*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 Logo ZM Chrudim
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Ing. František Pilný , MBA
Telefon
+420 469 657 141
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Šárka Trunečková ,DiS.
Telefon
+420 469 657 100
E-mail
 

Chrudim

Tento modul byl vytvořen v rámci projektu "Strategické řízení v obcích", podpořeného OP LZZ a státním rozpočtem.

Akční plán rozvoje města Chrudimě 2012-2015 / Rozpočet 2015

  2015 Odpovědnost Realizace Spolupráce
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
CELKOVÁ SUMA
Akční plán rozvoje města Chrudimě 2012-2015 / Rozpočet 2015
88652 6255 94907 MěÚ
E. EKONOMIKA A CESTOVNÍ RUCH 1943 120 2063
E.1 Podpora místních podnikatelských aktivit 0 0 0
E.2 Stabilizace ekonomické základny města 32 0 32
E.2.1 Dokončení vybavení průmyslových zón potřebnou infrastrukturou 0 0 0
4.1.3.5 úroky z úvěru - přístupová komunikace k areálu býv. Transporty napojení PZ 0 0 0 OFN
4.1.3.6 splátky úvěru - přístupová komunikace k areálu býv. Transporty napojení PZ 0 0 0 OFN
6.1.1.20 konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna 0 0 0 odd. region. rozvoje Chu
8.1.9.1 PZ - západ zpřístupnění (15.791,- kryto úvěrem) 0 0 0 odd. inv.
8.1.9.2 PZ - západ - dostavba sítí v areálu (trafo, komunikace …) 0 0 0 odd. inv.
E.2.2 Tvorba a zavedení systému podpory investorů 32 0 32
6.1.1.24 poradenská činnost pro dotace z EU 32 0 32 odd. region. rozvoje Lu
E.3 Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu 1911 120 2031
E.3.1 Rozvoj turisticky zajímavých aktivit a služeb pro cestovní ruch 92 0 92
6.1.1.1 podíl - financování projektu z ROP Severovýchod - marketing ces. ruchu 0 0 0
6.1.1.21 Dotace IC 0 0 0
6.1.1.32 Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC 0 0 0 odd. region. rozvoje úsek info centra
6.1.1.37 Medializace Chrudimsko-Hlinecko 0 0 0 odd. region. rozvoje Chrudimsko
6.1.1.34 podpora rozvoje cestovního ruchu 0 0 0 odd. region. rozvoje úsek info centra ST_Mistost
7.2.3.12 příspěvek Regionálnímu muzeu na novou expozici A. Muchy 0 0 0 Js
7.2.3.16 Chrudim sportuje rok 2012 - organizace a zajištění projektu 0 0 0 Js Js
7.2.3.17 Vybudování pomníku památka židů 0 0 0 Pb
7.2.3.18 Realizace projektu k roku sv. Anežky Přemyslovny 0 0 0 Pb
7.2.6.7 dotace SDH Chrudim na 140. výročí založení 0 0 0 Js Js
8.1.5.3 Oprava židovského hřbitova 0 0 0 Sd
8.1.25.12 muzeum barokních soch 92 0 92 OIN Ka
E.3.2 Rozvoj cykloturistických tras 1819 120 1939
6.1.1.44 označení cyklotras, umístění map 0 0 0 odd. region. rozvoje
6.1.3.9 změny územního plánu 0 0 0 odděl.úz.plán. St
6.1.3.9 územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí 1369 0 1369 odděl.úz.plán. St
6.1.3.10 služby architekta 300 0 300 odděl.úz.plán. St
8.1.13.12 výstavba cykloparku Podhůra 151 120 271 OIN Duš
8.1.11.9 odpočinkové místo u cyklostezky Medlešice 0 0 0
11.1.1.5 studie cyklokoridoru na MKO 0 0 0 ODP
E.3.3 Rozvoj zvláštních druhů cestovního ruchu 0 0 0
8.1.8.1 investiční dotace Městským lesům, s. r .o. na výstavbu rozhledny "Bára" 0 0 0 odd. inv. Měst.lesy
I. INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 41196 0 41196
I.1 Zvalitnění a zklidnění dopravy ve městě 8136 0 8136
I.1.1 Výstavba a rekonstrukce vozovek na území města 3771 0 3771
8.1.10.2 rekonstrukce ulice Na Sádkách, Chrudim 0 0 0 OIN
8.1.12.10 plošné výspravy místních komunikací 1240 0 1240 odd. inv.
