*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 Logo ZM Chrudim
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Mgr. Petr Řezníček
Telefon
+420 469 657 140
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Šárka Trunečková ,DiS.
Telefon
+420 469 657 100
E-mail
 

Chrudim

Informace jsou aktualizovány po anketě
Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života Chrudim (2018-2019)

A. VEŘEJNÁ SPRÁVA / ROZVOJ MĚSTA / URBANISMUS

Náměty / Záměry:
- funkčnost rozhlasu(Větrník)
- nežádoucí výstavba supermarketů, především pak bez podzemního či nadzemního parkoviště
- kvalitníé přístupný terminál ČD + BUS + pěší Skřivánek
- územní plán šetrně hospodařící se zemědělským půdním fondem
- kvalitní regulativy v novém územním plánu
- využití proluk mezi budovami

A.1 Zajistit kvalitní infrastrukturu pro obyvatele města

A.1.1 Pokusit se zajistit vodu pro Chrudim bez vlivu zahraničního partnera
A.1.1.1 Existující smlouva do roku 2030 o pronájmu o provozu vodárenské infrastruktury
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

A.2 Bude zpracována kvalitní urbanistická koncepce s širokým zapojením veřejnosti

Náměty / Záměry:
nerozrůstání města do polí, využívání lokalit v intravilánu města
A.2.1 Komplexně řešit centrum města (koncepce dopravy - parkování + přehodnocení omezení, občanská vybavenost a bydlení)
A.2.1.1 probíhá zpracování Regulačního plánu MPZ - předpokládané dokončení v letech 2017-2018
Roky realizace:
2015, 2016

A.2.1.2 v souladu s novým Strategickým plánem pro udržitelný rozvoj města Chrudim stanovit priority
Roky realizace:
2015, 2016

A.2.1.3 vypracování projektové dokumentace na parkovací dům Moravova zahrada
A.2.1.4 průběžná úprava nařízení o placeném stání ve městě, podle potřeb města Chrudim
Roky realizace:
2015, 2016

A.2.1.5 vypracování projektové dokumentace na parkovací dům v centru
Roky realizace:
2015, 2016

A.2.2 Opravit rozlučkovou síň s koncepčním řešením hřbitova a rekonstruovat přístupovou cestu k síni
A.2.2.1 studie rekonstrukce smuteční síně v Chrudimi
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2011

A.2.3 Připravovat koncepční materiály rozvoje města a projednávat je s veřejností
A.2.3.1 vytvořit nový regulační plán Městské památkové zóny
Roky realizace:
2011

Popis / Komentář:
nepotvrzovat stávající regulační plán novými změnami

A.2.3.2 plánovací setkání s veřejností - Skřivánek (bytové domy)
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2012

A.2.3.3 humanizace sídliště U Stadionu
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2010

A.2.3.4 humanizace sídliště Na Rozhledně
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2010

A.2.3.5 regenerace sídliště Na Větrníku
Roky realizace:
2011

A.2.3.6 koncepční materiál - program revitalizace historického centra města Chrudim
Odpovědnost:
ST_Mistost

Roky realizace:
2009, 2010

A.2.3.7 regenerace sídliště Víta Nejedlého
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2009, 2010

Popis / Komentář:
Regenerace městského bloku "Sokolovská - Víta Nejedlého - Škroupova - Palackého třída - Obce Ležáků", zahrnující dále ulice B. Martinů, Dr. Václava Peška.
zpracována studie dopravního řešení a urbanismu

A.3 Bude nadále dobře probíhat spolupráce s městy na národní i mezinárodní úrovni

A.3.1 Spolupracovat s ostatními Zdravými městy v ČR i zahraničí
Náměty / Záměry:
- spolupráce s partnerskými městy v oblasti podpory zdraví (EDE – dětské hřiště, VNG humanizace sídlišť).
A.3.1.1 přenos inspirací z jiných Zdravých měst, krajů a dalších subjektů
Odpovědnost:

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
- akce: Pochod generací, Den tance

A.3.1.2 spolupráce v rámci mikroregionu
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

A.4 Bude nadále fungovat grantový systém města provázaný s prioritami Plánu zdraví (granty, dotace kulturní, sportovní, ostatní) a prioritami města

A.4.1 Vytvořit možnosti pro neziskové organizace na získání financí na realizaci projektů
A.4.1.1 grantový systém města
Odpovědnost:
OŠK

Realizace:
Ms

Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

A.5 Bude zájem o aktivní zapojení dětí a mládeže do života města

A.5.1 Vytvářet podmínky pro zapojení mladé generace do rozvoje města
A.5.1.1 veřejné projednání Desatera problémů očima chrudimské mládeže
Roky realizace:
2011

A.5.1.2 vznik studentského parlamanetu
Realizace:
SP

Roky realizace:
2006, 2007, 2012

A.5.1.3 vznik a rozvoj dobrovolnických projektů ve městě
Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

A.5.1.4 podpora aktivačních programů pro mládež
Odpovědnost:
Šance

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Náměty / Záměry:
- podpora výměnných projektů pro mládež

B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL / ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

B.1 Bude se zlepšovat situace ve zdravotních službách ve městě

Náměty / Záměry:
- průzkum o spokojenosti s péčí v nemocnici
- centrální příjem nemocných
- obnovení pohotovosti lékáren a zubní pohotovosti
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Kvalitní zdravotnické služby ve městě
03 Počet úkonů v domácnosti v oblasti domácí péče ("kirké") počet sb

B.1.1 Udržet rozsah péče a zdravotních služeb akutní péče Nemocnice Chrudim
Popis / Komentář:
Pardubický kraj

B.1.1.1 jednání vedení města s hejtmanem Pardubického kraje o zachování Nemocnice v Chrudimi
Odpovědnost:
Město

Roky realizace:
2012

B.1.1.2 rekonstrukce centrální sterilizace
Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015

B.1.1.3 jednání s novým představenstvem krajských nemocnic
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

B.1.1.4 podpora vzniku pohotovostní lékárny minimálně do 22 hodin
Roky realizace:
2011

B.1.1.5 zajištění finanční podpory ze strany města Chrudim na nákup sterilizátoru
Odpovědnost:
Město

Roky realizace:
2011

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

B.1.1.6 zajištění finanční podpory od privátního dárce starostou města na nákup sterilizátoru
Odpovědnost:
Město

Roky realizace:
2011

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

B.1.1.7 jednání starosty města s hejtmanem Pardubického kraje o chrudimské nemocnici
Odpovědnost:
Město

Roky realizace:
2011

B.1.1.8 jednání s novým krajským radním pro oblast zdravotnictví
Odpovědnost:
ST_Mistost

Roky realizace:
2012

B.1.1.9 jednání vedení města s hejtmanem Pardubického kraje o zachování Nemocnice v Chrudimi
Odpovědnost:
ST_Mistost

Roky realizace:
2009, 2010

Popis / Komentář:
nemocnice zůstane v původním stavu

B.1.1.10 město Chrudim se aktivně podílelo na připomínkování Střednědobé koncepce zdravotnictví Pardubického kraje v letech 2009 - 2012
Odpovědnost:
ST_Mistost

Roky realizace:
2009

B.1.1.11 problematikou Nemocnice v Chrudimi se zabývalo vedení města spolu s Radou města
Odpovědnost:
ST_Mistost

Roky realizace:
2009, 2010

Popis / Komentář:
Rada města projednávala problematiku Nemocnice celkem 3 x, jejichž obsahem bylo zachování současného stavu, nesouhlas se zrušením laboratoří, patologie, zachování ortopedie a zajištění potřebných financí pro celkový provoz

B.1.1.12 jednání o zachování centrální sterilizace a investice do ní
Odpovědnost:
ST_Mistost

Roky realizace:
2010

B.1.2 Podporovat vznik pohotovostní lékárny do 24 hodin, podporovat vznik žurnálních služeb praktických lékařů v pracovních dnech
B.1.2.1 jednání vedení s provozovatelem o rozsahu Lékařské služby první pomoci
Odpovědnost:
ST_Mistost

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015

B.1.3 Nadále věnovat pozornost home care
B.1.3.1 financování a zajištění home care
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
CSSP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

B.2 Budou probíhat programy a služby pro prevenci civilizačních chorob

B.2.1 Rozšířit nekuřácké zóny na veřejnosti (restaurace, dětská hřiště)
Popis / Komentář:
Odbor školství, Městská policie

Náměty / Záměry:
projekt Nekuřácké provozovny, označení zastávek MHD informačními cedulemi Zákaz kouření, kontroly strážníky Městské policie
B.2.1.1 projekt Nekuřácké provozovny
Odpovědnost:
Št

Roky realizace:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2016, 2019

B.2.1.2 kontroly Městské policie zaměřené na kouření v zastávkách MHD
Odpovědnost:
MP

Realizace:
MP

Roky realizace:
2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2016, 2019

B.2.1.3 označit zastávky MHD cedulemi "Zákaz kouření"
Odpovědnost:
mk

Roky realizace:
2009, 2010

B.2.1.4 provést kontrolu zastávek MHD z hlediska umístění informačních cedulí "Zákaz kouření"
Odpovědnost:
MP

Roky realizace:
2009, 2010

B.3 Bude se zvyšovat informovanost občanů prostřednictvím osvěty v oblasti zdraví

B.3.1 Zajistit informovanost prostřednictvím celorepublikových akcí
B.3.1.1 Dny zdraví
Odpovědnost:
Št

Realizace:
ČSOP, SŠZS, VZP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

B.3.1.2 Světový den bez tabáku, Cesta za čistým vzduchem
Odpovědnost:
Št

Realizace:
KČT, SŠZS, VZP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

B.3.1.3 Světový den první pomoci
Odpovědnost:
ČČK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

B.3.1.4 Národní dny bez úrazů
Odpovědnost:
Št

Realizace:
ČČK, SŠZS, VZS ČČK, VZP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

B.3.1.5 Světový den Červeného kříže
Odpovědnost:
ČČK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

B.3.1.6 Den seniorů
Odpovědnost:
CSSP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

B.3.1.7 Bílá Pastelka
Odpovědnost:
Tyflo

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

B.3.1.8 Mezinárodní den neslyšících
Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

B.3.1.9 Pochod generací
Odpovědnost:
Št

Realizace:
KČT, SŠZS, VZP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

B.4 Budou probíhat koncepční preventivní aktivity ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel

B.4.1 Naplňovat plán Bezpečné komunity
B.4.2 Naplňovat Zdravotní plán města Chrudim
B.4.3 Podporovat další programy a služby zdravotní prevence
Náměty / Záměry:
- prevence infekčních onemocnění (problematika zvířat ve městě; hygienický program pro děti speciálních škol).
- měření skoliózy páteře u dětí na přístroji Quanec
B.4.3.1 besedy a přednášky s tématy zaměřenými na zdraví
Odpovědnost:
ČSOP

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
přednášky o léčivých bylinách, Den proti hluku, Světový den zdravé výživy, Světový den vegetariánství apod.

