*
 • další portály..
 • ..
 • .
 
Národní síť zdravých měst
Portál NSZM ČR pro udržitelný rozvoj
pixel
 
Info-systém podpořen ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo životního prostředíInfo-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
úvodní stránka › Porovnání měst - Audity udržitelného rozvoje

Porovnání měst - Audity udržitelného rozvoje

Zobrazené audity udržitelného rozvoje
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
Rozbalit všechna +

1 Správa věcí veřejných a územní rozvoj

1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

(dělat správné věci správně, zahrnuje cílevědomý postup veřejné správy k udržitelnému rozvoji)
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Sebehodnocení +1?
Hodnocení oponenta +1?
Je nutné nastavit sadu indikátorů k novému strategickému plánu. Provést vyhodnocení starého strategického plánu (akčního plánu) a případné poznatky a návrhy opatření zahrnout do připravovaného akčního plánu na rok 2017.

Doporučení pro příští hodnocení:
- Je nezbytné prokázat trend v hodnotách stanovených indikátorů nového strategického plánu (například počáteční hodnota roku 2015 a hodnoty 2016, 2017).
- Je nezbytné prokázat efektivní postup dle schválených metodik k novému strategickému plánu (zejména: každoroční schvalování akčního plánu; každoroční vyhodnocování plánu; transparentní sběr požadavků o zařazení do akčního plánu; práce týmu udržitelného rozvoje; hodnocení socioekonomického dopadu projektů – vše dle schválených metodik).
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení realizátora MA21 Hodnocení oponenta
1.1.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska výběru „správných věcí“ (výběr lze doložit například popisem a vyhodnocováním rizik, event. analýzami rizik, např. v rámci strategického plánu) včetně pravidelného vyhodnocování plánů, jejich cílů a měřitelných indikátorů?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Strategický plán pro udržitelný rozvoj města Chrudim (SPURMCH)

Na březnové jednání ZM je připraven ke schválení nový Strategický plán pro udržitelný rozvoj města Chrudim na roky 2015 – 2030. Strategický plán představuje dlouhodobý plán rozvoje města s hlavními prioritními oblastmi a prioritami; k jeho naplňování dochází prostřednictvím Akčních plánů, které vznikají prostřednictvím vyhodnocování námětů, požadavků, připomínek od jednotlivých odborů MěÚ, ale i veřejnosti a to prostřednictvím veřejného projednání  TOP 10 problémů, kulatých stolů, plánovacích setkání  a dalších akcí se zapojením veřejnosti.

Tento plán odpovídá principům moderního strategického řízení.

Členění strategie je následující:

• Tři oblasti odpovídají jednotlivým pilířům udržitelného rozvoje. Město Chrudim usiluje o vyvážený rozvoj v těchto třech oblastech.

• Čtvrtá oblast je zaměřena „dovnitř“ úřadu – jde o zabezpečení rozvoje města prostřednictvím zkvalitňování práce MěÚ a všech jeho složek a městem řízených organizací.

Výsledný dokument je základní strategickou koncepcí pro středně a dlouhodobý rozvoj města, alokaci investic, finanční plánování a využívání externích financí, každoročně městem rozpracovaný do dílčích jednoročních Akčních plánů SPURMCH. Naplňování SPURMCH bude městem monitorováno na základě klíčových měřítek (indikátorů) a pravidelně vyhodnocováno Strategickým týmem pro udržitelný rozvoj města Chrudim formou hodnotících zpráv, které budou předkládány radě a zastupitelstvu města nejméně jednou ročně.

Všechny další koncepce jsou podřízené SPURMCH a mají na něj provázanost. Toto je ošetřené v Příkazu tajemníka číslo 1/2013 – Postup při zpracovávání koncepcí a jejich evidence.

Díky MA21 došlo k významnému posunu v rámci strategického řízení a jeho zavádění do praxe MěÚ; byla vytvořena Metodika pro strategické plánování a řízení rozvoje města Chrudimi, proškoleny klíčové osoby - garanti, byly zaktualizovány pracovní orgány (strategický tým UR, pracovní skupiny pro strategii apod.).

Pro sledování naplňování SPURMCH jsme sestavili Katalog karet indikátorů. Katalog indikátorů obsahuje soubor karet všech indikátorů SPURMCH. Celkem je evidováno 55 měřítek. U každého indikátoru byla zvažována vypovídající schopnost, dostupnost, frekvence a pracnost měření. Naplnění některých indikátorů není městem přímo ovlivnitelné, nicméně vzhledem k vlivu na plnění cílů SPURMCH byly zvoleny pro účely monitorování.

SPURMCH byl posouzen z hlediska SEA.

Akční plány

Akční plán SPURMCH bude každoročně vytvářen společně s přípravou rozpočtu a následně schvalován ZM a vyvěšen na webových stránkách města; AP bude každoročně vyhodnocován a bude předkládána zpráva o plnění RM/ZM ; AP bude obsahovat seznam investic a projektů, zásadní rekonstrukce (nad 100 tis. Kč) a také zásobník projektů, které v příslušném roce nebylo možné zařadit do AP krytého rozpočtem města.

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2012 – 2015 probíhalo formou socioekonomického přínosu ve smyslu místní udržitelnosti – zastoupení jednotlivých pilířů UR. Hodnocení socioekonomického přínosu bylo provedeno ve strategickém týmu tzv. expertním odhadem. Proběhlo v srpnu 2012. Hodnoceny byly aktivity, jejichž hodnota je vyšší než 1 milión Kč. Z výše uvedeného hodnocení vyplývá, že 38 % aktivit má výrazně pozitivní dopad na UR, 54 % má pozitivní dopad na UR a 8 % nemá ani pozitivní, ani negativní dopad na UR. Žádná z aktivit nemá negativní či výrazně negativní dopad na UR.

Strategický tým pro udržitelný rozvoj města Chrudim

oficiálně byl ustanoven v r. 2012 rozhodnutím ZM. Tým se řídí dle pravidel stanovených ve schválené metodice pro strategické plánování a řízení rozvoje města Chrudimi. Je složen ze zástupců vedení města; vedoucích vybraných odborů;  dalších expertů a externích spolupracovníků a schází se zpravidla 2x ročně za účelem přípravy a vyhodnocení plnění SPURMCH, AP a hodnocení projektů/investic.

příloha - SPURMCH a příslušné metodiky, SEA (prozatím pracovní verze před schválením v ZM)

Územní plány:

Platné územně plánovací dokumentace (v souladu se zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) na území města:

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje kraje (nabytí účinnosti 7.10.2014) - pořizovatel Krajský úřad Pardubického kraje

Územní plán Chrudim (nabytí účinnosti 28. 11. 2013 )

Změna č. 1 Územního plánu Chrudim (schválené zadání 16.3.2015)

http://www.chrudim.eu/uzemne-planovaci-dokumentace/chrudim.html

Regulační plány:

Regulační plán Pumberka západ Chrudim (nabytí účinnosti 13.10.2009)

Regulační plán Městské památkové zóny (projednaný návrh zadání, v současné době se jako podklad pro schválení zadání zpracovává studie areálu "Letního amfiteátru v parku", rozhodnout -sportovní hala, parkovací dům pod "Festunkem") 

 

Zpracované územní studie:

 • Územní studie Na Špici v Chrudimi  (schválení 1.8.2009)
 • Územní studie v lokalitě Na Špici v Chrudimi  - severozápadní část (schválení 25.2.2010)
 • Územní studie v lokalitě Markovice - U Kostela (schválení 11.11.2011)
 • Územní studie v lokalitě Na Špici v Chrudimi - jihovýchodní část (schválení 3.4.2012)
 • Územní studie v lokalitě Skřivánek v Chrudimi (schválení 27.6.2013)

http://www.chrudim.eu/obcan/odbory-meu/odbor-uzemniho-planovani-a-regionalniho-rozvoje/studie.html

Město má v rámci ORP vypracované územně analytické podklady a průběžně je aktualizuje.

Územně analyticképodklady http://www.chrudim.eu/obcan/odbory-meu/odbor-uzemniho-planovani-a-regionalniho-rozvoje/uzemne-analyticke-podklady.html

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů

Hodnota indikátoru:
ANO

Sebehodnocení +1?

Nově zpracovaný SPURCH města, koncepce a další programy zaměřené na rozvoj města jsou provázány s nově vydaným ÚP (2013). Dohled nad jejich souladem bude nově vykonávat Strategický tým pro UR. S nově zpracovaným SPURCH byly schváleny nové metodické postupy implementace strategického řízení v rámci MěÚ. Nyní je třeba naučit se tyto postupy dodržovat a uvádět v praxi.

Disponibilní veřejné prostředky jsou směrovány na akce, které jsou obsaženy ve schválených rozvojových dokumentech (Akční plán strategie, rozpočtový výhled, rozpočet).

Hodnocení oponenta +1?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Strategický plán rozvoje města, vznik 2005, aktualizovaný v r. 2008, 2012

 • proces strategického řízení byl v Litoměřicích oficiálně zahájen v roce 2002, kdy město vstoupilo do Národní sítě Zdravých měst
 • 2012 - byla provedena zásadní revize strategického plánu, který odpovídá principům moderního strategického řízení a udržitelného rozvoje, respektuje členění na 3 základní rozvojové pilíře; v případě města Litoměřice přidává k těmto 3 pilířům nový prioritní tematický 4. pilíř „udržitelná energetika“; 5. pilíř je zaměřen na kvalitní fungování MěÚ dle principů „dobré veřejné správy/vládnutí“
 • během realizace projektů MARUEL a MISTRAL v letech 2011-2014 došlo k významnému posunu v rámci strategického řízení a jeho zavádění do praxe MěÚ; cílem projektů bylo nastavení a implementace strategického řízení, proškolení klíčových osob, vznik koordinačních a pracovních orgánů (strategický tým UR, pracovní skupiny STUR apod.) a vznik příslušných metodik a jejich implementace mezi operativní dokumenty města (nařízení, pokyny)/ MěÚ
 • Strategický plán představuje dlouhodobý plán rozvoje města s hlavními prioritními oblastmi a prioritami; jeho postupné naplňování se děje prostřednictvím Akčních plánů, které vznikají postupným procesem vyhodnocování návrhů/námětů/požadavků a) jednotlivých odborů MěÚ a b) veřejnosti prostřednictvím veřejného fóra TOP 10 problémů, kulatých stolů a dalších akcích se zapojením veřejnostiAktualizovaný
 • strategický plán rozvoje města (dále také „SPRM“) vychází ze základních principů dlouhodobě udržitelného rozvoje a respektuje tak potřebu sladění sociální, ekonomické i environmentální oblasti rozvoje. SPRM dále vychází z mezinárodních programů rozvoje měst a regionů jako je místní Agenda 21 a Zdravé město pod patronací Světové zdravotní organizace a OSN, jeho naplňování se opírá o principy dobrého vládnutí a chytré (veřejné) správy

Akční plány

 • Akční plán SPRM je každoročně vytvářen společně s přípravou rozpočtu a následně schvalován ZM a vyvěšen na webových stránkách města; AP je každoročně vyhodnocován a je předkládána zpráva o plnění RM/ZM (počíná rokem 2015) ; AP obsahuje seznam investic a projektů, zásadní rekonstrukce (nad 100 tis. Kč) a také zásobník projektů, které v příslušném roce nebylo možné zařadit do AP krytého rozpočtem města

Strategický tým

 • oficiálně ustanoven v r. 2012 rozhodnutím RM
 • řídí se vlastní metodikou, která je součástí širší metodiky pro strategické řízení
 • sestává se ze a) zástupců vedení města; b) vedoucích vybraných odborů; c) dalších expertů a externích spolupracovníků a schází se zpravidla 2x ročně za účelem přípravy a vyhodnocení plnění SPRM a AP a hodnocení projektů/investic
 • tajemník STUR je koordinátorem procesu strategického řízení (zpravidla vedoucí oddělení projektů a strategií)

Územní plán

Platné územně plánovací dokumentace (v souladu se zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) na území města:

 • Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (účinnost 20. 10. 2011)
 • Územní plán Litoměřice (účinnost 13. 11. 2009)
 • změna č. 1 ÚP Litoměřice (účinnost 18. 1. 2011)
 • změna č. 2 ÚP Litoměřice (účinnost 5. 2. 2015)

Zpracované územní a urbanistické studie:

 • územní studie Želetice - prevence povodní; opatření na podporu místních podnikatelů (podrobnější podklad pro dané území) - s cílem stanovit dlouhodobou koncepci rozvoje území
 • územní studie Z 01 obchodní centrum ""Na Soutoku"" - Želetice
 • urbanistická studie Litoměřice - Miřejovická stráň (prostorové uspořádání rozvojové lokality určené především pro individuální bydlení v rodinných domech)
 • urbanistická studie Lokalita RD - Pod Miřejovicemi (--dtto--)

Město má v rámci ORP vypracované územně analytické podklady a průběžně je aktualizuje.

https://www.litomerice.cz/uzemni-plany/846-uzemni-plan-litomerice

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů
Hodnota indikátoru 1.1.A:

ANO

Indikátor SPRM:
E.IV.2 - Získat a udržet standard kvality MA21 kategorie „A“

Usnesení RM schvalující inovovanou metodiku: https://www.litomerice.cz/usneseni-rady/2191-23-vypis-usneseni-z-jednani-rady-mesta-litomeric-9-10-2014

+2

Klíčové strategické dokumenty jsou provázány s ÚPD - zpracování SPRM vycházelo z ÚPD a navazující koncepce musí být vždy v souladu s cíli SPRM a limity ÚPD; dohled nad souladem vykonává Strategický tým UR. Jedná se o významný posun v oblasti procesů, metodických dokumentů a celkovém řízení s důrazem na praktickou aplikaci a monitoring ve srovnání s výchozím stavem v roce 2002; nicméně je třeba i nadále posilovat tyto vazby v praxi úřadu, posilovat integrovanost a práci STUR, důsledně uplatňovat postupy obsažené v nových metodikách strategického řízení a posílit tuto agendu zřízením pozice metodika kvality na MěÚ

----
+1

Existencí platné územně plánovací dokumentace (ÚPD) pořízené za účinnosti současného právního předpisu na úseku územního plánování a stavebního řádu je tak zajištěno splnění podmínky pořídit úpravu ÚPD ve lhůtě do 31.12.2020.

Vydáním změny č. 2 ÚP Litoměřice je deklarován soulad ÚPD s nadřazenou územně plánovací dokumentací kraje.

Zpracované územní a urbanistické studie konkretizují stanovenou koncepci rozvoje v daném území.

1.1.2 Vybírá a prosazuje (schvaluje) město nejpotřebnější či nejdůležitější investice, aktivity, veřejné služby, opatření, legislativu atd., a to v optimálním rozsahu a ve smyslu zásad udržitelného rozvoje včetně pravidelného hodnocení opatření ve vztahu k udržitelnému rozvoji?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město dlouhodobě pracuje s vyrovnaným rozpočtem a investuje do zvyšování kvality života svých obyvatel;  vstupem do NSZM a zavázáním se k systémovému postupu řízení města dle mezinárodních standardů došlo k významnému posunu. Používáním nového akčního plánu při řízení města by mělo dojít k výběru těch projektů, které naplňují hlavní rozvojové cíle města stanovené ve SPURMCH.  Nově připravujeme v rámci nově schválené strategie vyhodnocování projektů a záměrů z hlediska jejich dopadů na udržitelný rozvoj, souladu s klíčovými koncepcemi a plány a z hlediska dopadů na dlouhodobé provozní náklady města. Výběr projektů je popsán v metodice pro tvorbu akčního plánu města Chrudimi.

Socioekonomické a environmentální hodnocení  - hodnocení dopadů projektů/významných opatření na udržitelný rozvoj (od 2016)

K této problematice je vypracována karta projektu. Ta kromě hodnocení obsahuje také vyčíslení výše dopadu v Kč do běžných výdajů rozpočtu města po předání investice do užívání. Toto hodnocení je prováděno každoročně a je podkladem pro rozhodování finančního výboru a následně pro tvorbu Akčního plánu na příslušný rok.

Energetický management

Nově se město zabývá systematicky problematikou energetického managementu.  Monitoruje stav spotřeby v jednotlivých budovách města a jeho organizacích; analyzuje tuto spotřebu a celkový stav budov a doporučuje vedení města vhodné investice; selekce umožňuje efektivněji využívat zdroje tam, kde představují největší potenciální přínos - úspory.

Hodnocení oponenta +1?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • město dlouhodobě pracuje s vyrovanným rozpočtem a investuje do zvyšování kvality života svých obyvatel; vstupem do NSZM a zavázáním se k systémovému postupu řízení města dle mezinárodních standardů, a díky realizaci řady projektů na zvýšení kvality ve veřejné správě došlo k významnému posunu ve smyslu vyhodnocování projektů a záměrů z hlediska jejich dopadů na udržitelný rozvoj (program místní Agenda 21 a Zdravé město), z hlediska souladu s klíčovými koncepcemi a plány a z hlediska dopadů na dlouhodbé provozní náklady města

Socioekonomické a environmentální hodnocení

 • hodnocení dopadů projektů/významných opatření na udržitelný rozvoj (od 2014)
 • Karta projektu; toto hodnocení je prováděno každoročně a je podkladem pro rozhodování finančního výboru a následně pro tvorbu Akčního plánu na příslušný rok; toto hodnocení se postupně aplikuje na všechny návrhy projektů/investic, které splňují daný min. finanční limit, a návrhy, které toto hodnocení nemají, nemohou být zařazeny do rozpočtu města / AP
 • jako součást konceptu ÚP byla zpracována a projednána dokumentace SEA a posouzení NATURA; podmínky souhlasného stanoviska k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí byly zapracovány do návrhu ÚP, do textové části č.8 odůvodnění str. 109

Energetický management

 • město dlouhodobě monitoruje stav spotřeby v jednotlivých budovách města a jeho organizacích; analyzuje tuto spotřebu a celkový stav budov a doporučuje vedení města vhodné investice; selekce umožňuje efektivněji využívat zdroje tam, kde představují největší potenciální přínos, resp. úspory
 • pasport budov (vznik 2014) - souhrnný seznam nemovitého majetku města (zejm. budovy), který obsahuje základní popis stavu budov a nutnost jejich oprav v různě dlouhém časovém období; obsahuje fotografie budovy, popis jeho zákl. částí (střecha, obv. zdi. okna atd.), energ. audit, příp. další důležité informace, a doporučení konkrétních opatření; slouží jako další vodítko pro směřování investic do již existujícího majetku města

Územní plán na webu města: https://www.litomerice.cz/uzemni-plany/846-uzemni-plan-litomerice

+2

Ve sledovaném období došlo k výrazné změně ve vztahu k vyhodnocování investic z hlediska jejich dlouhodobého dopadu na udržitelný rozvoj a finanční zdraví města; tento proces je nicméně poměrně nový a je třeba ho praktickým využíváním přizpůsobit místním podmínkám, aby se stal nedílnou součástí rozhodovacích procesů a řízení města; je nutné dále posílit transparentnost těchto procesů a zlepšit komunikaci MěÚ směrem k veřejnosti a dalším aktérům, jako jsou např. podnikatelé.

1.1.3 Existuje provázanost strategických rozvojových dokumentů a ÚPD?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Strategické a územní plánování jsou na sebe bezprostředně navazující prvky managementu rozvoje území, které zajišťují udržitelný rozvoj daného území. SPURCH a ÚP tvoří jeden funkční celek, jejich provázání je stěžejní.

ÚP zajišťuje koordinovanou urbanistickou koncepci rozvoje území, SPRMCH stanovuje jeho naplnění v dlouhodobém horizontu; investiční a další záměry musí být vždy v souladu s ÚP.

Provázanost jednotlivých strategických dokumentů vůči ÚPD  bude nově zajištěna a schválena Strategickým týmem pro UR, jehož členem je i odbor zodpovědný za ÚPD, což by mělo garantovat patřičný soulad a provázanost.

Mezi další významnou dokumentaci, která je ve vazbě s SPURCH patří i nově:  Energetický management podle ČSN EN ISO 50001 – plán dává dlouhodobý přehled o provozních nákladech, jde o nástroj pro plánování a vyhodnocení opatření, systém kontroly a vyhodnocování spotřeb a dosažených úspor.

Přehled koncepčních dokumentů: https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/strategie

Hodnocení oponenta +1?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • stěžejní je provázání ÚP a SPRM; ÚP zajišťuje koordinovanou urbanistickou koncepci rozvoje území, SPRM stanovuje jeho naplnění v dlouhodobém horizontu; investiční a další záměry musí být vždy v souladu s ÚP
 • provázanost jednotlivých strategických dokumentů vůči ÚPD je zjišťována formou konzultací garantů těchto dokumentů s OÚR; navíc každá nová koncepce/strategie musí být schválena STUR, kde je zastoupen i odbor zodpovědný za ÚPD, což by garantuje patřičný soulad/provázanost

Další významné plány související s územním plánem:

 • Územní energetická koncepce - analytický materiál, který hodnotí území z hlediska jeho zásobování energiemi a obsahuje limity a doporučení pro budoucnost z hlediska vhodného/dostupného energetického mixu apod. - je provázána s energetickým plánem, SPRM a ÚP
 • Energetický audit CZT - (2005, 2011) - je komplexní analýza stavu CZT zásobování v Litoměřicích, ekonomické hodnocení variant zdrojů pro zásobování CZT s ohledem na ekonomiku a ochranu ovzduší - je provázána s energetickým plánem, SPRM a ÚP
 • Energetický plán - je provázán s plánem investic (Akční plán) a dalšími plány a dokumenty (En. koncepce, E. audit, územní plán, SPRM) - obsahuje zejm. návrhy budoucího řešení nakládání s energiemi a doporučení s ohledem na cíle SPRM (energetická soběstačnost apod.)
 • další koncepce a plány nemají výslovně popsán způsob jejich provázání s ÚPD, vychází se z předpokladu, že buď jí nejsou ovlivněny (např. Komunitní plán sociálních služeb) nebo jsou s ní v souladu
+1

Základní propojení ÚPD a dalších rozvojových dokumentů bylo prováděno v celém sledovaném období. Díky rozvoji strategického řízení dochází k posílení vazeb mezi jednotlivými plány, kocepcemi a strategiemi; do budoucna bude třeba dále posilovat tyto vazby prostřednictvím užší spolupráce všech odborů MěÚ s cílem maximalizovat užitky svěřeného území za současného snižování zátěže životního prostředí a zvyšování kvality života všech obyvatel města a přilehlých území.

1.1.4 Existuje provázanost ostatních koncepčních dokumentů (plány jsou integrované – vzájemně provázané) včetně doložení připravenosti municipality efektivně reagovat na mimořádné situace a nové výzvy (např. klimatické změny, vnitřní a vnější migrace a podobně)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Každá nová koncepce či strategie musí být schválena Strategickým týmem pro UR, kde jsou zastoupeny odbory MěÚ. Hodnotí se i provázanost navrhovaného dokumentu na ostatní dokumenty a jejich soulad. Byl sestaven podklad pro stanovení minimálního rozsahu koncepcí a zaveden systém evidence koncepcí.  Každá nově tvořená koncepce či obdobný dokument by měl ve svém úvodu obsahovat informaci o návaznosti na ostatní, zejm. nadřazené dokumenty (krycí list).

Je zpracován celkový přehled strategických dokumentů a koncepcí za celý MěÚ.  Dle tematického zaměření jsou určeny odpovědnosti a uvedeny další informace (datum zpracování, aktuálnost, indikátory apod.).

Všechny tyto dokumenty jsou  průběžně aktualizovány ve spolupráci s veřejností i odborníky.

Ostatní schválené koncepce jsou zveřejněny v DataPlánu NSZM ČR - https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/strategie

Po schválení nové strategie bude provedena Strategickým týmem pro UR revize těchto dokumentů.

Hodnocení oponenta +1?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • každá nová koncepce/strategie (či její aktualizace) musí být schválena STUR, kde jsou zastoupeny odbory MěÚ; mimo jiné se hodnotí vazba navrhovaného dokumentu na ostatní dokumenty a jejich ne/soulad; případné rozpory by měly být řešeny v rámci činnosti STUR
 • každá nově tvořená koncepce či obdobný dokument by měl ve svém úvodu obsahovat informaci o návaznosti na ostatní, zejm. nadřazené dokumenty
 • je zpracován celkový přehled strategických dokumentů a koncepcí za celý MěÚ, příp. příspěvkové organizace (např. Centrum cestovního ruchu); jsou identifikovány odpovědné osoby (vedoucí odb.) a uvedeny další informace (datum zpracování, aktuálnost, indikátory apod.)
 • tento seznam rovněž identifikoval dosud chybějící koncepce (rozvoj sportu, bydlení, rozvoje primárního školství apod.), které jsou postupně zpracovávány
+1

V letech 2011-2014 došlo k výraznému posílení vazeb jednotlivých dokumentů na základě inovovaných metodik a provedených analýz v rámci projektů na zvyšování kvality veřejné správy a strategické řízení; je třeba tyto vazby posilovat zejména činností STUR, aktivní spoluprací a komunikací jednotlivých odborů a zavádět konkrétní akční plány a indikátory pro sledování implementace těchto strategických dokumentů.

1.1.5 Byla provedena optimalizace veřejných služeb (ZŠ a MŠ, sociální služby, technické služby apod.) a úřadu tak, aby byl systém služeb efektivní a odpovídal místním podmínkám, a to včetně schopnosti reagovat na změny?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Na roky 2006 – 2010 byla zpracována koncepce základního školství v Chrudimi, na jejímž základě byla v roce 2010 provedena optimalizace (sloučení škol – z původních 6 škol jsou nyní 4 ZŠ, koncepce je k dispozici na OŠK a na www: http://www.chrudim.eu/public/File/KONCEPCE%20ZÁKLADNÍHO%20ŠKOLSTVÍ%20V.doc)

Na základě zvýšeného zájmu o umístění více dětí do MŠ byly otevřeny v roce 2010 dvě nové třídy ve stávající MŠ.

V roce 2011 byla Zastupitelstvem města schválena KONCEPCE ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ V CHRUDIMI DO ROKU 2014 http://www.chrudim.eu/obcan/odbory-meu/odbor-skolstvi-kultury-sportu-a-pamatkove-pece.html

Optimalizace sociálních služeb je provedena prostřednictvím KPSS https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/koncepce/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-ve-meste-chrudim-2012-2015?typ=struktura

Sociální služby, které jsou ve městě realizovány prostřednictvím CSSP Chrudim, byly oceněny v roce 2008 Cenou Makropulos.

Úřad je centralizován v minimálně nutném počtu budov (s cílem snížit počet úřadoven, centralizovat fungování zasedacích místností, učeben a výukových prostor)a zlevnit provoz úřadu. Úřad má tři objekty. Jeden slouží Městské policii a Informačnímu centru, budova radnice soustřeďuje činnosti v oblasti samosprávné – péči o investice a údržbu majetku, správu majetku a bytového fondu a fungování uvolněných funkcionářů města. Třetí objekt centralizuje veškeré další aktivity určené pro občana (veškerý výkon státní správy a výkon samosprávy vůči občanům. Centrální pokladna funguje v hlavní budově, ale také v dalších dvou objektech jsou pokladny, takže občan nemusí problém hotovostní platby řešit jinde než záležitost s tím spojenou. Na hlavní budově funguje také oddělení klientského servisu, které kromě centrální pokladny obsluhuje také podatelnu a recepcí pro celý úřad (efektivní řešení co největšího okruhu činností pro klienty v jednom místě). V blízkosti všech objektů je možnost parkování (u centrální budovy bezplatné). Zastávka MHD pro veřejnost je v bezprostřední blízkosti budovy centrální budovy a do vzdálenosti 200 m od dvou dalších budov úřadu. Z hlediska rozmístění v rámci úřadu a dopravního napojení i možností občanů vyřídit záležitost od počátku do konce v daném konkrétním objektu považujeme tento způsob řešení za plně vyhovující. Vozový park města plně odpovídá potřebám úřadu a jeho rozmístění je provedeno s ohledem na sídlo uživatele (vozidla jsou parkována blízko budov, ve kterých sídlí příslušné odbory). Bylo zakoupeno elektrokolo pro přesun zaměstnanců v terénu (ekologické i ekonomické hledisko provozování).

Optimalizace úřadu probíhá na základě výsledků BI 2005 a to z hlediska nákladů, výkonnosti a kvality. Data jsou porovnávány se srovnatelnými městy a ve většině ukazatelů dochází ke zlepšování nebo vykazují lepší hodnoty než je medián.

Optimalizace úřadu probíhá i na základě porovnání dat z Benchmarkingové iniciativy 2005 a to z hlediska:

Nákladů: (namátkově lze uvést tyto oblasti)

 • na mobilní telefony:

  Náklady na provoz mobilních telefonů na jednoho zaměstnance  mají dlouhodobě klesající trend. V roce 2014 činily Kč 215,-, tj. o 85,5 % méně než v roce 2011, kdy jejich hodnota dosahovala Kč 1.491,-. . Medián v roce 2014 u sledovaných měst měl hodnotu Kč 958,-, tj. o Kč 743,- více, než vykazuje naše město. Tento výrazně klesající trend lze přičíst rámcové smlouvě s mobilním operátorem, která je vždy uzavírána na dva roky s vítězem výběrového řízení.

 • provozní náklady na 1 km

  U služebních vozidel byly v roce 2014 provozní náklady na 1 km Kč 4,77, zatímco v roce 2011 jsme vykazovali Kč 5,20. Medián srovnatelných měst byl v r. 2014 Kč 6,43, tj. o 26 % více, než vykazuje naše město. Tento mírně klesající trend je pravděpodobně důsledkem obměny vozového parku.   

 • výdaje na energie (teplo, el. energie, plyn, voda) na m2 podlahové plochy

  V roce 2011 činily výdaje na energie na m2 podlahové plochy Kč 391,-. V průběhu let 2012 a 2013 jsme zaznamenali mírně stoupající trend na Kč 453, resp. v roce 2013 Kč 462,-. Mírný pokles jsme zaznamenali až v roce 2014, kdy jsme vykázali hodnotu ve výši Kč 412,- na m2 podlahové plochy. Trend tohoto ukazatele kolísá, ale přesto se nám daří dosahovat hodnot nižších, než je medián srovnatelných měst, který v roce 2014 byl Kč 464,-. Naše výdaje tedy činí 88 % mediánu.

Výkonnosti:

 • počet pracovníků na 1 tis. obyvatel správního obvodu
  V počtu pracovníků na 1 tisíc obyvatel správního obvodu dlouhodobě náš úřad vykazuje hodnoty těsně pod mediánem srovnatelných měst. V našem případě se v roce 2014 jedná o hodnotu 1,663, která je o 8 % nižší než medián.Celkově se však jedná o velmi mírně stoupající trend, který je zapříčiněn vzrůstajícím počtem činností převedených státem na obec s rozšířenou působností.                                         
 • počet úkonů na jednoho pracovníka
  Sledujeme u pracovníků v agendách správních, dopravních, životního prostředí, obecního živnostenského úřadu, stavebního úřadu, místních poplatků, památkové péče, samosprávě a státní správě ve školství, sociálních dávek, atd. Na základě těchto údajů jsou upravovány pracovní náplně pracovníků, případně i počty pracovníků.

Kvality:

 • Ukazatelem kvality je počet zrušených rozhodnutí k počtu odvolání. Vedoucí jednotlivých odborů při výkonu státní správy sledují zrušená rozhodnutí, provádí rozbor příčin, které ke zrušení rozhodnutí vedly a přijímají konkrétní opatření tak, aby byly tyto příčiny odstraněny.
 • V rámci EMAS je optimalizace posuzována ještě z jednoho hlediska, a to z hlediska dopadu na životní prostředí. Při vytváření systému EMAS se mapovaly dopady činnosti MěÚ na životní prostředí. Na základě mapování byl nastaven systém opatření ke snížení vlivu organizace na životní prostředí a dosažení úspor. K tomu jsme si stanovili jako jeden z indikátorů ekologickou stopu MěÚ. V souvislosti se snižováním emisí do ovzduší probíhá napojování dalších objektů na centrální zásobování teplem a teplou vodou (odpadní teplo z Opatovic), používání čipových karet na MHD pro zaměstnance ke služebním pochůzkám na území města, elektrokolo apod.
 • Technické služby mají zpracovaný „malý audit“.
 • 1.1.B Monitorování a provádění optimalizace veřejných služeb a úřadu

Hodnota indikátoru:
ANO

Sebehodnocení +1?

Optimalizace úřadu probíhá na základě výsledků BI 2005 a to z hlediska nákladů, výkonnosti a kvality. Data jsou porovnávána se srovnatelnými městy a ve většině ukazatelů dochází ke zlepšování nebo vykazují lepší hodnoty než je medián.

Díky pružnému reagování na změny, které vyplývají z průběžného monitorování, a provádění optimalizace veřejných služeb předcházíme nedostatkům, které by mohly vznikat ve fungování služeb a úřadu.

Hodnocení oponenta +1?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • dlouhodobě dochází k hledání úspor v různých oblastech fungování MěÚ, příspěvkových organizací, ať již např. efektivnějším nákupem energií na burze, investicím do zateplování škol, školením v rámci energetického managementu nebo obnovou vozového parku za vozy s menší spotřebou; optimalizace se ale týká také poskytování sociálních služeb, které jsou plánovány dlouhodobě se zapojením uživatelů těchto služeb

Školy, sport, volný čas

 • v roce 2014 byla zpracována Koncepce rozvoje sportu, jejíž součástí je nastavení optimálního systému financování vzhledem ke klíčovým funkcím sportu a volnočasových aktivit a cílům SPRM
 • do roku 2009 proběhla zásadní změna a přizpůsobení počtu školských zařízení ve vztahu k demografickému vývoji (zejm. úbytek žáků) a od roku 2009 nastavený stav monitorován a prozatím se jeví jako vyhovující
 • každoročně jsou vyhodnocována demografická data dle ČSÚ a zpracována predikce potřeb z hlediska potřebných kapacit a systém je patřičně upravován

Sociální služby

 • díky dlouhodobému procesu komunitního plánování, zjišťování potřebnosti sociálních služeb a komunikací s uživateli a veřejností dochází k rozvoji a zefektivnění služeb sociální péče i prevence pro občany města. V Litoměřicích je v současné době poskytováno 43 registrovaných soc. služeb dle zákona 108/2006. Společně s registrovanými službami dochází i k rozvoji služeb souvisejících (rodinných, volnočasové aktivity pro seniory atd). Výstupem plánování na úrovni města, tedy na nejnižší možné úrovni, je komunitní plán reagující na skutečné potřeby a specifika dané lokality. KPSS pomáhá městu při alokaci finančních prostředků na činnost těchto služeb.

Městský úřad

 • Energetický management - stanovuje investice do infrastruktury, dlouhodobě přispívá ke snižování spotřeby energie (osvěta, inv. opatření) a nákladů na energie (sdružený nákup apod. - viz kapitola ŽP)
 • v roce 2013 bylo přistoupeno k optimalizaci nákladů na vozový park na základě analýzy stáří a průměrných ročních provozních nákladů; byly nakoupeny nové vozy a sníženy náklady na provoz městských vozidel (vyhodnocení nebylo prováděno)
 • město se v roce 2012 zapojilo do Benchmarkingové iniciativy a pravidelně vyhodnocuje výkon státní správy formou standardizovaných benchmarkových indikátorů; data jsou využívána k postupnému přijímání opatření v oblastech, kde jsou identifikovány významné odchylky od srovnatelně velkých měst
 • od roku 2012 je na MěÚ zaměstnán odborník na veřejné zakázky, který má na starosti optimalizaci výběrových řízení (metodické vedení, poradenství, asistence ostatním odborům, zpracování dokumentu k VŘ apod.)
 • k optiimalizaci přispěl o vybudování nového sběrného dvora prostřednictví dotace ze SFŽP; nyní je sběrný dvůr v centru města v docházkové vzdálenosti, a tedy dostupnější i pro občany bez OA
 • 1.1.B Monitorování a provádění optimalizace veřejných služeb a úřadu
Hodnota indikátoru 1.1.B:

ANO

Indikátor v SPRM:
C.II.3 Dosahovaná výkonnost sportovních klubů
C.I.2 Procento ne/umístěných dětí ve věku 3-6 let v MŠ
C.I.1 Průměrný počet žáků ve třídě ZŠ
C.I.3 Objem provozních prostředků z rozpočtu na podporu školství a vzdělávání
C.II.2 Objem prostředků z rozpočtu města na podporu sportu a volnočasových aktivit
E.II.1 Index efektivnosti dle Benchmarkingové iniciativy
E.I.4 Podíl investic k celkovým výdajům

+1

Ve sledovaném období byly hledány možnosti úspor a bylo investováno do řady opatření (např. zateplování budov) a proces (Komunitní plánování soc. služeb), které přispěly úsporovám, resp. efektivnímu nakládání s veřejnými prostředky. Od roku 2011 je systémově zaváděn energetický management a byly zpracovány analytické podklady pro návrhy další optimalizace. Je třeba nadále rozvíjet zejm. návratné projekty, sledovat spotřebu energií v budovách, zavést koncepci obměny vozového parku směrem k nízkoemisní dopravě a dále snižovat provozní náklady města při zachování či zvyšování kvality poskytovaných služeb.

1.1.6 Existuje provázanost investic se schválenými rozvojovými dokumenty?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
 • Kromě rozpočtového výhledu pořádáme porady vedení města a některých vedoucích odborů k projektovým záměrům a investičním akcím, které jsou připravovány s výhledem pro období 1-5 let . Tyto projektové záměry budou posouzeny strategickým týmem pro udržitelný rozvoj z hlediska socioekonomického hodnocení.
 • 1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města

ANO

Sebehodnocení +1?

Vzhledem k novému SPURCH  předpokládíáme, že dojde ke zlepšení v provázání strategie s návrhy investic prostřednictvím Akčních plánů; je třeba intenzivně začít pracovat na uvedení nových metodických pokynů do praxe.

Hodnocení oponenta +1?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • Jednou z důležitých součástí projektu MISTRAL je rovněž příprava strategického dokumentu - investiční výhled - který Městský úřad Litoměřice propojuje střednědobý a dlouhodobý finanční výhled a plánované strategické projekty (tedy kapitálové výdaje v podobě klíčových investic), které naplňují dlouhodobou vizi SPRM. Tento investiční výhled zahrnuje seznam plánovaných projektů, předpokládanou výši financování, zdroj financování a další důležité údaje nutné pro zajištění potřebných finančních prostředků ve vazbě na předpokládané příjmy v předmětném období a možnosti dotačních programů v letech 2014-2020. Rovněž stanovuje, které projekty podléhají hodnocení dle výše zmíněné Metodiky a dalšímu vyhodnocení, jako je CBA/CUA analýza či studie proveditelnosti apod.
 • viz hodnocení dopadů projektů na UR
 • rozpočet na příslušný rok je provázán se SPRM a Akčním plánem
 • 1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města
Hodnota indikátoru 1.1.C:

ANO

+1

Ve sledovaném období došlo ke zlepšení v provázání zejména SPRM s návrhy investic prostřednictvím Akčních plánů; je třeba nicméně nadále pracovat na užší vazbě SPRM, plánování projektů, dlouhodobém finančním výhledu s ohledem na finanční limity rozpočtu (plán oprav a údržby nemovitého majetku) a finanční příležitosti (programy EU), na programové prohlášení vedení města a rovněž se zohledněním Auditu UR a výsledků monitorovaných indikátorů startegického plánu.

1.1.7 Existuje provázanost provozního rozpočtu a výhledu s činnostmi obsaženými ve schválených rozvojových dokumentech?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Při zpracování RV vždy vycházíme z přijatých, či připravovaných strategických dokumentů. Z konkrétních akcí promítáme ty, které jsou připravené a lze stanovit jejich finanční náklady. V ostatních případech pak do výhledu zakomponujeme souhrnné objemy výdajů na danou oblast.  Čísla jsou stanovena v příloze č. 4 (viz celý přiložený výhled, který i v úvodní části uvádí dokumenty, ze kterých se při zpracování vychází). 

příloha - Rozpočtový výhled 2015 - 2018

Sebehodnocení +1?
Hodnocení oponenta +1?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • prostřednictvím Akčního plánu je zajištěna vazba mezi rozvojovými dokumenty a rozpočtem na příslušný rok; hodnocení socieokonomických a environmentálních dopadů zahrnuje rovněž posouzení vazby na SPRM a klíčové koncepce, plány atd.; pokud návrhy projektů či investiční záměry nejsou v souladu s těmito dokumenty, nemůže být záměr doporučen ze strany STUR ke schválení a zařazení do rozpočtu města;
 • rozpočet se ve svých kapitálových výdajích zaměřuje na realizaci priorit SPRM
+1

Ve sledovaném období došlo ke zlepšení provázání rozpočtu s rozvojovými dokumenty; nadále je třeba posílit strategických charakter této vazby a vytvořit dlouhodbý plán investic (budoucí závazky) úzce provázaný s plánem oprav a údržby (stávající závazky), energetickým plánem (možné úspory), budoucím plánem udržitelné mobility, KPSS a dalšími dokumenty; nedílnou součástí tohoto úsilí je čitelnost a transparentnost těchto procesů, resp. jejich výstupů, a pravidelná informovanost veřejnosti o budoucích záměrech opřená o analytické podklady, studie, výstupy z veřejných projednání a další relevantní zdroje informací.

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

(dělat věci správně, systematický manažerský postup k řešení slabých stránek udržitelného rozvoje)
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Sebehodnocení +1?
Hodnocení oponenta +1?
Bez komentářů či doporučení

Poznámka nad rámec tohoto hodnocení pro příští hodnocení: Prokazovat schopnost města reagovat na mimořádné situace a výzvy (např. klimatické změny)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení realizátora MA21 Hodnocení oponenta
1.2.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska provádění, a to včetně přístupu města k zásadám zdravého finančního řízení (provozní přebytek, systém vnitřní kontroly – 3E, využívání příležitostí a snižování rizik atd.)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Významným nástrojem pro zlepšování výkonnosti a efektivnosti úřadu spolu se zlepšením kvality poskytovaných služeb občanům jsou různé metody řízení kvality. Sektor veřejné správy je totiž značně odlišný od soukromého sektoru, z pohledu způsobu řízení a požadavků na jednotlivé pracovníky. Hlavním klientem i kritikem současně je občan sám, tedy je potřeba vždy rozhodnout, které požadavky jsou objektivně prospěšné pro rozvoj města a spokojenost občanů. Dalším specifikem práce samosprávy je politická vůle zastupitelů a jejich volebních cílů.

Organizace definovala prostřednictvím jednotlivých odborů své klíčové procesy. Některé z nich byly opět upravovány, byly vypracovány mapy procesů, probíhá jejich aktualizace. Od roku 2007 již sledujeme kvantitu a kvalitu těchto procesů. Naším cílem je vyřízení požadavků občanů v krátkém časovém úseku bez zbytečných průtahů a s využitím moderní technologie a moderních systémů a metod řízení k co nejvyšší spokojenosti všech zúčastněných stran, tedy klienta i úřadu.

Pro hodnocení příspěvkových organizací a obchodních společností města jsou na vnitřním systému Mana Desk umístěny směrnice a systémy hodnocení: Řízení příspěvkových organizací, jejich finančního hospodaření, Pravidla pro odměňování ředitelů v oblasti kulturní a sociální, Pravidla odměňování ve školství - ředitelů. Pro oblast UR máme nově zpracováno Hodnocení výchovy pro udržitelný rozvoj v MŠ a ZŠ města Chrudim.

 • 1.2.B Orientace na občany / zákazníky
 • 1.2.C Výkonnost a kvalita

Hodnota indikátoru 1.2.2B.:

(verbální - ano/ne)
ANO

 

Hodnota indikátoru 1.2.C.:

(verbální - ano/ne)
ANO

 

 

Sebehodnocení +1?

Město se řídí standardními směrnicemi pro tvorbu rozpočtu a finanční řízení.

Pro aktivní komunikaci s občany při vyřizování jejich záležitostí a jejich informování o dění ve městě se snažíme hledat a využívat všechny dostupné prostředky.

Pro činnost úřadu a všech organizací města máme stanoveny výkonnostní a kvalitativní parametry, které pravidelně vyhodnocujeme.

Hodnocení oponenta +1?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • pro efektivní zajištění procesů směřujících od definování strategických priorit, po jejich jejich promítnutí do jednotlivých činností MěÚ a jeho organizací, jsou v Litoměřicích uplatňovány vybrané metody kvality řízení určené zejm. pro veřejnou správu a realizovány specifické projekty na zvyšování kvality veřejné správy:
 • v letech 2009-2012 byl realizován projekt 53 - CAF, procesní mapy, školení, analýza procesního řízení
 • v letech 2011-2012 byl realizován projekt MARUEL - strategický plán, strategický tým, základní nastavení strategického řízení
 • v letech 2013-2014 je realizován projekt MISTRAL - implementace strategického řízení, vznik nebo inovace metodik (strategické řízení, strategický tým, Akční plán, hodnocení dopadů projektů na udržitelný rozvoj); školení klíčových zaměstnanců, zavádění principů strat. řízení do činnosti jednotlivých odborů a organizací města

Metody kvality ve veřejné správě

 • v roce 2013 vstoupilo město do tzv. Benchmarkingové iniciativy, což bylo jedno z doporučení vycházející z analýzy projektu č 53 (zvyšování kvality VS) a rovněž jde o reakci na potřebu se porovnat s ostatními municipalitami a sledovat náklady na realizaci agendy MěÚ s cílem zvyšovat jeho efektivnost
 • v roce 2014 byla zavedena aplikace In city, která umožňuje dostupnost všech informací a oznámení z MěÚ online do mobilního telefonu
 • od roku 2007 je pravidelně vydáván Radniční zpravodaj, který informuje o dění ve městě a práci radnice a městského úřadu (popsat vývoj od r. 2002, pokud je - E.Břeňová)
 • významným krokem k informovanosti a otevřenosti MěÚ přispělo také zveřejňování podkladů (od 2012) pro rozhovodání v zastupitelstvu města v předstihu na webových stránkách města (dříve byly podklady zasílány jen členům ZM), od roku 2015 také vč. zápisů
 • v roce 2014 došlo k vytvoření nových webových stránkách města, které přispěly k lepší prezentaci informací a zkvalitnění uživatelského rozhranní
 • městský úřad poskytuje v rámci řady projektů školení pro zaměstnance, nad rámec povinných školení ze zákona, ke zvyšování klíčových kompetencí
 • město má dlouhodobě zřízenu pozici interního auditora, který provádí kontrolu procesů a jejich souladu se zákonem, jak na MěÚ, tak u příspěvkových organizací města
 • město je dlouhodobě (od r. 2002) zapojeno do programu Místní Agenda 21 - postup dle metodiky MŽP - obhájení kategorie „B“ a směřování ke kategorii „A“, díky které dochází k pravidelnému zapojování veřejnosti a klíčových aktérů do rozvoje města
 • energetický management - viz kapitola 1.1
 • 1.2.B Orientace na občany / zákazníky
 • 1.2.C Výkonnost a kvalita
Hodnota indikátoru 1.2.B:

ANO

Hodnota indikátoru 1.2.C:

ANO

Indikátor SPRM
E.II.1 Index efektivnosti dle Benchmarkingové iniciativy
E.II.4 Výsledky užívaných metod kvality řízení
E.IV.2 - Získat a udržet standard kvality MA21 kategorie „A“

1.2.2 Existují přiměřená vnitřní pravidla pro zadlužování města a jsou tato pravidla dodržována?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Zastupitelstvo města vydalo „Pravidla pro zadlužování města Chrudim“, kterými deklaruje záměr nezadlužovat hospodaření města Chrudim nad rámec reálných finančních možností města a s cílem zachovat zdravé finanční hospodaření a minimalizovat rizika tak, aby nedošlo k situaci, kdy město nebude schopno řádně splácet svoje závazky spojené s umořováním dluhů vzniklých způsoby popsanými v těchto pravidlech.

Tato „Pravidla“ byla ZM schválena dne 17.12.2012 – Z/91/2012

Město Chrudim provádí každoročně pravidelně v rámci závěrečného účtu vyhodnocení pravidel zadlužování. Provedeno bylo za roky 2012-2014 (viz závěrečný účet města za dané roky na webu města) http://www.chrudim.eu/mesto/financni-dokumenty/zaverecny-ucet-mesta-za-rok-2014.html, připravujeme vyhodnocení také do ZÚ 2015 (přiložen připravený dokument).

Město Chrudim také disponuje „dotačními pravidly“.

Zásady finančního hospodaření města Chrudim 7/2011 – zveřejněno na intranetu města

 • Řízení příspěvkových organizací města SM013, 2. vydání - zveřejněno na intranetu města
 • Dotační pravidla města Chrudim ke dni 1. 1. 2012 - zveřejněno na intranetu města

Dotační pravidla města Chrudim upravují specifikaci individuálních dotačních titulů, postupy při zpracování, podávání žádostí o dotace a centrální registr dotací.

Tato pravidla závazně upravují postup města a MěÚ Chrudim, Městské policie Chrudim a příspěvkových organizací města při zpracování a podávání žádostí o individuální dotační tituly (mimo běžné opakující se dotace), stanovují zásady a kriteria pro podávání žádostí, vymezují odpovědnost za jednotlivé etapy realizace dotačních projektů, jejich vyhodnocení a evidenci. Zaveden byl „Centrální registr dotací“, který obsahuje evidenci veškerých dotačních titulů města Chrudim (v souladu s platnou legislativou v oblasti účetnictví – dotací přijatých (žádaných), dotací poskytnutých z rozpočtu města a dotací průtokových, které město realizuje).

Kontrolu dodržování pravidel provádí Finanční výbor Zastupitelstva města. Vnitřní a veřejnosprávní kontrola dodržování těchto pravidel je prováděna v souladu s platným kontrolním řádem města Chrudimě.

příloha - ZPRÁVA O ZJIŠTĚNÍCH Z VYKONANÉHO AUDITU - předmět interního  auditu:„Prověření dodržování Dotačních pravidel města Chrudim“

Centrální registr dotací je plně funkční a výstupy z něj (přehledy dotací) jsou každý rok součástí závěrečného účtu města (viz ZU publikované na webu města).

příloha - Podrobný přehled o poskytnutých dotacích dle oblastí a příjemců

Pro doplnění předkládáme výstupy z roku 2014. Na závěrečném účtu 2015 se teprve bude začínat pracovat a podklady budou k dispozici až v rámci celkového dokumentu. Dotační pravidla v praxi z hlediska podávání žádosti o dotace jsou pracovním materiálem pro celý úřad, postupuje se podle nich při přípravě podání žádosti, vyplňovány jsou příslušné přílohy, ke kterým se vyjadřují odbor finanční i administrátor dotace. Finanční výbor se pak zabývá návrhem podání dotací s celkovými náklady nad 1 mil. Kč a přijímá k nim usnesení (viz zápisy z jednání FV za rok 2015, zveřejněné na webu města) - http://www.chrudim.eu/mesto/vybory-zm-komise-rm-a-osadni-vybory/zapisy-z-jednani-financniho-vyboru.html,

příloha - Zadlužení města 2014 – vyhodnocení zásad stanovených v Pravidlech pro zadlužování města Chrudim

příloha - Zadlužení města 2015 – vyhodnocení zásad stanovených v Pravidlech pro zadlužování města Chrudim

 • 1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování

Hodnota indikátoru:
ANO

Sebehodnocení +1?

Město Chrudim má pravidla pro zadlužování.

Všechny stanovené zásady a postupy byly dodrženy. Ukazatele splňují stanovené limity a proti roku 2014 se zlepšily. Není třeba přijímat žádná opatření pro další období, pouze pokračovat ve sledování ukazatelů a plnění schválených pravidel.

Hodnocení oponenta +1?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Zásady finančního hospodaření

Zásady finančního hospodaření sestávají z několika součástí:

 • řeší směrnice pro tvorbu, projednávání a vyhodnocování rozpočtu (č. 5/2005) - popisuje proces tvorby rozpočtu na příslušný rok, tj. konkrétní časový harmonogram přípravy rozpočtu a úkoly a odpovědnosti zúčastněných stran (tj. příslušných odborů a orgánů města)
 • sestavování běžného (provozního) rozpočtu města je prováděno s cílem zajistit jeho kladnou bilanci umožňující další rozvoj města - tj. po dohodě s vedením města a finančním výborem stanovuje ekonomický odbor limity běžných výdajů pro jednotlivé odbory
 • ekonomický odbor zároveň sestaví pro vedení města a finanční výbor celkový přehled o příjmech a výdajích běžného rozpočtu na příslušný rok
 • v oblasti kapitálového rozpočtu (tj. velkých investic) probíhá zařazování investic příslušnými odbory ve vazbě na rozpočtový výhled města - rozpočtový výhled města je ve spolupráci s odbory a vedením města ekonomickým odborem průběžně aktualizován
 • návrhy rozpočtů jednotlivých odborů jsou projednávány ve finančním výboru - po projednání jednotlivých variant a uzavření konečného návrhu rozpočtu na následující rok ve finančním výboru překládá ekonomický odbor návrh rozpočtu na jednání zastupitelstva města ke schválení; součástí tohoto procesu je od roku 2013 rovněž příprava Akčního plánu, který se zaměřuje zejm. na významné kapitálové výdaje.
 • závěrečný účet rozpočtu města

Specifické metodické dokumenty pro příspěvkové organizace

 • směrnice určující hospodaření PO - určuje zásady hospodaření s příspěvkem zřizovatele (procesy, plány apod.); zřizovatel (RM,ZM) toto hospodaření schvaluje v rámci standardního rozpočtového procesu (dle zákona o obcích)

Grantové a dotační programy města

 • v roce 2013 byla (v rámci projektu MISTRAL) zpracována souhrnná analýza stavu grantových programů města (nejedná se o dotace organizacím plynoucích z rozpočtu města, ale zvláštní finanční podporu pro různé cílové skupiny v gesci vybraných odborů) a návrh na sjednocenou metodiku (pravidla) grantových programů a jejich online / digitální podobu
 • v roce 2014 byly vytvořeny jednotné formáty pro jednotlivé grantové programy: a) integrovaný grantový systém Zdravé město
  b) grantový systém odboru školství, kultury, sportu památkové péče
  c) grantový systém odboru sociálních věcí a zdravotnictví
  a vznikla informační brožura o nabídce grantů vydaná v roce 2014
 • v roce 2015 bude zaveden online portál a systém registrace a vyhodnocování projektových žádostí s cílem zlepšení uživatelského komfortu, zjednodušení administrace pro žadatele i poskytovatele, vyšší transparentnosti a lepší informovanosti o možnostech finanční podpory ze strany města
 • nová podoba grantových systémů bude také mj. eliminovat dvojité financování, zajistí lepší vazbu na prioritní cíle SPRM a specifické cíle jednotlivých poskytovatelů (např. každoročně vyhlašované priority Plánu zlepšování Zdravého města či TOP 10 problémů z veřejného fóra)

Rozpočty za roky 2002-2014 viz: https://www.litomerice.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta

 • 1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování
Hodnota indikátoru 1.2.A:

ANO

Indikátor SPRM
E.I.1 Podíl získaných finančních prostředků k běžným příjmům města
E.I.2 Ukazatel zadlužování
E.I.3 Hodnota majetku města
E.I.4 Podíl investic k celkovým výdajům

+1

Město Litoměřice dlouhodobě dosahuje nadstandardních výsledků z hlediska finančního řízení a není zadluženo. Rovněž patří k městům s velmi vysokým podílem získaných dotací, což se pozitivně projevilo na rozvoji města zejm. v poslední dekádě. Město se řídí standardními směrnicemi pro tvorbu rozpočtu a finanční řízení, a v posledních pěti letech dochází k významnému posunu směrem k transparentnosti a otevřenosti rozpočtového procesu. Významným posunem je rovněž systematizace grantových programů města, ke které došlo v roce 2014 a jež bude dále rozvíjena jako online systém s maximální transparentností a uživatelsky přátelským rozhraním. Do budoucna je žádoucí tento trend udržet a zajist dlouhodbě udržitelné financování rozvoje města a jeho aktivit.

1.2.4 Prokazuje městský úřad a klíčové organizace města při běžném chodu výkonnost a kvalitu (např. pomocí zlepšujícího se trendu nebo pomocí benchmarkingu)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Propojením zavedených metod kvality (CAF a místní Agenda 21) získalo město objektivní a kvalitní informace o chodu úřadu v dané době a díky jeho vstupům a výsledkům bylo tedy možno vysledovat konkrétní možnosti a způsoby vylepšení každodenních i dlouhodobých činností a úkolů. V konečném důsledku to tedy znamená naplnění vize a priorit (cílů) úřadu. Toto propojení zavedených metod však nelze realizovat bez zapojení většiny podřízených úředníků. Z tohoto důvodu byly realizovány kurzy jednak pro vedoucí odborů (v rámci manažerského řízení) a jednak pro ostatní úředníky (v rámci řízení lidských zdrojů). Součástí těchto školení byly i kurzy zlepšující komunikační dovednosti jednotlivých zaměstnanců. Byla vyřešena i praktická zastupitelnost zaměstnanců tak, aby nedocházelo k dlouhodobým výpadkům v jednotlivých činnostech. Pro zefektivnění plnění činností a úkolů organizace bylo mimo jiné nutno identifikovat strategické partnery dle jednotlivých oblastí.

Výsledkem propojení CAFu a MA 21 - zavedeny dotazy a odpovědi na webu (možnost komunikace občanů s vedením města), vyvolávací a objednací systém, zkvalitněn informační systém v budově MěÚ, bezbariérový přístup, instalace bezbariérové plošiny pro handicapované občany, zasílání varovných SMS v záplavových zónách, informace občanů SMS, e – mailem o vyřízení jejich záležitosti (občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz), rozšířena provozní doba úřadu na všechny dny v týdnu, zřízena protikorupční linka, aplikace veřejné zakázky, kde úřad informuje o svých investičních záměrech, kde se mohou jednotlivé podnikatelské subjekty nahlásit jako zájemci o realizaci konkrétního záměru, informace o zakázkách, které město Chrudim již byly realizovalo, centralizace budov MěÚ, centrální evidence smluv a rovněž i centrální registr dotací apod. Akčními plány zlepšování bylo od r. 2005 stanoveno 56 aktivit, které byly a jsou průběžně plněny a vyhodnocovány v rámci následných sebehodnotících zpráv.

Poslední sebehodnocení v rámci CAF proběhlo v roce 2015 (ve dvouletém intervalu). Plánujeme ale návrat ke každoročnímu hodnocení.

Každé 2 – 3 roky je prováděn průzkum Společných evropských indikátorů – ECI - A1 – Spokojenost občanů s místním společenstvím, A3 – Mobilita a místní přeprava cestujících, A4 – Dostupnost místních společenství a B6 – Cesta dětí do školy. Součástí dotazníku k indikátoru A1 jsou i otázky týkající se spokojenosti občanů s fungováním MěÚ Chrudim. Jejich vyhodnocení je součástí souhrnné zprávy.

http://www.chrudim.eu/public/File/ECI_A1_2007.pdf - str. 7
http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vysledky_a1_a3_cr_2010.pdf - str. 10 - 11
http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vysledky_chrudim_a1_2011.pdf - str. 14

Organizace pružně reagují na potřeby svých klientů : např. Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim zavedlo 24 hodinovou pracovní dobu, využívá signál v tísni, ZŠ Dr.J.Malíka přizpůsobila začátek vyučování potřebám dojíždějících žáků – začínají v 8,15 hodin. apod.