8.1.12.11 lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba 1499 0 1499 odd. inv.
8.1.12.12 údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie 1032 0 1032
8.1.12.13 revize mostů 0 0 0 odd. inv.
8.1.10.26 rekonstrukce ulice Hradební 0 0 0 odd. inv.
8.1.10.27 rekonstrukce ulice Erbenova 0 0 0 odd. inv.
8.1.10.28 výstavba komunikace U Valchy (k AFK) 0 0 0 odd. inv.
8.1.10.29 Markovice - PD a rekonstrukce ulice Pod Strání č.p. 996-1005 0 0 0 odd. inv. Ka
8.1.10.30 Medlešice - PD a vybudování komunikace ul. Nádražní II k č.p. 147 0 0 0 odd. inv. Ka
8.1.10.31 rekonstrukce ulice Smetanova 0 0 0 odd. inv.
8.1.10.32 Topol - oprava komunikace u č.p. 1-4 0 0 0 odd. inv.
8.1.31.8 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce ulice Revoluční a Rooseveltova Chrudim 0 0 0 OIN Pk
11.1.1.11 digitální pasport místních komunikací 0 0 0 odd. dopr. a komunik.
I.1.2 Podpora statické dopravy na území města 0 0 0
8.1.13.1 údržba a rekonstrukce parkovišť 0 0 0 OIN
8.1.11.21 údržba parkovišť 0 0 0 odd. inv.
I.1.3 Podpora pěší a cyklistické dopravy na území města 4364 0 4364
6.1.1.16 osvětlení přechodu pro chodce na Palackého třídě 0 0 0 Har
8.1.1.1 rekonstrukce lesních cest v lokalitě Pohled-Rtenín 0 0 0 Měst.lesy Ka
8.1.13.14 údržba a rekonstrukce chodníků,cyklostezek a parkovišť 4364 0 4364 odd. inv.
I.2 Zkvalitnění dopravního spojení s okolními hodpodářskými a kulturními centry 0 0 0
I.2.1 Podpora výstavby silničních obchvatů města 0 0 0
I.2.2 Podpora výstavby meziměstských cyklistických tras a stezek 0 0 0
I.2.3 Podpora využití veřejného vnitrostátního letiště 0 0 0
I.2.4 Podpora meziměstské hromadné dopravy, snížení individuální dopravy 0 0 0
11.1.1.6 pořízení info panelu pro MHD 0 0 0 ODP
I.3 Rekonstrukce technické infrastruktury v centrální části města a podpora její výstavby v okrajových částech města 254 0 254
I.3.1 Podpora rekonstrukce inženýrských sítí ve stávající městské zástavbě 254 0 254
5.1.1.1 identifikace kanalizací v majetku města - kamerové zkoušky a dokumentace 54 0 54 OSM
6.1.3.14 digitální protipovodňový plán 0 0 0 Lu
8.1.12.1 rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 0 0 0 odd. inv.
8.1.16.1 výstavba vodovodu Píšťovy vklad do společnosti VAK 0 0 0 OIN Ka
8.1.17.5 opravy,údržba a výstavba kanalizací 200 0 200 odd. inv. Ka
8.1.30.4 vybudování samostatného přívodu el. energie na objektu pošty Na Šancích č.p. 1204/IV 0 0 0 odd. inv.
