Osoby v tíživé životní situaci a Poskytovatelé. Pracovní skupiny mají své stálé členy, nicméně jejich jednání jsou veřejně přístupná a jsou na ně zváni i další zájemci o problematiku. 

 • 1.3.A Veřejná projednávání ?
  Ano, viz komentář v popisu otázky 1.3.2
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  Ano, viz komentář v popisu otázek 1.3.3 - 7
 • 1.3.C Partnerství a synergie ?
  Ano, viz komentář v popisu otázky 1.3.8
Sebehodnocení +1

 Město i úřad otevřeně informuje o svých aktivitách. Informovanost probíhá různými způsoby, v rámci sociologických průzkumů město sleduje a vyhodnocuje jaké informační zdroje obyvatelé využívají nejčastěji.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.3.2 Provádí úřad a organizace města veřejná projednávání (či obdobné formy) při všech důležitých rozhodováních?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice realizuje od roku 2002 mezinárodní program Zdravá město a MA21, jejichž podstatou je zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. Postupně se rozvíjela veřejná projednávání, jejichž návštěvnost má stále vzrůstající návštěvnost, na ně navázala fóra mladých, tematické kulaté stoly apod. Od roku 2016 pilotně a unikátně v Litoměřicích školní fóra. Od roku 2013 jsou tyto procesy pevně ukotveny do rozpočtového procesu prostřednictvím tvorby akčních plánů a vyhodnocování dopadů projektů. Nedílnou součástí je projednání všech klíčových investic s veřejností již od počátku jejich přípravy. Od roku 2016 je ukotveno i participativní projektování. Nadále je třeba tento postup udržet a rozvíjet.

Město Litoměřice od roku 2012 zavedlo systém veřejných projednání investic; každá investice (jedná se o významné investice) musí být před svým zařazením do rozpočtu/Akčního plánu, projednána veřejností.

a) projednání GTE projektu v r. 2010;

b) projednání revitalizace Jiráskových sadů v r. 2012;

c) projednání investic bude v 2014 - pivovar, GTE;

d) podnikatelské fórum 2015;

e) projednání - budoucnost litoměřického gymnázia 2015;

f) projednání revitalizace Městské tržnice 2015;

g) projednání – co děti, mají si v Litoměřicích kde hrát? 2016;

h) projednání rozvoj GTE v Litoměřicích 2016;

ch) projednání regenerace panelového sídliště Pokratice III. Etapa 2016;

i)podnikatelské fórum2016;

j) projednání regenerace panelového sídliště Pokratice IV. Etapa 2017

5) kulatý stůl k dopravě 21. 11. 2017

viz zprávy z projednání investic na http://zdravemesto.litomerice.cz/kulate-stoly.html

Kulaté stoly k vybraným tématům
dopravy (2013), energetika (2013), stravování (2014), cyklistika (2013), nezaměstnanost mladých (2013), areál Mostné hory (2013) http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=84&Itemid=121

Veřejná projednání a ankety
FZM, TOP 10 problémů, ověřovací ankety, tematické ankety – dětská hřiště
http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=82&Itemid=119
Územní plán se ze zákona projednává s veřejností vždy.
https://www.litomerice.cz/uzemni-plany/846-uzemni-plan-litomerice

 • 1.3.A Veřejná projednávání ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Litoměřice realizuje od roku 2002 mezinárodní program Zdravá město a MA21, jejichž podstatou je zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. Postupně se rozvíjela veřejná projednávání, jejichž návštěvnost má stále vzrůstající trend, na ně navázala fóra mladých, tematické kulaté stoly apod. Od roku 2016 probíhají v Litoměřicích mladá a školní fóra. Od roku 2013 jsou tyto procesy pevně ukotveny do rozpočtového procesu prostřednictvím tvorby akčních plánů a vyhodnocování dopadů projektů. Nedílnou součástí je projednání všech klíčových investic s veřejností již od počátku jejich přípravy.
Od roku 2016 je ukotveno i participativní projektování. Nadále je třeba tento postup udržet a rozvíjet.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Částečně ano.

Veřejné projednávání Integrovaného plánu rozvoje města se uskutečnilo 18.3.2008.

V případě Strategického plánu statutárního města Jihlavy do roku 2020 proběhlo veřejné projednání dne 17. prosince 2013, v případě IPRÚ proběhlo veřejné projednání dne 17. září 2015. Obě veřejná projednání se konala v rámci hodnocení vlivů koncepcí na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

V případě přípravy projektů, které mají dopad na větší skupinu obyvatel, např. revitalizace sídlišť, výstavba kanalizace v Sasově apod., proběhla veřejná projednání.

25.2.2015 se uskutečnlo veřejné projednávání územního plánu.

25.5.2016 a 17.10.2016 veřejná beseda k tématu Revitalizace území Koželužského potoka.

V červnu 2016 proběhlo velké dotazníkové šetření jako součást tvorby Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch města Jihlavy.

V lednu 2017 se uskutečnilo 5 veřejných plánovacích setkání k územním studiím lokalit  - Špitálské předměstí, Handlovy dvory, Havlíčkova ulice, Sídliště I a Na Bělidle.

Veřejnost bude zapojena do projektu revitalizace Masarykova náměstí.

Veřejnost je na projednávání zvána prostřednictvím webových stránek města, tiskových zpráv a prostřednitvím Novin jihlavské radnice.

 

Obchodní společnosti sami veřejná projednávání neorganizují, ale účastní se jich.

Komunikace s částmi statutárního města Jihlavy

Antonínův Důl a Červený Kříž, Helenín, Henčov, Heroltice, Hosov, Hruškové Dvory, Kosov, Pávov, Pístov, Popice, Sasov, Staré Hory, Vysoká, Zborná

Za účelem informovanosti osadních výborů, respektive občanů bydlících v částech města jsou organizovány schůze, setkání nebo místní šetření, a to za účasti příslušného náměstka primátora a vedoucího oddělení péče o části města a zástupců zainteresovaných odborů Magistrátu města Jihlavy.

Např.

-setkání s občany Starých Hor - budování hřiště ve Starých Horách - Červených Domkách,

-schůze s občany Pístova, Popic a Vysoké - oprava komunikace,

-setkání s občany Sasova a Zborné - budování kanalizace.

Kromě toho se každoročně v prosinci pořádá setkání vedení statutárního města Jihlavy se členy osadních výborů, kde se bilancuje vzájemná spolupráce za uplynulý rok.

 

Plánování s veřejností

http://www.jihlava.cz/planovani-s-verejnosti/ms-104045/p1=104045

Komunitní kampaně

http://www.jihlava.cz/komunitni-kampane/ms-104037/p1=104037

 

Nová příloha: Veřejná setkání

 • 1.3.A Veřejná projednávání ?
  ANO
Sebehodnocení +1

Z uvedeného vyplývá, že občané jsou stále více zapojováni do přípravy realizace projektů.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

- Na webu města nejsou zveřejněny výsledky aktuálních dotazníkových šetření (2016, 2017) a konkrétních plánovacích setkání k revitalizacím částí města (sídliště, kanalizace v Sasové, územní studie lokalit apod.) a navazujících přijatých opatření. Plánovacích setkání s veřejností město pořádá hodně a je škoda, že s jejich výsledky není seznámena široká veřejnost tímto médiem.

(Nepovinně - doložte konkrétní příklady výstupů z veřejných projednávání a návazně příklady přijatých opatření.)

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Součástí zavádění metody kvality ve veřejné správě -  MA 21 na městském úřadě je projednávání jakýchkoliv záměrů města s veřejností (včetně investičních záměrů). Metody komunitního plánování se využívají při plánovaných rekonstrukcích dětských hřišť, ulic, odpočinkových míst, regenerací parků, projednání Desatera problémů, Integrovaného plánu rozvoje města apod.  Toto je zakotveno v organizačním řádu s povinností pro všechny odbory - zapojují veřejnost do rozvoje města v souladu s principy MA 21, coby metody modernizace veřejné správy .

Protože se snažíme stále zdokonalovat komunikaci úřadu s veřejností, je třeba vybrané pracovníky, kteří diskutují s veřejností, vzdělávat v oblasti zapojování veřejnosti. Proto byl připraven speciální vzdělávací program zaměřený na MA 21 a téma UR. https://www.dobrapraxe.cz/cz/tema/chrudim-systematicke-vzdelavani-zamestancu-mestskeho-uradu-v-chrudimi-v-metodach-zapojovani-verejnosti

V rámci zapojování veřejnosti připravujeme setkání pro různé cílové skupiny – sociální, mladí, senioři apod.

Pro správnou komunikaci využíváme http://www.chrudim.tv. Komunikujeme i s osadními výbory místních částí http://www.chrudim.eu/mesto/vybory-zm-komise-rm-a-osadni-vybory/osadni-vybory.html 

Veškeré informace týkající se spolupráce s veřejností jsou zveřejňovány na webových stránkách města http://www.chrudim.eu , http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto.html i na FB https://www.facebook.com/Zdrave-MESTO-Chrudim-588630844523438/?notif_t=page_user_activity

Zapojení občanů na věcech veřejných probíhá jednak formou jejich účasti v kontrolních a poradních orgánech města (komise, výbory) i možností vystoupit na jednáních ZM. Probíhají pravidelná setkání se starosty obcí správního obvodu, Mikroregionu Chrudimsko, MAS Chrudimsko a s ostatními orgány, organizacemi a podnikateli na území města v souvislosti s řešením koncepčních otázek budoucího rozvoje města.

 • 1.3.A Veřejná projednávání ?

Hodnota indikátoru 1.3.A:

 

Počet setkání s veřejností:
2011: 17
2012: 19

2013: 25

2014: 18

2015: 26

(kulaté stoly, plánovací setkání, veřejná projednání, setkání s obyvateli místních částí apod.)

Sebehodnocení +1

Při všech důležitých rozhodováních využíváme různé způsoby zapojování veřejnosti – veřejná projednání, kulaté stoly, plánovací setkání apod..

Komunikujeme s různými cílovými skupinami.

Hodnocení oponenta +1
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Veřejná projednání, kulaté stoly, setkání s občany, Fórum Zdravého města jsou důležitou součástí komunikace s veřejností a zapojení obyvatel do rozhodovacích procesů. Město organizuje veřejná projednání významných investičních projektů, např.:

Leden 2017 – projednání studie využití areálu bývalého házenkářského hřiště http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=vzhled-a-vyuziti-byvaleho-hazenkarskeho-hriste-muzete-ovlivnit-take-vy&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1566

Prosinec 2016 – problematika pobytových služeb pro seniory http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=verejne-jednani-bude-venovano-seniorum&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1555

Říjen 2016 – jednání k tvorbě III. komunitního plánu sociálních služeb http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=do-planovani-socialnich-sluzeb-se-muze-zapojit-verejnost&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1539

Říjen 2016 – projednání projektu parkoviště na sídlišti Sever http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=hlavnim-bodem-verejneho-projednani-bude-nove-parkoviste&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1538

Září 2016 – projednání návrhu cyklogenerelu http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=verejne-projednani-predstavi-obcanum-novy-cyklogenerel&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1522

Březen 2016 – zahájení procesu přípravy III. komunitního plánu sociálních služeb http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=verejne-projednani-bude-venovano-socialnim-sluzbam-ve-meste&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1462

Únor 2016 – rekonstrukce ulice Štramberská II. etapa

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=mesto-chysta-rekonstrukci-ulice-stramberske&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1446  http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=o-rekonstrukci-ulice-stramberske-diskutovalo-pet-desitek-lidi&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1450

Únor 2016 – revitalizace centra města http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=revitalizaci-centra-mesta-priblizi-vystava-i-verejne-projednani&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1444

K vybraným tématům jsou organizované tématické kulaté stoly.

Listopad 2016 – klimatické změny ohrožující Kopřivnici http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=druhy-kulaty-stul-priblizi-hrozby-zmeny-klimatu&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1543

Duben 2016 – služby pro zdravotně postižené http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=sluzby-pro-zdravotne-postizene-se-budou-resit-u-kulateho-stolu&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1476

Každoročně město připravuje komunitní plánovací akci – Fórum Zdravého města, podněty vzešlé z tohoto fóra jsou ověřovány celoměstskou anketou nebo sociologickým průzkumem a následně jsou zapracovány do Plánu zdraví a kvality života. Tradičně je organizováno Fórum mladých, kterého se účastní jak členové Dětského zastupitelstva tak žáči všech základních škol a studenti střední školy. Kopřivnice je iniciatorem a realizátorem mezinárodního projektu mládeže „O našem městě chceme rozhodovat s Vámi“

Obyvatelé města se rovněž účastnili tvorby a aktualizace Strategického plánu rozvoje města pro období 2007 – 2022. Jak v roce 2007, tak v roce 2014 při aktualizaci se aktivně zapojovali do diskuse v rámci jednání pracovních skupin, které řešily jednotlivé prioritní oblasti.

Město získává názor obyvatel na různé oblasti života prostřednictvím pravidelného sociologického průzkumu, který je realizován každé dva roky a jeho součástí je i sledování indikátoru ECI1 – Spokojenost obyvatel s místním společenstvím.

 • 1.3.A Veřejná projednávání ?
  Ano, viz komentář v popisu otázky 1.3.2
Sebehodnocení +1

 Veřejná projednání, kulaté stoly, setkání s obyvateli patří ke standardní činnosti úřadu.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.3.3 Zveřejňuje město a jeho organizace pravidelně výroční zprávu (nebo obdobnou zprávu)?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Výroční zpráva města a Zdravého města

Ve sledovaném období byly vydávány výroční zprávy vybraných příspěvkových organizací města a Nemocnice Litoměřice a.s. (některé ze zákona), postupně se již etablovaly i výroční zprávy Zdravého města, i výroční zprávy organizací ve kterých má město majetkový podíl či je spoluzakladatelem. Od roku 2017 Město Litoměřice vydává ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi vlastní interaktivní výroční zprávu města.

Výroční zpráva Zdravého města Ličoměřice
Každoročně je zpracovávána výroční zpráva činnosti Zdravého města Litoměřice.
Město Litoměřice – vydalo ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města svou první interaktivní výroční právu v roce 2017 za rok 2016. V rámci společenské odpovědnosti nebyla výroční zpráva koncipována jako tištěná, ale interaktivní na webu města.
https://zdravemesto.litomerice.cz/dokumenty-zdraveho-mesta

Výroční zpráva města
Od roku 2017 Město Litoměřice vydává ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi vlastní interaktivní výroční zprávu města. Její předností je grafické zpracování v interaktivní podobě. Zajímavou formou nabízí na webových stránkách města ucelený přehled výsledků práce odborů městského úřadu, městské policie a příspěvkových organizací za rok 2016. Jednotlivé události jsou doplněny fotogaleriemi i odkazy na tiskové zprávy nebo video reportáže.

Druhá interaktivní výroční zpráva byla vydána v roce 2018 za rok 2017. Výroční zprávu města zařadilo Ministerstvo vnitra mezi příklady dobré praxe v rámci soutěže Přívětivý úřad.

V rámci strategického týmu UR bylo rozhodnuto (2018) rozšířit výroční zprávu o další stranu věnovanou SPRM a Strategickým dokumentům.

https://www.litomerice.cz/vyrocnizprava

Výroční zprávy základních škol a PO

Základní školy vypracovávají výroční zprávy v souladu se školským zákonem (předložit ke schválení školské radě) a následně je VZ zveřejněna na webových stránkách.
PO (dle směrnice 4/2012) předkládají zprávu o činnosti; není povinnost zveřejňovat. V rámci vydávané výroční zprávy města je vždy jedna strana věnována jedné příspěvkové organizaci ZŠ. https://www.litomerice.cz/vyrocnizprava

viz weby ZŠ - https://www.litomerice.cz/organizacni-struktura

Městská nemocnice

Městská nemocnice Litoměřice, příspěvková organizace od r. 2017 Nemocnice Litoměřice a.s. vydává každoročně výroční zprávu. V rámci vydávané výroční zprávy města je jedna strana věnována jedné příspěvkové organizaci vč. Nemocnice Litoměřice. https://www.litomerice.cz/vyrocnizprava

http://www.nemocnice-lt.cz/index.php?idm=176,

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO

viz komentář v popisu otázek 1.3.3 - 7

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období byly vydávány výroční zprávy vybraných příspěvkových organizací města a Nemocnice Litoměřice a.s. (některé ze zákona), postupně se již etablovaly i výroční zprávy Zdravého města, i výroční zprávy organizací, ve kterých má město majetkový podíl či je spoluzakladatelem. Od roku 2017 Město Litoměřice vydává ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi vlastní interaktivní výroční zprávu města.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Nově vzorově zpracovávaná výroční zpráva. Projednáno doporučení do výroční zprávy pro další období zapracovávat zásadní výstupy/výsledky MA21, benchmarkingu a dalších systémových aktivit.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim má zpracovanou výroční zprávu od roku 2012. Od roku 2013 je součástí i příloha č.1, která zachycuje aktivity související úzce s Projektem Zdravé město a MA 21. Zprávy schvaluje RM a  jsou zveřejněny na webu města http://www.chrudim.eu/obcan/vyrocni-zpravy-meu.html

příloha - Výroční zpráva MěÚ Chrudim 2014  a Zdravého města a MA 21 za rok 2014

Výroční zpráva Městského úřadu Chrudim poskytuje občanům města možnost najít i takové informace, které na webových stránkách města, ani v Chrudimském zpravodaji nejsou běžně k dispozici.

Výroční zprávy našich příspěvkových organizací a obchodních společností města:

•Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim -  http://www.socialni-sluzby.cz/vyrocni-zprava.php

•Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o.

•Sportoviště města Chrudim - http://www.sportovistechrudim.cz/cz/sportovni-arealy/ucetni-uzaverka/

•Městské lesy Chrudim - http://lesychrudim.cz/o-spolecnosti/ucetni-uzaverky/

•Základní školy

http://www.zsmalika.cz/rodic/vyrocni-zpravy.aspx

http://www.zsskolninamesti.cz/skola/vyrocni-zpravy/skolni-rok-2014-2015/

http://www.zsustadionu.chrudim.cz/dokumentace/vyrocni_zprava_2014-2015.pdf

http://www.zspeska.cz/skola/dokumenty-ke-stazeni/

 

Mateřské a základní školy předkládají své výroční zprávy na Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, kde jsou k dispozici.

Hodnocení oponenta +1
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Statutární město Jihlava hodnotí hospodaření v rámci závěrečného účtu, který je v souladu se zákonem zveřejňován na webových stránkách města:

http://www.jihlava.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta/ds-53321/archiv=0&p1=103721

Součástí závěrečného účtu je také hodnocení hospodaření příspěvkových organizací.

 

Výroční zprávu sestavují obchodní společnosti a příspěvkové organizace města.

Příspěvkové organizace města:

ZOO Jihlava

http://www.zoojihlava.cz/cz/vse-o-zoo/vyrocni-zpravy

ZŠ Demlova

http://www.zsdemlovaji.cz/nase-skola/dokumenty-skoly/vyrocni-zprava-o-cinnosti-skoly/

ZŠ E. Rošického

http://www.zsrosi.cz/?q=vyrocni-zpravy

ZŠ Havlíčkova

http://www.zshavlickova.ji.cz/index.php?nid=13915&lid=cs&oid=4382292

ZŠ Jungmannova

http://jungzs.cz/dokumenty_skoly.php

ZŠ Kollárova

http://zskol.ji.cz/index.php?oid=3349118

ZŠ Křížová

http://www.zskrizova.cz/skola-dokumenty/

ZŠ O. Březiny

http://www.zsobreziny.cz/node/166

ZŠ Seifertova

http://www.zsseifertova.ji.cz/dokumenty-skoly

ZŠ speciální a Praktická škola

http://www.pomskola.cz/?view=dokumenty

Základní umělecká škola

http://www.zus-jihlava.cz/vyrocni-zpravy

ZŠ a MŠ Nad Plovánou

http://www.zsplovarna.ji.cz/

Denní a týdenní stacionář Jihlava

http://www.stacionar-jihlava.cz/o-nas/vyrocni-zpravy/

 

Příspěvkové organizace města, které nemají své výroční zprávy na webových stránkách:

ZŠ T. G. Masaryka, MŠ Mozaika, MŠ a SPC Jihlava, Dům dětí a mládeže Jihlava, Městská knihovna, Integrované centrum sociálních služeb Jihlava a Domov pro seniory Jihlava – Lesnov

 

Obchodní společnosti:

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

http://www.dpmj.cz/www/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=254&Itemid=65

Obchodní společnosti města, které nemají své výroční zprávy na webových stránkách:

Jihlavské vodovody a kanalizace a.s., SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, a.s., Správa městských lesů, s.r.o., Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o., HC Dukla Jihlava, s.r.o., Jihlavské kotelny, s.r.o., Teniscentrum Jihlava, a.s., FC Vysočina, a.s.

 

Výroční zprávy obchodních společností lze nalézt v Obchodním rejstříku.

 

Všem příspěvkovým organizacím města je radou města v souladu s vyhláškou

č. 220/2013 Sb. schvalována účetní závěrka a všem obchodním společnostem je radou města schvalována výroční zpráva.

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek

Doporučení: Město nezpracovává vlastní výroční zprávu, závěrečný účet města částečně obsahuje prvky výroční zprávy, obdobně jako roční vyhodnocení strategických plánů. Doporučuji zvážit zpracování souhrnné výroční zprávy, která by srozumitelně a pro laickou veřejnost agregovala hlavní výstupy z uvedených dokumentů. Dále doporučuji na webu města vytvořit podstránku pro organizace města, s jejich výčtem, základními informacemi včetně kontaktů, linků na jejich weby (rozcestník) a například i výročními zprávami.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Každoročně je zpracovávána Ročenka města, která je zveřejňována na webu města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=rocenka-mesta-koprivnice. Radě města je každý rok předkládána Zpráva o činnosti úřadu.

Základní školy a mateřské školy, které jsou příspěvkovými organizacemi města předkládají radě města každoročně výroční zprávu, kterou následně zveřejňují na svých webových stránkách, např. ZŠ Alšova http://www.zsalsova.cz/dokumenty 

Výroční zprávu zveřejňují rovněž další příspěvkové organizace města – Středisko sociálních služeb města Kopřivnice http://sssmk.cz/domains/sssmk.cz/old/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=69 a Správa sportovišť Kopřivnice http://spsk.koprivnice.org/.

Obchodní společnost města Slumeko, s.r.o zveřejňuje výroční zprávu a účetní závěrku schválenou radou města ve sbírce listin obchodního rejstříku, který je dostupný na webu www.justice.cz. a Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. předkládá zprávu o činnosti radě města a ve sbírce listin OR zveřejňuje v souladu se zákonem pouze schválenou účetní závěrku.

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  Ano, viz komentář v popisu otázek 1.3.3 - 7
Sebehodnocení +1

 Město i městské organizace pravidelně zpracovávají výroční zprávy či zprávy o činnosti, které jsou projednávány radou města. Dokumenty jsou veřejně přístupné.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.3.4 Existuje analýza stížností nebo podnětů od občanů, jsou přijímána opatření k jejich řešení?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město eviduje stížnosti podané na MěÚ, provádí jejich podrobnou analýzu a předkládá Radě města ke schválení včetně návrhu nápravných opatření.

Město Litoměřice má v svých procesech nastavena pravidla pro přijímání a vyřizování a evidenci stížností i petic. Evidence obsahuje informace o počtu stížností, jejich charakteru (na úřad, mimo úřad apod.), jaké % je oprávněných apod.; tato evidence je každoročně ve formě zprávy předkládána radě města; opatření jsou přijímána příslušnými odbory a informace o nich je zpravidla uvedena již v odpovědi na daný podnět/stížnost.

Zpráva pro Radu města obsahuje i případná nápravná opatření. V roce 2017 se například jednalo o návrh školení pro Městkou Policii. Toto školení v roce 2017 realizoval odbor Kancelář starosty a tajemníka.
Počet stížností nestoupá. Celkový trend je sestupný. Jedná se o celkově pozitivní vývoj.

Zpráva o vyřízených stížnostech a peticích:
https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/6824-zprava-o-vyrizenych-stiznostech-a-peticich-za-rok-2017;
https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/5101-zprava-o-vyrizenych-stiznostech-a-peticich-za-rok-2016

Detail zprávy:
https://www.litomerice.cz/images/Clanky/ksat/2018/zprava_o_stiznostech_za_rok_2017.pdf; https://www.litomerice.cz/images/Clanky/ksat/zprava_o_vyrizenych_stiznostech_2016.pdf

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO

viz komentář v popisu otázek 1.3.3 - 7

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město eviduje stížnosti podané na MěÚ, provádí jejich podrobnou analýzu a předkládá Radě města ke schválení včetně návrhu nápravných opatření.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

 

Město provádí každoroční vyhodnocování podaných a vyřízených stížností, a z nich vycházející návrh opatření (kde je to adekvátní).

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Úřad má zpracovaná pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic, která ukládají vedoucím odborů přijmout taková opatření, aby se oprávněná stížnost již nemohla opakovat. Zároveň jim ukládá provádět kontrolu dodržování uložených opatření. Úřad pololetně zpracovává analýzu stížností, která se předkládá k projednání v Radě města. Analýza stížností je prováděna 2x za rok a předávána RM. Počet důvodných a částečně důvodných stížností nestoupá, celkový počet stížností klesá. Jedná se tedy o pozitivní vývoj.

V roce 2014 bylo podáno 8 stížností, z toho 2 byly částečně důvodné. V roce 2015 to bylo 5 stížností a všechny byly bezdůvodné.

Hodnocení oponenta +1
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ano.

Město má zpracována Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, návrhů, připomínek a podnětů občanů.

http://www.jihlava.cz/dokumenty/ds-1042/p1=103744

Právní oddělení odboru kanceláře tajemníka vede evidenci přijatých petic, stížností, návrhů, připomínek a podnětů a zabezpečuje jejich řádné a včasné vyřizování.

Do 31.1. kalendářního roku zpracovává právní oddělení „Vyhodnocení vyřizování stížností, návrhů, připomínek a podnětů občanů“ přijatých magistrátem za předcházející kalendářní rok, jehož součástí je vyhodnocení vyřizování stížností přijatých městskou policií a předkládá Radě města Jihlavy na vědomí.

Počet vyřízených stížností, návrhů, připomínek, podnětů občanů a petic v období 2008 - 2016 je uveden v příloze č. 6.

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Podněty podané v rámci veřejných projednání vypořádávány v rámci zápisů, které jsou následně rozesílány příslušným odborům a zveřejňovány na webu města. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=zapisy-zdrave-mesto-koprivnice

Evidence a postup řešení stížnosti se provádí dle vnitřního předpisu č. 9/2012 Pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování peticí a stížností. Evidence je součástí každoroční Zprávy o činnosti MÚ, která je předkládána radě města. V příloze dokládáme evidenci za rok 2015.

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  Ano, viz komentář v popisu otázek 1.3.3 - 7
Sebehodnocení +1

 Město má zpracovaná pravidla k vyřizování stížností a podnětů veřejnosti.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.3.5 Lze o úřadu a organizacích města říci, že jsou transparentní a informace jsou dostupné?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve sledovaném období došlo k pozitivnímu vývoji z hlediska transparentnosti a dostupnosti informací i s ohledem na masivní rozvoj IT technologií. Město plnohodnotně využívá své webové stránky a pro další důležité aktivity či projekty zřizuje stránky samostatné (např. Zdravé město, geotermální projekt, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví apod.). Realizovalo projekt elektronické úřední desky (3 přístupné body vč. Nemocnice Litoměřice a.s.).

Město Litoměřice systematicky implementuje principy udržitelného rozvoje, strategického řízení a plánování. Princip jako otevřenost se promítá do jednání zastupitelstva města (online přenos, záznamy na youtube města), rozpočet (všechny podklady na webu města, rozklikávací rozpočet), dotace (zveřejnění pravidel, postupů, projednání v příslušných komisích města, smlouvy zveřejněny v registru smluv) atd.

K vybraným rozvojovým aktivitám existují samostatné webové stránky:
Zdravé město a MA21
https://zdravemesto.litomerice.cz/,
Geotermální projekt
https://prvnigeotermalni.cz/cz/,
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
http://komplanlitomerice.cz/,

Fair trade http://komplanlitomerice.cz/fairtradove-mesto-litomerice/27/27/0,
Energetický management https://www.mestosenergii.cz/,
Doprava a PUMM
https://www.litomericedostupnevsem.cz/

atd.

Město Litoměřice zveřejňuje:

Město využívá klasických komunikačních kanálů (Radniční zpravodaj, mobilní rozhlas, plakáty – citylight; tiskové zprávy, tiskové konference, katalogy, mapy – sociálních služeb, ankety); digitální komunikační kanály (facebook, twitter, instagram, mobilní rozhlas, aplikace – sociální služby); https://litomerice.mobilnirozhlas.cz/ a v neposlední řadě interaktivní výroční zpráva; webové stránky – neustále inovované a doplňované stránky, nové webové stránky odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informačního centra – pro turisty, zdravého města, projektů); http://www.kamvltm.cz/; http://komplanlitomerice.cz/.

Inovované stránky Odboru Komunikace, marketingu a cestovního ruchu http://www.kamvltm.cz/ obdržely ceny ministryně pro místní rozvoj v rámci soutěže Zlatý erb.

Participace. Město Litoměřice spustilo (2016) možnost zapojení občanů města do participativního rozpočtu. V roce 2016 to byla alokovaná částka 150,000CZK a od roku 2017 se jedná o částku 200,000CZK. Občané mohou navrhovat projekty, které navrhovatelé komunikují se zaměstnanci MěÚ a prezentují v rámci akce „Desatero problémů města“. V rámci desatera dochází k aktivnímu hlasování o navržených a prezentovaných projektech. Vítězný je následně realizován.

Zapojování dětí ve školách. Od roku 2015 probíhají na školách tzv. školní fóra. Školní fóra probíhají na všech Základních školách ve městě. Probíhají přímo na základních školách, z každé z nich vzejde jedno hlavní téma. Těchto setkání se účastní i vedoucí odborů, kteří s dětmi komunikují a odpovídají na jejich otázky. Mnohé podnětné návrhy si berou rovnou na MěÚ k projednání a realizaci. Mladé fórum je určené studentům středních škol, v roce 2018 proběhlo již po deváté.

https://www.youtube.com/watch?v=az2VXfDweN0 
https://www.youtube.com/watch?v=xMBqAoYVRyA

V druhém kole se zástupci žáků litoměřických základních i středních škol setkávají u kulatých stolů se zástupci města, aby společně navrhli další náměty k řešení. Z této diskuze vyplyne deset nových témat. Vítězné podněty ze škol a deset témat z diskuze Mladého fóra je následně spojeno do ankety. Žáci všech škol poté při hlasování vyberou dva pro ně nejdůležitější problémy k řešení. Ankety se v roce 2018 zúčastnilo 1 342 dětí.

Desatero problémů města. Jedná se o velké společné setkání občanů města, vedení města a partnerských organizací. Celé setkání je moderováno a rozděleno do deseti sekcí. V rámci Desatera může kdokoliv z obyvatel navrhnout jakékoliv změny, které by ve městě rád viděl. Šestnáct nejpalčivějších problémů vyřčených na veřejné diskuzi postupuje do internetového hlasování. Zde mohl opět kdokoliv z obyvatel bodovat vybrané problémy. Touto formou svůj názor vyjádřilo v roce 2018: 377 občanů. Během doby hlasování, navíc probíhá sociologický průzkum, a i jeho vyhodnocení je předkládáno radě města. Tohoto sociologického průzkumu se v roce 2018 zúčastnilo 504 respondentů.
https://www.youtube.com/watch?v=PBhx27RrGZE

Veřejná projednávání. Město Litoměřice všechny důležité projekty a kroky otevřeně projednává s veřejností. Od roku 2016 se jedná například o projednání:

a) projednání – co děti, mají si v Litoměřicích kde hrát? 2016;
b) projednání rozvoj GTE v Litoměřicích 2016;
c) projednání regenerace panelového sídliště Pokratice III. Etapa 2016;
d)podnikatelské fórum2016;
e) projednání regenerace panelového sídliště Pokratice IV. Etapa 201;

viz zprávy z projednání investic na http://zdravemesto.litomerice.cz/kulate-stoly.html

Město Litoměřice vypracovalo vlastní směrnici pro zadávání veřejných zakázek, které nespadají do režimu zákona o zadávání VZ; tuto směrnici aktualizovalo pro větší transparentnost (č.14/2016). Směrnice je uveřejněna na webu města v části „Podnikatel“ společně s vyhláškami města.
https://www.litomerice.cz/images/Clanky/spr/Smernice_zadavani_verejnych_zakazek.pdf v části https://www.litomerice.cz/podnikatel

Všechny smlouvy nad 50.000CZK bez daně jsou zveřejňovány v registru smluv. Jedná se o zákonnou povinnost a povinnost danou usnesením Zastupitelstva města.
https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani?subject_box=tpebfnu

Byla vytvořena samostatná záložka pro podnikatele na webových stránkách města, kde jsou rychlé odkazy na všechny ukládané a zveřejňované dokumenty vč. rychlého hledání v životních situacích „Potřebuji si vyřídit pro podnikatele, vyhlášky města atd.

https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani?subject_box=tpebfnu;
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00263958; https://www.litomerice.cz/podnikatel

Další informace jsou dostupné přes Radniční zpravodaj, Facebookový profil města, Twitter, Instagram, Mobilní rozhlas a Výroční zprávu města.

V rámci výsledku studie Index participace 2015–2016, Institute for democracy 21 se Město Litoměřice na 7. místě ze 42 největších municipalit.

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO

viz komentář v popisu otázek 1.3.3 - 7

 

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období došlo k pozitivnímu vývoji z hlediska transparentnosti a dostupnosti informací i s ohledem na masivní rozvoj IT technologií. Město plnohodnotně využívá své webové stránky a pro další důležité aktivity či projekty zřizuje stránky samostatné (např. Zdravé město, geotermální projekt apod.). Realizovalo projekt elektronické úřední desky (3 přístupné body vč. Nemocnice Litoměřice a.s.).

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

V období od posledního hodnocení došlo ke zlepšení v rozsahu komunikačních kanálů, spolupráce s podnikatelským sektorem a vynikajícím hodnocením v rámci Indexu participace 2015-2016. Trend je pozitivní, avšak bez výrazné zásadní změny v kvantitě či kvalitě výsledků oproti vynikajícím výsledkům z předchozího období.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město zveřejňuje informace nad rámec svých legislativních povinností za účelem zajištění transparentnosti své činnosti a informovanosti obyvatel. Město má vlastní tiskovou mluvčí a webmastera v pracovním poměru. Využívá celou řadu informačních kanálů:

osobní setkávání, veřejná projednávání,  workshopy a diskuse v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  Ano, viz komentář v popisu otázek 1.3.3 - 7
Sebehodnocení +1

 Město využivá širokou škálu nástrojů k zajištění informovanosti veřejnosti. 