B.4.3.2 program sexuální výchovy dětí a mládeže
Odpovědnost:
OŠK

Realizace:
rp, ,

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Náměty / Záměry:
- povodí Labe se nestará o kvalitu zeleně podél toku v kontextu měststkého prostředí
- úklid psích exkrementů
- čistota města - zveřejnit strategii na webu
- optimalizace odpadové politiky - komunální + tříděná odpad
- Park Střelnice - vybudování dětských hřišť a ospočinkových míst
- úbytek městské zeleně
- Rozhledna před hospodou
- vnitroblok Václavská, Vlčnovská - dětská hřiště
- Rozhledna - odpočinková zóna (břízky - nová zástavba)
- úklid podchodu u železnice
- rozmístění většího počtu laviček po městě

C.1 Bude se zlepšovat situace v odpadovém hospodářství města

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Kvalitní odpadové hospodářství města
04 Množství vytříděného odpadu kg/osobu km

C.1.1 Zajistit vhodný prostor pro vybudování Re-use centra (znovuvyužití odpadu) na území města Chrudim P
C.1.2 Zajistit třídění bioodpadu
C.1.2.1 zpracování nového Plánu odpadového hospodářství
Roky realizace:
2015, 2016

C.1.2.2 kompostéry pro veřejnost
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

C.1.2.3 zpracování informačního letáku na téma třídění odpadů
Roky realizace:
2015

C.1.2.4 osvětová kampaň Den Země se zaměřením na předcházení vzniku odpadů
Roky realizace:
2015

C.1.2.5 osvětový program pro 2. stupeň ZŠ zaměřený na předcházení vzniku odpadu
Roky realizace:
2015

C.1.3 Řešit třídění bioodpadu
C.1.4 Realizovat opatření pro zlepšení třídění odpadů
C.1.4.1 zajistit pravidelný úklid míst u kontejnerů pro tříděný i komunální odpad
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
TS

Roky realizace:
2011

C.1.4.2 příprava a dobudování rozšíření separačního dvora
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2012

C.1.4.3 provoz Sběrného dvora
Odpovědnost:
TS

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

C.1.4.4 optimalizace systému sběrných míst
Odpovědnost:
OŽP

Realizace:
TS

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.1.4.5 naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství města
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.1.4.6 řešení problematiky třídění a využití bioodpadu
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.2 Bude zajištěna čistota toků a protipovodňová ochrana

C.2.1 Revitalizovat náhon Na Valše (plovárna) P
C.2.2 Revitalizovat dosud neřešené částí náhonu - úsek podél letní plovárny
C.2.2.1 revitalizace náhonu ve Střeleckém parku - dotace
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

C.2.2.2 v roce 2018 vydané stavební povolení na revitalizaci náhonu U Valchy
Roky realizace:
2018, 2019

C.2.2.3 zpracován projekt na revitalizaci náhonu U Valchy
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

C.2.3 Řešit odtokové poměry v lokalitě Stromovka
C.2.3.1 Závěr zjišťovacího řízení – zpracovat variantní návrh řešení
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

C.2.3.2 Studie s 5 návrhy
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

C.2.3.3 V současné době firma ENVIKONS zajišťuje jednání s vlastníky o pozemcích
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

C.2.3.4 Seminář pro zastupitele města
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

C.2.4 Revitalizovat (odbahnit) náhon v parku Střelnice
C.2.4.1 Zpracovaná projektová dokumentace pro územní řízení
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

C.2.4.2 Realizační projektová dokumentace
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

C.2.4.3 Probíhají finální jednání s vlastníky pozemků tak, aby mohly být uzavřeny smlouvy o právu provést stavbu
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

C.2.4.4 Zahájení územního řízení
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

C.2.4.5 K 31.7.2017 podat žádost o dotaci z OPŽP
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

C.2.4.6 Majetkoprávní vypořádání s Povodím Labe s.p. před zahájením realizace
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

C.2.5 Řešit problematiku záplavových území
Náměty / Záměry:
- environmentální technologie při výhledové rekonstrukci ČOV
C.2.5.1 protipovodňová a protierozní ochrana - Na Skřivánku, Píšťovy, Na Šancích – zpracování dokumentace
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.2.5.2 řešit likvidaci děšťových vod zasakováním, kde je to možné
Roky realizace:
2011

C.2.5.3 řešení čistoty náhonu v parku na Střelnici
C.2.5.4 pravidelné sekání koryta Chrudimky na území celého města

C.3 Bude zlepšeno soužití obyvatel a zvířat ve městě

C.3.1 Vyhledat prostor pro oplocenou louku pro psy P
C.3.2 Řešit problematiku pejskařů
C.3.2.1 osvěta
Roky realizace:
2013

C.3.2.2 kontroly strážníky Městské policie - dodržování vyhlášky o čistotě města
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

C.3.2.3 prověření možnosti instalací psích záchodků - pisoárů
C.3.2.4 úklid psím vysavačem
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

C.3.3 Snížit populaci holubů ve městě
C.3.3.1 odchyt holubů na území města
Odpovědnost:
OŽP

Realizace:
km, ry

Roky realizace:
2009, 2010

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

C.3.4 Řešit problematiku volně pobíhajících zvířat
C.3.4.1 problematika "pejskařů" - vodítka, psí exrementy
Roky realizace:
2011

C.3.4.2 činnost psího útulku
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
ČSOP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

Náměty / Záměry:
setkání majitelů psů spojené s výletem do okolí
C.3.4.3 záchytné stanice pro zvířata
Odpovědnost:
ČSOP

Roky realizace:
2006

Náměty / Záměry:
- problematika holubů ve městě

C.4 Bude zlepšována kvalita zeleně a údržba veřejných prostranství

C.4.1 Vytvořit živé nábřeží - relaxační místa, lavičky, přístup k vodě, méně parkoviště P
C.4.2 Udržovat veřejnou zeleň, zajistit dostatek laviček a odpadkových košů na delších pěších trasách do centra města
C.4.2.1 zpracování pasportu kompletního mobiliáře – zmapovány odpadkové koše, lavičky, sloupy
Roky realizace:
2015, 2016

C.4.2.2 mapa s vyznačením míst umístění
Roky realizace:
2015, 2016

C.4.3 Zajistit více odpadkových košů ve městě
C.4.3.1 zmapovat rozmístění odpadkových košů ve městě
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

C.4.3.2 zaktualizovat data na webovém portále
Roky realizace:
2013

C.4.3.3 setkání dotčených organizací a vyhodnocení situace, sestavení návrhů na řešení
C.4.3.4 vytvoření pasportu městského mobiliáře
Roky realizace:
2014, 2015, 2016

C.4.4 Zajistit lepší údržbu keřů a omezit kácení stromů na území města, zvětšit parkové plochy ve městě
C.4.4.1 průběžná údržba keřů ve městě
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

C.4.4.2 1. etapa Regenerace a rozšíření parku Střelnice
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
přislíbena 80% dotace

C.4.4.3 zpracovaný projekt na rekonstrukci Michalského parku
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2012

C.4.4.4 rekonstrukce parku u Centrálu
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2011

C.4.4.5 výstavba dětského hřiště v sídlišti U Stadionu
Roky realizace:
2012

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

C.4.4.6 podána žádost na Pk o dotaci na Cyklopark Pohůra
Popis / Komentář:
financuje Mikroregion Chrudimsko

C.4.4.7 podána žádost o dotaci na Cyklopark Podhůra
Popis / Komentář:
Pardubický kraj, Mikroregion Chrudimsko

C.4.4.8 vybudování Cykloparku Podhůra
C.4.4.9 výstavba dětského hřiště v ul. Generála Uchytila
C.4.4.10 kácení stromů je výjimečné a pouze z popudu občanů
C.4.4.11 rekonstrukce vnitrobloku Palackého
Roky realizace:
2013, 2014, 2015

C.4.4.12 výsadba nových dřevin - stromy, keře apod. v ulici Revoluční a Rooseweltově
Roky realizace:
2013, 2014, 2015

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

C.4.5 Zkvalitnit systém úklidu veřejných prostranství a údržbu městské zeleně
Popis / Komentář:
Odbor investic, Technické služby

C.4.5.1 kulatý stůl na téma zkvalitnění úklidu veřejných prostranství a údržby městské zeleně
Odpovědnost:
Kop

