*
  • další portály..
  • ..
  • .
 
Portál NSZM ČR pro udržitelný rozvoj
pixel
 


Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6

Logo ZM Boskovice
Zdravé město
web Zdravé město
Politik programu Zdravé město
Mgr. Dagmar Hamalová
Telefon
+420 516 488 602
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Ing. Aneta Sedláčková
Telefon
+420 516 488 627
E-mail
 

Boskovice

Názvy hierarchických úrovní
1. "Prioritní oblast"
1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Strategický plán města Boskovice 2016-2026

1. Ekonomika a lidské zdroje

1.1 PODPORA ZAMĚSTNANOSTI

1.1.1 Snaha o výkup brownfieldů pro následné ekonomické využití
1.1.2 Komunikace s možnými investory

1.2 PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

1.2.1 Výhodné podmínky pro podnikání v nepokrytých lokalitách
1.2.2 Zaměření na možnosti čerpání dotačních titulů EU

1.3 PODPORA ROZVOJE PRŮMYSLU

1.3.1 Řešit bod v souvislosti s bodem 1.1.1 – výkup a ekonomické využití brownfieldů
1.3.2 Vytvářet vhodné podmínky pro investory nabízející vyšší počet pracovních míst
1.3.3 Zhodnotit stávající výrobní plochy a navrhnout nejvhodnější způsob využití

1.4 PODPORA HOSPODAŘENÍ MĚSTA SE ZAMĚŘENÍM NA UDRŽENÍ EKONOMICKÉ STABILITY

1.4.1 Udržení optimální míry zadluženosti v rámci monitoringu hospodaření
1.4.2 Optimalizace nemovitého majetku, jeho využití a údržby
1.4.3 Udržení, případně zlepšení hodnot iRatingového hodnocení
1.4.4 Optimální zhodnocování volných finančních prostředků
1.4.5 Efektivní využívání dotačních příležitostí a jejich komplexní monitoring

2. Dopravní a technická infrastruktura

2.1 ŘEŠENÍ PRŮJEZDNOSTI MĚSTEM

2.1.1 Komunikovat s vlastníky pozemků dotčených obchvatem na Jevíčko (přeložkou)
2.1.2 Zpracovat studii proveditelnosti přeložky části silnice II/374 ve směru na Velké Opatovice a Jevíčko (prodloužení ul. Nádražní podél železniční tratě)
2.1.3 Zprůjezdnit ulici Štefánikova
2.1.4 Komunikovat s Jihomoravským krajem ve věci úpravy křižovatky pod poštou
2.1.5 Komunikovat s Jihomoravským krajem a ministerstvy ve věci urychlení výstavby silnice R43
2.1.6 Řešit cyklistickou dopravu jako alternativu k individuální a hromadné dopravě (bicykl jako běžný dopravní prostředek v obousměrném provozu)
2.1.7 Zpracovat studii cyklotras ve městě s propojením na stávající síť
2.1.8 Zařadit do rozpočtu v následujících letech finanční částku na drobný mobiliář (stojany na kola, dopravní značení aj.)

2.2 OPRAVA A UDRŽENÍ DOBRÉHO STAVU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.2.1 Aktualizovat zásobník akcí obnovy, oprav a údržby sítě místních komunikací v návaznosti na obnovu a rekonstrukci inženýrských sítí
2.2.2 Zadat zpracování nového pasportu místních komunikací a dopravního značení v elektronické podobě (s technickými a ekonomickými údaji ke správě majetku) – viz bod 5.9

2.3 LOKALIZACE DALŠÍHO MOŽNÉHO PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ

2.3.1 Komunikovat s fyzickými i právnickými osobami s cílem rozšíření parkovacích stání v místech komerčních aktivit
2.3.2 Zrealizovat existující projekty na rozšíření parkovacích míst (za finančním úřadem, u nemocnice, ul. Legionářská)
2.3.3 Posoudit záměr parkovacího domu

2.4 ŘEŠIT BEZPEČNOST A DOSTUPNOST VEŘEJNÝCH PROSTOR

2.4.1 Zpřístupnit veřejnou dopravu a veřejné prostory osobám s omezenou schopností pohybu a orientace (úpravy nádraží, nízkopodlažní autobusy)
2.4.2 Navázat na projekt bezbariérové Boskovice (pokračovat v úpravě přechodů s osvětlením)