8.1.31.1 integrovaný plán rozvoje města-VO ulice Fibichova, Chrudim 0 0 0 OIN Pk
8.1.31.4 rekonstrukce VO v ulici Slovenská, Chrudim 0 0 0 OIN Pk
8.1.31.9 výstavba VO v Topoli u Obecního domu 0 0 0 OIN Pk
8.1.32.1 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce ulice Fibichova 0 0 0 OIN Pe
8.1.32.12 Integrovaný plán rozvoje města - Rekonstrukce ulice Revoluční a Rooseveltova, Chrudim 0 0 0
8.1.37.1 objekt městský park čp. 828 - reko rozvodů vytápění, TUV, pitné vody a kanalizace I. etapa 0 0 0 OIN Ka
I.3.2 Podpora výstavby inženýrských sítí v rozvojových lokalitách pro bydlení a volnočasové aktivity 0 0 0
6.1.3.13 finanční podíl na připojení elektřiny - ČEZ distribuce (lokalita Chrudim - Markovice, u kostela) 0 0 0 St
I.4 Dokončení přípravy průmyslových rozvojových ploch 0 0 0
I.4.1 Podpora majetkové přípravy u zainvestovaných ploch pro rozvoj podnikání 0 0 0
I.4.2 Výstavba inženýrských sítí u zainvestovaných ploch pro rozvoj podnikání 0 0 0
I.5 Snížení úrovně znečištění ovzduší, hluku a dalších nepříznivých fyzikálních faktorů 9327 0 9327
I.5.1 Integrace environmentálních kritérií do rozvojových aktivit 0 0 0
I.5.2 Snižování vlivů znečištění ovzduší a hluku 56 0 56
8.1.20.1 propojení kotelen s výměníkem ZŠ Škol.náměstí čp. 6 a čp.238 0 0 0 OIN Sd
8.1.20.11 výměna stávajících oken za plastová na spojovací chodbě ZŠ Dr. Malíka 0 0 0 OIN Sd
8.1.20.12 modernizace rozvaděčů a elektroinstalace přízemí ZŠ Dr. Malíka 56 0 56 OIN Sd
I.5.3 Snižování vlivů dalších fyzikálních faktorů 9271 0 9271
6.1.4.1 veřejné osvětlení 8780 0 8780 ÚPR TS
8.1.31.5 rekonstrukce VO ulice Na Sádkách 0 0 0 OIN Pk
8.1.29.6 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce VO vnitrobloku Revoluční a Palackého, Chrudim 0 0 0 OIN Pk
8.1.31.24 rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně 491 0 491 odd. inv. Pk
8.1.29.24 rekonstrukce ulice Erbenova (VO) 0 0 0 odd. inv. Pk
8.1.31.25 Markovice - výstavba VO u č.p. 999 0 0 0 odd. inv. Pk
8.1.31.26 Medlešice - PD a vybudování VO ul. Nádražní II k č.p. 147 0 0 0 odd. inv. Pk
8.1.31.27 rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Smetanova 0 0 0 odd. inv. Pk
I.6 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a zapojení veřejnosti do rozhodování 73 0 73
I.6.1 Podpora EVVO a zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti ŽP 73 0 73
10.1.1.4 monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města) 73 0 73 OŽP-OEP SZÚ Pardubice
I.6.2 Implementace environmentálního managementu do činností města Chrudimě 0 0 0
8.1.17.7 výměna stávajících oken za plastová MŠ Dr. Malíka 0 0 0 OIN Sd
8.1.18.8 výměna stávajících oken za plastová ZŠ U Stadionu 0 0 0 OIN Sd
10.1.1.11 certifikace EMAS 0 0 0 OŽP-OPP
I.7 Snížení environmentálních rizik vyplývajících ze starých zátěží a nakládání s odpady 12095 0 12095
I.7.1 Snížení environmentálních rizik, vyplývajících z kontaminace podzemní vody a půdy 57 0 57
5.1.1.16 odstranění ekologické zátěže Transporta Chrudim 0 0 0
6.1.3.7 analýza rizik vlivu starých ekologických zátěží 0 0 0 Lu
8.1.33.2 Odstranění ekologické zátěže Transporta Chrudim 0 0 0 OIN
10.1.1.5 černé skládky (likvidace černých skládek) 57 0 57 OŽP-OEP
