*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 Logo ZM Chrudim
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Ing. František Pilný , MBA
Telefon
+420 469 657 141
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Šárka Trunečková ,DiS.
Telefon
+420 469 657 100
E-mail
 

Chrudim

Tento modul byl vytvořen v rámci projektu "Strategické řízení v obcích", podpořeného OP LZZ a státním rozpočtem.

Akční plán rozvoje města Chrudimě 2007-2011 / Rozpočet 2010

  2010 Odpovědnost Realizace Spolupráce
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
CELKOVÁ SUMA
Akční plán rozvoje města Chrudimě 2007-2011 / Rozpočet 2010
92096 2263 94359 MěÚ
E. EKONOMIKA A CESTOVNÍ RUCH 7163 0 7163
E.1 Podpora místních podnikatelských aktivit 0 0 0
E.1.1 Podpora místních podniků 0 0 0
E.1.2 Podpora začínajících podnikatelů („start-up“ firem) 0 0 0
E.1.3 Systematická nabídka pozemků a objektů pro podnikatelské účely 0 0 0
E.1.4 Podpora sdružování podnikatelů („Business coalition“) 0 0 0
E.2 Stabilizace ekonomické základny města 3975 0 3975
E.2.1 Dokončení vybavení průmyslových zón potřebnou infrastrukturou 3774 0 3774
4.1.3.5 úroky z úvěru - přístupová komunikace k areálu býv. Transporty napojení PZ 291 0 291 OFN
4.1.3.6 splátky úvěru - přístupová komunikace k areálu býv. Transporty napojení PZ 3480 0 3480 OFN
6.1.1.20 konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna 2 0 2 odd. region. rozvoje Chu
8.1.9.1 PZ - západ zpřístupnění (15.791,- kryto úvěrem) 0 0 0 odd. inv.
8.1.9.2 PZ - západ - dostavba sítí v areálu (trafo, komunikace …) 0 0 0 odd. inv.
E.2.2 Tvorba a zavedení systému podpory investorů 201 0 201
6.1.1.24 poradenská činnost pro dotace z EU 201 0 201 odd. region. rozvoje Lu
E.3 Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu 3188 0 3188
E.3.1 Rozvoj turisticky zajímavých aktivit a služeb pro cestovní ruch 756 0 756
6.1.1.32 Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC 4 0 4 odd. region. rozvoje úsek info centra
6.1.1.37 Medializace Chrudimsko-Hlinecko 0 0 0 odd. region. rozvoje Chrudimsko
6.1.1.34 podpora rozvoje cestovního ruchu 752 0 752 odd. region. rozvoje úsek info centra ST_Mistost
E.3.2 Rozvoj cykloturistických tras 2433 0 2433
6.1.1.44 označení cyklotras, umístění map 0 0 0 odd. region. rozvoje
6.1.3.9 změny územního plánu 144 0 144 odděl.úz.plán. St
6.1.3.9 územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí 2089 0 2089 odděl.úz.plán. St
6.1.3.10 služby architekta 200 0 200 odděl.úz.plán. St
E.3.3 Rozvoj zvláštních druhů cestovního ruchu 0 0 0
8.1.8.1 investiční dotace Městským lesům, s. r .o. na výstavbu rozhledny "Bára" 0 0 0 odd. inv. Měst.lesy
I. INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 42178 0 42178
I.1 Zvalitnění a zklidnění dopravy ve městě 9470 0 9470
I.1.1 Výstavba a rekonstrukce vozovek na území města 5238 0 5238
8.1.12.10 plošné výspravy místních komunikací 1908 0 1908 odd. inv.
8.1.12.11 lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba 1997 0 1997 odd. inv.
8.1.12.12 údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie 1334 0 1334
8.1.12.13 revize mostů 0 0 0 odd. inv.
8.1.10.26 rekonstrukce ulice Hradební 0 0 0 odd. inv.
8.1.10.27 rekonstrukce ulice Erbenova 0 0 0 odd. inv.
8.1.10.28 výstavba komunikace U Valchy (k AFK) 0 0 0 odd. inv.