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek
- Doporučuji na webu města vytvořit „rozcestník“ / podstránku pro organizace města, s jejich výčtem, základními informacemi včetně kontaktů, linků na jejich weby (rozcestník) a například i výročními zprávami, kde by se soustředily (stačilo by např. prolinkem) informace ze stávajících okruhů organizací jako je Kultura, Školství, Sport apod.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Organizace města zveřejňují veřejné zakázky malého rozsahu prostřednictvím webových stránek města Chrudim – http://www.chrudim.eu/obcan/verejne-zakazky.html

příloha - ZPRÁVA O ZJIŠTĚNÍCH Z VYKONANÉHO AUDITU „Prověření zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v návaznosti na dodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a platných vnitřních předpisů“

Ostatní informace zveřejňují na svých webových stránkách i další organizace města:
http://www.zsmalika.cz/
http://www.zsskolninamesti.cz/uvod/
http://www.msmalika.cz/
http://www.msstrojaru.cz/index.php
http://www.msvaly.cz/
http://chrudimdnes.cz/rubriky/chrudimska-beseda
http://www.socialni-sluzby.cz/zakladni-prohlaseni-centra-socialnich-sluzeb-a-pomoci-chrudim.php
http://www.knihovna-cr.cz/

Organizace vydává a veřejně publikuje veškeré dokumenty a informace, jak jí ukládá zákon (rozpočty, průběžné hospodaření, závěrečné účty, zpráva o přezkoumání hospodaření – viz úřední deska, Chrudimský zpravodaj a www stránky). Zápisy z jednání Zastupitelstva a Rady města a komisí, vyhodnocení poskytování informací dle zákona o informacích, rozdělení grantů, a mnoho dalších informací je vyvěšeno na www stránkách internetu. Poskytujeme informace tisku a dalším médiím, vedení města koná pravidelně tiskové konference. Jednání Zastupitelstva jsou veřejně přístupná a je z nich pořizován zvukový záznam, který je k dispozici na webových stránkách http://www.chrudim.eu/mesto/zastupitelstvo-mesta.html

Rada města i Zastupitelstvo města mají schválen jednací řád. Pro zvýšení transparentnosti při hlasování ZM bylo pořízeno hlasovací zařízení. http://www.chrudim.eu/mesto/zastupitelstvo-mesta/zvukove-zaznamy-z-jednani-zm.html

V Chrudimském Zpravodaji jsou pravidelně zveřejňovány usnesení RM a ZM, usnesení ZM jsou zveřejněna na i na webových stránkách města http://www.chrudim.eu/mesto/zastupitelstvo-mesta/hlasovani-zastupitelstva--jmenovite.html

O akcích typu kultura, sport, investice, V.I.P., krimi, zajímavosti, pel mel je veřejnost informována i prostřednictvím Chrudim TV http://www.chrudim.tv/.

Transparentnost je zajištěna i při zadávání veřejných zakázek. Tato aktivita je zveřejněna i jako PDP https://www.dobrapraxe.cz/cz/tema/metody-kvality/chrudim-zverejnovani-zakazek-prostrednictvim-webove-aplikace

Informovanost v rámci MěÚ probíhá pravidelně na poradách vedoucích odborů s vedením města (po jednání RM).

http://www.chrudim.eu/mesto/zastupitelstvo-mesta/podklady.html    nově zveřejňovány podklady k jednání ZM

Jednou za měsíc probíhá porada vedení s vybranými zástupci odborů (ÚPR, OIN, OSM) k připravovaným projektům.

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
Hodnota indikátoru:
(verbální - ano/ne)
ANO
Sebehodnocení +1

Pro zajištění transparentnosti úřadu, rozhodování zastupitelstva a při zadávání veřejných zakázek dodržujeme stanovená pravidla (hlasovací systém, internetové zadávání veřejných zakázek apod.).

Hlavní rozvojové dokumenty, informace RM a ZM jsou dostupné na internetu, úplné a pro veřejnost srozumitelné.

Hodnocení oponenta +1
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ano, informace jsou dostupné na webových stránkách města a jednotlivých organizací zřízených a založených městem.

Opatření ke zvýšení transparentnosti, například:

 • na webových stránkách zveřejňovány smlouvy od 100 tis. Kč (od 1.1.2014)
 • čtvrtletně zveřejňován seznam všech uzavřených smluv (od 1.1. 2015)
 • zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva města  (od září 2015)
 • zveřejňování Zprávy o činnosti úřadu (od 1.7.2016 - čtvrtletní)

Informace jsou dále dostupné v Novinách jihlavské radnice.

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO
Sebehodnocení +1

Informace jsou dostupné, webové stránky města změnily v roce 2017 vzhled a strukturu. Web odpovídá současným technologickým a designovým trendům.

Jsou činěny kroky ke zvýšení transparentnosti.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.3.6 Přijímá úřad a jeho organizace opatření proti snížení rizik korupce?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice ve sledovaném období zafixovalo např. samostatného pracovníka pro veřejné zakázky, vytvořilo samostatné oddělení v rámci odboru územního rozvoje pro veřejné zakázky a projekty, vytvořilo směrnici upravující zadávání veřejných zakázek nespadajících do režimu zákona o VZ. Při realizaci veřejných zakázek dále navázalo spolupráci s renomovanou právní kanceláří.

Město Litoměřice vypracovalo novou vlastní směrnici pro zadávání veřejných zakázek, které nespadají do režimu zákona o zadávání VZ č. 2/2016. Zaměstnanci úřadu se řídí nejenom etickým kodexem, směrnicí pro zadávání veřejných zakázek, ale i zákonem o veřejných zakázkách.

Tato směrnice je uveřejněna na webu města v části „Podnikatel“ společně s vyhláškami města a dalšími informacemi.
https://www.litomerice.cz/images/Clanky/spr/Smernice_zadavani_verejnych_zakazek.pdf v části: https://www.litomerice.cz/podnikatel

Město Litoměřice do výběrových komisí pro VZ zve i veřejnost, tj. zástupce veřejnosti, opozice z řad členů Kontrolního a Finančního výboru při zastupitelstvu města a zástupce Okresní hospodářské komory.
https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani?subject_box=tpebfnu
;
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00263958
;
https://www.litomerice.cz/podnikatel;
https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/PripadovaStudie_Mesto%20Litomerice.pdf

Všechny smlouvy nad 50 000CZK bez daně jsou zveřejňovány v registru smluv. Jedná se o zákonnou povinnost a povinnost danou usnesením Zastupitelstva města. https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani?subject_box=tpebfnu.

V roce 2018 byl přijat Etický kodex zaměstnance města Litoměřic. Kodex je součástí Pracovního řádu MěÚ. Etický kodex je veřejně vyvěšen na webu města. https://www.litomerice.cz/eticky-kodex-zamestnance.

MěÚ zavedl pravidelná setkání s podnikateli. Jedná se o tzv. snídaně s tajemníkem, kterého se účastní tajemník úřadu. Vedoucí odborů a podnikatelé. Setkání jsou plánována jednou za měsíc a pozvánka je distribuována prostřednictvím Mobilního rozhlasu. Při těchto setkáních jsou podnikatelé informováni o různých aktivitách, které město realizuje, a které podnikatele zajímají. Viz https://www.youtube.com/watch?v=Vhw1KPGXIhw

 

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO

viz komentář v popisu otázek 1.3.3 - 7

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice ve sledovaném období zafixovalo např. samostatného pracovníka pro veřejné zakázky, vytvořilo samostatné oddělení v rámci odboru územního rozvoje pro veřejné zakázky a projekty, vytvořilo směrnici upravující zadávání veřejných zakázek nespadajících do režimu zákona o VZ. Při realizaci veřejných zakázek dále navázalo spolupráci s renomovanou právní kanceláří.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město zapojuje do výběrových komisí členy opozice v ZM, členy finančního výboru, kontrolního výboru a v některých případech i zástupce okresní hospodářské komory. Pro lepší hodnocení trendu však nebyly doloženy výrazné změny oproti předchozímu období (nad rámec zákonných povinností).

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Byla realizována školení:

 • Protikorupční programy a jejich praktická realizace
 • Prevence korupce ve veřejných zakázkách

 

Mapa korupčních rizik

Útvar interního auditu zpracoval v roce 2013 a 2015 na základě podkladů vedoucích odborů mapu korupčních rizik.

Etický kodex

Je přijat Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy  (usnesení Vlády ČR ze dne 9.5.2012) - korupce v článku 7.

Příloha: Mapa korupčních rizik 2015 a Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy.

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Podezření z korupčního jednání může veřejnost oznámit na e-mailové adrese: korupce@chrudim-city.cz nebo na telefonním čísle 469 657 735.
http://www.chrudim.eu/mesto/aktualne.html/14_356-Oznameni-o-korupci--clanek

Na webových stránkách je umístěn přímý odkaz na Právní poradnu – linku 199 http://www.bezkorupce.cz/protikorupcni-linka/.

Je zavedena aplikace „Veřejné zakázky“, v rámci které se zveřejňují zakázky malého rozsahu od 200 tis. bez DPH a která umožňuje přihlášení všem zájemcům o realizaci konkrétního záměru. Dále obsahuje tzv. „statistické listy“ zakázky, kde jsou uvedeny údaje o složení výběrové komise, seznam přihlášených zájemců a jejich pořadí, nejvyšší a nejnižší nabídková cena, konečná cena atd.

Máme zpracován KATALOG RIZIK  V OBLASTECH PŘEDMĚTU ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU V CHRUDIMI PRO OBDOBÍ 2016 - 2017.

Hodnocení oponenta +1
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Zaměstnanci úřadu se řídí Etickým kodexem úředníka, který je součástí příkazu tajemníka 3/2015 Pracovní řád. Pro zaměstnance je nepravidelně organizováno školení s tématem Etika úřadníka, zaměstnanci se účastní školení v oblasti realizace veřejných zakázek.

Při realizaci veřejných zakázek se zaměstnanci řídí zákonem o veřejných zakázkách a vnitřní směrnicí 13/2016 O veřejných zakázkách malého rozsahu. Obec zveřejňuje informace o svých zakázkách  nad rámec zákona. Zakázky malého rozsahu jsou zveřejňovány u dodávek a služeb od hodnoty 200 tis. Kč a u stavebních prací od 400 tis. Kč bez DPH. U těchto zakázek jsou zveřejňovány nejen výzvy k překládání nabídek, ale i protokoly z jednání o výběru dodavatele.

V souladu se zákonem zveřejňuje město své smlouvy,  jejichž finanční objem přesahuje 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv.

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  Ano, viz komentář v popisu otázek 1.3.3 - 7
Sebehodnocení +1

 Protikorupční opatření jsou realizována.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.3.7 Jsou popsány a optimalizovány komunikační kanály s veřejností?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice ve sledovaném období významně posílilo komunikaci směrem k veřejnosti. Pravidelně vydává radniční zpravodaj, zavedlo Mobilní rozhlas, vydalo svou první interaktivní výroční zprávu, posílilo komunikaci ve směru k novým médiím (sociální sítě); k novému roku 2018 zřídilo samostatný odbor Komunikace, marketingu a cestovního ruchu, navázalo na úzkou spolupráci s regionální kabelovou televizí, která zajišťuje reportáže ze všech významnějších akcí ve městě a okolí a dále posílilo vazby na regionální média a tiskoviny. Město však posiluje také komunikační dovednosti vedoucích pracovníků formou školení a participace na veřejných projednáních či prezentacích investičních záměrů. Do budoucna je třeba tento trend ještě posílit.

Město Litoměřice systematicky implementuje principy udržitelného rozvoje, strategického řízení a plánování do činnosti úřadu a organizací města.

Město Litoměřice má zřízenu pozici tiskové mluvčí, od roku 2016 byla posílena o další pozici se zaměřením na tzv. nová média (sociální sítě). Obě pozice byly začleněny do odboru Kancelář starosty a tajemníka, nicméně nové úkoly ukázaly velký potenciál zvoleného směru a řešení a došlo k rozhodnutí a zrušení příspěvkové organizace CCR a vytvoření nového odboru „Komunikace, marketingu a cestovního ruchu“.

Město pořádá pravidelné tiskové konference a tiskové konference k významným událostem. Vydává pravidelné tiskové zprávy a aktivně pracuje s redaktory lokálních médií vč. celostátních. Dále město spolupracuje rovněž s provozovatelem místní televize (litomericko24) a informačního portálu litoměřicko24.

Webové stránky města byly v letech 2016 a 2017 dále rozvíjeny a přepracovány. Byla tak zvýšena jejich přehlednost a rozšířena nabídka informací. Nové záložky: životní situace „Potřebuji si vyřídit“, Podnikatel, Uzavírky, kterými sděluje město nejaktuálnější informace obyvatelům města. Na webu města jsou přehledně umístěny kontakty na odbory (s detailním přehledem, vč. osobního kontaktu – přes „Potřebuji si vyřídit“). Na webových stránkách města/facebooku je rovněž možné pokládat dotazy na zaměstnance a vedení města.

Rada města (2017) přijala Koncepci využití nových médií. https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

Město Litoměřice si postupně vytvořilo celou řadu komunikačních kanálů, které využívá pro zprostředkování informací občanům, využívá moderních přístupů a trendů v oblasti komunikace:

 1. zveřejňuje a komunikuje rozpočet města, který je veřejně přístupný (elektronická úřední deska, veškeré podklady na webu města, rozklikávací rozpočet); https://www.litomerice.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta;
 2. zveřejňuje a komunikuje informace o poskytovaných dotacích (všechny podklady jsou na webu města, smlouvy uloženy a zveřejněny v registru smluv, přehled schválených dotací); https://www.litomerice.cz/dotace;
 3. zveřejňuje a komunikuje vyhlášky města, které jsou veřejně přístupné (elektronická úřední deska v podloubí budovy MěÚ a v budově Nemocnice Litoměřice;
 4. zveřejňuje a komunikuje veškeré podklady na webu města, pro podnikatele v samostatné sekci podnikatel); https://www.litomerice.cz/vyhlasky;
 5. zveřejňuje a komunikuje smlouvy uzavřené městem, které jsou veřejně přístupné – jedná se o naplňování usnesení zastupitelstva města a zákonné normy;
 6. zveřejňuje a komunikuje informace z jednání zastupitelstva vč. zápisů (elektronická úřední deska, veškeré podklady na webu města); https://www.litomerice.cz/usneseni-zastupitelstva;
 7. využívání klasických komunikačních kanálů (Radniční zpravodaj, mobilní rozhlas, plakáty – citylight; tiskové zprávy, tiskové konference, katalogy, mapy – sociálních služeb, ankety);
 8. využívá digitální komunikační kanály (facebook, twitter, instagram, mobilní rozhlas, aplikace – sociální služby); https://litomerice.mobilnirozhlas.cz/;
 9. využívá webové stránky – neustále inovované a doplňované stránky, nové webové stránky odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informačního centra – pro turisty, zdravého města, projektů); http://www.kamvltm.cz/; http://komplanlitomerice.cz/;
 10. Zřídili jsme informační tabuli ve vestibulu „Hodní nádraží“ ČD, která informuje o aktivitách v našem městě. https://www.litomerice.cz/aktuality/7413-nova-obrazovka-v-nadrazni-hale-informuje-cestujici-o-aktualitach
  (podpora cestovního ruchu)

(Poznámka: Radniční zpravodaj je pro občany města zdarma, je distribuován jako dvouměsíčník do všech schránek prostřednictvím služby České pošty a není komerčně využíván k inzerci.) Podobně jsou nekomerčně využívány všechny městské komunikační zdroje. Tím je zaručena jejich otevřenost s transparentnost.

Většina akcí je pořádána za účasti zástupce vedení města a je patřičným způsobem medializována.

V rámci projektu Zdravé město a MA 21 uplatňujeme různé metody zapojování veřejnosti - veřejná diskuzní fóra, kulaté stoly, veřejná projednávání, fóra mladých, využíváme ankety i přímá oslovení občanů.
http://zdravemesto.litomerice.cz/forum-desatero-problem.html
http://zdravemesto.litomerice.cz/desatero-problem-mlade.html
http://zdravemesto.litomerice.cz/kulate-stoly.html

MěÚ naslouchá svým mladým občanům: Mladí zastupitelé (ZaMLit) oslovili Město Litoměřice s projektem Mládež pro udržitelný život od organizace Škola pro udržitelný život. Cílem projektu bylo vytipovat si určité místo ve městě a okolí, které se mladým lidem nelíbí, bojí se tam, či ho jednoduše chtěli zlepšit. Společně vybrali místo, které v oblasti bezpečí má určité nedostatky, a to uličku mezi panelovými domy v ulici Kosmonautů. V místě díky nápadu ZaMLit přibylo osvětlení a skákací panák pro děti. Vše ve spolupráci s odbory MěÚ a ZaMLit. https://www.litomerice.cz/aktuality/7272-litomericka-mladez-mysli-na-bezpecnost

Komunikace participativních procesů – participativní rozpočet, občané navrhují své nápady a podněty a konzultují s vedením města a MěÚ.

MěÚ zavedl pravidelná setkání s podnikateli. Jedná se o tzv. snídaně s tajemníkem, kterého se účastní tajemník úřadu. Vedoucí odborů a podnikatelé. Setkání jsou plánována jednou za měsíc a pozvánka je distribuována prostřednictvím Mobilního rozhlasu. Při setkáních s podnikateli vznikla společná myšlenka o zavedení a realizace projektu “Srdcař Litoměřic“, který si klade za cíl nalézt inspirativní příběhy podnikatelů se srdcem na pravém místě, podnikatelů, kteří pomáhají občanům města, a tak i svému městu.

https://www.litomerice.cz/aktuality/7257-mesto-litomerice-hleda-srdcare-litomeric-pomozte-ho-najit; https://www.youtube.com/watch?v=Vhw1KPGXIhw

V rámci Komunitního plánování odboru sociálních věcí a zdravotnictví probíhá komunikace prostřednictvím manažerské skupiny a pracovních skupin. Jedná se o aktivní zapojení partnerů a odborníků a vzájemné sdílení informací.

Územní plán se s veřejností projednává vždy.

eGovernment – Elektronizace veřejné správy, město zkvalitňuje a rozšiřuje své služby. Czech POINT, elektronický systém – možnost objednání se na úřad; dále možnost zkontrolovat, jak jsou přepážky naplněny či využity (agendy OP a Pasu atd.). Rozšířeny služby o nové pracoviště Czech POINT ve vstupní hale Nemocnice Litoměřice a.s., a od roku 2016 elektronická úřední deska vč. desky ve vstupní hale Nemocnice Litoměřice.

Vedoucí pracovníci jsou rovněž pravidelně proškolováni v prezentačních a komunikačních dovednostech směrem k veřejnosti.

Vedoucí odborů, tajemník úřadu a zaměstnanci jsou často zváni na konferenci, aby prezentovali jednak svou práci, projekty, ale také dobrou praxi:

 • Moderní veřejná správa (Praha 2016, Brno 2017, Pardubice 2018)
 • GIS OUTDOOR Ústeckého kraje (Litoměřice 2017, Litoměřice 2018)
 • pro byznys (Praha 2018)
 • Veřejná správa (Visegrád V4) – (Praha 2017) The city of Litoměřice – Office for all
 • v rámci Fondu dalšího rozvoje – Projekt dobrovolnictví DOBRO (Praha a Brno 2017)
 • Stavba Ústeckého kraje (Autobusové nádraží Litoměřice) (Ústí nad Labem 2017)
 • na mezinárodních konferencích a workshopech.
 • případové studie – Microsoft a SoftwareOne
  https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/PripadovaStudie_Mesto%20Litomerice.pdf

V rámci analýzy Indexu Participace (2015–2016) společností Institute for democracy 21 jsme byly zařazeni na 7. místo (ze 42 zkoumaných municipalit), kde jsme získaly 64 bodů.

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/INDEX_PARTICIPACE_2015-2016.pdf

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO

viz komentář v popisu otázek 1.3.3 - 7

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice ve sledovaném období významně posílilo komunikaci směrem k veřejnosti. Pravidelně vydává radniční zpravodaj, zavedlo Mobilní rozhlas, vydalo svou první interaktivní výroční zprávu, posílilo komunikaci ve směru k novým médiím (sociální sítě); k novému roku 2018 zřídilo samostatný odbor Komunikace, marketingu a cestovního ruchu, navázalo na úzkou spolupráci s regionální kabelovou televizí, která zajišťuje reportáže ze všech významnějších akcí ve městě a okolí a dále posílilo vazby na regionální média a tiskoviny. Město však posiluje také komunikační dovednosti vedoucích pracovníků formou školení a participace na veřejných projednáních či prezentacích investičních záměrů. Do budoucna je třeba tento trend ještě posílit.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

 

Město zavedlo nové e-řešení komunikace s veřejností (facebook apod.) s ověřenou poptávkou a využíváním ze strany veřejnosti. Byla zavedena nová komunikační strategie, zapojování a spolupráce podnikatelského sektoru je nově zcela příkladné (strategický plán pro spolupráci s podnikatelským sektorem, 2016), s pozitivní zpětnou vazbou (četnost a rozsah zapojení).

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Informace navenek jsou poskytovány prostřednictvím tiskového mluvčího.

Existence diskuzního fóra (do ledna 2017).http://www.jihlava.cz/diskuze/

Noviny jihlavské radnice dlouhodobě informují veřejnost o činnostech statutárního města Jihlavy a Magistrátu města Jihlavy. Měsíčník je zdarma distribuován do všech jihlavských domácností.

http://www.jihlava.cz/noviny-jihlavske-radnice/os-1008/p1=103433

 

Web města Jihlavy

Od února 2017 se změnil zcela vzhled a struktura. Odpovídá současným technologickým a designovým trendům. Změnám předcházel i průzkum požadavků uživatelů. Redakční systém jihlavského webu eviduje více než 26 tisíc dokumentů a přes osm tisíc fotografií.

 

Kromě osobního kontaktu probíhá komunikace se zainteresovanými stranami prostřednictvím elektronické pošty, pomocí datových schránek, je zavedena spisová služba.

Na webových stránkách je seznam všech pracovníků úřadu podle jednotlivých odborů s uvedením telefonního čísla a e-mailové adresy.

 

Elektronizace veřejné správy dle strategie eGovernmentu

Czech POINT, elektronický vyvolávací systém, rezervace přes internet, stav vyřízených žádostí OP a pasů.

 

Úřední deska

Zveřejňování informací v souladu s právními předpisy.

Facebook města Jihlavy – aktuální informace o dění ve městě

https://www.facebook.com/mesto.jihlava

 

Základními komunikačními kanály pro veřejnost je web (aktuality, tiskové zprávy), Noviny jihlavské radnice a facebook.

 

https://www.jihlava.cz/aktualne/ms-103382/p1=103382

Na fb jsou informace předávány  v závislosti na empatii vůči cílové skupině, například mladí lidé, občané věkově starší.

Jako netradiční formu oslovování občanů lze uvést v oblasti třídění odpadů - využívání samolepek, cedulek.

Nová příloha: Jiný způsob komunikace s občany

 

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

po doplnění Bez připomínek      

- Doporučení: doplnit případné osobní prezenční formy komunikace, pokud existují („otevřené dveře primátora“ apod. kromě shora uvedených plánovacích akcí, fór atp.)

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Funguje oddělení vnějších vztahů a tisková mluvčí, která je zodpovědná i za kvalifikované a včasné zodpovídání dotazů občanů v rubrice „Dotazy a odpovědi“.
http://www.chrudim-city.cz/qa/

Dle našeho názoru je úřad velmi otevřený vůči veřejnosti, dochází ke zkvalitňování výstupů (viz zavedená rubrika Dotazy a odpovědi, která byla testována veřejnými médii a hodnocena z hlediska rychlosti a kvality odpovědí velmi dobře, příprava vedoucích zaměstnanců na komunikaci s médii). Počet zveřejňovaných informací na webových stránkách se neustále zvyšuje, zapojovány jsou i partnerské organizace. Vyvěšování investičních záměrů města na webových stránkách – transparentní přístup k dodržování zákona o veřejných zakázkách.
http://www.chrudim.eu/obcan/verejne-zakazky.html ; http://www.chrudim-city.cz/iz/

Pravidelně probíhají tiskové konference vedení města. 1x ročně je ve Zpravodaji zveřejněna zpráva o činnosti Zastupitelstva města. Množství poskytovaných informací na základě žádosti veřejnosti i partnerů má stále rostoucí tendenci (lze doložit např. realizovanou elektronickou komunikací v této oblasti).

Město zveřejňuje veškeré finanční informace – dokumenty o svém hospodaření ve větší míře než jí ukládá zákon. Informace jsou volně přístupné na webových stránkách. Stávající informace se rozšiřují – webové stránky doplněny o údaje o činnosti kontrolního a finančního výboru

http://www.chrudim.eu/mesto/vybory-zm-komise-rm-a-osadni-vybory/zapisy-z-jednani-kontrolniho-vyboru.html
http://www.chrudim.eu/mesto/vybory-zm-komise-rm-a-osadni-vybory/zapisy-z-jednani-financniho-vyboru.html

zápisy z jednání komisí Rady města
http://www.chrudim.eu/mesto/vybory-zm-komise-rm-a-osadni-vybory/zapisy-z-jednani-komisi.html

Intranet je rozšířen o informace o rozpočtu a prováděných rozpočtových změnách v průběhu roku. Do finančních dokumentů jsou promítnuty strategické dokumenty i dlouhodobě a údaje doplňujeme také o nefinanční data a grafickou přílohu s cílem „skutečně ukázat jak se finance přeměnily na konečné produkty za ně realizované“ - např. v opravách a údržbě majetku, nových stavbách apod. a tak tyto dokumenty více přiblížit a zatraktivnit. K průhlednosti toku financí přispívá i fungování webových stránek „Investiční záměry“ a „Veřejné zakázky“, které transparentně prezentuje výběr zakázek s jejich finančním dopadem.

Hodnocení oponenta +1
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Pravidla pro využívání informačních kanálů jsou popsána ve vnitřních předpisech úřadu, jde o příkazy tajemníka 8/2006 Tvorba, aktualizace a kontrola zveřejňování infirmací na internetových stránkách města Kopřivnice, 12/2007 Pravidla pro vysílání městského rozhlasu, 9/2009 Statut Kopřivnických novin či 13/2013 Zveřejňování dokumentů na úřední desce.

Komunikační principy, které jsou již dlouhodobě s pozitivními výsledky využívány, formálně zakotvuje marketingová stategie města z roku 2010.

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  Ano, viz komentář v popisu otázek 1.3.3 - 7
Sebehodnocení +1

Stav je v dané situaci dobrý.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek 

1.3.8 Jsou vytvářena vhodná partnerství? Lze na konkrétních případech prokázat synergické efekty?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice ve sledovaném období provedlo další kvalitativní změnu ve vztahu k partnerům města a jejich participaci na konkrétních aktivitách. Od r. 2002 byli různí partneři zapojování do kampaní a osvětových akcí a postupně se podíleli rovněž na jejich organizaci. V současnosti však partneři města již sami organizují akce ve spolupráci s městem, čímž došlo k dalšímu kvalitativnímu posunu těchto partnerství. Nemalým úspěchem je rovněž navázání odborných partnerství s univerzitami či oborovými organizacemi, v roce 2014 se město Litoměřice stalo jako jediné město v ČR členem významné evropské asociace měst a regionů Energy-Cities. Nadále je třeba uchovat aktivní přístup k partnerům a vytvářet vhodné podmínky pro jejich činnost, která přispívá k různorodosti aktivit ve městě, a navazovat nová partnerství zejm. v podnikatelském sektoru a akademické obci. V roce 2016 město navázalo významná partnerství s podnikateli na společné vizi – elektromobility ve městě.

Město Litoměřice má uzavřená historická partnerství: https://www.litomerice.cz/partnerska-mesta

Armenti?res (Francie) http://www.armentieres.fr Smlouva o partnerství byla podepsána v roce 2011.

Calamba (Filipíny) http://www.calambacity.gov.ph Smlouva o partnerství byla podepsána v roce 1974.

Dapitan (Filipíny) http://www.dapitancity.gov.ph Smlouva o partnerství byla podepsána v roce 2006.

Fulda (Německo) http://www.fulda.de Smlouva o partnerství byla podepsána v roce 2001.

Míšeň – Meissen (Německo) http://www.stadt-meissen.de Smlouva o partnerství byla podepsána v roce 1996.

Zvláštní status spolupráce má město Litoměřice i s obcí Topoľčianky (Slovensko) https://www.topolcianky.sk/

Město Litoměřice má identifikovány své strategické partnery dle jednotlivých oblastí, činností a vzájemných vztahů. Na druhé straně má i silná historická partnerství jako například město Fulda (Německo). Část obyvatelstva města tvoří čeští Němci, kteří byli po druhé světové válce do Fuldy odsunuti právě z Litoměřic a jejich okolí, a jejich potomci. Fulda je tak partnerským městem Litoměřic s nejsilnějším historickým poutem.

Toto poutu umocňují další partneři města: Litoměřické biskupství, Diecézní charita Litoměřice a organizace Renovabis.

Další silná historická vazba je u Filipín – Calamba a Dapitan. V městě Calamba se narodil filipínský národní hrdina v boji za samostatnost a zbavení se španělské nadvlády, José Rizal. To je také důvodem, nejstaršího historického partnerství s městem Litoměřice – v Litoměřicích totiž žil Rizalův nejbližší evropský přítel, profesor Ferdinand Blumentritt, který působil na litoměřické reálce, a kterého Rizal v Litoměřicích navštívil. Dapitan zaujímá místo ve filipínské historii tím, že během filipínského národního boje za samostatnost se stalo útočištěm národního hrdiny a bojovníka José Rizala, když byl poslán Španěly z Calamby do exilu.

Aktuálními strategickými partnery jsou zejména: Ústecký kraj, Svaz měst a obcí, Národní síť Zdravých měst ČR, Benchmarkingová iniciativa, Okresní hospodářská komora, WHO, Krajská hygienická stanice ÚK, Univerzita J.E. Purkyně, Destinační agentura České Středohoří, Regionální TV Litomericko24, Zahrada Čech s.r.o. a další.

Nejbližšími partnery jsou města a obce ORP Litoměřice: Zdravá města Úštěk a Štětí, Město Terezín, Bohušovice nad Ohří, Městys Brozany nad Ohří, atd. Toto partnerství se rozvíjí jednotlivými akcemi, ale i na politické úrovni, kdy minimálně 2x v roce dochází ke společnému setkání starostů a starostek. Na další úrovni se odvíjí na úrovni kontaktů a spolupráce mezi tajemníky a v rámci MAS České Středohoří - https://www.mascs.cz/.

Tato spolupráce je dále rozvíjena mnohými aktivitami MěÚ: bezplatná právní poradna pro občany obcí ORP, eUtility report pro celé ORP, společný Komunitní plán a mnoho dalších.

Partnerství v rámci komunitního plánování a rozvoji sociálních služeb: Rozvíjíme naše služby a rozvoj služeb se neobejde bez silných vazeb s partnery v našem regionu: Úřad práce, Nemocnice Litoměřice a.s., Okresní správa sociálního zabezpečení Litoměřice a hlavní sociální partneři: Naděje, Diakonie ČCE, Farní charita Litoměřice, Diecézní charita Litoměřice, Hospic u sv. Štěpána, Regionální TV Litomericko24 a další. Významným partnerem jsou i obyvatelé města a celého ORP.

Partnerství v rámci rozvoje a podpory cestovního ruchu: v letech 2015–2017 rozvíjela partnerství příspěvková organizace města Centrum cestovního ruchu. Od roku 2018 tento úkol převzal odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu MěÚ. Uzavíráme a rozvíjíme partnerství v rámci podpory cestovního ruchu: Destinační agentura České Středohoří, Zahrada Čech s.r.o., Regionální TV Litomericko24, Ústecký kraj, Město Děčín, Litoměřické biskupství, Biskupský pivovar a se všemi partnery podnikající v ubytovacím a stravovacím sektoru a působícím na území města.

Partnerství Zdravá města a MA21: jedná se o vzájemnou spolupráci, inspiraci a sdílení dobré praxe. Jsou sepisovány dohody jejichž předmětem je vzájemná spolupráce na aktivitách spojených s realizací projektu Zdravého města Litoměřice a MA21.

Partnerství Fair trad a fair tradového města: jedná se o vzájemnou spolupráci, inspiraci a sdílení dobré praxe. Jsou sepisovány dohody jejichž předmětem je vzájemná spolupráce na aktivitách spojených s realizací projektu Fair tradového města. Reforma trading, s. r. o., Scandinavia Litoměřice, Čajovna Hóra, DM drogerie, Fér Kafe, park Václava Havla, Hospic u sv. Štěpána, BONA FIDE, Kantýna LINGUA UNIVERSAL soukromá ZŠ a MŠ s.r.o., Kantýna Masarykovy základní školy, Kaufland, Káva, čaj, koření, Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER, VITÁLKA a další.

Máme uzavřeno partnerství s Okresní Hospodářskou komorou, spolupracujeme a navazujeme partnerství s podnikateli podnikající ve městě na společné akci: Srdcař Litoměřic, který vzešel z podnětů s podnikateli a neziskovými organizacemi při neformálních setkání s tajemníkem úřadu a vedoucími odborů, viz https://www.litomerice.cz/podnikatel

Město uzavírá celou řadu partnerství i za účelem realizace projektů:

Městský úřad Litoměřice: Fond dalšího vzdělávání, Tichý svět, společností SoftwareOne a Microsoft: Přechod celého úřadu a Městské policie Litoměřice na řešení Office 365 a následná spolupráce na případové studii.

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/PripadovaStudie_Mesto%20Litomerice.pdf

Město Litoměřice – projekty: v rámci projektu velké výzkumné infrastruktury RINGEN, zaměřeného na výzkum potenciálu využití geotermální energie v České republice. Fakulty stavební ČVUT, Univerzita Karlova a další. Projekty INNOVTE, STARDUST, SCORE, Plán udržitelné městské mobility PUMM s Městem Drážďany, CDV a další.

Partnerství na dalších společných projektech, analýzách, participaci na kampaních, kulatých stolech atd. Svaz historických sídel, SMOČR, SONO – Sdružení obcí pro nakládání s odpady, MAS – Místní akční skupina České středohoří a další.

Synergické efekty se vytváří zejména prostřednictvím spolupráce na konkrétních tématech: např. sport – analýzu vytvořila UP Olomouc, vycházela ale zčásti z dat KHS Ústeckého kraje z Analýzy zdravotního stavu obyvatel.