Je sledována kvalita poskytované práce – tedy výsledky rozhodovacího procesu. Vedoucí jednotlivých odborů při výkonu státní správy sledují zrušená rozhodnutí, provádí rozbor příčin, které ke zrušení rozhodnutí vedly a přijímají konkrétní opatření tak, aby byly tyto příčiny odstraněny. Opakovaně jsme provedli analýzu rizik včetně vyhodnocení, zpracovali nový katalog rizik a na základě výsledků jsme provedli odpovídající změny snižující zjištěná rizika (např. aktualizace Směrnice pro hospodářské dispozice a oběh dokladů).

V roce 2007 se město zapojilo do Benchmarkingové iniciativy 2005 a v současné době je členem pracovní skupiny „B“. Výsledky porovnávání vypovídají o úrovni výkonnosti a efektivitě práce zaměstnanců v každé jednotlivé agendě. Vedoucí odborů provedli analýzy, na základě kterých specifikovali silné a slabé stránky sledované agendy a navrhli opatření ke zvýšení její efektivnosti a výkonnosti. Pro porovnávání jsou k dispozici údaje od roku 2005.

Výkonnost a kvalita ve veřejné správě byla oceněna i řadou cen:

 • Získání resortní ceny MV ČR za kvalitu ve veřejné správě „Organizace dobré veřejné služby v letech 2006 - 2010“(stříbrný stupeň) za aplikaci MA21 (kategorie B)
 • „Organizace dobré veřejné služby za rok 2007, 2009 a 2010“ za realizaci modelu CAF (stříbrný stupeň).
 • V roce 2008 resortní cena MV ČR za inovaci ve veřejné správě – zavádění systému EMAS.
 • V roce 2010 resortní ceny MV ČR za kvalitu ve veřejné správě „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby” – (bronzový stupeň).
 • V roce 2011 - Cena Ministerstva vnitra České republiky „Za organizaci dobré veřejné služby“ Městskému úřadu Chrudim za aplikaci metod: Stříbrnou cenu za kvalitu ve veřejné správě za aplikaci místní Agendy 21, Stříbrnou cenu za kvalitu ve veřejné správě za implementaci modelu CAF – Společného hodnotícího rámce a Bronzovou cenu za kvalitu ve veřejné správě za aplikaci systému EMAS
 • V roce 2012 - Cena Ministerstva vnitra České republiky „Za organizaci dobré veřejné služby“ Městskému úřadu Chrudim za aplikaci metod: Stříbrnou cenu za kvalitu ve veřejné správě za aplikaci místní Agendy 21, Stříbrnou cenu za kvalitu ve veřejné správě za aplikaci systému EMAS.

The LivCom Awards je prestižní mezinárodní soutěží, která se věnuje udržitelnému rozvoji, kvalitě života a životnímu prostředí ve městech. V rámci soutěže, která se koná již od roku 1997, se hodnotí přístup měst a obcí k jednotlivým kritériím udržitelného rozvoje, kterými jsou zvelebování krajiny, péče o kulturní dědictví, ekologicky citlivá praxe, zapojování veřejnosti, zdravý životní styl a plánování budoucnosti.

Úspěchy města Chrudim v rámci této soutěže:
http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/livcom.html ; http://www.livcomawards.com/

Hodnocení oponenta +1?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Benchmarkingová iniciativa

viz metody kvality ve veřejné správě

Energetický management

město vyhodnocuje kvalitu řízení specificky v oblasti nakládání s energiemi - viz oblast 1.1.

Strategický plán

viz oblast 1.1

ECI indikátory

město již od roku 2007 pravidelně provádí průzkum pokojenosti dle evropských standardizovaných ECI indikátorů, které měří spokojenosti obyvatel v různých oblastech rozvoje města; jedná se o indikátor A.1 - "Spokojenost občanů s místním společenstvím“

viz Zpráva ECI viz http://zdravemesto.litomerice.cz//images/stories/file/indikatory_UR/Vysledky_LTM_A1_Spokojenost_2014.pdf

Ceny za kvalitu VS

město se v posledních letech (min. od r. 2011) pravidelně zúčasňuje soutěže ministerstva vnitra o cenu za kvalitu a inovaci ve veřejné správě a získalo již několik ocenění

viz Ceny za kvalitu ve veřejné správě 2005-2013 - viz: http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-podpora-zavadeni-kvality-ve-verejne-sprave.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

Měření spokojenosti zaměstnanců MěÚ

v rámci projektu 53 na zvyšování kvality veřejné správy byla provedena anketa spokojenosti zaměstnanců MěÚ a od roku 2014 je zaveden elektronický systém a anketa probíhá každoročně a je předávána tajemníkovi a starostovi města

+1

Ve sledovaném období došlo k zásadnímu posunu ve sledování výkonnosti MěÚ zejména zavedením energetického managementu, aplikcí vybraných metod kvality, sledováním trendů pomocí indikátorů strategického plánu. Výkon úřadu je od roku 2013 rovněž sledován pomocí benchmarkingu, ale také měřením spokojenosti zaměstnanců MěÚ. Do budoucna je třeba pokračovat v měření efektivity a zejména v realizaci konkrétních opatření vyplývajících z předchozích analýz kvality MěÚ jako je např. zkvalitnění personální politiky, vzdělávání zaměstnanců, zvyšování míry elektronizace apod. Významným posunem bude zpracování dlouhodobé koncepce rozvoje úřadu vycházející z priorit strategického plánu města.

1.2.6 Chová se úřad a organizace města ekologicky?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Od roku 2009 má město Chrudim zaveden systém EMAS, který pravidelně jednou za tři roky ověřuje akreditovaná organizace a každoročně provádí kontrolu aktualizovaného Enviromnetálního prohlášení.

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)  je systém kvality řízení úřadu (nebo i jiné organizace) z hlediska jeho vlivu na životní prostředí. Cílem systému EMAS je minimalizovat dopady činnosti úřadu na životní prostředí a beze zbytku plnit všechny zákonné předpisy v oblasti životního prostředí. Zjednodušeně lze říci, že systém EMAS zavádí do procesů rozhodování a řízení úřadu kritérium dopadu jeho činností na životní prostředí s cílem tyto dopady snížit a v řízení úřadu zavést postupy šetrné k životnímu prostředí. Hlavním důvodem pro zavedení systému EMAS bylo zejména to, aby byly při činnosti úřadu uplatňovány principy udržitelného rozvoje a zaveden šetrnější přístup k životnímu prostředí.

Do systému EMAS jsou také zapojeny všechny mateřské školy, dvě základní školy, Centrum sociálních služeb a pomoci, Technické služby a Sportoviště města. U těchto organizací bylo provedeno environmetální přezkoumání, byla navržena opatření ke zlepšení jejich chování ve vztahu k životnímu prostředí a bylo zpracováno Environmentální prohlášení.

http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/emas.html

Od roku 2014 je zaveden Energetický management a od roku 2015 zřízena nově pozice energetického manažera.  Město nyní nově monitoruje stav spotřeby v jednotlivých budovách města a jeho organizacích; analyzuje tuto spotřebu a celkový stav budov a doporučuje vedení města vhodné investice. V realizaci je projekt EPC. V budovách MěÚ a příspěvkových organizací ch jsou umístěny nádoby na separovaný odpad (papír, plast, sklo,hliník), na vybraných místech dále drobné elektro a baterie. Pro městské budovy i příspěvkové organizace i obchodní společnosti je zajištěn sdružený nákup energií - elektrika, plyn .

MěÚ rovněž finančně a odborně podporuje vzdělávání k ochraně ŽP – v rozpočtu je schválena položka na ekologickou výchovu a osvětu.

Je možné využít i indikátory k SPURCH - ekologická stopa města, uhlíková stopa města a k EMAS - ekologická stopa MěÚ.

Město se zapojilo doPaktu starostů a primátorů - Máme zpracované Zhodnocení současného stavu produkce energie a energetické spotřeby včetně identifikace potenciálů úspor a využití obnovitelných zdrojů energie ve městě Chrudim -

příloha - Zhodnocení současného stavu produkce energie a energetické spotřeby včetně identifikace potenciálů úspor a využití obnovitelných zdrojů energie ve městě Chrudim

http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/es_meu_chrud_2015.pdf

http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/ekologicka_stopa_mesta_chrudim_2015.pdf

http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/uhlikova_stopa_mesta_2015.pdf

http://www.chrudim.eu/mesto/energeticka-politika-mesta.html

 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání

Hodnota indikátoru:
Udržení certifikovaného systému EMAS: ANO

Energetický management - ANO
 

Sebehodnocení +1?

V rámci úřadu i organizací zřizovaných městem máme nastaveny mechanismy pro kontrolu a dodržování zákonů, stanovených pravidel, ale i jejich naplňování z hlediska úspornosti a neplýtvání.

Uplatňujeme systém EMAS. NOvě byl zaveden systém energetického managementu a zřízena pozice energetického manažera.

Hodnocení oponenta +1?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Energetický management

 • viz oblast 1.1

Odpady

 • v budovách nebo v bezprostředním okolí budov MěÚ a PO jsou umístěny nádoby na separovaný odpad (papír, plast, sklo,), na vybraných místech dále drobné elektro a baterie
 • začíná se převracet poměr netříděného a tříděného odpadu ve prospěch tříděného odpadu
 • MěÚ rovněž finančně a odborně podporuje vzdělávání k ochraně ŽP
 • v roce 2013 byl otevřen nový sběrný dvůr v majetku města, který umožnil navyšování množství ukládaného odpadu
 • pro městské budovy i PO je zajištěn rovněž sdružený nákup energií a důsledná kontrola a sledování spotřeby energií skrze energetický management

Evidence odpadů dostupná na Odboru ŽP

 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání
Hodnota indikátoru 1.2.D:

ANO

Indikátor SPRM:
B.III.1 Ekologická stopa města
B.III.2 Ekologická stopa úřadu a jeho organizací
B.III.3 Podíl separovaného odpadu v %
E.I.4 Podíl investic k celkovým výdajům

+1

Ve sledovaném období byly provedeny kroky směřující k vyšší míře třídění odpadů, úsporám energie a snížení emisí škodlivých látek. Do budoucna je plánováno zavedení systému EMAS, který pokryje celý systém nakládání s odpady a energiemi a doplní existující energetický management. V případě dostupných prostředků je uvažováno o celkové ekologizaci vozového parku (CNG, elektromobily). Dodržování zákonů a vnitřních pravidel je součástí interního auditu města.

1.2.7 Přijímá úřad a organizace města opatření proti nehospodárnému zacházení se zdroji?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
 1. elektrokolo pro zaměstnance
 2. snížení nákladů na údržbu vozidel nákupem nových aut
 3. přechod na jednotného dodavatele el.energie pro všechny organizace města na základě výběrového řízení
 4. Technické služby provádějí postupnou výměnu žárovek na veřejném osvětlení za žárovky úsporné
 5. instalace pohybových senzorů v budovách MěÚ – úspora el. energie
 6. uzavření nové rámcové smlouvy s mobilním operátorem
 7. čipové karty na MHD
 8. napojení nových objektů na horkovod – odpadní teplo
 9. úspora ve vzdělávání – zajišťování školení v budově MěÚ
 10. úspora kancelářských potřeb – sledování spotřeby a pravidelné vyhodnocování
 11. pořízení noteboků pro ZM – elektronický systém dokumentů pro RM a ZM
 12. postupná výměna žárovek za úsporné v budovách MěÚ
 13. směrnice o veřejných zakázkách – zveřejňovaní VZ od 200 000,- Kč na internetu
 14. uspořádání elektronické aukce na nákup hlasovacího zařízení pro ZM
 15. renovace tonerů (opětovné plnění) cca u 99%
 16. účast v Benchmarkingové iniciativě 2005
 17. mailová korespondence a využívání datových schránek
 18. výměny stávajících oken za plastová v budovách MŠ a ZŠ – 8 školy
 19. výměna střešní krytiny na budově ZŠ
 20. vrt studny pro umělé zavlažování trávníku na SK Chrudim
 21. Systém elektronické rezervace služebních aut – sdílené spolujízdy
 22. systém EPC
 23. výměna osvětelní ve třídách na ZŠ za osvětlení LED
 24. instalace perlátorů - úspora vody
 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání

Hodnota indikátoru:
2012: Počet opatření proti plýtvání - 22

 2015: Počet opatření proti plýtvání - 24

Sebehodnocení +1?

V rámci úřadu i organizací zřizovaných městem máme nastaveny mechanismy pro kontrolu a dodržování zákonů, stanovených pravidel, ale i jejich naplňování z hlediska úspornosti a neplýtvání.

Hodnocení oponenta +1?

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

(správně komunikovat)
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Sebehodnocení +1?
Hodnocení oponenta +1?
Doporučení pro příští hodnocení: V rámci mapy rizik vyhodnotit též korupční rizika (nejen pro úřad, ale také pro veřejnoprávní korporaci Město Chrudim).
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení realizátora MA21 Hodnocení oponenta
1.3.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ (viz obrázek) z hlediska správné komunikace?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim je členem NSZM ČR od roku 2001 a přijalo tak principy otevřenosti úřadu a komunikace s veřejností. Každoročně pořádá řadu osvětových kampaní a akcí, tematických kulatých stolů či veřejných projednání. Zavádíme principy udržitelného rozvoje, strategického řízení a plánování do činnosti úřadu.  Většina akcí je pořádána za účasti zástupce vedení města, je patřičným způsobem medializována. Zapojování  veřejností je zakotveno i v organizačním řádu MěÚ Chrudim. V rámci projektu Zdravé město a MA 21 uplatňujeme různé metody zapojování veřejnosti  – plánovací setkání, kulaté stoly, veřejná projednávání, fóra mladých, využíváme ankety i přímá oslovení občanů.

Územní plán se ze zákona projednává s veřejností vždy.

 • 1.3.A Veřejná projednávání

Hodnota indikátoru 1.3.A:

 

Počet setkání s veřejností:

 • 2011: 17
 • 2012: 19
 • 2013: 25
 • 2014: 18
 • 2015:26

(kulaté stoly, plánovací setkání, veřejná projednání, setkání s obyvateli místních částí apod.)

 

Sebehodnocení +1?

Při všech důležitých rozhodováních využíváme různé způsoby zapojování veřejnosti – veřejná projednání, kulaté stoly, plánovací setkání apod..

Komunikujeme s různými cílovými skupinami.

S partnery máme podepsané dohody o spolupráci.

Pracovníci MěÚ jsou pravidelně proškolovány v metodách zapojování veřejnosti.

Hodnocení oponenta +1?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • Město Litoměřice je členem Národní sítě Zdravých měst od roku 2002 a přijalo tak principy otevřenosti úřadu a komunikace s veřejností
 • každoročně pořádá řadu osvětových kampaní a akcí, tematických kulatých stolů či veřejných projednání
 • systematicky implementuje principy udržitelného rozvoje, strategického řízení a plánování do činnosti úřadu a organizací města
 • většina akcí je pořádána za účasti zástupce vedení města a je patřičným způsobem medializována

V rámci projektu Zdravé město a MA 21 uplatňujeme různé metody zapojování veřejnosti - veřejná diskuzní fóra, kulaté stoly, veřejná projednávání, fóra mladých, využíváme ankety i přímá oslovení občanů.

http://zdravemesto.litomerice.cz/forum-desatero-problem.html
http://zdravemesto.litomerice.cz/desatero-problem-mlade.html
http://zdravemesto.litomerice.cz/kulate-stoly.html

+2

Město se jako člen NSZM rozhodlo založit svůj rozvoj na principech dlouhodobé udržitelnosti a komunikaci s veřejností a jejím aktivním zapojením do činností města. Postupně od roku 2002 se začaly využívat všechny možnosti a nástroje komunikace s veřejností a tyto aktivity se staly nedílnou součástí práce města a MěÚ. Do budoucna je důležité tento trend zachovat a nadále posilovat občanskou participaci a rozvoj místní komunity.

1.3.2 Provádí úřad a organizace města veřejná projednávání (či obdobné formy) při všech důležitých rozhodováních?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Součástí zavádění metody kvality ve veřejné správě -  MA 21 na městském úřadě je projednávání jakýchkoliv záměrů města s veřejností (včetně investičních záměrů). Metody komunitního plánování se využívají při plánovaných rekonstrukcích dětských hřišť, ulic, odpočinkových míst, regenerací parků, projednání Desatera problémů, Integrovaného plánu rozvoje města apod.  Toto je zakotveno v organizačním řádu s povinností pro všechny odbory - zapojují veřejnost do rozvoje města v souladu s principy MA 21, coby metody modernizace veřejné správy .

Protože se snažíme stále zdokonalovat komunikaci úřadu s veřejností, je třeba vybrané pracovníky, kteří diskutují s veřejností, vzdělávat v oblasti zapojování veřejnosti. Proto byl připraven speciální vzdělávací program zaměřený na MA 21 a téma UR. https://www.dobrapraxe.cz/cz/tema/chrudim-systematicke-vzdelavani-zamestancu-mestskeho-uradu-v-chrudimi-v-metodach-zapojovani-verejnosti

V rámci zapojování veřejnosti připravujeme setkání pro různé cílové skupiny – sociální, mladí, senioři apod.

Pro správnou komunikaci využíváme http://www.chrudim.tv. Komunikujeme i s osadními výbory místních částí http://www.chrudim.eu/mesto/vybory-zm-komise-rm-a-osadni-vybory/osadni-vybory.html 

Veškeré informace týkající se spolupráce s veřejností jsou zveřejňovány na webových stránkách města http://www.chrudim.eu , http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto.html i na FB https://www.facebook.com/Zdrave-MESTO-Chrudim-588630844523438/?notif_t=page_user_activity

Zapojení občanů na věcech veřejných probíhá jednak formou jejich účasti v kontrolních a poradních orgánech města (komise, výbory) i možností vystoupit na jednáních ZM. Probíhají pravidelná setkání se starosty obcí správního obvodu, Mikroregionu Chrudimsko, MAS Chrudimsko a s ostatními orgány, organizacemi a podnikateli na území města v souvislosti s řešením koncepčních otázek budoucího rozvoje města.

 • 1.3.A Veřejná projednávání

Hodnota indikátoru 1.3.A:

 

Počet setkání s veřejností:
2011: 17
2012: 19

2013: 25

2014: 18

2015: 26

(kulaté stoly, plánovací setkání, veřejná projednání, setkání s obyvateli místních částí apod.)

Sebehodnocení +1?

Při všech důležitých rozhodováních využíváme různé způsoby zapojování veřejnosti – veřejná projednání, kulaté stoly, plánovací setkání apod..

Komunikujeme s různými cílovými skupinami.

Hodnocení oponenta +1?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • od roku 2012 je zaveden systém veřejných projednání investic; každá investice (jedná se o významné investice) musí být před svým zařazením do rozpočtu/Akčního plánu, projednána veřejností
 • projednání GTE projektu v r. 2010
 • projednání revitalitace Jiráskových sadů v r. 2012
 • projednání investic bude v 2014 - pivovar, GTE
 • - viz zprávy z projednání investic na http://zdravemesto.litomerice.cz/kulate-stoly.html

Kulaté stoly k vybraným tématům

Veřejná projednání a ankety

Územní plán

 • 1.3.A Veřejná projednávání
Hodnota indikátoru 1.3.A:

ANO

+2

Město realizuje od roku 2002 mezinárodní program Zdravá město a MA21, jejichž podstatou je zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. Postupně se rozvíjela veřejná projednávání, jejichž návštěvnost stále stoupá, na ně navázala fóra mladých, tematické kulaté stoly apod. Od roku 2013 jsou tyto procesy pevně ukotveny do rozpočtového procesu prostřednictvím tvorby akčních plánů a vyhodnocování dopadů projektů. Nedílnou součástí je projednání všech klíčových investic s veřejností již od počátku jejich přípravy. Nadále je třeba tento postup udržet a rozvíjet.

1.3.3 Zveřejňuje město a jeho organizace pravidelně výroční zprávu (nebo obdobnou zprávu)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim má zpracovanou výroční zprávu od roku 2012. Od roku 2013 je součástí i příloha č.1, která zachycuje aktivity související úzce s Projektem Zdravé město a MA 21. Zprávy schvaluje RM a  jsou zveřejněny na webu města http://www.chrudim.eu/obcan/vyrocni-zpravy-meu.html

příloha - Výroční zpráva MěÚ Chrudim 2014  a Zdravého města a MA 21 za rok 2014

Výroční zpráva Městského úřadu Chrudim poskytuje občanům města možnost najít i takové informace, které na webových stránkách města, ani v Chrudimském zpravodaji nejsou běžně k dispozici.

Výroční zprávy našich příspěvkových organizací a obchodních společností města:

•Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim -  http://www.socialni-sluzby.cz/vyrocni-zprava.php

•Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o.

•Sportoviště města Chrudim - http://www.sportovistechrudim.cz/cz/sportovni-arealy/ucetni-uzaverka/

•Městské lesy Chrudim - http://lesychrudim.cz/o-spolecnosti/ucetni-uzaverky/

•Základní školy

http://www.zsmalika.cz/rodic/vyrocni-zpravy.aspx

http://www.zsskolninamesti.cz/skola/vyrocni-zpravy/skolni-rok-2014-2015/

http://www.zsustadionu.chrudim.cz/dokumentace/vyrocni_zprava_2014-2015.pdf

http://www.zspeska.cz/skola/dokumenty-ke-stazeni/

 

Mateřské a základní školy předkládají své výroční zprávy na Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, kde jsou k dispozici.

Hodnocení oponenta +1?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Výroční zpráva Zdravého města

 • každoročně je zpracovávána výroční zpráva činnosti ZM
 • město Litoměřice výroční zprávu nevydává
 • Výroční zprávy ZM - viz: http://zdravemesto.litomerice.cz/dokumenty/ostatni.html

Výroční zpráva městské akciové společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s.

 • každoročně je zpracovávána výroční zpráva dle obchodního zákona
 • Výroční zprávy akciové společnosti - viz: http://www.prvnigeotermalni.cz

Výroční zprávy základních škol a PO

 • základní školy vypracovávají výroční zprávy v souladu se školským zákonem (předložit ke schválení školské radě) a následně je VZ zveřejněna na webových stránkách
 • PO (dle směrnice 4/2012) předkládají zprávu o činnosti; není povinnost zveřejňovat
 • viz weby ZŠ

Destinační agentura České středohoří o.p.s.

 • předkládá výroční zprávu dozorčí radě (město Litoměřice je spoluzakladatelem, nikoliv zřizovatelem a má zástupce v DR) - zpráva se nezveřejňuje;

Středisko ekologické výchovy SEVER o.p.s.

 • předkládá výroční zprávu dozorčí radě (město Litoměřice je spoluzakladatelem, nikoliv zřizovatelem a má zástupce v DR) - zpráva se nezveřejňuje;

Městská nemocnice

+1

Ve sledovaném období byly vydávány výroční zprávy vybraných PO (některé ze zákona), postupně přibyly výroční zprávy Zdravého města, ve kterých má město majetkový podíl či je spoluzakladatelem. Do budoucna je žádoucí vydávání výroční zprávy města.

1.3.4 Existuje analýza stížností nebo podnětů od občanů, jsou přijímána opatření k jejich řešení?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Úřad má zpracovaná pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic, která ukládají vedoucím odborů přijmout taková opatření, aby se oprávněná stížnost již nemohla opakovat. Zároveň jim ukládá provádět kontrolu dodržování uložených opatření. Úřad pololetně zpracovává analýzu stížností, která se předkládá k projednání v Radě města. Analýza stížností je prováděna 2x za rok a předávána RM. Počet důvodných a částečně důvodných stížností nestoupá, celkový počet stížností klesá. Jedná se tedy o pozitivní vývoj.

V roce 2014 bylo podáno 8 stížností, z toho 2 byly částečně důvodné. V roce 2015 to bylo 5 stížností a všechny byly bezdůvodné.

Hodnocení oponenta +1?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • existuje evidence stížností, která obsahuje informace o počtu stížností, jejich charakteru (na úřad, mimo úřad apod.), jaké % je oprávněných apod.; tato evidence je každoročně ve formě zprávy předkládána ZM; opatření jsou přijímána příslušnými odbory a informace o nich je zpravidla uvedena již v odpovědi na daný podnět/stížnost
 • analýza stížností není prováděna
0

Město eviduje stížnosti podané na MěÚ, neprovádí však podrobnou analýzu.

1.3.5 Lze o úřadu a organizacích města říci, že jsou transparentní a informace jsou dostupné?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Organizace města zveřejňují veřejné zakázky malého rozsahu prostřednictvím webových stránek města Chrudim – http://www.chrudim.eu/obcan/verejne-zakazky.html

příloha - ZPRÁVA O ZJIŠTĚNÍCH Z VYKONANÉHO AUDITU „Prověření zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v návaznosti na dodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a platných vnitřních předpisů“

Ostatní informace zveřejňují na svých webových stránkách i další organizace města:
http://www.zsmalika.cz/
http://www.zsskolninamesti.cz/uvod/
http://www.msmalika.cz/
http://www.msstrojaru.cz/index.php
http://www.msvaly.cz/
http://chrudimdnes.cz/rubriky/chrudimska-beseda
http://www.socialni-sluzby.cz/zakladni-prohlaseni-centra-socialnich-sluzeb-a-pomoci-chrudim.php
http://www.knihovna-cr.cz/

Organizace vydává a veřejně publikuje veškeré dokumenty a informace, jak jí ukládá zákon (rozpočty, průběžné hospodaření, závěrečné účty, zpráva o přezkoumání hospodaření – viz úřední deska, Chrudimský zpravodaj a www stránky). Zápisy z jednání Zastupitelstva a Rady města a komisí, vyhodnocení poskytování informací dle zákona o informacích, rozdělení grantů, a mnoho dalších informací je vyvěšeno na www stránkách internetu. Poskytujeme informace tisku a dalším médiím, vedení města koná pravidelně tiskové konference. Jednání Zastupitelstva jsou veřejně přístupná a je z nich pořizován zvukový záznam, který je k dispozici na webových stránkách http://www.chrudim.eu/mesto/zastupitelstvo-mesta.html

Rada města i Zastupitelstvo města mají schválen jednací řád. Pro zvýšení transparentnosti při hlasování ZM bylo pořízeno hlasovací zařízení. http://www.chrudim.eu/mesto/zastupitelstvo-mesta/zvukove-zaznamy-z-jednani-zm.html

V Chrudimském Zpravodaji jsou pravidelně zveřejňovány usnesení RM a ZM, usnesení ZM jsou zveřejněna na i na webových stránkách města http://www.chrudim.eu/mesto/zastupitelstvo-mesta/hlasovani-zastupitelstva--jmenovite.html

O akcích typu kultura, sport, investice, V.I.P., krimi, zajímavosti, pel mel je veřejnost informována i prostřednictvím Chrudim TV http://www.chrudim.tv/.

Transparentnost je zajištěna i při zadávání veřejných zakázek. Tato aktivita je zveřejněna i jako PDP https://www.dobrapraxe.cz/cz/tema/metody-kvality/chrudim-zverejnovani-zakazek-prostrednictvim-webove-aplikace

Informovanost v rámci MěÚ probíhá pravidelně na poradách vedoucích odborů s vedením města (po jednání RM).

http://www.chrudim.eu/mesto/zastupitelstvo-mesta/podklady.html    nově zveřejňovány podklady k jednání ZM

Jednou za měsíc probíhá porada vedení s vybranými zástupci odborů (ÚPR, OIN, OSM) k připravovaným projektům.

 • 1.3.B Transparentní úřad
Hodnota indikátoru:
(verbální - ano/ne)
ANO
Sebehodnocení +1?

Pro zajištění transparentnosti úřadu, rozhodování zastupitelstva a při zadávání veřejných zakázek dodržujeme stanovená pravidla (hlasovací systém, internetové zadávání veřejných zakázek apod.).

Hlavní rozvojové dokumenty, informace RM a ZM jsou dostupné na internetu, úplné a pro veřejnost srozumitelné.

Hodnocení oponenta +1?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • město vyvěšuje informace na webové stránky (rozpočet, Akční plán vč. investic, vyhodnocování apod.)
 • k vybraným rozvojovým aktivitám existují samostatné webové stránky
 • Zdravé město a MA21, geotermální projekt, energetický management,
 • od 2012 bylo zavedeno zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva města na webových stránkách v předstihu před jednáním
 • vyřizování a následné zveřejňování odpovědí interpelací na webových stránkách
 • město vypracovalo vlastní směrnici pro zadávání veřejných zakázek, které nespadají do režimu zákona o zadávání veř. zakázek č. 137;
 • 1.3.B Transparentní úřad
Hodnota indikátoru 1.3.B:

ANO

+1

Ve sledovaném období došlo k pozitivnímu vývoji z hlediska transparentnosti a dostupnosti informací i s ohledem na masivní rozvoj IT technologií. Město plnohodnotně využívá své webové strány a pro další důležité aktivity či projekty zřizuje stránky samostatné (např. Zdravé město, geotermální projekt apod.).

1.3.6 Přijímá úřad a jeho organizace opatření proti snížení rizik korupce?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Podezření z korupčního jednání může veřejnost oznámit na e-mailové adrese: korupce@chrudim-city.cz nebo na telefonním čísle 469 657 735.
http://www.chrudim.eu/mesto/aktualne.html/14_356-Oznameni-o-korupci--clanek

Na webových stránkách je umístěn přímý odkaz na Právní poradnu – linku 199 http://www.bezkorupce.cz/protikorupcni-linka/.

Je zavedena aplikace „Veřejné zakázky“, v rámci které se zveřejňují zakázky malého rozsahu od 200 tis. bez DPH a která umožňuje přihlášení všem zájemcům o realizaci konkrétního záměru. Dále obsahuje tzv. „statistické listy“ zakázky, kde jsou uvedeny údaje o složení výběrové komise, seznam přihlášených zájemců a jejich pořadí, nejvyšší a nejnižší nabídková cena, konečná cena atd.

Máme zpracován KATALOG RIZIK  V OBLASTECH PŘEDMĚTU ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU V CHRUDIMI PRO OBDOBÍ 2016 - 2017.

Hodnocení oponenta +1?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • město vypracovalo vlastní směrnici pro zadávání veřejných zakázek, které nespadají do režimu zákona o zadávání veř. zakázek č. 137
+1

Město ve sledovavém období zřídilo např. samostatného pracovníka pro veřejné zakázky, vytvořilo směrnici upravující zadávání veřejných zákázek nespadajících do režimu zákona o VZ.

1.3.7 Jsou popsány a optimalizovány komunikační kanály s veřejností?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Funguje oddělení vnějších vztahů a tisková mluvčí, která je zodpovědná i za kvalifikované a včasné zodpovídání dotazů občanů v rubrice „Dotazy a odpovědi“.
http://www.chrudim-city.cz/qa/

Dle našeho názoru je úřad velmi otevřený vůči veřejnosti, dochází ke zkvalitňování výstupů (viz zavedená rubrika Dotazy a odpovědi, která byla testována veřejnými médii a hodnocena z hlediska rychlosti a kvality odpovědí velmi dobře, příprava vedoucích zaměstnanců na komunikaci s médii). Počet zveřejňovaných informací na webových stránkách se neustále zvyšuje, zapojovány jsou i partnerské organizace. Vyvěšování investičních záměrů města na webových stránkách – transparentní přístup k dodržování zákona o veřejných zakázkách.
http://www.chrudim.eu/obcan/verejne-zakazky.html ; http://www.chrudim-city.cz/iz/

Pravidelně probíhají tiskové konference vedení města. 1x ročně je ve Zpravodaji zveřejněna zpráva o činnosti Zastupitelstva města. Množství poskytovaných informací na základě žádosti veřejnosti i partnerů má stále rostoucí tendenci (lze doložit např. realizovanou elektronickou komunikací v této oblasti).

Město zveřejňuje veškeré finanční informace – dokumenty o svém hospodaření ve větší míře než jí ukládá zákon. Informace jsou volně přístupné na webových stránkách. Stávající informace se rozšiřují – webové stránky doplněny o údaje o činnosti kontrolního a finančního výboru

http://www.chrudim.eu/mesto/vybory-zm-komise-rm-a-osadni-vybory/zapisy-z-jednani-kontrolniho-vyboru.html
http://www.chrudim.eu/mesto/vybory-zm-komise-rm-a-osadni-vybory/zapisy-z-jednani-financniho-vyboru.html

zápisy z jednání komisí Rady města
http://www.chrudim.eu/mesto/vybory-zm-komise-rm-a-osadni-vybory/zapisy-z-jednani-komisi.html

Intranet je rozšířen o informace o rozpočtu a prováděných rozpočtových změnách v průběhu roku. Do finančních dokumentů jsou promítnuty strategické dokumenty i dlouhodobě a údaje doplňujeme také o nefinanční data a grafickou přílohu s cílem „skutečně ukázat jak se finance přeměnily na konečné produkty za ně realizované“ - např. v opravách a údržbě majetku, nových stavbách apod. a tak tyto dokumenty více přiblížit a zatraktivnit. K průhlednosti toku financí přispívá i fungování webových stránek „Investiční záměry“ a „Veřejné zakázky“, které transparentně prezentuje výběr zakázek s jejich finančním dopadem.

Hodnocení oponenta +1?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • město má zřízenou pozici tiskové mluvčí (mediální zástupkyně města), - od roku 2015 bude zřízena pozice oficiální tiskové mluvčí (doposud řešeno dohodou)
 • jsou pořádány pravidelné tiskové konference a tiskové konference k významným událostem
 • město spolupracuje rovněž s provozovatelem místní kabelové stanice a info portálu litoměřicko24
 • webové stránky města obsahují několik informačních rubrik (aktuality, místní tisk, informace o službách města apod.), kterými sděluje informace obyvatelům města
 • vedoucí pracovníci jsou rovněž postupně proškolováni v prezentačních a komunikačních dovednostech směrem k veřejnosti
 • na webových stránkách města je rovněž možné pokládat dotazy na zaměstnance a vedení města
 • Zpravodajství na webu města - viz např.: https://www.litomerice.cz/zpravy
+1

Ve sledovaném obdobé město významně posílilo komunikaci směrem k veřejnosti. Pravidelně vydává radniční zpravodaj, zřídilo pozici tiskové mluvčí, navázalo úzkou spolupráci s regionální kabelovou televizí, která zajišťuje reportáže ze všech významnější akcí ve městě a okolí. Město však posiluje také komunikační dovednosti vedoucích pracovníků formou školení a participace na veřejných projednáních či prezentacích investičních záměrů. Do budoucna je třeba tento trend zachovat a přizpůsobovat se rozvoji IT technologií a možnostem jejich využití v rámci činnosti MěÚ.

1.3.8 Jsou vytvářena vhodná partnerství? Lze na konkrétních případech prokázat synergické efekty?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Organizace má identifikovány své strategické partnery dle jednotlivých oblastí a vzájemných vztahů. Aktuálními strategickými partnery jsou zejména – Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Centrum pro regionální rozvoj (hlavní partner při realizaci projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU), Pardubický kraj, Svaz měst a obcí, Národní síť Zdravých měst ČR, Benchmarkingová iniciativa. Na mezinárodní úrovni partnerská města. Na místní úrovni obce správního obvodu, Mikroregion Chrudimsko, fa Arriva(dopravní obslužnost), bankovní a finanční instituce, Okresní hospodářská komora, běžní obchodní partneři (dodavatelé).

Okruh potencionálních partnerů se průběžně rozšiřuje o nové subjekty spolupracující na společných projektech (obchodní partneři, týmoví a projektoví partneři – např. u projektů „rozvoj rekreačních lesů“, „rozvoj a podpora cestovního ruchu“, „ hosting webových stránek“, „metropolitní síť“, „dům na půl cesty“, „muzeum barokních soch“ aj. Vzhledem k fungování komunitního způsobu práce a plánování rozvoje města a konzultace strategických a rozvojových činností s veřejností jsou významným strategickým partnerem občané města. Partnerské smlouvy a dohody existují, průběžně se uzavírají nové, případně aktualizují stávající.

V rámci realizace IPRM jsou sepsány partnerské smlouvy (Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim, DDM, nízkoprahové zařízení – Kopretina, Centrum pro zdravotně postižené), kteří spolupracují na implementaci IPRM.

S partnery Zdravého města a MA 21 jsou sepisovány dohody, jejichž předmětem je vzájemná spolupráce při rozvoji Projektu Zdravé město Chrudim a MA 21 s důrazem na aktivní uplatňování a propagaci udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života na místní a regionální úrovni.

V rámci projektu Nekuřáckých provozoven mají certifikované provozovny také sepsané dohody o spolupráci.

V uveřejněných PDP je také popsána spolupráce s partnery
https://www.dobrapraxe.cz/cz/misto#m1238004

Uzavřena je také dohoda o partnerství s Okresní hospodářskou komorou. Nové partnerské smlouvy se uzavírají v souvislosti s realizací společných projektů popsaných v bodě 1 tohoto kriteria (jde o řadu obcí, církevní instituce, sociální instituce a neziskové subjekty, ale např. také České dráhy či obchodní partnery, kteří se podílejí na sponzorství kulturních celoročních projektů města pro občany, jako jsou „Chrudimský rok hudby“, „Chrudim hraje“, „Chrudimský rok sportu“ aj..) Oficiální partnerství má město Chrudim navázáno i s městy z Holandska – EDE a Polska – Olešnice.

Město Chrudim je členem MAS Chrudimsko, z.s., která je i partnerem projektu v Programu švýcarsko-české spolupráce. 

Vzájemná spolupráce probíhá i se soukromým sektorem, podnikately - více je popsáno v oblasti Ekonomika a podnikání - 6.2.

 • 1.3.C Partnerství a synergie

Hodnota indikátoru 1.3.C:

 

2012:60 podepsaných dohod o partnerství a spolupráci

2015:62 podepsaných dohod o partnerství a spolupráci

 

Sebehodnocení +1?

Funkční partnerství v klíčových oblastech vytváří synergické efekty (vyšší kvalita, oslovení širší cílové skupiny, větší efektivita apod.). S partnery máme podepsané Dohody o partnerství.

Hodnocení oponenta +1?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • Národní síť Zdravých měst ČR, WHO, Krajská hygienická stanice ÚK, Univerzita J.E. Purkyně ad hoc partneři (FTVS, Olomouc.), Fair trade, Okresní hospodářská komora, setkávání starostů obcí ve spádové oblasti 2x ročně Společné projekty, analýzy, participace na kampaních, kulatých stolech, projektech
 • Svaz historických sídel
 • SMOČR
 • SONO - Sdružení obcí pro nakládání s odpady
 • MAS - Místní akční skupina České středohoří a další
 • synergické efekty se vytváří zejména prostřednictvím spolupráce na konkrétních tématech:
 • např. sport - analýzu vytvořila UP Olomouc, vycházela ale zčásti z dat KHS Ústeckého kraje z Analýzy zdravotního stavu obyvatel
 • např. zapojení do fair trade hnutí pomáhá řešit otázky podpory místních výrobců
 • doklady členstv či spolupráce í jsou k dispozici na MěÚ (smlouvy, deklarace, výstupy apod.)
 • 1.3.C Partnerství a synergie
Hodnota indikátoru 1.3.C:

ANO

Indikátor SPRM:
E.III.2 Počet prestižních (mezi)národních organizací, jejichž je město členem a počet aktivních partnerských měst

+2

Ve sledovaném období došlo k zásadní změně ve vztahu k partnerům města a jejich participaci na konkrétních aktivitách. Od r. 2002 byli různí partneři zapojování do kampaní a osvětových akcí a postupně se podíleli rovněž na jejich organizaci. V současnosti však partneři města již také sami organizují akce ve spolupráci s městem, čímž došlo k dalšímu kvalitativnímu posunu těchto partnerství. Nemalým úspěchem je rovněž navázání odborných partnerství s univerzitami či oborovými organizacemi, v roce 2014 se město Litoměřice stalo jako jediné město v ČR členem významné evropské asociace měst a regionů Energy-Cities. Nadále je třeba uchovat aktivní přístup k partnerům a vytvářet vhodné podmínky pro jejich činnost, která přispívá k různorodosti aktivit ve městě, a navazovat nová partnerství zejm. v podnikatelském sektoru a akademické obci.

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Sebehodnocení +1?
Hodnocení oponenta +1?
Bez komentářů či doporučení
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení realizátora MA21 Hodnocení oponenta
1.4.1 Existuje metodika šetření spokojenosti?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Spokojenost obyvatel je pravidelně dle metodiky prováděna prostřednictvím šetření indikátoru ze sady Společných evropských indikátorů – A1 – Spokojenost občanů s místním společenstvím.

Cílem dotazníkového šetření je zprostředkovat vedení města zpětnou vazbu názorů, postojů a preferencí obyvatel města na jednotlivé tematické oblasti.

Dotazníkové šetření bylo provedeno pomocí standardizovaného dotazníku, jenž byl použitý i v jiných městech ČR. Pro zachycení specifik Chrudimi byla část dotazníku zachycující spokojenost obyvatel s místním společenstvím mírně upravena. Dále bylo do dotazníku včleněno několik otázek, které se týkají hodnocení a fungování městského úřadu a jím nabízených služeb. Samotné dotazování proběhlo formou řízeného rozhovoru s využitím proškolených tazatelů. Bylo osloveno na 700 respondentů.

Zpracované výsledky jsou v podobě závěrečné zprávy předkládány Radě města a Zastupitelstvu města. Na konci zprávy je zobrazena souhrnná spokojenost s jednotlivými aspekty kvality života. V tabulce jsou výsledky za rok 2007, 2009, 2011 a 2015 doplněny o trend vývoje (šipkami) a vývoje z hlediska udržitelnosti (podbarvením).

http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vysledky_a1_chrudim_2015.pdf

http://indikatory.ci2.co.cz/cs/a1-01/titulkovy-indikator-obecna-mira-spokojenosti

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím

Hodnota indikátoru:
2011: 85,7% spokojených obyvatel

2015: 93,9% spokojených obyvatel

Sebehodnocení +1?

Ve sledování spokojenosti obyvatel sledujeme trendy, vyhodnocujeme výsledky a snažíme se přijímat nápravná opatření při negativních výsledcích. Výsledky sledování pravidelně zveřejňujeme na webu města, jsou s nimi seznamováni zastupitelé města.

Spokojenost obyvatel se drží nad hranicí 85 %., což je obecně považováno za výborný výsledek. V roce 2015 mělo měření vzestupnou tendenci. Spokojenost obyvatel je také jedním z indikátorů strategického řízení.

Hodnocení oponenta +1?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Město Litoměřice zahájilo vstupem do NSZM proces, jehož nedílnou součástí je konunikace s veřejností a pravidelné sledování spokojenosti obyvatel; od roku 2007 je pak prováděno cca každé 3 roky (2007, 2011, 2014) standardizované šetření spokojenosti obyvatel s využitím indikátorů ECI (European Common Indicators); výsledky tohoto šetření jsou porovnatelné s městyv ČR a EU.

ECI indikátor A.1 Spokojenost občanu s místním společenstvím

Zpráva ECI viz http://zdravemesto.litomerice.cz//images/stories/file/indikatory_UR/Vysledky_LTM_A1_Spokojenost_2014.pdf

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím
Hodnota indikátoru 1.4.A:

ANO

Indikátor SPRM:
Vize 2 Spokojenost s životem ve městě (ECI A.1)

+2

Spokojenost obyvatel ve sledovaném období výrazně neklesá ani nestoupá a drží se na úrovni kolem 90 %, což je považováno za velmi dobrý výsledek. Měření spokojenosti obyvatel je pro vedení města důležitý zdroj informací a zpětné vazby, které jsou spolu s dalšími informacemi z veřejných projednání využívány pro tvorbu akčních plánů. Spokojenost obyvatel je také jedním z indikátorů strategického řízení. Do budoucna lze sledování spokojenosti podpořit klasickým reprezentativním šetřením populace města.

1.4.2 Jsou s výsledky seznamováni zastupitelé a veřejnost?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Veřejnost může výsledky sledovaných indikátorů najít na webových stránkách města Chrudim, v sekci Zdravé město - http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vysledky_a1_chrudim_2015.pdf

Tento indikátor (spolu s dalšími ze sady ECI) jsme sledovali v letech 2004 – 2007 – 2009 – 2011 a nyní i 2015. Pod následujícím odkazem jsou zveřejněny všechny závěrečné zprávy, ze kterých lze sledovat trendy -  http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/spolecne-evropske-indikatory.html

Na konci zprávy z roku 2015 je zobrazena souhrnná spokojenost s jednotlivými aspekty kvality života. V tabulce jsou výsledky za rok 2007, 2009, 2011 a 2015 doplněny o trend vývoje (šipkami) a vývoje z hlediska udržitelnosti (podbarvením).

Výsledky jsou prezentovány na komisi ZM a MA 21, Strategickém týmu pro UR, s výsledky jsou pomocí TZ informovány i média. Jsou předkládány i ZM.

Hodnocení oponenta +1?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • výsledky šetření jsou vždy předány vedoucím odborů MěÚ k dalšímu využití
 • je vydávána tisková zpráva s informací i výsledcích šetření
 • výsledky šetření jsou projednávány na komisi ZM a MA21
 • zpráva ECI je vyvěšena na webu Zdravého města

Zpráva ECI viz http://zdravemesto.litomerice.cz//images/stories/file/indikatory_UR/Vysledky_LTM_A1_Spokojenost_2014.pdf

NA
1.4.3 Lze doložit trend v hodnocení spokojenosti případně srovnání s jinými městy?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Srovnání s jinými městy lze najít na výsledkovém portálu, který nabízí výsledky sledování indikátorů ECI (Společných evropských indikátorů) a místně specifických indikátorů ve městech ČR.
Portál obsahuje základní srovnání nejdůležitějších indikátorů a jejich výsledků od roku 2003, kdy česká města začala indikátory sledovat, do současnosti.

http://indikatory.ci2.co.cz/cs/eci?category=14&city=All&tags=&=Hledat

http://indikatory.ci2.co.cz/cs/a1-01/titulkovy-indikator-obecna-mira-spokojenosti

 

Hodnocení oponenta +1?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • trend vývoje spokojenosti lze doložit jednotlivými zprávami
 • výsledky šetření dalších měst jsou dostupná na webových stránkách konzultační společnosti TIMUR

Zpráva ECI viz http://zdravemesto.litomerice.cz//images/stories/file/indikatory_UR/Vysledky_LTM_A1_Spokojenost_2014.pdf

viz webové stránky http://

NA
1.4.4 Je provedena analýza výsledků, a to zejména v případě negativního trendu?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

S výsledky je dále pracováno, pomáhají nám směřovat zaměření aktivit a projektů. Na základě průzkumů ECI indikátorů byla provedena např. optimalizace separačních hnízd, stanovení nebezpečných míst ve městě, upraven jízdní řád MHD apod. (byly vybudovány nové přechody pro chodce, nebezpečné byly osvětleny, vybudovány bezbariérové trasy na základě požadavků veřejnosti apod.)

Hodnocení oponenta +1?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • je prováděno základní vyhodnocení výsledků šetření ve vztahu k vynakládaným investicím z rozpočtu města; dle posledního měření ale nelze konstatovat, že by se navýšení prostředků v určitých oblastech (kultura, sport) viditelně projevilo také v hodnocení spokojenosti ze strany veřejnosti; je to dáno mj. tím, že tato šetření mohou být ovlivněna aktuálními událostmi v konkrétním roce či měsíci (např. velké koncerty na náměstí, vinařské slavnosti apod. mají pozitivní dopad, naopak např. diskuze o financování sportu mají spíše negativní dopad apod.), ale i faktem, že spokojenos se dlouhodobě drží na vysoké úrovni.
+1

Ve sledovaném období došlo jednoznačně ke zlepšení práce s výstupy z šetření spokojenosti. Nicméně je třeba tyto výstupy posuzovat v dlouhodobém horizontu a v kontextu dalšícíh výstupů z veřejných projednání apod. Výstupy se následně promítají např. do tvorby akčních plánů, t.j. do rozpočtu na příslušný rok. Do budoucna je možné uvažovat o klasických sociologckých reprezentativních šetřeních, které by poskytly podrobnější data na větším vzorku populace a doplnily by šetření ECI. Vzhledem k finanční náročnosti lze uvažovat o intervalu cca 5 let.

1.4.5 Přijímají se opatření na základě provedení šetření?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Opatření jsou přijímána nepřímo - pokud vychází nějaká oblast opakovaně negativně, dostává se téma na jednání komise ZM a MA 21. Poté je výsledek porovnán i s výsledky komunitního plánvání - výstupy TOP 10 problémů, anket, tematických kulatých stolů apod. a je sledován jejich dlouhodobý trend.

Hodnocení oponenta +1?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • opatření jsou přijímána nepřímo - pokud vychází nějaká oblast opakovaně negativně, dostává se téma např. do Plánu zlepšování ZM a MA21
 • stále je třeba šetření spokojenosti považovat za indikativní a za jeden zdroj informací, resp. zpětné vazby, je třeba je porovnávat např. s výstupy TOP 10 problémů, anket, tematických kulatých stolů apod. a sledovat dlouhodobý trend

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Sebehodnocení +1?
Hodnocení oponenta +1?
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení realizátora MA21 Hodnocení oponenta
1.5.1 Prosazuje obec při umisťování nových staveb požadavek, aby umístění negenerovalo zbytečnou dopravní zátěž okolí a klidových zón obce?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Vzhledem k tomu, že město Chrudim má zpracovaný kvalitní ÚPD a pro všechny významnější rozvojové lokality jsou zpracovávány zástavbové studie, lze konstatovat, že v maximální možné míře je eliminován negativní vliv nových staveb na životní prostředí.

Územně plánovací dokumentaci lze najit na http://www.chrudim.eu/mesto/strategicke-dokumenty/uzemni-plan-mesta.html

Územní studie jsou k nahlédnutí nejen v tištěné podobě na Odboru územního plánování a regionálního rozvoje, ale i na webových stránkách města http://www.chrudim.eu/obcan/odbory-meu/odbor-uzemniho-planovani-a-regionalniho-rozvoje/studie.html

Nově připravovaný územní plán Chrudim je možné shlédnout na http://www.chrudim.eu/uzemne-planovaci-dokumentace/chrudim.html

 • 1.5.A Kompaktnost městské zástavby

Hodnota indikátoru:

 

2000: Tato data můžeme považovat za orientační – nejsou dostupná v digitální podobě

 

Obvod města s jeho částmi (zast. uz.) = 53 623 m Obvod budov= 238 026m

Tzn., že výsledek je +/- : 238 026m/53 623 m = 443,8 %

2011:
Obvod města s jeho částmi (zast. uz.) =69 975m Obvod budov= 279 067m

279 067m/69975m = 398,8%

2015:
Obvod města s jeho částmi (zast. uz.) =71 545 m Obvod budov= 282 663m

282 663 m/71 545 m = 395,1%

Sebehodnocení +1?

Měnící se infrastruktura města zajišťuje minimalizaci ztrát v dopravě – obchvat, západní komunikační propojení, cyklostezky, tepelném hospodářství - napojení na horkovod, zateplování budov a obsluze ostatní technickou infrastrukturou – plyn, voda, kanalizace.

Snaží se využívat přednostně zastavěné území města a snaží se minimalizovat zábory nezastavěného území okolních ZPF, okolní přírody a krajiny (zástavby proluk, brownfilds).

K expanzivnímu vývoji města došlo po roce 1996 a to především výstavbou obchodů a služeb (supermarkety a drobní podnikatelé), průmyslovými zónami, ale i bytovou výstavbou – jak individuální, tak hromadnou. Město se rozpíná v souladu s územním plánem. Výsledná čísla jsou větší, protože zastavěné území propojujeme (místní části), zcelujeme. Průmyslová zóna poskytuje pracovní příležitosti pro obyvatele města, máme platné regulativy pro její osazování.

Ve městě se snažíme uspokojovat poptávky po plochách a pozemcích pro různé typy bydlení ve městě, jsou k tomuto účely využívány i brownfieds.

Hodnocení oponenta +1?
Město výrazně změnilo politiku umisťování nových staveb pro bydlení, vybavenost i výrobních a skladovacích provozů ze zastavitelných ploch a z rezerv mimo současné zastavěné území města do proluk a na "brownfields", což snižuje zábory ZPF i dopravní náročnost obsluhy
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • při umísťování nových staveb se vychází z územního plánu z roku 2009 (Změna č. 2 z roku 2015) (viz oblast 1.1)
 • Současně platný územní plán včetně změn byl pořízen v souladu s platnou legislativou autorizovaným architektem, který v rámci pořízení stanovil koncepci území včetně koncepce rozvojových lokalit, spolu se stanovením regulativů jejich využití. Lokality byly navrhovány mimo jiné i s ohledem na náročnost budování technické a dopravní infrastruktury a současně je doporučováno využití stávajících proluk v zástavbě z důvodu minimalizace rozšiřování zastavěného území města.
 • příklad snížení dopravní zátěže: nový sběrný dvůr přesunut do centra města do docházkové vzdálenosti - redukce dopravy (na základě zvýšujícího se množství ukládaného odpadu lze usoudit, že by došlo ke znatelnému nárůstu dopravy, pokud by stejné množství mělo být uloženo na bývalý sběrný dvůr na okraji města - Želetice)
 • připravuje se výstavba nových komunikací (II/247 přivaděč k průmyslovým zónám Prosmyky-Litoměřice a přeložka silnice I/15 východní obchvat) - odvedení dopravy z centra města
 • došlo k redukci počtu parkovacích míst v ul. Svojsíkova (v souvislosti s rekonstrukcí parku)
 • tuto problematiku bude řešit také plán udržitelné mobility zpracovaný v r. 2015, který bude podkladem pro celkovou novou koncepci rozvoje dopravy ve městě s výhledem do r. 2050
 • velký problém je doprava v klidu, zejm. na sídlištích
 • viz UP na webu města - https://www.litomerice.cz/uzemni-plany/846-uzemni-plan-litomerice
 • 1.5.A Kompaktnost městské zástavby
Hodnota indikátoru 1.5.A:

R. 2007 (orientační údaje)
- obvod všech domů = 227,6 km
- celkový obvod zastavěného území (dle územního plánu) = 40,07 km -> tzn. výsledek je cca 568 %
R. 2014 (orientační údaje)
- obvod všech domů (dle katastru) = 232,7 km
- celkový obvod zastavěného území (dle územního plánu) = 40,1 km

+1

Oproti předchozímu ÚP došlo k omezení rozrůstání města, což představuje snížení dopravní zátěže.

V současnosti se vychází se při řešení této problematiky z platného ÚP; specificky bude tato oblast řešena v novém plánu udržitelné mobility

Vzhledem k tomu, že jsou k dispozici data týkající se obvodu všech domů a celkového obvodu zastavěného území města za rok 2007 lze trend vývoje sledovaného jevu v porovnání s údaji za rok 2014 označit jako mírně rostoucí.

Za období od roku 2001 do roku 2011 lze trend výstavby bytů označit jako ustálený, přičemž v daném období bylo průměrně v každém roce postaveno 28 nových obydlených bytů, z toho 14 bytů v rodinných domech a 14 bytů v bytových domech.

1.5.2 Prosazuje město takovou funkční diferenciaci využití území, aby vyhovovala jak z hledisek fungování města a jeho dopravní obsluhy, ale i zdravého životního prostředí a podmínek života obyvatel i návštěvníků?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Navržená koncepce rozvoje města vychází ze zásad:

 • rozvíjet především jádrové území Chrudimě a to severním, doplňkově jihovýchodním směrem od stávající zástavby, přičemž územní plán musí respektovat také územně připravený rozvoj jižním směrem,
 • v okrajových místních částech se omezit na nekapacitní dostavbu,
 • neumožnit rozptýlenou výstavbu rodinných domů v krajině, a to ani přestavbou chatových nebo zahrádkářských lokalit, neboť je z hlediska řešení dopravy a inženýrských sítí neekonomická,
 • podporovat rekreační využití území podél Chrudimky, zejména zde vymístit nevhodně situované výrobní a skladové areály a nahradit je plochami přírodního charakteru, zprůchodnit území kolem toku a doplnit zde plochy územního systému ekologické stability, v záplavových územích zamezit situování nových staveb,
 • zatraktivnit město z hlediska turistického ruchu doplněním sportovních a rekreačních ploch nadmístního charakteru na plochách mezi Chrudimí a Železnými Horami vč. autokempinku Podhůra, ve výhledu zde zvážit i situování golfového hřiště,
 • umožnit rozvoj komerčních aktivit a administrativních center firem, situovat je na hlavních příjezdových trasách do města (Dašická, prodloužení ulice Novoměstské) a také jižně průmyslové zóny Transporta,
 • rozvoj průmyslové výroby s negativním dopadem na okolní zástavbu omezit na dosud nevyčerpané plochy stávajících průmyslových zón, zónu nadmístního významu při ulici Dašické řešit jako územní rezervu (pro případného strategického investora) vč. možnosti zavlečkování.

 

Podle SLDB 2011 bylo v Chrudimi v roce 2011 celkem 3 262 domů, z toho bylo 8,8 % neobydlených domů s byty a 91,05 % trvale obydlených. Z celkového počtu 2 970 trvale obydlených domů tvořily rodinné domy 87 % a bytové domy 19,02 %. Nejvíce domů ve městě mělo 1 - 2 nadzemní podlaží. Podle počtu bytů v domě převažovaly domy s 1 bytem.

Největší počet domů v Chrudimi v roce 2011 byl ve vlastnictví fyzických osob a nejméně domů vlastnilo bytové družstvo. Na území města se nachází vysokopodlažní i nízkopodlažní zástavba, převládají nízkopodlažní domy. Ve městě se nachází celkem 565 bytových domů, z toho je 37 domů ve vlastnictví státu a města Chrudim.

V roce 2011 bylo ve městě celkem 10 348 bytů, z toho bylo 890 neobydlených bytů. Podíl trvale obydlených bytů v rodinných domech v roce 2011 byl 27,6 %, naproti tomu podíl bytů v bytových domech představoval 71,2 %.

Z trvale obydlených bytů v roce 2011 tvořily 41 % byty v osobním vlastnictví, 23,4 % byly byty ve vlastním domě a 20 % byly byty nájemní. V roce 2011 byla ve městě v obydlených bytech průměrná velikost obytné plochy bytu 62,7 m2, Podle počtu obytných místností v roce 2011 jednoznačně převažovaly v obydlených bytech čtyřpokojové byty.

 

 • 1.5.B Urbanistická struktura
 • 1.5.D Dostupnost veřejných parků, prostranství a služeb

Hodnota indikátoru:

2011 s daty 2001:

26,7 % byty v rodinných domcích

72,3 % bytů v bytových domech

0,96% ostatní

8998 bytů celkem
2407 bytů v rodinných domech
6505 bytů v byt. domech

86 ostatní budovy

data ze sčítání SLDB 2011: komentář v popisu textu

10 348 bytů celkem
3 014 bytů v rodinných domech
7 188 bytů v byt. domech

146 ostatní budovy

29,1 % byty v rodinných domcích

69,5 % bytů v bytových domech

1,41 % ostatní

 

Hodnota indikátoru 1.5.D:

Dostupná data jsou z roku 2012, jejich aktualizace se připravuje v roce 2016:

Dostupnost separačních hnízd pro obyvatele do vzdálenosti 300 m činí 88,14%

Dostupnost veřejných prostranství nad 5000 m2 pro obyvatele do vzdálenosti 300 m činí 66,53% a dostupnost všech ostatních odpočinkových ploch činí 87,6%

Dostupnost zastávek MHD pro obyvatele do vzdálenosti 300 m činí 83,16%

Dostupnost veřejných škol pro obyvatele do vzdálenosti 300 m činí 55,34%

Sebehodnocení +1?
Hodnocení oponenta +1?
Sebehodnocení města vystihuje stav v území
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

V územním plánu stanovené plochy s rozdílným způsobem využití nabízejí pestrou nabídku funkcí, umožňující vznik kvalitního prostředí příznivého jak pro stávající obyvatele, tak pro potencionální návštěvníky.

