• naše weby..
 • ..
 • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Jihlava

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.


Rozbalit všechna +

1 Správa věcí veřejných a územní rozvoj

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Za oblast 1.1 až 1.4
Ne

Město Jihlava pro Audit UR použilo předepsaný formulář. Audit je v oblasti 1.A Veřejná správa - oblasti 1.1. až 1.4. úplný, z větší části přehledný a srozumitelný.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Za oblast 1.1 až 1.4
Ano

Audit je v oblasti 1.A Veřejná správa - oblasti 1.1. až 1.4. úplný, všechny oblasti i návodné otázky jsou zodpovězeny popisem, indikátory včetně jejich hodnot, sebehodnocením známkou i stručným textem.

Město ve svém sebehodnocení využilo možnost text zkrátit častým použitím odkazů na dokumenty města, přístupné jednoduchým prokliknutím.

V auditu se ale město často odkazuje i na vnitřní směrnice a jiné dokumenty, které však nejsou přiloženy, není na ně ani webový link ani nejsou k dispozici na webu města pro veřejnost.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Za oblast 1.1 až 1.4
Ano

Ke všem jednotlivým indikátorům jsou uvedeny důkazy nebo odkazy (webové linky) na ně a hodnoty výstupů.

Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky
Za oblast 1.1 až 1.4

- Město má poměrně propracovaný systém strategií a plánování na strategické úrovni (SPRM, IPRM, IPRÚ, ÚP) i na nižší úrovni (výčet několika desítek rozvojových dokumentů), který umožňuje postihnout všechny problémy, rizika i oblasti UR. Tento složitý systém může být současně potenciálním rizikem pro duplicitu činností a rozmělnění podstatných cílů, je proto důležité s ním pracovat komplexně a jednotně.

- Politická podpora udržitelného chování

VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky
Za oblast 1.1 až 1.4

---

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti
Za oblast 1.1 až 1.4

- Schopnost města čerpat finanční podporu z veřejných národních i evropských zdrojů na rozvoj města

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby
Za oblast 1.1 až 1.4

- Pokračující nestabilita politického, legislativního a ekonomického prostředí v ČR, nekoncepčnost vládnutí, neschopnost státních orgánů i krajů připravit kvalitní podklady a podmínky pro čerpání dotací z fondů EU v aktuálním plánovacím období 2014 – 2020, časté změny v rozpočtovém určení výnosu z daní do krajů, měst a obcí, ztěžující dlouhodobější strategické plánování.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Za oblast 1.1 až 1.4

- Město má poměrně propracovaný systém strategií a plánování na strategické úrovni (SPRM, IPRM, IPRÚ, ÚP) i na nižší úrovni (výčet několika desítek rozvojových dokumentů), který umožňuje postihnout všechny problémy, rizika i oblasti UR. Tento složitý systém může být současně potenciálním rizikem pro duplicitu činností a rozmělnění podstatných cílů, je proto důležité s ním pracovat komplexně a jednotně. Doporučení: Při tvorbě a řízení naplňování strategií se inspirovat a postupovat dle doporučení MMR k tvorbě strategií na národní úrovni.

- Pro udržení a další rozvoj standardu řízení UR doporučuji zodpovědné zavedení standardizovaného nástroje řízení a zvyšování kvality k stávající MA21 - systému řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2015 včetně jeho certifikace, v samosprávou určeném termínu do 30.6.2018.

- Za velmi vhodné považuji přijmout vnitřní pravidla pro (ne)zadlužování města, která určí z dlouhodobého hlediska stabilní způsob chování v této oblasti a budou závazná pro město, jeho samosprávu i organizace.

- Doporučuji rovněž zvážit zpracování souhrnné výroční zprávy, která by srozumitelně a pro laickou veřejnost agregovala hlavní výstupy z uvedených dokumentů.

- Doporučuji také na webu města vytvořit podstránku pro organizace města, s jejich výčtem, základními informacemi včetně kontaktů, linků na jejich weby (rozcestník) a například i výročními zprávami.

- Na základě dílčích seznamů doporučuji zvážit vytvoření veřejně přístupného (web) jednotného seznamu (soupisu) partnerských subjektů (partnerská města, partnerské organizace, místní a regionální partnerství) v členění dle jednotlivých segmentů a popisu konkrétní spolupráce/partnerství.

