• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky


Logo ZM Hodonín
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Mgr. Ladislav Ambrozek
Telefon
+420 518 316 209
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Ing. Jana Holomčíková
Telefon
+420 518 316 249
E-mail
 

Hodonín

i
tisk

Rozpočet města Hodonína 2008 [závěrečný účet - výdajová část]

A. ODBOR EKONOMIKY A FINANCÍ (vnitřní pokladní správa + dotace příspěvkovým organizacím)

A.1

B. ODBOR ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ

B.1

B.1.1
B.1.1.1 Sociální fond
B.1.2 Zastupitelstvo města
B.1.2.1 MěZ - 5023-odměny zast.+výbory+komise
B.1.2.2 MěZ - 5031-soc.zabezp.
B.1.2.3 MěZ - 5032-zdravot.pojištění
B.1.2.4 MěZ - 5163-služby peněžních ústavů
B.1.2.5 MěZ - 5167-vzdělávání
B.1.2.6 MěZ - 5169-nákupy služeb j.n.
B.1.2.7 MěZ - 5173-cestovné
B.1.2.8 MěZ - 5176-účastnit.poplatky na konferenci
B.1.2.9 MěZ - 5179-ost.nákupy j.n.
B.1.3 Provoz Městského úřadu
B.1.3.1 A - 5011-platy
B.1.3.2 A - 5021-dohody
B.1.3.3 A - 5031-soc.zabezp.
B.1.3.4 A - 5032-zdravot.pojištění
B.1.3.5 A - 5038-ostatní pojistné
B.1.3.6 A - 5132-ochranné pomůcky
B.1.3.7 A - 5136-knihy, tisk
B.1.3.8 A - 5137-DHM
B.1.3.9 A - 5139-nákup j.n.(recykl.tonerů..
B.1.3.10 A - 5142-realizované kurzové ztráty
B.1.3.11 A - 515.-energie (teplo, elektřina, voda)
B.1.3.12 A - 5156-PHM
B.1.3.13 A - 5161-poštovné
B.1.3.14 A - 5162-telekomunikace
B.1.3.15 A - 5163-služby peněž.ústavů
B.1.3.16 A - 5166-konzultace a porad.služby
B.1.3.17 A - 5167-školení, vzdělávání
B.1.3.18 A - 5169-služby j.n.-strav.,internet,...
B.1.3.19 A - 5171-opravy
B.1.3.20 A - 5173-cestovné
B.1.3.21 A - 5175-reprefond
B.1.3.22 A - 5176 -účastnické poplatky na konference
B.1.3.23 A - 5179- ost.nákupy
B.1.3.24 A - 5194-věcné dary
B.1.3.25 A - 5361-nákup kolků
B.1.3.26 A - 5362-platby daní a poplatků, kolky
B.1.3.27 A - 5909 -neinvestiční výdaje
B.1.3.28 A - 6122-stroje a zařízení (kopírky)
B.1.3.29 A - 6123-dopravní prostředky
B.1.4 Cestovní doklady
B.1.4.1 Cestovní doklady (dotace ze zdrojů ČR, JmK)
B.1.4.2 cestovní doklady

C. ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

C.1

C.1.1 ZŠ - materiál, služby
C.1.1.1 ZŠ - materiál, služby / přeprava žáků
C.1.1.2 ZŠ - materiál, služby / setkání dětí a škol
C.1.1.3 ZŠ - materiál, služby / den dětí
C.1.1.4 Činnost dětského parlamentu
C.1.1.5 ZŠ - materiál, služby / ost.(konkurzy, propagace)
C.1.2 volný čas prázdniny
C.1.2.1 Zasedání Studentského parlamentu
C.1.2.2 Volný čas prázdniny / minifestival
C.1.2.3 Den studentstva
C.1.2.4 Volný čas mládeže (prázdniny / neplánované)
C.1.3 ostatní MŠ
C.1.3.1 Plakát MŠ, setkání dětí u starosty
C.1.3.2 Den učitelů, beseda s důchodci
C.1.3.3 Ostatní (konkurzy, propagace)
C.1.4 kultura
C.1.4.1 Výtvarné sympozium
C.1.4.2 30 dní pro občanský sektor
C.1.4.3 Den evropského dědictví
C.1.4.4 Concentus Moraviae
C.1.4.5 kultura / neplánované
C.1.5
C.1.5.1 Klub mladých (vybavení apod.)
C.1.5.2 kultura - Masaryk památník
C.1.5.3 památky
C.1.5.4 kultura - oslavy výročí 780 let (6 akcí)
C.1.5.5 Vzdělávání veřejnosti (Univerzita volného času)
C.1.5.6 Středisko volného času (příspěvek na provoz)

D. ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

D.1

D.1.1 Sociální dávky
D.1.1.1 Sociální dávky - přenesená působnost
D.1.2 Sociální pohřby
D.1.2.1 Pohřebné
D.1.3 Dotace a příspěvky na provozní náklady
D.1.3.1 Pečovatelská služba
D.1.3.2 Dotace Homedica
D.1.3.3 dotace - rezerva
D.1.3.4 Charita - Domov pro matky s dětmi
D.1.3.5 Lékařská služba první pomoci
D.1.3.6 Dárky dětem
D.1.3.7 Dotace - Psychocentrum Domeček
D.1.3.8 Tlumočení sluchově postiženým
D.1.3.9 klub důchodců Koupelní
D.1.3.10 klub důchodců Koupelní - opravy
D.1.3.11 Den seniorů
D.1.3.12 Dotace - Centrum pro rodinu
D.1.3.13 Dotace - K-centrum
D.1.3.14 Dotace - Linka důvěry
D.1.3.15 Dotace - Sdružení Rómů a národ.menšin v Hodoníně
D.1.4 Komunitní plánování sociálních služeb
D.1.4.1 Katalog soc. a dalších podpůr. služeb
D.1.4.2 tvorba web. stránek
D.1.4.3 kampaň o problematice soc. služeb
D.1.4.4 Katalog volnočasových aktivit
D.1.4.5 zajištění stánku pro NNO a veletrh Medical Fair Brno
D.1.4.6 Náklady spojené s procesem KPSS

E. ODBOR INVESTIC A ÚDRŽBY

E.1

E.1.1
E.1.1.1 Nebezp.odpady (sběrný dvůr)
E.1.1.2 Vývoz odp.košů
E.1.1.3 Likvidace černých skládek
E.1.1.4 Údržba zeleně
E.1.1.5 Lázeňský park a centrum (provoz, údržba)
E.1.1.6 Fontána - provoz
E.1.1.7 Svoz směsný komunální odpad
E.1.1.8 Provoz sběrného dvora
E.1.1.9 Separovaný odpad (sklo, papír, plasty, kartony)
E.1.1.10 Naučná stezka Letokruhy
E.1.1.11 Zelené město (zaměstnanost studentů přes prázdniny (6 týdnů) - úklid lokalit)
E.1.1.12 Ekologická výchova vč. osvětových kampaní (EV 60 tis.; kampaně DBA, TM, Den Země)
E.1.1.13 Městský mobiliář hřiště investice
E.1.1.14 Zpětný odběr elektrozařízení (poplatky firmám za likvidaci)
E.1.1.15 Rekultivace devast.ploch (vč. obnovy stromové zeleně)
E.1.1.16 Úklid kolem odp. košů, kontejnerů
E.1.1.17 Materiál - sáčky pro psy
E.1.1.18 Údržba městského mobiliáře
E.1.1.19 Odborný lesní hospodář
E.1.1.20 Nástavba lodi (ve vlastnictví města)
E.1.1.21 Obstarání mola, lodi, přístaviště (provozní záležitosti)
E.1.1.22 Dotace MHD (provozní záležitosti; podpora města)
E.1.1.23 Chodníky svépomocí
E.1.1.24 Asanace budov města (příprava území pro budpoucí investici)
E.1.1.25 Posudky + GP + PD (příprava území pro budpoucí investici)
E.1.1.26 Voda+plyn+el.energie (v budovách města v provozování IaD)
E.1.1.27 Veřejné osvětlení - investice a velké opravy (doplňování, obnova)
E.1.1.28 Veřejné osvětlení - údržba a provoz
E.1.1.29 Opravy nemovitostí (budovy ve vlastnictví města; vč. rezervy)
E.1.1.30 Větší opravy komunikací (chodníky, vozovky)
E.1.1.31 TESPRA - vysprávky MK (chodníky, vozovky; vč. moviliáře)
E.1.1.32 Ruční očista (údržba a očista komunikací a zelených ploch)
E.1.1.33 Strojní očista (údržba a očista komunikací)
E.1.1.34 Zimní údržba (údržba komunikací)
E.1.1.35 Svoz SKO - uložení odpadu (při strojní očistě)
E.1.1.36 Prodloužení chodníku přístav
E.1.1.37 Monitoring - skládka Rohatec (bývalá skládka)
E.1.1.38 Opravy kanalizací
E.1.1.39 Sanace velká kasárna
E.1.1.40 Křižovatka u Arkusu (kruhový objezd vč. chodníku, cyklostezky, přeložek)
E.1.1.41 MK Příční
E.1.1.42 Čekárny MHD
E.1.1.43 Hřbitov - havarijní stav zdi
E.1.1.44 Náhradní výsadby (vsypové loučky)
E.1.1.45 Masarykovo nám.- rekonstrukce I.etapa
E.1.1.46 Kanalizace Velkomoravská
E.1.1.47 Informační systém (orientační tabule s názvy ulic)
E.1.1.48 Mimořádná úprava rybníka Cigánky (čištění a zpevnění břehů)
E.1.1.49 CO - investice sirény
E.1.1.50 Kryty CO - správa
E.1.1.51 Hlasovací zařízení (zapůjčení; místnost jednání ZM)
E.1.1.52 Hlasovací zařízení (místnost jednání ZM)
E.1.1.53 Kontejnerová stání
E.1.1.54 Zimní stadion - rekonstrukce (v letní sezóně in-line bruslení)
E.1.1.55 ZŠ - opravy (vč. výměny oken a zateplování)
E.1.1.56 MŠ - opravy (vč. výměny oken a zateplování)
E.1.1.57 Technická infrastruktura Velká kasárna II.etapa (PD a zahájená stavby)
E.1.1.58 Investice v BH (bytové hosp.)
E.1.1.59 Investice v TH (tepelné hosp.)
E.1.1.60 Hřbitov - organizační složka
E.1.1.61 VPP - strážci parku, úklid města
E.1.1.62 Kino Svět - výměna sedadel
E.1.1.63 Parkovací automaty (instalace nových parkovacích automatů)
E.1.1.64 DK investice - PD DK
E.1.1.65 Rekonstrukce koupaliště
E.1.1.66 ZOO - stavební úpravy vrátnice
E.1.1.67 Chodníky Štefánikova - Měšťanská (výměna dlažby)
E.1.1.68 Informační systém budov MěÚ (jednotný na všech budovách)
E.1.1.69 Infrastruktura Rybáře 3. stavba (dokončení PD)
E.1.1.70 MK Komenského (chodník, vozovka, VO - přesun do 2009)
E.1.1.71 památník T.G.M. (viz odbor školství)
E.1.1.72 Pasport kanalizace (dešťová + splašková)
E.1.1.73 Správní budova hřbitov PD
E.1.1.74 Asanace hotel a bývalá ZUŠ

F. ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ

F.1

F.1.1
F.1.1.1 údržba nemovitostí (ve vlastnictví města)
F.1.1.2 Nájemné za půdu (platí se např. Českým drahám)
F.1.1.3 Kolky (objednávky, návrhy na vklad)
F.1.1.4 Platby daní z převodu nemovitostí (3 % daň z převodu platí město i za MBS)
F.1.1.5 Pozemky, nemov. - výkupy / Výhon (doprava), komunikace Na Pískách (doprava), Partyzánská (chodníky), Horní Plesová (bydlení), okolí knihovny (parkovací plochy))
F.1.1.6 Právní poradenství (souvisí s výkupy pozemků)
F.1.1.7 GP - služby (geometrické plány)

G. MĚSTSKÁ POLICIE

G.1

G.1.1
G.1.1.1 Běžné výdaje - platy
G.1.1.2 Běžné výdaje
G.1.1.3 Opravy a udržování
G.1.1.4 Prevence kriminalita (prevence v ZŠ - propagační materiály)
G.1.1.5 Kriminalita - 2 měřiče, stojany (nformační měřiče rychlosti; bezpečnostní stojany na jízdní kola u koupaliště)
G.1.1.6 Kamerový systém - parkoviště (náměstí)

H. ODBOR ROZVOJE MĚSTA

H.1

H.1.1
H.1.1.1 Bezbariérové MHD (aktualizace webu)
H.1.1.2 Velká kasárna (revitalizace areálu)
H.1.1.3 Služby - změny ÚP, RPZ,vícetisky (provozní náklady)
H.1.1.4 Geodetická zaměření - podklady pro PD (provozní náklady)
H.1.1.5 Znalecké posudky - podklady pro PD (provozní náklady)
H.1.1.6 Strategický plán (IPRM - Integrovaný plán rozvoje města)
H.1.1.7 Územní plán vč. ÚAP
H.1.1.8 RPZ Lučina
H.1.1.9 Dopravní generel - aktualizace
H.1.1.10 Analýza podnikatelského prostředí
H.1.2 PD + studie dle požadavků MěR a MěZ
H.1.2.1 GIS (projektová dokumentace)
H.1.2.2 Regenerace JV (projektová dokumentace)
H.1.2.3 Golfové hřiště (projektová dokumentace)
H.1.2.4 Průmyslové zóny(projektová dokumentace)
H.1.2.5 Odvodnění Lučina(projektová dokumentace)
H.1.2.6 Komunikace Na Pískách(projektová dokumentace)
H.1.2.7 Bažantnice IV(projektová dokumentace)
H.1.2.8 Park Očovské louky(projektová dokumentace)
H.1.2.9 Areál u jezu(projektová dokumentace)
H.1.2.10 Náhr.výsadba Legionářů(projektová dokumentace)
H.1.2.11 Náhr.výsadba Okružní(projektová dokumentace)
H.1.2.12 Náhr.výsadba Hřbitov(projektová dokumentace)
H.1.2.13 Náhr.výsadba Bažantnice III(projektová dokumentace)
H.1.2.14 Parkovací dům Velkomoravská(projektová dokumentace)
H.1.2.15 Parkoviště Sídlištní (projektová dokumentace)
H.1.2.16 Bikepark Cigánka(projektová dokumentace)
H.1.2.17 Naučná stezka"skládka TKO"(projektová dokumentace)
H.1.2.18 Dopravní park(projektová dokumentace)
H.1.2.19 Vnitroblok JV 2.část(projektová dokumentace)
H.1.2.20 Parkoviště MN 5a6(projektová dokumentace)
H.1.2.21 Masarykovo náměstí(projektová dokumentace)
H.1.2.22 U knihovny(projektová dokumentace)