Z hlediska urbanistické koncepce města je vycházeno ze stávajících prvků jeho urbanistické struktury, kterou představuje historické jádro města, vnitřní prstenec kompaktního města, vnější prstenec, koridor řeky, městská nábřeží řeky Labe a přilehlé ostrovy a také lokální centra městských částí. Pro potřebu územního rozvoje jsou ve smyslu územního plánu zastavěná území a zastavitelné plochy rámcově rozčleněny na území stabilizovaná, rozvojová a přestavbová. Rozvojová území představují plochy určené pro novou výstavbu se specifikací jejich využití, území přestavbová jsou tvořena plochami převážně uvnitř zastavěného území určenými k jinému než stávajícímu využití a území stabilizovaná tvoří všechny plochy, jejichž využití se územním plánem nemění.

Správní území města je pro účel územního plánu členěno na přibližně stejnorodé plochy využití území. Každá plocha s rozdílným způsobem využití je definována z hlediska hlavního využití, přípustného nebo nepřípustného využití a dalších podmínek a z hlediska jejich prostorového uspořádání (forem zástavby).

Z hlediska dopravní obsluhy územní plán částečně stabilizuje páteřní trasy základního komunikačního systému (silnice č. I/15, II/247, II/261) s návrhem jejich úpravy, dále stabilizuje silniční síť tvořenou silnicemi III. třídy a místními i účelovými komunikacemi v území, dále stabilizuje koridory železniční dopravy (železniční trať č. 072 a 087), koridor vodní dopravy (vodní cesta E20 na toku Labe) a systém pěších tras. Respektuje stávající návrhy koncepce rozvoje cykloturistické dopravy a zohledňuje potřeby řešení dopravy v klidu v návaznosti na strmý nárůst automobilizace.

Územní plán současně stabilizuje, ale i navrhuje plochy sídelní zeleně.

Územní plán rozvíjí budování technické infrastruktury v rámci zastavitelných ploch - voda, kanalizace, elektro, plyn, zásobování teplem. Územní plán taktéž navrhuje veřejná prostranství ve vyjmenovaných zastavitelných plochách a vymezuje významné plochy stabilizovaných prostorů veřejných prostranství celoměstského významu s převládající úlohou reprezentace města.

Koncepce uspořádání krajiny je zajištěna koordinací zájmů a vztahů v nezastavěném území a ve smyslu charakteru využití, limitujících jevů a utváření krajiny pak toto území dělí na plochy přírodní, zemědělské a smíšené nezastavěného území.

Viz UP na webu města - odkaz https://www.litomerice.cz/uzemni-plany/846-uzemni-plan-litomerice

 • 1.5.B Urbanistická struktura
 • 1.5.D Dostupnost veřejných parků, prostranství a služeb
Hodnota indikátoru 1.5.B:

SLDB 2001
- obydlené byty celkem = 9.756
- z toho:
- - v rodinných domech = 1.859 (19 %)
- - bytové domy = 7.800 (80 %)
- - jiné = 97 (1 %)
SLDB 2011
- obydlené byty celkem = 10.037
- z toho:
- - v rodinných domech = 1.997 (20 %)
- - bytové domy = 7.933 (79 %)
- - jiné = 107 (1 %)

Hodnota indikátoru 1.5.D:

Dostupnost veřejnýuch prostranství a veřejných parků je velmi dobrá. V centru města byl v roce 2008 postaven nový park Václav a Havla, který je v dosahu 300 pro většinu objektů v MPR. Park Jiráskovy sady je také v centru města postaveného před II. sv. válkou .

Bude doplněno pracovníky GIS

celková výměra správního území Litoměřice - 1798,67 ha
výměra zastavěného a zastavitelného území - 827,48 ha (46%)
výměra nezastavitelného území - 971,19 ha (54%)

v rámci zastavěného a zastavitelného území představují plochy s rozdílným využitím následující podíly:
plochy bydlení - 244,1 ha (29,5%)
plochy rekreace - 69,1 ha (8,3%)
plochy občanského vybavení - 102,9 ha (12,4%)
plochy veřejných prostranství - 5,1 ha (0,6%)
plochy smíšené obytné (bydlení+služby) - 120,9 ha (14,6%)
plochy výroby a skladování - 93,4 ha (11,3%)
plochy DI a TI - 112,7 ha (13,6%)
plochy sídelní zeleně - 79,2 ha (9,6%)

+1

Vzhledem k segmentaci zastavěného i zastavitelného území na jednotlivé plochy s daným funkčním využitím a k jejich podílům na výměře zmíněného území lze s ohledem na charakter města považovat funkční využití a prostorové uspořádání území jako vyvážené.

Taktéž většinový podíl nezastavitelného území na celkové výměře území města lze hodnotit příznivě z důvodu aspektu ochrany přírody a krajiny.

1.5.3 Má město jasnou vizi dalšího kvalitativního rozvoje města, obsaženou v ÚPD?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim pořizuje nový územní plán, který je zpracováván v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášky č. 500 „O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti“ a vyhlášky č. 501 „O obecných požadavcích na využívání území“, ve znění pozdějších předpisů. S pořizováním nového územního plánu se započalo ke konci roku 2007.

Ke konceptu Územního plánu Chrudim byla zpracována dokumentace „Posouzení vlivu územně plánovací dokumentace – vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území“. Zpracovatel vyhodnocení koncepce (územně plánovací dokumentace) na základě posouzení z hlediska předpokládaných vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví navrhl, aby příslušný úřad vydal souhlasné stanovisko k posuzované územně plánovací dokumentaci.

Na zpracování územního plánu Chrudim byla v roce 2009 získána dotace z Integrovaného operačního programu (IOP) na aktivitu 5.3b) Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik.

Územní plán Chrudim je zpracováván v souladu s nadřazenými dokumentacemi - Politika územního rozvoje České republiky (PÚR ČR), zpracovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v roce 2008 a schválená usnesením vlády ČR č. 929 dne 20. 7. 2009.

Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezeny správními obvody obcí s rozšířenou působností (ORP). Rozvojové osy jsou vymezeny s výraznou vazbou na významné dopravní cesty.

Řešené území města Chrudimě se nachází v rozvojové oblasti OB4 Hradec Králové/Pardubice. Jedná se o území, jehož rozvoj je výrazně ovlivňován vazbou na jádro rozvojové oblasti (území ovlivňované rozvojovou dynamikou krajských měst při spolupůsobení města Chrudim). Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně vytvářet podmínky pro veřejnou infrastrukturu.

Rozvojové koridory – ŽD2 Chrudim – Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř (koridor konvenční železnice celostátní). Vedení kapacitní dopravní cesty částečně novým koridorem, kde je ve stávající stopě vysoká intenzita osobní dopravy. Zavedení dopravy šetrnější k životnímu prostředí do oblastí se zvýšenou ochranou přírody a krajiny. Při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území přednostně vytvářet podmínky pro zvýšení přepravní rychlosti dopravy a atraktivity koridoru.

Výše uvedené skutečnosti mají vliv na řešení ÚP Chrudimě – předpokládá se nárůst obyvatel města a zlepšení dopravního spojení do Pardubic. Zásady územního rozvoje (ZÚR) Pardubického kraje (AURS, spol. s r. o., ve spolupráci s DVH CR, spol. s r. o., 2009).

Ze ZUR vyplývá mimo jiné požadavek na navržení a rozšíření koridoru pro umístění stavby D05 – přeložky silnice I/37 Medlešice – Chrudim – Slatiňany, tento i další požadavky vyplývající ze ZUR jsou ÚP Chrudim respektovány.

Byla zahájena stavba silničního obchvatu města na silnici I/37.

Dostupnost místních veřejných parků, separačních hnízd, zastávek MHD, škol, zdravotních služeb apod. je vyhodnocována prostřednictvím indikátoru ze sady ECI A4. Využíváme pro toto sledování systém GIS.

příloha - vývoj zastavěného území v letech 1997 - 2020

Hodnocení oponenta +1?
Město má jasnou vizi dalšího kvalitativního rozvoje v ÚPD, ale mnohá žádoucí opatření jsou bohužel v kompetenci kraje nebo ústředních orgánů státní správy a jimi řízených organizací (MD, ŘSD, SŽDC..), takže jejich realizace pokulhává za potřebami
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Platný územní plán svou koncepcí vymezuje prověřené množství ploch pro rozvoj města i s ohledem na dlouhodobý rozvoj. Kvalita tohoto potenciálního rozvoje je podpořena regulativy vyplývajícími z ÚP - stanovení hlavního, přípustného a nepřípustného využití, požadavky na zpracování územních studií autorizovanými osobami a v neposlední řadě konzultace a odborné rady městského architekta.

Přestože je snahou města přednostně využívat proluky v zastavěném území a zabývá se využitím současných brownfields, dochází k postupnému naplňování i rozvojových ploch, zejména s funkcí pro bydlení. V případě ploch s podmíněným zpracováním územní studie je při jejich naplňování postupováno v souladu s konkrétní studií. Záměry jednotlivých investorů jsou konzultovány s městským architektem.

viz UP na webu města - odkaz https://www.litomerice.cz/uzemni-plany/846-uzemni-plan-litomerice

 • 1.5.C Nově navrhované zastavitelné plochy
Hodnota indikátoru 1.5.C:

V ÚP je vymezeno 706,7 ha zastavěného území. Mimo zastavěné území ÚP navrhuje 92,4 ha zastavitelných ploch. Uvnitř zastěvného území obce je navrženo 110,5 ha zastavitelných nebo přestavbových ploch.
R. 2014 - výsledek a) 0,13, b) 0,84 (dle současně platného ÚP, původní ÚP z roku 1998 neexistuje v elektronické podobě - nelze ověřit vývoj tohoto ukazatele)


Podíl ploch s podmínkou prověření jejich využití vzhledem k celkovému počtu rozvojových ploch : 44 %

Podíl zpracovaných územních studií vložených do iLAS k celkovému počtu požadovaných studií: 36 %

celkový počet rozvojových ploch: 25
z toho počet ploch s podmínkou prověření jejich využití územní studií: 11

počet územních studií vypracovaných ve smyslu platné ÚPD a vložených do iLAS: 4

konzultace městského architekta (počet hodin/rok): 160 h

+2

Město ve sledovaném období vytvořilo dlouhodbou vizi kvalitativního rozvoje obsaženou v územním plánu a urbanistických studiích

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Sebehodnocení +1?
Hodnocení oponenta +1?
Město nejen využívá služeb smluvního architekta, ale vypisuje i arch. soutěže na náročnější záměry
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení realizátora MA21 Hodnocení oponenta
1.6.1 Vyhlašuje obec na projekty důležitých veřejných prostorů a staveb urbanistické nebo architektonické soutěže ve spolupráci s ČKA?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Veškeré projekty jsou soutěženy především z hlediska ceny, nicméně v zadávacích podmínkách soutěží jsou promítnuty omezení z územních studií, regulačních plánů, územního plánu atd. Rada města zřídila poradní orgán – Komisi pro hospodářský rozvoj a Stavební komisi. Máme zřízenou funkci architekta města Chrudim.

Už ve fázi studií a dokumentací pro územní rozhodnutí jsou téměř všechny projekty soutěženy. Je při nich přihlíženo nejen k finančnímu aspektu věci, ale i k estetickému a architektonickému hledisku. Proto na všech zadání soutěží spolupracuje architekt města.

Architekt města je externistou, který se účastní veškerých veřejných projednání, úzce spolupracuje s městem.

Město Chrudim vypsalo architektonickou soutěž na nové vzdělávací a návštěvnické centrum Na Podhůře a na rekonstrukci sportovní haly na Tyršově náměstí.

Město na podzim 2015 uspořádalo víkendový work shop na téma úprav historické čentrální části města. Jeho výstupy budou sloužit jako jeden z podkladů pro regulační plán centra města arozvojové studie v centru města.

http://www.chrudim.eu/obcan/odbory-meu/odbor-uzemniho-planovani-a-regionalniho-rozvoje/architektonicke-souteze.html

 

 • 1.6.A Využívání externí odborné pomoci

Hodnota indikátoru:
(slovní hodnocení, příp. vyčleněné prostředky na odměny v rozpočtu)

Byly vypsány architektonické soutěže a work shop.

 

Sebehodnocení +1?

Dle možností se snažíme zajišťovat externí odbornou pomoc a konstruktivní oponenturu vůči orgánům města (VŠ, architekt města).

Zajišťujeme včasné zapojování veřejnosti do rozvoje města, do ověřování přijatelnosti záměrů, které jsou zaměřeny na výrazné změny v území města.

Hodnocení oponenta +1?
Sebehodnocení odpovídá zjištěnému stavu na místě
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Architektonické studie jsou a byly vyhlašovány na vybrané důležité projekty, jako např.: Areál seniorů na Dómském pahorku a na prostory na Březinově cestě ( před rokem 1999)

V posledních době město spoluorganizovalo dvě velké architektonické soutěže:

1. soutěž "Revitalizace Jiráskových sadů" společně s Nadací PROMĚNY

Předmětem soutěže bylo zpracování - architektonického návrhu řešení obnovy městského parku Jiráskovy sady v Litoměřicích. Soutěž byla vyhlášena jako jednokolová, vyzvaná. Organizace soutěže, stejně jako finanční prostředky na vyplacení cen jsou součástí nadační podpory určené Městu Litoměřice. Termín konání soutěže : 30. května – 13. září 2011

Viz http://cena-nadace-promeny-2011.nadace-promeny.cz/

2. soutěž "Revitalizace území bývalých kasáren Armády ČR v Litoměřicích" společně se společností Petra Parléř, o.p.s.

Předmětem soutěže bylo vypracování ideového návrhu na revitalizaci území bývalých kasáren pod Radobýlem. Soutěž byla vyhlášena jako urbanisticko architektonická, veřejná, jednokolová, zúčastnilo se 14 návrhů.

Termín konání soutěže 10. října 2014 - 29.ledna 2015.

https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/revitalizace-uzemi-byvalych-kasaren-armady-cr-pod-radobylem

Externí odborná pomoc ve věcech urbanismu a architektury je zajišťována městským architektem, který je zařazen do organizační struktury odboru územního rozvoje a pracuje pro město na základě smlouvy již 20 let. Současně každý rok zpracovávají studenti SF - ČVUT Praha architektonické studie ( předdiplomní, diplomní či ročníkové práce), které město využívá při přípravě projektů veřejných prostor. Odměny pro studenty za jejich úspěšné práce jsou zahrnuty do rozpočtu města.

 • 1.6.A Využívání externí odborné pomoci
 • 1.6.B Projednávání velkých investičních záměrů s veřejností
Hodnota indikátoru 1.6.A:

ANO

Hodnota indikátoru 1.6.B:

3 x veřejné projednání velkých incvestic
5x veřejné projednání s vlastníkypřilehlých nebo dotčených nemovitostí u malých investic.

+2

Ve sledovaném období došlo k zásadnímu posunu v projednávání investic s veřejností a pořádání architektonických soutěží

1.6.4 Uplatňuje obec při výběru projektanta a dodavatele pro veřejné stavby v obci kromě kritéria ceny i kriterium kvality výsledku, tedy poměru užitné a výtvarné hodnoty k ceně?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Některé veřejné zakázky na studie a projekty jsou kontinuálně zadávány původním projektantům a projektantům předcházejících stupňů PD, tak aby byla zachována ideová kontinuita projektů a podpořen tvůrčí záměr a potenciál projektanta. 

 • 1.6.B Projednávání velkých investičních záměrů s veřejností

Hodnota indikátoru:
2011: 11 projednání investičních záměrů
2012: 13 projednání investičních záměrů

2015: 14 projednání investičních záměrů

Sebehodnocení +1?

 Většina investičních záměrů je projednávána s veřejností.

Hodnocení oponenta +1?
Situaci by výrazně zlepšila změna zákona o veřejných zakázkách, pokud by posílila význam kvalitativních kritérií, ne jen nejnižší ceny. Dosud se město řídí referencemi a vlastními zkušenostmi s projektanty, včetně záruk, čímž nedokonalost legislativy zčásti eliminuje.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • město vždy oslovovalo na významné projety renomované architekty i projektanty, kteří měli nebo mají zkušenosti s obdobnými projekty
 • kvalitativní kritéria jsou definována v zadávací dokumentaci
 • obecně se řídí pravidly poskytovatele dotace, kde je zpravidla hlavním kritériem nejnižší nabídková cena
 • město vyhrálo soutěž Stavba Ústeckého kraje 2011 - 1. cena a titul získala stavba " Domov důchodců v areálu seniorů - Litoměřice
 • město podalo přihlášku do soutěžníé přehlídky "Stavba Ústeckého kraje 2013" a dne 26.2.2015 získalo 1. místo v této soutěži
 • články v odborných časopisech (Urbanizmus)
 • město využívá služby externího městského architekta/urbanisty (od r. 1993)
 • projektove dokumentace jsou k nahlédnutí na OÚR
+1 ANO

Pro významné stavby město vždy vybralo kvalitní odborníky, kteří mají zkušenosti s daným záměrem projektu.

1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Sebehodnocení +1?
Hodnocení oponenta +2?
Město zredukovalo plochy k zástavbě mimo intravilán a výrazně posílilo využití proluk a brownfields, jak bylo požadováno v minulých hodnoceních témat 1 a 2
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení realizátora MA21 Hodnocení oponenta
1.7.1 Došlo k regeneraci a znovu využití existujících brownfields v zastavěném území města?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim ve spolupráci s firmami řeší využití starých brownfields pro realizaci nových firemních objektů, včetně kompletní infrastruktury. Brownfields jsou obsaženy v ÚPD. Ve městě všechny brownfields mají konkrétní majitele, kteří mají záměry v těchto lokalitách a postupně je realizují. Město s těmito subjekty aktivně spolupracuje a monitoruje jejich aktivity. Průběžně probíhá v rámci finančních možností města rekonstrukce komunikací i sítí a to i ve spolupráci s majiteli zařízení a sítí.

 • 1.7.A Přehled „brownfields“

Hodnota indikátoru:
(Počet, podíl z rozvojových ploch v %, pro jaké funkce?)

Počet: 7
245 460 m2/12% /bydlení, občanská vybavenost, výroba a služby

 

Sebehodnocení +1?

Snažíme se přednostně nabízet znovuvyužití území před výstavbou na zelené louce. Snažíme se zvyšovat kompaktnost zástavby, využíváme stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Cílevědomě směřujeme k postupnému omezování ploch brownfields na území města. Rozvojové záměry směřuje převážně na plochy brownfields s cílem omezit zábory zemědělských a lesních pozemků a zelených ploch ve městě. Některý z brownfields nejsou ve vlastnictví města a možnost je ovlivňovat je omezená.

Výsledné hodnoty považujeme za příznivé, protože došlo ke zlepšení situace, zvýšil se počet revitalizovaných brownfields. Řešení této problematiky je zachyceno v Akčním plánu ke strategickému plánu rozvoje města Chrudim pro roky 2012 – 2015.

Název opatření: OP E 1.3 Systematická nabídka pozemků a objektů pro podnikatelské účely,

E 1.3.2. Aktivní spolupráce s majiteli Brownfieldů.

Hodnocení oponenta +2?
Jak již uvádím v hodnocení k bodu 1.5.1, město výrazně změnilo politiku umisťování nových staveb pro bydlení, vybavenost i výrobních a skladovacích provozů ze zastavitelných ploch a z rezerv mimo současné zastavěné území města do proluk a na "brownfields", což snižuje zábory ZPF i dopravní náročnost obsluhy. Lze říci, že využívá "brownfields" velmi intenzivně a výrazně tak oddaluje využití dosud nezastavěného území, uvedené v ÚP jako zastavitelné plochy nebo rezervy mimo současné zastavěné území města, jak požadovalo minulé hodnocení.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Polovina ze všech ploch již byla zrevitalizována. Na ostatní plochy jsou vypracovány studie, jejich transformace je zanesena do územního plánu a postupně jednáme s jednotlivými vlastníky o úpravě těchto brownfields.

Připravované:

 • kasárna Dukelských hrdinů - využití pro geotermální projekt
 • staré mrazírny - soukromý objekt, v plánu revitalizace obchodně-administrativní centrum
 • Kasárna Pod Radobýlem - na základě předchozích diskuzí byla vyhlášena a již proběhla architektonická soutěž
 • areál městského pivovaru (vypracována PD ke SP).
 • areál bývalých sběrných surovin ( PD na zřízení parkoviště)

Revitalizované:

 • areál bývalé koželužny - OC Na Soutoku
 • areál bývalé Dřevony - obchodní centrum
 • areál bývalé hasičské zbrojnice a areál kovošrotu , později areál pivovaru - Park Václava Havla a parkoviště U Hvězdárny
 • opuštěný areál staré nemocnice - dnes areál Domova důchodců na Dómském pahorku

Studie jsou k dispozici k nahlédnutí na OÚR

 • 1.7.A Přehled „brownfields“
Hodnota indikátoru 1.7.A:

Aktuální počet = 5
Podíl z rozvojových ploch (202,81 ha)v % (ty, které se v rozvojových plochách nacházejí (40,87 ha)- obě kasárna, mrazírny) = 20 %
Popis žádoucí nové funkce: v případě mrazíren - komerční areály s hlavním využitím pro velkoplošný maloobchod;
v případě kasáren Pod Radobýlem - plochy bydlení, smíšeného využití centra obvodu, občanského vybavení a sportu;
v případě kasáren Dukelských hrdinů - plochy občanského vybavení a bydlení

Indikátor SPRM:
A.III.1 Výměra revitalizovaných brownfields
2012 -2014 revitalizováno 25 288 m2

+2

Město má zpracované pro všechny významné brownfields architektonické studie revitalizace těchto ploch, které jsou v souladu s ÚP. Městu se podařilo již polovinu těchto ploch zrevitalizovat..

1.7.2 Udržuje si obec průběžně aktuální přehled o nevyužitých nebo nevhodně využitých objektech a plochách v současném zastavěném území města, vhodných pro nová využití („brownfields“), které je možné využít pro potřeby obce nebo nabízet investorům a developerům místo výstavby „na zelené louce“?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Součástí Územního plánu je i využití starých brownfields pro realizaci nových firemních objektů, včetně kompletní infrastruktury. Brownfields jsou obsaženy v ÚPD. Ve městě všechny brownfields mají konkrétní majitele, kteří mají záměry v těchto lokalitách a postupně je realizují. Město s těmito subjekty aktivně spolupracuje a monitoruje jejich aktivity. Průběžně probíhá v rámci finančních možností města rekonstrukce komunikací i sítí a to i ve spolupráci s majiteli zařízení a sítí.

Příklady rekonstruovaných brownfields:

SIAG CZ je významným dodavatelem komponent zařízení na výrobu takzvané „čisté energie“, vznikl na pozemku bývalé Transporty Chrudim.

TMT - zrekonstruovaný brownfield firmy zabývající se Transportní a manipulační technikou, který při vyhlašování ocenění Průmyslová zóna roku 2005“ získal první místo v kategorii Brownfields roku.

Nyní je připravena studie na rekonstrukci dalších 5: VCES – bydlení v návaznosti na Městský park, DEPO - přesun 2 nových firem do území a přístavby k jedné stávající hale, Pivovar – Dům pro seniory a vzdělávací centrum, areál bývalých sladoven – bydlení, administrativa.
Areál bývalé Dřevovýroby Ficek se připravuje na znovuvyužití pro bytovou zástavbu (Dřevovýroby Ficek je nyní přestěhována do průmyslové zóny západ), Evona - zahájení regenerace, areál bývalých Sladoven - připravena studie využití a zahájeny projektové práce na dopravním napojení lokality.

 • 1.7.B Plocha „brownfields“ na území města
 • 1.7.C Využití „brownfields“

Hodnota indikátoru 1.7.2:

2012: 0,72%

2015: 0,72%

Hodnota indikátoru 1.7.3:

2012: 245 460m2/13 500 m2 82%/18%

2015: 245 460m2/13 500 m2 82%/18%

Sebehodnocení +1?

Součástí Územního plánu je i využití starých brownfields pro realizaci nových firemních objektů, včetně kompletní infrastruktury. Brownfields jsou obsaženy v ÚPD. Ve městě všechny brownfields mají konkrétní majitele, kteří mají záměry v těchto lokalitách a postupně je realizují.

Hodnocení oponenta +1?
V územním plánu to bylo zajištěno již v minulém hodnocení, ale pro reálné naplňování platí totéž, co v předchozím bodu, ta se výrazně zlepšila.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • 1.7.B Plocha „brownfields“ na území města
 • 1.7.C Využití „brownfields“
Hodnota indikátoru 1.7.B:

Plocha brownfields = 41,32 ha
Zast. území města = 827,5 ha
Podíl tedy činí 4,99 %

Hodnota indikátoru 1.7.C:

Rozvojové plochy mimo současně zastavěné území = 102,8 ha (14,6 %)
4,99 /14,6 = 0,34

Indikátor SPRM:
A.III.1 Výměra revitalizovaných brownfields

+1

Město má dlouhodobě zpracovaný seznam nevyužívaných lokalit a aktivně hledá potenicální investory či využití pro aktivity města (geotermální projekt, objekt pivovaru apod.)

1.7.3 Nabízí obec investorům ochotným využít „brownfields“ pomoc s překonáním administrativních a majetkoprávních obtíží s tím spojených a odstraněním starých ekologických zátěží či zlepšení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Ve městě byla vytipována lokalita, kde se předpokládá ekologická zátěž. Toto území bylo v minulosti využíváno jako sběrna odpadů. Lokalita se nachází v přírodní památce Ptačí ostrovy. Je připraven projekt, jehož cílem je získat data o druhu uložených odpadů a o míře a rozsahu kontaminace zemin, podzemních a povrchových vod. Na základě těchto dat budou navržena případná nápravná opatření.

V roce 2015 byl dokončen projekt, jehož předmětem byla sanace ekologické zátěže velkých ohnisek znečištění v areálu bývalého strojírenského závodu Transporty a.s.. V současné době probíhá postsanační monitoring podzemních vod.

Do průmyslové zóny byla provedena rekonstrukce příjezdové komunikace (včetně výkupu pozemků), vzniklo propojení mezi nově vybudovanou průmyslovou zónou a průmyslovým areálem bývalé Transporty.

Pro zaměstnance byla zřízena nová linka MHD, která obsluhuje průmyslovou zónu. V průmyslové zóně západ byla vybudována plná infrastruktura.

Město i městský úřad aktivně v případě zájmu spolupracuje na realizaci záměrů v těchto lokalitách a to již od projektové přípravy tak, aby nekolidovaly se zájmy města.

Hodnocení oponenta +1?
Sebehodnocení města vystihuje situaci tak, jak byla ověřena na místě.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

OÚR v případě zájmu investorů v rámci svých možností prostřednictvím konzultací a metodické pomoci specifikuje možnosti využití stávajících ploch “brownfields“ a upozorňuje na problematiku realizace jednotlivých záměrů. Tyto záměry vyhodnocuje a napomáhá volit jejich optimální formu. Bylo takto postupováno například při řešení areálu Starých mrazíren, areálu bývalého DPÚK – Českolipská ulice, areálu kasáren Dukelských hrdinů i areálu kasáren Pod Radobýlem.

ÚP počítá s vybudováním nových komunikací, které budou řešit napojení na dosud nevyužívaní plochy

Podpůrné informace jsou dostupné v archivu OÚR

+1

Město dlouhodobě aktivně podporuje potenicální investory a přizpůsobuje ÚP pro potenciální nové využití daných lokalit

1.7.4* Další informace k tématu
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Hodnocení oponenta 0?
Zvážit, zda doplnit do hodnocení některé nové výzvy, související s globální změnou klimatu, jako je nový pohled na zdržení odtoku a využití srážkových vod a jejich akumulaci, příp. i jejich opakovaného využití, nebo naopak důrazu na zvýšenou ochrana proti povodním, s čímž souvisí i sporné umisťování některých staveb v minulosti do záplavového území Chrudimky (zimní stadion, plavecká hala),ale i úvahy o umístění nové sportovní haly tamtéž.

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Sebehodnocení +1?
Hodnocení oponenta +1?
snížení počtů bytů k regeneraci je způsobeno naplněním cíle obnovy, nikoliv rezignací na něj v důsledku nedostatku prostředků
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení realizátora MA21 Hodnocení oponenta
1.8.1 Provádí obec regeneraci domů a bytů ve vlastnictví města, městské občanské vybavenosti, panelových sídlišť apod.?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim postupně zpracovává kompletní projekty na regeneraci jednotlivých sídlišť za účasti veřejnosti. Studie jsou zveřejněny na internetu.
http://www.chrudim.eu/obcan/odbory-meu/odbor-uzemniho-planovani-a-regionalniho-rozvoje/studie.html

Další z velkých oblastí, kde se uplatňují principy MA 21 je Integrovaný plán rozvoje města. Ten obsahuje soubor časově provázaných projektů, které jsou realizovány ve vybrané zóně města a směřují k dosažení společné vize a cílů města. Současně je IPRM plně kompatibilní se strategickými a programovými dokumenty na národní, regionální i krajské úrovni.
http://www.chrudim.eu/mesto/projekty-a-rozvojove-dokumenty/integrovany-plan-rozvoje-mesta.html

Město Chrudim je vlastníkem celkem 487 bytů, které se nacházejí v bytových domech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví města Chrudim. Město Chrudim zároveň tento bytový fond spravuje. Správou bytového fondu se rozumí zajišťování související s administrativní a operativní činností. Administrativní činnost představuje úkony ekonomického charakteru (stanovení nájemného a jeho inkasa, vč. vymáhání nedoplatků, rozúčtování nákladů na služby poskytované s užíváním bytu, vedení agendy spojené s provozem a správou bytového fondu, zpracování podkladů pro daně a poplatky a jejich úhrada) a právního charakteru (uzavírání nájemních smluv). Operativní činností se rozumí agenda v oblasti technické (objednávání, přejímání a kontrola oprav bytového fondu, zabezpečování povinných revizí, odborných prohlídek či zkoušek, vypracovávaní návrhů na provedení rozsáhlejších oprav bytového fondu či jeho rekonstrukcí a modernizací) a v oblasti provozní (fyzické předávání a přejímání bytů, zajišťování běžné havarijní údržby bytového fondu, zabezpečení dodávek všech médií, zabezpečení úklidu společných prostor v domě). V roce 2015 bylo z rozpočtu města regenerováno 7 bytů.

V rámci města i celého regionu napomohly prostředky z EU prostřednictvím projektu IPRM k revitalizaci komplexního územního celku – lokality pod nádražím. Celkově zde došlo ke zlepšení životní úrovně obyvatel, nejen dotčených bytových domů, ale všech, kteří v lokalitě nejen žijí, ale i do lokality přicházejí. V rámci regenerace bytových domů bylo především hleděno na dosažení energetické úspory, čehož bylo bezesporu dosaženo. Bytové domy nejen ve vlastnictví města, ale i ve vlastnictví SVJ, dostály prodloužení životnosti a celkové modernizace. V rámci revitalizace veřejných prostranství vznikla dvě nová dětská hřiště, prostory pro odpočinek i nová parkovací stání.

Monitorovací indikátor

Měrná Jednotka

Plánovaná hodnota dle Dohody

Dosažená hodnota

Plocha revitalizovaného území

m2

20 564

38 343,14

Počet regenerovaných bytů

počet

224

551

Úspora spotřeby energie

%

25

39,8

 Od poloviny roku 2008, kdy vzniklo oddělení správy bytového a nebytového fondu, jako součást Odboru správy majetku, které spravuje mimo jiných i bytový fond města Chrudim, se situace bytového fondu města Chrudim oproti předcházejícím letům podstatně zlepšila. V současné době jsou však limitujícím faktorem dalšího zlepšování stavu bytového fondu omezené finanční prostředky v rozpočtu OSM na kalendářní rok. V bytových domech a bytech, které jsou regenerovány v rámci IPRM, došlo k významnému zlepšení jejich stavu.

 • 1.8.A Péče o bytový fond a objekty občanské vybavenosti v majetku města

Hodnota indikátoru:
2012: 25,25%

2015: 1,44%

Sebehodnocení +1?

Po dobu životnosti zajišťujeme řádnou údržbu, opravy a modernizace stávajícího bytového fondu a občanské vybavenosti v majetku města.

Provádíme řádnou údržbu, opravy a modernizace komunikací a inženýrských sítí, které jsou v majetku města po celou dobu jejich životnosti.

K obnově využíváme jak prostředky z vlastního rozpočtu, tak externí dotace. Obnova infrastruktury je prováděna ve spolupráci s veřejností.

Hodnocení oponenta +1?
Přestože se procento regenerovaných bytů a objektů OV ve vlastnictví města v posledních letech snížilo, je to důsledek vysokých počtů, realizovaných již v minulosti a nutnosti řešit z rozpočtu města i jiné naléhavé úkoly. Reálný stav městských bytů a celých sídlišť však svědčí o kvalitní údržbě a utvářeném prostředí, jakož i o cíleném snižování energetické náročnosti budov v majetku města.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • ano, provádí - zateplování, rekonstrukce, revitalizace a to především objektů MěÚ a těch, ve kterých svou činnost provozují městem zřízené příspěvkové organizace - areály MŠ, ZŠ Regeneraci sidlišť město zahájilo sidlištěm Družba v roce 2006. Od roku 2004 je zpracována studie opro regeneraci panelého sídliště Pokratice I. a II.
 • V roce 2015 podalo město žádost o dotaci na I. etapu regenerace sídliště Pokratice na MMR.
 • Město postupně od roku 1989 opravuje všechny domy na Mírovém náměstí, jak bytové jednotky, tak nebytové prostory a a stále pokračuje s technickou obnovou všech svých bytových domů i nebytových prostor.
 • revitalizace dětských hřišť je prováděna každoročně, jsou doplňovány hrací prvky a obniovovány dopadové plochy
 • V roce 2014 byla zahájena revitaliace dětského dopravního hřiště v Jiráskových sadech
 • data o bytovém fondu jsou dostupná na Odboru majetkové správy
 • 1.8.A Péče o bytový fond a objekty občanské vybavenosti v majetku města
Hodnota indikátoru 1.8.A:

Město vlastní 115 bytů a a 108 "sociálních" bytů. Průměrně každý rok opraví 10 % bytového fondu ve vlastnictví města.

+2

Ve sledovaném období město prodalo zásadní část svého bytového fondu a nadále usiluje o revitalizace bytového fondu města a veřejných budov, zejména školských zařízení apod.

1.8.2 Provádí obec systematickou obnovu technického vybavení města a inž. sítí?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim má celkem 60 hřišť. Z toho je 34 dětských hřišť (plocha o jednom či více hracích prvků, jako je kolotoč, skluzavka, houpačka apod., nebo sestava). Z toho je 26 sportovních hřišť (plocha asfaltová, mlatová, antuková pro kopanou, tenis, košíkovou, volejbal, nohejbal apod.)

Počet nově zrekonstruovaných hřišť: Celkový počet 34 dětských hřišť - rekonstruováno 20 hřišť a z nich certifikováno 18 dětských hřišť (hřiště Víta Nejedlého a Na Výsluní postaveny před prosincem roku 2002 a zde není povinnost certifikovat dle platných norem). V roce 2012 bylo vybudováno nové dětské hřiště ve vnitrobloku Revoluční, které má čtyři herní prvky. Celkový počet 26 sportovních hřišť - rekonstruováno 18 hřišť.

Rekonstrukce dětských hřišť probíhá za účasti veřejnosti. http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/planovaci-setkani.html

Město Chrudim disponuje několika pasporty:

 • zeleně – projekt péče o stromy, na základě jehož se provádí kácení, zdravotní řezy stromů, náhradní výsadba apod.
 • komunikací (ulic a chodníků) – je k dispozici na OD
 • mostů – k dispozici na OIN – provádí se kontrolní prohlídky, opravy a údržby mostů atd.),
 • dále pak existují inventarizační seznamy technického vybavení města (lavičky, koše apod. Na základě těchto seznamů je vyhodnocováno stáří, technická zastaralost atp. a průběžně jsou přijímána opatření k zlepšení technického stavu tohoto vybavení. Samozřejmostí jsou pravidelné revize.
 • Bezdrátový varovný systém – provozují TS
 • Veřejné osvětlení, světelná signalizace – revize a údržby provádějí TS
 • Plán zimní údržby chodníků a místních komunikací – TS
 • Plán letní údržby chodníků a místních komunikací – odplevelování, ruční mytí chodníků, strojní čištění místních komunikací, vysavač na psí exkrementy, údržba a obnova vodorovného a svislého dopravního značení na místních komunikacích
 • Úklid a údržba hřbitovů a kašen ve městě
 • 1.8.B Péče o komunikace a inženýrské sítě v majetku města

Hodnota indikátoru 1.8.B:

Chodníky: 

2011: 94,8 km / 0,800km – 0,84%

2012: 94,8km/0,694 km = 0,73%,

2013:94,8km/1,23 km = 1,29%

2014:94,8km/2,35 km = 2,48%

2015: 94,8 km/ 4,435 km´= 4,68%

Komunikace:

2011: 141,39 km / 0,493 km – 0,34%

2012: 141,39 km/0,570 km = 0,4%

2013: 141,39 km/1,16 km = 0,82%

2014: 141,39 km/1,66 km = 1,17%

2015: 141,39 km/1,240km=0,88%

Kanalizace:

2011: 20 km / 0,204 km – 1,02%2015: 20 km/ 0,130 km - 0,65%

 

Sebehodnocení +1?

Probíhá pravidelná obnova komunikací a inženýrských sítí.

Hodnocení oponenta +1?
Je zjevné postupné zvyšování podílu obnovovaných součástí zejména u chodníků, zpomalení u komunikací a u kanalizace. Díky zpracovaným pasportům jsou tyto údaje v souladu s potřebami a hlavně disponibilními prostředky.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Město Litoměřicemá celkem 48 veřejných hřišť a další sportovní hřiště u základních škol a dětská hřiště u mateřských škol. Z celkového počtu veřejných hřišť je 32 hřišť s hracími prvky ( prolejzačky, houpačky, kolotoče, skluzavky) a 16 sportovních hřišť ) asfaltové, betonové nebo umělé povrchy na basketbal, fotbal, kopanou apod.) .

Všechna hřiště jsou certifikovana dle evropských norem. Certifikované kontroly se provádí každý rok, běžné kontroly , které provádějí TSM se konají každý týden. Seznam hřišť je na http.//arcg.is/1fXFIJr.

V roce 2014 byla zřízena 3 nová hřiště a další tři byla zrekonstruována.

Město Litoměřice má k dispozici pasporty a plány udržby:

 • pasport zeleně - projekt na udržbu, prořezy, náhradní výsadba
 • pracovní pasport komunikaci,
 • pasport mostů a lávek - podle kterého se provádí každoroční revize a nutné opravy
 • město disponuje seznamy městského mobiliáře, který je každoročně obnovován
 • v Litoměřicích je 2112 světelných bodů veřejného osvětlení, revize opravy a údržbu prováději TSM
 • Rada města schvaluje každý rok Plán zimní údržby
 • každý rok je aktualizován harmonogram čištění ulic, chodníků, diponujeme 3mi stroji na odstraňování psích exkrementů
 • odbor dopravy zajišťuje systematickou údržbu a obnovu vodorovného i svislého dopravního značení
 • 1.8.B Péče o komunikace a inženýrské sítě v majetku města
Hodnota indikátoru 1.8.B:

Chodníky - 109 km/2,8 km 2,66%
- komunikace 70,1 km/ 4,2 km 5,99 %
- veřejné osvětlení 2100 světelných bodů
z toho 280 opravených a vyměněných
ročně 13,3%


Indikátor SPRM:
D.I.1 Energetické úspory budov města
D.I.2 Plnění energetického plánu města

+2

Město přistupuje aktivně k systematické obnově technického vybavení a techn. infrastruktury, využívá k tomu jak prostředky z vlastního rozpočtu, tak externí dotace. Obnovat infrastruktury je prováděna ve spolupráci s veřejností.

1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení realizátora MA21 Hodnocení oponenta

2 Životní prostředí

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Sebehodnocení +1?
Hodnocení oponenta +1?
Trend poklesu spotřeby pitné vody se zpomalil. Nelze však dále spoléhat na vliv zvyšující se ceny vody.
Doporučení pro příští sebehodnocení: Do budoucna je potřeba se zaměřit na opatření v oblasti zasakování, resp. využívání dešťové vody, i specificky zaměřenou osvětu, včetně formy ovlivňování veřejnosti vlastním příkladem (opatření v budovách ve vlastnictví města, doprovázené informacemi). Systémovým krokem, zasahujícím nejen vodní hospodářství, je aktuální zpracování Strategie adaptace na klimatickou změnu, která zahrne také opatření, přesahující samotnou oblast životního prostředí.
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení realizátora MA21 Hodnocení oponenta
2.1.1 K jaké meziroční změně měrné spotřeby vody (m3/obyvatele)* v obci došlo ve srovnání s předchozím kalendářním rokem?

*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat).
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Spotřeba vody je porovnána s rokem 2011, kdy byl provádět audit. V rámci tohoto auditu jsou použita data posledního uzavřeného období  - rok 2015. Spotřeba vody byla 73 l/osobu, o 28 l méně než při posledním hodnocení v rámci auditu v roce 2011. Ze spotřeb v letech 2011 - 2015 je zřejmý  mírný trend snižování spotřeby vody.

Sebehodnocení +1?
Hodnocení oponenta 0?
Ve srovnání s minulým kalendářním rokem nedošlo ke změně spotřeby. V úvahu je ovšem potřeba vzít dosaženou hranici spotřeby, jejíž další snižování vyžaduje celkovou změnu přístupu k využívání vody obecně (viz dále).
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Spotřebu vody na obyvatele se daří postupně snižovat z 136l/osobu/den v roce 2011 na 128l/osobu/den v roce 2014. Tato spotřeba na obyvatele je ve skutečnosti daleko nižší, neboť výpočet byl proveden dle počtu trvale hlášených osob. Je přitom prokazatelné, že na území města žije několik stovek cizinců a dále velké množství obyvatel, kteří zde nejsou hlášeni. Celkově lze říci , že město dlouhodobě efektivně využívá pitnou vodu a stále dochází ke zkvalitňování dodávek vody a omezování jejich ztrát například rekonstrukcemi vodovodů. Zároveň je spotřeba vody dále snižována i z důvodu narůstající ceny vodného, která je jedna z nejvyšších v ČR.

Spotřeba vody je značně ovlivněna klimatickými podmínkami, kdy se používá voda na zálivku školních zahrad. Částečně bude tento problém odstraněn vybudováním studen pro omezení zalévání pitnou vodou.

V rámci štítkování veřejných budov, evropská kampaň DISPLAY je sledována i spotřeba pitné vody. Samotným zahájením sledování dochází ke snižování spotřeby pitné vody. Školy, školky správní budovy MěÚ Litoměřice.
Rok 2013 - 63 564 m3
Rok 2014 - 61 635 m3

+1 pozitivní vývoj, tj. došlo ke zlepšení situace

Daří se snižovat spotřebu vody, probíhají průběžné rekonstrukce rozvodů vody, vybudovány studny pro závlahy městské zeleně.

2.1.2 K jaké meziroční změně spotřeby vody došlo v budovách  ve správě obce?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Všechny budovy MěÚ jsou napojeny na veřejný vodovod.   Na budově Pardubická 67 jsou zde  osazeny tlačítkové vodovodní baterie.

Celková spotřeba vody za MěÚ Chrudim 2570 m3.

Hodnocení oponenta 0?
Trend nelze z uvedené informace určit. Samotná informace o existenci tlačítkových baterií není pro hodnocení trendu dostatečná. Doporučujeme doplnit šetřící technologie osvětou (cedulky) a rozšířit instalace i o WC-stopy, resp. i do dalších budov v majetku města.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Všechny budovy MěÚ jsou napojeny na veřejný vodovod. Spotřebu vody výrazně negativně ovlivňovalo napojení městského krytého bazénu na veřejný vodovod. Tento problém byl v minulosti vyřešen realizací vrtané studny pro zajištění doplňování bazénové vody. Dále město zajistilo provoz kašen na náměstí takovým způsobem, že jednak využívá vodu ze dvou gotických studen, a zároveň většina vody je samostatně recyrkulovány v každé kašně zvlášť. V parku Václava Havla byla instalována automatická závlaha, která je napojena na studnu bývalého pivovaru. Při rekonstrukci Jiráskových sadů byla realizována studna pro zásobování závlah .

V rámci energetického managementu je sledována i spotřeba pitné vody. Samotným zahájením sledování dochází ke snižování spotřeby pitné vody. Školy, školky správní budovy MěÚ Litoměřice.

Rok 2013 - 63 564 m3
Rok 2014 - 61 635 m3

+2

Spotřeba pitné vody je sledována od r. 2013 v rámci energetického managementu a v tomto období došlo ke snížení spotřeby.E14

2.1.4 Vyjmenujte nejvýznamnější úsporná opatření dokončená v předchozím období mezi audity.
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Úsporná opatření:

 • průběžná rekonstrukce vodovodní sítě, daří se snižovat ztráty vody při její distribuci,
 • ekovýchovné kampaně v rámci projektu Zdravé město a MA 21.
 • dalším důvodem pro snížení spotřeby může být i zvyšování ceny vodného a stočného,  občané z důvodu finačních úspor aktivně šetří vodou.

Město každoročně financuje ekovýchovné programy pro mateřské a základní školy, jedním z témat těchto programů je i problematika šetření vodou, ochrana čistoty vody apod.. V rámci Dne Země je tato problematika přibližována pro všechny stupně škol a širokou veřejnost.

Sebehodnocení +1?
Hodnocení oponenta +1?
Pokles spotřeby prostřednictvím zvyšující se ceny vody není příliš pravděpodobný, vzhledem k jedné z nejvyšších cen vody v ČR. Doporučujeme proložit graf spotřeby vývojem ceny vody pro zjištění korelace. Ekovýchovné kampaně doporučujeme zaměřit specificky na šetření vodou, využívání dešťové vody, apod., např. v souvislosti s přípravou Strategie adaptace na klimatickou změnu.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Jako úsporná opatření lze jmenovat:

 • průběžné rekonstrukce vodovodní sítě,
 • ekovýchovné kampaně v rámci projektu Zdravé město a MA 21 ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy SEVER.
 • budování akumulačních nádrží na dešťovou vodu v majetku města i u obyvatel města v rodinných domech

Město každoročně financuje ekovýchovné programy pro mateřské a základní školy prostřednictvím střediska ekologické výchovy SEVER, jedním z témat těchto programů je i problematika šetření vodou, ochrana čistoty vody a možnosti využívání srážkových vod . Ve stáncích jsou k dispozici letáky a informační materiály k úsporám vody a energií.

Město Litoměřice v rámci kampaně Dne Země informuje občany o kvalitě pitné vody a o čištění splaškových vod, jsou zajišťovány, ve spolupráci, se společností SVS a.s. i exkurze do čistírny odpadních vod v Litoměřicích jak pro školy tak i pro obyvatel města v rámci dne otevřených dveří.

2.1.7 K jaké změně došlo ve snížení objemu znečišťujících látek, vypouštěných do povrchových vod ve sledovaném období?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

ČOV Litoměřice dlouhodobě s velkou rezervou splňuje limity nařízení vlády č.. 61/2003 Sb.. Snahou města je zajistit, aby všichni občané likvidovali odpadní vodu legálním způsobem, tedy buď byli napojeni na kanalizaci nebo měli vlastní domovní ČOV. V oblasti Želetice je připravována výstavba nového kanalizačního řadu pro odkanalizování posledních několika obytných budov, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizační síť. K realizaci této akce dojde v průběhu roku 2015.

Vodoprávní úřad provádí kontrolní činnost v souladu s příslušnými ustanoveními vodního zákona.

Vodoprávní úřad provádí kontrolní činnost v souladu s příslušnými ustanoveními vodního zákona.

Procento napojených obyvatel na centrální ČOV není konečné číslo, nadále se počítá s dalším dobudováváním kanalizační sítě v okrajových lokalitách města, kde probíhá výstavba nových RD.

 • 2.1.B Čištění odpadních vod

Hodnota indikátoru 2.1.B:

98,5% obyvatel

 

+2

Kvalita vod dlouhodobě s velkou rezervou splňuje legislativní požadavky. Na kanalizaci se zakončením na ČOV je napojeno 98,5 % obyvatel a postupně jsou napojovány další lokality.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

 

Při provozu ČOV Chrudim jsou dlouhodobě  s velkou rezervou dodržovány limity nařízení vlády č.401/2015 Sb.. K významnému snížení objemu znečišťujících látek nedošlo. Postupně se řeší zvyšování podílu obyvatel napojených na kanalizaci a nebo řešící likvidaci odpadních vod  pomocí vlastní domovní ČOV.

V uplynulém období byla vybudována kanalizace v ulicích Moravská a Slovenská a občané bydlící v těchto lokalitách byli přepojeni  na veřejnou kanalizaci. V nově budovaných lokalitách pro bydlení se  vždy řeší jejich napojení na veřejnou kanalizaci (lokalita Na Špici, zástavba v U Kostela Markovicích apod.). Tam, kde to není možné (jde zejména o místní části Medlešice, Vestec a Topol), vodoprávní úřad důsledně trvá na likvidaci odpadních vod legáním způsobem - buď v domovních ČOV nebo pomocí vyvážecích jímek. Nadále je snahou města je zajistit, aby všichni občané likvidovali odpadní vodu legálním způsobem, tedy buď byli napojeni na kanalizaci nebo měli vlastní domovní ČOV.

Připravuje se projektová dokumentace na napojení místní části Vestec na veřejnou kanalizaci.

 • 2.1.B Čištění odpadních vod

Hodnota indikátoru:
90% obyvatel

Sebehodnocení +1?

Kvalita odpadních vod vypouštěných z centrální ČOV s rezervou splňuje zákonné požadavky. Postupně se daří napojovat na kanalizaci další lokality a legálně řešit likvidaci odpadních vod tam, kde napojení není možné.

Hodnocení oponenta +1?
Nárůst procenta napojení o 1 p.b. oproti předchozí situaci. Opakované zdůrazňování postupu vodoprávního úřadu podle zákona je nadbytečné.
2.1.9 Vytvořila obec nebo subjekty v ní působící podmínky pro zpomalení odtoku nebo pro akumulaci, a využívání srážkových vod místo vody pitné (pro čištění obce, zálivku veřejné zeleně apod.)?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Město Litoměřice se snaží o zpomalení odtoku nebo akumulaci srážkových vod na území města. Konkrétně pro zpomalení odtoku srážkových vod z lokality „Miřejovická stráň“ v současné době provádí výstavbu parku ve kterém je připraveno několik suchých poldrů pro zadržování srážkových vod. Při budování sběrného dvora odpadů byla vybudována nádrž za zachytávání srážkových vod , která se využívají pro zálivku zeleně, případně pro kropení ulic. Na kropení ulic a zálivku mobilních nádob na květiny se nepoužívá pitná voda, využívá se voda povrchová z řeky Labe.

Byly použity údaje vodoprávního úřadu – informace o povolených zasakovacích objektech jak průmyslových obytných areálů , dále byly započítány plochy, kde dešťová voda může zasakovat - tedy zelené plochy ve městě včetně parků. Kvalifikovaným odhadem byly také započítány plochy soukromých zahrad, kde může k zasakování docházet. V neposlední řadě byly zjištěny i ploch RD, která mají vybudovány nádrže na zadržování dešťové vody. Do budoucna se počítá s tím, že v nových rozvojových plochách bude požadována oddělená dešťová kanalizace nebo zasakování dešťových vod.

 • 2.1.C Nakládání s dešťovými vodami

Hodnota indikátoru 2.1.C:

41 %

 

+1

Hospodaření s dešťovými vodami je řešeno v rámci hospodaření s vodami. Zvyšování ceny pitné vody působí pozitivně na zájem obyvatelstva o zadržování dešťové vody a její následné využívání

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Na území města Chrudim je historicky daná jednotná kanalizace, tzn., dešťové a splaškové vody jsou společně svedeny na centrální ČOV. V posledních letech se  likvidace a případné využití dešťových vod řeší samostatně. V nových lokalitách se dešťové vody zasakují (např. lokalita Na Špici). U rekonstrukcí ploch pro parkování nebo revitalizacích sídlišť jsou přednostně používány propustné povrchy jako jsou např. zatravňovací dlaždice a ponechání travnatých pruhů pro zasaky (např.  v projektu revitalizace sídliště Na Větrníku, při rekonstrukci areálu fotbalového stadionu v Novoměstské ulici, Senior rezidence v Čáslavské ulici).  U rodinných domů je likvidace dešťové vody řešena v převážné většině případů zasaky na pozemku investora nebo jímáním vody do jímek a jejím využitím na zálivku.

Obec žádné podmínky týkající se zpomalení odtoku nebo akumulaci srážkových vod v současné době vytvořeny nemá. Na kropení ulic a zálivku mobilních nádob na květiny se nepoužívá pitná voda, využívá se voda povrchová z vodního toku Chrudimka.

Pro stanovení  indikátoru byly použity údaje vodoprávního úřadu – informace o projektech, kde bylo vybudováno nebo navrženo zasakování,  dále byly započítány plochy, kde dešťová voda může zasakovat - tedy zelené plochy ve městě včetně parků. Kvalifikovaným odhadem byly také započítány plochy soukromých zahrad, kde  k zasakování dochází. Do budoucna se počítá s tím, že v nových rozvojových plochách bude požadována oddílná kanalizace nebo zasakování dešťových vod.

Budou také prověřeny možnosti získání dotací na budování záchytných jímek na dešťovou vodu u objektů v majetku města.

Základní koncepční principy a postupy pro řešení snižování teploty a zadržování vody v území:

- při řešení rekonstrukcí veřejných prostorů se snažíme v maximální míře prosadit výsadbu stromů

- při výsadbě dbáme na vytvoření dostatečných prostor nejen pro život stromu, ale i pro vytvoření vsakovacích ploch, aby dešťová voda ze zpevněných ploch nebyla odváděna kanalizací pryč z území

- ve zvýšené míře začínáme pro nově budované ulice v rozvojových lokalitách používat podzemní vsakovací galerie namísto vypouštění dešťových vod do kanalizace.

V letošním roce začne město ve spolupráci s externím subjektem zpracovávat Strategii adaptací na klimatikou změnu. Její součástí bude i řešení zpomalení odtoku srážkové vody a možnosti jejího využití.

Město Chrudim má od 9. 9. 2014 platný digitální Povodňový plán města Chrudim přístupný na http://pardubicky.dppcr.cz/web_571164/

 • 2.1.C Nakládání s dešťovými vodami

Hodnota indikátoru:
33 %

Sebehodnocení +1?

Postupně je řešena problematika samostatného odvedení dešťových vod, vybudování oddílné kanalizace je z finančních důvodů nereálné. Město se bude zaměřovat na zasaky a záchytné jímky.

Hodnocení oponenta +1?
Lze akceptovat, že zásadní změna infrastruktury (oddílná kanalizace, apod.) je v nejbližších letech nereálná. Uváděná opatření v oblasti snižování odtoku nejsou dostatečná, chybí také větší koncentrace na osvětu veřejnosti. Pozitivním impulsem (viz hodnocení trendu) je příprava Strategie adaptace na klimatickou změnu, která navrhne nezbytné kroky, tvořící ucelený systém (průřezová opatření s dopady nejen v části ŽP).
2.1.1* Došlo ke snížení spotřeby pitné vody na obyvatele?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Ve vztahu předcházejícím letům ve sledovaném roce došlo ke snížení spotřeby vody (v minulých letech byla spotřeba i 120 l/osobu). Dlouhodobým cílem je efektivní využívání pitné vody.

Oproti roku 2011 se spotřeba vody snížila. Mezi lety 2011 a 2012 došlo k významnému snížení spotřeby vody. Toto je způsobeno zejména zásadní změnou v přístupu provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu k interpretaci dat. Cíleně byly vyhledávány a odstraňovány poruchy vodovodního řadu, čímž došlo k významnému snížení úniků vody, dále byly prověřeny smluvní vztahy s odběrateli, tak aby bylo zamezeno odběrům z vodovodního řadu bez řádně sepsané smlouvy. Tyto skutečnosti považujeme za nejvyýznamnější faktory ovlivňující výrazný pokles spotřeby.  V dalších letech je spotřeba vody stagnující a v současné době se domníváme, že v dalších letech k výraznému snížení spotřeby vody již nedojde. Současná spotřeba vody je podle našeho názoru odpovídá běžnému hygienickému standardu. Přiložena je tabulka spotřeby vody na území města Chrudim za rok 2012 - 2015.

 • 2.1.A Celková spotřeba pitné vody v domácnostech

Hodnota indikátoru 2.1.A:
rok 2011 - 101 l/osoba 

rok 2012 - 77 l/osoba

rok 2013 - 74 l/osoba

rok 2014 - 73 l/osoba

rok 2015 - 73 l/osoba

 

Sebehodnocení +1?

Podařilo se snížit spotřebu vody.

 

Hodnocení oponenta +1?
Je zřejmé, že zásadní pokles spotřeby mezi lety 2011/2012 byl způsoben změnou vykazování spotřeby. Od roku 2012 je pokles spotřeby vody malý. Doporučujeme proložit grafy spotřeby vody srážkami (identifikace změny spotřeby pitné vody v souvislosti se zaléváním zahrad), případně i s využitím vlastní srážkoměrné stanice (škola v rámci EVVO).
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Obyvatelé města jsou ze 100 % napojeni na veřejnou vodovodní síť. Ve vztahu ke spotřebě pitné vody dochází k určitým výkyvům vzhledem k ročnímu období i vzhledem ke konkrétním klimatickým podmínkám v daném roce. Toto je umocněno hlavně tím, že Litoměřice se nalézají v jedné z nesušších a nejteplejších oblastí ČR.

 • 2.1.A Celková spotřeba pitné vody v domácnostech

Hodnota indikátoru 2.1.A:

136 l/osoba/den v roce 2011
135l/osoba/den v roce 2012
127l/osoba/den v roce 2013
128/losoba/den v roce 2014


Procento připojených obyvatel města na veřejný vodovod vychází z vodoprávní evidence vodoprávního úřadu.

+1

Ve sledované období došlo ke snížení spotřeby vody na obyvatele

2.1.6* Jakým způsobem jedná město s firmami o zlepšení kvality vypouštěných vod?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Vodoprávní úřad prověřil subjekty, které realizují výrobu na území města z hlediska likvidace odpadních vod. Zjistil, že charakter výroby naprosté většiny z nich je takový, že neprodukují odpadní vody, které by vyžadovaly předčištění před jejich vypouštěním do veřejné kanalizace ani neodchází k přímému vypouštění odpadních vod z výroby přímo do toku Chrudimka. Všechny firmy jsou napojeny na veřejnou kanalizaci a jimi vypouštěné odpadní vody mají charakter vod splaškových. Ve všech případech je dodržován kanalizační řád, který je nastaven tak, aby odpadní vody svedené na centrální ČOV nenarušily technologii čištění v ČOV. Dodržování kanalizačního řádu kontroluje provozovatel kanalizace - Vodárenská společnost Chrudim a.s. a vodoprávní úřad.

Jedinou výjimkou je společnost KAYBA, která je umístěna v areálu průmyslové zóny Chrudim - Západ. V této společnosti dochází při výrobě k povrchové úpravě kovů, proto  jsou technologické odpadní vody před vypouštěním do veřejné kanalizace  předčištěny. Toto předčištění zajišťuje dodržování kanalizačního řádu i ze strany této společnosti. Zařízení na předčištění technologických odpadních vod bylo vybudováno v roce 2014 a při čišětní vody jsou používány nejmodernější technologie. V tuto chvíli není pro další snižování objemu vypouštěného znečištění technologický prostor.