2.5 ZACHOVAT PŘESTUPNÍ VAZBY VE SMĚRU NA PRAHU PO ZBUDOVÁNÍ BOSKOVICKÉ SPOJKY

2.6 ŘEŠIT KAPACITU ČOV

2.7 ŘEŠIT STAV KANALIZACE

2.8 ZAJIŠTĚNÍ POKRYTÍ MĚSTA KVALITNÍM DIGITÁLNÍM TELEVIZNÍM SIGNÁLEM

2.9 ŘEŠIT PROVOZ CZT PO SKONČENÍ SMLUV SE STÁVAJÍCÍMI ODBĚRATELI

3. Životní prostředí

3.1 UDRŽET KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ A OKOLÍ S VAZBOU NA ROZPOČET MĚSTA

3.1.1 V rámci schválených finančních prostředků v rozpočtu města na příslušný kalendářní rok bude zajišťováno odpadové hospodářství, údržba veřejných ploch zeleně a některých rumištních ploch, údržba mobiliáře a vodních prvků, deratizace města a další
3.1.2 Vyvíjet ve spolupráci s městskou policií tlak na vlastníky pozemků, kteří tyto řádně neošetřují a tím podporují vznik rostlinných alergenů a snižují estetický vzhled města
3.1.3 Udržet stávající rozsah MHD ve městě jako významný příspěvek ke kvalitě ovzduší
3.1.4 Udržovat a rozšiřovat zeleň v podmínkách města tak, aby se stala jedním z klíčových předpokladů ke snižování negativních vlivů znečištění ovzduší, hluku, prašnosti, řešení nízké vlhkosti i vyšších teplot v letním období
3.1.5 Zvyšovat podíl separovaného odpadu a různými formami provádět osvětu tak, aby se třídění odpadu stalo pro každého občana samozřejmostí

3.2 ZAJIŠTĚNÍ KONTINUÁLNÍ PÉČE O ZELEŇ

3.2.1 Průběžně aktualizovat pasport veřejné zeleně
3.2.2 Pasport zeleně rozšířit o nově zpracovanou část – inventarizaci stromů ve městě
3.2.3 Pravidelně každé 4 roky provádět výběrové řízení na firmu zajišťující údržbu veřejné zeleně
3.2.4 Podmínky údržby pro firmu aktualizovat dle skutečného stavu a aktuálních potřeb veřejné zeleně
3.2.5 Sledovat a využívat vhodné dotační programy pro revitalizace a nové sadové úpravy zeleně
3.2.6 Dle inventarizace naplánovat další kroky v údržbě stromového patra – kácení zdravotně nevyhovujících stromů, zdravotní a výchovné řezy stromů, výsadby nových stromů
3.2.7 Vytypovat nové lokality k ozelenění polních cest ve volné krajině

3.3 VYTVOŘENÍ NOVÉ (ELEKTRONICKÉ) DOKUMENTACE V OBLASTI OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY

3.3.1 Provést poptávkové řízení
3.3.2 Monitorovat možnost dotace
3.3.3 Nárokovat finanční prostředky do rozpočtu města
3.3.4 Aktualizace výstupů VKP a ÚSES v digitální podobě

3.4 POKRAČOVÁNÍ V ROZVOJI SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ VE MĚSTĚ VČETNĚ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

3.4.1 V návaznosti na POH Svazku obcí pro nakládání s odpady, který má platnost do 31. 12. 2015 vypracovat nový POH města Boskovice na období 10 let v souladu s POH ČR a Jihomoravského kraje
3.4.2 Nadále rozšiřovat a posilovat sběrná stanoviště pro separaci odpadů, včetně odpadů kompostovatelných
3.4.3 Prosazovat přednostní spalování komunálních odpadů před jejich skládkováním a v tomto smyslu působit na svozovou firmu

3.5 VČASNÉ PROVÁDĚNÍ ZANEDBANÝCH VÝCHOVNÝCH ZÁSAHŮ V POROSTECH DO 40 LET VĚKU

3.6 POSTUPNÁ NOVÁ REALIZACE OPATŘENÍ K NEDOSTATEČNÉ INFRASTRUKTUŘE LESNÍ DOPRAVNÍ SÍTĚ

3.6.1 Monitorovat výzvy dotací v oblasti lesnictví a zemědělství na projektovou dokumentaci a následnou vytipovanou realizaci lesní dopravní sítě
3.6.2 Realizovat rekonstrukci přístupové komunikace do lokality Lipníky, opravy lesních cest Doubravy, Dva dvory

3.7 ŘEŠIT ZNEČIŠTĚNÍ VEŘEJNÝCH PLOCH PSÍMI EXKREMENTY

3.7.1 Pravidelně provádět úklid psích exkrementů motorovým vysavačem a upravovat harmonogram úklidu dle aktuálního stavu a potřeb
3.7.2 Čistotu veřejných ploch udržovat rozšířením četnosti odpadkových košů na psí exkrementy, pořízením stojanů se sáčky na psí exkrementy a systematicky nadále šířit osvětu týkající se tohoto problému
3.7.3 Vybudovat ve městě psí hřiště
3.7.4 Ve spolupráci s městskou policií vyvíjet tlak na majitele psů k dodržování obecně závazné vyhlášky č. 1/2006, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