Roky realizace:
2009

C.4.5.2 kampaň zaměřená na úklid psích exkrementů
Roky realizace:
2010

C.4.5.3 zásobníky pro sáčky na psí exkrementy
Odpovědnost:
odd. region. rozvoje

Realizace:
No

Spolupráce:
TS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

6.1.4.8 čištění města včetně zimní údržby
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
TS

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

C.4.5.5 využívání obecně prospěšných prací a veřejně prospěšných prací pro údržbu zeleně a čistoty ve městě
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Ja

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.4.5.6 pravidelný úklid psích exrementů speciálním "psím" vysavačem
Odpovědnost:
TS

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.4.5.7 tašky a sáčky na psí exrementy
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2009, 2010

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

C.4.6 Pečovat o zeleň ve městě za účelem jejího zkvalitnění
C.4.6.1 zkvalitnění odpočinkových míst, ploch a parků
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2012

C.4.6.2 pravidelná údržba zeleně ve městě
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Ja

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
- pravidelné kosení včetně úklidu komunálního odpadu ze zelených ploch, údržba stromového a keřového patra řezem

C.4.6.3 plánovací odpoledne,víkendy k městské zeleni
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Náměty / Záměry:
vnitroblok sídliště Pod Zbrojnicí,
C.4.6.4 nové výsadby zeleně ve městě
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Ja

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
sídliště U Stadionu, Pod Zbrojnicí, park Republiky, ulice Sv. Čecha

C.5 Bude lokalizováno ohrožení podzemních vod

Popis / Komentář:
hodnocení míry zátěže a kontaminace se řídí Metodickým pokynem MŽP č.14/2008 - Hodnocení priorit - kategorizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst;podrobnosti jsou na stránkách Ministerstva životního prostředí - www.env.cz/cz/stare_ekologicke_zateze

C.5.1 Zabývat se řešením kontaminovaných míst
C.5.1.1 řešení kontaminovaných míst: Blehovsko prádelna a čistírna (kód priority (A.3.2)
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

C.5.1.2 řešení kontaminovaných míst:Transporta - nový závod (kód proirity A.3.3)
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
staré ekologické zátěže a kontaminované lokality řeší Ministerstvo životního prostředí

C.5.1.3 řešení kontaminovaných míst: Transporta - starý závod (kód priority A.3.3)
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
staré ekologické zátěže a kontaminované lokality řeší Ministerstvo životního prostředí

C.6 Bude zkvalitňována ekologická výchova, osvěta a informovanost

C.6.1 Vytvořit informační systém o stavu životního prostředí
Náměty / Záměry:
- webové stránky s informacemi o stavu ŽP
- obnova hlukových map
- zprovoznění analyzátoru na oxidy dusíku.
C.6.1.1 provoz webového portálu odpady, úklid, zeleň
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2012

C.6.1.2 Ekocentrum Zelený dům s ekotékou, poradenské středisko, spotřebitelské informace pro veřejnost
Odpovědnost:
ČSOP

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

C.6.1.3 vypracování rizikových map ve vybraných lokalitách
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
– areál bývalé TRA, Blehovsko, DEPO, EVONA – kalová pole na Cihelně

C.6.1.4 měření znečištění ovzduší
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

C.6.2 Koncepčně realizovat environmentální výchovu a osvětu (EVVO)
C.6.2.1 aktivity dle koncepce EVVO
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

C.6.2.2 projekty směřující k pozitivním změnám životního prostředí ve městě
Odpovědnost:
OŽP

Realizace:
km

Spolupráce:
Paleta

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
projekty Zeleného spotřebitelství Ekocentra Palety, komunitní kompostování v sídlišti U Stadionu

C.6.2.3 přednášky EVVO na školách - ZŠ, SŠ, Speciální školy
Odpovědnost:
Paleta

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.6.2.4 přednášky EVVO v Mama klubu, MŠ
Odpovědnost:
M-klub

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.6.2.5 informační a poradenské centrum pro oblast životního prostředí
Odpovědnost:
Altus

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.6.2.6 vypracování rádce občana o problematice životního prostředí
Odpovědnost:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.6.2.7 spolupráce s Ekocentrem Paleta Chrudim
Odpovědnost:
OŽP

Realizace:
,

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.6.3 Organizovat velké akce k osvětě pro veřejnost
C.6.3.1 Ukliďme svět
Odpovědnost:
Št

Realizace:
, TS,

Spolupráce:
OŽP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.6.3.2 Evropský týden mobility a Evropský den bez aut
Odpovědnost:
Št

Realizace:
BESIP, , MP, Měst.lesy, TS, Tyflo, Veolia,

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.6.3.3 Den s Technickými službami
Odpovědnost:
TS

Realizace:
Altus

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

C.6.3.4 Den Země
Odpovědnost:
Št

Realizace:
OŽP, ČSOP, Paleta, M-klub, , Altus, SZŠaVOŠ, TS,

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D. VZDĚLÁVÁNÍ / KULTURA / VOLNÝ ČAS (SPORT)

Náměty / Záměry:
kultura:
- havarijní stav pobočky knihovny Topolská
- rozšíření prostorové kapacity ZUŠ Chrudim
- zlepšit informovanost a koordinovanost v oblasti kultury - akce
sport:
- najít vhodné prostory pro cvičení a relaxaci menších skupin (jóga)
- na Rozhledně vybudovat víceúčelové hřiště
- rozšířit kapacitu pro rekreační sport - území na levém břehu Chrudimky u Tesca (Píšťovy)
- obnovit program otevřená školní hřiště pro veřejnost
- řešit koupání v Chrudimce
- najít vhodné vnitřní a venkovní prostory pro sportování pro veřejnosti a malých skupin - Na Rozhledně, Skřivánek, Píšťovy
výchova, vzdělání:
- znovuzaložení jeslí nebo jakékoliv instituce pro děti od cca 1 roku do cca 3 let(před nástupem do MŠ)
- více pedagogů pro přeplněné MŠ, ZŠ 1.stupeň
- pokračující renovace dětských hřišť
- revitalizace školních zahrad - herní prvky, obnova zeleně apod.
- v sídlištích řešit pro děti a mláděž mimoškolní činnost např.klubovny
- podporovat zdravou výživu na školách - omezit automaty na nezdravé nápoje a jídlo

D.1 Bude dostatečná nabídka sportovních aktivit pro všechny věkové kategorie

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Nabídka dětských hřišť
07 Počet hřišť počet Duš

D.1.1 Vybudovat novou sportovní halu P
D.1.2 Vyhledat nové místo pro skatepark a vybudovat zde nový skatepark
D.1.2.1 Povodí Labe s.p. předběžně souhlasí s umístěním u Tesca
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

D.1.2.2 Závazné vyjádření až k projektu
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

D.1.2.3 Podmínka - nutno zpracovat tak, aby nebyly změněny odtokové poměry, nebude zastřešení, osvětlení
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

D.1.2.4 Probíhá zpracování studie
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

D.1.3 Vybudovat venkovní tělocvičnu v centru města
D.1.3.1 vytipování lokality
Roky realizace:
2013, 2014, 2015

D.1.3.2 setkání zástupců dotčených odborů - architekt města, ÚPR, OIN, Sportovní areály města Chrudim, s.r.o.
Roky realizace:
2013, 2014, 2015

D.1.3.3 podání žádosti o dotaci
Roky realizace:
2013, 2014, 2015

D.1.3.4 plánovací setkání pro vybudování venkovní tělocvičny pro workout - zvolení lokality, sestava prvků, odsouhlasení návrhu
Roky realizace:
2014, 2015

D.1.3.5 vybudování venkovní tělocvičny u AFK pro všechny generace
Roky realizace:
2014, 2015

D.1.4 Podporovat sportovní aktivity - dostupnost sportovních hřišť, kurtů a tělocvičen
D.1.4.1 vytvářet místa pro pohybové aktivity seniorů v přírodě
Roky realizace:
2011

Náměty / Záměry:
mírné překážky, madla,hrazdy apod.
D.1.4.2 dotační program pro sportovní aktivity
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2010, 2011, 2012

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

D.1.4.3 modernizace cest v areálu rekreačních lesů Na Podhůře
Odpovědnost:
odd. inv.

Roky realizace:
2010

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

D.1.4.4 účelová dotace AFK Chrudim LS - dotace na dofinancování projektu
Odpovědnost:
OŠK

Realizace:
ÚPR

Roky realizace:
2012

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

D.1.4.5 Chrudim sportuje rok 2012 - organizace a zajištění projektu
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2012

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

D.1.4.6 podpora činnosti Sportovních areálů města Chrudim, s. r. o.
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2012

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

D.1.4.7 naplňování koncepce podpory sportu ve městě na odbobí 2011 - 2014
Odpovědnost:
Město

Realizace:
SA

Roky realizace:
2012

D.1.5 Řešit technický stav sportovišť v majetku města
D.1.5.1 rekonstrukce hokejbalového hřiště 
Odpovědnost:
SA

Roky realizace:
2010

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

D.1.5.2 rekonstrukce hokejbalového hřiště I. etapa plocha 
Odpovědnost:
SA

Roky realizace:
2010

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

D.1.6 Rozvíjet možnosti volnočasového vyžití pro děti a mládež
D.1.6.1 podpora spontánních aktivit mládeže při pořádání akcí
Roky realizace:
2012

D.1.6.2 integrace - společné akce pro děti zdravé a handicapované
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.6.3 Bambiriáda - přehlídka sdružení dětí a mládeže
Odpovědnost:
Altus

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.6.4 využití dobrovolníků při volnočasových aktivitách
Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.6.5 Klub „Klubíčko“
Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

D.1.6.6 Drakiáda
Odpovědnost:
Kometa

Roky realizace:
2006, 2008, 2009

D.1.7 Provozovat sportoviště a dětská hřiště na území města a místních částí
D.1.7.1 otevřené školní hřiště pro veřejnost
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.7.2 skateboardové hřiště
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
- dovybaveno lavičkami, odpadkovými koši, přístupovými zpevněnými cestami
- ochranná izolační zeleň

D.1.7.3 zlepšovat technický stav sportovišť v majetku jiných organizací
Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.7.4 celková rekonstrukce stadionu SK Chrudim - tréninkové plochy, sociální zařízení pro veřejnost, tribuna
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.7.5 zimní stadion - vybudování ubytovací kapacity turistické kategorie v budově "Klobásov"
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

D.1.7.6 obnova Aeroklubu v Chrudimi a jeho činnosti na letišti
Odpovědnost:
Aeroklub

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.7.7 otevření tělocvičen ZŠ pro neziskové organizace dle pravidel pronájmu
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.7.8 dovybavení hřišť v MŠ
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

D.1.8 Zajistit provoz a bezpečnost hřišť a sportovišť
D.1.8.1 běžná údržba stávajících dětských hřišť 
Odpovědnost:
odd. inv.

