• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Politik programu Zdravé město
Ing. František Pilný , MBA
Telefon +420 469 657 141
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Šárka Trunečková , DiS.
Telefon +420 469 657 100
E-mail

Chrudim

Tento modul byl vytvořen v rámci projektu "Strategické řízení v obcích", podpořeného OP LZZ a státním rozpočtem.

Komunitní plán zdraví a kvality života Chrudim (2009-2010)

  2010 Odpovědnost Realizace Spolupráce
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
CELKOVÁ SUMA
Komunitní plán zdraví a kvality života Chrudim (2009-2010)
13021 0 13021 MěÚ
A. VEŘEJNÁ SPRÁVA / ROZVOJ MĚSTA / URBANISMUS 0 0 0
A.1 Nadále zlepšovat komunikaci mezi veřejností a radnicí 0 0 0
A.1.1 O dílčích záměrech rozvoje města v předstihu diskutovat s občany, využívat metody komunitního plánování 0 0 0
A.1.1.10 plánovací setkání k rekonstrukci ulice Radoušova 0 0 0 OIN
A.1.1.11 ankety k dílčím záměrům ve městě a v místních částech, ke strategickému plánu, aktuálním kauzám 0 0 0 ÚPR
A.1.1.12 podpora vzniku a rozvoje místních koalic 0 0 0 Šance
A.1.1.13 plánovací setkání na téma dětské hřiště v ulici Dr.J.Malíka 0 0 0 odd. inv.
A.1.1.14 projednání projektové dokumentace Střelecké ulice s veřejností 0 0 0 OIN
A.1.1.15 plánovací setkání s veřejností zaměřené na regeneraci dětského hřiště Na Větrníku 0 0 0 ÚPR
A.1.1.16 plánovací setkání s veřejností zaměřené na regeneraci dětského hřiště v ulici Víta Nejedlého 0 0 0 ÚPR
A.1.1.17 plánovací setkání s veřejností zaměřené na regeneraci vnitrobloku Víta Nejedlého 0 0 0 ÚPR
A.1.1.18 plánovací setkání s veřejností zameřené na regeneraci odpočinkového místa v ulici Sv.Čecha 0 0 0 ÚPR
A.1.1.19 připravované studie, projekty a změny územně plánovacích dokumentu veřejně projednávat v dostatečném předstihu 0 0 0 ÚPR odděl.úz.plán.
A.1.2 Informovanost občanů pomocí médií 0 0 0
A.1.2.1 provoz nemocničního rozhlasu - Rádio Pohoda 0 0 0
A.1.2.2 webové stránky města: aktuálnost, informace z odborů, zveřejňování tiskových zpráv 0 0 0 OKT Sd
A.1.2.3 využívat Chrudimský zpravodaj a webové stránky 0 0 0 Město
A.1.2.4 využívat chrudimský zpravodaj,webové stránky, Český rozhlas, místní tisk 0 0 0 OKT Sd
A.1.2.5 spolupracovat s dalšími informačními servery 0 0 0 Altus
A.1.2.6 webové stránky města: aktuálnost, zavedení redakčního systému, informace z odborů, zóna pro novináře, zveřejňování tiskových zpráv 0 0 0 OKT
A.1.3 Další aktivity k zapojení veřejnosti 0 0 0
C.4.6.3 plánovací odpoledne,víkendy k městské zeleni 0 0 0 OIN
C.6.2.6 vypracování rádce občana o problematice životního prostředí 0 0 0 OŽP
E.1.2.7 komunitní plánování sociálních služeb 0 0 0 SVZ
A.1.2.7 provoz webových stránek komunitního plánování sociálních služeb 0 0 0 SVZ md
A.2 Zpracovat kvalitní urbanistickou koncepci s širokým zapojením veřejnosti 0 0 0
A.2.1 xxx 0 0 0
A.2.3.6 koncepční materiál - program revitalizace historického centra města Chrudim 0 0 0 ST_Mistost
A.2.3.7 regenerace sídliště Víta Nejedlého 0 0 0 ÚPR
A.3 Město se stane centrem cestovního ruchu 0 0 0
A.3.1 Kvalitně urbanisticky rozvíjet město 0 0 0
A.3.1.1 přestavba katastrálního úřadu v obchodní centrum 0 0 0
A.3.1.2 zpracovat adekvátní regulační plán městské památkové zóny 0 0 0 ÚPR
A.3.1.3 oživení centra 0 0 0 ST_Mistost
A.3.1.4 zaměřit trhy na prodej vlastních výpěstků, zemědělských a lesnických produktů, řemeslných výrobků 0 0 0 OIN
A.3.2 Rozvíjet a propagovat město 0 0 0
A.3.2.1 další rozvoj chrudimského letiště 0 0 0 Aeroklub
A.3.2.2 konání tradičních jarmarků 0 0 0 OIN Medunová Ladislava CHB
A.3.2.3 řešit zástavbu okolních ploch v souladu s principy zdravého životního stylu při zachování chrudimského letiště 0 0 0 ST_Mistost Město Aeroklub
A.3.2.4 stálé zlepšování propagace města - zhotovení propagačních materiálů, informace na www stránkách 0 0 0 ST_Mistost Sd, Kop, Št
A.3.2.5 mezinárodní výměnné projekty mládeže 0 0 0 Šance Šance
A.4 Hodnoty zdraví a udržitelný rozvoj budou sledovány v rozvoji města 0 0 0
A.4.1 Provázat Strategický plán a mezinárodní dokumenty za pomoci Plánu zdraví a kvality života 0 0 0
