• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky


Logo ZM Chrudim
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Ing. František Pilný , MBA
Telefon
+420 469 657 141
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Šárka Trunečková , DiS.
Telefon
+420 469 657 100
E-mail
 

Chrudim

i
tisk
Tento modul byl vytvořen v rámci projektu "Strategické řízení v obcích", podpořeného OP LZZ a státním rozpočtem.

Akční plán rozvoje města Chrudimě 2007-2011 / Rozpočet 2008

  2008 Odpovědnost Realizace Spolupráce
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
CELKOVÁ SUMA
Akční plán rozvoje města Chrudimě 2007-2011 / Rozpočet 2008
171984 5370 177354 MěÚ
E. EKONOMIKA A CESTOVNÍ RUCH 47433 0 47433
E.1 Podpora místních podnikatelských aktivit 0 0 0
E.1.1 Podpora místních podniků 0 0 0
E.1.2 Podpora začínajících podnikatelů („start-up“ firem) 0 0 0
E.1.3 Systematická nabídka pozemků a objektů pro podnikatelské účely 0 0 0
E.1.4 Podpora sdružování podnikatelů („Business coalition“) 0 0 0
E.2 Stabilizace ekonomické základny města 42029 0 42029
E.2.1 Dokončení vybavení průmyslových zón potřebnou infrastrukturou 41329 0 41329
4.1.3.5 úroky z úvěru - přístupová komunikace k areálu býv. Transporty napojení PZ 1643 0 1643 OFN
4.1.3.6 splátky úvěru - přístupová komunikace k areálu býv. Transporty napojení PZ 2610 0 2610 OFN
6.1.1.20 konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna 10 0 10 odd. region. rozvoje Chu
8.1.9.1 PZ - západ zpřístupnění (15.791,- kryto úvěrem) 23031 0 23031 odd. inv.
8.1.9.2 PZ - západ - dostavba sítí v areálu (trafo, komunikace …) 14035 0 14035 odd. inv.
E.2.2 Tvorba a zavedení systému podpory investorů 700 0 700
6.1.1.24 poradenská činnost pro dotace z EU 700 0 700 odd. region. rozvoje Lu
E.3 Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu 5404 0 5404
E.3.1 Rozvoj turisticky zajímavých aktivit a služeb pro cestovní ruch 204 0 204
6.1.1.32 Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC 4 0 4 odd. region. rozvoje úsek info centra
6.1.1.37 Medializace Chrudimsko-Hlinecko 10 0 10 odd. region. rozvoje Chrudimsko
6.1.1.34 podpora rozvoje cestovního ruchu 190 0 190 odd. region. rozvoje úsek info centra ST_Mistost
E.3.2 Rozvoj cykloturistických tras 3650 0 3650
6.1.1.44 označení cyklotras, umístění map 50 0 50 odd. region. rozvoje
6.1.3.9 změny územního plánu 400 0 400 odděl.úz.plán. St
6.1.3.9 územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí 3000 0 3000 odděl.úz.plán. St
6.1.3.10 služby architekta 200 0 200 odděl.úz.plán. St
E.3.3 Rozvoj zvláštních druhů cestovního ruchu 1550 0 1550
8.1.8.1 investiční dotace Městským lesům, s. r .o. na výstavbu rozhledny "Bára" 1550 0 1550 odd. inv. Měst.lesy
I. INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 66320 3618 69938
I.1 Zvalitnění a zklidnění dopravy ve městě 25292 3618 28910
I.1.1 Výstavba a rekonstrukce vozovek na území města 16065 3618 19683
8.1.12.10 plošné výspravy místních komunikací 1745 0 1745 odd. inv.
8.1.12.11 lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba 1715 0 1715 odd. inv.
8.1.12.12 údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie 600 0 600
8.1.12.13 revize mostů 100 0 100 odd. inv.
8.1.10.26 rekonstrukce ulice Hradební 2810 0 2810 odd. inv.
8.1.10.27 rekonstrukce ulice Erbenova 3022 0 3022 odd. inv.