Roky realizace:
2010

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

D.1.8.2 rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť 
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2010

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

D.1.8.3 dozor na krytém plaveckém bazénu a plovárně
Odpovědnost:
SA

Realizace:
ČČK, VZS ČČK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.1.8.4 průběžná kontrola a údržba hracích míst
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

D.1.8.5 kontrola hracích prvků odbornou firmou
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
Duš

Roky realizace:
2009, 2010

D.1.8.6 běžná kontrola a údržba hřišť uvedených do provozu po roce 2002 bude prováděna firmou
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008

D.1.9 . Zatraktivnit Lesní stezku Na Podhůře
D.1.9.1 provoz dětské tělocvičny
Odpovědnost:
Měst.lesy

Roky realizace:
2010

D.1.9.2 provoz tělocvičny pro dospělé
Odpovědnost:
Měst.lesy

Roky realizace:
2010

D.1.9.3 provoz lanového parku pro děti a dospělé
Odpovědnost:
Měst.lesy

Roky realizace:
2010

D.1.9.4 provoz lezecké stěny pro lanový park
Odpovědnost:
Měst.lesy

Roky realizace:
2010

D.1.9.5 provoz rozhledny Bára
Odpovědnost:
Měst.lesy

Roky realizace:
2010

D.1.9.6 provoz obslužného domku (občerstvení, informace, vstupné)
Odpovědnost:
Měst.lesy

Roky realizace:
2010

D.1.9.7 Lesní stezka Podhůra
Odpovědnost:
Měst.lesy

Popis / Komentář:
naučná lesní stezka o délce 3 km s 9 zastaveními, informačními tabulemi a s 3 odpočinkovými místy

D.1.9.8 rekonstrukce lesních cest v rekreačních lesích Podhůra
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2009

D.1.9.9 dovybavení dětské tělocvičny
Odpovědnost:
Měst.lesy

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

D.1.9.10 vybudování tělocvičny pro dospělé (lanová dráha apod.)
Odpovědnost:
Měst.lesy

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

D.1.9.11 vybudování občerstvovacího místa (např. u restaurace Na Kometě)
Odpovědnost:
Měst.lesy

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

D.1.9.12 vybudování rozhledny se zázemím (občerstvení, dozor apod.)
Odpovědnost:
Měst.lesy

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

D.2 Na školách bude vytvářeno zdravé prostředí a budou využívány kvalitní metody pro výuku

Náměty / Záměry:
systém úprav středního školství
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Bezpečná cesta dětí do školy
05 Počet nebezpečných míst počet mk
06 Počet opravených míst počet mk

D.2.1 Revitalizovat dětská hřiště a zahrady u škol a školských zařízení P
D.2.2 Urychlit rekonstrukce škol (ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM) - budovy, zahrady, hřiště
Náměty / Záměry:
zvýšení rozpočtu v oddíle školství
D.2.2.1 údržba a opravy hřišť v mateřských školách
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2010, 2011, 2012

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

D.2.2.2 rekonstrukce elektroinstalace na ZŠ Dr. J.Malíka
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

D.2.2.3 rekonstrukce hospodářského objektu (výměna oken, kuchyň, instalace) ZŠ Dr.J.Malíka
D.2.2.4 rekonstrukce hospodářského objektu - výměna oken, kuchyň, instalace na ZŠ Dr.J.Malíka
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

D.2.2.5 rekonstrukce tělocvičny - výměna oken, nová vzduchotechnika, nová sportovní podlaha, nová zateplená střecha na ZŠ Dr.V.Peška
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

D.2.2.6 nové omítky a elektroinstalace v suterénu ZUŠ
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

D.2.2.7 zpracování projektové dokumentace na nové vytápění objektu DDM
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

D.2.2.8 celková rekonstrukce MŠ V.Nejedlého - dotace
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

D.2.2.9 podaná dotace na úpravu školní zahrady u MŠ Na Valech
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

D.2.2.10 údržba a opravy hřišť v mateřských školách 
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2010

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

D.2.2.11 rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách 
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2010, 2011, 2012

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

D.2.2.12 běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních ZŠ
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2010, 2011, 2012

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

D.2.2.13 výměna stávajících oken za okna plastová MŠ Dr. Malíka
Odpovědnost:
odd. inv.

Roky realizace:
2011

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

D.2.2.14 běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních MŠ
Odpovědnost:
odd. inv.

Roky realizace:
2012

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

D.2.2.15 výměna stávajících oken za plastová ZŠ U Stadionu vč. tělocvičny
Odpovědnost:
odd. inv.

Roky realizace:
2012

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

D.2.2.16 výměna stávajících oken za plastová ZŠ Dr. Peška
Odpovědnost:
odd. inv.

Roky realizace:
2012

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

D.2.2.17 výměna střešní krytiny - výdejna jídel ZŠ Husova
Odpovědnost:
odd. inv.

Roky realizace:
2012

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

D.2.2.18 oprava vzduchotechniky a osvětlení v tělocvičně ZŠ Dr. Malíka
Odpovědnost:
odd. inv.

Roky realizace:
2012

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

D.2.2.19 běžná údržba a rekonstrukce ZUŠ Chrudim
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2012

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

D.2.2.20 kontrola revizí budov MŠ a ZŠ
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
odd. inv.

Roky realizace:
2010

D.2.2.21 řešení akutních dodatečných požadavků pro rok 2010
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
odd. inv.

Roky realizace:
2010

D.2.2.22 navýšení rozpočtu Odboru investic v roce 2010 pro budovy škol
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
odd. inv.

Roky realizace:
2010

D.2.2.23 diskuse s řediteli přímo ve škole o požadavcích na rozpočet pro rok 2011
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
odd. inv.

Roky realizace:
2010

D.2.2.24 posouzení stavu oken na ZŠ Dr.J.Malíka
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
odd. inv.

Roky realizace:
2011

D.2.2.25 vyčlenění odhadované částky na výměnu oken ZŠ Dr.J.Malíka v roce 2011
Odpovědnost:
OIN

Realizace:
odd. inv.

Roky realizace:
2011

D.2.2.26 zlepšení podmínek bezbariérovosti škol
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

D.2.3 Řešit problematiku kouření u škol
D.2.4 Zprovoznit volnočasový klub pro děti ZŠ
D.2.5 Realizovat projekt Bezpečná cesta do školy
Náměty / Záměry:
provést barevné označení bezpečných přístupových cest do škol
D.2.5.1 zmapování nebezpečných míst při cestě dětí do školy
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
zmapování je součástí dotazníkového šetření ukazatele B6 - Cesta dětí do školy

D.2.5.2 vybudování bezbariérových přechodů pro chodce
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2008

Popis / Komentář:
byly vybudovány 3 bezbariérové přechody pro chodce v ulici Topolské - na okruhu

D.2.5.3 osvětlení nebezpečných přechodů pro chodce
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2008

Popis / Komentář:
byly osvětleny 3 přechody pro chodce v ulici Topolské - na okruhu

D.2.5.4 výuka první pomoci všech věkových kategorií
Odpovědnost:
ČČK

Realizace:
SŠZS, VZS ČČK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2016, 2019

D.2.5.5 osvěta prevence úrazů
Odpovědnost:
KZM

Realizace:
ČČK, , MP, SŠZS, VZS ČČK,

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2016, 2019

D.2.5.6 Projekt Bezpečná komunita Chrudim
Odpovědnost:
KZM

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.2.5.7 projektové učení, Školní kurikulum, dílčí projekty, projektové dny
Odpovědnost:
OŠK

Realizace:
, ,

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.2.5.8 Rekonstrukce ul. Novoměstská (u ZŠ Dr. Malíka)
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

Náměty / Záměry:
vybudování chodníku, parkovacích ploch a přechodu u ZŠ Dr.J. Malíka
D.2.5.9 zmapování bezbariérových přechodů pro chodce žáky ZŠ
Odpovědnost:
KZM

Realizace:
ZŠ Dr. Malíka

Roky realizace:
2009

D.2.5.10 vybudování chodníku v místní části Vlčnov
Odpovědnost:
OIN

Realizace:

Roky realizace:
2008, 2009

D.2.5.11 rekonstrukce chodníku v ulici V Tejnecku
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
budou vybudována místa pro přecházení a přechod pro chodce

D.2.5.12 dopravní výchova na školách
Roky realizace:
2005

D.3 Místní kultura ve městě a kulturnost obyvatel se bude rozvíjet

D.3.1 Obohatit kulturní program v rámci festivalu "Loutkářská Chrudim" (veřejné koncerty, hudební představení) P
D.3.2 Restart letního kina
D.3.2.1 pronájem - výpůjčka areálu letního kina o.s.MaChr za Chrudim malebnou k provozování kulturních, společenských a zájmových akcí
Odpovědnost:
OSM

