*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 Logo ZM Chrudim
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Ing. František Pilný , MBA
Telefon
+420 469 657 141
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Šárka Trunečková ,DiS.
Telefon
+420 469 657 100
E-mail
 

Chrudim

Tento modul byl vytvořen v rámci projektu "Strategické řízení v obcích", podpořeného OP LZZ a státním rozpočtem.

Akční plán rozvoje města Chrudimě 2012-2015 / Rozpočet 2013

  2013 Odpovědnost Realizace Spolupráce
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
CELKOVÁ SUMA
Akční plán rozvoje města Chrudimě 2012-2015 / Rozpočet 2013
106005 165852 271857 MěÚ
E. EKONOMIKA A CESTOVNÍ RUCH 6417 33 6450
E.1 Podpora místních podnikatelských aktivit 0 0 0
E.2 Stabilizace ekonomické základny města 4377 0 4377
E.2.1 Dokončení vybavení průmyslových zón potřebnou infrastrukturou 4377 0 4377
4.1.3.5 úroky z úvěru - přístupová komunikace k areálu býv. Transporty napojení PZ 34 0 34 OFN
4.1.3.6 splátky úvěru - přístupová komunikace k areálu býv. Transporty napojení PZ 4340 0 4340 OFN
6.1.1.20 konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna 3 0 3 odd. region. rozvoje Chu
E.2.2 Tvorba a zavedení systému podpory investorů 0 0 0
6.1.1.24 poradenská činnost pro dotace z EU 0 0 0 odd. region. rozvoje Lu
E.3 Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu 2040 33 2073
E.3.1 Rozvoj turisticky zajímavých aktivit a služeb pro cestovní ruch 764 33 796
6.1.1.21 Dotace IC 0 33 33
6.1.1.32 Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC 4 0 4 odd. region. rozvoje úsek info centra
6.1.1.34 podpora rozvoje cestovního ruchu 594 0 594 odd. region. rozvoje úsek info centra ST_Mistost
8.1.25.12 muzeum barokních soch 166 0 166 OIN Ka
E.3.2 Rozvoj cykloturistických tras 1277 0 1277
6.1.3.9 územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí 1077 0 1077 odděl.úz.plán. St
6.1.3.10 služby architekta 200 0 200 odděl.úz.plán. St
E.3.3 Rozvoj zvláštních druhů cestovního ruchu 0 0 0
I. INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 55725 164451 220176
I.1 Zvalitnění a zklidnění dopravy ve městě 17125 110 17236
I.1.1 Výstavba a rekonstrukce vozovek na území města 13760 110 13870
8.1.10.2 rekonstrukce ulice Na Sádkách, Chrudim 6674 0 6674 OIN
8.1.12.10 plošné výspravy místních komunikací 2997 0 2997 odd. inv.
8.1.12.11 lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba 2198 0 2198 odd. inv.
8.1.12.12 údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie 1359 0 1359
8.1.12.13 revize mostů 0 0 0 odd. inv.
8.1.31.8 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce ulice Revoluční a Rooseveltova Chrudim 533 110 643 OIN Pk
I.1.2 Podpora statické dopravy na území města 0 0 0
I.1.3 Podpora pěší a cyklistické dopravy na území města 3365 0 3365
8.1.13.14 údržba a rekonstrukce chodníků,cyklostezek a parkovišť 3365 0 3365 odd. inv.
I.2 Zkvalitnění dopravního spojení s okolními hodpodářskými a kulturními centry 0 0 0
I.2.1 Podpora výstavby silničních obchvatů města 0 0 0
I.2.2 Podpora výstavby meziměstských cyklistických tras a stezek 0 0 0
I.2.3 Podpora využití veřejného vnitrostátního letiště 0 0 0
I.2.4 Podpora meziměstské hromadné dopravy, snížení individuální dopravy 0 0 0
I.3 Rekonstrukce technické infrastruktury v centrální části města a podpora její výstavby v okrajových částech města 2470 7422 9892
I.3.1 Podpora rekonstrukce inženýrských sítí ve stávající městské zástavbě 2470 7422 9892
6.1.3.14 digitální protipovodňový plán 74 140 214 Lu
8.1.17.5 opravy,údržba a výstavba kanalizací 818 0 818 odd. inv. Ka
8.1.32.12 Integrovaný plán rozvoje města - Rekonstrukce ulice Revoluční a Rooseveltova, Chrudim 1578 7282 8860
I.3.2 Podpora výstavby inženýrských sítí v rozvojových lokalitách pro bydlení a volnočasové aktivity 0 0 0
I.4 Dokončení přípravy průmyslových rozvojových ploch 0 0 0