8.1.10.28 výstavba komunikace U Valchy (k AFK) 772 0 772 odd. inv.
8.1.10.29 Markovice - PD a rekonstrukce ulice Pod Strání č.p. 996-1005 1290 0 1290 odd. inv. Ka
8.1.10.30 Medlešice - PD a vybudování komunikace ul. Nádražní II k č.p. 147 2650 0 2650 odd. inv. Ka
8.1.10.31 rekonstrukce ulice Smetanova 211 3618 3829 odd. inv.
8.1.10.32 Topol - oprava komunikace u č.p. 1-4 500 0 500 odd. inv.
11.1.1.11 digitální pasport místních komunikací 650 0 650 odd. dopr. a komunik.
I.1.2 Podpora statické dopravy na území města 200 0 200
8.1.11.21 údržba parkovišť 200 0 200 odd. inv.
I.1.3 Podpora pěší a cyklistické dopravy na území města 9027 0 9027
8.1.13.14 údržba a rekonstrukce chodníků,cyklostezek a parkovišť 2150 0 2150 odd. inv.
8.1.11.22 výstavba bezbariérových přechodů 100 0 100 odd. inv.
8.1.11.23 oprava chodníků ulice V Tejnecku 2560 0 2560 odd. inv.
8.1.11.24 oprava chodníku nábřeží K. Čapka 0 0 0 odd. inv.
8.1.11.25 Markovice - výstavba jednostranného chodníku v ul. Ke hřišti 1280 0 1280 odd. inv.
8.1.11.26 Markovice - výstavba jednostranného chodníku od č.p. 997 k č.p. 999 200 0 200 odd. inv.
8.1.11.27 Medlešice - oprava chodníku od č.p. 37 k č.p. 31 180 0 180 odd. inv.
8.1.11.28 Topol - vybudování chodníku k mateřské škole 150 0 150 odd. inv.
8.1.11.29 Vlčnov - výstavba chodníků 2407 0 2407 odd. inv.
I.2 Zkvalitnění dopravního spojení s okolními hodpodářskými a kulturními centry 0 0 0
I.2.1 Podpora výstavby silničních obchvatů města 0 0 0
I.2.2 Podpora výstavby meziměstských cyklistických tras a stezek 0 0 0
I.2.3 Podpora využití veřejného vnitrostátního letiště 0 0 0
I.2.4 Podpora meziměstské hromadné dopravy 0 0 0
I.3 Rekonstrukce technické infrastruktury v centrální části města a podpory její výstavby v okrajových částech města 7996 0 7996
I.3.1 Podpora rekonstrukce inženýrských sítí ve stávající městské zástavbě 7996 0 7996
6.1.1.38 metropolitní síť 951 0 951 odd. region. rozvoje
8.1.17.5 opravy,údržba a výstavba kanalizací 1340 0 1340 odd. inv. Ka
8.1.15.10 výstavba kanalizační přípojky k č.p. 8 ul. Čs. partyzánů 500 0 500 odd. inv. Ka
8.1.15.11 výstavba kanalizace ulice Pobřežní - vklad do Vaku 100 0 100 odd. inv. OSTATNÍ subjekty (Chrudim)
8.1.15.12 Markovice - PD a výstavba kanalizace ulice Pod Strání č.p. 996-1005 3700 0 3700 odd. inv. Ka
8.1.15.13 Medlešice - PD a vybudování kanalizace ul. Nádražní II k č.p. 147 1250 0 1250 odd. inv. Ka
8.1.30.4 vybudování samostatného přívodu el. energie na objektu pošty Na Šancích č.p. 1204/IV 155 0 155 odd. inv.