Členství v odborných organizacích – Energy Cities – výměna informací, společné projekty. Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO). Cílem SEMMO je vytvoření účinné platformy, kde si obce a odborní partneři (např. z řad firem) budou moci předávat informace a způsoby řešení nejrůznějších problémů v oblasti energetiky a dopravy, případně se vzdělávat na seminářích a konferencích zaměřených na technologie a dotační politiku. V neposlední řadě obě skupiny získají cenné kontakty.

Nyní sdružuje SEMMO celkem čtyři městské samosprávy, zakládajícími městy jsou Litoměřice, Chrudim, Kopřivnice a MČ Brno – Nový Lískovec.

 • 1.3.C Partnerství a synergie ?
  ANO

Viz komentář v popisu otázky 1.3.8

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice ve sledovaném období provedlo další kvalitativní změnu ve vztahu k partnerům města a jejich participaci na konkrétních aktivitách. Od r. 2002 byli různí partneři zapojování do kampaní a osvětových akcí a postupně se podíleli rovněž na jejich organizaci. V současnosti však partneři města již sami organizují akce ve spolupráci s městem, čímž došlo k dalšímu kvalitativnímu posunu těchto partnerství. Nemalým úspěchem je rovněž navázání odborných partnerství s univerzitami či oborovými organizacemi, v roce 2014 se město Litoměřice stalo jako jediné město v ČR členem významné evropské asociace měst a regionů Energy Cities. Nadále je třeba uchovat aktivní přístup k partnerům a vytvářet vhodné podmínky pro jejich činnost, která přispívá k různorodosti aktivit ve městě, a navazovat nová partnerství zejm. v podnikatelském sektoru a akademické obci. V roce 2016 město navázalo významná partnerství s podnikateli na společné vizi – elektromobility ve městě.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město s partnery rozvíjí spolupráci a formy komunikace (partnerské projekty, webové sekce Podnikatel, Turista apod.). Rozvíjí i svou činnost v odborných organizacích. Trend je pozitivní, avšak bez výrazné zásadní změny v kvantitě či kvalitě výsledků oproti předchozímu období.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Statutární město Jihlava má uzavřené smlouvy o partnerské spolupráci s následujícími městy:

Purmerend

V roce 1991 byla podepsána první smlouva o partnerství, která byla obnovena po deseti letech. Byl tak položen základ pro mnohá setkání jak na oficiální úrovni v podobě odborných stáží, tak na úrovni neoficiální v množství kulturních a sportovních akcí. Z nich vzešla i mnohá přátelství mezi občany obou měst.

Heidenheim

Zastupitelstvo města dne 7. dubna 2002 mezi schválilo dohodu o partnerské spolupráci mezi městy Jihlava  a Heidenheim. Návrh na navázání partnerství s Heidenheimem přišel ze strany spolku Gemeinschaft Iglauer Sprachinsel e. V., který sdružuje německy hovořící občany, a spolu s městem Jihlava je od roku 1991 členem spolku Dům Gustav Mahlera, jehož úkolem je rozvíjení vzájemně dobrých vztahů mezi občany české, německé a židovské národnosti. Partnerství vede především k prohloubení dobrých sousedských vztahů mezi občany, spolky, institucemi a organizacemi obou měst. Dohoda přispívá k národním a mezinárodním snahám  o spravedlivý a mírový život v Evropě.

Užhorod

Smlouva o spolupráci mezi městy Jihlava a Užhorod byla schválena zastupitelstvem města Jihlavy dne    7. září 2010.

První myšlenka o případném uzavření partnerství s hlavním městem Zakarpatské oblasti Ukrajiny - městem Užhorod se zrodila po vyhodnocení zkušeností kraje Vysočina, který má uzavřenu partnerskou smlouvu se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny. Spolupráce obou krajů existuje od r. 2008.

 

Město Jihlava současně uzavírá partnerské smlouvy pro realizaci některých projektů, které přesahují hranice města. Jedná se např. o zpracování digitálního povodňového plánu ORP Jihlava a vybudování varovného a vyrozumívacího systému ORP Jihlava nebo projekty podpory cestovního ruchu Stříbrné pomezí a cyklostezka  Jihlava – Třebíč – Raabs.

Připravují se partnerské smlouvy v rámci IPRÚ.

Město bylo partnerem projektu Most k partnerství s VŠPJ s cílem zkvalitnění spolupráce mezi institucemi terciálního vzdělávání a aplikační sférou.

https://most.vspj.cz/

V případě integrovaných projektů jsou zajištěny mimorozpočtové zdroje účastníků projektu (dotace) a je možné realizovat řešení přesahující hranice jednotlivých obcí (viz partnerské projekty výše).

 

Výběr partnerů Jihlavy:

jsou osloveny obce na základě průzkumu zájmu o zapojení do konkrétního projektu, při zpracování strategie IPRÚ byl zrealizován průzkum zájmu, partnerské subjekty byly zapojeny v pracovních skuinách a následně jsou zapojeny v rámci implementace IPRÚ.

Příklad: v polovině r. 2017 uzavřena

Smlouva o partnerství mezi nositelem Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace a realizátorem projektu, tj. Středisko křesťanské pomoci Jihlava a

Smlouva o partnerství mezi nositelem Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace a realizátorem projektu, tj. Diecézní charita Brno.

Hodnocení projetků:

https://www.jihlava.cz/stribrne-pomezi/d-476559

https://www.jihlava.cz/cyklostezka-jihlava-trebic-raabs/d-478889

https://www.jihlava.cz/most-k-partnerstvi-vsp-jihlava-tvori-sit/d-477609

Projekt Most k partnerství - hodnocení viz příloha.

Digitální povodňový plán funguje od ledna 2014, hodnotící zpráva by se zpracovávala po případné povodni.

 

Soupis partnerských organizací není veden, partnerské subjekty jsou uveřejněny v rámci povinné publicity, jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách, např  digitální povodňový plán - ve smllouvě o dílo je uvedeno 23 obcí, se kterými jsou uzavřeny partnerské smlouvy.

 

Partnerské organizace - projekt Zdravé město

https://www.jihlava.cz/partnerske-organizace/d-514278/p1=104068

 • 1.3.C Partnerství a synergie ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Organizace má identifikovány své strategické partnery dle jednotlivých oblastí a vzájemných vztahů. Aktuálními strategickými partnery jsou zejména – Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Centrum pro regionální rozvoj (hlavní partner při realizaci projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU), Pardubický kraj, Svaz měst a obcí, Národní síť Zdravých měst ČR, Benchmarkingová iniciativa. Na mezinárodní úrovni partnerská města. Na místní úrovni obce správního obvodu, Mikroregion Chrudimsko, fa Arriva(dopravní obslužnost), bankovní a finanční instituce, Okresní hospodářská komora, běžní obchodní partneři (dodavatelé).

Okruh potencionálních partnerů se průběžně rozšiřuje o nové subjekty spolupracující na společných projektech (obchodní partneři, týmoví a projektoví partneři – např. u projektů „rozvoj rekreačních lesů“, „rozvoj a podpora cestovního ruchu“, „ hosting webových stránek“, „metropolitní síť“, „dům na půl cesty“, „muzeum barokních soch“ aj. Vzhledem k fungování komunitního způsobu práce a plánování rozvoje města a konzultace strategických a rozvojových činností s veřejností jsou významným strategickým partnerem občané města. Partnerské smlouvy a dohody existují, průběžně se uzavírají nové, případně aktualizují stávající.

V rámci realizace IPRM jsou sepsány partnerské smlouvy (Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim, DDM, nízkoprahové zařízení – Kopretina, Centrum pro zdravotně postižené), kteří spolupracují na implementaci IPRM.

S partnery Zdravého města a MA 21 jsou sepisovány dohody, jejichž předmětem je vzájemná spolupráce při rozvoji Projektu Zdravé město Chrudim a MA 21 s důrazem na aktivní uplatňování a propagaci udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života na místní a regionální úrovni.

V rámci projektu Nekuřáckých provozoven mají certifikované provozovny také sepsané dohody o spolupráci.

V uveřejněných PDP je také popsána spolupráce s partnery
https://www.dobrapraxe.cz/cz/misto#m1238004

Uzavřena je také dohoda o partnerství s Okresní hospodářskou komorou. Nové partnerské smlouvy se uzavírají v souvislosti s realizací společných projektů popsaných v bodě 1 tohoto kriteria (jde o řadu obcí, církevní instituce, sociální instituce a neziskové subjekty, ale např. také České dráhy či obchodní partnery, kteří se podílejí na sponzorství kulturních celoročních projektů města pro občany, jako jsou „Chrudimský rok hudby“, „Chrudim hraje“, „Chrudimský rok sportu“ aj..) Oficiální partnerství má město Chrudim navázáno i s městy z Holandska – EDE a Polska – Olešnice.

Město Chrudim je členem MAS Chrudimsko, z.s., která je i partnerem projektu v Programu švýcarsko-české spolupráce. 

Vzájemná spolupráce probíhá i se soukromým sektorem, podnikately - více je popsáno v oblasti Ekonomika a podnikání - 6.2.

 • 1.3.C Partnerství a synergie ?

Hodnota indikátoru 1.3.C:

 

2012:60 podepsaných dohod o partnerství a spolupráci

2015:62 podepsaných dohod o partnerství a spolupráci

 

Sebehodnocení +1

Funkční partnerství v klíčových oblastech vytváří synergické efekty (vyšší kvalita, oslovení širší cílové skupiny, větší efektivita apod.). S partnery máme podepsané Dohody o partnerství.

Hodnocení oponenta +1
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Kopřivnice vytváří partnerství na několika úrovních:

Mezinárodní:

Smlouva o partnerství je uzavřena s městy: Trappes – Francie, Zwönitz - Spolková republika Německo, Myszków – Polsko, Castiglione del Lago – Itálie, Congleton - Velká Británie. Smlouva o spolupráci je uzavřena s městem Bánovce – Slovenská republika. Předpokládáme, že v roce 2018 při příležitosti 70. let povýšení Kopřivnice na město bude s Bánovci uzavřena smlouva o partnerství. Zároveň je přehodnocováno partnerství s Congletonem, neboť z důvodu změn v organizaci veřejné správy ve VB se toto partnerství dále nerozvíjí.

Spolupráce s partnerskými městy se pravidelně vyhodnocuje a toto vyhodnocení je součástí ročenky města. V příloze dokládáme výtah z ročenky za rok 2015 s akcemi v rámci mezinárodního partnerství.

V rámci těchto partnerství dochází ke spolupráci v oblasti kulturní výměny, při kulturních a sportovních akcích či výměně zkušeností v oblasti veřejné správy. V létech 2015 – 2017 byl v rámci této spolupráce realizován projekt O našem městě chceme rozhodovat s Vámi, do kterého byla zapojena dětská zastupitelstva z Kopřivnice, Trappes a Myszkowa. https://www.dobrapraxe.cz/cz/tema/koprivnice-2

Na národní a regionální úrovni je Kopřivnice členem řady sdružení a asociací. Jmenujme například Národní síť zdravých měst,  Svaz měst a obcí ČR, Svaz tajemníků měst a obcí, Asociace cykloměst, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a další. Tato členství nám přinašejí informace, kontakty, inspiraci a spolupráci.

Město uzavírá parnerství i za účelem realizace projektů, například členství ve Sdružení obcí regionu Novojičínska přineslo realizaci významného investičního projektu Odkanalizování místní části Lubina, na základě smlouvy o spolupráci s městem Příbor byla realizována cyklostezka spojující obě města, na základě smlouvy se Štramberkem, Příborem a Hukvaldami je realizován projekt Lašská brána Beskyd na podporu turistiky v této oblasti. Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem byly realizovány významné investiční projekty v oblasti dopravních staveb.

Partnerství s místními firmami, NNO, odborníky je uzavíráno prostřednictvím členství v komisích rady města, výborech zastupitelstva města, pracovních skupinách apod., například Komise pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21, Komise prevence kriminality a protidgové prevence, Komise pro architekturu a urbanismus, Komise pro mezinárodní vztahy, Komise místních částí (Vlčovice, Mniší, Lubina), Rada pro rozvoj lidských zdrojů a další.

Partnerství s různými subjekty umožňuje přípravu společných projektů a akcí. Například partnerství s podnikatelskými subjekty v rámci Rady pro rozvoj lidských zdrojů vede ke spolupráci na pravidelné Přehlídce technických řemesel, která je organizována pro žáky 8. a 9. ročníků a jejich rodiče pro přiblížení studijních oborů a budoucích povolání před volbou dalšího studia. S těmito firmami město rovněž spolupracuje na akci pro veřejnost Kopřivnické dny techniky, které v rámci dvoudenní interaktivní přehlídky prezentují výrobky a výrobní procesy firem z Kopřivnice a okolí. Akci navštíví cca 20 tis. návštěvníků.

V oblasti cestovního ruchu a spolupráce obcí v rámci Lašské brány Beskyd vznikají společné propagační materiály, sportovněspolečenské akce, je provozován společný informační portál www.lasska-brana.cz , vznikla aplikace průvodce Lašskou bránou do mobilu http://m.lwi.cz/lbb/ 

V roce 2016 uzavřela města Kopřivnice a Štramberk veřejnoprávní smlouvu í o poskytování služeb městské policie. Na základě této smlouvy zajišťuje Městská policie Kopřivnice činnosti i na území Štramberku.

 • 1.3.C Partnerství a synergie ?
  Ano, viz komentář v popisu otázky 1.3.8
Sebehodnocení +2

Město vytváří účelná partnerství, která vytváření podmínky pro spolupráci jak na úrovni města, tak na úrovni organizací a spolků v něm působících.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Spokojenost obyvatel ve sledovaném období se zlepšila na úroveň 92,5 %, což je považováno za vynikající výsledek. Měření spokojenosti obyvatel je pro vedení města důležitý zdroj informací a zpětné vazby, které jsou spolu s dalšími informacemi z veřejných projednání využívány pro tvorbu akčních plánů. Spokojenost obyvatel je také jedním z indikátorů strategického řízení. 
Ve sledovaném období došlo jednoznačně ke zlepšení práce s výstupy z šetření spokojenosti. Nicméně je třeba tyto výstupy posuzovat v dlouhodobém horizontu a v kontextu dalších výstupů z veřejných projednání apod. Výstupy se následně promítají např. do tvorby akčních plánů, t.j. do rozpočtu na příslušný rok.
Do budoucna je možné uvažovat o sociologických reprezentativních šetřeních, která poskytnou podrobnější data na větším vzorku populace.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

 

Tato oblast dlouhodobě vykazuje potenciál pro hodnocení +2 bez významnějších změn. Za hodnocené období se spokojenost obyvatel s kvalitou života zlepšila z 85 % na 92,5 %.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Bez komentářů či doporučení
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Sebehodnocení 0

Hodnocení v kategorii „stabilní“ je dáno výsledkem  šetření spokojenosti v roce 2015, kdy u indikátoru spokojenosti občanů s místním společenstvím došlo k mírnému zhoršení oproti roku 2011  a 2013.

 

Hodnocení oponenta 0

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Poznámka: Není systematicky definován soubor opatření na základě výstupů z šetření, který by sloužil jako vstup do akčních plánů, rozpočtu apod.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Sebehodnocení +2

 Spokojenost obyvatel je sledována od roku 2008 a je dlouhodobě na vysoké úrovni.

Hodnocení oponenta +2

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.4.1 Existuje metodika šetření spokojenosti?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Spokojenost obyvatel Litoměřic ve sledovaném období výrazně neklesá naopak vzrostla na úroveň kolem 92 %, což je považováno za velmi dobrý výsledek. Měření spokojenosti obyvatel je pro vedení města důležitý zdroj informací a zpětné vazby, které jsou spolu s dalšími informacemi z veřejných projednání využívány pro tvorbu akčních plánů. Spokojenost obyvatel je také jedním z indikátorů strategického řízení. Do budoucna lze sledování spokojenosti podpořit klasickým reprezentativním šetřením populace města.

Město Litoměřice zahájilo vstupem do NSZM proces, jehož nedílnou součástí je komunikace s veřejností a pravidelné sledování spokojenosti obyvatel; od roku 2007 je pak prováděno cca každé 3 roky (2007, 2011, 2014, 2017) standardizované šetření spokojenosti obyvatel s využitím indikátorů ECI (European Common Indicators); výsledky tohoto šetření jsou porovnatelné s městy v ČR a EU.

ECI indikátor A.1 Spokojenost občanů s místním společenstvím, výsledky posledního šetření
v roce 2017:

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/ECI_Indikator-Spokojenost_2017_vysledky_Litomerice.pdf

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  ANO

viz komentář 1.4.1 - 5

2017 - 92,5 %

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Spokojenost obyvatel Litoměřic ve sledovaném období výrazně vzrostla na úroveň  92,5 %. Měření spokojenosti obyvatel je pro vedení města důležitý zdroj informací a zpětné vazby, které jsou spolu s dalšími informacemi z veřejných projednání využívány pro tvorbu akčních plánů. Spokojenost obyvatel je také jedním z indikátorů strategického řízení. Do budoucna lze sledování spokojenosti podpořit klasickým reprezentativním šetřením populace města.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Šetření spokojenosti proběhlo v roce 2011, 2013 a 2015 a dále výpočet Ekologické stopy města Jihlavy. Důvodem pro sledování indikátorů udržitelného rozvoje je snaha zjistit, zda jsou občané města Jihlavy spokojeni s nabízenými službami ve městě, jaké služby by se měly zlepšit, jaká je kvalita místního prostředí a jaké je dopravní chování obyvatel města Jihlavy.

Spokojenost obyvatel s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel Jihlavy

http://www.jihlava.cz/indikatory-udrzitelneho-rozvoje/d-496531/p1=104067

 

 

Hodnocení spokojenosti s jednotlivými aspekty kvality života v roce 2015  - 55 oblastí:

 

Hodnocení trendu

 

 

Zhodnocení vývoje od r.2011

počet hodnocených oblastí

 

Zhodnocení vývoje od r.2013

počet hodnocených oblastí 


rostoupcí

28

37

stagnující

22

12
klesající
2

6

nehodnoceno

3

0

 

 Spokojenost obyvatel s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel Jihlavy 2017 :

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=520698

Nejdůležitějším výsledkem indikátoru spokojenosti občanů s místním společenstvím je skutečnost, že spokojeny jsou téměř čtyři pětiny respondentů (77,2%). Tento výsledek je výrazně lepší než bylo zjištěno v roce 2015 (71,8 %).

 

Aktuálně město připravuje ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava realizaci každoročního průzkumu spokojenosti klientů.

 

Ekologická stopa

http://www.jihlava.cz/ekologicka-stopa-mesta/ds-54483/p1=104067

V roce 2011 se Magistrát města Jihlavy podílel na realizaci projektu Vysoké školy polytechnické Jihlava zaměřeného na hodnocení efektivnosti fungování veřejné správy. Projekt byl součástí grantu VŠPJ - Efektivnost zabezpečování vybraných veřejných služeb státní správy a samosprávy v Kraji Vysočina a ÚSK Banská Bystrica. Předmětem bylo porovnání předpokladů pro výkon práce a efektivnosti výkonu práce ve vybraných organizacích kraje Vysočina a Banskobystrického samosprávného kraje.

 

Metodou pro získání dat bylo dotazníkové šetření mezi klienty a zaměstnanci organizací. Výzkum se uskutečnil v roce 2011 a v roce 2015 a zúčastnil se Krajský úřad Kraje Vysočina a Magistrát města Jihlavy a v roce 2015 také Městský úřad města Banská Bystrica a Banskobystrický samosprávní kraj.

 

Souhrnné informace o výstupech projektu Efektivní zabezpečování vybraných veřejných služeb státní správy a samosprávy jsou uvedeny v příloze č. 7.

 

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  1,2

V roce 2015 v rámci dotazníkového šetření bylo vybráno 500 správně vyplněných dotazníků. Respondenty byli obyvatelé starší 15 let.

Podle údajů ČSÚ k 31.12.2015 měla Jihlava v kategorii 15 let a více 42 718 obyvatel.

Sebehodnocení +1

Pozitivní vývoj je v roce 2015 vykázán v 37 hodnocených oblastech, tj. 67 % z celkového počtu hodnocených oblastí.

V předchozím období se jednalo o pozitivní vývoj v 28 oblastech, tj. 51 % z celkového počtu.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Spokojenost obyvatel je pravidelně dle metodiky prováděna prostřednictvím šetření indikátoru ze sady Společných evropských indikátorů – A1 – Spokojenost občanů s místním společenstvím.

Cílem dotazníkového šetření je zprostředkovat vedení města zpětnou vazbu názorů, postojů a preferencí obyvatel města na jednotlivé tematické oblasti.

Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí standardizovaného dotazníku, jenž byl použitý i v jiných městech ČR. Pro zachycení specifik Chrudimi byla část dotazníku zachycující spokojenost obyvatel s místním společenstvím mírně upravena. Dále bylo do dotazníku včleněno několik otázek, které se týkají hodnocení a fungování městského úřadu a jím nabízených služeb. Samotné dotazování proběhlo formou řízeného rozhovoru s využitím proškolených tazatelů. Bylo osloveno na 700 respondentů.

Zpracované výsledky jsou v podobě závěrečné zprávy předkládány Radě města a Zastupitelstvu města. Na konci zprávy je zobrazena souhrnná spokojenost s jednotlivými aspekty kvality života. V tabulce jsou výsledky za rok 2007, 2009, 2011 a 2015 doplněny o trend vývoje (šipkami) a vývoje z hlediska udržitelnosti (podbarvením).

http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vysledky_a1_chrudim_2015.pdf

http://indikatory.ci2.co.cz/cs/a1-01/titulkovy-indikator-obecna-mira-spokojenosti

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?

Hodnota indikátoru:
2011: 85,7% spokojených obyvatel

2015: 93,9% spokojených obyvatel

Sebehodnocení +1

Ve sledování spokojenosti obyvatel sledujeme trendy, vyhodnocujeme výsledky a snažíme se přijímat nápravná opatření při negativních výsledcích. Výsledky sledování pravidelně zveřejňujeme na webu města, jsou s nimi seznamováni zastupitelé města.

Spokojenost obyvatel se drží nad hranicí 85 %., což je obecně považováno za výborný výsledek. V roce 2015 mělo měření vzestupnou tendenci. Spokojenost obyvatel je také jedním z indikátorů strategického řízení.

Hodnocení oponenta +1
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice pravidelně provádí sociologický průzkum mezi obyvateli. Obvykle je tento průzkum realizován každé dva roky. V rámci průzkumu je jednak sledován Společný evropský indikátor (tzv. ECI) A1 – Spokojenost obyvatel s místním společenstvím a jsou sledovány rovněž další oblasti života ve městě, kvalita bydlení, pocit bezpečí, otázky v oblasti životního prostředí apod. Výsledky průzkumu jsou pak zveřejňovány prostřednictvím místních médií a rovněž jsou úplné závěrečné zprávy zveřejněny na webu města v sekci Radnice / Dokumenty http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  19 % velmi 74,3 % spíše spokojen (rok 2016)
Sebehodnocení +2

 Průzkumy probíhají ve dvouletém intervalu.

Hodnocení oponenta +2

Bez připomínek

1.4.2 Jsou s výsledky seznamováni zastupitelé a veřejnost?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Výsledky šetření ECI jsou vždy předány vedoucím jednotlivých odborů města Litoměřice k dalšímu využití. Celou zprávu projednává Rada města.

Je vydávána tisková zpráva s informací i výsledcích šetření.  Výsledky šetření jsou projednávány na komisi ZM a MA21.

Zpráva ECI je vyvěšena na webu města.

https://www.youtube.com/watch?v=V9mVdIoi5G8&feature=youtu.be
https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/ECI_Indikator-Spokojenost_2017_vysledky_Litomerice.pdf
https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

 

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  ANO

viz komentář 1.4.1 - 5

2017 - 92,5 %

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Spokojenost obyvatel Litoměřic ve sledovaném období výrazně vzrostla na úroveň  92,5 %. Měření spokojenosti obyvatel je pro vedení města důležitý zdroj informací a zpětné vazby, které jsou spolu s dalšími informacemi z veřejných projednání využívány pro tvorbu akčních plánů. Spokojenost obyvatel je také jedním z indikátorů strategického řízení. Do budoucna lze sledování spokojenosti podpořit klasickým reprezentativním šetřením populace města.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Veřejnost může výsledky sledovaných indikátorů najít na webových stránkách města Chrudim, v sekci Zdravé město - http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vysledky_a1_chrudim_2015.pdf

Tento indikátor (spolu s dalšími ze sady ECI) jsme sledovali v letech 2004 – 2007 – 2009 – 2011 a nyní i 2015. Pod následujícím odkazem jsou zveřejněny všechny závěrečné zprávy, ze kterých lze sledovat trendy -  http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/spolecne-evropske-indikatory.html

Na konci zprávy z roku 2015 je zobrazena souhrnná spokojenost s jednotlivými aspekty kvality života. V tabulce jsou výsledky za rok 2007, 2009, 2011 a 2015 doplněny o trend vývoje (šipkami) a vývoje z hlediska udržitelnosti (podbarvením).

Výsledky jsou prezentovány na komisi ZM a MA 21, Strategickém týmu pro UR, s výsledky jsou pomocí TZ informovány i média. Jsou předkládány i ZM.

Hodnocení oponenta +1
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ano.

Zasedání zastupitelstva města – usnesení zastupitelstva číslo 403/15 - ZM, 389/13 - ZM, 485/11 - ZM.

Webové stránky města.

Tisková zpráva.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  1,2
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Zpracovatel sociologického průzkumu prezentuje jeho výsledky členům rady města, veřejnost je s výsledky seznámena prostřednictvím článku v Kopřivnických novinách http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=spokojenost-obyvatel-mesta-podle-pruzkumu-roste&clanek=21505 . Závěrečné zprávy všech sociologických průzkumů jsou zveřejněny na webu města www.koprivnice.cz v sekci Radnice/Dokumenty.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  19 % velmi 74,3 % spíše spokojen (rok 2016)
Sebehodnocení +2

 Všechny závěrečné zprávy z provedených průzkumů jsou k dispozici na webu města. V souvislosti s provedeným průzkumem jsou k výsledkům zveřejňovány články v Kopřivnických novinách.

Hodnocení oponenta +2

Bez připomínek

1.4.3 Lze doložit trend v hodnocení spokojenosti případně srovnání s jinými městy?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  ANO

viz komentář 1.4.1 - 5

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Spokojenost obyvatel Litoměřic ve sledovaném období výrazně vzrostla na úroveň  92,5 %. Měření spokojenosti obyvatel je pro vedení města důležitý zdroj informací a zpětné vazby, které jsou spolu s dalšími informacemi z veřejných projednání využívány pro tvorbu akčních plánů. Spokojenost obyvatel je také jedním z indikátorů strategického řízení. Do budoucna lze sledování spokojenosti podpořit klasickým reprezentativním šetřením populace města.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Srovnání s jinými městy lze najít na výsledkovém portálu, který nabízí výsledky sledování indikátorů ECI (Společných evropských indikátorů) a místně specifických indikátorů ve městech ČR.
Portál obsahuje základní srovnání nejdůležitějších indikátorů a jejich výsledků od roku 2003, kdy česká města začala indikátory sledovat, do současnosti.

http://indikatory.ci2.co.cz/cs/eci?category=14&city=All&tags=&=Hledat

http://indikatory.ci2.co.cz/cs/a1-01/titulkovy-indikator-obecna-mira-spokojenosti

 

Hodnocení oponenta +1
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Trend v hodnocení spokojenosti je uveden ve zprávě z provedeného šetření v roce 2015.

http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=509726

 

Nejdůležitějším výsledkem indikátoru spokojenosti občanů s místním společenstvím je skutečnost, že spokojeny jsou více jak dvě třetiny respondentů (71,8 %). Tento výsledek je ovšem horší než v předcházejících letech: 2011 (78,5 %) a 2013 (78,7 %).

Dále je v závěrech zprávy uvedeno:  Při porovnání s jinými městy, kde probíhalo obdobné šetření, je nezbytné konstatovat, že lidé v Jihlavě jsou na základě šetření z roku 2015 spíše méně spokojeni.

 

Výsledky indikátoru Mobilita a místní přeprava cestujících v Jihlavě svědčí z hlediska udržitelnosti o pozitivním výsledku.

 

Základní srovnání s jinými městy je možné získat na stránkách CI2, o. p. s.

http://indikatory.ci2.co.cz/cs

Výsledkový portál nabízí výsledky sledování indikátorů ECI (Společných evropských indikátorů) a místně specifických indikátorů ve městech ČR. Jedná se zejména  o města, která dlouhodobě spolupracují          s CI2, o.p.s nebo mají sama zájem zde publikovat výsledky indikátorů.
Portál obsahuje základní srovnání nejdůležitějších indikátorů a jejich výsledků od roku 2003, kdy česká města začala indikátory sledovat, do současnosti.

 

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  1,2
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Trend ve sledování míry spokojenosti obyvatel - ECI 1 - Spokojenost obyvatel s místním společenstvím

Kromě odpovědi na ordinální otázku identifikující obecnou míru spokojenosti s životem v Kopřivnici měli respondenti možnost vyjádřit míru své spokojenosti také kardinálně, tj. procentuálně na škále (stupnici) od 0 % = žádná spokojenost do 100 % = nejvyšší spokojenost. Průměrná hodnota spokojenosti obyvatel s životem v Kopřivnici byla v červnu 2016 celkem 78,1 %, resp. nejvyšší v posledních osmi letech. V roce 2008 byla hodnota spokojenosti 74,5 %, v roce 2010 byla hodnota spokojenosti 70,1 %, v roce 2012 byla hodnota spokojenosti 70,8 % a v roce 2014 to bylo 70,1 %.

Ze vztahu obecné míry spokojenosti k vybraným sociálnědemografickým ukazatelům vyplývá, že se míra spokojenosti v závislosti na těchto faktorech (věk, pohlaví, vzdělání, ekonomická aktivita a typ bydlení) zásadně nediferencuje.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  19 % velmi 74,3 % spíše spokojen (rok 2016)
Sebehodnocení +2

Spokojenost obyvatel vzrostla.

Hodnocení oponenta +2

Bez připomínek

1.4.4 Je provedena analýza výsledků, a to zejména v případě negativního trendu?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve sledovaném období došlo jednoznačně ke zlepšení práce s výstupy z šetření spokojenosti. Nicméně je třeba tyto výstupy posuzovat v dlouhodobém horizontu a v kontextu dalších výstupů z veřejných projednání apod. Výstupy se následně promítají např. do tvorby akčních plánů, tj. do rozpočtu na příslušný rok. Do budoucna je možné uvažovat o klasických sociologických reprezentativních šetřeních, které by poskytly podrobnější data na větším vzorku populace a doplnily by šetření ECI. Vzhledem k finanční náročnosti lze uvažovat o intervalu cca 5 let.

Je prováděno základní vyhodnocení výsledků šetření ve vztahu k vynakládaným investicím z rozpočtu města; dle posledního měření ale nelze konstatovat, že by se navýšení prostředků v určitých oblastech (kultura, sport) výrazně viditelně projevilo také v hodnocení spokojenosti ze strany veřejnosti; je to dáno mj. tím, že tato šetření mohou být ovlivněna aktuálními událostmi v konkrétním roce či měsíci (např. velké koncerty na náměstí, vinařské slavnosti apod. mají pozitivní dopad, naopak např. diskuze o financování sportu mají spíše negativní dopad apod.), ale i faktem, že spokojenost se dlouhodobě drží na vysoké úrovni a má vzrůstající tendenci.

Opatření jsou přijímána nepřímo – pokud vychází nějaká oblast opakovaně negativně, dostává se téma např. do Plánu zlepšování ZM a MA21.
Je využívána jako podklad k dalším analýzám, podkladům při plánování nebo hodnocení vztahujícím se k úřadu.

Opatření jsou přijímána nepřímo - pokud vychází nějaká oblast opakovaně negativně, dostává se téma např. do Plánu zlepšování ZM a MA21.

Stále je třeba šetření spokojenosti považovat za indikativní a za jeden ze zdrojů informací, resp. zpětné vazby, je třeba je porovnávat např. s výstupy TOP 10 problémů, anket, tematických kulatých stolů, šetření spokojenosti zaměstnanců úřadu apod. a sledovat dlouhodobý trend.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  ANO

viz komentář 1.4.1 - 5

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období došlo jednoznačně ke zlepšení práce s výstupy z šetření spokojenosti. Nicméně je třeba tyto výstupy posuzovat v dlouhodobém horizontu a v kontextu dalších výstupů z veřejných projednání apod. Výstupy se následně promítají např. do tvorby akčních plánů, tj. do rozpočtu na příslušný rok. Do budoucna je možné uvažovat o klasických sociologických reprezentativních šetřeních, které by poskytly podrobnější data na větším vzorku populace a doplnily by šetření ECI.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Zpráva ze šetření spokojenosti obyvatel podrobně popisuje výstupy šetření, ale neobsahuje analýzu příčin a možných opatření. Trend je pozitivní, avšak bez výrazné zásadní změny (v oblasti analýza příčin –> řešení následků) v kvantitě či kvalitě výsledků oproti předchozímu období.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

S výsledky je dále pracováno, pomáhají nám směřovat zaměření aktivit a projektů. Na základě průzkumů ECI indikátorů byla provedena např. optimalizace separačních hnízd, stanovení nebezpečných míst ve městě, upraven jízdní řád MHD apod. (byly vybudovány nové přechody pro chodce, nebezpečné byly osvětleny, vybudovány bezbariérové trasy na základě požadavků veřejnosti apod.)

Hodnocení oponenta +1
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Analýza je uvedena ve zprávách z provedeného šetření.

Zpráva z roku 2015 obsahuje tabulku, která uvádí souhrnnou spokojenost s jednotlivými aspekty kvality života, výsledky za rok 2011, 2013 a 2015 jsou doplněny o trend vývoje a vývoje z hlediska udržitelnosti.

Rovněž tabulka, která ukazuje v souhrnu výsledky jednotlivých indikátorů mobility ve městě.  Jsou uvedeny výsledky na rok 2011, 2013 a 2015 a naznačen trend a vývoj k udržitelnosti.