- Pro efektivnější komunikaci s veřejností doporučuji veřejnost segmentovat jako zainteresované strany a podle jejich typů určit efektivitu využití jednotlivých komunikačních kanálů.

- Zvážit systematicky zpracovávat soubor opatření na základě výstupů z šetření spokojenosti a místních indikátorů UR, který by sloužil jako vstup do akčních plánů, rozpočtu apod.


Hodnotící výrok
Za oblast 1.1 až 1.4
Uspokojivý stav tématu vůči UR – s podmínkami

Zavedení systému řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2015 včetně jeho certifikace, případně jiného standardizovaného komplexního systému řízení a zvyšování kvality veřejné správy a služeb kromě MA21, do 12 měsíců, resp. do obhajoby případně přidělené kategorie B místní Agendy 21 v roce 2018. 




Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

(dělat správné věci správně, zahrnuje cílevědomý postup veřejné správy k udržitelnému rozvoji)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Celkové hodnocení oblasti 1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava plánuje a řeší nejdůležitější aktivity v souladu se strategickými dokumenty.

Základem pro realizaci je zásobník projektů strategického plánu a akční plán.

Zásobník projektů je podkladem pro plánování investic a sestavování rozpočtu včetně rozpočtového výhledu.

Realizace strategie je v souladu s principy udržitelného rozvoje, je kladen důraz na zvyšování kvality a optimalizaci procesů.

Hodnocení oponenta +1

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

Bez připomínek.

- Nadstandardní rozsah zásadních strategických dokumentů a indikátorů jejich plnění.

- Podoblast provázanosti investic se schválenými rozvojovými dokumenty vykazuje prvky excelence v oblasti plánování, monitoringu i sledování provázanosti investic na rozvojové dokumenty

- Doporučení: Při tvorbě a řízení naplňování strategií se inspirovat a postupovat dle doporučení MMR k tvorbě strategií na národní úrovni.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.1.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska výběru „správných věcí“ (výběr lze doložit například popisem a vyhodnocováním rizik, event. analýzami rizik, např. v rámci strategického plánu) včetně pravidelného vyhodnocování plánů, jejich cílů a měřitelných indikátorů?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Ano s cílem dosažení Vize města Jihlavy a globálního cíle strategie.

(viz Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020_návrhová část).

http://www.jihlava.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta-jihlavy/d-500097/p1=103681

 

Vize města Jihlavy:

„JIHLAVA – MĚSTO PRO ŽIVOT“

Jihlava jako živé centrum Vysočiny, dynamicky se rozvíjející, udržované a všestranné město s funkčním komplexním urbanistickým řešením, vzdělané a moderní město otevřené novým znalostem a poskytující podmínky pro kvalitní život svých obyvatel.

Globální cíl:

Jihlava bude v roce 2020 městem s

 • kvalitním systémem navazujících vzdělávacích institucí odpovídající potřebám trhu práce
 • konkurenceschopným podnikatelským sektorem
 • vysokou kvalitou zdravotní a sociální péče
 • vysokou mírou bezpečnosti
 • kvalitními podmínkami pro život obyvatel
 • moderní infrastrukturou
 • podmínkami pro udržitelný rozvoj
 • bohatou nabídkou volnočasových aktivit
 • atraktivním prostředím pro návštěvníky

Daná strategie je v souladu s územním plánem a dalšími koncepčními dokumenty města. Finanční plánování je v souladu se strategickými dokumenty.

Analýzy potřeb:

IPRM – Při zpracování dokumentu byla provedena SWOT analýza a analýza rizik.

SPRM - Komplexní analýza potřeb a rizik nebyla provedena. Proběhla socioekonomická analýza prostředí, zpracování profilu města a SWOT analýz.

IPRÚ – V rámci zpracování dokumentu proběhla analýza potřeb zpracovaná pro Jihlavskou sídelní aglomeraci, která vychází z identifikovaných problémů v analytické části IPRÚ. Součástí dokumentu je zpracována analýza problémů, která vychází ze situační analýzy a SWOT analýzy.

