*
  • další portály..
  • ..
  • .
 
Portál NSZM ČR pro udržitelný rozvoj
pixel
 


Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak Hodonín
Hodonín
www stránky

Logo ZM Hodonín
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Mgr. Ladislav Ambrozek
Telefon
+420 518 316 209
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Ivana Hájková
Telefon
+420 518 316 249
E-mail
úvodní stránkaHodonín › Měření úspěchů  

Hodonín

i
tisk
Nápověda: Sledování ukazatelů a indikátorů a porovnání se s ostatními pomáhá při vyhodnocování postupu... >>

Měření úspěchů

Ekostopa

Ekologická stopa je souhrnným ukazatelem vlivu člověka (města, státu) na životní prostředí. Stanovuje, jaké množství přírodních zdrojů daná jednotka spotřebovává a kolik odpadů produkuje. Ekologická stopa převádí spotřebu zdrojů a produkci odpadů a odpovídající plochy produktivní země, které jsou nutné k jejich zajištění, resp. odstranění.

Rok Ekostopa
municipality
Ekostopa
obyvatele
2010  160997.6512  6
Indikátory / Ukazatele k jednotlivým dokumentům

Strategie udržitelného rozvoje města Hodonín do roku 2015 a Systém strategického plánování (2006)

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2016 Skutečnost 2016 Vyhodnocení Zdroj
Zaměstnanost

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2016 Skutečnost 2016 Vyhodnocení Zdroj
Měřítka cestovního ruchu
Počet turistů a návštěvníků města počet osob / rok mn
Průměrná délka pobytu turistů počet dní (vážený průměr) mn

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2016 Skutečnost 2016 Vyhodnocení Zdroj
Nabídka bydlení
Podíl uspokojených požadavků mladých občanů města (do 35 let) na bydlení % mn

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2016 Skutečnost 2016 Vyhodnocení Zdroj
Vliv životního prostředí na obyvatele
1. Střední délka života obyvatel počet let
2. Spokojenost občanů s kvalitou okolního životního prostředí % mn
Imise v ovzduší
1. Podíl imisí SO2 µg/m3
2. Podíl imisí NO2 µg/m3
3. Podíl imisí O3 µg/m3
4. Podíl imisí PM10 µg/m3
Odpady
1. Celkové množství směsného zbytkového odpadu na jednoho občana kg/rok

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2016 Skutečnost 2016 Vyhodnocení Zdroj
Míra zapojení občanů
Spokojenost občanů s možností účastnit se místního plánování a rozhodování průměrná hodnota mn
Počet zpětných reakcí občanů, Počet realizovaných impulsů ke zlepšení počet mn

Komunitní plán zdraví a kvality života Hodonín (2017-2018)

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2016 Skutečnost 2016 Vyhodnocení Zdroj
Spokojenost obyvatel (s místem)
Spokojenost obyvatel % mn
Kvalita strategického plánování a řízení
Počet akcí pro veřejnost určených k plánování (KPSS, Fórum, veřejná projednání záměrů města) ročně počet
Schválení strategického plánu a/n
Schválení akčního plánu a/n mn

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2016 Skutečnost 2016 Vyhodnocení Zdroj
Osvěta a propagace zdravého životního stylu
Počet informačně–osvětových článků v místním tisku (Hodonínské listy) a výstupů v kabelové televizi počet
Počet informačně-osvětových akcí pro laickou veřejnost v oblasti zdravotní prevence a zdravého životního stylu (pořádáno městem, ZÚ, KHS, nemocnice, lékárna) počet

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2016 Skutečnost 2016 Vyhodnocení Zdroj
Péče o veřejnou zeleň a městský mobiliář
Objem finančních prostředků investovaných na údržbu veřejné zeleně
Objem finančních prostředků investovaných na údržbu městského mobiliáře (dětská hřiště, lavičky, odpadkové koše, stojany na kola)

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2016 Skutečnost 2016 Vyhodnocení Zdroj
Poskytování sociálních služeb
Počet registrovaných poskytovatelů sociálních služeb dostávajících peníze z městského rozpočtu počet
Míra podpory neregistrovaných poskytovatelů sociálních služeb (mohou získat peníze z grantového systému podáním žádosti o dotaci) %

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2016 Skutečnost 2016 Vyhodnocení Zdroj
Podmínky pro volný čas dětí, mládeže i dospělých
Objem financí v rámci celého grantového systému města tis. Kč
Počet podpořených organizací zaměřených na volnočasové aktivity v rámci grantového systému počet

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2016 Skutečnost 2016 Vyhodnocení Zdroj
Možnosti pro sportovní vyžití
Využití sportovních ploch pro veřejnost počet osob - návštěvnost
Spokojenost obyvatel s možnostmi pro sportovní vyžití % OOVV

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2016 Skutečnost 2016 Vyhodnocení Zdroj
Možnosti pro kulturní vyžití
Návštěvnost kulturních prostor (Dům kultury, Kino Svět, Masarykovo muzeum, Galerie, Lázně, Městská knihovna, Symfonický orchestr, CpR, SVČ, ZUŠ, OŠKMT, PZM) počet
Počet kulturních akcí (pořádaných v rámci organizací: Dům kultury, Kino Svět, Masarykovo muzeum, Galerie, Lázně, Městská knihovna, Symfonický orchestr, CpR, SVČ, ZUŠ, OŠKMT, PZM) počet

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2016 Skutečnost 2016 Vyhodnocení Zdroj
Bezpečnost dopravy
Počet nehodových míst ve městě počet OOVV
Počet dopravních nehod ve městě počet
Počet zemřelých v důsledku dopravních nehod v rámci města (na 1000 obyv.) počet
Cesta dětí do školy
Sledování ECI B6 „Cesta dětí do školy a zpět“ - provedení analýzy (dotazníkového šetření) a/n OOVV

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2016 Skutečnost 2016 Vyhodnocení Zdroj
Podpora zaměstnanosti
Míra nezaměstnanosti ve městě % mn


..archiv show
Dobrá praxe
Hodonín: Zavedení systému přidělování dotací sportovním oddílům formou grantových poukázek
Město zavádí nový, průhlednější a jednodušší systém přidělování dotací neziskovým organizacím

Hodonín: Obec přátelská rodině 2009
Hodonín se stal v roce 2009 vítězem celorepublikové soutěže, jejímž cílem je motivovat obce a města k podpoře rodin s dětmi a vyvolat zájem o realizaci prorodinných aktivit

Hodonín: Systém sociální integrace ve městě
Systematický přístup města k problematice sociálního začleňování, vycházející z komunitního plánování sociálních služeb.

Hodonín: Ekologicky příznivý provoz úřadu
Ekologie je součástí rozvoje nejen úřadu, ale rovněž dalších organizací a institucí spolupracujících s městem.

Hodonín: Dětský parlament
Členové Dětského parlamentu jsou respektovanými partnery města

Hodonín: Bezbariérová MHD
Projekt na rozvoj dopravní obslužnosti v regionu má usnadnit pohyb a orientaci ve městě zdravotně znevýhodněním občanům

Hodonín: Centrum pro rodinu
Centrum pomáhá rodinám s dětmi a jejich jednotlivým členům a zároveň se s nimi aktivně podílí na veřejném životě ve městě
Indikátory ke Společným tématům
*