8.1.10.29 Markovice - PD a rekonstrukce ulice Pod Strání č.p. 996-1005 0 0 0 odd. inv. Ka
8.1.10.30 Medlešice - PD a vybudování komunikace ul. Nádražní II k č.p. 147 0 0 0 odd. inv. Ka
8.1.10.31 rekonstrukce ulice Smetanova 0 0 0 odd. inv.
8.1.10.32 Topol - oprava komunikace u č.p. 1-4 0 0 0 odd. inv.
11.1.1.11 digitální pasport místních komunikací 0 0 0 odd. dopr. a komunik.
I.1.2 Podpora statické dopravy na území města 249 0 249
8.1.11.21 údržba parkovišť 249 0 249 odd. inv.
I.1.3 Podpora pěší a cyklistické dopravy na území města 3983 0 3983
8.1.13.14 údržba a rekonstrukce chodníků,cyklostezek a parkovišť 3709 0 3709 odd. inv.
8.1.11.22 výstavba bezbariérových přechodů 274 0 274 odd. inv.
8.1.11.23 oprava chodníků ulice V Tejnecku 0 0 0 odd. inv.
8.1.11.24 oprava chodníku nábřeží K. Čapka 0 0 0 odd. inv.
8.1.11.25 Markovice - výstavba jednostranného chodníku v ul. Ke hřišti 0 0 0 odd. inv.
8.1.11.26 Markovice - výstavba jednostranného chodníku od č.p. 997 k č.p. 999 0 0 0 odd. inv.
8.1.11.27 Medlešice - oprava chodníku od č.p. 37 k č.p. 31 0 0 0 odd. inv.
8.1.11.28 Topol - vybudování chodníku k mateřské škole 0 0 0 odd. inv.
8.1.11.29 Vlčnov - výstavba chodníků 0 0 0 odd. inv.
I.2 Zkvalitnění dopravního spojení s okolními hodpodářskými a kulturními centry 0 0 0
I.2.1 Podpora výstavby silničních obchvatů města 0 0 0
I.2.2 Podpora výstavby meziměstských cyklistických tras a stezek 0 0 0
I.2.3 Podpora využití veřejného vnitrostátního letiště 0 0 0
I.2.4 Podpora meziměstské hromadné dopravy 0 0 0
I.3 Rekonstrukce technické infrastruktury v centrální části města a podpory její výstavby v okrajových částech města 2410 0 2410
I.3.1 Podpora rekonstrukce inženýrských sítí ve stávající městské zástavbě 2410 0 2410
6.1.1.38 metropolitní síť 0 0 0 odd. region. rozvoje
8.1.17.5 opravy,údržba a výstavba kanalizací 2410 0 2410 odd. inv. Ka
8.1.15.10 výstavba kanalizační přípojky k č.p. 8 ul. Čs. partyzánů 0 0 0 odd. inv. Ka
8.1.15.11 výstavba kanalizace ulice Pobřežní - vklad do Vaku 0 0 0 odd. inv. OSTATNÍ subjekty (Chrudim)
8.1.15.12 Markovice - PD a výstavba kanalizace ulice Pod Strání č.p. 996-1005 0 0 0 odd. inv. Ka
8.1.15.13 Medlešice - PD a vybudování kanalizace ul. Nádražní II k č.p. 147 0 0 0 odd. inv. Ka
8.1.30.4 vybudování samostatného přívodu el. energie na objektu pošty Na Šancích č.p. 1204/IV 0 0 0 odd. inv.