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Pro potřeby monitorování výsledků strategických plánů jsou sestaveny sady indikátorů:

strategický plán rozvoje města - celkem 77 indikátorů

integrovaný plán rozvoje území  - celkem 40 indikátorů

integrovaný plán rozvoje města - celkem 14 indikátorů

Sebehodnocení +1

Byla naplněna realizace IPRM, a to odevzdáním Závěrečné zprávy o realizaci na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti v únoru 2016.

Do IPRM bylo zařazeno 32 projektů.

IPRÚ JSA je jednou z prvních schválených integrovaných strategií v ČR v tomto programovacím období (srpen 2016).

Hodnocení oponenta +1

Bez zásadních připomínek, nadstandardní rozsah zásadních strategických dokumentů a indikátorů jejich plnění.

1.1.2 Vybírá a prosazuje (schvaluje) město nejpotřebnější či nejdůležitější investice, aktivity, veřejné služby, opatření, legislativu atd., a to v optimálním rozsahu a ve smyslu zásad udržitelného rozvoje včetně pravidelného hodnocení opatření ve vztahu k udržitelnému rozvoji?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Statutární město Jihlava řeší své nejdůležitější investice, aktivity, veřejné služby a další činnosti spadající do rámce jeho působnosti v souladu se strategickými dokumenty, které jsou zpracovány a realizovány v souladu s principy udržitelného rozvoje. Při plánování investic vychází ze zásobníku projektů strategického plánu, integrovaných plánů a rozpočtového výhledu, které jsou průnikem odborného a politického konsenzu.

Zásobník projektů je průběžně aktualizován na základě potřeb věcně příslušných odborů MMJ a schválených vedením města na investičních poradách v intervalu 14 dnů.

Aktivity jsou zaměřeny na zkvalitnění systému navazujících vzdělávacích institucí s ohledem na potřeby trhu práce a zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského sektoru, zajištění kvalitních podmínek života obyvatel ve městě s ohledem na trvale udržitelný rozvoj, zvýšení kvality zdravotní a sociální péče a posílení bezpečnosti ve městě, vytvoření bohaté nabídky pro trávení volného času obyvatel i návštěvníků města včetně zvýšení atraktivity města Jihlavy jako turistického cíle.

Strategický plán rozvoje města Jihlavy do roku 2020_návrhová část

http://www.jihlava.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta-jihlavy/d-500097/p1=103681

Dalšími zásadními rozvojovými dokumenty jsou Integrovaný plán rozvoje města, jehož předmětem byla realizace projektů v oblastech regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti a dále Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace, který řeší rozvoj pro město tří klíčových témat, a to ekonomiky propojené se sociální stabilitou, integrovanou a ekologickou mobilitu a kvalitní a funkční prostředí.

http://www.jihlava.cz/plan-rozvoje-a-projekty/ms-103389/p1=103389

IPRM:

http://www.jihlava.cz/obecne-informace/d-465613/p1=103662

IPRÚ:

http://www.jihlava.cz/obecne-informace/d-501653/p1=103671

 

Provázanost SPRM, IPRM a IPRÚ:

Uvedené integrované plány jsou zpracovány na různá období a k různým účelům, ačkoliv spolu úzce souvisejí a jejich východiska jsou obdobná. IRPM byl zpracován na období 2007-2013 a sloužil pouze jako dokument pro čerpání finančních prostředků v rámci integrovaných přístupů ROP. Ačkoliv byl zpočátku pojat jako integrovaný dokument, který měl nahradit původní strategický plán, na základě závazného Vademeca vydaného MMR musel být jeho rozsah zúžen pouze na oblast podpory 3.1 ROP JV – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel a obsahovat dvě priority – 1. Regenerace a všestranný rozvoj města a občanské vybavenosti a 2. Rozvoj infrastruktury veřejných služeb pro sociální péči a sociální integraci. Provedená analýza ekonomické a sociální situace města v rámci IRPM byla ale zpracována za všechny oblasti potenciálního rozvoje města a sloužila jako východisko pro další strategické dokumenty města.

