• naše weby..
 • ..
 • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Chrudim

Město: CHRUDIM
Zpracovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Termín oponentury: 2016

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.


Rozbalit všechna +

1 Správa věcí veřejných a územní rozvoj

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Za oblast 1.1 až 1.4
Ne

Za otázky 1.1 až 1.4 bez připomínek, respektive byly vyřešeny na jednání na místě.

Za otázky 1.5 až 1.8: Ne, k sebehodnocení MěÚ Chrudim nemám po vyjasnění některých otázek při konzultaci 14. 4. 2016 žádné připomínky.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Za oblast 1.1 až 1.4
Ano

Po vyjasnění na jednání na místě je za otázky 1.1 až 1.4 bez připomínek.

Za otázky 1.5 až 1.8: Ano, audit spolu s informacemi zjistitelnými v četných odkazech na webové stránky města dává odpovědi na všechny návodné otázky, dokonce i nad jejich rozsah. Velmi obsažné jsou četné grafické přílohy se snadno dostupnými územně plánovacími podklady I dokumentacemi, studiemi, soutěžními návrhy archtektonických studií atd.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Za oblast 1.1 až 1.4
Ano

Za otázky 1.1 až 1.4 bez připomínek.

Za otázky 1.5 až 1.8: Ano, navíc stručná verbální sebehodnocení důsledně doplňuje odkazy na různé relevantní zdroje informací na webových stránkách města, které hodnotící text doplňují, včetně četných obrazových ilustrací.

Celkové hodnocení

VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky
Za oblast 1.1 až 1.4
 • synergie přesvědčení a práce volených orgánů města a úředního aparátu MěÚ
 • obsazení funkce koordinátora MA 21 a ZM zkušenou a dlouhodobě stabilní pracovnicí, která dostala k pomoci I další posilu  - funkční místo referentky ZM, v současnosti obsazené,
 • odborně zdatný a silný aparát strategického i územního plánování
 • využívání funkce městského architekta, spolupráce s FA ČVUT, využívání architektonických soutěží a studentských prací
 • schopnost rozvíjet a postupně upravovat v souladu se změněnými podmínkami zděděnou urbanistickou funkční strukturu města,
 • výrazný posun od extenzivního plošného rozvoje města v nedávné minulosti k využití brownfields a proluk v zastavěném území
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky
Za oblast 1.1 až 1.4
 • kompetenční závislost na krajském článku veřejné správy a ústředních správních orgánech i v záležitostech, které by při respektování principu subsidiarity s větší znalostí potřeb, podmínek a možností financování řešilo pravděpodobně účinněji město samo,
 • nedostatečné finanční ohodnocení činností a pracovníků, působících při výkonech přenesené působnosti státní správy v rozpočtových příspěvcích státu,
 • úvahy o alternativní možnosti umístění sportovní haly do záplavového území Chrudimky (v sousedství zde existujícího zimního stadionu a plavecké haly) namísto rekonstrukce nebo novostavby v místě stávající sportovní haly za Sokolovnou.
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti
Za oblast 1.1 až 1.4
 • vyšší využití prostředků z fondů EU,
 • vytvoření zásobníku připravených investičních akcí k operativnímu zařazení do státního, krajského nebo městského rozpočtu pro případ výpadků připravenosti jiných investic, vč. Eurodotací,
 • zlepšená spolupráce s krajem a obcemi v okolí při „sebepropagaci“ města i regionu a jejich atraktivit
 • vyšší využití možností, spojených s působením a zařízeními Armády ČR ve městě,
 • zvýšený zájem celé podnikatelské sféry o zlepšování podmínek života ve městě, kde působí, nejen formou příspěvků na investice a sponzoringu akcí, pořádaných městem
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby
Za oblast 1.1 až 1.4
 • vady současné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek,
 • komplikace projektové přípravy důležitých dopravních staveb v důsledku změn předpisů pro hodnocení vlivů na ŽP dle Směrnic EU,
 • nedůsledné řešení problémů vedení silniční sítě ve správě ŘSD a Pardubického kraje pro životní prostředí uvnitř zastavěného území města,
 • chronický nedostatek prostředků na údržbu a opravy silniční sítě ve správě Pardubického kraje

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele

Za oblast 1.1 až 1.4

K bodům 1.1 – 1.4:

Během auditu nebyly identifikovány problémy nebo připomínky (respektive byly vyřešeny či vyjasněny), které by bránily zachování v kategorii A.

Doporučení pro příští hodnocení:

 • Pro příští hodnocení je nezbytné prokázat trend v hodnotách stanovených indikátorů nového strategického plánu (například počáteční hodnota roku 2015 a hodnoty 2016, 2017).
 • - Je nezbytné prokázat efektivní postup dle schválených metodik k novému strategickému plánu (zejména: každoroční schvalování akčního plánu ve stejných termínech jako rozpočet; každoroční vyhodnocování plánu; transparentní sběr požadavků o zařazení do akčního plánu; práce týmu udržitelného rozvoje; hodnocení socioekonomického dopadu projektů – vše dle schválených metodik).
 • V rámci mapy rizik vyhodnotit též korupční rizika (nejen pro úřad, ale také pro veřejnoprávní korporaci Město Chrudim).
 • Poznámka pro příští hodnocení: Při příštím hodnocení bude posuzována také schopnost města reagovat na mimořádné situace a výzvy (např. klimatické změny).

  K bodům 1.5 – 1.8:

  Zaměřit se na odstraňování slabých stránek a hrozeb, využívat vice příležitostí jednáními s funkcionáři a s Úřadem Pardubického kraje, ŘSD a MD ČR, snažit se zejména  zlepšit dopravní situaci v regionu i ve vlastním městě na silniční síti. V rámci SMO i přes představitele Pardubického kraje, poslance a senátory z regionu prosazovat další změny zákona o veřejných zakázkách tak, aby se příprava soutěží o zakázky zjednodušila, a rozhodujícím kritériem nebyla nejnižší cena, ale nejlepší poměr získaného přínosu a kvality k ceně.

   

   Hodnotící výrok

Za oblast 1.1 až 1.4
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek

Je zřejmé, že město Chrudim je dostatečně sebekritické a objektivní ve svém sebehodnocení. Proto se hodnocení expert u bodů 1.5 – 1.8 od sebehodnocení města neliší a v jednom případě je dokonce lepší.
Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK


1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

(dělat správné věci správně, zahrnuje cílevědomý postup veřejné správy k udržitelnému rozvoji)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Je nutné nastavit sadu indikátorů k novému strategickému plánu. Provést vyhodnocení starého strategického plánu (akčního plánu) a případné poznatky a návrhy opatření zahrnout do připravovaného akčního plánu na rok 2017. Doporučení pro příští hodnocení: - Je nezbytné prokázat trend v hodnotách stanovených indikátorů nového strategického plánu (například počáteční hodnota roku 2015 a hodnoty 2016, 2017). - Je nezbytné prokázat efektivní postup dle schválených metodik k novému strategickému plánu (zejména: každoroční schvalování akčního plánu; každoroční vyhodnocování plánu; transparentní sběr požadavků o zařazení do akčního plánu; práce týmu udržitelného rozvoje; hodnocení socioekonomického dopadu projektů – vše dle schválených metodik).
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.1.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska výběru „správných věcí“ (výběr lze doložit například popisem a vyhodnocováním rizik, event. analýzami rizik, např. v rámci strategického plánu) včetně pravidelného vyhodnocování plánů, jejich cílů a měřitelných indikátorů?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Strategický plán pro udržitelný rozvoj města Chrudim (SPURMCH)

Na březnové jednání ZM je připraven ke schválení nový Strategický plán pro udržitelný rozvoj města Chrudim na roky 2015 – 2030. Strategický plán představuje dlouhodobý plán rozvoje města s hlavními prioritními oblastmi a prioritami; k jeho naplňování dochází prostřednictvím Akčních plánů, které vznikají prostřednictvím vyhodnocování námětů, požadavků, připomínek od jednotlivých odborů MěÚ, ale i veřejnosti a to prostřednictvím veřejného projednání  TOP 10 problémů, kulatých stolů, plánovacích setkání  a dalších akcí se zapojením veřejnosti.

Tento plán odpovídá principům moderního strategického řízení.

Členění strategie je následující:

• Tři oblasti odpovídají jednotlivým pilířům udržitelného rozvoje. Město Chrudim usiluje o vyvážený rozvoj v těchto třech oblastech.

• Čtvrtá oblast je zaměřena „dovnitř“ úřadu – jde o zabezpečení rozvoje města prostřednictvím zkvalitňování práce MěÚ a všech jeho složek a městem řízených organizací.

Výsledný dokument je základní strategickou koncepcí pro středně a dlouhodobý rozvoj města, alokaci investic, finanční plánování a využívání externích financí, každoročně městem rozpracovaný do dílčích jednoročních Akčních plánů SPURMCH. Naplňování SPURMCH bude městem monitorováno na základě klíčových měřítek (indikátorů) a pravidelně vyhodnocováno Strategickým týmem pro udržitelný rozvoj města Chrudim formou hodnotících zpráv, které budou předkládány radě a zastupitelstvu města nejméně jednou ročně.

Všechny další koncepce jsou podřízené SPURMCH a mají na něj provázanost. Toto je ošetřené v Příkazu tajemníka číslo 1/2013 – Postup při zpracovávání koncepcí a jejich evidence.

Díky MA21 došlo k významnému posunu v rámci strategického řízení a jeho zavádění do praxe MěÚ; byla vytvořena Metodika pro strategické plánování a řízení rozvoje města Chrudimi, proškoleny klíčové osoby - garanti, byly zaktualizovány pracovní orgány (strategický tým UR, pracovní skupiny pro strategii apod.).

Pro sledování naplňování SPURMCH jsme sestavili Katalog karet indikátorů. Katalog indikátorů obsahuje soubor karet všech indikátorů SPURMCH. Celkem je evidováno 55 měřítek. U každého indikátoru byla zvažována vypovídající schopnost, dostupnost, frekvence a pracnost měření. Naplnění některých indikátorů není městem přímo ovlivnitelné, nicméně vzhledem k vlivu na plnění cílů SPURMCH byly zvoleny pro účely monitorování.

SPURMCH byl posouzen z hlediska SEA.

Akční plány

Akční plán SPURMCH bude každoročně vytvářen společně s přípravou rozpočtu a následně schvalován ZM a vyvěšen na webových stránkách města; AP bude každoročně vyhodnocován a bude předkládána zpráva o plnění RM/ZM ; AP bude obsahovat seznam investic a projektů, zásadní rekonstrukce (nad 100 tis. Kč) a také zásobník projektů, které v příslušném roce nebylo možné zařadit do AP krytého rozpočtem města.

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2012 – 2015 probíhalo formou socioekonomického přínosu ve smyslu místní udržitelnosti – zastoupení jednotlivých pilířů UR. Hodnocení socioekonomického přínosu bylo provedeno ve strategickém týmu tzv. expertním odhadem. Proběhlo v srpnu 2012. Hodnoceny byly aktivity, jejichž hodnota je vyšší než 1 milión Kč. Z výše uvedeného hodnocení vyplývá, že 38 % aktivit má výrazně pozitivní dopad na UR, 54 % má pozitivní dopad na UR a 8 % nemá ani pozitivní, ani negativní dopad na UR. Žádná z aktivit nemá negativní či výrazně negativní dopad na UR.

Strategický tým pro udržitelný rozvoj města Chrudim

oficiálně byl ustanoven v r. 2012 rozhodnutím ZM. Tým se řídí dle pravidel stanovených ve schválené metodice pro strategické plánování a řízení rozvoje města Chrudimi. Je složen ze zástupců vedení města; vedoucích vybraných odborů;  dalších expertů a externích spolupracovníků a schází se zpravidla 2x ročně za účelem přípravy a vyhodnocení plnění SPURMCH, AP a hodnocení projektů/investic.

příloha - SPURMCH a příslušné metodiky, SEA (prozatím pracovní verze před schválením v ZM)

Územní plány:

Platné územně plánovací dokumentace (v souladu se zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) na území města:

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje kraje (nabytí účinnosti 7.10.2014) - pořizovatel Krajský úřad Pardubického kraje

Územní plán Chrudim (nabytí účinnosti 28. 11. 2013 )

Změna č. 1 Územního plánu Chrudim (schválené zadání 16.3.2015)

http://www.chrudim.eu/uzemne-planovaci-dokumentace/chrudim.html

Regulační plány:

Regulační plán Pumberka západ Chrudim (nabytí účinnosti 13.10.2009)

Regulační plán Městské památkové zóny (projednaný návrh zadání, v současné době se jako podklad pro schválení zadání zpracovává studie areálu "Letního amfiteátru v parku", rozhodnout -sportovní hala, parkovací dům pod "Festunkem") 

 

Zpracované územní studie:

 • Územní studie Na Špici v Chrudimi  (schválení 1.8.2009)
 • Územní studie v lokalitě Na Špici v Chrudimi  - severozápadní část (schválení 25.2.2010)
 • Územní studie v lokalitě Markovice - U Kostela (schválení 11.11.2011)
 • Územní studie v lokalitě Na Špici v Chrudimi - jihovýchodní část (schválení 3.4.2012)
 • Územní studie v lokalitě Skřivánek v Chrudimi (schválení 27.6.2013)

http://www.chrudim.eu/obcan/odbory-meu/odbor-uzemniho-planovani-a-regionalniho-rozvoje/studie.html

Město má v rámci ORP vypracované územně analytické podklady a průběžně je aktualizuje.

Územně analyticképodklady http://www.chrudim.eu/obcan/odbory-meu/odbor-uzemniho-planovani-a-regionalniho-rozvoje/uzemne-analyticke-podklady.html

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?

Hodnota indikátoru:
ANO

Sebehodnocení +1

Nově zpracovaný SPURCH města, koncepce a další programy zaměřené na rozvoj města jsou provázány s nově vydaným ÚP (2013). Dohled nad jejich souladem bude nově vykonávat Strategický tým pro UR. S nově zpracovaným SPURCH byly schváleny nové metodické postupy implementace strategického řízení v rámci MěÚ. Nyní je třeba naučit se tyto postupy dodržovat a uvádět v praxi.

Disponibilní veřejné prostředky jsou směrovány na akce, které jsou obsaženy ve schválených rozvojových dokumentech (Akční plán strategie, rozpočtový výhled, rozpočet).

Hodnocení oponenta +1
1.1.2 Vybírá a prosazuje (schvaluje) město nejpotřebnější či nejdůležitější investice, aktivity, veřejné služby, opatření, legislativu atd., a to v optimálním rozsahu a ve smyslu zásad udržitelného rozvoje včetně pravidelného hodnocení opatření ve vztahu k udržitelnému rozvoji?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město dlouhodobě pracuje s vyrovnaným rozpočtem a investuje do zvyšování kvality života svých obyvatel;  vstupem do NSZM a zavázáním se k systémovému postupu řízení města dle mezinárodních standardů došlo k významnému posunu. Používáním nového akčního plánu při řízení města by mělo dojít k výběru těch projektů, které naplňují hlavní rozvojové cíle města stanovené ve SPURMCH.  Nově připravujeme v rámci nově schválené strategie vyhodnocování projektů a záměrů z hlediska jejich dopadů na udržitelný rozvoj, souladu s klíčovými koncepcemi a plány a z hlediska dopadů na dlouhodobé provozní náklady města. Výběr projektů je popsán v metodice pro tvorbu akčního plánu města Chrudimi.

Socioekonomické a environmentální hodnocení  - hodnocení dopadů projektů/významných opatření na udržitelný rozvoj (od 2016)

K této problematice je vypracována karta projektu. Ta kromě hodnocení obsahuje také vyčíslení výše dopadu v Kč do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do užívání. Toto hodnocení je prováděno každoročně a je podkladem pro rozhodování finančního výboru a následně pro tvorbu Akčního plánu na příslušný rok.

Energetický management

Nově se město zabývá systematicky problematikou energetického managementu.  Monitoruje stav spotřeby v jednotlivých budovách města a jeho organizacích; analyzuje tuto spotřebu a celkový stav budov a doporučuje vedení města vhodné investice; selekce umožňuje efektivněji využívat zdroje tam, kde představují největší potenciální přínos - úspory.

Hodnocení oponenta +1
1.1.3 Existuje provázanost strategických rozvojových dokumentů a ÚPD?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Strategické a územní plánování jsou na sebe bezprostředně navazující prvky managementu rozvoje území, které zajišťují udržitelný rozvoj daného území. SPURCH a ÚP tvoří jeden funkční celek, jejich provázání je stěžejní.

ÚP zajišťuje koordinovanou urbanistickou koncepci rozvoje území, SPRMCH stanovuje jeho naplnění v dlouhodobém horizontu; investiční a další záměry musí být vždy v souladu s ÚP.

Provázanost jednotlivých strategických dokumentů vůči ÚPD  bude nově zajištěna a schválena Strategickým týmem pro UR, jehož členem je i odbor zodpovědný za ÚPD, což by mělo garantovat patřičný soulad a provázanost.

Mezi další významnou dokumentaci, která je ve vazbě s SPURCH patří i nově:  Energetický management podle ČSN EN ISO 50001 – plán dává dlouhodobý přehled o provozních nákladech, jde o nástroj pro plánování a vyhodnocení opatření, systém kontroly a vyhodnocování spotřeb a dosažených úspor.

Přehled koncepčních dokumentů: https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/strategie

Hodnocení oponenta +1
1.1.4 Existuje provázanost ostatních koncepčních dokumentů (plány jsou integrované – vzájemně provázané) včetně doložení připravenosti municipality efektivně reagovat na mimořádné situace a nové výzvy (např. klimatické změny, vnitřní a vnější migrace a podobně)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Každá nová koncepce či strategie musí být schválena Strategickým týmem pro UR, kde jsou zastoupeny odbory MěÚ. Hodnotí se i provázanost navrhovaného dokumentu na ostatní dokumenty a jejich soulad. Byl sestaven podklad pro stanovení minimálního rozsahu koncepcí a zaveden systém evidence koncepcí.  Každá nově tvořená koncepce či obdobný dokument by měl ve svém úvodu obsahovat informaci o návaznosti na ostatní, zejm. nadřazené dokumenty (krycí list).

Je zpracován celkový přehled strategických dokumentů a koncepcí za celý MěÚ.  Dle tematického zaměření jsou určeny odpovědnosti a uvedeny další informace (datum zpracování, aktuálnost, indikátory apod.).

Všechny tyto dokumenty jsou  průběžně aktualizovány ve spolupráci s veřejností i odborníky.

Ostatní schválené koncepce jsou zveřejněny v DataPlánu NSZM ČR - https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/strategie

Po schválení nové strategie bude provedena Strategickým týmem pro UR revize těchto dokumentů.

Hodnocení oponenta +1
1.1.5 Byla provedena optimalizace veřejných služeb (ZŠ a MŠ, sociální služby, technické služby apod.) a úřadu tak, aby byl systém služeb efektivní a odpovídal místním podmínkám, a to včetně schopnosti reagovat na změny?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Na roky 2006 – 2010 byla zpracována koncepce základního školství v Chrudimi, na jejímž základě byla v roce 2010 provedena optimalizace (sloučení škol – z původních 6 škol jsou nyní 4 ZŠ, koncepce je k dispozici na OŠK a na www: http://www.chrudim.eu/public/File/KONCEPCE%20ZÁKLADNÍHO%20ŠKOLSTVÍ%20V.doc)

Na základě zvýšeného zájmu o umístění více dětí do MŠ byly otevřeny v roce 2010 dvě nové třídy ve stávající MŠ.

V roce 2011 byla Zastupitelstvem města schválena KONCEPCE ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V CHRUDIMI DO ROKU 2014 http://www.chrudim.eu/obcan/odbory-meu/odbor-skolstvi-kultury-sportu-a-pamatkove-pece.html

Optimalizace sociálních služeb je provedena prostřednictvím KPSS https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/koncepce/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-ve-meste-chrudim-2012-2015?typ=struktura

Sociální služby, které jsou ve městě realizovány prostřednictvím CSSP Chrudim, byly oceněny v roce 2008 Cenou Makropulos.

Úřad je centralizován v minimálně nutném počtu budov (s cílem snížit počet úřadoven, centralizovat fungování zasedacích místností, učeben a výukových prostor)a zlevnit provoz úřadu. Úřad má tři objekty. Jeden slouží Městské policii a Informačnímu centru, budova radnice soustřeďuje činnosti v oblasti samosprávné – péči o investice a údržbu majetku, správu majetku a bytového fondu a fungování uvolněných funkcionářů města. Třetí objekt centralizuje veškeré další aktivity určené pro občana (veškerý výkon státní správy a výkon samosprávy vůči občanům. Centrální pokladna funguje v hlavní budově, ale také v dalších dvou objektech jsou pokladny, takže občan nemusí problém hotovostní platby řešit jinde než záležitost s tím spojenou. Na hlavní budově funguje také oddělení klientského servisu, které kromě centrální pokladny obsluhuje také podatelnu a recepcí pro celý úřad (efektivní řešení co největšího okruhu činností pro klienty v jednom místě). V blízkosti všech objektů je možnost parkování (u centrální budovy bezplatné). Zastávka MHD pro veřejnost je v bezprostřední blízkosti budovy centrální budovy a do vzdálenosti 200 m od dvou dalších budov úřadu. Z hlediska rozmístění v rámci úřadu a dopravního napojení i možností občanů vyřídit záležitost od počátku do konce v daném konkrétním objektu považujeme tento způsob řešení za plně vyhovující. Vozový park města plně odpovídá potřebám úřadu a jeho rozmístění je provedeno s ohledem na sídlo uživatele (vozidla jsou parkována blízko budov, ve kterých sídlí příslušné odbory). Bylo zakoupeno elektrokolo pro přesun zaměstnanců v terénu (ekologické i ekonomické hledisko provozování).

Optimalizace úřadu probíhá na základě výsledků BI 2005 a to z hlediska nákladů, výkonnosti a kvality. Data jsou porovnávány se srovnatelnými městy a ve většině ukazatelů dochází ke zlepšování nebo vykazují lepší hodnoty než je medián.

Optimalizace úřadu probíhá i na základě porovnání dat z Benchmarkingové iniciativy 2005 a to z hlediska:

Nákladů: (namátkově lze uvést tyto oblasti)

 • na mobilní telefony:

  Náklady na provoz mobilních telefonů na jednoho zaměstnance  mají dlouhodobě klesající trend. V roce 2014 činily Kč 215,-, tj. o 85,5 % méně než v roce 2011, kdy jejich hodnota dosahovala Kč 1.491,-. . Medián v roce 2014 u sledovaných měst měl hodnotu Kč 958,-, tj. o Kč 743,- více, než vykazuje naše město. Tento výrazně klesající trend lze přičíst rámcové smlouvě s mobilním operátorem, která je vždy uzavírána na dva roky s vítězem výběrového řízení.

 • provozní náklady na 1 km

  U služebních vozidel byly v roce 2014 provozní náklady na 1 km Kč 4,77, zatímco v roce 2011 jsme vykazovali Kč 5,20. Medián srovnatelných měst byl v r. 2014 Kč 6,43, tj. o 26 % více, než vykazuje naše město. Tento mírně klesající trend je pravděpodobně důsledkem obměny vozového parku.   

 • výdaje na energie (teplo, el. energie, plyn, voda) na m2 podlahové plochy

  V roce 2011 činily výdaje na energie na m2 podlahové plochy Kč 391,-. V průběhu let 2012 a 2013 jsme zaznamenali mírně stoupající trend na Kč 453, resp. v roce 2013 Kč 462,-. Mírný pokles jsme zaznamenali až v roce 2014, kdy jsme vykázali hodnotu ve výši Kč 412,- na m2 podlahové plochy. Trend tohoto ukazatele kolísá, ale přesto se nám daří dosahovat hodnot nižších, než je medián srovnatelných měst, který v roce 2014 byl Kč 464,-. Naše výdaje tedy činí 88 % mediánu.

Výkonnosti:

 • počet pracovníků na 1 tis. obyvatel správního obvodu
  V počtu pracovníků na 1 tisíc obyvatel správního obvodu dlouhodobě náš úřad vykazuje hodnoty těsně pod mediánem srovnatelných měst. V našem případě se v roce 2014 jedná o hodnotu 1,663, která je o 8 % nižší než medián.Celkově se však jedná o velmi mírně stoupající trend, který je zapříčiněn vzrůstajícím počtem činností převedených státem na obec s rozšířenou působností.                                         
 • počet úkonů na jednoho pracovníka
  Sledujeme u pracovníků v agendách správních, dopravních, životního prostředí, obecního živnostenského úřadu, stavebního úřadu, místních poplatků, památkové péče, samosprávě a státní správě ve školství, sociálních dávek, atd. Na základě těchto údajů jsou upravovány pracovní náplně pracovníků, případně i počty pracovníků.

Kvality:

 • Ukazatelem kvality je počet zrušených rozhodnutí k počtu odvolání. Vedoucí jednotlivých odborů při výkonu státní správy sledují zrušená rozhodnutí, provádí rozbor příčin, které ke zrušení rozhodnutí vedly a přijímají konkrétní opatření tak, aby byly tyto příčiny odstraněny.
 • V rámci EMAS je optimalizace posuzována ještě z jednoho hlediska, a to z hlediska dopadu na životní prostředí. Při vytváření systému EMAS se mapovaly dopady činnosti MěÚ na životní prostředí. Na základě mapování byl nastaven systém opatření ke snížení vlivu organizace na životní prostředí a dosažení úspor. K tomu jsme si stanovili jako jeden z indikátorů ekologickou stopu MěÚ. V souvislosti se snižováním emisí do ovzduší probíhá napojování dalších objektů na centrální zásobování teplem a teplou vodou (odpadní teplo z Opatovic), používání čipových karet na MHD pro zaměstnance ke služebním pochůzkám na území města, elektrokolo apod.
 • Technické služby mají zpracovaný „malý audit“.
 • 1.1.B Monitorování a provádění optimalizace veřejných služeb a úřadu ?

Hodnota indikátoru:
ANO

Sebehodnocení +1

Optimalizace úřadu probíhá na základě výsledků BI 2005 a to z hlediska nákladů, výkonnosti a kvality. Data jsou porovnávána se srovnatelnými městy a ve většině ukazatelů dochází ke zlepšování nebo vykazují lepší hodnoty než je medián.

Díky pružnému reagování na změny, které vyplývají z průběžného monitorování, a provádění optimalizace veřejných služeb předcházíme nedostatkům, které by mohly vznikat ve fungování služeb a úřadu.

Hodnocení oponenta +1
1.1.6 Existuje provázanost investic se schválenými rozvojovými dokumenty?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
 • Kromě rozpočtového výhledu pořádáme porady vedení města a některých vedoucích odborů k projektovým záměrům a investičním akcím, které jsou připravovány s výhledem pro období 1-5 let . Tyto projektové záměry budou posouzeny strategickým týmem pro udržitelný rozvoj z hlediska socioekonomického hodnocení.
 • 1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města ?

ANO

Sebehodnocení +1

Vzhledem k novému SPURCH  předpokládíáme, že dojde ke zlepšení v provázání strategie s návrhy investic prostřednictvím Akčních plánů; je třeba intenzivně začít pracovat na uvedení nových metodických pokynů do praxe.

Hodnocení oponenta +1
1.1.7 Existuje provázanost provozního rozpočtu a výhledu s činnostmi obsaženými ve schválených rozvojových dokumentech?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Při zpracování RV vždy vycházíme z přijatých, či připravovaných strategických dokumentů. Z konkrétních akcí promítáme ty, které jsou připravené a lze stanovit jejich finanční náklady. V ostatních případech pak do výhledu zakomponujeme souhrnné objemy výdajů na danou oblast.  Čísla jsou stanovena v příloze č. 4 (viz celý přiložený výhled, který i v úvodní části uvádí dokumenty, ze kterých se při zpracování vychází). 

příloha - Rozpočtový výhled 2015 - 2018

Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

(dělat věci správně, systematický manažerský postup k řešení slabých stránek udržitelného rozvoje)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Bez komentářů či doporučení Poznámka nad rámec tohoto hodnocení pro příští hodnocení: Prokazovat schopnost města reagovat na mimořádné situace a výzvy (např. klimatické změny)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.2.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska provádění, a to včetně přístupu města k zásadám zdravého finančního řízení (provozní přebytek, systém vnitřní kontroly – 3E, využívání příležitostí a snižování rizik atd.)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Významným nástrojem pro zlepšování výkonnosti a efektivnosti úřadu spolu se zlepšením kvality poskytovaných služeb občanům jsou různé metody řízení kvality. Sektor veřejné správy je totiž značně odlišný od soukromého sektoru, z pohledu způsobu řízení a požadavků na jednotlivé pracovníky. Hlavním klientem i kritikem současně je občan sám, tedy je potřeba vždy rozhodnout, které požadavky jsou objektivně prospěšné pro rozvoj města a spokojenost občanů. Dalším specifikem práce samosprávy je politická vůle zastupitelů a jejich volebních cílů.

Organizace definovala prostřednictvím jednotlivých odborů své klíčové procesy. Některé z nich byly opět upravovány, byly vypracovány mapy procesů, probíhá jejich aktualizace. Od roku 2007 již sledujeme kvantitu a kvalitu těchto procesů. Naším cílem je vyřízení požadavků občanů v krátkém časovém úseku bez zbytečných průtahů a s využitím moderní technologie a moderních systémů a metod řízení k co nejvyšší spokojenosti všech zúčastněných stran, tedy klienta i úřadu.

Pro hodnocení příspěvkových organizací a obchodních společností města jsou na vnitřním systému Mana Desk umístěny směrnice a systémy hodnocení: Řízení příspěvkových organizací, jejich finančního hospodaření, Pravidla pro odměňování ředitelů v oblasti kulturní a sociální, Pravidla odměňování ve školství - ředitelů. Pro oblast UR máme nově zpracováno Hodnocení výchovy pro udržitelný rozvoj v MŠ a ZŠ města Chrudim.

 • 1.2.B Orientace na občany / zákazníky ?
 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?

Hodnota indikátoru 1.2.2B.:

(verbální - ano/ne)
ANO

 

Hodnota indikátoru 1.2.C.:

(verbální - ano/ne)
ANO

 

 

Sebehodnocení +1

Město se řídí standardními směrnicemi pro tvorbu rozpočtu a finanční řízení.

Pro aktivní komunikaci s občany při vyřizování jejich záležitostí a jejich informování o dění ve městě se snažíme hledat a využívat všechny dostupné prostředky.

Pro činnost úřadu a všech organizací města máme stanoveny výkonnostní a kvalitativní parametry, které pravidelně vyhodnocujeme.

Hodnocení oponenta +1
1.2.2 Existují přiměřená vnitřní pravidla pro zadlužování města a jsou tato pravidla dodržována?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Zastupitelstvo města vydalo „Pravidla pro zadlužování města Chrudim“, kterými deklaruje záměr nezadlužovat hospodaření města Chrudim nad rámec reálných finančních možností města a s cílem zachovat zdravé finanční hospodaření a minimalizovat rizika tak, aby nedošlo k situaci, kdy město nebude schopno řádně splácet svoje závazky spojené s umořováním dluhů vzniklých způsoby popsanými v těchto pravidlech.

Tato „Pravidla“ byla ZM schválena dne 17.12.2012 – Z/91/2012

Město Chrudim provádí každoročně pravidelně v rámci závěrečného účtu vyhodnocení pravidel zadlužování. Provedeno bylo za roky 2012-2014 (viz závěrečný účet města za dané roky na webu města) http://www.chrudim.eu/mesto/financni-dokumenty/zaverecny-ucet-mesta-za-rok-2014.html, připravujeme vyhodnocení také do ZÚ 2015 (přiložen připravený dokument).

Město Chrudim také disponuje „dotačními pravidly“.

Zásady finančního hospodaření města Chrudim 7/2011 – zveřejněno na intranetu města

 • Řízení příspěvkových organizací města SM013, 2. vydání - zveřejněno na intranetu města
 • Dotační pravidla města Chrudim ke dni 1. 1. 2012 - zveřejněno na intranetu města

Dotační pravidla města Chrudim upravují specifikaci individuálních dotačních titulů, postupy při zpracování, podávání žádostí o dotace a centrální registr dotací.

Tato pravidla závazně upravují postup města a MěÚ Chrudim, Městské policie Chrudim a příspěvkových organizací města při zpracování a podávání žádostí o individuální dotační tituly (mimo běžné opakující se dotace), stanovují zásady a kriteria pro podávání žádostí, vymezují odpovědnost za jednotlivé etapy realizace dotačních projektů, jejich vyhodnocení a evidenci. Zaveden byl „Centrální registr dotací“, který obsahuje evidenci veškerých dotačních titulů města Chrudim (v souladu s platnou legislativou v oblasti účetnictví – dotací přijatých (žádaných), dotací poskytnutých z rozpočtu města a dotací průtokových, které město realizuje).

Kontrolu dodržování pravidel provádí Finanční výbor Zastupitelstva města. Vnitřní a veřejnosprávní kontrola dodržování těchto pravidel je prováděna v souladu s platným kontrolním řádem města Chrudimě.

příloha - ZPRÁVA O ZJIŠTĚNÍCH Z VYKONANÉHO AUDITU - předmět interního  auditu:„Prověření dodržování Dotačních pravidel města Chrudim“

Centrální registr dotací je plně funkční a výstupy z něj (přehledy dotací) jsou každý rok součástí závěrečného účtu města (viz ZU publikované na webu města).

příloha - Podrobný přehled o poskytnutých dotacích dle oblastí a příjemců

Pro doplnění předkládáme výstupy z roku 2014. Na závěrečném účtu 2015 se teprve bude začínat pracovat a podklady budou k dispozici až v rámci celkového dokumentu. Dotační pravidla v praxi z hlediska podávání žádosti o dotace jsou pracovním materiálem pro celý úřad, postupuje se podle nich při přípravě podání žádosti, vyplňovány jsou příslušné přílohy, ke kterým se vyjadřují odbor finanční i administrátor dotace. Finanční výbor se pak zabývá návrhem podání dotací s celkovými náklady nad 1 mil. Kč a přijímá k nim usnesení (viz zápisy z jednání FV za rok 2015, zveřejněné na webu města) - http://www.chrudim.eu/mesto/vybory-zm-komise-rm-a-osadni-vybory/zapisy-z-jednani-financniho-vyboru.html,

příloha - Zadlužení města 2014 – vyhodnocení zásad stanovených v Pravidlech pro zadlužování města Chrudim

příloha - Zadlužení města 2015 – vyhodnocení zásad stanovených v Pravidlech pro zadlužování města Chrudim

 • 1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování ?

Hodnota indikátoru:
ANO

Sebehodnocení +1

Město Chrudim má pravidla pro zadlužování.

Všechny stanovené zásady a postupy byly dodrženy. Ukazatele splňují stanovené limity a proti roku 2014 se zlepšily. Není třeba přijímat žádná opatření pro další období, pouze pokračovat ve sledování ukazatelů a plnění schválených pravidel.

Hodnocení oponenta +1
1.2.4 Prokazuje městský úřad a klíčové organizace města při běžném chodu výkonnost a kvalitu (např. pomocí zlepšujícího se trendu nebo pomocí benchmarkingu)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Propojením zavedených metod kvality (CAF a místní Agenda 21) získalo město objektivní a kvalitní informace o chodu úřadu v dané době a díky jeho vstupům a výsledkům bylo tedy možno vysledovat konkrétní možnosti a způsoby vylepšení každodenních i dlouhodobých činností a úkolů. V konečném důsledku to tedy znamená naplnění vize a priorit (cílů) úřadu. Toto propojení zavedených metod však nelze realizovat bez zapojení většiny podřízených úředníků. Z tohoto důvodu byly realizovány kurzy jednak pro vedoucí odborů (v rámci manažerského řízení) a jednak pro ostatní úředníky (v rámci řízení lidských zdrojů). Součástí těchto školení byly i kurzy zlepšující komunikační dovednosti jednotlivých zaměstnanců. Byla vyřešena i praktická zastupitelnost zaměstnanců tak, aby nedocházelo k dlouhodobým výpadkům v jednotlivých činnostech. Pro zefektivnění plnění činností a úkolů organizace bylo mimo jiné nutno identifikovat strategické partnery dle jednotlivých oblastí.

Výsledkem propojení CAFu a MA 21 - zavedeny dotazy a odpovědi na webu (možnost komunikace občanů s vedením města), vyvolávací a objednací systém, zkvalitněn informační systém v budově MěÚ, bezbariérový přístup, instalace bezbariérové plošiny pro handicapované občany, zasílání varovných SMS v záplavových zónách, informace občanů SMS, e – mailem o vyřízení jejich záležitosti (občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz), rozšířena provozní doba úřadu na všechny dny v týdnu, zřízena protikorupční linka, aplikace veřejné zakázky, kde úřad informuje o svých investičních záměrech, kde se mohou jednotlivé podnikatelské subjekty nahlásit jako zájemci o realizaci konkrétního záměru, informace o zakázkách, které město Chrudim již byly realizovalo, centralizace budov MěÚ, centrální evidence smluv a rovněž i centrální registr dotací apod. Akčními plány zlepšování bylo od r. 2005 stanoveno 56 aktivit, které byly a jsou průběžně plněny a vyhodnocovány v rámci následných sebehodnotících zpráv.

Poslední sebehodnocení v rámci CAF proběhlo v roce 2015 (ve dvouletém intervalu). Plánujeme ale návrat ke každoročnímu hodnocení.

Každé 2 – 3 roky je prováděn průzkum Společných evropských indikátorů – ECI - A1 – Spokojenost občanů s místním společenstvím, A3 – Mobilita a místní přeprava cestujících, A4 – Dostupnost místních společenství a B6 – Cesta dětí do školy. Součástí dotazníku k indikátoru A1 jsou i otázky týkající se spokojenosti občanů s fungováním MěÚ Chrudim. Jejich vyhodnocení je součástí souhrnné zprávy.

http://www.chrudim.eu/public/File/ECI_A1_2007.pdf - str. 7
http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vysledky_a1_a3_cr_2010.pdf - str. 10 - 11
http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vysledky_chrudim_a1_2011.pdf - str. 14

Organizace pružně reagují na potřeby svých klientů : např. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim zavedlo 24 hodinovou pracovní dobu, využívá signál v tísni, ZŠ Dr.J.Malíka přizpůsobila začátek vyučování potřebám dojíždějících žáků – začínají v 8,15 hodin. apod.

Je sledována kvalita poskytované práce – tedy výsledky rozhodovacího procesu. Vedoucí jednotlivých odborů při výkonu státní správy sledují zrušená rozhodnutí, provádí rozbor příčin, které ke zrušení rozhodnutí vedly a přijímají konkrétní opatření tak, aby byly tyto příčiny odstraněny. Opakovaně jsme provedli analýzu rizik včetně vyhodnocení, zpracovali nový katalog rizik a na základě výsledků jsme provedli odpovídající změny snižující zjištěná rizika (např. aktualizace Směrnice pro hospodářské dispozice a oběh dokladů).

V roce 2007 se město zapojilo do Benchmarkingové iniciativy 2005 a v současné době je členem pracovní skupiny „B“. Výsledky porovnávání vypovídají o úrovni výkonnosti a efektivitě práce zaměstnanců v každé jednotlivé agendě. Vedoucí odborů provedli analýzy, na základě kterých specifikovali silné a slabé stránky sledované agendy a navrhli opatření ke zvýšení její efektivnosti a výkonnosti. Pro porovnávání jsou k dispozici údaje od roku 2005.

Výkonnost a kvalita ve veřejné správě byla oceněna i řadou cen:

 • Získání resortní ceny MV ČR za kvalitu ve veřejné správě „Organizace dobré veřejné služby v letech 2006 - 2010“(stříbrný stupeň) za aplikaci MA21 (kategorie B)
 • „Organizace dobré veřejné služby za rok 2007, 2009 a 2010“ za realizaci modelu CAF (stříbrný stupeň).
 • V roce 2008 resortní cena MV ČR za inovaci ve veřejné správě – zavádění systému EMAS.
 • V roce 2010 resortní ceny MV ČR za kvalitu ve veřejné správě „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby” – (bronzový stupeň).
 • V roce 2011 - Cena Ministerstva vnitra České republiky „Za organizaci dobré veřejné služby“ Městskému úřadu Chrudim za aplikaci metod: Stříbrnou cenu za kvalitu ve veřejné správě za aplikaci místní Agendy 21, Stříbrnou cenu za kvalitu ve veřejné správě za implementaci modelu CAF – Společného hodnotícího rámce a Bronzovou cenu za kvalitu ve veřejné správě za aplikaci systému EMAS
 • V roce 2012 - Cena Ministerstva vnitra České republiky „Za organizaci dobré veřejné služby“ Městskému úřadu Chrudim za aplikaci metod: Stříbrnou cenu za kvalitu ve veřejné správě za aplikaci místní Agendy 21, Stříbrnou cenu za kvalitu ve veřejné správě za aplikaci systému EMAS.