A.3.1.2 přijetí Aalborgské charty a Aalborgských závazků 0 0 0 Št KZM
A.3.1.3 analýza souvislostí mezi Plánem zdraví a kvality života a Strategickým plánem 0 0 0 ÚPR
A.3.1.4 analýza vazeb mezi aktivitami v Plánu zdraví a mezinárodními dokumenty: Agenda 21, Zdraví 21 a NEHAP 0 0 0 KZM
A.5 Bude nadále dobře probíhat spolupráce s městy na národní i mezinárodní úrovni 0 0 0
A.5.1 Spolupracovat s ostatními Zdravými městy v ČR i zahraničí 0 0 0
A.3.1.1 přenos inspirací z jiných Zdravých měst, krajů a dalších subjektů 0 0 0
A.3.1.2 spolupráce v rámci mikroregionu 0 0 0 ÚPR
A.6 Bude nadále dobře fungovat grantový systém města provázaný s prioritami Plánu zdraví (granty, dotace kulturní, sportovní, ostatní) a prioritami města 0 0 0
A.6.1 grantový systém města 0 0 0
A.4.1.1 grantový systém města 0 0 0 OŠK Ms
A.7 Bude udržován komplexní informační systém města 0 0 0
A.7.1 xxx 0 0 0
A.6.1.1 informační tabule, označení ulic 0 0 0 ÚPR
A.6.1.2 sjednocení informačního systému v budovách radnice 0 0 0 ÚPR
A.6.1.3 označení cyklotras, umístění map 0 0 0 ÚPR
A.8 Bude zájem o aktivní zapojení dětí a mládeže do života města 0 0 0
A.8.1 xxx 0 0 0
A.5.1.2 vznik studentského parlamanetu 0 0 0 SP
A.5.1.3 vznik a rozvoj dobrovolnických projektů ve městě 0 0 0
A.5.1.4 podpora aktivačních programů pro mládež 0 0 0 Šance
A.9 Chrudim bude důležitým správním centrem v regionu 0 0 0
A.9.1 xxx 0 0 0
A.9.1.1 v Chrudimi budou významné instituce (VČE, VČP, VAK, Telecom, VZP, OSSZ apod.) 0 0 0 ST_Mistost
A.10 Aplikace metod modernizace veřejné správy 0 0 0
A.10.1 zavádět metody modernizace veřejné správy do běžné praxe úřadu 0 0 0
A.8.1.1 aplikace metody CAF 0 0 0 OKT
A.8.1.2 aplikace metody místní Agendy 21 0 0 0 ÚPR Št
A.8.1.3 aplikace metody Benchmarking 0 0 0 OKT
A.8.1.4 aplikace metody EMAS 0 0 0 OŽP
B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL / ZDRAVOTNÍ SLUŽBY 0 0 0
B.1 Bude se zlepšovat situace ve zdravotních službách ve městě 0 0 0
B.1.1 Zachování všech lékařských oborů a status nemocnice v Chrudimi P 0 0 0 ST_Mistost
B.1.2.9 jednání vedení města s hejtmanem Pardubického kraje o zachování Nemocnice v Chrudimi 0 0 0 ST_Mistost
B.1.2 Nadále věnovat pozornost home care 0 0 0
B.1.4.1 financování a zajištění home care 0 0 0 SVZ CSSP
B.1.3 se zřizovatelem chrudimské nemocnice řešit stav zdravotnických služeb a jejich perspektivu 0 0 0
B.2.3.2 I. etapa rekonstrukce nemocnice 0 0 0 Nemocnice
B.2.3.3 řešit situaci LDN 0 0 0 Nemocnice
B.1.4 Podporovat vznik hospice 0 0 0
B.2.4.3 podpora zahájení provozu hospice 0 0 0 Smíření
B.2.4.4 zajištění finančních prostředků na vybudování hospice 0 0 0 Smíření Smíření Adámek Libor
B.2.4.5 připravena projektová dokumentace, pozemky, veřejná sbírka 0 0 0 Smíření
B.2 Budou probíhat programy a služby pro prevenci civilizačních chorob 0 0 0
B.2.1 Zajistit programy pro omezení kuřáctví - především pasivního kouření (na veřejných místech) P 0 0 0 ST_Mistost
B.2.1.2 kontroly Městské policie zaměřené na kouření v zastávkách MHD 0 0 0 MP MP
B.2.1.3 označit zastávky MHD cedulemi "Zákaz kouření" 0 0 0 mk
B.2.1.4 provést kontrolu zastávek MHD z hlediska umístění informačních cedulí "Zákaz kouření" 0 0 0 MP
B.2.2 Programy a osvěta proti kouření 0 0 0
6.1.2.2 poradna pro odvykání kouření 0 0 0
6.1.2.3 „My nechceme kouřit ani pasivně“ 0 0 0 OŠK , SŠZS
6.1.2.4 „Já kouřit nebudu a vím proč“ 0 0 0 OŠK
6.1.2.5 "Normální je nekouřit" 0 0 0 OŠK
6.1.2.6 "Kouření a já" 0 0 0 OŠK
B.2.3 Zlepší se komplexní péče o alergiky a astmatiky 0 0 0
2.3.3.2 údržba zeleně a veřejných ploch ve městě 0 0 0
2.3.3.2 letní rekondiční tábory a zahraniční pobyty pro astmatiky 0 0 0 ČČK
2.3.3.3 rekondiční pobyty v Čechách 0 0 0 ČČK
2.3.3.4 speciální třídy v MŠ 0 0 0 OŠK MŠ Strojařů, MŠ Čecha
B.2.4 Zabývat se problémem obezity u dětí i ostatních věkových skupin 0 0 0
1.4.1.4 skupinové programy snižování nadváhy 0 0 0 STOB
1.4.1.5 poradna zdravého životního stylu 0 0 0 STOB
1.4.1.6 cvičení pro děti se zaměřením na snižování nadváhy - STOB 0 0 0 STOB
B.2.5 Organizovat a podporovat pohybové aktivity k prevenci civilizačních chorob u všech věkových kategorií 0 0 0