SPRM byl zpracován z potřeby města řešit koncepčně svůj strategický rozvoj po ukončení IPRM. Prioritní oblasti SPRM úzce navazují na opatření aktivity IPRM především v oblasti vzdělávání (IPRM 2.1.1 a 2.2.2 navazuje na SPRM A2.), sociální oblasti (IPRM 2.1.1. navazuje na SPRM B1.4, IPRM 2.1.2 navazuje na SPRM B1.2, IPRM 2.1.3 navazuje na SPRM C3.1) a kvality života (IPRM 1.1.1, 1.1.2 a 1.1.3 navazuje na SPRM C1.).

IPRÚ navazuje na IPRM především v oblasti infrastruktury předškolního a školního vzdělání (IPRÚ specifický cíl 1.1 navazuje na IPRM 2.21) a oblasti sociálních služeb a sociální integrace (IPRÚ 1.3 navazuje na IPRM 2.1.1 a 2.1.2).

Provázanost SPRM a IPRÚ je možná opět pouze v oblastech, které jsou vymezeny příslušnou metodikou MMR. Strategický cíl 1 IPRÚ navazuje ne Prioritní oblasti A a B SPRM, Strategický cíl 2 IPRÚ navazuje na Prioritní oblast C, specifický cíl C2 a Strategický cíl 3 IPRÚ navazuje na Prioritní oblast C. SPRM řeší navíc oblast kultury, sportu, volnočasových aktivity a cestovního ruchu, které nejsou podporovány integrovanými nástroji, ale mají zásadní vliv na kvalitu života ve městě.

Integrovaný přístup se uplatňuje ve většině řešených oblastí. Např. v rámci revitalizace sídlišť došlo k regeneraci veřejných prostranství, řešení dopravy a vybudování volnočasové infrastruktury, návazně na napojení na síť cyklistických stezek, provedení bezbariérových úprav MHD (ROP 1.2 a 3.1) a revitalizaci zeleně (OPŽP). V oblasti vzdělávání byla provedena energeticky úsporná opatření budov základních škol (OPŽP) a obnova školních hřišť (ROP), byl dokončen projekt hodnocení vzdělávání s cílem zvýšení kvality (OPLZZ); nyní na uvedená opatření navazuje projekt IROP na rozvoj odborných výukových prostorů vybraných ZŠ včetně vybavení. V oblasti sociálních věcí došlo k rozvoji zařízení sociálních služeb (ROP) a provedení energeticky úsporných opatření (OPŽP); nyní na provedená opatření navazují další tři projekty rozvoje infrastruktury sociálních služeb a projekty na rozvoj vlastních sociálních služeb.

Jednalo se desítky projektů (viz https://www.jihlava.cz/projekty-spolufinancovane-z-eu-a-fm-ehp-norska/d-463881/p1=104164)

IPRÚ https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=514801

IPRM https://www.jihlava.cz/dp/id_ktg=53398

SPRMJ https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=500101

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1

Je zahájen proces aktualizace a vyhodnocení strategického plánu včetně zajištění provázanosti na nové strategické dokumenty, například strategie kultury.
 

Zásobník projektů je průběžně aktualizován a schvalován vedením města.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.1.3 Existuje provázanost strategických rozvojových dokumentů a ÚPD?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Ano.

Strategický plán rozvoje města, Integrovaný plán rozvoje města i Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace jsou provázány s Územním plánem města Jihlavy.

Provázanost SPRM, IPRM a IPRÚ:

Uvedené integrované plány jsou zpracovány na různá období a k různým účelům, ačkoliv spolu úzce souvisejí a jejich východiska jsou obdobná. IRPM byl zpracován na období 2007-2013 a sloužil pouze jako dokument pro čerpání finančních prostředků v rámci integrovaných přístupů ROP. Ačkoliv byl zpočátku pojat jako integrovaný dokument, který měl nahradit původní strategický plán, na základě závazného Vademeca vydaného MMR musel být jeho rozsah zúžen pouze na oblast podpory 3.1 ROP JV – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel a obsahovat dvě priority – 1. Regenerace a všestranný rozvoj města a občanské vybavenosti a 2. Rozvoj infrastruktury veřejných služeb pro sociální péči a sociální integraci. Provedená analýza ekonomické a sociální situace města v rámci IRPM byla ale zpracována za všechny oblasti potenciálního rozvoje města a sloužila jako východisko pro další strategické dokumenty města.