10.1.1.9 monitoring starých ekologických zátěží 0 0 0 OŽP-OVH
I.7.2 Zlepšení způsobu nakládání s odpady 12038 0 12038
6.1.4.4 sběrný dvůr 2119 0 2119 ÚPR TS
6.1.4.5 svoz TDO 9862 0 9862 ÚPR TS
10.1.1.6 ekologická výchova 53 0 53 OŽP-OPP
10.1.1.12 zvýšení separace odpadů 5 0 5 OŽP-OEP
I.8 Vytvoření uceleného systému zeleně města Chrudimě a zlepšení údržby veřejných prostranství 11312 0 11312
I.8.1 Vytvoření uceleného systému zeleně města Chrudimě 10693 0 10693
8.1.18.3 náhon - běžná údržba 133 0 133 úsek údržby zeleně Duš
8.1.34.10 aktualizace projektu "Péče o stromy" 76 0 76 OIN Ja
8.1.34.11 Klášterní zahrady 197 0 197 OIN Ja
8.1.34.12 rekonstrukce návsi Topol 0 0 0 OIN Duš
8.1.34.13 regenerace a rozšíření parku Střelnice, Chrudim 0 0 0 OIN Duš
8.1.34.22 údržba zeleně parků, výchovných zařízení, místních částí 0 0 0 úsek údržby zeleně
8.1.34.23 údržba zeleně obytných souborů 0 0 0 úsek údržby zeleně
8.1.34.24 údržba doprovodné zeleně komunikací 0 0 0 úsek údržby zeleně
8.1.34.25 zdravotní a bezpečnostní řezy Městský park 0 0 0 úsek údržby zeleně
8.1.34.26 shoz havraních hnízd 223 0 223 úsek údržby zeleně Duš, Ja
8.1.34.27 údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst 286 0 286 úsek údržby zeleně Ja, Duš
8.1.34.28 údržba trávníků 6162 0 6162 úsek údržby zeleně Ja, Duš
8.1.34.29 údržba živých plotů 523 0 523 úsek údržby zeleně Ja, Duš
8.1.34.30 údržba stromů a keřových skupin 2004 0 2004 úsek údržby zeleně Ja, Duš
8.1.34.31 údržba mobilních nádob a záhonů 788 0 788 úsek údržby zeleně Ja, Duš
8.1.34.32 výsadby stromů a keřů 300 0 300 úsek údržby zeleně Ja, Duš
I.8.2 Zlepšení údržby veřejných prostranství 618 0 618
C.4.5.3 zásobníky pro sáčky na psí exkrementy 0 0 0 odd. region. rozvoje No TS
6.1.1.18 tašky a sáčky na psí exkrementy 0 0 0 odd. region. rozvoje No TS
6.1.1.19 deratizace 174 0 174 odd. region. rozvoje
6.1.2.9 Zdravé město - grant "Kvetoucí město" 0 0 0 ÚPR Št
7.2.6.1 účelová neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na dofinancování projektu "Stavební úpravy vojenského pohřebiště na hřbitově sv. Kříže v Chrudimi" nad rámec dotace poskytnuté z Ministerstva obrany ČR (pouze v případě přidělené s 0 0 0 Js
8.1.18.1 odtěžení sedimentů náhon u DPS 445 0 445 OIN Duš
10.1.1.7 regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin 0 0 0 OŽP-OPP
S. SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ A LIDSKÉ ZDROJE 45513 6135 51648
S.1 Uplatnitelnost obyvatelstva na trhu práce 8859 1330 10189
S.1.1 Podpora a usměrňování rekvalifikací obyvatelstva a rekvalifikačních programů 0 0 0
S.1.2 Využití škol a městské knihovny jako vzdělávacích zařízení a společenských center města 8859 1330 10189
7.2.2.1 neinvestiční příspěvek na činnost (MĚSTSKÁ KNIHOVNA) 8859 1330 10189 MK
S.1.3 Rozvoj odborného a sportovního vybavení vzdělávacích zařízení a jejich koordinace v rámci regionu 0 0 0
8.1.20.10 rekonstrukce japexové dráhy ZŠ U Stadionu 0 0 0 OIN Sd
S.1.4 Rozvoj programů dalšího vzdělávání a celoživotní učení 0 0 0
S.2 Životní podmínky obyvatel města 16316 4620 20936
S.2.1 Zvýšení nabídky přiměřeného bydlení pro různé skupiny obyvatelstva 250 0 250
5.1.1.23 postupná oprava bytů v čp. 521 ul. Rooseveltova 250 0 250 odd. spr. maj.