Zpráva dále obsahuje nejlépe a nejhůře hodnocené projekty.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  1,2
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

Zpráva ze šetření spokojenosti obyvatel podrobně popisuje výstupy šetření, ale neobsahuje analýzu příčin a možných opatření.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Analýza výsledků je součástí závěrečné zprávy sociologického průzkumu. Důvody nespokojenosti malé části respondentů (pouze 6,7 %) s životem v Kopřivnici byly identifikovány prostřednictvím volné otázky (bez nabízených variant odpovědí). Hlavním důvodem nespokojenosti této skupinky dotázaných s životem ve městě je podle spontánních odpovědí vzhled a údržba města, dále pak špatné chodníky, málo parkovacích míst, špatný stav silnic, sociálně vyloučení obyvatelé – Romové, bezdomovci, drogově závislí apod. – a bezpečnost obyvatel, tj. kriminalita a vandalismus. Z komparace výsledků s průzkumy z předchozích let vyplývá, že se hlavní důvody nespokojenosti s životem v Kopřivnici meziročně nezměnily.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  19 % velmi 74,3 % spíše spokojen (rok 2016)
Sebehodnocení +2

 V rámci průzkumu mají lidé možnost zdůvodnit svoji nespokojenost.

Hodnocení oponenta +2

Bez připomínek

1.4.5 Přijímají se opatření na základě provedení šetření?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ve sledovaném období došlo jednoznačně ke zlepšení práce s výstupy z šetření spokojenosti. Nicméně je třeba tyto výstupy posuzovat v dlouhodobém horizontu a v kontextu dalších výstupů z veřejných projednání apod. Výstupy se následně promítají např. do tvorby akčních plánů, tj. do rozpočtu na příslušný rok.

Ve sledovaném období došlo jednoznačně ke zlepšení práce s výstupy z šetření spokojenosti. Nicméně je třeba tyto výstupy posuzovat v dlouhodobém horizontu a v kontextu dalších výstupů z veřejných projednání apod. Výstupy se následně promítají např. do tvorby akčních plánů, tj. do rozpočtu na příslušný rok.

Sociologický průzkum je vždy součástí analytické části přípravy, popř. aktualizace SPRM (město plánuje aktualizovat 2018–2019). Strategický plán pak ve své návrhové části v jednotlivých opatřeních reaguje na výstupy z tohoto šetření. K průzkumům je přihlíženo v rámci přípravy akčního plánu a je konzultován na zasedání strategického týmu UR.

Důvody nespokojenosti občanů se dlouhodobě opakují a jsou řešeny v rámci přípravy investičních či neinvestičních akcí. Jelikož jde o investičně rozsáhlé a náročné projekty (obnova komunikací, cest a chodníků, výstavba parkovišť na sídlištích, zklidnění dopravy v centru města, rekonstrukce a výsadba zeleně ve městě) jsou realizovány v dílčích projektech a není možno uspokojit požadavky všech částí města a jejich obyvatel najednou.

Podněty a problémy ze sociologického průzkumu jsou řešeny s individuálně a k nim jsou přijímána individuální opatření případně jednoduchý akční plán.

Pokud vychází nějaká oblast opakovaně negativně, dostává se téma např. do Plánu zlepšování ZM a MA21. Je diskutován s vedením města a se strategickým týmem UR.

Stále je třeba šetření spokojenosti považovat za indikativní a za jeden ze zdrojů informací, resp. zpětné vazby, je třeba je porovnávat např. s výstupy TOP 10 problémů, anket, tematických kulatých stolů, šetření spokojenosti zaměstnanců úřadu apod. a sledovat dlouhodobý trend.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  ANO

viz komentář 1.4.1 - 5

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období došlo jednoznačně ke zlepšení práce s výstupy z šetření spokojenosti. Nicméně je třeba tyto výstupy posuzovat v dlouhodobém horizontu a v kontextu dalších výstupů z veřejných projednání apod. Výstupy se následně promítají např. do tvorby akčních plánů, t.j. do rozpočtu na příslušný rok. Do budoucna je možné uvažovat o klasických sociologických reprezentativních šetřeních, které by poskytly podrobnější data na větším vzorku populace a doplnily by šetření ECI.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Výstupy z šetření jsou využívány individuálně pro tvorbu strategických dokumentů - akční plány, rozpočet apod., avšak systematická definice souboru opatření na základě výstupů z šetření není zpracovávána.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Opatření jsou přijímána nepřímo - pokud vychází nějaká oblast opakovaně negativně, dostává se téma na jednání komise ZM a MA 21. Poté je výsledek porovnán i s výsledky komunitního plánvání - výstupy TOP 10 problémů, anket, tematických kulatých stolů apod. a je sledován jejich dlouhodobý trend.

Hodnocení oponenta +1
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Podněty a problémy jsou řešeny individuálně a k nim jsou přijímána konkrétní opatření.

Například: na základě průzkumů ECI indikátorů a dalšího podrobného průzkumu MHD byl upraven jízdní řád MHD, zahájena informační kampaň prostřednictvím projektu „Kolmo, busem, pěšky s jihlavskými ježky“ (podrobně viz téma 4 – Doprava)

 

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  1,2
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Není systematicky definován soubor opatření na základě výstupů z šetření, který by sloužil jako vstup do akčních plánů, rozpočtu apod.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Sociologický průzkum je vždy součástí analytické části přípravy popř. aktualizace SPRM. Strategický plán pak ve své návrhové části v jednotlivých opatřeních reaguje na výstupy z tohoto šetření. K průzkumům, které jsou realizovány v meziobdobí (SPRM je vytvořen na 15 let a v polovině času byl aktualizován a průzkumy probíhají každé dva roky) je přihlíženo v rámci přípravy ročního akčního plánu rozvoje města. Důvody nespokojenosti se dlouhodobě opakují a jsou řešeny v rámci přípravy investičních či neinvestičních akcí. Jelikož jde o investičně rozsáhlé a náročné projekty (obnova chodníků, výstavba parkovišť, rekonstrukce komunikací, vzhled města) jsou realizovány v dílčích projektech a není možno uspokojit požadavky všech lokalit a jejich obyvatel najednou. To je pravděpodobně důvodem, proč se zmíněné důvody nespokojenosti v průzkumu objevují opakovaně. Obdobně je tomu i v oblasti kriminality, bezpečnosti a protidrogové prevence. Tato oblast je navíc velmi ovlivněna subjektivním pocitem, který ovšem není podpořen fakty, které vyplývají z policejních statistik.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  19 % velmi 74,3 % spíše spokojen (rok 2016)
Sebehodnocení +2

Problémové oblasti jsou řešeny.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek
- není systematicky definován soubor opatření na základě výstupů z šetření, který by sloužil jako vstup do akčních plánů, rozpočtu apod. - do nichž však město výstupy fakticky zapracovává.

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Oproti předchozímu ÚP došlo k omezení rozrůstání města. V současnosti se vychází při řešení této problematiky z platného ÚP; specificky bude tato oblast řešena v novém plánu udržitelné městské mobility, resp. jeho vstupní analýze. Vzhledem k tomu, že jsou k dispozici data týkající se obvodu všech domů a celkového obvodu zastavěného území města za rok 2014, lze trend vývoje sledovaného jevu v porovnání s údaji za rok 2017 označit jako mírně rostoucí.  Ze získaných údajů lze odvodit, že zejména v období let 2015 až 2017 došlo k ustálení hodnot přírůstku bytů ve městě, tudíž samotný trend lze charakterizovat jako ustálený přírůstek.
Vzhledem k segmentaci zastavěného i zastavitelného území na jednotlivé plochy s daným funkčním využitím a k jejich podílům na výměře zmíněného území lze s ohledem na charakter města považovat funkční využití a prostorové uspořádání území jako vyvážené.
Taktéž většinový podíl nezastavitelného území na celkové výměře území města lze hodnotit příznivě z důvodu aspektu ochrany přírody a krajiny. 
Město ve sledovaném období vytvořilo dlouhodobou vizi kvalitativního rozvoje obsaženou v územním plánu a urbanistických a územních studiích. 

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice má vzpracovaný kvalitní ÚPD, která zajišťuje racionální prostorové a funkční využití území. 

V některých místech dochází i přesto k méně kvalitní výstavbě (část Miřejovické stráně). Město pracuje na ovlivnění těchto faktorů pomocí podpůrných nástrojů, které nejsou povinně zahrnuty v ÚPD. (komunikace se stavebníky, konzultace s městs. architektem, apod.)

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Sebehodnocení 0

Vlivem scelování zastavěných částí došlo k redukci obvodu zastavěného území na 95%. K nárůstu obvodu domů o cca 30% došlo především dostavbou průmyslové zóny, obchodů a služeb (supermarkety a drobní podnikatelé), ale i bytovou výstavbou – jak individuální, tak hromadnou. Město se rozrůstá v souladu s územním plánem. Nově připravený územní plán využívá rozvojových ploch přednostně uvnitř zastavěného území města a snaží se minimalizovat zábory nezastavěného území okolních ZPF, okolní přírody a krajiny (zástavby proluk, brownfields). Omezuje také rozvoj příměstských částí ve prospěch městské zástavby.

Hodnocení oponenta 0

 Popsané tendence územního rozvoje lze hodnotit pozitivně. Zaměření na přednostné využití ploch uvnitř zastavěného území, resp.využití brownfields je žádoucí.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Sebehodnocení 0

Situace je uspokojivá.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.5.1 Prosazuje obec při umisťování nových staveb požadavek, aby umístění negenerovalo zbytečnou dopravní zátěž okolí a klidových zón obce?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Při umísťování nových staveb se vychází z územního plánu z roku 2009 (Změna č. 2 z roku 2015) (viz oblast 1.1).

Současně platný územní plán včetně změn byl pořízen v souladu s platnou legislativou autorizovaným architektem, který v rámci pořízení stanovil koncepci území včetně koncepce rozvojových lokalit, spolu se stanovením regulativů jejich využití. Lokality byly navrhovány mimo jiné i s ohledem na náročnost budování technické a dopravní infrastruktury a současně je doporučováno využití stávajících proluk v zástavbě z důvodu minimalizace rozšiřování zastavěného území města.

Konkrétní příklady snížení dopravní zátěže jsou následující: 

 • nový sběrný dvůr přesunut do centra města do docházkové vzdálenosti redukce dopravy (na základě zvýšujícího se množství ukládaného odpadu lze usoudit, že by došlo ke znatelnému nárůstu dopravy, pokud by stejné množství mělo být uloženo na bývalý sběrný dvůr na okraji města v části Želetice)
 • připravuje se výstavba nových komunikací (II/247 přivaděč k průmyslovým zónám Prosmyky-Litoměřice a přeložka silnice I/15 východní obchvat) odvedení dopravy  z centra města 
 • od roku 2017 došlo k omezení vjezdu nákladních vozidel do centra města (vyloučení tranzitní dopravy)
 • v roce 2016 výstavba nového záchytného parkoviště u vlakového a autobusového nádraží, tuto problematiku bude řešit také plán udržitelné městské mobility, který se zpracovává a bude podkladem pro celkovou novou koncepci rozvoje dopravy ve městě s výhledem do r. 2050.
 • 1.5.A Kompaktnost městské zástavby ?
  584

Hodnota indikátoru 1.5.A:

r. 2007 (orientační údaje)
- obvod všech domů = 227,6 km
- celkový obvod zastavěného území (dle územního plánu) = 40,07 km -> tzn. výsledek je cca 568 %

r. 2014 (orientační údaje)
- obvod všech domů (dle katastru) = 232,7 km
- celkový obvod zastavěného území (dle územního plánu) = 40,1 km

r. 2017 (orientační údaje)
- obvod všech domů = 234 km
- celkový obvod zastavěného území (dle územního plánu) =
40,1 km -> tzn. výsledek je cca 584 %

1.5.B Urbanistická struktura - podíl počtů bytů v rodinných domcích a v bytových domech z celkového počtu bytů (v %)
SLDB 2011
- obydlené byty celkem = 10.037
- z toho:
- v rodinných domech = 1.997
(20 %)
- bytové domy =  7.933 (79 %)
- jiné = 107 (1 %)

Výstavba bytů
rok     celkem     RD     BD

2012  29            18      10
2013  20            12
2014  6               6
2015  14             9        5
2016  11            11      
2017  11            11

1.5.C Nově navrhované zastavitelné plochy
a) k jeho současné výměře
b) k navrhovaným přestavbovým plochám uvnitř zastavěného území.

V ÚP je vymezeno 706,7 ha zastavěného území. Mimo zastavěné území ÚP navrhuje 92,4 ha zastavitelných ploch. Uvnitř zastavěného území obce je navrženo 110,5 ha zastavitelných nebo přestavbových ploch.

r. 2014 - výsledek a) 0,13, b) 0,84 (dle současně platného ÚP, původní ÚP z roku 1998 neexistuje v elektronické podobě - nelze ověřit vývoj tohoto ukazatele)

r. 2017 - aktualizováno bude po vydání změny č. 3 ÚP (předpoklad konec roku 2018)

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Oproti předchozímu ÚP došlo k omezení rozrůstání města. 
Vzhledem k tomu, že jsou k dispozici data týkající se obvodu všech domů a celkového obvodu zastavěného území města za rok 2014, lze trend vývoje sledovaného jevu v porovnání s údaji za rok 2017 označit jako mírně rostoucí.
Trend v dalších letech 2015 - 2017 je ustálený.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Souhlasím s pospisem situace.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Vzhledem k tomu, že město Chrudim má zpracovaný kvalitní ÚPD a pro všechny významnější rozvojové lokality jsou zpracovávány zástavbové studie, lze konstatovat, že v maximální možné míře je eliminován negativní vliv nových staveb na životní prostředí.

Územně plánovací dokumentaci lze najit na http://www.chrudim.eu/mesto/strategicke-dokumenty/uzemni-plan-mesta.html

Územní studie jsou k nahlédnutí nejen v tištěné podobě na Odboru územního plánování a regionálního rozvoje, ale i na webových stránkách města http://www.chrudim.eu/obcan/odbory-meu/odbor-uzemniho-planovani-a-regionalniho-rozvoje/studie.html

Nově připravovaný územní plán Chrudim je možné shlédnout na http://www.chrudim.eu/uzemne-planovaci-dokumentace/chrudim.html

 • 1.5.A Kompaktnost městské zástavby ?

Hodnota indikátoru:

 

2000: Tato data můžeme považovat za orientační – nejsou dostupná v digitální podobě

 

Obvod města s jeho částmi (zast. uz.) = 53 623 m Obvod budov= 238 026m

Tzn., že výsledek je +/- : 238 026m/53 623 m = 443,8 %

2011:
Obvod města s jeho částmi (zast. uz.) =69 975m Obvod budov= 279 067m

279 067m/69975m = 398,8%

2015:
Obvod města s jeho částmi (zast. uz.) =71 545 m Obvod budov= 282 663m

282 663 m/71 545 m = 395,1%

Sebehodnocení +1

Měnící se infrastruktura města zajišťuje minimalizaci ztrát v dopravě – obchvat, západní komunikační propojení, cyklostezky, tepelném hospodářství - napojení na horkovod, zateplování budov a obsluze ostatní technickou infrastrukturou – plyn, voda, kanalizace.

Snaží se využívat přednostně zastavěné území města a snaží se minimalizovat zábory nezastavěného území okolních ZPF, okolní přírody a krajiny (zástavby proluk, brownfilds).

K expanzivnímu vývoji města došlo po roce 1996 a to především výstavbou obchodů a služeb (supermarkety a drobní podnikatelé), průmyslovými zónami, ale i bytovou výstavbou – jak individuální, tak hromadnou. Město se rozpíná v souladu s územním plánem. Výsledná čísla jsou větší, protože zastavěné území propojujeme (místní části), zcelujeme. Průmyslová zóna poskytuje pracovní příležitosti pro obyvatele města, máme platné regulativy pro její osazování.

Ve městě se snažíme uspokojovat poptávky po plochách a pozemcích pro různé typy bydlení ve městě, jsou k tomuto účely využívány i brownfieds.

Hodnocení oponenta +1
Město výrazně změnilo politiku umisťování nových staveb pro bydlení, vybavenost i výrobních a skladovacích provozů ze zastavitelných ploch a z rezerv mimo současné zastavěné území města do proluk a na "brownfields", což snižuje zábory ZPF i dopravní náročnost obsluhy
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město připravuje nový územní plán. Kompaktní zástavba je jedním z hlavních bodů koncepce návrhu nového územního plánu. Město má zpracovaný dopravní model a má tak přehled o dopravní zátěži ve všech částech města i jednotlivých ulicích.

Rada města Jihlavy schválila usnesením číslo 77/17-RM návrh smlouvy o dílo na dopracování Územního plánu města Jihlavy.

 

Město má zpracovány územní studie veřejných prostranství -  Špitálské předměstí, Na Bělidle, Handlovy Dvory, Havlíčkova ul., Sidliště I.

Jsou vytipovány další.

 

 

 

 • 1.5.A Kompaktnost městské zástavby ?
  497

R. 2008

-celkový obvod všech domů dle ZABAGEDu = 514,57 km

- celkový obvod zastaveného území dle staršího územního plánu = 143,77 km

-tzn., že výsledek je cca 358 %

 

R. 2016

-celkový obvod všech domů dle katastru nemovitostí = 815,41 km

-celkový obvod všech domů dle základní územní identifikace = 676,94 km

-celkový obvod zastaveného území dle současného územního plánu = 136,13 km

-tzn., že výsledek je cca 599 % dle KN a 497 % dle základní územní identifikace

 

Katastr nemovitostí však neuvádí jen budovy ale i nádvoří (konkrétně druh využití pozemku: zastavěná plocha a nádvoří).

 

Zmenšení obvodu zastavěného území bylo způsobeno scelováním zastavěných částí.

Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

 Z údajů je zřejmé, že obvod zastavěného území města klesl. Jinak doložení výpočtu lze obecně považovat za pozitivní. Dále je zřejmé, že město má zpracovanou evidenci brownfields ve správním území, což lze rovněž považovat za pozitivní. Uvedený podklad je přehledný.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Obec prosazuje při umisťování nových staveb požadavek, aby umístění negenerovalo zbytečnou dopravní zátěž okolí a klidových zón obce. Územní plán důsledně vymezuje funkční plochy pro průmysl, služby, bydlení a zemědělskou výrobu.

V územně analytických podkladech (ÚAP) jsou sledovány jednotlivé funkční plochy, záměry na změny v území, při každé aktualizaci ÚAP je zpracováván rozbor udržitelného rozvoje území a stanovovány problémy k řešení v ÚPD.

Město se snaží o zachování přirozeného oddělení průmyslu a rezidenční zóny města prostřednictvím železniční tratě (postupná změna „starého závodu Tatra„ na komerční zónu, město také vykoupilo bývalé průmyslové objekty Tatry v městském sadu a za budovou MÚ a snaží se je postupně přeměnit na plochy pro rekreaci, oddech a veřejnou infrastrukturu).

Průmyslový park Kopřivnice se nachází na okraji města při komunikaci I/58. Usnesením zastupitelstva je vyloučeno jednání o vstupu takového investora do Parku, který je spediční a skladovací firmou, protože lze očekávat, že by její činnost zvyšovala dopravní zátěž města a jeho okolí.

Město realizuje projekty na podporu rozvoje cyklistiky a to jak pro rekreační účely, tak za účelem dopravy do zaměstnání, za nákupy a službami. 

 • 1.5.A Kompaktnost městské zástavby ?

V rámci stávajícího územního plánu nejsou hodnoty potřebné pro výpočet indikátoru vyčísleny. Město připravuje nový územní plán a v návaznosti na něj budou vstupní údaje výpočtu vyčísleny.

Sebehodnocení 0

Město se rozvíjí v souladu s územním plánem. Snaží se přednostně využívat zastavěné území města a snaží se minimalizovat zábory nezastavěného území okolních ZPF, okolní přírody a krajiny. V oblasti dopravy podporuje rozvoj cyklistiky.

K expanzivnímu vývoji města došlo na počátku tisíciletí a to především výstavbou nové průmyslové zóny, která přivedla do města nové investory, kteří eleminovali výpadek v zaměstnanosti způsobený útlumem činnosti u tradičního zaměstnavatele společnosti Tatra. Na druhou stranu pro výstavbu nových obchodů a služeb (supermarkety a drobní podnikatelé) byly využívány lokality v zastavěném území města (např. brownfield starého závodu Tatry, nebo zmenšení plochy autobusového nádraží).

Hodnocení oponenta 0

Bylo by vhodné doplnit indikátor kompaktnosti městské zástavby. Jinak bez připomínek. Přístup města lze hodnotit pozitivně.

1.5.2 Prosazuje město takovou funkční diferenciaci využití území, aby vyhovovala jak z hledisek fungování města a jeho dopravní obsluhy, ale i zdravého životního prostředí a podmínek života obyvatel i návštěvníků?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

V územním plánu stanovené plochy s rozdílným způsobem využití nabízejí pestrou nabídku funkcí, umožňující vznik kvalitního prostředí příznivého jak pro stávající obyvatele, tak pro potencionální návštěvníky.
Z hlediska urbanistické koncepce města je vycházeno ze stávajících prvků  jeho urbanistické struktury, kterou představuje historické jádro města, vnitřní prstenec kompaktního města, vnější prstenec, koridor řeky, městská nábřeží řeky Labe a přilehlé ostrovy a také lokální centra městských částí. Pro potřebu územního rozvoje jsou ve smyslu územního plánu zastavěná území a zastavitelné plochy rámcově rozčleněny na území stabilizovaná, rozvojová a přestavbová. Rozvojová území představují plochy určené pro novou výstavbu se specifikací jejich využití, území přestavbová jsou tvořena plochami převážně uvnitř zastavěného území určenými k jinému než stávajícímu využití a území stabilizovaná tvoří všechny plochy, jejichž využití se územním plánem nemění. 
Správní území města je pro účel územního plánu členěno na přibližně stejnorodé plochy využití území. Každá plocha s rozdílným způsobem využití je definována z hlediska hlavního využití, přípustného nebo nepřípustného využití a dalších podmínek a z hlediska jejich prostorového uspořádání (forem zástavby).
Z hlediska dopravní obsluhy územní plán částečně stabilizuje páteřní trasy základního komunikačního systému (silnice č. I/15, II/247, II/261) s návrhem jejich úpravy, dále stabilizuje silniční síť tvořenou silnicemi III. třídy a místními i účelovými komunikacemi v území, dále stabilizuje koridory železniční dopravy (železniční trať č. 072 a 087), koridor vodní dopravy (vodní cesta E20 na toku Labe) a systém pěších tras. Respektuje stávající návrhy koncepce rozvoje cykloturistické dopravy a zohledňuje potřeby řešení dopravy v klidu v návaznosti na strmý nárůst automobilizace.  
Územní plán současně stabilizuje, ale i navrhuje plochy sídelní zeleně.
Územní plán rozvíjí budování technické infrastruktury v rámci zastavitelných ploch - voda, kanalizace, elektro, plyn, zásobování teplem. Územní plán taktéž navrhuje veřejná prostranství ve vyjmenovaných zastavitelných plochách a vymezuje významné plochy stabilizovaných prostorů veřejných prostranství celoměstského významu s převládající úlohou reprezentace města.
Koncepce uspořádání krajiny je zajištěna koordinací zájmů a vztahů v nezastavěném území a ve smyslu charakteru využití, limitujících jevů a utváření krajiny pak toto území dělí na plochy přírodní, zemědělské a smíšené nezastavěného území.

viz UP na webu města - https://www.litomerice.cz/uzemni-plany/846-uzemni-plan-litomerice

 • 1.5.D Dostupnost veřejných parků, prostranství a služeb ?
  ANO
 • 1.5.B Urbanistická struktura ?
  ANO

Hodnota indikátoru 1.5.B:

V rámci zprávy o uplatňování ÚP bylo prověřeno využití navrhovaných ploch pro bydlení s výsledkem, že využito bylo cca 18 %.

Hodnota indikátoru 1.5.D:

Dostupnost veřejných prostranství a veřejných parků je velmi dobrá. V centru města byl v roce 2008 postaven nový park Václav a Havla, který je v dosahu 300 pro většinu objektů v MPR. Park Jiráskovy sady je také v centru města postaveného před II. sv. válkou.

celková výměra správního území Litoměřice - 1798,67 ha
výměra zastavěného a zastavitelného území - 827,48 ha (46 %)
výměra nezastavitelného území - 971,19 ha (54 %)

V rámci zastavěného a zastavitelného území představují plochy s rozdílným využitím následující podíly:

plochy bydlení - 244,1 ha
(29,5 %)

plochy rekreace - 69,1 ha
(8,3 %)

plochy občanského vybavení - 102,9 ha (12,4 %)

plochy veřejných prostranství - 5,1 ha (0,6 %)

plochy smíšené obytné (bydlení+služby) - 120,9 ha
(14,6 %)

plochy výroby a skladování -
93,4 ha (11,3 %)

plochy DI a TI - 112,7 ha
(13,6 %)

plochy sídelní zeleně - 79,2 ha
(9,6 %)

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Vzhledem k segmentaci zastavěného i zastavitelného území na jednotlivé plochy s daným funkčním využitím a k jejich podílům na výměře zmíněného území lze s ohledem na charakter města považovat funkční využití a prostorové uspořádání území jako vyvážené.
Taktéž většinový podíl nezastavitelného území na celkové výměře území města lze hodnotit příznivě z důvodu aspektu ochrany přírody a krajiny. 

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Funkční diferenciace území stanovenou v ÚPD lze považovat za vyváženou. 

V oblasti Miřejovické stráně je v současné podobě nízký podíl občanské vybavenosti a veřejných prostor. Město vyjednává o realizaci těchto objektů (hotova územní studie) a o stavbě páteřní komunikace. 

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Navržená koncepce rozvoje města vychází ze zásad:

 • rozvíjet především jádrové území Chrudimě a to severním, doplňkově jihovýchodním směrem od stávající zástavby, přičemž územní plán musí respektovat také územně připravený rozvoj jižním směrem,
 • v okrajových místních částech se omezit na nekapacitní dostavbu,
 • neumožnit rozptýlenou výstavbu rodinných domů v krajině, a to ani přestavbou chatových nebo zahrádkářských lokalit, neboť je z hlediska řešení dopravy a inženýrských sítí neekonomická,
 • podporovat rekreační využití území podél Chrudimky, zejména zde vymístit nevhodně situované výrobní a skladové areály a nahradit je plochami přírodního charakteru, zprůchodnit území kolem toku a doplnit zde plochy územního systému ekologické stability, v záplavových územích zamezit situování nových staveb,
 • zatraktivnit město z hlediska turistického ruchu doplněním sportovních a rekreačních ploch nadmístního charakteru na plochách mezi Chrudimí a Železnými Horami vč. autokempinku Podhůra, ve výhledu zde zvážit i situování golfového hřiště,
 • umožnit rozvoj komerčních aktivit a administrativních center firem, situovat je na hlavních příjezdových trasách do města (Dašická, prodloužení ulice Novoměstské) a také jižně průmyslové zóny Transporta,
 • rozvoj průmyslové výroby s negativním dopadem na okolní zástavbu omezit na dosud nevyčerpané plochy stávajících průmyslových zón, zónu nadmístního významu při ulici Dašické řešit jako územní rezervu (pro případného strategického investora) vč. možnosti zavlečkování.

 

Podle SLDB 2011 bylo v Chrudimi v roce 2011 celkem 3 262 domů, z toho bylo 8,8 % neobydlených domů s byty a 91,05 % trvale obydlených. Z celkového počtu 2 970 trvale obydlených domů tvořily rodinné domy 87 % a bytové domy 19,02 %. Nejvíce domů ve městě mělo 1 - 2 nadzemní podlaží. Podle počtu bytů v domě převažovaly domy s 1 bytem.

Největší počet domů v Chrudimi v roce 2011 byl ve vlastnictví fyzických osob a nejméně domů vlastnilo bytové družstvo. Na území města se nachází vysokopodlažní i nízkopodlažní zástavba, převládají nízkopodlažní domy. Ve městě se nachází celkem 565 bytových domů, z toho je 37 domů ve vlastnictví státu a města Chrudim.

V roce 2011 bylo ve městě celkem 10 348 bytů, z toho bylo 890 neobydlených bytů. Podíl trvale obydlených bytů v rodinných domech v roce 2011 byl 27,6 %, naproti tomu podíl bytů v bytových domech představoval 71,2 %.

Z trvale obydlených bytů v roce 2011 tvořily 41 % byty v osobním vlastnictví, 23,4 % byly byty ve vlastním domě a 20 % byly byty nájemní. V roce 2011 byla ve městě v obydlených bytech průměrná velikost obytné plochy bytu 62,7 m2, Podle počtu obytných místností v roce 2011 jednoznačně převažovaly v obydlených bytech čtyřpokojové byty.

 

 • 1.5.B Urbanistická struktura ?
 • 1.5.D Dostupnost veřejných parků, prostranství a služeb ?

Hodnota indikátoru:

2011 s daty 2001:

26,7 % byty v rodinných domcích

72,3 % bytů v bytových domech

0,96% ostatní

8998 bytů celkem
2407 bytů v rodinných domech
6505 bytů v byt. domech

86 ostatní budovy

data ze sčítání SLDB 2011: komentář v popisu textu

10 348 bytů celkem
3 014 bytů v rodinných domech
7 188 bytů v byt. domech

146 ostatní budovy

29,1 % byty v rodinných domcích

69,5 % bytů v bytových domech

1,41 % ostatní

 

Hodnota indikátoru 1.5.D:

Dostupná data jsou z roku 2012, jejich aktualizace se připravuje v roce 2016:

Dostupnost separačních hnízd pro obyvatele do vzdálenosti 300 m činí 88,14%

Dostupnost veřejných prostranství nad 5000 m2 pro obyvatele do vzdálenosti 300 m činí 66,53% a dostupnost všech ostatních odpočinkových ploch činí 87,6%

Dostupnost zastávek MHD pro obyvatele do vzdálenosti 300 m činí 83,16%

Dostupnost veřejných škol pro obyvatele do vzdálenosti 300 m činí 55,34%

Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Sebehodnocení města vystihuje stav v území
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město se prostřednictvím územního plánu snaží docílit optimální hustoty zástavby, na jednotlivé rozvojové plochy bude zpracovávat územní studie, které navrhnou vhodnou skladbu budoucí zástavby. Pomocí dopravního modelu je možné simulovat různé varianty rozvoje jejich dopravních řešení.

 • 1.5.B Urbanistická struktura ?
  24,65 / 74
 • 1.5.D Dostupnost veřejných parků, prostranství a služeb ?

a) 24,65 % - v rodinných domech

b) 74,00 % - v bytových domech

Hodnota indikátoru 1.5.D:

indikátor doplňkový

Mapka - viz příloha  č. 11.

 

Doklad o doložení dostupnosti veřejné zeleně je jedním z podkladů pro zpracování nového územního plánu.

 

Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

 Doložení údajů forem bydlení je pozitivní. Zatím z údajů nejsou patrné tendence, to bude zřejmé, až budou k dispozici údaje za další období. Podklad dostupnosti veřejné zeleně je přehledný, a vypovídá o tom, že dostupnost je větší části města celkem vyhovující.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Hlavní zásadou urbanistické koncepce města zpracované v územním plánu (pořízeného v létech 2005-2009) při vytváření podmínek pro rozvoj území jsou požadavky na ochranu architektonických, urbanistických a přírodních hodnot území při navázání na dosavadní urbanistický a stavební vývoj jednotlivých katastrálních území. Koncepce rozvoje území vychází z prognózy vývoje bydlení ve střednědobém výhledu (do r. 2020), opírající se o komplexní zhodnocení podmínek řešeného území. Je předpokládána stagnace počtu obyvatel a výstavba cca 50 nových bytů ročně. Asi u 1/5 z uvedeného počtu bytů je možné předpokládat jejich vybudování bez nároků na nové plochy vymezené územním plánem jako návrhové (půdní vestavby, přístavby, změny využití objektů, výstavba v prolukách a na větších zahradách apod.). Uvedená bilance je také výchozím předpokladem pro bilancování potřeby ploch a dimenzování technické infrastruktury.

V roce 2016 zahájilo město přípravu nového územní ho plánu. Jeho zadání je zveřejněno na internetových stránkách města. http://www.koprivnice.cz/urad/uzemni_plany/koprivnice/novy_plan.pdf

V roce 2016 zpracovalo město Územní studii sídelní zeleně. Jejím účelem je evidence, hodnocení a návrh obnovy a tvorby sídelní zeleně s cílem zajistit zlepšení kvality prostředí v sídle a jeho ekologickou stabilitu. Zeleň v sídle je navrhována jako funkčně a prostorově spojitý systém zeleně zastavěného území, vodních prvků a zastavitelných ploch v návaznosti na zeleň v krajině včetně zajištění průchodností území. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=uzemni-studie-koprivnice&up=uzemni-studie-koprivnice-zelen#studie

V roce 2017 je zpracovávaná Územní studie krajiny správního obvodu ORP Kopřivnice. Studie by měla obsahovat stanovení cílové vize krajiny, návrh opatření na ochranu a rozvoj hodnot a potenciálů krajiny, pro optimalizaci hospodaření v krajině, pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny pro člověka, doporučení opatření ke zlepšení vodního režimu krajiny, ke zvýšení retence v území a ke zlepšení protipovodňové ochrany území, zpřesnění migračně významných území a koridorů, doporučení opatření v souvislosti s adaptací na změnu klimatu a další. V rámci analytické části studie byli vyzváni ke spolupráci také obyvatelé ORP, jako znalci a uživatele krajiny, neboť bylo třeba stanovit a popsat současný stav krajiny, její hodnoty a její slabiny.

 • 1.5.B Urbanistická struktura ?
  21,55 % bytů je v RD, 78,05 % bytů je v BD (dle výsledků SLDB 2011)
 • 1.5.D Dostupnost veřejných parků, prostranství a služeb ?
  85,93 %

Hodnota indikátoru je odvozena od podílu obyvatel městské části Kopřivnice na celkovém počtu obyvatel. Dostupnost veřejné infrastruktury v městské části je lepší, než ve třech místních částech, které mají vesnický charakter území.

Sebehodnocení 0

 Historickým vývojem se Kopřivnice stala sídlištním městem. Individuální bydlení je především ve třech místních částech, které jsou součástí města. V územním plánu je dostatek pozemků pro novou individuální bytovou výstavbu, jsou pro ně zpracovány územní studie. 

V souvislosti s přípravou nového územního plánu bude provedena revize těchto zastavitelných ploch. Záměrem města je zmenšit jejich rozsah.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek. Komplexní přístup města lze hodnotit jednoznačně pozitivně.

1.5.3 Má město jasnou vizi dalšího kvalitativního rozvoje města, obsaženou v ÚPD?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Platný územní plán svou koncepcí vymezuje prověřené množství ploch pro rozvoj města i s ohledem na dlouhodobý rozvoj. Kvalita tohoto potenciálního rozvoje je podpořena regulativy vyplývajícími z ÚP - stanovení hlavního, přípustného a nepřípustného využití, požadavky na zpracování územních studií autorizovanými osobami a v neposlední řadě konzultace a odborné rady městského architekta.