SPRM byl zpracován z potřeby města řešit koncepčně svůj strategický rozvoj po ukončení IPRM. Prioritní oblasti SPRM úzce navazují na opatření aktivity IPRM především v oblasti vzdělávání (IPRM 2.1.1 a 2.2.2 navazuje na SPRM A2.), sociální oblasti (IPRM 2.1.1. navazuje na SPRM B1.4, IPRM 2.1.2 navazuje na SPRM B1.2, IPRM 2.1.3 navazuje na SPRM C3.1) a kvality života (IPRM 1.1.1, 1.1.2 a 1.1.3 navazuje na SPRM C1.).

IPRÚ navazuje na IPRM především v oblasti infrastruktury předškolního a školního vzdělání (IPRÚ specifický cíl 1.1 navazuje na IPRM 2.21) a oblasti sociálních služeb a sociální integrace (IPRÚ 1.3 navazuje na IPRM 2.1.1 a 2.1.2).

Provázanost SPRM a IPRÚ je možná opět pouze v oblastech, které jsou vymezeny příslušnou metodikou MMR. Strategický cíl 1 IPRÚ navazuje ne Prioritní oblasti A a B SPRM, Strategický cíl 2 IPRÚ navazuje na Prioritní oblast C, specifický cíl C2 a Strategický cíl 3 IPRÚ navazuje na Prioritní oblast C. SPRM řeší navíc oblast kultury, sportu, volnočasových aktivity a cestovního ruchu, které nejsou podporovány integrovanými nástroji, ale mají zásadní vliv na kvalitu života ve městě.

Integrovaný přístup se uplatňuje ve většině řešených oblastí. Např. v rámci revitalizace sídlišť došlo k regeneraci veřejných prostranství, řešení dopravy a vybudování volnočasové infrastruktury, návazně na napojení na síť cyklistických stezek, provedení bezbariérových úprav MHD (ROP 1.2 a 3.1) a revitalizaci zeleně (OPŽP). V oblasti vzdělávání byla provedena energeticky úsporná opatření budov základních škol (OPŽP) a obnova školních hřišť (ROP), byl dokončen projekt hodnocení vzdělávání s cílem zvýšení kvality (OPLZZ); nyní na uvedená opatření navazuje projekt IROP na rozvoj odborných výukových prostorů vybraných ZŠ včetně vybavení. V oblasti sociálních věcí došlo k rozvoji zařízení sociálních služeb (ROP) a provedení energeticky úsporných opatření (OPŽP); nyní na provedená opatření navazují další tři projekty rozvoje infrastruktury sociálních služeb a projekty na rozvoj vlastních sociálních služeb.

Jednalo se desítky projektů (viz https://www.jihlava.cz/projekty-spolufinancovane-z-eu-a-fm-ehp-norska/d-463881/p1=104164)

IPRÚ https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=514801

IPRM https://www.jihlava.cz/dp/id_ktg=53398

SPRMJ https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=500101

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.1.4 Existuje provázanost ostatních koncepčních dokumentů (plány jsou integrované – vzájemně provázané) včetně doložení připravenosti municipality efektivně reagovat na mimořádné situace a nové výzvy (např. klimatické změny, vnitřní a vnější migrace a podobně)?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Ano. Při zpracování nových či aktualizaci stávajících koncepčních dokumentů je kladen

důraz na jejich provázanost a soulad se strategickými dokumenty města.

Jedná se zejména o následující dokumenty:

Programové prohlášení rady města 2014 – 2018

Programové prohlášení Rady města Jihlavy na období 2017 - 2018

Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy

Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace

Územní plán města Jihlavy

Koncepce rozvoje kultury v Jihlavě

Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy

Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě

Plán odpadového hospodářství statutárního města Jihlavy

Studie Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky

ve městě Jihlavě a Návrh dalších kroků v souvislosti s opatřeními navrhovanými ve studii

Strategie nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem rostlinného původu

statutárního města Jihlavy

Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Jihlavy

Územní energetická koncepce města Jihlavy

Dopravní koncepce města Jihlavy

Koncepce parkovacího systému na území širšího centra města Jihlavy

Generel cyklistické dopravy města Jihlavy

Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Jihlavy

Plán zdraví a kvality života

Plán zdraví a kvality života mládeže

Zdravotní plán města Jihlavy

Generel veřejného osvětlení statutárního města Jihlavy

 

Připravenost na mimořádné situace:

Město má zpracovaný Krizový plán ORP Jihlava - aktualizace 20.12.2016, který pracuje se čtyřmi druhy nebezpečí (přirozená povodeň, zvláštní povodeň, extrémní vítr a narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu).

