*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 Zdravé město
web Zdravé město
Politik programu Zdravé město
Ing. Denisa Havlíčková
Telefon
+420 731 619 667
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Šárka Krůtová ,DiS.
Telefon
+420 318 533 393
E-mail
 

Dobříš

Informace jsou aktualizovány po anketě
Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života Dobříš (2018-2019)


Globální cíl:
děti a mládež (stůl mladých)

A. Občan a úřad, bezpečnost ve městě

A.1 Bezpečná cyklodoprava po městě (děti) P

Náměty / Záměry:
V přípravě je projektová dokumentace na realizaci cyklostezky Dobříš – Stará
Huť, řeší se majetkoprávní vztahy (cca 10 mil. Kč). Cyklostezka by měla řešit bezpečný provoz cyklistů a chodců. Město počítá s dalším rozvojem cykloturistiky na svém území. Ve městě je vybudována městská půjčovna kol u Infocentra města Dobříše /v provozu duben – říjen/.
Dále je ve fázi projektu bezpečný přístup pro cyklisty do areálů škol.

B. Kultura, cestovní ruch, péče o místní památky

C. Děti a mládež (stůl mladých)

C.1 Skatepark - renovace ramp + akce P

Náměty / Záměry:
Na základě stanoviska správce areálu skateparku, po vizuální kontrole na místě a na základě stanoviska ČOI, bylo rozhodnuto o dočasném uzavření areálu skateparku do doby rozhodnutí o dalším postupu města.
Situace týkající se dalšího provozu skateparku bude projednána na jednání zastupitelstva města dne 12. 4. 2018 a dále na zasedání 21. 6. 2018.

C.2 Zimní stadion (zastřešení,....) P

Náměty / Záměry:
Město obnovilo provoz odstaveného zimního stadionu a podalo žádost o dotaci na rekonstrukci technologie chlazení. Žádost byla schválena 6. 2. 2018. Tento rok bude následovat výběrové řízení na dodavatele stavby, včetně zastřešení (dle rozpočtových možností), minimálně s přípravou na zastřešení v následujícím roce. (cca 35 mil. Kč – technologie chlazení).

D. Životní prostředí

D.1 Nerozšiřovat výstavbu do volné krajiny P

Náměty / Záměry:
Územní plán z roku 2010, schválený předchozím zastupitelstvem, je platný a z hlediska jakéhokoliv dalšího rozšiřování se nijak nemění, tj. plochy určené územním plánem k zastavění se nerozšiřují, zpracovávají se pro ně příslušné územní studie v pořadí daném platným územním plánem. Schválit jakoukoliv změnu může výhradně zastupitelstvo města na veřejném jednání, přičemž tato změna musí být v souladu s další platnou legislativou ČR.

D.2 Pytlový svoz tříděného odpadu po celé Dobříši P

Náměty / Záměry:
Společnosti DOKAS Dobříš, s.r.o, skončila v roce 2017 dvacetiletá smlouva s městem Dobříš, jediným společníkem. Od 1. 1. 2018 byla uzavřena smlouva nová (s tříměsíční výpovědní lhůtou) s podmínkou splnění stanovených dílčích kroků v rámci projektu restrukturalizace činností (schválen valnou hromadou společnosti) tak, aby se vyhovělo ustanovením zákona o zadávání veřejných zakázek (80 % obratu pro město Dobříš). Modernizací prošel i sběrný dvůr (cca 10 mil. Kč). Po kritických odezvách na nový systém přijímání objemného, stavebního a nebezpečného odpadu od občanů bylo od 3.4.2018 přikročeno k dílčím změnám ve prospěch občanů.
Popis řešení: navržení nového systému tříděného odpadu na území města Dobříše v systému „DOOR TO DOOR“, zpracování žádosti o dotaci na nákup nádob na tříděný odpad. Společnost Eko-Kom, a.s. na základě požadavku města zpracovává „Analýzu sběrné sítě na tříděný odpad ve městě Dobříš“, která bude kompletně dokončená do konce dubna 2018. Součástí bude i vytipování lokalit, pro které je pytlový či nádobový sběr vhodný, návrh hnízd, která je vhodné zrušit či přesunout na jiná místa a návrh dotazníku pro občany města, kterých se případné změny budou týkat. Vyhodnocení vhodnosti lokalit bude provedeno dle zpracovaných výstupů z dotazníků, návrhu Eko-Komu, návrhu Dokasu a vzájemném posouzení ve vztahu k dalším požadavkům města. Nezbytným krokem musí být finanční návrh společnosti Dokas na změnu systému (částečně již bylo provedeno a předloženo zastupitelům na setkání k odpadovému hospodářství). V případě schválení dotace půjde o nádobový systém, pokud nebude dotace podána či úspěšná, půjde o sběr pytlový. Nakonec musí být upravena vyhláška o odpadech (předpoklad, před koncem roku) a smlouva se společností Dokas.

