• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Benešov

i
tisk
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BenešovStrategický plán rozvoje města Benešov 2014-2020 [akt. 2016]
4.2 Přitažlivé město - privatizace a nové lokality (zóny) pro bydlení, zvýšení kvality exponovaných prostranství, brownfield (kasárna) viz dokument »
5.4 Služby státu, kraje a nestátních neziskových organizací ve městě - střední školství, sociální služby apod. viz dokument »
Znak BenešovPlán udržitelného rozvoje města Benešov 2019-2030
4.1 Naplňování priorit Plánu prevence kriminality města Benešov 2016-2020 viz dokument »
4.2 Naplňování priorit Komunitního plánu sociálních služeb na okrese Benešov na roky 2015–2019 viz dokument »
4.3 Naplňování priorit Plánu protidrogové prevence města Benešov 2017-2020 viz dokument »
4.4 Zlepšování sociálního prostředí ve městě viz dokument »
Znak BenešovAkční plán udržitelného rozvoje města Benešov 2019-2023
4.1 Naplňování priorit Plánu prevence kriminality města Benešov 2016-2020 viz dokument »
4.2 Naplňování priorit Komunitního plánu sociálních služeb 2015–2019 viz dokument »
4.3 Naplňování priorit Plánu protidrogové prevence města Benešov 2017–2020 viz dokument »
4.4 Zlepšování sociálního prostředí ve městě viz dokument »

Strategický dokument

Znak BenešovStrategie území správního obvodu ORP Benešov 2015-2024
2.1 Podpora rodiny viz dokument »

