• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Chrudim

i
tisk
Vysvětlivka: Vzájemná inspirace, návody jak na to a poučení se z úspěchů, ale i chyb druhých, mají svůj význam a smysl.... +
Chrudim: "Re-use centrum" - druhý život použitých věcí
Re-use centrum Chrudim bylo zřízeno v rámci environmentálně-sociálního projektu. Jeho cílem je zavedení re-use managementu. Jedná se o umožnění opětovného použití předmětů, kterým se minimalizuje množství vznikajícího odpadu. Princip spočívá v bezplatném odevzdání použitelných předmětů společnosti Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o., která je prostřednictvím Re-use centra zpeněží za symbolickou cenu.

Chrudim: Projekt primární prevence "Hrou proti AIDS"
Projekt primární prevence HIV/AIDS s názvem: ,,Hrou proti AIDS" představuje interaktivní výukový program pro žáky základních škol z Chrudimi a okolí. Lektorkami programu jsou vyškolené studentky 2. a 3. ročníku školy, které provází žáky vybraných škol na šesti stanovištích. Zde si netradičním způsobem osvojují základní znalosti o možnostech nakažení sexuálně přenosnými infekcemi včetně viru HIV a o ochraně před nechtěným otěhotněním.

Chrudim: Systematické vzdělávání úřadu v metodách zapojování veřejnosti
Systematické vzdělávání zaměstnanců v metodách zapojování veřejnosti do rozvoje města se městskému úřadu ve Zdravém městě Chrudim daří. K zajištění aktivit v roce 2015 přispělo i financování z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Chrudim: "Cítím se hrdý, když se dívám z okna své třídy"- studentský projekt
Žáci základní školy Dr. J. Malíka v Chrudimi, se zapojili aktivně do rozvoje města projektem, jehož realizací přispěli významně k vybudování venkovního místa pro aktivní využívání volného času.

Chrudim: Mezigenerační soužití
Spolupráce a společné akce mladší a starší generace.

Chrudim: Zveřejňování zakázek prostřednictvím webové aplikace Kulaté razítko
Účinný způsob, jak zajistit transparentnost zadávání veřejných zakázek.

Chrudim: Zavádění systému EMAS na městském úřadě Kulaté razítko
Chrudim je prvním městem v ČR, kde se podařilo zavést systém environmentálního řízení EMAS, který dokládá ekologicky šetrný provoz úřadu.

Chrudim: Veřejná prostranství vznikají ve spolupráci s obyvateli
Chrudim zapojuje veřejnost do rozhodování například i během plánování veřejného prostranství v městě.

Chrudim: Bezpečná cesta do školy
Dlouhodobý projekt přispívající ke zvýšení bezpečnosti dětí v dopravním provozu a ke snížení počtu a závažnosti nehod s účastí dětí.

Chrudim: Učíme se zdravě sedět a cvičit
Hlavním záměrem projektu je zavedením účinného pohybového programu do škol a tím přispět k prevenci vadného držení těla

Chrudim: Projekt „Jdeme bezpečnou cestou?“
Zábavnou hrou se děti učí a opakují si zásady správného chování v různých situacích – v roli chodce, cyklisty, spolucestujícího apod.

Chrudim: Zdravá škola - Střední škola zdravotnická a sociální
Program Škola podporující zdraví WHO je ucelenou strategií pro rozvoj, prevenci a kvalitu zdraví dětí a mládeže ve škole.

Chrudim: Pilotní projekt Komunitní kompostování na sídlišti
Kompostování neboli separování biologického odpadu úspěšně vyzkoušelo celkem deset rodin.

Chrudim: Zdravá rodina nekouří Kulaté razítko
Programy prevence kouření na mateřských a základních školách ve městě

Chrudim: Aktivitou proti stárnutí Kulaté razítko
CSSP poskytuje velmi široké spektrum služeb, aktivizačních programů a dalších aktivit a zajišťuje jejich dostupnost pro stálé klienty i klienty mimo CSSP

Chrudim: Zdravé mateřské, základní a speciální školy
Program Škola podporující zdraví WHO je ucelenou strategií pro rozvoj, prevenci a kvalitu zdraví dětí a mládeže ve škole.


TISK
i