• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Břeclav

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak BřeclavStrategie rozvoje úřadu Břeclav (2015)
1.1 Zavedení principů projektového řízení do praxe MěÚ (vytvoření a zavedení základních zásad a pravidel pro řízení projektů) viz dokument »
1.2 Analýza, aktualizace a optimalizace procesů, včetně stanovení KPI, pravomocí a odpovědností, ve vazbě na hodnocení a odměňování; vč. vazby na organizační strukturu MěÚ viz dokument »
1.3 :Zlepšit úroveň (automatizace) a kvalitu (včasnost, podrobnost, srozumitelnost, jednoznačnost, zacílení) vnitřní komunikace („papírová i elektronická“) viz dokument »
1.4 Zavedení systému komunikace a koordinace MěÚ a městských organizací (založených i zřízených) viz dokument »
2.1 Posílit princip osobní odpovědnosti vedoucích odborů za účelné využití svěřeného rozpočtu; dodržování výdajových stropů a rozpočtové odpovědnosti viz dokument »
2.2 Zavést manažerské řízení financí města a PO a jeho automatizace viz dokument »
2.3 Zajistit koncepční vyhledávání dotačních titulů a dalších zdrojů externího financování viz dokument »
3.1 Redefinovat pravomoci a odpovědnosti v rozložení na všechny úrovně řízení (řízení dle pracovních míst); respektovat odpovědnost jedince (osobní) i celku (společná) viz dokument »
3.2 Optimalizovat systém vzdělávání zaměstnanců (plánování „na míru“ dle pracovních míst) viz dokument »
3.3 Zajistit kvalitní pracovní podmínky, moderní pracovní prostředí, pomůcky, prostředky a vybavení viz dokument »
3.4 Zefektivnit systém a postupy hodnocení zaměstnanců (provázat se vzdělávacím plánem, KPI procesů) viz dokument »
3.5 Prohloubit úroveň motivace zaměstnanců, uspokojení z dobře odvedené práce a posílit sounáležitost s organizací viz dokument »
4.1 Zlepšit orientaci a kvalitu webu, vytvořit „Portál úředníka a občana“ viz dokument »
4.2 Modernizace prostředí na úřadě, zlepšení orientace a dostupnosti, včetně zvýšení komfortu klientů a úspory jejich času (zastupitelnost zaměstnanců, zřízení recepce, eliminace opakovaných osobních návštěv, atp.) viz dokument »
4.3 Zkvalitnit korporátní identitu úřadu a vytvořit Komunikační strategii, včetně prohloubení spolupráce s cílovými skupinami (např. školy – technické obory) viz dokument »
4.4 Zajistit „spokojenost“ klienta klient je „ztotožněný“ s výsledkem (úkonem) úřadu viz dokument »
Znak BřeclavStrategický plán rozvoje města Břeclavi (2014)
2.1 Rozvoj technické infrastruktury viz dokument »
4.1 Zavádění principů „good governance“ a posílení komunikace veřejné správy s občany viz dokument »
4.2 Podpora a záštita spolupráce města a místních iniciativ a spolupráce s jinými obcemi a dalšími aktéry viz dokument »