Všichní provozovatelé zubních ordinací mají instalovány separátory amalgámu, tím je zajištěno, že se tyto látky nedostávají do veřejné kanalizace.

V lokalitách, které nejsou dosud napojeny na centrální ČOV, vodoprávní úřad při rekonstrukcích stávajících objektů nebo stavbě nových důsledně vyžaduje likvidaci odpadních vod legálním způsobem (budˇ v domovních ČOV nebo ve vyvážecích jímkách).

Sebehodnocení 0?
Hodnocení oponenta 0?
Vzhledem k charakteru problematiky nelze očekávat zásadní pozitivní změny, např. cílenou osvětou či jednáním s firmami i mimo rámec vodoprávních jednání.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

V lokalitách, které nejsou dosud napojeny na centrální ČOV, vodoprávní úřad při rekonstrukcích stávajících objektů nebo stavbě nových nařizuje napojení na centrální kanalizační sít´, případně budování domovních ČOV , pokud kanalizační síť není v dostupné vzdálenosti.

+1

Město dlouhodobě komunikuje s firmami a usiluje o zlepšení kvality vypouštění odpadních vod firmami a tento stav se zlepšuje

2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Sebehodnocení +1?
Hodnocení oponenta +1?
Podpora ekologické stability krajiny je stabilní, dochází k dílčím zlepšením, přetrvávají však i dílčí problémy. Od minulého hodnocení nedošlo ke zvýšení plochy funkčních ÚSES, jejich realizace je průběžně připravována. Pozemky přiléhající k ZCHÚ "Ptačí ostrovy" byly revitalizovány, neplatí to také o severní části území, není explicitně deklarována spolupráce s krajským úřadem ani environmentálními NNO při realizaci plánů péče. Ve městě je výrazně upřednostňována výstavba na plochách nepřírodního charakteru, což je významný posun od posledního auditu. Tvrzení o tom, že nedochází k úbytku přírodně cenných ploch není doloženo příslušnými hodnotami.
Doporučení pro příští sebehodnocení: reagovat na výše uvedené připomínky a náměty, zejména nadále sledovat využití území, zejména využití územních rezerv na ZPF v rámci dalšího sebehodnocení/auditu.
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení realizátora MA21 Hodnocení oponenta
2.2.1 Pokud má obec v platném územním plánu vymezen lokální územní systém ekologické stability krajiny (LÚSES), k jaké změně podílu (%) realizovaných nebo k realizaci připravených ÚSES k navrhovaným ÚSES došlo?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Na území města Litoměřice je územní systém ekologické stability zapracován v platném územním plánu. Na území města se nalézá 202 ha plochy biocenter, z čehož 97 % je funkčních a 126,2 ha biokoridorů z čehož je 93,8 % funkčních. Došlo k realizaci oboustranné kaštanové aleje Litoměřice –Terezín 508 m navržené jako VKP a došlo k realizaci oboustranné dubové aleje připravované k vyhlášení jako VKP v lokalitě Želetice v délce 803 m . Byl vybudován nový park Václava Havla na místě bývalé skládky místního pivovaru a v současné době probíhá výstavba nového parku na Miřejovické stráni. Byl revitalizován park Jiráskovy sady společně s dopravním hřištěm. Při této revitalizaci poklesla výměra zpevněných ploch .Díky těmto aktivitám došlo ke zvýšení ekologické stability a rozmanitosti krajiny. Postupně bude dobudován celý systém ÚSES navržený na území města. Na území města jsou vyhlášené dvě EVL Bílé stráně a Radobýl, kde se město stará o jejich udržování společně s AOPK a ČSOP. Dále byly provedeny určité úpravy v lokálním biocentru „Slavík“ při výstavbě MVE Litoměřice.

Opatření proti vodní erozi – v jedné lokalitě na „Miřejovické stráni“ je navrženo protierozní opatření technického charakteru – vybudování průlehů. V této lokalitě byla dále realizována částečná rekonstrukce Kamýckého potoka jako technické opatření proti vodní erozi, aby sloužily i některé z navržených odvodňovacích příkopů u cest.

Opatření proti větrné erozi – bylo realizováno výsadbou oboustranné dubové aleje v Želeticích.

 • 2.2.A* Realizace ÚSES - Podíl funkčních ÚSES z navržených ÚSES

Hodnota indikátoru 2.2.A:

Biokoridory – 93,8%
Biocentra – 97 %

V územním plánu je navrženo k realizaci 3 % biokoridorů a biocenter , které se však nalézají v místech, kde jejich realizace je velice problematická . Jedná se většinou o soukromé pozemky, které jsou obhospodařovány. Z těchto ploch bylo realizováno 0 %

 

+1

K úbytku ploch přírodního nebo přírodně blízkého charakteru nedošlo, nová zástavba se realizuje mimo zastavěné území převážně na orné půdě a rekultivovaných ostatních plochách

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Nový územní plán města schválilo Zastupitelstvo města dne 11.11.2013 usnesením č. Z/78/2013 a nabyl účinnosti dne 28.11.2013.

Součástí schváleného územního plánu je i Územní systém ekologické stability. Koncepce řešení místní úrovně ÚSES je v příloze.

 

Realizace ÚSES:

na území města byla v rámci komplexních pozemkových úprav realizována část ÚSES v k.ú. Topol už roce 2012. V současné době jsou zpracovány projekty na tyto pozemkové úpravy:

- JPÚ Chrudim

- JPÚ Topol

- KoPÚ Medlešice

- KoPÚ Vestec

- KPÚ Topol

Projekty zadával Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Pardubice, pobočka Chrudim. Důvodem pro jejich byla zejména stavba obchvatu města a z toho vyplývající nutnost zajistit dostunost všech zemědělských pozemků v lokalitě.  V současné době probíhají přípravné práce na realizaci těchto pozemkových úprav. Od minulého auditu nedošlo k realizaci dalších prvků ÚSES, proto se ani indikátor nemění.  V příloze jsou uvedeny mapové podklady ke všem navrženým pozemkovým úpravám.

 • 2.2.A* Realizace ÚSES - Podíl funkčních ÚSES z navržených ÚSES
Hodnota indikátoru:
Biokoridory – 10,35%
Biocentra – 87,19 %
Sebehodnocení +1?

V územním plánu je vymezen  systém ÚSES, u části už došlo k realizaci, další budování biocenter a biokoridorů je v přípravě.

Přítomnost přírodní památky Ptačí ostrovy a Přírodní rezervace Habrov svědčí o zvýšených přírodních hodnotách v této části území.

 

Hodnocení oponenta +1?
V územním plánu jsou lokality ÚSES vymezeny a jsou připravovány. Od minulého auditu nedošlo ke zvýšení rozlohy funkčních ÚSES, trend se tedy nedá - na rozdíl od stavu - hodnotit jako zlepšující se. Stav přírodně cenných území v intravilánu města kontrastuje s homogenizovanou zemědělskou krajinou v jejím okolí, které s sebou paradoxně přinášejí i problémy (atraktivita města pro hnízdění relativně četné populace havranů).
2.2.2 Vyskytují se na území obce zvláště chráněná území (ZCHÚ) nebo území soustavy Natura 2000? Pokud ano, jak je zajišťována péče o tato území?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Na území města jsou dvě zvláště chráněná území – Přírodní památka Ptačí ostrovy a Přírodní rezervace Habrov. Péče o tato území je realizována na základě schválených plánů péče a zajišťuje ji krajský úřad ve spolupráci s městem. Odkazy na Plány péče o obě chráněná území:

http://www.pardubickykraj.cz/plany-pece-o-zvlaste-chranena-uzemi/52820/prirodni-rezervace-habrov-schvalen-31-3-2009
http://www.pardubickykraj.cz/plany-pece-o-zvlaste-chranena-uzemi/55152/prirodni-pamatka-ptaci-ostrovy-schvalen-9-10-2009

Přírodní památka Ptačí ostrovy:

Jedním z důvodů pro vyhlášení tohoto ZCHÚ byla velká  hnízdní kolonie havrana polního  na stromech podél vodního toku Chrudimka. Menší hnízdní kolonie jsou i dalších místech na území města (hřbitov u Sv. Kříže, sídliště Víta Nejedlého, sídliště U Stadionu). Hnízdění havranů ve městě je částí veřejnosti vnímáno negativně, zejména kvůli hluku a znečišťování okolí trusem. V letech 2011 a 2013 byly na území města  letní bouřky doprovázené silným větrem a došlo k poškození části hnízdních stromů na území Přírodní památky Ptačí ostrovy  a k vyvrácení některých z nich. To způsobilo další rozšíření hnízdních kolonií havranů mimo území přírodní památky. Vzhledem k opakovaných stížnostem obyvatel, se město snaží tento problém řešit každoročním shozem hnízd na začátku hnízdní sezóny, což pomůže  pouze částečně. Při hledání možností, jak problematiku havranů ve městě řešit, intenzivně spolupracujeme s Východočeskou pobočkou České společnosti ornitologické.

Byla provedena úprava pozemků "V jedličkách" navazujících na Přírodní památku Ptačí ostrovy. Na těchto pozemcích byla v  minulosti provedena výsadba jedlí bílých, které patří mezi nepůvodní dřeviny. Město  na základě projektu provedlo úpravu celé lokality. Postupně jsou káceny nepůvodní jedle bílé a nahrazovány domácími druhy dřevin (jasany, olše, habry apod.). Dále byla na těchto pozemcích  vybudována mlatová stezka podél koryta Chrudimky. Plánováno bylo i umístění herního prvku v lokalitě. Vzhledem k tomu, že předmětné pozemky jsou v aktivní záplavové zóně vodního toku Chrudimka, není umístění herního prvku možné.

V současné době se připravuje projekt odbahnění náhonu v parku Střelnice, který součástí přírodní památky Ptačí ostrovy a navrženo je i odstranění obou jezů na náhonu. Odbahnění náhonu zlepší podmínky pro vodní živočichy a rostliny a zvýší i estetickou hodnotu území.

Přírodní rezervace Habrov:

Toto území se nachází na okraji obce Topol. V území jsou lesní komplexy a staré ovocné sady. V roce 2014 byla provedena dosadba starých odrůd ovocných stromů v těchto sadech. Na dosadbu poskytla dotaci Agentura ochrany přírody a krajiny. Při nových výsadbách v lesích jsou využívány původní druhy listantých dřevin, aby došlo k postupné obnově původních dubohařinových porostů.

Sebehodnocení 0?
Hodnocení oponenta 0?
Sebehodnocení popisuje úpravu pozemků, přiléhajících k PP "Ptačí ostrovy", nezmiňuje se však o skládce v severní části Velkého Střeleckého ostrova ani o případném řešení tohoto problému ve spolupráci s krajským úřadem, kterému zmíněné ZCHÚ podléhá. Není zmíněna úroveň spolupráce s environmentálně orientovanými NNO. Do budoucna je potřeba spolupráci s uvedenými subjekty při ochraně ZCHÚ, resp. plnění plánu péče, zlepšit.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Na území města jsou dvě zvláště chráněná území – Národní přírodní památka Bílé stráně a Přírodní památka Radobýl. Péče o tato území je realizována na základě schválených plánů péče a zajišťuje ji AOPK ve spolupráci s městem Litoměřice.

2.2.3 Došlo za hodnocené období ke snížení podílu úbytku ploch přírodního nebo přírodě blízkého charakteru vůči přírůstku zastavěných a ostatních ploch nepřírodního charakteru (stavby, komunikace, provozní prostranství, zpevněné plochy apod.)?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

K úbytku ploch přírodního nebo přírodě blízkého charakteru nedošlo, nová zástavba se realizuje mimo zastavěné území převážně na orné půdě a rekultivovaných ostatních plochách.

 • 2.2.B* Veřejná zeleň

Hodnota indikátoru 2.2.B:

9,37 %

Průměrná sadovnická hodnota stromů v rámci veřejné zeleně (na používané stupnici 1-5) v intravilánu
Hodnota indikátoru: 3

 

0

Ke snížení podílu ploch veřejné zeleně nedochází, úbytek zeleně způsobený výstavbou je kompenzován zřizováním nových zelených ploch

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

K úbytku ploch přírodního nebo přírodě blízkého charakteru nedošlo, nová zástavba se realizuje mimo zastavěné území převážně na orné půdě, ale dle schváleného územního plánu.

Z důvodu výstavby k úbytku zeleně nedochází.

 • 2.2.B* Veřejná zeleň
Hodnota indikátoru:
14,83 %

Průměrná sadovnická hodnota stromů v rámci veřejné zeleně (na používané stupnici 1-5) v intravilánu: 3
Sebehodnocení 0?

Plochy zeleně zůstávají prakticky stejné, je zajišťována pravidelně údržba.

Hodnocení oponenta 0?
Změny v úbytku ploch, případně ploch přírodě blízkých nelze posoudit, protože konkrétní změny nejsou deklarovány (není uvedena změnová tabulka požadovaná na jednání na místě).
2.2.4 Jaký je na území města dlouhodobý trend v ekologické stabilitě území, měřený koeficientem ekologické stability?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Koeficient ekologické stability krajiny je 0,23. Tento koeficient svědčí o méně ekologicky stabilní krajině, neboť je zde hodně orné půdy a podílu zastavěných a ostatních ploch. V celkovém hodnocení lze předpokládat mírné zlepšování, neboť některá orná půda je dlouhodobě neobdělávána a tudíž se její charakter mění v trvalý travní porost.

 • 2.2.B Koeficient ekologické stability

Hodnota indikátoru 2.2.E:

hodnota indikátoru: 0,23

 

0

Nedochází ke zhoršování stavu a je předpoklad, že některé pozemky vedené dosud jako orná půda budou převedeny na TTP.

2.2.5 Došlo ke zvětšení ploch veřejné zeleně/parků/sadů v obci (v rámci celého území města)?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Podíl zelených ploch se výrazně nemění, město se zaměřuje na zkvalitnění péče a údržby stávajících ploch.

Délka liniově zeleně byla stanovena dle schválené metodiky, byla tedy započítána zeleň mimo zastavěné území města. Její délka byla zjištěna na základě terénního šetření a dostupných informací v GIS.

 • 2.2.C* Liniová zeleň - Délka liniové zeleně

Hodnota indikátoru 2.2.C:

4,5 km/17,98 km2, tedy 0,25 km/km2.

 

0

Plocha zeleně se výrazně nemění, neboť nově zřizované zelené plochy jsou eliminovány budováním chodníků a parkovacích míst v sídlištích.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Podíl zelených ploch výrazně nemění, město se zaměřuje na kvalitní péči a údržbu stávajících ploch.

Město má provedenou inventarizeci dřevin na  pozemcích v jeho majetku zpracovanou pro celé území. U každého stromu je popis, hodnocení jeho vitality, perspektivy a návrh na jeho ošetření, popř. naléhavost kácení. Informace jsou pravidelně aktualizovány. Základem péče o stromy je zajištění jejich estestické a ekologické funkce a provozní bezpečnosti.

Délka liniově zeleně byla stanovena dle schválené metodiky, byla tedy započítána zeleň mimo zastavěné území města. Její délka byla zjištěna na základě terénního šetření a dostupných informací v GIS.

V rámci náhradní výsadby za dřevin kácené z důvodu stavby obchvatu byla v roce 2015 provedena nová výsadba dřevin na území města:

 • obnova stromořadí v Nerudově ulici – vysazeno 25 ks javoru mléč
 • obnova stromořadí u příjezdové komunikace ke Smuteční síni – vysazeno  12 ks jerlínu japonského
 • výsadba nového stromořadí Na Větrníku -  vysazeno 25 ks dubu zimního
 • výsadba dřevin podél cyklostezky do Markovic a osázení prostoru mezi zástavbou v ulici Vaňkova a cyklostezkou do Markovic -  vysazeno 6 ks javoru mléč, 24 ks hlohu slívolistého, 6 ks střemchy obecné, 6 ks dubu letního, 2 ks jilmu horského, 6 ks keřů tavoly kalinolisté a 10 ks keřů svídy krvavé.
 • 2.2.C* Liniová zeleň - Délka liniové zeleně

Hodnota indikátoru:

2012: 25,6 km/33,20949 km2 - 07708 km/km2

2015: 25,8 km/33,20949 km2 - , tedy 0,7748 km/km2.

Sebehodnocení 0?

Došlo k výsadbě nových ploch zeleně a stromořadí, byly vysazeny vhodné kvalitní dřeviny.

Hodnocení oponenta 0?
K pozitivní změně sice došlo, její hodnota je však natolik nízká, že lze uvedený indikátor hodnotit pouze jako stabilní.
2.2.6 Je upřednostňována nová výstavba na nevyužitých nebo špatně využitých plochách ve stávajícím zastavěném území obce před výstavbou na dosud nezastavěném přírodním území nebo na zemědělské či lesní půdě mimo ně? Pokud ano, uveďte příklady.
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Pro město Chrudim je jednou z priorit řešit  využití starých brownfields pro realizaci nových firemních objektů, včetně kompletní infrastruktury. Seznam rrownfields je uveden v platném územním plánu. Ve městě všechny brownfields mají konkrétní majitele, kteří mají záměry v těchto lokalitách a postupně je realizují. Město s těmito subjekty aktivně spolupracuje a monitoruje jejich aktivity. Průběžně probíhá v rámci finančních možností města rekonstrukce komunikací i sítí a to i ve spolupráci s majiteli zařízení a sítí.

Příklady rekonstruovaných brownfields:
SIAG CZ je významným dodavatelem komponent zařízení na výrobu takzvané „čisté energie“, vznikl na pozemku bývalé Transporty Chrudim.
TMT - zrekonstruovaný brownfield firmy zabývající se Transportní a manipulační technikou, který při vyhlašování ocenění Průmyslová zóna roku 2005“ získal první místo v kategorii Brownfields roku.

Nyní je připravena studie na rekonstrukci dalších 5: VCES – bydlení v návaznosti na Městský park, DEPO, Pivovar – Dům pro seniory a vzdělávací centrum, areál bývalých sladoven – bydlení, administrativa.
Areál bývalé Dřevovýroby Ficek se připravuje na znovuvyužití pro bytovou zástavbu (Dřevovýroby Ficek je nyní přestěhována do průmyslové zóny západ), Evona http://www.chrudimpark.cz/

 • 2.2.A Invazní druhy rostlin

Indikátor nepatří k této návodné otázce

Sebehodnocení +1?

Jsou zmapovány všechny brownfields a je navrženo jejich využití. Projekty se postupně realizují.

Hodnocení oponenta +1?
Problematika ploch, využívaných k výstavbě (preference brownfieldů oproti nezastavěnému území, zemědělské a lesní půdě) byla diskutována nejen v rámci oblasti ŽP, ale také části auditu "územní rozvoj". Územní rezervy na ZPF jsou považovány za vzdálený výhled. Vysvětlení bylo akceptováno i v rámci sebehodnocení části ŽP. Nicméně auditorský tým se shodnul na doporučení, nadále sledovat využití území, zejména využití územních rezerv na ZPF v rámci dalšího auditu.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Město Litoměřice upřednostňuje novou výstavbu, na nevyužitých případně špatně využitých pozemcích. Jako příklad lze uvést novou výstavbu v Želeticích - fa.JURIS s.r.o. .,Kabourek,EKOMONT atd. Veškeré výše uvedené obchodní i výrobní areály vznikají na zastavěných pozemcích bez vlivu na zemědělskou, nebo lesní půdu. Město Litoměřice připravuje revitalizaci bývalého pivovaru, kasáren Pod Radobýlem a kasáren Dukelských hrdinů. Některé pozemky města jsou však určeny dle ÚP na zástavbu RD, kde jde v současnosti o dlouhodobě zemědělsky nevyužívané pozemky - Miřejovická stráň.

+1

Ano, je upřednostňována výstavba v rámci brownfields oproti zelených plochám

2.2.7* Další informace k tématu
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

V roce 2015 byl na celém území města proveden monitoring výskytu vytipovaných invazních druhů rostlin (křídlatka - všechny druhy, bolševník velkolepý, třapatka dřípatá, slunečnice hlíznatá, kolotočník ozdobný, pajasan žláznatý, loubinec - všechny druhy, javor jasanolistý, kustovnice cizí, zlatobýl obrovský - v případě větších ploch, zlatobýl kanadský - v případě větších ploch)

Monitoring byl jednou z aktivit projektu „Místní Agendou 21 a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi“ a byl finacován z Programu švýcarsko - české spolupráce.

Z výsledků monitoringu vyplývá, že na území města se vyskytuje bolševník velkolepý, křídlatka česká, křídlatka japonská, křídlatka sachalinská, javor jasanolistý, pajasan žláznatý, kustovnice cizí, loubinec popínavý, třapatka dřípatá, slunečnice topinambur, zlatobýl kanadský. Z významných invazních druhů se vůbec nevyskytuje netýkavka žláznatá.  Situace je poměrně dobrá, nejčastěji se vyskytujícím se druhem je křídlatka česká a javor jasanolistý. Křídlatka česká se vyskytuje především jako doprovod řeky Chrudimky, méně i podél železniční  trati a jednotlivé menší  plochy byly nalezeny v okrajových částech města.  Javor jasanolistý byl vysazen v některých sídlištích, kde se i šíří. Vzhledem k tomu, že většina travnatých ploch je pravidelně sečena je výskyt náletu spíše vzácný.

Plochy s výskytem bolševníku velkolepého byly od roku 2006 sledovány a ošetřovány občanským sdružení Centaurea. Všechny historicky známé lokality byly zničeny. V roce 2015 byla nalezena jedna rostlina bolševníku na břehu Chrudimky. Jedná se zřejmě o nově zavlečená semena z výše ležící lokality v blízkosti řeky.   Zanikla i řada dalších lokalit, například slunečnice topinambur. V minulých letech byly zlikvidovány občanským sdružení Centaurea některé lokality křídlatek. Další byly zlikvidovány nebo utlumeny ve spolupráci s vlastníky pozemků. V místních částech (Markovice, Medlešice, Vestec, Topol a Vlčnov) je situace ještě lepší. Výskyty invazních druhů jsou zde  velmi vzácné.

Závěrem lze říci, že plochy  s výskytem invazních druhů rostlin nejsou velké, situace ve městě z tohoto hlediska dobra, zejména proto, že drtivá většina ploch na území města je udržována.

Plochy, kde byly invazní druhy zjištěny a jsou v majetku města budou postupně sanovány. V případě pozemků v soukromém vlastnictví bude sanace řešena s vlastníky.

příloha - Invazní rostliny CR - zpráva

 • 2.2.A Invazní druhy rostlin

Hodnota indikátoru 2.2.D:
javor jasanolistý – 250 dospělých stromů (převážně výsadba) a 1500 m2 plochy s náletem

slunečnice topinambur – 53 m2 na 6 lokalitách

loubinec popínavý – 170 m2 na 10 lokalitách

loubinec pětilistý - 30 m2 na2 lokalitách

zlatobýl kanadský – 7424 m2 ruderalizovaných ploch, kde se hojněji vyskytuje (celkem15 lokalit)

zlatobýl obrovský - 380 m2 s hojnějším výskytem druhu, 3 lokality

kustovice cizí – 20 m2 na 3 lokalitách

pajasan žláznatý – 20 dospělých stromů a 3 400m2 s výsadbou nebo náletem na 6 lokalitách

třapatka dřípatá – 1 trs s plochou asi 4m2

kolotočník ozdobný – asi 50 ks na 2 lokalitách

bolševník velkolepý – bodově cca 36 rostlin,
souvislá plocha 450 m2
křídlatka japonská – 1024 m2
křídlatka sachalinská – 26 m2

Sebehodnocení +2?

V současné době máme kompletně zmapován výskyt invazních druhů na území města a úpravu těchto pozemků budeme postupně řešit. 

Invazní druhy se nevyskytují na velkých plochách, vetšina pozemků na území města je pravidelně udržována.

Hodnocení oponenta +2?
Invazní druhy nejsou - ve srovnání s jinými lokalitami ČR - závažným problémem.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

K invazním druhům: na území města se vyskytuje křídlatka sachalinská.

Plochy s výskytem invazních druhů rostlin nejsou velké, situace ve městě je z tohoto hlediska dobrá, zejména proto, že drtivá většina ploch na území města je udržována.

Město Litoměřice nevidí problém s invazivními druhy na svém území. Pokud se jedná o křídlatku a bolševník, je jejich výskyt minimální a plně pod kontrolou. Pravidelným sledováním a údržbou je zebráněno jejich šíření.Co se týká akátu, jsou plochy jeho výskytu neustále průběžně snižovány, avšak na svazích svým kořenovým systémem zpevňují půdu a brání erozi. Na těchto plochách se jeho plochy nezvětšují.

Ekologická stopa městského úřadu

Poprvé byla ekologická stopa městského úřadu Litoměřice propočítána v roce 2007 s hodnotou 1,76 gha/obyvatel. V roce 2014 byla poprvé zpracována ekologická stopa celého města Litoměřice v rámci projektu MAESTRO (švýcarské fondy), hodnota ekologické stopy města Litoměřice (s daty roku 2013) činí 4,71 gha/obyvatel. Ze srovnání ekologické stopy města Litoměřice vyplývá příznivý výsledek ekologické stopy města, který je pod průměrem ČR a měst, které tento indikátor sledují.

Výpočet emisí CO2 pro zařízení a budovy majetku města

Výpočet emisí CO2 pro zařízení a budovy majetku města je k dispozici v rámci softwaru pro energetický management e-manažer, kde jsou emise CO2 přepočítávány na základě emisních faktorů za jednotlivé druhy energie. Aktuální hodnota za budovy a zařízení majetku města (včetně veřejného osvětlení) činí 12.900 tun CO2. Město má i nově vypočítanou uhlíkovou stopu celého města, která v roce 2014 (data za rok 2013) dosáhla hodnoty 5,65 tun CO2 ekv. Pokud srovnáme uhlíkovou stopu průměrného obyvatele Litoměřic s průměrem ČR (12,5 tun CO2 ekv.), je na tom město z hlediska produkce skleníkových plynů výrazně lépe.

Spokojenost s kvalitou životního prostředí

V rámci šetření evropských indikátorů udržitelnosti je měřena spokojenosti občanů s místním společenstvím v Litoměřicích 2007 - 2014 je měřena spokojenost s kvalitou životního prostředí:

rok 2007 - 6,9
rok 2011 - 6,0
rok 2014 - 6,9

Celkové výsledky na webovém odkazu http://zdravemesto.litomerice.cz//images/stories/file/indikatory_UR/Vysledky_LTM_A1_Spokojenost_2014.pdf

 • 2.2.A Invazní druhy rostlin

Hodnota indikátoru 2.2.D:

křídlatka sachalinská – 0,0054 ha (54 m2)

 

Ekologická stopa města je pod průměrem ČR a měst, které tento indikátor sledují

Město sleduje svou uhlíkovou stopu jak pro majetek města, tak i pro celkové město.

+2

invazní druhy na území města nepředstavují žádný problém, jejich výskyt je minoritní a nedochází k jejich šíření

2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Sebehodnocení 0?
Hodnocení oponenta 0?
Zvyšování výměry půdy s certifikovaným zemědělstvím, resp. výměry certifikovaných lesů a lesů s přirozenou druhovou skladbou v Chrudimi stagnuje. Příčinou je nízká atraktivita certifikace pro zemědělce i vlastníky lesů. Pozitivní změnu sice může přinést osvěta, nicméně její dopady se - vzhledem k nastaveným podmínkám v ČR - významně neprojevují. Eroze půdy není v Chrudimi zásadním problémem, tato problematika však bude mj. zahrnuta do připravované Strategie adaptace na klimatickou změnu. Problematika výstavby na zemědělské půdě by vysvětlena v rámci jednání oblasti "územní rozvoj" a postup byl akceptován. V této oblasti lze konstatovat posun od posledního auditu.
Doporučení pro příští sebehodnocení: vzhledem k využitelnosti stanovených indikátorů bude účelné o jejich případné úpravě diskutovat. Dále musí být nadále sledováno využití území, zejména využití územních rezerv na ZPF v rámci dalšího auditu.
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení realizátora MA21 Hodnocení oponenta
2.3.1 Došlo ke zvýšení výměry zemědělské půdy s certifikovaným ekologickým zemědělstvím a/nebo s respektováním zásad správné hospodářské praxe? Jedná město se zemědělci s cílem podpořit zvýšení počtu certifikovaných hospodářství?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Podle informací, které jsou dostupné na portálu www.eagri.cz  nejsou ve správním obvodu města zemědělské pozemky s certifikovaným zemědělstvím.

Sebehodnocení 0?
Hodnocení oponenta 0?
Doporučujeme jednat se zemědělskými subjekty s cílem podpořit šetrné hospodaření.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Na území města se nenachází žádné plochy na kterých by bylo provozováno ekologické certifikované zemědělství. V současné době není na území města žádná zemědělská farma, která by provozovala ekologické certifikované zemědělství.

Ve správním obvodu města nejsou zemědělské pozemky s certifikovaným zemědělstvím.

-2
2.3.2 Došlo ke zvýšení výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa na správním území obce?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Na území města došlo ke zvýšení výměry lesů a zároveň i ke zvýšení podílu lesů s přirozenou druhovou skladbou. V severní čísti města byly prováděny výsadby lesa na pozemcích, které byly dříve vedeny jako trvalý travní porost. Přímo na katastrálním území města se nalézá 36,83 ha lesa. Dle kategorizace lesa je 47% lesů zvláštního určení a 53% ha lesů hospodářských.

 • 2.3.A* Plocha certifikovaných lesů (FSC, PEFC) + lesů zvláštního určení / celková plocha lesů

Hodnota indikátoru 2.3.A:

85%

Plocha lesů zvláštního určení/celková plocha lesů:
Hodnota indikátoru: 47%

 

+2

Ve sledovaném období došlo ke zlepšení situace zvýšením plochy o 1,8 ha.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Co se týká podílu kategorie lesů zvláštního určení a podílu lesů certifikovaných, jedná se z větší části o vzájemný překryv ploch. V k.ú. Chrudim jsou lesy v majetku města Chrudim na ploše 123 ha zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení – lesy příměstské a další lesy se zvýšenou funkcí rekreační. V k.ú. Topol je část lesů v majetku soukromých osob, ČR i města Chrudim zařazena do lesů zvláštního určení z důvodu existence PR Habrov. U lesů certifikovaných systémem PEFC se jedná o lesy v majetku města Chrudim a ČR.

V souvislosti s novým auditem byly přezkoumány plochy lesů certifikovaných a lesů zvláštního určení, bylo zjištěno, že nedošlo ke změnám. Indikátor zůstává stejný.

 • 2.3.A* Plocha certifikovaných lesů (FSC, PEFC) + lesů zvláštního určení / celková plocha lesů

Hodnota indikátoru:
2012: 87%
- plocha lesů zvláštního určení/celková plocha lesů: 84%

2015: Hodnota indikátoru zůstává stejná

Sebehodnocení 0?

Lesy v majetku města Chrudim, které tvoří většinu plochy lesů na území města, jsou certifikovány systémem PEFC a zároveň zařazeny do lesů zvláštního určení.

K ochraně půdy a erozi: po vyhodnocení  období 2012 - 2015 konstatujeme, že nedošlo k zásadnímu zhoršení situace. Byla zjištěna jedna erozně ohoržená lokalita, která se v současné době intenzivně řeší.

Hodnocení oponenta 0?
Výměra lesů na území města se nezvyšuje. Zvyšování výměry certifikovaných lesů naráží na nízkou atraktivitu certifikace pro soukromé vlastníky. V rámci osvěty je možné s vlastníky lesů o možnostech certifikace dále jednat. Ve sledovaném období se sice eroze projevila, nicméně v nevýznamném rozsahu - je však potřeba vzít v úvahu vliv klimatické změny v budoucnu a problematiku eroze hodnotit i v rámci připravované Strategie adaptace na klimatickou změnu.
2.3.3 Má obec problémy s erozí půdy? Pokud ano, přijala nebo podpořila konkrétní protierozní opatření?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Zásadní problémy s erozí půdy ve městě nejsou, zemědělské pozemky v okolí města jsou převážně rovinaté, svažité pozemky v údolí Chrudimky (pod Střeleckou ulicí a nad ulicí Pod Kopcem jsou porostlé vegetací a k erozi prakticky nedochází).

V roce 2015 došlo k erozní události v lokalitě Stromovka, kdy při přívalových došlo ke splavení ornice z pozemků na ulici Malecká a zaplavení části sídliště. Věc byla řešena s uživatelem největší části pozemků, kterých se to týkalo. Zároveň bylo provedeno posouzení erozní ohroženosti zemědělských pozemků v lokalitě. Posouzení provedl Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.. vyplývá z něho, že některé pozemky v lokalitě jsou erozně ohrožené a je nutné přijmout agrotechnická opatření, která erozi omezí. S uživatelem pozemků bylo dohodnuto, že nebude vysévat širokořádkové plodiny. V současné době se zpracovává projekt poldru, který by měl řešit zpomalení odtoku vody z pozemků a omezit i erozi.

Při zpracování Strategie adaptace na klimatickou změnu bude řešeno i vytypování lokalit, kde je zvýšené riziko eroze půdy.

Sebehodnocení 0?
Hodnocení oponenta 0?
Ve sledovaném období se sice eroze ojediněle projevila, nicméně v rozsahu, který není z hlediska celého města významný. Je však potřeba vzít v úvahu vliv klimatické změny v budoucnu a problematiku eroze hodnotit i v rámci připravované Strategie adaptace na klimatickou změnu.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Zásadní problémy s erozí půdy ve městě nejsou, zemědělské pozemky v okolí města jsou rovinaté v jižní části města a , svažité v severní části města jsou porostlé vegetací a k erozi prakticky nedochází. Pro řešení vodní eroze na Kamýckém potoce bly dohodnuty postupy zemědělského obhospodařování pozemků s jejich vlastníky i nájemci tak, aby byla minimalizována rizika vodní eroze v případě přívalových dešťů. V novém parku na Miřejovické strání byly realizovány záchytné hrázky pro eliminaci negativního působení přívalových dešťů.

+1

Na území města nejsou významnější problémy s vodní ani větrnou erozí, a proto město doposud nepřistoupilo k přijímání souvisejících opatření.

polohou města z hlediska množství srážek, které jsou nižší než je průměr ČR . Zdroj - Atlas krajiny ČR , MŽP 2009.

2.3.3* Došlo ke zvýšení podílu lesů s přirozenou druhovou skladbou na celkové výměře lesů na správním území obce?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Oproti minulému auditu nedošlo ke změně  výměry lesů na území města nedošlo ani ke zvýšení podílu lesů s přirozenou druhovou skladbou. Na území města je celková plocha lesů 162 ha, která je už řadu let prakticky stejná. Z celkové výměry lesa je 83% v majetku města Chrudim, 13% v majetku soukromých osob a 4% v majetku ČR.

Sebehodnocení 0?
Hodnocení oponenta 0?
Pro zvýšení podílu lesů s přirozenou druhovou skladbou platí totéž, jako v případě certifikace lesů.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Město Litoměřice přitom vlastní celkově 529,57 ha lesů avšak převážná část těchto lesů se nalézá mimo jeho katastrální území. Na katastrálním území města se nalézá pouze 8,2 ha lesa v jeho majetku. Tyto lesy jsou z 36 % jehličnaté (převládá smrk a modřín) a z 64 % lesy listnaté (převládá dub a buk).

0

Nedošlo ke zvýšení výměry.

2.3.5* Další informace k tématu
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Zábor zemědělské půdy (ZPF)

Zařazení půd do tříd ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) je z hlediska územního plánování určující pro jejich následné efektivní využívání.

Převážná část půd v řešeném území je v daném klimatickém regionu vysoce produkční, zařazená do I. a II. třídy ochrany, případně středně produkční - III. třídě ochrany.

I. třída: bonitně nejcennější půdy, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. Tyto půdy zaujímají celou jižní část řešeného území, konkrétně Želetice a okolí obce Mlékojedy.

II. třída: zemědělské půdy, které mají nadprůměrnou produkční schopnost. Jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. Tyto půdy se vyskytují v těsné návaznosti na zástavbu Litoměřic hlavně ve východní a severní části území.

III. třída: půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánování využít event. pro výstavbu, se nachází pouze v malých výměrách v západní části města v oblasti Miřejovice.

Převažujícím půdním typem území jsou velmi úrodné hnědozemě až hnědozemní černozemě, dále černozemě modální či karbonátové, černozemě luvické, černozemě spraších.

Nově navrhované lokality záboru ZPF jsou převážně situovány na půdách vysoké agronomické kvality (v I. a II. třídy ochrany), protože správní území města Litoměřice je převážně tvořeno těmito kvalitními půdami. Uplatnění požadavku na striktní ochranu těchto půd by ve svém důsledku znamenalo znemožnění stavebního rozvoje města.

Územní plán navrhuje ve správním území Litoměřice ke změně funkčního využití celkem 109,52 ha pozemků, z toho 97,64 ha pozemků náležejících zemědělskému půdnímu fondu, a to 80,81 ha pro stavební funkce a 28,71 ha pro nestavební funkce.

Zábor ZPF

Navržené rozvojové stavební plochy Z toho zábor ZPF Z toho zábor ZPF v I. a II. třídě ochrany Z toho zábor ZPF ve III. – V. třídě ochrany Navržené rozvojové stavební plochy Z toho zábor ZPF Z toho zábor ZPF v I. a II. třídě ochrany Z toho zábor ZPF ve III. – V. třídě ochrany

 • 2.3.B* Podíl nově zastavěných pozemků v zastavěném území k nově zastavěným pozemkům v zastavitelné ploše
 • 2.3.A Zábory zemědělské půdy

Hodnota indikátoru 2.3.B:

Podíl nově zastavěných pozemků v zastavěném území k nově zastavěným pozemkům v zastavitelné ploše se v posledních několik let prakticky nemění.

Hodnota indikátoru 2.3.C:

V roce 2013 bylo vyjmuto ze ZPF 5744m2 půdy o třídě ochrany I.aII. což je 0,25% z celkové výměry ZP v I.a.II.třídě . V roce 2014 bylo vyjmuto ze ZPF 621m2 půdy o třídě ochrany I.aII. což je 0,027% z celkové výměry ZP v I.a.II.třídě. Vztaženo k celkové výměře ZP v I.a II.třídě v zastavěném a zastavitelném území města.

 

Informace lze ověřit z podkladů ÚP a dále z statistických údajů státní správy ochrany ZPF.

 

+1

Celkově lze říci, že klesá podíl záborů ZP v I.a II.třídě bonity, neboť došlo při úpravě ÚP ke snížení nároků na zábory I.a II. bonity z 72% na 67,8 %. Dále se snížila intenzita nové výstavby na Miřejovické stráni. A z důvodu připravovaného rozšíření aktivní zóny záplavového území dojde patrně i k úpravě ÚP v Želeticích

Podíl nově zastavěných pozemků v zastavěném území k nově zastavěným pozemkům v zasavitelné ploše je stabilní . Nová výstavba na volných pozemcích probíhá výhradně v zastavitelném území. V zastavěném území je stávající výstavba tak hustá, že nové plochy k zastavění prakticky nejsou. Místa, která by bylo možno zastavět v zastavěném území jsou mnohdy zastavitelná velmi problematicky např. z důvodu památkové péče ale i z důvodu odporu veřejnosti proti zhušťování výstavby. Např. nezastavěná plocha po zlikvidované čerpací stanici Na Kocandě. Tento trend je dlouhodobý.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Nový územní plán města schválilo Zastupitelstvo města dne 11.11.2013 usnesením č. Z/78/2013 a nabyl účinnosti dne 28.11.2013. Zařazení půd do tříd ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) je z hlediska územního plánování určující pro jejich následné efektivní využívání. Převážná část půd v řešeném území je v daném klimatickém regionu vysoce produkční, zařazená do I. a II. třídy ochrany, případně středně produkční - III. třídě ochrany. Od 1.4.2015, kdy platí novela zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zeměděslkého půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů se zpřísnila ochrana pozemku v I. a II. třídě ochrany a do budoucna bude další rozšíření rozvojových ploch na tyto půdy komplikované.

Následující text vychází z odůvodnění projektanta v územním plánu (celý územní plán je na stránkách města pod odkazem: http://www.chrudim.eu/uzemne-planovaci-dokumentace/chrudim.html

I. třída: bonitně nejcennější půdy, které je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. Tyto půdy zaujímají celou severní část řešeného území, konkrétně o okolí obcí Vestec, Medlešice a Topol.

II. třída: zemědělské půdy, které mají nadprůměrnou produkční schopnost. Jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. Tyto půdy se vyskytují v těsné návaznosti na zástavbu Chrudimi ve střední, jižní a jihozápadní části území.

III. třída: půdy s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánování využít event. pro výstavbu, se nachází pouze v malých výměrách v nejjižnější části území v oblasti Podhůry, Převažujícím půdním typem území jsou velmi úrodné typické hnědozemě až hnědozemní černozemě, dále černozemě modální či karbonátové, černozemě luvické, černozemě arenické na mělkých spraších.

Nově navrhované lokality záboru ZPF jsou převážně situovány na půdách vysoké agronomické kvality (v I. a II. třídy ochrany), protože správní území města Chrudimi je převážně tvořeno těmito kvalitními půdami. Uplatnění požadavku na striktní ochranu těchto půd by ve svém důsledku znamenalo znemožnění stavebního rozvoje města. Územní plán navrhuje ve správním území Chrudim ke změně funkčního využití celkem 493,33 ha pozemků, z toho 431,73 ha pozemků náležejících zemědělskému půdnímu fondu, a to 295,37 ha pro stavební funkce a 136,36 ha pro nestavební funkce.

Územní plán navrhuje v Chrudimi lokality záboru zemědělské půdy pro:

 • bydlení
 • občanské vybavení
 • plochy smíšené
 • výrobu
 • rekreaci
 • technickou infrastrukturu
 • dopravní infrastrukturu
 • plochy systému sídelní zeleně
 • veřejná prostranství
 • plochy přírodní (územní systém ekologické stability)
 • plochy lesní
 • plochy vodní a vodohospodářské

Správní území města Chrudim je převážně tvořeno kvalitními půdami vysoké agronomické kvality (v I. a II. třídě ochrany). Uplatnění požadavku na striktní ochranu těchto půd by ve svém důsledku znamenalo znemožnění stavebního rozvoje města.

Návrhové plochy jsou v ÚP přednostně situovány v bezprostřední návaznosti na současně zastavěné území tak, aby co nejméně narušovaly organizaci zemědělského půdního fondu a síť zemědělských účelových komunikací.

Velká část navrhovaných lokalit pro bydlení a dopravu je již územně připravena a územní plán města je přebírá úplně nebo omezeně (na př. Stromovka a Skřivánek II, Vlčí Hora a lokalita Na Špici, Píšťovy, silniční obchvaty).

Proto je zábor ZPF v územním plánu vysoký. Rozsáhlé jsou i návrhové plochy přírodní pro ÚSES, zejména v nivě řeky Chrudimky. Je zde navržena také rekreace na plochách přírodního charakteru – na těchto plochách by mělo postupně dojít k vyššímu podílu zatravnění a doplnění liniové zeleně podél řeky Chrudimky a kolem cestní sítě, znamená to ale převážně pouze změnu kultury. Tyto plochy jsou zdůvodnitelné nejen ochranou přírody, ale i faktem, že správní území města je mimo zástavbu silně zorněno a ploch zeleně je málo. Lesů je pouze cca 5%.

Územní plán v maximální míře navrhuje zastavění doposud nezastavěných pozemků v zastavěném území města a jeho místních částí, tím respektuje požadavek na kompaktnost sídel. Snaží se zabránit výstavbě rodinných domů v „rozptylu“. Není navrženo úplné propojení města Chrudim s městem Slatiňany ani s obcí Sobětuchy a nenavrhuje se zástavba rodinných domů bez vazby na sídlo.

Pro zdůvodnění záboru zemědělského půdního fondu je důležitá i skutečnost, že navrhované rozvojové plochy v severní části města vyplňují prostor mezi stávající zástavbou a navrženou komunikací propojující ulice Pardubická a Dašická (do doby vybudování přeložky silnice I/17 severně města odlehčí toto propojení stávající přetížený městský okruh v ulicích Poděbradova a Tovární).

V jihovýchodní části města jsou k zástavbě navrženy plochy bezprostředně navazující na silnice I/17 a II/340 v prodloužení ulice Novoměstské (jedná se o příjezdovou trasu do města z mimoúrovňové křižovatky na obchvatu I/37). Plochy jsou z hlediska urbanistické koncepce řešení města a koncepce řešení dopravy zásadní.

Územní plán dále navrhuje přestavbu a dostavbu areálů, které jsou buď opuštěné (brownfieldy - vojsko, zemědělská výroba), nebo byly vyhodnoceny jako stavebně či morálně dožívající.

Územní plán posoudil také potřebu nových ploch pro výrobu. Jelikož nejsou stávající průmyslové zóny ve městě stále plně obsazeny, nenavrhuje nové plochy pro průmyslovou výrobu při ulici Dašické, tak jak bylo navrženo v ÚP VÚC Pardubického kraje (tyto plochy jsou zakresleny pouze jako územní rezerva). V návrhu ÚP ale musely být respektovány plochy pro rozvoj výroby a občanského vybavení komerčního typu ve vazbě na areál Transporty, které již město Chrudim vykoupilo. Z urbanistického hlediska je koncepčně potřebné zajištění ploch pro komerční občanskou vybavenost na budoucích hlavních přístupových komunikacích do města z obchvatů silnic I. třídy – ulice Dašická a ulice Novoměstská.

Nemalá část zemědělské půdy je zabírána pro dopravní infrastrukturu celostátního i regionálního významu (navrhovaná trasa železnice Chrudim – Pardubice, silniční obchvat I/17 a plochy s dopravními tahy související). Zábor pro železnici není vyčíslen v rozsahu celého zakresleného koridoru, je odvozen z varianty řešení trasy v zářezu. Zábor pro obchvat silnice I/17 je řešen v koridoru o šířce 25 m, pokud nebylo nutno přidat zbytkové plochy (nad Transportou). Zábor pro obchvat silnice I/37 není vyčíslen z důvodu vynětí v rámci územního řízení.

Pokud jde o brownfields, jsou všechny sledovány, resp. se nejedná o brownfields v pravém slova smyslu, protože nejde objekty bez konceptu využití - ve všech případech se jedná o stav před zahájením revitalizace, jsou zpracovány minimálně studie, v některých případech i vyšší stupně dokumentace, s tímto tématem město aktivně pracuje a řeší ho.

příloha vývoj zastavěného území 1997 - 2020

 • 2.3.B* Podíl nově zastavěných pozemků v zastavěném území k nově zastavěným pozemkům v zastavitelné ploše
 • 2.3.A Zábory zemědělské půdy

Hodnota indikátoru:
 

2.3.B - 19/4

2.3.C - 2 603 m2/13,5 km2

Hodnota indikátoru byla stanovena na základě údajů z roku 2015

 

Sebehodnocení 0?

Zábory pozemků v I. a II. třídě ochrany jsou realizovány na pozemcích, které jsou k zástavbě určeny platným územním plánem.

Hodnocení oponenta 0?
Problematika nově zastavěných pozemků a problematika záboru ZPF (reference brownfieldů oproti nezastavěnému území, zemědělské a lesní půdě) byla diskutována nejen v rámci oblasti ŽP, ale také části auditu "územní rozvoj". Výstavba je prováděná v souladu s územním plánem a územní rezervy pro výstavbu na ZPF jsou považovány za vzdálený výhled. Vysvětlení bylo akceptováno i v rámci sebehodnocení části ŽP.Nicméně auditorský tým se shodnul na doporučení, nadále sledovat využití území, zejména využití územních rezerv na ZPF v rámci dalšího auditu.

2.4 Kvalita ovzduší

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 2.4 Kvalita ovzduší
Sebehodnocení 0?
Hodnocení oponenta +1?
Kvalita ovzduší nepatří v Chrudimi mezi zásadní problémy a její zlepšení tudíž ani nemůže být natolik významné, jako v jiných Zdravých městech. Kolísání hodnot koncentrací škodlivin je způsobeno především meteorologickými podmínkami v jednotlivých letech. Lze konstatovat dodržování platných imisních limitů, varovné jsou hodnoty polétavého prachu velikosti PM2,5. Také význam lokálních topenišť není pro kvalitu ovzduší města stěžejní, je však potěšitelný zájem o výměnu kotlů v rámci státní dotace.
Doporučení pro příští sebehodnocení: Hlavním problémem znečištění ovzduší, na který je nutno se v budoucnu zaměřit, je doprava, s níž souvisí i doporučení zjišťování koncentrací benzo(a)pyrenu.
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení realizátora MA21 Hodnocení oponenta
2.4.1 Došlo ke zlepšení kvality ovzduší v obci?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Ve srovnání s údaji použitými v minulém auditu lze na základě měření (koncentrací polétavého prachu PM10, PM2,5) říci, že kvalita ovzduší ve městě se nezhoršila.

Od 1.1.2013 je prováděno měření koncentrací PM10, PM2,5 odlišným způsobem na rozdíl od předcházejících let. Bylo upuštěno od využití měřícího vozu HORIBA,  jsou prováděna  měření prostřednictvím stacionárního zařízení umístěného v areálu městského úřadu na Pardubické ulici. K dispozici jsou údaje za poslední tři roky 2013 – 2015 (prováděno 50 měření ročně).

Průměrná 24-hodinová koncentrace PM10 za uvedené tři roky kolísá v rozmezí 20,2 – 28,4 mikrogramů/m3. Imisní limit pro PM10  je  50 mikrogramů/m3 (doba průměrování 24 hodin, povolený počet překročení 35), naměřené hodnoty tedy představují 40,4 – 56,8 % imisního limitu. Z jednotlivých měření bylo v roce 2013 jednou zaznamenáno překročení 24 – hodinového imisního limitu pro PM10 a 4 x překročení hranice 40 mikrogramů/m3, v roce 2014 4x překročení limitu a 6 hodnot nad 40 mikrogramů/m3 , v roce 2015 bylo 3x zjištěno překročení imisního limitu. Průměrná 24-hodinová koncentrace PM10 změřená jinou metodou v roce 2012 činila 25 mikrogramů/m3.

Průměrná naměřená 24-hodinová koncentrace PM2,5 se v uvedeném tříletém období pohybovala  v rozmezí 16,1 – 22,8 mikrogramů/m3. Pouze orientačně lze tento stav ovzduší porovnat se zákonným imisním limitem pro PM2,5, který je 25 mikrogramů/m3 s dobou průměrování 1 rok. Hodnoty koncentrací PM2,5 kopírovaly v daném roce nárůst nebo snížení prašnosti PM10. Z hlediska dodržování imisních limitů pro PM2,5 se stav ovzduší už nejeví tak uspokojivě, v roce 2013 bylo zaznamenáno 13 překročení hodnoty 25 mikrogramů/m3, v roce 2014 osmnáct překročení, v roce 2015 čtyři překročení (doba průměrování 24 hodin oproti zákonnému limitu 1 rok).

Celkově se nedá  vypozorovat na základě měření prašnosti trend ve vývoji stavu ovzduší -  od roku 2012 naměřené hodnoty prašnosti střídavě kolísají. V období 2013 – 2015 se jevil jako „nejhorší rok“ 2014, „nejlepší“ 2015.

Město Chrudim nebylo nikdy zařazeno do „Oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“. Město nemá významné problémy se znečišťováním ovzduší lokálními průmyslovými zdroji ani lokálními domácími topeništi na tuhá paliva. Vytápění je realizováno většinou zdroji na zemní plyn nebo napojením na horkovod s odpadním teplem ze zdroje Elektrárny Opatovice, a.s.

 Všechny informace o měření ovzduší v Chrudimi včetně výsledků měření od roku 2007 jsou zveřejněny na stránkách:  http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/mereni-ovzdusi-v-chrudimi.html

 • 2.4.A Koncentrace polétavého prachu (PM10 nebo PM2,5)

Hodnota indikátoru:
Rok 2011: Průměrná 24 hodinová koncentrace je PM 10 25 µg/m3 , průměrná roční koncentrace za rok 2011 činila PM 2,5 24,5 µg/m3.

Rok 2015:

PM10 - 20,2

PM 2,5  - 16,1

Sebehodnocení +1?

Kvalita ovzduší je dlouhodobě dobrá a jsou dodržovány s rezervou imisní limity. Město má navíc zajištěno pravidelné měření imisních koncentrací. Je zajištěna pravidelná údržba komunikací a dalších ploch, čímž je snižována prašnost.

Město je členem Národní sítě Zdravých měst, probíhá aktivní komunikace mezi odborem životního prostředí, dalšími odbory městského úřadu a veřejností.

Město pořádá osvětové kampaně za účelem osvěty v oblasti životního prostředí (voda, energie, ovzduší apod.).

Hodnocení oponenta +1?
Je zřejmé, že kvalita ovzduší nepatří v Chrudimi mezi tak významné problémy, jako v jiných Zdravých městech. Přes kolísání hodnot, které je jednoznačně způsobeno meteorologickými podmínkami v jednotlivých letech, lze sice konstatovat dodržování platných imisních limitů, varující však jsou hodnoty polétavého prachu PM2,5. Vzhledem k charakteru znečištění (absence většího počtu lokálních topenišť i velkých zdrojů znečištění v místě) je do budoucna potřeba se soustředit na omezování vlivů dopravy a také na četnost čištění komunikací )druhotná prašnost).
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Město Litoměřice se nalézá v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Z tohoto důvodu je jedním z hlavních řešených problémů řešení lokálních průmyslových zdrojů a hlavně lokálních domácích topeništi na tuhá paliva. Vytápění je realizováno většinou zdroji na zemní plyn nebo napojením na CZT firmy ENERGIE Holding.a.s..

Vzhledem k těmto skutečnostem má Město Litoměřice dlouhodobé sledování kvality ovzduší od roku 1989 a to na dvou stanicích které provozuje jednak Státní zdravotní ústav a ČHMÚ. Vzhledem k tomu, že ve vzdálenosti cca 6 km od Litoměřic se nalézá technologický zdroj znečišťování ovzduší (firma Glanzstoff Bohemia s.r.o.)

Je zde prováděno i měření H2S a CS2.

V případě oxidu siřičitého (SO2) je stanovený imisní limit 350 µg/m3 při době průměrování 1 hodina – naměřené hodnoty jsou hluboce podlimitní (představují méně než 50% limitu, řádově maximálně desítky µg/m3). Také limit 125 µg/m3 pro dobu průměrování 24 hodin není překračován, v nejhorším případě koncentrace SO2 nedosahují ani 25 % tohoto limitu.

U hodnot oxidu dusičitého (NO2) je hodinový imisní limit 200 µg/m3, nejvyšší změřené hodinové hodnoty nedosahovaly ani 30% limitu.

Pro oxid uhelnatý (CO) je stanoven nařízením vlády maximální denní osmihodinový průměr 10 000 ug/m3, zjištěné hodnoty CO jsou řádově v rozsahu stovek ug/m3, tedy méně než 10% imisního limitu.

U polétavého prachu PM10 představuje koncentrace 50% imisního limitu při době průměrování 24 hodin (aktuální data z roku 2013) .

Průměrná roční koncentrace byla v roce 2011 cca 61% imisního limitu, který je 40 µg/m3

Průměrná roční koncentrace byla v roce 2013 cca 74,25% imisního limitu, který je 40 µg/m3

Z ukazatelů představujících prašnost lze hodnotit pouze koncentraci částic PM10 – imisní limit při době průměrování 24 hodin je 50 µg/m3. Nejvyšší hodnota zjištěná v ulici Na Valech představovala dvojnásobek imisního limitu, nejvyšší hodnota zjištěná v ulici Seifertova ulici 70% limitu.

Cílový imisní limit troposférického ozónu (stanovený jako maximální denní osmihodinový průměr), jehož má být dosaženo na území republiky, je 120 µg/m3 – nejvyšší zjištěné hodnoty ozónu pro obě měřená místa se pohybovaly kolem 60 µg/m3, tedy zhruba v polovině hodnoty limitu.

V roce 2012 došlo ,dle prováděných měření, 18 x k překročení denního imisního limitu u koncentrací PM10. V roce 2013 došlo ,dle prováděných měření, 19 x k překročení denního imisního limitu u koncentrací PM10.

 • 2.4.A Koncentrace polétavého prachu (PM10 nebo PM2,5)
Hodnota indikátoru 2.4.A:

Rok 2011:
průměrná roční koncentrace za rok činila 29,0 µg/m3.
Rok 2012:
průměrná roční koncentrace za rok činila 26,3 µg/m3.
Rok 2013:
průměrná roční koncentrace za rok činila 29,7 µg/m3.
Rok 2014:
průměrná roční koncentrace za rok činila 25,5 µg/m3.

Indikátor SPRM D. I5
Průměrná roční koncentrace polétavého prachu v ovzduší

0

nestabilní vývoj, tj. došlo ke zlepšení situace avšak u PM10 ke zhoršení

Kvalita ovzduší je mimo hodnoty polétavého prachu PM10 dlouhodobě dobrá a jsou dodržovány imisní limity s velkou rezervou. Koncentrace PM10 se nedaří neustále snižovat. Město má navíc zajištěno pravidelné měření imisních koncentrací od dvou nezávislých organizací . Je zajištěna pravidelná údržba komunikací a dalších ploch, čímž je snižována prašnost.

Město je členem Národní sítě Zdravých měst, probíhá aktivní komunikace mezi odborem životního prostředí, dalšími odbory městského úřadu a veřejností.

Město pořádá osvětové kampaně za účelem osvěty v oblasti životního prostředí (voda, odpady, alternativní energie, ovzduší apod.).

2.4.2 Má obec problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť? Jaká opatření proti tomu obec činí?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Obec nemá závažné problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť. Většinová zástavba využívá jako zdroj vytápění zemní plyn nebo horkovod z Elektrárny Opatovice, provoz spalovacích zdrojů na pevná paliva je výrazně menšinový. V okrajových částech města s převážně RD bývají využívány doplňkové zdroje vytápění jako krby, krbová kamna apod. Stížnosti jsou řešeny ojediněle. O škodlivosti pálení směsných KO jsou občané informováno v chrudimském Zpravodaji. V listopadu 2015 proběhl na městském úřadě seminář určený pro veřejnost s tematikou kotlíkové dotace v Pardubickém kraji.

Hlavním zdrojem znečišťování ovzduší je doprava, město podporuje na všech úrovních plánovanou realizaci obchvatu města. V případě lokálních topenišť v okrajových částech města, kde se vyskytují přece jen ve větší míře, je prováděna zejména v topné sezóně osvěta informačními články v místním tisku (měsíčník radnice Chrudimský Zpravodaj).

Pro ověřování stavu ovzduší se ve městě provádělo od roku 2007 do roku 2014 měření kvality ovzduší mobilním měřícím vozem HORIBA. Byly sledovány koncentrace PM10, SO2, NOx, CO a troposférického ozónu. Měření byla  pravidelně prováděna v ulici Požárníků a Husova, vytipovaných jako obydlené lokality s průměrnou hustotou dopravy, jednorázově byla měření provedena i v nejzatíženější ulici Palackého a v historické části města na náměstí. Od roku 2015 je měření stavu ovzduší prováděno na jednom - na parkovišti MěÚ - jsou sledovány koncentrace PM2,5 a PM10.

Stav ovzduší v Chrudimi je jistě též částečně ovlivňován průmyslovými znečišťovateli v nedalekých Pardubicích, jejich konkrétní vliv lze ale jen těžko odhadovat vzhledem k obecně komplikovanému vývoji stavu ovzduší, závisejícímu na aktuálních meteorologických podmínkách.