1.2.1.5 Běh naděje 0 0 0 Št Št, ČČK, ZŠ Dr. Malíka ZŠ Dr. Malíka
1.2.1.6 běhy pro zdraví v Parku Střelnice 0 0 0 ČSOP
B.2.5.3 Běh Terryho Foxe 0 0 0 ZŠ Dr. Malíka, SŠZS, ČČK
1.2.1.7 Pochod generací 0 0 0 Št KČT, SŠZS, VZP
1.2.1.8 Pohybové akce pro veřejnost 0 0 0 OŠK ZŠ Školní nám.
1.2.1.9 Plavání s VZP 0 0 0 SA
B.3 Bude se zvyšovat informovanost občanů prostřednictvím osvěty v oblasti zdraví 0 0 0
B.3.1 Bude zajištěno informování prostřednictvím celorepublikových akcí 0 0 0
B.3.1.1 Dny zdraví 0 0 0 Št ČSOP, SŠZS, VZP
B.3.1.2 Světový den bez tabáku, Cesta za čistým vzduchem 0 0 0 Št KČT, SŠZS, VZP
B.3.1.3 Světový den první pomoci 0 0 0 ČČK
B.3.1.4 Národní dny bez úrazů 0 0 0 Št ČČK, SŠZS, VZS ČČK, VZP
B.3.1.5 Světový den Červeného kříže 0 0 0 ČČK
B.3.1.6 Den seniorů 0 0 0 CSSP
B.3.1.7 Bílá Pastelka 0 0 0 Tyflo
B.3.1.8 Mezinárodní den neslyšících 0 0 0
B.3.1.9 Pochod generací 0 0 0 Št KČT, SŠZS, VZP
B.4 Budou probíhat koncepční preventivní aktivity ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel 0 0 0
B.4.1 Programy a služby pro prevenci civilizačních chorob 0 0 0
B.4.2 Prevence úrazů a výuka první pomoci 0 0 0
D.3.5.4 výuka první pomoci všech věkových kategorií 0 0 0 ČČK SŠZS, VZS ČČK
D.3.5.5 osvěta prevence úrazů 0 0 0 KZM ČČK, , MP, SŠZS, VZS ČČK,
D.3.5.6 Projekt Bezpečná komunita Chrudim 0 0 0 KZM
B.4.3 Další programy a služby zdravotní prevence 0 0 0
B.4.3.1 besedy a přednášky s tématy zaměřenými na zdraví 0 0 0 ČSOP
1.2.1.3 rekondiční pobyty v Čechách, zachovat rekondice Svazu tělesně postižených a Svazu postižených civilizačními chorobami 0 0 0 ČČK CPZP
2.6.1.2 projekt „Jak si udržet zdravé zuby“ 0 0 0 OŠK
1.2.1.4 projekt „Učíme se zdravě sedět a cvičit“ 0 0 0 OŠK ,
B.4.3.5 projekt „ My nechceme kouřit ani pasivně“ 0 0 0 OŠK
B.4.3.2 program sexuální výchovy dětí a mládeže 0 0 0 OŠK rp, ,
B.4.3.7 "ZP" měření tlaku, cholesterolu a krevního cukru 0 0 0 SŠZS SŠZS, VZP
2.6.1.3 projekt „Zdravé zuby“ 0 0 0 OŠK
B.4.3.9 projekt „ Kouření a já“ 0 0 0 OŠK
C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 13021 0 13021
C.1 Zlepší se kvalita zeleně a údržba veřejných prostranství 13021 0 13021
C.1.1 Zkvalitnit systém úklidu veřejných prostranství a údržbu městské zeleně P 13021 0 13021 ÚPR
C.4.5.3 zásobníky pro sáčky na psí exkrementy 14 0 14 odd. region. rozvoje No TS
C.4.5.4 čištění města včetně zimní údržby 13008 0 13008 ÚPR TS
C.4.5.5 využívání obecně prospěšných prací a veřejně prospěšných prací pro údržbu zeleně a čistoty ve městě 0 0 0 OIN Ja
C.4.5.6 pravidelný úklid psích exrementů speciálním "psím" vysavačem 0 0 0 TS
C.4.5.7 tašky a sáčky na psí exrementy 0 0 0 ÚPR
C.1.2 Péče o zeleň 0 0 0
C.4.6.2 pravidelná údržba zeleně ve městě 0 0 0 OIN Ja
C.4.6.3 plánovací odpoledne,víkendy k městské zeleni 0 0 0 OIN
C.4.6.4 nové výsadby zeleně ve městě 0 0 0 OIN Ja
C.2 Lokalizace ohrožení podzemních vod 0 0 0
C.2.1 xxx 0 0 0
C.5.1.1 řešení kontaminovaných míst: Blehovsko prádelna a čistírna (kód priority (A.3.2) 0 0 0 OŽP
C.5.1.2 řešení kontaminovaných míst:Transporta - nový závod (kód proirity A.3.3) 0 0 0 OŽP
C.5.1.3 řešení kontaminovaných míst: Transporta - starý závod (kód priority A.3.3) 0 0 0 OŽP
C.3 Bude zlepšováno prostředí ve městě 0 0 0
C.3.1 Akce ke zlepšení prostředí ve městě 0 0 0
D.2.2.6 regenerace odpočinkového místa - parčíku Sv.Čecha 0 0 0 OIN Ja Št
D.2.2.2 regenerace dětského hřiště Víta Nejedlého 0 0 0 OIN Ja Št
D.2.2.1 regenerace dětského hřiště Na Větrníku 0 0 0 OIN Ja Št
D.2.2.3 regenerace vnitrobloku Víta Nejedlého 0 0 0 OIN Ja Št
D.2.2.4 regenerace vnitrobloku v sídlišti Pod Zbrojnicí 0 0 0 OIN Ja
C.3.1.6 rekonstrukce Kláštěrních zahrad a Zlaté stezky 0 0 0 Ja Ja
C.3.1.7 květiny ve městě 0 0 0 Ja Ja
C.3.1.8 revitalizace náhonu - jezová zdrž u stadionu AFK 0 0 0 OIN
C.3.1.9 vytváření zelených míst ve městě 0 0 0 OIN Ja
C.3.1.10 zpřístupnění rekreačních lesů v okolí v souladu s územní ochranou zájmových území (Topol a Podhůra, Vrcha) 0 0 0 OIN ÚPR
C.3.1.11 rozšíření a vznik vodních ploch v městském prostředí (park u Centrálu, Víta Nejedlého, Michalský park) 0 0 0 OIN
C.3.1.12 rekonstrukce Městského parku 0 0 0 OIN
C.3.1.13 péče o historické památky ve městě 0 0 0 OIN
C.3.1.14 studie Tyršova náměstí 0 0 0 ÚPR