Přestože je snahou města přednostně využívat proluky v zastavěném území a zabývá se využitím současných brownfields, dochází k postupnému naplňování i rozvojových ploch, zejména s funkcí pro bydlení. V případě ploch s podmíněným zpracováním územní studie je při jejich naplňování postupováno v souladu s konkrétní studií.

Záměry jednotlivých investorů jsou konzultovány s městským architektem.

Celkové vyhodnocení využití zastavitelných ploch proběhlo v rámci projednání Zprávy o uplatňování ÚP (schváleno zastupitelstvem města v dubnu 2016).

 - viz UP na webu města - https://www.litomerice.cz/uzemni-plany/846-uzemni-plan-litomerice

- odkaz na Zprávu o uplatňování ÚP za uplynulé období - https://www.litomerice.cz/images/Clanky/our/uradUzemnihoPlanovani/zouup/litomerice/litomerice_zouup_duben_2016.pdf

Mimo ÚPD projednává město s vlastníky nemovitostí regulativy/podmínky zohledňující kvalitu zástavby -  viz projekt "Miřejovická stráň - soubor rodinných domů Jasanová".

 • 1.5.C Nově navrhované zastavitelné plochy ?
  ANO

Podíl ploch s podmínkou prověření jejich využití vzhledem k celkovému počtu rozvojových ploch: 44 %

Podíl zpracovaných územních studií vložených do iLAS k celkovému počtu požadovaných studií: 36 %

Celkový počet rozvojových ploch: 25, z toho počet ploch s podmínkou prověření jejich využití územní studií: 11

Počet územních studií vypracovaných ve smyslu platné ÚPD a vložených do iLAS: 4

Konzultace městského architekta (počet hodin/rok): 160 h

Přizovány jsou 4 územní studie veřejného prostranství: areál bývalých kasáren Pod Radobýlem (dokončení 03/2018), Rybáře, městská část Želetice a MPR (vše dokončení 2019)

Od vydání Změny č. 1 ÚP v roce 2011 nebyly vymezeny žádné nové zastavitelné plochy mimo zastavěné území.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město ve sledovaném období vytvořilo dlouhodobou vizi kvalitativního rozvoje obsaženou v územním plánu a urbanistických studiích a pořizuje studie na další území.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město má v ÚPD obsaženo značné množtví rozvojových ploch, které se postupně naplňují. 
Město využívá u vybraných ploch k zajištění kvalitního rozvoje územních studií a dalších dokumentů (Výpis regulativů pro RD v části Miřejovické stáně).

U výstavby RD na Miřejovické stráni se v některých případech nedaří naplňovat principy kvalitní architektury a urbanismu.
 

 

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim pořizuje nový územní plán, který je zpracováván v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášky č. 500 „O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti“ a vyhlášky č. 501 „O obecných požadavcích na využívání území“, ve znění pozdějších předpisů. S pořizováním nového územního plánu se započalo ke konci roku 2007.

Ke konceptu Územního plánu Chrudim byla zpracována dokumentace „Posouzení vlivu územně plánovací dokumentace – vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“. Zpracovatel vyhodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace) na základě posouzení z hlediska předpokládaných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví navrhl, aby příslušný úřad vydal souhlasné stanovisko k posuzované územně plánovací dokumentaci.

Na zpracování územního plánu Chrudim byla v roce 2009 získána dotace z Integrovaného operačního programu (IOP) na aktivitu 5.3b) Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik.

Územní plán Chrudim je zpracováván v souladu s nadřazenými dokumentacemi - Politika územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), zpracovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v roce 2008 a schválená usnesením vlády ČR č. 929 dne 20. 7. 2009.

Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezeny správními obvody obcí s rozšířenou působností (ORP). Rozvojové osy jsou vymezeny s výraznou vazbou na významné dopravní cesty.

Řešené území města Chrudimě se nachází v rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové/Pardubice. Jedná se o území, jehož rozvoj je výrazně ovlivňován vazbou na jádro rozvojové oblasti (území ovlivňované rozvojovou dynamikou krajských měst při spolupůsobení města Chrudim). Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně vytvářet podmínky pro veřejnou infrastrukturu.

Rozvojové koridory – ŽD2 Chrudim – Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř (koridor konvenční železnice celostátní). Vedení kapacitní dopravní cesty částečně novým koridorem, kde je ve stávající stopě vysoká intenzita osobní dopravy. Zavedení dopravy šetrnější k životnímu prostředí do oblastí se zvýšenou ochranou přírody a krajiny. Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně vytvářet podmínky pro zvýšení přepravní rychlosti dopravy a atraktivity koridoru.

Výše uvedené skutečnosti mají vliv na řešení ÚP Chrudimě – předpokládá se nárůst obyvatel města a zlepšení dopravního spojení do Pardubic. Zásady územního rozvoje (ZÚR) Pardubického kraje (AURS, spol. s r. o., ve spolupráci s DVH CR, spol. s r. o., 2009).

Ze ZUR vyplývá mimo jiné požadavek na navržení a rozšíření koridoru pro umístění stavby D05 – přeložky silnice I/37 Medlešice – Chrudim – Slatiňany, tento i další požadavky vyplývající ze ZUR jsou ÚP Chrudim respektovány.

Byla zahájena stavba silničního obchvatu města na silnici I/37.

Dostupnost místních veřejných parků, separačních hnízd, zastávek MHD, škol, zdravotních služeb apod. je vyhodnocována prostřednictvím indikátoru ze sady ECI A4. Využíváme pro toto sledování systém GIS.

příloha - vývoj zastavěného území v letech 1997 - 2020

Hodnocení oponenta +1
Město má jasnou vizi dalšího kvalitativního rozvoje v ÚPD, ale mnohá žádoucí opatření jsou bohužel v kompetenci kraje nebo ústředních orgánů státní správy a jimi řízených organizací (MD, ŘSD, SŽDC..), takže jejich realizace pokulhává za potřebami
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Rozvoj města ve smyslu především bydlení a dalších městotvorných funkcí je v kapacitním smyslu jednoznačně podporující centrální roli města. Územní plán pro rozvoj vymezuje v širším centru 320 ha zastavitelných pozemků. V příměstských částech je vymezeno 40 ha (nově pouze 25 ha).

 • 1.5.C Nově navrhované zastavitelné plochy ?
  0,31 / 4,11

a)k jeho současné výměře

b)k navrhovaným přestavbovým plochám uvnitř zastavěného území

Hodnota indikátoru:

a) 5,96 km2: 19,10 km2

b) 5,96 km2: 1,45 km2

 

Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

 Doložení údajů je přehledné což lze hodnotit pozitivně.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Hlavním cílem  urbanistické koncepce navržené v územním plánu je vytvoření podmínek pro rozvoj správního území:

 • dostatečnou nabídkou ploch pro novou obytnou výstavbu za účelem udržení stabilního počtu obyvatel a zlepšování věkové struktury;
 • nabídkou ploch pro rozvoj veřejné infrastruktury (občanské vybavenosti);
 • nabídkou ploch pro rozvoj výroby a služeb za účelem podpory ekonomiky, vytváření pracovních míst a zabezpečení služeb v území;
 • nabídkou ploch pro rozvoj především každodenní a víkendové rekreace a relaxace;
 • vymezením ploch pro územní systém ekologické stability a krajinnou zeleň.

Platný územní plán vymezuje prověřené plochy pro rozvoj města i s ohledem na jeho dlouhodobý rozvoj. Kvalita tohoto potenciálního rozvoje je podpořena regulativy vyplývajícími z ÚP - stanovení hlavního, přípustného a nepřípustného využití, požadavky na zpracování územních studií autorizovanými osobami.

Územní plán byl pořizován v letech 2005–2009, do roku 2017 byly k němu schváleny 4 změny. Veškerá dokumentace je přístupná na webu http://www.koprivnice.cz/index.php?id=uzemni-plan-koprivnice&up=koprivnice#kop

V roce 2017 bylo zadáno zpracování nového územního plánu. Návrh zadání ÚP Kopřivnice je na webu http://www.koprivnice.cz/urad/uzemni_plany/koprivnice/navrh_zadani_UP_Koprivnice.pdf

 • 1.5.C Nově navrhované zastavitelné plochy ?

V územním plánu z roku 2009 není návrh zastavitelných ploch v území rozdělen na území v zastavěném a mimo zastavěné území. Nově navrhované zastavitelné plochy (v zastavěném i nezastavěném území) činily 179 ha, tj. 6,5 % z celkové výměry území města (2748,7 ha). Zastavěné území města je 916 ha, tj 33,32 % z celkové výměry města. 

Město připravuje nový územní plán, který by měl částečně zmenšit rozsah zastavitelných ploch. Požadovaný indikátor bude vypočten ve vztahu k tomuto novému územnímu plánu.

Sebehodnocení 0

Město má jasnou vizi dalšího kvalitativního rozvoje v ÚPD. Realizace řady dlouhodobě plánovaných opatření je v kompetenci kraje nebo ústředních orgánů státní správy a jimi řízených organizací (MD, ŘSD, SŽDC..) - např. přeložka silnice I/58 - obchvat Vlčovic. Město se svými intervencemi snaží přípravu a realizaci opatření urychlit.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek.

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město již běžně projednává zásadní investiční záměry s veřejností. Veškeré tyto investiční záměry jsou konzultovány s městským architektem, který dohlíží na dodržení ucelené koncepce rozvoje sídla, tak jak je uvedena v územním plánu a dalších dokumentech.
Pro významné stavby město vždy vybíralo kvalitní odborníky, kteří mají zkušenosti s  daným záměrem projektu. 

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Město soustavně pracuje na zkvalitňování výstavby, a to prostřednictvím práce městského architekta, vyhlašováním arch. soutěží i projednávání projekt. záměrů v rámci participačních procesů.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Město nejen využívá služeb smluvního architekta, ale vypisuje i arch. soutěže na náročnější záměry
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Sebehodnocení 0

 Město má architekta v zaměstnaneckém poměru, kromě toho byla zřízena komise rady města pro architekturu a urbanismus.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.6.1 Vyhlašuje obec na projekty důležitých veřejných prostorů a staveb urbanistické nebo architektonické soutěže ve spolupráci s ČKA?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

- Architektonické studie jsou a byly vyhlašovány na vybrané důležité projekty, jako např.:

 •  Areál seniorů na Dómském pahorku a  na prostory na Březinově cestě ( před rokem 1999)              
 • 1. soutěž " Revitalizace území bývalých kasáren Armády ČR v Litoměřicích" pomocí společnosti Petra Parléře, o.p.s. Předmětem soutěže bylo vypracování ideového návrhu  na revitalizaci území bývalých kasáren pod Radobýlem. Soutěž byla vyhlášena jako urbanisticko architektonická, veřejná, jednokolová. Zúčastnilo se 14 návrhů. 

Termín konání soutěže 10. října 2014  - 29. ledna 2015. 

S veřejností byly projednány následující důležité investiční záměry:

 • Revitalizace území bývalých kasáren Armády ČR v Litoměřicích (2014)
 • Revitalizace městské tržnice (4.11.2015)
 • Regenerace panelového sídlište Pokratice - III. etapa (20. 4. 2016)
 • Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa (20. 3. 2017)  

viz http://cena-nadace-promeny-2011.nadace-promeny.cz/

https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/revitalizace-uzemi-byvalych-kasaren-armady-cr-pod-radobylem                                                                                                                       

 • 1.6.A Využívání externí odborné pomoci ?
  ANO
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město již běžně projednává zásadní investiční záměry s veřejností. Veškeré tyto investiční záměry jsou konzultovány s městským architektem, který dohlíží na dodržení ucelené koncepce rozvoje sídla, tak jak je uvedena v územním plánu a dalších dokumentech.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město využívá arch. soutěžě u d§ležitých staveb a rozvojových projektů, v této oblasti má řadu zkušeností i realizovaných soutěží. 

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Veškeré projekty jsou soutěženy především z hlediska ceny, nicméně v zadávacích podmínkách soutěží jsou promítnuty omezení z územních studií, regulačních plánů, územního plánu atd. Rada města zřídila poradní orgán – Komisi pro hospodářský rozvoj a Stavební komisi. Máme zřízenou funkci architekta města Chrudim.

Už ve fázi studií a dokumentací pro územní rozhodnutí jsou téměř všechny projekty soutěženy. Je při nich přihlíženo nejen k finančnímu aspektu věci, ale i k estetickému a architektonickému hledisku. Proto na všech zadání soutěží spolupracuje architekt města.

Architekt města je externistou, který se účastní veškerých veřejných projednání, úzce spolupracuje s městem.

Město Chrudim vypsalo architektonickou soutěž na nové vzdělávací a návštěvnické centrum Na Podhůře a na rekonstrukci sportovní haly na Tyršově náměstí.

Město na podzim 2015 uspořádalo víkendový work shop na téma úprav historické čentrální části města. Jeho výstupy budou sloužit jako jeden z podkladů pro regulační plán centra města arozvojové studie v centru města.

http://www.chrudim.eu/obcan/odbory-meu/odbor-uzemniho-planovani-a-regionalniho-rozvoje/architektonicke-souteze.html

 

 • 1.6.A Využívání externí odborné pomoci ?

Hodnota indikátoru:
(slovní hodnocení, příp. vyčleněné prostředky na odměny v rozpočtu)

Byly vypsány architektonické soutěže a work shop.

 

Sebehodnocení +1

Dle možností se snažíme zajišťovat externí odbornou pomoc a konstruktivní oponenturu vůči orgánům města (VŠ, architekt města).

Zajišťujeme včasné zapojování veřejnosti do rozvoje města, do ověřování přijatelnosti záměrů, které jsou zaměřeny na výrazné změny v území města.

Hodnocení oponenta +1
Sebehodnocení odpovídá zjištěnému stavu na místě
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město  ve spolupráci s ČKA připravilo urbanistickou soutěž na zpracování územních studií I. etapa s důrazem na řešení veřejných prostranství.

Jednalo se o pět lokalit - Špitálské předměstí, Na Bělidle, Handlovy Dvory, Havlíčkova ul., Sidliště I. Vyhodnocení urbanistické soutěže - usnesení číslo 1117/16-RM.

Všechny soutěžní návrhy, včetně vítězných, byly v prosinci 2016 vystaveny v prostoru jihlavské radnice.

Soutěžní návrhy nejsou finálním řešením, autoři je dopracují na základě veřejných i odborných projednání.

Usnesením číslo 1121/16-RM bylo schváleno zadání urbanistické - architektonické studie řešení stavby centrálního dopravního terminálu.

Manažer revitalizace městského prostoru zahájil kroky vedoucí k přípravě zadání architektonické soutěže na návrh revitalizace náměstí. Postup a průběh prací byl schválen usnesením číslo 937/16-RM:

- zpracování informačního webu o projektu revitalizace náměstí,

- informovanost veřejnosti o veřejném prostoru, smyslu a průběhu architektonické sutěže a příkladech dobré praxe - pomocí přednášek a procházek,

- sociálně-antropologický průzkum uživatelských potřeb,

- zapojení veřejnosti (participativní setkání),

- studentské návrhy - spolupráce s vysokými školami - zpracování tématu Masarykova náměstí,

- zpracování odborných analýz jako podkladu pro zadání architektonické soutěže,

- architektonická soutěž - zadání a vypsání soutěže, hodnocení návrhů, prezentace výsledků veřejnosti a projednání dalšího postupu

 • 1.6.A Využívání externí odborné pomoci ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

 Popsaný postup a realizované, příp.připravované projekty a soutěže lze hodnotit pozitivně.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město nerealizovalo architektonickou soutěž.

Formou soutěže o návrh a následnou realizaci byly vybrány za účasti a hlasování veřejnosti návrhy dvou dětských hřišť v místních částech – v roce 2011 ve Vlčovicích a v roce 2014 v Lubině.

Formou výstavy a vydáním publikace se studentskými pracemi diplomantů Fakulty architektury VUT Brno podpořilo město veřejnou diskusi o architektuře http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=publikace-shromazduje-vize-architektu-pro-centrum-mesta&clanek=17332 .

Obdobným způsobem podpořilo město konání Letní školy architektury s tématem Kopřivnický brownfield. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=letni-skola-architektury-ma-svou-knizni-verzi&clanek=18897

 • 1.6.A Využívání externí odborné pomoci ?
  Ano, viz komentář v popisu otázek 1.6.1 - 1.6.3
Sebehodnocení 0

 Město nerealizovalo architektonickou soutěž. Podporuje diskusi o architektuře, zřídilo komisi rady města pro architekturu a urbanismus, má vlastního architekta. 

Hodnocení oponenta 0

Podpora kvalitní architektury je zřejmá. Postup města je v principu možný. Je však škoda, že město nevyužívá architektonické soutěže, které by poskytly nejen variantní řešení projektů, ale pomohly by i při hledání nejvhodnějšího architekta - partnera při realizaci projektů města.

1.6.2 Má město smluvně zajištěnou spolupráci se stálým městským architektem?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Externí odborná pomoc ve věcech urbanismu a architektury  je zajišťována městským architektem, který je zařazen do organizační struktury odboru územního rozvoje a pracuje pro město na základě smlouvy již 25 let. Současně každý rok zpracovávají studenti FSV ČVUT Praha architektonické studie ( předdiplomní, diplomní či ročníkové práce), které město využívá při přípravě projektů veřejných prostor.  Odměny pro studenty za jejich úspěšné práce jsou zahrnuty do rozpočtu města. 

Městský architekt poskytuje pravidelné bezúplatné konzultace pro veřejnost.

 • 1.6.A Využívání externí odborné pomoci ?
  ANO
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město spolupracuje se současným městským architektem od roku 1993, tedy již dlouhých 25 let. Tato spolupráce se projevuje v ucelené dlouhodobé koncepci sídla, která je podložená zásadní znalostí sídla, jeho potřeb a potenciálů.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Městský architekt odvádí v Litoměřicích velmi dobrou práci. Výhodou pro město je dlouhodobost spolupráce a kontinuita napříč projekty. 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Od 4.7.2016 byla zahájena činnost manažera revitalizace městského prostoru.

V červnu 2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na pracovní pozici "městský architekt".

 • 1.6.A Využívání externí odborné pomoci ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

 Hodnoceno pozitivně.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Architekt města je součástí organizační struktury městského úřadu. Odbor rozvoje města se skládá ze tří oddělení, jedním z nich je oddělení rozvoje území, architekt města. Vedoucím oddělení a zároveň architektem města je ing. arch. Milan Šmíd.

Kromě tohoto oddělení zřídila rada města Komisi pro architekturu a urbanismus. Jejími členy jsou místní architekti a odborní pracovníci v oblasti stavebnictví. Přehled členů a statut komise je uveden na webu měst http://www.koprivnice.cz/index.php?id=komise-rady-mesta-koprivnice#kau Impulsem pro zřízení této komise byla rozsáhlá diskuse o vzhledu města v rámci aktualizace strategického plánu rozvoje města v roce 2014.

 • 1.6.A Využívání externí odborné pomoci ?
  Ano, viz komentář v popisu otázek 1.6.1 - 1.6.3
Sebehodnocení +1

 Architekt je v zaměstnaneckém poměru.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek.

1.6.3 Uplatňuje město důsledně zásadu, že vítěz architektonické soutěže vykonává autorský dozor až do dokončení stavby?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

V případě regenerace parku Jiráskovy sady byla tato zásada dodržena. Akce byla dokončena na jaře 2015. Autorský a realizační dozor provedl ing. arch. Zdeněk Sendler.

Park v roce 2017 získal ocenění Park roku (architekt. soutěž proběhla v roce 2011).

 • 1.6.A Využívání externí odborné pomoci ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Zásada je dodržována.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Souhlasím s uvedeným příkladem

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Dosud ne, protože město zatím nerealizovalo stavbu na základě vítězného návrhu vzešlého z architektonické soutěže. V případě mezinárodní soutěže o návrh, která bude probíhat v roce 2018 na projekt Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě, bude součástí smluvních podmínek s projektantem výkon autorského dozoru do dokončení stavby.

U zadání projektových prací na všechny městské zakázky je výkon autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace do dokončení realizace stavby běžnou smluvní podmínkou.

 • 1.6.A Využívání externí odborné pomoci ?
  ANO
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta +1

 Popsaný přístup lze hodnotit pozitivně.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město nerealizovalo architektonickou soutěž. V rámci realizace investičních projektů uplatňuje zásadu, že autor projektu provádí autorský dozor až do dokončení stavby.

 • 1.6.A Využívání externí odborné pomoci ?
  Ano, viz komentář v popisu otázek 1.6.1 - 1.6.3
Sebehodnocení +1

 Autoři projektových dokumentací provádějí autorský dozor v průběhu realizace akcí.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek. Přístup města lze hodnotit jednoznačně pozitivně.

1.6.4 Uplatňuje obec při výběru projektanta a dodavatele pro veřejné stavby v obci kromě kritéria ceny i kriterium kvality výsledku, tedy poměru užitné a výtvarné hodnoty k ceně?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

 - město vždy oslovovalo na významné projekty renomované architekty i projektanty, kteří měli nebo mají zkušenosti s obdobnými projekty
 -  kvalitativní kritéria jsou definována v zadávací dokumentaci
 -  obecně se řídí pravidly poskytovatele dotace, kde je zpravidla hlavním kritériem nejnižší nabídková cena
Kvalitu vybraných projektantů pro stavby potvrzují následující ocenění města:
 - v roce 2015 město vyhrálo soutěž "Stavba Ústeckého kraje 2013" titul získala stavba "Svatostánek českého vinařství"
-  město podalo přihlášku do soutěžní přehlídky "Stavba Ústeckého kraje 2017" se stavbou "Rekonstrukce autobusového nádraží" a v březnu 2018 bude vyhlášení výsledků
-  realizace projektu "Rekonstrukce autobusového nádraží" získala v roce 2016 cenu v soutěži "Cesty městy"
-  Park Jiráskovy sady získal v roce 2017 cenu "Park roku",  projektové dokumentace jsou k nahlédnutí na OÚR.

 • 1.6.B Projednávání velkých investičních záměrů s veřejností ?
  ANO
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Pro významné stavby město vždy vybralo kvalitní odborníky, kteří mají zkušenosti s daným záměrem projektu. 

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Některé veřejné zakázky na studie a projekty jsou kontinuálně zadávány původním projektantům a projektantům předcházejících stupňů PD, tak aby byla zachována ideová kontinuita projektů a podpořen tvůrčí záměr a potenciál projektanta. 

 • 1.6.B Projednávání velkých investičních záměrů s veřejností ?

Hodnota indikátoru:
2011: 11 projednání investičních záměrů
2012: 13 projednání investičních záměrů

2015: 14 projednání investičních záměrů

Sebehodnocení +1

 Většina investičních záměrů je projednávána s veřejností.

Hodnocení oponenta +1
Situaci by výrazně zlepšila změna zákona o veřejných zakázkách, pokud by posílila význam kvalitativních kritérií, ne jen nejnižší ceny. Dosud se město řídí referencemi a vlastními zkušenostmi s projektanty, včetně záruk, čímž nedokonalost legislativy zčásti eliminuje.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ne, ve většině případů je kritériem hodnocení nejnižší nabídková cena. Tento postup je v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a vnitřním předpisem Magistrátu města Jihlavy Pravidla pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Jihlavy. V odůvodněných případech může rada města zadat zakázku jednomu zájemci.

V případě předložení nabídky s minořádně nízkou cenou je uchazeč vyzván k vysvětlení a zdůvodnění výše nabídkové ceny. Uchazeč je vyloučen pouze v případě neuspokojivého vysvětlení výše nabídkové ceny.

 

Ale například výběrové řízení na samotný územní plán bylo dvousložkové:

Dílčí hodnotící kritérium

Váha kritéria v %

1.Nabídková cena

60 %

2.Způsob řešení zakázky

40 %

Projednávání s veřejností - viz oblast 1.3, indikátor 1.3.A veřejná projednávání.

 

 • 1.6.B Projednávání velkých investičních záměrů s veřejností ?
  5

Velké investiční záměry projednávané s veřejností:

r. 2014 - kanalizace Zborná, Henčov, Heroltice, Kosov

r. 2015 - rekonstrukce Horáckého zimního stadionu

r.2016 - kanalizace Sasov

 

 

Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

 Uvedený způsob výběru zpracovatele územního plánu (viz.uvedený příklad) považujeme za vhodný. V principu, a v souladu s platnou legislativou o zadávání veřejných zakázek je  možný způsob hodnocení nejen z hlediska ceny ale i předpokládané kvality uchazeče nebo požadovaného díla. Vyloučení uchazečů s nezdůvodněnými neadekvátně nízkými nabídkovými cenami (které mohou následně ohrozit kvalitu odevzdaného díla) lze hodnotit pozitivně.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek umožnil, v případě projektových prací přímo stanovil, využívat ve vyšší míře hodnocení zakázek dle ekonomického kritéria a nejen dle nejnižší nabídkové ceny. V rámci hodnocení ekonomických kritérií město kromě ceny posuzuje také například kvalitu projektového týmu nebo zkušenosti zpracovatele.

I v době platnosti předchozího zákona se město snažilo získat kvalitní dodavatele, přestože hodnotilo nejnižší nabídkovou cenu. Kvalita dodavatele byla definována prostřednictvím požadavků na jejich kvalifikaci, kdy byly v zadávacích dokumentacích definovány minimální požadavky na projektový tým či minimální požadavky na referenční zakázky, které museli uchazeči splnit.

 • 1.6.B Projednávání velkých investičních záměrů s veřejností ?
  Ano
Sebehodnocení +1

 Město v rámci výběrových řízení hodnotí ekonomickou výhodnost, stanovuje kvalifikační požadavky na odbornost zpracovatelů dokumentace.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek.

1.6.5 Uplatňuje město metodiku pro řízený proces projednávání velkých záměrů s veřejností?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město při projednání s veřejností vychází z podkladů a zkušeností získaných v rámci NSZM (Národní síť zdravých měst)

S veřejností byly projednány následující důležité investiční záměry:
Revitalizace území bývalých kasáren Armády ČR v Litoměřicích (2014)
Revitalizace městské tržnice (4. 11. 2015)
Regenerace panelového sídliště Pokratice - III. etapa (20. 4.2016)
Regenerace panelového sídliště Pokratice - IV. etapa (20. 3. 2017)    

http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=84&Itemid=121       

 • 1.6.B Projednávání velkých investičních záměrů s veřejností ?
  ANO

3x veřejné projednání velkých investic

5x veřejné projednání s  vlastníky přilehlých nebo dotčených nemovitostí u malých investic.  

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město v tomoto ohledu odvádí kvalitní práci, za hodnocené období došlo k projednání řady projektů.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

ANO.

V rámci projektu Zdravé město a MA21 má město zpracovaný Mechanismus práce s veřejností -             z r. 2010.

Nová metodika pro řízený proces projednání s veřejností se připravuje. Současně se připravuje výběrové řízení na druhého tiskového mluvčího, který bude zastávat pozici moderátora.

 • 1.6.B Projednávání velkých investičních záměrů s veřejností ?
  5
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

 Bez připomínek.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město zapojuje své obyvatele do procesu přípravy významných investičních záměrů. Prostřednictvím průzkumů jsou zjišťovány jejich názory a požadavky pro řešenou oblast, které jsou zapracovány do zadání pro přípravu studie řešení. Ta je rovněž je veřejně projednána a připomínkována. Následně je zpracována projektová dokumentace, která je před dokončením opět projednána s veřejností.

Více se problematice zapojování veřejnosti věnujeme v otázce 1.3.2.

 • 1.6.B Projednávání velkých investičních záměrů s veřejností ?
  Ano

V roce 2016 byly s veřejnosti projednány 4 projekty (rekonstrukce ul. Štramberská, rek. centra města, příprava komunitního centra a dvě projednání se věnovala parkování na sídlišti Sever), rovněž byly projednány 2 koncepční dokumenty a to Generel cyklistické dopravy a Územní studie sídelní zeleně. 

Sebehodnocení +1

 Obyvatelé města jsou zapojováni do dílčích etap přípravy projektů různými participačními technikami.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek.

1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má zpracované pro všechny významné brownfields architektonické studie revitalizace těchto ploch, které jsou v souladu s ÚP. Městu se podařilo již polovinu těchto ploch zrevitalizovat. Město má dlouhodobě zpracovaný seznam nevyužívaných lokalit (Geoportál) a aktivně hledá potenciální investory (sekce Podnikatel na webu města) či využití pro aktivity města (geotermální projekt, objekt pivovaru apod.) a aktivně podporuje potenciální investory a přizpůsobuje ÚP pro potenciální nové využití daných lokalit.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město má k dispozici kvalitní dokumentaci k využítí brownfileds náváznou na ÚP. Proces ideové soutěže a následné územní studie kasáren pod Radobýlem považuji za kvalitně zpracovaný.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +2
Město zredukovalo plochy k zástavbě mimo intravilán a výrazně posílilo využití proluk a brownfields, jak bylo požadováno v minulých hodnoceních témat 1 a 2
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Sebehodnocení +1

Úspěšnou regeneraci brownfields ovlivňuje řada faktorů, například:

- objem finančních prostředků,

- způsob financování,

- poloha objektu,

- úroveň infrastruktury a inženýrských sítí,

- vlastnické vztahy,

- dopravní dostupnost.

Hodnocení oponenta 0

 Uvedená fakta v zásadě odpovídají realitě, obecně.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Sebehodnocení +1

 Na území města se nenachází výrobní areál typu brownfield, postupně jsou obnovovány nevyužívané objekty, město investovalo do demolice nevyužívaných objektů a sanace ekologických zátěží a území bylo přeměněno na veřejnou zeleň.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.7.1 Došlo k regeneraci a znovu využití existujících brownfields v zastavěném území města?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Do roku 2014 byla polovina ze všech ploch již zrevitalizována. Na ostatní plochy jsou vypracovány studie, jejich transformace je zanesena do územního plánu a postupně jednáme s jednotlivými vlastníky o úpravě těchto brownfields.
připravované:
 - kasárna Dukelských hrdinů - využití pro geotermální projekt + střední odborné učiliště Pohoda
 - staré mrazírny - soukromý objekt, v plánu revitalizace obchodně-administrativní centrum
 - kasárna pod Radobýlem - zpracovávání územní studie veřejného prostranství - nová městská čtvrť
 - areál městského pivovaru (žádost o dotaci).
 - areál bývalých sběrných surovin (PD na zřízení parkoviště)

revitalizované 2015 – 2017:
 - částečná revitalizace areálu kasáren pod Radobýlem - Památník národního písemnictví, Národní muzeum, Státní oblastní archiv.

V roce 2017 byla podána žádost o dotaci na regeneraci areálu Pivovaru. Proběhla rekonstrukce střechy na objektu bývalého pivovaru.
Probíhá zpracování územních studií veřejných prostranství na využití Pobřežní ul. a městské části Želetice.

web města - sekce Podnikatel: https://www.litomerice.cz/podnikatel

web města - sekce Mapy: https://litomerice.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ed0f3d459f674e498aaa75be233c8b55

Studie jsou k dispozici k nahlédnutí na OÚR. Předpoklad dokončení územních studií je v roce 2018 - po jejich zapsání v evidenci územně plánovací činnosti budou ze zákona zveřejněny.

 • 1.7.B Plocha „brownfields“ na území města ?
  4,99
 • 1.7.A Přehled „brownfields“ ?
  5

Hodnota indikátoru 1.7.A:

Aktuální počet = 5
Podíl z rozvojových ploch (202,81 ha) v % (ty, které se v rozvojových plochách nacházejí (40,87 ha)- obě kasárna, mrazírny) = 20 %

Výměra revitalizovaných brownfields
2012 -2014 revitalizováno 25 288 m2
2015 - 2017 - 0 m2
2017 - revitalizováno již cca 4 ha

Hodnota indikátoru 1.7.B

Plocha brownfields = 41,32 ha
Zast. území města = 827,5 ha
Podíl tedy činí 4,99 %.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město má zpracované pro všechny významné brownfields architektonické studie revitalizace těchto ploch, které jsou v souladu s ÚP. Městu se podařilo již polovinu těchto ploch zrevitalizovat.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období došlo k částečné regeneraci budov v rámci ploch označených jako brownfields. Město má zpracovány kvalitní podklady pro případné využití brownfieldů. V daném období byla vypracována územní studie na využití oblasti kasáren pod Radobýlem (kt. navazuje na ideovou soutěž)

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim ve spolupráci s firmami řeší využití starých brownfields pro realizaci nových firemních objektů, včetně kompletní infrastruktury. Brownfields jsou obsaženy v ÚPD. Ve městě všechny brownfields mají konkrétní majitele, kteří mají záměry v těchto lokalitách a postupně je realizují. Město s těmito subjekty aktivně spolupracuje a monitoruje jejich aktivity. Průběžně probíhá v rámci finančních možností města rekonstrukce komunikací i sítí a to i ve spolupráci s majiteli zařízení a sítí.

 • 1.7.A Přehled „brownfields“ ?

Hodnota indikátoru:
(Počet, podíl z rozvojových ploch v %, pro jaké funkce?)

Počet: 7
245 460 m2/12% /bydlení, občanská vybavenost, výroba a služby

 

Sebehodnocení +1

Snažíme se přednostně nabízet znovuvyužití území před výstavbou na zelené louce. Snažíme se zvyšovat kompaktnost zástavby, využíváme stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Cílevědomě směřujeme k postupnému omezování ploch brownfields na území města. Rozvojové záměry směřuje převážně na plochy brownfields s cílem omezit zábory zemědělských a lesních pozemků a zelených ploch ve městě. Některý z brownfields nejsou ve vlastnictví města a možnost je ovlivňovat je omezená.

Výsledné hodnoty považujeme za příznivé, protože došlo ke zlepšení situace, zvýšil se počet revitalizovaných brownfields. Řešení této problematiky je zachyceno v Akčním plánu ke strategickému plánu rozvoje města Chrudim pro roky 2012 – 2015.

Název opatření: OP E 1.3 Systematická nabídka pozemků a objektů pro podnikatelské účely,

E 1.3.2. Aktivní spolupráce s majiteli Brownfieldů.

Hodnocení oponenta +2
Jak již uvádím v hodnocení k bodu 1.5.1, město výrazně změnilo politiku umisťování nových staveb pro bydlení, vybavenost i výrobních a skladovacích provozů ze zastavitelných ploch a z rezerv mimo současné zastavěné území města do proluk a na "brownfields", což snižuje zábory ZPF i dopravní náročnost obsluhy. Lze říci, že využívá "brownfields" velmi intenzivně a výrazně tak oddaluje využití dosud nezastavěného území, uvedené v ÚP jako zastavitelné plochy nebo rezervy mimo současné zastavěné území města, jak požadovalo minulé hodnocení.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Došlo k využití části bezúplatně získaného vojenského majetku v části města Pístov na útulek pro opuštěná zvířata, skladovací prostory města a městské společnosti Služby města Jihlavy.  Některé prostory jsou pronajímány soukromým společnostem.