The LivCom Awards je prestižní mezinárodní soutěží, která se věnuje udržitelnému rozvoji, kvalitě života a životnímu prostředí ve městech. V rámci soutěže, která se koná již od roku 1997, se hodnotí přístup měst a obcí k jednotlivým kritériím udržitelného rozvoje, kterými jsou zvelebování krajiny, péče o kulturní dědictví, ekologicky citlivá praxe, zapojování veřejnosti, zdravý životní styl a plánování budoucnosti.

Úspěchy města Chrudim v rámci této soutěže:
http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/livcom.html ; http://www.livcomawards.com/

Hodnocení oponenta +1
1.2.6 Chová se úřad a organizace města ekologicky?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Od roku 2009 má město Chrudim zaveden systém EMAS, který pravidelně jednou za tři roky ověřuje akreditovaná organizace a každoročně provádí kontrolu aktualizovaného Enviromnetálního prohlášení.

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)  je systém kvality řízení úřadu (nebo i jiné organizace) z hlediska jeho vlivu na životní prostředí. Cílem systému EMAS je minimalizovat dopady činnosti úřadu na životní prostředí a beze zbytku plnit všechny zákonné předpisy v oblasti životního prostředí. Zjednodušeně lze říci, že systém EMAS zavádí do procesů rozhodování a řízení úřadu kritérium dopadu jeho činností na životní prostředí s cílem tyto dopady snížit a v řízení úřadu zavést postupy šetrné k životnímu prostředí. Hlavním důvodem pro zavedení systému EMAS bylo zejména to, aby byly při činnosti úřadu uplatňovány principy udržitelného rozvoje a zaveden šetrnější přístup k životnímu prostředí.

Do systému EMAS jsou také zapojeny všechny mateřské školy, dvě základní školy, Centrum sociálních služeb a pomoci, Technické služby a Sportoviště města. U těchto organizací bylo provedeno environmetální přezkoumání, byla navržena opatření ke zlepšení jejich chování ve vztahu k životnímu prostředí a bylo zpracováno Environmentální prohlášení.

http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/emas.html

Od roku 2014 je zaveden Energetický management a od roku 2015 zřízena nově pozice energetického manažera.  Město nyní nově monitoruje stav spotřeby v jednotlivých budovách města a jeho organizacích; analyzuje tuto spotřebu a celkový stav budov a doporučuje vedení města vhodné investice. V realizaci je projekt EPC. V budovách MěÚ a příspěvkových organizací ch jsou umístěny nádoby na separovaný odpad (papír, plast, sklo,hliník), na vybraných místech dále drobné elektro a baterie. Pro městské budovy i příspěvkové organizace i obchodní společnosti je zajištěn sdružený nákup energií - elektrika, plyn .

MěÚ rovněž finančně a odborně podporuje vzdělávání k ochraně ŽP – v rozpočtu je schválena položka na ekologickou výchovu a osvětu.

Je možné využít i indikátory k SPURCH - ekologická stopa města, uhlíková stopa města a k EMAS - ekologická stopa MěÚ.

Město se zapojilo doPaktu starostů a primátorů - Máme zpracované Zhodnocení současného stavu produkce energie a energetické spotřeby včetně identifikace potenciálů úspor a využití obnovitelných zdrojů energie ve městě Chrudim -

příloha - Zhodnocení současného stavu produkce energie a energetické spotřeby včetně identifikace potenciálů úspor a využití obnovitelných zdrojů energie ve městě Chrudim

http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/es_meu_chrud_2015.pdf

http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/ekologicka_stopa_mesta_chrudim_2015.pdf

http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/uhlikova_stopa_mesta_2015.pdf

http://www.chrudim.eu/mesto/energeticka-politika-mesta.html

 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?

Hodnota indikátoru:
Udržení certifikovaného systému EMAS: ANO

Energetický management - ANO
 

Sebehodnocení +1

V rámci úřadu i organizací zřizovaných městem máme nastaveny mechanismy pro kontrolu a dodržování zákonů, stanovených pravidel, ale i jejich naplňování z hlediska úspornosti a neplýtvání.

Uplatňujeme systém EMAS. NOvě byl zaveden systém energetického managementu a zřízena pozice energetického manažera.

Hodnocení oponenta +1
1.2.7 Přijímá úřad a organizace města opatření proti nehospodárnému zacházení se zdroji?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
 1. elektrokolo pro zaměstnance
 2. snížení nákladů na údržbu vozidel nákupem nových aut
 3. přechod na jednotného dodavatele el.energie pro všechny organizace města na základě výběrového řízení
 4. Technické služby provádějí postupnou výměnu žárovek na veřejném osvětlení za žárovky úsporné
 5. instalace pohybových senzorů v budovách MěÚ – úspora el. energie
 6. uzavření nové rámcové smlouvy s mobilním operátorem
 7. čipové karty na MHD
 8. napojení nových objektů na horkovod – odpadní teplo
 9. úspora ve vzdělávání – zajišťování školení v budově MěÚ
 10. úspora kancelářských potřeb – sledování spotřeby a pravidelné vyhodnocování
 11. pořízení noteboků pro ZM – elektronický systém dokumentů pro RM a ZM
 12. postupná výměna žárovek za úsporné v budovách MěÚ
 13. směrnice o veřejných zakázkách – zveřejňovaní VZ od 200 000,- Kč na internetu
 14. uspořádání elektronické aukce na nákup hlasovacího zařízení pro ZM
 15. renovace tonerů (opětovné plnění) cca u 99%
 16. účast v Benchmarkingové iniciativě 2005
 17. mailová korespondence a využívání datových schránek
 18. výměny stávajících oken za plastová v budovách MŠ a ZŠ – 8 školy
 19. výměna střešní krytiny na budově ZŠ
 20. vrt studny pro umělé zavlažování trávníku na SK Chrudim
 21. Systém elektronické rezervace služebních aut – sdílené spolujízdy
 22. systém EPC
 23. výměna osvětelní ve třídách na ZŠ za osvětlení LED
 24. instalace perlátorů - úspora vody
 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?

Hodnota indikátoru:
2012: Počet opatření proti plýtvání - 22

 2015: Počet opatření proti plýtvání - 24

Sebehodnocení +1

V rámci úřadu i organizací zřizovaných městem máme nastaveny mechanismy pro kontrolu a dodržování zákonů, stanovených pravidel, ale i jejich naplňování z hlediska úspornosti a neplýtvání.

Hodnocení oponenta +1

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

(správně komunikovat)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Doporučení pro příští hodnocení: V rámci mapy rizik vyhodnotit též korupční rizika (nejen pro úřad, ale také pro veřejnoprávní korporaci Město Chrudim).
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.3.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ (viz obrázek) z hlediska správné komunikace?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim je členem NSZM ČR od roku 2001 a přijalo tak principy otevřenosti úřadu a komunikace s veřejností. Každoročně pořádá řadu osvětových kampaní a akcí, tematických kulatých stolů či veřejných projednání. Zavádíme principy udržitelného rozvoje, strategického řízení a plánování do činnosti úřadu.  Většina akcí je pořádána za účasti zástupce vedení města, je patřičným způsobem medializována. Zapojování  veřejností je zakotveno i v organizačním řádu MěÚ Chrudim. V rámci projektu Zdravé město a MA 21 uplatňujeme různé metody zapojování veřejnosti  – plánovací setkání, kulaté stoly, veřejná projednávání, fóra mladých, využíváme ankety i přímá oslovení občanů.

Územní plán se ze zákona projednává s veřejností vždy.

 • 1.3.A Veřejná projednávání ?

Hodnota indikátoru 1.3.A:

 

Počet setkání s veřejností:

 • 2011: 17
 • 2012: 19
 • 2013: 25
 • 2014: 18
 • 2015:26

(kulaté stoly, plánovací setkání, veřejná projednání, setkání s obyvateli místních částí apod.)

 

Sebehodnocení +1

Při všech důležitých rozhodováních využíváme různé způsoby zapojování veřejnosti – veřejná projednání, kulaté stoly, plánovací setkání apod..

Komunikujeme s různými cílovými skupinami.

S partnery máme podepsané dohody o spolupráci.

Pracovníci MěÚ jsou pravidelně proškolovány v metodách zapojování veřejnosti.

Hodnocení oponenta +1
1.3.2 Provádí úřad a organizace města veřejná projednávání (či obdobné formy) při všech důležitých rozhodováních?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Součástí zavádění metody kvality ve veřejné správě -  MA 21 na městském úřadě je projednávání jakýchkoliv záměrů města s veřejností (včetně investičních záměrů). Metody komunitního plánování se využívají při plánovaných rekonstrukcích dětských hřišť, ulic, odpočinkových míst, regenerací parků, projednání Desatera problémů, Integrovaného plánu rozvoje města apod.  Toto je zakotveno v organizačním řádu s povinností pro všechny odbory - zapojují veřejnost do rozvoje města v souladu s principy MA 21, coby metody modernizace veřejné správy .

Protože se snažíme stále zdokonalovat komunikaci úřadu s veřejností, je třeba vybrané pracovníky, kteří diskutují s veřejností, vzdělávat v oblasti zapojování veřejnosti. Proto byl připraven speciální vzdělávací program zaměřený na MA 21 a téma UR. https://www.dobrapraxe.cz/cz/tema/chrudim-systematicke-vzdelavani-zamestancu-mestskeho-uradu-v-chrudimi-v-metodach-zapojovani-verejnosti

V rámci zapojování veřejnosti připravujeme setkání pro různé cílové skupiny – sociální, mladí, senioři apod.

Pro správnou komunikaci využíváme http://www.chrudim.tv. Komunikujeme i s osadními výbory místních částí http://www.chrudim.eu/mesto/vybory-zm-komise-rm-a-osadni-vybory/osadni-vybory.html 

Veškeré informace týkající se spolupráce s veřejností jsou zveřejňovány na webových stránkách města http://www.chrudim.eu , http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto.html i na FB https://www.facebook.com/Zdrave-MESTO-Chrudim-588630844523438/?notif_t=page_user_activity

Zapojení občanů na věcech veřejných probíhá jednak formou jejich účasti v kontrolních a poradních orgánech města (komise, výbory) i možností vystoupit na jednáních ZM. Probíhají pravidelná setkání se starosty obcí správního obvodu, Mikroregionu Chrudimsko, MAS Chrudimsko a s ostatními orgány, organizacemi a podnikateli na území města v souvislosti s řešením koncepčních otázek budoucího rozvoje města.

 • 1.3.A Veřejná projednávání ?

Hodnota indikátoru 1.3.A:

 

Počet setkání s veřejností:
2011: 17
2012: 19

2013: 25

2014: 18

2015: 26

(kulaté stoly, plánovací setkání, veřejná projednání, setkání s obyvateli místních částí apod.)

Sebehodnocení +1

Při všech důležitých rozhodováních využíváme různé způsoby zapojování veřejnosti – veřejná projednání, kulaté stoly, plánovací setkání apod..

Komunikujeme s různými cílovými skupinami.

Hodnocení oponenta +1
1.3.3 Zveřejňuje město a jeho organizace pravidelně výroční zprávu (nebo obdobnou zprávu)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim má zpracovanou výroční zprávu od roku 2012. Od roku 2013 je součástí i příloha č.1, která zachycuje aktivity související úzce s Projektem Zdravé město a MA 21. Zprávy schvaluje RM a  jsou zveřejněny na webu města http://www.chrudim.eu/obcan/vyrocni-zpravy-meu.html

příloha - Výroční zpráva MěÚ Chrudim 2014  a Zdravého města a MA 21 za rok 2014

Výroční zpráva Městského úřadu Chrudim poskytuje občanům města možnost najít i takové informace, které na webových stránkách města, ani v Chrudimském zpravodaji nejsou běžně k dispozici.

Výroční zprávy našich příspěvkových organizací a obchodních společností města:

•Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim -  http://www.socialni-sluzby.cz/vyrocni-zprava.php

•Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o.

•Sportoviště města Chrudim - http://www.sportovistechrudim.cz/cz/sportovni-arealy/ucetni-uzaverka/

•Městské lesy Chrudim - http://lesychrudim.cz/o-spolecnosti/ucetni-uzaverky/

•Základní školy

http://www.zsmalika.cz/rodic/vyrocni-zpravy.aspx

http://www.zsskolninamesti.cz/skola/vyrocni-zpravy/skolni-rok-2014-2015/

http://www.zsustadionu.chrudim.cz/dokumentace/vyrocni_zprava_2014-2015.pdf

http://www.zspeska.cz/skola/dokumenty-ke-stazeni/

 

Mateřské a základní školy předkládají své výroční zprávy na Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, kde jsou k dispozici.

Hodnocení oponenta +1
1.3.4 Existuje analýza stížností nebo podnětů od občanů, jsou přijímána opatření k jejich řešení?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Úřad má zpracovaná pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic, která ukládají vedoucím odborů přijmout taková opatření, aby se oprávněná stížnost již nemohla opakovat. Zároveň jim ukládá provádět kontrolu dodržování uložených opatření. Úřad pololetně zpracovává analýzu stížností, která se předkládá k projednání v Radě města. Analýza stížností je prováděna 2x za rok a předávána RM. Počet důvodných a částečně důvodných stížností nestoupá, celkový počet stížností klesá. Jedná se tedy o pozitivní vývoj.

V roce 2014 bylo podáno 8 stížností, z toho 2 byly částečně důvodné. V roce 2015 to bylo 5 stížností a všechny byly bezdůvodné.

Hodnocení oponenta +1
1.3.5 Lze o úřadu a organizacích města říci, že jsou transparentní a informace jsou dostupné?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Organizace města zveřejňují veřejné zakázky malého rozsahu prostřednictvím webových stránek města Chrudim – http://www.chrudim.eu/obcan/verejne-zakazky.html

příloha - ZPRÁVA O ZJIŠTĚNÍCH Z VYKONANÉHO AUDITU „Prověření zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v návaznosti na dodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a platných vnitřních předpisů“

Ostatní informace zveřejňují na svých webových stránkách i další organizace města:
http://www.zsmalika.cz/
http://www.zsskolninamesti.cz/uvod/
http://www.msmalika.cz/
http://www.msstrojaru.cz/index.php
http://www.msvaly.cz/
http://chrudimdnes.cz/rubriky/chrudimska-beseda
http://www.socialni-sluzby.cz/zakladni-prohlaseni-centra-socialnich-sluzeb-a-pomoci-chrudim.php
http://www.knihovna-cr.cz/

Organizace vydává a veřejně publikuje veškeré dokumenty a informace, jak jí ukládá zákon (rozpočty, průběžné hospodaření, závěrečné účty, zpráva o přezkoumání hospodaření – viz úřední deska, Chrudimský zpravodaj a www stránky). Zápisy z jednání Zastupitelstva a Rady města a komisí, vyhodnocení poskytování informací dle zákona o informacích, rozdělení grantů, a mnoho dalších informací je vyvěšeno na www stránkách internetu. Poskytujeme informace tisku a dalším médiím, vedení města koná pravidelně tiskové konference. Jednání Zastupitelstva jsou veřejně přístupná a je z nich pořizován zvukový záznam, který je k dispozici na webových stránkách http://www.chrudim.eu/mesto/zastupitelstvo-mesta.html

Rada města i Zastupitelstvo města mají schválen jednací řád. Pro zvýšení transparentnosti při hlasování ZM bylo pořízeno hlasovací zařízení. http://www.chrudim.eu/mesto/zastupitelstvo-mesta/zvukove-zaznamy-z-jednani-zm.html

V Chrudimském Zpravodaji jsou pravidelně zveřejňovány usnesení RM a ZM, usnesení ZM jsou zveřejněna na i na webových stránkách města http://www.chrudim.eu/mesto/zastupitelstvo-mesta/hlasovani-zastupitelstva--jmenovite.html

O akcích typu kultura, sport, investice, V.I.P., krimi, zajímavosti, pel mel je veřejnost informována i prostřednictvím Chrudim TV http://www.chrudim.tv/.

Transparentnost je zajištěna i při zadávání veřejných zakázek. Tato aktivita je zveřejněna i jako PDP https://www.dobrapraxe.cz/cz/tema/metody-kvality/chrudim-zverejnovani-zakazek-prostrednictvim-webove-aplikace

Informovanost v rámci MěÚ probíhá pravidelně na poradách vedoucích odborů s vedením města (po jednání RM).

http://www.chrudim.eu/mesto/zastupitelstvo-mesta/podklady.html    nově zveřejňovány podklady k jednání ZM

Jednou za měsíc probíhá porada vedení s vybranými zástupci odborů (ÚPR, OIN, OSM) k připravovaným projektům.

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
Hodnota indikátoru:
(verbální - ano/ne)
ANO
Sebehodnocení +1

Pro zajištění transparentnosti úřadu, rozhodování zastupitelstva a při zadávání veřejných zakázek dodržujeme stanovená pravidla (hlasovací systém, internetové zadávání veřejných zakázek apod.).

Hlavní rozvojové dokumenty, informace RM a ZM jsou dostupné na internetu, úplné a pro veřejnost srozumitelné.

Hodnocení oponenta +1
1.3.6 Přijímá úřad a jeho organizace opatření proti snížení rizik korupce?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Podezření z korupčního jednání může veřejnost oznámit na e-mailové adrese: korupce@chrudim-city.cz nebo na telefonním čísle 469 657 735.
http://www.chrudim.eu/mesto/aktualne.html/14_356-Oznameni-o-korupci--clanek

Na webových stránkách je umístěn přímý odkaz na Právní poradnu – linku 199 http://www.bezkorupce.cz/protikorupcni-linka/.

Je zavedena aplikace „Veřejné zakázky“, v rámci které se zveřejňují zakázky malého rozsahu od 200 tis. bez DPH a která umožňuje přihlášení všem zájemcům o realizaci konkrétního záměru. Dále obsahuje tzv. „statistické listy“ zakázky, kde jsou uvedeny údaje o složení výběrové komise, seznam přihlášených zájemců a jejich pořadí, nejvyšší a nejnižší nabídková cena, konečná cena atd.

Máme zpracován KATALOG RIZIK  V OBLASTECH PŘEDMĚTU ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU V CHRUDIMI PRO OBDOBÍ 2016 - 2017.

Hodnocení oponenta +1
1.3.7 Jsou popsány a optimalizovány komunikační kanály s veřejností?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Funguje oddělení vnějších vztahů a tisková mluvčí, která je zodpovědná i za kvalifikované a včasné zodpovídání dotazů občanů v rubrice „Dotazy a odpovědi“.
http://www.chrudim-city.cz/qa/

Dle našeho názoru je úřad velmi otevřený vůči veřejnosti, dochází ke zkvalitňování výstupů (viz zavedená rubrika Dotazy a odpovědi, která byla testována veřejnými médii a hodnocena z hlediska rychlosti a kvality odpovědí velmi dobře, příprava vedoucích zaměstnanců na komunikaci s médii). Počet zveřejňovaných informací na webových stránkách se neustále zvyšuje, zapojovány jsou i partnerské organizace. Vyvěšování investičních záměrů města na webových stránkách – transparentní přístup k dodržování zákona o veřejných zakázkách.
http://www.chrudim.eu/obcan/verejne-zakazky.html ; http://www.chrudim-city.cz/iz/

Pravidelně probíhají tiskové konference vedení města. 1x ročně je ve Zpravodaji zveřejněna zpráva o činnosti Zastupitelstva města. Množství poskytovaných informací na základě žádosti veřejnosti i partnerů má stále rostoucí tendenci (lze doložit např. realizovanou elektronickou komunikací v této oblasti).

Město zveřejňuje veškeré finanční informace – dokumenty o svém hospodaření ve větší míře než jí ukládá zákon. Informace jsou volně přístupné na webových stránkách. Stávající informace se rozšiřují – webové stránky doplněny o údaje o činnosti kontrolního a finančního výboru

http://www.chrudim.eu/mesto/vybory-zm-komise-rm-a-osadni-vybory/zapisy-z-jednani-kontrolniho-vyboru.html
http://www.chrudim.eu/mesto/vybory-zm-komise-rm-a-osadni-vybory/zapisy-z-jednani-financniho-vyboru.html

zápisy z jednání komisí Rady města
http://www.chrudim.eu/mesto/vybory-zm-komise-rm-a-osadni-vybory/zapisy-z-jednani-komisi.html

Intranet je rozšířen o informace o rozpočtu a prováděných rozpočtových změnách v průběhu roku. Do finančních dokumentů jsou promítnuty strategické dokumenty i dlouhodobě a údaje doplňujeme také o nefinanční data a grafickou přílohu s cílem „skutečně ukázat jak se finance přeměnily na konečné produkty za ně realizované“ - např. v opravách a údržbě majetku, nových stavbách apod. a tak tyto dokumenty více přiblížit a zatraktivnit. K průhlednosti toku financí přispívá i fungování webových stránek „Investiční záměry“ a „Veřejné zakázky“, které transparentně prezentuje výběr zakázek s jejich finančním dopadem.

Hodnocení oponenta +1
1.3.8 Jsou vytvářena vhodná partnerství? Lze na konkrétních případech prokázat synergické efekty?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Organizace má identifikovány své strategické partnery dle jednotlivých oblastí a vzájemných vztahů. Aktuálními strategickými partnery jsou zejména – Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Centrum pro regionální rozvoj (hlavní partner při realizaci projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU), Pardubický kraj, Svaz měst a obcí, Národní síť Zdravých měst ČR, Benchmarkingová iniciativa. Na mezinárodní úrovni partnerská města. Na místní úrovni obce správního obvodu, Mikroregion Chrudimsko, fa Arriva(dopravní obslužnost), bankovní a finanční instituce, Okresní hospodářská komora, běžní obchodní partneři (dodavatelé).

Okruh potencionálních partnerů se průběžně rozšiřuje o nové subjekty spolupracující na společných projektech (obchodní partneři, týmoví a projektoví partneři – např. u projektů „rozvoj rekreačních lesů“, „rozvoj a podpora cestovního ruchu“, „ hosting webových stránek“, „metropolitní síť“, „dům na půl cesty“, „muzeum barokních soch“ aj. Vzhledem k fungování komunitního způsobu práce a plánování rozvoje města a konzultace strategických a rozvojových činností s veřejností jsou významným strategickým partnerem občané města. Partnerské smlouvy a dohody existují, průběžně se uzavírají nové, případně aktualizují stávající.

V rámci realizace IPRM jsou sepsány partnerské smlouvy (Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim, DDM, nízkoprahové zařízení – Kopretina, Centrum pro zdravotně postižené), kteří spolupracují na implementaci IPRM.

S partnery Zdravého města a MA 21 jsou sepisovány dohody, jejichž předmětem je vzájemná spolupráce při rozvoji Projektu Zdravé město Chrudim a MA 21 s důrazem na aktivní uplatňování a propagaci udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života na místní a regionální úrovni.

V rámci projektu Nekuřáckých provozoven mají certifikované provozovny také sepsané dohody o spolupráci.

V uveřejněných PDP je také popsána spolupráce s partnery
https://www.dobrapraxe.cz/cz/misto#m1238004

Uzavřena je také dohoda o partnerství s Okresní hospodářskou komorou. Nové partnerské smlouvy se uzavírají v souvislosti s realizací společných projektů popsaných v bodě 1 tohoto kriteria (jde o řadu obcí, církevní instituce, sociální instituce a neziskové subjekty, ale např. také České dráhy či obchodní partnery, kteří se podílejí na sponzorství kulturních celoročních projektů města pro občany, jako jsou „Chrudimský rok hudby“, „Chrudim hraje“, „Chrudimský rok sportu“ aj..) Oficiální partnerství má město Chrudim navázáno i s městy z Holandska – EDE a Polska – Olešnice.

Město Chrudim je členem MAS Chrudimsko, z.s., která je i partnerem projektu v Programu švýcarsko-české spolupráce. 

Vzájemná spolupráce probíhá i se soukromým sektorem, podnikately - více je popsáno v oblasti Ekonomika a podnikání - 6.2.

 • 1.3.C Partnerství a synergie ?

Hodnota indikátoru 1.3.C:

 

2012:60 podepsaných dohod o partnerství a spolupráci

2015:62 podepsaných dohod o partnerství a spolupráci

 

Sebehodnocení +1

Funkční partnerství v klíčových oblastech vytváří synergické efekty (vyšší kvalita, oslovení širší cílové skupiny, větší efektivita apod.). S partnery máme podepsané Dohody o partnerství.

Hodnocení oponenta +1

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Bez komentářů či doporučení
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.4.1 Existuje metodika šetření spokojenosti?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Spokojenost obyvatel je pravidelně dle metodiky prováděna prostřednictvím šetření indikátoru ze sady Společných evropských indikátorů – A1 – Spokojenost občanů s místním společenstvím.

Cílem dotazníkového šetření je zprostředkovat vedení města zpětnou vazbu názorů, postojů a preferencí obyvatel města na jednotlivé tematické oblasti.

Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí standardizovaného dotazníku, jenž byl použitý i v jiných městech ČR. Pro zachycení specifik Chrudimi byla část dotazníku zachycující spokojenost obyvatel s místním společenstvím mírně upravena. Dále bylo do dotazníku včleněno několik otázek, které se týkají hodnocení a fungování městského úřadu a jím nabízených služeb. Samotné dotazování proběhlo formou řízeného rozhovoru s využitím proškolených tazatelů. Bylo osloveno na 700 respondentů.

Zpracované výsledky jsou v podobě závěrečné zprávy předkládány Radě města a Zastupitelstvu města. Na konci zprávy je zobrazena souhrnná spokojenost s jednotlivými aspekty kvality života. V tabulce jsou výsledky za rok 2007, 2009, 2011 a 2015 doplněny o trend vývoje (šipkami) a vývoje z hlediska udržitelnosti (podbarvením).

http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vysledky_a1_chrudim_2015.pdf

http://indikatory.ci2.co.cz/cs/a1-01/titulkovy-indikator-obecna-mira-spokojenosti

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?

Hodnota indikátoru:
2011: 85,7% spokojených obyvatel

2015: 93,9% spokojených obyvatel

Sebehodnocení +1

Ve sledování spokojenosti obyvatel sledujeme trendy, vyhodnocujeme výsledky a snažíme se přijímat nápravná opatření při negativních výsledcích. Výsledky sledování pravidelně zveřejňujeme na webu města, jsou s nimi seznamováni zastupitelé města.

Spokojenost obyvatel se drží nad hranicí 85 %., což je obecně považováno za výborný výsledek. V roce 2015 mělo měření vzestupnou tendenci. Spokojenost obyvatel je také jedním z indikátorů strategického řízení.

Hodnocení oponenta +1
1.4.2 Jsou s výsledky seznamováni zastupitelé a veřejnost?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Veřejnost může výsledky sledovaných indikátorů najít na webových stránkách města Chrudim, v sekci Zdravé město - http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vysledky_a1_chrudim_2015.pdf

Tento indikátor (spolu s dalšími ze sady ECI) jsme sledovali v letech 2004 – 2007 – 2009 – 2011 a nyní i 2015. Pod následujícím odkazem jsou zveřejněny všechny závěrečné zprávy, ze kterých lze sledovat trendy -  http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/spolecne-evropske-indikatory.html

Na konci zprávy z roku 2015 je zobrazena souhrnná spokojenost s jednotlivými aspekty kvality života. V tabulce jsou výsledky za rok 2007, 2009, 2011 a 2015 doplněny o trend vývoje (šipkami) a vývoje z hlediska udržitelnosti (podbarvením).

Výsledky jsou prezentovány na komisi ZM a MA 21, Strategickém týmu pro UR, s výsledky jsou pomocí TZ informovány i média. Jsou předkládány i ZM.

Hodnocení oponenta +1
1.4.3 Lze doložit trend v hodnocení spokojenosti případně srovnání s jinými městy?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Srovnání s jinými městy lze najít na výsledkovém portálu, který nabízí výsledky sledování indikátorů ECI (Společných evropských indikátorů) a místně specifických indikátorů ve městech ČR.
Portál obsahuje základní srovnání nejdůležitějších indikátorů a jejich výsledků od roku 2003, kdy česká města začala indikátory sledovat, do současnosti.

http://indikatory.ci2.co.cz/cs/eci?category=14&city=All&tags=&=Hledat

http://indikatory.ci2.co.cz/cs/a1-01/titulkovy-indikator-obecna-mira-spokojenosti

 

Hodnocení oponenta +1
1.4.4 Je provedena analýza výsledků, a to zejména v případě negativního trendu?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

S výsledky je dále pracováno, pomáhají nám směřovat zaměření aktivit a projektů. Na základě průzkumů ECI indikátorů byla provedena např. optimalizace separačních hnízd, stanovení nebezpečných míst ve městě, upraven jízdní řád MHD apod. (byly vybudovány nové přechody pro chodce, nebezpečné byly osvětleny, vybudovány bezbariérové trasy na základě požadavků veřejnosti apod.)

Hodnocení oponenta +1
1.4.5 Přijímají se opatření na základě provedení šetření?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Opatření jsou přijímána nepřímo - pokud vychází nějaká oblast opakovaně negativně, dostává se téma na jednání komise ZM a MA 21. Poté je výsledek porovnán i s výsledky komunitního plánvání - výstupy TOP 10 problémů, anket, tematických kulatých stolů apod. a je sledován jejich dlouhodobý trend.

Hodnocení oponenta +1

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.5.1 Prosazuje obec při umisťování nových staveb požadavek, aby umístění negenerovalo zbytečnou dopravní zátěž okolí a klidových zón obce?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Vzhledem k tomu, že město Chrudim má zpracovaný kvalitní ÚPD a pro všechny významnější rozvojové lokality jsou zpracovávány zástavbové studie, lze konstatovat, že v maximální možné míře je eliminován negativní vliv nových staveb na životní prostředí.

Územně plánovací dokumentaci lze najit na http://www.chrudim.eu/mesto/strategicke-dokumenty/uzemni-plan-mesta.html

Územní studie jsou k nahlédnutí nejen v tištěné podobě na Odboru územního plánování a regionálního rozvoje, ale i na webových stránkách města http://www.chrudim.eu/obcan/odbory-meu/odbor-uzemniho-planovani-a-regionalniho-rozvoje/studie.html

Nově připravovaný územní plán Chrudim je možné shlédnout na http://www.chrudim.eu/uzemne-planovaci-dokumentace/chrudim.html

 • 1.5.A Kompaktnost městské zástavby ?

Hodnota indikátoru:

 

2000: Tato data můžeme považovat za orientační – nejsou dostupná v digitální podobě

 

Obvod města s jeho částmi (zast. uz.) = 53 623 m Obvod budov= 238 026m

Tzn., že výsledek je +/- : 238 026m/53 623 m = 443,8 %

2011:
Obvod města s jeho částmi (zast. uz.) =69 975m Obvod budov= 279 067m

279 067m/69975m = 398,8%

2015:
Obvod města s jeho částmi (zast. uz.) =71 545 m Obvod budov= 282 663m

282 663 m/71 545 m = 395,1%

Sebehodnocení +1

Měnící se infrastruktura města zajišťuje minimalizaci ztrát v dopravě – obchvat, západní komunikační propojení, cyklostezky, tepelném hospodářství - napojení na horkovod, zateplování budov a obsluze ostatní technickou infrastrukturou – plyn, voda, kanalizace.

Snaží se využívat přednostně zastavěné území města a snaží se minimalizovat zábory nezastavěného území okolních ZPF, okolní přírody a krajiny (zástavby proluk, brownfilds).

K expanzivnímu vývoji města došlo po roce 1996 a to především výstavbou obchodů a služeb (supermarkety a drobní podnikatelé), průmyslovými zónami, ale i bytovou výstavbou – jak individuální, tak hromadnou. Město se rozpíná v souladu s územním plánem. Výsledná čísla jsou větší, protože zastavěné území propojujeme (místní části), zcelujeme. Průmyslová zóna poskytuje pracovní příležitosti pro obyvatele města, máme platné regulativy pro její osazování.

Ve městě se snažíme uspokojovat poptávky po plochách a pozemcích pro různé typy bydlení ve městě, jsou k tomuto účely využívány i brownfieds.

Hodnocení oponenta +1
Město výrazně změnilo politiku umisťování nových staveb pro bydlení, vybavenost i výrobních a skladovacích provozů ze zastavitelných ploch a z rezerv mimo současné zastavěné území města do proluk a na "brownfields", což snižuje zábory ZPF i dopravní náročnost obsluhy
1.5.2 Prosazuje město takovou funkční diferenciaci využití území, aby vyhovovala jak z hledisek fungování města a jeho dopravní obsluhy, ale i zdravého životního prostředí a podmínek života obyvatel i návštěvníků?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Navržená koncepce rozvoje města vychází ze zásad:

 • rozvíjet především jádrové území Chrudimě a to severním, doplňkově jihovýchodním směrem od stávající zástavby, přičemž územní plán musí respektovat také územně připravený rozvoj jižním směrem,
 • v okrajových místních částech se omezit na nekapacitní dostavbu,
 • neumožnit rozptýlenou výstavbu rodinných domů v krajině, a to ani přestavbou chatových nebo zahrádkářských lokalit, neboť je z hlediska řešení dopravy a inženýrských sítí neekonomická,
 • podporovat rekreační využití území podél Chrudimky, zejména zde vymístit nevhodně situované výrobní a skladové areály a nahradit je plochami přírodního charakteru, zprůchodnit území kolem toku a doplnit zde plochy územního systému ekologické stability, v záplavových územích zamezit situování nových staveb,
 • zatraktivnit město z hlediska turistického ruchu doplněním sportovních a rekreačních ploch nadmístního charakteru na plochách mezi Chrudimí a Železnými Horami vč. autokempinku Podhůra, ve výhledu zde zvážit i situování golfového hřiště,
 • umožnit rozvoj komerčních aktivit a administrativních center firem, situovat je na hlavních příjezdových trasách do města (Dašická, prodloužení ulice Novoměstské) a také jižně průmyslové zóny Transporta,
 • rozvoj průmyslové výroby s negativním dopadem na okolní zástavbu omezit na dosud nevyčerpané plochy stávajících průmyslových zón, zónu nadmístního významu při ulici Dašické řešit jako územní rezervu (pro případného strategického investora) vč. možnosti zavlečkování.

 

Podle SLDB 2011 bylo v Chrudimi v roce 2011 celkem 3 262 domů, z toho bylo 8,8 % neobydlených domů s byty a 91,05 % trvale obydlených. Z celkového počtu 2 970 trvale obydlených domů tvořily rodinné domy 87 % a bytové domy 19,02 %. Nejvíce domů ve městě mělo 1 - 2 nadzemní podlaží. Podle počtu bytů v domě převažovaly domy s 1 bytem.

Největší počet domů v Chrudimi v roce 2011 byl ve vlastnictví fyzických osob a nejméně domů vlastnilo bytové družstvo. Na území města se nachází vysokopodlažní i nízkopodlažní zástavba, převládají nízkopodlažní domy. Ve městě se nachází celkem 565 bytových domů, z toho je 37 domů ve vlastnictví státu a města Chrudim.

V roce 2011 bylo ve městě celkem 10 348 bytů, z toho bylo 890 neobydlených bytů. Podíl trvale obydlených bytů v rodinných domech v roce 2011 byl 27,6 %, naproti tomu podíl bytů v bytových domech představoval 71,2 %.

Z trvale obydlených bytů v roce 2011 tvořily 41 % byty v osobním vlastnictví, 23,4 % byly byty ve vlastním domě a 20 % byly byty nájemní. V roce 2011 byla ve městě v obydlených bytech průměrná velikost obytné plochy bytu 62,7 m2, Podle počtu obytných místností v roce 2011 jednoznačně převažovaly v obydlených bytech čtyřpokojové byty.

 

 • 1.5.B Urbanistická struktura ?
 • 1.5.D Dostupnost veřejných parků, prostranství a služeb ?

Hodnota indikátoru:

2011 s daty 2001:

26,7 % byty v rodinných domcích

72,3 % bytů v bytových domech

0,96% ostatní

8998 bytů celkem
2407 bytů v rodinných domech
6505 bytů v byt. domech

86 ostatní budovy

data ze sčítání SLDB 2011: komentář v popisu textu

10 348 bytů celkem
3 014 bytů v rodinných domech
7 188 bytů v byt. domech

146 ostatní budovy

29,1 % byty v rodinných domcích

69,5 % bytů v bytových domech

1,41 % ostatní

 

Hodnota indikátoru 1.5.D:

Dostupná data jsou z roku 2012, jejich aktualizace se připravuje v roce 2016:

Dostupnost separačních hnízd pro obyvatele do vzdálenosti 300 m činí 88,14%

Dostupnost veřejných prostranství nad 5000 m2 pro obyvatele do vzdálenosti 300 m činí 66,53% a dostupnost všech ostatních odpočinkových ploch činí 87,6%

Dostupnost zastávek MHD pro obyvatele do vzdálenosti 300 m činí 83,16%

Dostupnost veřejných škol pro obyvatele do vzdálenosti 300 m činí 55,34%

Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Sebehodnocení města vystihuje stav v území
1.5.3 Má město jasnou vizi dalšího kvalitativního rozvoje města, obsaženou v ÚPD?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim pořizuje nový územní plán, který je zpracováván v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášky č. 500 „O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti“ a vyhlášky č. 501 „O obecných požadavcích na využívání území“, ve znění pozdějších předpisů. S pořizováním nového územního plánu se započalo ke konci roku 2007.

Ke konceptu Územního plánu Chrudim byla zpracována dokumentace „Posouzení vlivu územně plánovací dokumentace – vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“. Zpracovatel vyhodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace) na základě posouzení z hlediska předpokládaných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví navrhl, aby příslušný úřad vydal souhlasné stanovisko k posuzované územně plánovací dokumentaci.

Na zpracování územního plánu Chrudim byla v roce 2009 získána dotace z Integrovaného operačního programu (IOP) na aktivitu 5.3b) Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik.

Územní plán Chrudim je zpracováván v souladu s nadřazenými dokumentacemi - Politika územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), zpracovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v roce 2008 a schválená usnesením vlády ČR č. 929 dne 20. 7. 2009.

Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezeny správními obvody obcí s rozšířenou působností (ORP). Rozvojové osy jsou vymezeny s výraznou vazbou na významné dopravní cesty.

Řešené území města Chrudimě se nachází v rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové/Pardubice. Jedná se o území, jehož rozvoj je výrazně ovlivňován vazbou na jádro rozvojové oblasti (území ovlivňované rozvojovou dynamikou krajských měst při spolupůsobení města Chrudim). Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně vytvářet podmínky pro veřejnou infrastrukturu.

Rozvojové koridory – ŽD2 Chrudim – Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř (koridor konvenční železnice celostátní). Vedení kapacitní dopravní cesty částečně novým koridorem, kde je ve stávající stopě vysoká intenzita osobní dopravy. Zavedení dopravy šetrnější k životnímu prostředí do oblastí se zvýšenou ochranou přírody a krajiny. Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně vytvářet podmínky pro zvýšení přepravní rychlosti dopravy a atraktivity koridoru.

Výše uvedené skutečnosti mají vliv na řešení ÚP Chrudimě – předpokládá se nárůst obyvatel města a zlepšení dopravního spojení do Pardubic. Zásady územního rozvoje (ZÚR) Pardubického kraje (AURS, spol. s r. o., ve spolupráci s DVH CR, spol. s r. o., 2009).

Ze ZUR vyplývá mimo jiné požadavek na navržení a rozšíření koridoru pro umístění stavby D05 – přeložky silnice I/37 Medlešice – Chrudim – Slatiňany, tento i další požadavky vyplývající ze ZUR jsou ÚP Chrudim respektovány.

Byla zahájena stavba silničního obchvatu města na silnici I/37.

