*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 Logo ZM Chrudim
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Ing. František Pilný , MBA
Telefon
+420 469 657 141
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Šárka Trunečková ,DiS.
Telefon
+420 469 657 100
E-mail
 

Chrudim

Tento modul byl vytvořen v rámci projektu "Strategické řízení v obcích", podpořeného OP LZZ a státním rozpočtem.

Akční plán rozvoje města Chrudimě 2007-2011 / Rozpočet 2011

  2011 Odpovědnost Realizace Spolupráce
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
CELKOVÁ SUMA
Akční plán rozvoje města Chrudimě 2007-2011 / Rozpočet 2011
84091 2878 86969 MěÚ
E. EKONOMIKA A CESTOVNÍ RUCH 3329 0 3329
E.1 Podpora místních podnikatelských aktivit 0 0 0
E.1.1 Podpora místních podniků 0 0 0
E.1.2 Podpora začínajících podnikatelů („start-up“ firem) 0 0 0
E.1.3 Systematická nabídka pozemků a objektů pro podnikatelské účely 0 0 0
E.1.4 Podpora sdružování podnikatelů („Business coalition“) 0 0 0
E.2 Stabilizace ekonomické základny města 405 0 405
E.2.1 Dokončení vybavení průmyslových zón potřebnou infrastrukturou 171 0 171
4.1.3.5 úroky z úvěru - přístupová komunikace k areálu býv. Transporty napojení PZ 171 0 171 OFN
4.1.3.6 splátky úvěru - přístupová komunikace k areálu býv. Transporty napojení PZ 0 0 0 OFN
6.1.1.20 konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna 0 0 0 odd. region. rozvoje Chu
E.2.2 Tvorba a zavedení systému podpory investorů 234 0 234
6.1.1.24 poradenská činnost pro dotace z EU 234 0 234 odd. region. rozvoje Lu
E.3 Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu 2924 0 2924
E.3.1 Rozvoj turisticky zajímavých aktivit a služeb pro cestovní ruch 653 0 653
6.1.1.32 Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC 4 0 4 odd. region. rozvoje úsek info centra
6.1.1.34 podpora rozvoje cestovního ruchu 649 0 649 odd. region. rozvoje úsek info centra ST_Mistost
E.3.2 Rozvoj cykloturistických tras 2271 0 2271
6.1.3.9 změny územního plánu 10 0 10 odděl.úz.plán. St
6.1.3.9 územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí 2078 0 2078 odděl.úz.plán. St
6.1.3.10 služby architekta 183 0 183 odděl.úz.plán. St
E.3.3 Rozvoj zvláštních druhů cestovního ruchu 0 0 0
I. INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 39478 0 39478
I.1 Zvalitnění a zklidnění dopravy ve městě 8364 0 8364
I.1.1 Výstavba a rekonstrukce vozovek na území města 5452 0 5452
8.1.12.10 plošné výspravy místních komunikací 1366 0 1366 odd. inv.
8.1.12.11 lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba 2497 0 2497 odd. inv.
8.1.12.12 údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie 1588 0 1588
8.1.12.13 revize mostů 0 0 0 odd. inv.
I.1.2 Podpora statické dopravy na území města 191 0 191
8.1.11.21 údržba parkovišť 191 0 191 odd. inv.
I.1.3 Podpora pěší a cyklistické dopravy na území města 2720 0 2720
8.1.13.14 údržba a rekonstrukce chodníků,cyklostezek a parkovišť 2454 0 2454 odd. inv.
8.1.11.22 výstavba bezbariérových přechodů 266 0 266 odd. inv.