C.3.1.15 odstranění starých ekologických zátěží 0 0 0 ry
C.3.1.16 zvýšit počet odpadkových košů ve městě 0 0 0 TS
C.3.1.17 řešení pachové zátěže v okolí Lihovaru 0 0 0 OŽP
C.4 Bude se zlepšovat situace v odpadovém hospodářství města 0 0 0
C.4.1 Opatření pro zlepšení třídění odpadů 0 0 0
C.1.4.3 provoz Sběrného dvora 0 0 0 TS
C.1.4.4 optimalizace systému sběrných míst 0 0 0 OŽP TS
C.1.4.5 naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství města 0 0 0 OŽP
C.1.4.6 řešení problematiky třídění a využití bioodpadu 0 0 0 OŽP
C.5 Zkvalitní se ekologická výchova, osvěta a informovanost 0 0 0
C.5.1 Vytvořit informační systém o stavu životního prostředí 0 0 0
C.6.1.2 Ekocentrum Zelený dům s ekotékou, poradenské středisko, spotřebitelské informace pro veřejnost 0 0 0 ČSOP
C.6.1.3 vypracování rizikových map ve vybraných lokalitách 0 0 0 OŽP
C.6.1.4 měření znečištění ovzduší 0 0 0 OŽP
C.5.2 Koncepčně realizovat environmentální výchovu a osvětu (EVVO) 0 0 0
C.6.2.1 aktivity dle koncepce EVVO 0 0 0 OŽP
C.6.2.2 projekty směřující k pozitivním změnám životního prostředí ve městě 0 0 0 OŽP km Paleta
C.6.2.3 přednášky EVVO na školách - ZŠ, SŠ, Speciální školy 0 0 0 Paleta
C.6.2.4 přednášky EVVO v Mama klubu, MŠ 0 0 0 M-klub
C.6.2.5 informační a poradenské centrum pro oblast životního prostředí 0 0 0 Altus
C.6.2.6 vypracování rádce občana o problematice životního prostředí 0 0 0 OŽP
C.6.2.7 spolupráce s Ekocentrem Paleta Chrudim 0 0 0 OŽP ,
C.5.3 Organizovat velké akce k osvětě pro veřejnost 0 0 0
C.6.3.1 Ukliďme svět 0 0 0 Št , TS, OŽP
C.6.3.2 Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 0 0 0 Št BESIP, , MP, Měst.lesy, TS, Tyflo, Veolia,
C.6.3.3 Den s Technickými službami 0 0 0 TS Altus
C.6.3.4 Den Země 0 0 0 Št OŽP, ČSOP, Paleta, M-klub, , Altus, SZŠaVOŠ, TS,
C.6 Bude zajištěna čistota toků a protipovodňová ochrana 0 0 0
C.6.1 xxx 0 0 0
C.2.5.1 protipovodňová a protierozní ochrana - Na Skřivánku, Píšťovy, Na Šancích – zpracování dokumentace 0 0 0 ÚPR
C.7 Bude zajištěna ochrana obytné funkce města před negativními účinky zemědělské výroby 0 0 0
C.7.1 Podporovat rozvoj ekologického zemědělství 0 0 0
C.7.1.1 Biojarmark 0 0 0 Paleta
C.8 Městský úřad a městem zřizované organizace budou příkladem v uplatňování ekologicky šetrném přístupu ve svém provozu 0 0 0
C.8.1 Městský úřad jako vzorová organizace 0 0 0
C.8.1.1 zahájení certifikace dle systému EMAS 0 0 0 ST_Mistost OŽP Št
C.8.1.2 realizace projektu Zelené úřadování 0 0 0 OŽP OKT
C.8.1.3 pravidelné provádění ekologického auditu 0 0 0 OŠK OŽP
C.9 Bude zlepšeno soužití obyvatel a zvířat ve městě 0 0 0
C.9.1 Snížit populaci holubů ve městě 0 0 0
C.3.3.1 odchyt holubů na území města 0 0 0 OŽP km, ry
C.9.2 Naplňovat vyhlášku o čistotě města 0 0 0
C.4.5.6 pravidelný úklid psích exrementů speciálním "psím" vysavačem 0 0 0 TS
C.9.2.2 zásobníky pro sáčky na psí exkrementy 0 0 0 ÚPR
C.4.5.7 tašky a sáčky na psí exrementy 0 0 0 ÚPR
C.9.3 Řešení problematiky volně pobíhajících zvířat 0 0 0
C.3.4.2 činnost psího útulku 0 0 0 ÚPR ČSOP
C.3.4.3 záchytné stanice pro zvířata 0 0 0 ČSOP
D. VZDĚLÁVÁNÍ / KULTURA / VOLNÝ ČAS (SPORT) 0 0 0
D.1 Bude dostatečná nabídka volnočasových aktivit a možností pro děti a mládež 0 0 0
D.1.1 Řešit problematiku provozu areálu TJ Sokol a letního stadionu AFK P 0 0 0 OŠK
D.1.2 Optimalizovat hrací místa pro děti 0 0 0
D.2.2.6 regenerace odpočinkového místa - parčíku Sv.Čecha 0 0 0 OIN Ja Št
D.2.2.1 regenerace dětského hřiště Na Větrníku 0 0 0 OIN Ja Št
D.2.2.2 regenerace dětského hřiště Víta Nejedlého 0 0 0 OIN Ja Št
D.2.2.3 regenerace vnitrobloku Víta Nejedlého 0 0 0 OIN Ja Št
D.2.2.4 regenerace vnitrobloku v sídlišti Pod Zbrojnicí 0 0 0 OIN Ja
D.2.2.5 rekonstrukce stávajících hracích míst 0 0 0 OIN Duš
D.2.9.8 dovybavení hřišť v MŠ 0 0 0 OIN
D.2.10.4 průběžná kontrola a údržba hracích míst 0 0 0 OIN
D.2.10.5 kontrola hracích prvků odbornou firmou 0 0 0 OIN Duš
D.2.10.6 běžná kontrola a údržba hřišť uvedených do provozu po roce 2002 bude prováděna firmou 0 0 0 OIN
D.1.3 Rozvíjet možnosti volnočasového vyžití pro děti a mládež 0 0 0
D.1.3.1 práce s neorganizovanými dětmi a mládeží 0 0 0 Šance
D.2.8.2 integrace - společné akce pro děti zdravé a handicapované 0 0 0 OŠK
D.2.8.3 Bambiriáda - přehlídka sdružení dětí a mládeže 0 0 0 Altus