Další regeneraci brownfields řešili a řeší individuálně soukromí investoři (areál bývalé nemocnice, areál společnosti Tesla, areál společnosti Modeta, bývalé objekty kotelen, stavba City Parku, stavba VZP – nová budova na místě kasáren, výstavba objektu bytového komplexu u Dubu apod.).

Jedním z úspěšně regenerovaných brownfields je také sídlo Krajského úřadu pro kraj Vysočina.

 

Město dlouhodobě řeší prostor u Městského nádraží ČD, kde je plánována dostavba dopravního terminálu.

Dále město dlouhodobě nabízí k odkoupení dvě budovy bývalé vojenské správy.

 • 1.7.A Přehled „brownfields“ ?
  ANO počet brownfields - 6
 • 1.7.B Plocha „brownfields“ na území města ?
  1,28

plocha "brownfields na území města

0,246 km2

plocha zastavěného území

19,10 km2

Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

 Je zřejmé, že město problematiku brownfields řeší, což lze hodnotit pozitivně. Podíl brownfields z celkového zastavěného území není relativně vysoký, v porovnání s dostupnými údaji jiných měst.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Na území města se k roku 2017 nenacházejí areály typu brownfields, které vzniky zánikem či útlumem průmyslové výroby či služeb. Menší nevyužívané či omezeně uživané plochy jsou ve většině případů v areálu Tatry Trucks, a.s., která se však snaží pro ně najít nové užití a část jich nabízí k prodeji či pronájmu, některé se snaží využít pro vlastní projekty. Takovýmto projektem je např. příprava projektu nového muzea Tatry, které by mělo vzniknou v jedné z opuštěných výrobních hal. Projekt, který je připravován ve spolupráci s Moravskoslezským krajem získal v roce 2017 dotaci na realizaci z Integrovaného regionálního operačního programu a bude realizován v létech 2018-2019.

Nevyužívané objekty a prostory, které jsou v majetku města se město snaží nabídnout k dalšímu využití formou prodeje či pronájmu. Nabídka takovýchto nemovitostí je uvedena na webu města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=prodej-pronajem-nemovitosti-koprivnice , je zveřejněna i na úřední desce a je inzerována prostřednictvím místních novin a kabelové televize.

Město se snaží svými projekty přispět k regeneraci brownfields, zejména za účelem zkvalitnění veřejného prostranství a vytvoření nové technické infrastruktury. V roce 2009 vykoupilo od společnosti Tatra pozemky a budovy v centrální zóně města za účelem revitalizace městského parku Sadu dr. E. Beneše. Následně dílčími projekty realizuje svůj záměr oživení této lokality. V roce 2012 byla část parku obnovena v rámci projektu podpořeného z ROP. Bylo odstraněno nevzhledné a nefunkční oplocení, vybudován přístupový chodník a rekonstruovány veřejné toalety a částečně obnovena zeleně. V roce 2014 byly zdemolovány bývalé dílny a sklady, které sloužily původnímu (v té době již neexistujícímu) technickému muzeu. Zároveň na základě podnětu Komise pro architekturu a urbanismus byl zachován objekt původních garáží, který patřil k přilehlé historické Šustalově vile. Tento objekt byl následně pronajat NNO Purpura, z.s. k rozvoji jejich aktivit. V létech 2017-18 bude realizována rekonstrukce druhého historické dlouho nevyužívané vily v parku. Vzniknou zde společenské prostory, které budou využívány jako obřadní síň a také prostory pro restauraci či kavárnu.

V roce 2014 vykoupilo město od Tatry objekt bývalého opuštěného zdravotního střediska, které zdemolovalo a připravilo území pro zajištění nových parkovacích ploch v centrální zóně města.

V roce 2014 prodalo město manželům Machů nevyužívaný objekt bývalého loutkového divadla, kteří citlivou rekonstrukcí tento historický objekt zachránili a rozšířili nabídku ubytovacích, stravovacích a kulturních kapacit ve městě. http://vilamachu.cz/

V létech 2013-2014 byl v Kopřivnici realizován projekt Modernizace centrálního zásobování teplem, v rámci kterého bylo původní nadzemní vedení tepla nahrazeno a uloženo do země. V souvislosti s tímto projektem zůstalo městu v různých částech 19 objektů výměníkových stanic, které tímto projektem ztratily svůj původní účel. Město se snaží tyto projekty postupně upravovat a následně prodávat, pronajímat či využít pro své vlastní účely. K květnu 2017 byly 2 stanice upraveny a pronajaty k parkování vozidel, 3 objekty byly pronajaty podnikatelským subjektům jako skladovací prostory, 4 objekty byly prodány za účelem vzniku podnikatelských provozoven. U deseti objektů se buď dořešují majetkoprávní vztahy nebo jsou využívány městem a jeho příspěvkovými organizacemi pro vlastní projekty.

 • 1.7.A Přehled „brownfields“ ?
  Rozvojové plochy typu brownfields ve městě nejsou, jen několik volných objektů (viz popis odpovědi 1.7.1)
 • 1.7.B Plocha „brownfields“ na území města ?

 poměrově není ukazatel sledován; ve městě není nevyužívaný průmyslový areál, existuje několik volných objektů, pro které se aktivně hledá užití.

Sebehodnocení +1

 Nemovitosti, které byly v minulosti označovány za brownfield, jsou postupně obnovovány, popř. dochází k jejich demolici a novému využití území.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek. Přístup města lze hodnotit pozitivně.

1.7.2 Udržuje si obec průběžně aktuální přehled o nevyužitých nebo nevhodně využitých objektech a plochách v současném zastavěném území města, vhodných pro nová využití („brownfields“), které je možné využít pro potřeby obce nebo nabízet investorům a developerům místo výstavby „na zelené louce“?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ano, pracuje se s nimi a hledají se vhodné dotační tituly a investoři.
Byla zprovozněna aplikace brownfield, která je zveřejněna na webu města v sekci podnikatel a v mapové sekci Geoportál.
Byl vytvořen propagační videoklip na propagaci brownfieds, videoklip je zveřejněn na webu města v sekci podnikatel, byl představen na výstavě EXPO v Německém Mnichově 2016.  

viz GIS Města a ÚP  na webu města - https://www.litomerice.cz/uzemni-plany/846-uzemni-plan-litomerice

 • 1.7.C Využití „brownfields“ ?
  14,6 %

Hodnota indikátoru 1.7.C:

Rozvojové plochy mimo současně zastavěné území = 102,8 ha
(14,6 %)

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město má dlouhodobě zpracovaný seznam nevyužívaných lokalit a aktivně hledá potenciální investory či využití pro aktivity města (geotermální projekt, objekt pivovaru apod.)

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Souhlasím s popisem situace.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Součástí Územního plánu je i využití starých brownfields pro realizaci nových firemních objektů, včetně kompletní infrastruktury. Brownfields jsou obsaženy v ÚPD. Ve městě všechny brownfields mají konkrétní majitele, kteří mají záměry v těchto lokalitách a postupně je realizují. Město s těmito subjekty aktivně spolupracuje a monitoruje jejich aktivity. Průběžně probíhá v rámci finančních možností města rekonstrukce komunikací i sítí a to i ve spolupráci s majiteli zařízení a sítí.

Příklady rekonstruovaných brownfields:

SIAG CZ je významným dodavatelem komponent zařízení na výrobu takzvané „čisté energie“, vznikl na pozemku bývalé Transporty Chrudim.

TMT - zrekonstruovaný brownfield firmy zabývající se Transportní a manipulační technikou, který při vyhlašování ocenění Průmyslová zóna roku 2005“ získal první místo v kategorii Brownfields roku.

Nyní je připravena studie na rekonstrukci dalších 5: VCES – bydlení v návaznosti na Městský park, DEPO - přesun 2 nových firem do území a přístavby k jedné stávající hale, Pivovar – Dům pro seniory a vzdělávací centrum, areál bývalých sladoven – bydlení, administrativa.
Areál bývalé Dřevovýroby Ficek se připravuje na znovuvyužití pro bytovou zástavbu (Dřevovýroby Ficek je nyní přestěhována do průmyslové zóny západ), Evona - zahájení regenerace, areál bývalých Sladoven - připravena studie využití a zahájeny projektové práce na dopravním napojení lokality.

 • 1.7.B Plocha „brownfields“ na území města ?
 • 1.7.C Využití „brownfields“ ?

Hodnota indikátoru 1.7.2:

2012: 0,72%

2015: 0,72%

Hodnota indikátoru 1.7.3:

2012: 245 460m2/13 500 m2 82%/18%

2015: 245 460m2/13 500 m2 82%/18%

Sebehodnocení +1

Součástí Územního plánu je i využití starých brownfields pro realizaci nových firemních objektů, včetně kompletní infrastruktury. Brownfields jsou obsaženy v ÚPD. Ve městě všechny brownfields mají konkrétní majitele, kteří mají záměry v těchto lokalitách a postupně je realizují.

Hodnocení oponenta +1
V územním plánu to bylo zajištěno již v minulém hodnocení, ale pro reálné naplňování platí totéž, co v předchozím bodu, ta se výrazně zlepšila.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město má přehled o nevyužitých objektech a plochách.

Tato problematika je uvedena také v tématu č. 6 – Místní ekonomika a podnikání,  příloha č. 4 Brownfields mapa Jihlava, příloha č. 5 Brownfields mapa ORP Jihlava,  příloha č. 5 Brožura Brownfields KRú.

 

Informace jsou k nalezení na Regionálním Informačním Servisu a v Národní databázi brownfieldů.

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/brownfields

http://www.brownfieldy.cz/seznam-brownfieldu/

 

Autopark Jihlava, bývalý vojenský areál v Pístově

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/brownfields/detail?id=6310

 

Vojenský areál Brněnská

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/brownfields/detail?id=6311

 

Vojenský areál gen.Štefánika

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/brownfields/detail?id=6304

 

Budova U Mincovny, Jihlava - objekt bývalé vojenské správy

http://www.brownfieldy.cz/u-mincovny-jihlava-3510/

 

Areál Alfatex - bývalá tovární budova

Soukromý investor připravuje celkovou rekonstrukci, přibydou čtyři bloky bytových domů, zcela nově se tu plánuje parkovací dům pro sto aut.

 

Budova bývalé jihlavské urologie

Soukromý investor plánuje přestavbu na luxusní hotel.

 • 1.7.C Využití „brownfields“ ?
  0,033

plocha „brownfields“ na území města:

0,246 km2

poměr ploch nové výstavby na „brownfields“/zelené plochy:

7,51 km2 : 0,246 km2

7,51 km2 : 5,18 km2

(PZ, ZP, ZO, NS)

7,51 km2 : 26,17 km2

(NL)

 

 

0,246 km2 :  7,51 km2   =  0,033

Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

 Přístup k problematice hodnítm pozitivně.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Nebytové prostory a pozemky, které jsou v majetku města, jsou evidovány a spravovány odborem majetku města. Ten zajišťuje prodej či pronájem nevyužitých nemovitostí. V roce 2014 se městu podařilo prodat nevyužívaný objekt bývalého loutkového divadla,který byl soukromým investorem rekonstruován, v roce 2017 byl schválen prodej nevyužívaného objektu v centrální zóně města soukromému investorovi. Za poslední větší brownfield, který je v majetku města lze považovat objekt bývalé školy ZŠ Náměstí, který je více než deset let opuštěn a město pro něj hledá vhodné využití. Je nabízen prostřednictvím regionální databáze investičních příležitostí http://invest-msr.com/cz/?district=novy_jicin&area=&type_locality=&ownership=&former_usage=&option=com_investor&ref=type02&Itemid=133, kterou spravuje Agentura pro regionální rozvoj. Zároveň město samo hledá vhodné využití pro tento objektu v roce 2017 zadalo posouzení vhodnosti objektu pro přemístění městské knihovny. Posudek není zatím dokončen.

Město realizovalo několik projektů, díky kterým došlo k obnově území, které bylo v minulosti využíváno společností Tatra (viz otázka 1.7.1). Díky zlepšení ekonomické situace v tomto výrobním podniku rovněž dochází k oživení výrobních prostor v jeho výrobním areálu. Na území města se nenachází žádný opuštěný výrobní areál či rozsáhlejší území zasažené průmyslovou výrobou, které by bylo možno investorům nabídnout místo volných pozemků v Průmyslovém parku Kopřivnice.

 • 1.7.C Využití „brownfields“ ?
  Rozvojové plochy typu brownfields ve městě nejsou, jen několik volných objektů
Sebehodnocení +1

 Byla realizována řada projektů, díky kterým došlo k využití dříve opuštěných objektů.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek.

1.7.3 Nabízí obec investorům ochotným využít „brownfields“ pomoc s překonáním administrativních a majetkoprávních obtíží s tím spojených a odstraněním starých ekologických zátěží či zlepšení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

- OÚR v případě zájmu investorů v rámci svých možností prostřednictvím konzultací a metodické pomoci specifikuje možnosti využití stávajících ploch “brownfields“ a upozorňuje na problematiku realizace jednotlivých záměrů. Tyto záměry vyhodnocuje a napomáhá volit jejich optimální formu. Bylo takto postupováno například při řešení areálu starých mrazíren, areálu bývalého DPÚK – Českolipská ulice, areálu kasáren Dukelských hrdinů i areálu kasáren pod Radobýlem.

Podpůrné informace jsou dostupné v archivu OÚR.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město dlouhodobě aktivně podporuje potenciální investory a přizpůsobuje ÚP pro potenciální nové využití daných lokalit

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Ve městě byla vytipována lokalita, kde se předpokládá ekologická zátěž. Toto území bylo v minulosti využíváno jako sběrna odpadů. Lokalita se nachází v přírodní památce Ptačí ostrovy. Je připraven projekt, jehož cílem je získat data o druhu uložených odpadů a o míře a rozsahu kontaminace zemin, podzemních a povrchových vod. Na základě těchto dat budou navržena případná nápravná opatření.

V roce 2015 byl dokončen projekt, jehož předmětem byla sanace ekologické zátěže velkých ohnisek znečištění v areálu bývalého strojírenského závodu Transporty a.s.. V současné době probíhá postsanační monitoring podzemních vod.

Do průmyslové zóny byla provedena rekonstrukce příjezdové komunikace (včetně výkupu pozemků), vzniklo propojení mezi nově vybudovanou průmyslovou zónou a průmyslovým areálem bývalé Transporty.

Pro zaměstnance byla zřízena nová linka MHD, která obsluhuje průmyslovou zónu. V průmyslové zóně západ byla vybudována plná infrastruktura.

Město i městský úřad aktivně v případě zájmu spolupracuje na realizaci záměrů v těchto lokalitách a to již od projektové přípravy tak, aby nekolidovaly se zájmy města.

Hodnocení oponenta +1
Sebehodnocení města vystihuje situaci tak, jak byla ověřena na místě.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Úřad je vstřícný vůči investorům.  Součinnost věcně příslušných odborů je řešena individuálně. Z obecného hlediska není pomoc ze strany investorů vyžadována.

 

Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

 Bez připomínek.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město nemá vytvořen systém podpory investorů, kteří by potřebovali pomoc při realizaci projektu s využitím brownfields, protože na území města nejsou takové lokality, které by tuto podporu vyžadovaly.

Staré ekologické zátěže na území města byly v roce 2011 lokalizovány, byly provedeny jejich průzkumy a stanovena rizikovost lokality. Jedna lokalita byla následně sanována. Šlo o lokalitu bývalé skládky kalů, u které byla odhalena kontaminace zeminy neutralizačními kaly a znečištění uhlovodíky C10-C40 , polycyklickými aromatickými uhlovodíky a těžkými kovy, které přesahovalo akceptovatelnou míru rizik. Sanace byla provedena metodou enkapsulace, území skládky je možno dále užívat pouze jako plochu veřejné zeleně (více o projektu  http://www.koprivnice.cz/index.php?id=projekt-odstraneni-starych-ekologickych-zatezi-koprivnice)

Sebehodnocení 0

 Ve městě není nutno řešit problém brownfields a není v této souvislosti vytvořen žádný podpůrný program pro investory.

Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek.

1.7.4* Další informace k tématu
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Hodnocení oponenta 0
Zvážit, zda doplnit do hodnocení některé nové výzvy, související s globální změnou klimatu, jako je nový pohled na zdržení odtoku a využití srážkových vod a jejich akumulaci, příp. i jejich opakovaného využití, nebo naopak důrazu na zvýšenou ochrana proti povodním, s čímž souvisí i sporné umisťování některých staveb v minulosti do záplavového území Chrudimky (zimní stadion, plavecká hala),ale i úvahy o umístění nové sportovní haly tamtéž.

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Ve sledovaném období město nadále usiluje o revitalizace bytového fondu města a veřejných budov, zejména školských zařízení apod. 
Město přistupuje aktivně k systematické obnově technického vybavení a techn. infrastruktury, využívá k tomu jak prostředky z vlastního rozpočtu, tak externí dotace. V sledovaném období (2015 - 2017) byla zahájena a probíhá v etapách revitalizace panelového sídliště Pokratice, přičemž konkrétní záměry byly projednány s veřejností. Jsou dokončeny již 3 etapy regenerace sídliště Pokratice, IV. etapa se připravuje.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Činnost města v této oblasti je velmi dobrá. Město systematicky obnovuje TI, veřejné prostranství i budovy v majetku města.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
snížení počtů bytů k regeneraci je způsobeno naplněním cíle obnovy, nikoliv rezignací na něj v důsledku nedostatku prostředků
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Sebehodnocení +1

Ve sledovaném období došlo k nárůstu počtu opravených bytů a náklady na opravy se v posledních dvou letech se ve srovnání s předchozím obdobím cca zdvojnásobily.

K pozitivnímu vývoji přispěje  zpracování analýzy bytového fondu, která odstraní dosud přetrvávající nekoncepční přístup.

Současně je pro rok 2017 výrazně navýšen rozpočet na opravy a udržování bytů.

Opravy komunikací:

Ve sledovaném období je zaznamenán nárůst délky obnovených komunikací. 

Hodnocení oponenta +1

 Přístup města lze hodnotit pozitivně.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Sebehodnocení +1

 Je zajišťována řádná správa a údržba objektů občanské vybavenosti, bytového fondu, veřejných prostranství a technické infrastruktury.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.8.1 Provádí obec regeneraci domů a bytů ve vlastnictví města, městské občanské vybavenosti, panelových sídlišť apod.?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město průběžně provádí tyto úpravy: zateplování, rekonstrukce, revitalizace a to především objektů MěÚ a těch, ve kterých svou činnost provozují městem zřízené příspěvkové organizace - areály MŠ, ZŠ.

 • od roku 2015 probíhá regenerace sídliště Pokratice,
 • revitalizace dětských hřišť  je prováděna každoročně, jsou doplňovány hrací prvky a obnovovány dopadové plochy,
 • v roce 2015  byla dokončena revitaliace dětského dopravního  hřiště v Jiráskových sadech společně s regenerací Parku Jiráskovy sady,
 • v roce 2017 byla restaurována fasáda budovy radnice na Mírovém nám. společně s historickými renesančními freskami ve dvorním traktu,
 • v roce 2017 byly podány žádosti o dotace na realizaci projektu revitalizaci historické budovy Staré radnice
 • v roce 2015zateplení základní školy U Stadionu - 31,436 mil. Kč
 • v roce 2015 mateřská škola Stránského zateplení a výměna oken - 3,9 mil. Kč
 • v roce 2015 mateřská škola Baarova zateplení, výměna oken - 5,7 mil. Kč
 • v roce 2015 mateřská škola Plešivecká, zateplení a výměna oken - 7,4 mil. Kč
 • v roce 2015 mateřská škola Masarykova, zateplení a výměna oken - 11,26 mil. Kč, dům kultury oprava střechy - 0,5 mil. Kč a rekonstrukce chlazení a VZT
 • v roce 2016 výměna oken základní škola Svojsíkova - 4,773 mil. Kč
 • v roce 2016 - 2,33 mil. Kč
 • v roce 2017 centrální školní jídelna 2017 střecha - 0,62 mil. Kč, DDM Rozmarýn v Plešivecké ul. - výměna oken a zateplení - 3,6 mil. Kč
 • v roce 2017 mateřská škola Vančurova, výměna oken a zateplení - 2 mil. Kč
 • domov důchodců  opravy od 20152017 celkové náklady - 2,8 mil. Kč
 • 1.8.A Péče o bytový fond a objekty občanské vybavenosti v majetku města ?
  10 % ročně

Hodnota indikátoru 1.8.A:

Z celkového počtu školských zařízení (MŠ, ZŠ, Srdíčko, ZUŠ, Domov dětí a CŠJ) se za sledované období stavebně upravovalo 69 % objektů. 
Průměrně každý rok  opraví 10 % bytového fondu ve vlastnictví města. Město vlastní pouze 108 bytů v domech s pečovatelskou službou a 102 nájemních bytů. 

Z hlediska občanské vybavenosti město provádělo  ve sledovaném období stavební úpravy na plaveckém bazénu, v domě kultury, v kině a v domově důchodců.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období město regenerovalo a nadále regeneruje veřejná prostranství, bytový fond města a veřejné budovy, zejména školská zařízení apod. (sleduje pomocí Pasportu nemovitostí).

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Městu se podařilo realizovat mezi lety 2015 a 2017 značný počet projektů, které budou mít dopad na kvalitu využití a zajistí také energetické úspory.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim postupně zpracovává kompletní projekty na regeneraci jednotlivých sídlišť za účasti veřejnosti. Studie jsou zveřejněny na internetu.
http://www.chrudim.eu/obcan/odbory-meu/odbor-uzemniho-planovani-a-regionalniho-rozvoje/studie.html

Další z velkých oblastí, kde se uplatňují principy MA 21 je Integrovaný plán rozvoje města. Ten obsahuje soubor časově provázaných projektů, které jsou realizovány ve vybrané zóně města a směřují k dosažení společné vize a cílů města. Současně je IPRM plně kompatibilní se strategickými a programovými dokumenty na národní, regionální i krajské úrovni.
http://www.chrudim.eu/mesto/projekty-a-rozvojove-dokumenty/integrovany-plan-rozvoje-mesta.html

Město Chrudim je vlastníkem celkem 487 bytů, které se nacházejí v bytových domech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví města Chrudim. Město Chrudim zároveň tento bytový fond spravuje. Správou bytového fondu se rozumí zajišťování související s administrativní a operativní činností. Administrativní činnost představuje úkony ekonomického charakteru (stanovení nájemného a jeho inkasa, vč. vymáhání nedoplatků, rozúčtování nákladů na služby poskytované s užíváním bytu, vedení agendy spojené s provozem a správou bytového fondu, zpracování podkladů pro daně a poplatky a jejich úhrada) a právního charakteru (uzavírání nájemních smluv). Operativní činností se rozumí agenda v oblasti technické (objednávání, přejímání a kontrola oprav bytového fondu, zabezpečování povinných revizí, odborných prohlídek či zkoušek, vypracovávaní návrhů na provedení rozsáhlejších oprav bytového fondu či jeho rekonstrukcí a modernizací) a v oblasti provozní (fyzické předávání a přejímání bytů, zajišťování běžné havarijní údržby bytového fondu, zabezpečení dodávek všech médií, zabezpečení úklidu společných prostor v domě). V roce 2015 bylo z rozpočtu města regenerováno 7 bytů.

V rámci města i celého regionu napomohly prostředky z EU prostřednictvím projektu IPRM k revitalizaci komplexního územního celku – lokality pod nádražím. Celkově zde došlo ke zlepšení životní úrovně obyvatel, nejen dotčených bytových domů, ale všech, kteří v lokalitě nejen žijí, ale i do lokality přicházejí. V rámci regenerace bytových domů bylo především hleděno na dosažení energetické úspory, čehož bylo bezesporu dosaženo. Bytové domy nejen ve vlastnictví města, ale i ve vlastnictví SVJ, dostály prodloužení životnosti a celkové modernizace. V rámci revitalizace veřejných prostranství vznikla dvě nová dětská hřiště, prostory pro odpočinek i nová parkovací stání.

Monitorovací indikátor

Měrná Jednotka

Plánovaná hodnota dle Dohody

Dosažená hodnota

Plocha revitalizovaného území

m2

20 564

38 343,14

Počet regenerovaných bytů

počet

224

551

Úspora spotřeby energie

%

25

39,8

 Od poloviny roku 2008, kdy vzniklo oddělení správy bytového a nebytového fondu, jako součást Odboru správy majetku, které spravuje mimo jiných i bytový fond města Chrudim, se situace bytového fondu města Chrudim oproti předcházejícím letům podstatně zlepšila. V současné době jsou však limitujícím faktorem dalšího zlepšování stavu bytového fondu omezené finanční prostředky v rozpočtu OSM na kalendářní rok. V bytových domech a bytech, které jsou regenerovány v rámci IPRM, došlo k významnému zlepšení jejich stavu.

 • 1.8.A Péče o bytový fond a objekty občanské vybavenosti v majetku města ?

Hodnota indikátoru:
2012: 25,25%

2015: 1,44%

Sebehodnocení +1

Po dobu životnosti zajišťujeme řádnou údržbu, opravy a modernizace stávajícího bytového fondu a občanské vybavenosti v majetku města.

Provádíme řádnou údržbu, opravy a modernizace komunikací a inženýrských sítí, které jsou v majetku města po celou dobu jejich životnosti.

K obnově využíváme jak prostředky z vlastního rozpočtu, tak externí dotace. Obnova infrastruktury je prováděna ve spolupráci s veřejností.

Hodnocení oponenta +1
Přestože se procento regenerovaných bytů a objektů OV ve vlastnictví města v posledních letech snížilo, je to důsledek vysokých počtů, realizovaných již v minulosti a nutnosti řešit z rozpočtu města i jiné naléhavé úkoly. Reálný stav městských bytů a celých sídlišť však svědčí o kvalitní údržbě a utvářeném prostředí, jakož i o cíleném snižování energetické náročnosti budov v majetku města.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Jihlava průběžně provádí regeneraci domů a bytů ve svém vlastnictví, městské občanské vybavenosti a veřejných prostranství. Tato opatření jsou mj. zahrnuta ve Strategickém plánu rozvoje města a jsou konkretizována v zásobníku projektů (akce naplánované do roku 2020).  Město Strategický plán každoročně vyhodnocuje prostřednictvím akčního plánu.

Zpráva o plnění strategického plánu za rok 2014 a 2015.

http://www.jihlava.cz/plneni-startegie/d-505415/p1=103685

http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=500100

 

Občanská vybavenost - provozní opravy většího rozsahu (nad 250 tis. Kč.) odboru správy realit - například:

2014: 

Domov pro seniory v Lesnově - stavební opravy schodiště, chodeb a jídelny

Hřbitovní kaple ústředního hřbitova - obnova a restaurování plastických prvků čelní fasády

2015:

Masarykovo nám, 47 - oprava fasády

Pístov, Jihlava - oprava skladové haly

Domov pro seniory v Lesnově - stavební opravy schodišť s podest bloku "B"

2016:

Amfiteátr Březinovy sady - oprava ramen přístupových schodišť

Útulek pro opuštěná zvířata Pístov - oprava statické poruchy provozního objektu

Bazén E. Rošického 6 - oprava plochých střech a šikmé střechy nad schodištěm

 

Statutární město Jihlava v současné době zpracovává podklady a vyhodnocuje potřebnost bytového fondu, tj počet bytů a jejich kategorie, které zůstanou ve vlastnictví města. Součástí je posouzení fyzického stavu bytového fondu, na jehož základě budou stanoveny konkrétní kroky, jejich termíny a odpovídající finanční plán.

V rámci schváleného provozního rozpočtu provádí město opravy a údržbu bytového fondu ve svém vlastnictví včetně bytů zvláštního určení.

V souladu se zákonnou normou jsou vypracovány průkazy energetické náročnosti budov (zařazení do třídy D a E), o sledování parametrů výraznějšího zvýšení energetické efektivity stavby, případě využití OZE není uvažováno.

Na opravy a udržování bytového fondu je pro rok 2017 vyčleněna v rozpočtu částka 10 650 tis. Kč, což je dvojnásobek předchozího období.

K 31.12.2016 je město Jihlava vlastníkem 514 bytů, 336 bytů v domech s pečovatelskou službou a     169 nebytových jednotek.

V lednu 2017 byl zpracován dokument Domy s pečovatelskou službou ve vlastnictví statutárního města Jihlavy - zhodnocení stavu a výhled.

Náklady na modernizaci bytového fondu v letech 2008  - 2015 jsou uvedeny   v příloze č. 8.

Zásobník projektů odboru správy realit je uveden v příloze č. 9.

 

Součástí IPRM bylo komplexní řešení vybraných veřejných prostranství v centru města, na sídlištích i v okrajových částech města (tj. zpevněné plochy, doprava v klidu, dětská hřiště, parky, veřejná zeleň).

Podrobné informace ke všem uvedeným projektům jsou uvedeny na webových stránkách města v sekci projektů IPRM nebo projektů spolufinancovaných z EU.

http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=465617&p1=51960

Plnění monitorovacích indikátorů IPRM je uvedeno v příloze č. 10. (Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM, usnesení č. 53/16 - ZM)

V oblasti revitalizace veřejných prostranství se jedná o tyto investiční projekty:

Park Gustava Mahlera (2008-2010), Revitalizace části parku Malý Heulos (2009-2010), Regenerace veřejných prostranství v části města Jihlava - Pávov (2011-2012), Regenerace veřejných prostranství v části města Jihlava - Pístov (2012-2013), Revitalizace části parku Malý Heulos - II. etapa (2014-2015), Park nad tunelem (2009), Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy – Královský vršek (2011-2012), Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy – ul. Březinova, Na Kopci, Demlova (2014), Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy – Královský vršek, II. etapa (2015), Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy – ulice Jarní (2015), Regenerace veřejných prostranství v MPR Jihlava – I. etapa (2014), Regenerace veřejných prostranství – ul. Srázná, Jihlava (2014-2015)

 

V rámci IPRM byly řešeny i projekty na obnovu a všestranný rozvoj občanské vybavenosti - sociální, kulturní, vzdělávací a volnočasová veřejná infrastruktura.

Realizovány byly následující projekty:

Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě (2010-2011), Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě - II. etapa, III. etapa a IV. etapa (2015), Regenerace a rozvoj dětských hřišť v Jihlavě I. etapa (2009), Regenerace a rozvoj dětských hřišť v Jihlavě – II. etapa (2011), Přístavba ZŠ speciální Březinova 31, Jihlava (2009-2010), Zvýšení komfortu klientů Domova pro seniory Jihlava Lesnov (2010), Rozvoj Denního a týdenního stacionáře Jihlava (2012-2013), Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy Jihlava (2011-2013), Mateřská a základní škola Nad Plovárnou 5, Jihlava (2014-2015), Veřejné sportoviště pro lední sporty v ulici Tyršova, Jihlava (2011-2013), Areál pro sportovní a volnočasové aktivity u Hellerova rybníka, Jihlava (2009-2010), Mateřská škola Mozaika, Březinova 30, Jihlava (2014).

 

Město Jihlava má celkem 76 dětských hřišť a 37 sportovních hřišť. Z tohoto počtu vzniklo nebo bylo zrevitalizováno ve větším měřítku již 39 dětských a 22 sportovních hřišť.

Každý rok město Jihlava zrekonstruuje cca 5 dětských hřišť a cca 2 sportovní hřiště buď z vlastních finančních prostředků, nebo z dotací.

Drobnou údržbu a zajištění bezpečného provozu hřišť město zajišťuje z vlastních finančních prostředků.

Město vlastní i několik sportovních areálů (bazén, zimní stadion, atlet. stadion atd.), které jsou spravovány organizacemi zřízenými městem – město zajišťuje pouze opravy.

Město Jihlava má dále 1420 laviček, 647 odpadkových košů, dále vlastní a spravuje další mobiliář města jako např. vitríny, cedule, ukazatele atd.

Město Jihlava vlastní a spravuje i několik památek.

 

 • 1.8.A Péče o bytový fond a objekty občanské vybavenosti v majetku města ?
  3,42

Hodnota indikátoru:

(podíl z počtu bytů z celkových počtů ve vlastnictví obce regenerovaných ve sledovaném období)

 

2008 – 0,10

2009 – 0,21

2010 – 0,93

2011 – 0,86

2012 – 0,72

2013 – 0,13

2014 – 3,45

2015 – 3,42

Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

 Přístup města k problematice hodnotím pozitivně.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město vlastní bytový fond čítající 790 bytů + 122 bytů zvláštního určení (malometrážní byty pro seniory). Bytové domy prošly v nedávné minulosti revitalizací, byly zatepleny, vyměněny výtahy, obnoveny technologické rozvody apod. Dílčími projekty je rovněž prováděna regenerace veřejných prostranství na sídlištích, vznikají nová hřiště, sportoviště, upravují se parkovací plochy, jsou obnovována chodníková tělesa, odborná péče je věnována také veřejné zeleni. Hospodaření s bytovým fondem probíhá v souladu se schválenými pravidly pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Kopřivnice. Pravidla jsou zveřejněna na http://www.koprivnice.cz/urad/predpisy/pravidla/pravidla_byty_2014.pdf. Ve městě funguje systém vícestupňového bydlení zahrnující noclehárnu, azylový dům, ubytovnu a standardní nájemní byty.

V létech 2009 – 2015 byl realizován Integrovaný plán rozvoje města – obytná zóna Jih, který byl zaměřen na obnovu bytového fondu a revitalizaci veřejných prostranství sídliště Jih. V rámci tohoto projektu byly bytové domy ve vlastnictví města kompletně zatepleny, byly sanovány sklepní prostory, vyměněny výtahy, obnoveny rozvody elektřiny, vody, plynu i VZT. Tímto projektem došlo k regeneraci 400 bytů v majetku města. Byly rovněž podpořeny projekty dvou bytových družstev, které se týkaly zateplení obvodových plášťů. V rámci IPRM bylo revitalizováno veřejné prostranství na sídlišti o výměře 48.190 m2. Byla obnovena a vybudovaná nová dětská hřiště a sportoviště, revitalizovaná zeleň, byla obnovena a doplněna chodníková tělesa. Dílčí etapa tohoto projektu se v roce 2014 dočkala ocenění v rámci soutěže Stavba roku MSK získalo Cenu za kultivaci veřejného prostoru
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=koprivnicky-projekt-uspel-v-soutezi-stavba-roku&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1170.

Také další bytové domy, které město vlastní na území města jsou postupně rekonstruovány. Tato obnova je financována jak z výnosů z pronájmu bytů, tak z dotačních programů – např. Zelená úsporám nebo Integrovaný regionální operační program.