Dostupnost místních veřejných parků, separačních hnízd, zastávek MHD, škol, zdravotních služeb apod. je vyhodnocována prostřednictvím indikátoru ze sady ECI A4. Využíváme pro toto sledování systém GIS.

příloha - vývoj zastavěného území v letech 1997 - 2020

Hodnocení oponenta +1
Město má jasnou vizi dalšího kvalitativního rozvoje v ÚPD, ale mnohá žádoucí opatření jsou bohužel v kompetenci kraje nebo ústředních orgánů státní správy a jimi řízených organizací (MD, ŘSD, SŽDC..), takže jejich realizace pokulhává za potřebami

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Město nejen využívá služeb smluvního architekta, ale vypisuje i arch. soutěže na náročnější záměry
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.6.1 Vyhlašuje obec na projekty důležitých veřejných prostorů a staveb urbanistické nebo architektonické soutěže ve spolupráci s ČKA?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Veškeré projekty jsou soutěženy především z hlediska ceny, nicméně v zadávacích podmínkách soutěží jsou promítnuty omezení z územních studií, regulačních plánů, územního plánu atd. Rada města zřídila poradní orgán – Komisi pro hospodářský rozvoj a Stavební komisi. Máme zřízenou funkci architekta města Chrudim.

Už ve fázi studií a dokumentací pro územní rozhodnutí jsou téměř všechny projekty soutěženy. Je při nich přihlíženo nejen k finančnímu aspektu věci, ale i k estetickému a architektonickému hledisku. Proto na všech zadání soutěží spolupracuje architekt města.

Architekt města je externistou, který se účastní veškerých veřejných projednání, úzce spolupracuje s městem.

Město Chrudim vypsalo architektonickou soutěž na nové vzdělávací a návštěvnické centrum Na Podhůře a na rekonstrukci sportovní haly na Tyršově náměstí.

Město na podzim 2015 uspořádalo víkendový work shop na téma úprav historické čentrální části města. Jeho výstupy budou sloužit jako jeden z podkladů pro regulační plán centra města arozvojové studie v centru města.

http://www.chrudim.eu/obcan/odbory-meu/odbor-uzemniho-planovani-a-regionalniho-rozvoje/architektonicke-souteze.html

 

 • 1.6.A Využívání externí odborné pomoci ?

Hodnota indikátoru:
(slovní hodnocení, příp. vyčleněné prostředky na odměny v rozpočtu)

Byly vypsány architektonické soutěže a work shop.

 

Sebehodnocení +1

Dle možností se snažíme zajišťovat externí odbornou pomoc a konstruktivní oponenturu vůči orgánům města (VŠ, architekt města).

Zajišťujeme včasné zapojování veřejnosti do rozvoje města, do ověřování přijatelnosti záměrů, které jsou zaměřeny na výrazné změny v území města.

Hodnocení oponenta +1
Sebehodnocení odpovídá zjištěnému stavu na místě
1.6.4 Uplatňuje obec při výběru projektanta a dodavatele pro veřejné stavby v obci kromě kritéria ceny i kriterium kvality výsledku, tedy poměru užitné a výtvarné hodnoty k ceně?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Některé veřejné zakázky na studie a projekty jsou kontinuálně zadávány původním projektantům a projektantům předcházejících stupňů PD, tak aby byla zachována ideová kontinuita projektů a podpořen tvůrčí záměr a potenciál projektanta. 

 • 1.6.B Projednávání velkých investičních záměrů s veřejností ?

Hodnota indikátoru:
2011: 11 projednání investičních záměrů
2012: 13 projednání investičních záměrů

2015: 14 projednání investičních záměrů

Sebehodnocení +1

 Většina investičních záměrů je projednávána s veřejností.

Hodnocení oponenta +1
Situaci by výrazně zlepšila změna zákona o veřejných zakázkách, pokud by posílila význam kvalitativních kritérií, ne jen nejnižší ceny. Dosud se město řídí referencemi a vlastními zkušenostmi s projektanty, včetně záruk, čímž nedokonalost legislativy zčásti eliminuje.

1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +2
Město zredukovalo plochy k zástavbě mimo intravilán a výrazně posílilo využití proluk a brownfields, jak bylo požadováno v minulých hodnoceních témat 1 a 2
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.7.1 Došlo k regeneraci a znovu využití existujících brownfields v zastavěném území města?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim ve spolupráci s firmami řeší využití starých brownfields pro realizaci nových firemních objektů, včetně kompletní infrastruktury. Brownfields jsou obsaženy v ÚPD. Ve městě všechny brownfields mají konkrétní majitele, kteří mají záměry v těchto lokalitách a postupně je realizují. Město s těmito subjekty aktivně spolupracuje a monitoruje jejich aktivity. Průběžně probíhá v rámci finančních možností města rekonstrukce komunikací i sítí a to i ve spolupráci s majiteli zařízení a sítí.

 • 1.7.A Přehled „brownfields“ ?

Hodnota indikátoru:
(Počet, podíl z rozvojových ploch v %, pro jaké funkce?)

Počet: 7
245 460 m2/12% /bydlení, občanská vybavenost, výroba a služby

 

Sebehodnocení +1

Snažíme se přednostně nabízet znovuvyužití území před výstavbou na zelené louce. Snažíme se zvyšovat kompaktnost zástavby, využíváme stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Cílevědomě směřujeme k postupnému omezování ploch brownfields na území města. Rozvojové záměry směřuje převážně na plochy brownfields s cílem omezit zábory zemědělských a lesních pozemků a zelených ploch ve městě. Některý z brownfields nejsou ve vlastnictví města a možnost je ovlivňovat je omezená.

Výsledné hodnoty považujeme za příznivé, protože došlo ke zlepšení situace, zvýšil se počet revitalizovaných brownfields. Řešení této problematiky je zachyceno v Akčním plánu ke strategickému plánu rozvoje města Chrudim pro roky 2012 – 2015.

Název opatření: OP E 1.3 Systematická nabídka pozemků a objektů pro podnikatelské účely,

E 1.3.2. Aktivní spolupráce s majiteli Brownfieldů.

Hodnocení oponenta +2
Jak již uvádím v hodnocení k bodu 1.5.1, město výrazně změnilo politiku umisťování nových staveb pro bydlení, vybavenost i výrobních a skladovacích provozů ze zastavitelných ploch a z rezerv mimo současné zastavěné území města do proluk a na "brownfields", což snižuje zábory ZPF i dopravní náročnost obsluhy. Lze říci, že využívá "brownfields" velmi intenzivně a výrazně tak oddaluje využití dosud nezastavěného území, uvedené v ÚP jako zastavitelné plochy nebo rezervy mimo současné zastavěné území města, jak požadovalo minulé hodnocení.
1.7.2 Udržuje si obec průběžně aktuální přehled o nevyužitých nebo nevhodně využitých objektech a plochách v současném zastavěném území města, vhodných pro nová využití („brownfields“), které je možné využít pro potřeby obce nebo nabízet investorům a developerům místo výstavby „na zelené louce“?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Součástí Územního plánu je i využití starých brownfields pro realizaci nových firemních objektů, včetně kompletní infrastruktury. Brownfields jsou obsaženy v ÚPD. Ve městě všechny brownfields mají konkrétní majitele, kteří mají záměry v těchto lokalitách a postupně je realizují. Město s těmito subjekty aktivně spolupracuje a monitoruje jejich aktivity. Průběžně probíhá v rámci finančních možností města rekonstrukce komunikací i sítí a to i ve spolupráci s majiteli zařízení a sítí.

Příklady rekonstruovaných brownfields:

SIAG CZ je významným dodavatelem komponent zařízení na výrobu takzvané „čisté energie“, vznikl na pozemku bývalé Transporty Chrudim.

TMT - zrekonstruovaný brownfield firmy zabývající se Transportní a manipulační technikou, který při vyhlašování ocenění Průmyslová zóna roku 2005“ získal první místo v kategorii Brownfields roku.

Nyní je připravena studie na rekonstrukci dalších 5: VCES – bydlení v návaznosti na Městský park, DEPO - přesun 2 nových firem do území a přístavby k jedné stávající hale, Pivovar – Dům pro seniory a vzdělávací centrum, areál bývalých sladoven – bydlení, administrativa.
Areál bývalé Dřevovýroby Ficek se připravuje na znovuvyužití pro bytovou zástavbu (Dřevovýroby Ficek je nyní přestěhována do průmyslové zóny západ), Evona - zahájení regenerace, areál bývalých Sladoven - připravena studie využití a zahájeny projektové práce na dopravním napojení lokality.

 • 1.7.B Plocha „brownfields“ na území města ?
 • 1.7.C Využití „brownfields“ ?

Hodnota indikátoru 1.7.2:

2012: 0,72%

2015: 0,72%

Hodnota indikátoru 1.7.3:

2012: 245 460m2/13 500 m2 82%/18%

2015: 245 460m2/13 500 m2 82%/18%

Sebehodnocení +1

Součástí Územního plánu je i využití starých brownfields pro realizaci nových firemních objektů, včetně kompletní infrastruktury. Brownfields jsou obsaženy v ÚPD. Ve městě všechny brownfields mají konkrétní majitele, kteří mají záměry v těchto lokalitách a postupně je realizují.

Hodnocení oponenta +1
V územním plánu to bylo zajištěno již v minulém hodnocení, ale pro reálné naplňování platí totéž, co v předchozím bodu, ta se výrazně zlepšila.
1.7.3 Nabízí obec investorům ochotným využít „brownfields“ pomoc s překonáním administrativních a majetkoprávních obtíží s tím spojených a odstraněním starých ekologických zátěží či zlepšení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Ve městě byla vytipována lokalita, kde se předpokládá ekologická zátěž. Toto území bylo v minulosti využíváno jako sběrna odpadů. Lokalita se nachází v přírodní památce Ptačí ostrovy. Je připraven projekt, jehož cílem je získat data o druhu uložených odpadů a o míře a rozsahu kontaminace zemin, podzemních a povrchových vod. Na základě těchto dat budou navržena případná nápravná opatření.

V roce 2015 byl dokončen projekt, jehož předmětem byla sanace ekologické zátěže velkých ohnisek znečištění v areálu bývalého strojírenského závodu Transporty a.s.. V současné době probíhá postsanační monitoring podzemních vod.

Do průmyslové zóny byla provedena rekonstrukce příjezdové komunikace (včetně výkupu pozemků), vzniklo propojení mezi nově vybudovanou průmyslovou zónou a průmyslovým areálem bývalé Transporty.

Pro zaměstnance byla zřízena nová linka MHD, která obsluhuje průmyslovou zónu. V průmyslové zóně západ byla vybudována plná infrastruktura.

Město i městský úřad aktivně v případě zájmu spolupracuje na realizaci záměrů v těchto lokalitách a to již od projektové přípravy tak, aby nekolidovaly se zájmy města.

Hodnocení oponenta +1
Sebehodnocení města vystihuje situaci tak, jak byla ověřena na místě.
1.7.4* Další informace k tématu
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Hodnocení oponenta 0
Zvážit, zda doplnit do hodnocení některé nové výzvy, související s globální změnou klimatu, jako je nový pohled na zdržení odtoku a využití srážkových vod a jejich akumulaci, příp. i jejich opakovaného využití, nebo naopak důrazu na zvýšenou ochrana proti povodním, s čímž souvisí i sporné umisťování některých staveb v minulosti do záplavového území Chrudimky (zimní stadion, plavecká hala),ale i úvahy o umístění nové sportovní haly tamtéž.

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
snížení počtů bytů k regeneraci je způsobeno naplněním cíle obnovy, nikoliv rezignací na něj v důsledku nedostatku prostředků
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.8.1 Provádí obec regeneraci domů a bytů ve vlastnictví města, městské občanské vybavenosti, panelových sídlišť apod.?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim postupně zpracovává kompletní projekty na regeneraci jednotlivých sídlišť za účasti veřejnosti. Studie jsou zveřejněny na internetu.
http://www.chrudim.eu/obcan/odbory-meu/odbor-uzemniho-planovani-a-regionalniho-rozvoje/studie.html

Další z velkých oblastí, kde se uplatňují principy MA 21 je Integrovaný plán rozvoje města. Ten obsahuje soubor časově provázaných projektů, které jsou realizovány ve vybrané zóně města a směřují k dosažení společné vize a cílů města. Současně je IPRM plně kompatibilní se strategickými a programovými dokumenty na národní, regionální i krajské úrovni.
http://www.chrudim.eu/mesto/projekty-a-rozvojove-dokumenty/integrovany-plan-rozvoje-mesta.html

Město Chrudim je vlastníkem celkem 487 bytů, které se nacházejí v bytových domech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví města Chrudim. Město Chrudim zároveň tento bytový fond spravuje. Správou bytového fondu se rozumí zajišťování související s administrativní a operativní činností. Administrativní činnost představuje úkony ekonomického charakteru (stanovení nájemného a jeho inkasa, vč. vymáhání nedoplatků, rozúčtování nákladů na služby poskytované s užíváním bytu, vedení agendy spojené s provozem a správou bytového fondu, zpracování podkladů pro daně a poplatky a jejich úhrada) a právního charakteru (uzavírání nájemních smluv). Operativní činností se rozumí agenda v oblasti technické (objednávání, přejímání a kontrola oprav bytového fondu, zabezpečování povinných revizí, odborných prohlídek či zkoušek, vypracovávaní návrhů na provedení rozsáhlejších oprav bytového fondu či jeho rekonstrukcí a modernizací) a v oblasti provozní (fyzické předávání a přejímání bytů, zajišťování běžné havarijní údržby bytového fondu, zabezpečení dodávek všech médií, zabezpečení úklidu společných prostor v domě). V roce 2015 bylo z rozpočtu města regenerováno 7 bytů.

V rámci města i celého regionu napomohly prostředky z EU prostřednictvím projektu IPRM k revitalizaci komplexního územního celku – lokality pod nádražím. Celkově zde došlo ke zlepšení životní úrovně obyvatel, nejen dotčených bytových domů, ale všech, kteří v lokalitě nejen žijí, ale i do lokality přicházejí. V rámci regenerace bytových domů bylo především hleděno na dosažení energetické úspory, čehož bylo bezesporu dosaženo. Bytové domy nejen ve vlastnictví města, ale i ve vlastnictví SVJ, dostály prodloužení životnosti a celkové modernizace. V rámci revitalizace veřejných prostranství vznikla dvě nová dětská hřiště, prostory pro odpočinek i nová parkovací stání.

Monitorovací indikátor

Měrná Jednotka

Plánovaná hodnota dle Dohody

Dosažená hodnota

Plocha revitalizovaného území

m2

20 564

38 343,14

Počet regenerovaných bytů

počet

224

551

Úspora spotřeby energie

%

25

39,8

 Od poloviny roku 2008, kdy vzniklo oddělení správy bytového a nebytového fondu, jako součást Odboru správy majetku, které spravuje mimo jiných i bytový fond města Chrudim, se situace bytového fondu města Chrudim oproti předcházejícím letům podstatně zlepšila. V současné době jsou však limitujícím faktorem dalšího zlepšování stavu bytového fondu omezené finanční prostředky v rozpočtu OSM na kalendářní rok. V bytových domech a bytech, které jsou regenerovány v rámci IPRM, došlo k významnému zlepšení jejich stavu.

 • 1.8.A Péče o bytový fond a objekty občanské vybavenosti v majetku města ?

Hodnota indikátoru:
2012: 25,25%

2015: 1,44%

Sebehodnocení +1

Po dobu životnosti zajišťujeme řádnou údržbu, opravy a modernizace stávajícího bytového fondu a občanské vybavenosti v majetku města.

Provádíme řádnou údržbu, opravy a modernizace komunikací a inženýrských sítí, které jsou v majetku města po celou dobu jejich životnosti.

K obnově využíváme jak prostředky z vlastního rozpočtu, tak externí dotace. Obnova infrastruktury je prováděna ve spolupráci s veřejností.

Hodnocení oponenta +1
Přestože se procento regenerovaných bytů a objektů OV ve vlastnictví města v posledních letech snížilo, je to důsledek vysokých počtů, realizovaných již v minulosti a nutnosti řešit z rozpočtu města i jiné naléhavé úkoly. Reálný stav městských bytů a celých sídlišť však svědčí o kvalitní údržbě a utvářeném prostředí, jakož i o cíleném snižování energetické náročnosti budov v majetku města.
1.8.2 Provádí obec systematickou obnovu technického vybavení města a inž. sítí?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim má celkem 60 hřišť. Z toho je 34 dětských hřišť (plocha o jednom či více hracích prvků, jako je kolotoč, skluzavka, houpačka apod., nebo sestava). Z toho je 26 sportovních hřišť (plocha asfaltová, mlatová, antuková pro kopanou, tenis, košíkovou, volejbal, nohejbal apod.)

Počet nově zrekonstruovaných hřišť: Celkový počet 34 dětských hřišť - rekonstruováno 20 hřišť a z nich certifikováno 18 dětských hřišť (hřiště Víta Nejedlého a Na Výsluní postaveny před prosincem roku 2002 a zde není povinnost certifikovat dle platných norem). V roce 2012 bylo vybudováno nové dětské hřiště ve vnitrobloku Revoluční, které má čtyři herní prvky. Celkový počet 26 sportovních hřišť - rekonstruováno 18 hřišť.

Rekonstrukce dětských hřišť probíhá za účasti veřejnosti. http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/planovaci-setkani.html

Město Chrudim disponuje několika pasporty:

 • zeleně – projekt péče o stromy, na základě jehož se provádí kácení, zdravotní řezy stromů, náhradní výsadba apod.
 • komunikací (ulic a chodníků) – je k dispozici na OD
 • mostů – k dispozici na OIN – provádí se kontrolní prohlídky, opravy a údržby mostů atd.),
 • dále pak existují inventarizační seznamy technického vybavení města (lavičky, koše apod. Na základě těchto seznamů je vyhodnocováno stáří, technická zastaralost atp. a průběžně jsou přijímána opatření k zlepšení technického stavu tohoto vybavení. Samozřejmostí jsou pravidelné revize.
 • Bezdrátový varovný systém – provozují TS
 • Veřejné osvětlení, světelná signalizace – revize a údržby provádějí TS
 • Plán zimní údržby chodníků a místních komunikací – TS
 • Plán letní údržby chodníků a místních komunikací – odplevelování, ruční mytí chodníků, strojní čištění místních komunikací, vysavač na psí exkrementy, údržba a obnova vodorovného a svislého dopravního značení na místních komunikacích
 • Úklid a údržba hřbitovů a kašen ve městě
 • 1.8.B Péče o komunikace a inženýrské sítě v majetku města ?

Hodnota indikátoru 1.8.B:

Chodníky: 

2011: 94,8 km / 0,800km – 0,84%

2012: 94,8km/0,694 km = 0,73%,

2013:94,8km/1,23 km = 1,29%

2014:94,8km/2,35 km = 2,48%

2015: 94,8 km/ 4,435 km´= 4,68%

Komunikace:

2011: 141,39 km / 0,493 km – 0,34%

2012: 141,39 km/0,570 km = 0,4%

2013: 141,39 km/1,16 km = 0,82%

2014: 141,39 km/1,66 km = 1,17%

2015: 141,39 km/1,240km=0,88%

Kanalizace:

2011: 20 km / 0,204 km – 1,02%2015: 20 km/ 0,130 km - 0,65%

 

Sebehodnocení +1

Probíhá pravidelná obnova komunikací a inženýrských sítí.

Hodnocení oponenta +1
Je zjevné postupné zvyšování podílu obnovovaných součástí zejména u chodníků, zpomalení u komunikací a u kanalizace. Díky zpracovaným pasportům jsou tyto údaje v souladu s potřebami a hlavně disponibilními prostředky.

1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta

2 Životní prostředí

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ne

Přehlednosti auditu by prospěla postupná harmonizace rozsahu komentářů k jednotlivým návodným otázkám, byť se na základě konzultací jednotlivé části sebehodnocení postupně vyrovnávaly. Tento námět však nelze chápat jako podmínku ani zásadní doporučení, ale jako příklad k zamyšlení pro příští sebehodnocení. 

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano

Sebehodnocení je na základě projednání zaslaných připomínek a doporučení ve dnech 14.4.2016 a 29.4.2016, a následném doplnění komentářů k návodným otázkám, kompletní.  

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano

Sebehodnocení využívá povinné a doporučené indikátory, je však zřejmé že pro přesnější popis oblasti bude do budoucna potřeba seznam indikátorů částečně přehodnotit.

Celkové hodnocení

VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky
 • Přiměřená velikost a kompaktnost města 
 • Funkční odbor životního prostředí podporující nepominutelnou roli ochrany ŽP v rámci udržitelného rozvoje města, aktivně se podílející na rozvoji MA21
 • Omezený počet průmyslových producentů odpadních vod.
 • Existence cenných přírodních území v intravilánu města
 • Nízký výskyt invazních druhů rostlin a živočichů
 • Malý výskyt eroze
 • Relativně kvalitní ovzduší, zejména ve srovnání s jinými částmi ČR, včetně dalších Zdravých měst
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky
 • Homogenní zemědělská krajina v okolí města (absence remízků a lesů), která podmiňuje stahování části živočišných druhů do intravilánu města
 • Převažující výskyt zemědělských půd vyšších bonitních tříd, omezující jejich využití pro rozvojové aktivity města 
 • Vysoká cena pitné vody omezující využití cenového nástroje ke snížení její spotřeby 
 • Omezené podmínky pro realizaci plánovaných strukturních prvků ÚSES
 • Existence průmyslové lokality a skládky v severní části významného ZCHÚ Ptačí ostrovy
 • Malý zájem zemědělců o certifikované zemědělství a vlastníků lesů o certifikaci lesů
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti
 • Adaptace města na klimatickou změnu, která nejen sníží očekávané negativní dopady změny klimatu, ale také bude působit jako impuls pro další vyvážený rozvoj.
 • Zpracování Strategie adaptace na klimatickou změnu posílí image města jako myšlenkového leadra v oblasti udržitelného rozvoje
 • Využití příkladu města (např. v rámci instalací pro šetření pitné vody v budovách ve valstnictví města, případně příspěvkových organizacích) pro osvětu veřejnosti 
 • Cílené využití prostředků ESIF, specializované výzvy na podporu MA21 SFŽP, resp. národních dotačních titulů pro další zlepšování stavu ŽP (zejména v oblasti znovuvyužití vody, zachycování dešťových vod, snižování odtoku, apod.).
 • Další využití nepřírodních území a brownfields pro výstavbu
 • Zlepšení kvality ŽP i klimatických podmínek vysazováním liniové izolační zeleně
 • Zlepšení spolupráce v péči o ZCHÚ i přírodně cenná území (KÚ PaK, NNO, ad.)
 • Další zlepšování kvality ovzduší v důsledku postupného řešení tranzitní dopravy
 • Možnost dalšího zlepšování inspirací dalších Zdravých měst (viz např. osvěta v oblasti šetření pitné vody v Litoměřicích)
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby
 • Klimatická změna přinášející nárůst extrémních klimatických jevů (povodně, sucha), ale také nárůst teploty s přímými dopady na zdraví obyvatel. 
 • Narůstající konflikty mezi podporou biodiverzity v intravilánu města a požadavky obyvatel (viz stížnosti na hnízdění havranů v Chrudimi).  

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele

 Řada dílčích dopručení je uvedena ve výše uvedeném hodnocení jednotlivých dílčích oblastí. Z těch nejvýznamnějších je účelné zopakovat tyto:

V budoucím hodnocení je potřeba více provázat jednotlivá tvrzení s průkaznými informacemi a to i těch částech, kde to doposud nebylo explicitně požadováno.

Do budoucna je potřeba se primárně zaměřit na opatření v oblasti zasakování, resp. využívání dešťové vody, i specificky zaměřenou osvětu, včetně formy ovlivňování veřejnosti vlastním příkladem (opatření v budovách ve vlastnictví města, doprovázené informacemi). Dále na realizaci ÚSES, spolupráci s dalšími orgány veřejné správy, veřejností a NNO při péči o ZCHÚ a přírodně cenné plochy, případně řešit severní část ZCHÚ (existence skládky).

Přestože problematika využití území byla úspěšně řešena v části auditu "územní rozvoj", auditorský tým ŽP se shodnul na doporučení, nadále sledovat využití území, zejména využití územních rezerv na ZPF, v rámci dalšího sebehodnocení/auditu.  

Z hlediska kvality ŽP je zdánlivě marginální problém konfliktu mezi podporou biodiverzity ve městě a spokojeností občanů, který manifestuje stížnostmi obyvatel na hnízdění, zvukové i další projevy havranů. Informace o tomto problému přesáhla hranice města i kraje a - kdo jiný než město kategorie "A" MA21 má šanci nalézt řešení, které bude v souladu  s principy udržielného rozvoje, péče o jednotlivé složky přírody, EVVO a omezí stížnosti obyvatel. Mediální dopad abstrahovaných informací totiž může převýšit pozitivní aspekty komplexního přístupu města ke svému rozvoji. 

 Hodnotící výrok

Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek

 Zpracovatelé neukládají podmínky, pouze doporučení.
Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK


2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Trend poklesu spotřeby pitné vody se zpomalil. Nelze však dále spoléhat na vliv zvyšující se ceny vody. Doporučení pro příští sebehodnocení: Do budoucna je potřeba se zaměřit na opatření v oblasti zasakování, resp. využívání dešťové vody, i specificky zaměřenou osvětu, včetně formy ovlivňování veřejnosti vlastním příkladem (opatření v budovách ve vlastnictví města, doprovázené informacemi). Systémovým krokem, zasahujícím nejen vodní hospodářství, je aktuální zpracování Strategie adaptace na klimatickou změnu, která zahrne také opatření, přesahující samotnou oblast životního prostředí.
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
2.1.1 K jaké meziroční změně měrné spotřeby vody (m3/obyvatele)* v obci došlo ve srovnání s předchozím kalendářním rokem?

*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat).
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Spotřeba vody je porovnána s rokem 2011, kdy byl provádět audit. V rámci tohoto auditu jsou použita data posledního uzavřeného období  - rok 2015. Spotřeba vody byla 73 l/osobu, o 28 l méně než při posledním hodnocení v rámci auditu v roce 2011. Ze spotřeb v letech 2011 - 2015 je zřejmý  mírný trend snižování spotřeby vody.

Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta 0
Ve srovnání s minulým kalendářním rokem nedošlo ke změně spotřeby. V úvahu je ovšem potřeba vzít dosaženou hranici spotřeby, jejíž další snižování vyžaduje celkovou změnu přístupu k využívání vody obecně (viz dále).
2.1.2 K jaké meziroční změně spotřeby vody došlo v budovách  ve správě obce?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Všechny budovy MěÚ jsou napojeny na veřejný vodovod.   Na budově Pardubická 67 jsou zde  osazeny tlačítkové vodovodní baterie.

Celková spotřeba vody za MěÚ Chrudim 2570 m3.

Hodnocení oponenta 0
Trend nelze z uvedené informace určit. Samotná informace o existenci tlačítkových baterií není pro hodnocení trendu dostatečná. Doporučujeme doplnit šetřící technologie osvětou (cedulky) a rozšířit instalace i o WC-stopy, resp. i do dalších budov v majetku města.
2.1.4 Vyjmenujte nejvýznamnější úsporná opatření dokončená v předchozím období mezi audity.
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Úsporná opatření:

 • průběžná rekonstrukce vodovodní sítě, daří se snižovat ztráty vody při její distribuci,
 • ekovýchovné kampaně v rámci projektu Zdravé město a MA 21.
 • dalším důvodem pro snížení spotřeby může být i zvyšování ceny vodného a stočného,  občané z důvodu finačních úspor aktivně šetří vodou.

Město každoročně financuje ekovýchovné programy pro mateřské a základní školy, jedním z témat těchto programů je i problematika šetření vodou, ochrana čistoty vody apod.. V rámci Dne Země je tato problematika přibližována pro všechny stupně škol a širokou veřejnost.

Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Pokles spotřeby prostřednictvím zvyšující se ceny vody není příliš pravděpodobný, vzhledem k jedné z nejvyšších cen vody v ČR. Doporučujeme proložit graf spotřeby vývojem ceny vody pro zjištění korelace. Ekovýchovné kampaně doporučujeme zaměřit specificky na šetření vodou, využívání dešťové vody, apod., např. v souvislosti s přípravou Strategie adaptace na klimatickou změnu.
2.1.7 K jaké změně došlo ve snížení objemu znečišťujících látek, vypouštěných do povrchových vod ve sledovaném období?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

 

Při provozu ČOV Chrudim jsou dlouhodobě  s velkou rezervou dodržovány limity nařízení vlády č.401/2015 Sb.. K významnému snížení objemu znečišťujících látek nedošlo. Postupně se řeší zvyšování podílu obyvatel napojených na kanalizaci a nebo řešící likvidaci odpadních vod  pomocí vlastní domovní ČOV.

V uplynulém období byla vybudována kanalizace v ulicích Moravská a Slovenská a občané bydlící v těchto lokalitách byli přepojeni  na veřejnou kanalizaci. V nově budovaných lokalitách pro bydlení se  vždy řeší jejich napojení na veřejnou kanalizaci (lokalita Na Špici, zástavba v U Kostela Markovicích apod.). Tam, kde to není možné (jde zejména o místní části Medlešice, Vestec a Topol), vodoprávní úřad důsledně trvá na likvidaci odpadních vod legáním způsobem - buď v domovních ČOV nebo pomocí vyvážecích jímek. Nadále je snahou města je zajistit, aby všichni občané likvidovali odpadní vodu legálním způsobem, tedy buď byli napojeni na kanalizaci nebo měli vlastní domovní ČOV.

Připravuje se projektová dokumentace na napojení místní části Vestec na veřejnou kanalizaci.

 • 2.1.B Čištění odpadních vod ?

Hodnota indikátoru:
90% obyvatel

Sebehodnocení +1

Kvalita odpadních vod vypouštěných z centrální ČOV s rezervou splňuje zákonné požadavky. Postupně se daří napojovat na kanalizaci další lokality a legálně řešit likvidaci odpadních vod tam, kde napojení není možné.

Hodnocení oponenta +1
Nárůst procenta napojení o 1 p.b. oproti předchozí situaci. Opakované zdůrazňování postupu vodoprávního úřadu podle zákona je nadbytečné.
2.1.9 Vytvořila obec nebo subjekty v ní působící podmínky pro zpomalení odtoku nebo pro akumulaci, a využívání srážkových vod místo vody pitné (pro čištění obce, zálivku veřejné zeleně apod.)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Na území města Chrudim je historicky daná jednotná kanalizace, tzn., dešťové a splaškové vody jsou společně svedeny na centrální ČOV. V posledních letech se  likvidace a případné využití dešťových vod řeší samostatně. V nových lokalitách se dešťové vody zasakují (např. lokalita Na Špici). U rekonstrukcí ploch pro parkování nebo revitalizacích sídlišť jsou přednostně používány propustné povrchy jako jsou např. zatravňovací dlaždice a ponechání travnatých pruhů pro zasaky (např.  v projektu revitalizace sídliště Na Větrníku, při rekonstrukci areálu fotbalového stadionu v Novoměstské ulici, Senior rezidence v Čáslavské ulici).  U rodinných domů je likvidace dešťové vody řešena v převážné většině případů zasaky na pozemku investora nebo jímáním vody do jímek a jejím využitím na zálivku.

Obec žádné podmínky týkající se zpomalení odtoku nebo akumulaci srážkových vod v současné době vytvořeny nemá. Na kropení ulic a zálivku mobilních nádob na květiny se nepoužívá pitná voda, využívá se voda povrchová z vodního toku Chrudimka.

Pro stanovení  indikátoru byly použity údaje vodoprávního úřadu – informace o projektech, kde bylo vybudováno nebo navrženo zasakování,  dále byly započítány plochy, kde dešťová voda může zasakovat - tedy zelené plochy ve městě včetně parků. Kvalifikovaným odhadem byly také započítány plochy soukromých zahrad, kde  k zasakování dochází. Do budoucna se počítá s tím, že v nových rozvojových plochách bude požadována oddílná kanalizace nebo zasakování dešťových vod.

Budou také prověřeny možnosti získání dotací na budování záchytných jímek na dešťovou vodu u objektů v majetku města.

Základní koncepční principy a postupy pro řešení snižování teploty a zadržování vody v území:

- při řešení rekonstrukcí veřejných prostorů se snažíme v maximální míře prosadit výsadbu stromů

- při výsadbě dbáme na vytvoření dostatečných prostor nejen pro život stromu, ale i pro vytvoření vsakovacích ploch, aby dešťová voda ze zpevněných ploch nebyla odváděna kanalizací pryč z území

- ve zvýšené míře začínáme pro nově budované ulice v rozvojových lokalitách používat podzemní vsakovací galerie namísto vypouštění dešťových vod do kanalizace.

V letošním roce začne město ve spolupráci s externím subjektem zpracovávat Strategii adaptací na klimatikou změnu. Její součástí bude i řešení zpomalení odtoku srážkové vody a možnosti jejího využití.

Město Chrudim má od 9. 9. 2014 platný digitální Povodňový plán města Chrudim přístupný na http://pardubicky.dppcr.cz/web_571164/

 • 2.1.C Nakládání s dešťovými vodami ?

Hodnota indikátoru:
33 %

Sebehodnocení +1

Postupně je řešena problematika samostatného odvedení dešťových vod, vybudování oddílné kanalizace je z finančních důvodů nereálné. Město se bude zaměřovat na zasaky a záchytné jímky.

Hodnocení oponenta +1
Lze akceptovat, že zásadní změna infrastruktury (oddílná kanalizace, apod.) je v nejbližších letech nereálná. Uváděná opatření v oblasti snižování odtoku nejsou dostatečná, chybí také větší koncentrace na osvětu veřejnosti. Pozitivním impulsem (viz hodnocení trendu) je příprava Strategie adaptace na klimatickou změnu, která navrhne nezbytné kroky, tvořící ucelený systém (průřezová opatření s dopady nejen v části ŽP).
2.1.1* Došlo ke snížení spotřeby pitné vody na obyvatele?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Ve vztahu předcházejícím letům ve sledovaném roce došlo ke snížení spotřeby vody (v minulých letech byla spotřeba i 120 l/osobu). Dlouhodobým cílem je efektivní využívání pitné vody.

Oproti roku 2011 se spotřeba vody snížila. Mezi lety 2011 a 2012 došlo k významnému snížení spotřeby vody. Toto je způsobeno zejména zásadní změnou v přístupu provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu k interpretaci dat. Cíleně byly vyhledávány a odstraňovány poruchy vodovodního řadu, čímž došlo k významnému snížení úniků vody, dále byly prověřeny smluvní vztahy s odběrateli, tak aby bylo zamezeno odběrům z vodovodního řadu bez řádně sepsané smlouvy. Tyto skutečnosti považujeme za nejvyýznamnější faktory ovlivňující výrazný pokles spotřeby.  V dalších letech je spotřeba vody stagnující a v současné době se domníváme, že v dalších letech k výraznému snížení spotřeby vody již nedojde. Současná spotřeba vody je podle našeho názoru odpovídá běžnému hygienickému standardu. Přiložena je tabulka spotřeby vody na území města Chrudim za rok 2012 - 2015.

 • 2.1.A Celková spotřeba pitné vody v domácnostech ?

Hodnota indikátoru 2.1.A:
rok 2011 - 101 l/osoba 

rok 2012 - 77 l/osoba

rok 2013 - 74 l/osoba

rok 2014 - 73 l/osoba

rok 2015 - 73 l/osoba

 

Sebehodnocení +1

Podařilo se snížit spotřebu vody.

 

Hodnocení oponenta +1
Je zřejmé, že zásadní pokles spotřeby mezi lety 2011/2012 byl způsoben změnou vykazování spotřeby. Od roku 2012 je pokles spotřeby vody malý. Doporučujeme proložit grafy spotřeby vody srážkami (identifikace změny spotřeby pitné vody v souvislosti se zaléváním zahrad), případně i s využitím vlastní srážkoměrné stanice (škola v rámci EVVO).
2.1.6* Jakým způsobem jedná město s firmami o zlepšení kvality vypouštěných vod?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Vodoprávní úřad prověřil subjekty, které realizují výrobu na území města z hlediska likvidace odpadních vod. Zjistil, že charakter výroby naprosté většiny z nich je takový, že neprodukují odpadní vody, které by vyžadovaly předčištění před jejich vypouštěním do veřejné kanalizace ani neodchází k přímému vypouštění odpadních vod z výroby přímo do toku Chrudimka. Všechny firmy jsou napojeny na veřejnou kanalizaci a jimi vypouštěné odpadní vody mají charakter vod splaškových. Ve všech případech je dodržován kanalizační řád, který je nastaven tak, aby odpadní vody svedené na centrální ČOV nenarušily technologii čištění v ČOV. Dodržování kanalizačního řádu kontroluje provozovatel kanalizace - Vodárenská společnost Chrudim a.s. a vodoprávní úřad.

Jedinou výjimkou je společnost KAYBA, která je umístěna v areálu průmyslové zóny Chrudim - Západ. V této společnosti dochází při výrobě k povrchové úpravě kovů, proto  jsou technologické odpadní vody před vypouštěním do veřejné kanalizace  předčištěny. Toto předčištění zajišťuje dodržování kanalizačního řádu i ze strany této společnosti. Zařízení na předčištění technologických odpadních vod bylo vybudováno v roce 2014 a při čišětní vody jsou používány nejmodernější technologie. V tuto chvíli není pro další snižování objemu vypouštěného znečištění technologický prostor.

Všichní provozovatelé zubních ordinací mají instalovány separátory amalgámu, tím je zajištěno, že se tyto látky nedostávají do veřejné kanalizace.

V lokalitách, které nejsou dosud napojeny na centrální ČOV, vodoprávní úřad při rekonstrukcích stávajících objektů nebo stavbě nových důsledně vyžaduje likvidaci odpadních vod legálním způsobem (budˇ v domovních ČOV nebo ve vyvážecích jímkách).

Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0
Vzhledem k charakteru problematiky nelze očekávat zásadní pozitivní změny, např. cílenou osvětou či jednáním s firmami i mimo rámec vodoprávních jednání.

2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Podpora ekologické stability krajiny je stabilní, dochází k dílčím zlepšením, přetrvávají však i dílčí problémy. Od minulého hodnocení nedošlo ke zvýšení plochy funkčních ÚSES, jejich realizace je průběžně připravována. Pozemky přiléhající k ZCHÚ "Ptačí ostrovy" byly revitalizovány, neplatí to také o severní části území, není explicitně deklarována spolupráce s krajským úřadem ani environmentálními NNO při realizaci plánů péče. Ve městě je výrazně upřednostňována výstavba na plochách nepřírodního charakteru, což je významný posun od posledního auditu. Tvrzení o tom, že nedochází k úbytku přírodně cenných ploch není doloženo příslušnými hodnotami. Doporučení pro příští sebehodnocení: reagovat na výše uvedené připomínky a náměty, zejména nadále sledovat využití území, zejména využití územních rezerv na ZPF v rámci dalšího sebehodnocení/auditu.
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
2.2.1 Pokud má obec v platném územním plánu vymezen lokální územní systém ekologické stability krajiny (LÚSES), k jaké změně podílu (%) realizovaných nebo k realizaci připravených ÚSES k navrhovaným ÚSES došlo?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Nový územní plán města schválilo Zastupitelstvo města dne 11.11.2013 usnesením č. Z/78/2013 a nabyl účinnosti dne 28.11.2013.

Součástí schváleného územního plánu je i Územní systém ekologické stability. Koncepce řešení místní úrovně ÚSES je v příloze.

 

Realizace ÚSES:

na území města byla v rámci komplexních pozemkových úprav realizována část ÚSES v k.ú. Topol už roce 2012. V současné době jsou zpracovány projekty na tyto pozemkové úpravy:

- JPÚ Chrudim

- JPÚ Topol

- KoPÚ Medlešice

- KoPÚ Vestec

- KPÚ Topol

Projekty zadával Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Pardubice, pobočka Chrudim. Důvodem pro jejich byla zejména stavba obchvatu města a z toho vyplývající nutnost zajistit dostunost všech zemědělských pozemků v lokalitě.  V současné době probíhají přípravné práce na realizaci těchto pozemkových úprav. Od minulého auditu nedošlo k realizaci dalších prvků ÚSES, proto se ani indikátor nemění.  V příloze jsou uvedeny mapové podklady ke všem navrženým pozemkovým úpravám.

 • 2.2.A* Realizace ÚSES - Podíl funkčních ÚSES z navržených ÚSES ?
Hodnota indikátoru:
Biokoridory – 10,35%
Biocentra – 87,19 %
Sebehodnocení +1

V územním plánu je vymezen  systém ÚSES, u části už došlo k realizaci, další budování biocenter a biokoridorů je v přípravě.