D.2.8.5 Klub „Klubíčko“ 0 0 0
D.2.8.6 Drakiáda 0 0 0 Kometa
D.1.4 Sportoviště a dětská hřiště na území města a místních částí 0 0 0
D.2.9.1 otevřené školní hřiště pro veřejnost 0 0 0 OŠK
D.2.2.5 rekonstrukce stávajících hracích míst 0 0 0 OIN Duš
D.2.9.2 skateboardové hřiště 0 0 0 OIN
D.2.9.3 zlepšovat technický stav sportovišť v majetku jiných organizací 0 0 0
D.2.9.4 celková rekonstrukce stadionu SK Chrudim - tréninkové plochy, sociální zařízení pro veřejnost, tribuna 0 0 0 OIN
D.2.9.5 zimní stadion - vybudování ubytovací kapacity turistické kategorie v budově "Klobásov" 0 0 0 OIN
D.2.8.4 využití dobrovolníků při volnočasových aktivitách 0 0 0
D.2.9.6 obnova Aeroklubu v Chrudimi a jeho činnosti na letišti 0 0 0 Aeroklub
D.2.9.7 otevření tělocvičen ZŠ pro neziskové organizace dle pravidel pronájmu 0 0 0 OŠK
D.2.9.8 dovybavení hřišť v MŠ 0 0 0 OIN
D.1.5 Provoz a bezpečnost hřišť a sportovišť 0 0 0
D.2.10.3 dozor na krytém plaveckém bazénu a plovárně 0 0 0 SA ČČK, VZS ČČK
D.2.10.4 průběžná kontrola a údržba hracích míst 0 0 0 OIN
D.2.10.6 běžná kontrola a údržba hřišť uvedených do provozu po roce 2002 bude prováděna firmou 0 0 0 OIN
D.1.6 Pořádat zajímavé sportovní akce pro mládež 0 0 0
D.2.6.1 plavecké štafety měst 0 0 0 DDM
D.2.6.2 turnaje, olympiády a akce pro neorganizovanou mládež – rekreační sport 0 0 0 OŠK
D.1.7 Estetická kultivace dětí a mládeže 0 0 0
D.1.7.1 akce podporující mezigenerační soužití – společná výstava prací dětí a seniorů 0 0 0 CSSP
D.2 Na školách bude vytvářeno zdravé prostředí a budou využívány kvalitní metody pro výuku 0 0 0
D.2.1 Realizovat projekt Bezpečná cesta do školy P 0 0 0
D.3.5.1 zmapování nebezpečných míst při cestě dětí do školy 0 0 0 ÚPR
D.3.5.2 vybudování bezbariérových přechodů pro chodce 0 0 0 OIN
D.3.5.3 osvětlení nebezpečných přechodů pro chodce 0 0 0 OIN
D.3.5.4 výuka první pomoci všech věkových kategorií 0 0 0 ČČK SŠZS, VZS ČČK
D.3.5.5 osvěta prevence úrazů 0 0 0 KZM ČČK, , MP, SŠZS, VZS ČČK,
D.3.5.6 Projekt Bezpečná komunita Chrudim 0 0 0 KZM
D.3.5.7 projektové učení, Školní kurikulum, dílčí projekty, projektové dny 0 0 0 OŠK , ,
D.2.6.1 provést barevné označení bezpečných přístupových cest do škol 0 0 0 ODP ODP
D.3.5.8 Rekonstrukce ul. Novoměstská (u ZŠ Dr. Malíka) 0 0 0 OIN
D.3.5.9 zmapování bezbariérových přechodů pro chodce žáky ZŠ 0 0 0 KZM ZŠ Dr. Malíka
D.3.5.10 vybudování chodníku v místní části Vlčnov 0 0 0 OIN
D.3.5.11 rekonstrukce chodníku v ulici V Tejnecku 0 0 0 OIN
D.3.5.12 dopravní výchova na školách 0 0 0
D.2.2 Podporovat vybavení škol 0 0 0
D.1.3.4 prostředky pro zkvalitnění čistoty a vlhkosti ovzduší na školských zařízeních 0 0 0 OŠK ,
D.1.3.3 rozšířit možnosti pohybových aktivit v MŠ 0 0 0 OŠK
D.1.3.2 dovybavení škol informační technikou 0 0 0 OŠK ,
D.1.3.1 využívat alternativní zdroje - solární energie 0 0 0 OŠK
D.3.2.26 zlepšení podmínek bezbariérovosti škol 0 0 0 OIN
D.2.3 Zavádět asistenty pro děti potřebující zvýšenou péči 0 0 0
D.1.4.1 osobní asistenti na školách ve městě 0 0 0 OŠK ,
D.1.4.2 systémové řešení při využívání poskytovatelů sociálních služeb pro MŠ a ZŠ (integrace) 0 0 0 OŠK
D.1.4.3 pedagogičtí asistenti na školách ve městě 0 0 0 OŠK ,
D.2.4 Používat efektivní metody výuky 0 0 0
D.3.5.7 projektové učení, Školní kurikulum, dílčí projekty, projektové dny 0 0 0 OŠK , ,
D.2.5 Využívat reedukační péče pro děti s poruchami učení 0 0 0
D.2.6 Řešit bezpečnost dětí při cestě do školy 0 0 0
D.2.6.1 provést barevné označení bezpečných přístupových cest do škol 0 0 0 ODP ODP
D.2.6.2 projekt Bezpečná cesta do školy 0 0 0 OŠK
D.3.5.8 Rekonstrukce ul. Novoměstská (u ZŠ Dr. Malíka) 0 0 0 OIN
D.2.7 Využívat nabídky zážitkových seminářů a programů 0 0 0
D.2.7.1 zážitkové semináře a programy Tyflocentra pro MŠ, ZŠ, SŠ 0 0 0 Tyflo
D.2.7.2 rozvíjet nabídku neformálního vzdělávání profesionálů a paraprofesionálů 0 0 0 Šance
D.3 Budou dále přibývat programy na podporu zdraví na školách 0 0 0
D.3.1 Dále rozšiřovat projekt Škola podporující zdraví ve městě 0 0 0
D.5.1.1 Škola podporující zdraví – MŠ, ZŠ, SŠ, Speciální škola 0 0 0 OŠK
D.5.1.2 iniciovat zapojení škol do projektu Bezpečná škola 0 0 0 OŠK
D.4 Bude dostatečná nabídka vzdělávacích, společenských a sportovních aktivit pro všechny věkové kategorie 0 0 0