4. Kvalita života

4.1 ZAJISTIT TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚSTA, ABY DNEŠNÍ ROZVOJ NEBYL NA ÚKOR DALŠÍCH GENERACÍ

4.2 SLEDOVAT A ŘEŠIT STAV VÝZNAMNÝCH SÍDELNÍCH LOKALIT A OBJEKTŮ (ČÁSTI MPZ, OKOLÍ VELENU, SOKOLOVNA, PANSKÝ DVŮR, JÍZDÁRNA…)

4.2.1 Zpracovat koncepci využití a údržby městského majetku
4.2.2 Vyčlenit finanční prostředky na opravu a údržbu strategických budov, zejména kulturních památek a dalších objektů či ploch v MPZ (dbát na architektonický detail, materiál, barevnost…, možnost spojení s bodem 4.9)
4.2.3 Spolupracovat s majiteli strategických objektů a větších ploch, plánovat případný odkup (hotel Velen, sokolovna, Panský dvůr…)
4.2.4 Zvážit možnost městského architekta

4.3 PODPORA VÝSTAVBY RD

4.3.1 Vytipování lokality pro možnou výstavbu
4.3.2 Zajistit k vytipovaným lokalitám dostatečnou infrastrukturu

4.4 PODPORA VÝSTAVBY STARTOVACÍCH BYTŮ, BYTŮ PRO SENIORY, BEZBARIÉROVÝCH UPRAVITELNÝCH BYTŮ, BYTŮ PRO SOCIÁLNĚ SLABÉ A OHROŽENÉ OBYVATELE

4.4.1 Komunikace s krajem z důvodu dotačních titulů k dané problematice
4.4.2 Vytipování lokality pro možnou výstavbu
4.4.3 Přehodnotit stávající fond bytů (v návaznosti na připravovaný zákon o dostupném bydlení)
4.4.4 Při budování nových bytů sledovat hledisko bezbariérovosti

4.5 ZPRACOVAT ÚZEMNÍ STUDIE PLYNOUCÍ Z ÚP

4.6 ZPRACOVAT STUDIE PROVEDITELNOSTI DOPRAVNÍCH ŘEŠENÍ V NÁVAZNOSTI NA ÚP (R43, OBCHVAT NA JEVÍČKO…)

4.7 DEFINOVAT PŘEDMĚTY VEŘEJNÉHO ZÁJMU V NÁVAZNOSTI NA AKTUÁLNÍ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB MĚSTA A JEHO OBYVATEL

4.8 SPOLUPRACOVAT S TECHNICKÝMI UNIVERZITAMI A ZAJISTIT JEJICH ÚČAST V URBANISTICKÝCH A ARCHITEKTONICKÝCH SOUTĚŽÍCH

4.9 VYTVOŘIT PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ SPECIALIZOVANÝCH ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB

4.10 ŘEŠIT NEDOSTATEK MOŽNOSTÍ UMÍSTĚNÍ DĚTÍ DO 3 LET

4.10.1 Komunikovat se soukromým subjektem o možnosti vzniku předškolního zařízení pro děti do 3 let
4.10.2 Využít finančních prostředků z dotačních programů k realizaci dostavby MŠ s třídami pro děti do 3 let

4.11 POSÍLIT TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V SOULADU S PRIORITAMI MŠMT

4.11.1 Využít dotačních programů
4.11.2 Podpora technického vzdělávání od MŠ, přes ZŠ až po SŠ technického typu, zajistit spolupráci jednotlivých druhů škol
4.11.3 Podpořit střední školy při využití dotačních programů k obměně a modernizaci strojního vybavení a učeben (např. svařovna…) pro výuku strojírenských oborů v souladu s požadavky klíčových zaměstnavatelů ve městě

4.12 VYUŽÍT FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ K VYBUDOVÁNÍ UČEBEN, MODERNIZACI A DOPLNĚNÍ VYBAVENÍ A POMŮCEK

4.13 ZAJISTIT PROVÁZANOST VÝUKY SPORTU NA SPORTOVNÍ KLUBY, SPOLUPRÁCI MEZI ŠKOLAMI A SPORTOVNÍMI KLUBY

4.14 SLEDOVAT NÁKLADOVOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM JEJICH OPTIMALIZACE

4.14.1 Podporovat legislativní změny podporující systém sociálních služeb
4.14.2 Podporovat zákonnou povinnost obcí přispívat na sociálních služeb
4.14.3 Usilovat o to, aby finance ze státního rozpočtu na sociálních služeb byly meziročně navyšovány