Přítomnost přírodní památky Ptačí ostrovy a Přírodní rezervace Habrov svědčí o zvýšených přírodních hodnotách v této části území.

 

Hodnocení oponenta +1
V územním plánu jsou lokality ÚSES vymezeny a jsou připravovány. Od minulého auditu nedošlo ke zvýšení rozlohy funkčních ÚSES, trend se tedy nedá - na rozdíl od stavu - hodnotit jako zlepšující se. Stav přírodně cenných území v intravilánu města kontrastuje s homogenizovanou zemědělskou krajinou v jejím okolí, které s sebou paradoxně přinášejí i problémy (atraktivita města pro hnízdění relativně četné populace havranů).
2.2.2 Vyskytují se na území obce zvláště chráněná území (ZCHÚ) nebo území soustavy Natura 2000? Pokud ano, jak je zajišťována péče o tato území?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Na území města jsou dvě zvláště chráněná území – Přírodní památka Ptačí ostrovy a Přírodní rezervace Habrov. Péče o tato území je realizována na základě schválených plánů péče a zajišťuje ji krajský úřad ve spolupráci s městem. Odkazy na Plány péče o obě chráněná území:

http://www.pardubickykraj.cz/plany-pece-o-zvlaste-chranena-uzemi/52820/prirodni-rezervace-habrov-schvalen-31-3-2009
http://www.pardubickykraj.cz/plany-pece-o-zvlaste-chranena-uzemi/55152/prirodni-pamatka-ptaci-ostrovy-schvalen-9-10-2009

Přírodní památka Ptačí ostrovy:

Jedním z důvodů pro vyhlášení tohoto ZCHÚ byla velká  hnízdní kolonie havrana polního  na stromech podél vodního toku Chrudimka. Menší hnízdní kolonie jsou i dalších místech na území města (hřbitov u Sv. Kříže, sídliště Víta Nejedlého, sídliště U Stadionu). Hnízdění havranů ve městě je částí veřejnosti vnímáno negativně, zejména kvůli hluku a znečišťování okolí trusem. V letech 2011 a 2013 byly na území města  letní bouřky doprovázené silným větrem a došlo k poškození části hnízdních stromů na území Přírodní památky Ptačí ostrovy  a k vyvrácení některých z nich. To způsobilo další rozšíření hnízdních kolonií havranů mimo území přírodní památky. Vzhledem k opakovaných stížnostem obyvatel, se město snaží tento problém řešit každoročním shozem hnízd na začátku hnízdní sezóny, což pomůže  pouze částečně. Při hledání možností, jak problematiku havranů ve městě řešit, intenzivně spolupracujeme s Východočeskou pobočkou České společnosti ornitologické.

Byla provedena úprava pozemků "V jedličkách" navazujících na Přírodní památku Ptačí ostrovy. Na těchto pozemcích byla v  minulosti provedena výsadba jedlí bílých, které patří mezi nepůvodní dřeviny. Město  na základě projektu provedlo úpravu celé lokality. Postupně jsou káceny nepůvodní jedle bílé a nahrazovány domácími druhy dřevin (jasany, olše, habry apod.). Dále byla na těchto pozemcích  vybudována mlatová stezka podél koryta Chrudimky. Plánováno bylo i umístění herního prvku v lokalitě. Vzhledem k tomu, že předmětné pozemky jsou v aktivní záplavové zóně vodního toku Chrudimka, není umístění herního prvku možné.

V současné době se připravuje projekt odbahnění náhonu v parku Střelnice, který součástí přírodní památky Ptačí ostrovy a navrženo je i odstranění obou jezů na náhonu. Odbahnění náhonu zlepší podmínky pro vodní živočichy a rostliny a zvýší i estetickou hodnotu území.

Přírodní rezervace Habrov:

Toto území se nachází na okraji obce Topol. V území jsou lesní komplexy a staré ovocné sady. V roce 2014 byla provedena dosadba starých odrůd ovocných stromů v těchto sadech. Na dosadbu poskytla dotaci Agentura ochrany přírody a krajiny. Při nových výsadbách v lesích jsou využívány původní druhy listantých dřevin, aby došlo k postupné obnově původních dubohařinových porostů.

Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0
Sebehodnocení popisuje úpravu pozemků, přiléhajících k PP "Ptačí ostrovy", nezmiňuje se však o skládce v severní části Velkého Střeleckého ostrova ani o případném řešení tohoto problému ve spolupráci s krajským úřadem, kterému zmíněné ZCHÚ podléhá. Není zmíněna úroveň spolupráce s environmentálně orientovanými NNO. Do budoucna je potřeba spolupráci s uvedenými subjekty při ochraně ZCHÚ, resp. plnění plánu péče, zlepšit.
2.2.3 Došlo za hodnocené období ke snížení podílu úbytku ploch přírodního nebo přírodě blízkého charakteru vůči přírůstku zastavěných a ostatních ploch nepřírodního charakteru (stavby, komunikace, provozní prostranství, zpevněné plochy apod.)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

K úbytku ploch přírodního nebo přírodě blízkého charakteru nedošlo, nová zástavba se realizuje mimo zastavěné území převážně na orné půdě, ale dle schváleného územního plánu.

Z důvodu výstavby k úbytku zeleně nedochází.

 • 2.2.B* Veřejná zeleň ?
Hodnota indikátoru:
14,83 %

Průměrná sadovnická hodnota stromů v rámci veřejné zeleně (na používané stupnici 1-5) v intravilánu: 3
Sebehodnocení 0

Plochy zeleně zůstávají prakticky stejné, je zajišťována pravidelně údržba.

Hodnocení oponenta 0
Změny v úbytku ploch, případně ploch přírodě blízkých nelze posoudit, protože konkrétní změny nejsou deklarovány (není uvedena změnová tabulka požadovaná na jednání na místě).
2.2.5 Došlo ke zvětšení ploch veřejné zeleně/parků/sadů v obci (v rámci celého území města)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Podíl zelených ploch výrazně nemění, město se zaměřuje na kvalitní péči a údržbu stávajících ploch.

Město má provedenou inventarizeci dřevin na  pozemcích v jeho majetku zpracovanou pro celé území. U každého stromu je popis, hodnocení jeho vitality, perspektivy a návrh na jeho ošetření, popř. naléhavost kácení. Informace jsou pravidelně aktualizovány. Základem péče o stromy je zajištění jejich estestické a ekologické funkce a provozní bezpečnosti.

Délka liniově zeleně byla stanovena dle schválené metodiky, byla tedy započítána zeleň mimo zastavěné území města. Její délka byla zjištěna na základě terénního šetření a dostupných informací v GIS.

V rámci náhradní výsadby za dřevin kácené z důvodu stavby obchvatu byla v roce 2015 provedena nová výsadba dřevin na území města:

 • obnova stromořadí v Nerudově ulici – vysazeno 25 ks javoru mléč
 • obnova stromořadí u příjezdové komunikace ke Smuteční síni – vysazeno  12 ks jerlínu japonského
 • výsadba nového stromořadí Na Větrníku -  vysazeno 25 ks dubu zimního
 • výsadba dřevin podél cyklostezky do Markovic a osázení prostoru mezi zástavbou v ulici Vaňkova a cyklostezkou do Markovic -  vysazeno 6 ks javoru mléč, 24 ks hlohu slívolistého, 6 ks střemchy obecné, 6 ks dubu letního, 2 ks jilmu horského, 6 ks keřů tavoly kalinolisté a 10 ks keřů svídy krvavé.
 • 2.2.C* Liniová zeleň - Délka liniové zeleně ?

Hodnota indikátoru:

2012: 25,6 km/33,20949 km2 - 07708 km/km2

2015: 25,8 km/33,20949 km2 - , tedy 0,7748 km/km2.

Sebehodnocení 0

Došlo k výsadbě nových ploch zeleně a stromořadí, byly vysazeny vhodné kvalitní dřeviny.

Hodnocení oponenta 0
K pozitivní změně sice došlo, její hodnota je však natolik nízká, že lze uvedený indikátor hodnotit pouze jako stabilní.
2.2.6 Je upřednostňována nová výstavba na nevyužitých nebo špatně využitých plochách ve stávajícím zastavěném území obce před výstavbou na dosud nezastavěném přírodním území nebo na zemědělské či lesní půdě mimo ně? Pokud ano, uveďte příklady.
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Pro město Chrudim je jednou z priorit řešit  využití starých brownfields pro realizaci nových firemních objektů, včetně kompletní infrastruktury. Seznam rrownfields je uveden v platném územním plánu. Ve městě všechny brownfields mají konkrétní majitele, kteří mají záměry v těchto lokalitách a postupně je realizují. Město s těmito subjekty aktivně spolupracuje a monitoruje jejich aktivity. Průběžně probíhá v rámci finančních možností města rekonstrukce komunikací i sítí a to i ve spolupráci s majiteli zařízení a sítí.

Příklady rekonstruovaných brownfields:
SIAG CZ je významným dodavatelem komponent zařízení na výrobu takzvané „čisté energie“, vznikl na pozemku bývalé Transporty Chrudim.
TMT - zrekonstruovaný brownfield firmy zabývající se Transportní a manipulační technikou, který při vyhlašování ocenění Průmyslová zóna roku 2005“ získal první místo v kategorii Brownfields roku.

Nyní je připravena studie na rekonstrukci dalších 5: VCES – bydlení v návaznosti na Městský park, DEPO, Pivovar – Dům pro seniory a vzdělávací centrum, areál bývalých sladoven – bydlení, administrativa.
Areál bývalé Dřevovýroby Ficek se připravuje na znovuvyužití pro bytovou zástavbu (Dřevovýroby Ficek je nyní přestěhována do průmyslové zóny západ), Evona http://www.chrudimpark.cz/

 • 2.2.A Invazní druhy rostlin ?

Indikátor nepatří k této návodné otázce

Sebehodnocení +1

Jsou zmapovány všechny brownfields a je navrženo jejich využití. Projekty se postupně realizují.

Hodnocení oponenta +1
Problematika ploch, využívaných k výstavbě (preference brownfieldů oproti nezastavěnému území, zemědělské a lesní půdě) byla diskutována nejen v rámci oblasti ŽP, ale také části auditu "územní rozvoj". Územní rezervy na ZPF jsou považovány za vzdálený výhled. Vysvětlení bylo akceptováno i v rámci sebehodnocení části ŽP. Nicméně auditorský tým se shodnul na doporučení, nadále sledovat využití území, zejména využití územních rezerv na ZPF v rámci dalšího auditu.
2.2.7* Další informace k tématu
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

V roce 2015 byl na celém území města proveden monitoring výskytu vytipovaných invazních druhů rostlin (křídlatka - všechny druhy, bolševník velkolepý, třapatka dřípatá, slunečnice hlíznatá, kolotočník ozdobný, pajasan žláznatý, loubinec - všechny druhy, javor jasanolistý, kustovnice cizí, zlatobýl obrovský - v případě větších ploch, zlatobýl kanadský - v případě větších ploch)

Monitoring byl jednou z aktivit projektu „Místní Agendou 21 a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi“ a byl finacován z Programu švýcarsko - české spolupráce.

Z výsledků monitoringu vyplývá, že na území města se vyskytuje bolševník velkolepý, křídlatka česká, křídlatka japonská, křídlatka sachalinská, javor jasanolistý, pajasan žláznatý, kustovnice cizí, loubinec popínavý, třapatka dřípatá, slunečnice topinambur, zlatobýl kanadský. Z významných invazních druhů se vůbec nevyskytuje netýkavka žláznatá.  Situace je poměrně dobrá, nejčastěji se vyskytujícím se druhem je křídlatka česká a javor jasanolistý. Křídlatka česká se vyskytuje především jako doprovod řeky Chrudimky, méně i podél železniční  trati a jednotlivé menší  plochy byly nalezeny v okrajových částech města.  Javor jasanolistý byl vysazen v některých sídlištích, kde se i šíří. Vzhledem k tomu, že většina travnatých ploch je pravidelně sečena je výskyt náletu spíše vzácný.

Plochy s výskytem bolševníku velkolepého byly od roku 2006 sledovány a ošetřovány občanským sdružení Centaurea. Všechny historicky známé lokality byly zničeny. V roce 2015 byla nalezena jedna rostlina bolševníku na břehu Chrudimky. Jedná se zřejmě o nově zavlečená semena z výše ležící lokality v blízkosti řeky.   Zanikla i řada dalších lokalit, například slunečnice topinambur. V minulých letech byly zlikvidovány občanským sdružení Centaurea některé lokality křídlatek. Další byly zlikvidovány nebo utlumeny ve spolupráci s vlastníky pozemků. V místních částech (Markovice, Medlešice, Vestec, Topol a Vlčnov) je situace ještě lepší. Výskyty invazních druhů jsou zde  velmi vzácné.

Závěrem lze říci, že plochy  s výskytem invazních druhů rostlin nejsou velké, situace ve městě z tohoto hlediska dobra, zejména proto, že drtivá většina ploch na území města je udržována.

Plochy, kde byly invazní druhy zjištěny a jsou v majetku města budou postupně sanovány. V případě pozemků v soukromém vlastnictví bude sanace řešena s vlastníky.

příloha - Invazní rostliny CR - zpráva

 • 2.2.A Invazní druhy rostlin ?

Hodnota indikátoru 2.2.D:
javor jasanolistý – 250 dospělých stromů (převážně výsadba) a 1500 m2 plochy s náletem

slunečnice topinambur – 53 m2 na 6 lokalitách

loubinec popínavý – 170 m2 na 10 lokalitách

loubinec pětilistý - 30 m2 na2 lokalitách

zlatobýl kanadský – 7424 m2 ruderalizovaných ploch, kde se hojněji vyskytuje (celkem15 lokalit)

zlatobýl obrovský - 380 m2 s hojnějším výskytem druhu, 3 lokality

kustovice cizí – 20 m2 na 3 lokalitách

pajasan žláznatý – 20 dospělých stromů a 3 400m2 s výsadbou nebo náletem na 6 lokalitách

třapatka dřípatá – 1 trs s plochou asi 4m2

kolotočník ozdobný – asi 50 ks na 2 lokalitách

bolševník velkolepý – bodově cca 36 rostlin,
souvislá plocha 450 m2
křídlatka japonská – 1024 m2
křídlatka sachalinská – 26 m2

Sebehodnocení +2

V současné době máme kompletně zmapován výskyt invazních druhů na území města a úpravu těchto pozemků budeme postupně řešit. 

Invazní druhy se nevyskytují na velkých plochách, vetšina pozemků na území města je pravidelně udržována.

Hodnocení oponenta +2
Invazní druhy nejsou - ve srovnání s jinými lokalitami ČR - závažným problémem.

2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0
Zvyšování výměry půdy s certifikovaným zemědělstvím, resp. výměry certifikovaných lesů a lesů s přirozenou druhovou skladbou v Chrudimi stagnuje. Příčinou je nízká atraktivita certifikace pro zemědělce i vlastníky lesů. Pozitivní změnu sice může přinést osvěta, nicméně její dopady se - vzhledem k nastaveným podmínkám v ČR - významně neprojevují. Eroze půdy není v Chrudimi zásadním problémem, tato problematika však bude mj. zahrnuta do připravované Strategie adaptace na klimatickou změnu. Problematika výstavby na zemědělské půdě by vysvětlena v rámci jednání oblasti "územní rozvoj" a postup byl akceptován. V této oblasti lze konstatovat posun od posledního auditu. Doporučení pro příští sebehodnocení: vzhledem k využitelnosti stanovených indikátorů bude účelné o jejich případné úpravě diskutovat. Dále musí být nadále sledováno využití území, zejména využití územních rezerv na ZPF v rámci dalšího auditu.
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
2.3.1 Došlo ke zvýšení výměry zemědělské půdy s certifikovaným ekologickým zemědělstvím a/nebo s respektováním zásad správné hospodářské praxe? Jedná město se zemědělci s cílem podpořit zvýšení počtu certifikovaných hospodářství?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Podle informací, které jsou dostupné na portálu www.eagri.cz  nejsou ve správním obvodu města zemědělské pozemky s certifikovaným zemědělstvím.

Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0
Doporučujeme jednat se zemědělskými subjekty s cílem podpořit šetrné hospodaření.
2.3.2 Došlo ke zvýšení výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa na správním území obce?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Co se týká podílu kategorie lesů zvláštního určení a podílu lesů certifikovaných, jedná se z větší části o vzájemný překryv ploch. V k.ú. Chrudim jsou lesy v majetku města Chrudim na ploše 123 ha zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení – lesy příměstské a další lesy se zvýšenou funkcí rekreační. V k.ú. Topol je část lesů v majetku soukromých osob, ČR i města Chrudim zařazena do lesů zvláštního určení z důvodu existence PR Habrov. U lesů certifikovaných systémem PEFC se jedná o lesy v majetku města Chrudim a ČR.

V souvislosti s novým auditem byly přezkoumány plochy lesů certifikovaných a lesů zvláštního určení, bylo zjištěno, že nedošlo ke změnám. Indikátor zůstává stejný.

 • 2.3.A* Plocha certifikovaných lesů (FSC, PEFC) + lesů zvláštního určení / celková plocha lesů ?

Hodnota indikátoru:
2012: 87%
- plocha lesů zvláštního určení/celková plocha lesů: 84%

2015: Hodnota indikátoru zůstává stejná

Sebehodnocení 0

Lesy v majetku města Chrudim, které tvoří většinu plochy lesů na území města, jsou certifikovány systémem PEFC a zároveň zařazeny do lesů zvláštního určení.

K ochraně půdy a erozi: po vyhodnocení  období 2012 - 2015 konstatujeme, že nedošlo k zásadnímu zhoršení situace. Byla zjištěna jedna erozně ohoržená lokalita, která se v současné době intenzivně řeší.

Hodnocení oponenta 0
Výměra lesů na území města se nezvyšuje. Zvyšování výměry certifikovaných lesů naráží na nízkou atraktivitu certifikace pro soukromé vlastníky. V rámci osvěty je možné s vlastníky lesů o možnostech certifikace dále jednat. Ve sledovaném období se sice eroze projevila, nicméně v nevýznamném rozsahu - je však potřeba vzít v úvahu vliv klimatické změny v budoucnu a problematiku eroze hodnotit i v rámci připravované Strategie adaptace na klimatickou změnu.
2.3.3 Má obec problémy s erozí půdy? Pokud ano, přijala nebo podpořila konkrétní protierozní opatření?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Zásadní problémy s erozí půdy ve městě nejsou, zemědělské pozemky v okolí města jsou převážně rovinaté, svažité pozemky v údolí Chrudimky (pod Střeleckou ulicí a nad ulicí Pod Kopcem jsou porostlé vegetací a k erozi prakticky nedochází).

V roce 2015 došlo k erozní události v lokalitě Stromovka, kdy při přívalových došlo ke splavení ornice z pozemků na ulici Malecká a zaplavení části sídliště. Věc byla řešena s uživatelem největší části pozemků, kterých se to týkalo. Zároveň bylo provedeno posouzení erozní ohroženosti zemědělských pozemků v lokalitě. Posouzení provedl Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.. vyplývá z něho, že některé pozemky v lokalitě jsou erozně ohrožené a je nutné přijmout agrotechnická opatření, která erozi omezí. S uživatelem pozemků bylo dohodnuto, že nebude vysévat širokořádkové plodiny. V současné době se zpracovává projekt poldru, který by měl řešit zpomalení odtoku vody z pozemků a omezit i erozi.

Při zpracování Strategie adaptace na klimatickou změnu bude řešeno i vytypování lokalit, kde je zvýšené riziko eroze půdy.

Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0
Ve sledovaném období se sice eroze ojediněle projevila, nicméně v rozsahu, který není z hlediska celého města významný. Je však potřeba vzít v úvahu vliv klimatické změny v budoucnu a problematiku eroze hodnotit i v rámci připravované Strategie adaptace na klimatickou změnu.
2.3.3* Došlo ke zvýšení podílu lesů s přirozenou druhovou skladbou na celkové výměře lesů na správním území obce?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Oproti minulému auditu nedošlo ke změně  výměry lesů na území města nedošlo ani ke zvýšení podílu lesů s přirozenou druhovou skladbou. Na území města je celková plocha lesů 162 ha, která je už řadu let prakticky stejná. Z celkové výměry lesa je 83% v majetku města Chrudim, 13% v majetku soukromých osob a 4% v majetku ČR.

Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0
Pro zvýšení podílu lesů s přirozenou druhovou skladbou platí totéž, jako v případě certifikace lesů.
2.3.5* Další informace k tématu
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Nový územní plán města schválilo Zastupitelstvo města dne 11.11.2013 usnesením č. Z/78/2013 a nabyl účinnosti dne 28.11.2013. Zařazení půd do tříd ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) je z hlediska územního plánování určující pro jejich následné efektivní využívání. Převážná část půd v řešeném území je v daném klimatickém regionu vysoce produkční, zařazená do I. a II. třídy ochrany, případně středně produkční - III. třídě ochrany. Od 1.4.2015, kdy platí novela zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zeměděslkého půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů se zpřísnila ochrana pozemku v I. a II. třídě ochrany a do budoucna bude další rozšíření rozvojových ploch na tyto půdy komplikované.

Následující text vychází z odůvodnění projektanta v územním plánu (celý územní plán je na stránkách města pod odkazem: http://www.chrudim.eu/uzemne-planovaci-dokumentace/chrudim.html

I. třída: bonitně nejcennější půdy, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. Tyto půdy zaujímají celou severní část řešeného území, konkrétně o okolí obcí Vestec, Medlešice a Topol.

II. třída: zemědělské půdy, které mají nadprůměrnou produkční schopnost. Jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. Tyto půdy se vyskytují v těsné návaznosti na zástavbu Chrudimi ve střední, jižní a jihozápadní části území.

III. třída: půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánování využít event. pro výstavbu, se nachází pouze v malých výměrách v nejjižnější části území v oblasti Podhůry, Převažujícím půdním typem území jsou velmi úrodné typické hnědozemě až hnědozemní černozemě, dále černozemě modální či karbonátové, černozemě luvické, černozemě arenické na mělkých spraších.

Nově navrhované lokality záboru ZPF jsou převážně situovány na půdách vysoké agronomické kvality (v I. a II. třídy ochrany), protože správní území města Chrudimi je převážně tvořeno těmito kvalitními půdami. Uplatnění požadavku na striktní ochranu těchto půd by ve svém důsledku znamenalo znemožnění stavebního rozvoje města. Územní plán navrhuje ve správním území Chrudim ke změně funkčního využití celkem 493,33 ha pozemků, z toho 431,73 ha pozemků náležejících zemědělskému půdnímu fondu, a to 295,37 ha pro stavební funkce a 136,36 ha pro nestavební funkce.

Územní plán navrhuje v Chrudimi lokality záboru zemědělské půdy pro:

 • bydlení
 • občanské vybavení
 • plochy smíšené
 • výrobu
 • rekreaci
 • technickou infrastrukturu
 • dopravní infrastrukturu
 • plochy systému sídelní zeleně
 • veřejná prostranství
 • plochy přírodní (územní systém ekologické stability)
 • plochy lesní
 • plochy vodní a vodohospodářské

Správní území města Chrudim je převážně tvořeno kvalitními půdami vysoké agronomické kvality (v I. a II. třídě ochrany). Uplatnění požadavku na striktní ochranu těchto půd by ve svém důsledku znamenalo znemožnění stavebního rozvoje města.

Návrhové plochy jsou v ÚP přednostně situovány v bezprostřední návaznosti na současně zastavěné území tak, aby co nejméně narušovaly organizaci zemědělského půdního fondu a síť zemědělských účelových komunikací.

Velká část navrhovaných lokalit pro bydlení a dopravu je již územně připravena a územní plán města je přebírá úplně nebo omezeně (na př. Stromovka a Skřivánek II, Vlčí Hora a lokalita Na Špici, Píšťovy, silniční obchvaty).

Proto je zábor ZPF v územním plánu vysoký. Rozsáhlé jsou i návrhové plochy přírodní pro ÚSES, zejména v nivě řeky Chrudimky. Je zde navržena také rekreace na plochách přírodního charakteru – na těchto plochách by mělo postupně dojít k vyššímu podílu zatravnění a doplnění liniové zeleně podél řeky Chrudimky a kolem cestní sítě, znamená to ale převážně pouze změnu kultury. Tyto plochy jsou zdůvodnitelné nejen ochranou přírody, ale i faktem, že správní území města je mimo zástavbu silně zorněno a ploch zeleně je málo. Lesů je pouze cca 5%.

Územní plán v maximální míře navrhuje zastavění doposud nezastavěných pozemků v zastavěném území města a jeho místních částí, tím respektuje požadavek na kompaktnost sídel. Snaží se zabránit výstavbě rodinných domů v „rozptylu“. Není navrženo úplné propojení města Chrudim s městem Slatiňany ani s obcí Sobětuchy a nenavrhuje se zástavba rodinných domů bez vazby na sídlo.

Pro zdůvodnění záboru zemědělského půdního fondu je důležitá i skutečnost, že navrhované rozvojové plochy v severní části města vyplňují prostor mezi stávající zástavbou a navrženou komunikací propojující ulice Pardubická a Dašická (do doby vybudování přeložky silnice I/17 severně města odlehčí toto propojení stávající přetížený městský okruh v ulicích Poděbradova a Tovární).

V jihovýchodní části města jsou k zástavbě navrženy plochy bezprostředně navazující na silnice I/17 a II/340 v prodloužení ulice Novoměstské (jedná se o příjezdovou trasu do města z mimoúrovňové křižovatky na obchvatu I/37). Plochy jsou z hlediska urbanistické koncepce řešení města a koncepce řešení dopravy zásadní.

Územní plán dále navrhuje přestavbu a dostavbu areálů, které jsou buď opuštěné (brownfieldy - vojsko, zemědělská výroba), nebo byly vyhodnoceny jako stavebně či morálně dožívající.

Územní plán posoudil také potřebu nových ploch pro výrobu. Jelikož nejsou stávající průmyslové zóny ve městě stále plně obsazeny, nenavrhuje nové plochy pro průmyslovou výrobu při ulici Dašické, tak jak bylo navrženo v ÚP VÚC Pardubického kraje (tyto plochy jsou zakresleny pouze jako územní rezerva). V návrhu ÚP ale musely být respektovány plochy pro rozvoj výroby a občanského vybavení komerčního typu ve vazbě na areál Transporty, které již město Chrudim vykoupilo. Z urbanistického hlediska je koncepčně potřebné zajištění ploch pro komerční občanskou vybavenost na budoucích hlavních přístupových komunikacích do města z obchvatů silnic I. třídy – ulice Dašická a ulice Novoměstská.

Nemalá část zemědělské půdy je zabírána pro dopravní infrastrukturu celostátního i regionálního významu (navrhovaná trasa železnice Chrudim – Pardubice, silniční obchvat I/17 a plochy s dopravními tahy související). Zábor pro železnici není vyčíslen v rozsahu celého zakresleného koridoru, je odvozen z varianty řešení trasy v zářezu. Zábor pro obchvat silnice I/17 je řešen v koridoru o šířce 25 m, pokud nebylo nutno přidat zbytkové plochy (nad Transportou). Zábor pro obchvat silnice I/37 není vyčíslen z důvodu vynětí v rámci územního řízení.

Pokud jde o brownfields, jsou všechny sledovány, resp. se nejedná o brownfields v pravém slova smyslu, protože nejde objekty bez konceptu využití - ve všech případech se jedná o stav před zahájením revitalizace, jsou zpracovány minimálně studie, v některých případech i vyšší stupně dokumentace, s tímto tématem město aktivně pracuje a řeší ho.

příloha vývoj zastavěného území 1997 - 2020

 • 2.3.B* Podíl nově zastavěných pozemků v zastavěném území k nově zastavěným pozemkům v zastavitelné ploše ?
 • 2.3.A Zábory zemědělské půdy ?

Hodnota indikátoru:
 

2.3.B - 19/4

2.3.C - 2 603 m2/13,5 km2

Hodnota indikátoru byla stanovena na základě údajů z roku 2015

 

Sebehodnocení 0

Zábory pozemků v I. a II. třídě ochrany jsou realizovány na pozemcích, které jsou k zástavbě určeny platným územním plánem.

Hodnocení oponenta 0
Problematika nově zastavěných pozemků a problematika záboru ZPF (reference brownfieldů oproti nezastavěnému území, zemědělské a lesní půdě) byla diskutována nejen v rámci oblasti ŽP, ale také části auditu "územní rozvoj". Výstavba je prováděná v souladu s územním plánem a územní rezervy pro výstavbu na ZPF jsou považovány za vzdálený výhled. Vysvětlení bylo akceptováno i v rámci sebehodnocení části ŽP.Nicméně auditorský tým se shodnul na doporučení, nadále sledovat využití území, zejména využití územních rezerv na ZPF v rámci dalšího auditu.

2.4 Kvalita ovzduší

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 2.4 Kvalita ovzduší
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta +1
Kvalita ovzduší nepatří v Chrudimi mezi zásadní problémy a její zlepšení tudíž ani nemůže být natolik významné, jako v jiných Zdravých městech. Kolísání hodnot koncentrací škodlivin je způsobeno především meteorologickými podmínkami v jednotlivých letech. Lze konstatovat dodržování platných imisních limitů, varovné jsou hodnoty polétavého prachu velikosti PM2,5. Také význam lokálních topenišť není pro kvalitu ovzduší města stěžejní, je však potěšitelný zájem o výměnu kotlů v rámci státní dotace. Doporučení pro příští sebehodnocení: Hlavním problémem znečištění ovzduší, na který je nutno se v budoucnu zaměřit, je doprava, s níž souvisí i doporučení zjišťování koncentrací benzo(a)pyrenu.
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
2.4.1 Došlo ke zlepšení kvality ovzduší v obci?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Ve srovnání s údaji použitými v minulém auditu lze na základě měření (koncentrací polétavého prachu PM10, PM2,5) říci, že kvalita ovzduší ve městě se nezhoršila.

Od 1.1.2013 je prováděno měření koncentrací PM10, PM2,5 odlišným způsobem na rozdíl od předcházejících let. Bylo upuštěno od využití měřícího vozu HORIBA,  jsou prováděna  měření prostřednictvím stacionárního zařízení umístěného v areálu městského úřadu na Pardubické ulici. K dispozici jsou údaje za poslední tři roky 2013 – 2015 (prováděno 50 měření ročně).

Průměrná 24-hodinová koncentrace PM10 za uvedené tři roky kolísá v rozmezí 20,2 – 28,4 mikrogramů/m3. Imisní limit pro PM10  je  50 mikrogramů/m3 (doba průměrování 24 hodin, povolený počet překročení 35), naměřené hodnoty tedy představují 40,4 – 56,8 % imisního limitu. Z jednotlivých měření bylo v roce 2013 jednou zaznamenáno překročení 24 – hodinového imisního limitu pro PM10 a 4 x překročení hranice 40 mikrogramů/m3, v roce 2014 4x překročení limitu a 6 hodnot nad 40 mikrogramů/m3 , v roce 2015 bylo 3x zjištěno překročení imisního limitu. Průměrná 24-hodinová koncentrace PM10 změřená jinou metodou v roce 2012 činila 25 mikrogramů/m3.

Průměrná naměřená 24-hodinová koncentrace PM2,5 se v uvedeném tříletém období pohybovala  v rozmezí 16,1 – 22,8 mikrogramů/m3. Pouze orientačně lze tento stav ovzduší porovnat se zákonným imisním limitem pro PM2,5, který je 25 mikrogramů/m3 s dobou průměrování 1 rok. Hodnoty koncentrací PM2,5 kopírovaly v daném roce nárůst nebo snížení prašnosti PM10. Z hlediska dodržování imisních limitů pro PM2,5 se stav ovzduší už nejeví tak uspokojivě, v roce 2013 bylo zaznamenáno 13 překročení hodnoty 25 mikrogramů/m3, v roce 2014 osmnáct překročení, v roce 2015 čtyři překročení (doba průměrování 24 hodin oproti zákonnému limitu 1 rok).

Celkově se nedá  vypozorovat na základě měření prašnosti trend ve vývoji stavu ovzduší -  od roku 2012 naměřené hodnoty prašnosti střídavě kolísají. V období 2013 – 2015 se jevil jako „nejhorší rok“ 2014, „nejlepší“ 2015.

Město Chrudim nebylo nikdy zařazeno do „Oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“. Město nemá významné problémy se znečišťováním ovzduší lokálními průmyslovými zdroji ani lokálními domácími topeništi na tuhá paliva. Vytápění je realizováno většinou zdroji na zemní plyn nebo napojením na horkovod s odpadním teplem ze zdroje Elektrárny Opatovice, a.s.

 Všechny informace o měření ovzduší v Chrudimi včetně výsledků měření od roku 2007 jsou zveřejněny na stránkách:  http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/mereni-ovzdusi-v-chrudimi.html

 • 2.4.A Koncentrace polétavého prachu (PM10 nebo PM2,5) ?

Hodnota indikátoru:
Rok 2011: Průměrná 24 hodinová koncentrace je PM 10 25 µg/m3 , průměrná roční koncentrace za rok 2011 činila PM 2,5 24,5 µg/m3.

Rok 2015:

PM10 - 20,2

PM 2,5  - 16,1

Sebehodnocení +1

Kvalita ovzduší je dlouhodobě dobrá a jsou dodržovány s rezervou imisní limity. Město má navíc zajištěno pravidelné měření imisních koncentrací. Je zajištěna pravidelná údržba komunikací a dalších ploch, čímž je snižována prašnost.

Město je členem Národní sítě Zdravých měst, probíhá aktivní komunikace mezi odborem životního prostředí, dalšími odbory městského úřadu a veřejností.

Město pořádá osvětové kampaně za účelem osvěty v oblasti životního prostředí (voda, energie, ovzduší apod.).

Hodnocení oponenta +1
Je zřejmé, že kvalita ovzduší nepatří v Chrudimi mezi tak významné problémy, jako v jiných Zdravých městech. Přes kolísání hodnot, které je jednoznačně způsobeno meteorologickými podmínkami v jednotlivých letech, lze sice konstatovat dodržování platných imisních limitů, varující však jsou hodnoty polétavého prachu PM2,5. Vzhledem k charakteru znečištění (absence většího počtu lokálních topenišť i velkých zdrojů znečištění v místě) je do budoucna potřeba se soustředit na omezování vlivů dopravy a také na četnost čištění komunikací )druhotná prašnost).
2.4.2 Má obec problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť? Jaká opatření proti tomu obec činí?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Obec nemá závažné problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť. Většinová zástavba využívá jako zdroj vytápění zemní plyn nebo horkovod z Elektrárny Opatovice, provoz spalovacích zdrojů na pevná paliva je výrazně menšinový. V okrajových částech města s převážně RD bývají využívány doplňkové zdroje vytápění jako krby, krbová kamna apod. Stížnosti jsou řešeny ojediněle. O škodlivosti pálení směsných KO jsou občané informováno v chrudimském Zpravodaji. V listopadu 2015 proběhl na městském úřadě seminář určený pro veřejnost s tematikou kotlíkové dotace v Pardubickém kraji.

Hlavním zdrojem znečišťování ovzduší je doprava, město podporuje na všech úrovních plánovanou realizaci obchvatu města. V případě lokálních topenišť v okrajových částech města, kde se vyskytují přece jen ve větší míře, je prováděna zejména v topné sezóně osvěta informačními články v místním tisku (měsíčník radnice Chrudimský Zpravodaj).

Pro ověřování stavu ovzduší se ve městě provádělo od roku 2007 do roku 2014 měření kvality ovzduší mobilním měřícím vozem HORIBA. Byly sledovány koncentrace PM10, SO2, NOx, CO a troposférického ozónu. Měření byla  pravidelně prováděna v ulici Požárníků a Husova, vytipovaných jako obydlené lokality s průměrnou hustotou dopravy, jednorázově byla měření provedena i v nejzatíženější ulici Palackého a v historické části města na náměstí. Od roku 2015 je měření stavu ovzduší prováděno na jednom - na parkovišti MěÚ - jsou sledovány koncentrace PM2,5 a PM10.

Stav ovzduší v Chrudimi je jistě též částečně ovlivňován průmyslovými znečišťovateli v nedalekých Pardubicích, jejich konkrétní vliv lze ale jen těžko odhadovat vzhledem k obecně komplikovanému vývoji stavu ovzduší, závisejícímu na aktuálních meteorologických podmínkách.

CO jsou hluboce podlimitní (méně než 10% imisního limitu), nejvyšší změřené hodinové hodnoty NO2 nedosáhly ani 50% hodinového imisního limitu 200 µg/m3, nejvyšší změřené hodnoty ozónu se pohybovaly kolem 60 µg/m3, což je 50%imisního limitu, jehož má být dosaženo na území republiky (aktuální data za rok 2011).

Je stále zvažováno měření koncentrací benzo(a)pyrenu, jelikož se jedná o  karcinogenní polycyklický aromatický uhlovodík (PAU) vznikající nedokonalým spalováním fosilních paliv při provozu domácích topenišť podílejících se na produkci PAU významným podílem (60 – 70 %), a dále při provozu mobilních zdrojů znečišťování ovzduší. Je uváděno, že 80 – 100 % uhlovodíků s více benzenovými jádry je vázáno na částice PM2,5a překračování imisních limitů benzo(a)pyrenu je provázáno s překračováním imisních limitů  pro PM2,5.  Vzhledem k tomu, že dle údajů z ČHMÚ se hodnoty pětiletých průměrů PM2,5  na Chrudimsku pohybují kolem 20 µg/m3(imisní limit s dobou průměrování 1 rok je 25 µg/m3) a benzo(a)pyrenu kolem 1 ng/m3 (cílový limit) a tudíž nejsou nijak významně překračovány, jeví se vzhledem
k finanční náročnosti případného měření účelnější zaměřit se prozatím na měření koncentrací PM2,5.
Hodnoty PM2,5 změřené městem Chrudim za poslední tři roky kolísají zhruba kolem 20 µg/m3 (24-hodinová měření).
 
 
V rámci realizace „kotlíkových dotací“ bylo očekáváno mírné zlepšení kvality ovzduší. V listopadu 2015 byl na MěÚ v Chrudimi realizován ve spolupráci s KÚ informativní seminář pro veřejnost a odborné firmy, který se setkal s hojnou účastí. Z katastrálního území města Chrudim a místních částí bylo podáno celkem 8 žádostí, z nichž 7 bylo schváleno (realizována budou 2 tepelná čerpadla, 2 plynové kotle, 2 x kombinovaný kotel na uhlí nebo biomasu nebo výhradně na biomasu, pouze 1 x opět kotel na uhlí). Vzhledem k počtu schválených žádostí však nelze počítat s významným vlivem na současný stav ovzduší v Chrudimi.


Z činnosti MěÚ Chrudim jako ORP sledujeme současný trend instalovat v novostavbách RD spalovací zdroje na pevná paliva (krbová kamna, krbové vložky apod.), někdy napojené na teplovodní systém, u nichž je sice uváděno, že budou doplňkových zdrojem tepla, avšak v reálu se může naopak jednat o hlavní zdroj vytápění. Prostřednictvím závazných stanovisek se stanovenými podmínkami, vydávaných z hlediska zákona o ochraně ovzduší se snažíme alespoň takto regulovat jejich provoz a už v okamžiku podávání žádosti informovat žadatele o důležitosti provozování těchto zařízení v souladu s technickými pokyny výrobce a o možnosti případné kontroly zdroje.   
 

 • 2.4.B Sledování koncentrací látek znečišťujících ovzduší ?

Bylo prováděno ve sledovaném období roku 2011 a 2012.

V roce 2015 nebyly tyto indikátory sledovány,

Sebehodnocení 0

Město nemá významné problémy se znečišťováním ovzduší  lokálními domácími topeništi na tuhá paliva. Vytápění je realizováno většinou zdroji na zemní plyn nebo napojením na horkovod.

Hodnocení oponenta +1
Problémem znečištění ovzduší v Chrudimi nejsou lokální topeniště, ale převážně znečištění z dopravy, případně zdroje mimo území města (pardubicko). Přesto je potěšitelný zájem o výměnu kotlů v domácnostech, jejich dopad však zatím nemohl být vyhodnocen. Pro lepší identifikace zdrojů znečištění lze doporučit nárazové měření koncentrací benzo(a) pyrenu a opatření uvedená v předchozím bodu.
2.4.4* Další informace k tématu
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

V územním plánu jsou navrženy plochy izolační zeleně podél navržené trasy obchvatu města a dále kolem průmyslové zóny Západ. Stavba obchvatu nebyla dosud zahájena, izolační pásy nebyly tedy dosud realizovány.