Roky realizace:
2012

D.3.2.2 veřejné projednání na téma Letní kino - připomínkování studie
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

D.3.2.3 plánovací setkání s architekty na téma architektonická studie areálu "Restart Letního kina"
Roky realizace:
2015, 2016

D.3.2.4 dotazníkové šetření na téma revitalizace areálu Letního kina
Roky realizace:
2015

D.3.2.5 ustanovení pracovní skupiny - zadání pro architekta
Roky realizace:
2015

D.3.2.6 druhé plánovací setkání s veřejností - představení architektonických řešení
Roky realizace:
2015, 2016

D.3.3 Oživit centrum města během léta - živá hudba na Resselově náměstí pro všechny generace
D.3.3.1 konání tradičních akcí na náměstí – Obžínky
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

D.3.3.2 konání novodobých kulturních akcí – Brány památek dokořán – tematická hudba
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

D.3.3.3 místo Resselova náměstí se preferuje pro konání akcí s živou hudbou prostor Klášterních zahrad – CHRUFEST(Hip hop), Dagmar Pecková, F.Nedvěd, Žlutý pes, Vlasta Horváth
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

D.3.3.4 využívání i ostatních parků a prostor města (u Divadla K.Pippicha, Žižkovo náměstí apod.)
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

D.3.4 Podporovat alternativní kulturní akce - festivaly, koncerty, výstavy, aktivní skupiny (lepší využití např. parků)
D.3.5 Jednat o zlevnění vstupného pro seniory na kulturní akce
D.3.5.1 po digitalizaci městského kina bude pokračovat cyklus promítání pro seniory se slevou
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

D.3.5.2 sleva pro seniory v MUBASO
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

D.3.5.3 jednání s Chrudimskou besedou o možnostech zavedení dalších slevových karet pro seniory
D.3.5.4 znovuzavedení zvýhodněného předplatného řady B do divadla K.Pippicha
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

D.3.5.5 výlety po barokních památkách v rámci Královských věnných měst za zvýhodněnou cenu v roce 2013 – Antišmejdi
Roky realizace:
2013

D.3.5.6 výlety za památkami v rámci Královských věnných měst za zvýhodněnou cenu i v roce 2014 – HK, Polička, Vysoké Mýto
Roky realizace:
2014, 2015

D.3.6 Rekonstruovat zámek v Medlešicích
D.3.6.1 před rekonstrukcí konkretizovat využítí prostor zámku - užší jednání s osadním výborem Medlešice
Odpovědnost:
OŠK

D.3.6.2 zpracovat studii na využití zámku
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2012

D.3.6.3 byla provedena oprava krovu a krytiny zámku Medlešice
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2012

D.3.6.4 vyhledat odpovídající dotační titul pro rekonstrukci
Odpovědnost:
ÚPR

D.3.6.5 projekt řešící opravu střechy
Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

D.3.6.6 oprava další části střechy dle projektu v roce 2013
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

D.3.6.7 zadán stavebně historický průzkum
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

D.3.6.8 bude uskutečněno setkání s občany Medlešic k možnostem využití Zámku
D.3.6.9 bude zpracována koncepce obnovy zámku v Medlešich v roce 2013
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

D.3.6.10 podpora provozu zámku - běžná údržba a rekonstrukce
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

D.3.7 Využívat možnosti Městské knihovny
D.3.7.1 řešit havarijní stav pobočky knihovny v ulici Topolská
Roky realizace:
2011

D.3.7.2 zajistit investice do bezpečnostních bran (kódy) v Městské knihovně
Popis / Komentář:
opatření proti vynášení knih

D.3.7.3 fond mluveného slova pro nevidomé a dyslektiky
Odpovědnost:
MK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.3.7.4 besedy o kultuře pro školy
Odpovědnost:
MK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.3.7.5 besedy s autory nových knih
Odpovědnost:
MK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.3.7.6 pasování mladých čtenářů
Odpovědnost:
MK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.3.7.7 internet v dětském oddělení knihovny
Odpovědnost:
MK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.3.8 Podporovat oblast kultury a památkové péče
Náměty / Záměry:
- upravit ceny vstupenek pro seniory
D.3.8.1 pokračovat v tradici tematických laděných roků - rok sportu
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2012

D.3.8.2 Muzeum barokních soch využívat i pro prezentaci historie města
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2012

D.3.8.3 pamětními deskami a památníky připomínat významné chrudimské osobnosti a události (v roce 2012 vybudovat památník židovským občanům, kteří zahynuli za 2. sv.války)
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2012

D.3.8.4 pečovat o hroby významných chrudimských osobností (v roce 2012 opravit stávající vybrané hroby a vzít do ochrany další – mj. obětí 1. sv. války)
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2012

D.3.8.5 dokončit Chrudimský Panteon
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2012

D.3.8.6 oslavami připomínat významná regionální výročí (v roce 2012 - 200. výročí nar. historika A. Rybičky)
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2012

D.3.8.7 dokončit expozici v baště Prachárna (zhotovení modelu města)
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2012

D.3.8.8 výstavy
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.3.8.9 koncertní vystoupení, festivaly, festival Yanderov
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.3.8.10 přednášková činnost
Odpovědnost:
Muzeum

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.3.8.11 dílčí projekty Muzea loutkářských kultur
Odpovědnost:
MLOK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.3.8.12 Majáles
Odpovědnost:
SP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

D.3.8.13 divadelní představení, divadelní projekty
Odpovědnost:
CHB

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.3.8.14 plesy
Odpovědnost:
CHB

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.3.8.15 zprovoznění Divadla pro neslyšící i pro vozíčkáře
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.3.8.16 podporovat produkci svépomocných kulturních aktivit
Odpovědnost:
Šance

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.4 Bude dostatečná nabídka vzdělávacích a společenských a aktivit pro všechny věkové kategorie

D.4.1 Vytvořit spojení cyklo-pěší Větrník - Topol a zpět (okruh) - využít přírodní rezervace Habrov ve vzdělávacích a rekreačních aktivitách
D.4.1.1 jednání s Pozemkovým úřadem o vybudování cesty v rámci komplexních pozemkových úprav
Roky realizace:
2016

D.4.1.2 beseda k využití Habrova - MAS Chrudimsko
Roky realizace:
2016

D.4.1.3 zpracování projektové dokumentace
Roky realizace:
2016

D.4.1.4 nastavení spolupráce mezi městem Chrudim, Státním pozemkovým úřadem a ŘSD
Roky realizace:
2016

D.4.2 Posilovat roli rodiny a rodičovské výchovy
D.4.2.1 aktivity Mama klubu
Odpovědnost:
M-klub

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.4.2.2 vzdělávací cyklus pro rodiče spojený s odbornými poradnami
Odpovědnost:
M-klub

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.4.3 Nabízet možnosti pro celoživotní vzdělávání obyvatel
Náměty / Záměry:
- spolufinancování pro vzdělávání pedagogických pracovníků
D.4.3.1 přednášky zájmového vzdělávání ve Vodních zdrojích
Odpovědnost:
VZ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.4.3.2 Chrudimská univerzita třetího věku
Odpovědnost:
CSSP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
viz také E.6.1Senioři ve městě budou aktivní

D.4.3.3 školení pedagogů v informačních technologiích
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.4.3.4 kurzy ČČK pro pedagogické pracovníky a veřejnost
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.4.3.5 vzdělávání pedagogických pracovníků
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.4.3.6 setkávání přátel angažovaného učení (PAU)
Odpovědnost:
ZŠ Dr. Malíka

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

D.5 Budou dále přibývat programy na podporu zdraví na školách

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Programy podpory zdraví na školách
08 Počet zapojených škol do programu WHO "Škola podporující zdraví" počet Ms

D.5.1 Dále rozšiřovat projekt Škola podporující zdraví ve městě
D.5.1.1 Škola podporující zdraví – MŠ, ZŠ, SŠ, Speciální škola
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Náměty / Záměry:
- seminář pro ředitele o programu Škola podporující zdraví WHO
- semináře o zdravé výživě na všech typech škol
D.5.1.2 iniciovat zapojení škol do projektu Bezpečná škola
Odpovědnost:
OŠK

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

E. SOCIÁLNÍ OBLAST, BYDLENÍ, ZAMĚSTNANOST

Náměty / Záměry:
- bezbariérovost
- obnovení operativy velkých kloubů - ortopedie
- startovací bydlení pro mladé rodiny a matky s dětmi
- zkvalitnění propouštěcího procesu hospitalizovaných gerontologických pacientů
- rozvoj chráněných dílen

E.1 Vytvořit pracovní místa pro zdravotně postižené

E.1.1 Využívat možnosti zaměstnání zdravotně znevýhodněných jako VPP
E.1.1.1 spolupráce ÚP, MěÚ a TS na využití VPP
Roky realizace:
2016

E.1.1.2 vytvoření nového místa VPP na OSV
Roky realizace:
2016

E.1.1.3 pokračování 2 míst VPP na OIN - úsek zeleně
Roky realizace:
2016

E.2 Bude naplňován Komunitní plán sociálních služeb

Náměty / Záměry:
rozvíjet nabídku neformálního vzdělávání profesionálů a paraprofesionálů, projekt modelových pozic
E.2.1 Podporovat udržení sítě sociálních a zdravotních služeb v Chrudimi pro všechny cílové skupiny
E.2.1.1 Akční plán KPSS na rok 2015
Roky realizace:
2014, 2015

E.2.1.2 vznik pracovní skupiny řešící záškoláctví v ZŠ a výchovné problémy dětí a mládeže
Roky realizace:
2015, 2016