CO jsou hluboce podlimitní (méně než 10% imisního limitu), nejvyšší změřené hodinové hodnoty NO2 nedosáhly ani 50% hodinového imisního limitu 200 µg/m3, nejvyšší změřené hodnoty ozónu se pohybovaly kolem 60 µg/m3, což je 50%imisního limitu, jehož má být dosaženo na území republiky (aktuální data za rok 2011).

Je stále zvažováno měření koncentrací benzo(a)pyrenu, jelikož se jedná o  karcinogenní polycyklický aromatický uhlovodík (PAU) vznikající nedokonalým spalováním fosilních paliv při provozu domácích topenišť podílejících se na produkci PAU významným podílem (60 – 70 %), a dále při provozu mobilních zdrojů znečišťování ovzduší. Je uváděno, že 80 – 100 % uhlovodíků s více benzenovými jádry je vázáno na částice PM2,5a překračování imisních limitů benzo(a)pyrenu je provázáno s překračováním imisních limitů  pro PM2,5.  Vzhledem k tomu, že dle údajů z ČHMÚ se hodnoty pětiletých průměrů PM2,5  na Chrudimsku pohybují kolem 20 µg/m3(imisní limit s dobou průměrování 1 rok je 25 µg/m3) a benzo(a)pyrenu kolem 1 ng/m3 (cílový limit) a tudíž nejsou nijak významně překračovány, jeví se vzhledem
k finanční náročnosti případného měření účelnější zaměřit se prozatím na měření koncentrací PM2,5.
Hodnoty PM2,5 změřené městem Chrudim za poslední tři roky kolísají zhruba kolem 20 µg/m3 (24-hodinová měření).
 
 
V rámci realizace „kotlíkových dotací“ bylo očekáváno mírné zlepšení kvality ovzduší. V listopadu 2015 byl na MěÚ v Chrudimi realizován ve spolupráci s KÚ informativní seminář pro veřejnost a odborné firmy, který se setkal s hojnou účastí. Z katastrálního území města Chrudim a místních částí bylo podáno celkem 8 žádostí, z nichž 7 bylo schváleno (realizována budou 2 tepelná čerpadla, 2 plynové kotle, 2 x kombinovaný kotel na uhlí nebo biomasu nebo výhradně na biomasu, pouze 1 x opět kotel na uhlí). Vzhledem k počtu schválených žádostí však nelze počítat s významným vlivem na současný stav ovzduší v Chrudimi.


Z činnosti MěÚ Chrudim jako ORP sledujeme současný trend instalovat v novostavbách RD spalovací zdroje na pevná paliva (krbová kamna, krbové vložky apod.), někdy napojené na teplovodní systém, u nichž je sice uváděno, že budou doplňkových zdrojem tepla, avšak v reálu se může naopak jednat o hlavní zdroj vytápění. Prostřednictvím závazných stanovisek se stanovenými podmínkami, vydávaných z hlediska zákona o ochraně ovzduší se snažíme alespoň takto regulovat jejich provoz a už v okamžiku podávání žádosti informovat žadatele o důležitosti provozování těchto zařízení v souladu s technickými pokyny výrobce a o možnosti případné kontroly zdroje.   
 

 • 2.4.B Sledování koncentrací látek znečišťujících ovzduší

Bylo prováděno ve sledovaném období roku 2011 a 2012.

V roce 2015 nebyly tyto indikátory sledovány,

Sebehodnocení 0?

Město nemá významné problémy se znečišťováním ovzduší  lokálními domácími topeništi na tuhá paliva. Vytápění je realizováno většinou zdroji na zemní plyn nebo napojením na horkovod.

Hodnocení oponenta +1?
Problémem znečištění ovzduší v Chrudimi nejsou lokální topeniště, ale převážně znečištění z dopravy, případně zdroje mimo území města (pardubicko). Přesto je potěšitelný zájem o výměnu kotlů v domácnostech, jejich dopad však zatím nemohl být vyhodnocen. Pro lepší identifikace zdrojů znečištění lze doporučit nárazové měření koncentrací benzo(a) pyrenu a opatření uvedená v předchozím bodu.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Hlavním zdrojem znečišťování ovzduší je dálkový přenos, doprava, lokální topeniště. Město připravuje odvedení dopravy z centrální části města vybudováním přivaděče od mostu Generála Chábery, a ve východní části města vybudování východního obchvatu . V případě řešení lokálních topenišť město mělo připravený dotační program pro své občany na odstranění lokálního vytápění tuhými palivy, který však obyvatelé města nevyužili a z tohoto důvodu byl pozastaven. Dále má dotační program na solární ohřev TUV, který je hojně využíván s tím, že poskytnutím této dotace se občan dlouhodobě zavazuje k vytápění s minimálním vlivem na životní prostředí . Rovněž provádí , zejména v topné sezóně, osvětovou a informační kampaň. (Články Radniční zpravodaj, webové stránky města, atd. Zpravodaj).

Pro ověřování stavu ovzduší se ve městě provádí od roku 1989 měření kvality ovzduší stacionárním měřícím zařízením HORIBA. Jsou sledovány koncentrace PM10, SO2, NOx, CO,O3,H2S, CS2 a gravimetrického prachu. Výsledky měření jsou kontinuálně zveřejňovány na informační tabuli na Mírovém náměstí.

 • město poskytuje příspěvky na solární ohřev TUV s podmínkou trvalého odstavení kotlů na tuhá paliva
 • u koncentrací H2S, CS2 definován roční limit a u denních limitů jsou pouze definovány doporučené koncentrace.

Relativní četnost překračování doporučených koncentrací v roce se pohybuje řádově v jednotkách procent. Město Litoměřice zahájilo poskytování příspěvků občanům na pořízení solárního ohřevu vody v roce 2000. Do současné doby bylo zrealizováno 258 instalací o souhrnné ploše kolektorů ve výši cca 2 500 m2. Celkem od roku 2000 do současnosti bylo vyplaceno cca 8 000 000 Kč na příspěvky občanům na pořízení solárního ohřevu TUV.

 • 2.4.B Sledování koncentrací látek znečišťujících ovzduší
Hodnota indikátoru 2.4.C:

ANO

+2

koncentrace ostatních znečišťujících látek v ovzduší jsou dlouhodobě hluboce podlimitní. Město dlouhodobě podporuje rozvoj využívání obnovitelných zdrojů pro vytápění

2.4.3 Jaké jsou hlavní zdroje znečištění ovzduší na území města (např. dle kategorií: stacionární zdroje / doprava / lokální zdroje), nebo např. hlavní znečišťovatelé) a jaká opatření ke snížení emisí byla učiněna?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • ve městě je relativně málo zdrojů znečištění
 • největším znečišťovatelem je místní výtopna Energie Holding a doprava
 • město zavádí opatření na snižování znečištění:
  • podpora využívání solárních panelů
  • rozvoj geotermální projektu
  • důsledná kontrola při povolování nových výroben
+1

V posledních 20 letech se podařilo ekologizovat případně  odstranit prakticky všechny stacionární zdroje znečištění ovzduší na území města. Poslední významný znečišťovatel ovzduší - výtopna Energie Holding má instalován špičková tkaninový filtr a v letošním roce bude instalovat odsíření spalin. Problémem zůstává doprava a dálkový přenos.

2.4.4* Další informace k tématu
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

V územním plánu jsou navrženy plochy izolační zeleně podél navržené trasy obchvatu města a dále kolem průmyslové zóny Západ. Stavba obchvatu nebyla dosud zahájena, izolační pásy nebyly tedy dosud realizovány.

Průmyslová zóna Západ také zatím není využita celá, ani zde není izolační pás realizován.

Pro výhledový rozvoj města jsou vymezeny dva velké soubory plochy jako územní rezervy. Při rozvoji města severním směrem je navrhováno cca 26 ha pro bydlení individuální - v rodinných domech, městské, příměstské (BI) doplněných o 1,5 ha ochranné a izolační zeleně (ZO) a 24 ha zeleně na veřejných prostranstvích (ZV).

V roce 2015 došlo k výsadbě ochranných pásů zeleně podél dobudované stavby obchvatu. Výsadby byly provedeny podle schváleného projektu sadových úprav. Dále byl vysazen větrolam v ulici Na Větrníku a provedena výsadba ochranné zeleně mezi ulicí Čáslavská a zástavbou ve Vaňkově ulici.

 

 • 2.4.C Izolační zeleň

Hodnota indikátoru:
2012: 0%

2015:1,2 km/8,799 km

Sebehodnocení +1?

Došlo k výsadbě části navržené části liniové izolační zeleně.

Hodnocení oponenta +1?
Přestože připravovaná realizace izolační zeleně podél obchvatu města i podél průmyslové zóny Západ zatím nebyly realizovány, indikátor ukazuje na dílčí zlepšení oproti minulému hodnocení.
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Koncetrace SO2 a  NOx byly sledovány v minulosti.  Vzhledem, k tomu, že jejich koncentrace byly nízké a dosahovaly pouze zlomků stanovených limitů, bylo od jejich sledování zéjména kvůli velké finanční náročnosti upuštěno.

 • 2.4.B Sledování koncentrací látek znečišťujících ovzduší

Hodnota indikátoru:
 

Sebehodnocení 0?

Indikátor se nesleduje

Hodnocení oponenta 0?
Sledování uvedených škodlivin není nezbytné. /čelné by mohlo být měření koncentrací benzo(a)pyrenu.
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Údržbu veřejných prostranství zajišťují Technické služby Chrudim 2000 spol.s. r.o.. Dvakrát ročně (na jaře a na podzim) probíhá blokové čištěni ulic a veřejných prostranství. Podle potřeby je prováděno kropení ulic.. Technické služby vedou evidenci ošetřovaných ploch v km komunikací a chodníků a ploch náměstí. Proto byl indikátor vyplněn tímto způsobem.

 • 2.4.D Ochrana před prašností
Hodnota indikátoru:
Je ošetřováno 19949 m2 náměstí, 122 km komunikací a 150 km chodníků, blokové čištění ulic je prováděno 2x ročně, kropení v průměru 500x za rok.
Sebehodnocení +1?

Nadále je zajištěna kvalitní údržba veřejných prostranství.

Hodnocení oponenta +1?
Údržbu veřejných prostranství lze považovat za uspokojivou, nicméně z uvedených podkladů nelze vyhodnotit trend. Druhotná prašnost může být v případě města typu Chrudimi považována za větší problém, než v lokalitách se silně zatíženým ovzduším, na druhé straně je potřeba akceptovat také to, že čištění komunikací by mělo reagovat na měnící se meteorologické podmínky.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Plocha izolační zeleně

V územním plánu nejsou navrženy žádné plochy izolační zeleně. Na území města se nenachází žádná lokalita kde by izolační pás zeleně bylo možno smysluplně realizovat. Izolační zeleň je realizována pouze při rekonstrukci kontejnerových stání na TKO, které chrání před větrem, přehříváním(zápachem) a únikem odpadu do okolí.

Úklid veřejných prostranství

Údržbu veřejných prostranství zajišťují Technické služby Litoměřice dle plánu zimní a letní údržby. Podle potřeby je prováděno kropení ulic na základě aktuální meteorologické situace . Technické služby vedou evidenci ošetřovaných ploch komunikací a chodníků .

 • 2.4.C Izolační zeleň
 • 2.4.D Ochrana před prašností

Hodnota indikátoru 2.4.B:

0%

 

Hodnota indikátoru 2.4.D:

Údržbu veřejných prostranství zajišťují Technické služby Litoměřice dle plánu zimní a letní údržby. Podle potřeby je prováděno kropení ulic na základě aktuální meteorologické situace . Technické služby vedou evidenci ošetřovaných ploch komunikací a chodníků .

V posledních letech se výrazně zvýšilo čištění komunikací o čemž svědčí i výrazný nárůst uličních smetků.
2012 - 185t,
2013 - 271t,
2014 -569t

 

-1

V Litoměřicích není realizována výsadba pásů izolační zeleně. Zelení jsou izolovány pouze kontejnerová stání na TKO.

---

+1

Čištění komunikací je intenzívní, avšak zároveň dochází k prašnosti při vlastním čištění.

3 Udržitelná výroba a spotřeba

3.1 Udržitelná spotřeba města

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 3.1 Udržitelná spotřeba města
Sebehodnocení +1?
Hodnocení oponenta 0?
Oblast USV stále skrývá nevyužitý potenciál, který by mohl přinést hmatatelné efekty včetně ekonomických úspor.
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení realizátora MA21 Hodnocení oponenta
3.1.1 Má město schválený a používá vnitřní předpis upravující pravidla pro nakupování s kritérii energetické efektivnosti?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim má od roku 2009 certifikován systém EMAS. Zavedením systému EMAS na úřadě město Chrudim jasně deklaruje svůj postoj k problematice ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje a svou odpovědnost za stav životního prostředí ve městě. Součástí systému je Příručka EMAS, ve které jsou řešena i pravidla nakupování.V rámci nakupování zboží s ekoznačkou jsou nakupovány především ekologicky šetrné čisticí prostředky (EMAS). Většina zboží je pak nakupována s ohledem na principy UR.

Environmentální prohlášení a další informace k systému pro veřejnost jsou zveřejněno na internetových stránkách města pod odkazem: http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/emas.html

Město s partnery v průběhu roku připravuje  osvětové akce a kampaně, které se nějakým způsobem dotýkají tématu udržitelné spotřeby

- Den Země

- Den bez aut, Evropský týden mobility,

- Den s Technickými službami.

Všechny informace k těmto kampaním lze nalézt na stránkách města pod odkazem: http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/akce-a-osvetove-kampane.html

 

Všechny MŠ, 2 ZŠ, Centrum sociálních služeb, Technické služby, Sportovní areály města Chrudim a Městské lesy mají provedeno environmentální přezkoumání a zpracována Environmentální prohlášení. Lze říci, že mají zavedený systém EMAS, v jejich případě však nedošlo k ověření systému akreditovanou osobou a to zejména kvůli jeho finanční náročnosti. Cílem zavedení systému EMAS na výše zmiňovaných organizací bylo dovést tyto organizace k ekologickému chování a jednání.

Byl zpracován pasport veřejného osvětlení.

Bylo provedeno energetické štítkování budov na  objektech v majetku města (budovy mateřských a základních škol, divadlo, sportoviště, bytové domy atd.). Všechy tyto objekty byly opatřeny energetickými štítky.

Město Chrudim je od roku 2014 Fair tradovým městem.

http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/fair-trade-v-chrudimi.html

 • 3.1.A Vnitřní předpis upravující udržitelné nakupování
 • 3.1.B Nakupované zboží s ekoznačkou
 • 3.1.C Používání recyklovaného papíru
 • 3.1.D Používání elektrospotřebičů v nejvyšší energetické třídě
 • 3.1.E* Počet akcí na podporu udržitelné spotřeby
 • 3.1.E Nakupované spotřební zboží a drobný hmotný majetek (DHM) s pozitivním vlivem na UR

Hodnota indikátoru 3.1.1.:
ANO

Hodnota indikátoru 3.1.2.:
rok 2012: 1,41%

rok 2015: 21%

Hodnota indikátoru 3.1.3.:
V roce 2011 – 0%, jsou zásoby z roku 2010 – 5,52%

2012 - 2,14%

2013 - 1,7%

2014 - 1,12%

Hodnota indikátoru 3.1.4.:
2012: 100% - ve sledovaném období byly nakoupeny 4 ks lednic v třídě A+

2015: 100% byly koupeny 2 lednic v třídě A+, 64 ks úsporných žárovek a 89 ks zářivek

Hodnota indikátoru 3.1.5.:
2012:5
Evropský týden mobility a Evropský den bez aut
Den Země

Biojarmark
Dny zdraví
Den s Technickými službami

2015: 4

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut
Den Země
Dny zdraví
Den s Technickými službami

Hodnota indikátoru 3.1.6.:
rok 2012: 26,74%

rok 2015: 41 %

 

Sebehodnocení +1?

Zavedený systém EMAS stanovuje pravidla pro nakupování v souladu s principy UR.

Celkově spotřeba papíru v rámci MěÚ klesá. Klesá ale i podíl recyklovaného papíru.  Jedním z důvodů je to, že byly nakoupeny siťové tiskárny se scanery, ve kterých nelze používat recyklovaný papír.

Dle možností jsou nové elektrospotřebiče nakupovány podle energetických štítků.

V průběhu roku pořádáme pravidelně 4 osvětové akce, které v sobě zahrnují problematiku udržitelné spotřeby. Snažíme se dbát o jejich kvalitu.

Zvýšil se podíl zboží s ekoznačkou, které je nakupováno. Praktiky všechny čistící prostředky, papírové ubousky a toaletní papír, které jsou nakupovány, jsou s ekoznačkou.

Hodnocení oponenta +1?
+ Akce
+ EMAS a jeho "rozšíření" do služeb města
+ Indikátory
EMAS funguje dobře, environmentální prohlášení důležitým zdrojem informací. Vývoj indikátorů EMAS:
• Pozitivní (ekologická stopa MěÚ, spotřeba energie budov majetku MěÚ – doporučujeme normalizovat data podle „degree days“ ) – v rámci ISO 50001, tudíž i v rámci hodnocení toto funguje, ale doporučení se týkalo přepočítání hodnot v prohlášení EMAS, kde jsou spotřeby pouze absolutní (nevypovídající)
• Mírný nárůst - ES města jako celku, uhlíková stopa města, spotřeba vody v MěÚ
• Stagnace – spotřeba papíru – bylo vysvětleno, že může být způsobeno nárůstem počtu klientů úřadu
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Pro zboží nakupované v rámci projektů realizovaných se záměrem zvyšovat pozitivní dopad činností města na dlouhodobý udržitelný rozvoj města jsou preferovány nákupy zboží s pozitivním dopadem na životní prostředí (recyklovaný papír, certifikované zboží, atd). Do budoucna město zvažuje zavést systém EMAS, jehož podmínkou pro certifikaci by bylo mj. i vytvoření vnitřní směrnice pro udržitelné nakupování a důslednější systém monitoringu zboží s ekoznačkou, recyklovaného papíru, atd. Město nemá prozatím schválený vnitřní předpis upravující pravidla pro zodpovědné nakupování.

Spotřeba energie

Město má od roku 2012 zaveden pravidelný systém monitoringu spotřeby energie pro městské budovy a budovy příspěvkových organizací (celkem cca 50 objektů) - více viz Oblast 3 - Hospodaření s energií. Tento monitoring je pro celkový obraz energetické náročnosti významnější a komplexnější, než podíl elektrospotřebičů v dané energetické třídě, poněvadž informace o energetické třídě, i když je významná, ještě plně nevypovídá o spotřebě energie a řádném užívání (stand-by režimy, nastavení útlumových režimů, atd.). Město v současné době nemá nastavený systém monitoringu energetických tříd elektrospotřebičů. Od roku 2014 je však díky platnému Energetickému plánu města přijata teze, že renovace bude probíhat v nejlepším možném energetickém standardu (nízkoenergetický, pasivní, budovy s téměř nulovou spotřebou energie) s ohledem na ekonomické parametry a komplexnost opatření, což se vztahuje i na obměnu elektrospotřebičů.

Osvěta

Město Litoměřice dlouhodobě podporuje téma úspor energie, využití obnovitelných zdrojů a udržitelné spotřeby (více i Téma Globální odpovědnost v oblasti Fair Trade). V rámci Strategického plánu rozvoje města Litoměřice je v rámci Rozvojové oblasti D - Litoměřice – město inovací: energeticky nezávislé a nízkoemisní město mj. definovám cílový stav, při kterém občané města efektivní využívání energie berou jako svůj životní styl. S tím samozřejmě souvisí i osvětové akce zaměřené na téma udržitelné spotřeby. Město Litoměřice je od roku 2014 aktivním a v ČR jako město zatím jediným členem evropského sdružení měst a obcí zaměřených na udržitelnou energetiku - Energy Cities , aktivně je zapojeno do evropské kampaně zaměřené na energetické štítkování veřejných budov - kampaně DISPLAY. V roce 2014 proběhly především tyto osvětové akce: i) Konference energie pro města 21. století (mezinárodní akce); ii) Založení Asociace energetických manažerů měst a obcí; iii) 2 pracovní workshopy k projektu POCACITO (společně s Univerzitou Karlovou v Praze); iv) prezentace Fondu úspor pro ředitele příspěvkových organizací; v) Den Země 2014. Dále se energetický manažer města účastnil jako přednášející cca 10 - ti dalších národních, či mezinárodních konferencí, seminářů s tématem udržitelné energetiky.

 • 3.1.A Vnitřní předpis upravující udržitelné nakupování
 • 3.1.B Nakupované zboží s ekoznačkou
 • 3.1.C Používání recyklovaného papíru
 • 3.1.D Používání elektrospotřebičů v nejvyšší energetické třídě
 • 3.1.E* Počet akcí na podporu udržitelné spotřeby
Hodnota indikátoru 3.1.A:

NE

Hodnota indikátoru 3.1.B:

N.A.

Hodnota indikátoru 3.1.C:

r. 2012 - 0,20 %
r. 2013 - 0,09 %
r. 2014 - 1,1 %

Město preferuje nákupy zboží s pozitivním dopadem na životní prostředí, nemá však prozatím schválený oficiální vnitřní předpis

Hodnota indikátoru 3.1.D:

N.A.

Město má zaveden pravidelný systém monitoringu spotřeby energie pro městské budovy a budovy příspěvkových organizací, nemá však prozatím nastavený systém monitoringu energetických tříd elektrospotřebičů

Hodnota indikátoru 3.1.E:

r. 2012 - 3
r. 2013 - 4
r. 2014 - 5

Město dlouhodobě podporuje téma udržitelné spotřeby v rámci osvětových akcí

+1

Město preferuje nákupy zboží s pozitivním dopadem na životní prostředí, má zaveden pravidelný systém monitoringu spotřeby energie pro městské budovy a budovy příspěvkových organizací, dlouhodobě podporuje téma udržitelné spotřeby v rámci osvětových akcí

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Sebehodnocení +1?
Hodnocení oponenta 0?
Pro další rozvoj této oblasti doporučujeme využít koncept oběhového hospodářství (ve spolupráci se soukromým a občanským sektorem).
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení realizátora MA21 Hodnocení oponenta
3.2.1 Jaké další složky komunálního odpadu kromě základních (papír, plast, sklo, nápojový karton) sbíráte odděleně do kontejnerů (např. BRKO, textil, kovy, kuchyňský odpad)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Systém nakládání s odpady upravuje  obecně závazná vyhláška města Chrudim o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jeho katastrálním území včetně systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen „systém“). Nakládání s odpady řeší také Plán odpadového hospodářství města, který byl zpracován v roce 2015 apolečností ISES  s.r.o.. Zpracování POH bylo financováno z projektu "Místní agendou 21 a strategickým řízením k naplňování proncipů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi", finanční prostředky jsou poskytnuty z Programu švýcarsko-české spolupráce.

POH byl schválen Zastupitelstvem města dne 25.1.2016. Indikátory a cíle, které jsou v něm uvedeny budou každoročně vyhodnocovány a zpráva o vyhodnocení bude předkládána Radě města. POH je v příloze tohoto auditu.

Po městě je rozmístěno na 368 kontejnerů seskupených do 110 separačních hnízd. Odpady jsou tříděny plošně prostřednictvím separačních hnízd s kontejnery na recyklovatelné složky KO, dále ve sběrném dvoře města a ve sběrných surovinách, zařazených do systému města. Třídí se tyto složky: plasty, papír, sklo, nápojový kartón, kovy (SD, sběrny), biologicky rozložitelný odpad (pouze SD), nebezpečné složky komunálního odpadu (oleje, znečištěné obaly, absorpční činidla, filtry, chemikálie, detergenty, léky atd.), objemný odpad, textil a jedlé oleje z domácností.

Ve sběrném dvoře města mohou občané ukládat veškeré složky komunálních odpadů, zejména sem odevzdávají objemné odpady, stavební suť, biologicky rozložitelný odpad, recyklovatelný odpad, v neposlední řadě nebezpečné odpady.

Město  Chrudim  je zapojeno do systémů zpětného odběru  elektrozařízení ASEKOL,  EKOLAMP  a ELEKTROWIN, občané mohou ve sběrném dvoře zdarma odložit nefunkční elektrospotřebiče z domácností, včetně drobné elektroniky, zářivek a baterií. Množství takto vytříděných elektrospotřebičů každoročně roste.

Ve městě je rozmístěno 15 kontejnerů na použitý textil, které provozuje společnost TextilEco a.s.. V roce 2015 bylo v těchto kontejnerech vytříděno 63,013 t textilu.

V současnosti probíhají jednání se dvěma organizacemi ve věci spolupráce při třídění a využití textilu buď formou kontejnerů rozmístěných ve městě, nebo formou umístění velkoobjemového kontejneru na tříděný textil do areálu SD. V současnosti je textil na SD sice tříděn, ale likvidován na skládce.

V současné době probíhají jednání o rozmístění kontejnerů na třídění olejů z domácností, jsou vytipována místa, kde budou kontejnery umístěny. Od jara roku 2016 jsou na veřejných prostranstvích ve městě umístěny kontejnery na třídění použitého jedlého oleje z domácností - celkem 7 ks s cílem umožnit veřejnosti nevylévat  tyto odpady do kanalizace.

Na jaře 2016 byl zahájen svoz biologických odpadů ze zahrádkářských kolonií. Svoz je prováděn o sobotách v předem ohlášených termínech a pod dozorem pracovníků Technických služeb Chrudim 2000 spol. s r.o..

V roce 2015 byl zpracován projekt rozšíření Sběrného dvora v ulici Obce Ležáků, bude požádáno o dotaci a roce 2016 by měl být projekt realizován. V přípravě je také projekt nového sběrného dvora a překládací stanice odpadů. Bude umístěn v areálu průmyslové zóny Chrudim - Západ.

příloha - STUDIE Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky ve městě Chrudim ANALYTICKÁ ČÁST + NÁVRHOVÁ ČÁST

příloha - POH města Chrudim

 • 3.2.B Počet tříděných složek komunálního odpadu
 • 3.2.C Množství tříděného komunálního odpadu
 • 3.2.D Podíl separace využitelných odpadů po složkách

Hodnota indikátoru 3.2.2.:

7 základních recyklovatelných složek KO (plasty, papír, sklo, nápojový kartón, kovy, textil) a dále ve Sběrném dvoře biologicky rozložitelný odpad (využití v  kompostárně sousedního města), nebezpečné odpady (uváděno celkově jako jedna složka).

Hodnota indikátoru 3.2.3.:

rok 2011: 186,9 kg/obyv.

rok 2014: 181,5 kg/obyv

Hodnota indikátoru 3.2.4.:

Z vytříděných odpadů tvořily po zaokrouhlení kovy 46,1 %, papír 24,5 %, plasty 7,1 %, sklo 7,7 %, kompozitní obaly 0,1 %, BRKO 11,3ˇ%, textil 2,2 %, nebezpečné odpady 0,7 %, pneu 0,3 %.

 

Sebehodnocení 0?

Množství netříděného směsného KO (č. 200301 dle Katalogu odpadů)  v roce 2014 se oproti roku 2011 mírně snížilo. Od roku 2011 množství SKO stále mírně klesá.

Celkově bylo v roce 2014 vytříděno 175,19 kg/obyv., bez započtení kovů ze sběren 95,7 kg/obyv., což představuje oproti roku 2011 (resp. 2012) zvýšení (144,87 kg/obyv.; 83,3 kg/obyv.). Kladně se projevilo zavedení třídění textilu a navýšení vytříděného množství papíru a BRKO, naopak u skla je zaznamenáván pokles  množství.

Bez kovů vytříděných prostřednictvím sběren tvořily kovy  Procentuální složení vytříděných odpadů se výrazně neliší od stavu roku 2012, i když jednotlivé položky mírně kolísají. Více se procentuálně vytřídí papíru, plastů, BRKO, méně např. skla. Jako nová položka se započítává textil.

Hodnocení oponenta 0?
BRKO město řeší, občané budou mít kompostéry, postupně se mění skladba vytříděného odpadu (zařazení textilu a olejů). Třídění je na srovnatelné úrovni s dalšími městy, další zlepšení naráží na ekonomickou stránku a legislativu (např. „chytré popelnice“). Oběhové hospodářství město zatím neřeší, navázání na podniky příliš není, neexistuje spolupráce se zemědělskými podniky.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Dále jsou separovány motorové, převodové a mazací oleje; obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, absorpční činidla, filtrační materiály, pneumatiky, olejové filtry, brzdové kapaliny, laboratorní chemikálie, cihly, směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, železo a ocel, stavební materiály obsahující azbest, směsné stavební a demoliční odpad, textilní materiály, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, jedlý olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla, léčiva, baterie a akumulátory, BRKO, více viz indikátor 3.2.4. Oproti roku 2013 došlo k navýšení počtu tříděných složek ze 17 na 29.

 • 3.2.B Počet tříděných složek komunálního odpadu
 • 3.2.C Množství tříděného komunálního odpadu
 • 3.2.D Podíl separace využitelných odpadů po složkách
Hodnota indikátoru 3.2.B:

r. 2012 - 17
r. 2013 - 17
r. 2014 - 29

Hodnota indikátoru 3.2.C:

r. 2012 - 46,34 kg/obyv.
r. 2013 - 46,64 kg/obyv.
r. 2014 - 73,55 kg/obyv.

Došlo k výraznému zvýšení ( o 70%) počtu tříděných složek odpadu, zároveň byl zaznamenán značný nárůst množství separovaného odpadu na obyvatele, konkrétně o 58%.


Hodnota indikátoru 3.2.D:

viz Příloha 3.6.

Existuje dlouhodobě provozovaný mobilní svoz nebezpečného odpadu

+2

Zvýšil se výrazně počet tříděných složek odpadu a množství separovaného odpadu na obyvatele

3.2.2 Jakým způsobem motivujete občany a firmy k třídění odpadů?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Ve městě pravidelně probíhá optimalizace z hlediska dostupnosti separačních hnízd. Hnízda jsou tvořena základními třemi druhy kontejnerů – papír, sklo, plasty, někde i kontejner na sběr elektroodpadu či textilu.

Pravidelně probíhají osvětové kampaně v rámci Dne Země nebo  Den s Technickými službami, pravidelné informace k třídění odpadů jsou uváděny v Chrudimském zpravodaji. Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí provádí v rámci výkonu státní správy kontroly firem na území města zaměřené na nakládání s odpady.

V rámci Dne Země proběhla ve spoluprácí se společností VAK Chrudim a.s. kampaň týkající se osvěty "co patří a nepatří do kanalizace".

 • 3.2.A Produkce směsného komunálního odpadu
 • 3.2.D Podíl separace využitelných odpadů po složkách

  3.2.A: 181,5 kg/obyv.

3.2.D:

 • kovy 46,1 %,
 • papír 24,5 %,
 • plasty 7,1 %,
 • sklo 7,7 %,
 • kompozitní obaly 0,1 %, 
 • BRKO 11,3ˇ%,
 • textil 2,2 %,
 • nebezpečné odpady 0,7 %,
 • pneu 0,3 %
Sebehodnocení +1?

Množství netříděného směsného KO (č. 200301 dle Katalogu odpadů)  v roce 2014 se oproti roku 2011 mírně snížilo. Od roku 2011 množství SKO stále mírně klesá.

Celkově bylo v roce 2014 vytříděno 175,19 kg/obyv., bez započtení kovů ze sběren 95,7 kg/obyv., což představuje oproti roku 2011 (resp. 2012) zvýšení (144,87 kg/obyv.; 83,3 kg/obyv.). Kladně se projevilo zavedení třídění textilu a navýšení vytříděného množství papíru a BRKO, naopak u skla je zaznamenáván pokles  množství.

Bez kovů vytříděných prostřednictvím sběren tvořily kovy  Procentuální složení vytříděných odpadů se výrazně neliší od stavu roku 2012, i když jednotlivé položky mírně kolísají. Více se procentuálně vytřídí papíru, plastů, BRKO, méně např. skla. Jako nová položka se započítává textil.

Hodnocení oponenta 0?
Město by mohlo začít využívat koncept oběhového hospodářství.
Osvěta je zaměřena na třídění, spolupráce s dodavateli zboží město zatím stále neuvažuje.
Předcházení vzniku odpadů bylo hlavním tématem Dne Země, se spolupráci s Ekocentrem Paleta, podmínky musí podle města nastavit i stát. Celková produkce nevytříděných složek KO se nesnižuje.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Město motivuje občany tím, že pokud budou separovat do určité míry, tak se nebude zvyšovat poplatek za odpad na hlavu, což se následně dodržuje. V roce 2014 došlo ve statistikách ke zvýšení netříděného SKO na obyvatele z toho důvodu, že do statistik byl v roce 2014 zahrnut i odpad z velkoobjemových kontejnerů, kde byla velká část odpadu podnikatelského. Po zprovoznění sběrného dvoru v roce 2014 byly velkoobjemové kontejnery zrušeny a produkce odpadů se přesunula do sběrného dvoru, kde jde o separované odpady od občanů a proto jsou již vykazovány. U netříděného odpadu je navýšení produkce minimální a lze předpokládat, že je způsobeno i mírným poklesem obyvatel. U separovaného odpadu je naopak výrazné zvýšení produkce dáno jednak otevřením sběrového dvoru, kampaněmi na podporu separace a zvýšením počtu kontejnerů na separaci.

 • 3.2.A Produkce směsného komunálního odpadu
Hodnota indikátoru 3.2.A:

r. 2012 - 170,1 kg/obyv.
r. 2013 - 169,5 kg/obyv.
r. 2014 - 173,8 kg/obyv.

Byl zprovozněn sběrný dvůr, není zvyšován poplatek za odpad, díky většímu sběru odpadu došlo ke zvýšení podílu netříděného odpadu

0
Město zprovoznilo sběrný dvůr, je stabilní poplatek za odpady
3.2.3 Zajišťujete sběr nebezpečných složek KO i jiným způsobem než ve stacionárním zařízení?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Dvakrát ročně probíhá mobilní svoz nebezpečného odpadu, který zajišťují Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. O harmonogramu svozu jsou občané informováni v Chrudimském zpravodaji, na internetových stránkách města a Technických služeb Chrudim 2000 spol. s r.o.

Od roku 2011 klesá množství nebezpečných odpadů, zřejmě také díky fungování kolektivních systémů a třídění elektrozařízení určených ke zpětnému odběru. Dále např. akumulátory, které mohou být významnou položkou, lze odevzdat za úplatu ve čtyřech provozovnách druhotných surovin.

  Přehled produkce nebezpečných odpadů:

Rok

Množství vytříděných NO v t

2010 

70,167

2011

46,991

2012

36,046

2013

 30,320

2014

29,199

Sebehodnocení 0?
Hodnocení oponenta +1?
Klesla produkce nebezpečného odpadu.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Nebezpečné odpady město sbírá stále ještě i v rámci mobilního svozu NO nejen ve sběrném dvoře. Jedná se především o sběr menších starých elektozařízení a elektrospotřebičů.

+1

Město provozuje efektivní nestacionární systém sběru nebezpečného komunálního odpadu

3.3 Hospodaření s energií

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 3.3 Hospodaření s energií
Sebehodnocení +1?
Hodnocení oponenta +1?
Pozitivně hodnotíme pokrok v oblasti energetického managementu.
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení realizátora MA21 Hodnocení oponenta
3.3.1 Má město vytvořen systém energetického managementu na veškerém majetku města včetně personálního zajištění kapacit pro energetické řízení?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

V rámci městského úřadu je zřízena pozice energetického manažera od roku 2011. Mezi hlavní činnosti energetického manažera patří sledování a vyhodnocování spotřeby energie s cílem dlouhodobého snižování spotřeby energie a provozních výdajů města a příprava vhodných projektů. V roce 2014 byla založena na popud města Litoměřice Asociace energetikcých manažerů měst a obcí s cílem propagovat udržitelnou energetiku na komunální úrovni, dalšími zakaldateli byla města Chrudim, Kopřivnice a MČ Brno Nový Lískovec. Zároveň od roku 2014 ve městě naplno funguje tzv. Fond úspor,jeghož filosofie spočívá v tom, že část uspořených protředků je opět investována do dalších úsporných zařízení a projektů OZE.

 • 3.3.A Existence systému energetického managementu

Hodnota indikátoru 3.3.A:

 

ANO

 

Od roku 2011 existuje stabilní pozice energetického manažera v rámci MÚ

 

+2

Město má zřízenou pozici energetického manažera

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město systematicky sleduje spotřebu energie od roku 2009, kdy byl zaveden systém EMAS. Odpovědnost za sledování spotřeb má Odbor kanceláře tajemníka, oddělení hospodářské správy. Při zpracovávání každoroční aktualizace Environmentálního prohlášení jsou data vyhodnocena a případně navržena opatření ke snížení spotřeby. Stejně tak příspěvkové organizace města sledují průběžně spotřeby energií.

Město Chrudim zahájilo v roce 2014 zavádění systému managementu hospodaření s energií (EnMS) v souladu s normou ČSN EN ISO 50001:2012, a to za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014 - Program EFEKT.

Přehled základních činností a výstupů realizovaných v rámci zavádění EnM v roce 2014:

 1. Byla vytvořena a Zastupitelstvem města schválena Energetická politika.
 2. Byla definována hranice EnMS.
 3. Byla vytvořena organizační struktura a složení týmu pro zavádění a provádění činností EnMS a stanoveny odpovědnosti za přípravu, realizaci a kontrolu energetické politiky a součinnost jednotlivých organizací.
 4. Došlo k proškolení zástupců dotčených odborů města a organizací zřízených městem, včetně samostatného proškolení energetika města na znalost EnMS a aplikace e-manažer.
 5. Byl proveden prvotní přezkum spotřeby paliv a energie a nákladů na základě faktur poskytnutých objednatelem a definován výchozí (referenční) stav spotřeby.
 6. Byl zaveden systém sledování a zaznamenávání spotřeby paliv a energie s využitím aplikace e-manažer. V systému jsou zadána odběrná místa (OM) pro 54 sledovaných objektů, přičemž zaznamenávání stavu všech měřidel, celkem 210 OM, probíhalo od října 2014 ve zkušebním provozu, ostrý provoz je zahájen od 1.1.2015.
 7. Byla zpracována dokumentace EnMS, která přehledně popisuje a zaznamenává veškeré procesy v oblasti energetického managementu v souladu s ČSN EN ISO 50001. Součástmi Dokumentace jsou mimo jiné:
 • návrh na provázání energetického plánování s existujícími akčními plány města
 • návod na zavedení systému vyhodnocování
 • návrh vyhodnocování shody s právními předpisy.
 1. Byl zpracován návrh Akčního plánu pro budovy zahrnuté do EnMS, včetně veřejného osvětlení s uvedením všech údajů podstatných pro následné provádění energetického managementu, včetně „zásobníku opatření“.
 2. Byl zpracován dokument „Legislativa pro energetické manažery“ s interaktivním přehledem a popisem konkrétních legislativních požadavků.
 3. Došlo k porovnání indikátorů MA21 s indikátory EnPI.

Koncem roku 2014 byla vytvořena funkce energetického manažera města, který spolupracuje se všemi organizacemi a společnostmi města.

Je schválen ZM Fond obnovy majetku (FOM). V tomto fondu budou shromážděny  vklady města, příjmy ze splátek půjček a úroků poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení do doby jejich konečného splacení, zůstatek Fondu rozvoje bydlení k datu založení FOM, dary a případné výpomoci z prostředků sponzorů (bank, občanů, firem apod.), podíl 30% z výnosu prodeje nepotřebného nemovitého majetku města Chrudim (finanční prostředky budou převedeny na účet fondu v témže kalendářním roce, kdy budou inkasovány do příjmů - příjmy nad rámec stávajícího rozpočtu - města na základě schváleného rozpočtového opatření), podíl 45% ze zjištěných úspor provozních nákladů na média v těch případech, kdy byla na a v objektech města zrealizována opatření směřující k zajištění úspor (voda, elektřina, plyn, teplo aj.). Finanční prostředky budou převedeny na účet fondu obvykle do 31.5. následujícího kalendářního roku, na základě provedeného vyhodnocení úspor a po schválení rozpočtového opatření, kterým budou alokovány z rozpočtových kapitol, ve kterých úspory vznikly (úřad, příspěvkové organizace, firmy města  atd.) jiné příjmy (bankovní úroky, smluvní pokuty dodavatelů).

Finanční prostředky z FOM lze použít na financování, spoluúčast a předfinancování výdajů investiční i neinvestiční povahy, včetně zapojení prostředků k dotacím a přípravy projektové dokumentace, souvisejících s následujícími činnostmi. Provádění opatření směřujících k úsporám provozních nákladů v objektech města v oblasti médií (elektřina, voda, teplo, plyn aj.) – tyto zdroje budou zahrnuty buď ve schváleném rozpočtu na daný kalendářní rok, případně budou zapojeny v průběhu roku z fondu po schválení rozpočtového opatření nezbytné či havarijní stavy na bytovém fondu a  placení bankovních poplatků.

 

 • 3.3.A Existence systému energetického managementu

Hodnota indikátoru:
ANO

Sebehodnocení +1?

Koncem roku 2014 byla vytvořena funkce energetického manažera města, zaveden energetický management a realizován porjekt EPC.

Hodnocení oponenta +1?
Významný pokrok v oblasti energetického managementu.
3.3.2 Jakým způsobem je se získanými daty nakládáno? Jak jsou využity pro snižování energetické náročnosti v praxi?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim realizovalo v minulém roce projekt snižující energetickou náročnost určitých objektů vlastněných městem Chrudim prostřednictvím metody EPC. Dle odhadů firmy LOYD GROUP s.r.o., která  zajišťuje realizaci projektu od vypracování analýzy, po administraci výběrového řízení na Poskytování energetických služeb se zaručenou úsporou v objektech příjemce dotace, až po zajištění supervize nad úspěšnou implementací vybraných řešení, lze předpokládat, že výše investic do objektů vlastněných městem Chrudim bude cca 18 mil. Kč a očekávaná roční úspora je cca 1,9 mil. Kč. Při započtení ceny služeb, spojených s realizací (úrok cca do 5% a energetický management po dobu projektu) lze očekávat návratnost 8-10 let. Firma LOYD GROUP s.r.o. doporučujeme nastavit dobu smluvního vztahu na 10 let, aby mohlo dojít k maximálnímu zhodnocení majetku města.

Data jsou použita pro přípravu projektů zaměřených na snižování spotřeby energie a využití obnovitelných zdrojů.

Seznam objektů, kde je EPC realizováno:

 1. Divadlo K. Pippicha Čs. partyzánů 6,
 2. Chrudimská beseda, Muzeum,restaurace Široká 85, Široká 86
 3. Mubaso Školní náměstí 238
 4. Spolkový dům Palackého tř.
 5. Městské kino Svatopluka Čecha 256
 6. ZŠ Dr. Peška Dr. Peška 768
 7. ZŠ Dr. Malíka Dr. Malíka 958
 8. ZŠ U Stadionu U Stadionu 756
 9. Bazén V Průhonech 503
 10. Zimní stadion V Průhonech 503
 11. Budova městského úřadu Pardubická 67

 

Základní finanční úvaha projektu:

 

Byl realizován projekt, který řešil "Modernizaci veřejného osvětlení Chrudim - Palackého třída, ulice Obce Ležáků a ulice Čs. armády".

Pro rok 2016 jsou připravovány další 2 projekty, které řeší VO ulice Čáslavská a Václavská.

V roce 2015 jsme přistoupili k Paktu starostů a primátorů.

 

 • 3.3.B Spotřeba energie
 • 3.3.C Spotřeba elektřiny – neobnovitelné zdroje
 • 3.3.D Spotřeba elektřiny ze všech využívaných zdrojů – obnovitelné zdroje
 • 3.3.E Spotřeba zemního plynu
 • 3.3.F Spotřeba tepla z CZT
 • 3.3.G Spotřeba PHM
 • 3.3.H* Spotřeba energie na vytápění v sektoru školství
 • 3.3.I* Podíl výroby z OZE – dle jednotlivých druhů
 • 3.3.H Podíl staveb v energ. třídách A, B, C u rekonstrukcí s přechodem na vyšší kategorii en. třídy (z kategorie C, D, E, F, G)
 • 3.3.K* U rekonstrukcí dtto jako 3.3.12, ale evidovat přechod z kategorie (C, D, E, F, G)
 • 3.3.L* Spotřeba jiného paliva – obnovitelné
 • 3.3.M* Spotřeba jiného paliva – neobnovitelné
 • 3.3.N* Podíl výroby elektřiny z kogenerace

Hodnota indikátoru 3.3.2.:
viz členění v dalších položkách

Hodnota indikátoru 3.3.3.:
2012: 3870 MWh

2014:4102MWh

Hodnota indikátoru 3.3.4.:
0 MWh

2014 0 MWh

Hodnota indikátoru 3.3.5.:
2012: 3096 MWh

2014: 2007 MWh

Hodnota indikátoru 3.3.6.:
2012: 6566 MWh

2014 8723 MWh

Hodnota indikátoru 3.3.7.:
2012: 9 731 l

2014: 10 465 l

Hodnota indikátoru 3.3.8.:
1,23 MWh/žák

Hodnota indikátoru 3.3.9.:
2012: 0

2014 - 0 MWh

Hodnota indikátoru 3.3.10.:
A 0%
B 0%
C 100% - 8 budov v majetku města

Hodnota indikátoru 3.3.11.:
8 budov v majetku města

Sebehodnocení +1?

Město má zaveden systém EMAS a nastaveny odpovědnosti za jednotlivé činnosti, to znamená, že i za sledování spotřeby energií. . Energetický manažer spolupracuje na realizaci metody EPC.

V rámci MěÚ je zaznamenám cca klesající trend ve spotřebě energií obecně.

V rámci IPRM je realizována řada opatření, která odpovídají poté energetické náročnosti ve skupině C.

Hodnocení oponenta +1?
Kvalitní práce se získanými daty je zajištěny v rámci systému energetického řízení.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

V roce 2012 docházelo především k nastavení systému sběru dat, kdy jsou sledovány týdenní data za teplo a měsíční data za ostatní užití energie. Od roku 2013 (po prvním roce sledování) dochází k systematičtějšímu sledování spotřeby energie v rámci majetku města. Jsou analyzovány výkyvy ve spotřebách, porovnání s výpočtovými hodnotami, atd. Veškerá data uvedená v indikátorech 3.3.2 až 3.3.9 jsou dohledatelná a ověřitelná v rámci softwaru e-manažer, které město Litoměřice pro energetcký management od roku 2012 využívá. Pouze indikátor 3.3.7 pochází z interních statistik správního odboru. V roce 2014 došlo u 10 budov majektu města k instalaci dálkových měřidel, které zaznamenávají data v denních, až hodinových intervalech, čímž dochází k lepší práci z daty a dosažení významnějších úspor v rámci eneregtického managementu.

Data jsou použita pro zpracování a aktualizaci energetických auditů, dále pro přípravu projektů zaměřených na snižování spotřeby energie (zateplení, výměna otvorových výplní, atd.) a pro optimání nastavení projektů využití obnovitelných zdrojů (např. vhodná dimenzace fotovoltaických elektráren na objektech majetku města dle rozložení spotřeby elektřiny daných objektů). Město od roku 2014 provozuje 3 fotovoltaické elektrárny. Dále je každým rokem RM předkládána zpráva o vyhodnocování činnosti energetického managementu a plán prací na další období. Data jsou požívána i pro vyhodnocování eneregtického plánu města a souvisejícího závazku snížení spotřeby energie o 20% do roku 2030.

Data jsou použita pro přípravu projektů zaměřených na snižování spotřeby energie a využití obnovitelných zdrojů . Radě města je každoročně předkládána zpráva o vyhodnocování činnosti energetického managementu.

 • 3.3.B Spotřeba energie
 • 3.3.C Spotřeba elektřiny – neobnovitelné zdroje
 • 3.3.D Spotřeba elektřiny ze všech využívaných zdrojů – obnovitelné zdroje
 • 3.3.E Spotřeba zemního plynu
 • 3.3.F Spotřeba tepla z CZT
 • 3.3.G Spotřeba PHM
 • 3.3.H* Spotřeba energie na vytápění v sektoru školství
 • 3.3.I* Podíl výroby z OZE – dle jednotlivých druhů
Hodnota indikátoru 3.3.B:

r. 2012 - 18 280 MWh; r. 2013 - 17 865 MWh; r. 2014 - 17 113 MWh

Hodnota indikátoru 3.3.C:

r. 2012 - 4 380 MWh; r. 2013 - 4 744 MWh; r. 2014 - 4 549 MWh

Hodnota indikátoru 3.3.D:

r. 2012 - 5 MWh; r. 2013 - 6 MWh; r. 2014 - 48 MWh

Hodnota indikátoru 3.3.E:

r. 2012 - 1 531 MWh; r. 2013 -1 787 MWh; r. 2014 -1448 MWh

Hodnota indikátoru 3.3.F:

r. 2012 - 9,6 l/100 km; r. 2013 -9,2 l/100 km; r. 2014 -9,3 l/100 km

Hodnota indikátoru 3.3.G:

r. 2012 - 1 531 MWh; r. 2013 -10 029 MWh; r. 2014 -9 810 MWh

Hodnota indikátoru 3.3.H:

r. 2012 - 2,2 MWh/žáka; r. 2013 -1, 94 MWh/žáka ; r. 2014 -1, 63 MWh/žáka

Hodnota indikátoru 3.3.I:

r. 2012 - 44 MWh; r. 2013 - 49 MWh; r. 2014 - 108 MWh

Od r.2012 dochází díky systematickému sledování energetických dat, energetickému managementu a souvisejícím opatřením k významným úsporám energie.

+2

Město má vytvořený funkční energetický management, dochází k úsporám energie

Data jsou aktivně využívána pro další opatření vedoucí ke snižování spotřeby energie

3.3.3 Existují předpisy upravující parametry investičních akcí u nové výstavby a změn staveb – rekonstrukcí, s ohledem na budoucí spotřebu energie?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město nemá předpis upravující parametry investičních akcí a ohledem na budoucí spotřebu energie. Při zpracovávání projektů na investiční akce se město řídí platnou legislativou a v případě rekonstrukcí budov nebo novostaveb jsou součástí projektu PENB.

V rámci realizace projektu IPRM byla realizována řada opatření, která přispěla velkou měrou k ochraně životního prostředí a zlepšení kvality života obyvatel žijící v této lokalitě.

Uvažovanými aktivitami došlo k realizaci projektových záměrů na objektech, které jsou v majetku města nebo v majetku vlastníků bytových domů. Byly zatepleny obvodové pláště a střechy bytových domů. Investice do zateplení směřovaly k výraznému zlepšení tepelně technických vlastností bytových domů, k zamezení výskytu plísní s pozitivním dopadem na životní prostředí včetně zvýšení fyzické atraktivity deprimované zóny.

Byla provedena změna způsobu vytápění bytových domů, které byly vytápěny již nevyhovujícím způsobem – lokálním vytápěním. Tento způsob byl nahrazen jinou formou vytápění, jak šetrnější k životnímu prostředí tak i méně energeticky náročnou. Domy byly napojeny na centrální vytápění odpadním teplem z nedaleké elektrárny. Byla pořízena nová otopná soustava včetně nastavení měření a regulace spotřeby tepla.

Byly rekonstruovány a modernizovány společné prostory bytových domů. Rekonstrukcí a modernizací výtahů se zlepšila bezpečnost a spolehlivost, snížila se nákladnost provozu a údržby.

Bytové domy měly porušeny obvodové pláště, lodžie a balkony, které ohrožovaly bezpečnost obyvatel. Došlo k jejich rekonstrukci. Budovy se tak staly energeticky úspornější a atraktivnější.

Sanací základů a hydroizolací spodní stavby došlo k zamezení vzlínající vlhkosti vážně narušující bytové domy.

O efektivnosti zrealizovaných opatření vypovídají energetické štítky budov. Hodnocení budov v původním stavu – kategorie „G“, po rekonstrukci – postup do kategorie „C“.

Připravují se další objekty k připojení na EOP – školy, sportovní hala, DPS.

Sebehodnocení 0?
Hodnocení oponenta 0?
Město vše soutěží pouze z hlediska ceny, nejsou zohledněna další kritéria například energetické úspornosti (možné to přitom je). Doporučujeme přijmout předpis, který u staveb zohlední přinejmenším parametry účinného využívání energie.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Investiční akce, které mají vliv na budoucí spotřebu energie jsou konzultovány s energetickým manažerem města. Od roku 2013 jsou navíc připravovány projekty rekonstrukce budov majetku města v nízkoenergetickém, či pasivním standardu. V roce 2015 takto bude takto realizováno 5 objektů. Přímo předpis na úrovni městského úřadu neexistuje, nicméně v roce 2015 bude připraven příkaz starosty, dle kterého budou veškeré renovace a investice posuzovány energetickým manažerem, aby docházelo k optimální úspoře s ohledem na ekonomické parametry dané akce.

 • 3.3.H Podíl staveb v energ. třídách A, B, C u rekonstrukcí s přechodem na vyšší kategorii en. třídy (z kategorie C, D, E, F, G)
 • 3.3.K* U rekonstrukcí dtto jako 3.3.12, ale evidovat přechod z kategorie (C, D, E, F, G)
Hodnota indikátoru 3.3.J:

r. 2012 - 0% ; r. 2013 -2% ; r. 2014 -10%

Hodnota indikátoru 3.3.K:

r. 2012 - 0% ; r. 2013 -2% ; r. 2014 -10%

Investiční akce, které mají vliv na budoucí spotřebu energie jsou konzultovány s energetickým manažerem města. V roce 2015 bude připraven příkaz starosty, dle kterého budou veškeré renovace a investice posuzovány energetickým manažerem.

+2
Město posuzuje významné investiční akce z hlediska spotřeby energie
3.3.4 Jsou k dispozici data o spotřebě energie (a vody) alespoň v měsíční periodě, zejména u budov s významnou spotřebou?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Data o spotřebě vody a energie jsou k dispozcici od roku 2012 díky prováděnému energetickému maangementu města. Data o vodě a elektřině jsou sledována v měsíčních intervalech, data o teple v týdenních intervalech (během topné sezóny). Takto je sledováno a vyhodnocováno cca 50 objektů města. V současné době je pilotně přpraven sběr dat v 10-ti objektech pomocí dálkových odečtů (minimálně denní intervaly sledování).

Data o spotřebě vody a energie jsou k dispozcici od roku 2012 díky prováděnému energetickému maangementu města

+2

Jsou sledována data o spotřebě energie za objekty majetku města

3.3.5* Další informace k tématu
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Sebehodnocení 0?

3.4 Udržitelná výstavba

(udržitelné stavebnictví)
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 3.4 Udržitelná výstavba
Sebehodnocení 0?
Hodnocení oponenta 0?
Tato oblast stagnuje již od minulého hodnocení jako celek.
Doporučení – město by mělo alespoň promítat principy udržitelné výstavby a adaptační opatření na změnu klimatu v rámci rekonstrukcí budov v majetku města, v rámci územního plánování a řešení komunikací a zpevněných ploch ve městě.
Chybí pozitivní náznaky z minulého hodnocení (například projekt Podhůra se nakonec nerealizoval).
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení realizátora MA21 Hodnocení oponenta
3.4.1 Existuje předpis, kterým se město hlásí k principům udržitelného stavitelství a nastavuje obecné parametry pro novou výstavbu a rekonstrukce?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim má zájem o svůj rozvoj a o realizaci nových staveb na svém území, proto budoucí investory neomezuje pravidly nad rámec platných právních předpisů. V tomto smyslu nejsou ve schválených regulačních plánech stanovena žádná pravidla. Certifikaci ponecháváme na dobrovolnosti každého z nich.

 • 3.4.A Vnitřní předpis, který nastavuje obecné parametry pro novou výstavu a rekonstrukce.
 • 3.4.B Certifikované stavby
Hodnota indikátoru 3.4.A:
NE

Hodnota indikátoru 3.4.B:
0

Sebehodnocení 0?

nejsou ve schválených regulačních plánech stanovena žádná pravidla

Hodnocení oponenta 0?
Chybí i vnitřní předpis města. V zadávacích požadavcích by mohly být aspekty USV reflektovány (obecné požadavky na "udržitelný koncept, materiály a energii)"
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Veškerá nová výstavba je řešena v rámci Územního plánu a příslušných regulativů, avšak specifický předpis pro udržitelné stavitelství doposud chybí. Nicméně při renovaci budov jsou po konzultacích s energetickým manažerem preferovány postupy a opatření, které z energetického hlediska jdou nad úroveň závazných norem (ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov), tj. na úroveň až pasivních budov. V současné době jsou v rámci dotace OPŽP scháleny renovace školek ve standardu spotřeby tepla 31 kWh/(m2rok). Dále je připravována i žádost do evropského dotačního titulu HORIZON 2020, kde by mj . i jedním výstupem bylo sociální bydlení v pasivní, či aktivní budově. Od roku 2014 je díky platnému Energetickému plánu města (EPM) přijat jeden ze základních prindcipů EPM, dle kterého bude renovace budov probíhat v nejlepším možném energetickém standardu (nízkoenergetický, pasivní, budovy s téměř nulovou spotřebou energie) s ohledem na ekonomické parametry a komplexnost opatření. V roce 2015 bude schválen příkaz starosty města dle kterého budou všechny významné investiční akce posuzovány energetickým manažerem s cílem snižovat energetickou náročnost a dosáhnout maximální provozní efektivitu.

Od roku 2014 je díky platnému Energetickému plánu města (EPM) přijat jeden ze základních prindcipů EPM, dle kterého bude renovace budov probíhat v nejlepším možném energetickém standardu (nízkoenergetický, pasivní, budovy s téměř nulovou spotřebou energie) s ohledem na ekonomické parametry a komplexnost opatření.

 • 3.4.A Vnitřní předpis, který nastavuje obecné parametry pro novou výstavu a rekonstrukce.
 • 3.4.B Certifikované stavby
Hodnota indikátoru 3.4.A:

ANO

Hodnota indikátoru 3.4.B:

0%

+2
Principy udržitelného stavitelství jsou definovány v rámci Energetického plánu města
3.4.2 Za jakých podmínek bude možné indikátory v této oblasti sledovat na úrovni celého města?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Na úrovni celého města je prakicky nemožné výše uvedené indikátory průběžně sledovat. Vyhodnocení je možné provádět zpětně.

 • 3.4.C* Podíl výstavby z obnovitelných a recyklovaných materiálů

Hodnota indikátoru 3.4.C:
0

Sebehodnocení 0?
Hodnocení oponenta 0?
Poznámka: Toto kritérium je problematické sledovat, zvážit vyřazení z auditu MA 21 – doporučení pro PS MA 21.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Sledování na úrovni celého města je náročnější. Data je možné získat od distributorů (ČEZ, RWE, atd.), tak bylo postupováno ex post i při výpočtu ekologické a uhlíkové stopy města litoměřice v roce 2014, kdy např. celková spotřeba energie města (úřady, domácnosti, firmy) činila 258,8 MWh. Systém pro pravidelné sledování spotřeby energie (tak jako je tomu u majetku města) za město jako celek však není možné prakticky nastavit.

+1

Sledování na úrovni celého města probíhá ex post

3.4.3 Lze odhadnout podíl (%) celkové podlahové obytné plochy, resp. plochy veřejných budov kde bylo realizováno zateplení a odhadnout odpovídající úspory energie (emisí)? (Např. na základě statistiky programů Zelená úsporám, PANEL apod., pro projekty realizované na území města.)
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Tyto údaje jsou velmi dobře dohledatelné právě díky sledování veškerých spotřeb energie budov a majetku města pomocí softwaru energetického managementu e-manažer. Takto je sledováno a vyhodnocováno cca 50 objektů města. V roce 2014 byla dokončena komplexní renovace 2 objektů MŠ Ladova 428/1 a ZŠ Halvlíčkova s celkovou podlahovou plochou cca 6.100 m2, úsporami energie ve výši 2.600 GJ a snížením emisí CO2 ve výši 260 t/rok. Pro rok 2015 je připraveno dalších 5 renovací (4 mateřské školky a 1 základní škola).