Koncepce

Znak BenešovPlán protidrogové prevence města Benešov 2017-2020
1.1 ZKVALITNĚNÍ OBLASTÍ KOORDINACE A KOMUNIKACE viz dokument »
1.2 EFEKTIVNÍ SYSTÉM V OBLASTI PRIMÁRNÍ PREVENCE viz dokument »
1.3 PODPORA SLUŽEB V OBLASTI HARM REDUCTION viz dokument »
1.4 ROZŠÍŘENÍ OBLASTI AMBULANTNÍ LÉČBY, DOLÉČOVÁNÍ A ODKAZOVÁNÍ viz dokument »
1.5 NAPLŇOVÁNÍ POŽADAVKŮ Z OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ viz dokument »
Znak BenešovPlán prevence kriminality města Benešov 2016-2020
1.1 Koordinace sil a prostředků, koordinace hlídkové a obchůzkové činnosti hlídek Policie České republiky a Městské policie Benešov viz dokument »
1.2 Spolupráce při obnově a rozšiřování moderních informačních technologií a technických prostředků situační prevence viz dokument »
1.3 Spolupráce při vytváření koordinované mediální strategie viz dokument »
1.4 Vznik webových stránek Bezpečné Město Benešov viz dokument »
1.5 Sdílení a výměna informací o závažných hrozbách pro bezpečností situaci ve městě viz dokument »
2.1 Nastavení systému komplexního a specializovaného poradenství pro oběti trestných činů viz dokument »
2.2 Udržení a využívání Speciální výslechové místnosti viz dokument »
2.3 Podpora rozvoje služeb a opatření pro ohrožené děti a rodiny viz dokument »
2.4 Podpora Intervenčního centra proFem a systému spolupráce v oblasti domácího násilí viz dokument »
2.5 Realizace aktivit vedoucích k prevenci domácího násilí viz dokument »
3.1 Podpora aktivit na zvýšení bezpečnosti seniorů viz dokument »
3.2 Podpora aktivit zaměřených na zmírňování důsledků chudoby a snižování předluženosti obyvatel viz dokument »
3.3 Vypracování systému sociálního bydlení viz dokument »
3.4 Podpora aktivit usnadňujících lidem vracejícím se z výkonu trestu návrat do společnosti viz dokument »
3.5 Podpora a rozvoj služeb sociální prevence viz dokument »
3.6 Podpora preventivních programů a aktivit pro děti a mládež viz dokument »
Znak BenešovKomunitní plán sociálních služeb na okrese Benešov 2015-2019
1.1 Podpora náhradní rodinné péče viz dokument »
1.2 Podpořit vznik Střediska výchovné péče viz dokument »
1.3 Podpora rozvoje sanace rodiny viz dokument »
2.1 Zřízení azylového domu viz dokument »
2.2 Podpora azylového bydlení pro matky s dětmi viz dokument »
2.3 Podpora a rozšíření provozu noclehárny viz dokument »
2.4 Podpora vzniku služeb pro matky a těhotné ženy užívající návykové látky viz dokument »
2.5 Zajištění krizové psychiatrické pomoci viz dokument »
3.1 Rozvoj zaměstnávání problematicky zaměstnatelných osob viz dokument »
3.2 Chráněné dílny viz dokument »
3.3 Podpora sociálního podnikání viz dokument »
4.1 Podpora vzniku chráněného bydlení viz dokument »
4.2 Podpora a rozšiřování podpory samostatného bydlení viz dokument »
5.1 Podpora tísňové péče viz dokument »
6.1 Dostupné informace pro všechny cílové skupiny je nutné přizpůsobit jejich schopnostem a dovednostem viz dokument »
6.2 Zajistit pravidelnou aktualizaci katalogu viz dokument »
6.3 Zajistit pořádání veletrhů sociálních služeb viz dokument »
6.4 Posilování dostupnosti informací o možnostech pomoci, péče a podpory v rámci území okresu Benešov viz dokument »
7.1 Řešení bezbariérové komunity viz dokument »
7.2 Zajistit koordinaci dobrovolnictví a dostatek dobrovolníků na okrese Benešov viz dokument »
7.3 Udržení kvalitních sociálních pracovníků viz dokument »
Znak BenešovAkční plán sociálních služeb ORP Benešov 2017-2019
1.1 Podpora služeb pro matky a děti ohrožené domácím násilím viz dokument »
1.2 Podpora a rozšíření rodinné poradny viz dokument »
1.3 Podpora a udržení služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež viz dokument »
1.4 Zvýšení počtu sociálních bytů viz dokument »
1.5 Podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a sanace rodiny viz dokument »
1.6 Zajištění psychologické a terapeutické pomoci rodičům a dětem viz dokument »
1.7 Podpora mediace viz dokument »
1.8 Podpora rané péče viz dokument »
2.1 Podpora a rozšíření sociálně aktivizačních služeb pro seniory a OZP viz dokument »
2.2 Podpora vzniku systému prostupného bydlení viz dokument »
2.3 Vznik služby pro matky a těhotné ženy závislé na návykových látkách viz dokument »
2.4 Podpora a rozvoj terénních služeb sociální prevence viz dokument »
2.5 Podpora a rozvoj ambulantních služeb sociální prevence viz dokument »
2.6 Podpora alkoholicko-toxikologické poradny viz dokument »
2.7 Podpora a rozvoj pobytových služeb sociální prevence viz dokument »
3.1 Podpora a rozvoj sociální rehabilitace viz dokument »
3.2 Podpora pracovních příležitostí pro rodiče a osoby pečující viz dokument »
4.1 Podpora chráněného bydlení viz dokument »
4.2 Podpora a rozšiřování samostatného bydlení viz dokument »
4.3 Podpora integrace viz dokument »
4.4 Zvýšení počtu bezbariérových bytů viz dokument »
5.1 Podpora pečovatelské služby a její rozšíření viz dokument »
5.2 Podpora a rozšíření asistenčních a odlehčovacích služeb viz dokument »
5.3 Rozšíření domácí péče a tísňové péče viz dokument »
5.4 Podpora vzniku stacionáře – týdenní/denní viz dokument »
6.1 Podpora domovů pro seniory viz dokument »
7.1 Rozšiřování a podpora odborného sociálního poradenství viz dokument »
7.2 Podpora preventivních aktivit a informovanosti viz dokument »
8.1 Vznik koncepce rodinné politiky viz dokument »
8.2 Vznik krizového lůžka v nemocnici viz dokument »
8.3 Řešení bezbariérové komunity viz dokument »
8.4 Budování recepcí v domě s pečovatelskou službou viz dokument »
8.5 Podpora sociálních pracovníků a osob pečujících o své blízké viz dokument »
8.6 Vznik a rozvoj komunitního centra viz dokument »
TISK
i