Město rovněž realizuje dlouhodobý projekt Regenerace sídliště Sever, v rámci kterého v dílčích etapách obnovuje veřejné prostranství v sídlištním prostranství. Jsou budována a obnovována dětská hřiště a sportoviště, upravovány chodníky, obnovována veřejná zeleň, budovaná a rekonstruovaná parkoviště.

V roce 2013 byl realizován projekt Regenerace zeleně na sídlišti Korej, který byl podpořen dotací z OPŽP. V rámci této akce bylo odstraněno 197 ks stromů, 32 ks keřů a 595 m? keřů. Vysazeno bylo 202 ks stromů, 1246 ks keřů, 1959 ks trvalek a 8 817 ks cibulovin. Regenerace travnatých ploch – 2876 m?.

Další projekty obnovy veřejného prostranství jsou realizovány v rámci projektů Bezbariérové město nebo v rámci výstavby cyklostezek a cyklotras.

Regenerace objektů občanské vybavenosti probíhá v souladu se strategickým plánem. O významných realizovaných projektech město informuje prostřednictvím svých webových stránek www.koprivnice.cz v sekci Radnice / Projekty http://www.koprivnice.cz/index.php?id=projekty-mesta-koprivnice

 • 1.8.A Péče o bytový fond a objekty občanské vybavenosti v majetku města ?
  k 30.5.2017 - 79% bytů v zateplených BD

 Regenerace objektů občanské vybavenosti a bytů probíhá v dílčích etapách, proto je složité určit tento ukazatel. Pro jeho výpočet proto vycházíme z toho, že finančně nejobjemnější investící do rekonstrukce objektů je jejich zateplení. Město má ve vlastnictví 912 bytů, z toho v nezateplených objektech je 195 bytů. Pro rok 2018 má město schválenou dotaci na zateplení BD s 95 byty.

Sebehodnocení +1

 Obec realizovala a připravuje projekty směřující k humanizaci sídlišť.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek.

1.8.2 Provádí obec systematickou obnovu technického vybavení města a inž. sítí?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město provádí koordinaci obnovy technického vybavení a inženýrských sítí ve spolupráci s vlastníky TI. Každý rok probíhají  ve spolupráci s vlastníky TI koordinační schůzky, kde se plánují opravy a rekonstrukce sítí a následná oprava povrchů místních komunikací. Vetšinou se je jedná o plán na tři až pět let. Někde se jedná o sdružené investice, jako například výstavba tlakové kanalizace v městské části Želetice, kterou město provádělo ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic na silnici I/15. ŘSD zde stavělo novou dešťovou kanalizacaci a opravovalo povrchy. Na stavbě kanalizace tak město ušetřilo skoro 50% nákladů. Stejně probíhala stavba dešťové kanalizace, splaškové kanalizace a chodníku v ulci Pokratická. Zde byly sdružené finance Správy udržby silnic ÚK, SVS a.s a města. Dále se spolupodílíme na realizaci konečných povrchů po rekonstrukcích plynovodů a vodovodů Např. ulice Kozinova, České armády, Pražská, Mírové náměstí, Žižkova atd. Stejně je koordinována i rekonstrukce ulice Palachova. Plynaři vyměnili svoje rozvody v roce 2016, SVS a.s. zrekonstruovali kanalizační řad a přípojky vody, kanalizace a Město Litoměřice následně staví celou novou komunikaci a chodníku v celé ulici. Tato stavba se koordinovala již od roku 2013. Dokončena bude 07/2018.

 • 1.8.B Péče o komunikace a inženýrské sítě v majetku města ?
  ANO

Hodnota indikátoru 1.8.B:

r. 2014
 - chodníky - 109 km/2,8 km, 2,66 %  
- komunikace - 70,1 km/ 4,2 km, 5,99 %
- veřejné osvětlení 2100 světelných bodů z toho 280 opravených a vyměněných ročně 13,3 %

r. 2015
chodníky - 109,4 km/2,7 km, 2 ,46 %
- komunikace - 70,1 km/ 2,6 km, 3,28 %
- veřejné osvětlení 2100 světelných bodů z toho 1800 opravených a vyměněných ročně 85,77 %   + 36 nových

r. 2016
chodníky - 109,4 km/4,1 km, 3,71 %  
- komunikace  70,1 km/ 3,8 km, 5,42 %
- veřejné osvětlení 2136 světelných bodů z toho 1900 opravených a vyměněných ročně 88,95 % + 32 nových

r. 2017
chodníky - 110,4 km/3,7 km,
3,35 %
- komunikace  70,1 km/ 3,3 km, 4,71 %
- veřejné osvětlení 2168 světelných bodů z toho 1900 opravených a vyměněných ročně 87,63 % + 30 nových

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město přistupuje aktivně k systematické obnově technického vybavení a techn. infrastruktury, využívá k tomu jak prostředky z vlastního rozpočtu, tak externí dotace. Obnova infrastruktury je prováděna ve spolupráci s občany.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Činnost města v této oblasti je velmi dobrá. Za dané období se uskutečnila řada realizací.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim má celkem 60 hřišť. Z toho je 34 dětských hřišť (plocha o jednom či více hracích prvků, jako je kolotoč, skluzavka, houpačka apod., nebo sestava). Z toho je 26 sportovních hřišť (plocha asfaltová, mlatová, antuková pro kopanou, tenis, košíkovou, volejbal, nohejbal apod.)

Počet nově zrekonstruovaných hřišť: Celkový počet 34 dětských hřišť - rekonstruováno 20 hřišť a z nich certifikováno 18 dětských hřišť (hřiště Víta Nejedlého a Na Výsluní postaveny před prosincem roku 2002 a zde není povinnost certifikovat dle platných norem). V roce 2012 bylo vybudováno nové dětské hřiště ve vnitrobloku Revoluční, které má čtyři herní prvky. Celkový počet 26 sportovních hřišť - rekonstruováno 18 hřišť.

Rekonstrukce dětských hřišť probíhá za účasti veřejnosti. http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/planovaci-setkani.html

Město Chrudim disponuje několika pasporty:

 • zeleně – projekt péče o stromy, na základě jehož se provádí kácení, zdravotní řezy stromů, náhradní výsadba apod.
 • komunikací (ulic a chodníků) – je k dispozici na OD
 • mostů – k dispozici na OIN – provádí se kontrolní prohlídky, opravy a údržby mostů atd.),
 • dále pak existují inventarizační seznamy technického vybavení města (lavičky, koše apod. Na základě těchto seznamů je vyhodnocováno stáří, technická zastaralost atp. a průběžně jsou přijímána opatření k zlepšení technického stavu tohoto vybavení. Samozřejmostí jsou pravidelné revize.
 • Bezdrátový varovný systém – provozují TS
 • Veřejné osvětlení, světelná signalizace – revize a údržby provádějí TS
 • Plán zimní údržby chodníků a místních komunikací – TS
 • Plán letní údržby chodníků a místních komunikací – odplevelování, ruční mytí chodníků, strojní čištění místních komunikací, vysavač na psí exkrementy, údržba a obnova vodorovného a svislého dopravního značení na místních komunikacích
 • Úklid a údržba hřbitovů a kašen ve městě
 • 1.8.B Péče o komunikace a inženýrské sítě v majetku města ?

Hodnota indikátoru 1.8.B:

Chodníky: 

2011: 94,8 km / 0,800km – 0,84%

2012: 94,8km/0,694 km = 0,73%,

2013:94,8km/1,23 km = 1,29%

2014:94,8km/2,35 km = 2,48%

2015: 94,8 km/ 4,435 km´= 4,68%

Komunikace:

2011: 141,39 km / 0,493 km – 0,34%

2012: 141,39 km/0,570 km = 0,4%

2013: 141,39 km/1,16 km = 0,82%

2014: 141,39 km/1,66 km = 1,17%

2015: 141,39 km/1,240km=0,88%

Kanalizace:

2011: 20 km / 0,204 km – 1,02%2015: 20 km/ 0,130 km - 0,65%

 

Sebehodnocení +1

Probíhá pravidelná obnova komunikací a inženýrských sítí.

Hodnocení oponenta +1
Je zjevné postupné zvyšování podílu obnovovaných součástí zejména u chodníků, zpomalení u komunikací a u kanalizace. Díky zpracovaným pasportům jsou tyto údaje v souladu s potřebami a hlavně disponibilními prostředky.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Technické vybavení

Realizace projektů v oblasti technického vybavení je plánována prostřednictvím zásobníku projektů strategického plánu města, rozpočtového výhledu a plánů obnovy.

Inženýrské sítě

Ve správě OD jsou místní komunikace (MK), některé veřejně přístupné účelové komunikace (ÚK) a veřejné osvětlení (VO).

Běžnou údržbu a opravy MK, ÚK a VO zajišťuje společnost Služby města Jihlavy, s.r.o. na základě „Smlouvy na komplexní zajištění veřejně prospěšných služeb pro statutární město Jihlava“.

 

Kompletní rekonstrukce stávajících MK, ÚK probíhají buď v režii odboru dopravy (jmenovité akce) anebo v režii odboru rozvoje města jako investiční akce. Kompletní rekonstrukce VO se realizují pouze jako investiční akce ORM.

Odbor dopravy má zpracován seznam úseků MK, ÚK a VO, které vyžadují rekonstrukci a každoročně jsou na základě množství finančních prostředků vybrány k realizaci ty úseky, které jsou v nejhorším technickém stavu.  Při přípravě a realizaci investičních akcí OD aktivně spolupracuje s ORM ve všech fázích příslušných projektů.

Regenerace vodohospodářské infrastruktury probíhá v souladu s plánem obnovy. V letech 2014 – 2015 byl realizován rozsáhlý projekt Snížení znečištění ze stokových sítí města Jihlavy, jehož předmětem byla rekonstrukce a výstavba kanalizačních sběračů a vodovodů. V této oblasti došlo k realizaci dalších projektů – komunikace a kanalizace ul. 5. Května, ul. Kollárova, ul. Pávovská, ul. Brněnská, ul. Havířská, kanalizace části města Zborná, kanalizace ul. Srázná apod.

 

Z rozpočtu města jsou každý rok vyčleněny finanční prostředky na budování kontejnerových státní na tříděný odpad.

Každoročně dojde ke kompletní rekonstrukci 1-2 mostů. Délka rekonstruovaných chodníků a komunikací se každoročně liší a je přímo závislá na množství finančních prostředků.

 • 1.8.B Péče o komunikace a inženýrské sítě v majetku města ?
  2,11

Hodnota indikátoru:

 

Délka opravených komunikací v %:

 

2008 – 0,56

2009 – 0,26

2010 – 1,42

2011 – 1,85

2012 – 1,94

2013 – 2,31

2014 – 2,51

2015 – 2,11

 

Podrobně – viz příloha č. 12

 

Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

 Přístup města hodnotím pozitivně.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Obnova technického vybavení města je realizována v souladu se schváleným strategickým plánem a dílčími koncepcemi. Jednotlivé investiční akce jsou připravované na základě posouzení technického stavu majetku a finančních možnostech města.

V souladu s Analýzou bezbariérovosti realizovanou v roce 2008 jsou postupně obnovována a doplňována chodníková tělesa a vstupy do veřejných objektů. V létech 2017 – 2018 bude provedena nová analýza bezbariérovosti k posouzení a vyhodnocení aktuálního stavu. Rozvoj cyklostezek a cyklotras je realizován na základě Vyhledávací studie cyklistických stezek a tras na území města Kopřivnice zpracované v roce 2008. Na tuto studii v roce 2017 navázal Generel cyklistické dopravy města Kopřivnice. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=cyklogenerel-koprivnice.

V rámci přípravy a realizace projektů zaměřených na rekonstrukci a doplnění liniových staveb dochází zároveň k obnově dalších inženýrských sítí, jako jsou rozvody vody, elektřiny, plynu či rekonstrukce veřejného osvětlení.

V létech 2011 - 2012 byl realizován investičně náročný projekt Odkanalizování místní části Lubina, v rámci kterého byla vybudována nová kanalizační síť, která je napojena na městskou ČOV. Od roku 2016 probíhá projektová příprava odkanalizování dalších dvou místních části Mniší a Vlčovice. V případě, že město bude úspěšné s žádostí o dotaci z OPŽP bude projekt realizován v létech 2019 – 2020.

V létech 2013 - 2014 byl realizován projekt Modernizace CZT Kopřivnice, jehož hlavním cílem bylo zvýšit energetickou účinnost celého systému, snížit ztráty v rozvodech tepla a teplé vody, stabilizovat cenu tepla a snížit emisní zátěž regionu. Modernizace spočívala v rekonstrukci a modernizaci stávajících rozvodů tepla a teplé vody, zrušení nadzemních vedení a uložení rozvodů do země, zrušení okrskových výměníkových stanic tepla a vybudování objektových předávacích stanic a zavedení měřící a regulační techniky. Nositelem projektu byla společnost Teplo Kopřivnice, s.r.o., ve které má město majetkovou účast.

 • 1.8.B Péče o komunikace a inženýrské sítě v majetku města ?

 Město zavádí nový GIS a připravuje se na sledování tohoto indikátoru.

Sebehodnocení +1

 Obnova a rozvoj infrastruktury je realizována v souladu se strategickými dokumenty města. 

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek.

1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město se dlouhodobě zabývá problematikou protipovodňových opatření (ve spolupráci s dotčenými subjekty).

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město v současné době zohledňuje důsledky globální změny ve své práci. Do budoucna je důležité závěry dokumentů jako SECAP prosazovat v praxi.

 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta 0

 Je zřejmé, že problematikou se město zabývá. Jinak bez komentáře.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Sebehodnocení +1

 Jsou připravována opaptření ke snížení očekávaných dopadů souvisejících s klimatickou změnou.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.9.1 Má obec/město zpracován Plán protipovodňových opatření?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice nechalo vypracovat DUR Protipovodňová opatření pro jižní část zástavby - pravý břeh Labe. V současné době probíhají jednání s dotčenými orgány, je podána žádost o UR.
Protipovodňová opatření se řeší v trase železniční trati Lysá nad Labem - Děčín - všechny viadukty v prostoru nádraží Litoměřice město.

 • 1.9.A Opatření proti povodním ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město se dlouhodobě zabývá touto problematikou (ve spolupráci s dotčenými subjekty).

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Plán protipovodňové ochrany:

Od ledna 2014 funguje Digitální povodňový plán ORP Jihlava a varovný a vyrozumívací systém ORP Jihlava, je zapojeno 23 obcí.

http://dpp.jihlava-city.cz/dpp/

 • 1.9.A Opatření proti povodním ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

 Bez připomínek.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V roce 2015 byl zpracován Digitální povodňový plán ORP Kopřivnice. Je zveřejněn prostřednictvím Povodňového informačního  systému POVIS.cz a na Povodňovém portálu HZS MSK http://dpporp.hzsmsk.cz/dpp/orpkoprivnice/ 

V roce 2017 získalo město dotaci na zpracování Digitálního povodňového plánu Kopřivnice. Ten bude zpracován do konce roku 2017.

Návrh protipovodňových opatření je součástí Adaptační strategie města na změnu klimatu, která byla zpracována v létech 2016-2017. Zároveň se připravuje územní studie krajiny ORP, která bude problematiku protipovodňových opatření rovněž řešit.

 • 1.9.A Opatření proti povodním ?
  Ano

 Opatření proti povodním jsou identifikována a postupně realizována - např. obnova mostů za účelem zlepšení průtoku, rekonstrukce dešťové kanalizace a kanalizačních vpůstí apod.

Sebehodnocení 0

Stav je uspokojující.

Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek.

1.9.2 Má obec/město zpracován Plán opatření proti suchu, resp. krizového hospodaření s vodou?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Obec nemá připravený plán opatření proti suchu. V současné době se zabýváme akumulací srážkových vod a jejich využitím ve městě. V budově MěÚ  Pekařská 2 vznikla nádrž na dešťovou vodu, která bude využívána pro splachování WC na MěÚ.

V roce 2018 bude součástí Akčního plánu udržitelné energetiky a ochrany klimatu SECAP.

viz https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/68039/F1-DP-2017-Jerabek-Michal-DIPLOMOVA%20PRACE.pdf?sequence=1

 • 1.9.B Opatření pro zvýšení akumulace vod v prostředí a ke zpomalení odtoku ?
  ANO

Generel možností využití srážkových vod v budovách města.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní
Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město spolupracuje s AV ČR (Czech Globe) na tématu Adaptací na klimatickou změnu. Tato práce bude podkladem pro akční plán SECAP

 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ne, ale je plánováno zpracování adaptační strategie na změny klimatu.

Doposud problematiku řeší odbor životního prostředí v obecné rovině v rámci rozhodovacích procesů.

Aktuálně se připravuje analýza hospodaření s dešťovými i podzemními vodami ve městě, tj. vyhodnocení počtu studní, v jakých lokalitách a jaký je jejich vztah k podzemním vodám, vyhodnocení poměru zpevněných a nezpevněných ploch a jaké jsou možnosti zasakování dešťových vod ve vztahu k využití území.

Výstupem studie by mělo být

- návrh opatření pro zvýšení retence dešťové vody ve městě, a to jak v zastavěném území, tak i ve vazbě na něj,

- nastavení pravidel pro zajištění dostatečné retence v nových lokalitách,

- provedení hydrologického průzkumu, tj. posouzení, zda je možné ve stávajících lokaltách povolovat realizaci nových studní (pokud ano, jaká je ještě kapacita) a pro nové rozvojové lokality stanovit v jaké kapacitě je možné povolovat odběry podzemní vody.

 

Problematika uvedena v tématu 2: Životní prostředí, část 2.1 - nakládání s dešťovými vodami.

 • 1.9.B Opatření pro zvýšení akumulace vod v prostředí a ke zpomalení odtoku ?
  NE
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

 Bez připomínek.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V létech 2016-2017 zpracovalo město ve spolupráci s relevantními partnery za metodického vedení konzultantů z CI2, o.p.s. Adaptační strategii na změnu klimatu. Tato strategie bude předložena ke schválení zastupitelstvu města v červnu 2017 a následně budou realizovaná opatření, která řeší nejen problematiku hospodaření s vodou, ale také další přírodní jevy, ke kterým dochází v důsledku klimatických změn. Po projednání dokumentu zastupitelstvem města bude zveřejněn na webu města v sekci Radnice / Dokumenty

 • 1.9.B Opatření pro zvýšení akumulace vod v prostředí a ke zpomalení odtoku ?
  Ano

 Usnesením č. 2080 schválila rada města dne 23.5.2017 Zásady a limity pro budování nových a rekonstrukci stávajících parkovišť – zeleň. Jejich cílem je zlepšit retenční schopnost území, ve kterých jsou budována či rekonstruována parkoviště.

Sebehodnocení 0

Město začalo realizovat přípravné kroky na klimatické změny.

Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek.

2 Životní prostředí

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledované období od roku 2015 došlo ke snížení spotřeby vody na obyvatele o 17 l na osobu a den. Průběžně probíhají rekonstrukce rozvodů vody, vybudovány byly studny pro závlahy městské zeleně.  Spotřeba pitné je sledována od r. 2013 v rámci energetického managementu a v tomto období došlo ke snížení spotřeby. Kvalita vod splňuje legislativní požadavky dlouhodobě s velkou rezervou.
Na kanalizaci se zakončením na ČOV je napojeno 98,7 % obyvatel a postupně jsou napojovány další lokality. Město komunikuje s firmami v otázce vypouštění odpadních vod a usiluje o zlepšení kvality odpadních vod, tento stav se neustále zlepšuje. Hospodaření s dešťovými vodami je řešeno v rámci hospodaření s vodami. Zvyšování ceny pitné vody působí pozitivně na zájem obyvatelstva o zadržování dešťové vody a její následné využívání.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

V oblasti hospodaření s vodou došlo k znatelnému pokroku. Spotřeba pitné vody poklesla dík úsporným opatřením, např. rekonstrukcemi vodovodů, zvýšeným využíváním dešťové vody a studen. V nastoupeném trendu bude potřebné pokračovat, protože je ještě spotřeba pitné vody, připadající na obyvatele, oproti některým městům obdobné velikosti vysoká.

Město jde příkladem v budovách ve správě města. Ač došlo např. k zvýšení počtu žáků na školách, podařilo se zavedením úsporných opatření zvrátit trend zvyšování spotřeby – spotřeba v posledním roce výrazněji poklesla. Pokračoval trend zvýšení podílu počtu osob, napojených na kvalitní čištění odpadních vod. Taktéž došlo i díky jednání městského úřadu s podnikateli ke snížení objemu znečišťujících látek, vypouštěných do odpadních vod. Bude však potřebné věnovat pozornost rekonstruované ČOV v r. 2014, nevykazuje excelentní výsledky ( např. koncentrace celkového fosforu 2,1 mg/l by s terciárním stupněm čištění srážením fosforečnanů mohla být nižší – navíce do budoucna je potřebné počítat se zpřísňováním norem. Podařilo se zvýšit odvádění dešťových vod do oddílné kanalizace, zasakováním do země a odváděním do toků již ze 43 % zastavěné plochy města. Příkladná je snaha města o zpomalení odtoku a akumulaci srážkových vod – zvláště vybudováním suchých poldrů a průlehů v novém parku na Miřejovické stráni. I budování několika nádrží na dešťovou vodu. Celkově lze konstatovat, že oproti minulému auditu došlo k výraznému zlepšení hospodaření s vodou.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Trend poklesu spotřeby pitné vody se zpomalil. Nelze však dále spoléhat na vliv zvyšující se ceny vody. Doporučení pro příští sebehodnocení: Do budoucna je potřeba se zaměřit na opatření v oblasti zasakování, resp. využívání dešťové vody, i specificky zaměřenou osvětu, včetně formy ovlivňování veřejnosti vlastním příkladem (opatření v budovách ve vlastnictví města, doprovázené informacemi). Systémovým krokem, zasahujícím nejen vodní hospodářství, je aktuální zpracování Strategie adaptace na klimatickou změnu, která zahrne také opatření, přesahující samotnou oblast životního prostředí.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Sebehodnocení +1

Spotřeba vody na obyvatele v posledních letech mírně klesá.

Byly vybudovány a rekonstruovány vodovodní řady (např. Brněnská, Srázná, Sasov).

Došlo k výraznému zlepšení situace v rekonstrukci kanalizační sítě města.

Byly odbahněny některé městské rybníky a vybudovaná technická opatření pro zpomalení odtoku vody z území.

Hodnocení oponenta +1

Město vykazuje dobré výsledky ve vodohospodářských indikátorech - zvláště v budování kanalizační sítě a v čištění odpadních vod, mírně klesá spotřeba pitné vody,  která je nižší než u srovnatelných měst v ČR. Bylo by potřebné, aby šlo město více příkladem u budov ve vlastnictví města. Pro ještě kvalitnější řešení vodohospodářských otázek bude důležité dořešení vlastnické struktury vodohospodářské infrastruktury. Město vyvíjí aktivity v řešení problematiky dešťových vod , důležitá budou opatření plánovaná jako reakce na změny klimatu (v uvažované/připravované strategii).   

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Sebehodnocení +1

1. Kvalita vod a šetření vodou

Město učinilo v objektech ve svém vlastnictví v nedávné době určitá opatření ke snížení spotřeby především pitné vody. Jak se tato opatření projevují, však není vzhledem k neexistenci kvalitního systému dostatečně sledováno, proto je obtížné i průběžné vyhodnocování. Podobně není činěno žádné soustavné vzdělávání veřejnosti k úsporám vody. Hodně odlišný je stav vypouštění nepřečištěných odpadních vod. Dosud je na koncovou ČOV v Kopřivnici napojeno přes 90% obyvatel města, podobný je stav u právnických osob.

Město má zpracován a postupně zavádí do praxe Energetický management dle ISO 50001, jehož pravidla řeší i problematiku úspor vody v objektech města. Je tedy otázkou času, kdy se problematika šetření vody dostane ke komplexnějšímu řešení. Zvýšení kvality povrchových a podzemních vod se předpokládá také odkanalizováním zbývajících dvou místních částí Kopřivnice v rámci projektu Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší, který je ve stadiu přípravy na územní řízení.

2. Efektivnější využívání vody

Efektivnější využívání dešťové vody je dnes záležitostí spíše jednotlivců a nových stavebníků rodinných domů, kteří to musí povinně zajistit.

Komplexní řešení této problematiky by měla přinést Adaptační strategie města Kopřivnice na změnu klimatu, která je nyní projednávána v orgánech města. Město samotné má vlastní studii využití dešťových vod, která však dosud nebyla dále rozpracována. Změnou k lepšímu jsou zcela jistě i zásady pro budování nových a rekonstrukci stávajících parkovišť v souvislosti se změnou klimatu, které schválila rada města v 5/2017.

Hodnocení oponenta 0

2.1: Jako klad lze vyzdvihnout přípravu a  projednávání adaptační strategie města na změnu klimatu, taktéž i zásady pro budování a rekonstrukci parkovišť a ustavení energetického managementu města, který sleduje i spotřebu vody v nejdůležitějších budovách ve vlastnictví města.. Velkým  nedostatkem je neexistence kvalitního sledování spotřeby vody. Studii využití dešťových vod by bylo potřebné rozpracovat do konkrétních aktivit. Došlo k podstatnějšímu snížení  objemu znečištění na výpusti modernizované dostatečně kapacitní ČOV, bude však potřebné dokončit kanalizace v některých místních částech, aby nedocházelo odvodu byť části odpadních vod do povrchových nebo podzemních vod. 

 

 

 

 

 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
2.1.1 K jaké meziroční změně měrné spotřeby vody (m3/obyvatele)* v obci došlo ve srovnání s předchozím kalendářním rokem?

*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat).
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Spotřeba vody je značně ovlivněna klimatickými podmínkami, kdy se používá voda na zálivku školních zahrad. Částečně bude tento problém odstraněn vybudováním studen pro omezení zalévání pitnou vodou. Významným způsobem se na poklesu spotřeby pitné vody podílí její neustále zvyšující se cena, která je jedna z nejvyšších v ČR a dále omezení ztrát v rozvodné síti. Jako nezanedbatelný vliv poklesu spotřeby pitné vody je možno uvést i široké rozšíření zachytávání a využívání dešťové vody.
Obyvatelé města jsou ze 100 % napojeni na veřejnou vodovodní síť. Ve vztahu ke spotřebě pitné vody dochází k určitým výkyvům vzhledem k ročnímu období i vzhledem ke konkrétním klimatickým podmínkám v daném roce. Toto je umocněno hlavně tím, že Litoměřice leží v jedné z nejsušších a nejteplejších oblastí ČR. V Litoměřicích došlo ke značnému nárůstu využívání dešťové vody a dále zde bylo zprovozněno několik myček na auta, které využívají recyklovanou vodu na mytí.
Spotřebu vody na obyvatele se daří postupně snižovat z 136 l/osobu/den v roce 2011 na 119 l/osobu/den v roce 2017, oproti roku 2016 došlo v tomto roce k úspoře 4 l vody/osoba/den. Tato spotřeba na obyvatele je ve skutečnosti daleko nižší, neboť výpočet byl proveden dle počtu trvale hlášených osob. Je přitom prokazatelné, že na území města žije několik stovek cizinců a dále velké množství obyvatel, kteří zde nejsou hlášeni. Počet cizinců a nahlášených obyvatel nepřekračuje hodnotu 20 %.

Celkově lze říci, že město dlouhodobě  efektivně využívá pitnou vodu a stále dochází ke zkvalitňování dodávek vody a omezování jejich ztrát například rekonstrukcemi vodovodů. Zároveň je spotřeba vody dále snižována i z důvodu narůstající ceny vodného, která je jedna z nejvyšších v ČR.

Na území města je 126 podzemních nádrží na zachytávání dešťové vody. Je zde i velké množství nadzemních 1 000litrových nádrží na zachytávání dešťové vody. Tato voda je využívána především na zalévání zahrad.

Nesoulad skutečné spotřeby se  spotřebou, který uvádí kanalizační řád, vidíme v teoretickém výpočtu projektanta.

 • 2.1.A Celková spotřeba pitné vody v domácnostech ?
  119 l/osoba/den

Hodnota indikátoru (l/osoba/den):
2011 - 136  l
2012 - 135  l
2013 - 127  l    
2014 - 128  l
2015 - 125  l
2016 - 123  l
2017 - 119  l

Ve sledovaném období od roku 2011 došlo k výraznému snížení spotřeby vody na obyvatele o 17 l na osobu a den, oproti roku 2016 došlo v tomto roce k úspoře 4 l vody/osoba/den.

Cena vody:
2013 - 88,98 Kč/m3
2017 - 98,67 Kč/m3

Procento připojených obyvatel města na veřejný vodovod   vychází z vodoprávní evidence vodoprávního úřadu.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období došlo k výraznému snížení spotřeby vody na obyvatele o 17  l na osobu a den na 119 l/os./den v roce 2017.

 

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Bylo dosaženo vskutku pokroku v snižování spotřeby, v tomto trendu bude nutné pokračovat, neboť stále je spotřeba na obyvatele Litoměřic vysoká oproti některým srovnatelným městům

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Spotřeba vody je porovnána s rokem 2011, kdy byl provádět audit. V rámci tohoto auditu jsou použita data posledního uzavřeného období  - rok 2015. Spotřeba vody byla 73 l/osobu, o 28 l méně než při posledním hodnocení v rámci auditu v roce 2011. Ze spotřeb v letech 2011 - 2015 je zřejmý  mírný trend snižování spotřeby vody.

Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta 0
Ve srovnání s minulým kalendářním rokem nedošlo ke změně spotřeby. V úvahu je ovšem potřeba vzít dosaženou hranici spotřeby, jejíž další snižování vyžaduje celkovou změnu přístupu k využívání vody obecně (viz dále).
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Stávající spotřeba pitné vody v částech městam kde je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury samo město, je přibližně 77 litrů na osobu a den, což je o 10 litrů méně než je celorepublikový průměr.

Dle údajů JVAK došlo v příměstské části Kosov, která je v současnosti jedinou příměstskou částí, v níž město vlastní a provozuje vodovod samo, ke snížení spotřeby vody mezi lety 2012 a 2014 z 2.874 m3 na hodnotu 2.523 m3 v roce 2014. Protože Jihlava neprovozuje vodohospodářskou infrastrukturu v dalších příměstských částech ani v centrální Jihlavě, jsou tato data vztažena pouze k části infrastruktury provozované městem

 V roce 2014 bylo v Kosově spotřebováno 2 359 m3, 18 m3/obyv.

V roce 2015  2 668 m3 o 13 % více než za rok 2014, 20,36 m3/obyv.

V roce 2016  2 746 m3, o necelá 3 % více než v roce 2015, 19,06 m3/obyv.  Nárůst spotřeby v roce 2015 je dán také nově napojenými obyvateli rodinných domů.

 

V těch částech města, kde dodávky vody zajišťuje Vodárenská akciová společnost, je situace následující:

 Spotřeba pitné vody dle informací Vodárenské akciové společnosti  v roce 2016 činila 30,8 m3/os/rok (84,4o/obyvatele/den), specifická spotřeba pitné vody na obyvatele je v letech 2015 a 2016 srovnatelná . V roce 2016 došlo k mírnému snížení spotřeby pitné vody na jednoho obyvatele, a to  o 0,1 l/obyv./den Celková spotřeba pitné vody v roce 2016 byla 2 676 715 m3, zde je však zahrnuta i spotřeba vody jiných odběratelů, než domácností.

 

Jak je vidět z výše uvedeného se údaje o spotřebě pitné vody vzhledem k různým provozovatelům vodohospodářské infrastruktury liší. Obě čísla jsou však reálná a odpovídají skutečnosti. Situace ohledně provozování VHI se nyní velmi intenzivě řeší, protože nejasné vlastnické i provozovatelské vztahy blokují i řadu dalších nutných investic v oblasti VHI. V současné době probíhá řada soudních sporů i správních řízení u různých institucí. Do vyřešení sporů a ukončení majetkoprávního vypořádání, které umožní sjednocení provozování voidohospodářské infrastruktury ve městě, není možné stávající situaci v nesrovnalosti dat zlepšit.

 

Korelace spotřeby pitné vody mezi roky s nízkým a vysokým úhrnem srážek je zanedbatelná - spotřeba pitné vody se nijak výrazně neliší (viz i 2.1.3).

 

Spotřeba vody (v m3/osobu/rok)s jinými městy podobné velikosti a struktury obyvatelstva je následující:

                                   2014                 2015                 2016

Děčín                           32                    32                    33

Chomutov                    35                    32                    34

Teplice                         36                    35                    36

Přerov                          36,534              36,951              36,826

Karlovy Vary                35,113              34,887              34,739

Z výše uvedeného je patrné, že Jihlava je ve srovnání s dalšími městy obdobné velikosti jedním z měst s nejnižší spotřebou pitné vody na obyvatele a rok.

 

 • 2.1.A Celková spotřeba pitné vody v domácnostech ?
  30800

 úspora mezi lety 2014 a 2015 byla cca 210 l/osobu/rok, tedy 0,59 l/osobu/den

Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

Město dociluje spotřebu pitné vody. která je pod úrovní spotřeby obyvatel srovnatelných měst.  V posledních letech došlo k mírnému poklesu spotřeby na obyvatele. 

Je důležité, že jsou nyní řešeny vlastnické a provozovatelské vztahy k vodárenské infrastruktuře, protože bez jejich vyřešení by byl velmi obtížný další příznivý vývoj v hospodaření s vodou, nemluvě již o získávání kvalitních údajů. 

 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Údaje jsou běžně získávány od SmVaK jednou za dva roky jako podklad pro výpočet ekologické stopy města. Spotřeba vody výrazně klesla v roce 2012, od té doby je přibližně stejná s malými výkyvy nahoru či dolu (výjimkou je rok 2014 s výrazným poklesem množství spotřebované pitné vody.

 • 2.1.A Celková spotřeba pitné vody v domácnostech ?

rok 2010: 33,96 m3/os/r, 93,04 l/os/den

rok 2011: 33,83 m3/os/r, 92,68l/os/den

rok 2012: 32,60 m3/os*r, 89,31 l/so*den

rok 2013: 32,33 3/os*r, 88,59 l/os*den

rok 2014: 31,83m3/os*r, 87,22l/os*den

rok 2015: 32,34 m3/os*r, 88,61l/os*den

rok 2016. 32,724 m3/os*r, 89,65l/os*den

Sebehodnocení +1

Množství spotřebované pitné vody má stále klesající tendenci. Data jsou od vodárenské společnosti zjišťována většinou jednou za 2 roky. Jejich správnost nelze ověřit.