I.3.2 Podpora výstavby inženýrských sítí v rozvojových lokalitách pro bydlení a volnočasové aktivity 0 0 0
I.4 Dokončení přípravy průmyslových rozvojových ploch 0 0 0
I.4.1 Podpora majetkové přípravy u zainvestovaných ploch pro rozvoj podnikání 0 0 0
I.4.2 Výstavba inženýrských sítí u zainvestovaných ploch pro rozvoj podnikání 0 0 0
I.5 Snížení úrovně znečištění ovzduší, hluku a dalších nepříznivých fyzikálních faktorů 9278 0 9278
I.5.1 Integrace environmentálních kritérií do rozvojových aktivit 0 0 0
I.5.2 Snižování vlivů znečištění ovzduší a hluku 0 0 0
I.5.3 Snižování vlivů dalších fyzikálních faktorů 9278 0 9278
6.1.4.1 veřejné osvětlení 8756 0 8756 ÚPR TS
8.1.31.24 rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně 522 0 522 odd. inv. Pk
8.1.29.24 rekonstrukce ulice Erbenova (VO) 0 0 0 odd. inv. Pk
8.1.31.25 Markovice - výstavba VO u č.p. 999 0 0 0 odd. inv. Pk
8.1.31.26 Medlešice - PD a vybudování VO ul. Nádražní II k č.p. 147 0 0 0 odd. inv. Pk
8.1.31.27 rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Smetanova 0 0 0 odd. inv. Pk
I.6 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a zapojení veřejnosti do rozhodování 113 0 113
I.6.1 Podpora EVVO a zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti ŽP 113 0 113
10.1.1.4 monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města) 113 0 113 OŽP-OEP SZÚ Pardubice
I.6.2 Implementace environmentálního managementu do činností města Chrudimě 0 0 0
10.1.1.11 certifikace EMAS 0 0 0 OŽP-OPP
I.7 Snížení environmentálních rizik vyplývajících ze starých zátěží a nakládání s odpady 11363 0 11363
I.7.1 Snížení environmentálních rizik, vyplývajících z kontaminace podzemní vody a půdy 191 0 191
10.1.1.5 černé skládky (likvidace černých skládek) 191 0 191 OŽP-OEP
10.1.1.9 monitoring starých ekologických zátěží 0 0 0 OŽP-OVH
I.7.2 Zlepšení způsobu nakládání s odpady 11172 0 11172
6.1.4.4 sběrný dvůr 2093 0 2093 ÚPR TS
6.1.4.5 svoz TDO 8956 0 8956 ÚPR TS
10.1.1.6 ekologická výchova 123 0 123 OŽP-OPP
10.1.1.12 zvýšení separace odpadů 0 0 0 OŽP-OEP
I.8 Vytvoření uceleného systému zeleně města Chrudimě a zlepšení údržby veřejných prostranství 9543 0 9543
I.8.1 Vytvoření uceleného systému zeleně města Chrudimě 9184 0 9184
8.1.18.3 náhon - běžná údržba 106 0 106 úsek údržby zeleně Duš
8.1.34.22 údržba zeleně parků, výchovných zařízení, místních částí 0 0 0 úsek údržby zeleně
8.1.34.23 údržba zeleně obytných souborů 0 0 0 úsek údržby zeleně
8.1.34.24 údržba doprovodné zeleně komunikací 0 0 0 úsek údržby zeleně
8.1.32.19 údržba ostatních prvků zeleně 0 0 0 úsek údržby zeleně
8.1.34.25 zdravotní a bezpečnostní řezy Městský park 0 0 0 úsek údržby zeleně
8.1.34.26 shoz havraních hnízd 139 0 139 úsek údržby zeleně Duš, Ja
8.1.34.27 údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst 365 0 365 úsek údržby zeleně Ja, Duš
8.1.34.28 údržba trávníků 6026 0 6026 úsek údržby zeleně Ja, Duš
8.1.34.29 údržba živých plotů 594 0 594 úsek údržby zeleně Ja, Duš
8.1.34.30 údržba stromů a keřových skupin 1465 0 1465 úsek údržby zeleně Ja, Duš