D.4.1 Posilovat roli rodiny a rodičovské výchovy 0 0 0
D.4.2.1 aktivity Mama klubu 0 0 0 M-klub
D.4.2.2 vzdělávací cyklus pro rodiče spojený s odbornými poradnami 0 0 0 M-klub
D.4.1.3 aktivity Centra pro zdravotně postižené 0 0 0 CPZP
D.4.2 Nabízet možnosti pro celoživotní vzdělávání obyvatel 0 0 0
D.4.3.1 přednášky zájmového vzdělávání ve Vodních zdrojích 0 0 0 VZ
D.4.3.2 Chrudimská univerzita třetího věku 0 0 0 CSSP
D.4.3.3 školení pedagogů v informačních technologiích 0 0 0 OŠK
D.4.3.4 kurzy ČČK pro pedagogické pracovníky a veřejnost 0 0 0 OŠK
D.4.3.5 vzdělávání pedagogických pracovníků 0 0 0 OŠK
D.4.3.6 setkávání přátel angažovaného učení (PAU) 0 0 0 ZŠ Dr. Malíka
D.4.2.7 nabídka vzdělávání aktivistů 0 0 0 Šance
D.4.3 Umožnit přístup na internet pro širokou veřejnost 0 0 0
D.4.3.1 kampaň Březen - měsíc internetu 0 0 0 MK
D.4.3.2 klubový internet v domě Agora 0 0 0 Šance
D.4.4 Zatraktivnit Lesní stezku Na Podhůře 0 0 0
D.2.11.9 dovybavení dětské tělocvičny 0 0 0 Měst.lesy
D.2.11.10 vybudování tělocvičny pro dospělé (lanová dráha apod.) 0 0 0 Měst.lesy
D.2.11.11 vybudování občerstvovacího místa (např. u restaurace Na Kometě) 0 0 0 Měst.lesy
D.2.11.12 vybudování rozhledny se zázemím (občerstvení, dozor apod.) 0 0 0 Měst.lesy
D.5 Místní kultura ve městě a kulturnost obyvatel se bude rozvíjet 0 0 0
D.5.1 Využívat možnosti Městské knihovny 0 0 0
D.1.9.3 fond mluveného slova pro nevidomé a dyslektiky 0 0 0 MK
D.1.9.4 besedy o kultuře pro školy 0 0 0 MK
D.1.9.5 besedy s autory nových knih 0 0 0 MK
D.1.9.6 pasování mladých čtenářů 0 0 0 MK
D.1.9.7 internet v dětském oddělení knihovny 0 0 0 MK
D.5.2 Využívat nabídky z oblasti kultury 0 0 0
D.1.10.8 výstavy 0 0 0 OŠK
D.1.10.9 koncertní vystoupení, festivaly, festival Yanderov 0 0 0 OŠK
D.1.10.10 přednášková činnost 0 0 0 Muzeum
D.1.10.11 dílčí projekty Muzea loutkářských kultur 0 0 0 MLOK
D.1.10.12 Majáles 0 0 0 SP
D.1.10.13 divadelní představení, divadelní projekty 0 0 0 CHB
D.1.10.14 plesy 0 0 0 CHB
D.1.10.15 zprovoznění Divadla pro neslyšící i pro vozíčkáře 0 0 0 OIN
D.1.10.16 podporovat produkci svépomocných kulturních aktivit 0 0 0 Šance
D.6 Bude nadále fungovat grantový systém města – granty, dotace 0 0 0
E. SOCIÁLNÍ, BYDLENÍ, ZAMĚSTNANOST 0 0 0
E.1 Budou dostupné sociální služby, poradenství a pomoc ve městě a dobrá informovanost o těchto službách 0 0 0
E.1.1 Vybudovat domov pro seniory P 0 0 0 ST_Mistost
E.1.2 xxx 0 0 0
E.1.2.1 odborné sociální poradenství v souladu se zákonem o sociálních službách 0 0 0 SVZ Centrum psycho-sociální pomoci, Rodinná a manželská poradna, CSSP, Charita, OP
E.1.2.2 katalog sociálních služeb ve městě Chrudim 0 0 0 SVZ md Tyflo
E.1.2.3 občanská poradna 0 0 0 OP
E.1.2.4 pečovatelská služba a osobní asistence 0 0 0 Charita
E.1.2.5 sociální šatník 0 0 0 ČČK
E.1.2.6 sociální služby pro zdravotně postižené 0 0 0 SVZ CPZP, Charita, KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s., PODZ, Rytmus, Tyflo
E.1.2.7 komunitní plánování sociálních služeb 0 0 0 SVZ
E.1.2.8 aktualizace Katalogu sociálních služeb ve městě Chrudim v souladu se zákonem o sociálních službách - brožura, webové stránky, zvuková podoba informační brožury a letáky o sociálních službách 0 0 0 SVZ rp
E.1.2.9 kompletní systém nízkoprahových služeb a sociálně právního poradenství pro děti , mládež a mladé dospělé - stacionární program (Futur,Klub pro mladé dospělé Agora), program Kopretina a mobilní komunitní program 0 0 0 SVZ Pestalozzi, Centrum psycho-sociální pomoci, Rodinná a manželská poradna, Šance
E.1.2.10 programy pro zabránění sociálního vyloučení znevýhodněných občanů 0 0 0
E.2 Bude nadále probíhat výstavba nových bytů, příprava pro individuální bytovou výstavbu, dovybavení a revitalizace sídlišť 0 0 0
E.2.1 Výstavba nových bytů, opravy a modernizace 0 0 0
E.4.1.1 pokračování výstavby nájemních a družstevních bytů 0 0 0 OIN
E.4.1.2 pokračovat v obnově a modernizaci bytového fondu (FRB) 0 0 0 OIN
E.2.2 Vybavení sídlišť, inženýrské sítě 0 0 0
E.4.2.1 rekonstrukce inženýrských sítí vč. venkovního veřejného osvětlení – probíhá průběžně po městě 0 0 0 OIN
E.4.2.2 zainvestování území pro individuální bytovou výstavbu 0 0 0 OIN