E.2.1.3 projekt Zažijme si prevenci
Roky realizace:
2015, 2016

E.2.1.4 projekt Zelená prevenci
Roky realizace:
2015, 2016

E.2.1.5 vzdělávací cyklus Právo pro každý den
Roky realizace:
2015, 2016

E.2.1.6 projekt Máme šanci na sobě pracovat
Roky realizace:
2014

E.2.1.7 pokračování v aktivní účast města v plánování sociálních služeb na úrovni kraje
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2012

E.2.1.8 pokračovat v plánování sociálních služeb ve městě a propojením dotační politiky města s dekladovanou potřebností služeb
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2013, 2014

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

E.2.1.9 schválen návazný plán sociálních služeb - KPSS
Roky realizace:
2013, 2014

E.2.1.10 schválen akční plán na rok 2013
Roky realizace:
2013

E.2.1.11 přímé dotace pro poskytovatele sociálních služeb ve městě
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

E.2.1.12 zajištění ostrahy ubytovny
Roky realizace:
2013, 2014

Popis / Komentář:
výběrovým řízením

E.2.1.13 zajištění provozu Azylového domu v roce 2015
Roky realizace:
2013, 2014, 2015

E.2.1.14 sociální prevence - trvale nastavená úzká spolupráce s poskytovateli služeb, MěP, Policií ČR a dalšími organizacemi
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

E.2.1.15 pokračuje komunitní plánování sociálních služeb
E.2.1.16 přímé dotace pro poskytovatele sociálních služeb ve městě
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2010

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

E.2.1.17 zajištění ostrahy ubytovny
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2010

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

E.2.1.18 Dům na půl cesty
Odpovědnost:
OIN

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

E.2.1.19 sociální prevence 
Odpovědnost:
SVZ

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

E.2.1.20 komunitní plánování sociálních služeb 
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2010

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

E.2.1.21 provoz městské noclehárny 
Odpovědnost:
SVZ

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

E.2.1.22 vyjednávání s Krajským úřadem Pce kraje o zapojení sítě služeb města Chrudim do krajského strategického plánu rozvoje sociálních služeb
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2011

E.2.1.23 přímé dotace pro poskytovatelé sociálních služeb
Odpovědnost:
SVZ

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

E.2.1.24 projekty Prevence kriminality
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
rp

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

E.2.1.25 zajištění provozu městské noclehárny
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

E.2.1.26 Dům na půli cesty - přeregistrování na Azylový dům
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2013

E.2.1.27 činnost Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim - komplex služeb pro seniory
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

E.2.2 Podporovat rozvoj a udržení sociálních služeb pro ohrožené děti a vhodné náhradní rodinné péče
Popis / Komentář:
(profesionální pěstounské rodiny, sanace rodiny, podpora pěstounských rodin atd.ú

E.2.3 Provoz domova pro seniory a domova se zvláštním režimem
E.2.3.1 podpora dobudování domova pro seniory
Roky realizace:
2012

E.2.3.2 projekt je zařazen do seznamu žadatelů na MPSV
Odpovědnost:
Město

E.2.3.3 domov pro seniory a domov se zvláštním režimem - v provozu od října 2011
Odpovědnost:
Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s.

Roky realizace:
2012

E.3 Bude podpořen vznik chráněných bytů a služeb samostatného bydlení (duševně nemocní, mentálně postižení, případně i tréninkové byty)

Náměty / Záměry:
zmapovat možnosti města Chrudim i jednotlivých NNO, najít nositele projektu a zajistit možné zdroje financování projektu, realizace projektu
E.3.1 mapování situace prostřednictvím KPSS

E.4 Bude řešena problematika zpřístupnění města pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace

E.4.1 odstraňování architektonických bariér pro zdravotně postižené občany
E.4.1.1 program Mobility
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
OIN

Roky realizace:
2010

F. SOCIÁLNĚ – PATOLOGICKÉ JEVY

Náměty / Záměry:
- kouření mladistvých
- místa setkávání mladistvých - Kopanice - drogy

F.1 Budou poskytovány kvalitní služby v rámci prevence sociálně – patologických jevů

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Kvalitní služby v rámci prevence sociálně – patologických jevů
10 Počet organizací poskytující prevenci sociálně patologických jevů počet rp

F.1.1 Zabývat se problémem bezdomovectví (osoby ležící na veřejných prostranstvích)
F.1.1.1 likvidace nashromážděného majetku a materiálu (hnízd)
Roky realizace:
2016

F.1.1.2 navýšení počtu míst v noclehárně
Roky realizace:
2015, 2016

F.1.1.3 v rámci denního centra poskytování občerstvení - čaj, teplá polévka
Roky realizace:
2015, 2016

F.1.1.4 motivace k získání noclehu na ubytovně (přechod z noclehárny do ubytovny)
Roky realizace:
2015, 2016

F.1.1.5 dlouhodobá spolupráce s bezdomovci
Roky realizace:
2015, 2016

F.1.1.6 spolupráce s veřejností
Roky realizace:
2015, 2016

F.1.2 Realizovat Program prevence kriminality ve městě
F.1.2.1 program prevence kriminality
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
problémové lokality : Michalský park, Na Kopanici, podjezd u nádraží, u kostela na Resselově náměstí


F.1.2.2 řešit problematiku užívání legálních drog - osvěta
Roky realizace:
2011

F.1.3 Rozvíjet aktivity a služby primární, sekundární a terciální sociální a protidrogové prevence
F.1.3.1 řešit absenci bytů pro problémové občany včetně sociální práce
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
rp

Roky realizace:
2011

F.1.3.2 návazné bydlení pro různé cílové skupiny
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
rp

Spolupráce:
rp

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010

F.1.3.3 tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy
Odpovědnost:
SVZ

Realizace:
rp

Spolupráce:
rp

Roky realizace:
2007, 2009, 2010

F.1.3.4 preventivní programy pro nejmenší
Odpovědnost:
MP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.1.3.5 systém služeb pro podporu potrestaných vykonávající obecně prospěšné práce
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.1.3.6 nabídka preventivních a vzdělávacích programů
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Popis / Komentář:
a. programy pro MŠ, ZŠ, SŠ, Speciální školy, seniory
b. sociálně patologické jevy pro pedagogy
c. výchovné postupy pro rodiče (kroužek – výchova jako hobby)

F.1.3.7 vzdělávací program pro profesionály (učitelé, sociální pracovníci) zaměřené na sociální a preventivní práci
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.1.3.8 půjčovna videokazet, literatury a pomůcek
Odpovědnost:
SVZ

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009

Popis / Komentář:
- téma prevence vzniku závislostí

F.1.3.9 zážitkové programy pro děti i vyučující, GO projekty, peer programy
Realizace:
SVZ, , ,

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.2 Ve městě bude zajištěna bezpečnost občanů

Náměty / Záměry:
- zvýšení počtu strážníků MP na potřebný počet
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Bezpečnost občanů
09 Počet bezpečnostních kamer kamerového systému počet rp

F.2.1 Provádět pravidelně monitoring problémových míst ve městě
Náměty / Záměry:
informační a propagační kampaň zaměřená na aktivizaci veřejnosti
F.2.1.1 zvýšení bezpečnosti občanů - kontroly hlídek MP, osvěta u seniorů
Roky realizace:
2011

F.2.1.2 kamerový systém a Pult centrální ochrany
Odpovědnost:
MP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

F.2.1.3 vytipování problémových lokalit - Michalský park, pod Myší dírou, Na Kopanici, dětské hřiště Víta Nejedlého, za hřbitovem)
Roky realizace:
2011

F.2.1.4 pravidelné kontroly těchto míst
Roky realizace:
2011

F.2.1.5 pravidelné kontroly bezdomovců
Roky realizace:
2011

F.2.1.6 kontrola míst, kde se bezdomovci zdržují
Roky realizace:
2011

F.3 Budeme se snažit o snížení konzumace alkoholu a užívání tabáku

F.3.1 Kontrolovat prodej alkoholických nápojů a cigaret mladistvým
F.3.1.1 kontrolní činnost Městské policie a Policie ČR, České obchodní inspekce a dalších subjektů
Odpovědnost:
MP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

G. DOPRAVA

Náměty / Záměry:
- bezbariérové propojení Slezská - Moravská
- klepátka světelné signalizace Na Dukle jsou málo slyšet
- pěší průchod - náhrada za Marlo AB
- zachovat železniční dopravu Chrudim - Heřmanův Městec
- veřjné osvětlení v ulici Vrchlického a chodník SNP - nedostatečná intenzita osvětlení
MHD sleva pro seniory na jízdném
- plynulost dopravy - zelená vlna na semaforech, semafory na okružních křižovatkách
- jednosměrka Rozhledna
- doprava na Skřivánek II. - cyklo na Skřivánek - Sobětuchy, chodci na Skřivánek - Sobětuchy, Markovice, Chrudim- Vestec
- cyklostezky - lepší spojení Chrudim - Pardubice (ulice Pardubická)
- MHD na městská sportoviště U Stadionu, další propojení sportovišť
- chodníky k rehabilitaci bývalé Transporty - špatný stav
- alternativní propojení Leguma - Masarykovo náměstí přes dvůr, cyklo, pěší doprava
- rozbitý chodník u BUD zastávky Tyršovo náměstí
- oprava a zvýšení stávající protihlukové stěny průjezdu města (nad Rubešovou ulicí)

G.1 Bude koncepčně řešena doprava ve městě i v návaznosti na region

G.1.1 Snížit rychlost v úseku Chrudim - Slatiňany (dle projektu ŘSD) P
G.1.2 Snížit rychlosti v ul. Na Ostrově (30 km/h) P
G.1.2.1 Omezení rychlosti bude v návaznosti na zakopání horkovodu
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

