• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky


Logo ZM Chrudim
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Ing. František Pilný , MBA
Telefon
+420 469 657 141
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Šárka Trunečková , DiS.
Telefon
+420 469 657 100
E-mail
úvodní stránkaChrudim › Měření úspěchů  

Chrudim

i
tisk
Nápověda: Sledování ukazatelů a indikátorů a porovnání se s ostatními pomáhá při vyhodnocování postupu... >>

Měření úspěchů

Audit udržitelného rozvoje města
Ekostopa

Ekologická stopa je souhrnným ukazatelem vlivu člověka (města, státu) na životní prostředí. Stanovuje, jaké množství přírodních zdrojů daná jednotka spotřebovává a kolik odpadů produkuje. Ekologická stopa převádí spotřebu zdrojů a produkci odpadů a odpovídající plochy produktivní země, které jsou nutné k jejich zajištění, resp. odstranění.

Rok Ekostopa
municipality
Ekostopa
obyvatele
2015  90229.36  3
2014  92568.87  4
2013  87443.5033  3
2012  93696.0882  4
2011  109517.111  4
2010  91318.199  3
Indikátory / Ukazatele k jednotlivým dokumentům

Komunitní plán zdraví a kvality života Chrudim (2019-2020)

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Kvalitní zdravotnické služby ve městě
03 Počet úkonů v domácnosti v oblasti domácí péče ("kirké") počet sb
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Kvalitní odpadové hospodářství města
04 Množství vytříděného odpadu kg/osobu km
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Nabídka dětských hřišť
07 Počet hřišť počet Duš
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Bezpečná cesta dětí do školy
05 Počet nebezpečných míst počet mk
06 Počet opravených míst počet mk
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Programy podpory zdraví na školách
08 Počet zapojených škol do programu WHO "Škola podporující zdraví" počet Ms
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Kvalitní služby v rámci prevence sociálně – patologických jevů
10 Počet organizací poskytující prevenci sociálně patologických jevů počet rp
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Bezpečnost občanů
09 Počet bezpečnostních kamer kamerového systému počet rp
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Kvalitní MHD
11 Počet cestujících přepravených MHD za rok počet mk
12 Počet km MHD za rok km mk
13 Podíl bezbariérových autobusů na celkovém vozovém parku provozovatele MHD % mk
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Kvalitní podmínky pro podnikání a pracovní příležitosti
16 Míra nezaměstnanosti ve městě k 31.12. % sb
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Atraktivita města pro návštěvníky
14 Počet návštěvníků ze zahraničí informujících se v Informačním centru osob Sk
15 Počet českých turistů, kteří navštívili Informační centrum osob Sk

..archiv show
Dobrá praxe
Chrudim: Projekt primární prevence "Hrou proti AIDS"
Projekt primární prevence HIV/AIDS s názvem: ,,Hrou proti AIDS" představuje interaktivní výukový program pro žáky základních škol z Chrudimi a okolí. Lektorkami programu jsou vyškolené studentky 2. a 3. ročníku školy, které provází žáky vybraných škol na šesti stanovištích. Zde si netradičním způsobem osvojují základní znalosti o možnostech nakažení sexuálně přenosnými infekcemi včetně viru HIV a o ochraně před nechtěným otěhotněním.

Chrudim: Systematické vzdělávání úřadu v metodách zapojování veřejnosti
Systematické vzdělávání zaměstnanců v metodách zapojování veřejnosti do rozvoje města se městskému úřadu ve Zdravém městě Chrudim daří. K zajištění aktivit v roce 2015 přispělo i financování z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Chrudim: "Cítím se hrdý, když se dívám z okna své třídy"- studentský projekt
Žáci základní školy Dr. J. Malíka v Chrudimi, se zapojili aktivně do rozvoje města projektem, jehož realizací přispěli významně k vybudování venkovního místa pro aktivní využívání volného času.

Chrudim: Mezigenerační soužití
Spolupráce a společné akce mladší a starší generace.

Chrudim: Zveřejňování zakázek prostřednictvím webové aplikace Kulaté razítko
Účinný způsob, jak zajistit transparentnost zadávání veřejných zakázek.

Chrudim: Zavádění systému EMAS na městském úřadě Kulaté razítko
Chrudim je prvním městem v ČR, kde se podařilo zavést systém environmentálního řízení EMAS, který dokládá ekologicky šetrný provoz úřadu.

Chrudim: Veřejná prostranství vznikají ve spolupráci s obyvateli města
Chrudim zapojuje veřejnost do rozhodování například i během plánování veřejného prostranství v městě.

Chrudim: Bezpečná cesta do školy
Dlouhodobý projekt přispívající ke zvýšení bezpečnosti dětí v dopravním provozu a ke snížení počtu a závažnosti nehod s účastí dětí.

Chrudim: Učíme se zdravě sedět a cvičit
Hlavním záměrem projektu je zavedením účinného pohybového programu do škol a tím přispět k prevenci vadného držení těla

Chrudim: Projekt „Jdeme bezpečnou cestou?“
Zábavnou hrou se děti učí a opakují si zásady správného chování v různých situacích – v roli chodce, cyklisty, spolucestujícího apod.

Chrudim: Zdravá škola - Střední škola zdravotnická a sociální
Program Škola podporující zdraví WHO je ucelenou strategií pro rozvoj, prevenci a kvalitu zdraví dětí a mládeže ve škole.

Chrudim: Pilotní projekt Komunitní kompostování na sídlišti
Kompostování neboli separování biologického odpadu úspěšně vyzkoušelo celkem deset rodin.

Chrudim: Zdravá rodina nekouří Kulaté razítko
Programy prevence kouření na mateřských a základních školách ve městě

Chrudim: Aktivitou proti stárnutí Kulaté razítko
CSSP poskytuje velmi široké spektrum služeb, aktivizačních programů a dalších aktivit a zajišťuje jejich dostupnost pro stálé klienty i klienty mimo CSSP

Chrudim: Zdravé mateřské, základní a speciální školy
Program Škola podporující zdraví WHO je ucelenou strategií pro rozvoj, prevenci a kvalitu zdraví dětí a mládeže ve škole.
Indikátory ke Společným tématům
TISK
i