E.4.2.3 zainvestování inženýrských sítí městem pro individuální bytovou výstavbu a prodej přímo stavebníkovi (bez developerské firmy) 0 0 0 OIN
E.2.3 Bydlení sociálně slabších obyvatel, krizové bydlení 0 0 0
E.2.3.1 krizová lůžka v rámci ubytovny 0 0 0 ČČK
E.2.3.2 vybudování chráněných bytů – Dům na půli cesty v Malecké ulici 0 0 0 OIN
E.2.3.3 provoz ubytovny pro nepřizpůsobivé občany (noclehárna), krizové bydlení 0 0 0 OIN
E.3 Zlepší se situace zdravotně postižených občanů 0 0 0
E.3.1 xxx 0 0 0
E.3.1.1 zmapování bezbariérovosti města - vstupy do veřejných budov 0 0 0 KZM ZŠ Dr. Malíka
D.3.5.9 zmapování bezbariérových přechodů pro chodce žáky ZŠ 0 0 0 KZM ZŠ Dr. Malíka
E.3.1.3 Centrum pro zdravotně postižené 0 0 0 CPZP
E.3.1.4 projekt podporovaného zaměstnávání, tranzitní program, integrace lidí s handicapem do pracovního procesu 0 0 0 Rytmus
E.3.1.5 integrace lidí s handicapem do pracovního procesu 0 0 0 ÚP, Rytmus
E.3.1.6 Projekt Putování loutek 0 0 0 MLOK
E.3.1.7 TyfloCentrum Pardubice 0 0 0 Tyflo
E.3.1.8 půjčovna kompenzačních pomůcek 0 0 0 CPZP, CSSP, Tyflo
E.3.1.9 odstraňování architektonických a informačních bariér pro zdravotně postižené občany, program Mobility - bezbariérové přístupy do veřejných buhdov - pošta, divadlo, Muzeum /restaurace, sál) 0 0 0 ÚPR
E.3.1.10 občanské sdružení Péče o duševní zdraví v Chrudimi 0 0 0 PODZ
E.3.1.11 sociální služby poskytované Charitou Chrudim 0 0 0 Charita
E.4 Budou dobře zajištěny služby sociálně potřebným a ohroženým občanům 0 0 0
E.4.1 xxx 0 0 0
E.4.1.1 rozvíjet další aktivity Denního centra pro seniory, nemocné a zdravotně postižené občany 0 0 0 SVZ CSSP
E.4.1.2 vybudování Domova pro seniory u DPS Strojařů 0 0 0 OIN
E.4.1.3 Home care(domácí zdravotní a ošetřovatelská péče KIRKÉ) 0 0 0 CSSP
E.4.1.4 domy na půl cesty 0 0 0 OIN
E.4.1.5 program Mobility - bezbariérové přístupy do veřejných budov - pošta, divadlo, muzeum ( restaurace, sál) 0 0 0 ÚPR
E.4.1.6 krizové centrum pro handicapované a sociálně znevýhodněné 0 0 0 CPZP
E.4.1.7 ubytovna z azylového domu 0 0 0 SVZ
E.4.1.8 informační činnost v ubytovně a noclehárně 0 0 0 SVZ
E.5 Budou vznikat nová pracovní místa a bude snižována absence nedostatku praxe 0 0 0
E.5.1 Podporovat vznik nových pracovních míst 0 0 0
E.5.1.1 rekvalifikační kurzy 0 0 0 ÚP
E.5.1.2 projekt První příležitost 0 0 0 ÚP
E.5.1.3 vytvoření míst pro nezaměstnané – veřejně prospěšné práce 0 0 0 ÚP
E.5.1.4 projekt modelových pozic 0 0 0 Šance
E.6 Budou zajištěny podmínky pro kvalitní a aktivní život seniorů 0 0 0
E.6.1 Podpora aktivního života seniorů 0 0 0
E.6.1.1 sociální aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením "Aktivizační programy" 0 0 0 CSSP
4.1.1.8 rekondiční pobyty seniorů v tuzemsku 0 0 0 ČČK
4.1.1.9 kulturní a společenské akce pro seniory 0 0 0 SVZ CSSP, CHB, SS
4.1.1.10 sportovní hry seniorů 0 0 0 CSSP
F. SOCIÁLNĚ – PATOLOGICKÉ JEVY 0 0 0
F.1 Budou poskytovány kvalitní služby v rámci prevence sociálně – patologických jevů 0 0 0
F.1.1 Realizovat Program prevence kriminality ve městě 0 0 0
F.1.2.1 program prevence kriminality 0 0 0 SVZ
F.1.2 Rozvíjet aktivity a služby primární, sekundární a terciální sociální a protidrogové prevence 0 0 0
A.1.2.7 provoz webových stránek komunitního plánování sociálních služeb 0 0 0 SVZ md
F.1.2.2 kompletní systém nízkoprahových služeb pro děti, mládež a mladé dospělé - stacionární program (Futur, Klub pro mladé dospělé Agora), mobilní místa (např. projekt Kopretina, maringotky) 0 0 0 Šance
F.1.3.2 návazné bydlení pro různé cílové skupiny 0 0 0 SVZ rp rp
F.1.3.3 tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy 0 0 0 SVZ rp rp
F.1.3.4 preventivní programy pro nejmenší 0 0 0 MP
F.1.3.5 systém služeb pro podporu potrestaných vykonávající obecně prospěšné práce 0 0 0 OIN
F.1.3.6 nabídka preventivních a vzdělávacích programů 0 0 0 SVZ
F.1.3.7 vzdělávací program pro profesionály (učitelé, sociální pracovníci) zaměřené na sociální a preventivní práci 0 0 0 SVZ
F.1.2.9 street areál s návaznou sociální službou 0 0 0 Šance
F.1.2.10 zvýšená mobilita sociálních služeb – streetwork 0 0 0 Šance
F.1.3.8 půjčovna videokazet, literatury a pomůcek 0 0 0 SVZ
F.1.2.12 bydlení s utajovanou adresou pro rodiny v tísni 0 0 0 SVZ Pestalozzi
F.1.3.9 zážitkové programy pro děti i vyučující, GO projekty, peer programy 0 0 0 SVZ, , ,