G.1.2.2 Byla nainstalována dopravní zrcadla u výjezdů z parkovišť
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

G.1.2.3 Připravuje se napojení sportovišť přímo z městského okruhu – snížení dopravního zatížení
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

G.1.3 Napojit I/17 na I/37 (severní obchvat)
G.1.3.1 Jednání města Chrudim s ŘSD
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

G.1.3.2 Ze strany ŘSD je připravována studie proveditelnosti
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

G.1.4 Rozdělit dopravu z obchvatu města dopravním značením do doby vybudování jeho 2. etapy ve směru "PCE - Ždár" přes Palackého ul. a ve směru "PCE – Vysoké Mýto" po obchvatu
G.1.4.1 otevřena 1. etapa obchvatu
Roky realizace:
2015

G.1.4.2 doprava rozdělena Pce - Žďár i Pce - Vysové Mýto po obchvatu
Roky realizace:
2015

G.1.4.3 vybudování okružní křižovatky u Medlešic
Roky realizace:
2016

G.1.5 Dokončit obytnou zónu v ulici K Presům včetně napojení na ulici Václavskou
G.1.5.1 připraven koncept řešení oblasti
Roky realizace:
2015, 2016

G.1.5.2 zpracování studie
Roky realizace:
2015, 2016

G.1.5.3 územní a stavební povolení
Roky realizace:
2015, 2016

G.1.5.4 vypracování projektové dokumentace
Roky realizace:
2015, 2016

G.1.5.5 veřejné projednání
Roky realizace:
2015, 2016

G.1.5.6 jednání s majiteli pozemků o nabytí pozemků
Roky realizace:
2015, 2016

G.1.6 Dokončit 2. etapu obchvatu
G.1.6.1 výkup pozemků ze strany ŘSD pod stavbou 2. etapy
Roky realizace:
2015, 2016

G.1.6.2 získání stavebního povolení
Roky realizace:
2015, 2016

G.1.7 Vybudovat obchvat Chrudimi v celé délce až za Slatiňany
Popis / Komentář:
Ředitelství silnic a dálnic

G.1.7.1 intenzívní jednání vedení města s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem financí za spoluúčasti poslanců Parlamentu ČR zvolených za Pardubický kraj, zařazení akce do státního rozpočtu
Roky realizace:
2012

G.1.7.2 jednání s hospodářským výborem Parlamentu České republiky
Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

G.1.7.3 jednání na Státním fondu dopravní infrastruktury
Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

G.1.7.4 jednání na generálním Ředitelství silnic a dálnic
Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

G.1.7.5 průběžné jednání s ŘSD Pardubice - prosinec, leden 2013
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

G.1.7.6 návštěva ministra dopravy Zbyňka Stanjury v Chrudimi
Roky realizace:
2013, 2014, 2015

G.1.7.7 schválení finanční částky na realizaci objektů v rámci stavby obchvatu - faktické zahájení stavby
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

G.1.7.8 dohoda s ŘSD na spolupráci při výkupech pozemků v trase jižní části - Chrudim - Slatiňany
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

G.1.7.9 vybudování okružní křižovatky U Guláška
Roky realizace:
2013, 2014, 2015

G.1.7.10 úprava přechodu pro chodce na Masarykově náměstí - posunutí
Roky realizace:
2013, 2014, 2015

G.1.7.11 jednání s ministrem dopravy p.Dobešem a jeho náměstkem p.Tomanem o problematice chrudimského obchvatu
Odpovědnost:
Město

Roky realizace:
2011

G.1.7.12 jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic o úpravě křižovatky U Guláška a posunutí přechodu pro chodce na kruhovém objezdu U Bídy
Odpovědnost:
Město

Roky realizace:
2011

G.1.7.13 ukončený archeologický průzkum
Roky realizace:
2011, 2012

G.1.7.14 přidělení financí na zakopání horkovodu v trase obchvatu
Roky realizace:
2011, 2012

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

G.1.7.15 zářijové jednání s ministrem dopravy a veřejností - příslib zahájení prací
Roky realizace:
2010

G.1.7.16 veřejná debata na téma "Stavba obchvatu"
Roky realizace:
2010

G.1.7.17 jednání s poslanci z Pardubického kraje o obchvatu
Roky realizace:
2011

G.1.7.18 začátkem dubna jednání s ŘSD Pce kraje - koordinace stavby obchvatu, rekonstrukce Dašické ulice s výstavbou smíšené komunikace pro cyklisty a pěší do Vestce
Roky realizace:
2011

G.1.7.19 lednové jednání s náměstkem ministra a zákonodárci za chrudimský region
Odpovědnost:
ST_Mistost

Roky realizace:
2010

Popis / Komentář:
tématem jednání bylo hledání způsobu financování na zahájení stavby obchvatu ještě v roce 2010

G.1.7.20 únorové jednání v Poslanecké sněmovně PČR s ministrem dopravy a zákonodárci Pardubického kraje
Odpovědnost:
ST_Mistost

Roky realizace:
2010

Popis / Komentář:
diskuse o rozpočtové změně SFDI - finance na pokrytí výdajů archeologického průzkumu

G.1.7.21 schválení rozpočtové změny Státního fondu dopravní infrastruktury na archeologický průzkum
Roky realizace:
2010

G.1.7.22 zahájení archeologického průzkumu
Roky realizace:
2010

Popis / Komentář:
předpoklad květen 2010

G.1.7.23 k realizaci je připravena přeložka horkovodu
Roky realizace:
2010

G.1.7.24 okružní křižovatky budovat při výstavbě obchvatu Chrudimě
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2008

G.1.7.25 vybudování okružní křižovatky u ulice Na Ostrově
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2009

Popis / Komentář:
kruhový objezd u budoucího Tesca

G.1.7.26 vybudování okružní křižovatky u nemocnice
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2009

Popis / Komentář:
stavba bude zahájena v létě 2009

G.1.7.27 probíhá výkup zbývající části pozemků budoucího obchvatu
Odpovědnost:
OSM

Roky realizace:
2008, 2009, 2010

G.1.7.28 žádost investora o vydání stavebního povolení pro budování obchvatu v návaznosti na výkup pozemků
Roky realizace:
2009, 2010

G.1.8 Realizovat zklidňující prvky v dopravě v souvislostí se zvýšením bezpečnosti
G.1.8.1 snížení rychlosti v ulici B.Martinů
Odpovědnost:
ODP

Roky realizace:
2011

G.1.8.2 snížení rychlosti v chatové oblasti na Podhůře
Odpovědnost:
ODP

Roky realizace:
2011

G.1.8.3 jednosměrný provoz v ulici Úzká
Odpovědnost:
ODP

Roky realizace:
2011

G.1.8.4 zákaz vjezdu autobusů v ulici Na Ostrově
Odpovědnost:
ODP

Roky realizace:
2011

G.2 Bude řešena problematika cyklistů ve městě

G.2.1 Vybudovat cyklostezku na Podhůru
G.2.1.1 vybudovat cyklostezku na Podhůru
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
odd. inv.

G.2.1.2 vypracovaná projektová dokumentace
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

G.2.1.3 probíhá výkup pozemků
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

G.2.1.4 nadále probíhají jednání za účelem zabezpečení pozemků pro stavbu
Roky realizace:
2017, 2018, 2019

G.2.1.5 zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí 1. a 2. etapa
Roky realizace:
2016

G.2.1.6 řešení 3. etapy prostřednictvím studie
Roky realizace:
2016

G.2.1.7 zpracovaná studie napojení rekreačních lesů Podhůra
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

G.2.1.8 oslovení vlastníků pozemků dotčených případnou stavbou cyklostezky
Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

G.2.1.9 probíhající dodatečné dědické řízení na pozemek, který může být dotčen plánovanou cyklostezkou
Roky realizace:
2014, 2015, 2016

G.2.1.10 cyklostezky přes kruhové objezdy
Roky realizace:
2011

Náměty / Záměry:
u hotelu Bomémie, Tesca
G.2.1.11 dokončení cyklostezky do Pardubic
G.2.2 Vybudovat cyklistické pruhy umožňující spojení strategických míst (koncepce)
G.2.2.1 existence studie rozvoje cyklistické infrastruktury v Chrudimi
Roky realizace:
2015

G.2.2.2 specifikace a rozpracování doporučení vycházející ze studie - Pardubická ulice, Masarykovo náměstí a Poděbradova ulice, ulice Na Ostrově, SNP a Milady Horákové
Roky realizace:
2015, 2016

G.2.2.3 aktivní splupráce s Asociací měst pro cyklisty
Roky realizace:
2015, 2016

G.2.2.4 příprava cyklostezky v ulici Dašická
Roky realizace:
2015

G.2.2.5 příprava cyklostezky Na Podhůru
Roky realizace:
2015, 2016

G.2.2.6 jízdní pruhy pro cyklisty mezi okružní křižovatkou Bohemia a okružní křižovatkou Gulášek
Roky realizace:
2015

G.2.3 Vypracovat koncepci sítě cyklostezek s propojením důležitých míst, včetně možností pro in-line brusle
G.2.3.1 připraven projekt na výstavbu cyklostezky Chrudim - Markovice
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

Popis / Komentář:
čekáme na dotaci

G.2.3.2 připraven projekt na výstavbu cyklostezky Chrudim - Vestec
Roky realizace:
2013, 2014, 2015

G.2.3.3 vznik pracovní skupiny pro cyklodopravu
Roky realizace:
2013, 2014, 2015

G.2.3.4 dopravní označení chodníků
Odpovědnost:
ODP

G.2.3.5 zmapování situace z hlediska bezpečnosti silničního provozu ve spolupráci s Policií ČR
Odpovědnost:
ODP