+2

Údaje dostupné díky sledování veškerých spotřeb energie budov a majetku města

4 Doprava

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)

/infrastruktura/
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Sebehodnocení +1?
Hodnocení oponenta +1?
Město dlouhodobě a systematicky pracuje a realizuje projekty směřující k podpoře environmentálně šetrných druhů dopravy.
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení realizátora MA21 Hodnocení oponenta
4.1.1 Jakým způsobem probíhá budování infrastruktury pro podporu environmentálně šetrných druhů (vyhrazené jízdní pruhy, přednost MHD na světelných křižovatkách, budování cyklostezek, chodníků, vyhrazených pruhů pro cyklisty, bezpečné trasy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, + dopravní značení cyklotras)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Realizace doprovodné infrastruktury je prováděna především za situace, kdy je nutno provést rozsáhlou výstavbu nebo rekonstrukci a v případě, že to místní poměry dovolují.

Parkoviště pro zdravotně postižené:

Dle žádostí jsou budována parkovací místa pro tělesně postižené. Vznikla také parkovací místa pro dočasně hendikepované (rodiče s dětmi) - přestože to zákon neukládá.

Stojany na kola:

Byl proveden průzkum počtu stojanů na kola u budov, obchodů, nádraží. Bylo zjištěno následující: úřad a veřejné budovy 22 stojanů, 1 klec, školy 31 stojanů + 1 klec.

Nově byl v roce 2014 instalován stojan u MŠ Dr.J.Malíka. Jeho užívání bylo spojeno s doprovodnou akcí k ETM a EDBA - „ZKUS TO JINAK - NA KOLE“ Rodiče dětí z MŠ Dr. J. Malíka , kteří přijeli v pondělí 22.9. do MŠ na kole, obdrželi drobný dárek. Zároveň mohli svá kola zaparkovat do NOVÝCH stojanů. https://www.facebook.com/588630844523438/photos/a.588745907845265.1073741828.588630844523438/731560406897147/?type=3&theater

Na vlakovém nádraží je zřízena půjčovna kolhttp://www.cd.cz/, http://www.cd.cz/volny-cas/pujcovny-kol-cd/pardubicky-kraj/-5943/

Situace v oblasti cyklistické dopravy:

Cyklostezka Chrudim – Medlešice, součást propojení do Pardubic, jsou zde odpočinková místa, která jsou využitelná i pro in-line bruslaře

Cyklostezka podél toku řeky Chrudimky včetně zázemí pro cyklisty formou odpočinkových míst, spojení pro cyklisty s městem Slatiňany.

Cyklopěší stezka Chrudim – Markovice a cyklopěší stezka Chrudim, ulice Dašická.

Je ustanovena pracovní skupina pro cyklodopravu ve městě Chrudim.

Ve městě jsou vyznačeny cyklotrasy, cyklostezky.

Pro zájemce o cyklistiku proběhl pracovní workshop, jehož cílem bylo definovat priority v oblasti cyklodopravy. Návrhy účastníků se stanou prvním podkladem pro zlepšení infrastruktury pro cyklisty ve městě. Problematika vytvoření koncepce sítě cyklostezek byla i jedním z bodů Desatera problémů města Chrudim, které obyvatele vytipovali pro řešení již v roce 2012. Provedeno sčítání cyklistů v roce 2013.

Vypracována studie potřebnosti cyklistické infrastruktury ve městě Chrudim, která je dále postupně rozvíjena pro jednotlivé části města, viz ulice Dašická.

https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/studie-rozvoje-infrastruktury3.pdf

Infrastruktura pro pěší:

V rámci regenerací sídlišť je tomuto věnována zvýšená pozornost, aby uvnitř bloků byla zklidněná oblast. Výrazně je pamatována na úpravy pro nevidomé občany. Při každé stavbě jsou zřizovány potřebné prvky.

Je vytvořena zóna 30 ulice Široká směr Resselovo náměstí., v ulici Dr. Václava Peška a Víta Nejedlého, ulice Vaňkova. Zóna 30 v ulici Dr. Václava Peška a Vita Nejdlého vznikla na podnět obyvatel ulice, byla s nimi projednána. Vznikla síť jednosměrek kdy bylo umožněno parkování a dále byl do jednosměrných ulic umožněna jízda cyklistů v protisměru jednosměrné ulice.

Nově byla vytvořena zóna 30 v ulici Čs.armády (projekt IPRM) a v návaznosti na ni obytné zóny v ulicích Přemysla Otakara a Revoluční.

Město má zmapovanou bezbariérovost ve městě. Ta probíhala ve spolupráci se ZŠ Dr. J.Malíka, TyfloCentem a Sdružením pro zdravotně postižené. Centrem města vede bezbariérová trasa. Bezbariérové přechody ve městě jsou doplněny vodícími pásy pro zrakově postižené a nevidomé.

Každý rok jsou zřizovány nové bezbariérové úpravy přechodů pro chodce. V průběhu roku probíhají rekonstrukce chodníků.

Pro turisty jsou připraveny i bezbariérové prohlídkové okruhy po Chrudimi
http://www.chrudimsky.navstevnik.cz/co-videt-co-zazit/mesto-bez-barier/

Statistika bezbariérovosti ve městě:

Ve městě se nachází 168 přechodů pro chodce. Z toho je již intenzivněji nasvětleno v souladu s technickými předpisy 29 ks.

Počet přebudovaných přechodů na bezbariérové v roce:

 • 2009 – 9
 • 2010 – 23
 • 2011 – 22
 • 2012 – 5
 • 2013 - 18
 • 2014 - 21
 • 2015 - 24

Finance na bezbariérovost:

 • 2009- 300.000 Kč
 • 2010 – 936.000 Kč
 • 2011 – 300.000 Kč
 • 2012 – 300.000 Kč
 • 2013 - 270 000 Kč
 • 2014 - 315 000 Kč
 • 2015 - 360 000 Kč

Občané města Chrudim se zapojili i do internetového hlasování o osvětlení nebezpečného přechodu pro chodce s ČEZ. http://www.cezregiony.cz/ . Získali jsme 2. místo v rámci ČR.

V roce 2011 byl vybudován výtah v Muzeu. Lze konstatovat, že kulturní zařízení jsou již zcela bezbariérová (MUBASO, Muzeum, kino, divadlo, spolkový dům).

2 ZŠ jsou také bezbariérové – vybudovány výtahy. Budovy MěÚ jsou také bezbariérové, stejně tak jako sportoviště města. CSSP Chrudim, které poskytuje služby sociálně potřebným občanům, disponuje také bezbariérovým přístupem. Jsou zde vybudovány bezbariérové byty.

Máme zajištěnu 100% bezbariérovost MHD. Parky a odpočinková místa ve městě jsou dostupná i pro handicapované občany.

 • 4.1.B Bezbariérovost komunikací
 • 4.1.C Vybavenost cyklistickými komunikacemi
 • 4.1.D Vybavenost veřejných budov parkovací infrastrukturou pro cyklisty.

Hodnota indikátoru 4.1.2.:
Bezbariérová trasa vedoucí městem: 2 km

Hodnota indikátoru 4.1.3:
Délka cyklostezek:
2011 – 6,5 km/141,39 km – 4,6%
2012- 6,5 km/ 141,39 km – 4,6%

2015 - 8,1 km/143,4 km - 5,6 %

Hodnota indikátoru 4.1.4:
2012: 52 stojanů na kola a 2 klece

2015:

12 školských zařízení - 64 stojanů a 1 klec - 92% budov vybavených stojany pro cyklisty (1 škola nemá stojan)

3 budovy MěÚ - 100%  budov vybavených stojany pro cyklisty  (stojany, klec)

3 příspěvkové organizace města - 67%  budov vybavených stojany pro cyklisty

 

Sebehodnocení +1?

Město dlouhodobě realizuje doprovodnou infrastrukturu s důrazem na její dostupnost a bezbariérovost.Došlo k nárůstu vybudovaných cyklostezek. Průběžně je řešena i infrastruktura pro pěší. Město se snaží reagovat i na náměty obyvatel.

Hodnocení oponenta +1?
Jde o jednu z prioritních oblastí v dopravní politice města. To se snaží o dlouhodobé zlepšování stavu, což se daří postupně naplňovat.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • Investice do nízkopodlažních autobusů nového provozovatele MHD (na základě požadavků města) - splňují normy EURO 5 (od 2012 nový provozovatel Busline a.s. Semily) Od roku 2012 jsou všechny tři autobusy MHD nízkopodlažní a splňují normu EURO 5. Dopravce MHD pro město je BusLine a.s. Semily. V současnosti vprobíhá výběrové řízení - podmínky nízkopodlažní + nízkoemisní.
 • Město zahájilo v 02/2015 rekonstrukci autobusového nádraží, kde bude sociální zázemí, nový informační systém i pro handicapované cestující i nopvé záchytné parkoviště. Autobusové nádraží se nachází v těsném sousedství vlakového nádraží.
 • Technické parametry využívaných autobusů jsou k nahlédnutí na ODaSH

Bezbariérovost

Aktivity k podpře doprovodné infrastruktury jsou realizovány jednak dle aktuální potřeby a dále systémově při stavebních úpravách veřejných prostor. Město Litoměřice při každé stavební úpravě komunikací, parkovišť a odstavných stání dbá na to, aby v projektu bylo zapracováno dostatečné množství parkovacích míst pro osoby se zdravotním omezením. Vyhrazená parkovací místa pro osoby ZTP podléhají schvalovacímu režimu sociální a zdravotní komise a poté ODaSH projedná toto místo s DI POLICIE ČR a majetkovým správcem komunikací a zajistí vodorovné i svislé označení parkovacího místa.

 • Cílené upravě bezbariérových chodníků se město věnuje od roku 2007, od tohoto roku každoročně schvaluje ZM položku na bezbariérové přístupy.

Město Litioměřice má od roku 2006 projektovou dokumentaci " Bezbariérové trasy" v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Na základě ní se upravují navrhované trasy a objekty.

 • školská, kuturní a sportovní zařízení (8. ZŠ), zimní stadion, nemocnice, gotický hrad, dům kultury, kino a další kulturní zařízení
 • u budov, jež nejsou v majetku města MěÚ komunikuje s vlastníky a usiluje o vybudování bezbariérových přístupů (např. katastrální úřad, pošta)
 • loňském roce byl postaven výtah do Městské knihovny, letos plánujeme zajistit projektovou dokumentaci pro výtah do budovy č.p.15 na Mírovém náměstí.

Společně se SŽDC s.o. plánuje město realizaci bezbariérového přechodu přes železnici u Horního nádraží v Litoměřicích, včetně úpravy všech navazuzjících přechodů. realizace 2015.

V rámci komunitního plánování sociálních služeb a řešení nadefinovaného problému veřejností na veřejném fóru byla zpracována ve městě mapa bezbariérovosti pro občany města i pro turisty.

Viz rozpočet města 2002-2015: https://www.litomerice.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta

PD" Bezbariérové trasy" v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny, projektová kancelář Urban, Ústí nad Labem (k nahlédnutí v archivu OÚR)

Cyklostezky a infrastruktura pro cyklisty

V Litoměřicích leží Labská cyklistická stezka. V katastru města je od roku 2003 postavena I. etapa cyklostezky Litoměřice - Třeboutice v délce 2024 m, od roku 2003 v rámci oprav po povodních vede v délce 540 m stezka přes Střelecký ostrov a v roce 2010 byla dokončena část na Žalhostice v délce 550 m . Poslední část Labské cyklostezky II. etapa Litoměřice Třeboutice byla dokončena v roce 2012 a má délku 1215m. V roce 2011 vybudovalo město cyklotrasu směrem na obec Žitenice v délce 300m.

Ve centru města je rozmístěno 5 historických stojanů na kola. Další stojany jsou u škol a u nemocnice. Půjčovna kol je v provozu v centru města na parkovišti U Hvězdárny. Město vydává každoročně z rozpočtu cca 200 tisíc korun na mobiliář, který je umísťován i u cyklostezky a cyklotras.

V roce 2014 byly v centru města sdopravním značením vyznačeny cyklotrasy přes náměstí a historické centrum. ( úprava cyklotras hist. centru města- systém jednosměrných cest)

Cyklostezky v intravilánu v tuto chvíli nejsou realizovány z důvodu šířkového uspořádání a stávající zástavby (viz historické centrum)

1. V rámci města se budují/instalují stojany pro kola se dle dostupných financí či potřeby; neexistuje systém (město získalo externí finance na nákup cyklostojanů)

Nové:

2. Existuje však propojení mezi páteřními cyklostezkami vedoucími do města pomocí značených cyklotras

3. Město má zpracovaný cyklogenerel pro intravilán z názvem Generel cyklostezek a turistických tras regionu Litoměřice a okolí v podmínkách Českého středohoří“- zatím se s koncepcí nepracuje - více na http://radnice.litomerice.cz/cyklogenerel.html

 • příprava projektu cyklotrasy z Terezínské kotliny do centra města další úpravy cyklotras hist. centru města (systém jednosměrných cest)

Projektová dokumentace k nahlédnutí v archivu PD na OÚR

V rámci komunitního plánování sociálních služeb a řešení nadefinovaného problému veřejností na veřejném fóru byla zpracována ve městě mapa bezbariérovosti pro občany města i pro turisty.

Pomocí komunitní školy SSOŠ (1.KŠPA), Litoměřice a LINGUA UNIVERSAL bylo zmapováno asi 80 % města. Mapa byla vydána v tištěné podobě a bude zveřejněna v elektronické podobě na webu města. Tištěná podoba je pro zájemce k dispozici zdarma. Mapa znázorňuje bezbariérové trasy a veřejné budovy ve městě (organizace, úřady, obchody, penziony, školy, banky apod.) a to trasy bez dopomoci a s dopomocí bezbariérovost - je zpracována mapa bezbariérovosti - po jejím schválení bude sloužit jako podklad pro budování bezb. přístupů; v tuto chvíli se investuje dle potřeby a dostupných financí.

Zatím je mapa elektronicky zanesena v mapách na googlu - http://maps.google.com/maps/ms?msid=206686131144919640355.0004a8bb0bbebce8741c5&msa=0

Mapa bezbarirérových cest - viz: https://www.litomerice.cz/bezbarier/

 • 4.1.B Bezbariérovost komunikací
 • 4.1.C Vybavenost cyklistickými komunikacemi
 • 4.1.D Vybavenost veřejných budov parkovací infrastrukturou pro cyklisty.
Hodnota indikátoru 4.1.B:

POZN: Informace nejsou dostupné

Indikátor nahrazen:
a) Výdaje z rozpočtu města na bezbariérovost
2007: 300 000,- Kč
2008: 400 000,- Kč
2009: 380 000 , - Kč
2010: 250 000 , - Kč
2011: 300 000,- Kč
2012: 250 000 ,- Kč
2013: 150 000 ,- Kč
2014: 500 000 ,-. Kč
2015: 500 000,- Kč

b) Počet akcí
V letech 2011 - 2012: 11
V roce 2013: 3
V roce 2014: 11


Hodnota indikátoru 4.1.C:

2003 - 2,564 km / 81,2km - 3,16%
2010 - 3,114 km/81,2 km - 3,84%
2011 - 3,414 km/ 81,2 km - 4,20 %
2012 - 4,629 km/ 81,2 km - 5,70 %

Hodnota indikátoru 4.1.D:

5 historických stojanů v centru města

+2
Město dlouhodobě realizuje doprovodnou infrastrukturu s důrazem na její dostupnost a bezbariérovost.
4.1.2 Jsou realizovány aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury (stojany na kola, uzamykatelné klece, mobiliář pro pěší, přístupnost veřejných prostorů, přístupnost pro hendikepované, atd.)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

V rámci veřejného projednávání, které je zaměřeno na vytipování Desatera největších problémů ve městě se problematika dopravy vždy objevuje na předních místech. Jedná se především o chybějící obchvat města, vypracování koncepce cyklostezek či opravy stávajících a budování nových chodníků.

K problematice neexistujícího obchvatu bylo v roce 2012 – 2013 učiněno několik kroků – více na https://www.dataplan.info/cz/chrudim/ocima-lidi/nejvetsi-problemy. Stejně tak jsou zde zachyceny i další priority. Problematiku cyklostezek v současné době řeší nově ustanovená pracovní skupina.

První etapa obchvatu města Chrudimi byla dokončena v roce 2015. Jedná se o úsek od Medlešic po MÚK I/17. Další etapa je plánována ze strany státu k realizaci v letech 2018 až 2019.

Vždy je komunikováno s odborníky na danou problematiku.

Při rekonstrukcích ulic je vždy pamatováno i na pohyb hendikepovaných osob, pohyb cyklistů. Např. chodníky jsou vybavovány varovnými, signálními a vodícími pásy, v případě přerušení přirozené vodící linie je zřizována umělá vodící linie.

U parkovacích ploch dochází ke zřízení parkovacích stání pro osoby těžce zdravotně postižené. Občané mají možnost požádat o zřízení vyhrazeného stání pro osoby těžce zdravotně postižené. Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. pak na náklady města tato parkovací stání zřizují.

Ve městě je umístěno dopravní značení vyznačující cyklotrasy v rámci Mikroregionu Chrudimsko.

V rámci Místní akční skupiny Chrudimsko, z.s.byl přijat základní záměr vedení cyklistické dopravy mimo město. Kdy bude využito komplexních pozemkových úprav k vybudování pozemních komunikací pro cyklisty, např. směr Větrník - Topol. Přes I. etapu obchvatu byla vybudována lávka pro cyklisty, která umožňí překonání silnice I/37 (obchvat) a spojení sídliště Větrník a místní části Topol.

V souvislosti s vybudováním obchvatu města je připravována výstavba cyklostezky místo stávajícího jízdního pruhu pro vozidla v ulic Pardubická, po té co silnice I. třídy procházející ulicí Pardubická bude zařazena do kategorie silnic II. třídy. Napojení Vestce bude realizováno samostatnou cyklopěší stezkou.

 

 

Hodnocení oponenta +1?
Povedlo se vybudovat první část dlouho očekávaného obchvatu, stále však chybí jeho druhá část (problém - posudek EIA). Postupně se rozšiřují komunikace pro cyklisty a pěší.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Město využívá při budování infrastruktury kromě odborných podkladů rovněž výstupy z konzultací s veřejností a specifickými cílovými skupinami a konzultací s odbornými partnery. V rámci tohoto postupu byly realizovány např. tyto akce a probíhá tato spolupráce:

 • Bezpečná cesta do školy a další kampaně (+1) - viz bezpečnost dopravy
 • Spolupráce s MP, PČR na Bezpečné cestě do školy a zpět - viz bezpečnost dopravy

MHD je rozvíjeno jako plnohodnotný způsob dopravy, je podporováno z rozpočtu města a dochází k jeho celkové revitalizaci s cílem povzbudit využívání MHD; v současnosti probíhá rovněž napojení na IDS Ústeckého kraje (viz oblast 1)

Výdaje na podporu MHD:
2010 - 2.259 000,-Kč
2011 - 2.740 000,-Kč
2012 - 2.700 000,-Kč
2013 - 2.820 000,-Kč
2014 - 3.200 000,-Kč

4.1.3 Jak je podporováno zvyšování komfortu MHD (nízkopodlažní vozidla, informační tabule, asistence při dopravě, informace pro nevidomé, dostupnost zastávek) a podpora multimodality v dopravě? (vytvoření/zachování vazeb mezi jednotlivými druhy dopravy - terminály, přestupní uzly, B+R, ..) Zejména s ohledem na dopravu do škol a do zaměstnání?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Provozovatelem MHD ve městě je společnost Arriva Východní Čechy a.s..  Město Chrudim má uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby o provozování MHD. Finančně se podílíme na jejím provozu. Změny jízdních řádů probíhají na základě projednání mezi oběma stranami.

Od 1. 9. 2011 jsou autobusy plně nízkopodlažní, bezbariérové, splňují normu Euro 5, jsou všechny nové a jsou připraveny i na komunikaci mezi autobusy a zastávkami. Je uvažováno s elektronickými info panely, které budou umístěny na významnějších zastávkách.

Ve městě je jeden hlavní dopravní uzel v ulici ČSA. Tento uzel umožňuje přestup mezi vlakovými a autobusovými spoji i MHD.

Vazby mezi jednotlivými druhy dopravy jsou zachovány. Město Chrudim provozuje MHD, která je využívána jak pro dopravu do škol, tak do zaměstnání. Do průmyslové zóny byl prodloužen spoj MHD a vybudována BUS zastávka. Na přání veřejnosti bude vybudována nová MHD zastávka v ulici Škroupova – zkrátí se tak i doba jízdy v MHD linkách. Trasy se vyhnou oblastem s hustým provozem.

MHD Chrudim je integrována v systému integrované dopravy v Pardubickém kraji. Je zaveden integrovaný systém IREDO (Integrovaná Regionální Doprava, jehož organizátorem je Pardubický kraj,

 • 4.1.A Nízkopodlažní vozidla ve veřejné dopravě

Hodnota indikátoru:
Podíl bezbariérovosti autobusů – 100 %

Počet linek MHD je 6.

100% výkonů z celkových vzkm objednávaných obcí u dopravců

Sebehodnocení +1?

Všechny autobusy MHD ve městě jsou nízkopodlažní a nízkoemisní.

Obec přispívá k budování infrastruktury pro environmentálně šetrné druhy dopravy. Je pamatováno i na osoby se sníženou pohyblivostí. Postupně dochází k budování nových cyklostezek.

Hodnocení oponenta +2?
Vozový park je kvalitní, vzájemná vazba vlak x linkové busy x MHD funguje v terminálu veřejné dopravy, v rámci IREDO proběhla také tarifní integrace.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

MHD je upravována podle pracovní doby velkých zaměstnavatelů a je zajištěna návaznost na vybrané žel. spoje

 • 4.1.A Nízkopodlažní vozidla ve veřejné dopravě
Hodnota indikátoru 4.1.A:

100 %

4.1.4 Jak je řešena doprava v klidu (pěší zóny, parkování, P&R, K&R, B&R)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Parkování je umožněno na povrchu formou parkovacích pruhů a pásů, je vybudován regálový parkovací dům v ul. Hradební (90 míst).

Velká parkovací plocha pro návštěvníky centra je především v místě tzv. Moravovy zahrady. V rámci rekonstrukce hotelu Bohemia s předpokladem do 2018 vznikne parkovací dům s 90 místy, s možnosti parkování pro veřejnost (příspěvek od města).

Je vybudována pěší zóna v centru města - Resselovo náměstí a okolní ulice, pěší zóna v lokalitě bytové zástavby Píšťovy.

Jsou zřízeny „zóny 30“ (např. rozšířené centrum města, ul. Na Výsluní, ulice Dr. Václava Peška, Víta Nejdlého, ulice Vaňkova, v roce 2015 ulice Čs. armády).

B&R není, ale u autobusového a vlakového nádraží jsou zřízeny stojany pro kola.

Obytné zóny jsou zřizovány při rekonstrukcích ulic (od r. 2009 Filištínská, v r. 2013 Revoluční, r. 2015 ulice Přemysla Otakara), dále je zřízena obytná zóna v ul. Husova, ulice Topolská - sídliště.

V přípravě je projekt dopravního termíninálu v ulici Čs. armády, který zahrnuje i možnost zřízení parkování K&R.

Je platné nařízení o placeném stání na místních komunikacích, regulace parkování v centru města probíhá formou parkovacích karet a automatů.

http://chrudimsky.navstevnik.cz/sluzby/ostatni-sluzby/parkovani/

Hodnocení oponenta +1?
Postupně probíhá usměrňování parkování, většinou v rámci rekonstrukce příslušných veřejných prostorů. Stále mnoho vozidel parkuje v samotném centru, některé ulice nejsou zpoplatněny
(Lázeňská).
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • systém parkování je řešen v rámci nařízení RM 1/2014
 • v rámci zkvalitnění služeb městské nemocnice bylo v roce 2013 vybudováno parkoviště u nemocnice (rekonstrukce nevyhovující parkovací plochy)
 • v roce 2014 bylo rekonstruováno parkoviště Na Valech u hradeb, došlo k celkové kultivaci prostoru a vysazení nových stromů
 • nové parkoviště systému P&R bude budováno v rámci rekonstrukce AN v roce 2015
 • pěší zóna se vyskytuje pouze v centru města a v současnosti se neuvažuje o její rozšíření
+1

Město dlouhodobě zachovává rozsah pěších zón. Nová parkoviště vznikají především rekonstrukcí stávajících parkovacích ploch.

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy

/řízení poptávky po dopravě/
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy
Sebehodnocení +1?
Hodnocení oponenta +1?
Problematika MHD je řešena v rámci možností na dobré úrovni a to jak v oblasti budování infrastruktury tak uspokojování potřeb obyvatel (nízkopodlažné vozy, dostupnost zastávek, informační tabule).
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení realizátora MA21 Hodnocení oponenta
4.2.1 Jak je realizována podpora zvýšení výkonů MHD (počet přepravených, počet přepravených / obyvatele)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Je zavedena ve městě taktová doprava MAD Chrudim, která je koordinována s vlakovou dopravou a ostatní linkovou dopravou. Umožněn přestup v MAD do 30 min. zdarma na elektronickou kartu.

MAD je součástí Integrovaného dopravního systému Pardubického kraje – systém Integrované regionální dopravy (IREDO).

Na autobusovém a vlakovém nádraží je elektronická tabule o spojích.

V roce 2013 byla vybudována zastávka Škroupova, v blízkosti je poliklinika a obchodní středisko. V roce 2015 byla vybudována zastávka v ulici Topolská, naproti hasičské zbrojnici a to na základě potřeb obyvatel z lokality ulice V Tejnecku. Ve městě jezdí 5 linek. http://www.chrudim.eu/obcan/odbory-meu/odbor-dopravy.html#mhdhttp://www.chrudim.info/mhd/

Ujeté km v městské autobusové dopravě Chrudim:

 • Rok 2010 - 241 000 km.
 • Rok 2011 – 241 240 km
 • Rok 2012 – 248 000 km
 • Rok 2013 - 240 000 km
 • Rok 2014 – 240 000 km
 • Rok 2015 – 241 000 km

Počet přepravených cestujících:

 • Rok 2010 – 568 000
 • Rok 2011 – 567 000
 • Rok 2012 – 583 000
 • Rok 2013 – 545 000
 • Rok 2014 – 540 000
 • Rok 2015 - 545 000

V tomto sčítání nejsou zahrnuti cestující, kteří přestoupilo v rámci IREDO z příměstských linek na MHD – od roku 2012 je zahrnuta MAD do systému IREDO. Je odhadováno, že dalších cca 35 000 cestujících cestuje na kartu systému IREDO

Více hodnocení z oblasti MHD je zahrnuto ve zprávě ke Společného evropského indikátoru A3 – Mobilita a místní přeprava cestujících  http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vysledky_a3_cr_2015.pdf

V rámci osvětové akce Evropský týden mobility a Evropský den bez aut je 22.9. MHD pro veřejnost zdarma - propagace alternativní dopravy.

 • 4.2.A Přeprava cestujících MHD

Hodnota indikátoru:

Ujeté km v městské autobusové dopravě Chrudim:
Rok 2010 - 241 000 km.
Rok 2011 – 241 240 km
Rok 2012 – 248 000 km

Rok 2013 - 240 000 km

Rok 2014 – 240 000 km

Rok 2015 – 241 000 km

Počet přepravených cestujících:
Rok 2010 – 568 000
Rok 2011 – 567 000
Rok 2012 – 550 000

Rok 2013 – 545 000
Rok 2014 – 540 000

Rok 2015 - 545 000
 

Sebehodnocení +1?

Město dlouhodobě finančně podporuje zajištění MHD, zkvalitňuje a rozšiřuje její infrastrukturu, finančně zvýhodňuje vybrané uživatele (seniory) a připravuje projekty pro další rozvoj systému MHD.

Trend v počtu přepravených osob je v dle statistik v posledním roce mírně klesající i přes prováděná opatření.

Trend v ujetých kilometrech je stoupající. Je tedy zajištěna větší obslužnost a dostupnost MHD.

V současné době je možné přestupovat mezi železnicí, linkovou a MHD v jednom místě.

MHD je součástí integrovaného systému v Pardubickém kraji.

Snažíme se strategicky řešit dopravu i mobilitu ve městě, prostřednictvím grantů a dotací podporujeme NNO, které připravují akce pro veřejnost v duchu propagace udržitelných způsobů dopravy a mobility.

Hodnocení oponenta 0?
Počet cestujících se významně nemění, také rozsah objednaných km se mění meziročně pouze nepatrně.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • město dlouhodobě udržuje konstantní cenu jízdenek; je navyšována dotace na provoz MHD z rozpočtu města (viz dostupnost MHD)
 • poskytuje zvýhodněné jízdné pro vybrané skupiny (senioři, matky s kočárky, děti do 6 let, handicapovaní)
 • dopravní infrastruktura pro MHD (zastávky) je udržována a přizpůsobována požadavkům veřejnosti
 • 4.2.A Přeprava cestujících MHD
Hodnota indikátoru 4.2.A:

Data o počtu cest/obyvatele nejsou dostupná; data jsou nahrazena počtem přepravených osob:
rok 2012 celkem - 249 156 osob
rok 2013 celkem - 225 391 osob
rok 2014 celkem - 239 036 osob
Informace o využívání MHD jsou také součástí zprávy ECI - Mobilita

+1

Město dlouhodobě finančně podporuje zajištění MHD, zkvalitňuje a rozšiřuje její infrastrukturu, finančně zvýhodňuje vybrané uživatele (děti, senioři apod.) a připravuje projekty pro další rozvoj systému MHD.

4.2.2 Jak jsou využívány ekonomické nástroje (mýtné, parkovné, zpoplatněné vjezdy)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Je vydáno nařízení města Chrudim č. 1/2015 o placeném stání na místních komunikacích. Ceník je uveden v nařízení města Chrudim č. 2/2015.

V nařízení je stanovena prograsivní sazba parkovacího poplatku. http://www.chrudim.eu/cs/download/okt/ppm/narizeni-1-2015-o-placenem-stani-na-mk-podepsane.pdf

http://www.chrudim.eu/cs/download/okt/ppm/narizeni-2-2015-o-stanoveni-ceny-za-placene-stani-na-mk-podepsane.pdf

 

Hodnocení oponenta +1?
U parkovacích poplatků je nastavena progrese, jak z hlediska lokality, tak z hlediska časového (na krátké období mírná sazba, nad 1h výrazně vyšší cena). Ve vybraných lokalitách je bezplatné parkování s časovým omezením.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • finanční nástroje jsou uplatňovány na vybrané parkovací zóny (centrální náměstí, Na Hvězdárně, Na Valech); výše poplatků je stanovena nařízením RM
 • od roku 2014 byl zaveden systém placení parkovného pomocí SMS
+1

Ekonomické nástroje jsou využívání také s ohledem na regulaci dopravní zátěže daného území zejména v centru města. Regulace je prováděna formou zpoplatnění parkování v centru města a jeho okolí. Snaha je směřovat ke krátkodobému stání v centru města, resp. snížení jeho zátěže automobilovou dopravou.

4.2.3 Jaké jsou využívány přístupy k integrovanému plánování dopravy a mobility?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Je schválen nový Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudim 2015 - 2030, Generel dopravy, studie rozvoje infrastruktury pro cyklisty, MAD je součástí Integrovaného dopravního systému Pardubického kraje – systém Integrované regionální dopravy (IREDO).

http://www.chrudim.eu/cs/download/mesto/navrhova-cast.pdf

Hodnocení oponenta +1?
Základní strategie dopravy se odrazila do Strategického plánu města. Město nemá Plán mobility, jeho příprava však vzhledem k očekávaným zásadním změnám v páteřní silniční síti (dostavba obchvatu jižní části města a Slatiňan) a následném zklidnění bývalého průtahu městem (Pardubická - Masarykovo n. - Palackého) by v tento okamžik byla značně neefektivní. S jeho zpracování doporučujeme vyčkat na období po realizaci výše uvedených záměrů.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • doposud město nemá zpracovaný integrovaný plán dopravy. V roce 2015 však bude zpracován Plán udržitelné mobility, který bude sloužit jako základní analytický dokument pro zavádění dalších opatření v souladu s cílem B.II SPRM; Plány udržitelné mobility by měly mít zpracovány i vybraní význmaní zaměstnavatelé ve městě, jako je např. nemocnice či soukromé firmy
 • město přistoupilo k integrovanému dopravnímu systému Ústeckého kraje (existuje dohoda s krajem)
0

Doposud město nemá zpracovaný integrovaný plán dopravy.

4.2.3* Jak je podporováno zvyšování komfortu MHD (nízkopodlažní vozidla, informační tabule, asistence při dopravě, informace pro nevidomé, dostupnost zastávek)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Je jeden hlavní dopravní uzel v ulici ČSA. Vazby mezi jednotlivými druhy dopravy jsou zachovány. Město Chrudim provozuje MAD, která je využívána jak pro dopravu do škol tak do zaměstnání. Do průmyslové zóny byl prodloužen spoj MAD a vybudována BUS zastávka. MAD Chrudim je integrována systémem integrované dopravy v Pardubickém kraji.

Soukromý vlastník autobusového nádraží ve spolupráci s městem Chrudim připravuje na období 2013 až 2017 kompletní rekonstrukci autobusového nádraží.

Je zajištěna 100% bezbariérovost MAD.

Na základě podnětů od veřejnosti byla vybudována nova zastávka MAD v ulici Škroupova a v ulici Topolská. Došlo i k přetrasování linek a zkrácení jízdní doby pro cestující.

Od 1. 1. 2016 je městská autobusová doprava pro osoby nad 70 let a dárce krve zdarma.

Komfort je hodnocen i v rámci indikátoru A3.

příloha ECI A3 - Mobilita a místní přeprava cestujících

 • 4.2.B Dostupnost spojení veřejnou dopravou
 • 4.2.D Mobilita a místní přeprava cestujících

Hodnota indikátoru:

Dostupnost zastávek MHD do vzdálenosti do 300 m činí 83,16%

Částka z rozpočtu města na MAD Chrudim:
Rok 2010 – 5 300 000,-Kč
Rok 2011 – 5 700 000,- Kč
Rok 2012 – 6 090 000,- Kč

Rok 2013 – 6 900 000,-Kč
Rok 2014 – 7 100 000,- Kč
Rok 2015 – 7 200 000,- Kč


Hodnota indikátoru:
ANO

Sebehodnocení +1?

Město dlouhodobě usiluje o zachování a zvyšování kvality MHD pro její uživatele.

Je zajištěna 100% bezbariérovost MAD.

Hodnocení oponenta +2?
Od roku 2011 je MHD plně nízkopodlažní, dostupnost MHD je dobrá, jsou aplikována drobná vylepšení. V zásadě je dosaženo aktuálně nejlepšího možného, ekonomicky únosného stavu.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • nové autobusy jsou vybaveny pro nevidomé cestující.
 • další prvky zvzyšující komfort cestujících jsou součástí tendru na nového dopravce, čímž bude zvýše celkový komfort díky novým vozům
 • bude zbudován nový informační systém pro hromadnou dopravu v rámci rekonstrukce AN
 • v rámci šetření ECI indikátorů mobilita a místní přeprava je hodnocena kvalita MHD velmi dobře (čistota 7,7 a dostupnost 7,2 ze škály 0-10)
 • 4.2.B Dostupnost spojení veřejnou dopravou
Hodnota indikátoru 4.2.B:

V Litoměřicích je pro MHD zřízeny dvě trasy LinkaB (21 zastávek) a Linka D(26 zastávek). Na zastávkách s největším počtem cetujících buduje město autobusové přístřešky, v místech kde je dostatečná šířka komunikací i nové zálivy.

https://www.litomerice.cz/images/Clanky/odash/mhd_litomerice_2015.pdf

+1

Město dlouhodobě usiluje o zachování a zvyšování kvality MHD pro její uživatele.

4.2.4* Další informace k tématu
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Od roku 2013 jen vydán nový Územní plán města Chrudim – více k dopravě dle vyjádření SEA:

Plochy dopravní infrastruktury Plochy silniční dopravy zahrnují pozemky silnic, pozemky hromadných a řadových garáží, odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot apod..
Přípustné - stavby a zařízení dopravní a technické povahy, drobné účelové stavby související s dopravní obsluhou sídla, zeleň.
Podmíněně přípustné - stavby a zařízení technického vybavení.
Nepřípustné – ostatní stavby.

Pro umisťování odstavných a garážovacích ploch obecně platí: Přípustné jsou parkovací a odstavná stání a garáže osobních vozidel ve všech zastavitelných plochách. Kapacity jsou limitovány.
Nepřípustné jsou kapacitní parkovací, odstavná stání a garáže v plochách pro individuelní bydlení.

Shrnutí z hlediska rozsahu vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Z hlediska podrobností známých ve fázi posuzování konceptu ÚP Chrudim nebyly zjištěny střety vylučující z hlediska předpokládaných vlivů na obyvatele a veřejné zdraví (hluk, znečištění ovzduší) navrhované funkční využití řešených ploch dopravní infrastruktury a ploch navržených pro výrobu a sklady.

Oblast dopravy je zahrnuta do nově připravovaného Strategického plánu pro udržitelný rozvoj města Chrudim 2015 - 2030.

Je zpracován Generel dopravy centrální zóny města Chrudim. Je zpracována Studie potřebnosti rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi - https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/studie-rozvoje-infrastruktury3.pdf

Mobilita je zahrnuta i do připravovaných studií, které se zabývají rekonstrukcí sídlišť. Ty se snaží řešit dopravu koncepčním způsobem.
http://www.chrudim.eu/obcan/odbory-meu/odbor-uzemniho-planovani-a-regionalniho-rozvoje/studie.html

Plán mobility bude řešen až po vybudování i druhé etapy obchvatu města.

 • 4.2.C Plán dopravy/udržitelné mobility (či obdobného strategického dokumentu)

Hodnota indikátoru:

Jsou vypracovány prozatím potřebné dokumenty.

Sebehodnocení +1?

Plán udržitelné mobility bude řešen až po vybudování i druhé etapy obchvatu města.

Hodnocení oponenta +1?
Viz. bod 4.1.5. Základní strategie dopravy se odrazila do Strategického plánu města. Město nemá Plán mobility, jeho příprava však vzhledem k očekávaným zásadním změnám v páteřní silniční síti (dostavba obchvatu jižní části města a Slatiňan) a následném zklidnění bývalého průtahu městem (Pardubická - Masarykovo n. - Palackého) by v tento okamžik byla značně neefektivní. S jeho zpracování doporučujeme vyčkat na období po realizaci výše uvedených záměrů.
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Regulace systém parkování a dopravy ve městě určují tato nařízení města:
http://www.chrudim.eu/mesto/pravni-predpisy-mesta.html

č. 1/2015 Nařízení města Chrudim o placeném stání na místních komunikacích ve městě Chrudim
č. 2/2015 Nařízení města Chrudim, o stanovení ceny za placené stání na místních komunikacích ve městě Chrudim

http://www.chrudim.eu/cs/download/okt/ppm/narizeni-1-2015-o-placenem-stani-na-mk-podepsane.pdf

http://www.chrudim.eu/cs/download/okt/ppm/narizeni-2-2015-o-stanoveni-ceny-za-placene-stani-na-mk-podepsane.pdf

Byla nově zřízena místa pro parkování zdarma na 30 minut v centru města.

 • 4.2.E Zavedený systém regulace parkování a dopravy

ANO

Sebehodnocení +1?

Regulace systém parkování a dopravy ve městě určují nařízení města.

Hodnocení oponenta +1?
Totožné s bodem 4.1.4.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • Město usiluje o zavádění prvků řízení poptávky po dopravě např. formou regulace ceny parkování v centru města s cílem regulovat/zklidnit střed města a zaváděním zpoplatnění parkovacích míst (tam, kde byla dříve zdarma)
 • 4.2.E Zavedený systém regulace parkování a dopravy
 • 4.2.C Plán dopravy/udržitelné mobility (či obdobného strategického dokumentu)
Hodnota indikátoru 4.2.E:

Titulkový indikátor "podíl cest IAD" se zlepšuje:
2011: 37,4
214: 25,5


Hodnota indikátoru 4.2.C:

Plán udržitelné mobility bude zpracován v roce 2015

4.3 Nízkoemisní vozidla

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 4.3 Nízkoemisní vozidla
Sebehodnocení +1?
Hodnocení oponenta 0?
Téma má 2 odlišně hodnocené oblasti. V MHD je situace dobrá, vozový park kvalitní. Z pohledu alternativních paliv a jejich doprovdné infrastruktury jsou doposud rezervy. Město nicméně deklarovalo připravenost pro zlepšení stavu.
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení realizátora MA21 Hodnocení oponenta
4.3.1 Jakou úlohu hrají environmentálně šetrné vozy v místní MHD?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Ve městě MAD zajišťuje 6 autobusů, které jsou nízkopodlažní a splňují normu Euro 5. Město se na jejich nákupu také finančně spolupodílí. Jde nyní již o 100% podíl ekologicky šetrných autobusů, které po městě jezdí.

 • 4.3.A Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu objednávaných výkonů v rámci MHD
Hodnota indikátoru:

100% podíl výkonů z celkových vzkm objednávaných obcí u dopravců

Sebehodnocení +1?

Stav vozového parku MHD je dobrý. Je zajištěna 100% ekologicky šetrná doprava.

Hodnocení oponenta +2?
V roce 2011 byl komplexně jednorázově obnoven vozový park MHD (šest vozů) vozy splňujícími v té době všechny očekávané technické parametry. Po dobu jejich předpokládané životnosti (tj. 8 - 10 let) není ekonomické cokoliv měnit.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • město požaduje, aby provozovatel MHD využíval ekoligicky šetrné vozy splňující nejpřísnější emisní standardy a další nároky na komfort cestujících (bezbariérovost apod.)
 • stávající dopravce používá vozy na CNG
 • nový tendr na nového dopravce - požadavek na nejlepší dostupné technologie (min. EURO6)
 • v katastru města se připravuje výstavba nové čerpací stanice CNG u mostu gen. Chábery.
 • 4.3.A Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu objednávaných výkonů v rámci MHD
 • 4.3.B Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu dopravního výkonu vozidel v majetku města a jím zřízených organizací.
Hodnota indikátoru 4.3.A:

100 %

Hodnota indikátoru 4.3.B:

0 %

+2

Enviromentálně šetrné vozy hrají v dopravě ve městě velmi výraznou roli a město dlouhodobě vyžaduje, aby MHD využívalo ekologicky šetrné pohony (CNG). Do budoucna připravuje projekt na zavádění EVV vozidel do vozového parku MěÚ dle analýzy/doporučení vycházející z Plánu udržitelné mobility.

4.3.2 Jaký je podíl takových vozů v majetku města nebo organizacích jím zřízených?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Auta, která provozuje MěÚ jím zřízené organizace, procházejí pravidelnou technickou kontrolou a měřením emisí. Vyčíslit emise produkované autodopravou je velmi obtížné, sledovány jsou ujeté kilometry a spotřeba pohonných hmot. Hodnoty za sledované roky jsou vyhodnoceny v přiloženém grafu. Kromě toho bylo na základě úvodního environmentálního přezkoumání zjištěno, že množství emisí produkované autodopravou není významným aspektem.

Ke služebním cestám, které jsou vykonávány po městě Chrudim, na území obce s rozšířenou působností, ale i mimo území Pardubického kraje je na městském úřadě využíváno 13 osobních aut. Zaměstnanci mají možnost používat po městě Chrudim i zakoupené průkazky MHD, elektrokolo a svá jízdní kola.

Vozidla městského úřadu plní emisní normu EURO V, jeho stáří je cca 6 let. Podíl EEV tak u městského úřadu je 100 %.

V případě vozidel např. Technických služeb Chrudim 2000 spol. s r.o. a Sportovních areálů města Chrudim s. r. o. je podíl jízd nízkoemisními vozidly cca 30 %. 

Je připravován projekt, ve kterém je zahrnuta elektromobilita (MěÚ, MP).

 • 4.3.B Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu dopravního výkonu vozidel v majetku města a jím zřízených organizací.
Hodnota indikátoru:

100% MěÚ
30% ostatní organizace

Sebehodnocení +1?

Vozidla městského úřadu plní emisní normu EURO V, jeho stáří je cca 6 let. V rámci MěÚ se snažíme prosazovat využívání EEV vozidel. Zaměstannci využívají pro služební pochůzky elektrokolo.

Hodnocení oponenta +1?
Stav vozového parku MěÚ je dobrý, 100% vozidel je environmentálně šetrných. Rezervy zatím jsou v případě vozidel městu podřízeých organizací.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • město v současnosti nedisponuje EVV vozy, ale v současnosti jedná o možnostech využití elektormobilů/CNG do vozového parku MěÚ
 • dochází k systematické obnově vozového parku na základě analýzy technického stavu vozidel a jsou měněna vozidla nesplňující současné emisní limity
0
4.3.3 Jaká je situace ohledně infrastruktury čerpacích stanic pro alternativní pohony (elektřina CNG apod.)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

V Chrudimi byla v roce 2016 otevřena stanice CNG, bude zahájen i prodej vozidel na CNG. Byla navázána spolupráce s majitelem na osvětě pro obyvatele města https://www.facebook.com/cngfans/posts/939212876133320 

Máme 100 % autobusů MAD Chrudim s normou EURO 5. Všechna nová vodidla musí splňovat platné předpisy.

Jsou nakupovány vozidla s malým objemem motoru pro snížení spotřeby paliva a snížení emisí.

V roce 2016 probíhalo testování elektrobusů po městě. http://www.arriva-vychodnicechy.cz/media/tiskove-zpravy/testovaci-provoz-elektrobusu-na-mhd-chrudim/

Sebehodnocení +1?
Hodnocení oponenta 0?
Infrastruktura zatím není vybudována, ale jsou činěny významné kroky k jejímu vybudování.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • plánovaná CNG stanice u mostu gen. Chábery
0
4.3.4 Dochází ke zohlednění využívání environmentálně šetrných vozidel při výběrových řízeních na zajištění služeb pro město?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

U nákupu vozidel pro městský úřad je zohledňována emisní norma motoru vozidla. Je nakupováno vozidlo s poslední platnou emisní normou. Jsou vozidla nakupována s malým objemem motorů. Dle možností technických a finančních í jsou i při nákupu zohledňovány environmentální požadavky při zajištění služeb. Město má zpracován EMAS. Stáří vozidlového parku městského úřadu je cca 6 let.

Hodnocení oponenta 0?
Při nákupu vozidel pro potřeby MěÚ jsou tyto principy dodržovány. Při zajištění externích služeb nejsou doposud zohledňovány environmentální parametry dopravních prostředků dodavatelů.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • požadavky na EVV vozidla jsou zahrnuty v požadavcích na nového provozovatele MHD - viz zadávací dokumentace
+1

4.4 Bezpečnost silničního provozu

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 4.4 Bezpečnost silničního provozu
Sebehodnocení +1?
Hodnocení oponenta +2?
Problematika bezpečnosti silničního provozu a to jak z pohledu infrastruktury tak z pohledu osvěty a vzdělávání patří ve městě k nejlépe fungujícím oblastem v tématu Dopravy a mobility.
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení realizátora MA21 Hodnocení oponenta
4.4.1 Jaká jsou realizována zklidňující opatření na infrastruktuře (osvětlené a bezpečné přechody pro chodce, ostrůvky, zúžení komunikace)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Prováděna rekonstrukce ulic probíhá s důrazem na zklidňující opatření na místních komunikacích.

Vybudování nových okružních křižovatek:

 • Město Chrudim zajistilo u ŘSD, správy Pardubice vypracování rekonstrukce okružní křižovatky „Na Bídě“, silnice I/37 s ohledem na oddálení přechodů pro chodce od OK, realizace 2013. V souvislosti s tím došlo na Masarykově náměstí ke zřízení ochranného ostrůvku pro chodce na přechodu pro chodce, silnice I/37. Dlouhý přechod pro chodce bude rozdělen ostrůvkem. Realizace 2013.
 • Město Chrudim zajistilo u ŘSD, správy Pardubice vypracování rekonstrukce křižovatky „U Guláška“, křížení I/37 a I/17, na novou okružní křižovatku. Lepší pohyb vozidel a především chodců. Realizace 2014.

Vznik obytné zóny:

 • V roce 2012 došlo k rekonstrukci vnitrobloku ulice Fibichova, zřízení obytné zóny.
 • V roce 2013 došlo k rekonstrukci ulice Revoluční, zřízení obytné zóny.
 • V roce 2015 došlo v ulici Čs. armády ke zřízení zóny 30 a stezky pro cyklisty.

Zklidnění ulic – vytvoření bezpečného prostředí pro chodce:

 • Provedena rekonstrukce ulic Široká – příčné prahy pro snížení rychlosti a zlepšení pohybu chodců.
 • Snížení délky přechodů pro chodce na silnici III/340 25, ulice Rubešova a jejich nasvětlení, 2x
 • Ulice Střelecká – zúžení jízdních pruhů, zřízení široké zvýšené plochy křižovatky, umístění stromů ke zlepšení kvality veřejného prostranství
 • Školní náměstí – snížení šířky jízdních pruhů, zkrácení délek přechodů

Vybudování nových přechodů pro chodce nebo míst pro přecházení:

 • Nový přechod pro chodce na silnici I/37, ulice Pardubická, Chrudim. Mezi sídlištěm a zastávkou BUS a státními a městskými úřady.
 • Vytvoření místa pro přecházení na silnici I/37, ulice Pardubická, Chrudim u Elfry pro zajištění přístupu pěších a cyklistů do průmyslové zóny a cyklopěší stezky
 • Vybudování nového přechodu pro chodce s osvětlením u ZŠ Dr. J. Malíka, na ulici Pardubická, ulici Václavská.
 • Osvětlené přechody pro chodce jsou budovány při rekonstrukcích komunikací nebo vzniku nových přechodů pro chodce

Finance na parkoviště – budování + údržba

 • 2010 – 1 920 000 Kč
 • 2011 – 191 468 Kč
 • 2012 – 97 770 Kč
 • 2014: 603 203,66
 • 2015:

Finanční prostředky na úpravy komunikací:

 • Rok 2010 - 11 657 000 Kč
 • Rok 2011 – 6 548 722 Kč
 • Rok 2012 – 11 375 779 Kč
 • 2013: 13 227 317
 • 2014: 11 816 389
 • 2015: 5 450 000

Počet odlišně osvětlených přechodů:

 • Rok 2010 – 11 ks
 • Rok 2011 – 4 ks = 15
 • Rok 2012 – 1 ks = 16
 • Rok 2013 - 6 ks = 22
 • Rok 2014 - 3 ks = 25
 • Rok 2015 - 4 ks = 29
 • 4.4.B Nehodovost v silniční dopravě

Hodnota indikátoru:

Počet nehod s usmrceným:

 • Rok 2010 – 2
 • Rok 2011 – 1
 • Rok 2012 – 0
 • 2013:1
 • 2014: 0
 • 2015: 1

Vývoj nehodovosti cyklistů a chodců:

 • Rok 2010 – 3 cyklisté/9 chodců
 • Rok 2011 – 8 cyklistů /12 chodců
 • Rok 2012 – 11 cyklistů /12 chodců
 • rok 2015 - 30 cyklistů /6 chodec - data pro okres CR
Sebehodnocení +1?

Prováděna rekonstrukce ulic probíhá s důrazem na zklidňující opatření na místních komunikacích.

Hodnocení oponenta +2?
Dlouhodobě se město zasazuje o zlepšení stavu, což se mu i daří.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • město každý rok vyčleňuje finanční prodtředky na osvětlení přechodů, budování zvýšených přechodů, zúžení křižovatek a ostrůvků pro bezpečné přecházení chodců především u škol
  Město zrealizovalo například:
  2012 přechod pro chodce ul. Liškova , přechod pro chodce Pokratická, Krajská,
  2013 osvětleníé přechodů ul. Žernosecká a Mrázova,úprava přechodů E. Krásnohorské,Škroupova, Dlouhá
  2014 - řešení přexchodových míst ul. Svojsíkova ( z parku k jednotlivým školám a centrální jídelně) , úprava c nové chodníky pro bezpečnost chodců v ulici Dobrovského a Švermova, úrava přechodu Alšova u kruhové křižovatky
 • ve městě dochází dlouhodobě k budování okružních křižovatek (6)
 • v rámci nově budované lokality pro rodinné domy jsou zřizovány obytné zóny
 • ve vhodných lokalitách dochází k zjednosměrňování ulic
 • 4.4.B Nehodovost v silniční dopravě
Hodnota indikátoru 4.4.B:

Dopr. nehody celkem, usmrceno, zraněno
rok 2011
počet DN 169, 19 DN se zraněním
rok 2012
počet DN 178, usmrcena 1 os. 23 DN se zraněním
Rok 2013
počet DN 204, usmrcena 1 osoba, 24 DN se zraněním
rok 2014
počet DN 219, usmrceny 2 osoby, DN 17 se zraněním

4.4.2 Jak je zajišťována prevence (besedy s Městskou policií, dopravní policií, dopravní hřiště, bezpečné cesty do škol, mimořádná školení řidičů – mimo profesní zkoušky)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Besedy se strážníky MP jsou připravovány pravidelně v průběhu celého roku, začátkem září jsou připraveny krátké vstupy v 1. třídách – cca 15 min, ty jsou zaměřeny na základy bezpečného přecházení.

Koncem září jsou besedy ve 4. třídách – zaměřené na jízdu na kole, základní silniční předpisy. V průběhu celého roku docházejí strážníci MP pravidelně do škol – viz statistika besed.

Besedy bývají součástí ETM, informace jsou zachyceny i v  závěrečné zprávě z kampaně. Pořádáme i zážitkové vycházky – jsou oblíbené. Strážníci s dětmi obcházejí nebezpečná místa u škol.

Pravidelně realizujeme kampaň Na kolo jen s přilbou a Vidíš mě? Ta je zaměřena na používání reflexních materiálů. Každé 2 roky je připravena akce Bezpečné prázdniny ve spolupráci s PČR, MP, IZS, BESIP a NNO.

http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/akce-a-osvetove-kampane.html

Na téma prevence jsme vydali i spoustu propagačních materiálů a vytvořily s partnery plachtovou hru „Jdeme bezpečnou cestou“.
https://www.dobrapraxe.cz/cz/misto/chrudim-projekt-jdeme-bezpecnou-cestou

Ve spolupráci s MŠ Na Valech byl řešen projekt „I malé změny mohou znamenat mnoho“. Projekt MŠ Valy je zaměřený na bezpečnou cestu dětí do mateřské školy. Tento projekt probíhá s finanční podporou Nadace Partnerství – Na zelenou. Předmětem projektu je zpracování studie k větší bezpečnosti cesty dětí do školy. Bylo řešeno pět rizikových lokalit a MŠ získala na projekt dostala na projekt 95.000 Kč. Studii k projektu zpracoval Atelier malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného. Na základě výsledků projektu byl vybudován nový vyvýšený přechod pro chodce u MŠ.

Již léta realizujeme projet Bezpečná cesta do školy. https://www.dobrapraxe.cz/cz/misto/chrudim-bezpecna-cesta-do-skoly

Pravidelně také ve spolupráci se školami vyhodnocujeme dotazníkové šetření, které se také zabývá problematikou bezpečnosti dětí – především při cestě do a ze školy.

S výsledky je dále pracováno – bývají budovány nové přechody pro chodce, bývají osvětlovány, prořezána zeleň apod.
http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vysledky_chrudim_b6_2012.pdf
http://www.chrudim.eu/cs/download/vysledky_chrudim_b6_2010_upr.pdf

Úzce spolupracujeme s BESIP -  společné akce pro cyklisty, děti i jejich rodiče.

Problematika prevence úrazů obecně, zahrnuje tedy i prevenci úrazů dopravních – děti zde jsou jak v roli chodce, cyklisty, tak spolucestujícího, je součástí Národních dnů bez úrazů.

http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/akce-a-osvetove-kampane/akce-2015.html

Prevence úrazů obecně je řešena v komplexním projektu – Bezpečná komunita.
http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/bezpecna-komunita.html

Na akcích úzce spolupracujeme s partnery – školy, NNO, Besip apod.

Město Chrudim vlastní Dětské dopravní hřiště, které provozuje firma Sportovní areály města Chrudim a je využíváno při realizaci kampaní. Jinak hřiště navštěvují školy a veřejnost.

Počet přednášek za rok

 • 2010 – 69 přednášek
 • 2011 – 65 přednášek
 • 2012 – 96 přednášek + 9 ve Slatiňanech
 • 2013/2014  - 73 přednášek
 • 1. pololetí šk.roku 2015 - 82 přednášek                                             

Počet hodin

 • 2010 – 124 hodin
 • 2011 – 138 hodin
 • 2012 –146 hodin + 22 ve Slatiňanech
 • 2013/2014 - 102 vyučovacích hodin 
 • 1. pololetí šk.roku 2015 - 116 vyuč. hodin        

V této oblasti výborně funguje spolupráce mezi městem Chrudim, MP, PČR a Besip.

http://www.policie.cz/clanek/evropsky-tyden-mobility-167622.aspx

http://www.policie.cz/clanek/besedy-na-i-stupni-zs-bohemia.aspx

Webové stránky Besip - http://www.ibesip.cz/cz/besip/besip-v-krajich/krajsti-koordinatori-besip

Pilotní projekt "Průkazy pro malé cyklisty"

V průběhu minulého roku spustila Městská policie Chrudim společně s BESIP projekt, který je zaměřený na malé cyklisty. Jde o vydávání tzv. „Průkazů cyklisty“. Cílem projektu je zvýšit teoretické znalosti i praktické dovednosti žáků čtvrtých tříd. Aby mohli žáci získat svůj průkaz cyklisty, museli absolvovat dvouhodinový kurz, v jehož rámci se věnovali nejprve teoretické části zaměřené na otázky z dopravy, poté usedli na svá kola a snažili se zužitkovat nabité znalosti při projížďce křižovatkami dopravního hřiště. Na dodržování dopravních předpisů dohlíželi strážníci MP. Poté byl připraven písemný test. Po jeho zvládnutí následovala praktická zkouška v podobě jízdy na jízdním kole po dopravním hřišti. Zde byli malí cyklisté strážníky kontrolováni, zda dodržují dopravní předpisy. Pozornost byla zaměřena například na správný průjezd křižovatkou, stavění na semaforech či před značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“ nebo také na správné ukazování rukou při změněně směru jízdy. Tohoto pilotního projektu se zúčastnilo celkem 68 dětí ze ZŠ Školní náměstí. Úspěšnost byla téměř stoprocentní, neboť z uvedeného celkového počtu neuspěli u zkoušky pouze dva žáci.                                

 • 4.4.A Žáci I. stupně ZŠ zapojení do preventivních programů bezpečnosti dopravy.
Hodnota indikátoru:

99%

Sebehodnocení +1?

V rámci osvětových akcí a řešených projektů se snažíme zajišťovat dostatečné vzdělávání v oblasti dopravy. Nově byl spuštěn pilotní projekt "Průkaz pro malé cyklisty".

Tyto akce jsou zaměřeny na prevenci úrazů v dopravě, v roli chodce, cyklisty i spolucestujícího. Dle možností a při rekonstrukci vozovek odstraňujeme krizová místa v dopravě.

