*
  • další portály..
  • ..
  • .
 
Portál NSZM ČR pro udržitelný rozvoj
pixel
 


Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak Hodonín
Hodonín
www stránky

Logo ZM Hodonín
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Mgr. Ladislav Ambrozek
Telefon
+420 518 316 209
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Ivana Hájková
Telefon
+420 518 316 249
E-mail
 

Hodonín

Tento modul byl vytvořen v rámci projektu "Strategické řízení v obcích", podpořeného OP LZZ a státním rozpočtem.

Akční plán rozvoje města Hodonína / Rozpočet 2008

  2008 Odpovědnost Realizace Spolupráce
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
CELKOVÁ SUMA
Akční plán rozvoje města Hodonína / Rozpočet 2008
353300 1272 354572 MěÚ
1. ROZVOJ PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST 38731 0 38731
1.1 Rozšířit nabídku zaměstnání ve městě 38731 0 38731
1.1.1 Podpora zaměstnanosti ve městě a regionu 0 0 0
1.1.2 Příprava průmyslových zón a oživení lokalit brownfields 15518 0 15518
E.1.1.39 Sanace velká kasárna 15518 0 15518 Oddělení investic
1.1.3 Podpora malého a středního podnikání a lázeňství 23213 0 23213
E.1.1.57 Technická infrastruktura Velká kasárna II.etapa (PD a zahájená stavby) 23142 0 23142 ORM
H.1.1.2 Velká kasárna (revitalizace areálu) 71 0 71
1.1.4 Efektivní komunikace mezi subjekty 0 0 0
2. ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU, KULTURY A PAMÁTEK 264368 0 264368
2.1 Vytvořit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu ve městě a okolí včetně podpory navazujících aktivit 264368 0 264368
2.1.1 Podpora vzniku nebo obnovy atraktivit cestovního ruchu 2102 0 2102
A.1.1.25 DSO Obce pro Baťův kanál 394 0 394 Odbor ekonomiky a financí
A.1.1.26 DSO Mikroregion Hodonínsko 528 0 528 Odbor ekonomiky a financí
C.1.5.2 kultura - Masaryk památník 800 0 800 OŠM
C.1.5.3 památky 111 0 111 OŠM
E.1.1.10 Naučná stezka Letokruhy 21 0 21 Oddělení údržby a veřejné zeleně
2.1.2 Podpora rozvoje vinařské a lázeňské turistiky 1535 0 1535
E.1.1.5 Lázeňský park a centrum (provoz, údržba) 1535 0 1535 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
2.1.3 Rozšíření nabídky kultury, rekreace a sportu včetně volnočasových a wellness aktivit 229421 0 229421
C.1.1.1 ZŠ - materiál, služby / přeprava žáků 6 0 6 OŠM
C.1.1.2 ZŠ - materiál, služby / setkání dětí a škol 9 0 9 OŠM
C.1.1.3 ZŠ - materiál, služby / den dětí 37 0 37 OŠM
C.1.1.4 Činnost dětského parlamentu 21 0 21 OŠM
C.1.1.5 ZŠ - materiál, služby / ost.(konkurzy, propagace) 30 0 30 OŠM
C.1.2.1 Zasedání Studentského parlamentu 2 0 2 OŠM SVČ
C.1.2.2 Volný čas prázdniny / minifestival 18 0 18 OŠM SVČ
C.1.2.3 Den studentstva 14 0 14 OŠM SVČ
C.1.2.4 Volný čas mládeže (prázdniny / neplánované) 39 0 39 OŠM SVČ
C.1.4.1 Výtvarné sympozium 180 0 180 OŠM
C.1.4.2 30 dní pro občanský sektor 7 0 7 OŠM
C.1.4.5 kultura / neplánované 15 0 15 OŠM
C.1.5.5 Vzdělávání veřejnosti (Univerzita volného času) 76 0 76 OŠM
C.1.5.6 Středisko volného času (příspěvek na provoz) 690 0 690 OŠM SVČ
E.1.1.54 Zimní stadion - rekonstrukce (v letní sezóně in-line bruslení) 333 0 333 ORM
E.1.1.62 Kino Svět - výměna sedadel 2108 0 2108 ORM DK
E.1.1.65 Rekonstrukce koupaliště 222128 0 222128 ORM TEZA Hodonín
I.1.1.2 Běžné výdaje(provozní náklady, energie, mj. přednášky, besedy, autorská čtení) 3325 0 3325 Městská knihovna Hodonín
J.1.1.2 Akce oddělení vnějších vztahů 230 0 230 Oddělení vnějších vztahů
2.1.4 Zlepšení infrastruktury a služeb podmiňujících rozvoj cestovního ruchu 27123 0 27123
E.1.1.6 Fontána - provoz 410 0 410 Oddělení údržby a veřejné zeleně
E.1.1.20 Nástavba lodi (ve vlastnictví města) 1292 0 1292 Oddělení investic
E.1.1.21 Obstarání mola, lodi, přístaviště (provozní záležitosti) 173 0 173 ORM
E.1.1.36 Prodloužení chodníku přístav 2000 0 2000 Oddělení investic
E.1.1.45 Masarykovo nám.- rekonstrukce I.etapa 22938 0 22938 Oddělení investic
2.1.5 Zajištění účinné propagace města a regionu 4186 0 4186
C.1.5.4 kultura - oslavy výročí 780 let (6 akcí) 277 0 277 OŠM
J.1.1.3 Cestovní ruch a propagace - CELKEM 2893 0 2893 Oddělení vnějších vztahů
J.1.1.4 Zahraniční vztahy 233 0 233 Oddělení vnějších vztahů
J.1.1.10 Reprefond+věcné dary 783 0 783 Odbor kanceláře starosty a místostarostů
3. ROZVOJ BYDLENÍ 861 0 861
3.1 Zlepšení podmínek pro rozvoj bydlení, zejména mladých občanů města 861 0 861
