• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Jihlava

i
tisk
Vysvětlivka: Sledování ukazatelů a indikátorů a porovnání se s ostatními pomáhá při vyhodnocování postupu... +
Audit udržitelného rozvoje města
Ekostopa

Ekologická stopa je souhrnným ukazatelem vlivu člověka (města, státu) na životní prostředí. Stanovuje, jaké množství přírodních zdrojů daná jednotka spotřebovává a kolik odpadů produkuje. Ekologická stopa převádí spotřebu zdrojů a produkci odpadů a odpovídající plochy produktivní země, které jsou nutné k jejich zajištění, resp. odstranění.

Rok Ekostopa
municipality
Ekostopa
obyvatele
2010  407125.4451  7

Dobrá praxe
Jihlava: Výsev letniček na zelené plochy ve městě
Výsev květnatých luk ve městě je nejen jednou z cest, jak přímo ve městě vytvořit prostředí pro existenci bezobratlých i na ně vázaných obratlovců a tím zvýšit biodiverzitu. Jedná se ale i o plochy, které mají velký potenciál z pohledu adaptace města na klimatické změny a zlepšení hospodaření s dešťovou vodou. Tyto plochy jsou pak na pohledově exponovaných místech doplňovány i plochami letniček z přímého výsevu.

Jihlava: Inkubátor "Jihlava vzdělává kulturou"
Projekt Jihlava vzdělává kulturou si klade za cíl podpořit vznik kvalitních vzdělávacích programů, které využívají místní kulturní a umělecké aktivity. Jedná se o iniciativu města, která vychází ze Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch 2017-2024. Jde o trojstrannou komunikační platformu mezi školami (učitelé, ředitelé), kulturními aktéry (lektoři, umělci, ředitelé kulturních institucí) a municipalitou (úředníci, politici). Pro Statutární město Jihlava projekt koordinuje zapsaný spolek KVAS.

Jihlava: Mapování kulturního zázemí města s vazbou na ÚAP Kulaté razítko
Jihlava v roce 2016 dokončila práci na kulturní strategii města. Jedním z důležitých vstupů pro tuto strategii byla také analýza kulturního zázemí města a její průmět do územně-analytických podkladů. Zjednodušeně řečeno jsme chtěli vidět přehledně a na mapě jaké zázemí pro kulturu má město k dispozici a jaké jsou předpoklady pro její další rozvoj, a to se díky analýze opravdu povedlo.

Jihlava: Připomínkování územního plánu online
Webová aplikace, která umožňuje občanům zapojit se do územního plánování města.

Jihlava: Projekt Park in park - Podpora nezaměstnané mládeže, ohrožené sociálním vyloučením
Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům nejdůležitější znalosti a dovednosti s jejich uplatněním ve světě práce a vybavit dovednostmi, které by jim měly pomoci, při hledání zaměstnání a při uplatňování svých práv.
Indikátory ke Společným tématům
TISK
i