*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 Logo ZM Hodonín
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Mgr. Ladislav Ambrozek
Telefon
+420 518 316 209
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Ing. Jana Holomčíková
Telefon
+420 518 316 249
E-mail
 

Hodonín

Akční plán rozvoje města Hodonína / Rozpočet 2008

1. ROZVOJ PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

1.1 Rozšířit nabídku zaměstnání ve městě

1.1.1 Podpora zaměstnanosti ve městě a regionu
H.1.1.10 Analýza podnikatelského prostředí
1.1.2 Příprava průmyslových zón a oživení lokalit brownfields
E.1.1.39 Sanace velká kasárna
H.1.2.4 Průmyslové zóny(projektová dokumentace)
1.1.3 Podpora malého a středního podnikání a lázeňství
E.1.1.57 Technická infrastruktura Velká kasárna II.etapa (PD a zahájená stavby)
H.1.1.2 Velká kasárna (revitalizace areálu)
1.1.4 Efektivní komunikace mezi subjekty

2. ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU, KULTURY A PAMÁTEK

2.1 Vytvořit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu ve městě a okolí včetně podpory navazujících aktivit

2.1.1 Podpora vzniku nebo obnovy atraktivit cestovního ruchu
A.1.1.25 DSO Obce pro Baťův kanál
A.1.1.26 DSO Mikroregion Hodonínsko
C.1.5.2 kultura - Masaryk památník
C.1.5.3 památky
E.1.1.10 Naučná stezka Letokruhy
H.1.2.21 Masarykovo náměstí(projektová dokumentace)
H.1.2.22 U knihovny(projektová dokumentace)
H.1.2.27 Nároží D.Valy-Nár.tř.-Štefánikova(projektová dokumentace)
2.1.2 Podpora rozvoje vinařské a lázeňské turistiky
E.1.1.5 Lázeňský park a centrum (provoz, údržba)
2.1.3 Rozšíření nabídky kultury, rekreace a sportu včetně volnočasových a wellness aktivit
C.1.1.1 ZŠ - materiál, služby / přeprava žáků
C.1.1.2 ZŠ - materiál, služby / setkání dětí a škol
C.1.1.3 ZŠ - materiál, služby / den dětí
C.1.1.4 Činnost dětského parlamentu
C.1.1.5 ZŠ - materiál, služby / ost.(konkurzy, propagace)
C.1.2.1 Zasedání Studentského parlamentu
C.1.2.2 Volný čas prázdniny / minifestival
C.1.2.3 Den studentstva
C.1.2.4 Volný čas mládeže (prázdniny / neplánované)
C.1.4.1 Výtvarné sympozium
C.1.4.2 30 dní pro občanský sektor
C.1.4.3 Den evropského dědictví
C.1.4.4 Concentus Moraviae
C.1.4.5 kultura / neplánované
C.1.5.5 Vzdělávání veřejnosti (Univerzita volného času)
C.1.5.6 Středisko volného času (příspěvek na provoz)
E.1.1.54 Zimní stadion - rekonstrukce (v letní sezóně in-line bruslení)
E.1.1.62 Kino Svět - výměna sedadel
E.1.1.65 Rekonstrukce koupaliště
H.1.2.3 Golfové hřiště (projektová dokumentace)
H.1.2.9 Areál u jezu(projektová dokumentace)
H.1.2.16 Bikepark Cigánka(projektová dokumentace)
I.1.1.2 Běžné výdaje(provozní náklady, energie, mj. přednášky, besedy, autorská čtení)
J.1.1.2 Akce oddělení vnějších vztahů
2.1.4 Zlepšení infrastruktury a služeb podmiňujících rozvoj cestovního ruchu
E.1.1.6 Fontána - provoz
E.1.1.20 Nástavba lodi (ve vlastnictví města)
E.1.1.21 Obstarání mola, lodi, přístaviště (provozní záležitosti)
E.1.1.36 Prodloužení chodníku přístav
E.1.1.45 Masarykovo nám.- rekonstrukce I.etapa
H.1.2.38 Cyklostezka L.alej(projektová dokumentace)
H.1.2.39 Kruhový objezd Dvořákova-Nár.tř.-Nádr.řádek(projektová dokumentace)
H.1.2.40 Chodník Štefánikova(projektová dokumentace)
H.1.2.43 Parkoviště u letního koupaliště(projektová dokumentace)
2.1.5 Zajištění účinné propagace města a regionu
C.1.5.4 kultura - oslavy výročí 780 let (6 akcí)
J.1.1.3 Cestovní ruch a propagace - CELKEM
J.1.1.4 Zahraniční vztahy
J.1.1.10 Reprefond+věcné dary

3. ROZVOJ BYDLENÍ

3.1 Zlepšení podmínek pro rozvoj bydlení, zejména mladých občanů města

3.1.1 Rozvoj variabilní nabídky bydlení pro určité skupiny obyvatel
3.1.2 Příprava ploch pro bytovou i individuální výstavbu
E.1.1.69 Infrastruktura Rybáře 3. stavba (dokončení PD)
H.1.1.8 RPZ Lučina
H.1.2.5 Odvodnění Lučina(projektová dokumentace)
H.1.2.6 Komunikace Na Pískách(projektová dokumentace)
H.1.2.33 TI Výhon(projektová dokumentace)
H.1.2.35 Finské domky(projektová dokumentace)
3.1.3 Efektivní využívání dotací v oblasti bydlení
3.1.4 Vytvoření koncepce nájmu bytů s ohledem na vybrané skupiny obyvatelstva a na městský bytový fond