Hodnocení oponenta +2?
Už při minulém auditu toto byla u Chrudimi jedna z nejlépe hodnocených částí v oblasti Dopravy a mobility. Platí to i nadále. V rámci možností se snaží společně s MP dále aktivity rozvíjet.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Během celého roku probíhá několik akcí s dopravní tématikou zaměřených na znalosti pravidel silničního provozu, na bezpečnost na pozemních komunikacích a to formou besed, přednášek, výukových programů ve školách, cyklo-pelotonů, anket apod. Akce jsou zaměřeny na všechny věkové skupiny od dětí až po seniory.

Příklady preventivních akcí:

1. Město propaguje/realizuje tyto aktivity zejména prostřednictvím mezinárodních kampaní: „Národní dny bez úrazu“ a „Evropský týden mobility“, které jsou organizovány za aktivního přispění svých partnerů – Preventivně informační skupina Policie ČR, Dopravní policie ČR, Hasičský sbor Ústeckého kraje, Městská nemocnice, Městská policie, Dům dětí a mládeže Rozmarýn, Český červený kříž, Knihovna K. H. Máchy, Střední pedagogická škola, BESIP, OPER z.s., Tyfloservis, SEVER, asociace Nordic walking

Evropský týden mobility - přehledd akcí v rámci kampaně od roku 2007 do roku 2014 na: https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=rkE Národní dny bez úrazu - přehledd akcí v rámci kampaně od roku 2007 do roku 2014 na: https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=rkD Město vyčleňuje ze svého rozpočtu Zdravého města na kampaň Evropský týden mobility 50 tis. Kč ročně. Výdaj na kampaň Národní dny bez úrazů je 60 tis. ročně. Finance na tuto kampaň jsou od roku 2011 pokryty z projektů MŽP. Dále jsou z rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství vyčleněny finance na akce pořádané ve spolupráci s Policií ČR na téma BESIPU (preventivní akce na podporu nošení reflexních prvků).

2. Organizovány jsou veřejné diskuse a ankety k problémovým/nebezpečným místům v dopravní situaci města V roce 2011 byla uspořádána anketa na téma „Dopravní etika“ viz reportáž na: http://www.youtube.com/watch?v=IhqbeDJ4_Dw

Kulatý stůl na téma doprava v roce2012 viz: http://zdravemesto.litomerice.cz/dokumenty/ostatni/316-zapis-kulaty-stl-na-tema-doprava.html

V roce 2013 se uskutečnil kulatý stůl na téma Cyklistika v Litoměřicích viz: http://zdravemesto.litomerice.cz/kulate-stoly/438-kulaty-stl-qcyklistikaq-2013.html

3. V roce 2008 proběhl dotazníkový průzkum s názvem „Cesty dětí do školy a zpět“ (ECI indikátor B.6), prostřednictvím kterého zjišťujeme nejčastější způsob dopravy dětí do školy a zpět. Rovněž mapujeme kritická místa a situace, které musí děti při své cestě do školy a ze školy překonat. Na základě výstupů proběhlo několik investičních dopravních opatřeních. Více zde - http://zdravemesto.litomerice.cz/indikatory-ur/spolecne-evropske-eci/78-b6-cesty-deti-do-skoly-a-zpet.html

4. v roce 2011 a 2014 proběhlo dotazníkové šetření ECI indikátoru A.3 Mobilita a místní přeprava.
Výsledky za rok 2011: http://zdravemesto.litomerice.cz/indikatory-ur/spolecne-evropske-eci/345-a3-mobilita-a-mistni-peprava-cestujicich-rok-2011.html
Výsledky za rok 2014: http://zdravemesto.litomerice.cz//images/stories/file/indikatory_UR/Vysledky_LTM_A3_Mobilita_2014.pdf

5. Město provozuje prostřednictvím své příspěvkové organizace - Dům dětí a mládeže Rozmarýn - Dětské dopravní hřiště, které bývá často využíváno při realizaci kampaní dopravních programů pro školy. Hřiště navštěvují také mateřské a základní školy a veřejnost. Dopravní hřiště bylo v roce 2014 rekonstruováno v rámci projektu MISTRAL.

 • 4.4.A Žáci I. stupně ZŠ zapojení do preventivních programů bezpečnosti dopravy.
Hodnota indikátoru 4.4.A:

Hodnota: 0,6

+2

Město se dlouhodobě zabývá zvyšováním povědomí o bezpečnosti v dopravě zejména s důrazem na děti a mládež a organizuje řadu osvětových akcí, mapuje problémová místa apod.

4.4.3 Existuje pasport problémových míst na dopravní infrastruktuře?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Díky pravidelným průzkumům máme zaznamenána problémová místa (od veřejnosti). Jde o chybějící přechody pro chodce, osvětlené křižovatky, chybějící chodníky, rušné křižovatky apod. Tato data jsou poté vyhodnocena v pracovní skupině, kde jsou zástupci Odboru dopravy, Městské policie a PČR. Vznikne tak soubor míst, která se pak postupně napravují.

V současné době je 60 % rizikových míst odstraněno.

Zjištěné požadavky občanů na krizová místa se postupně řeší. U dalších míst dochází k uvádění do souladu se současnými technicko právními předpisy.

Policií ČR jsou sledovány dopravní nehody, kde došlo k usmrcení. Následně dopravní inženýr posuzuje místo dopravní nehody a případně navrhne opatření ke zlepšení BESIPu a to předává vlastníku pozemní komunikace.

Na webových stránkách je zřízena rubrika Dotazy - odpovědi, kde se objevují dotazy a náměty i z oblasti dopravy, prevence apod.

http://www.chrudim-city.cz/qa/

 • 4.4.C Odstranění krizových nehodových míst

Hodnota indikátoru:

11 problémových přechodů - 5 odstraněno - 45%

chybějící chodníky - 2 problém. místa, odstraněno - 2 - 100%

chybějící cyklostezky - 4 problem. místa - 3 odstaněny - 75%

velké křižovatky - 1 problémová, 1 odstaněno - 100%

V současné době je již 60 % rizikových míst odstraněno.

Sebehodnocení +1?

Zjištěné požadavky občanů na krizová místa se postupně řeší. U dalších míst dochází k uvádění do souladu se současnými technicko právními předpisy.

Hodnocení oponenta +1?
Postupně jsou identifikovaná kritická místa odstraňována. Občané mají sami možnost na problémová místa poukázat.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Pasport problémových míst nebyl vypracován. Majetkový správce komunikaci OÚR spolu s odborem dopravy ODaSH ve spoluúpráci s DI POLICIE ČR operativně řeší problémová místa ve městě a projednává přípravu a realizaci stavebních úprav k jejich zav´bezpečení.

zapisy komise dopravy (OdaSH)- viz: https://www.litomerice.cz/komise-rady-mesta

 • 4.4.C Odstranění krizových nehodových míst
Hodnota indikátoru 4.4.C:

2012 .......3
2013........5
2014........6

4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Sebehodnocení +1?
Hodnocení oponenta +1?
Město sleduje pomocí dotazníkového šetření základní dopravní chování obyvatel. Toto může být jedním z podkladů pro zpracování samostatného strategického dokumentu pro městskou mobilitu, které město předpokládá realizovat po dobudování páteřní dopravní sítě (obchvat II. etapa).
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení realizátora MA21 Hodnocení oponenta
4.5.1 Existuje plán dopravy a byl podroben vyhodnocení vlivů na životní prostředí?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Samostatně zpracovaný plán pro oblast dopravy město prozatím nemá zpracován. Oblast dopravy je zahrnuta do strategických dokumentů.

V současné době je platný nový Územním plánu města Chrudim.

Plochy dopravní infrastruktury
Plochy silniční dopravy zahrnují pozemky silnic, pozemky hromadných a řadových garáží, odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot apod.

Přípustné - stavby a zařízení dopravní a technické povahy, drobné účelové stavby související s dopravní obsluhou sídla, zeleň.
Podmíněně přípustné - stavby a zařízení technického vybavení.
Nepřípustné – ostatní stavby.

Pro umisťování odstavných a garážovacích ploch obecně platí:
Přípustné jsou parkovací a odstavná stání a garáže osobních vozidel ve všech zastavitelných plochách. Kapacity jsou limitovány. Nepřípustné jsou kapacitní parkovací, odstavná stání a garáže v plochách pro individuelní bydlení.

Shrnutí z hlediska rozsahu vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Z hlediska podrobností známých ve fázi posuzování konceptu ÚP Chrudim nebyly zjištěny střety vylučující z hlediska předpokládaných vlivů na obyvatele a veřejné zdraví (hluk, znečištění ovzduší) navrhované funkční využití řešených ploch dopravní infrastruktury a ploch navržených pro výrobu a sklady.

Oblast dopravy je zahrnuta do Strategického plánu rozvoje města Chrudim
http://www.chrudim.eu/mesto/strategicke-dokumenty/strategicky-plan-rozvoje-mesta.html

Ten je dále rozpracováván do Akčního plánu strategie města -
http://www.chrudim.eu/mesto/strategicke-dokumenty/akcni-plan-ke-strateg.-planu.html
https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/strategie/akcni-plan-rozvoje-mesta-chrudime-2012-2015?typ=struktura

Máme zpracován Regulační plán Městské památkové zóny, který se také dopravy týká.
http://www.chrudim.eu/public/File/Regulacni_plan_mestske_pamatkove_zony_Chrudim.pdf

Dalším z koncepčních materiálů je i zpracovaný regulační plán Pumberka.
http://www.chrudim.eu/cs/download/reg_plan_pumberka/upr_up_rp_pumberka_a_5_1_1_doprava.pdf

Koncem roku 2015 byla otevřena první etapa obchvatu. Byly spuštěny webové stránky obchvatu http://www.obchvatchrudim.cz/, které informují veřejnost o věškerém dění okolo této problematiky.

Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD) je investorem stavby přeložky silnice č. I/37 - obchvat města Chrudim. Město Chrudim si je vědomo potřebnosti této přeložky pozemní komunikace, jejího velkého přínosu nejen pro obyvatele města Chrudim a rovněž tak i nezbytnosti jejího dokončení až po úsek Slatiňany.

S ohledem na tuto skutečnost v návaznosti na žádost ŘSD o spolupráci schválilo Zastupitelstvo města Chrudim smlouvu, která je deklarací pomoci města Chrudim v situacích, které ŘSD nebude schopno vyřešit samo, a to v rámci přípravy stavby obchvatu od křižovatky I/17 po Slatiňany.

 • 4.5.A Hodnocení Strategického plánu dopravy/udržitelné mobility podle vlivu na ŽP a zdraví
Hodnota indikátoru:
ANO
Sebehodnocení +1?

Nemáme zpracován přímo plán, který by řešil pouze oblast dopravy, ale tato problematika je zohledněna ve všech strategických dokumentech města.
Došlo i k posunu při řešení největšího problému města v oblasti dopravy – vybudování obchvatu.

Hodnocení oponenta +1?
Samostatný strategický dokument městské mobility doposud město zpracován nemá. Základní koncepce rozvoje dopravy je obsažena v Strategickém i novém Územním plánu.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • rozvoj dopravy je v současnosti řešen primárně územním plánem;
 • v rámci ÚP byla zpracována studie " Kapacitní posouzení a stanovení zatížení variant komunikačního systému Města Litoměřice jako nástroj optimalizace konceptu územního plánu města ".
 • celý územní plán byl podroben hodnocení vlivů na životní ůprostředí (SEA)
 • vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Litoměřicena udržitelný rozvoj území říjen 2007 č.z. UK24-1004-KO1 - zpracoval Ing. Mgr. Martin Klaudyd, oprávbněná osoba k provádění posouzení podle §45 zák. č. 114/1992Sb. , o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
 • dochází rovněž k pravidelnému měření imisí - pravidelně se měří všechny významné znečišťující látky (NOx, SOx, PM10 ad.)
 • v současnosti nejsou prováděna speciální měření pro oblast dopravy a jejího vlivu na životní prostředí;
 • měření budou rovněž prováděna v rámci zpracování Plánu udržitelné mobility;
 • celkové měření emisí (tedy vč. dopravy) vybraných polutantů je prováděno dlouhodobě OŽP - viz oblast životní prostředí (kvalita ozvduší)

dokumenty k nahlédnutí v archivu OÚR - úřadu územního plánování

 • 4.5.A Hodnocení Strategického plánu dopravy/udržitelné mobility podle vlivu na ŽP a zdraví
 • 4.5.B Opatření ke snížení zátěže z dopravy ve vazbě na strategické dokumenty obce.
Hodnota indikátoru 4.5.A:

Územní plán ANO

Hodnota indikátoru 4.5.B:

ANO

+1

Strategický plán dopravy je v současnosti nahrazen ÚP a strategickým plánem, který definuje prioritní cíle a indikátory v oblasti dopravy. Dlouhodobě město reaguje na vzniklá problémová místa a realizuje nápravná opatření. V dalším období je plánována realizace plánu udržitelné mobility jako základní koncepce rozvoje dopravy ve městě.

4.5.2 Vyhodnocuje město zatížení životního prostředí dopravou?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • město má plán snižování emisí a imisí, který zahrnuje rovněž oblast dopravy
 • Každý velký dopravní projekt je dle zákona podroben hodnocení vlivů na životní prostředí ( např. stavba Přeložka I/15, kde ŘSD zpracovalo dokumentaci EIA)
 • dochází rovněž k pravidelnému měření imisí - pravidelně se měří všechny významné znečišťující látky (NOx, SOx, PM10 ad.)
 • v současnosti nejsou prováděna speciální měření pro oblast dopravy a jejího vlivu na životní prostředí;
 • měření budou rovněž prováděna v rámci zpracování Plánu udržitelné mobility;
 • celkové měření emisí (tedy vč. dopravy) vybraných polutantů je prováděno dlouhodobě OŽP
 • dokumenty na OŽP
+1

Město dlouhodobě sleduje kvalitu ovzduší prostřednictvím pravidelného monitoringu významných znečiťujících látek. Velké dopravní projekty jsou podrobovány hodnocení EIA. Speciální měření emisí z doopravy není prováděno

4.5.3 Jaká je časová představa o řešení dopravních problémů např. v revizi akčního plánu nebo strategie?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • realizace dokončení komunikace od nového mostu II/247 Přivaděč k průmyslovým zónám Prosmyky Litoměřice v termínu do roku 2018
 • realizace přeložky I/15 - východní obchvat. Jedná se o investici MD- ŘSD do roku 2020
 • další problémové oblasti jsou řešeny dle jejich naléhavosti a socioekonomického a environmentálních dopadů v závislosti na dostupných financích v rozpočtu města či externích zdrojích
 • město spolupracuje s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje, KÚ ÚK a ŘSD na přípravou těchto staveb. Jednání nabývají na významu spojením s okolnimi obcemi - je vytvářen větší tlak na příslušné instituce.B22
+1

Město má definované priority ve Strategickém plánu rozvoje města a realizuje opatření dle dostupných financí.

4.5.4* Má obec problémy s vlivem hluku na životní prostředí obyvatel? Došlo ke snížení hluku ve sledovaných lokalitách? Jaká preventivní a ochranná opatření obec činí, případně o jakých opatřeních vyjednává?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
 • město obecně nemá problém s hlukem z dopravy, a proto nerealizuje protihluková opatření; jediná protihluková opatření byla realizována na novém mostě gen. Chábery (invetice Ústeckého kraje)
 • jediným větším zdrojem hluku je železnice (Ústí - Lysá n. L.)
+1

Město nemá problémy s hlukem z dopravy.

4.5.5* Další informace k tématu
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Proveden dotazníkový průzkum v rámci standardizované metodiky ECI indikátorů - A3 Mobilita a místní přeprava cestujících. Výsledky jsou zveřejněny na webových stránkách města. Ke způsobu cesty respondenti do dotazníku zaznamenávali, jaký ze sedmi možných způsobů dopravy ve sledovaný den využili. Z výsledků vyplývá, že největší podíl cest byl uskutečněn pěšky (41,6 %). Druhým nejčastějším způsobem přepravy je cesta automobilem (35,1 %), dále na kole (12,9 %) a hromadnou dopravou (autobusem, vlakem) (9,5 %). Minimální podíl počtu cest byl tvořen cestami na motocyklu (1,0 %).

 

Pravidelně je prováděno měření ovzduší - výsledky jsou zveřejněny na webu - http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/mereni-ovzdusi-v-chrudimi.html

V roce 2015 a 2016 byla provedena měření hluku.

 

 • 4.2.D Mobilita a místní přeprava cestujících

ANO

Sebehodnocení +1?

Proveden dotazníkový průzkum v rámci standardizované metodiky ECI indikátorů - A3 Mobilita a místní přeprava cestujících. Výsledky jsou zveřejněny na webových stránkách města.

Hodnocení oponenta +1?
Od posledního zjišťování došlo v oblasti modal split k posunu směrem k většímu rozšíření pěší a cyklistické dopravy a to na úkor individuální, ale také hromadné dopravy.

5 Zdraví

5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Sebehodnocení +1?
Hodnocení oponenta 0?
Chrudim má zpracované všechny potřebné strategické dokumenty,avšak při návštěvě ve městě nebylo doloženo, že došlo k pozitivnímu posunu při využívání těchto materiálů při tvorbě zdravotní politiky města. V oblasti integrace zdravotních hledisek do strategického plánování a rozhodování je v Chrudimi situace dobrá a stabilní, ale nedošlo k pozitivnímu vývoji a zlepšení.
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení realizátora MA21 Hodnocení oponenta
5.1.1 Dochází k systematickému plánování zdravotních služeb v souvislosti s problémy zdraví obyvatel ve městě?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město plynule přechází na systematické plánování v oblasti zdraví na základě zpracovaných dokumentů a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných projednání a komunitního plánování - https://www.dataplan.info/cz/chrudim/ocima-lidi/planovani-s-verejnosti/komunitni-plan-zdravi-a-kvality-zivota-chrudim-2015-2016.

Poprvé byl zdravotní stav obyvatel zanalyzován v roce 2007, kdy vznikla dle metodiky MZČR a NSZM ČR ve spolupráci s KHS a ZÚ Analýza zdravotního stavu obyvatel města Chrudim - 2007. http://www.chrudim.eu/public/File/profil_zdravi_2007.pdf

Tento materiál byl prvním dokumentem, který se věnoval zdravotnímu stavu obyvatelstva města Chrudim. K jeho posouzení v kontextu regionu Chrudimska, celého Pardubického kraje i celé České republiky byla využita data získaná z ÚZIS Praha i z krajského pracoviště Pardubice. Doplňující informace byly získány z Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích. Na Profil zdraví následně navázalo zpracování a realizace Zdravotního plánu města, který určuje dlouhodobé priority města Chrudim v oblasti podpory zdraví a zlepšování zdravotního stavu obyvatel města.

Analýza zdravotního stavu obyvatel v roce 2014 byla vypracována SZÚ. Jedná se o druhou část analýzy zdravotních ukazatelů pro město Chrudim. Oproti první analýze je především rozšířeno období dostupnosti dat přímo pro samotné město, bude tedy snazší rozpoznat eventuelní změny v trendech vývoje ukazatelů. Samozřejmě je vývoj doplněn o další roky, poslední analyzovaná data jsou z roku 2012. Předkládaný text navazuje na první analýzu a je její nedílnou součástí. http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/analyza_zdravotniho_stavu_chrudim_2015.pdf

Na základě tohoto dokumentu proběhla v pracovní skupině pro Zdravotní plán aktualizace Zdravotního plánu města Chrudim na roky 2015 – 2018 https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/koncepce/zdravotni-plan-mesta-chrudim-2015-2018?typ=struktura .

Priority stanovené ve Zdravotním plánu byly konzultovány i v Komisi sociální a zdravotní, která je z 90% tvořena lékaři.

Tento Zdravotní plán je schválen ZM, je pravidelně v pracovní skupině vyhodnocován.  Jsou nastaveny komunitní indikátory. Je stanoven optimální směr, zodpovědná osoba a popis indikátoru.

Řešení problémů prolíná Komunitním Plánem zdraví a kvality života a Komunitním plánem sociálních služeb.

https://www.dataplan.info/cz/chrudim/ocima-lidi/planovani-s-verejnosti/komunitni-plan-zdravi-a-kvality-zivota-chrudim-2015-2016

https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/koncepce/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-ve-meste-chrudim-2012-2015

Při komunitním plánování se objevují i problémy, které nejsou v pravomoci města. Tyto jsou řešeny ve spolupráci s Pardubickým krajem.

V roce 2015 byla Univerzitou Palackého, katedrou Rekreologie provedena studie podle metody HBSC zaměřená na zdraví a životní styl dětí a školáků v Chrudimi. Pro školy, zastupitele, komise a pracovní skupiny byl připraven seminář, kde byly prezentovány výsledky.

http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vyzkumna-zprava-hbsc--chrudim--final.pdf

přílohy - Analýza zdavotního stavu obyvatel,  prezentace Zdravotnické ukazatele ve vztahu ke zdravotnímu plánu města Chrudimi a indikátory ke Zdravotnímu plánu

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci

Hodnota indikátoru:

Plánování zdravotních služeb v souvislosti s problémy ve městě probíhá. Je zahrnuto do komunitního plánování ve městě.

Sebehodnocení +1?

Město má zanalyzovaný stav zdravotního stavu obyvatel. S výsledky této analýzy pracuje ve svých strategických dokumentech. Tyto dokumenty vyhodnocuje i z hlediska dopadu na životní prostředí a zdraví.

Komunitní plán zdraví a kvality života - je vyhodnocován každoročně v rámci 10P. Prezentace s postupem řešení problému je dostupná na webových stránkách města.

Zdravotní plán je vyhodnocován sestavenou sadou indikátorů každý rok a jednou za tři roky předložen ZM společně s návrhem nového Zdravotního plánu .

Hodnocení oponenta 0?
Město má aktualizované strategické dokumenty pro oblast zdraví (Analýzu zdrav.stavu obyvatel, Zdravotní plán, Komunitní plán zdraví a kvality života a související dokumenty jako Kom.plán soc.služeb a další). Dokumenty jsou pro veřejnost dohledatelné na webu města.
Analýza zdrav.stavu obyvatel je zpracována v základní verzi, se stručným komentářem se základním hodnocením dat, grafy jsou bez tabulkové části. Je vcelku zjevné, že při zpracování tohoto materiálu neprobíhala komunikace mezi zpracovatelem Anlaýzy a zástupci města. Analýza v této podobě je podle mého názoru pro veřejnost, pro zastupitele a další vedoucí činitele ve městě nepříliš srozumitelná a není tak využit informační a osvětový potenciál, který tento materiál má.
Chrudim má aktualizovaný Zdravotní plán města. Vyhodnocování Zdrav.plánu není zcela v souladu s Metodikou NSZM pro Zdrav. plány. Dle sdělení zástupců města na návštěvě a dle textu auditu je Zdravotní plán vyhodnocován pravidelně v prac.skupině, kde také dochází k jeho aktualizaci.
Výsledky studie HBSC, byť prezentované na odborných fórech, nebyly dostatečně vytěženy pro tvorbu zdrav.politiky města.
V rámci Komunitního plánu zdraví a kvality života je prokazatelně pravidelně vyhodnocováno pouze Desatero problémů, vzešlé z Fóra zdravého města.Přetrvává situace, že jmenované strategické dokumenty jsou spíše deklarací, než nástrojem sloužícím ke konkrétnímu plánování.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Město plynule přechází na systematické plánování zdravotních služeb na základě zpracovaných dokumentů a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných fór a komunitního plánování.

Analýza zdravotního stavu obyvatel 2007

 • Město Litoměřice za podpory NSZM ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje nechalo v roce 2007 pro potřeby zdravotní politiky města zpracovat tzv. ,,Analýzu zdravotního stavu obyvatel“.
 • Analýza zdravotního stavu obyvatel města Litoměřice informuje o zdravotním stavu, vývoji, struktuře obyvatel města, střední délce života, úmrtnosti, nemocnosti, pracovní neschopnosti, počtu nemocí z povolání, incidenci novotvarů a o infekčních onemocněních ve městě Litoměřice.
 • Analýza byla zpracována na základě dat poskytnutých Českým statistickým úřadem, Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR a Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem a na jejím základě vznikl v roce 2008 Zdravotní plán města Litoměřice. viz příloha 1: Analýza zdravotního stavu 2007

Analýza zdravotního stavu obyvatel 2014

V roce 2014 byla vypracována KHS ÚK druhá Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Litoměřic. Došlo k porovnání vývoje od roku 2007 vzhledem k úrovni ČR a Ústeckého kraje. Na základě této analýzy došlo k přípravě aktualizace Zdravotního plánu z roku 2008.

viz příloha 2: Analýza zdravotního stavu 2014
Analýzy zdravotního stavu obyvatel Litoměřic jsou přístupné na webu:
http://zdravemesto.litomerice.cz/dokumenty/ostatni/103-analyza-zdravotniho-stavu-obyvatel.html

Komunitní plánování sociálních služeb

Problematikou oblasti zdraví se zabývá také zdravotní a sociální komise a úsek komunitního plánování sociálních služeb při Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Město komunitně plánuje od roku 2004. Za dobu trvání komunitního plánování se podařilo rozvinout širokou síť služeb sociálních a souvisejících. Město získalo v roce 2013 ocenění za dlouholetou podporu sociálních služeb . Cenu Ď.

4. Komunitní plán soc. služeb přílohou č. 3
Na webu http://komplan.litomerice.cz/ je přehled komunitního plánování v Litoměřicích.

Plánování s veřejností

Oblast zdraví je součástí aktivit Zdravého města a MA21. Každoročně je problematika zdraví projednávána s veřejností na diskuzním fóru Desatero problémů Litoměřic, kde jednu z osmi sekcí tvoří sociální oblast a zdravotnictví.

Problémy se zdravotní tématikou, které se objevily na veřejných fórech v minulých letech jako TOP 10P jsou následující:
2013 - Zřídit zubní pohotovost
2012 - Zachovat počet současných oddělení městské nemocnice
Vybudovat multigenerační a odpočinkové zóny
2011 – Zachování mamografického pracoviště

více info na: http://zdravemesto.litomerice.cz/forum-desatero-problem.html

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci
Hodnota indikátoru 5.1.A:

ANO

+1

Dochází k plynulému zlepšování stavu, tj. integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování ve městě na základě Analýzy zdravotního stavu obyvatel a Zdravotního plánu města.

5.1.2 Zabývá se město zdravím a dopadem na zdraví ve svých strategiích?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Strategické dokumenty zpracované pro potřeby města – Územní plán – je posouzen z hlediska SEA. Problematika zdraví je poté integrována do nového Strategického plánu pro udržitelný rozvoj města, který je posouzen také z hlediska SEA – i ve vztahu ke zdraví. http://www.chrudim.eu/cs/download/upr/strategicke_dokumenty/sp_chrudim_sea_2015.pdf

V rámci hodnocení vlivů jednotlivých opatření - viz kapitola 6 - nebyly identifikovány žádné významnější negativní vlivy na lidské zdraví. Naopak u řady opatření se dají předpokládat potenciálně pozitivní vlivy na veřejné zdraví.

Speciální význam přičítám doporučenému opatření  B.2.4 Snižování negativního vlivu dopravy na životní prostředí - v případě působení silniční dopravy jde nejen o hluk, ale i dopravní zplodiny, bezpečnost apod. Realizace záměrů v této oblasti má potenciálně významný pozitivní vliv na zdraví a životní prostředí - komplexní.

Navržená opatření plně korelují s dlouhodobou snahou o integraci zdravotních hledisek do plánování a rozhodování města - systematickým zájmem o zdraví obyvatelstva.

V rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 byla zpracována Analýza zdravotního stavu obyvatel (dle stanovených odborných indikátorů) a data z této studie jsou využívána pro procesy rozhodování ve městě i jako podklad pro tvorbu strategických dokumentů města - mj. části STRATEGICKÉHO PLÁNU.

Strategický plán pro udržitelný rozvoj města Chrudim 2015 - 2030

Nový Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudim je připraven ke schválení na březnové ZM. Jeho hlavní vizí je Chrudim -  město s bohatou historií, vysokou kvalitou života, slibnou budoucností – udržitelné a zdravé město, kde stojí za to žít.

V tomto novém strategickém dokumentu je problematika zdraví zahrnuta do  Rozvojové oblasti C

Sociálně - společenská oblast (sociální oblast, zdraví, vzdělávání, kultura, sport, volnočasové aktivity). 

V oblasti je řešena jak problematika zdraví, tak i sociálních služeb – je třeba chápat zdraví jako komplexně. V opatřeních je zdraví řešeno v těchto bodech - C 3.1. – C 3.7. (příloha strategická mapa)

Zdraví je také součástí KPSS. Oblast prevence úrazů je řešena odbornou koncepcí – Bezpečná komunita.

V komunitním Plánu zdraví a kvality života, který je každoročně po veřejném projednání aktualizován, je řešena oblast zdraví v rámci následujících oblastí: 

B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL / ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

E. SOCIÁLNÍ OBLAST, BYDLENÍ, ZAMĚSTNANOST

F. SOCIÁLNĚ – PATOLOGICKÉ JEVY

https://www.dataplan.info/cz/chrudim/ocima-lidi/planovani-s-verejnosti/komunitni-plan-zdravi-a-kvality-zivota-chrudim-2015-2016

Komunitní plán sociálních služeb ve městě Chrudim 2016 - 2018

Zdravotní problémy jsou řešeny částečně také v rámci Komunitního plánování sociálních služeb. V lednu 2016 byl schválen Komunitní plán sociálních služeb ve městě Chrudim 2016 - 2018.

V rámci komunitního plánování se schází 3 pracovní skupiny:

1. skupina Oblast péče o osoby se zdravotním postižením  včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

2. skupina Oblast péče o rodinu, děti a mládež

3. skupina Oblast péče o osoby ohrožené závislostmi, nepřizpůsobivé, minority, osoby v krátkodobé sociální krizi, nezaměstnané

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů

Hodnota indikátoru:

ANO

 

Sebehodnocení +1?

Posuzovaná dokumentace v dostatečné míře respektuje cíle stanovené relevantními strategickými dokumenty. Návrhové lokality územního plánu lze, v případě uplatnění výše doporučených opatření, považovat z hlediska životního prostředí a vlivu na veřejné zdraví považovat za akceptovatelné.

Hodnocení oponenta 0?
Téma zdraví se objevuje ve všech příslušných strategických dokumentech. Výhrady jsou popsány v kap.5.1.1.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Město zohledňuje problematiku zdraví a dopadu na zdraví ve svých strategických dokumentech.

Strategický plán rozvoje města

V roce 2012 byl aktualizován Strategický plán rozvoje města Litoměřice (SPRM). Jednou z hlavních vizí SPRM je “Litoměřice – atraktivní město pro život všech generací, bydlení, práci I podnikání, město kultury, vzdělanosti, vědy I výzkumu, sportu, zdravého životního stylu a čistého životního prostředí.”

Oblast zdraví je součástí rozvojové oblasti “C” – Litoměřice zdravé město, město kultury, sportu a vzdělanosti (sociální oblast, zdraví, společenský život, vzdělávání)

Cíl C IV. – Cílem města je vytvořit podmínky pro kvalitní zdravotní péči a efektivní síť sociálních služeb, která bude odrážet aktuální potřeby obyvatel města. Bude optimalizováno řízení systému poskytovatelů sociálních služeb pomocí průběžně aktualizovaného komunitního plánu. Město si uvědomuje důležitost komunitního plánování a zapojení cílových skupin do procesu přípravy a realizace konkrétních produktů a opatření. Optimálním řešením této problematiky je zajistit kvalitně propojený a spolupracující systém zdravotní a sociální péče a komunitního plánování. Město se zaměří na vytváření a zlepšování podmínek pro seniory, zdravotně postižené a občany ohrožené sociálním vyloučením.

viz příloha 4: SPRM LTM
SPRM na webu: https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

Komunitní Plán zdraví a kvality života

V komunitním Plánu zdraví a kvality života, který je každoročně po fóru aktualizován, je řešena oblast zdraví v rámci oblasti D - Zdravý životní styl, zdravotní služby a dále v oblasti C - Sociální služby (senioři)

Komunitní Plán zdraví a kvality života na webu: https://www.dataplan.info/cz/litomerice/ocima-lidi/planovani-s-verejnosti/komunitni-plan-zdravi-a-kvality-zivota-litomerice-2014-2015?typ=struktura

Komunitní plán sociálních služeb

Zdravotní problémy jsou řešeny částečně také v rámci Komunitního plánování sociálních služeb. V roce 2014 vznikl již 4. Komunitní plán sociálních služeb (KPSŠ). Komunitně se v Litoměřicích plánuje již 10 let a zdravotní problémy řeší částečně 4. Komunitní plán sociálních služeb 2014 - 2017 (KPSS)

V rámci komunitního plánování se schází 4 pracovní skupiny:

 • 1. skupina sociální pomoci pro osoby se zdravotním postižení
 • 2. skupina pro seniory
 • 3. skupina pro osoby v krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny
 • 4. skupina pro rodinu, děti a mládež.

KPSS na webu: https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/4-KomunitniPlan.pdf

Koncepce rodinné politiky

V Koncepci rodinné politiky 2014 - 2019 je obsažena oblast zdraví v oblastech: 1.7 Služby pro rodiny – opatření 1.7. podpora zdravého životního stylu

viz příloha 5: Koncepce rodinné politiky na webu na: http://komplan.litomerice.cz/

Výzkumné zprávy ke koncepci sportu

V roce 2014 byly jako základ pro vytvoření koncepce sportu ve městě Litoměřice zpracovány Katedrou rekreologie FTK UP v Olomouci 2 výzkumné zprávy:

Ekonomická analýza financování municipálního sportu ve městě Litoměřice - příloha 6

Studie HBSC - Životní styl a zdraví dětí a školáků ve městě Litoměřice - příloha 7

Tato zpráva jsou volně přístupné na webu: http://zdravemesto.litomerice.cz/dokumenty/strategicke-dokumenty/626-koncepce-sportu.html

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů
Hodnota indikátoru 5.1.B:

ANO

+2

Problematika zdraví a dopadu na zdraví je součástí strategických dokumentů města. Zdravotní plán vychází ze Zdraví21/Zdraví2020

5.1.3 Má město zpracován přímo Zdravotní plán města?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Zdravotní plán představuje důležitou součást strategické dokumentace města. Jedná se o odborný dokument (koncepci), jehož cílem je nastavit základní systémový rámec v oblasti podpory zdraví obyvatel. Zdravotní plán navazuje na Zdraví 21 Zdraví 2020.

Zdravotní plán města Chrudim je zpracováván již od roku 2008. Od této doby probíhá pravidelně jeho aktualizace. Zdravotní plán je rozpracován ve struktuře - Priority (s ohledem na priority Zdraví 21 a Zdraví 2020), cíle, opatření a aktivity. Poslední verze Zdravotního plánu na období 2015 - 2018 byla schválena Zastupitelstvem města dne 18. 5. 2015.

příloha - Zdravotní plán města 2015 - 2018

https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/koncepce/zdravotni-plan-mesta-chrudim-2015-2018?typ=struktura

Na stanovené priority jsou navazovány opatření a konkrétní aktivity, které jsou dle možností provazovány s rozpočtem města. Tyto priority se také stávají tématy pro grantová témata Zdravého města a MA 21. Zde se naskýtá možnost pro podporu partnerských organizací, které se stávají realizátory dílčích akcí podporující zdravý životní styl.

Pro realizaci Zdravotního plánu je RM ustavena pracovní skupina pro Zdravotní plán. Ta je složena ze zástupců MěÚ, lékařů, ale i zástupců organizací, které uvádějí priority plánu do praxe. Tato skupina se schází cca 2 ročně, jinak dle potřeby. Připravuje aktualizaci plánu, vyhodnocuje indikátory a zabývá se i analýzou výsledků těchto nastavených indikátorů.

příloha - složení pracovní skupiny pro zdravotní plán města

Zdravotní plán je projednáván i v komisi sociálně zdravotní, která je tvořena převážně lékaři. Dochází zde i k rozboru výsledků analýz.

Sebehodnocení +1?

Zdravotní plán má město již od roku 2008. V roce 2015 zastupitelstvo města schválilo aktualizaci Zdravotního plánu. Do projednávání plánu je zapojena i odborná veřejnost.

Hodnocení oponenta 0?
Město má aktuální Zdravotní plán, který je v souhladu s rámcovými cíly Zdraví 2020/Zdraví 21. Výhrady jsou popsány v kap. 5.1.1. Situaci hodnotím jako srovnatelnou s rokem 2013.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Zdravotní plán města Litoměřice

V roce 2007 bylo město Litoměřice v rámci Projektu Zdravé město WHO vybráno Ministerstvem zdravotnictví ČR jako jedno z pilotních měst pro zpracování Zdravotního plánu města. Komise ZM a MA 21 (poradní orgán Rady Města Litoměřice) schválila dne 18. 6. 2007 zpracování první etapy „Zdravotního plánu“, tzv. Analýzy zdravotního stavu obyvatel. Analýza byla zpracována ve spolupráci s odbornými zdravotnickými institucemi – KHS, ZÚ, ÚZIS (autorizovanou osobou byli zástupci z KHS Ústí nad Labem- MUDr. Jozef Král, MUDr. Josef Trmal)

Analýza ZS 2007 přílohou 1

Na základě závěrů Analýzy zdravotního stavu obyvatel města Litoměřice byla zpracována odporným týmem (pracovní skupina ke Zdravotnímu plánu) základní struktura Zdravotního plánu, která definuje priority, oblasti vytipované ze Zdraví 21 - cíle, opatření a náměty. Tato struktura byla dolplněna komisí zdravotní a sociální při RM a poté finální podoba Zdravotního plánu byla schválena Radou města a 9. 4. 2015 Zastupitelstvem města. Vložena byla do informačního systému „Dataplán“ Zdravotní plány na webu:

https://www.dataplan.info/cz/litomerice/rozvojove-zamery/koncepce/zdravotni-plan-mesta-litomerice-2015-2020

TOP 3 zdravotní problémy

Minimálně jednou za rok se schází pracovní skupina ke Zdravotnímu plánu s cílem vytipovat tzv. „zdravotní 3P“ (3 problémy uvedené ve zdravotním plánu/negativní závěry analýzy), a to na další období – tří let, v rámci kterého se prioritně problémy budou řešit – např. během osvětových kampaní Dny Zdraví, Světový den bez tabáku, Dny bez úrazu.

Na období let 2009 – 2010 byly vybrány tyto 3 oblasti:
1.Bude podporován aktivní život seniorů (vč. fyzického a duševního zdraví)
2. Budou probíhat programy sexuální výchovy (vč. výchovy k odpovědnému rodičovství)
3. Bude podporována osvěta v oblasti kouření, drog a alkoholu všech věkových kategorií.

Na období let 2011-2014 byly vybrány TOP3:
1. Bude podporována výchova ke zdraví ve školách
2. Bude podpořena prevence cukrovky
3. Bude se snižovat hluková zátěž obyvatel města.

Na období 2015 – 2017 byly vybrány TOP3:
1. Bude se zvyšovat kvalita životního prostředí ve městě
2. Bude podporována výchova ke zdraví na školách
3. Bude zlepšováno duševní zdraví občanů

Aktualizace Zdravotního plánu 2015

V roce 2014 vypracoval MUDr. Trmal a MUDr. Král z KHS ÚK novou Analýzu a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Litoměřic. Na základě výsledků této analýzy a dokumentů Zdraví 21 a Zdraví 2020 byla pracovní skupinou ke zdravotnímu plánu připravena aktualizace Zdravotního plánu města Litoměřice. Tato aktualizace byla projednána komisí ZM a MA21 (15.12.2014), dále předložena komisi zdravotní a sociální.

Dne 9.4. 2015 byl aktualizovaný Zdravotní plán města Litoměřice 2015 – 2020 schválen Zastupitelstvu města a poté zanesen do Dataplánu.

https://www.dataplan.info/cz/litomerice/rozvojove-zamery/koncepce/zdravotni-plan-mesta-litomerice-2015-2020

+2
Město v roce 2007 zpracovalo Zdravotní plán města a 9.4.2015 zastupitelstvo města schválilo jeho aktualizaci.
5.1.4 Má municipalita vlastní dotační program na podporu aktivit Zdraví 21 / Zdraví 2020?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Problematiku zdraví můžeme najít ve  4 existujících dotačních titulech:

Grantový systém Zdravého města a MA 21 - příloha grantová témata 2016

Cílem grantového systému je podpora města Chrudim následujícím aktivitám:

Aktivity reagující na potřeby a problémy identifikované komunitním Plánem zdraví a kvality života Zdravého města Chrudim 

Aktivity reagující na problémy vzešlé z veřejného diskuzního fóra – „Desatero problémů města Chrudim"

Aktivity reagující na problémy vzešlé z mladého fóra - Desatero problémů města Chrudim očima mladé generace

Aktivity související s dalšími odbornými koncepcemi - např. Zdravotní plán, Bezpečná komunita apod.

Dotace ostatní – nezařaditelné mezi sport a kulturu

Dotace sportovní – podpora sportu pro registrované sportovce

Dotace přímé – především pro organizace působící v sociální sféře

http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/granty-zm.html

Sebehodnocení +1?

Oblast zdraví je součástí dotačních programů města Chrudimi, přičemž dochází k propojení a zvyšování efektivity působení na obyvatele.

Hodnocení oponenta +1?
Systém grantové podpory je v oblasti zdraví dobře nastavený a fungující, hodnotím jako stabilní.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Granty a dotace města

Město Litoměřice má nastaveno 6 dotačních titulů,. Oblast zdraví je součástí dotačních programů programů Zdravého města Litoměřice, odboru sociálních věcí a zdravotnictví a odboru školství, kultury, sportu a památkové péče.

Přehled dotačních titulů viz příloha 8: Granty a dotace města Litoměřice a na webu https://www.litomerice.cz/dotace-a-granty

přehled grantů udělovaných městem byl vydán i v tiskové pobobě, viz příloha č. 8: Granty a dotace Litoměřice

Interní grantový systém Zdravého města Litoměřice

Interní grantový systém Zdravého města Litoměřice - vychází z problémů z veřejných diskusních fór "Desatero problémů Litoměřic " a "Mladé fórum" , komunitního Plánu zdraví a kvality života - oblast D Zdravý životní styl, zdravotní služby a tématu stanoveného pro daný rok Komisí ZM a MA21

více na http://zdravemesto.litomerice.cz/granty-a-dotace/aktualni-info.html

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Program podpory zdravotních a sociálních aktivit pro občany města Litoměřice je jedním z dotačních titulů města

https://www.litomerice.cz/dotace-a-granty

Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

Oblast podpory organizacím pracujícím s dětmi a s mládeží - je jedním z dotačních titulů města

https://www.litomerice.cz/dotace-a-granty

+2

Oblast zdraví je součástí dotačních programů města Litoměřice, čímž dochází k propojení a zvyšování efektivity působení na obyvatele.

5.1.5 Plní a vyhodnocuje municipalita vybrané cíle Zdraví 21 / Zdraví 2020?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Cíle Zdraví 21 jsou provázány do realizace Zdravotního plánu. Je zde také soulad priorit města s Akčními plány v rámci implementace Národní strategie Zdraví 2020.

Realizované cíle Zdraví 21, na nichž spolupracujeme s partnery ZM a MA 21.

CÍL 3: ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA
CÍL 4: ZDRAVÍ MLADÝCH
CÍL 5: ZDRAVÉ STÁRNUTÍ
CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
CÍL 7: PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ
CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ
CÍL 9: SNÍŽENÍ VÝSKYTU PORANĚNÍ ZPŮSOBENÝCH NÁSILÍM A ÚRAZY
CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
CÍL 11: ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL
CÍL 12: SNÍŽIT ŠKODY ZPŮSOBENÉ ALKOHOLEM, DROGAMI A TABÁKEM
CÍL 13 - ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

Sebehodnocení +1?

Zdravotní plán města je koncipován na základě cílů Zdraví 21/Zdraví 2020.

Hodnocení oponenta +1?
Soulad s hodnocením města.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Cíle Zdraví 21/Zdraví 2020

Cíle Zdraví 21/Zdraví 2020 jsou provázány ve Zdravotním plánu Litoměřic následovně:.

Realizované cíle Zdraví 21:
Cíl 4: Zdraví mladých
Cíl 5: Zdravé stárnutí
Cíl 6: Zlepšení duševního zdraví - součástí aktualizované podoby ZP
Cíl 8: Snížení výskytu neinfekčních onemocnění
Cíl 10: Zdravé a bezpečné životní prostředí
Cíl 11: Zdravější životní styl
Cíl 12: Snížit škody způsobené alkoholem, drogami a tabákem
Cíl 13: Zdravé místní životní podmínky

+2

Zdravotní plán města je koncipován na základě cílů Zdraví 21/Zdraví 2020

5.1.6* Vyhodnocuje pravidelně municipalita plnění vybraných cílů Zdraví 21 / Zdraví 2020?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Vyhodnocování je prováděno pravidelně v pracovní skupině pro Zdravotní plán města, která je jmenovaná Radou města. Pracovní skupina je složena z odborníků – lékařů, KHS, ale i osob, které se zabývají prevencí obecně u různých cílových skupin. Probíhá pravidelně cca každý rok. Na základě vyhodnocení je pak aktualizován Zdravotní plán města Chrudim. V mezidobí plánu probíhá analýza výsledků, trendů. Na jejich základě se poté připravují akce, kampaně a dílčí projekty.

příloha - indikátory ke Zdravotnímu plánu města

Úrazy jsou vyhodnocovány v rámci komunitního projektu Bezpečná komunita.

http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/bezpecna-komunita.html

Sebehodnocení +1?

Vyhodnocování probíhá pravidelně v pracovní skupině pro Zdravotní plán. V letošním roce budeme mít už výsledky k porovnání.

Hodnocení oponenta +1?
Vyhodnocování pomocí systému indikátorů je přehledné pro pracovní skupinu, méně pro externí hodnotitele. Od posledního auditu došlo k posílení odborné složky týmu. Výhrady k systému hodnocení Zdravotního plánu jsou popsány v kap. 5.1.1.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Vyhodnocování je prováděno v pracovní skupině ke Zdravotnímu plánu a následně v komisi ZM a MA21., není doposud nastaven systém pravidelných kontrol a stanovení indikátorů plnění

0

vyhodnocování cílů Zdraví 21/Zdraví 2020 dochází společně s vyhodnocování TOP 3 zdravotních cílů

5.1.7* Další informace k tématu
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Dochází ke zlepšování situace, Pracovní skupina ke zdravotnímu plánu je složená z členů s odbornou kvalifikací. Město spolupracuje se zdravotními zařízeními v obci, s vysokými školami. Město spravuje městskou nemocnici jako svoji příspěvkovou organizaci.

Pracovní skupina ke Zdravotnímu plánu

Na městském úřadě neexistuje určený odbor, do jehož agendy by spadala problematika zdraví. . Problematikou zdraví se zabývá Pracovní skupina ke Zdravotnímu plánu, jejímiž členy jsou zástupci Komise Zdravého města a MA21, Komise zdravotní a sociální, ředitel Městské nemocnice, zástupci KHS ÚK, vedoucí odboru školství, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, lékaři. Skupina má 15 členů, z toho 7 lékařů, schází se 1 -2 x ročně a vyhodnocuje úkoly vyplývající ze Zdravotního plánu, stanovuje TOP 3 zdravotní problémy na tříleté období. Práci skupiny koordinuje koordinátor ZM a MA21.

Aktuální složení Pracovní skupiny ke Zdravotnímu plánu schválila RM dne 22.5.2014. a seznam členů skupiny je přílohou č.9: Pracovní skupina ZP

 • 5.1.C Kompetence města (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel
Hodnota indikátoru 5.1.C:

ANO

+1

Při Komisi ZM a MA21 pracuje pracovní skupina ke Zdravotnímu plánu, která definuje TOP zdravotní problémy, stanovuje opatření k jejich zlepšení a stav vyhodnocuje (prozatím ústně)

5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Sebehodnocení +1?

Město Chrudim zná ukazatele zdravotního stavu obyvatel a přihlíží k výsledkům z monitoringu ve strategickém plánování. Aktivně působí v oblasti osvěty veřejnosti se zaměřením na problémová témata vyplývající z dat o zdravotním stavu obyvatel Chrudimi. Podporuje preventivních aktivity dotačními prostředky dle stanovených priorit a též vytváří vlastní preventivní programy.

Zhodnocením dosavadního vývoje zdravotních ukazatelů je obtížné vymezit vliv aktivit obce na zdraví lidí, přesto lze poukázat na většinu pozitivních trendů o zdravotním stavu obyvatel města Chrudimi. Zdravotní ukazatele obyvatel na území ORP Chrudim vykazují ve většině případů lepší dlouhodobé hodnoty, než jsou průměrné hodnoty těchto ukazatelů v ČR (incidence nádorů, sexuálně přenosných onemocnění, celková úmrtnost).

Na zřetel bereme zvyšující se počet onemocnění diabetem a alergiemi, který však kopíruje celorepublikově vzrůstající trendy.

Zvláště zvýšenou pozornost zaslouží nárůst incidence hospitalizací pro nádory u mladých lidí do 24 let patrný od roku 2009 (nadprůměrně více než v ČR).

 

 

Hodnocení oponenta +1?
Tuto oblast vnímám jako tradičně silnou stránku města. Od r. 2013 dochází ke kontinuálnímu zlepšení, město zohlednilo připomínky posledního auditu v této oblasti.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015
Celkové hodnocení oblasti 5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

Dny zdraví - počet akcí

Snahou města je zapojit do preventivních programů všechny věkové skupiny. Jsou zajištěny programy pro matky s dětmi, MŠ, ZŠ, SŠ, veřejnost I seniory.

Kampaň Dny zdraví - počet akcí:
(2011 – 25 akcí,2012 – 29 akcí, 2013 – 23 akcí, 2014 – 29 akcí)

Akce na podporu zdraví se konají i v průběhu roku (cca dalších 5 akcí)

Kampaň Národní dny bez úrazů - Každoročně 5 – 6 akcí
(účast cca 1500 osob)

Počet osob účastnících se preventivních akcí se meziročně zvyšuje.

Kvantifikovaný počet dle prezenčních listin lze uvést u akce Bezplatné měření zdravotních činitelů na KHS (2012 – 196 osob, 2013 –268 osob, 2014 – 273 osob)

Také počet spolupracujících subjektů je vysoký Např. při kampani Dny zdraví bylo zapojeno v roce 2012 – 18 organizací, v roce 2013 - 18 organizací, 2014 – 18 organizací)

+2

jsou zajišťovány programy pro matky s dětmi, MŠ, ZŠ, SŠ, veřejnost I seniory. Spolupracující počet subjektů v rámci kampaně Dny zdraví dosáhl v posledních letech počtu 18.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení realizátora MA21 Hodnocení oponenta
5.2.1 Jaká je spolupráce vládních a nevládních organizací v regionu, které se zabývají podporou zdraví, se samosprávou?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Vládní i nevládní organizace spolupracují se samosprávou aktivně a ve velké míře se podílí na podpoře zdraví a zdravého životního stylu všech generací. Bývají partnery města při pořádaných akcí pro veřejnost.

Od vstupu do NSZM se spolupráce NNO se samosprávou pozitivně vyvíjí, organizace participují na akcích pořádaných městem a naopak město organizace podporuje v rozvoji jejich aktivit, které přispívají k podpoře zdraví.

Organizace jsou podporované i přímo z rozpočtu města (v případě příspěvkových organizací a obchodních společností) nebo prostřednictvím dotací a grantů.

Akce jsou pravidelně připravované ve spolupráci s partnery a NNO, které město podporuje.

příloha - závěrečné zprávy z kampaní http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/akce-a-osvetove-kampane.html

Je třeba dále rozvíjet spolupráci s podnikateli (Burza Filantropie apod.)

 • 5.2.E Podpora NNO a dalších organizací zabývajících se zdravím

Organizace jsou podporované i přímo z rozpočtu města (v případě příspěvkových organizací a obchodních společností) nebo NNO a školy prostřednictvím dotací a grantů.

Školy podporijící zdraví získávají finanční podporu v rámci položky rozpočtu ZM a MA 21.

Sebehodnocení +1?

Organizace jsou podporované i přímo z rozpočtu města (v případě příspěvkových organizací a obchodních společností) nebo NNO a školy prostřednictvím dotací a grantů.

Akce jsou pravidelně připravované ve spolupráci s partnery a NNO, které město podporuje.

Hodnocení oponenta +1?
Souvisí s předchozí otázkou. Systém spolupráce vidím jako dlouhodobě fungující, s pozitivním vývojem.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Vládní i nevládní organizace spolupracují se samosprávou aktivně a ve velké míře se podílí na podpoře zdraví a zdravého životního stylu všech generací.

Od vstupu do NSZM se spolupráce NNO se samosprávou pozitivně vyvíjí, organizace participují na akcích pořádaných městem a naopak město organizace podporuje v rozvoji jejich aktivit, které přispívají k podpoře zdraví.

Organizace podporované přímo z rozpočtu města:

Farní Charita
knihovna KHM
DDM Rozmarýn
Městská sportovní zařízení

Další forma podpory jsou granty a dotace udělované městem Litoměřice a příspěvky na aktivity spojené se zdravím a zdravým životním stylem.
viz. 5.1. Granty a dotace města

Městská nemocnice je příspěvkovou organizací města Spolupracující příspěvkové organizace jsou 7 základních a 11 mateřských škol, 4 střední školy v Litoměřicích

 • 5.2.E Podpora NNO a dalších organizací zabývajících se zdravím
Hodnota indikátoru 5.2.E:

ANO

+2

Trend participace NNO v oblasti zdraví a sociální problematiky je vzrůstající.

5.2.2 V jakém rozsahu a s jakým ohlasem jsou pořádány preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Příprava osvětových kampaní probíhá na koordinačních schůzkách společně s partnery ZM a MA 21.

Každý rok bývají ve spolupráci s partnery připraveny následující kampaně:

Den Země, Světový den bez tabáku, Týden pro fairtrade a Férový piknik, Národní dny bez úrazů, Dny zdraví, Biojarmark, Evropský týden mobility a Evropský den bez aut. Jsou připravovány pro široké spektrum cílových skupin. Každá tato kampaň v sobě zahrnuje další dílčí aktivity, které jsou garantovány našimi partnery. Akce pořádané v rámci Dnů zdraví jsou zaměřené na aktuální priority, které vyplývající ze Zdravotního plánu města.

V roce 2015 byla připravena pro ZŠ akce s názvem „Učíme se zdravě žít“, která vycházela ze zpracované studie HBSC.

Nově byla do programu akcí zařazena Roadshow k prevenci rakoviny, která proběhla v areálu Chrudimské nemocnice.

Více na: http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/akce-a-osvetove-kampane.html

V rámci průzkumu spokojenosti obyvatel jsme hodnotili i kvalitu osvětových kampaní – tak, jak to vnímají dotazovaní.

Dotazovaní měli rovněž uvést spokojenost s kvalitou osvětových kampaní, které se pravidelně konají ve městě. Nejvíce jsou spokojeni s kvalitou kampaně Biojarmark a Dny zdraví. Obecně lze říci, že respondenti jsou spokojeni s kvalitou všech pořádaných osvětových kampaní ve městě. Stejně tak tomu bylo v roce 2011, kdy byla otázka osvětových kampaní ve městě začleněna do dotazníku prvně.

http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vysledky_a1_chrudim_2015.pdf

Počty účastníků jednotlivých kampaní jsou zachyceny ve výroční zprávě Zdravého města a MA 21.

http://www.chrudim.eu/cs/download/upr/pelmel/vyrocni_zprava_zm_ma21_chrudim.pdf

http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/upr_vyrocni_zprava_zm_ma21_chrudim_2014.pdf

Velkou oblastí je i realizace projektů podporující zdraví, které řešíme také ve spolupráci s partnery – jak školami mateřského i základního školství, tak i patřičnými NNO. Zpočátku byly školy podpořeny ze strany města při proškolování, aplikaci metodik a byly vybaveny potřebnými pomůckami. V současné době jsou tyto programy již zahrnuty do vzdělávacích plánů škol dle potřeby.

Na základě výsledků zpracované studie dle HBSC o Zdraví a životním stylu školáků byla pracovní skupinou připravena akce Učíme se zdravě žít. Akce byla zaměřena na podporu zdravého životního stylu a opírala se o výsledky studie "O zdraví a životním stylu dětí a školáků z chrudimských základních škol", kterou zpracovala Univerzita Palackého v Olomouci a metodicky byla řešena podle metody HBSC. Připraveny byly workshopy zaměřené na prevenci závislostí - kouření, požívání alkoholu či drog, prevenci úrazů - ošetření drobných poranění či poskytování první pomoci, zásady zdravého stravování a pohybové aktivity - koloběžkování, kruhový trénink a lanové aktivity zaměřené na týmovou spolupráci. Workshopy na jednotlivých stanovištích zajišťovali odborní lektoři. Se zajištěním programu pomáhali i dobrovolníci. Akce proběhla za podpory Programu švýcarsko-české spolupráce.https://www.facebook.com/media/set/?set=a.865102310209622.1073741853.588630844523438&type=3

S výsledky studie, kterou pro město vypracovala Univerzita Palackého v Olomouc byli na semináři seznámeni ředitelé a pedagogové základních škol v Chrudimi, zastupitelé města či členové odborných pracovních skupin či komisích Rady města.

Fotodokumentace k uskutečněným akcím:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.918138514906001.1073741857.588630844523438&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.910009819052204.1073741856.588630844523438&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.865102310209622.1073741853.588630844523438&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.858424177544102.1073741852.588630844523438&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.746771425376045.1073741848.588630844523438&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.740159756037212.1073741847.588630844523438&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.733977269988794.1073741846.588630844523438&type=3

Video:

http://www.chrudim.tv/video_1197.html

 • 5.2.A Preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu

Hodnota indikátoru:
2012:6 osvětových akcí

2013: 6

2014: 6

2015: 7

 

Sebehodnocení +1?

Počet akcí na podporu zdraví od roku 2002 stoupá, stejně jako počet zapojených organizací a účastníků akcí. Počet osob bývá měřen někdy počtem registrovaných účastníků, někdy kvalifikovaným odhadem. V roce 2015 došlo k nárůstu - byla pořádána akce Učíme se zdravě žít.

Hodnocení oponenta +1?
Rozsah kampaní a akcí pro podporu zdraví je pestrý, město se snaží o zlepšování nabídky a o pokrytí aktuálních témat.Je snaha o základní vyhodnocení efektivity akcí, kritérii jsou především počty účastníků a dotazníková šetření spokojenosti. Zde je prostor pro zlepšení metod evaluace. Realizace aktivit je široce zdokumentována, dokumentace je k dispozici i na sociálních sítích.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Kampaně ZM

Město Litoměřice v rámci aktivit Zdravého města organizuje během roku několik akcí zaměřených na podporu zdraví, zdravého životního stylu, nekuřáctví, pohybu, prevence úrazů apod. Příprava osvětových kampaní probíhá v koordinaci společně s partnery ZM.

Každý rok bývají ve spolupráci s partnery připraveny následující kampaně:

Den Země, Světový den bez tabáku, Národní dny bez úrazu, 30 dní pro neziskový sektor, Dny zdraví, Férová snídaně, Evropský týden mobility.

Akce v rámci kampaní jsou organizovány pro široké spektrum cílových skupin a každá v sobě zahrnuje dílčí aktivity, které jsou garantovány našimi partnery. Akce v rámci kampaně Dny zdraví jsou zaměřené na aktuální TOP3 zdravotní problémy vyplývající ze zdravotního plánu.