Průmyslová zóna Západ také zatím není využita celá, ani zde není izolační pás realizován.

Pro výhledový rozvoj města jsou vymezeny dva velké soubory plochy jako územní rezervy. Při rozvoji města severním směrem je navrhováno cca 26 ha pro bydlení individuální - v rodinných domech, městské, příměstské (BI) doplněných o 1,5 ha ochranné a izolační zeleně (ZO) a 24 ha zeleně na veřejných prostranstvích (ZV).

V roce 2015 došlo k výsadbě ochranných pásů zeleně podél dobudované stavby obchvatu. Výsadby byly provedeny podle schváleného projektu sadových úprav. Dále byl vysazen větrolam v ulici Na Větrníku a provedena výsadba ochranné zeleně mezi ulicí Čáslavská a zástavbou ve Vaňkově ulici.

 

 • 2.4.C Izolační zeleň ?

Hodnota indikátoru:
2012: 0%

2015:1,2 km/8,799 km

Sebehodnocení +1

Došlo k výsadbě části navržené části liniové izolační zeleně.

Hodnocení oponenta +1
Přestože připravovaná realizace izolační zeleně podél obchvatu města i podél průmyslové zóny Západ zatím nebyly realizovány, indikátor ukazuje na dílčí zlepšení oproti minulému hodnocení.
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Koncetrace SO2 a  NOx byly sledovány v minulosti.  Vzhledem, k tomu, že jejich koncentrace byly nízké a dosahovaly pouze zlomků stanovených limitů, bylo od jejich sledování zéjména kvůli velké finanční náročnosti upuštěno.

 • 2.4.B Sledování koncentrací látek znečišťujících ovzduší ?

Hodnota indikátoru:
 

Sebehodnocení 0

Indikátor se nesleduje

Hodnocení oponenta 0
Sledování uvedených škodlivin není nezbytné. /čelné by mohlo být měření koncentrací benzo(a)pyrenu.
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Údržbu veřejných prostranství zajišťují Technické služby Chrudim 2000 spol.s. r.o.. Dvakrát ročně (na jaře a na podzim) probíhá blokové čištěni ulic a veřejných prostranství. Podle potřeby je prováděno kropení ulic.. Technické služby vedou evidenci ošetřovaných ploch v km komunikací a chodníků a ploch náměstí. Proto byl indikátor vyplněn tímto způsobem.

 • 2.4.D Ochrana před prašností ?
Hodnota indikátoru:
Je ošetřováno 19949 m2 náměstí, 122 km komunikací a 150 km chodníků, blokové čištění ulic je prováděno 2x ročně, kropení v průměru 500x za rok.
Sebehodnocení +1

Nadále je zajištěna kvalitní údržba veřejných prostranství.

Hodnocení oponenta +1
Údržbu veřejných prostranství lze považovat za uspokojivou, nicméně z uvedených podkladů nelze vyhodnotit trend. Druhotná prašnost může být v případě města typu Chrudimi považována za větší problém, než v lokalitách se silně zatíženým ovzduším, na druhé straně je potřeba akceptovat také to, že čištění komunikací by mělo reagovat na měnící se meteorologické podmínky.

3 Udržitelná výroba a spotřeba

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ne

Ne, audit je přehledný a srozumitelný.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano

Ano, doporučení pro doplnění auditu nejsou. Město poskytlo potřebné doplňující informace a vysvětlení.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano

Ano, drobné připomínky jsou uvedeny v hodnocení. Současně doporučujeme zaměřit se i na posuzování kvalitativních změn, indikátory nejsou vždy zcela vypovídající s ohledem na další faktory a na krátkou dobu mezi audity.

Celkové hodnocení

VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky
 • certifikace dle EMAS a jeho praktické využití a rozvíjení
 • systém energetického řízení
 • potenciál pro efekty USV v rámci města
 • využívání ekologické stopy
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky
 • nedostatek kapacit pro realizaci USV v rámci města
 • malá spolupráce se soukromým sektorem
 • nedostatek aktivit města v některých oblastech USV - především udržitelné stavění nebo chybějící kritéria uržitelnosti v přípravě a realizaci investic
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti
 • možnost využít koncept oběhového hospodářství a podpory poskytované v této oblasti
 • možnost využít evropské fondy pro projekty v oblasti USV
 • potenciál pro efekty USV v soukromém sektoru
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby
 • nestabilita rámcových podmínek ovlivňujících dlouhodobou návratnost opatření v oblasti USV
 • rozhodnutí zainteresovaných skupin, která mohou v budoucnu blokovat inovace v oblasti USV (například vytvoření infrastruktury v oblasti bydlení nebo odpadového hospodářství, která na dlouhou dobu blokuje další úspory a efektivnější využívání přírodních zdrojů)

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele

Oponenti konstatují, že již při minulém auditu byla v některých oblastech dosažena relativně vysoká úroveň, kterou může být v současných podmínkách obtížné dále zlepšovat. V oblasti udržitelné spotřeby a výroby (USV) Chrudim vybočuje z obvyklé dobré praxe především v oblasti osvěty a systému řízení (EMAS) a souvisejících indikátorů. Jedná se především o Ekostopu - ze všech MěÚ v ČR ji Chrudim sleduje nejdéle (již od roku 2009). Další příležitostí pro rozvíjení ekostopy je stanovování konkrétních cílů pro prioritní hodnocené oblasti a aktivit k jejich dosažení. Městu se podařilo naplnit podmínku z minulého auditu na zavedení systematického energetického managementu a energetické řízení se postupně stává jednou z jeho silných stránek. Pozitivně je hodnoceno i přistoupení k Paktu starostů a primátorů nebo plán zpracovat SEAP.

Zároveň nedošlo ke zlepšení v řadě oblastí, u kterých upozornil již minulý oponentský posudek na příležitosti vícenásobných efektů z využití postupů USV. Přehled nejvýznamnějších oblastí je uveden v následujících hlavních doporučeních. Žádné z těchto doporučení zatím nechceme nedávat jako podmínku a očekáváme, že Chrudim vyhodnotí jejich přínosnost a zohlední je v dalším období.

Hlavní doporučení

Stále platí doporučení zapojit do tvorby politiky i její realizace soukromý sektor a realizovat ve spolupráci s ním konkrétní projekty v oblasti USV (nabízí se například oblast oběhového hospodářství se zamřením na účinnější využívání přírodních zdrojů, pro diskusi o možných projektech by šlo zřejmě využít existující kulaté stoly s podnikateli). V rámci odpadového hospodářství se město může výhledově více zaměřit na prevenci vzniku odpadu a nově i na koncept oběhové ekonomiky.

Platí doporučení posílit kapacity pro USV a do realizace této agendy zapojit více ostatní odbory a dále zahrnout kritérium provozních nákladů do výběrových řízení v rámci stávajícího požadavku na ekonomickou výhodnost (poptávat ve výběrových řízeních „celkové náklady v životním cyklu investice“).

V oblasti udržitelné výstavby znovu doporučujeme přijmout obecné podmínky pro výstavbu a rekonstrukci zohledňující kritéria USV. Principy udržitelné výstavby a adaptační opatření na změnu klimatu doporučujeme integrovat do plánování rekonstrukcí budov v majetku města a dale je zohlednit v rámci územního plánování a řešení komunikací a zpevněných ploch ve městě.

Kritéria USV doporučujeme zohlednit i v oblasti nakupování – do zadávací dokumentace lze dávat technické podmínky, resp. vlastnosti výrobků. Při plánování investic doporučujeme zohlednit náklady v celém životním cyklu.

Nepromítnutí kritérií USV do přípravy investic a do nakupování města vidí oponenti jako jeden z hlavních přetrvávajících problémů / významnou nevyužitou příležitost.

Další doporučení

Doporučujeme maximum agendy vyřizovat „bezpapírově“,  zařadit vodu také do hodnocení energetického managementu (je hodnoceno v rámci oblasti ŽP), nové zdroje podzemní vody (studny) měřit zvlášť a započítávat do celkové spotřeby vody (nemohou být započteny jako úspora vody), realizovat úsporná opatření na vodu (lze využít účinné čeřiče), využívat srážkovou a „šedou vodu“, vybudovat retenční nádrž.

Doporučení a komentáře v oblasti energetického řízení:

 • Pohonné hmoty pro služební vozidla a autobusy - není v energetickém managementu, zvážit nákup CNG vozidel při obnově vozového parku. Spotřeba paliva neklesá, ani objem ujetých kilometrů.

 • Doporučení pro referenty – školení v úsporné jízdě: http://www.seven.baolabs.cz/assets/files/informacni-materialy/2007/Letak-Hledame-ridice-tridy-A.pdf
 • Doporučení: v případě, že budou v Chrudimi čerpací stanice CNG pro busy, přejít s komunální technikou na CNG (svozové vozy) a případně i městská policie – pokud nepřeváží koncept elektromobility (o němž se u osobních aut uvažuje); u komunální techniky je elektromobilita zatím neúměrně nákladná (záleží také na možnosti využití dotací), ale CNG je naopak návratné
 • Veřejné osvětlení – dlouhodobý plán neexistuje, řeší se z roku na rok (pravděpodobně s využítím pasportu, ale je to plně v moci Technických služeb); VO se obnovuje s ohledem na další faktory – koordinovaně tam, kde probíhá výměna jiných sítí apod. Pozitivní je například testování LED svítidel, využívání dotace EFEKT, instalace regulátorů napětí apod.,
 • K plánovanému připojení dalších budov na CZT částečně došlo – ZŠ Na Valech, u dalších byla provedena příprava na připojení.
 • Doporučujeme provozovat Městské informační energetické středisko (příklad Žďár nad Sázavou). Možno požádat o dotaci v rámci programu EFEKT na rok 2017. Jednalo by se mj. o možnost ovlivnění  soukromých stavebníků, neboť v rámci udržitelné výstavby není město schopno zajistit přenos pravidel pro výstavbu do územních regulativů.

 Hodnotící výrok

Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínekStav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK


3.1 Udržitelná spotřeba města

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 3.1 Udržitelná spotřeba města
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta 0
Oblast USV stále skrývá nevyužitý potenciál, který by mohl přinést hmatatelné efekty včetně ekonomických úspor.
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
3.1.1 Má město schválený a používá vnitřní předpis upravující pravidla pro nakupování s kritérii energetické efektivnosti?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim má od roku 2009 certifikován systém EMAS. Zavedením systému EMAS na úřadě město Chrudim jasně deklaruje svůj postoj k problematice ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje a svou odpovědnost za stav životního prostředí ve městě. Součástí systému je Příručka EMAS, ve které jsou řešena i pravidla nakupování.V rámci nakupování zboží s ekoznačkou jsou nakupovány především ekologicky šetrné čisticí prostředky (EMAS). Většina zboží je pak nakupována s ohledem na principy UR.

Environmentální prohlášení a další informace k systému pro veřejnost jsou zveřejněno na internetových stránkách města pod odkazem: http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/emas.html

Město s partnery v průběhu roku připravuje  osvětové akce a kampaně, které se nějakým způsobem dotýkají tématu udržitelné spotřeby

- Den Země

- Den bez aut, Evropský týden mobility,

- Den s Technickými službami.

Všechny informace k těmto kampaním lze nalézt na stránkách města pod odkazem: http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/akce-a-osvetove-kampane.html

 

Všechny MŠ, 2 ZŠ, Centrum sociálních služeb, Technické služby, Sportovní areály města Chrudim a Městské lesy mají provedeno environmentální přezkoumání a zpracována Environmentální prohlášení. Lze říci, že mají zavedený systém EMAS, v jejich případě však nedošlo k ověření systému akreditovanou osobou a to zejména kvůli jeho finanční náročnosti. Cílem zavedení systému EMAS na výše zmiňovaných organizací bylo dovést tyto organizace k ekologickému chování a jednání.

Byl zpracován pasport veřejného osvětlení.

Bylo provedeno energetické štítkování budov na  objektech v majetku města (budovy mateřských a základních škol, divadlo, sportoviště, bytové domy atd.). Všechy tyto objekty byly opatřeny energetickými štítky.

Město Chrudim je od roku 2014 Fair tradovým městem.

http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/fair-trade-v-chrudimi.html

 • 3.1.A Vnitřní předpis upravující udržitelné nakupování ?
 • 3.1.B Nakupované zboží s ekoznačkou ?
 • 3.1.C Používání recyklovaného papíru ?
 • 3.1.D Používání elektrospotřebičů v nejvyšší energetické třídě ?
 • 3.1.E* Počet akcí na podporu udržitelné spotřeby ?
 • 3.1.E Nakupované spotřební zboží a drobný hmotný majetek (DHM) s pozitivním vlivem na UR ?

Hodnota indikátoru 3.1.1.:
ANO

Hodnota indikátoru 3.1.2.:
rok 2012: 1,41%

rok 2015: 21%

Hodnota indikátoru 3.1.3.:
V roce 2011 – 0%, jsou zásoby z roku 2010 – 5,52%

2012 - 2,14%

2013 - 1,7%

2014 - 1,12%

Hodnota indikátoru 3.1.4.:
2012: 100% - ve sledovaném období byly nakoupeny 4 ks lednic v třídě A+

2015: 100% byly koupeny 2 lednic v třídě A+, 64 ks úsporných žárovek a 89 ks zářivek

Hodnota indikátoru 3.1.5.:
2012:5
Evropský týden mobility a Evropský den bez aut
Den Země

Biojarmark
Dny zdraví
Den s Technickými službami

2015: 4

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut
Den Země
Dny zdraví
Den s Technickými službami

Hodnota indikátoru 3.1.6.:
rok 2012: 26,74%

rok 2015: 41 %

 

Sebehodnocení +1

Zavedený systém EMAS stanovuje pravidla pro nakupování v souladu s principy UR.

Celkově spotřeba papíru v rámci MěÚ klesá. Klesá ale i podíl recyklovaného papíru.  Jedním z důvodů je to, že byly nakoupeny siťové tiskárny se scanery, ve kterých nelze používat recyklovaný papír.

Dle možností jsou nové elektrospotřebiče nakupovány podle energetických štítků.

V průběhu roku pořádáme pravidelně 4 osvětové akce, které v sobě zahrnují problematiku udržitelné spotřeby. Snažíme se dbát o jejich kvalitu.

Zvýšil se podíl zboží s ekoznačkou, které je nakupováno. Praktiky všechny čistící prostředky, papírové ubousky a toaletní papír, které jsou nakupovány, jsou s ekoznačkou.

Hodnocení oponenta +1
+ Akce + EMAS a jeho "rozšíření" do služeb města + Indikátory EMAS funguje dobře, environmentální prohlášení důležitým zdrojem informací. Vývoj indikátorů EMAS: • Pozitivní (ekologická stopa MěÚ, spotřeba energie budov majetku MěÚ – doporučujeme normalizovat data podle „degree days“ ) – v rámci ISO 50001, tudíž i v rámci hodnocení toto funguje, ale doporučení se týkalo přepočítání hodnot v prohlášení EMAS, kde jsou spotřeby pouze absolutní (nevypovídající) • Mírný nárůst - ES města jako celku, uhlíková stopa města, spotřeba vody v MěÚ • Stagnace – spotřeba papíru – bylo vysvětleno, že může být způsobeno nárůstem počtu klientů úřadu

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta 0
Pro další rozvoj této oblasti doporučujeme využít koncept oběhového hospodářství (ve spolupráci se soukromým a občanským sektorem).
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
3.2.1 Jaké další složky komunálního odpadu kromě základních (papír, plast, sklo, nápojový karton) sbíráte odděleně do kontejnerů (např. BRKO, textil, kovy, kuchyňský odpad)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Systém nakládání s odpady upravuje  obecně závazná vyhláška města Chrudim o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jeho katastrálním území včetně systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen „systém“). Nakládání s odpady řeší také Plán odpadového hospodářství města, který byl zpracován v roce 2015 apolečností ISES  s.r.o.. Zpracování POH bylo financováno z projektu "Místní agendou 21 a strategickým řízením k naplňování proncipů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi", finanční prostředky jsou poskytnuty z Programu švýcarsko-české spolupráce.

POH byl schválen Zastupitelstvem města dne 25.1.2016. Indikátory a cíle, které jsou v něm uvedeny budou každoročně vyhodnocovány a zpráva o vyhodnocení bude předkládána Radě města. POH je v příloze tohoto auditu.

Po městě je rozmístěno na 368 kontejnerů seskupených do 110 separačních hnízd. Odpady jsou tříděny plošně prostřednictvím separačních hnízd s kontejnery na recyklovatelné složky KO, dále ve sběrném dvoře města a ve sběrných surovinách, zařazených do systému města. Třídí se tyto složky: plasty, papír, sklo, nápojový kartón, kovy (SD, sběrny), biologicky rozložitelný odpad (pouze SD), nebezpečné složky komunálního odpadu (oleje, znečištěné obaly, absorpční činidla, filtry, chemikálie, detergenty, léky atd.), objemný odpad, textil a jedlé oleje z domácností.

Ve sběrném dvoře města mohou občané ukládat veškeré složky komunálních odpadů, zejména sem odevzdávají objemné odpady, stavební suť, biologicky rozložitelný odpad, recyklovatelný odpad, v neposlední řadě nebezpečné odpady.

Město  Chrudim  je zapojeno do systémů zpětného odběru  elektrozařízení ASEKOL,  EKOLAMP  a ELEKTROWIN, občané mohou ve sběrném dvoře zdarma odložit nefunkční elektrospotřebiče z domácností, včetně drobné elektroniky, zářivek a baterií. Množství takto vytříděných elektrospotřebičů každoročně roste.

Ve městě je rozmístěno 15 kontejnerů na použitý textil, které provozuje společnost TextilEco a.s.. V roce 2015 bylo v těchto kontejnerech vytříděno 63,013 t textilu.

V současnosti probíhají jednání se dvěma organizacemi ve věci spolupráce při třídění a využití textilu buď formou kontejnerů rozmístěných ve městě, nebo formou umístění velkoobjemového kontejneru na tříděný textil do areálu SD. V současnosti je textil na SD sice tříděn, ale likvidován na skládce.

V současné době probíhají jednání o rozmístění kontejnerů na třídění olejů z domácností, jsou vytipována místa, kde budou kontejnery umístěny. Od jara roku 2016 jsou na veřejných prostranstvích ve městě umístěny kontejnery na třídění použitého jedlého oleje z domácností - celkem 7 ks s cílem umožnit veřejnosti nevylévat  tyto odpady do kanalizace.

Na jaře 2016 byl zahájen svoz biologických odpadů ze zahrádkářských kolonií. Svoz je prováděn o sobotách v předem ohlášených termínech a pod dozorem pracovníků Technických služeb Chrudim 2000 spol. s r.o..

V roce 2015 byl zpracován projekt rozšíření Sběrného dvora v ulici Obce Ležáků, bude požádáno o dotaci a roce 2016 by měl být projekt realizován. V přípravě je také projekt nového sběrného dvora a překládací stanice odpadů. Bude umístěn v areálu průmyslové zóny Chrudim - Západ.

příloha - STUDIE Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky ve městě Chrudim ANALYTICKÁ ČÁST + NÁVRHOVÁ ČÁST

příloha - POH města Chrudim

 • 3.2.B Počet tříděných složek komunálního odpadu ?
 • 3.2.C Množství tříděného komunálního odpadu ?
 • 3.2.D Podíl separace využitelných odpadů po složkách ?

Hodnota indikátoru 3.2.2.:

7 základních recyklovatelných složek KO (plasty, papír, sklo, nápojový kartón, kovy, textil) a dále ve Sběrném dvoře biologicky rozložitelný odpad (využití v  kompostárně sousedního města), nebezpečné odpady (uváděno celkově jako jedna složka).

Hodnota indikátoru 3.2.3.:

rok 2011: 186,9 kg/obyv.

rok 2014: 181,5 kg/obyv

Hodnota indikátoru 3.2.4.:

Z vytříděných odpadů tvořily po zaokrouhlení kovy 46,1 %, papír 24,5 %, plasty 7,1 %, sklo 7,7 %, kompozitní obaly 0,1 %, BRKO 11,3ˇ%, textil 2,2 %, nebezpečné odpady 0,7 %, pneu 0,3 %.

 

Sebehodnocení 0

Množství netříděného směsného KO (č. 200301 dle Katalogu odpadů)  v roce 2014 se oproti roku 2011 mírně snížilo. Od roku 2011 množství SKO stále mírně klesá.

Celkově bylo v roce 2014 vytříděno 175,19 kg/obyv., bez započtení kovů ze sběren 95,7 kg/obyv., což představuje oproti roku 2011 (resp. 2012) zvýšení (144,87 kg/obyv.; 83,3 kg/obyv.). Kladně se projevilo zavedení třídění textilu a navýšení vytříděného množství papíru a BRKO, naopak u skla je zaznamenáván pokles  množství.

Bez kovů vytříděných prostřednictvím sběren tvořily kovy  Procentuální složení vytříděných odpadů se výrazně neliší od stavu roku 2012, i když jednotlivé položky mírně kolísají. Více se procentuálně vytřídí papíru, plastů, BRKO, méně např. skla. Jako nová položka se započítává textil.

Hodnocení oponenta 0
BRKO město řeší, občané budou mít kompostéry, postupně se mění skladba vytříděného odpadu (zařazení textilu a olejů). Třídění je na srovnatelné úrovni s dalšími městy, další zlepšení naráží na ekonomickou stránku a legislativu (např. „chytré popelnice“). Oběhové hospodářství město zatím neřeší, navázání na podniky příliš není, neexistuje spolupráce se zemědělskými podniky.
3.2.2 Jakým způsobem motivujete občany a firmy k třídění odpadů?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Ve městě pravidelně probíhá optimalizace z hlediska dostupnosti separačních hnízd. Hnízda jsou tvořena základními třemi druhy kontejnerů – papír, sklo, plasty, někde i kontejner na sběr elektroodpadu či textilu.

Pravidelně probíhají osvětové kampaně v rámci Dne Země nebo  Den s Technickými službami, pravidelné informace k třídění odpadů jsou uváděny v Chrudimském zpravodaji. Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí provádí v rámci výkonu státní správy kontroly firem na území města zaměřené na nakládání s odpady.

V rámci Dne Země proběhla ve spoluprácí se společností VAK Chrudim a.s. kampaň týkající se osvěty "co patří a nepatří do kanalizace".

 • 3.2.A Produkce směsného komunálního odpadu ?
 • 3.2.D Podíl separace využitelných odpadů po složkách ?

  3.2.A: 181,5 kg/obyv.

3.2.D:

 • kovy 46,1 %,
 • papír 24,5 %,
 • plasty 7,1 %,
 • sklo 7,7 %,
 • kompozitní obaly 0,1 %, 
 • BRKO 11,3ˇ%,
 • textil 2,2 %,
 • nebezpečné odpady 0,7 %,
 • pneu 0,3 %
Sebehodnocení +1

Množství netříděného směsného KO (č. 200301 dle Katalogu odpadů)  v roce 2014 se oproti roku 2011 mírně snížilo. Od roku 2011 množství SKO stále mírně klesá.

Celkově bylo v roce 2014 vytříděno 175,19 kg/obyv., bez započtení kovů ze sběren 95,7 kg/obyv., což představuje oproti roku 2011 (resp. 2012) zvýšení (144,87 kg/obyv.; 83,3 kg/obyv.). Kladně se projevilo zavedení třídění textilu a navýšení vytříděného množství papíru a BRKO, naopak u skla je zaznamenáván pokles  množství.

Bez kovů vytříděných prostřednictvím sběren tvořily kovy  Procentuální složení vytříděných odpadů se výrazně neliší od stavu roku 2012, i když jednotlivé položky mírně kolísají. Více se procentuálně vytřídí papíru, plastů, BRKO, méně např. skla. Jako nová položka se započítává textil.

Hodnocení oponenta 0
Město by mohlo začít využívat koncept oběhového hospodářství. Osvěta je zaměřena na třídění, spolupráce s dodavateli zboží město zatím stále neuvažuje. Předcházení vzniku odpadů bylo hlavním tématem Dne Země, se spolupráci s Ekocentrem Paleta, podmínky musí podle města nastavit i stát. Celková produkce nevytříděných složek KO se nesnižuje.
3.2.3 Zajišťujete sběr nebezpečných složek KO i jiným způsobem než ve stacionárním zařízení?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Dvakrát ročně probíhá mobilní svoz nebezpečného odpadu, který zajišťují Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. O harmonogramu svozu jsou občané informováni v Chrudimském zpravodaji, na internetových stránkách města a Technických služeb Chrudim 2000 spol. s r.o.

Od roku 2011 klesá množství nebezpečných odpadů, zřejmě také díky fungování kolektivních systémů a třídění elektrozařízení určených ke zpětnému odběru. Dále např. akumulátory, které mohou být významnou položkou, lze odevzdat za úplatu ve čtyřech provozovnách druhotných surovin.

  Přehled produkce nebezpečných odpadů:

Rok

Množství vytříděných NO v t

2010 

70,167

2011

46,991

2012

36,046

2013

 30,320

2014

29,199

Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta +1
Klesla produkce nebezpečného odpadu.

3.3 Hospodaření s energií

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 3.3 Hospodaření s energií
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Pozitivně hodnotíme pokrok v oblasti energetického managementu.
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
3.3.1 Má město vytvořen systém energetického managementu na veškerém majetku města včetně personálního zajištění kapacit pro energetické řízení?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město systematicky sleduje spotřebu energie od roku 2009, kdy byl zaveden systém EMAS. Odpovědnost za sledování spotřeb má Odbor kanceláře tajemníka, oddělení hospodářské správy. Při zpracovávání každoroční aktualizace Environmentálního prohlášení jsou data vyhodnocena a případně navržena opatření ke snížení spotřeby. Stejně tak příspěvkové organizace města sledují průběžně spotřeby energií.

Město Chrudim zahájilo v roce 2014 zavádění systému managementu hospodaření s energií (EnMS) v souladu s normou ČSN EN ISO 50001:2012, a to za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014 - Program EFEKT.

Přehled základních činností a výstupů realizovaných v rámci zavádění EnM v roce 2014:

 1. Byla vytvořena a Zastupitelstvem města schválena Energetická politika.
 2. Byla definována hranice EnMS.
 3. Byla vytvořena organizační struktura a složení týmu pro zavádění a provádění činností EnMS a stanoveny odpovědnosti za přípravu, realizaci a kontrolu energetické politiky a součinnost jednotlivých organizací.
 4. Došlo k proškolení zástupců dotčených odborů města a organizací zřízených městem, včetně samostatného proškolení energetika města na znalost EnMS a aplikace e-manažer.
 5. Byl proveden prvotní přezkum spotřeby paliv a energie a nákladů na základě faktur poskytnutých objednatelem a definován výchozí (referenční) stav spotřeby.
 6. Byl zaveden systém sledování a zaznamenávání spotřeby paliv a energie s využitím aplikace e-manažer. V systému jsou zadána odběrná místa (OM) pro 54 sledovaných objektů, přičemž zaznamenávání stavu všech měřidel, celkem 210 OM, probíhalo od října 2014 ve zkušebním provozu, ostrý provoz je zahájen od 1.1.2015.
 7. Byla zpracována dokumentace EnMS, která přehledně popisuje a zaznamenává veškeré procesy v oblasti energetického managementu v souladu s ČSN EN ISO 50001. Součástmi Dokumentace jsou mimo jiné:
 • návrh na provázání energetického plánování s existujícími akčními plány města
 • návod na zavedení systému vyhodnocování
 • návrh vyhodnocování shody s právními předpisy.
 1. Byl zpracován návrh Akčního plánu pro budovy zahrnuté do EnMS, včetně veřejného osvětlení s uvedením všech údajů podstatných pro následné provádění energetického managementu, včetně „zásobníku opatření“.
 2. Byl zpracován dokument „Legislativa pro energetické manažery“ s interaktivním přehledem a popisem konkrétních legislativních požadavků.
 3. Došlo k porovnání indikátorů MA21 s indikátory EnPI.

Koncem roku 2014 byla vytvořena funkce energetického manažera města, který spolupracuje se všemi organizacemi a společnostmi města.

Je schválen ZM Fond obnovy majetku (FOM). V tomto fondu budou shromážděny  vklady města, příjmy ze splátek půjček a úroků poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení do doby jejich konečného splacení, zůstatek Fondu rozvoje bydlení k datu založení FOM, dary a případné výpomoci z prostředků sponzorů (bank, občanů, firem apod.), podíl 30% z výnosu prodeje nepotřebného nemovitého majetku města Chrudim (finanční prostředky budou převedeny na účet fondu v témže kalendářním roce, kdy budou inkasovány do příjmů - příjmy nad rámec stávajícího rozpočtu - města na základě schváleného rozpočtového opatření), podíl 45% ze zjištěných úspor provozních nákladů na média v těch případech, kdy byla na a v objektech města zrealizována opatření směřující k zajištění úspor (voda, elektřina, plyn, teplo aj.). Finanční prostředky budou převedeny na účet fondu obvykle do 31.5. následujícího kalendářního roku, na základě provedeného vyhodnocení úspor a po schválení rozpočtového opatření, kterým budou alokovány z rozpočtových kapitol, ve kterých úspory vznikly (úřad, příspěvkové organizace, firmy města  atd.) jiné příjmy (bankovní úroky, smluvní pokuty dodavatelů).

Finanční prostředky z FOM lze použít na financování, spoluúčast a předfinancování výdajů investiční i neinvestiční povahy, včetně zapojení prostředků k dotacím a přípravy projektové dokumentace, souvisejících s následujícími činnostmi. Provádění opatření směřujících k úsporám provozních nákladů v objektech města v oblasti médií (elektřina, voda, teplo, plyn aj.) – tyto zdroje budou zahrnuty buď ve schváleném rozpočtu na daný kalendářní rok, případně budou zapojeny v průběhu roku z fondu po schválení rozpočtového opatření nezbytné či havarijní stavy na bytovém fondu a  placení bankovních poplatků.

 

 • 3.3.A Existence systému energetického managementu ?

Hodnota indikátoru:
ANO

Sebehodnocení +1

Koncem roku 2014 byla vytvořena funkce energetického manažera města, zaveden energetický management a realizován porjekt EPC.

Hodnocení oponenta +1
Významný pokrok v oblasti energetického managementu.
3.3.2 Jakým způsobem je se získanými daty nakládáno? Jak jsou využity pro snižování energetické náročnosti v praxi?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim realizovalo v minulém roce projekt snižující energetickou náročnost určitých objektů vlastněných městem Chrudim prostřednictvím metody EPC. Dle odhadů firmy LOYD GROUP s.r.o., která  zajišťuje realizaci projektu od vypracování analýzy, po administraci výběrového řízení na Poskytování energetických služeb se zaručenou úsporou v objektech příjemce dotace, až po zajištění supervize nad úspěšnou implementací vybraných řešení, lze předpokládat, že výše investic do objektů vlastněných městem Chrudim bude cca 18 mil. Kč a očekávaná roční úspora je cca 1,9 mil. Kč. Při započtení ceny služeb, spojených s realizací (úrok cca do 5% a energetický management po dobu projektu) lze očekávat návratnost 8-10 let. Firma LOYD GROUP s.r.o. doporučujeme nastavit dobu smluvního vztahu na 10 let, aby mohlo dojít k maximálnímu zhodnocení majetku města.

Data jsou použita pro přípravu projektů zaměřených na snižování spotřeby energie a využití obnovitelných zdrojů.

Seznam objektů, kde je EPC realizováno:

 1. Divadlo K. Pippicha Čs. partyzánů 6,
 2. Chrudimská beseda, Muzeum,restaurace Široká 85, Široká 86
 3. Mubaso Školní náměstí 238
 4. Spolkový dům Palackého tř.
 5. Městské kino Svatopluka Čecha 256
 6. ZŠ Dr. Peška Dr. Peška 768
 7. ZŠ Dr. Malíka Dr. Malíka 958
 8. ZŠ U Stadionu U Stadionu 756
 9. Bazén V Průhonech 503
 10. Zimní stadion V Průhonech 503
 11. Budova městského úřadu Pardubická 67

 

Základní finanční úvaha projektu:

 

Byl realizován projekt, který řešil "Modernizaci veřejného osvětlení Chrudim - Palackého třída, ulice Obce Ležáků a ulice Čs. armády".

Pro rok 2016 jsou připravovány další 2 projekty, které řeší VO ulice Čáslavská a Václavská.

V roce 2015 jsme přistoupili k Paktu starostů a primátorů.

 

 • 3.3.B Spotřeba energie ?
 • 3.3.C Spotřeba elektřiny – neobnovitelné zdroje ?
 • 3.3.D Spotřeba elektřiny ze všech využívaných zdrojů – obnovitelné zdroje ?
 • 3.3.E Spotřeba zemního plynu ?
 • 3.3.F Spotřeba tepla z CZT ?
 • 3.3.G Spotřeba PHM ?
 • 3.3.H* Spotřeba energie na vytápění v sektoru školství ?
 • 3.3.I* Podíl výroby z OZE – dle jednotlivých druhů ?
 • 3.3.H Podíl staveb v energ. třídách A, B, C u rekonstrukcí s přechodem na vyšší kategorii en. třídy (z kategorie C, D, E, F, G) ?
 • 3.3.K* U rekonstrukcí dtto jako 3.3.12, ale evidovat přechod z kategorie (C, D, E, F, G) ?
 • 3.3.L* Spotřeba jiného paliva – obnovitelné ?
 • 3.3.M* Spotřeba jiného paliva – neobnovitelné ?
 • 3.3.N* Podíl výroby elektřiny z kogenerace ?

Hodnota indikátoru 3.3.2.:
viz členění v dalších položkách

Hodnota indikátoru 3.3.3.:
2012: 3870 MWh

2014:4102MWh

Hodnota indikátoru 3.3.4.:
0 MWh

2014 0 MWh

Hodnota indikátoru 3.3.5.:
2012: 3096 MWh

2014: 2007 MWh

Hodnota indikátoru 3.3.6.:
2012: 6566 MWh

2014 8723 MWh

Hodnota indikátoru 3.3.7.:
2012: 9 731 l

2014: 10 465 l

Hodnota indikátoru 3.3.8.:
1,23 MWh/žák

Hodnota indikátoru 3.3.9.:
2012: 0

2014 - 0 MWh

Hodnota indikátoru 3.3.10.:
A 0%
B 0%
C 100% - 8 budov v majetku města

Hodnota indikátoru 3.3.11.:
8 budov v majetku města

Sebehodnocení +1

Město má zaveden systém EMAS a nastaveny odpovědnosti za jednotlivé činnosti, to znamená, že i za sledování spotřeby energií. . Energetický manažer spolupracuje na realizaci metody EPC.

V rámci MěÚ je zaznamenám cca klesající trend ve spotřebě energií obecně.

V rámci IPRM je realizována řada opatření, která odpovídají poté energetické náročnosti ve skupině C.

Hodnocení oponenta +1
Kvalitní práce se získanými daty je zajištěny v rámci systému energetického řízení.
3.3.3 Existují předpisy upravující parametry investičních akcí u nové výstavby a změn staveb – rekonstrukcí, s ohledem na budoucí spotřebu energie?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město nemá předpis upravující parametry investičních akcí a ohledem na budoucí spotřebu energie. Při zpracovávání projektů na investiční akce se město řídí platnou legislativou a v případě rekonstrukcí budov nebo novostaveb jsou součástí projektu PENB.

V rámci realizace projektu IPRM byla realizována řada opatření, která přispěla velkou měrou k ochraně životního prostředí a zlepšení kvality života obyvatel žijící v této lokalitě.

Uvažovanými aktivitami došlo k realizaci projektových záměrů na objektech, které jsou v majetku města nebo v majetku vlastníků bytových domů. Byly zatepleny obvodové pláště a střechy bytových domů. Investice do zateplení směřovaly k výraznému zlepšení tepelně technických vlastností bytových domů, k zamezení výskytu plísní s pozitivním dopadem na životní prostředí včetně zvýšení fyzické atraktivity deprimované zóny.

Byla provedena změna způsobu vytápění bytových domů, které byly vytápěny již nevyhovujícím způsobem – lokálním vytápěním. Tento způsob byl nahrazen jinou formou vytápění, jak šetrnější k životnímu prostředí tak i méně energeticky náročnou. Domy byly napojeny na centrální vytápění odpadním teplem z nedaleké elektrárny. Byla pořízena nová otopná soustava včetně nastavení měření a regulace spotřeby tepla.

Byly rekonstruovány a modernizovány společné prostory bytových domů. Rekonstrukcí a modernizací výtahů se zlepšila bezpečnost a spolehlivost, snížila se nákladnost provozu a údržby.

Bytové domy měly porušeny obvodové pláště, lodžie a balkony, které ohrožovaly bezpečnost obyvatel. Došlo k jejich rekonstrukci. Budovy se tak staly energeticky úspornější a atraktivnější.

Sanací základů a hydroizolací spodní stavby došlo k zamezení vzlínající vlhkosti vážně narušující bytové domy.

O efektivnosti zrealizovaných opatření vypovídají energetické štítky budov. Hodnocení budov v původním stavu – kategorie „G“, po rekonstrukci – postup do kategorie „C“.

Připravují se další objekty k připojení na EOP – školy, sportovní hala, DPS.

Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0
Město vše soutěží pouze z hlediska ceny, nejsou zohledněna další kritéria například energetické úspornosti (možné to přitom je). Doporučujeme přijmout předpis, který u staveb zohlední přinejmenším parametry účinného využívání energie.
3.3.5* Další informace k tématu
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Sebehodnocení 0

3.4 Udržitelná výstavba

(udržitelné stavebnictví)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 3.4 Udržitelná výstavba
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0
Tato oblast stagnuje již od minulého hodnocení jako celek. Doporučení – město by mělo alespoň promítat principy udržitelné výstavby a adaptační opatření na změnu klimatu v rámci rekonstrukcí budov v majetku města, v rámci územního plánování a řešení komunikací a zpevněných ploch ve městě. Chybí pozitivní náznaky z minulého hodnocení (například projekt Podhůra se nakonec nerealizoval).
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
3.4.1 Existuje předpis, kterým se město hlásí k principům udržitelného stavitelství a nastavuje obecné parametry pro novou výstavbu a rekonstrukce?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim má zájem o svůj rozvoj a o realizaci nových staveb na svém území, proto budoucí investory neomezuje pravidly nad rámec platných právních předpisů. V tomto smyslu nejsou ve schválených regulačních plánech stanovena žádná pravidla. Certifikaci ponecháváme na dobrovolnosti každého z nich.

 • 3.4.A Vnitřní předpis, který nastavuje obecné parametry pro novou výstavu a rekonstrukce. ?
 • 3.4.B Certifikované stavby ?
Hodnota indikátoru 3.4.A:
NE

Hodnota indikátoru 3.4.B:
0

Sebehodnocení 0

nejsou ve schválených regulačních plánech stanovena žádná pravidla

Hodnocení oponenta 0
Chybí i vnitřní předpis města. V zadávacích požadavcích by mohly být aspekty USV reflektovány (obecné požadavky na "udržitelný koncept, materiály a energii)"
3.4.2 Za jakých podmínek bude možné indikátory v této oblasti sledovat na úrovni celého města?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Na úrovni celého města je prakicky nemožné výše uvedené indikátory průběžně sledovat. Vyhodnocení je možné provádět zpětně.

 • 3.4.C* Podíl výstavby z obnovitelných a recyklovaných materiálů ?

Hodnota indikátoru 3.4.C:
0

Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0
Poznámka: Toto kritérium je problematické sledovat, zvážit vyřazení z auditu MA 21 – doporučení pro PS MA 21.