S.2.2 Péče o urbanistický a architektonický ráz města 3200 0 3200
6.1.3.1 Sportovní hala - architektonická soutěž - odměna pro soutěžící 0 0 0 St
6.1.3.7 regulační plán MPZ 0 0 0 St
6.1.3.10 přípravné práce na novém územním plánu 0 0 0 odděl.úz.plán. St
6.1.3.14 změna regulačního plánu MPZ 0 0 0 odděl.úz.plán. St
7.2.3.46 vyklizení kostela sv. Josefa 0 0 0
7.2.3.47 oprava soch kostela sv. Josefa 0 0 0
8.1.6.1 oprava průčelí čp. 3 Resselovo náměstí 0 0 0 OIN Ka
8.1.6.4 stavební úpravy čp.87, ul. Široká 2572 0 2572 OIN Ka
8.1.4.4 oprava střechy č.p. 87, ul. Široká 0 0 0 OIN Ka
8.1.25.10 stavební úpravy střechy č.p. 92 ul. Štěpánkova AGORA 0 0 0 OIN Ka
8.1.25.11 oprava a restaurování hrobky rodiny Rozvodovy 0 0 0 OIN
8.1.25.29 zhotovení pomníku TGM vč. terénních úprav 0 0 0 odd. inv. Pk
8.1.25.30 divadlo K. Pippicha - oprava slaboproudých rozvodů, osvětlovací techniky a nouzového osvětlení 0 0 0 odd. inv. Ka
8.1.25.31 muzeum - oprava krovu nad salonkem Sůva v Chrudimské besedě 0 0 0 odd. inv. Ka
8.1.25.32 hradby 7 0 7 OIN Pk
8.1.25.33 zámek Medlešice 155 0 155 odd. inv. Sd
8.1.25.35 muzeum - Chrudimská beseda čp. 85 465 0 465 odd. inv. Sd
8.1.25.36 sochy, kašny a portály 0 0 0 OIN Pk
S.2.3 Rozvoj sociálních služeb a jejich vybavenosti 12014 4620 16634
5.1.1.18 voda, teplo + TUV, plyn - DPC 0 0 0
5.1.1.19 el. energie - DPC 0 0 0
5.1.1.27 služby, revize, údržba - DPC 7 0 7
5.1.1.21 ostraha - DPC 0 0 0
5.1.1.22 nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu - DPC 0 0 0
5.1.1.22 technické zhodnocení budov - žaluzie - DPC 0 0 0
7.2.6.30 příspěvek na HOSPIC 0 0 0
8.1.27.15 demolice objektu č.p. 469 ul. Malecká 0 0 0 odd. inv.
8.1.35.1 domov důchodců Rozhledna - přeložky kabelů ČEZ, O2 (uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích) 0 0 0 odd. inv. ČEZ
8.1.34.2 výstavba domu napůl cesty Malecká - realizační PD 0 0 0 odd. inv. Ka
15.1.1.10 neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho 1400 0 1400
15.1.1.13 komunitní plánování sociálních služeb 56 0 56 odd. soc. prevence
15.1.2.1 neinvestiční příspěvek na činnost (CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI) 10550 4620 15170 SVZ
S.2.4 Rozvoj programů péče o zdraví obyvatel 230 0 230
6.1.2.1 Náhrady za realizaci projektů podpory zdraví 30 0 30 Št
6.1.2.6 Zdravé město - mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary poplatky 200 0 200 ÚPR Št
S.2.5 Péče o bezpečnost obyvatel a návštěvníků města a prevence kriminality 623 0 623
5.1.1.43 nájem za kamerový systém a městský informační systém 49 0 49 odd. spr. maj.
16.1.1.22 údržba a servis kamerového systému 523 0 523 MP
16.1.1.23 údržba a servis pultu centrální ochrany 50 0 50 MP
S.3 Kvalita života ve městě 20338 185 20523
S.3.1 Rozvoj tradičních a nových společenských, kulturních a sportovních akcí regionálního a národního významu 13131 185 13316