8.1.34.31 údržba mobilních nádob a záhonů 386 0 386 úsek údržby zeleně Ja, Duš
8.1.34.32 výsadby stromů a keřů 103 0 103 úsek údržby zeleně Ja, Duš
8.1.32.28 projektová dokumentace Michalský park 0 0 0 úsek údržby zeleně Ja
I.8.2 Zlepšení údržby veřejných prostranství 359 0 359
C.4.5.3 zásobníky pro sáčky na psí exkrementy 14 0 14 odd. region. rozvoje No TS
6.1.1.18 tašky a sáčky na psí exkrementy 100 0 100 odd. region. rozvoje No TS
6.1.1.19 deratizace 122 0 122 odd. region. rozvoje
6.1.2.9 Zdravé město - grant "Kvetoucí město" 6 0 6 ÚPR Št
10.1.1.7 regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin 118 0 118 OŽP-OPP
S. SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ A LIDSKÉ ZDROJE 42755 2263 45018
S.1 Uplatnitelnost obyvatelstva na trhu práce 7580 1228 8808
S.1.1 Podpora a usměrňování rekvalifikací obyvatelstva a rekvalifikačních programů 0 0 0
S.1.2 Využití škol a městské knihovny jako vzdělávacích zařízení a společenských center města 7580 1228 8808
7.2.2.1 neinvestiční příspěvek na činnost (MĚSTSKÁ KNIHOVNA) 7580 1228 8808 MK
S.1.3 Rozvoj odborného a sportovního vybavení vzdělávacích zařízení a jejich koordinace v rámci regionu 0 0 0
S.1.4 Rozvoj programů dalšího vzdělávání a celoživotní učení 0 0 0
S.2 Životní podmínky obyvatel města 13686 0 13686
S.2.1 Zvýšení nabídky přiměřeného bydlení pro různé skupiny obyvatelstva 0 0 0
S.2.2 Péče o urbanistický a architektonický ráz města 4000 0 4000
6.1.3.10 přípravné práce na novém územním plánu 2164 0 2164 odděl.úz.plán. St
6.1.3.14 změna regulačního plánu MPZ 202 0 202 odděl.úz.plán. St
7.2.3.46 vyklizení kostela sv. Josefa 0 0 0
7.2.3.47 oprava soch kostela sv. Josefa 0 0 0
8.1.25.29 zhotovení pomníku TGM vč. terénních úprav 0 0 0 odd. inv. Pk
8.1.25.30 divadlo K. Pippicha - oprava slaboproudých rozvodů, osvětlovací techniky a nouzového osvětlení 0 0 0 odd. inv. Ka
8.1.25.31 muzeum - oprava krovu nad salonkem Sůva v Chrudimské besedě 0 0 0 odd. inv. Ka
8.1.25.32 hradby 43 0 43 OIN Pk
8.1.25.33 zámek Medlešice 72 0 72 odd. inv. Sd
8.1.25.35 muzeum - Chrudimská beseda čp. 85 660 0 660 odd. inv. Sd
8.1.25.36 sochy, kašny a portály 860 0 860 OIN Pk
S.2.3 Rozvoj sociálních služeb a jejich vybavenosti 9375 0 9375
7.2.6.30 příspěvek na HOSPIC 0 0 0
8.1.27.15 demolice objektu č.p. 469 ul. Malecká 0 0 0 odd. inv.
8.1.35.1 domov důchodců Rozhledna - přeložky kabelů ČEZ, O2 (uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích) 0 0 0 odd. inv. ČEZ
8.1.34.2 výstavba domu napůl cesty Malecká - realizační PD 0 0 0 odd. inv. Ka
15.1.1.13 komunitní plánování sociálních služeb 60 0 60 odd. soc. prevence
15.1.2.1 neinvestiční příspěvek na činnost (CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI) 9315 0 9315 SVZ
S.2.4 Rozvoj programů péče o zdraví obyvatel 186 0 186
6.1.2.6 Zdravé město - mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary poplatky 186 0 186 ÚPR Št
S.2.5 Péče o bezpečnost obyvatel a návštěvníků města a prevence kriminality 126 0 126
5.1.1.43 nájem za kamerový systém a městský informační systém 55 0 55 odd. spr. maj.