Koncepce

Znak BřeclavPlán odpadového hospodářství města Břeclav 2017-2026
11.2 Zajistit účinné zapojení veřejné správy města Břeclav na všech úrovních do problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem postupného snižování množství odpadů při výkonu veřejné správy města Břeclav viz dokument »
11.3 Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálního odpadu a následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů viz dokument »
Znak BřeclavÚzemní energetická koncepce města Břeclav (2013) [akt. 2013]
1.2 maximální možná stabilizace ceny tepla z Centralizovaného zásobování teplem viz dokument »
1.5 zvážit zavedení realizace úsporných opatření formou EPC (Energy Performance Contracting) tj. forma dodavatelského úvěru s dlouhodobě smluvně zajištěným provozem a zárukou splácení úvěru z dosažených úspor viz dokument »
1.6 postupné dosažení maximální efektivnosti při výrobě a rozvodu energií (zejména tepelné energie a teplé vody) viz dokument »
1.8 maximálně využívat kombinované výroby tepla a elektrické energie modernizací stávajících zdrojů a podporovat budování nových kogeneračních zdrojů viz dokument »
1.9 zachování konkurenceschopného Centralizovaného zásobování teplem viz dokument »
1.10 optimalizovat provoz stávajících soustav CZT (Centralizované zásobování teplem) ve smyslu analyzovaného scénáře č. 3 viz dokument »
1.11 zachovat současnou soustavu CZT a velikost trhu novým připojováním postupně zvětšovat (nebo alespoň bránit poklesu prodeje), připojovat všechna nová odběratelská místa, která se nacházejí v blízkosti stávajícího CZT (nové bytové domy, obchodní centra, případně převzetí průmyslových výrobců a přivedení vlastní dodávky tepla jako nejtypičtější potenciální zákazníci pro CZT soustavu) viz dokument »
1.12 odpovědnou a kvalifikovanou informovaností všech dotčených subjektů vytvářet přirozené podmínky omezující snahy o odpojování odběratelů tepla od systémů CZT, blokových a domovních zdrojů tepla viz dokument »
1.13 v případech objektivního odpojení od soustavy CZT nebo v případech náhrady stávajících dosluhujících plynových kotelen zvážit, s ohledem na technické podmínky, v závislosti na využití veškerého vyrobeného tepla a na míře podpory, možnost realizace mikrokogenerace, která zajišťuje díky vysokým výkupním cenám elektřiny zajímavou návratnost investice viz dokument »
1.17 provést analýzu a zmapování subjektů kritické infrastruktury a připravit model pro řízení krizových ostrovních provozů viz dokument »
1.18 ve spolupráci s provozovatelem systému CZT připravit centrální zdroj pro plné uplatnění v systému krizové energetiky viz dokument »
1.20 implementovat účinné nástroje pro zamezení šíření poruch a řízený přechod do ostrovního subsystému a zabezpečit nezávislou schopnost startu ze tmy viz dokument »
1.21 zabezpečit schopnost distribuční soustavy, v případě rozpadu přenosové sítě, pracovat střednědobě v ostrovních provozech a zajistit minimální úroveň dodávek elektřiny nezbytnou pro obyvatelstvo a kritickou infrastrukturu viz dokument »
1.22 všechny zavedené programy musí být jištěny sankcí, důsledně vyhodnocovány a na základě výsledků doplňovány účinnými nástroji a opatřeními viz dokument »
Znak BřeclavAkční plán města Břeclav pro oblasti Bezpečnost a prevence kriminality a zaměstnanost 2020-2022
1.1 Posílit spolupráci města při správě domů a řešení problémů v lokalitě prostřednictvím práce domovníků – preventistů viz dokument »
Znak BřeclavInformační strategie města Břeclav (2015)
1.1 Zajistit nabídku a podporu moderních, důvěryhodných, bezpečných a spolehlivých veřejných služeb v ORP Břeclav a jejich poskytovatelů viz dokument »
1.2 Zajistit udržitelnost ICT služeb (finanční, smluvní, technickou a institucionální) viz dokument »
1.3 Dosáhnout vysoké dostupnosti ICT služeb viz dokument »
1.4 Zajistit efektivní a produktivní řízení procesů a výkon agend s podporou ICT viz dokument »
1.5 Dosáhnout efektivní spolupráce subjektů veřejné správy (státní správy a samosprávy) viz dokument »
1.6 Podporovat prvky „otevřené demokracie“ (otevřenost, interaktivita a transparentnost) viz dokument »
1.7 Rozvíjet znalostní předpoklady pro využívání ICT nástrojů (dovednost a gramotnost správy jak pro ICT odborníky, tak pro uživatele služeb) viz dokument »
1.8 Plánovat, projektovat, vytvářet a rozvíjet lokální/metropolitní/regionální systémové služby viz dokument »
Znak BřeclavMetodika zlepšování se systémem zavádění inovací (2015)
1.1 Strategický plán rozvoje města Břeclavi viz dokument »
1.2 Strategií rozvoje úřadu včetně vize a klíčových hodnot úřadu viz dokument »
1.3 Principy Místní agendy 21 (MA21) viz dokument »
3.1 Postupovat plynule, bez skokových změn viz dokument »
3.2 Náklady nesmí převýšit přínosy a z tohoto pohledu přistupovat i k návrhům viz dokument »
3.3 Otevřenost návrhům a pokoušet se využívat pozitivní nápady i u nerealizovatelných a zamítnutých návrhů viz dokument »
3.4 Dobře komunikovat celou aktivitu viz dokument »
3.5 Možnost návratu do původního stavu, ukáže-li se, že jde návrh špatným směrem (vyhodnotit důvody, zkusit inovovat znovu – lépe – jiný postup) viz dokument »
3.6 Sbírat postřehy, náměty (best practice) viz dokument »
4.1 Finance – úspora finančních prostředků viz dokument »
4.2 Investice/provoz - snížit investiční a provozní výdaje viz dokument »
4.3 Procesy – zlepšení práce s procesy na úřadu viz dokument »
4.5 Majetek – zefektivnit správu majetku viz dokument »
5.1 Seznámit s projektem úředníky, vysvětlit jim jeho přínos a přidanou hodnotu pro ně viz dokument »
5.2 Seznámit s projektem občany města, vysvětlit jim jeho přínos a přidanou hodnotu viz dokument »
5.3 Po rozběhnutí aktivity a úspěšné realizaci prvních návrhů na zlepšení zajistit dostatečnou publicitu úspěšným návrhům prostřednictvím široké škály komunikačních kanálů viz dokument »
TISK
i