2.1.1.12 pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné 38 0 38 OHS
2.1.2.8 cestovné - do zahraničí 32 0 32 OHS
2.1.2.11 výdaje na cesty komisí do zahraničí 167 0 167 OHS
2.2.1.58 výdaje spojené se zahraničními delegacemi v Chrudimi (komise) 0 0 0 OHS
2.2.1.37 výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR) 6 0 6 OHS
2.2.2.1 Chrudimský zpravodaj - tisk 378 0 378 OHS
2.2.2.2 Chrudimský zpravodaj - roznáška 84 0 84 OHS
2.2.2.3 Chrudimský zpravodaj - ostatní osobní výdaje - korektura 18 0 18 úsek pers. a mzd.
7.2.1.1 neinvestiční příspěvek na činnost 12204 185 12389 CHB
7.2.3.1 projekt "Chrudim sobě2014" 0 0 0 Js
7.2.3.2 slavnostní koncert Smetanovy Litomyšle 0 0 0 Js
7.2.3.37 věcné dary (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka) 3 0 3
7.2.3.38 činnost kronikáře 80 0 80
8.1.23.1 Městské kino 120 0 120 odd. inv. Sd
S.3.2 Rozvoj volnočasových a mimoškolních aktivit zaměřených zejména na děti a mládež 0 0 0
7.2.3.13 katalog průvodce volným časem 0 0 0 Js Js
S.3.3 Rozvoj aktivit a vybavení spolkové činnosti ve městě 5707 0 5707
7.2.5.17 příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy 2096 0 2096
7.2.5.18 kulturní dotace 635 0 635
7.2.5.19 poskytnutí grantů (v rámci PZM a MA21) 197 0 197
7.2.5.20 příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením (práce s mládeží, ochránci přírody…) 447 0 447
7.2.6.17 AFK Chrudim 0 0 0
7.2.6.12 ZO ČSOP "Klub ochránců SPR Habrov" 0 0 0
7.2.6.13 Občanské sdružení Altus 50 0 50 Altus
7.2.6.14 Šance pro Tebe 494 0 494 Šance
7.2.6.15 Mama klub Chrudim 85 0 85 M-klub
7.2.6.16 Rytmus - Chrudim, o.p.s. 99 0 99 Rytmus
7.2.6.23 Občanské sdružení Péče o duševní zdraví - region Pardubice 0 0 0
7.2.6.17 Aeroklub ČR Chrudim 45 0 45 Aeroklub
7.2.6.18 Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. 494 0 494 Pestalozzi
7.2.6.19 Oblastní spolek ČČK Chrudim 99 0 99
7.2.6.20 Farní charita Chrudim 99 0 99 Charita
7.2.6.28 Sympozium studentů SŠK Hořice 0 0 0
8.1.25.34 divadlo K. Pippicha 868 0 868 odd. inv. Ka
S.3.4 Péče o sportoviště a jejich využití 1501 0 1501
7.2.6.5 Atletika Chrudim 0 0 0 Js Js
7.2.6.6 Účelová dotace AFK Chrudim LS - dotace na dofinancování projektu, rekonstrukce zázemí sportovního centra a sportovního střediska v Chrudimi 0 0 0 Js Js
7.2.6.31 investiční dotace pro Aeroklub ČR Chrudim - zpevněná plocha před hangáry 0 0 0
7.2.7.1 investiční dotace na nákup traktoru s valníkem a sněhovou radlicí 0 0 0 Js
7.2.7.7 investiční dotace na nákup repasované vřetenové sekačky 0 0 0 Ms
8.1.19.13 údržba a opravy hřišť v mateřských školách 490 0 490 úsek údržby zeleně Ja
8.1.19.14 rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách 388 0 388 úsek údržby zeleně Ja
8.1.17.15 MŠ Na Valech - oprava bazénu na zahradě 0 0 0 odd. inv.
8.1.20.22 ZŠ Dr. Peška - položení umělého povrchu na školním hřišti 0 0 0 odd. inv.
8.1.27.9 Investiční dotace Sportovním areálům na rekonstrukci trávníku - umělé zavlažování městský stadion ul. Novoměstská 0 0 0 SA SA Ka
8.1.27.10 Investiční dotace Sportovním aerálům na přeložku zařízení pro zásobování plynem a areálu letního stadionu Chrudim 0 0 0
8.1.27.11 Investiční dotace Sportovním areálům na přírpavu rozvodů pro vytápění v areálu letního stadionu 0 0 0 Ka
8.1.27.12 doplnění vytápění do 2. NP zázemí Sportovního centra mládeže 0 0 0 Ka
8.1.27.19 městský stadion ulice Novoměstská, Chrudim - PD pro ÚŘ, SP a realizační 0 0 0 odd. inv. Ka
8.1.27.20 hokejbalové hřiště Chrudim - PD pro ÚŘ, SP a realizační 0 0 0 odd. inv. Pk
8.1.25.18 investiční dotace Sportovním areálům, s. r. o. na stavební úpravy střechy na krytém plaveckém bazénu 0 0 0 odd. inv. SA
8.1.28.9 běžná údržba stávajících dětských hřišť 623 0 623 úsek údržby zeleně Duš
8.1.28.10 rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť 0 0 0 úsek údržby zeleně Duš
*