I.3.2 Podpora výstavby inženýrských sítí v rozvojových lokalitách pro bydlení a volnočasové aktivity 0 0 0
I.4 Dokončení přípravy průmyslových rozvojových ploch 0 0 0
I.4.1 Podpora majetkové přípravy u zainvestovaných ploch pro rozvoj podnikání 0 0 0
I.4.2 Výstavba inženýrských sítí u zainvestovaných ploch pro rozvoj podnikání 0 0 0
I.5 Snížení úrovně znečištění ovzduší, hluku a dalších nepříznivých fyzikálních faktorů 9414 0 9414
I.5.1 Integrace environmentálních kritérií do rozvojových aktivit 0 0 0
I.5.2 Snižování vlivů znečištění ovzduší a hluku 0 0 0
I.5.3 Snižování vlivů dalších fyzikálních faktorů 9414 0 9414
6.1.4.1 veřejné osvětlení 8107 0 8107 ÚPR TS
8.1.31.24 rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně 300 0 300 odd. inv. Pk
8.1.29.24 rekonstrukce ulice Erbenova (VO) 318 0 318 odd. inv. Pk
8.1.31.25 Markovice - výstavba VO u č.p. 999 0 0 0 odd. inv. Pk
8.1.31.26 Medlešice - PD a vybudování VO ul. Nádražní II k č.p. 147 300 0 300 odd. inv. Pk
8.1.31.27 rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Smetanova 389 0 389 odd. inv. Pk
I.6 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a zapojení veřejnosti do rozhodování 330 0 330
I.6.1 Podpora EVVO a zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti ŽP 180 0 180
10.1.1.4 monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města) 180 0 180 OŽP-OEP SZÚ Pardubice
I.6.2 Implementace environmentálního managementu do činností města Chrudimě 150 0 150
10.1.1.11 certifikace EMAS 150 0 150 OŽP-OPP
I.7 Snížení environmentálních rizik vyplývajících ze starých zátěží a nakládání s odpady 12369 0 12369
I.7.1 Snížení environmentálních rizik, vyplývajících z kontaminace podzemní vody a půdy 430 0 430
10.1.1.5 černé skládky (likvidace černých skládek) 230 0 230 OŽP-OEP
10.1.1.9 monitoring starých ekologických zátěží 200 0 200 OŽP-OVH
I.7.2 Zlepšení způsobu nakládání s odpady 11939 0 11939
6.1.4.4 sběrný dvůr 2523 0 2523 ÚPR TS
6.1.4.5 svoz TDO 9206 0 9206 ÚPR TS
10.1.1.6 ekologická výchova 110 0 110 OŽP-OPP
10.1.1.12 zvýšení separace odpadů 100 0 100 OŽP-OEP
I.8 Vytvoření uceleného systému zeleně města Chrudimě a zlepšení údržby veřejných prostranství 10920 0 10920
I.8.1 Vytvoření uceleného systému zeleně města Chrudimě 10350 0 10350
8.1.18.3 náhon - běžná údržba 100 0 100 úsek údržby zeleně Duš
8.1.34.22 údržba zeleně parků, výchovných zařízení, místních částí 0 0 0 úsek údržby zeleně
8.1.34.23 údržba zeleně obytných souborů 0 0 0 úsek údržby zeleně
8.1.34.24 údržba doprovodné zeleně komunikací 0 0 0 úsek údržby zeleně
8.1.32.19 údržba ostatních prvků zeleně 0 0 0 úsek údržby zeleně
8.1.34.25 zdravotní a bezpečnostní řezy Městský park 0 0 0 úsek údržby zeleně
8.1.34.26 shoz havraních hnízd 34 0 34 úsek údržby zeleně Duš, Ja
8.1.34.27 údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst 536 0 536 úsek údržby zeleně Ja, Duš
8.1.34.28 údržba trávníků 5232 0 5232 úsek údržby zeleně Ja, Duš
8.1.34.29 údržba živých plotů 688 0 688 úsek údržby zeleně Ja, Duš
8.1.34.30 údržba stromů a keřových skupin 2345 0 2345 úsek údržby zeleně Ja, Duš