4.15 PODPORA A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

4.15.1 Podpora terénních služeb
4.15.2 Podpora aktivit pro děti a mládež s cílem smysluplného trávení volného času (s důrazem na bezplatné volnočasové aktivity)
4.15.3 Podpora finanční udržitelnosti sítě sociálních služeb ve správním obvodu ORP Boskovice zařazených do Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji

4.16 ZAJISTIT VLASTNÍ KONTROLOVATELNOU KAPACITU BYDLENÍ PRO SOCIÁLNĚ SLABÉ

4.16.1 Nastavení systému přidělování obecních bytů v souladu s koncepcí sociálního bydlení 2015—2025
4.16.2 Podporovat výstavbu sociálních bytů pro mladé
4.16.3 Cílená bytová politika města
4.16.4 Výstavba sociálních bytů pro cílovou skupinu osob s nejnižšími příjmy

4.17 VYTVOŘIT KONCEPCI A ZAUJMOUT STANOVISKO K PŘÍLIVU NEPŘIZPŮSOBIVÝCH OBČANŮ

4.17.1 Podpora a udržitelnost služeb sociální prevence v souladu s minimální sítí prevence
4.17.2 Osvěta v oblasti finanční gramotnosti a dluhové problematiky

4.18 OMEZIT MOŽNOSTI HAZARDU

4.19 PODPOROVAT INVESTORY PŘINÁŠEJÍCÍ ZAMĚSTNANOST A ŘEŠIT PRÁCI SOCIÁLNĚ POTŘEBNÝCH

4.19.1 Pomoc při umisťování zdrojů pracovních příležitostí s efektivnějším využitím stávajících, zanedbaných ploch
4.19.2 Udržovat a rozvíjet spolupráci s městem jako dočasným zaměstnavatelem

4.20 POKRAČOVAT A ROZVÍJET ZAVEDENÁ OPATŘENÍ PŘI ELIMINACI ALKOHOLU A DROG

4.21 ELIMINACE VANDALISMU NÁSLEDUJÍCÍMI MOŽNOSTMI

4.21.1 Zachování a následná modernizace kamerového systému ve stávajícím rozsahu
4.21.2 Udržení stávající četnosti hlídek zvláště v nočních hodinách
4.21.3 Prevence a osvěta již na základních školách
4.21.4 Prohloubit osvětovou činnost v rámci Zdravého města Boskovice a prorodinné politiky

4.22 ZPRACOVAT STŘEDNĚDOBOU KONCEPCI KULTURY

4.23 REKONSTRUKCE LETNÍHO KINA VČETNĚ DEFINICE DALŠÍHO MOŽNÉHO VYUŽITÍ

4.23.1 Pokračovat v započaté rekonstrukci areálu, dořešit hlediště i zázemí kina – sociální zázemí, prostor pro účinkující apod.
4.23.2 Doplnit technické vybavení zázemí letního kina s důrazem na možnost digitální projekce
4.23.3 Pokračovat v alternativním využití letního kina, i v možné spojitosti s areálem zámeckého skleníku a přilehlého parku
4.23.4 Vybudovat elektrické podzemní rozvodny u zámeckého skleníku pro účely akcí jako Husí slavnosti apod. Stejná možnost je na Masarykově náměstí pro účely vánočních trhů
4.23.5 Navýšit příspěvek na pořádání ztrátových, ale kulturně významných akcí

4.24 NAJÍT UMÍSTĚNÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY, S KLUBEM SENIORŮ

4.24.1 Hledat umístění v některém ze stávajících městských či soukromých objektů
4.24.2 Najít případné umístění stavby nového objektu knihovny s klubem seniorů (s možností architektonické soutěže)

4.25 NAJÍT UMÍSTĚNÍ KULTURNÍHO DOMU SE ZÁZEMÍM PRO KULTURU

4.25.1 Posoudit možnost pronájmu či odkupu sokolovny, vyčíslit výši oprav s případným řešením zásuvné elevace pro hlediště a dalších klubových místností (např. pro amatérské divadlo, klubovou projekci, zkušebnu místních kapel atd.)
4.25.2 Najít případné umístění stavby nového objektu kulturního domu (s možností architektonické soutěže)