F.1.2.14 péče o děti s nařízenou ústavní výchovou a o mladé lidi, kterým byla ukončena ústavní výchova (Dům napůl cesty) 0 0 0 Pestalozzi
F.1.2.15 terénní programy snižování rizik pro uživatele drog 0 0 0 K-centrum
F.1.2.16 dlouhodobé programy drogové primární prevence na školách 0 0 0 K-centrum
F.1.2.17 zvyšování kompetencí prostřednictvím dobrovolnictví a neformálního vzdělávání 0 0 0 Šance
F.1.3 Poradenství v oblasti soc. patologických jevů 0 0 0
F.1.3.1 poradenská zařízení pro děti, mládež a dospělé 0 0 0 SVZ Archa, Pestalozzi, CSSP, OP
F.1.3.2 katalog všech poradenských center města Chrudimě 0 0 0 SVZ
F.2 Snaha o snížení konzumace alkoholu a užívání tabáku 0 0 0
F.2.1 Kontrola nad prodejem alkoholických nápojů a cigaret mladistvým 0 0 0
F.3.1.1 kontrolní činnost Městské policie a Policie ČR, České obchodní inspekce a dalších subjektů 0 0 0 MP
F.3 Ve městě bude zajištěna bezpečnost občanů 0 0 0
F.3.1 xxx 0 0 0
F.2.1.2 kamerový systém a Pult centrální ochrany 0 0 0 MP
F.4 Bude existovat nabídka aktivačních a motivačních zájmových a volnočasových aktivit ve městě 0 0 0
G. DOPRAVA 0 0 0
G.1 Koncepčně řešit dopravu ve městě i v návaznosti na region 0 0 0
G.1.1 Vybudovat obchvat města Chrudim P 0 0 0 ODP
G.1.9.24 okružní křižovatky budovat při výstavbě obchvatu Chrudimě 0 0 0 OIN
G.1.9.25 vybudování okružní křižovatky u ulice Na Ostrově 0 0 0 OIN
G.1.9.26 vybudování okružní křižovatky u nemocnice 0 0 0 OIN
G.1.9.27 probíhá výkup zbývající části pozemků budoucího obchvatu 0 0 0 OSM
G.1.9.28 žádost investora o vydání stavebního povolení pro budování obchvatu v návaznosti na výkup pozemků 0 0 0
G.1.2 Navrhnout systém parkování ve městě P 0 0 0 ÚPR
G.1.3 Budovat cyklostezky a cyklo-pěší stezky po městě P 0 0 0 ÚPR
11.1.1.8 Studie cyklostezek v Chrudimi 0 0 0 odd. dopr. a komunik.
G.1.3.5 cyklostezka Chrudim - Medlešice - Pardubice 0 0 0 ÚPR Pe
G.1.4 Zachovat komunikaci kolem kostela ve stávajícím stavu 0 0 0
G.1.4.1 koncepční materiál - program revitalizace historického centra města Chrudim 0 0 0 ST_Mistost
G.1.5 Při rozvoji centra města respektovat i dopravní generel města uvnitř městského komunikačního okruhu 0 0 0
G.1.6 Řešit parkování ve městě 0 0 0
G.1.6.1 parkování v sídlišti Na Šancích, ulici Malecká, Husova 0 0 0
G.1.7 Vytvářet podmínky pro chodce ve městě 0 0 0
D.3.5.10 vybudování chodníku v místní části Vlčnov 0 0 0 OIN
D.3.5.11 rekonstrukce chodníku v ulici V Tejnecku 0 0 0 OIN
G.1.7.3 rekonstrukce ulic Erbenova, Smetanova, U Valchy(k AFK) 0 0 0 OIN
G.1.7.4 vybudování jednostranného chodníku v ulici Ke Hřišti v místní části Markovice 0 0 0 OIN
G.1.7.5 opravy povrchu chodníků v Chrudimi 0 0 0 OIN
G.2 Zkvalitnit městskou hromadnou dopravu 0 0 0
G.2.1 xxx 0 0 0
G.5.2.5 večerní spoje MHD z autobusového nádraží 0 0 0 ODP
G.5.2.6 autobus MHD pro invalidní občany s nástupovou plošinou 0 0 0 ODP
G.5.2.7 variabilní doprava po městě a příměstských částech (mikrobusy) 0 0 0 ODP
G.5.2.8 zastřešení zastávek MHD 0 0 0 OIN
G.3 Zaměřit se na prevenci úrazů v dopravě 0 0 0
G.3.1 xxx 0 0 0
E.4.1.1 dopravní výchova na školách 0 0 0 OŠK ,
E.4.1.2 větší využití a modernizace dopravního hřiště 0 0 0 SA
H. PODNIKÁNÍ 0 0 0
H.1 Ve městě bude dostatek pracovních příležitostí a možností podnikat 0 0 0
H.1.1 Přímé napojení průmyslové zóny na I/37 (směr Pardubice) P 0 0 0 ÚPR
H.1.2 Průmyslová zóna 0 0 0
H.1.2.1 vybudování, nákup a rekonstrukce silnic v průmyslové zóně, výstavba inženýrských sítí 0 0 0 ÚPR
H.1.2.2 příprava přímého napojení průmyslové zóny na I/37 směr Pardubice 0 0 0 ÚPR ÚPR ÚPR
H.1.2.3 jednání s investory 0 0 0 ÚPR
H.1.2.4 zintenzivnit propagaci průmyslové zóny 0 0 0 ÚPR
H.1.2.5 0 0 0 ÚPR
H.1.3 Vytvářet podmínky pro rozvoj místního podnikání 0 0 0
H.1.3.1 provázat činnost komise hospodářského rozvoje na RM, ZM a vedení města 0 0 0 ST_Mistost
H.2 Město bude centrem cestovního ruchu 0 0 0
H.2.1 Aktivní spolupráce a podpora rozvoje služeb a činností zaměřených na cestovní ruch 0 0 0
H.2.1.1 Podpora města při propagaci podnikatelských aktivit spojených s tercierní sférou zejména na cestovní ruch 0 0 0 ÚPR
H.2.1.2 nabízet volné prostory pro takové podnikání, které ve městě chybí 0 0 0 ÚPR
H.2.2 0 0 0
O. OSTATNÍ A PROVOZ 0 0 0
TISK
i