8.1.34.31 údržba mobilních nádob a záhonů 790 0 790 úsek údržby zeleně Ja, Duš
8.1.34.32 výsadby stromů a keřů 325 0 325 úsek údržby zeleně Ja, Duš
8.1.32.28 projektová dokumentace Michalský park 300 0 300 úsek údržby zeleně Ja
I.8.2 Zlepšení údržby veřejných prostranství 570 0 570
C.4.5.3 zásobníky pro sáčky na psí exkrementy 40 0 40 odd. region. rozvoje No TS
6.1.1.18 tašky a sáčky na psí exkrementy 100 0 100 odd. region. rozvoje No TS
6.1.1.19 deratizace 250 0 250 odd. region. rozvoje
6.1.2.9 Zdravé město - grant "Kvetoucí město" 10 0 10 ÚPR Št
10.1.1.7 regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin 170 0 170 OŽP-OPP
S. SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ A LIDSKÉ ZDROJE 58231 1752 59983
S.1 Uplatnitelnost obyvatelstva na trhu práce 8468 1552 10020
S.1.1 Podpora a usměrňování rekvalifikací obyvatelstva a rekvalifikačních programů 0 0 0
S.1.2 Využití škol a městské knihovny jako vzdělávacích zařízení a společenských center města 8468 1552 10020
7.2.2.1 neinvestiční příspěvek na činnost (MĚSTSKÁ KNIHOVNA) 8468 1552 10020 MK
S.1.3 Rozvoj odborného a sportovního vybavení vzdělávacích zařízení a jejich koordinace v rámci regionu 0 0 0
S.1.4 Rozvoj programů dalšího vzdělávání a celoživotní učení 0 0 0
S.2 Životní podmínky obyvatel města 25895 0 25895
S.2.1 Zvýšení nabídky přiměřeného bydlení pro různé skupiny obyvatelstva 0 0 0
S.2.2 Péče o urbanistický a architektonický ráz města 5135 0 5135
6.1.3.10 přípravné práce na novém územním plánu 2050 0 2050 odděl.úz.plán. St
6.1.3.14 změna regulačního plánu MPZ 800 0 800 odděl.úz.plán. St
7.2.3.46 vyklizení kostela sv. Josefa 100 0 100
7.2.3.47 oprava soch kostela sv. Josefa 200 0 200
8.1.25.29 zhotovení pomníku TGM vč. terénních úprav 850 0 850 odd. inv. Pk
8.1.25.30 divadlo K. Pippicha - oprava slaboproudých rozvodů, osvětlovací techniky a nouzového osvětlení 100 0 100 odd. inv. Ka
8.1.25.31 muzeum - oprava krovu nad salonkem Sůva v Chrudimské besedě 50 0 50 odd. inv. Ka
8.1.25.32 hradby 100 0 100 OIN Pk
8.1.25.33 zámek Medlešice 50 0 50 odd. inv. Sd
8.1.25.35 muzeum - Chrudimská beseda čp. 85 825 0 825 odd. inv. Sd
8.1.25.36 sochy, kašny a portály 10 0 10 OIN Pk
S.2.3 Rozvoj sociálních služeb a jejich vybavenosti 20432 0 20432
7.2.6.30 příspěvek na HOSPIC 5000 0 5000
8.1.27.15 demolice objektu č.p. 469 ul. Malecká 362 0 362 odd. inv.
8.1.35.1 domov důchodců Rozhledna - přeložky kabelů ČEZ, O2 (uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích) 400 0 400 odd. inv. ČEZ
8.1.34.2 výstavba domu napůl cesty Malecká - realizační PD 600 0 600 odd. inv. Ka
15.1.1.13 komunitní plánování sociálních služeb 100 0 100 odd. soc. prevence
15.1.2.1 neinvestiční příspěvek na činnost (CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI) 13970 0 13970 SVZ
S.2.4 Rozvoj programů péče o zdraví obyvatel 123 0 123
6.1.2.6 Zdravé město - mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary poplatky 123 0 123 ÚPR Št
S.2.5 Péče o bezpečnost obyvatel a návštěvníků města a prevence kriminality 205 0 205
5.1.1.43 nájem za kamerový systém a městský informační systém 10 0 10 odd. spr. maj.
