• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky


Logo ZM Hodonín
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Mgr. Ladislav Ambrozek
Telefon
+420 518 316 209
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Ing. Jana Holomčíková
Telefon
+420 518 316 249
E-mail
 

Hodonín

i
tisk
Názvy hierarchických úrovní
1. "Strategická priorita"
1.1 "Cíl"
1.1.1 "Opatření"
1.1.1.1 "Projekt"

Rozbalit detaily

Akční plán rozvoje města Hodonína a IPRM (2007)

Vize
Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním centrem se zdravým životním prostředím a spokojenými obyvateli. Ctí své historické tradice, současně klade důraz na svůj rozvoj a dbá na růst životní úrovně svých obyvatel.

1. ROZVOJ PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

1.1 Rozšířit nabídku zaměstnání ve městě

Deskriptory:
III. Podnikání a zahraniční obchod
VII. Zaměstnanost a trh práce

2. ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU, KULTURY A PAMÁTEK

2.1 Vytvořit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu ve městě a okolí včetně podpory navazujících aktivit

Deskriptory:
XIV. Cestovní ruch
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XV. Kultura
XV.a kulturní dědictví
XV.b kulturní památky a umění

3. ROZVOJ BYDLENÍ

3.1 Zlepšení podmínek pro rozvoj bydlení, zejména mladých občanů města

Deskriptory:
XII.g omezování hluku a vibrací
XVII. Veřejná správa
XIX.b rozpočtování a makroekonomika
XVI. Bydlení

4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

4.1 Dosáhnout aktivního přístupu města a občanů k životnímu prostředí a zvýšit spokojenost občanů se svým zdravím

Deskriptory:
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
XII.b nakládání s odpady
XII. Životní prostředí
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod
VI.i celoživotní učení
XI.j bezpečnost v dopravě
K naplňování cíle směřuje prioritní cíl B.2 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Zvýší se informovanost občanů v oblasti zdravotní prevence a propagace zdravého životního stylu
4.1.1 Zklidnění a regulace dopravy ve městě
Popis / Komentář:
K naplňování opatření směřuje prioritní cíl H.1 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Bude se zlepšovat dopravní bezpečnost ve městě K naplňování opatření směřuje prioritní cíl H.2 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Bude pokračovat budování cyklostezek K naplňování opatření směřuje prioritní cíl H.3 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Budou se řešit problematická dopravní místa v okolí základních škol ... »

4.1.2 Zvýšení čistoty města a úrovně údržby zeleně a veřejných prostranství
Popis / Komentář:
Shodné s prioritním cílem C.1 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Zlepší se péče o veřejnou zeleň a městský mobiliář

K naplňování opatření směřuje prioritní cíl C.9 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Zlepší se čistota města

4.1.3 Omezení produkce odpadů navýšením separovaného sběru spolu s podporou ekologické výchovy občanů
Popis / Komentář:
K naplňování opatření směřuje prioritní cíl C.7 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Bude komplexně řešeno nakládání s odpady ve městě

K naplňování opatření směřuje prioritní cíl C.8 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Občané budou spoluzodpovědni za péči o životní prostředí a čistotu ve městě

4.1.4 Návrh protipovodňových opatření a nakládání s povrchovými a odpadními vodami
Popis / Komentář:
K naplňování opatření směřuje prioritní cíl A.2 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Město bude mít kvalitní krizový systém (A.2.1 Aktualizace povodňového plánu)

K naplňování opatření směřuje prioritní cíl C.6 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Budou realizována protipovodňová opatření

5. ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO ŽIVOTA MĚSTA

5.1 Zapojit veřejnost do života města a dosáhnout spokojenosti občanů s možností účastnit se místního plánování a rozhodování

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
XVII.h participace občanů na veřejné správě
XII.g omezování hluku a vibrací
5.1.1 Zkvalitnění vzájemné komunikace město - organizace města - občan
Popis / Komentář:
K naplňování opatření směřuje prioritní cíl A.1 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Město bude kvalitně a strategicky řízeno (A.1.1 Pořádání kulatých stolů k jednotlivým oblastem života města)

5.1.2 Zvýšení informovanosti občanů a využití zpětných vazeb
Popis / Komentář:
K naplňování opatření směřuje prioritní cíl A.1 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Město bude kvalitně a strategicky řízeno (A.1.1 Pořádání kulatých stolů k jednotlivým oblastem života města)

5.1.3 Zapojení veřejnosti do plánování a rozhodování
Popis / Komentář:
K naplňování opatření směřuje prioritní cíl A.1 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Město bude kvalitně a strategicky řízeno (A.1.1 Pořádání kulatých stolů k jednotlivým oblastem života města)

TISK
i