G.2.3.6 uzavřený kulatý stůl s odborníky na téma vypracování koncepce cyklostezek
Odpovědnost:
ODP

Roky realizace:
2012

G.2.3.7 zpracování studie potřebnosti rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi
Odpovědnost:
ODP

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

G.3 Bude řešeno parkování ve městě s důrazem na centrum a sídliště

Náměty / Záměry:
- zlepšení efektivního vytížení současných parkovišť (úprava vybírání poplatků)
- zvýšení kapacity stávajících parkovišť stavebními úpravami (podzemní, zatravňovací dlaždice např.Na Šancích,Větrníku, U Stadiónu, Víta Nejedlého, Husova)
- nová parkoviště včetně záchytných
- doprovodná parkoviště při nových investicích
- vraky na parkovištích
- vytipovat místo k odstavení NA a hledat finanční zdroje na tuto akci
- večerní spoj do Pardubic
- cyklostezka Chrudim – Pardubice
- cyklostezka Chrudim – Podhůra
- záchytné parkoviště Na Podhůře
G.3.1 Řešit dopravu a parkování v okolí sportovišť – jejich napojení
G.3.1.1 příprava napojení „SAMCH“ z Milady Horákové – p. Karel Thér zpracovává studii
Roky realizace:
2015, 2016

G.3.2 Řešit problémy s parkováním (např. Tyršovo náměstí)
G.3.2.1 oslovení Univerzity Pardubice pro možnost vypracování diplomové práce na téma Parkovací dům Moravova zahrada z hlediska dopravy
G.3.2.2 vypracování nezávislých návrhů na parkovací dům na Moravově zahradě - předání květen - červen
Roky realizace:
2014, 2015, 2016

G.3.2.3 parkování je součástí zadání architektonické soutěže řešící sportovní halu
Roky realizace:
2014, 2015, 2016

G.3.2.4 setkání s veřejností
Roky realizace:
2013

G.4 Budeme vytvářet podmínky pro chodce ve městě

G.4.1 Udržovat čistotu chodníků ve městě a místních částech, řešit jejich opravu a výstavbu nových
G.4.1.1 průběžná oprava chodníků dle připomínek obyvatel
Odpovědnost:
odd. inv.

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

G.4.1.2 rekonstrukce ulice Slovenská
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015

G.4.1.3 pokračuje rekonstrukce smíšené komunikace v ulici Na Sádkách
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2013, 2014, 2015

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

G.4.1.4 rekonstrukce chodníků dle rozpočtu města
Odpovědnost:
OIN

G.4.1.5 čistotu chodníků průběžně zajišťují Technické služby
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

G.4.1.6 rekonstrukce ulic Revoluční a Rooseweltova
Roky realizace:
2013, 2014, 2015

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

G.4.1.7 oprava chodníku ve Škoupově ulici po odbočku ke smuteční síni
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2011

G.4.1.8 oprava chodníků v ulici na Ostrově
Odpovědnost:
odd. inv.

Roky realizace:
2011

G.5 Bude zkvalitněna městská hromadná doprava

Náměty / Záměry:
senioři MHD zdarma
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Kvalitní MHD
11 Počet cestujících přepravených MHD za rok počet mk
12 Počet km MHD za rok km mk
13 Podíl bezbariérových autobusů na celkovém vozovém parku provozovatele MHD % mk

G.5.1 Provozovat MHD i v nočních hodinách (hlavně pá, so)
G.5.1.1 projednání s provozovatelem MHD ve městě - Veolia transport Východní Čechy a.s.
Odpovědnost:
ODP

Roky realizace:
2012

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

G.5.1.2 posílení večerních spojů do průmyslové zóny západ
G.5.2 Vytvořit koncepci veřejné dopravy v Chrudimi
Náměty / Záměry:
- anketa, nástupní a výstupní místa, směřování, kam chtějí lidé jezdit
- autobusy na ekologický (plynový) pohon
- optimalizace časového rozložení spojů MHD
- MHD Na Presy
- posílení víkendových spojů MHD
- dopravní obslužnost centra z pohledu MHD
G.5.2.1 doprava handicapovaných ve městě
Náměty / Záměry:
rozvoz z domu na místa jejich potřeb ve městě
G.5.2.2 zavést MHD na Skřivánek s výstupem u Dr.Křepely
Odpovědnost:
ODP

G.5.2.3 oprava rozbité skleněné výplně v BUS zastávce na Tyršově náměstí
Odpovědnost:
ODP

G.5.2.4 optimalizace jízdních řádů
Odpovědnost:
ODP

Roky realizace:
2012

G.5.2.5 večerní spoje MHD z autobusového nádraží
Odpovědnost:
ODP

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

G.5.2.6 autobus MHD pro invalidní občany s nástupovou plošinou
Odpovědnost:
ODP

Roky realizace:
2006, 2008, 2009, 2010

G.5.2.7 variabilní doprava po městě a příměstských částech (mikrobusy)
Odpovědnost:
ODP

Roky realizace:
2009, 2010

G.5.2.8 zastřešení zastávek MHD
Odpovědnost:
OIN

Roky realizace:
2006, 2007, 2009, 2010

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

G.6 Budeme se zabývat problematikou snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví

Náměty / Záměry:
vybudování protihlukové stěny v Rubešově ulici
G.6.1 Řešit problematiku hlukové zátěže
G.6.1.1 oprava protihlukové stěny mezi "plynárnou a jatky"
Roky realizace:
2011

H. PODNIKÁNÍ

H.1 Ve městě bude dostatek pracovních příležitostí a možností podnikat

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Kvalitní podmínky pro podnikání a pracovní příležitosti
16 Míra nezaměstnanosti ve městě k 31.12. % sb

H.1.1 Přímo napojit průmyslovou zónu na I/37 (směr Pardubice)
H.1.1.1 přímé napojení PZ je zachyceno v územním plánu města
Roky realizace:
2010

H.1.2 Provozovat průmyslovou zónu
H.1.2.1 vybudování, nákup a rekonstrukce silnic v průmyslové zóně, výstavba inženýrských sítí
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

H.1.2.2 příprava přímého napojení průmyslové zóny na I/37 směr Pardubice
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
ÚPR

Spolupráce:
ÚPR

Roky realizace:
2007, 2008

H.1.2.3 jednání s investory
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

H.1.2.4 zintenzivnit propagaci průmyslové zóny
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

H.1.2.5
Odpovědnost:
ÚPR

Roky realizace:
2006

H.1.3 Vytvářet podmínky pro rozvoj místního podnikání
Náměty / Záměry:
- podporovat stávající podnikání
- informovat o možnostech investic
- povázat činnost komise pro hospodářský rozvoj na další úřady a organizace
- zlepšení spolupráce s Okresní hospodářskou komorou
H.1.3.1 provázat činnost komise hospodářského rozvoje na RM, ZM a vedení města
Odpovědnost:
ST_Mistost

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010

H.2 Město bude centrem cestovního ruchu regionu

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Atraktivita města pro návštěvníky
14 Počet návštěvníků ze zahraničí informujících se v Informačním centru osob Sk
15 Počet českých turistů, kteří navštívili Informační centrum osob Sk

H.2.1 Poskytovat služby odrážející požadavky turistů, návštěvníků
H.2.1.1 průvodcovské služby po městě
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
úsek info centra

Roky realizace:
2010

Popis / Komentář:
na objednávku

H.2.1.2 půjčovna audioprůvodců v MP3
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
úsek info centra

Roky realizace:
2010

H.2.1.3 materiál cyklotrasy Chrudim - Železné hory
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
úsek info centra

Roky realizace:
2010

Popis / Komentář:
mapa s popisem cyklistických cílů

H.2.1.4 průvodce bezbariérovými trasami po městě
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:

Roky realizace:
2010

Popis / Komentář:
průvodce a mapa

H.2.2 Využívat moderních informační technologie v rámci podpory cestovního ruchu
H.2.2.1 skype
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
úsek info centra

Roky realizace:
2010

H.2.2.2 ONIF - on-line spojení s Informačním centrem přímo z webových stránek IC
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
úsek info centra

Roky realizace:
2010

H.2.2.3 zavedení mobilního čísla IC
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
úsek info centra

Roky realizace:
2010

H.2.2.4 facebook
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
úsek info centra

Roky realizace:
2010

H.2.2.5 inovace webových stránek IC
Popis / Komentář:
ke stažení informační materiály města, umístění interaktivní mapy CHrudim a okolí, aktuální kalendář akcí, virtuální prohlídky turisticky zajímavých cílů v oblasti Chrudim - Hlinecko)

H.2.3 Účelně propagovat město Chrudim a okolí
H.2.3.1 veletrhy a výstavy cestovního ruchu
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
úsek info centra

Roky realizace:
2010

H.2.3.2 vydávání propagačního materiálu
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
úsek info centra

Roky realizace:
2010

H.2.3.3 inzerce - tištěná média, web, rozhlas
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
úsek info centra

Roky realizace:
2010

H.2.3.4 vydávání turistických novin a informační materiál pro různé cílové skupiny návštěvníků
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
úsek info centra

Roky realizace:
2010

H.2.4 Spolupracovat s organizacemi regionálního a nadregionálního významu v cestovním ruchu
H.2.4.1 spolupráce s královskými věnnými městy
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
úsek info centra

Roky realizace:
2010

H.2.4.2 spolupráce se Sdružením historických sídel Čech. Moravy a Slezska
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:

Roky realizace:
2010

H.2.4.3 spolupráce s Destinační společností Východní Čechy
Odpovědnost:
ÚPR

Realizace:
úsek info centra

Roky realizace:
2010

*