4 Doprava

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano

Město se hodnotilo v povinných indikátorech. Doplňující oblasti, kde nebyl indikátor město sebehodnocení neuvedlo. V některých oblastech jako 4.3.4. nebylo odpovězeno na celý rozsah otázky.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano

Celkové hodnocení

VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky
 • přesvědčení a práce volených orgánů města a úředního aparátu MěÚ
 • odborně zdatný a silný tým odboru dopravy a koordinačního pracoviště Zdravé město
 • pestrost forem a prostředků komunikace s veřejností
 • schopnost rozvíjet a postupně upravovat urbanistickou funkční strukturu města
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky
 • absence II. části obchvatu (tranzitní doprava prochází jižní části města, původní trasa I/37 centrem stále nabízí výhodné dopravní propojení)
 • velký podíl komunikací, které nejsou majetkem města (majetek ŘSD a kraj)
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti
 • využití prostředků z fondů EU
 • zlepšená spolupráce s krajem a obcemi v okolí při „sebepropagaci“ mikroregionu a jeho atraktivit
 • spolupráce s podnikatelskou sférou v přípravě a realizací investic (parkovací domy, přestupní terminál, zimní stadion)
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby
 • vady současné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek
 • vysoké riziko odložení dostavby obchvatu města z důvodu neplatného posouzení EIA (problém na národní úrovni)
 • odkládání problémů vedení silniční sítě ve správě ŘSD a kraje (nedostatek alokovaných finančních prostředků)
 • omezování podpory veřejné silniční s železniční dopravy ze strany kraje

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele

Řízení a organizace aktivit spojených s projektem Zdravé město a MA21 pro téma doprava je na velmi dobré úrovni. Řešení celkové dopravní situace ve městě je z větší části závislé na dokončení stavby obchvatu, která je ohrožena díky legislativním problémům s hodnocením EIA. S dokončením páteřní sítě souvisí zklidnění průtahu městem a možnost zpracování samotného strategického dokumentu pro městskou moblilitu. Teto dokumnet by měl přispěje ke strategickémuu řízení rozvoje města.  Při zadávání veřejných zakázek by bylo vhodné v technické specifikaci zohlednit i environmentální parametry dopravních prostředků nejen při nákupu vozidel, ale také při zajišťování externích služeb. Inspiraci lze získat např. z MPO, které se chystá realizovat VŘ nákup vozidel pro státní správu.Hodnotící výrok

Uspokojivý stav tématu vůči UR – s podmínkami

Je zřejmé, že město Chrudim je samo dostatečně sebekritické a objektivní ve svém sebehodnocení a je si vědomo svých silných i slabších stránek, připomínky jsou velmi totožné se samotným hodnocením města. Celkově lze hovořit o velkém zájmu obce úspěšně realizovat projekt Zdravé město a MA21, čemuž přispívá velmi dobra spolupráce uvnitř MěÚ a velmi dobra komunikace i vně úřadu. Podmínku z auditu 2013 - realizace obchvatu - se podařilo částečně naplnit, i když jeho realizace není v příme gesci MěÚ.

Podmínka - Dokončení II. etapy obchvatu (není v přímé gesci města), zkliďnění původní tras I/37 centrem města, zpracování samotného strategického dokumentu pro městskou mobilitu (SUMP).
Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK


4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)

/infrastruktura/
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Město dlouhodobě a systematicky pracuje a realizuje projekty směřující k podpoře environmentálně šetrných druhů dopravy.
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.1.1 Jakým způsobem probíhá budování infrastruktury pro podporu environmentálně šetrných druhů (vyhrazené jízdní pruhy, přednost MHD na světelných křižovatkách, budování cyklostezek, chodníků, vyhrazených pruhů pro cyklisty, bezpečné trasy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, + dopravní značení cyklotras)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Realizace doprovodné infrastruktury je prováděna především za situace, kdy je nutno provést rozsáhlou výstavbu nebo rekonstrukci a v případě, že to místní poměry dovolují.

Parkoviště pro zdravotně postižené:

Dle žádostí jsou budována parkovací místa pro tělesně postižené. Vznikla také parkovací místa pro dočasně hendikepované (rodiče s dětmi) - přestože to zákon neukládá.

Stojany na kola:

Byl proveden průzkum počtu stojanů na kola u budov, obchodů, nádraží. Bylo zjištěno následující: úřad a veřejné budovy 22 stojanů, 1 klec, školy 31 stojanů + 1 klec.

Nově byl v roce 2014 instalován stojan u MŠ Dr.J.Malíka. Jeho užívání bylo spojeno s doprovodnou akcí k ETM a EDBA - „ZKUS TO JINAK - NA KOLE“ Rodiče dětí z MŠ Dr. J. Malíka , kteří přijeli v pondělí 22.9. do MŠ na kole, obdrželi drobný dárek. Zároveň mohli svá kola zaparkovat do NOVÝCH stojanů. https://www.facebook.com/588630844523438/photos/a.588745907845265.1073741828.588630844523438/731560406897147/?type=3&theater

Na vlakovém nádraží je zřízena půjčovna kolhttp://www.cd.cz/, http://www.cd.cz/volny-cas/pujcovny-kol-cd/pardubicky-kraj/-5943/

Situace v oblasti cyklistické dopravy:

Cyklostezka Chrudim – Medlešice, součást propojení do Pardubic, jsou zde odpočinková místa, která jsou využitelná i pro in-line bruslaře

Cyklostezka podél toku řeky Chrudimky včetně zázemí pro cyklisty formou odpočinkových míst, spojení pro cyklisty s městem Slatiňany.

Cyklopěší stezka Chrudim – Markovice a cyklopěší stezka Chrudim, ulice Dašická.

Je ustanovena pracovní skupina pro cyklodopravu ve městě Chrudim.

Ve městě jsou vyznačeny cyklotrasy, cyklostezky.

Pro zájemce o cyklistiku proběhl pracovní workshop, jehož cílem bylo definovat priority v oblasti cyklodopravy. Návrhy účastníků se stanou prvním podkladem pro zlepšení infrastruktury pro cyklisty ve městě. Problematika vytvoření koncepce sítě cyklostezek byla i jedním z bodů Desatera problémů města Chrudim, které obyvatele vytipovali pro řešení již v roce 2012. Provedeno sčítání cyklistů v roce 2013.

Vypracována studie potřebnosti cyklistické infrastruktury ve městě Chrudim, která je dále postupně rozvíjena pro jednotlivé části města, viz ulice Dašická.

https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/studie-rozvoje-infrastruktury3.pdf

Infrastruktura pro pěší:

V rámci regenerací sídlišť je tomuto věnována zvýšená pozornost, aby uvnitř bloků byla zklidněná oblast. Výrazně je pamatována na úpravy pro nevidomé občany. Při každé stavbě jsou zřizovány potřebné prvky.

Je vytvořena zóna 30 ulice Široká směr Resselovo náměstí., v ulici Dr. Václava Peška a Víta Nejedlého, ulice Vaňkova. Zóna 30 v ulici Dr. Václava Peška a Vita Nejdlého vznikla na podnět obyvatel ulice, byla s nimi projednána. Vznikla síť jednosměrek kdy bylo umožněno parkování a dále byl do jednosměrných ulic umožněna jízda cyklistů v protisměru jednosměrné ulice.

Nově byla vytvořena zóna 30 v ulici Čs.armády (projekt IPRM) a v návaznosti na ni obytné zóny v ulicích Přemysla Otakara a Revoluční.

Město má zmapovanou bezbariérovost ve městě. Ta probíhala ve spolupráci se ZŠ Dr. J.Malíka, TyfloCentem a Sdružením pro zdravotně postižené. Centrem města vede bezbariérová trasa. Bezbariérové přechody ve městě jsou doplněny vodícími pásy pro zrakově postižené a nevidomé.

Každý rok jsou zřizovány nové bezbariérové úpravy přechodů pro chodce. V průběhu roku probíhají rekonstrukce chodníků.

Pro turisty jsou připraveny i bezbariérové prohlídkové okruhy po Chrudimi
http://www.chrudimsky.navstevnik.cz/co-videt-co-zazit/mesto-bez-barier/

Statistika bezbariérovosti ve městě:

Ve městě se nachází 168 přechodů pro chodce. Z toho je již intenzivněji nasvětleno v souladu s technickými předpisy 29 ks.

Počet přebudovaných přechodů na bezbariérové v roce:

 • 2009 – 9
 • 2010 – 23
 • 2011 – 22
 • 2012 – 5
 • 2013 - 18
 • 2014 - 21
 • 2015 - 24

Finance na bezbariérovost:

 • 2009- 300.000 Kč
 • 2010 – 936.000 Kč
 • 2011 – 300.000 Kč
 • 2012 – 300.000 Kč
 • 2013 - 270 000 Kč
 • 2014 - 315 000 Kč
 • 2015 - 360 000 Kč

Občané města Chrudim se zapojili i do internetového hlasování o osvětlení nebezpečného přechodu pro chodce s ČEZ. http://www.cezregiony.cz/ . Získali jsme 2. místo v rámci ČR.

V roce 2011 byl vybudován výtah v Muzeu. Lze konstatovat, že kulturní zařízení jsou již zcela bezbariérová (MUBASO, Muzeum, kino, divadlo, spolkový dům).

2 ZŠ jsou také bezbariérové – vybudovány výtahy. Budovy MěÚ jsou také bezbariérové, stejně tak jako sportoviště města. CSSP Chrudim, které poskytuje služby sociálně potřebným občanům, disponuje také bezbariérovým přístupem. Jsou zde vybudovány bezbariérové byty.

Máme zajištěnu 100% bezbariérovost MHD. Parky a odpočinková místa ve městě jsou dostupná i pro handicapované občany.

 • 4.1.B Bezbariérovost komunikací ?
 • 4.1.C Vybavenost cyklistickými komunikacemi ?
 • 4.1.D Vybavenost veřejných budov parkovací infrastrukturou pro cyklisty. ?

Hodnota indikátoru 4.1.2.:
Bezbariérová trasa vedoucí městem: 2 km

Hodnota indikátoru 4.1.3:
Délka cyklostezek:
2011 – 6,5 km/141,39 km – 4,6%
2012- 6,5 km/ 141,39 km – 4,6%

2015 - 8,1 km/143,4 km - 5,6 %

Hodnota indikátoru 4.1.4:
2012: 52 stojanů na kola a 2 klece

2015:

12 školských zařízení - 64 stojanů a 1 klec - 92% budov vybavených stojany pro cyklisty (1 škola nemá stojan)

3 budovy MěÚ - 100%  budov vybavených stojany pro cyklisty  (stojany, klec)

3 příspěvkové organizace města - 67%  budov vybavených stojany pro cyklisty

 

Sebehodnocení +1

Město dlouhodobě realizuje doprovodnou infrastrukturu s důrazem na její dostupnost a bezbariérovost.Došlo k nárůstu vybudovaných cyklostezek. Průběžně je řešena i infrastruktura pro pěší. Město se snaží reagovat i na náměty obyvatel.

Hodnocení oponenta +1
Jde o jednu z prioritních oblastí v dopravní politice města. To se snaží o dlouhodobé zlepšování stavu, což se daří postupně naplňovat.
4.1.2 Jsou realizovány aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury (stojany na kola, uzamykatelné klece, mobiliář pro pěší, přístupnost veřejných prostorů, přístupnost pro hendikepované, atd.)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

V rámci veřejného projednávání, které je zaměřeno na vytipování Desatera největších problémů ve městě se problematika dopravy vždy objevuje na předních místech. Jedná se především o chybějící obchvat města, vypracování koncepce cyklostezek či opravy stávajících a budování nových chodníků.

K problematice neexistujícího obchvatu bylo v roce 2012 – 2013 učiněno několik kroků – více na https://www.dataplan.info/cz/chrudim/ocima-lidi/nejvetsi-problemy. Stejně tak jsou zde zachyceny i další priority. Problematiku cyklostezek v současné době řeší nově ustanovená pracovní skupina.

První etapa obchvatu města Chrudimi byla dokončena v roce 2015. Jedná se o úsek od Medlešic po MÚK I/17. Další etapa je plánována ze strany státu k realizaci v letech 2018 až 2019.

Vždy je komunikováno s odborníky na danou problematiku.

Při rekonstrukcích ulic je vždy pamatováno i na pohyb hendikepovaných osob, pohyb cyklistů. Např. chodníky jsou vybavovány varovnými, signálními a vodícími pásy, v případě přerušení přirozené vodící linie je zřizována umělá vodící linie.

U parkovacích ploch dochází ke zřízení parkovacích stání pro osoby těžce zdravotně postižené. Občané mají možnost požádat o zřízení vyhrazeného stání pro osoby těžce zdravotně postižené. Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. pak na náklady města tato parkovací stání zřizují.

Ve městě je umístěno dopravní značení vyznačující cyklotrasy v rámci Mikroregionu Chrudimsko.

V rámci Místní akční skupiny Chrudimsko, z.s.byl přijat základní záměr vedení cyklistické dopravy mimo město. Kdy bude využito komplexních pozemkových úprav k vybudování pozemních komunikací pro cyklisty, např. směr Větrník - Topol. Přes I. etapu obchvatu byla vybudována lávka pro cyklisty, která umožňí překonání silnice I/37 (obchvat) a spojení sídliště Větrník a místní části Topol.

V souvislosti s vybudováním obchvatu města je připravována výstavba cyklostezky místo stávajícího jízdního pruhu pro vozidla v ulic Pardubická, po té co silnice I. třídy procházející ulicí Pardubická bude zařazena do kategorie silnic II. třídy. Napojení Vestce bude realizováno samostatnou cyklopěší stezkou.

 

 

Hodnocení oponenta +1
Povedlo se vybudovat první část dlouho očekávaného obchvatu, stále však chybí jeho druhá část (problém - posudek EIA). Postupně se rozšiřují komunikace pro cyklisty a pěší.
4.1.3 Jak je podporováno zvyšování komfortu MHD (nízkopodlažní vozidla, informační tabule, asistence při dopravě, informace pro nevidomé, dostupnost zastávek) a podpora multimodality v dopravě? (vytvoření/zachování vazeb mezi jednotlivými druhy dopravy - terminály, přestupní uzly, B+R, ..) Zejména s ohledem na dopravu do škol a do zaměstnání?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Provozovatelem MHD ve městě je společnost Arriva Východní Čechy a.s..  Město Chrudim má uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby o provozování MHD. Finančně se podílíme na jejím provozu. Změny jízdních řádů probíhají na základě projednání mezi oběma stranami.

Od 1. 9. 2011 jsou autobusy plně nízkopodlažní, bezbariérové, splňují normu Euro 5, jsou všechny nové a jsou připraveny i na komunikaci mezi autobusy a zastávkami. Je uvažováno s elektronickými info panely, které budou umístěny na významnějších zastávkách.

Ve městě je jeden hlavní dopravní uzel v ulici ČSA. Tento uzel umožňuje přestup mezi vlakovými a autobusovými spoji i MHD.

Vazby mezi jednotlivými druhy dopravy jsou zachovány. Město Chrudim provozuje MHD, která je využívána jak pro dopravu do škol, tak do zaměstnání. Do průmyslové zóny byl prodloužen spoj MHD a vybudována BUS zastávka. Na přání veřejnosti bude vybudována nová MHD zastávka v ulici Škroupova – zkrátí se tak i doba jízdy v MHD linkách. Trasy se vyhnou oblastem s hustým provozem.

MHD Chrudim je integrována v systému integrované dopravy v Pardubickém kraji. Je zaveden integrovaný systém IREDO (Integrovaná Regionální Doprava, jehož organizátorem je Pardubický kraj,

 • 4.1.A Nízkopodlažní vozidla ve veřejné dopravě ?

Hodnota indikátoru:
Podíl bezbariérovosti autobusů – 100 %

Počet linek MHD je 6.

100% výkonů z celkových vzkm objednávaných obcí u dopravců

Sebehodnocení +1

Všechny autobusy MHD ve městě jsou nízkopodlažní a nízkoemisní.

Obec přispívá k budování infrastruktury pro environmentálně šetrné druhy dopravy. Je pamatováno i na osoby se sníženou pohyblivostí. Postupně dochází k budování nových cyklostezek.

Hodnocení oponenta +2
Vozový park je kvalitní, vzájemná vazba vlak x linkové busy x MHD funguje v terminálu veřejné dopravy, v rámci IREDO proběhla také tarifní integrace.
4.1.4 Jak je řešena doprava v klidu (pěší zóny, parkování, P&R, K&R, B&R)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Parkování je umožněno na povrchu formou parkovacích pruhů a pásů, je vybudován regálový parkovací dům v ul. Hradební (90 míst).

Velká parkovací plocha pro návštěvníky centra je především v místě tzv. Moravovy zahrady. V rámci rekonstrukce hotelu Bohemia s předpokladem do 2018 vznikne parkovací dům s 90 místy, s možnosti parkování pro veřejnost (příspěvek od města).

Je vybudována pěší zóna v centru města - Resselovo náměstí a okolní ulice, pěší zóna v lokalitě bytové zástavby Píšťovy.

Jsou zřízeny „zóny 30“ (např. rozšířené centrum města, ul. Na Výsluní, ulice Dr. Václava Peška, Víta Nejdlého, ulice Vaňkova, v roce 2015 ulice Čs. armády).

B&R není, ale u autobusového a vlakového nádraží jsou zřízeny stojany pro kola.

Obytné zóny jsou zřizovány při rekonstrukcích ulic (od r. 2009 Filištínská, v r. 2013 Revoluční, r. 2015 ulice Přemysla Otakara), dále je zřízena obytná zóna v ul. Husova, ulice Topolská - sídliště.

V přípravě je projekt dopravního termíninálu v ulici Čs. armády, který zahrnuje i možnost zřízení parkování K&R.

Je platné nařízení o placeném stání na místních komunikacích, regulace parkování v centru města probíhá formou parkovacích karet a automatů.

http://chrudimsky.navstevnik.cz/sluzby/ostatni-sluzby/parkovani/

Hodnocení oponenta +1
Postupně probíhá usměrňování parkování, většinou v rámci rekonstrukce příslušných veřejných prostorů. Stále mnoho vozidel parkuje v samotném centru, některé ulice nejsou zpoplatněny (Lázeňská).

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy

/řízení poptávky po dopravě/
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Problematika MHD je řešena v rámci možností na dobré úrovni a to jak v oblasti budování infrastruktury tak uspokojování potřeb obyvatel (nízkopodlažné vozy, dostupnost zastávek, informační tabule).
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.2.1 Jak je realizována podpora zvýšení výkonů MHD (počet přepravených, počet přepravených / obyvatele)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Je zavedena ve městě taktová doprava MAD Chrudim, která je koordinována s vlakovou dopravou a ostatní linkovou dopravou. Umožněn přestup v MAD do 30 min. zdarma na elektronickou kartu.

MAD je součástí Integrovaného dopravního systému Pardubického kraje – systém Integrované regionální dopravy (IREDO).

Na autobusovém a vlakovém nádraží je elektronická tabule o spojích.

V roce 2013 byla vybudována zastávka Škroupova, v blízkosti je poliklinika a obchodní středisko. V roce 2015 byla vybudována zastávka v ulici Topolská, naproti hasičské zbrojnici a to na základě potřeb obyvatel z lokality ulice V Tejnecku. Ve městě jezdí 5 linek. http://www.chrudim.eu/obcan/odbory-meu/odbor-dopravy.html#mhdhttp://www.chrudim.info/mhd/

Ujeté km v městské autobusové dopravě Chrudim:

 • Rok 2010 - 241 000 km.
 • Rok 2011 – 241 240 km
 • Rok 2012 – 248 000 km
 • Rok 2013 - 240 000 km
 • Rok 2014 – 240 000 km
 • Rok 2015 – 241 000 km

Počet přepravených cestujících:

 • Rok 2010 – 568 000
 • Rok 2011 – 567 000
 • Rok 2012 – 583 000
 • Rok 2013 – 545 000
 • Rok 2014 – 540 000
 • Rok 2015 - 545 000

V tomto sčítání nejsou zahrnuti cestující, kteří přestoupilo v rámci IREDO z příměstských linek na MHD – od roku 2012 je zahrnuta MAD do systému IREDO. Je odhadováno, že dalších cca 35 000 cestujících cestuje na kartu systému IREDO

Více hodnocení z oblasti MHD je zahrnuto ve zprávě ke Společného evropského indikátoru A3 – Mobilita a místní přeprava cestujících  http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vysledky_a3_cr_2015.pdf

V rámci osvětové akce Evropský týden mobility a Evropský den bez aut je 22.9. MHD pro veřejnost zdarma - propagace alternativní dopravy.

 • 4.2.A Přeprava cestujících MHD ?

Hodnota indikátoru:

Ujeté km v městské autobusové dopravě Chrudim:
Rok 2010 - 241 000 km.
Rok 2011 – 241 240 km
Rok 2012 – 248 000 km

Rok 2013 - 240 000 km

Rok 2014 – 240 000 km

Rok 2015 – 241 000 km

Počet přepravených cestujících:
Rok 2010 – 568 000
Rok 2011 – 567 000
Rok 2012 – 550 000

Rok 2013 – 545 000
Rok 2014 – 540 000

Rok 2015 - 545 000
 

Sebehodnocení +1

Město dlouhodobě finančně podporuje zajištění MHD, zkvalitňuje a rozšiřuje její infrastrukturu, finančně zvýhodňuje vybrané uživatele (seniory) a připravuje projekty pro další rozvoj systému MHD.

Trend v počtu přepravených osob je v dle statistik v posledním roce mírně klesající i přes prováděná opatření.

Trend v ujetých kilometrech je stoupající. Je tedy zajištěna větší obslužnost a dostupnost MHD.

V současné době je možné přestupovat mezi železnicí, linkovou a MHD v jednom místě.

MHD je součástí integrovaného systému v Pardubickém kraji.

Snažíme se strategicky řešit dopravu i mobilitu ve městě, prostřednictvím grantů a dotací podporujeme NNO, které připravují akce pro veřejnost v duchu propagace udržitelných způsobů dopravy a mobility.

Hodnocení oponenta 0
Počet cestujících se významně nemění, také rozsah objednaných km se mění meziročně pouze nepatrně.
4.2.2 Jak jsou využívány ekonomické nástroje (mýtné, parkovné, zpoplatněné vjezdy)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Je vydáno nařízení města Chrudim č. 1/2015 o placeném stání na místních komunikacích. Ceník je uveden v nařízení města Chrudim č. 2/2015.

V nařízení je stanovena prograsivní sazba parkovacího poplatku. http://www.chrudim.eu/cs/download/okt/ppm/narizeni-1-2015-o-placenem-stani-na-mk-podepsane.pdf

http://www.chrudim.eu/cs/download/okt/ppm/narizeni-2-2015-o-stanoveni-ceny-za-placene-stani-na-mk-podepsane.pdf

 

Hodnocení oponenta +1
U parkovacích poplatků je nastavena progrese, jak z hlediska lokality, tak z hlediska časového (na krátké období mírná sazba, nad 1h výrazně vyšší cena). Ve vybraných lokalitách je bezplatné parkování s časovým omezením.
4.2.3 Jaké jsou využívány přístupy k integrovanému plánování dopravy a mobility?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Je schválen nový Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudim 2015 - 2030, Generel dopravy, studie rozvoje infrastruktury pro cyklisty, MAD je součástí Integrovaného dopravního systému Pardubického kraje – systém Integrované regionální dopravy (IREDO).

http://www.chrudim.eu/cs/download/mesto/navrhova-cast.pdf

Hodnocení oponenta +1
Základní strategie dopravy se odrazila do Strategického plánu města. Město nemá Plán mobility, jeho příprava však vzhledem k očekávaným zásadním změnám v páteřní silniční síti (dostavba obchvatu jižní části města a Slatiňan) a následném zklidnění bývalého průtahu městem (Pardubická - Masarykovo n. - Palackého) by v tento okamžik byla značně neefektivní. S jeho zpracování doporučujeme vyčkat na období po realizaci výše uvedených záměrů.
4.2.3* Jak je podporováno zvyšování komfortu MHD (nízkopodlažní vozidla, informační tabule, asistence při dopravě, informace pro nevidomé, dostupnost zastávek)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Je jeden hlavní dopravní uzel v ulici ČSA. Vazby mezi jednotlivými druhy dopravy jsou zachovány. Město Chrudim provozuje MAD, která je využívána jak pro dopravu do škol tak do zaměstnání. Do průmyslové zóny byl prodloužen spoj MAD a vybudována BUS zastávka. MAD Chrudim je integrována systémem integrované dopravy v Pardubickém kraji.

Soukromý vlastník autobusového nádraží ve spolupráci s městem Chrudim připravuje na období 2013 až 2017 kompletní rekonstrukci autobusového nádraží.

Je zajištěna 100% bezbariérovost MAD.

Na základě podnětů od veřejnosti byla vybudována nova zastávka MAD v ulici Škroupova a v ulici Topolská. Došlo i k přetrasování linek a zkrácení jízdní doby pro cestující.

Od 1. 1. 2016 je městská autobusová doprava pro osoby nad 70 let a dárce krve zdarma.

Komfort je hodnocen i v rámci indikátoru A3.

příloha ECI A3 - Mobilita a místní přeprava cestujících

 • 4.2.B Dostupnost spojení veřejnou dopravou ?
 • 4.2.D Mobilita a místní přeprava cestujících ?

Hodnota indikátoru:

Dostupnost zastávek MHD do vzdálenosti do 300 m činí 83,16%

Částka z rozpočtu města na MAD Chrudim:
Rok 2010 – 5 300 000,-Kč
Rok 2011 – 5 700 000,- Kč
Rok 2012 – 6 090 000,- Kč

Rok 2013 – 6 900 000,-Kč
Rok 2014 – 7 100 000,- Kč
Rok 2015 – 7 200 000,- Kč


Hodnota indikátoru:
ANO

Sebehodnocení +1

Město dlouhodobě usiluje o zachování a zvyšování kvality MHD pro její uživatele.

Je zajištěna 100% bezbariérovost MAD.

Hodnocení oponenta +2
Od roku 2011 je MHD plně nízkopodlažní, dostupnost MHD je dobrá, jsou aplikována drobná vylepšení. V zásadě je dosaženo aktuálně nejlepšího možného, ekonomicky únosného stavu.
4.2.4* Další informace k tématu
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Od roku 2013 jen vydán nový Územní plán města Chrudim – více k dopravě dle vyjádření SEA:

Plochy dopravní infrastruktury Plochy silniční dopravy zahrnují pozemky silnic, pozemky hromadných a řadových garáží, odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot apod..
Přípustné - stavby a zařízení dopravní a technické povahy, drobné účelové stavby související s dopravní obsluhou sídla, zeleň.
Podmíněně přípustné - stavby a zařízení technického vybavení.
Nepřípustné – ostatní stavby.

Pro umisťování odstavných a garážovacích ploch obecně platí: Přípustné jsou parkovací a odstavná stání a garáže osobních vozidel ve všech zastavitelných plochách. Kapacity jsou limitovány.
Nepřípustné jsou kapacitní parkovací, odstavná stání a garáže v plochách pro individuelní bydlení.

Shrnutí z hlediska rozsahu vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Z hlediska podrobností známých ve fázi posuzování konceptu ÚP Chrudim nebyly zjištěny střety vylučující z hlediska předpokládaných vlivů na obyvatele a veřejné zdraví (hluk, znečištění ovzduší) navrhované funkční využití řešených ploch dopravní infrastruktury a ploch navržených pro výrobu a sklady.

Oblast dopravy je zahrnuta do nově připravovaného Strategického plánu pro udržitelný rozvoj města Chrudim 2015 - 2030.

Je zpracován Generel dopravy centrální zóny města Chrudim. Je zpracována Studie potřebnosti rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi - https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/studie-rozvoje-infrastruktury3.pdf

Mobilita je zahrnuta i do připravovaných studií, které se zabývají rekonstrukcí sídlišť. Ty se snaží řešit dopravu koncepčním způsobem.
http://www.chrudim.eu/obcan/odbory-meu/odbor-uzemniho-planovani-a-regionalniho-rozvoje/studie.html

Plán mobility bude řešen až po vybudování i druhé etapy obchvatu města.

 • 4.2.C Plán dopravy/udržitelné mobility (či obdobného strategického dokumentu) ?

Hodnota indikátoru:

Jsou vypracovány prozatím potřebné dokumenty.

Sebehodnocení +1

Plán udržitelné mobility bude řešen až po vybudování i druhé etapy obchvatu města.

Hodnocení oponenta +1
Viz. bod 4.1.5. Základní strategie dopravy se odrazila do Strategického plánu města. Město nemá Plán mobility, jeho příprava však vzhledem k očekávaným zásadním změnám v páteřní silniční síti (dostavba obchvatu jižní části města a Slatiňan) a následném zklidnění bývalého průtahu městem (Pardubická - Masarykovo n. - Palackého) by v tento okamžik byla značně neefektivní. S jeho zpracování doporučujeme vyčkat na období po realizaci výše uvedených záměrů.
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Regulace systém parkování a dopravy ve městě určují tato nařízení města:
http://www.chrudim.eu/mesto/pravni-predpisy-mesta.html

č. 1/2015 Nařízení města Chrudim o placeném stání na místních komunikacích ve městě Chrudim
č. 2/2015 Nařízení města Chrudim, o stanovení ceny za placené stání na místních komunikacích ve městě Chrudim

http://www.chrudim.eu/cs/download/okt/ppm/narizeni-1-2015-o-placenem-stani-na-mk-podepsane.pdf

http://www.chrudim.eu/cs/download/okt/ppm/narizeni-2-2015-o-stanoveni-ceny-za-placene-stani-na-mk-podepsane.pdf

Byla nově zřízena místa pro parkování zdarma na 30 minut v centru města.

 • 4.2.E Zavedený systém regulace parkování a dopravy ?

ANO

Sebehodnocení +1

Regulace systém parkování a dopravy ve městě určují nařízení města.

Hodnocení oponenta +1
Totožné s bodem 4.1.4.

4.3 Nízkoemisní vozidla

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 4.3 Nízkoemisní vozidla
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta 0
Téma má 2 odlišně hodnocené oblasti. V MHD je situace dobrá, vozový park kvalitní. Z pohledu alternativních paliv a jejich doprovdné infrastruktury jsou doposud rezervy. Město nicméně deklarovalo připravenost pro zlepšení stavu.
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.3.1 Jakou úlohu hrají environmentálně šetrné vozy v místní MHD?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Ve městě MAD zajišťuje 6 autobusů, které jsou nízkopodlažní a splňují normu Euro 5. Město se na jejich nákupu také finančně spolupodílí. Jde nyní již o 100% podíl ekologicky šetrných autobusů, které po městě jezdí.

 • 4.3.A Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu objednávaných výkonů v rámci MHD ?
Hodnota indikátoru:

100% podíl výkonů z celkových vzkm objednávaných obcí u dopravců

Sebehodnocení +1

Stav vozového parku MHD je dobrý. Je zajištěna 100% ekologicky šetrná doprava.

Hodnocení oponenta +2
V roce 2011 byl komplexně jednorázově obnoven vozový park MHD (šest vozů) vozy splňujícími v té době všechny očekávané technické parametry. Po dobu jejich předpokládané životnosti (tj. 8 - 10 let) není ekonomické cokoliv měnit.
4.3.2 Jaký je podíl takových vozů v majetku města nebo organizacích jím zřízených?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Auta, která provozuje MěÚ jím zřízené organizace, procházejí pravidelnou technickou kontrolou a měřením emisí. Vyčíslit emise produkované autodopravou je velmi obtížné, sledovány jsou ujeté kilometry a spotřeba pohonných hmot. Hodnoty za sledované roky jsou vyhodnoceny v přiloženém grafu. Kromě toho bylo na základě úvodního environmentálního přezkoumání zjištěno, že množství emisí produkované autodopravou není významným aspektem.

Ke služebním cestám, které jsou vykonávány po městě Chrudim, na území obce s rozšířenou působností, ale i mimo území Pardubického kraje je na městském úřadě využíváno 13 osobních aut. Zaměstnanci mají možnost používat po městě Chrudim i zakoupené průkazky MHD, elektrokolo a svá jízdní kola.

Vozidla městského úřadu plní emisní normu EURO V, jeho stáří je cca 6 let. Podíl EEV tak u městského úřadu je 100 %.

V případě vozidel např. Technických služeb Chrudim 2000 spol. s r.o. a Sportovních areálů města Chrudim s. r. o. je podíl jízd nízkoemisními vozidly cca 30 %. 

Je připravován projekt, ve kterém je zahrnuta elektromobilita (MěÚ, MP).

 • 4.3.B Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu dopravního výkonu vozidel v majetku města a jím zřízených organizací. ?
Hodnota indikátoru:

100% MěÚ
30% ostatní organizace

Sebehodnocení +1

Vozidla městského úřadu plní emisní normu EURO V, jeho stáří je cca 6 let. V rámci MěÚ se snažíme prosazovat využívání EEV vozidel. Zaměstannci využívají pro služební pochůzky elektrokolo.

Hodnocení oponenta +1
Stav vozového parku MěÚ je dobrý, 100% vozidel je environmentálně šetrných. Rezervy zatím jsou v případě vozidel městu podřízeých organizací.
4.3.3 Jaká je situace ohledně infrastruktury čerpacích stanic pro alternativní pohony (elektřina CNG apod.)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

V Chrudimi byla v roce 2016 otevřena stanice CNG, bude zahájen i prodej vozidel na CNG. Byla navázána spolupráce s majitelem na osvětě pro obyvatele města https://www.facebook.com/cngfans/posts/939212876133320 

Máme 100 % autobusů MAD Chrudim s normou EURO 5. Všechna nová vodidla musí splňovat platné předpisy.

Jsou nakupovány vozidla s malým objemem motoru pro snížení spotřeby paliva a snížení emisí.

V roce 2016 probíhalo testování elektrobusů po městě. http://www.arriva-vychodnicechy.cz/media/tiskove-zpravy/testovaci-provoz-elektrobusu-na-mhd-chrudim/

Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta 0
Infrastruktura zatím není vybudována, ale jsou činěny významné kroky k jejímu vybudování.
4.3.4 Dochází ke zohlednění využívání environmentálně šetrných vozidel při výběrových řízeních na zajištění služeb pro město?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

U nákupu vozidel pro městský úřad je zohledňována emisní norma motoru vozidla. Je nakupováno vozidlo s poslední platnou emisní normou. Jsou vozidla nakupována s malým objemem motorů. Dle možností technických a finančních í jsou i při nákupu zohledňovány environmentální požadavky při zajištění služeb. Město má zpracován EMAS. Stáří vozidlového parku městského úřadu je cca 6 let.

Hodnocení oponenta 0
Při nákupu vozidel pro potřeby MěÚ jsou tyto principy dodržovány. Při zajištění externích služeb nejsou doposud zohledňovány environmentální parametry dopravních prostředků dodavatelů.

4.4 Bezpečnost silničního provozu

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 4.4 Bezpečnost silničního provozu
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +2
Problematika bezpečnosti silničního provozu a to jak z pohledu infrastruktury tak z pohledu osvěty a vzdělávání patří ve městě k nejlépe fungujícím oblastem v tématu Dopravy a mobility.
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.4.1 Jaká jsou realizována zklidňující opatření na infrastruktuře (osvětlené a bezpečné přechody pro chodce, ostrůvky, zúžení komunikace)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Prováděna rekonstrukce ulic probíhá s důrazem na zklidňující opatření na místních komunikacích.

Vybudování nových okružních křižovatek:

 • Město Chrudim zajistilo u ŘSD, správy Pardubice vypracování rekonstrukce okružní křižovatky „Na Bídě“, silnice I/37 s ohledem na oddálení přechodů pro chodce od OK, realizace 2013. V souvislosti s tím došlo na Masarykově náměstí ke zřízení ochranného ostrůvku pro chodce na přechodu pro chodce, silnice I/37. Dlouhý přechod pro chodce bude rozdělen ostrůvkem. Realizace 2013.
 • Město Chrudim zajistilo u ŘSD, správy Pardubice vypracování rekonstrukce křižovatky „U Guláška“, křížení I/37 a I/17, na novou okružní křižovatku. Lepší pohyb vozidel a především chodců. Realizace 2014.

Vznik obytné zóny:

 • V roce 2012 došlo k rekonstrukci vnitrobloku ulice Fibichova, zřízení obytné zóny.
 • V roce 2013 došlo k rekonstrukci ulice Revoluční, zřízení obytné zóny.
 • V roce 2015 došlo v ulici Čs. armády ke zřízení zóny 30 a stezky pro cyklisty.

Zklidnění ulic – vytvoření bezpečného prostředí pro chodce:

 • Provedena rekonstrukce ulic Široká – příčné prahy pro snížení rychlosti a zlepšení pohybu chodců.
 • Snížení délky přechodů pro chodce na silnici III/340 25, ulice Rubešova a jejich nasvětlení, 2x
 • Ulice Střelecká – zúžení jízdních pruhů, zřízení široké zvýšené plochy křižovatky, umístění stromů ke zlepšení kvality veřejného prostranství
 • Školní náměstí – snížení šířky jízdních pruhů, zkrácení délek přechodů

Vybudování nových přechodů pro chodce nebo míst pro přecházení:

 • Nový přechod pro chodce na silnici I/37, ulice Pardubická, Chrudim. Mezi sídlištěm a zastávkou BUS a státními a městskými úřady.
 • Vytvoření místa pro přecházení na silnici I/37, ulice Pardubická, Chrudim u Elfry pro zajištění přístupu pěších a cyklistů do průmyslové zóny a cyklopěší stezky
 • Vybudování nového přechodu pro chodce s osvětlením u ZŠ Dr. J. Malíka, na ulici Pardubická, ulici Václavská.
 • Osvětlené přechody pro chodce jsou budovány při rekonstrukcích komunikací nebo vzniku nových přechodů pro chodce

Finance na parkoviště – budování + údržba

 • 2010 – 1 920 000 Kč
 • 2011 – 191 468 Kč
 • 2012 – 97 770 Kč
 • 2014: 603 203,66
 • 2015:

Finanční prostředky na úpravy komunikací:

 • Rok 2010 - 11 657 000 Kč
 • Rok 2011 – 6 548 722 Kč
 • Rok 2012 – 11 375 779 Kč
 • 2013: 13 227 317
 • 2014: 11 816 389
 • 2015: 5 450 000

Počet odlišně osvětlených přechodů:

 • Rok 2010 – 11 ks
 • Rok 2011 – 4 ks = 15
 • Rok 2012 – 1 ks = 16
 • Rok 2013 - 6 ks = 22
 • Rok 2014 - 3 ks = 25
 • Rok 2015 - 4 ks = 29
 • 4.4.B Nehodovost v silniční dopravě ?

Hodnota indikátoru:

Počet nehod s usmrceným:

 • Rok 2010 – 2
 • Rok 2011 – 1
 • Rok 2012 – 0
 • 2013:1
 • 2014: 0
 • 2015: 1

Vývoj nehodovosti cyklistů a chodců:

 • Rok 2010 – 3 cyklisté/9 chodců
 • Rok 2011 – 8 cyklistů /12 chodců
 • Rok 2012 – 11 cyklistů /12 chodců
 • rok 2015 - 30 cyklistů /6 chodec - data pro okres CR
Sebehodnocení +1

Prováděna rekonstrukce ulic probíhá s důrazem na zklidňující opatření na místních komunikacích.

Hodnocení oponenta +2
Dlouhodobě se město zasazuje o zlepšení stavu, což se mu i daří.
4.4.2 Jak je zajišťována prevence (besedy s Městskou policií, dopravní policií, dopravní hřiště, bezpečné cesty do škol, mimořádná školení řidičů – mimo profesní zkoušky)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Besedy se strážníky MP jsou připravovány pravidelně v průběhu celého roku, začátkem září jsou připraveny krátké vstupy v 1. třídách – cca 15 min, ty jsou zaměřeny na základy bezpečného přecházení.

Koncem září jsou besedy ve 4. třídách – zaměřené na jízdu na kole, základní silniční předpisy. V průběhu celého roku docházejí strážníci MP pravidelně do škol – viz statistika besed.

Besedy bývají součástí ETM, informace jsou zachyceny i v  závěrečné zprávě z kampaně. Pořádáme i zážitkové vycházky – jsou oblíbené. Strážníci s dětmi obcházejí nebezpečná místa u škol.

