• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1700 aktuálních strategií a koncepcí, 20667 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 3328 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM
  • 113 metodik a 2649 indikátorů na Mozaika-UR.cz

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Břeclav

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Koncepce

Znak BřeclavPlán odpadového hospodářství města Břeclav 2017-2026
1.1 Nadále podporovat zavedený tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů viz dokument »
1.2 Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako jsou papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto odpady podobné odpadům z domácností viz dokument »
2.1 Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou viz dokument »
3.1 Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostiz celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995 viz dokument »
4.1 Snižovat měrnou produkci nebezpečných komunálních odpadů viz dokument »
4.2 Podporovat zvyšování podílu využitých nebezpečných komunálních odpadů viz dokument »
4.3 Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými komunálními odpady na lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
5.1 Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů ve městě Břeclav pro jejich materiálové využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou týkající se stavebního a demoličního odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení) viz dokument »
6.1 Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení viz dokument »
7.1 Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů viz dokument »
8.1 Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik viz dokument »
9.1 Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřený a efektivní systém svozu a sběru odpadů na území města Břeclav viz dokument »
10.1 Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená viz dokument »
10.2 Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená a s odpady jejichž vlastník není znám nebo zanikl viz dokument »
11.1 V návaznosti na Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2011 – 2020 JMK a ČR zajistit komplexní informační podporu o problematice, včetně podpory zavedení problematiky předcházení vzniku odpadů do školních osnov a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit související s ochranou a tvorbou životního prostředí viz dokument »
11.2 Zajistit účinné zapojení veřejné správy města Břeclav na všech úrovních do problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem postupného snižování množství odpadů při výkonu veřejné správy města Břeclav viz dokument »
11.3 Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálního odpadu a následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů viz dokument »
11.4 Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů viz dokument »
11.5 Podporovat zvýšení účinnosti prosazování problematiky předcházení vzniku odpadů v aktivitách a činnostech kolektivních systémů a systémů zpětně odebíraných výrobků viz dokument »
Znak BřeclavÚzemní energetická koncepce města Břeclav (2013) [akt. 2013]
1.1 optimální dodávky energií pro stávající odběratele i pro rozvoj území viz dokument »
1.2 maximální možná stabilizace ceny tepla z Centralizovaného zásobování teplem viz dokument »
1.3 snižování energetické náročnosti odběrných zařízení realizací úsporných opatření a postupným zaváděním energetického managementu v objektech občanské vybavenosti v majetku města viz dokument »
1.4 zvážit zavedení Programu snižování energetické náročnosti, objekty občanské vybavenosti v majetku města zařadit do tohoto programu viz dokument »
1.5 zvážit zavedení realizace úsporných opatření formou EPC (Energy Performance Contracting) tj. forma dodavatelského úvěru s dlouhodobě smluvně zajištěným provozem a zárukou splácení úvěru z dosažených úspor viz dokument »
1.6 postupné dosažení maximální efektivnosti při výrobě a rozvodu energií (zejména tepelné energie a teplé vody) viz dokument »
1.7 cílevědomé snižovat emisní zátěž ze zdrojů spalujících tuhá, kapalná i plynná paliva viz dokument »
1.8 maximálně využívat kombinované výroby tepla a elektrické energie modernizací stávajících zdrojů a podporovat budování nových kogeneračních zdrojů viz dokument »
1.9 zachování konkurenceschopného Centralizovaného zásobování teplem viz dokument »
1.10 optimalizovat provoz stávajících soustav CZT (Centralizované zásobování teplem) ve smyslu analyzovaného scénáře č. 3 viz dokument »
1.11 zachovat současnou soustavu CZT a velikost trhu novým připojováním postupně zvětšovat (nebo alespoň bránit poklesu prodeje), připojovat všechna nová odběratelská místa, která se nacházejí v blízkosti stávajícího CZT (nové bytové domy, obchodní centra, případně převzetí průmyslových výrobců a přivedení vlastní dodávky tepla jako nejtypičtější potenciální zákazníci pro CZT soustavu) viz dokument »
1.12 odpovědnou a kvalifikovanou informovaností všech dotčených subjektů vytvářet přirozené podmínky omezující snahy o odpojování odběratelů tepla od systémů CZT, blokových a domovních zdrojů tepla viz dokument »
1.13 v případech objektivního odpojení od soustavy CZT nebo v případech náhrady stávajících dosluhujících plynových kotelen zvážit, s ohledem na technické podmínky, v závislosti na využití veškerého vyrobeného tepla a na míře podpory, možnost realizace mikrokogenerace, která zajišťuje díky vysokým výkupním cenám elektřiny zajímavou návratnost investice viz dokument »
1.14 úsilí o zavádění a rozvoj obnovitelných zdrojů viz dokument »
1.15 kritérium nízké spotřeby energie tj. zvyšování energetické účinnosti budov zohlednit při zadávání veřejných zakázek – zvážit nastavení přísnějších kritérií oproti požadavkům vyhlášky č. 78/2013 Sb. viz dokument »
1.16 v maximální možné míře využívat místní zdroje energie viz dokument »
1.17 provést analýzu a zmapování subjektů kritické infrastruktury a připravit model pro řízení krizových ostrovních provozů viz dokument »
1.18 ve spolupráci s provozovatelem systému CZT připravit centrální zdroj pro plné uplatnění v systému krizové energetiky viz dokument »
1.19 vybudovat řídicí systémy a propojení zajišťující ostrovní napájení elektřinou viz dokument »
1.20 implementovat účinné nástroje pro zamezení šíření poruch a řízený přechod do ostrovního subsystému a zabezpečit nezávislou schopnost startu ze tmy viz dokument »
1.21 zabezpečit schopnost distribuční soustavy, v případě rozpadu přenosové sítě, pracovat střednědobě v ostrovních provozech a zajistit minimální úroveň dodávek elektřiny nezbytnou pro obyvatelstvo a kritickou infrastrukturu viz dokument »
1.22 všechny zavedené programy musí být jištěny sankcí, důsledně vyhodnocovány a na základě výsledků doplňovány účinnými nástroji a opatřeními viz dokument »
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006