4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

4.1 Dosáhnout aktivního přístupu města a občanů k životnímu prostředí a zvýšit spokojenost občanů se svým zdravím

4.1.1 Zklidnění a regulace dopravy ve městě
E.1.1.22 Dotace MHD (provozní záležitosti; podpora města)
E.1.1.40 Křižovatka u Arkusu (kruhový objezd vč. chodníku, cyklostezky, přeložek)
F.1.1.5 Pozemky, nemov. - výkupy / Výhon (doprava), komunikace Na Pískách (doprava), Partyzánská (chodníky), Horní Plesová (bydlení), okolí knihovny (parkovací plochy))
G.1.1.5 Kriminalita - 2 měřiče, stojany (nformační měřiče rychlosti; bezpečnostní stojany na jízdní kola u koupaliště)
H.1.1.1 Bezbariérové MHD (aktualizace webu)
H.1.1.9 Dopravní generel - aktualizace
H.1.2.7 Bažantnice IV(projektová dokumentace)
H.1.2.14 Parkovací dům Velkomoravská(projektová dokumentace)
H.1.2.15 Parkoviště Sídlištní (projektová dokumentace)
H.1.2.23 Parkoviště Měšťanská(projektová dokumentace)
H.1.2.24 Tyršova(projektová dokumentace)
H.1.2.30 Sadová parkoviště(projektová dokumentace)
H.1.2.36 Kolískova - Radniční(projektová dokumentace)
H.1.2.41 Parkoviště Polní- Kollár.-H.Plesová (u Arkusu)(projektová dokumentace)
H.1.2.42 Parkoviště Cihlářská(projektová dokumentace)
4.1.2 Zvýšení čistoty města a úrovně údržby zeleně a veřejných prostranství
E.1.1.2 Vývoz odp.košů
E.1.1.3 Likvidace černých skládek
E.1.1.4 Údržba zeleně
E.1.1.11 Zelené město (zaměstnanost studentů přes prázdniny (6 týdnů) - úklid lokalit)
E.1.1.15 Rekultivace devast.ploch (vč. obnovy stromové zeleně)
E.1.1.16 Úklid kolem odp. košů, kontejnerů
E.1.1.17 Materiál - sáčky pro psy
E.1.1.32 Ruční očista (údržba a očista komunikací a zelených ploch)
E.1.1.33 Strojní očista (údržba a očista komunikací)
E.1.1.34 Zimní údržba (údržba komunikací)
E.1.1.35 Svoz SKO - uložení odpadu (při strojní očistě)
E.1.1.44 Náhradní výsadby (vsypové loučky)
E.1.1.53 Kontejnerová stání
E.1.1.61 VPP - strážci parku, úklid města
H.1.2.2 Regenerace JV (projektová dokumentace)
H.1.2.10 Náhr.výsadba Legionářů(projektová dokumentace)
H.1.2.11 Náhr.výsadba Okružní(projektová dokumentace)
H.1.2.12 Náhr.výsadba Hřbitov(projektová dokumentace)
H.1.2.17 Naučná stezka"skládka TKO"(projektová dokumentace)
H.1.2.25 Přednádražní prostor(projektová dokumentace)
H.1.2.29 Park nemocnice TGM(projektová dokumentace)
H.1.2.37 Park Velkomoravská(projektová dokumentace)
4.1.3 Omezení produkce odpadů navýšením separovaného sběru spolu s podporou ekologické výchovy občanů
E.1.1.1 Nebezp.odpady (sběrný dvůr)
E.1.1.9 Separovaný odpad (sklo, papír, plasty, kartony)
E.1.1.12 Ekologická výchova vč. osvětových kampaní (EV 60 tis.; kampaně DBA, TM, Den Země)
E.1.1.14 Zpětný odběr elektrozařízení (poplatky firmám za likvidaci)
4.1.4 Návrh protipovodňových opatření a nakládání s povrchovými a odpadními vodami
E.1.1.46 Kanalizace Velkomoravská
E.1.1.72 Pasport kanalizace (dešťová + splašková)
K.1.1.1 Vodní toky
K.1.1.2 Vodní toky - údržba, opravy
K.1.1.3 Protipovodňová opatření

5. ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO ŽIVOTA MĚSTA

5.1 Zapojit veřejnost do života města a dosáhnout spokojenosti občanů s možností účastnit se místního plánování a rozhodování

5.1.1 Zkvalitnění vzájemné komunikace město - organizace města - občan
H.1.2.1 GIS (projektová dokumentace)
5.1.2 Zvýšení informovanosti občanů a využití zpětných vazeb
H.1.3.1 Dny zdraví
H.1.3.2 Národní dny bez úrazů
H.1.3.3 Světový den bez tabáku
H.1.3.4 Den Země
H.1.3.5 Den tance
H.1.3.8 Projekt Zdravé město / Propagační materiály
H.1.3.9 Projekt Zdravé město / rezerva
J.1.1.1 Informační centrum
J.1.1.6 Infokanál - provoz
J.1.1.7 Hodonínské listy
5.1.3 Zapojení veřejnosti do plánování a rozhodování
H.1.1.6 Strategický plán (IPRM - Integrovaný plán rozvoje města)
H.1.1.7 Územní plán vč. ÚAP
H.1.3.6 Veřejné fórum Zdravého města
*