Pravidelně realizujeme kampaň Na kolo jen s přilbou a Vidíš mě? Ta je zaměřena na používání reflexních materiálů. Každé 2 roky je připravena akce Bezpečné prázdniny ve spolupráci s PČR, MP, IZS, BESIP a NNO.

http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/akce-a-osvetove-kampane.html

Na téma prevence jsme vydali i spoustu propagačních materiálů a vytvořily s partnery plachtovou hru „Jdeme bezpečnou cestou“.
https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/chrudim-projekt-jdeme-bezpecnou-cestou

Ve spolupráci s MŠ Na Valech byl řešen projekt „I malé změny mohou znamenat mnoho“. Projekt MŠ Valy je zaměřený na bezpečnou cestu dětí do mateřské školy. Tento projekt probíhá s finanční podporou Nadace Partnerství – Na zelenou. Předmětem projektu je zpracování studie k větší bezpečnosti cesty dětí do školy. Bylo řešeno pět rizikových lokalit a MŠ získala na projekt dostala na projekt 95.000 Kč. Studii k projektu zpracoval Atelier malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného. Na základě výsledků projektu byl vybudován nový vyvýšený přechod pro chodce u MŠ.

Již léta realizujeme projet Bezpečná cesta do školy. https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/chrudim-bezpecna-cesta-do-skoly

Pravidelně také ve spolupráci se školami vyhodnocujeme dotazníkové šetření, které se také zabývá problematikou bezpečnosti dětí – především při cestě do a ze školy.

S výsledky je dále pracováno – bývají budovány nové přechody pro chodce, bývají osvětlovány, prořezána zeleň apod.
http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vysledky_chrudim_b6_2012.pdf
http://www.chrudim.eu/cs/download/vysledky_chrudim_b6_2010_upr.pdf

Úzce spolupracujeme s BESIP -  společné akce pro cyklisty, děti i jejich rodiče.

Problematika prevence úrazů obecně, zahrnuje tedy i prevenci úrazů dopravních – děti zde jsou jak v roli chodce, cyklisty, tak spolucestujícího, je součástí Národních dnů bez úrazů.

http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/akce-a-osvetove-kampane/akce-2015.html

Prevence úrazů obecně je řešena v komplexním projektu – Bezpečná komunita.
http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/bezpecna-komunita.html

Na akcích úzce spolupracujeme s partnery – školy, NNO, Besip apod.

Město Chrudim vlastní Dětské dopravní hřiště, které provozuje firma Sportovní areály města Chrudim a je využíváno při realizaci kampaní. Jinak hřiště navštěvují školy a veřejnost.

Počet přednášek za rok

 • 2010 – 69 přednášek
 • 2011 – 65 přednášek
 • 2012 – 96 přednášek + 9 ve Slatiňanech
 • 2013/2014  - 73 přednášek
 • 1. pololetí šk.roku 2015 - 82 přednášek                                             

Počet hodin

 • 2010 – 124 hodin
 • 2011 – 138 hodin
 • 2012 –146 hodin + 22 ve Slatiňanech
 • 2013/2014 - 102 vyučovacích hodin 
 • 1. pololetí šk.roku 2015 - 116 vyuč. hodin        

V této oblasti výborně funguje spolupráce mezi městem Chrudim, MP, PČR a Besip.

http://www.policie.cz/clanek/evropsky-tyden-mobility-167622.aspx

http://www.policie.cz/clanek/besedy-na-i-stupni-zs-bohemia.aspx

Webové stránky Besip - http://www.ibesip.cz/cz/besip/besip-v-krajich/krajsti-koordinatori-besip

Pilotní projekt "Průkazy pro malé cyklisty"

V průběhu minulého roku spustila Městská policie Chrudim společně s BESIP projekt, který je zaměřený na malé cyklisty. Jde o vydávání tzv. „Průkazů cyklisty“. Cílem projektu je zvýšit teoretické znalosti i praktické dovednosti žáků čtvrtých tříd. Aby mohli žáci získat svůj průkaz cyklisty, museli absolvovat dvouhodinový kurz, v jehož rámci se věnovali nejprve teoretické části zaměřené na otázky z dopravy, poté usedli na svá kola a snažili se zužitkovat nabité znalosti při projížďce křižovatkami dopravního hřiště. Na dodržování dopravních předpisů dohlíželi strážníci MP. Poté byl připraven písemný test. Po jeho zvládnutí následovala praktická zkouška v podobě jízdy na jízdním kole po dopravním hřišti. Zde byli malí cyklisté strážníky kontrolováni, zda dodržují dopravní předpisy. Pozornost byla zaměřena například na správný průjezd křižovatkou, stavění na semaforech či před značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“ nebo také na správné ukazování rukou při změněně směru jízdy. Tohoto pilotního projektu se zúčastnilo celkem 68 dětí ze ZŠ Školní náměstí. Úspěšnost byla téměř stoprocentní, neboť z uvedeného celkového počtu neuspěli u zkoušky pouze dva žáci.                                

 • 4.4.A Žáci I. stupně ZŠ zapojení do preventivních programů bezpečnosti dopravy. ?
Hodnota indikátoru:

99%

Sebehodnocení +1

V rámci osvětových akcí a řešených projektů se snažíme zajišťovat dostatečné vzdělávání v oblasti dopravy. Nově byl spuštěn pilotní projekt "Průkaz pro malé cyklisty".

Tyto akce jsou zaměřeny na prevenci úrazů v dopravě, v roli chodce, cyklisty i spolucestujícího. Dle možností a při rekonstrukci vozovek odstraňujeme krizová místa v dopravě.

Hodnocení oponenta +2
Už při minulém auditu toto byla u Chrudimi jedna z nejlépe hodnocených částí v oblasti Dopravy a mobility. Platí to i nadále. V rámci možností se snaží společně s MP dále aktivity rozvíjet.
4.4.3 Existuje pasport problémových míst na dopravní infrastruktuře?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Díky pravidelným průzkumům máme zaznamenána problémová místa (od veřejnosti). Jde o chybějící přechody pro chodce, osvětlené křižovatky, chybějící chodníky, rušné křižovatky apod. Tato data jsou poté vyhodnocena v pracovní skupině, kde jsou zástupci Odboru dopravy, Městské policie a PČR. Vznikne tak soubor míst, která se pak postupně napravují.

V současné době je 60 % rizikových míst odstraněno.

Zjištěné požadavky občanů na krizová místa se postupně řeší. U dalších míst dochází k uvádění do souladu se současnými technicko právními předpisy.

Policií ČR jsou sledovány dopravní nehody, kde došlo k usmrcení. Následně dopravní inženýr posuzuje místo dopravní nehody a případně navrhne opatření ke zlepšení BESIPu a to předává vlastníku pozemní komunikace.

Na webových stránkách je zřízena rubrika Dotazy - odpovědi, kde se objevují dotazy a náměty i z oblasti dopravy, prevence apod.

http://www.chrudim-city.cz/qa/

 • 4.4.C Odstranění krizových nehodových míst ?

Hodnota indikátoru:

11 problémových přechodů - 5 odstraněno - 45%

chybějící chodníky - 2 problém. místa, odstraněno - 2 - 100%

chybějící cyklostezky - 4 problem. místa - 3 odstaněny - 75%

velké křižovatky - 1 problémová, 1 odstaněno - 100%

V současné době je již 60 % rizikových míst odstraněno.

Sebehodnocení +1

Zjištěné požadavky občanů na krizová místa se postupně řeší. U dalších míst dochází k uvádění do souladu se současnými technicko právními předpisy.

Hodnocení oponenta +1
Postupně jsou identifikovaná kritická místa odstraňována. Občané mají sami možnost na problémová místa poukázat.

4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Město sleduje pomocí dotazníkového šetření základní dopravní chování obyvatel. Toto může být jedním z podkladů pro zpracování samostatného strategického dokumentu pro městskou mobilitu, které město předpokládá realizovat po dobudování páteřní dopravní sítě (obchvat II. etapa).
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.5.1 Existuje plán dopravy a byl podroben vyhodnocení vlivů na životní prostředí?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Samostatně zpracovaný plán pro oblast dopravy město prozatím nemá zpracován. Oblast dopravy je zahrnuta do strategických dokumentů.

V současné době je platný nový Územním plánu města Chrudim.

Plochy dopravní infrastruktury
Plochy silniční dopravy zahrnují pozemky silnic, pozemky hromadných a řadových garáží, odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot apod.

Přípustné - stavby a zařízení dopravní a technické povahy, drobné účelové stavby související s dopravní obsluhou sídla, zeleň.
Podmíněně přípustné - stavby a zařízení technického vybavení.
Nepřípustné – ostatní stavby.

Pro umisťování odstavných a garážovacích ploch obecně platí:
Přípustné jsou parkovací a odstavná stání a garáže osobních vozidel ve všech zastavitelných plochách. Kapacity jsou limitovány. Nepřípustné jsou kapacitní parkovací, odstavná stání a garáže v plochách pro individuelní bydlení.

Shrnutí z hlediska rozsahu vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Z hlediska podrobností známých ve fázi posuzování konceptu ÚP Chrudim nebyly zjištěny střety vylučující z hlediska předpokládaných vlivů na obyvatele a veřejné zdraví (hluk, znečištění ovzduší) navrhované funkční využití řešených ploch dopravní infrastruktury a ploch navržených pro výrobu a sklady.

Oblast dopravy je zahrnuta do Strategického plánu rozvoje města Chrudim
http://www.chrudim.eu/mesto/strategicke-dokumenty/strategicky-plan-rozvoje-mesta.html

Ten je dále rozpracováván do Akčního plánu strategie města -
http://www.chrudim.eu/mesto/strategicke-dokumenty/akcni-plan-ke-strateg.-planu.html
https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/strategie/akcni-plan-rozvoje-mesta-chrudime-2012-2015?typ=struktura

Máme zpracován Regulační plán Městské památkové zóny, který se také dopravy týká.
http://www.chrudim.eu/public/File/Regulacni_plan_mestske_pamatkove_zony_Chrudim.pdf

Dalším z koncepčních materiálů je i zpracovaný regulační plán Pumberka.
http://www.chrudim.eu/cs/download/reg_plan_pumberka/upr_up_rp_pumberka_a_5_1_1_doprava.pdf

Koncem roku 2015 byla otevřena první etapa obchvatu. Byly spuštěny webové stránky obchvatu http://www.obchvatchrudim.cz/, které informují veřejnost o věškerém dění okolo této problematiky.

Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD) je investorem stavby přeložky silnice č. I/37 - obchvat města Chrudim. Město Chrudim si je vědomo potřebnosti této přeložky pozemní komunikace, jejího velkého přínosu nejen pro obyvatele města Chrudim a rovněž tak i nezbytnosti jejího dokončení až po úsek Slatiňany.

S ohledem na tuto skutečnost v návaznosti na žádost ŘSD o spolupráci schválilo Zastupitelstvo města Chrudim smlouvu, která je deklarací pomoci města Chrudim v situacích, které ŘSD nebude schopno vyřešit samo, a to v rámci přípravy stavby obchvatu od křižovatky I/17 po Slatiňany.

 • 4.5.A Hodnocení Strategického plánu dopravy/udržitelné mobility podle vlivu na ŽP a zdraví ?
Hodnota indikátoru:
ANO
Sebehodnocení +1

Nemáme zpracován přímo plán, který by řešil pouze oblast dopravy, ale tato problematika je zohledněna ve všech strategických dokumentech města.
Došlo i k posunu při řešení největšího problému města v oblasti dopravy – vybudování obchvatu.

Hodnocení oponenta +1
Samostatný strategický dokument městské mobility doposud město zpracován nemá. Základní koncepce rozvoje dopravy je obsažena v Strategickém i novém Územním plánu.
4.5.5* Další informace k tématu
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Proveden dotazníkový průzkum v rámci standardizované metodiky ECI indikátorů - A3 Mobilita a místní přeprava cestujících. Výsledky jsou zveřejněny na webových stránkách města. Ke způsobu cesty respondenti do dotazníku zaznamenávali, jaký ze sedmi možných způsobů dopravy ve sledovaný den využili. Z výsledků vyplývá, že největší podíl cest byl uskutečněn pěšky (41,6 %). Druhým nejčastějším způsobem přepravy je cesta automobilem (35,1 %), dále na kole (12,9 %) a hromadnou dopravou (autobusem, vlakem) (9,5 %). Minimální podíl počtu cest byl tvořen cestami na motocyklu (1,0 %).

 

Pravidelně je prováděno měření ovzduší - výsledky jsou zveřejněny na webu - http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/mereni-ovzdusi-v-chrudimi.html

V roce 2015 a 2016 byla provedena měření hluku.

 

 • 4.2.D Mobilita a místní přeprava cestujících ?

ANO

Sebehodnocení +1

Proveden dotazníkový průzkum v rámci standardizované metodiky ECI indikátorů - A3 Mobilita a místní přeprava cestujících. Výsledky jsou zveřejněny na webových stránkách města.

Hodnocení oponenta +1
Od posledního zjišťování došlo v oblasti modal split k posunu směrem k většímu rozšíření pěší a cyklistické dopravy a to na úkor individuální, ale také hromadné dopravy.

5 Zdraví

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ano

Audit města je sestavený podle požadovaného formuláře. Informace jsou doplněny odkazy na přílohy.       

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano

Audit je veden snahou poskytnout odpověď na všechny návodné otázky. 

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano

Audit hodnotí situaci ve městě podle doporučených indikátorů

Celkové hodnocení

VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky
 • zkušenosti, osobní nasazení a zájem managementu Zdravého města
 • kredit a důvěryhodnost města v rámci NSZM
 • prohlubující se spolupráce v rámci odborů Městského úřadu
 • politická podpora Zdravému městu a jeho zlepšování
 • dlouhodobá kontinuální strategie Zdravého města
 • prohlubující se spolupráce s nevládními i vládními organizacemi
 • zohlednění demografického vývoje a rozšíření nabídky činností podporující zdravé stárnutí
 • práce s veřejností
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky
 • základní rozsah analýzy zdravotního stavu obyvatel bez snahy o interpretaci dat 
 • nedostatečné vyhodnocování, jak jsou plněny strategické plány v oblasti zdraví   (Zdravotní plán ad.)  
 • nevyužívání potenciálu školních hřišť a hřišť mateřských školek pro občany 
 • stále slabší zapojení ekonomicky silných parnterů (firem) do podpory zdraví ve městě 
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti
 • zázemí Národní sítě zdravých měst
 • podpora ze strany spolupracujících organizací a partnerů
 • postupně se zlepšující ukazatele zdraví v ČR
 • možnost využít rozšiřující se základnu tipů dobré praxe z různých zdrojů
 • možnosti využití dotací z různých zdrojů
 • přirozený zájem občanů o zdraví
 • zdraví je průřezové téma – zlepšení v ostatních oblastech má kladný vliv na veřejné zdraví
 • téma zdraví je mediálně atraktivní
 • ekonomický tlak může vést k většímu zájmu o zdraví
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby
 • demografický vývoj, tj.stárnutí populace, se všemi zdravotními, sociálními a ekonomickými dopady v budoucnosti
 • hospodářská nestabilita a nedostatek financí pro rozvoj města, pro rozvoj zdravotních služeb ve městě i pro aktivity podpory zdraví  
 • zvýšení podílu sociálně slabého a vyloučeného obyvatelstva se slabým zájmem o zdraví
 • politická nestabilita
 • extremismus a xenofobní nálady určité části veřejnosti
 • trvalá a ze strany města těžko ovlivnitelná hrozba mimořádných situací s výrazným negativním dopadem na zdraví obyvatel (pandemie nebo epidemie infekcí, přírodní jevy)
 • nárůst byrokracie vč. komplikovaného systému dotačních podmínek řady dotačních titulů 
 • vysoká nabídka neověřených a neúčinných metod "pro zdraví" ve veřejném prostoru  

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele

Město Chrudim vyvíjí dlouhodobě cílevědomou snahu o zlepšování v oblasti tvorby podmínek pro zdraví občanů města a může se pochlubit řadou nesporných úspěchů. Silnou stránkou je práce s veřejností a nabídka různých aktivit pro občany všech věkových kategorií. To vyplývá z předložené zprávy, přiložených dokumentů i z mé zkušenosti při návštěvě města. 

Drobnější výhrady jsou uvedeny v textu posudku k jednotlivým kapitolám auditu. Zde shrnuji doporučení pro město pro další období:     

 • Každý dokument strategického plánování v oblasti zdraví by měl mít mít nastavené jasné a měřitelné indikátory plnění umožňující jednoznačné vyhodnocení, pokud je to možné. Zdraví obyvatel je ovlivněno mnoha vlivy, z nichž jen část může ovlivnit město svojí politikou a praktickými kroky. Město by proto mělo definovat, jaké jsou jeho možnosti situaci pozitivně měnit a které ukazatele tedy má smysl stanovit a hodnotit, chce-li vyhodnotit vlastní podíl na zdraví občanů. Strategické dokumenty pak mají být pravidelně vyhodnocovány podle těchto indikátorů, výsledky konzultovány s odborníky na veřejné zdraví a předkádány voleným zástupcům - zastupitelům.  
 • Na Analýzu zdravotního stavu má navazovat odborná interpretace a z ní mají vycházet priority strategického plánování zacílené na potřeby města, jinak se stává analýza samoúčelnou. Na zjištěné skutečnosti má také navazovat šetření a jednání s místními odborníky s cílem objasnit zejména ty ukazatele a trendy, v nichž se objevují výraznější odchylky od celostátních dat. Totéž se týká i jiných podkladových studií. Doporučuji také data z Analýzy využít pro informační a osvětovou kampaň pro veřejnost. 


Hodnotící výrok

Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínekStav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK


5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta 0
Chrudim má zpracované všechny potřebné strategické dokumenty,avšak při návštěvě ve městě nebylo doloženo, že došlo k pozitivnímu posunu při využívání těchto materiálů při tvorbě zdravotní politiky města. V oblasti integrace zdravotních hledisek do strategického plánování a rozhodování je v Chrudimi situace dobrá a stabilní, ale nedošlo k pozitivnímu vývoji a zlepšení.
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
5.1.1 Dochází k systematickému plánování zdravotních služeb v souvislosti s problémy zdraví obyvatel ve městě?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město plynule přechází na systematické plánování v oblasti zdraví na základě zpracovaných dokumentů a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných projednání a komunitního plánování - https://www.dataplan.info/cz/chrudim/ocima-lidi/planovani-s-verejnosti/komunitni-plan-zdravi-a-kvality-zivota-chrudim-2015-2016.

Poprvé byl zdravotní stav obyvatel zanalyzován v roce 2007, kdy vznikla dle metodiky MZČR a NSZM ČR ve spolupráci s KHS a ZÚ Analýza zdravotního stavu obyvatel města Chrudim - 2007. http://www.chrudim.eu/public/File/profil_zdravi_2007.pdf

Tento materiál byl prvním dokumentem, který se věnoval zdravotnímu stavu obyvatelstva města Chrudim. K jeho posouzení v kontextu regionu Chrudimska, celého Pardubického kraje i celé České republiky byla využita data získaná z ÚZIS Praha i z krajského pracoviště Pardubice. Doplňující informace byly získány z Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích. Na Profil zdraví následně navázalo zpracování a realizace Zdravotního plánu města, který určuje dlouhodobé priority města Chrudim v oblasti podpory zdraví a zlepšování zdravotního stavu obyvatel města.

Analýza zdravotního stavu obyvatel v roce 2014 byla vypracována SZÚ. Jedná se o druhou část analýzy zdravotních ukazatelů pro město Chrudim. Oproti první analýze je především rozšířeno období dostupnosti dat přímo pro samotné město, bude tedy snazší rozpoznat eventuelní změny v trendech vývoje ukazatelů. Samozřejmě je vývoj doplněn o další roky, poslední analyzovaná data jsou z roku 2012. Předkládaný text navazuje na první analýzu a je její nedílnou součástí. http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/analyza_zdravotniho_stavu_chrudim_2015.pdf

Na základě tohoto dokumentu proběhla v pracovní skupině pro Zdravotní plán aktualizace Zdravotního plánu města Chrudim na roky 2015 – 2018 https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/koncepce/zdravotni-plan-mesta-chrudim-2015-2018?typ=struktura .

Priority stanovené ve Zdravotním plánu byly konzultovány i v Komisi sociální a zdravotní, která je z 90% tvořena lékaři.

Tento Zdravotní plán je schválen ZM, je pravidelně v pracovní skupině vyhodnocován.  Jsou nastaveny komunitní indikátory. Je stanoven optimální směr, zodpovědná osoba a popis indikátoru.

Řešení problémů prolíná Komunitním Plánem zdraví a kvality života a Komunitním plánem sociálních služeb.

https://www.dataplan.info/cz/chrudim/ocima-lidi/planovani-s-verejnosti/komunitni-plan-zdravi-a-kvality-zivota-chrudim-2015-2016

https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/koncepce/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-ve-meste-chrudim-2012-2015

Při komunitním plánování se objevují i problémy, které nejsou v pravomoci města. Tyto jsou řešeny ve spolupráci s Pardubickým krajem.

V roce 2015 byla Univerzitou Palackého, katedrou Rekreologie provedena studie podle metody HBSC zaměřená na zdraví a životní styl dětí a školáků v Chrudimi. Pro školy, zastupitele, komise a pracovní skupiny byl připraven seminář, kde byly prezentovány výsledky.

http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vyzkumna-zprava-hbsc--chrudim--final.pdf

přílohy - Analýza zdavotního stavu obyvatel,  prezentace Zdravotnické ukazatele ve vztahu ke zdravotnímu plánu města Chrudimi a indikátory ke Zdravotnímu plánu

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?

Hodnota indikátoru:

Plánování zdravotních služeb v souvislosti s problémy ve městě probíhá. Je zahrnuto do komunitního plánování ve městě.

Sebehodnocení +1

Město má zanalyzovaný stav zdravotního stavu obyvatel. S výsledky této analýzy pracuje ve svých strategických dokumentech. Tyto dokumenty vyhodnocuje i z hlediska dopadu na životní prostředí a zdraví.

Komunitní plán zdraví a kvality života - je vyhodnocován každoročně v rámci 10P. Prezentace s postupem řešení problému je dostupná na webových stránkách města.

Zdravotní plán je vyhodnocován sestavenou sadou indikátorů každý rok a jednou za tři roky předložen ZM společně s návrhem nového Zdravotního plánu .

Hodnocení oponenta 0
Město má aktualizované strategické dokumenty pro oblast zdraví (Analýzu zdrav.stavu obyvatel, Zdravotní plán, Komunitní plán zdraví a kvality života a související dokumenty jako Kom.plán soc.služeb a další). Dokumenty jsou pro veřejnost dohledatelné na webu města. Analýza zdrav.stavu obyvatel je zpracována v základní verzi, se stručným komentářem se základním hodnocením dat, grafy jsou bez tabulkové části. Je vcelku zjevné, že při zpracování tohoto materiálu neprobíhala komunikace mezi zpracovatelem Anlaýzy a zástupci města. Analýza v této podobě je podle mého názoru pro veřejnost, pro zastupitele a další vedoucí činitele ve městě nepříliš srozumitelná a není tak využit informační a osvětový potenciál, který tento materiál má. Chrudim má aktualizovaný Zdravotní plán města. Vyhodnocování Zdrav.plánu není zcela v souladu s Metodikou NSZM pro Zdrav. plány. Dle sdělení zástupců města na návštěvě a dle textu auditu je Zdravotní plán vyhodnocován pravidelně v prac.skupině, kde také dochází k jeho aktualizaci. Výsledky studie HBSC, byť prezentované na odborných fórech, nebyly dostatečně vytěženy pro tvorbu zdrav.politiky města. V rámci Komunitního plánu zdraví a kvality života je prokazatelně pravidelně vyhodnocováno pouze Desatero problémů, vzešlé z Fóra zdravého města.Přetrvává situace, že jmenované strategické dokumenty jsou spíše deklarací, než nástrojem sloužícím ke konkrétnímu plánování.
5.1.2 Zabývá se město zdravím a dopadem na zdraví ve svých strategiích?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Strategické dokumenty zpracované pro potřeby města – Územní plán – je posouzen z hlediska SEA. Problematika zdraví je poté integrována do nového Strategického plánu pro udržitelný rozvoj města, který je posouzen také z hlediska SEA – i ve vztahu ke zdraví. http://www.chrudim.eu/cs/download/upr/strategicke_dokumenty/sp_chrudim_sea_2015.pdf

V rámci hodnocení vlivů jednotlivých opatření - viz kapitola 6 - nebyly identifikovány žádné významnější negativní vlivy na lidské zdraví. Naopak u řady opatření se dají předpokládat potenciálně pozitivní vlivy na veřejné zdraví.

Speciální význam přičítám doporučenému opatření  B.2.4 Snižování negativního vlivu dopravy na životní prostředí - v případě působení silniční dopravy jde nejen o hluk, ale i dopravní zplodiny, bezpečnost apod. Realizace záměrů v této oblasti má potenciálně významný pozitivní vliv na zdraví a životní prostředí - komplexní.

Navržená opatření plně korelují s dlouhodobou snahou o integraci zdravotních hledisek do plánování a rozhodování města - systematickým zájmem o zdraví obyvatelstva.

V rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 byla zpracována Analýza zdravotního stavu obyvatel (dle stanovených odborných indikátorů) a data z této studie jsou využívána pro procesy rozhodování ve městě i jako podklad pro tvorbu strategických dokumentů města - mj. části STRATEGICKÉHO PLÁNU.

Strategický plán pro udržitelný rozvoj města Chrudim 2015 - 2030

Nový Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudim je připraven ke schválení na březnové ZM. Jeho hlavní vizí je Chrudim -  město s bohatou historií, vysokou kvalitou života, slibnou budoucností – udržitelné a zdravé město, kde stojí za to žít.

V tomto novém strategickém dokumentu je problematika zdraví zahrnuta do  Rozvojové oblasti C

Sociálně - společenská oblast (sociální oblast, zdraví, vzdělávání, kultura, sport, volnočasové aktivity). 

V oblasti je řešena jak problematika zdraví, tak i sociálních služeb – je třeba chápat zdraví jako komplexně. V opatřeních je zdraví řešeno v těchto bodech - C 3.1. – C 3.7. (příloha strategická mapa)

Zdraví je také součástí KPSS. Oblast prevence úrazů je řešena odbornou koncepcí – Bezpečná komunita.

V komunitním Plánu zdraví a kvality života, který je každoročně po veřejném projednání aktualizován, je řešena oblast zdraví v rámci následujících oblastí: 

B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL / ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

E. SOCIÁLNÍ OBLAST, BYDLENÍ, ZAMĚSTNANOST

F. SOCIÁLNĚ – PATOLOGICKÉ JEVY

https://www.dataplan.info/cz/chrudim/ocima-lidi/planovani-s-verejnosti/komunitni-plan-zdravi-a-kvality-zivota-chrudim-2015-2016

Komunitní plán sociálních služeb ve městě Chrudim 2016 - 2018

Zdravotní problémy jsou řešeny částečně také v rámci Komunitního plánování sociálních služeb. V lednu 2016 byl schválen Komunitní plán sociálních služeb ve městě Chrudim 2016 - 2018.

V rámci komunitního plánování se schází 3 pracovní skupiny:

1. skupina Oblast péče o osoby se zdravotním postižením  včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

2. skupina Oblast péče o rodinu, děti a mládež

3. skupina Oblast péče o osoby ohrožené závislostmi, nepřizpůsobivé, minority, osoby v krátkodobé sociální krizi, nezaměstnané

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?

Hodnota indikátoru:

ANO

 

Sebehodnocení +1

Posuzovaná dokumentace v dostatečné míře respektuje cíle stanovené relevantními strategickými dokumenty. Návrhové lokality územního plánu lze, v případě uplatnění výše doporučených opatření, považovat z hlediska životního prostředí a vlivu na veřejné zdraví považovat za akceptovatelné.

Hodnocení oponenta 0
Téma zdraví se objevuje ve všech příslušných strategických dokumentech. Výhrady jsou popsány v kap.5.1.1.
5.1.3 Má město zpracován přímo Zdravotní plán města?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Zdravotní plán představuje důležitou součást strategické dokumentace města. Jedná se o odborný dokument (koncepci), jehož cílem je nastavit základní systémový rámec v oblasti podpory zdraví obyvatel. Zdravotní plán navazuje na Zdraví 21 Zdraví 2020.

Zdravotní plán města Chrudim je zpracováván již od roku 2008. Od této doby probíhá pravidelně jeho aktualizace. Zdravotní plán je rozpracován ve struktuře - Priority (s ohledem na priority Zdraví 21 a Zdraví 2020), cíle, opatření a aktivity. Poslední verze Zdravotního plánu na období 2015 - 2018 byla schválena Zastupitelstvem města dne 18. 5. 2015.

příloha - Zdravotní plán města 2015 - 2018

https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/koncepce/zdravotni-plan-mesta-chrudim-2015-2018?typ=struktura

Na stanovené priority jsou navazovány opatření a konkrétní aktivity, které jsou dle možností provazovány s rozpočtem města. Tyto priority se také stávají tématy pro grantová témata Zdravého města a MA 21. Zde se naskýtá možnost pro podporu partnerských organizací, které se stávají realizátory dílčích akcí podporující zdravý životní styl.

Pro realizaci Zdravotního plánu je RM ustavena pracovní skupina pro Zdravotní plán. Ta je složena ze zástupců MěÚ, lékařů, ale i zástupců organizací, které uvádějí priority plánu do praxe. Tato skupina se schází cca 2 ročně, jinak dle potřeby. Připravuje aktualizaci plánu, vyhodnocuje indikátory a zabývá se i analýzou výsledků těchto nastavených indikátorů.

příloha - složení pracovní skupiny pro zdravotní plán města

Zdravotní plán je projednáván i v komisi sociálně zdravotní, která je tvořena převážně lékaři. Dochází zde i k rozboru výsledků analýz.

Sebehodnocení +1

Zdravotní plán má město již od roku 2008. V roce 2015 zastupitelstvo města schválilo aktualizaci Zdravotního plánu. Do projednávání plánu je zapojena i odborná veřejnost.

Hodnocení oponenta 0
Město má aktuální Zdravotní plán, který je v souhladu s rámcovými cíly Zdraví 2020/Zdraví 21. Výhrady jsou popsány v kap. 5.1.1. Situaci hodnotím jako srovnatelnou s rokem 2013.
5.1.4 Má municipalita vlastní dotační program na podporu aktivit Zdraví 21 / Zdraví 2020?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Problematiku zdraví můžeme najít ve  4 existujících dotačních titulech:

Grantový systém Zdravého města a MA 21 - příloha grantová témata 2016

Cílem grantového systému je podpora města Chrudim následujícím aktivitám:

Aktivity reagující na potřeby a problémy identifikované komunitním Plánem zdraví a kvality života Zdravého města Chrudim 

Aktivity reagující na problémy vzešlé z veřejného diskuzního fóra – „Desatero problémů města Chrudim"

Aktivity reagující na problémy vzešlé z mladého fóra - Desatero problémů města Chrudim očima mladé generace

Aktivity související s dalšími odbornými koncepcemi - např. Zdravotní plán, Bezpečná komunita apod.

Dotace ostatní – nezařaditelné mezi sport a kulturu

Dotace sportovní – podpora sportu pro registrované sportovce

Dotace přímé – především pro organizace působící v sociální sféře

http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/granty-zm.html

Sebehodnocení +1

Oblast zdraví je součástí dotačních programů města Chrudimi, přičemž dochází k propojení a zvyšování efektivity působení na obyvatele.

Hodnocení oponenta +1
Systém grantové podpory je v oblasti zdraví dobře nastavený a fungující, hodnotím jako stabilní.
5.1.5 Plní a vyhodnocuje municipalita vybrané cíle Zdraví 21 / Zdraví 2020?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Cíle Zdraví 21 jsou provázány do realizace Zdravotního plánu. Je zde také soulad priorit města s Akčními plány v rámci implementace Národní strategie Zdraví 2020.

Realizované cíle Zdraví 21, na nichž spolupracujeme s partnery ZM a MA 21.

CÍL 3: ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA
CÍL 4: ZDRAVÍ MLADÝCH
CÍL 5: ZDRAVÉ STÁRNUTÍ
CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ
CÍL 9: SNÍŽENÍ VÝSKYTU PORANĚNÍ ZPŮSOBENÝCH NÁSILÍM A ÚRAZY
CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
CÍL 11: ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL
CÍL 12: SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI A TABÁKEM
CÍL 13 - ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

Sebehodnocení +1

Zdravotní plán města je koncipován na základě cílů Zdraví 21/Zdraví 2020.

Hodnocení oponenta +1
Soulad s hodnocením města.
5.1.6* Vyhodnocuje pravidelně municipalita plnění vybraných cílů Zdraví 21 / Zdraví 2020?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Vyhodnocování je prováděno pravidelně v pracovní skupině pro Zdravotní plán města, která je jmenovaná Radou města. Pracovní skupina je složena z odborníků – lékařů, KHS, ale i osob, které se zabývají prevencí obecně u různých cílových skupin. Probíhá pravidelně cca každý rok. Na základě vyhodnocení je pak aktualizován Zdravotní plán města Chrudim. V mezidobí plánu probíhá analýza výsledků, trendů. Na jejich základě se poté připravují akce, kampaně a dílčí projekty.

příloha - indikátory ke Zdravotnímu plánu města

Úrazy jsou vyhodnocovány v rámci komunitního projektu Bezpečná komunita.

http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/bezpecna-komunita.html

Sebehodnocení +1

Vyhodnocování probíhá pravidelně v pracovní skupině pro Zdravotní plán. V letošním roce budeme mít už výsledky k porovnání.

Hodnocení oponenta +1
Vyhodnocování pomocí systému indikátorů je přehledné pro pracovní skupinu, méně pro externí hodnotitele. Od posledního auditu došlo k posílení odborné složky týmu. Výhrady k systému hodnocení Zdravotního plánu jsou popsány v kap. 5.1.1.

5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Sebehodnocení +1

Město Chrudim zná ukazatele zdravotního stavu obyvatel a přihlíží k výsledkům z monitoringu ve strategickém plánování. Aktivně působí v oblasti osvěty veřejnosti se zaměřením na problémová témata vyplývající z dat o zdravotním stavu obyvatel Chrudimi. Podporuje preventivních aktivity dotačními prostředky dle stanovených priorit a též vytváří vlastní preventivní programy.

Zhodnocením dosavadního vývoje zdravotních ukazatelů je obtížné vymezit vliv aktivit obce na zdraví lidí, přesto lze poukázat na většinu pozitivních trendů o zdravotním stavu obyvatel města Chrudimi. Zdravotní ukazatele obyvatel na území ORP Chrudim vykazují ve většině případů lepší dlouhodobé hodnoty, než jsou průměrné hodnoty těchto ukazatelů v ČR (incidence nádorů, sexuálně přenosných onemocnění, celková úmrtnost).

Na zřetel bereme zvyšující se počet onemocnění diabetem a alergiemi, který však kopíruje celorepublikově vzrůstající trendy.

Zvláště zvýšenou pozornost zaslouží nárůst incidence hospitalizací pro nádory u mladých lidí do 24 let patrný od roku 2009 (nadprůměrně více než v ČR).

 

 

Hodnocení oponenta +1
Tuto oblast vnímám jako tradičně silnou stránku města. Od r. 2013 dochází ke kontinuálnímu zlepšení, město zohlednilo připomínky posledního auditu v této oblasti.
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
5.2.1 Jaká je spolupráce vládních a nevládních organizací v regionu, které se zabývají podporou zdraví, se samosprávou?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Vládní i nevládní organizace spolupracují se samosprávou aktivně a ve velké míře se podílí na podpoře zdraví a zdravého životního stylu všech generací. Bývají partnery města při pořádaných akcí pro veřejnost.

Od vstupu do NSZM se spolupráce NNO se samosprávou pozitivně vyvíjí, organizace participují na akcích pořádaných městem a naopak město organizace podporuje v rozvoji jejich aktivit, které přispívají k podpoře zdraví.

Organizace jsou podporované i přímo z rozpočtu města (v případě příspěvkových organizací a obchodních společností) nebo prostřednictvím dotací a grantů.

Akce jsou pravidelně připravované ve spolupráci s partnery a NNO, které město podporuje.

příloha - závěrečné zprávy z kampaní http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/akce-a-osvetove-kampane.html

Je třeba dále rozvíjet spolupráci s podnikateli (Burza Filantropie apod.)

 • 5.2.E Podpora NNO a dalších organizací zabývajících se zdravím ?

Organizace jsou podporované i přímo z rozpočtu města (v případě příspěvkových organizací a obchodních společností) nebo NNO a školy prostřednictvím dotací a grantů.

Školy podporijící zdraví získávají finanční podporu v rámci položky rozpočtu ZM a MA 21.

Sebehodnocení +1

Organizace jsou podporované i přímo z rozpočtu města (v případě příspěvkových organizací a obchodních společností) nebo NNO a školy prostřednictvím dotací a grantů.

Akce jsou pravidelně připravované ve spolupráci s partnery a NNO, které město podporuje.

Hodnocení oponenta +1
Souvisí s předchozí otázkou. Systém spolupráce vidím jako dlouhodobě fungující, s pozitivním vývojem.
5.2.2 V jakém rozsahu a s jakým ohlasem jsou pořádány preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Příprava osvětových kampaní probíhá na koordinačních schůzkách společně s partnery ZM a MA 21.

Každý rok bývají ve spolupráci s partnery připraveny následující kampaně:

Den Země, Světový den bez tabáku, Týden pro fairtrade a Férový piknik, Národní dny bez úrazů, Dny zdraví, Biojarmark, Evropský týden mobility a Evropský den bez aut. Jsou připravovány pro široké spektrum cílových skupin. Každá tato kampaň v sobě zahrnuje další dílčí aktivity, které jsou garantovány našimi partnery. Akce pořádané v rámci Dnů zdraví jsou zaměřené na aktuální priority, které vyplývající ze Zdravotního plánu města.

V roce 2015 byla připravena pro ZŠ akce s názvem „Učíme se zdravě žít“, která vycházela ze zpracované studie HBSC.

Nově byla do programu akcí zařazena Roadshow k prevenci rakoviny, která proběhla v areálu Chrudimské nemocnice.

Více na: http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/akce-a-osvetove-kampane.html

V rámci průzkumu spokojenosti obyvatel jsme hodnotili i kvalitu osvětových kampaní – tak, jak to vnímají dotazovaní.

Dotazovaní měli rovněž uvést spokojenost s kvalitou osvětových kampaní, které se pravidelně konají ve městě. Nejvíce jsou spokojeni s kvalitou kampaně Biojarmark a Dny zdraví. Obecně lze říci, že respondenti jsou spokojeni s kvalitou všech pořádaných osvětových kampaní ve městě. Stejně tak tomu bylo v roce 2011, kdy byla otázka osvětových kampaní ve městě začleněna do dotazníku prvně.

http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vysledky_a1_chrudim_2015.pdf

Počty účastníků jednotlivých kampaní jsou zachyceny ve výroční zprávě Zdravého města a MA 21.

http://www.chrudim.eu/cs/download/upr/pelmel/vyrocni_zprava_zm_ma21_chrudim.pdf

http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/upr_vyrocni_zprava_zm_ma21_chrudim_2014.pdf

Velkou oblastí je i realizace projektů podporující zdraví, které řešíme také ve spolupráci s partnery – jak školami mateřského i základního školství, tak i patřičnými NNO. Zpočátku byly školy podpořeny ze strany města při proškolování, aplikaci metodik a byly vybaveny potřebnými pomůckami. V současné době jsou tyto programy již zahrnuty do vzdělávacích plánů škol dle potřeby.

Na základě výsledků zpracované studie dle HBSC o Zdraví a životním stylu školáků byla pracovní skupinou připravena akce Učíme se zdravě žít. Akce byla zaměřena na podporu zdravého životního stylu a opírala se o výsledky studie "O zdraví a životním stylu dětí a školáků z chrudimských základních škol", kterou zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci a metodicky byla řešena podle metody HBSC. Připraveny byly workshopy zaměřené na prevenci závislostí - kouření, požívání alkoholu či drog, prevenci úrazů - ošetření drobných poranění či poskytování první pomoci, zásady zdravého stravování a pohybové aktivity - koloběžkování, kruhový trénink a lanové aktivity zaměřené na týmovou spolupráci. Workshopy na jednotlivých stanovištích zajišťovali odborní lektoři. Se zajištěním programu pomáhali i dobrovolníci. Akce proběhla za podpory Programu švýcarsko-české spolupráce.https://www.facebook.com/media/set/?set=a.865102310209622.1073741853.588630844523438&type=3

S výsledky studie, kterou pro město vypracovala Univerzita Palackého v Olomouc byli na semináři seznámeni ředitelé a pedagogové základních škol v Chrudimi, zastupitelé města či členové odborných pracovních skupin či komisích Rady města.