H.1.2.23 Parkoviště Měšťanská(projektová dokumentace)
H.1.2.24 Tyršova(projektová dokumentace)
H.1.2.25 Přednádražní prostor(projektová dokumentace)
H.1.2.26 Veřejné WC(projektová dokumentace)
H.1.2.27 Nároží D.Valy-Nár.tř.-Štefánikova(projektová dokumentace)
H.1.2.28 Masarykovo nám.27(projektová dokumentace)
H.1.2.29 Park nemocnice TGM(projektová dokumentace)
H.1.2.30 Sadová parkoviště(projektová dokumentace)
H.1.2.31 Studie proveditelnosti(projektová dokumentace)
H.1.2.32 Za nemocnicí(projektová dokumentace)
H.1.2.33 TI Výhon(projektová dokumentace)
H.1.2.34 Křižovatka B.Čapků(projektová dokumentace)
H.1.2.35 Finské domky(projektová dokumentace)
H.1.2.36 Kolískova - Radniční(projektová dokumentace)
H.1.2.37 Park Velkomoravská(projektová dokumentace)
H.1.2.38 Cyklostezka L.alej(projektová dokumentace)
H.1.2.39 Kruhový objezd Dvořákova-Nár.tř.-Nádr.řádek(projektová dokumentace)
H.1.2.40 Chodník Štefánikova(projektová dokumentace)
H.1.2.41 Parkoviště Polní- Kollár.-H.Plesová (u Arkusu)(projektová dokumentace)
H.1.2.42 Parkoviště Cihlářská(projektová dokumentace)
H.1.2.43 Parkoviště u letního koupaliště(projektová dokumentace)
H.1.2.44 Parkoviště u gymnázia(projektová dokumentace)
H.1.3 Projekt Zdravé město
H.1.3.1 Dny zdraví
H.1.3.2 Národní dny bez úrazů
H.1.3.3 Světový den bez tabáku
H.1.3.4 Den Země
H.1.3.5 Den tance
H.1.3.6 Veřejné fórum Zdravého města
H.1.3.7 Škola NSZM
H.1.3.8 Projekt Zdravé město / Propagační materiály
H.1.3.9 Projekt Zdravé město / rezerva

I. MĚSTSKÁ KNIHOVNA

I.1

I.1.1
I.1.1.1 Běžné výdaje - platy
I.1.1.2 Běžné výdaje(provozní náklady, energie, mj. přednášky, besedy, autorská čtení)
I.1.1.3 Knihovna - opravy
I.1.1.4 Knihovna - investice (pulty, šatna)
I.1.1.5 Knihovna - regionální funkce - P

J. KANCELÁŘ STAROSTY, MÍSTOSTAROSTŮ A TAJEMNÍKA

J.1

J.1.1
J.1.1.1 Informační centrum
J.1.1.2 Akce oddělení vnějších vztahů
J.1.1.3 Cestovní ruch a propagace - CELKEM
J.1.1.4 Zahraniční vztahy
J.1.1.5 Infokanál - opravy
J.1.1.6 Infokanál - provoz
J.1.1.7 Hodonínské listy
J.1.1.8 Hasiči
J.1.1.9 Hasiči
J.1.1.10 Reprefond+věcné dary
J.1.1.11 Informatici - výpočetní technika
J.1.1.12 Informatici - opravy
J.1.1.13 Informatici - výpočetní technika

K. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

K.1

K.1.1
K.1.1.1 Vodní toky
K.1.1.2 Vodní toky - údržba, opravy
K.1.1.3 Protipovodňová opatření
K.1.1.4 Myslivecká výstava
K.1.1.5 Deratizace, desinsekce
K.1.1.6 Monitoring ovzduší
K.1.1.7 Státní správa-lesní hospodář, výsadba dřevin

L. ODBOR EKONOMIKY A FINANCÍ - splátka úvěrů

L.1

L.1.1
L.1.1.1 splátka revolvingu
L.1.1.2 Splátka jistin
TISK
i