Hodnocení oponenta +1

Spotřeba vody má  za posledních několik let vskutku klesající tendenci, v posledním měřeném roce 2016 došlo sice k malému zvýšení, ale dlouhodobý ttrend snižování by to nemělo ohrozit.

2.1.2 K jaké meziroční změně spotřeby vody došlo v budovách  ve správě obce?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

V rámci štítkování veřejných budov (součást evropské kampaně DISPLAY) je sledována i spotřeba pitné vody. Samotným zahájením sledování došlo nejprve ke snižování spotřeby pitné vody. Školy, školky správní budovy MěÚ Litoměřice. Tento trend se však v roce 2015 otočil z důvodu nárůstu počtu zaměstnanců a žáků škol.

Město se snaží spotřebu vody snižovat – využití dešťových vod v budovách ve správě města. Ve všech budovách města byla vybudována úsporná opatření pro pitnou vodu, ve spolupráci s firmou Jirmus s.r.o. jsme dohodli zřízení ukázek podzemních nádrží pro dešťovou vodu včetně možného zakoupení pro veřejnost, stejně jako konzultační a poradenskou činnost na základě zájmu obyvatel.

V roce 2017 došlo k výraznému snížení spotřeby vody po zavedení technických opatření – především úsporné splachovače na WC, využití vody ze sněžné jámy v zimním stadionu, apod.

2013 - 63 564 m3
2014 - 61 635 m3
2015 - 65 455 m3
2016 - 66 776 m3
2017 - 62 239 m3

Úspora vody díky zpětnému využití ze sněžné jámy činí cca 2.600 m3/rok . 

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období nejprve došlo ke zvýšení spotřeby vody v budovách ve správě města. Tento trend byl patrně způsoben nárůstem počtu zaměstnanců a nárůstem počtu žáků ve školách a vyšším využitím zimního stadionu pro rekonstrukci. V roce 2017 došlo k výraznému snížení spotřeby vody z  důvodu zavedení úsporných opatření technického charakteru.
Pro snížení spotřeby vody byla vybudována nádrž na dešťovou vodu v budově MěÚ Pekařská.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Díky úsporným opatřením  došlo k snižování spotřeby  a zvláště hodnotná je změna trendu – ač došlo k nárůstu počtu žáků, trend spotřeby vody míří k snižování, proto je možné klasifikovat trend jako (výrazně) se zlepšující

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Všechny budovy MěÚ jsou napojeny na veřejný vodovod.   Na budově Pardubická 67 jsou zde  osazeny tlačítkové vodovodní baterie.

Celková spotřeba vody za MěÚ Chrudim 2570 m3.

Hodnocení oponenta 0
Trend nelze z uvedené informace určit. Samotná informace o existenci tlačítkových baterií není pro hodnocení trendu dostatečná. Doporučujeme doplnit šetřící technologie osvětou (cedulky) a rozšířit instalace i o WC-stopy, resp. i do dalších budov v majetku města.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

 Spotřebu vody umíme sledovat pouze ve veřejných budovách ve vlastnictví města. Zde spotřeba vody mezi roky 2008 – 2015 stoupla, což ovšem může souviset s nárůstem počtu pracovníků na úřadě i nárůstem počtu klientů. Částečně může být vyšší spotřeba ovlivněna i tím, že v budovách magistrátu jsou nájemci, jejichž chování může město jen těžko ovlivnit.

Vzhledem ke stoupající spotřebě v předchozích letech provádí město postupné kroky ke snížení spotřeby zejména osvětou. Z technických opatření lze jmenovat zejména instalaci 16ti omezovačů průtoku baterií v budově na Vrchlického 16, v budově tělocvičny v Hluboké ulici pak byly u čtyř sprch instalovány omezovače průtoku.

Spotřeba vody v budovách magistrátu města Jihlavy:

2008 – 2997 m3

2009 – 3991 m3

2010 – 4143 m3

2011 – 4782 m 3

2012 – 4787 m3

2013 – 4647 m3

2014 – 4842 m3

2015 - 4597 m

V současnosti město žádným způsobem nereguluje spotřebu vody například v nájemních smlouvách a podobně. Probíhají diskuse o změnách v uspořádání odborů na magistrátu, připravuje se stěhování, úpravy nových budov a s tím spouvisející rekonstrukce budov i infrastruktury. Opatření v této oblasti lze připravit v příštím období, v současnosti však žádná realizovaná nejsou.

 

Sebehodnocení 0

 Po realizovaných osvětových a úsporných opatřeních je v posledních dvoiu letech patrný velmi mírný pokles spotřeby vody ve veřejných budovách.

Hodnocení oponenta 0

 Došlo zatím jen k mírnému snížení spotřeby v r. 2015, v souladu s doporučením předchozího auditu by bylo potřebné zabývat se více úsporami v¨ těchto budovách ve správě města - k tomu vskutku mohou posloužit úpravy a celé rekonstrukce budov i infrastruktury, jak uvádí sebehodnocení, ale  důležitá bude i např. úprava nájemných smluv.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Energetik města sleduje spotřebu vody u většiny budov v majetku města. Údaj o počtu uživatelů budovy je však známý až za celý rok zpětně (výjimkou jsou budovy škol a školek v majetku města). Řešením je software na sledování spotřeb energií a vody, kde by mohly být zadány i údaje o počtu uživatelů budovy a automatický přepočet. Pořízení tohoto sw je již několik let v jednání, zatím bezúspěšně.

Tabulka spotřeby vody na budovách v majetku města je doplněna na závěr tohoto dokumentu, ročenka za rok 2016 jako zdroj počtu osob v budově není v tuto chvíli ještě k dispozici.

Spotřeba vody v budově MÚ Kopřivnice za období 2015 a 2016:

2015 = 2497 m3 ..... 270 osob ........ 9,24 m3/osobu

2016 =2363 m3 ...... 285 osob ........ 8,29 m3/osobu

Měrná spotřeba vody na uživatele klesla za poslední dva roky o 10,3 %. V průběhu sledovaného období nebyla prováděna žádná úsporná opatření, neprobíhala ani osvěta. Spotřeba vody v budově MÚ je ovlivňována spíše úklidem v budově než počtem uživatelů (většinou mají nízkou spotřebu vody, pokud to paušalizujeme, pouze splachují a myjí si ruce). Spotřeba vody při úklidu je ovlivňována např. probíhajícími stavebními rekonstrukcemi, používáním úklidového stroje, apod.

 

Město nesleduje změny spotřeby za soubor všech budov v majetku.

Hodnocení oponenta 0

2.1.2: Město nesleduje změny spotřeby za soubor  všech budov v majetku města, na druhé straně má údaje z většiny budov, neboť  tyto údaje sleduje energetik v rámci energetického managementu. Spotřeba ve sledovaných budovách za r.ů 2015 a 2016 vskutku podstatně klesla. Kladem je projekt  dešťové nádrže, bude nutné pokračovat v realizaci takových zařízení. Do budoucna by bylo potřebné sledování spotřeby všech budov a hlavně postupná instalace úsporných zařízení, aby město šlo příkladem obyvatelům. 

2.1.3 Jaké jsou korelace meziroční změny měrné spotřeby vody a změny ceny pitné vody a/nebo změny objemu ročních srážek? Jaké je srovnání meziroční změny s průměrem ČR a vybranými městy ČR – benchmarking?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Korelace mezi meziroční změnou měrné spotřeby vody a cenou vodného se projevuje částečně, a to ve snižování spotřeby - viz indikátor 2.1.A. Na druhou stranu Litoměřice mají výrazně vyšší spotřebu vody na osobu a den proti jiným městům v Ústeckém kraji (119 l v r. 2017).

Pro porovnání:
Děčín
2014      87,6
2015      87,6
2016      90,4
2017      93,7

Chomutov
2014      95,8
2015      87,6
2016      93,1
2017      96,8

Teplice
2014      98,6
2015      95,8
2016      98,6
2017      101,2

Na druhou stranu Litoměřice mají výrazně nižší srážky proti průměru Ústeckého kraje:

              Ústecký kraj Litoměřice
2011             618            533
2012             678            574
2013             745            646
2014             606            499
2015             591            534
2016             655            570
2017             667            554

Korelace mezi meziroční změnou měrné spotřeby pitné vody a cenou vodného se projevuje částečně, a to ve snižování spotřeby - viz indikátor 2.1.A. Na druhou stranu Litoměřice mají výrazně vyšší spotřebu vody na osobu a den proti jiným městům v Ústeckém kraji  (119 l v r. 2017), zároveň je však třeba zohlednit výrazně nížší a stále se snižující podíl srážek v Litoměřicích. Přesto dochází ke snižování spotřeby pitné vody obyvateli Litoměřic - viz graf.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Daří se snižovat spotřebu vody, probíhají průběžné rekonstrukce rozvodů vody, vybudovány studny pro závlahy městské zeleně.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Oproti srovnatelným městům SČ kraje se podařilo Litoměřicím spotřebu snížit, na druhé straně je stále vysoká, byť je třeba uznat, že se na tom podepisuji i nižší srážky  

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Spotřeba vody se meziročně žádným výrazným způsobem nemění - ani v závislosti na rozdílné klimatické situaci a většímzu suchu.

Statutární město Jihlava realizuje osvětové kampaně s cílem zvýšení možností zásaku dešťových vod zaváděním nových typů zeleně ve městě i řadou dalších opatření.

 

Na území města fungují dva hlavní provozovatelé vodohospodářské infrastruktury - městská společnost Jihlavské vodovody a kanalizace, a. s. a Vodárenská akcviová společnost, a. s. (tato provozuje podstatnou část vodárenské infrastruktury). Každá společnost si stanivuje sama vodné a stočné pro provozovaný majetek, jeho hodnoty nejsou stejnné. V obou případech však došlo v posledním rocve k navýšení.

 

 

Korelace spotřeby pitné vody mezi roky s nízkým a vysokým úhrnem srážek je zanedbatelná - spotřeba pitné vody se nijak výrazně neliší. Úhrny srážek v letech 2008 - 2017 v mm v Jihlavě byly následující:

2008   574 mm

2009   795 mm

2010   842 mm

2011   578 mm

2012   646 mm

2013   691 mm

2014   660 mm

2015   553 mm

2016   549 mm

Vývoj cen vodného a stočného ve sledovaném období  -viz příloha i zde: http://www.svakjihlavsko.cz/files/Cena%20vodneho%20a%20stocneho%20.pdf

 

 

Spotřeba vody (v m3/osobu/rok)s jinými městy podobné velikosti a struktury obyvatelstva je následující:

                                   2014                 2015                 2016

Děčín                           32                    32                    33

Chomutov                    35                    32                    34

Teplice                         36                    35                    36

Frýdek - Místek            23,141              22,813              26,901

Přerov                         36,534              36,951              36,826

Karlovy Vary                35,113              34,887              34,739

Z výše uvedeného je patrné, že Jihlava je ve srovnání s dalšími městy obdobné velikosti jedním z měst s nejnižší spotřebou pitné vody na obyvatele a rok.

 

Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

Ano, nejsou patrné korelace meziroční změny spotřeby vody  a změny ceny pitné vody a /nebo změny  objemu ročních srážek. Z měst srovnatelné velikosti má JIhlava vskutku poměrně nízkou spotřebu pitné vody a v meziroční změně je v průměru s adekvátními městy, do budoucna má však potenciál  na více, pokud vyřeší vlastnictví a provozovatelství vodárenské infrastruktury.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Cena vody v Kopřivnici vzrostla meziročně o 2,17  %. Obdobný pravidelný  meziroční nárůst ceny je patrný na území města již mnoho let nazpět. Tomu odpovídá i stálý pokles spotřeby vody vody viz indikátor 2.1.A. Pitnou vodu dodává do Kopřivnice společnost Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s., město tedy nemá na cenu a spotřebu vody občany žádný vliv.

Doplňující údaje k návodné otázce č. 2.1.3.

Objekt

Spotřeba pitné vody 2015

Spotřeba pitné vody 2016

Poznámka

 

m3

osoby

m3/osobu

m3

 

DDM Kopřivnice

745

 

 

250

únik vody v 2015 - opraveno

JHSDK

171

 

 

neposkytl údaje, nebyl přístup v zimě k měřidlu

 

Kulturní dům

1223

 

 

1195

 

DDM Kletné

591

 

 

655

 

Klub Kamarád

111

 

 

132

 

MŠ Česká

434

84,95

5,11

469

 

MŠ Francouzská

512

121,4

4,22

550,98

 

MŠ I. Šustaly

604

88,12

6,85

608,88

 

MŠ Mniší

175

50,35

3,48

127,67

 

MŠ Zd. Buriana

623

85,05

7,33

777,87

 

Tenisová hala

255

 

 

neposkytl údaje

 

ZŠ a MŠ 17. listopadu

2825

453

6,24

2481

 

ZŠ Alšova

1339

418

3,20

1416

 

ZŠ Emila Zátopka

3043

515

5,91

2934

 

ZŠ Lubina

492

108

4,56

473

 

ZŠ Milady Horákové

2160

434

4,98

1596

únik vody v 2015 - opraveno

ZŠ Mniší

199

82

2,43

174

 

MŠ Krátká

624

119,25

5,23

neposkytl údaje

 

MŠ Lubina

213

50,28

4,24

213,2

 

MŠ Pionýrská

757

86,13

8,79

522,99

 

MŠ Záhumenní

601

88,22

6,81

499

 

MÚ Kopřivnice

2497

 

 

2363

 

Suma

20194

 

 

17438,59

 

Sebehodnocení 0

Výroba a rozvod vody je z minulosti nadimenzována na určitá množství a průtoky, kdy snížení spotřeby pod určitou mez může přinést technické a možná I hygienické problémy v dodávce vody. Cena vody jje asi dána do velké miry nezbytnou údržbou a obnovou vodárenské infrastruktury. Hodně se také řeší negatívní dopad zahraničního vlastnictví vodárenských společností (SmVaK). Vodárny musí svým vlastníkům generovat zisky a dividendy. Cenu asi rovněž ovlivňuje I to, že byly suché roky.

Hodnocení oponenta 0

Korelace mezi cenou vody a snižováním potřeby  byla městem nalezena.  Chybí srovnání meziroční změny spotřeby s průměrem v ČR a vybranými městy v ČR ( dá se všeobecně říci, že je blízko průměru za celou ČR), taktéž chybí odpověď na návodnou otázku, jaké jsou korelace meziroční změny měrné spotřeby vody a/nebo změny objemu ročních srážek.

2.1.4 Vyjmenujte nejvýznamnější úsporná opatření dokončená v předchozím období mezi audity.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

jako úsporná opatření lze vyjmenovat:

v předchozím období
- úsporné splachovače na všech WC úřadu a škol ve městě
- instalace malých průtokových ohřívačů vody
- byl zpracován generel pro využití srážkové vody ve všech budovách města.

ve stávajícím období:

1. průběžné rekonstrukce vodovodní sítě,
2. ekovýchovné kampaně v rámci projektu Zdravé město a MA 21 ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy SEVER,
3. budování akumulačních nádrží na dešťovou vodu v majetku města i u obyvatel města v rodinných domech,
4. akumulační nádrž dešťové vody v budově MěÚ Litoměřice v Pekařské ulici.

Město každoročně financuje ekovýchovné programy pro mateřské a základní školy prostřednictvím Střediska ekologické výchovy SEVER, jedním z témat těchto programů je i problematika šetření vodou, ochrana čistoty vody a možnosti využívání srážkových vod - např. program pro školy Království vody. Občanům jsou k dispozici letáky a informační materiály k úsporám vody a energií.

Město Litoměřice v rámci kampaně Dne Země informuje občany o kvalitě pitné vody a o čištění splaškových vod, jsou zajišťovány, ve spolupráci, se společností SVS a.s. i exkurze do čistírny odpadních vod v Litoměřicích jak pro školy, tak i pro obyvatele města v rámci dne otevřených dveří.

Pro osvětové účely používáme pro občany Litoměřic tyto materiály, které jsou v tištěné podobě kdispozici na odboru ŽP a při akcích zajišťovaných městem:

viz http://www.ekoporadna.cz/images/Texty/Studie_na_web/step_uspory_verze_web.pdf

http://www.pocitamesvodou.cz/wp-ontent/uploads/2015/08/PSV_letak_2015_view.pdf?x58580

Město Litoměřice zavedlo ve všech svých budovách úsporná technická opatření šetřící pitnou vodu.

Údaje o nádržích jsou evidovány pouze v rámci stavebních povolení nových rodinných domů, nelze je proto vyčíslit. Na území města Litoměřice je vybudováno cca 308 nádrží na dešťovou vodu různé velikosti (1 - 25 m3), průměrné náklady na jednu nádrž činí cca 80 000 Kč.

Město organizuje v současné době výstavu o ochraně ŽP v areálu výstaviště Zahrady Čech "Týden přírody a myslivosti", který se konal  19. - 24. 5. 2018, kde je připraven ekokoutek, který se bude zabývat ochranou přírody, úspornými opatřeními - voda, energiemi a odpady.

 • 2.1.A Celková spotřeba pitné vody v domácnostech ?
  119 l/osoba/den

Hodnota indikátoru (l/osoba/den):
2011 - 136  l
2012 - 135  l
2013 - 127  l    
2014 - 128  l
2015 - 125  l
2016 - 123  l
2017 - 119  l
Ve sledovaném období došlo ke výraznému snížení spotřeby vody na obyvatele o 17 l na osobu a den, oproti roku 2016 došlo v tomto roce k úspoře 4 l vody/osoba/den.

Cena vody:
2013 - 88,98 Kč/m3
2017 - 98,67 Kč/m3

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město provádí úsporná opatření ke snížení spotřeby vody, osvětu podporuje financováním Střediska ekol. výchovy SEVER a distribucí osvětových letáků obyvatelům při různých příležitostech.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město vskutku věnuje pozornost jak technickým opatřením, využívání dešťové vody apod., tak i osvětě a práci s dětmi

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Úsporná opatření:

 • průběžná rekonstrukce vodovodní sítě, daří se snižovat ztráty vody při její distribuci,
 • ekovýchovné kampaně v rámci projektu Zdravé město a MA 21.
 • dalším důvodem pro snížení spotřeby může být i zvyšování ceny vodného a stočného,  občané z důvodu finačních úspor aktivně šetří vodou.

Město každoročně financuje ekovýchovné programy pro mateřské a základní školy, jedním z témat těchto programů je i problematika šetření vodou, ochrana čistoty vody apod.. V rámci Dne Země je tato problematika přibližována pro všechny stupně škol a širokou veřejnost.

Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Pokles spotřeby prostřednictvím zvyšující se ceny vody není příliš pravděpodobný, vzhledem k jedné z nejvyšších cen vody v ČR. Doporučujeme proložit graf spotřeby vývojem ceny vody pro zjištění korelace. Ekovýchovné kampaně doporučujeme zaměřit specificky na šetření vodou, využívání dešťové vody, apod., např. v souvislosti s přípravou Strategie adaptace na klimatickou změnu.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
 • Rekonstrukce vodovodu v ulici Brněnská
 • Výstavba vodojemu a nového přívodního řadu v části města Kosov.
 • Výstavba nového vodovodu v části města Sasov
 • průběžná rekonstrukce vodovodní sítě snižuje ztráty při distribuci vody. Dále dělá město osvětové kampaně vyzývající k šetření vodou. Blíže - viz 2. 1. 5.
 • V současném stavu je v severní části města Jihlavy velice nízká kapacita vodojemů, výhledově bude kapacita vodojemů kritická. V téměř celém území města dochází k velkým hydraulickým ztrátám v době odběrových špiček a k velkému rozkolísání tlakových poměrů. To má negativní dopad na kvalitu zásobování vodou obyvatel, poruchovost, úniky vody a životnost potrubí. Proto je třeba vybudovat novou vodovodní síť tzv. propojovací řad včetně vodojemu „Bukovno“ v severní oblasti města Jihlavy. Tímto opatřením zvýšíme objem vodojemů a zvýšíme dopravu vody z vodojemu Kosov do vodojemu „Bukovno“ v severní oblasti, tím kvalitně a v dostatečném množství budeme zásobovat pitnou vodou obyvatele v severní a jižní oblasti, omezíme ztráty a úniky vody, zabráníme rozkolísání tlakových poměrů.

 • 2.1.A Celková spotřeba pitné vody v domácnostech ?
  30800
Sebehodnocení 0

 Město postupně realizuje opatření, kterými snižuje spotřebu vody a to jak opatření technického charakteru (rekonstrukce vodovodních řadů), tak i "měkká" opatření - osvětové kampaně.

Hodnocení oponenta +1

Město technicky řeší problematiku úspor rekonstrukcemi, nebo novými vodovody, zabývá se i osvětou.Některá důležitá úsporná opatření  jsou konkrétně vyjmenována.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ke snížení spotřeby vody na veřejných budovách došlo realizací projektu EPC, kdy součástí byla i opatření k úsporám vody na 8 budovách (perlátory na výusti vodovodních baterií, WC stopy, úsporné sprchy). Projekt byl postupně realizován v 2. polovině 2014. Sběr údajů o spotřebě vody na veškerých budovách v majetku města však není zorganizován. Část budov, kde došlo k realizaci úsporných opatření, se sleduje.

Je vypracována studie s využitím dešťové vody, zatím nerealizováno.

K další úspoře vody může vést zatím hrubě zpracovaný projekt nádrže na jímání dešťové vody pro její následné využívání ke splachování WC a úklid. Jednalo by se o instalaci nádrže, její propojení na samostatný okruh splachování a vybudování cca 2 bateriových výpustí pro uklízečky.

V Environmentální analýze provozu MÚ Kopřivnice (Síť ekologických poraden STEP 2016) jsou rovněž navržena opatření ke zlepšení kvality úklidu (např. ekologický úklid). Snahou města je jejich postupné zavedení do praxe

 • 2.1.A Celková spotřeba pitné vody v domácnostech ?

Město neprovádí v současnosti další úsporná opatření ke snížení spotřeby vody.

Hodnocení oponenta 0

2.1.4: Město zatím neorganizovalo sběr údajů o spotřebě vody na všech budovách v majetku města, avšak sleduje budovy, na kterých došlo k úsprám v rámci projektu EPC . Údaje o spotřebě vody je nutné doplnit . Chybí známka sebehodnocení. Kladem je environmentální analýza provozu MÚ Kopřivnice a návrh projektu  dešťové nádrže a využívání dešťových vod  na splachování a úklid.

2.1.5 Jsou v budovách ve správě obce informace o způsobu šetření vodou (osvěta – např. cedulky k waterstopům, apod.)? Proběhla v obci osvětová kampaň zaměřená na šetření pitnou vodou?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Informace o způsobech šetření uveřejněny v budovách nejsou, ale město realizuje opatření vedoucí k úsporám. Informace o způsobech šetření s vodou jsou diskutovány na poradách vedení a jsou k dispozici brožury zabývající se úsporou vody - viz http://www.ekoporadna.cz/images/Texty/Studie_na_web/step_uspory_verze_web.pdf

http://www.pocitamesvodou.cz/wp-ontent/uploads/2015/08/PSV_letak_2015_view.pdf?x58580

V rámci EPC projektu v roce 2016 byli příslušní správci budov seznámeni s opatřeními vedoucími ke snížení spotřeby pitné vody. Ve všech budovách města byla vybudována úsporná opatření pro pitnou vodu, ve spolupráci s firmou Jirmus s.r.o. jsme dohodli zřízení ukázek podzemních nádrží pro dešťovou vodu včetně možného zakoupení pro veřejnost, stejně jako konzultační a proadenskou činnost pro obyvatele.

Město průběžně seznamuje své zaměstnance o možnostech úspor a způsobech šetření vodou a energiemi a nakládání s odpady a distribuuje informační brožury "Úspory vody v domácnosti, aneb jak zdravě bydlet a ušetřit" a "Aby voda pomáhala".

V listopadu 2017 v rámci projektu PATH 2030 byli zaměstnanci úřadu seznámeni s vhodnými architektonickými řešeními vedoucími ke snížení spotřeby v rámci rekonstrukce veřejných prostranství.

Všechny budovy MěÚ jsou napojeny na veřejný vodovod. Spotřebu vody výrazně negativně ovlivňovalo napojení městského krytého bazénu na veřejný vodovod. Tento problém byl v minulosti vyřešen  realizací  vrtané studny pro zajištění doplňování bazénové vody. Dále město zajistilo provoz kašen  na náměstí tak, že jednak využívá vodu ze dvou gotických studen, a zároveň je většina vody samostatně recirkulována v každé kašně zvlášť. V parku Václava Havla byla instalována automatická závlaha, která je napojena na  studnu bývalého pivovaru. Při rekonstrukci Jiráskových sadů byla realizována studna pro zásobování závlah. Také byla realizována nádrž na dešťovou vodu. 

Na veřejných prostranstvích připravujeme pro zalévání zeleně závlahy dešťovou vodou.

V rámci energetického managementu je sledována i spotřeba pitné vody. Samotným zahájením sledování dochází ke snižování spotřeby pitné vody v budovách ve vlastnictví města.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice provádí úsporná opatření v budovách ve vlastnictví města. Zaměstnanci jsou seznamováni s řešeními ke snížení spotřeby vody.
Šetření vodou je předmětem ekologické výchovy žáků litoměřického Střediska ekologické výchovy SEVER.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

S výjimkou první části otázky  město dělá hodně pro to být příkladem občanům  při úsporách vody. Jsou to jak šíření osvěty o úsporách vody vydáváním tištěných materiálů, , tak praktické ukázky a příklady šetření v budovách města, využití studen pro závlahy  i pro kašny apod. , další informace jsou poskytovány v rámci energetického managementu., který se zabývá úsporami vody též.Trend je možné vyhodnotit jako (výrazně) se zlepšující.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

 Informační cedulky v budovách obce umístěny nejsou, na veřejných WC jsou umístěna upozornění na skutečnost, že lze použít úsporné splachování.

Ekologická výchova v tomto směru probíhá i na jihlavských školách. Podrobnosti lze zjistit v rámci zpracované Analýzy environmentálního vzdělávání na jihlavských základních školách - https://www.jihlava.cz/projekt-zkvalitneni-ma21-v-jihlave/ds-56323/archiv=0&p1=105604

Klíčovou roli sehrávají pro jihlavské školy z hlediska spolupráce v EV 2 subjekty – a to Environmentální centrum PodpoVRCH ZOO Jihlava (9 z 12 škol) a školské zařízení Chaloupky

Dále jsou uváděna další střediska ekologické výchovy v ČR. Z organizací v rámci města dále jednotlivé školy spolupracují zejména se Službami města Jihlavy (uvedeno 4x), muzeem (2x), DDM, Ekoinfocentrem Jihlava, Nízkoprahovým klubem a centrem primární prevence Vrakbar, Jihlavskými kotelnami s.r.o., ČOV Jihlava (Vodárenskou akciovou společností a.s.), v oblasti třídění odpadů pak s ASMJ s.r.o. Jihlava (třídicí linka) a provozovnou TSR company v Jihlavě (1x), v širším okolí dále s firmou ESKO-T na Třebíčsku (vše uvedeno 1x).“

 

Ekologická osvěta probíhá i v rámci akce Ozvěny Ekofilmu.

2017 - http://www.zoojihlava.cz/cz/pred-navstevou/kudy-k-nam/62-obsah/akce/seznam-akci/ozveny-ekofilmu/263-ozveny-ekofilmu, http://www.kinodukla.cz/klient-62/kino-27/stranka-53/film-78352,

2016 - http://www.kinodukla.cz/klient-62/kino-27/stranka-53/film-78352

 

Vzhledem k vývoji klimatické situace uvažuje město o tom, že některý z Dnů Země v příštím období bude věnován právě vodě - šetření s ní a její ochraně.

Sebehodnocení 0

 Cílená kampaň prováděna není, uživatelé jsou upozorňováni pouze průběžně.

Hodnocení oponenta +1

Je třeba ocenit rozsah ekologické výchovy na školách, které navíc spolupracují i např. s ČOV, Vodárenskou akciovou společností, Plán na Den Země věnovaný vodě je dobrým nápadem. Bude potřebné více zaměřit informace i na dospělou část obyvatel. Při plánovaných rekonstrukcích budov ve vlastnictví města bude potřebné je maximálně zaměřit jak na technologická řešení k úspoře vody, tak toho vzužít i k propagaci takových řešení - jít příkladem pro občany.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V budovách v majetku či správě obce neprobíhá  žádná osvěta k šetřená vodou. Osvěta neprobíhá ani v oblasti úspor energií, byť je to obsaženo v energetických cílech a v energetické politice města a v pravidlech energetického managementu Kopřivnice dle ISO 50001. Tyto pravidla řeší mimo energie i vodu.

Sebehodnocení -2

Město zatím nemá žádný způsob jak provádět pravidelně osvětu v budovách v majetku města, které provozují jiné subjekty, či organizace města.

Hodnocení oponenta -2

Vzhledem ke všem aktivitám popsaným výše je překvapivé, že v budovách ve správě obce nejsou informace k šetření vodou.   Město má samozřejmě možnost  působení na šetření vodou, ne že nemá možnost – např. v závorce návodné otázky uvedené cedulky k waterstopům apod. Navíce v odpovědi na otázku 2.1.4 sami uvádíte údaje o projektu EPC na veřejných budovách, jejichž součástí je většinou i osvěta.

2.1.6 K jaké změně v podílu počtu osob napojených na kvalitní čištění odpadních vod došlo za sledované období?

*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat).
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

ČOV Litoměřice dlouhodobě s velkou rezervou splňuje limity nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Snahou města je zajistit, aby všichni občané likvidovali odpadní vodu legálním způsobem, tedy buď byli napojeni na kanalizaci nebo měli vlastní domovní ČOV. V oblasti Želetic byl vybudován nový kanalizační řad pro odkanalizování posledních několika obytných budov, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizační síť. Počet cizinců nepřekračuje v Litoměřicích 20 %.

Vodoprávní úřad provádí kontrolní činnost v souladu s příslušnými ustanoveními vodního zákona.

Na celém území města je jednotný kanalizační systém, kromě části Želetic, kde se dokončuje napojení několika budov na kanalizační síť.

Procento napojených obyvatel na centrální ČOV není konečné číslo, nadále se počítá s dalším dobudováváním kanalizační sítě v okrajových lokalitách města, kde probíhá výstavba nových rodinných domů.

V roce 2017 byl na kanalizační síť připojen Písečný ostrov s veřejným koupalištěm.

Kvalita vyčištěné odpadní vody je sledována dlouhodobě SVS a.s. http://app.scvk.cz/res/sewerage/lt_litomerice_01.pdf

Údaje jsou předávány KÚÚK.

 • 2.1.B Čištění odpadních vod ?
  98,7 %

2015 - 98,5 %
2017 - 98,7 %

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Kvalita vod dlouhodobě s velkou rezervou splňuje legislativní požadavky. Na kanalizaci se zakončením na ČOV je napojeno 98,7 % obyvatel a postupně jsou napojovány další  lokality.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Hodnota indikátoru 98,7% napovídá, že město dosahuje vysokého stupně napojení, trend v procentech připojení je mírně   stoupající

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

V letech 2014-2015 byl realizován projekt „Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy“. http://www.jihlava.cz/snizeni-znecisteni-ve-vodnich-tocich-ze-stokove-site-mesta-jihlavy/d-497320 . V rámci tohoto projektu došlo k rekonstrukci stokové stítě, ale i jejímu rozšíření a tím napojení nových obyvatel a to jak v samotném městě, tak i v některých částech města. Realizací této akce došlo nově k napojení 2695 ekvivalentních obyvatel. Je tedy zřejmý nárůst podílu obyvatel napojených na centrální ČOV. Počet nově napojených obyvatel tedy vzrostl o více než 5%, u řady dalších obyvatel se zkvalitnilo odvádění splaškových vod.

Odpadní vody jsou čištěny na centrální ČOV Jihlava, jejíž účinnost se v jednotlivých ukazatelích znečištění pohybuje v rozmení 82,5 - 99,6 %. Změna v procentuelní účinnosti čištění odpadních vod v jednotlivých uklazatelích je v porovnání let 2015 a 2016 minimální, téměř srovnatelná.

Při rekonstrukci ul. Srázná byla na místo původní jednotné kanalizace vybudována kanalizace oddílná tj. samostatná splašková a dešťová.

http://www.jihlava.cz/regenerace-verejnych-prostranstvi-ul-srazna-jihlava/d-501244

 • 2.1.B Čištění odpadních vod ?
  91

 Podíl napojených obyvatel roste s tím, jak jsou dobudovávány kanalizační napojení v příměstských částech

Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Jihlava dosáhla velmi dobrého výsledku, napojení 2695 ekvivalentních obyvatel na kanalizaci, t.j. 5 % za období pouhých dvou let. Též je důležité, že již byla vybudována v ul. Srázná oddílná kanalizace.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Za období 2015, 2016 nedošlo k žádným podstatným změnám v počtu napojených osob na kvalitní čištění odpadních vod. Po vybudování oddílné kanalizace v místní části Lubina došlo k přepojení stávajících rodinných domů na tuto kanalizaci již na podzim roku 2013 a v průběhu roku 2014. Napojování bylo zatím ukončeno v roce 2015.

V současnosti se připravuje dokumentace pro odkanalizování zbývajících místních částí Kopřivnice – Vlčovic a Mniší. Pokud město získá dotaci na realizaci odkanalizování obou místních částí z OPŽP, kanalizace by mohla být hotova v roce 2019, napojení občanů pak v následujících dvou letech.

V stejném roce bylo uvedeno do provozu 9 domovních ČOV u novostaveb RD. Stejný počet domovních ČOV byl uveden do užívání v roce 2016. Celkových počet RD s domovními ČOV v Kopřivnici a místních částech je 168.

 • 2.1.B Čištění odpadních vod ?

Na centrální ČOV je napojeno přibližně 90% obyvatel Kopřivnice a místních částí, 168 RD je napojeno na ČOV, zbývající občané využívají septiky, případně bezodtoké jímky.

Sebehodnocení +1

Po napojení RD z místní části Lubina na koncovou ČOV v Kopřivnici bude dalším významným krokem napojení RD z místních částí Vlčovice a Mniší až na počátku 2. desetiletí. Kapacita koncové ČOV je pro přijetí odpadních vod i z těchto částí dostatečná, nebude nutno ji rozšiřovat.

Hodnocení oponenta +1

Nutno kladně hodnotit snahu o odkanalizování dalších částí a dostatečně kapacitní ČOV, samořejmě i budování oddílné kanalizace. Je důležité, že dochází k další odkanalizaci některých místních  částí. Problémem jsou zatím ty části Lubiny, Mniší a Vlčkovic, které vypouštějí odpadní vodu do povrchových toků nebo podzemí.

2.1.7 K jaké změně došlo ve snížení objemu znečišťujících látek, vypouštěných do povrchových vod ve sledovaném období?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Za s