4.26 VYBRAT PLOCHY PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY (AKTIVNÍ RELAXACE PRO SENIORY, PSÍ HŘIŠTĚ…)

4.27 NAVRHNOUT DLOUHODOBOU KONCEPCI CYKLOTRAS VČETNĚ CYKLOSTEZEK

4.27.1 Zkvalitnit zázemí cyklotras
4.27.2 Vybudování tras a areálu pro horská kola (MTB)
4.27.3 Řešit městskou cyklistiku včetně bezpečnosti

4.28 ZPRACOVAT STRATEGII SPORTU

4.28.1 Navrhnout řešení problematiky areálu Červená zahrada, včetně řešení přerušeného atletického oválu
4.28.2 Umístit a vybudovat halu
4.28.3 Navrhnout lokalitu pro umístění čtyřdráhové kuželny

4.29 UMÍSTĚNÍ A VYBUDOVÁNÍ AREÁLŮ NOVODOBÝCH SPORTŮ (IN-LINE, LEZECKÁ STĚNA, SKATEPARK…)

4.30 ŘEŠIT SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ VYŠKOLENÝCH TRENÉRŮ A VEDOUCÍCH V OBLASTI SPORTU I DALŠÍCH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

4.31 PODPOROVAT PROVÁZANOST SUBJEKTŮ CESTOVNÍHO RUCHU

4.31.1 Řešit provázaný slevový systém
4.31.2 Komunikovat s okolními ORP, podnikateli, ostatními MAS v Moravském krasu

4.32 PODPOROVAT NOVODOBÉ TRENDY V CESTOVNÍM RUCHU VE MĚSTĚ

4.33 UDRŽENÍ AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE S PARTNERSKÝMI MĚSTY

4.34 ZAJISTIT OBSAHOVĚ PŘIMĚŘENÉ, ALE STEJNĚ KVALITNÍ ZÁZEMÍ V MĚSTSKÝCH ČÁSTECH

4.34.1 Zajistit dobrou úroveň péče o zeleň
4.34.2 Zajistit kvalitní stavební stav veřejných budov i jejich technického vybavení (počítač, internet)
4.34.3 Podpořit místní knihovny, hasičské zbrojnice, obchody s potravinami či restaurace

5. Veřejná správa

5.1 PRŮBĚŽNÉ ZDOKONALOVÁNÍ ELEKTRONIZACE AGEND MĚÚ BOSKOVICE

5.2 ÚPRAVA WEBOVÝCH STRÁNEK MĚSTA

5.3 UPRAVIT TECHNICKÝ STAV BUDOV ÚŘADU

5.4 ZKVALITNĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI ÚŘADU

5.5 ŘEŠIT KAPACITU ARCHIVŮ A SPISOVEN

5.5.1 Hledat v rámci budov MěÚ, například při přestěhování knihovny
5.5.2 Najít možnosti mimo budovy

5.6 ŘEŠIT ODPOVÍDAJÍCÍ STAV ODBORNÉHO PERSONÁLU V SOUVISLOSTI S AKTUÁLNÍ AGENDOU MĚÚ

5.7 PODPOROVAT VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ V JEJICH OBORU

5.8 ZVÝŠENÍ PŘÍMÉ KOMUNIKACE S OBČANY (NAPŘÍKLAD FORMOU DISKUZÍ U KULATÝCH STOLŮ)

5.9 VYČLENIT FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA DIGITÁLNÍ DOKUMENTACE MĚSTA

5.10 ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE S OSADNÍMI VÝBORY

5.11 DOSTATEČNĚ REGULOVAT REKLAMY NA ÚZEMÍ MĚSTA

5.11.1 Ošetření právním předpisem města v mezích platné legislativy
5.11.2 Spoluprací s městským architektem (viz bod 4.2.4)

6. Marketing města

6.1 VYTVOŘENÍ JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MĚSTA A JEHO ORGANIZACÍ – GRAFICKÉHO MANUÁLU

6.2 PERSONÁLNÍ POSÍLENÍ OBLASTI MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

6.3 ZAJISTIT KVALITNÍ PROPAGACI MĚSTA ZAMĚŘENOU NA CÍLOVÉ SKUPINY

6.3.1 V komisi pro cestovní ruch a kulturu definovat cílové skupiny a vytvořit pro ně balíčky služeb a slevový systém
6.3.2 Zpracovat videospot o městě – vypracovat scénář a vypsat VŘ na výrobu moderního interaktivního propagačního spotu o městě
6.3.3 Aktualizovat a udržovat jednotný informační systém (fyzické orientační značky, webové zpřístupnění….)
6.3.4 Aktualizovat propagační materiály včetně tvorby propagačních balíčků (spolupráce s ostatními subjekty cestovního ruchu, viz bod 4.31.2)
*