I.4.1 Podpora majetkové přípravy u zainvestovaných ploch pro rozvoj podnikání 0 0 0
I.4.2 Výstavba inženýrských sítí u zainvestovaných ploch pro rozvoj podnikání 0 0 0
I.5 Snížení úrovně znečištění ovzduší, hluku a dalších nepříznivých fyzikálních faktorů 9346 43 9389
I.5.1 Integrace environmentálních kritérií do rozvojových aktivit 0 0 0
I.5.2 Snižování vlivů znečištění ovzduší a hluku 0 0 0
I.5.3 Snižování vlivů dalších fyzikálních faktorů 9346 43 9389
6.1.4.1 veřejné osvětlení 8350 0 8350 ÚPR TS
8.1.31.5 rekonstrukce VO ulice Na Sádkách 498 0 498 OIN Pk
8.1.29.6 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce VO vnitrobloku Revoluční a Palackého, Chrudim 8 43 50 OIN Pk
8.1.31.24 rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně 491 0 491 odd. inv. Pk
I.6 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a zapojení veřejnosti do rozhodování 2626 0 2626
I.6.1 Podpora EVVO a zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti ŽP 57 0 57
10.1.1.4 monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města) 57 0 57 OŽP-OEP SZÚ Pardubice
I.6.2 Implementace environmentálního managementu do činností města Chrudimě 2568 0 2568
8.1.17.7 výměna stávajících oken za plastová MŠ Dr. Malíka 319 0 319 OIN Sd
8.1.18.8 výměna stávajících oken za plastová ZŠ U Stadionu 2237 0 2237 OIN Sd
10.1.1.11 certifikace EMAS 12 0 12 OŽP-OPP
I.7 Snížení environmentálních rizik vyplývajících ze starých zátěží a nakládání s odpady 12027 156876 168903
I.7.1 Snížení environmentálních rizik, vyplývajících z kontaminace podzemní vody a půdy 112 156876 156988
6.1.3.7 analýza rizik vlivu starých ekologických zátěží 39 321 360 Lu
8.1.33.2 Odstranění ekologické zátěže Transporta Chrudim 0 156555 156555 OIN
10.1.1.5 černé skládky (likvidace černých skládek) 73 0 73 OŽP-OEP
10.1.1.9 monitoring starých ekologických zátěží 0 0 0 OŽP-OVH
I.7.2 Zlepšení způsobu nakládání s odpady 11915 0 11915
6.1.4.4 sběrný dvůr 2119 0 2119 ÚPR TS
6.1.4.5 svoz TDO 9756 0 9756 ÚPR TS
10.1.1.6 ekologická výchova 40 0 40 OŽP-OPP
10.1.1.12 zvýšení separace odpadů 0 0 0 OŽP-OEP
I.8 Vytvoření uceleného systému zeleně města Chrudimě a zlepšení údržby veřejných prostranství 12131 0 12131
I.8.1 Vytvoření uceleného systému zeleně města Chrudimě 11950 0 11950
8.1.18.3 náhon - běžná údržba 154 0 154 úsek údržby zeleně Duš
8.1.34.11 Klášterní zahrady 144 0 144 OIN Ja
8.1.34.13 regenerace a rozšíření parku Střelnice, Chrudim 350 0 350 OIN Duš
8.1.34.26 shoz havraních hnízd 179 0 179 úsek údržby zeleně Duš, Ja
8.1.34.27 údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst 343 0 343 úsek údržby zeleně Ja, Duš
8.1.34.28 údržba trávníků 6192 0 6192 úsek údržby zeleně Ja, Duš
8.1.34.29 údržba živých plotů 460 0 460 úsek údržby zeleně Ja, Duš
8.1.34.30 údržba stromů a keřových skupin 2988 0 2988 úsek údržby zeleně Ja, Duš
8.1.34.31 údržba mobilních nádob a záhonů 975 0 975 úsek údržby zeleně Ja, Duš
8.1.34.32 výsadby stromů a keřů 164 0 164 úsek údržby zeleně Ja, Duš
I.8.2 Zlepšení údržby veřejných prostranství 182 0 182
6.1.1.18 tašky a sáčky na psí exkrementy 55 0 55 odd. region. rozvoje No TS
6.1.1.19 deratizace 127 0 127 odd. region. rozvoje
10.1.1.7 regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin 0 0 0 OŽP-OPP
S. SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ A LIDSKÉ ZDROJE 43862 1368 45230
S.1 Uplatnitelnost obyvatelstva na trhu práce 8385 865 9250
S.1.1 Podpora a usměrňování rekvalifikací obyvatelstva a rekvalifikačních programů 0 0 0
S.1.2 Využití škol a městské knihovny jako vzdělávacích zařízení a společenských center města 8385 865 9250
7.2.2.1 neinvestiční příspěvek na činnost (MĚSTSKÁ KNIHOVNA) 8385 865 9250 MK
S.1.3 Rozvoj odborného a sportovního vybavení vzdělávacích zařízení a jejich koordinace v rámci regionu 0 0 0
S.1.4 Rozvoj programů dalšího vzdělávání a celoživotní učení 0 0 0
