• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky


Logo ZM Hodonín
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Mgr. Ladislav Ambrozek
Telefon
+420 518 316 209
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Ing. Jana Holomčíková
Telefon
+420 518 316 249
E-mail
 

Hodonín

i
tisk
Tento modul byl vytvořen v rámci projektu "Strategické řízení v obcích", podpořeného OP LZZ a státním rozpočtem.

Akční plán rozvoje města Hodonína / Rozpočet 2008

  2008 Odpovědnost Realizace Spolupráce
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
CELKOVÁ SUMA
Akční plán rozvoje města Hodonína / Rozpočet 2008
353300 1272 354572 MěÚ
1. ROZVOJ PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST 38731 0 38731
1.1 Rozšířit nabídku zaměstnání ve městě 38731 0 38731
1.1.1 Podpora zaměstnanosti ve městě a regionu 0 0 0
1.1.2 Příprava průmyslových zón a oživení lokalit brownfields 15518 0 15518
E.1.1.39 Sanace velká kasárna 15518 0 15518 Oddělení investic
1.1.3 Podpora malého a středního podnikání a lázeňství 23213 0 23213
E.1.1.57 Technická infrastruktura Velká kasárna II.etapa (PD a zahájená stavby) 23142 0 23142 ORM
H.1.1.2 Velká kasárna (revitalizace areálu) 71 0 71
1.1.4 Efektivní komunikace mezi subjekty 0 0 0
2. ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU, KULTURY A PAMÁTEK 264368 0 264368
2.1 Vytvořit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu ve městě a okolí včetně podpory navazujících aktivit 264368 0 264368
2.1.1 Podpora vzniku nebo obnovy atraktivit cestovního ruchu 2102 0 2102
A.1.1.25 DSO Obce pro Baťův kanál 394 0 394 Odbor ekonomiky a financí
A.1.1.26 DSO Mikroregion Hodonínsko 528 0 528 Odbor ekonomiky a financí
C.1.5.2 kultura - Masaryk památník 800 0 800 OŠM
C.1.5.3 památky 111 0 111 OŠM
E.1.1.10 Naučná stezka Letokruhy 21 0 21 Oddělení údržby a veřejné zeleně
2.1.2 Podpora rozvoje vinařské a lázeňské turistiky 1535 0 1535
E.1.1.5 Lázeňský park a centrum (provoz, údržba) 1535 0 1535 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
2.1.3 Rozšíření nabídky kultury, rekreace a sportu včetně volnočasových a wellness aktivit 229421 0 229421
C.1.1.1 ZŠ - materiál, služby / přeprava žáků 6 0 6 OŠM
C.1.1.2 ZŠ - materiál, služby / setkání dětí a škol 9 0 9 OŠM
C.1.1.3 ZŠ - materiál, služby / den dětí 37 0 37 OŠM
C.1.1.4 Činnost dětského parlamentu 21 0 21 OŠM
C.1.1.5 ZŠ - materiál, služby / ost.(konkurzy, propagace) 30 0 30 OŠM
C.1.2.1 Zasedání Studentského parlamentu 2 0 2 OŠM SVČ
C.1.2.2 Volný čas prázdniny / minifestival 18 0 18 OŠM SVČ
C.1.2.3 Den studentstva 14 0 14 OŠM SVČ
C.1.2.4 Volný čas mládeže (prázdniny / neplánované) 39 0 39 OŠM SVČ
C.1.4.1 Výtvarné sympozium 180 0 180 OŠM
C.1.4.2 30 dní pro občanský sektor 7 0 7 OŠM
C.1.4.5 kultura / neplánované 15 0 15 OŠM
C.1.5.5 Vzdělávání veřejnosti (Univerzita volného času) 76 0 76 OŠM
C.1.5.6 Středisko volného času (příspěvek na provoz) 690 0 690 OŠM SVČ
E.1.1.54 Zimní stadion - rekonstrukce (v letní sezóně in-line bruslení) 333 0 333 ORM
E.1.1.62 Kino Svět - výměna sedadel 2108 0 2108 ORM DK
E.1.1.65 Rekonstrukce koupaliště 222128 0 222128 ORM TEZA Hodonín
I.1.1.2 Běžné výdaje(provozní náklady, energie, mj. přednášky, besedy, autorská čtení) 3325 0 3325 Městská knihovna Hodonín
J.1.1.2 Akce oddělení vnějších vztahů 230 0 230 Oddělení vnějších vztahů
2.1.4 Zlepšení infrastruktury a služeb podmiňujících rozvoj cestovního ruchu 27123 0 27123
E.1.1.6 Fontána - provoz 410 0 410 Oddělení údržby a veřejné zeleně
E.1.1.20 Nástavba lodi (ve vlastnictví města) 1292 0 1292 Oddělení investic
E.1.1.21 Obstarání mola, lodi, přístaviště (provozní záležitosti) 173 0 173 ORM
E.1.1.36 Prodloužení chodníku přístav 2000 0 2000 Oddělení investic
E.1.1.45 Masarykovo nám.- rekonstrukce I.etapa 22938 0 22938 Oddělení investic
2.1.5 Zajištění účinné propagace města a regionu 4186 0 4186
C.1.5.4 kultura - oslavy výročí 780 let (6 akcí) 277 0 277 OŠM
J.1.1.3 Cestovní ruch a propagace - CELKEM 2893 0 2893 Oddělení vnějších vztahů
J.1.1.4 Zahraniční vztahy 233 0 233 Oddělení vnějších vztahů
J.1.1.10 Reprefond+věcné dary 783 0 783 Odbor kanceláře starosty a místostarostů
3. ROZVOJ BYDLENÍ 861 0 861
3.1 Zlepšení podmínek pro rozvoj bydlení, zejména mladých občanů města 861 0 861
3.1.1 Rozvoj variabilní nabídky bydlení pro určité skupiny obyvatel 0 0 0