Fotodokumentace k uskutečněným akcím:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.918138514906001.1073741857.588630844523438&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.910009819052204.1073741856.588630844523438&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.865102310209622.1073741853.588630844523438&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.858424177544102.1073741852.588630844523438&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.746771425376045.1073741848.588630844523438&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.740159756037212.1073741847.588630844523438&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.733977269988794.1073741846.588630844523438&type=3

Video:

http://www.chrudim.tv/video_1197.html

 • 5.2.A Preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu ?

Hodnota indikátoru:
2012:6 osvětových akcí

2013: 6

2014: 6

2015: 7

 

Sebehodnocení +1

Počet akcí na podporu zdraví od roku 2002 stoupá, stejně jako počet zapojených organizací a účastníků akcí. Počet osob bývá měřen někdy počtem registrovaných účastníků, někdy kvalifikovaným odhadem. V roce 2015 došlo k nárůstu - byla pořádána akce Učíme se zdravě žít.

Hodnocení oponenta +1
Rozsah kampaní a akcí pro podporu zdraví je pestrý, město se snaží o zlepšování nabídky a o pokrytí aktuálních témat.Je snaha o základní vyhodnocení efektivity akcí, kritérii jsou především počty účastníků a dotazníková šetření spokojenosti. Zde je prostor pro zlepšení metod evaluace. Realizace aktivit je široce zdokumentována, dokumentace je k dispozici i na sociálních sítích.
5.2.3 Jaké aktivity na podporu nekouření město podporuje/organizuje a kolik se ve městě nachází nekuřáckých provozoven (částečně oddělené, celé)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21, připravilo projekt s názvem „Nekuřácké provozovny ve městě Chrudim“. Ten reaguje především na jeden z bodů Desatera problémů města Chrudim očima mladé generace (Zvýšit počet nekuřáckých zařízení).

Cílem projektu Nekuřácké provozovny je certifikovat a označit provozovny, které vytvoří místo ve svém zařízení, kde budou občané chráněni před vlivy pasivního kouření – vymezí minimálně samostatnou místnost určenou výhradně nekuřákům po celou dobu provozu, do které je zajištěn přístup přes nekuřácké prostředí.

 

Do projektu se v roce 2010 přihlásilo 13 zařízení. Po zhodnocení stanovených podmínek odbornou komisí složenou ze zástupců Krajské hygienické stanice, Městské policie a Městského úřadu v Chrudimi, bylo nakonec certifikováno 9 z nich, 5 z nich je zcela nekuřáckých. Komise posuzovala označení kuřáckých a nekuřáckých prostor, skutečný stav, kde se smí a nesmí kouřit, možnost odvětrávání a celkový přístup provozovatele k projektu.

V roce 2012 se v rámci druhého kola tohoto projektu přihlásilo 8 zařízení. Po zhodnocení stanovených podmínek odbornou komisí složenou ze zástupců Krajské hygienické stanice, Městské policie, Městského úřadu Chrudim, Mama klubu a Studentského parlamentu, prošla certifikací všechna zařízení.

Komise posuzovala označení kuřáckých a nekuřáckých prostor, skutečný stav, kde se smí a nesmí kouřit, možnost odvětrávání a celkový přístup provozovatele k projektu. Všechna zařízení jsou nyní zcela nekuřácká.

V rámci Světového dne bez tabáku 31. 5. slavnostně předal starosta města Chrudim Petr Řezníček zástupcům těchto provozoven certifikát „Nekuřácký prostor“ spolu se samolepkou, která označuje jednotně všechna tato zařízení.

Certifikovaná zařízení v roce 2010:

 • Kavárna „V Mraveništi“
 • Restaurace „ U Kapličky
 • Pizzerie Pod letištěm Chrudim
 • Restaurace Bohemia a Cukrárna u Myšáka
 • Čajovna Lůna
 • Restaurant Neuperský dvůr
 • Pizzerie U žíznivého mnicha v Hrochově Týnci
 • Farma Slunečný Dvůr spol.s.r.o.

Certifikovaná zařízení v roce 2012:

 • Cukrárna Alena
 • HOTEL RESTAURANT FORTNA
 • Jídelna – KRUH ZDRAVÍ
 • Cukrárna – kavárna Melvin
 • Obchod MLSNÝ PECIVÁL – ČAJ & KÁVA & ČOKOLÁDA
 • Duhová kavárna Momo Chrudim, o. p. s.
 • Pension a Café Polosport
 • Restaurace Tlustá Matylda

V současné době máme v Chrudimi již 15 nekuřáckých provozoven s certifikátem města Chrudim (cukrárny, kavárny, restaurace, pizzerie, penziony, jídelny apod.).

http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/nekuracke-provozovny/nekuracke-provozovny.html
http://www.chrudim.tv/video_315.html
http://www.chrudim.tv/video_317.html

 • 5.2.D Aktivity na podporu nekuřáckého prostředí ?

Hodnota indikátoru:

V současné době máme v Chrudimi již 15 nekuřáckých provozoven s certifikátem města Chrudim (cukrárny, kavárny, restaurace, pizzerie, penziony, jídelny apod.).

Sebehodnocení +1

Počet nekuřáckých provozoven ve městě v současné době klesá vlivem ukončených pronájmů. V roce 2016 budeme opět připravovat další kolo certifikace. 

Hodnocení oponenta 0
Od posledního auditu v roce 2012 nedošlo v oblasti k rozvoji, jak dokazuje i text auditu. Vzhledem k připravovaným úpravám legislativy v této oblasti je sporné, zda má město realizovat další kolo certifikace nekuřáckých provozoven, spíše je vhodné zaměřit se na jinou formu podpory nekuřáckého veřejného prostoru.
5.2.4 Jaký je počet dětských hřišť a jak město podporuje pohybovou aktivitu dětí a mládeže?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim má celkem 60 hřišť. Z toho je 33 dětských hřišť (plocha o jednom či více herních prvků, jako je kolotoč, skluzavka, houpačka, pískoviště a pod. nebo plocha o jedné či více herních sestavách).

Z toho je 27 sportovních hřišť (plocha asfaltová, mlatová, antuková, pro kopanou, tenis, košíkovou, volejbal, nohejbal a pod.). Další možností je sportování na travnatých plochách.

Ze zákona č. 22/1997 Sb.,  nařízení vlády č. 173/1997 a ČSN EN 1176-1 až 1176/7, ČSN EN 1177 je odpovědný za provozování dětských a sportovních hřišť jejich vlastník, což je Město Chrudim.

Správu a údržbu dětských a sportovních hřišť v Chrudimi a místních částech zajišťuje úsek údržby zeleně Odboru investic města Chrudim.

V rámci komplexní správy a údržby hřišť je prováděna:

 1. Hlavní roční kontrola dětských a sportovních hřišť  1x za 12 měsíců
 2. Provozní kontrola  1x za 3 měsíce (4x za rok)
 3. Běžná vizuální kontrola je prováděna dle četnosti užívání hřišť od března do prosince, v rozsahu 1x za 1 až 3 týdny, (při rozsahu 1x za týden se jedná o cca 43 prohlídek /8 oblastí/za rok), (při rozsahu 1x za 2 týdny se jedná  o cca 21 prohlídek /7 oblastí/za rok), (při rozsahu 1x za 3 týdny se jedná  o cca 14 prohlídek /4 oblastí/za rok)
 4. Běžná údržba, včetně úklidu dětských a sportovních hřišť, je prováděna dle četnosti užívání hřišť, od března do prosince, v rozsahu 1x za 1 až 3 týdny, (při rozsahu 1x za týden se jedná o cca 45 prohlídek /8 oblastí/za rok, při rozsahu 1x za 2 týdny se jedná  o cca 22 prohlídek /7 oblastí/za rok, při rozsahu 1x za 3 týdny se jedná  o cca 15 prohlídek /4 oblastí/za rok)

 

V Rekreačních lesích Podhůra zajišťují správu a údržbu dětských a sportovních hřišť Městské lesy Chrudim s.r.o., a to na základě smlouvy o výpůjčce.

Rekonstrukce dětských hřišť probíhá za účasti veřejnosti.

 • 5.2.B Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ?
Hodnota indikátoru:
60 hřišť
Sebehodnocení +1

Dětských hřišť ve městě přibývá, dochází ke kontrole a dovybavení hřišť stávajících, v roce 2014 byly instalovány prvky pro seniory.

Je nutné dětská hřiště modernizovat a přizpůsobovat požadavkům občanů.

Hodnocení oponenta +1
Stav i vývoj je pozitivní, souhlasím s hodnocením města. Při návštěvě ve městě bylo doloženo vedení veškeré potřebné dokumentace parků, dětských hřišť, případně prostorů pro neorganizovanou pohybovou aktivitu. Pro další období vidím prostor ke zlepšení při otevírání sportovních prostor škol (školních hřišť a zahrad mateřských škol) veřejnosti.
5.2.6 Jak město reaguje na demografický vývoj? Jaký je objem a obsah činností zaměřených na aktivní stárnutí? Jak město tyto aktivity podporuje?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Objem činnosti věnovaný aktivnímu stárnutí má v Chrudimi vzrůstající trend, podílí se na něm město společně s příspěvkovými a neziskovými organizacemi.

Problematikou aktivního stáří se zabývá Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim – příspěvková organizace města.

http://www.socialni-sluzby.cz/zakladni-prohlaseni-centra-socialnich-sluzeb-a-pomoci-chrudim.php

Pro aktivní trávení volného času seniorů, zlepšení jejich kondice a možnosti co nejdéle zůstat v domácím prostředí je možno využít následujících aktivit:

Klub seniorů - celoroční provoz, přednášky, cvičení, turistika, kulturní setkání, zájezdy, výtvarné práce. Klub je otevřen všem seniorům ve městě, město poskytuje prostory a hradí provozní náklady. Program klubu zajišťují senioři sami.

Dobrovolnické centrum Farní charity Chrudim – dobrovolníky i využivateli této služby jsou právě senioři – zajišťují aktivizační programy v pobytových zařízeních

Městská knihovna má pro seniory připravenu nabídku vzdělávacích aktivit : http://www.knihovna-cr.cz/pro-seniory

Doprava MHD pro seniory nad 70 let a držitele průkazek TP a ZTP od roku 2016 zdarma.

Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim ve spolupráci s Městskou policií Chrudim, Rychlou lékařskou pomocí a firmou ELZO Chrudim zajišťuje nepřetržitou službu 24 hodin denně "Signál v tísni".

Ve městě funguje Společnost seniorů a jejich přátel, která připravuje projekty a aktivity pro seniory města.

V rámci příkladu dobré praxe je zveřejněn projekt „Aktivitou proti stárnutí“

https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/chrudim-aktivitou-proti-starnuti

https://www.dobrapraxe.cz/cz/tema/seniori/chrudim-mezigeneracni-souziti

Pro toto cílovou skupinu jsou ve spolupráci s MŠ a NNO realizovány projekty zaměřené na mezigenerační soužití. Nově se zapojují i nově vzniklé NNO.

https://www.youtube.com/watch?v=V9Y5s1ldTRw

https://www.facebook.com/588630844523438/photos/a.588745907845265.1073741828.588630844523438/912024365517416/?type=3&theater

https://www.facebook.com/588630844523438/photos/a.588745907845265.1073741828.588630844523438/913629712023548/?type=3&theater

 • 5.2.C Činnosti věnované aktivnímu stárnutí ?

Hodnota indikátoru:

Problematikou aktivního stáří se zabývá příspěvková organizace města – Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim. Máme podepsanou dohodu o spolupráci.

S programy přicházejí i nové NNO. Akce mají vzrůstající tendenci.

Sebehodnocení +1

V oblasti aktivního stárnutí dochází k pozitivnímu vývoji, situace se plynule zlepšuje a město reaguje na demografický vývoj populace.

Aktivity pro seniory jsou zajišťovány městem a NNO.

Hodnocení oponenta +2
Zde vidím od posledního auditu v roce 2013 výrazné zlepšení. Jako velmi pozitivní vnímám rozšiřující se nabídku aktivizačních programů pro "neorganizované" seniory, čili pro osoby vyššího věku, žijící samostatně, dosud nevyužívající systém sociálních služeb. Pozitivem je také pestrost nabídky a důraz na posilování mezigenerační spolupráce.
5.2.8 Jaká je účast obyvatel v diskusních a dotazníkových šetřeních pořádaných městem ve vztahu k zájmu o zlepšení zdraví?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Ve městě probíhají dotazníková šetření a ankety

Pravidelně je dotazníkovým šetřením sledován evropský indikátor ECI A.1 Spokojenost občanů s místním společenstvím. Šetření proběhlo v letech 2004, 2007, 2009, 2011 a 2015.

V rámci měření tohoto indikátoru je měřena např. spokojenost s dostupností praktických lékařů, s nemocnicí, s kvalitou sportovních zařízení, se zdravotními službami, se sociálními službami. Jako město jsme do standardizovaného dotazníku doplnili i otázku týkající se zdraví.

 

 

Nejvíce respondentů (34,2 %) uvedlo, že se aktivním pohybem či sportem zabývá zhruba 1–3 hodiny týdně. Pouze 16,9 % dotázaných, dle dotazníkového šetření, nesportuje vůbec. S tvrzením, že životní prostředí města má vliv na zdraví obyvatel, respondenti spíše souhlasí (80,5 %).

Obdobné výsledky vyplynuly i z předchozích dotazníkových šetření (2007, 2009 a 2011).

http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vysledky_a1_chrudim_2015.pdf

V roce 2015 bylo dotazováním zapojeno 700 respondentů.

Veřejné projednání Desatera problémů města Chrudim 

Oblast zdraví společně se zdravým životním stylem a sociální tematikou je jednou z 8 kulatých sttolů - oblastí při každoročním veřejném projednání. Účast obyvatel bývá cca stejná - v rozmezí 130 - 160 osob.

Sebehodnocení +1

Účast obyvatel na veřejných projednáním je přibližně stejný, v cílených dotazníkových šetřeních bývá počet stanoven, u anket a dalších akcí souvisí s tématem

Hodnocení oponenta 0
Tuto oblast vidím jako stabilní, bez výraznější změny od r. 2013.
5.2.9 Jakým způsobem je zajištěna výzva obyvatelům města účastnit se diskusních jednání (diskusní fóra na webových stránkách města aj. systémy)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

 Informace s výzvou obyvatelům k účasti na společných setkáních je zajištěna tiskovou zprávou, která je distribuována médiím, na webu města Chrudim a Zdravého města, informace je zveřejněna v Chrudimském zpravodaji, který dostávají občané zdarma, někdy i prostřednictvím video pozvánky a také prostřednictvím plakátů, banerů a osobních pozvánek.

Sebehodnocení +1

Město využívá všech dostupných mediálních prostředků k oslovení veřejnosti.

Hodnocení oponenta +1
Soulad s hodnocením města. Zlepšení vidím pouze v rozvoji úlohy sociálních sítí, situace však byla hodnocena jako dobrá již v roce 2013.
5.2.1* Jsou zapojeny do podpory zdraví vládní a nevládní organizace v regionu, které se zabývají podporou zdraví?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Na řešení problémů týkající se zdraví obyvatel spolupracujeme na místní úrovni s partnery jak odbornými – KHS, Zdravotní ústav, tak i školami a NNO – Střední škola zdravotnická a sociální, MŠ a ZŠ, ČČK, Vodní záchranná služba ČČK, KČT, Mama klub, Ekocentrum Paleta apod.

S partnery máme podepsané dohody o spolupráci. V roce 2015 začala být soustavnější spolupráce s Nemocnicí Chrudim. Společně jsme připravovali odbornou konferenci, kde mělo město Chrudim i prezentaci na téma Systémový přístup města Chrudim k podpoře zdraví a roadshow „Chrudim bojuje s rakovinou“. Vzájemnou spolupráci budeme rozvíjet i v roce 2016. Společně plánujeme Dny zdraví 2016.

Ve spolupráci s Univerzitou Palackého, Fakultou rekreologie byl proveden průzkum zaměřený na zdraví a životní styl školáků dle HBSC.

Nastavenou spolupráci máme i se zdravotní pojišťovnou VZP. V roce 2015 došlo k zintenzivnění spolupráce s Nemocnicí Chrudim - společná konference (PPT) a kampaň zaměřená na prevenci rakoviny ve spolupráci s MZČR - Roadschow https://www.facebook.com/588630844523438/photos/a.588745907845265.1073741828.588630844523438/849616875091499/?type=3&theater .

Pro rok 2016 jsme navázali spolupráci na realizaci dlouhodobého programu podpory zdraví a prevence a společné pořádání Dnů zdraví 2016 s využitím areálu Chrudimské nemocnice.

ukázky vzájmené spolupráce ve videu ze Dnů zdraví:

https://www.youtube.com/watch?v=6X0Z817QWdE

https://www.facebook.com/media/set/? set=a.918138514906001.1073741857.588630844523438&type=3

https://www.youtube.com/watch?v=TBL-fmb8M-U

V roce 2015 byl připraven FESTIVAL O TĚHOTENSTVÍ, PORODU, MATEŘSTVÍ A RODIČOVSTVÍ https://www.facebook.com/588630844523438/photos/a.588745907845265.1073741828.588630844523438/845969772122876/?type=3&theater

Sebehodnocení +1

Město se svými partnery pravidelně připravuje osvětové akce zaměřené na zdraví. Nedílnou součástí v oblasti zdraví jsou i realizované dílčí projekty zaměřené na podporu zdraví – prevence očních vad, vadného držení těla, kouření, zubního kazu, úrazů apod.

Nově nastavena spolupráce s Nemocnicí Chrudima Lékárna.cz.

Hodnocení oponenta +1
Pozitivem je větší snaha o zapojení různých subjektů: nejen organizací města a škol a NNO, ale i soukromých subjektů včetně zdravotnických zařízení. Dobrým počinem je i vyhledávání spolupráce v rámci celostátních kampaní - např. roadshow Rakovina není náhoda nebo zajištění studie o životním stylu školáků HBSC2014 pro území města.
5.2.11* Další informace k tématu
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Posuzování projektů ve strategickém týmu pro udržitelný rozvoj

Strategický tým UR posuzuje projekty v rámci socioekonomického a environmentálního hodnocení projektů. z hlediska 3 pilířů UR, kde jedním z pilířů je hledisko zdravotně sociální.

Strategický plán pro udržitelný rozvoj města Chrudim 2015 - 2030 byl posouzen SEA se zohledněním vlivu na zdraví.

 • 5.2.F* Uplatnění hlediska vlivu na zdraví při posuzování projektů ?

ANO

Sebehodnocení +1

Od roku 2016 je nově zavedeno socioekonomické a environmentální hodnocení projektů a investičních záměrů, kde jedním z kritérií je dopad na zdraví.

Hodnocení oponenta +1
Nový systém hodnocení projektů a investičních záměrů představuje kvalitativní posun v systému hodnocení
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Zaměstnanci se účastní osvětových kampaní v oblasti zdraví, povinné školení absolvují k bezpečnosti práce. Speciální vzdělávání v oblasti zdraví pro pracovníky úřadu probíhá pravidelně každý rok. Zaměstnancům jsou nabízena témata, která si sami volí dle svých zájmů.

V roce 2015 proběhla např. tato školení:

Stres.zátěž a nácvik relaxačních technik, Zvládání každodenního stresu a napětí, Emoční inteligence a její využití v soc. službách, 2x Trénik paměti

 • 5.2.G Vzdělávání zástupců samosprávy a státní správy v oblasti podpory zdraví ?

ANO

Sebehodnocení +1

  Zaměstnanci se účastní osvětových kampaní v oblasti zdraví. Speciální vzdělávání v oblasti zdraví pro pracovníky úřadu probíhá pravidelně každý rok. Zaměstnancům jsou nabízena témata, která si sami volí dle svých zájmů.

Hodnocení oponenta +1
Soulad s hodnocením města.
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město spolupracuje s mnoha NNO, při zpracování odborných analýz využívá služeb odborných institucí, nově je nastavena spolupráce s Chrudimskou nemocnicí. Zapojení podnikatelského sektoru by ale mohlo  být větší.

Město Chrudim spolupracuje s podnikateli v oblasti zdraví při pořádání akcí v rámci kampaně Dny zdraví.

V roce 2015 Katedra rekreologie FTK UP Olomouc zpracovala pro město výzkumnou zprávu Životní styl a zdraví dětí a školáků ve městě Chrudim, která vznikla v souladu s metodikou mezinárodního projektu HBSC http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vyzkumna-zprava-hbsc--chrudim--final.pdf

Partnerem pro Dny zdraví je VZP, která na akci finančně přispívá (10 tis. Kč).

Nastavena je kvalitní spolupráce s KHS a Střední školou zdravotnickou a sociální Chrudim.

Město Chrudim je partnerem Burzy filantropie http://www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj/aktualne/hlasujte-pro-projekty-neziskovek-na-burze-filantropie-v-okrese-pardubice-a-chrudim/

 • 5.2.F Spolupráce s podnikatelskou sférou v oblasti zdraví ?

ANO

Sebehodnocení +1

Město spolupracuje s mnoha NNO v oblasti zdraví, při zpracování analýz využívá služeb odborných institucí. Spolupráce se vyvíjí pozitivně. Město Chrudim je partnerem Burzy filantropie. Je třeba pracovat i nadále na větším zapojení podnikatelského sektoru - větších firem.

Hodnocení oponenta +1
Vnímám snahu města o pozitivní vývoj v této oblasti.

5.3 Zdraví obyvatel

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 5.3 Zdraví obyvatel
Sebehodnocení +1

Zdravotní ukazatele obyvatel na území ORP Chrudim vykazují ve většině případů lepší dlouhodobé hodnoty, než jsou průměrné hodnoty těchto ukazatelů v ČR (incidence nádorů, sexuálně přenosných onemocnění, celková úmrtnost).

Na zřetel bereme zvyšující se počet onemocnění diabetem a alergiemi, který však kopíruje celorepublikově vzrůstající trendy.

Bez povšimnutí nezůstane zvýšený počet salmonelóz a kamplyobakterióz v letech 2012 a 2013, který byl do té doby vždy pod celorepublikovým průměrem. Zejména překvapivý je však dlouhodobý růst incidence hospitalizací pro nádory u mladých lidí do 24 let od roku 2009 (nadprůměrně více než v ČR).

Celková hospitalizovanost je v ORP Chrudim dlouhodobě zhruba o 8 % vyšší než jsou průměrné hodnoty v ČR, nicméně trvale dochází k jejímu poklesu.

Hodnocení oponenta +1
Hodnocení kap. Zdraví obyvatel je obtížné. Z dat o vývoji zdravotního stavu obyvatel ORP Chrudim vyplývá, že většina hlavních ukazatelů zdravotního stavu obyvatel má pozitivní vývoj a kopíruje tak trend České republiky. Z tohoto pohledu je stav i vývoj v Chrudimi pozitivní bez ohledu na skutečnost, že zdravotní stav občanů je ovlivňován množstvím faktorů, z nichž jen menší část je možno ovlivnit zdravotní politikou a aktivitami města. Současně je potřeba vnímat, že data o zdravotním stavu jsou dostupná na úroveň ORP, nikoliv až na úroveň samotného města. V případě ORP Chrudim se jedná o poměrně velké území a občané města Chrudimi tvoří cca 27% z obyvatel ORP.
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
5.3.2 Došlo ke snížení celkové incidence zhoubných novotvarů (bez dg. C44)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Z dokumentu Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města Chrudimi (viz Příloha této kapitoly), zpracovanou SZÚ v r. 2014 (dr. Kodl) vyplývá:

Celková incidence nádorových onemocnění u obou pohlaví v ČR trvale mírně roste. V území ORP Chrudim naopak dochází k poklesu hodnot (2003-2010).  Tento pokles je u mužů strmější než u žen (graf 26 a 27 Analýzy).

V letech 2006, 2011 a 2012 došlo k nárůstu incidence zhoubnými nádory v ORP Chrudim nad průměrné hodnoty za celou ČR.

 • 5.3.D Výskyt zhoubných novotvarů ?

Hodnota indikátoru:

Zdroj dat: DPS-ORP, Incidence zhoubných novotvarů a novotvarů in situ bez dg. C 44, evropský standard:

Chrudim (ORP) - 512,2/100 tis. obyv. (2012)

ČR - 461,2 /100 tis. obyv.(2012)

 

Sebehodnocení +1

Dlouhodobý trend incidence zhoubných nádorů je v území ORP Chrudim klesající u obou pohlaví (na rozdíl od ČR, kde incidence roste).

 

 

Hodnocení oponenta 0
Trend incidence zhoubných nádorů (bez dg C 44) v ORP Chrudim za posledních 10 let mírně klesající u obou pohlaví. Celkově se standardizovaná incidence novotvarů pohybuje v ORP Chrudim blízko průměru ČR, avšak vhledem k menší velikosti lokality pozorujeme značný meziroční rozptyl dat a např. od r. 2009 je zaznamenán strmější nárůst nad průměr ČR, a to zejména u mužů. Vzhledem ke kolísání dat v ORP je definitivní posouzení změn trendů obtížné.
5.3.3 Došlo ke snížení případů výskytu syfilis, kapavky a dalších sexuálně přenosných nemocí?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Z dokumentu Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města Chrudimi, zpracovanou SZÚ v r. 2014 (dr. Kodl) vyplývá:

Výskyt syfilis a kapavky se pohybuje v jednotkách případů. V relativních číslech je incidence těchto onemocnění v ORP Chrudim hluboko pod průměrem ČR. Dlouhodobý trend incidence (2003-2012) lze hodnotit jako stabilní u gonokokových infekcí (kapavka) a mírně klesající v případě onemocnění syfilis.

 • 5.3.I Nově hlášená sexuálně přenosná onemocnění (syfilis, kapavka) ?

Hodnota indikátoru:

Kapavka: 4,8/100 tis.obyv. (ORP Chrudim, 2013); ČR 13,5/100 tis.obyv. (2013)

Syfilis: 3,6/100 tis. obyv.(2013, ORP); ČR 6,8/100 tis. obyv. (2013)

 

 

Sebehodnocení 0

Výskyt onemocnění syfilitidou a kapavkou je v ORP Chrudim nižší než jak je tomu v rámci ČR. Trend lze celkově hodnotit za dlouhodobě stabilní.

Hodnocení oponenta 0
Soulad s hodnocením města. U kapavky je potřeba mít na vědomí, že počet zachycených případů představuje jen menší část reálných onemocnění.
5.3.4 Došlo ke snížení výskytu alimentárních nemocí (salmonelózy, kampylobakteriózy)?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

 Zdroj: DPS - ORP (v rozsahu let 2003-2013). Hlášené případy salmonelózy v daném roce na 100 000 obyvatel podle trvalého bydliště.

Incidence onemocnění působených salmonelami má klesající tendenci v ČR i v území ORP Chrudim. V posledních dvou sledovaných letech (2012, 2013) došlo v ORP Chrudim ke zvýšenému výskytu onemocnění nad průměrné hodnoty v ČR.

Chrudim ORP - 167,8/100 tis. obyv. (2013)

ČR- 97,8 /100 tis. obyv. (2013)

Incidence onemocnění způsobených kampylobateriemi má klesající tendenci v ČR, zatím co v ORP Chrudim dochází dlouhodobě k růstu incidence kampylobakteriózami. Výskyt onemocnění v jednotlivých letech kolísá nad i pod průněrné hodnoty ČR.

Chrudim ORP - 184,7/100 tis. obyv. (2013)

ČR - 175 /100 tis. obyv. (2013)

 • 5.3.J Alimentární onemocnění (salmonelózy, kamplyobakteriózy) ?

Hodnota indikátorů:

Zdroj dat: DPS-ORP

Salmonelózy:

Chrudim ORP - 167,8/100 tis. obyv. (2013);ČR- 97,8 /100 tis. obyv. (2013)

Kampylobakteriózy:

Chrudim ORP - 184,7/100 tis. obyv. (2013); ČR- 175 /100 tis. obyv. (2013)

Absolutní počty:

Salmonelózy – okres Chrudim – absolutní počty:

2013 - 177

2014 - 248

2015 – 216

Kampylobakterióza – okres Chrudim:

2013 - 210

2014 - 271

2015 - 267

 

Sebehodnocení -1

Trend výskytu salmonelóz je v ORP Chrudim klesající, trend výskytu kampylobakterióz naopak mírně stoupá, přestože incidence kampylobakterióz byla dlouhodobě pod průměrem ČR.

Výskyt obou onem. je do značné míry závislý na dobré tepelné opracovanosti masa a na úrovni dozoru v oblasti veřejného stravování (uplatňuje se státní správa - orgány OPVZ). V případě onemocnění salmonelami se často uplatňují též nesprávné hygienické návyky při zpracování potravin a tzv. fekálně-orální přenos, např. z vodních zdrojů (kamplyobakteriózy nevyjímaje).

Incidence alimentárních onemocnění je ukazatel obtížněji ovlivnitelný obcí, přesto osvěta a vzdělávání veřejnosti k dodržování hygienických pravidel ve vlastních domácnostech je v prevenci alimentárních onemocnění pro město vhodnou příležitostí.

Hodnocení oponenta 0
Ačkoliv počet vykázaných případů nekoreluje zcela s počtem skutečně nemocných (ten je vyšší), lze zhodnotit situaci v Chrudimi jako stabilní. V souladu s trendem ČR je počet zjištěných salmonelóz v ORP klesající. Vzrůst počtu evidovaných onemocnění salmonelózou v posledních dvou sledovaných letech může být způsoben meziročním kolísáním nebo vyšším počtem vyšetření u průjmových nemocí, stejně jako mírně stoupající výskyt kampylobakterióz. Sitauci je potřeba nadále sledovat. V auditu není zmiňována výraznější epidemický výskyt těchto onemocnění na území města.
5.3.5 Došlo ke snížení výskytu virové hepatitidy typu A? B? C? Byl nalezen zdroj?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Zdroj: DPS - ORP (v rozsahu let 2003-2013). Hlášené případy virové hepatitidy v daném roce na 100 000 obyvatel podle trvalého bydliště.

Počet nových onemocnění hepatitidami (A,B,C) je v ORP Chrudim dlouhodobě na velmi nízké úrovni. V letech 2009-2010 dosáhla incidence vysoce nadprůměrnou hodnotu (111/100 tis. obyv.), kterou způsobila epidemie hepatitidy A přivlečena pravděpodobně rómským občanem pravděpodobně ze Slovenské republiky a která se rozšířila jak v rómské komunitě, tak i mimo ní. Epidemie se týkala dvou obcí na území ORP Chrudim (Prachovice, Chrast). Informaci poskytla KHS Pk z výroční zprávy o činnosti protiepidemického odd.

Nejvyšší dosažená incidence v ČR v posledních deseti sledovaných letech představovala hodnotu 15,8/100 tis. pro hepatitidu typu A (2008).

 

 • 5.3.K Nová onemocnění hepatitidou typu A,B,C ?

Hepatitida A: Chrudim (ORP) - 1,2/100 tis. obyv. (2013); ČR - 3,3/100 tis. obyv. (2013)

Hepatitida B: Chrudim (ORP) - 0/100 tis. obyv. (2013);ČR - 1,3/100 tis. obyv. (2013)

Hepatitida C: Chrudim (ORP) - 4,8/100 tis. obyv. (2013);ČR - 8,3/100 tis. obyv. (2013)

Nejvyšší incidence v absolutních číslech pro hep. A představuje v ORP Chrudim 92 osob (v r. 2009) a 22 os. (v r. 2010). V letech 2011-2013 již nepřesahuje 5 osob. Pro hep. typu B a typu C nepřesahují absolutní čísla hlášených nových onemocnění 4 osoby v ORP Chrudim.

 

 

 

 

Sebehodnocení 0

Počet onemocnělých osob hepatitidami všech typů je v území ORP Chrudim trvale nízký a celkový trend lze hodnotit jako stabilní (s výjimkou let 2009-2010 v důsledku epidemie hepatitidou typu A.

Přes nízký výskyt hlášených infekcí hep. Ba C je nutné mít na zřeteli, že hep. typu B a zejména typu C, může probíhat bez rozpoznaných příznaků onemocnění. Virus hepatitidy typu B, C je vysoce infekční, přičemž nejvíce se uplatňuje přenos krví a pohlavním stykem. Skutečný počet onemocnění tak může být vyšší než uvádí data ÚZIS.

Hodnocení oponenta 0
Soulad s hodnocením města.
5.3.6 Došlo ke snížení případů hospitalizace pro úrazy a otravy? Celkem a podle příčiny.
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Zdroj dat: DPS -ORP. Standardizovaná hospitalizace v nemocnicích (evropský standard). Hospitalizace podle místa bydliště pacienta.
 Zdroj: ÚZIS ČR (DPS-ORP)

 

Celková standard. hospitalizovanost je v ORP Chrudim u mužů a žen o 8 % vyšší než je průměrná hospitalizovanost v ČR. Trend hospitalizovanosti je dlouhodobě na poklesu v ČR i v ORP Chrudim.

Z hlediska jednotlivých příčin celkové hospitalizovanosti je nejvíce osob hospitalizováno pro KVO, nádory a poranění, což odpovídá i celorepublikovému ukazateli.

Významné je však zjištění, že nad průměrem ČR je v ORP Chrudim hospitalizováno významně více mužů a žen do 24 let na nádorová onemocnění. V roce 2013 tak počet hospitalizovaných na 100 tis. překročil průměr ČR zhruba o čtvrtinu a v roce 2009 dokonce o 50 %!. (nejvyšší průměrná hospitalizovanost pro nádrory do 24 let je v ČR 295,3/100 tis.).

Hospitalizovanost mužů a žen na poranění  a otravy je v ORP Chrudim taktéž trvale vyšší než v rámci celé ČR. Zatímco v ČR je průměrně hospitalizováno pro úrazy a otravy 1744 obyv./ na 100 tis. obyv. (2013), v ORP Chrudim je to 2038,3/100 tis. Celkový trend je však příznivý  - dochází k dlouhodobému poklesu hospitalizovanosti. Rok 2012 byl charakterizovaný v ORP Chrudim zvýšenou hospitalizovaností mužů i žen pro úrazy a otravy. Na dlouhodobém poklesu hospitalizovanosti se nejvíce podílí muži středního věku (45-64 let). Naopak nápadně vyšší hospitalizovanost pro úrazy je u žen ve věku 25-44 let.

Zdroj: DPS-ORP, dle bydliště pacienta v rozsahu dg: S00-T98 (MKN 10)

K bližšímu posouzení využíváme též data projektu Bezpečná komunita (2014). Jsou získána z 1. ošetření v chirurgické ambulanci nemocnice Chrudim a týkají se pouze obyvatel města Chrudimi a jeho částí (viz Příloha). Z vyhodnocení a závěrečné zprávy projektu vyplynulo, že pouze 3 % úrazů ze všech úrazů, které se týkají obyvatel města Chrudimi, si vyžádalo hospitalizaci (2014). V absolutních číslech se jedná o 9 úrazů. Taktéž v rámci projektu Bezpečná komunita byl zaznamenán pokles hospitalizovanosti v letech 2010, 2012, 2014.

Zdroj: chirurg. amb., obyvatelé Chrudimi při 1. ošetření (všechny úrazy, tzn.nejedná se jen o hospitalizace!)

Zdroj: chirurg. amb., obyvatelé Chrudimi při 1. ošetření (všechny úrazy, tzn.nejedná se jen o hospitalizace!)

 

Podrobnější data k projektu Bezpečná komunita - http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/bezpecna-komunita.html

 

 • 5.3.E Hospitalizace pro poranění a otravy ?

Hodnota indikátoru:

Incidence dle místa bydliště:

Celková SDR hospitalizovanost:

 • ORP Chrudim- muži a ženy (2013): 20998,5; ČR 19475,1 (2013).

SDR hospitalizace pro KVO (2012)

 • ORP Chrudim muži a ženy: 2143,2, ČR 2218,1

SDR hospitalizace na nádory (2013):

 • ORP Chrudim muži a ženy: 1170, ČR 1331,6

Poranění a otravy:

Incidence v ORP dle místa bydliště:

ORP Chrudim muži a ženy: 2038,3 /100 tis.(2013); ČR 1744 obyv./ na 100 tis. (2013)

Absolutní čísla:

Muži - ORP Chrudim 1048 mužů (2013) – dle místa bydliště

Ženy - ORP Chrudim 746 žen (2013) – dle místa bydliště

Data z projektu Bezpečná komunita: 2010, 2012 a 2014 (incidence).

2010 - 796 úrazů - 8 % hospitalizovaných

2012 - 353 úrazů - 7 % hospitalizovaných

2014 - 258 úrazů - 3 % hospitalizovaných

 

 

 

 

Sebehodnocení +1

Celková hospitalizovanost je v ORP Chrudim u mužů a žen o 8 % vyšší než je průměrná hospitalizovanost v ČR. Trend hospitalizovanosti je však pozitivní, dlohodobě klesá v ČR i v ORP Chrudim.

Zjistili jsme však, že v ORP Chrudim dochází k nárůstu hospitalizací mužů a žen do 24 let pro nádorová onemocnění. Tento ukazatel je oproti ČR vzestupný.

Hospitalizovanost pro jiné příčiny, a posuzována vzhledem k věku i pohlaví hospitalizovaných, je v ORP Chrudim bez významějších odlišností oproti ČR.

Celková hospitalizovanost pro úrazy a otravy je v ORP Chrudim vyšší než je průměr ČR. Muži jsou hospitalizováni více než ženy. Celkový trend vývoje je příznivý - dochází v ORP Chrudim k dlouhodobému poklesu případů hospitalizací u mužů i žen. Výjimečný byl rok 2012, kdy došlo k vyššímu počtu hospitalizací dle místa bydliště i dle místa hospitalizace (dle místa hospit.=okresní data), to se týká obou pohlaví i všech jejich věkových kategorií (ženy významněji).

V diskuzi se budeme zabývat možnými příčinami, které vedly ke zvýšenému počtu hospitalizací (zejména u žen v letech 2010 a 2012).

Podle příčin, které vedou k hospitalizaci pro úrazy, jsou největší měrou zastoupeny úrazy, které se staly v domácnostech, úrazy na ulici a na hřišti. 

 

 

Hodnocení oponenta +1
V ORP Chrudim je v posledních letech patrný trend poklesu hospitalizace pro úrazy a otravy u obou pohlaví,což je v souladu se situací v ČR. Standardizované hodnoty však stále zůstávají nad průměrem ČR. Cenné jsou údaje o poklesu úrazů ze zdrojů projektu Bezpečná komunita, které dokládají efektivitu protiúrazových opatření a programů města. Údaje o hospitalizaci z dalších příčin nejsou předmětem této otázky, ale audit je zmiňuje. Hospitalizace z důvodů srdečně cévních nemocí i nádorových onemocnění má klesající trend a standardizované počty se pohybují kolem průměru ČR. Vyšší je v posledních 3 sledovaných letech hospitalizace mladých osob (zejména žen) z důvodu nádorových onemocnění a trend hospitalizace u mladých žen do 24 let z této příčiny je v posledních 10ti letech stoupající, nicméně vzhledem k celkovému nízkému počtu (v posledních 10ti letech je incidence nádorových onemocnění bez Dg C44 u žen do 24 let ročně 2-6 nových případů a 25-59 hospitalizací) je nutné s hodnocením trendu vyčkat do dalších let, zda se potvrdí.
5.3.7 Došlo ke snížení celkové úmrtnosti? Jaká je kojenecká úmrtnost, úmrtnost způsobena úrazy?
Porovnat
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Z dokumentu Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města Chrudimi, zpracovanou SZÚ v r. 2014 (dr. Kodl) vyplývá:

Celková úmrtnost nadále klesá. Pokles je přibližně stejně strmý jako v jiných srovnávaných lokalitách, hodnota úmrtnosti ale zůstává vyšší, než je v České republice. Je tomu tak u mužů i u žen. Ve skladbě nejčastějších příčin smrti se mezi roky 2003 a 2012 neudály příliš podstatné změny.

Úmrtnost na poranění a otravy: dochází k mírnému poklesu, který hlavně u mužů vyplývá z dlouhodobého trendu, zatím co v posledních letech dochází spíše k mírnému zvyšování hodnot. Meziroční kolísání hodnot úmrtnosti je výraznější.  Podskupinou této kategorie úmrtí jsou úmrtí na úmyslná sebepoškození (graf 16 a 17 Analýzy). U této skupiny úmrtí je u obou pohlaví v Chrudimi zaznamenán pokles úmrtnosti a hodnoty jsou pod úrovní České republiky.