Aktuální rizika jsou projednávána na zasedáních Bezpečnostní rady statutárního města Jihlavy - například migrace, ptačí chřipka, systém vyhlašování stupňů ohrožení terorismem.

V dubnu 2016 se město zúčastnilo cvičení blackout.

Povodňový plán - viz část 1.9.

Jednotlivé dokumenty jsou dostupné na https://www.jihlava.cz/plan-rozvoje-a-projekty/ms-103389/p1=103389.

Provázanost jednotlivých dokumentů je uvedena výše. Všechny rozvojové dokumenty jsou v souladu s územním plánem města včetně všech plánovaných rozvojových projektů.

V současné době probíhá proces aktualizace SPRM, jehož cílem je vyhodnocení plnění jednotlivých cílů, revize a aktualizace nastavených opatření a dále je kladen důraz na provázanost jednotlivých strategických a koncepčních dokumentů. Proces aktualizace by měl být dokončen do 31. 12. 2017.

V letošním roce také proběhla výstavba nových webových stránek města a v rámci jejich postupné aktualizace by měly být všechny strategické a koncepční dokumenty dosažitelné z jednoho místa.

+ PŘÍLOHA

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Město uvádí velké množství koncepčních dokumentů, avšak není doložena jejich provázanost se strategickými dokumenty (SPRM, IPRM, IPRÚ, ÚP) ani vzájemná provázanost mezi sebou, je-li relevantní – ověřeno namátkově v dokumentech Dopravní koncepce města Jihlavy, Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy, Plán odpadového hospodářství, Analýza environmentálního vzdělávání na jihlavských základních školách.

1.1.5 Byla provedena optimalizace veřejných služeb (ZŠ a MŠ, sociální služby, technické služby apod.) a úřadu tak, aby byl systém služeb efektivní a odpovídal místním podmínkám, a to včetně schopnosti reagovat na změny?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Statutární město prostřednictvím svého úřadu-odboru sleduje využívání veřejných služeb ZŠ, MŠ a jesle. Na základě prováděných šetření OŠKT poskytuje radě města zpětnou vazbu i s případnými doporučeními, či návrhy na opatření.

http://www.jihlava.cz/dokumenty/ds-1034/p1=103733

Kapacity školských zařízení jsou plánovány v souladu s Demografickou analýzou školáků, která je úřadem každoročně aktualizována.

Rozvoj veřejných služeb je součástí všech strategických dokumentů města uvedených výše.

OŠKT je zapojen do projektu Vlastním hodnocením ke zvyšování kvality, jehož cílem byla podpora rozvoje znalostí a dovedností pracovníků základních škol města Jihlavy v oblasti autoevaluace.

Projekt byl zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, analýzu metod v oblasti evaluace a zpětnou vazbu pro zvyšování kvality škol, zajišťoval efektivní využití výstupů k rozvoji školy a ke zlepšení podmínek vzdělávání.

Hlavní pilíře projektu: výměna zkušeností s autoevaluačními aktivitami mezi jednotlivými základními školami, analytické zkvalitnění práce, vytvoření funkčního nástroje pro vlastní hodnocení školy.

1.6.2016 byla zahájena realizace projektu Místní akční plán pro ORP Jihlava s cílem vytvoření systému společného plánování a sdílení aktivit v území, které přispějí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách a zlepšení spolupráce formálního a neformálního vzdělávání pro rozvoj potenciálu každého žáka.