E. Územní rozvoj a doprava

E.1 Zachování stávajícího charakteru měnšího města do 10 tis. obyvatel P

Náměty / Záměry:
Územní plán z roku 2010, schválený předchozím zastupitelstvem, je platný a z hlediska jakéhokoliv dalšího rozšiřování se nijak nemění, tj. plochy určené územním plánem k zastavění se nerozšiřují, zpracovávají se pro ně příslušné územní studie v pořadí daném platným územním plánem. Schválit jakoukoliv změnu může výhradně zastupitelstvo města na veřejném jednání, přičemž tato změna musí být v souladu s další platnou legislativou ČR.

E.2 Chybějící chodníky a dopravní značení - U Slávie, Školní, V Lipkách, Větrník, Vlaška P

Náměty / Záměry:
Lokalita U Slávie
- letos je v rozpočtu počítáno s obnovou vodohospodářských zařízení v ulici U Slávie, dle harmonogramu VHS Dobříš, spol. s r. o., která ji bude provádět, k tomu dojde nejdříve v září 2018. V roce 2019 je pak následně počítáno s obnovou povrchů a pokud budou obyvatelé této ulice požadovat vybudování chodníků a vedení města toto přání vyslyší, bude pak zahrnuto do návrhu rozpočtu 2019.

Chodník od sídliště Větrník k Vlašce
- byl zpracován do projektu pro územní rozhodnutí, ale dál nebyl rozpracováván, neboť tam stále zůstávají nevyřešené majetkoprávní vztahy – pod stávající komunikací cizí pozemky a vlastník „zatím“ se stavbou nesouhlasí.

Ostatní lokality - bez komentáře

F. místní ekonomika a podnikání

G. Sociální a zdravotní oblast, rodina, zdravý životní styl

G.1 Dostupnost zdravotní péče (stomatolog, pediatr, aj.) P

Náměty / Záměry:
Dostupnost zdravotní péče řeší ze zákona zdravotní pojišťovny. Město Dobříš(i prostřednictvím Střediska zdraví, spol. s r. o) bude průběžně jednat se zástupci zdravotních pojišťoven a poskytovat informace o stavu zdravotní péče v Dobříši. V současnosti zajištuje pediatrickou péči ON Příbram.

H. Školství, volný čas, sport

H.1 Dokončit diskusi o spolkové domě a realizovat jej P

Náměty / Záměry:
Zpracování nového projektu pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na výstavbu knihovny se spolkovou činností (cca 80 mil. Kč) s možností dotace až ve výši 30 % nákladů ze Státního fondu životního prostředí. Naposledy řešeno na jednání zastupitelstva města dne 15. 2. 2018.

H.2 Rozšíření kapacity MŠ, ZŠ a ZUŠ P

Náměty / Záměry:
I přesto, že pro dobříšské děti je ve školách místa dost, je v současné době dokončována rekonstrukce jídelny a varny. Přístavba (dvě učebny pro 50 žáků) a dostavba (šatny, sociální zařízení, výtah apod.) v ZŠ Komenského nám. 35 (celkem cca 48 mil. Kč). Začala výstavba nového pavilonu 5. MŠ (54 dětí) s dokončením v 3. čtvrtletí 2018. Město vybralo zpracovatele projektu na výstavbu nového pavilonu (120 žáků) a přístavbu jídelny a varny 2. ZŠ s možností stravování pro Gymnázium Karla Čapka, vše ve spolupráci se spádovými obcemi, podali jsme žádost o dotaci na MF ČR. Dotace na tuto akci byla přiznána na konci měsíce března 2018. Období výstavby nového pavilonu včetně úpravny varny a jídelny je 2018 – 2019. Díky realizaci tohoto projektu dojde k navýšení kapacity 2. ZŠ o 120 žáků (4 třídy) a o navýšení kapacity varny a jídelny až na 1 300 vydaných jídel.(cca 53 mil. Kč) Pro ZUŠ jsou v jednání o pronájmu další prostory v objektu bývalých pekáren.
*