16.1.1.22 údržba a servis kamerového systému 130 0 130 MP
16.1.1.23 údržba a servis pultu centrální ochrany 65 0 65 MP
S.3 Kvalita života ve městě 23868 200 24068
S.3.1 Rozvoj tradičních a nových společenských, kulturních a sportovních akcí regionálního a národního významu 9735 200 9935
2.1.1.12 pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné 100 0 100 OHS
2.1.2.11 výdaje na cesty komisí do zahraničí 300 0 300 OHS
2.1.2.8 cestovné - do zahraničí 150 0 150 OHS
2.2.1.58 výdaje spojené se zahraničními delegacemi v Chrudimi (komise) 130 0 130 OHS
2.2.1.37 výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR) 100 0 100 OHS
2.2.2.1 Chrudimský zpravodaj - tisk 650 0 650 OHS
2.2.2.2 Chrudimský zpravodaj - roznáška 80 0 80 OHS
2.2.2.3 Chrudimský zpravodaj - ostatní osobní výdaje - korektura 30 0 30 úsek pers. a mzd.
7.2.1.1 neinvestiční příspěvek na činnost 7945 200 8145 CHB
7.2.3.37 věcné dary (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka) 55 0 55
7.2.3.38 činnost kronikáře 70 0 70
8.1.23.1 Městské kino 125 0 125 odd. inv. Sd
S.3.2 Rozvoj volnočasových a mimoškolních aktivit zaměřených zejména na děti a mládež 0 0 0
S.3.3 Rozvoj aktivit a vybavení spolkové činnosti ve městě 6379 0 6379
7.2.5.17 příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy 2005 0 2005
7.2.5.18 kulturní dotace 645 0 645
7.2.5.19 poskytnutí grantů (v rámci PZM a MA21) 199 0 199
7.2.5.20 příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením (práce s mládeží, ochránci přírody…) 325 0 325
7.2.6.17 AFK Chrudim 1050 0 1050
7.2.6.12 ZO ČSOP "Klub ochránců SPR Habrov" 50 0 50
7.2.6.13 Občanské sdružení Altus 130 0 130 Altus
7.2.6.14 Šance pro Tebe 390 0 390 Šance
7.2.6.15 Mama klub Chrudim 90 0 90 M-klub
7.2.6.16 Rytmus - Chrudim, o.p.s. 45 0 45 Rytmus
7.2.6.23 Občanské sdružení Péče o duševní zdraví - region Pardubice 100 0 100
7.2.6.17 Aeroklub ČR Chrudim 50 0 50 Aeroklub
7.2.6.18 Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. 400 0 400 Pestalozzi
7.2.6.19 Oblastní spolek ČČK Chrudim 100 0 100
7.2.6.20 Farní charita Chrudim 100 0 100 Charita
7.2.6.28 Sympozium studentů SŠK Hořice 100 0 100
8.1.25.34 divadlo K. Pippicha 600 0 600 odd. inv. Ka
S.3.4 Péče o sportoviště a jejich využití 7755 0 7755
7.2.6.31 investiční dotace pro Aeroklub ČR Chrudim - zpevněná plocha před hangáry 400 0 400
8.1.19.13 údržba a opravy hřišť v mateřských školách 500 0 500 úsek údržby zeleně Ja
8.1.19.14 rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách 900 0 900 úsek údržby zeleně Ja
8.1.17.15 MŠ Na Valech - oprava bazénu na zahradě 423 0 423 odd. inv.
8.1.20.22 ZŠ Dr. Peška - položení umělého povrchu na školním hřišti 455 0 455 odd. inv.
8.1.27.19 městský stadion ulice Novoměstská, Chrudim - PD pro ÚŘ, SP a realizační 750 0 750 odd. inv. Ka
8.1.27.20 hokejbalové hřiště Chrudim - PD pro ÚŘ, SP a realizační 300 0 300 odd. inv. Pk
8.1.25.18 investiční dotace Sportovním areálům, s. r. o. na stavební úpravy střechy na krytém plaveckém bazénu 1977 0 1977 odd. inv. SA
8.1.28.9 běžná údržba stávajících dětských hřišť 550 0 550 úsek údržby zeleně Duš
8.1.28.10 rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť 1500 0 1500 úsek údržby zeleně Duš
TISK
i