S.2 Životní podmínky obyvatel města 13885 395 14280
S.2.1 Zvýšení nabídky přiměřeného bydlení pro různé skupiny obyvatelstva 0 0 0
S.2.2 Péče o urbanistický a architektonický ráz města 1530 395 1925
6.1.3.10 přípravné práce na novém územním plánu 80 0 80 odděl.úz.plán. St
8.1.6.4 stavební úpravy čp.87, ul. Široká 8 0 8 OIN Ka
8.1.25.10 stavební úpravy střechy č.p. 92 ul. Štěpánkova AGORA 1006 395 1401 OIN Ka
8.1.25.32 hradby 89 0 89 OIN Pk
8.1.25.33 zámek Medlešice 85 0 85 odd. inv. Sd
8.1.25.35 muzeum - Chrudimská beseda čp. 85 250 0 250 odd. inv. Sd
8.1.25.36 sochy, kašny a portály 11 0 11 OIN Pk
S.2.3 Rozvoj sociálních služeb a jejich vybavenosti 11358 0 11358
5.1.1.18 voda, teplo + TUV, plyn - DPC 125 0 125
5.1.1.19 el. energie - DPC 77 0 77
5.1.1.27 služby, revize, údržba - DPC 117 0 117
5.1.1.21 ostraha - DPC 133 0 133
5.1.1.22 nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu - DPC 0 0 0
15.1.1.10 neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho 1000 0 1000
15.1.1.13 komunitní plánování sociálních služeb 55 0 55 odd. soc. prevence
15.1.2.1 neinvestiční příspěvek na činnost (CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI) 9850 0 9850 SVZ
S.2.4 Rozvoj programů péče o zdraví obyvatel 186 0 186
6.1.2.6 Zdravé město - mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary poplatky 186 0 186 ÚPR Št
S.2.5 Péče o bezpečnost obyvatel a návštěvníků města a prevence kriminality 812 0 812
5.1.1.43 nájem za kamerový systém a městský informační systém 49 0 49 odd. spr. maj.
16.1.1.22 údržba a servis kamerového systému 613 0 613 MP
16.1.1.23 údržba a servis pultu centrální ochrany 150 0 150 MP
S.3 Kvalita života ve městě 21592 108 21700
S.3.1 Rozvoj tradičních a nových společenských, kulturních a sportovních akcí regionálního a národního významu 12880 108 12988
2.1.1.12 pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné 18 0 18 OHS
2.1.2.11 výdaje na cesty komisí do zahraničí 273 0 273 OHS
2.1.2.8 cestovné - do zahraničí 51 0 51 OHS
2.2.1.37 výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR) 23 0 23 OHS
2.2.2.1 Chrudimský zpravodaj - tisk 419 0 419 OHS
2.2.2.2 Chrudimský zpravodaj - roznáška 81 0 81 OHS
2.2.2.3 Chrudimský zpravodaj - ostatní osobní výdaje - korektura 18 0 18 úsek pers. a mzd.
7.2.1.1 neinvestiční příspěvek na činnost 11548 108 11656 CHB
7.2.3.37 věcné dary (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka) 5 0 5
7.2.3.38 činnost kronikáře 80 0 80
8.1.23.1 Městské kino 363 0 363 odd. inv. Sd
S.3.2 Rozvoj volnočasových a mimoškolních aktivit zaměřených zejména na děti a mládež 0 0 0
S.3.3 Rozvoj aktivit a vybavení spolkové činnosti ve městě 5731 0 5731
7.2.5.17 příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy 2067 0 2067
7.2.5.18 kulturní dotace 649 0 649
7.2.5.19 poskytnutí grantů (v rámci PZM a MA21) 171 0 171
7.2.5.20 příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením (práce s mládeží, ochránci přírody…) 423 0 423
7.2.6.12 ZO ČSOP "Klub ochránců SPR Habrov" 79 0 79
7.2.6.13 Občanské sdružení Altus 95 0 95 Altus
7.2.6.14 Šance pro Tebe 494 0 494 Šance
7.2.6.15 Mama klub Chrudim 85 0 85 M-klub
7.2.6.16 Rytmus - Chrudim, o.p.s. 99 0 99 Rytmus
7.2.6.17 Aeroklub ČR Chrudim 45 0 45 Aeroklub
7.2.6.18 Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. 494 0 494 Pestalozzi
7.2.6.19 Oblastní spolek ČČK Chrudim 99 0 99
7.2.6.20 Farní charita Chrudim 99 0 99 Charita
8.1.25.34 divadlo K. Pippicha 832 0 832 odd. inv. Ka
S.3.4 Péče o sportoviště a jejich využití 2981 0 2981
8.1.19.13 údržba a opravy hřišť v mateřských školách 411 0 411 úsek údržby zeleně Ja
8.1.19.14 rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách 398 0 398 úsek údržby zeleně Ja
8.1.28.9 běžná údržba stávajících dětských hřišť 519 0 519 úsek údržby zeleně Duš
8.1.28.10 rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť 1654 0 1654 úsek údržby zeleně Duš
*