Dny zdraví

V rámci kampaně Dny zdraví informujeme širokou veřejnost města o tom, jak správně pečovat o své zdraví, jak je možné předcházet zdravotním potížím a zároveň jim také jsou nabídnuty aktivity, které dlouhodobě přispívají k jejich fyzické i duševní pohodě.

Plakát kampaně Dny zdraví 2014 přílohou č.10.

Probíhají například následující akce:

 • Bezplatné měření zdravotních činitelů na KHS (2012 – 196 osob, 2013 –268 osob, 2014 – 273 osob), reportáž viz https://www.youtube.com/watch?v=IB86xb2x76w
 • výstavy, přednášky a besedy pro různé věkové kategorie obyvatel města (zejména pro žáky základních škol a studenty středních škol)
 • osvětové akce pořádané partnery

Počet občanů, kteří se zapojují do kampaní se rok od roku zvyšuje, Snažíme se, aby byla nabídka pro všechny cílové skupiny atraktivní a zároveň odpovídala cíl: zlepšení zdraví podpora zdravého životního stylu našich občanů.

Kampaň Dny zdraví
(2011 – 25 akcí, 2012 – 29 akcí, 2013 – 23 akcí, 2014 – 29 akcí)

Akce na podporu zdraví se konají i v průběhu roku (cca dalších 5 akcí)
Více o kampani na: https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2082165t

Kulatý stůl zdravé stravování

Tradiční kampaně se snažíme inovovat a přizpůsobovat aktuálním problémům.

Např. V roce 2013 jsme se v rámci TOP3 zdravotních problémů více zabývali problematikou stravování doma I ve školní jídelně viz. kulatý stůl ke stravování zápis: http://zdravemesto.litomerice.cz//images/stories/file/Kulaty_stul_zdrave_stravovani_zapis.pdf
reportáž: https://www.youtube.com/watch?v=9A3HtTgsUUE

Sportovní jarmark

v roce 2014 proběhl 1. Sportovní jarmark - ukázky a prezentace sportovních oddílů k propogaci aktivního využívání volného času a zapojení dětí do sportovních oddílů. Na jednom místě se prezentovalo 30 klubů- viz reportáž https://www.youtube.com/watch?v=zUsCOrqqW_Y

Kulinářská soutěž S jídlem si nehrajem

V roce 2014 proběhla ve spolupráci s výživovou terapeutkou Kulinářská soutěž škol zaměřená na zdravou výživu reportáž viz: https://www.youtube.com/watch?v=9A3HtTgsUUE
Součástí akce byly i přednášky na školách a beseda pro rodiče v místní knihovně, vše zaměřeno na zdravé stravování

Roadshow k prevenci rakoviny

V návaznosti na zdravotní plán proběhla 12.3.2015 roadshow k prevenci rakoviny podpořená MZ

reportáž upoutávka před akcí na: https://www.youtube.com/watch?v=2e2etMwh1Hs

reportáž z akce: https://www.youtube.com/watch?v=UVbE4wB5HP8

Více o kampani na: https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2082165t

Zdravé zoubky

Město obnovilo program Zdravé zoubky, kde spoupracuje s dentální preventiskou, která program o správném způsobu ústní hygieny a zdravého stravování provádí u předškoláků v litoměřických mateřských školách.

Reportáž na https://www.youtube.com/watch?v=GWk_uWA28HE

Světový den bez tabáku

Problematika kouření a jeho prevence je v Litoměřicích masivněji zaměřena na mladou generaci. V rámci osvětové kampaně probíhají preventivní programy, kterých se účastní odborníci a jsou určeny pro žáky základních škol a studenty středních škol. Důležitost preventivních opatření je zaměřena na eliminaci známých a ovlivnitelných rizik aktivního I pasivního kouření.

 • Probíhá pravidelná spolupráce se školami při preventivních programech "Moderní je nekouřit" vedenými MUDr. Kubátem z městské nemocnice a A. Kuldovou ze Společnosti pro rodinu a sexuální výchovu
 • Do programů se zapojila i Doc. MUDr. Eva Králíková s přednáškou o kouření v roce 2014 i 2014, reportáž na: https://www.youtube.com/watch?v=RMyBg5L0huw
 • 19.2. 2014 proběhla v LTM konference se zdravotní tématikou pro metodiky škol (účast MUDr. Nejedlá ze SZÚ blíže o akci viz příloha 11: Tabák 2014
 • výstava s názvem Moderní je nekouřit - vytvořili studenti ŠŠ Litoměřice(2013)
 • program pro školy Dětského zastupitelstva (2012)

Více informací https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=rkC

30 dní pro neziskový sektor

Při kampani se zaměřujeme v posledních letech na skupinu aktivních seniorů a rodin s dětmi.

V roce 2013 a 2014 proběhly akce " Místa v Litoměřicích přátelská seniorům (2013 jsme získali razítko Dobrá praxe) - viz příloha 12: Senioři plakát

https://www.youtube.com/watch?v=E_-sQpmZylI

2014 - akce "Místa v Litoměřicích přátelská rodinám" http://zdravemesto.litomerice.cz//images/stories/file/30_dni_pro_NS/Zapis_30NS_2014.pdf

Národní dny bez úrazu

Během kampaně Národní dny bez úrazu jsou pořádány akce zejména pro děti předškolního a školního věku. Jedná se o nejrozsáhlejší kampaň zaměřenou na prevenci úrazů v Litoměřicích, která probíhá od dubna do října – je organizováno 6 akcí (každoroční účast kampaně cca 1600 osob).

Informace o kampani: https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=rkD

Plakát kampaně NDBU 2015 přílohou č. 13

reportáž na: https://www.youtube.com/watch?v=U95J3H0uiHU

Evropský týden mobility

Kampaň zahrnuje akce na podporu pohybových aktivit pro všechny věkové kategorie: běh, cyklistika, Nordic walking

přílohou č.14 plakát ETM 2014

více informací o kampani na: https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2082081t

reportáž na: https://www.youtube.com/watch?v=Oyy0d-TTkzk

 • 5.2.A Preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu
Hodnota indikátoru 5.2.A:

29 (v rámci Dnů zdraví)
(zdroj je počet akcí v rámci kampaně Dny zdraví)

+2

Počet akcí na podporu zdraví od roku 2002 konstantně stoupá, stejně jako počet zapojených organizací a účastníků akcí.. Počet osob se měří u vybraných akcí. Vzhledem k tomu, že se počet zúčastněných zvyšuje, lze usuzovat na to, že je ohlas pozitivní.

5.2.3 Jaké aktivity na podporu nekouření město podporuje/organizuje a kolik se ve městě nachází nekuřáckých provozoven (částečně oddělené, celé)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21, připravilo projekt s názvem „Nekuřácké provozovny ve městě Chrudim“. Ten reaguje především na jeden z bodů Desatera problémů města Chrudim očima mladé generace (Zvýšit počet nekuřáckých zařízení).

Cílem projektu Nekuřácké provozovny je certifikovat a označit provozovny, které vytvoří místo ve svém zařízení, kde budou občané chráněni před vlivy pasivního kouření – vymezí minimálně samostatnou místnost určenou výhradně nekuřákům po celou dobu provozu, do které je zajištěn přístup přes nekuřácké prostředí.

 

Do projektu se v roce 2010 přihlásilo 13 zařízení. Po zhodnocení stanovených podmínek odbornou komisí složenou ze zástupců Krajské hygienické stanice, Městské policie a Městského úřadu v Chrudimi, bylo nakonec certifikováno 9 z nich, 5 z nich je zcela nekuřáckých. Komise posuzovala označení kuřáckých a nekuřáckých prostor, skutečný stav, kde se smí a nesmí kouřit, možnost odvětrávání a celkový přístup provozovatele k projektu.

V roce 2012 se v rámci druhého kola tohoto projektu přihlásilo 8 zařízení. Po zhodnocení stanovených podmínek odbornou komisí složenou ze zástupců Krajské hygienické stanice, Městské policie, Městského úřadu Chrudim, Mama klubu a Studentského parlamentu, prošla certifikací všechna zařízení.

Komise posuzovala označení kuřáckých a nekuřáckých prostor, skutečný stav, kde se smí a nesmí kouřit, možnost odvětrávání a celkový přístup provozovatele k projektu. Všechna zařízení jsou nyní zcela nekuřácká.

V rámci Světového dne bez tabáku 31. 5. slavnostně předal starosta města Chrudim Petr Řezníček zástupcům těchto provozoven certifikát „Nekuřácký prostor“ spolu se samolepkou, která označuje jednotně všechna tato zařízení.

Certifikovaná zařízení v roce 2010:

 • Kavárna „V Mraveništi“
 • Restaurace „ U Kapličky
 • Pizzerie Pod letištěm Chrudim
 • Restaurace Bohemia a Cukrárna u Myšáka
 • Čajovna Lůna
 • Restaurant Neuperský dvůr
 • Pizzerie U žíznivého mnicha v Hrochově Týnci
 • Farma Slunečný Dvůr spol.s.r.o.

Certifikovaná zařízení v roce 2012:

 • Cukrárna Alena
 • HOTEL RESTAURANT FORTNA
 • Jídelna – KRUH ZDRAVÍ
 • Cukrárna – kavárna Melvin
 • Obchod MLSNÝ PECIVÁL – ČAJ & KÁVA & ČOKOLÁDA
 • Duhová kavárna Momo Chrudim, o. p. s.
 • Pension a Café Polosport
 • Restaurace Tlustá Matylda

V současné době máme v Chrudimi již 15 nekuřáckých provozoven s certifikátem města Chrudim (cukrárny, kavárny, restaurace, pizzerie, penziony, jídelny apod.).

http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/nekuracke-provozovny/nekuracke-provozovny.html
http://www.chrudim.tv/video_315.html
http://www.chrudim.tv/video_317.html

 • 5.2.D Aktivity na podporu nekuřáckého prostředí

Hodnota indikátoru:

V současné době máme v Chrudimi již 15 nekuřáckých provozoven s certifikátem města Chrudim (cukrárny, kavárny, restaurace, pizzerie, penziony, jídelny apod.).

Sebehodnocení +1?

Počet nekuřáckých provozoven ve městě v současné době klesá vlivem ukončených pronájmů. V roce 2016 budeme opět připravovat další kolo certifikace. 

Hodnocení oponenta 0?
Od posledního auditu v roce 2012 nedošlo v oblasti k rozvoji, jak dokazuje i text auditu. Vzhledem k připravovaným úpravám legislativy v této oblasti je sporné, zda má město realizovat další kolo certifikace nekuřáckých provozoven, spíše je vhodné zaměřit se na jinou formu podpory nekuřáckého veřejného prostoru.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Počet nekuřáckých provozoven se ve městě od roku 2006 zvyšuje, město v současné době provozovny certifikuje hvězdičkami.

Nekuřácké provozovny

Nekuřácké provozovny jsou ve městě od roku 2006. Roku 2009 došlo k první certifikaci nekuřáckých provozoven (počet nekuřáckých provozoven byl 14 - z toho 11 litoměřických , 6 je v provozu do dnešní doby). Od roku 2013 je možné získat certifikát ve 3 kategoriích :

1. Kategorie * (1 hvězda) – vymezena nekuřácká místnost uvnitř provozovny

2. Kategorie ** (2 hvězdy) – vnitřní prostory jsou plně nekuřácké, kouření je povoleno na venkovní předzahrádce

3. Kategorie *** (3 hvězdy) - plně nekuřácká provozovna (kouření je kromě vnitřních prostor zakázáno také na venkovní předzahrádce

V současné době je v Litoměřicích certifikováno 25 provozoven (3. Kategorie - 8, 2. Kategorie - 12, 1. Kategorie - 5)

Ukázka certifikátu přílohou č. 15.

Informace a seznam jednotlivých zařízeni jsou na webu ZM: http://zdravemesto.litomerice.cz/nekuacke-provozovny.html

Certifikáty Nekuřácká provozovna společně se samolepkou jsou předávány za účasti médií starostou města.

reportáž viz: https://www.youtube.com/watch?v=rXMA3Ilk9PI

Dětské zastupitelstvo každoročně kontroluje, zda je status nekuřácké provozovny dodržován.

 • 5.2.D Aktivity na podporu nekuřáckého prostředí
Hodnota indikátoru 5.2.D:

25

+2

Počet nekuřáckých provozoven ve městě se zvyšuje. Město nekuřácké podniky certifikuje.

5.2.4 Jaký je počet dětských hřišť a jak město podporuje pohybovou aktivitu dětí a mládeže?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim má celkem 60 hřišť. Z toho je 33 dětských hřišť (plocha o jednom či více herních prvků, jako je kolotoč, skluzavka, houpačka, pískoviště a pod. nebo plocha o jedné či více herních sestavách).

Z toho je 27 sportovních hřišť (plocha asfaltová, mlatová, antuková, pro kopanou, tenis, košíkovou, volejbal, nohejbal a pod.). Další možností je sportování na travnatých plochách.

Ze zákona č. 22/1997 Sb.,  nařízení vlády č. 173/1997 a ČSN EN 1176-1 až 1176/7, ČSN EN 1177 je odpovědný za provozování dětských a sportovních hřišť jejich vlastník, což je Město Chrudim.

Správu a údržbu dětských a sportovních hřišť v Chrudimi a místních částech zajišťuje úsek údržby zeleně Odboru investic města Chrudim.

V rámci komplexní správy a údržby hřišť je prováděna:

 1. Hlavní roční kontrola dětských a sportovních hřišť  1x za 12 měsíců
 2. Provozní kontrola  1x za 3 měsíce (4x za rok)
 3. Běžná vizuální kontrola je prováděna dle četnosti užívání hřišť od března do prosince, v rozsahu 1x za 1 až 3 týdny, (při rozsahu 1x za týden se jedná o cca 43 prohlídek /8 oblastí/za rok), (při rozsahu 1x za 2 týdny se jedná  o cca 21 prohlídek /7 oblastí/za rok), (při rozsahu 1x za 3 týdny se jedná  o cca 14 prohlídek /4 oblastí/za rok)
 4. Běžná údržba, včetně úklidu dětských a sportovních hřišť, je prováděna dle četnosti užívání hřišť, od března do prosince, v rozsahu 1x za 1 až 3 týdny, (při rozsahu 1x za týden se jedná o cca 45 prohlídek /8 oblastí/za rok, při rozsahu 1x za 2 týdny se jedná  o cca 22 prohlídek /7 oblastí/za rok, při rozsahu 1x za 3 týdny se jedná  o cca 15 prohlídek /4 oblastí/za rok)

 

V Rekreačních lesích Podhůra zajišťují správu a údržbu dětských a sportovních hřišť Městské lesy Chrudim s.r.o., a to na základě smlouvy o výpůjčce.

Rekonstrukce dětských hřišť probíhá za účasti veřejnosti.

 • 5.2.B Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých
Hodnota indikátoru:
60 hřišť
Sebehodnocení +1?

Dětských hřišť ve městě přibývá, dochází ke kontrole a dovybavení hřišť stávajících, v roce 2014 byly instalovány prvky pro seniory.

Je nutné dětská hřiště modernizovat a přizpůsobovat požadavkům občanů.

Hodnocení oponenta +1?
Stav i vývoj je pozitivní, souhlasím s hodnocením města. Při návštěvě ve městě bylo doloženo vedení veškeré potřebné dokumentace parků, dětských hřišť, případně prostorů pro neorganizovanou pohybovou aktivitu. Pro další období vidím prostor ke zlepšení při otevírání sportovních prostor škol (školních hřišť a zahrad mateřských škol) veřejnosti.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Kromě 49 hřišť ve správě města, jejichž počet přibývá, od roku 2003 funguje tzv. "správcovství" školních hřišť - zpřístupnění hřišť veřejnosti mimo dobu vyučování.

Dětská hřiště

V současné době spravuje město celkem 49 hřišť – 29 dětských s mobiliářem a 20 sportovních. Počet hřišť přibývá, průběžně se modernizují a doplňují novými prvky.

Všechna hřiště procházejí referenční odbornou technickou kontrolou dle ČSN EN 1176-7.

Na webu je možno najít aktuální mapu hřišť a sportovišť v Litoměřicích: http://radnice.litomerice.cz/mapa/

V roce 2014 se na Střeleckém ostrově v Litoměřicích rozšířilo hřiště pro děti a byly zde umístěny také cvičící prvky pro seniory. Instalace prvků proběhla se zapojením veřejnosti. Došlo tak k řešení problému z fóra 2012 – Vybudovat multigenerační a odpočinkovou zónu. Na tuto akci bylo vynaloženo z rozpočtu města 400 tis. Kč, na prvky pro seniory se podařilo získat dotaci ve výši 75 tis. Kč od firmy Colmex.

V parku Jiráskovy sady bylo v rámci revitalizace vybudováno rozsáhlé atraktivní lanové dětské hřiště.

Počet dětských hřišť je velký, je ovšem nutné dětská hřiště modernizovat a přizpůsobovat požadavkům občanů.

Na jaře 2015 město vyhrálo soutěž společnosti Lidl o zřízení Rákosníčkova hřiště. Občané mohli hlasovat na webu ZM. Reportáž na https://www.youtube.com/watch?v=OnfJmPp_xnA

 • 5.2.B Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých
Hodnota indikátoru 5.2.B:

49 hřišť ve správě města

+1

Dětských hřišť ve městě přibývá, dochází ke kontrole a dovybavení hřišť stávajících, v roce 2014 byla rozšířena rekreační zóna Střelecký ostrov o prvky pro seniory.

Je nutné dětská hřiště modernizovat a přizpůsobovat požadavkům občanů.

5.2.6 Jak město reaguje na demografický vývoj? Jaký je objem a obsah činností zaměřených na aktivní stárnutí? Jak město tyto aktivity podporuje?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Objem činnosti věnovaný aktivnímu stárnutí má v Chrudimi vzrůstající trend, podílí se na něm město společně s příspěvkovými a neziskovými organizacemi.

Problematikou aktivního stáří se zabývá Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim – příspěvková organizace města.

http://www.socialni-sluzby.cz/zakladni-prohlaseni-centra-socialnich-sluzeb-a-pomoci-chrudim.php

Pro aktivní trávení volného času seniorů, zlepšení jejich kondice a možnosti co nejdéle zůstat v domácím prostředí je možno využít následujících aktivit:

Klub seniorů - celoroční provoz, přednášky, cvičení, turistika, kulturní setkání, zájezdy, výtvarné práce. Klub je otevřen všem seniorům ve městě, město poskytuje prostory a hradí provozní náklady. Program klubu zajišťují senioři sami.

Dobrovolnické centrum Farní charity Chrudim – dobrovolníky i využivateli této služby jsou právě senioři – zajišťují aktivizační programy v pobytových zařízeních

Městská knihovna má pro seniory připravenu nabídku vzdělávacích aktivit : http://www.knihovna-cr.cz/pro-seniory

Doprava MHD pro seniory nad 70 let a držitele průkazek TP a ZTP od roku 2016 zdarma.

Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim ve spolupráci s Městskou policií Chrudim, Rychlou lékařskou pomocí a firmou ELZO Chrudim zajišťuje nepřetržitou službu 24 hodin denně "Signál v tísni".

Ve městě funguje Společnost seniorů a jejich přátel, která připravuje projekty a aktivity pro seniory města.

V rámci příkladu dobré praxe je zveřejněn projekt „Aktivitou proti stárnutí“

https://www.dobrapraxe.cz/cz/misto/chrudim-aktivitou-proti-starnuti

https://www.dobrapraxe.cz/cz/tema/seniori/chrudim-mezigeneracni-souziti

Pro toto cílovou skupinu jsou ve spolupráci s MŠ a NNO realizovány projekty zaměřené na mezigenerační soužití. Nově se zapojují i nově vzniklé NNO.

https://www.youtube.com/watch?v=V9Y5s1ldTRw

https://www.facebook.com/588630844523438/photos/a.588745907845265.1073741828.588630844523438/912024365517416/?type=3&theater

https://www.facebook.com/588630844523438/photos/a.588745907845265.1073741828.588630844523438/913629712023548/?type=3&theater

 • 5.2.C Činnosti věnované aktivnímu stárnutí

Hodnota indikátoru:

Problematikou aktivního stáří se zabývá příspěvková organizace města – Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim. Máme podepsanou dohodu o spolupráci.

S programy přicházejí i nové NNO. Akce mají vzrůstající tendenci.

Sebehodnocení +1?

V oblasti aktivního stárnutí dochází k pozitivnímu vývoji, situace se plynule zlepšuje a město reaguje na demografický vývoj populace.

Aktivity pro seniory jsou zajišťovány městem a NNO.

Hodnocení oponenta +2?
Zde vidím od posledního auditu v roce 2013 výrazné zlepšení. Jako velmi pozitivní vnímám rozšiřující se nabídku aktivizačních programů pro "neorganizované" seniory, čili pro osoby vyššího věku, žijící samostatně, dosud nevyužívající systém sociálních služeb. Pozitivem je také pestrost nabídky a důraz na posilování mezigenerační spolupráce.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Objem činnosti věnovaný aktivnímu stárnutí má v Litoměřicích vzrůstající trend, podílí se na něm město společně s příspěvkovými a neziskovými organizacemi.

Aktivní senioři

Služby pro seniory jsou v Litoměřicích zajištěny v rámci nestátních neziskových organizací, které město podporuje. Jedná se o následující služby: pečovatelská služba, domov pro seniory, týdenní stacionář, domov se zvláštním režimem. Poskytovatelem těchto služeb je převážně Farní Charita Litoměřice.

Bližší informace na webu: http://fchltm.cz/

Pro aktivní trávení volného času seniorů, zlepšení jejich kondice a možnosti co nejdéle zůstat v domácím prostředí je možno využít následujích aktivit:

 • Vzdělávání pro seniory – počítačové kurzy pro začátečníky I pokročilé (poskytuje Klika1)
 • Klub seniorů - celoroční provoz, přednášky, cvičení, turistika, kulturní setkání, zájezdy, výtvarné práce. Klub je otevřen všem seniorům ve městě, město poskytuje prostory a hradí provozní náklady. Program klubu zajišťují senioři sami.
 • Dobrovolnické centrum DCH LTM – dobrovolníky i využivateli této služby jsou právě senioři – zajišťují aktivizační programy v pobytových zařízeních
 • 2 seniorské kluby při knihovně KHM. Klub aktivního stáří a Klub tvůrčího psaní. Senioři se zapojují do projektu Sensen http://www.knihovnalitomerice.cz/seniorum
 • v rámci služeb knihovny KHM je nabízena výuka anglického jazyka, počítačové gramotnosti, psychomotorická cvičení a trénování paměti pro seniory
 • Univerzita třetího věku – zprostředkovávají pro seniory 2 střední školy v LTM SŠ Ekonom http://www.skolaekonom.cz/index.php?typ=EWA&showid=357 a Střední a Mateřská škola o.p.s. http://www.stredni.eu/u3v.htm
 • Setkání seniorů – pravidelně v červnu a v prosinci (vánoční posezení) pořádá město setkání seniorů v Domě kultury. Město zajišťuje kulturní program a občerstvení. Akce bývá navštěvována na jaře cca 300 seniory, na vánoce cca 500.
 • Doprava MHD pro seniory nad 70 let a držitele průkazek TP a ZTP zdarma
 • Senioři nad 65 let mají slevu na vstupném v kulturních a městských zařízeních města
 • Jídelna pro seniory - město přispívá na provoz jídelny
 • Senior linka – samostatně žijící senioři mohou využít službu bezplatného zapůjčení signalizačního zařízení, které je 24 hod. denně napojeno na pult Městské policie
 • V roce 2009 město Litoměřice získalo 2. místo v celorepublikové soutěži Obec přátelská rodině a v letošním roce se do této soutěže opět zapojilo.
 • V roce 2014 získalo město certifikát Místo přátelské rodině od Centra komunitní práce v Ústí nad Labem.

Místa v Litoměřicích přátelská seniorům

Od roku 2013 pořádá Zdravé město ve spolupráci s úsekem komunitního plánování pro seniory akci “Místa v Litoměřicích přátelská seniorům” s cílem představit organizace, které pro seniory služby a činnosti poskytují a zapojit je do činnosti. Za tuto aktivitu jsme dostali razítko Dobré praxe https://www.dobrapraxe.cz/cz/tema/litomerice-mista-pratelska-seniorum

V roce 2014 proběhl 2. ročník soutěže, plakát akce přílohou č. 12

V roce 2015 proběhl 3 ročník, účast seniorů se zvyšuje a je velmi pozitivně hodnocena. Více o akci v reportáži na:

Spolupracující organizace

Ve městě působí min. 13 spolupracující subjektů nabízejících služby a aktivity pro seniory. (knihovna KHM, DDM Rozmarýn, , spolek LiPen, Diecézní Charita,, Zdravé město, KPSS, Klika1, Farní Charita, Klub seniorů, PenzionU Trati, SŠ a MŠ Litoměřice, SŠ Ekonom

Katalog sociálních služeb

Bližší informace k poskytovaným službám lze najít v aktualizovaném Katalogu soc. služeb města Litoměřice 2014 http://komplan.litomerice.cz/upload_dokumenty/katalog-sluzeb-2014.pdf

Katalog soc. služeb přílohou č. 16.

Ocenění

V roce 2009 město Litoměřice získalo 2. místo v celorepublikové soutěži Obec přátelská rodině a v letošním roce se do této soutěže opět zapojilo.

V roce 2014 získalo město certifikát Místo přátelské rodině od Centra komunitní práce v Ústí nad Labem.

v roce 2013 byla Litoměřicím udělena cena Ď v Ústeckém kraji za dlouholetou podporu soc. služeb

 • 5.2.C Činnosti věnované aktivnímu stárnutí
Hodnota indikátoru 5.2.C:

13 spolupracujících organizací

+2

V oblasti aktivního stárnutí dochází k pozitivnímu vývoji, situace se plynule zlepšuje a město reaguje na demografický vývoj populace.

Aktivity pro seniory jsou zajišťovány městem a NNO.

5.2.8 Jaká je účast obyvatel v diskusních a dotazníkových šetřeních pořádaných městem ve vztahu k zájmu o zlepšení zdraví?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Ve městě probíhají dotazníková šetření a ankety

Pravidelně je dotazníkovým šetřením sledován evropský indikátor ECI A.1 Spokojenost občanů s místním společenstvím. Šetření proběhlo v letech 2004, 2007, 2009, 2011 a 2015.

V rámci měření tohoto indikátoru je měřena např. spokojenost s dostupností praktických lékařů, s nemocnicí, s kvalitou sportovních zařízení, se zdravotními službami, se sociálními službami. Jako město jsme do standardizovaného dotazníku doplnili i otázku týkající se zdraví.

 

 

Nejvíce respondentů (34,2 %) uvedlo, že se aktivním pohybem či sportem zabývá zhruba 1–3 hodiny týdně. Pouze 16,9 % dotázaných, dle dotazníkového šetření, nesportuje vůbec. S tvrzením, že životní prostředí města má vliv na zdraví obyvatel, respondenti spíše souhlasí (80,5 %).

Obdobné výsledky vyplynuly i z předchozích dotazníkových šetření (2007, 2009 a 2011).

http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vysledky_a1_chrudim_2015.pdf

V roce 2015 bylo dotazováním zapojeno 700 respondentů.

Veřejné projednání Desatera problémů města Chrudim 

Oblast zdraví společně se zdravým životním stylem a sociální tematikou je jednou z 8 kulatých sttolů - oblastí při každoročním veřejném projednání. Účast obyvatel bývá cca stejná - v rozmezí 130 - 160 osob.

Sebehodnocení +1?

Účast obyvatel na veřejných projednáním je přibližně stejný, v cílených dotazníkových šetřeních bývá počet stanoven, u anket a dalších akcí souvisí s tématem

Hodnocení oponenta 0?
Tuto oblast vidím jako stabilní, bez výraznější změny od r. 2013.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Dotazníková šetření a ankety

V Litoměřicích je pravidelně dotazníkovým šetřením sledován evropský indikátor ECI A.1 Spokojenost občanů s místním společenstvím. Šetření proběhlo v letech 2007, 2011 a 2014.

V rámci měření tohoto indikátoru je měřena např. spokojenost s dostupností praktických lékařů, s nemocnicí, s kvalitou sportovních zařízení, se zdravotními službami, se sociálními službami

Souhrnná zpráva přílohou č 16.

V roce 2014 se do měření spokojenosti zapojilo 533 občanů (standardizovaný počet pro šetření)

Fórum

Oblast zdraví společně se sociální tematikou je jednou z 8 sekcí při každoročním veřejném fóru "Desatero problémů Litoměřic". Účast obyvatel se zvyšuje a patří k nejvyšší v rámci ČR.

2012 - 140 osob, 2013 - 170 osob, 2014 - 200 osob

Naopak na kulatém stolu ke stravování doma I ve školní jídelně byla účast občanů nízká.

Anketa

Na veřejném diskusním fóru 29. 4. 2013 s názvem "Desatero problémů města Litoměřic. Řešme je společně!" byl definován problém týkající se dovybavení stávajících dětských hřišť či vybudování nových.

Pro zjištění konkrétních námětů byla vytvořena Anketa spokojenosti s dětskými hřišti v Litoměřicích. Výsledky byly uveřejněny na http://zdravemesto.litomerice.cz/akce-2013.html a následně předány kompetentnímu odboru v rámci MěÚ Litoměřice

Hodnoceno bylo 203 anketních lístků.

+1

účast obyvatel na fórech ZM se zvyšuje, v dotazníkových šetřeních bývá počet stanoven, u anket a dalších akcí souvisí s tématem

5.2.9 Jakým způsobem je zajištěna výzva obyvatelům města účastnit se diskusních jednání (diskusní fóra na webových stránkách města aj. systémy)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

 Informace s výzvou obyvatelům k účasti na společných setkáních je zajištěna tiskovou zprávou, která je distribuována médiím, na webu města Chrudim a Zdravého města, informace je zveřejněna v Chrudimském zpravodaji, který dostávají občané zdarma, někdy i prostřednictvím video pozvánky a také prostřednictvím plakátů, banerů a osobních pozvánek.

Sebehodnocení +1?

Město využívá všech dostupných mediálních prostředků k oslovení veřejnosti.

Hodnocení oponenta +1?
Soulad s hodnocením města. Zlepšení vidím pouze v rozvoji úlohy sociálních sítí, situace však byla hodnocena jako dobrá již v roce 2013.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Výzva k účasti

Výzva obyvatelům k účasti na diskusním jednání je zajištěna tiskovou zprávou města (zdroj pro media), je na webu Zdravého města, na webu Kam v Litoměřicích, vychází v Radničním zpravodaji, který dostávají občané zdarma, většinou také reportáží v regionální televizi Litoměřicko24

+2

město využívá všech mediálních prostředků k účasti na diskusních jednáních

5.2.1* Jsou zapojeny do podpory zdraví vládní a nevládní organizace v regionu, které se zabývají podporou zdraví?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Na řešení problémů týkající se zdraví obyvatel spolupracujeme na místní úrovni s partnery jak odbornými – KHS, Zdravotní ústav, tak i školami a NNO – Střední škola zdravotnická a sociální, MŠ a ZŠ, ČČK, Vodní záchranná služba ČČK, KČT, Mama klub, Ekocentrum Paleta apod.

S partnery máme podepsané dohody o spolupráci. V roce 2015 začala být soustavnější spolupráce s Nemocnicí Chrudim. Společně jsme připravovali odbornou konferenci, kde mělo město Chrudim i prezentaci na téma Systémový přístup města Chrudim k podpoře zdraví a roadshow „Chrudim bojuje s rakovinou“. Vzájemnou spolupráci budeme rozvíjet i v roce 2016. Společně plánujeme Dny zdraví 2016.

Ve spolupráci s Univerzitou Palackého, Fakultou rekreologie byl proveden průzkum zaměřený na zdraví a životní styl školáků dle HBSC.

Nastavenou spolupráci máme i se zdravotní pojišťovnou VZP. V roce 2015 došlo k zintenzivnění spolupráce s Nemocnicí Chrudim - společná konference (PPT) a kampaň zaměřená na prevenci rakoviny ve spolupráci s MZČR - Roadschow https://www.facebook.com/588630844523438/photos/a.588745907845265.1073741828.588630844523438/849616875091499/?type=3&theater .

Pro rok 2016 jsme navázali spolupráci na realizaci dlouhodobého programu podpory zdraví a prevence a společné pořádání Dnů zdraví 2016 s využitím areálu Chrudimské nemocnice.

ukázky vzájmené spolupráce ve videu ze Dnů zdraví:

https://www.youtube.com/watch?v=6X0Z817QWdE

https://www.facebook.com/media/set/? set=a.918138514906001.1073741857.588630844523438&type=3

https://www.youtube.com/watch?v=TBL-fmb8M-U

V roce 2015 byl připraven FESTIVAL O TĚHOTENSTVÍ, PORODU, MATEŘSTVÍ A RODIČOVSTVÍ https://www.facebook.com/588630844523438/photos/a.588745907845265.1073741828.588630844523438/845969772122876/?type=3&theater

Sebehodnocení +1?

Město se svými partnery pravidelně připravuje osvětové akce zaměřené na zdraví. Nedílnou součástí v oblasti zdraví jsou i realizované dílčí projekty zaměřené na podporu zdraví – prevence očních vad, vadného držení těla, kouření, zubního kazu, úrazů apod.

Nově nastavena spolupráce s Nemocnicí Chrudima Lékárna.cz.

Hodnocení oponenta +1?
Pozitivem je větší snaha o zapojení různých subjektů: nejen organizací města a škol a NNO, ale i soukromých subjektů včetně zdravotnických zařízení. Dobrým počinem je i vyhledávání spolupráce v rámci celostátních kampaní - např. roadshow Rakovina není náhoda nebo zajištění studie o životním stylu školáků HBSC2014 pro území města.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Na řešení problémů týkajících se zdraví spolupracuje město na místní úrovni s odbornými a nevládními neziskovými a příspěvkovými organizacemi. Zapojení lze hodnotit jako velmi aktivní a přínosné. Ukázka vysokého počtu akcí a zapojení spolupracujících organizací přílohou č. 10 - plakát ke kampani Dny zdraví.

Městská nemocnice

Městská nemocnice Litoměřice je příspěvkovou organizací města.

V roce 2013 navázala spolupráci se SZÚ a přistoupila do programu edukace pacientů a rodinných příslušníků formou krátkých intervencí zdravotním personálem nemocnice. Tento program bude vyhodnocen v roce 2015.

Probíhají pravidelné exkurze studentů (zájemců o studium zdravotnických oborů) do místní nemocnice

reportáž viz: https://www.youtube.com/watch?v=HeggZyazUIU

Sama nemocnice spolupracuje na aktivitách, které vedou ke zlepšování zdraví občanů: Příklady viz. níže:

Akce Movember - akce zaměřená na získávání finančních prostředků a zvyšování povědomí o zdraví mužů

Hodnocení nemocnice anketa HCI

Dny otevřených dveří – veřejnost – různá oddělení, RHB je příklad

Dětský den bez úrazu – nemocnice poskytuje sanitku

odkazy na akce nemocnice viz příloha č. 20

spolupráce s privátními lékaři

Na podpoře zdraví spolupracujeme s privátními lékaři - besedy pro občany o problémech s obezitou a potřebě zdravého živ. stylu, s výživovými terapeuty (organizace kulinářské soutěže pro ZŠ ). Pro studenty SŠ byla v roce 2014 zprostředkována návštěva stomatologické ordinace (MUDr. Veverková), gynekologie (MUDr. Holbová), gastro enterologické poradny (MUDr. Svoboda), interny (MUDr. Kubát).

Reportáž z návštěvy zubní ordinace https://www.youtube.com/watch?v=Y_E5ocPQ3Ck

odborní partneři

 • Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje - zpracování zdravotních analýz, měření zdravotních činitelů v rámci Dnů Zdraví, účast v pracovní skupině ke zdravotnímu plánu
 • Zdravotní ústav Ústí n/L - spolupráce na projektu "Hodnocení faktorů vnějšího prostředí na zátěž dětské populace alergeny" (2012 - 2014)
 • Státní zdravotní ústav - spolupráce na projektu edukace v oblasti kouření s městskou nemocnicí, MUDr. Nejedlá - prezentace na konferenci se zdravotní tématikou pro metodiky škol
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna - od roku 2013 podpora kampaně Dny Zdraví
 • Fakulta tělesné kultury Olomouc - Koncepce sportu 2014 -2 výzkumné zprávy
 • FTVS UK Praha - šetření 2014 "Vztah mezi strukturou volnočasových aktivit a úrovní obecné fyzické zdatnosti u dětí ve věku 9 - 14 let ve městě Litoměřice"
 • Společnost pro rodinu a sexuální výchovu - pravidelné přednášky na školách
 • Český červený kříž - partnerství v kampaních ZM, v roce 2014 zakoupen drogový kufr z dotace města LTM

příspěvkové organizace města

Mateřské a základní školy
Dům dětí a mládeže Rozmarýn
Městská sportovní zařízení
Knihovna K.H.Máchy

další organizace

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb,
Dětské zastupitelstvo
Farní charita
MC Klubíčko
Ped. psych. poradna
Waldorfská iniciativa
Domov U Trati
Sever - Středisko ekol. Výchovy a etiky Rýchory

+2

Akce jsou pravidelně připravované ve spolupráci s partnery a NNO, které město podporuje.

Počet akcí na podporu zdraví je každoročně vysoký, zvyšuje se kvalita pořádaných akcí:

Kampaň Dny zdraví
(2011 – 25 akcí,2012 – 29 akcí, 2013 – 23 akcí, 2014 – 29 akcí)

Akce na podporu zdraví se konají také v průběhu roku (cca dalších 5 akcí)

Kampaň Národní dny bez úrazů-
každoročně 5 – 6 akcí
(účast cca 1500 osob - kvantifikovaný odhad)

5.2.11* Další informace k tématu
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Posuzování projektů ve strategickém týmu pro udržitelný rozvoj

Strategický tým UR posuzuje projekty v rámci socioekonomického a environmentálního hodnocení projektů. z hlediska 3 pilířů UR, kde jedním z pilířů je hledisko zdravotně sociální.

Strategický plán pro udržitelný rozvoj města Chrudim 2015 - 2030 byl posouzen SEA se zohledněním vlivu na zdraví.

 • 5.2.F* Uplatnění hlediska vlivu na zdraví při posuzování projektů

ANO

Sebehodnocení +1?

Od roku 2016 je nově zavedeno socioekonomické a environmentální hodnocení projektů a investičních záměrů, kde jedním z kritérií je dopad na zdraví.

Hodnocení oponenta +1?
Nový systém hodnocení projektů a investičních záměrů představuje kvalitativní posun v systému hodnocení
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Zaměstnanci se účastní osvětových kampaní v oblasti zdraví, povinné školení absolvují k bezpečnosti práce. Speciální vzdělávání v oblasti zdraví pro pracovníky úřadu probíhá pravidelně každý rok. Zaměstnancům jsou nabízena témata, která si sami volí dle svých zájmů.

V roce 2015 proběhla např. tato školení:

Stres.zátěž a nácvik relaxačních technik, Zvládání každodenního stresu a napětí, Emoční inteligence a její využití v soc. službách, 2x Trénik paměti

 • 5.2.G Vzdělávání zástupců samosprávy a státní správy v oblasti podpory zdraví

ANO

Sebehodnocení +1?

  Zaměstnanci se účastní osvětových kampaní v oblasti zdraví. Speciální vzdělávání v oblasti zdraví pro pracovníky úřadu probíhá pravidelně každý rok. Zaměstnancům jsou nabízena témata, která si sami volí dle svých zájmů.

Hodnocení oponenta +1?
Soulad s hodnocením města.
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město spolupracuje s mnoha NNO, při zpracování odborných analýz využívá služeb odborných institucí, nově je nastavena spolupráce s Chrudimskou nemocnicí. Zapojení podnikatelského sektoru by ale mohlo  být větší.

Město Chrudim spolupracuje s podnikateli v oblasti zdraví při pořádání akcí v rámci kampaně Dny zdraví.

V roce 2015 Katedra rekreologie FTK UP Olomouc zpracovala pro město výzkumnou zprávu Životní styl a zdraví dětí a školáků ve městě Chrudim, která vznikla v souladu s metodikou mezinárodního projektu HBSC http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/vyzkumna-zprava-hbsc--chrudim--final.pdf

Partnerem pro Dny zdraví je VZP, která na akci finančně přispívá (10 tis. Kč).

Nastavena je kvalitní spolupráce s KHS a Střední školou zdravotnickou a sociální Chrudim.

Město Chrudim je partnerem Burzy filantropie http://www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj/aktualne/hlasujte-pro-projekty-neziskovek-na-burze-filantropie-v-okrese-pardubice-a-chrudim/

 • 5.2.F Spolupráce s podnikatelskou sférou

ANO

Sebehodnocení +1?

Město spolupracuje s mnoha NNO v oblasti zdraví, při zpracování analýz využívá služeb odborných institucí. Spolupráce se vyvíjí pozitivně. Město Chrudim je partnerem Burzy filantropie. Je třeba pracovat i nadále na větším zapojení podnikatelského sektoru - větších firem.

Hodnocení oponenta +1?
Vnímám snahu města o pozitivní vývoj v této oblasti.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Posuzování projektů STUR

Strategický tým UR posuzuje projekty v rámci socioekonomického a environmentálního hodnocení projektů. z hlediska 3 pilířů UR, kde jedním z pilířů je hledisko zdravotně sociální.

V rámci projektu MISTRAL (2012 – 2014) vznikla metodika pro posuzování projektů, kde je toto hledisko zohledněno.

Viz. příloha. č. 18

Dochází ke vzdělávání zástupců samosprávy a státní správy v oblasti podpory zdraví?

Zaměstnanci se účastní osvětových kampaní v oblasti zdraví, povinné školení absolvují k bezpečnosti práce. Speciální vzdělávání v oblasti zdraví pro pracovníky úřadu neprobíhá.

Spolupracuje město s podnikatelskou sférou a dalšími institucemi na poli zdraví

Město spolupracuje s mnoha NNO, při zpracování odborných analýz využívá služeb odborných institucí, městská nemocnice je příspěvkovou organizací města, zapojení podnikatelského sektoru by mělo být aktivnější a důraznější

Město Litoměřice spolupracuje s podnikateli v oblasti zdraví při pořádání akcí v rámci kampaně Dny zdraví – volné vstupy do posilovny, solné komory.

V roce 2014 Katedra rekreologie FTK UP Olomouc zpracovala pro město Litoměřice Ekonomickou analýzu financování municipálního sportu ve městě Litoměřice a výzkumnou zprávu Životní styl a zdraví dětí a školáků ve městě Litoměřice, která vznikla v souladu s metodikou mezinárodního projektu HBSC

(výzkumné zprávy přílohou č..6 a 7)

MUDr., Rychlíková ze ZU Ústí vypracovala ve spolupráci s litoměřickými školami projekt "Hodnocení faktorů vnějšího prostředí na zátěž dětské populace alergeny"

V roce 2014 proběhlo šetření u žáků ZŠ LTM v rámci výzkumné práce FTVS UK s názvem "Vztah mezi strukturou volnočasových aktivit a úrovní fyzické zdatnosti u dětí ve věku 9 – 14 let ve městě Litoměřice."

Partnerem pro Dny zdraví je VZP, která na akci finančně přispívá (10 tis. Kč).

Partnerem při akcích Zdravého města je Unie ovocnářů severočeského regionu, se kterou je uzavřena Smlouva o spolupráci.

 • 5.2.F* Uplatnění hlediska vlivu na zdraví při posuzování projektů
 • 5.2.G Vzdělávání zástupců samosprávy a státní správy v oblasti podpory zdraví
 • 5.2.F Spolupráce s podnikatelskou sférou
Hodnota indikátoru 5.2.F:

ANO

Hodnota indikátoru 5.2.G:

NE

Hodnota indikátoru 5.2.H:

ANO

+2

Od roku 2013 bylo zavedeno socioekonomické a environmentální hodnocení projektů a investičních záměrů, kde jedním z kritérií je dopad na zdraví

----

-1

Vzdělávání v oblasti zdraví ve městě neprobíhá, zaměstnanci absolvují školení bezpečnosti práce

----

+1

Město spolupracuje s mnoha NNO v oblasti zdraví, při zpracování analýz využívá služeb odborných institucí, městská nemocnice je příspěvkovou organizací města. Spolupráce se pozitivně vyvíjí, je identifikována potřeba většího zapojení podnikatelského sektoru.

5.3 Zdraví obyvatel

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 5.3 Zdraví obyvatel
Sebehodnocení +1?

Zdravotní ukazatele obyvatel na území ORP Chrudim vykazují ve většině případů lepší dlouhodobé hodnoty, než jsou průměrné hodnoty těchto ukazatelů v ČR (incidence nádorů, sexuálně přenosných onemocnění, celková úmrtnost).

Na zřetel bereme zvyšující se počet onemocnění diabetem a alergiemi, který však kopíruje celorepublikově vzrůstající trendy.

Bez povšimnutí nezůstane zvýšený počet salmonelóz a kamplyobakterióz v letech 2012 a 2013, který byl do té doby vždy pod celorepublikovým průměrem. Zejména překvapivý je však dlouhodobý růst incidence hospitalizací pro nádory u mladých lidí do 24 let od roku 2009 (nadprůměrně více než v ČR).

Celková hospitalizovanost je v ORP Chrudim dlouhodobě zhruba o 8 % vyšší než jsou průměrné hodnoty v ČR, nicméně trvale dochází k jejímu poklesu.

Hodnocení oponenta +1?
Hodnocení kap. Zdraví obyvatel je obtížné.
Z dat o vývoji zdravotního stavu obyvatel ORP Chrudim vyplývá, že většina hlavních ukazatelů zdravotního stavu obyvatel má pozitivní vývoj a kopíruje tak trend České republiky. Z tohoto pohledu je stav i vývoj v Chrudimi pozitivní bez ohledu na skutečnost, že zdravotní stav občanů je ovlivňován množstvím faktorů, z nichž jen menší část je možno ovlivnit zdravotní politikou a aktivitami města.
Současně je potřeba vnímat, že data o zdravotním stavu jsou dostupná na úroveň ORP, nikoliv až na úroveň samotného města. V případě ORP Chrudim se jedná o poměrně velké území a občané města Chrudimi tvoří cca 27% z obyvatel ORP.


Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení realizátora MA21 Hodnocení oponenta
5.3.2 Došlo ke snížení celkové incidence zhoubných novotvarů (bez dg. C44)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Z dokumentu Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města Chrudimi (viz Příloha této kapitoly), zpracovanou SZÚ v r. 2014 (dr. Kodl) vyplývá:

Celková incidence nádorových onemocnění u obou pohlaví v ČR trvale mírně roste. V území ORP Chrudim naopak dochází k poklesu hodnot (2003-2010).  Tento pokles je u mužů strmější než u žen (graf 26 a 27 Analýzy).

V letech 2006, 2011 a 2012 došlo k nárůstu incidence zhoubnými nádory v ORP Chrudim nad průměrné hodnoty za celou ČR.

 • 5.3.D Výskyt zhoubných novotvarů

Hodnota indikátoru:

Zdroj dat: DPS-ORP, Incidence zhoubných novotvarů a novotvarů in situ bez dg. C 44, evropský standard:

Chrudim (ORP) - 512,2/100 tis. obyv. (2012)

ČR - 461,2 /100 tis. obyv.(2012)

 

Sebehodnocení +1?

Dlouhodobý trend incidence zhoubných nádorů je v území ORP Chrudim klesající u obou pohlaví (na rozdíl od ČR, kde incidence roste).

 

 

Hodnocení oponenta 0?
Trend incidence zhoubných nádorů (bez dg C 44) v ORP Chrudim za posledních 10 let mírně klesající u obou pohlaví. Celkově se standardizovaná incidence novotvarů pohybuje v ORP Chrudim blízko průměru ČR, avšak vhledem k menší velikosti lokality pozorujeme značný meziroční rozptyl dat a např. od r. 2009 je zaznamenán strmější nárůst nad průměr ČR, a to zejména u mužů. Vzhledem ke kolísání dat v ORP je definitivní posouzení změn trendů obtížné.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

U incidence zhoubných nádorů in situ bez dg. C44 došlo v sledovaném období k trvalému nárůstu nad úroveň ČR, u mužů prudčeji než u žen.

 • 5.3.D Výskyt zhoubných novotvarů
Hodnota indikátoru 5.3.A:

DPS – ORP - UZIS

-1
5.3.3 Došlo ke snížení případů výskytu syfilis, kapavky a dalších sexuálně přenosných nemocí?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Z dokumentu Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města Chrudimi, zpracovanou SZÚ v r. 2014 (dr. Kodl) vyplývá:

Výskyt syfilis a kapavky se pohybuje v jednotkách případů. V relativních číslech je incidence těchto onemocnění v ORP Chrudim hluboko pod průměrem ČR. Dlouhodobý trend incidence (2003-2012) lze hodnotit jako stabilní u gonokokových infekcí (kapavka) a mírně klesající v případě onemocnění syfilis.

 • 5.3.I Nově hlášená sexuálně přenosná onemocnění (syfilis, kapavka)

Hodnota indikátoru:

Kapavka: 4,8/100 tis.obyv. (ORP Chrudim, 2013); ČR 13,5/100 tis.obyv. (2013)

Syfilis: 3,6/100 tis. obyv.(2013, ORP); ČR 6,8/100 tis. obyv. (2013)

 

 

Sebehodnocení 0?

Výskyt onemocnění syfilitidou a kapavkou je v ORP Chrudim nižší než jak je tomu v rámci ČR. Trend lze celkově hodnotit za dlouhodobě stabilní.

Hodnocení oponenta 0?
Soulad s hodnocením města.
U kapavky je potřeba mít na vědomí, že počet zachycených případů představuje jen menší část reálných onemocnění.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Počet nových případů onemocněním syfilis je na Litoměřicku trvale nízká a osciluje v sledovaném období kolem hodnot ČR a v posledním sledovaném roce 2012 vykazuje 8,4 /100 000 obyvatel

U kapavky je situace obdobná a v dlouhodobém horizontu je mírný pokles. V absolutních číslech jsou počty případů v jednotlivých letech jednotkové.

Jiné je tomu posouzením incidence kapavky, kde trend je na Litoměřicku trvale pod úrovní hodnot ČR, ale mezi lety 2009 a 2010 byl zaznamenám nárůst tímto oněm. v přepočtu na 100 tis. o 4 osoby.

 • 5.3.I Nově hlášená sexuálně přenosná onemocnění (syfilis, kapavka)
Hodnota indikátoru 5.3.F:

DPS – ORP - UZIS

+1
5.3.4 Došlo ke snížení výskytu alimentárních nemocí (salmonelózy, kampylobakteriózy)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

 Zdroj: DPS - ORP (v rozsahu let 2003-2013). Hlášené případy salmonelózy v daném roce na 100 000 obyvatel podle trvalého bydliště.

Incidence onemocnění působených salmonelami má klesající tendenci v ČR i v území ORP Chrudim. V posledních dvou sledovaných letech (2012, 2013) došlo v ORP Chrudim ke zvýšenému výskytu onemocnění nad průměrné hodnoty v ČR.

Chrudim ORP - 167,8/100 tis. obyv. (2013)

ČR- 97,8 /100 tis. obyv. (2013)

Incidence onemocnění způsobených kampylobateriemi má klesající tendenci v ČR, zatím co v ORP Chrudim dochází dlouhodobě k růstu incidence kampylobakteriózami. Výskyt onemocnění v jednotlivých letech kolísá nad i pod průněrné hodnoty ČR.

Chrudim ORP - 184,7/100 tis. obyv. (2013)

ČR - 175 /100 tis. obyv. (2013)

 • 5.3.J Alimentární onemocnění (salmonelózy, kamplyobakteriózy)

Hodnota indikátorů:

Zdroj dat: DPS-ORP

Salmonelózy:

Chrudim ORP - 167,8/100 tis. obyv. (2013);ČR- 97,8 /100 tis. obyv. (2013)

Kampylobakteriózy:

Chrudim ORP - 184,7/100 tis. obyv. (2013); ČR- 175 /100 tis. obyv. (2013)

Absolutní počty:

Salmonelózy – okres Chrudim – absolutní počty:

2013 - 177

2014 - 248

2015 – 216

Kampylobakterióza – okres Chrudim:

2013 - 210

2014 - 271

2015 - 267

 

Sebehodnocení -1?

Trend výskytu salmonelóz je v ORP Chrudim klesající, trend výskytu kampylobakterióz naopak mírně stoupá, přestože incidence kampylobakterióz byla dlouhodobě pod průměrem ČR.

Výskyt obou onem. je do značné míry závislý na dobré tepelné opracovanosti masa a na úrovni dozoru v oblasti veřejného stravování (uplatňuje se státní správa - orgány OPVZ). V případě onemocnění salmonelami se často uplatňují též nesprávné hygienické návyky při zpracování potravin a tzv. fekálně-orální přenos, např. z vodních zdrojů (kamplyobakteriózy nevyjímaje).

Incidence alimentárních onemocnění je ukazatel obtížněji ovlivnitelný obcí, přesto osvěta a vzdělávání veřejnosti k dodržování hygienických pravidel ve vlastních domácnostech je v prevenci alimentárních onemocnění pro město vhodnou příležitostí.

Hodnocení oponenta 0?
Ačkoliv počet vykázaných případů nekoreluje zcela s počtem skutečně nemocných (ten je vyšší), lze zhodnotit situaci v Chrudimi jako stabilní. V souladu s trendem ČR je počet zjištěných salmonelóz v ORP klesající. Vzrůst počtu evidovaných onemocnění salmonelózou v posledních dvou sledovaných letech může být způsoben meziročním kolísáním nebo vyšším počtem vyšetření u průjmových nemocí, stejně jako mírně stoupající výskyt kampylobakterióz. Sitauci je potřeba nadále sledovat. V auditu není zmiňována výraznější epidemický výskyt těchto onemocnění na území města.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Počet salmonelóz na Litoměřicku trvale prudce klesá. V absolutních číslech zde onemocnělo salmonelózou v posledních letech 2011 a 2012 31 a 43 osob.

U kampylobakteriózy je situace obdobná , pokles v uvedeném období je mírnější, pod úrovni ČR a v absolutních číslech v posledních letech 58 a 45 osob. Počet salmonelóz na Litoměřicku trvale klesá. V absolutních číslech zde onemocnělo salmonelózou 97 osob v roce 2011.Kampylobakteriózy nejsou vhodným ukazatelem, neboť je výskyt těchto onem. do značné míry závislý na dobré tepelné opracovanosti masa. V DPS se tento ukazatel nesleduje. Výskyt těchto onem. do značné míry závislý na dobré tepelné opracovanosti masa.

 • 5.3.J Alimentární onemocnění (salmonelózy, kamplyobakteriózy)
Hodnota indikátoru 5.3.G:

DPS – ORP - UZIS

+2
5.3.5 Došlo ke snížení výskytu virové hepatitidy typu A? B? C? Byl nalezen zdroj?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Zdroj: DPS - ORP (v rozsahu let 2003-2013). Hlášené případy virové hepatitidy v daném roce na 100 000 obyvatel podle trvalého bydliště.

Počet nových onemocnění hepatitidami (A,B,C) je v ORP Chrudim dlouhodobě na velmi nízké úrovni. V letech 2009-2010 dosáhla incidence vysoce nadprůměrnou hodnotu (111/100 tis. obyv.), kterou způsobila epidemie hepatitidy A přivlečena pravděpodobně rómským občanem pravděpodobně ze Slovenské republiky a která se rozšířila jak v rómské komunitě, tak i mimo ní. Epidemie se týkala dvou obcí na území ORP Chrudim (Prachovice, Chrast). Informaci poskytla KHS Pk z výroční zprávy o činnosti protiepidemického odd.

Nejvyšší dosažená incidence v ČR v posledních deseti sledovaných letech představovala hodnotu 15,8/100 tis. pro hepatitidu typu A (2008).

 

 • 5.3.K Nová onemocnění hepatitidou typu A,B,C

Hepatitida A: Chrudim (ORP) - 1,2/100 tis. obyv. (2013); ČR - 3,3/100 tis. obyv. (2013)

Hepatitida B: Chrudim (ORP) - 0/100 tis. obyv. (2013);ČR - 1,3/100 tis. obyv. (2013)

Hepatitida C: Chrudim (ORP) - 4,8/100 tis. obyv. (2013);ČR - 8,3/100 tis. obyv. (2013)

Nejvyšší incidence v absolutních číslech pro hep. A představuje v ORP Chrudim 92 osob (v r. 2009) a 22 os. (v r. 2010). V letech 2011-2013 již nepřesahuje 5 osob. Pro hep. typu B a typu C nepřesahují absolutní čísla hlášených nových onemocnění 4 osoby v ORP Chrudim.

 

 

 

 

Sebehodnocení 0?

Počet onemocnělých osob hepatitidami všech typů je v území ORP Chrudim trvale nízký a celkový trend lze hodnotit jako stabilní (s výjimkou let 2009-2010 v důsledku epidemie hepatitidou typu A.

Přes nízký výskyt hlášených infekcí hep. Ba C je nutné mít na zřeteli, že hep. typu B a zejména typu C, může probíhat bez rozpoznaných příznaků onemocnění. Virus hepatitidy typu B, C je vysoce infekční, přičemž nejvíce se uplatňuje přenos krví a pohlavním stykem. Skutečný počet onemocnění tak může být vyšší než uvádí data ÚZIS.

Hodnocení oponenta 0?
Soulad s hodnocením města.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2015

Incidence virových hepatid má v sledovaném období 2003 až 2011 sestupnou tendenci a v roce 2011 nebyl zaznamenán žádný výskyt .

 • 5.3.K Nová onemocnění hepatitidou typu A,B,C
Hodnota indikátoru 5.3.H:

DPS – ORP - UZIS

+2
5.3.6 Došlo ke snížení případů hospitalizace pro úrazy a otravy? Celkem a podle příčiny.
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Zdroj dat: DPS -ORP. Standardizovaná hospitalizace v nemocnicích (evropský standard). Hospitalizace podle místa bydliště pacienta.
 Zdroj: ÚZIS ČR (DPS-ORP)

 

Celková standard. hospitalizovanost je v ORP Chrudim u mužů a žen o 8 % vyšší než je průměrná hospitalizovanost v ČR. Trend hospitalizovanosti je dlouhodobě na poklesu v ČR i v ORP Chrudim.

Z hlediska jednotlivých příčin celkové hospitalizovanosti je nejvíce osob hospitalizováno pro KVO, nádory a poranění, což odpovídá i celorepublikovému ukazateli.

Významné je však zjištění, že nad průměrem ČR je v ORP Chrudim hospitalizováno významně více mužů a žen do 24 let na nádorová onemocnění. V roce 2013 tak počet hospitalizovaných na 100 tis. překročil průměr ČR zhruba o čtvrtinu a v roce 2009 dokonce o 50 %!. (nejvyšší průměrná hospitalizovanost pro nádrory do 24 let je v ČR 295,3/100 tis.).

Hospitalizovanost mužů a žen na poranění  a otravy je v ORP Chrudim taktéž trvale vyšší než v rámci celé ČR. Zatímco v ČR je průměrně hospitalizováno pro úrazy a otravy 1744 obyv./ na 100 tis. obyv. (2013), v ORP Chrudim je to 2038,3/100 tis. Celkový trend je však příznivý  - dochází k dlouhodobému poklesu hospitalizovanosti. Rok 2012 byl charakterizovaný v ORP Chrudim zvýšenou hospitalizovaností mužů i žen pro úrazy a otravy. Na dlouhodobém poklesu hospitalizovanosti se nejvíce podílí muži středního věku (45-64 let). Naopak nápadně vyšší hospitalizovanost pro úrazy je u žen ve věku 25-44 let.