I.2 Zkvalitnění dopravního spojení s okolními hodpodářskými a kulturními centry 0 0 0
I.2.1 Podpora výstavby silničních obchvatů města 0 0 0
I.2.2 Podpora výstavby meziměstských cyklistických tras a stezek 0 0 0
I.2.3 Podpora využití veřejného vnitrostátního letiště 0 0 0
I.2.4 Podpora meziměstské hromadné dopravy 0 0 0
I.3 Rekonstrukce technické infrastruktury v centrální části města a podpory její výstavby v okrajových částech města 141 0 141
I.3.1 Podpora rekonstrukce inženýrských sítí ve stávající městské zástavbě 141 0 141
6.1.1.38 metropolitní síť 0 0 0 odd. region. rozvoje
8.1.17.5 opravy,údržba a výstavba kanalizací 141 0 141 odd. inv. Ka
I.3.2 Podpora výstavby inženýrských sítí v rozvojových lokalitách pro bydlení a volnočasové aktivity 0 0 0
I.4 Dokončení přípravy průmyslových rozvojových ploch 0 0 0
I.4.1 Podpora majetkové přípravy u zainvestovaných ploch pro rozvoj podnikání 0 0 0
I.4.2 Výstavba inženýrských sítí u zainvestovaných ploch pro rozvoj podnikání 0 0 0
I.5 Snížení úrovně znečištění ovzduší, hluku a dalších nepříznivých fyzikálních faktorů 9411 0 9411
I.5.1 Integrace environmentálních kritérií do rozvojových aktivit 0 0 0
I.5.2 Snižování vlivů znečištění ovzduší a hluku 0 0 0
I.5.3 Snižování vlivů dalších fyzikálních faktorů 9411 0 9411
6.1.4.1 veřejné osvětlení 8780 0 8780 ÚPR TS
8.1.31.24 rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně 631 0 631 odd. inv. Pk
I.6 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a zapojení veřejnosti do rozhodování 0 0 0
I.6.1 Podpora EVVO a zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti ŽP 0 0 0
10.1.1.4 monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města) 108 0 108 OŽP-OEP SZÚ Pardubice
I.6.2 Implementace environmentálního managementu do činností města Chrudimě 0 0 0
10.1.1.11 certifikace EMAS 0 0 0 OŽP-OPP
I.7 Snížení environmentálních rizik vyplývajících ze starých zátěží a nakládání s odpady 11050 0 11050
I.7.1 Snížení environmentálních rizik, vyplývajících z kontaminace podzemní vody a půdy 0 0 0
10.1.1.5 černé skládky (likvidace černých skládek) 24 0 24 OŽP-OEP
10.1.1.9 monitoring starých ekologických zátěží 35 0 35 OŽP-OVH
I.7.2 Zlepšení způsobu nakládání s odpady 11049 0 11049
6.1.4.4 sběrný dvůr 2093 0 2093 ÚPR TS
6.1.4.5 svoz TDO 8956 0 8956 ÚPR TS
10.1.1.6 ekologická výchova 89 0 89 OŽP-OPP
10.1.1.12 zvýšení separace odpadů 0 0 0 OŽP-OEP
I.8 Vytvoření uceleného systému zeleně města Chrudimě a zlepšení údržby veřejných prostranství 10513 0 10513
I.8.1 Vytvoření uceleného systému zeleně města Chrudimě 10278 0 10278
8.1.18.3 náhon - běžná údržba 178 0 178 úsek údržby zeleně Duš
8.1.34.26 shoz havraních hnízd 94 0 94 úsek údržby zeleně Duš, Ja
8.1.34.27 údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst 300 0 300 úsek údržby zeleně Ja, Duš
8.1.34.28 údržba trávníků 5427 0 5427 úsek údržby zeleně Ja, Duš
8.1.34.29 údržba živých plotů 649 0 649 úsek údržby zeleně Ja, Duš
8.1.34.30 údržba stromů a keřových skupin 2939 0 2939 úsek údržby zeleně Ja, Duš
8.1.34.31 údržba mobilních nádob a záhonů 561 0 561 úsek údržby zeleně Ja, Duš
8.1.34.32 výsadby stromů a keřů 130 0 130 úsek údržby zeleně Ja, Duš
I.8.2 Zlepšení údržby veřejných prostranství 236 0 236
C.4.5.3 zásobníky pro sáčky na psí exkrementy 0 0 0 odd. region. rozvoje No TS
6.1.1.18 tašky a sáčky na psí exkrementy 99 0 99 odd. region. rozvoje No TS
6.1.1.19 deratizace 136 0 136 odd. region. rozvoje
6.1.2.9 Zdravé město - grant "Kvetoucí město" 0 0 0 ÚPR Št
10.1.1.7 regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin 109 0 109 OŽP-OPP
S. SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ A LIDSKÉ ZDROJE 41284 2878 44162
S.1 Uplatnitelnost obyvatelstva na trhu práce 8378 1228 9606
S.1.1 Podpora a usměrňování rekvalifikací obyvatelstva a rekvalifikačních programů 0 0 0
S.1.2 Využití škol a městské knihovny jako vzdělávacích zařízení a společenských center města 8378 1228 9606