3.1.1 Rozvoj variabilní nabídky bydlení pro určité skupiny obyvatel 0 0 0
3.1.2 Příprava ploch pro bytovou i individuální výstavbu 861 0 861
E.1.1.69 Infrastruktura Rybáře 3. stavba (dokončení PD) 211 0 211 ORM
3.1.3 Efektivní využívání dotací v oblasti bydlení 0 0 0
3.1.4 Vytvoření koncepce nájmu bytů s ohledem na vybrané skupiny obyvatelstva a na městský bytový fond 0 0 0
4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 46522 350 46872
4.1 Dosáhnout aktivního přístupu města a občanů k životnímu prostředí a zvýšit spokojenost občanů se svým zdravím 46522 350 46872
4.1.1 Zklidnění a regulace dopravy ve městě 7997 0 7997
E.1.1.22 Dotace MHD (provozní záležitosti; podpora města) 4318 0 4318 ORM ČSAD Hodonín
E.1.1.40 Křižovatka u Arkusu (kruhový objezd vč. chodníku, cyklostezky, přeložek) 755 0 755 ORM
F.1.1.5 Pozemky, nemov. - výkupy / Výhon (doprava), komunikace Na Pískách (doprava), Partyzánská (chodníky), Horní Plesová (bydlení), okolí knihovny (parkovací plochy)) 1651 0 1651 MPO
G.1.1.5 Kriminalita - 2 měřiče, stojany (nformační měřiče rychlosti; bezpečnostní stojany na jízdní kola u koupaliště) 320 0 320 MěP
H.1.1.1 Bezbariérové MHD (aktualizace webu) 0 0 0
4.1.2 Zvýšení čistoty města a úrovně údržby zeleně a veřejných prostranství 23679 350 24029
E.1.1.2 Vývoz odp.košů 1200 0 1200 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.3 Likvidace černých skládek 182 0 182 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o. MěP, Občané Hodonína
E.1.1.4 Údržba zeleně 11076 0 11076 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.11 Zelené město (zaměstnanost studentů přes prázdniny (6 týdnů) - úklid lokalit) 300 350 650 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.15 Rekultivace devast.ploch (vč. obnovy stromové zeleně) 1500 0 1500 Oddělení údržby a veřejné zeleně
E.1.1.16 Úklid kolem odp. košů, kontejnerů 657 0 657 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.17 Materiál - sáčky pro psy 83 0 83 Oddělení údržby a veřejné zeleně
E.1.1.32 Ruční očista (údržba a očista komunikací a zelených ploch) 2675 0 2675 Oddělení investic TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.33 Strojní očista (údržba a očista komunikací) 3197 0 3197 Oddělení investic TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.34 Zimní údržba (údržba komunikací) 518 0 518 ORM TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.35 Svoz SKO - uložení odpadu (při strojní očistě) 25 0 25 Oddělení investic TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.53 Kontejnerová stání 152 0 152 ORM TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.61 VPP - strážci parku, úklid města 1462 0 1462 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
4.1.3 Omezení produkce odpadů navýšením separovaného sběru spolu s podporou ekologické výchovy občanů 2563 0 2563
E.1.1.1 Nebezp.odpady (sběrný dvůr) 714 0 714 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.9 Separovaný odpad (sklo, papír, plasty, kartony) 1567 0 1567 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.12 Ekologická výchova vč. osvětových kampaní (EV 60 tis.; kampaně DBA, TM, Den Země) 205 0 205 Oddělení údržby a veřejné zeleně
E.1.1.14 Zpětný odběr elektrozařízení (poplatky firmám za likvidaci) 77 0 77 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
4.1.4 Návrh protipovodňových opatření a nakládání s povrchovými a odpadními vodami 12284 0 12284
E.1.1.46 Kanalizace Velkomoravská 11865 0 11865 Oddělení investic
K.1.1.1 Vodní toky 9 0 9 OŽP
K.1.1.2 Vodní toky - údržba, opravy 261 0 261 OŽP
K.1.1.3 Protipovodňová opatření 148 0 148 OŽP
5. ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO ŽIVOTA MĚSTA 2816 922 3738
5.1 Zapojit veřejnost do života města a dosáhnout spokojenosti občanů s možností účastnit se místního plánování a rozhodování 2816 922 3738
5.1.1 Zkvalitnění vzájemné komunikace město - organizace města - občan 0 0 0
5.1.2 Zvýšení informovanosti občanů a využití zpětných vazeb 2415 0 2415
J.1.1.1 Informační centrum 141 0 141 Oddělení vnějších vztahů
J.1.1.6 Infokanál - provoz 1128 0 1128 Odbor kanceláře starosty a místostarostů
J.1.1.7 Hodonínské listy 1031 0 1031 Odbor kanceláře starosty a místostarostů
5.1.3 Zapojení veřejnosti do plánování a rozhodování 401 922 1323
H.1.1.6 Strategický plán (IPRM - Integrovaný plán rozvoje města) 143 0 143
H.1.1.7 Územní plán vč. ÚAP 236 922 1158
*