3.1.2 Příprava ploch pro bytovou i individuální výstavbu 861 0 861
E.1.1.69 Infrastruktura Rybáře 3. stavba (dokončení PD) 211 0 211 ORM
3.1.3 Efektivní využívání dotací v oblasti bydlení 0 0 0
3.1.4 Vytvoření koncepce nájmu bytů s ohledem na vybrané skupiny obyvatelstva a na městský bytový fond 0 0 0
4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 46522 350 46872
4.1 Dosáhnout aktivního přístupu města a občanů k životnímu prostředí a zvýšit spokojenost občanů se svým zdravím 46522 350 46872
4.1.1 Zklidnění a regulace dopravy ve městě 7997 0 7997
E.1.1.22 Dotace MHD (provozní záležitosti; podpora města) 4318 0 4318 ORM ČSAD Hodonín
E.1.1.40 Křižovatka u Arkusu (kruhový objezd vč. chodníku, cyklostezky, přeložek) 755 0 755 ORM
F.1.1.5 Pozemky, nemov. - výkupy / Výhon (doprava), komunikace Na Pískách (doprava), Partyzánská (chodníky), Horní Plesová (bydlení), okolí knihovny (parkovací plochy)) 1651 0 1651 MPO
G.1.1.5 Kriminalita - 2 měřiče, stojany (nformační měřiče rychlosti; bezpečnostní stojany na jízdní kola u koupaliště) 320 0 320 MěP
H.1.1.1 Bezbariérové MHD (aktualizace webu) 0 0 0
4.1.2 Zvýšení čistoty města a úrovně údržby zeleně a veřejných prostranství 23679 350 24029
E.1.1.2 Vývoz odp.košů 1200 0 1200 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.3 Likvidace černých skládek 182 0 182 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o. MěP, Občané Hodonína
E.1.1.4 Údržba zeleně 11076 0 11076 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.11 Zelené město (zaměstnanost studentů přes prázdniny (6 týdnů) - úklid lokalit) 300 350 650 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.15 Rekultivace devast.ploch (vč. obnovy stromové zeleně) 1500 0 1500 Oddělení údržby a veřejné zeleně
E.1.1.16 Úklid kolem odp. košů, kontejnerů 657 0 657 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.17 Materiál - sáčky pro psy 83 0 83 Oddělení údržby a veřejné zeleně
E.1.1.32 Ruční očista (údržba a očista komunikací a zelených ploch) 2675 0 2675 Oddělení investic TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.33 Strojní očista (údržba a očista komunikací) 3197 0 3197 Oddělení investic TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.34 Zimní údržba (údržba komunikací) 518 0 518 ORM TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.35 Svoz SKO - uložení odpadu (při strojní očistě) 25 0 25 Oddělení investic TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.53 Kontejnerová stání 152 0 152 ORM TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.61 VPP - strážci parku, úklid města 1462 0 1462 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
4.1.3 Omezení produkce odpadů navýšením separovaného sběru spolu s podporou ekologické výchovy občanů 2563 0 2563
E.1.1.1 Nebezp.odpady (sběrný dvůr) 714 0 714 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.9 Separovaný odpad (sklo, papír, plasty, kartony) 1567 0 1567 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
E.1.1.12 Ekologická výchova vč. osvětových kampaní (EV 60 tis.; kampaně DBA, TM, Den Země) 205 0 205 Oddělení údržby a veřejné zeleně
E.1.1.14 Zpětný odběr elektrozařízení (poplatky firmám za likvidaci) 77 0 77 Oddělení údržby a veřejné zeleně TESPRA Hodonín, s.r.o.
4.1.4 Návrh protipovodňových opatření a nakládání s povrchovými a odpadními vodami 12284 0 12284
E.1.1.46 Kanalizace Velkomoravská 11865 0 11865 Oddělení investic
K.1.1.1 Vodní toky 9 0 9 OŽP
K.1.1.2 Vodní toky - údržba, opravy 261 0 261 OŽP
K.1.1.3 Protipovodňová opatření 148 0 148 OŽP
5. ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO ŽIVOTA MĚSTA 2816 922 3738
5.1 Zapojit veřejnost do života města a dosáhnout spokojenosti občanů s možností účastnit se místního plánování a rozhodování 2816 922 3738
5.1.1 Zkvalitnění vzájemné komunikace město - organizace města - občan 0 0 0
5.1.2 Zvýšení informovanosti občanů a využití zpětných vazeb 2415 0 2415
J.1.1.1 Informační centrum 141 0 141 Oddělení vnějších vztahů
J.1.1.6 Infokanál - provoz 1128 0 1128 Odbor kanceláře starosty a místostarostů
J.1.1.7 Hodonínské listy 1031 0 1031 Odbor kanceláře starosty a místostarostů
5.1.3 Zapojení veřejnosti do plánování a rozhodování 401 922 1323
H.1.1.6 Strategický plán (IPRM - Integrovaný plán rozvoje města) 143 0 143
H.1.1.7 Územní plán vč. ÚAP 236 922 1158
TISK
i