*
  • jiná temata, portály..
  • ..
  • .
 
Národní síť zdravých měst
Portál NSZM ČR pro udržitelný rozvoj
pixel
 
Info-systém podpořen ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo: Ministerstvo životního prostředí


Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak Hodonín
Hodonín
www stránky

Logo ZM Hodonín
Zdravé město Hodonín
web Zdravé město a MA21
FB stránky ZM a MA21
Politik ZM a MA21
Mgr. Ladislav Ambrozek
Telefon
+420 518 316 209
E-mail
Koordinátor ZM a MA21
Ivana Hájková
Telefon
+420 518 316 249
E-mail
 

Hodonín

Názvy hierarchických úrovní
1. "Strategická priorita"
1.1 "Cíl"
1.1.1 "Opatření"
1.1.1.1 "Projekt"

Rozbalit detaily

Akční plán rozvoje města Hodonína a IPRM (2007)

Vize
Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním centrem se zdravým životním prostředím a spokojenými obyvateli. Ctí své historické tradice, současně klade důraz na svůj rozvoj a dbá na růst životní úrovně svých obyvatel.

1. ROZVOJ PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

1.1 Rozšířit nabídku zaměstnání ve městě

2. ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU, KULTURY A PAMÁTEK

2.1 Vytvořit podmínky pro rozvoj cestovního ruchu ve městě a okolí včetně podpory navazujících aktivit

3. ROZVOJ BYDLENÍ

3.1 Zlepšení podmínek pro rozvoj bydlení, zejména mladých občanů města

4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

4.1 Dosáhnout aktivního přístupu města a občanů k životnímu prostředí a zvýšit spokojenost občanů se svým zdravím

K naplňování cíle směřuje prioritní cíl B.2 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Zvýší se informovanost občanů v oblasti zdravotní prevence a propagace zdravého životního stylu
4.1.1 Zklidnění a regulace dopravy ve městě
Popis / Komentář:
K naplňování opatření směřuje prioritní cíl H.1 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Bude se zlepšovat dopravní bezpečnost ve městě K naplňování opatření směřuje prioritní cíl H.2 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Bude pokračovat budování cyklostezek K naplňování opatření směřuje prioritní cíl H.... »

4.1.2 Zvýšení čistoty města a úrovně údržby zeleně a veřejných prostranství
Popis / Komentář:
Shodné s prioritním cílem C.1 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Zlepší se péče o veřejnou zeleň a městský mobiliář

K naplňování opatření směřuje prioritní cíl C.9 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Zlepší se čistota města

4.1.3 Omezení produkce odpadů navýšením separovaného sběru spolu s podporou ekologické výchovy občanů
Popis / Komentář:
K naplňování opatření směřuje prioritní cíl C.7 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Bude komplexně řešeno nakládání s odpady ve městě

K naplňování opatření směřuje prioritní cíl C.8 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Občané budou spoluzodpovědni za péči o životní prostředí a čistotu ve městě

4.1.4 Návrh protipovodňových opatření a nakládání s povrchovými a odpadními vodami
Popis / Komentář:
K naplňování opatření směřuje prioritní cíl A.2 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Město bude mít kvalitní krizový systém (A.2.1 Aktualizace povodňového plánu)

K naplňování opatření směřuje prioritní cíl C.6 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Budou realizována protipovodňová opatření

5. ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO ŽIVOTA MĚSTA

5.1 Zapojit veřejnost do života města a dosáhnout spokojenosti občanů s možností účastnit se místního plánování a rozhodování

5.1.1 Zkvalitnění vzájemné komunikace město - organizace města - občan
Popis / Komentář:
K naplňování opatření směřuje prioritní cíl A.1 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Město bude kvalitně a strategicky řízeno (A.1.1 Pořádání kulatých stolů k jednotlivým oblastem života města)

5.1.2 Zvýšení informovanosti občanů a využití zpětných vazeb
Popis / Komentář:
K naplňování opatření směřuje prioritní cíl A.1 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Město bude kvalitně a strategicky řízeno (A.1.1 Pořádání kulatých stolů k jednotlivým oblastem života města)

5.1.3 Zapojení veřejnosti do plánování a rozhodování
Popis / Komentář:
K naplňování opatření směřuje prioritní cíl A.1 v Komunitním Plánu zdraví a kvality života: Město bude kvalitně a strategicky řízeno (A.1.1 Pořádání kulatých stolů k jednotlivým oblastem života města)

*