7.2.2.1 neinvestiční příspěvek na činnost (MĚSTSKÁ KNIHOVNA) 8378 1228 9606 MK
S.1.3 Rozvoj odborného a sportovního vybavení vzdělávacích zařízení a jejich koordinace v rámci regionu 0 0 0
S.1.4 Rozvoj programů dalšího vzdělávání a celoživotní učení 0 0 0
S.2 Životní podmínky obyvatel města 12253 0 12253
S.2.1 Zvýšení nabídky přiměřeného bydlení pro různé skupiny obyvatelstva 0 0 0
S.2.2 Péče o urbanistický a architektonický ráz města 529 0 529
6.1.3.10 přípravné práce na novém územním plánu 84 0 84 odděl.úz.plán. St
6.1.3.14 změna regulačního plánu MPZ 0 0 0 odděl.úz.plán. St
8.1.25.32 hradby 18 0 18 OIN Pk
8.1.25.33 zámek Medlešice 100 0 100 odd. inv. Sd
8.1.25.35 muzeum - Chrudimská beseda čp. 85 269 0 269 odd. inv. Sd
8.1.25.36 sochy, kašny a portály 58 0 58 OIN Pk
S.2.3 Rozvoj sociálních služeb a jejich vybavenosti 10864 0 10864
15.1.1.13 komunitní plánování sociálních služeb 59 0 59 odd. soc. prevence
15.1.2.1 neinvestiční příspěvek na činnost (CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI) 10805 0 10805 SVZ
S.2.4 Rozvoj programů péče o zdraví obyvatel 229 0 229
6.1.2.6 Zdravé město - mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary poplatky 229 0 229 ÚPR Št
S.2.5 Péče o bezpečnost obyvatel a návštěvníků města a prevence kriminality 631 0 631
5.1.1.43 nájem za kamerový systém a městský informační systém 51 0 51 odd. spr. maj.
16.1.1.22 údržba a servis kamerového systému 495 0 495 MP
16.1.1.23 údržba a servis pultu centrální ochrany 85 0 85 MP
S.3 Kvalita života ve městě 20654 1650 22303
S.3.1 Rozvoj tradičních a nových společenských, kulturních a sportovních akcí regionálního a národního významu 11112 1650 12762
2.1.1.12 pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné 43 0 43 OHS
2.1.2.11 výdaje na cesty komisí do zahraničí 276 0 276 OHS
2.1.2.8 cestovné - do zahraničí 145 0 145 OHS
2.2.1.37 výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR) 60 0 60 OHS
2.2.2.1 Chrudimský zpravodaj - tisk 466 0 466 OHS
2.2.2.2 Chrudimský zpravodaj - roznáška 72 0 72 OHS
2.2.2.3 Chrudimský zpravodaj - ostatní osobní výdaje - korektura 18 0 18 úsek pers. a mzd.
7.2.1.1 neinvestiční příspěvek na činnost 9885 1650 11535 CHB
7.2.3.37 věcné dary (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka) 9 0 9
7.2.3.38 činnost kronikáře 70 0 70
8.1.23.1 Městské kino 68 0 68 odd. inv. Sd
S.3.2 Rozvoj volnočasových a mimoškolních aktivit zaměřených zejména na děti a mládež 0 0 0
S.3.3 Rozvoj aktivit a vybavení spolkové činnosti ve městě 6855 0 6855
7.2.5.17 příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy 1983 0 1983
7.2.5.18 kulturní dotace 635 0 635
7.2.5.19 poskytnutí grantů (v rámci PZM a MA21) 200 0 200
7.2.5.20 příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením (práce s mládeží, ochránci přírody…) 350 0 350
7.2.6.17 AFK Chrudim 1200 0 1200
7.2.6.12 ZO ČSOP "Klub ochránců SPR Habrov" 80 0 80
7.2.6.13 Občanské sdružení Altus 100 0 100 Altus
7.2.6.14 Šance pro Tebe 500 0 500 Šance
7.2.6.15 Mama klub Chrudim 90 0 90 M-klub
7.2.6.16 Rytmus - Chrudim, o.p.s. 100 0 100 Rytmus
7.2.6.23 Občanské sdružení Péče o duševní zdraví - region Pardubice 0 0 0
7.2.6.17 Aeroklub ČR Chrudim 50 0 50 Aeroklub
7.2.6.18 Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. 500 0 500 Pestalozzi
7.2.6.19 Oblastní spolek ČČK Chrudim 100 0 100
7.2.6.20 Farní charita Chrudim 100 0 100 Charita
8.1.25.34 divadlo K. Pippicha 868 0 868 odd. inv. Ka
S.3.4 Péče o sportoviště a jejich využití 2686 0 2686
8.1.19.13 údržba a opravy hřišť v mateřských školách 395 0 395 úsek údržby zeleně Ja
8.1.19.14 rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách 809 0 809 úsek údržby zeleně Ja
8.1.28.9 běžná údržba stávajících dětských hřišť 738 0 738 úsek údržby zeleně Duš
8.1.28.10 rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť 745 0 745 úsek údržby zeleně Duš
*