16.1.1.22 údržba a servis kamerového systému 440 0 440 MP
16.1.1.23 údržba a servis pultu centrální ochrany 71 0 71 MP
S.3 Kvalita života ve městě 21488 1035 22523
S.3.1 Rozvoj tradičních a nových společenských, kulturních a sportovních akcí regionálního a národního významu 11036 1035 12071
2.1.1.12 pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné 105 0 105 OHS
2.1.2.11 výdaje na cesty komisí do zahraničí 447 0 447 OHS
2.1.2.8 cestovné - do zahraničí 95 0 95 OHS
2.2.1.58 výdaje spojené se zahraničními delegacemi v Chrudimi (komise) 0 0 0 OHS
2.2.1.37 výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR) 17 0 17 OHS
2.2.2.1 Chrudimský zpravodaj - tisk 498 0 498 OHS
2.2.2.2 Chrudimský zpravodaj - roznáška 78 0 78 OHS
2.2.2.3 Chrudimský zpravodaj - ostatní osobní výdaje - korektura 18 0 18 úsek pers. a mzd.
7.2.1.1 neinvestiční příspěvek na činnost 9592 1035 10627 CHB
7.2.3.37 věcné dary (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka) 38 0 38
7.2.3.38 činnost kronikáře 70 0 70
8.1.23.1 Městské kino 78 0 78 odd. inv. Sd
S.3.2 Rozvoj volnočasových a mimoškolních aktivit zaměřených zejména na děti a mládež 0 0 0
S.3.3 Rozvoj aktivit a vybavení spolkové činnosti ve městě 7109 0 7109
7.2.5.17 příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy 1981 0 1981
7.2.5.18 kulturní dotace 645 0 645
7.2.5.19 poskytnutí grantů (v rámci PZM a MA21) 250 0 250
7.2.5.20 příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením (práce s mládeží, ochránci přírody…) 305 0 305
7.2.6.17 AFK Chrudim 1500 0 1500
7.2.6.12 ZO ČSOP "Klub ochránců SPR Habrov" 50 0 50
7.2.6.13 Občanské sdružení Altus 330 0 330 Altus
7.2.6.14 Šance pro Tebe 530 0 530 Šance
7.2.6.15 Mama klub Chrudim 90 0 90 M-klub
7.2.6.16 Rytmus - Chrudim, o.p.s. 100 0 100 Rytmus
7.2.6.23 Občanské sdružení Péče o duševní zdraví - region Pardubice 0 0 0
7.2.6.17 Aeroklub ČR Chrudim 0 0 0 Aeroklub
7.2.6.18 Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. 500 0 500 Pestalozzi
7.2.6.19 Oblastní spolek ČČK Chrudim 100 0 100
7.2.6.20 Farní charita Chrudim 100 0 100 Charita
7.2.6.28 Sympozium studentů SŠK Hořice 0 0 0
8.1.25.34 divadlo K. Pippicha 628 0 628 odd. inv. Ka
S.3.4 Péče o sportoviště a jejich využití 3343 0 3343
7.2.6.31 investiční dotace pro Aeroklub ČR Chrudim - zpevněná plocha před hangáry 0 0 0
8.1.19.13 údržba a opravy hřišť v mateřských školách 269 0 269 úsek údržby zeleně Ja
8.1.19.14 rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách 1396 0 1396 úsek údržby zeleně Ja
8.1.17.15 MŠ Na Valech - oprava bazénu na zahradě 0 0 0 odd. inv.
8.1.20.22 ZŠ Dr. Peška - položení umělého povrchu na školním hřišti 0 0 0 odd. inv.
8.1.27.19 městský stadion ulice Novoměstská, Chrudim - PD pro ÚŘ, SP a realizační 0 0 0 odd. inv. Ka
8.1.27.20 hokejbalové hřiště Chrudim - PD pro ÚŘ, SP a realizační 0 0 0 odd. inv. Pk
8.1.25.18 investiční dotace Sportovním areálům, s. r. o. na stavební úpravy střechy na krytém plaveckém bazénu 0 0 0 odd. inv. SA
8.1.28.9 běžná údržba stávajících dětských hřišť 540 0 540 úsek údržby zeleně Duš
8.1.28.10 rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť 1138 0 1138 úsek údržby zeleně Duš
*