Seznam priorit:

č. 1 - Dostupné a kvalitní předškolní vzdělávání pro všechny děti

č. 2 - Kvalitní vzdělávání v motivujícím prostředí pro všechny žáky

č. 3 - Rozvoj kompetencí pro úspěšný vstup na pracovní trh

č. 4 - Neformální vzdělávání

 

Optimalizace sociálních služeb je řešena v Komunitním plánu sociálních služeb statutárního města Jihlavy – průběžně aktualizovaný každý rok k 30. 6.

http://www.jihlava.cz/komunitni-planovani-ve-meste-jihlave/d-333816/p1=103727

 

V roce 2014 byl realizován projekt Zavedení procesního řízení s následujícími výstupy:

 • Katalog procesů
 • Metodická příručka Metodika procesního řízení
 • Metodická příručka Metodika modelování procesů
 • Návrhy na optimalizaci procesů
 • Plán realizace projektu Zmapování a optimalizace procesů řízení na MMJ     (období 1.7.2015 – 30.6.2017)

Obecní živnostenský úřad byl v roce 2015 zapojen do projektu ministerstva vnitra Pilotní ověření standardizace – Agenda 121: Živnostenské podnikání s cílem zmapování procesů v agendě živnostenského podnikání a vyhodnocení nákladovosti.

V letech 2010 – 2015 probíhaly ICT projekty města k zajištění optimalizace informačních systémů. Bylo vybudováno technologické centrum ORP Jihlava, na které dále navázalo jeho rozšíření o servery a systém zálohování, zvýšení bezpečnosti provozované infrastruktury a rozvoj služeb technologického centra ORP prostřednictvím Geoportálu (podpora územního plánování, elektronizace nových agend, pasportizace zeleně, veřejného osvětlení, komunikací, dopravního značení apod.) ORP. Současně byla budována komunikační infrastruktura mezi jednotlivými budovami magistrátu, městské policie a městem zřizovanými organizacemi prostřednictvím projektů Konsolidace HW a SW Magistrátu města Jihlavy, zvýšení bezpečnosti a Komunikační infrastruktura statutárního města Jihlavy a centrum ICT služeb.

V roce 2015 realizován projekt Integrace informačních systémů statutárního města Jihlavy.  Byl pořízen a implementován informační systém, který zahrnoval ekonomický subsystém, agendový subsystém a subsystém workflow, a byl integrován s ostatními informačními systémy s cílem propojení informačního systému města na připravované ICT projekty na úrovni kraje a centrálních orgánů.

Všechny projekty naplňovaly celonárodní strategii Efektivní veřejné správy a přátelských veřejných služeb – Strategie realizace Smart Administration.

Vzhledem k aktualizaci SPRM (viz bod 1.1.4) nebyl na rok 2017 zpracován akční plán. V současné době souběžně s aktualizací SRPM probíhá příprava akčního plánu na rok 2018. Akční plán na rok 2018 by měl být schválen v prosinci 2017.

 

Plán realizace projektu Zmapování a optimalizace procesů řízení na MMJ nebyl ve stanoveném termínu dokončen, plnění doporučení nadále probíhá. Závěrečná zpráva není tudíž k dispozici.

V příloze dokládáme Zápis z průběžného hodnocení plánu a Zápis z posledního jednání garantů. Se zápisem z jednání garantů ze dne 8.8.2017 bylo seznámeno vedení města – viz. příloha.

Procesní mapy jsou zpracovány v SW nástroji Visual Paradigm.

 • 1.1.B Monitorování a provádění optimalizace veřejných služeb a úřadu ?
  Ano
Sebehodnocení +1

Rozvoj veřejných služeb je součástí strategických dokumentů města.

V letech 2010 – 2015 probíhaly ICT projekty města k zajištění optimalizace informačních systémů.

Úřad má zpracovány procesní mapy a realizuje sadu opatření v oblasti řízení procesů.

Město se zapojilo do projektu "Obce sobě", jehož cílem bylo zkvalitnění a zefektivnění veřejných služeb.

 

Hodnocení oponenta +1

Podoblast bude lépe ověřitelná po dokončení projektu Zmapování a optimalizace procesů řízení na MMJ a aktualizaci SPRM.

1.1.6 Existuje provázanost investic se schválenými rozvojovými dokumenty?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Ano, zásadní investice jsou obsaženy ve Strategickém plánu statutárního města Jihlavy do roku 2020, který je základním střednědobým konceptem v prioritních oblastech:

1) Vzdělávání, zaměstnanost a podnikání

2) Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost

3) Udržitelný rozvoj města

4) Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch

http://www.jihlava.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta/ms-103678/p1=103678

Realizace strategie – probíhá prostřednictvím Akčních plánů na jednotlivé roky včetně vyhodnocení plnění akčních plánů (aktuálně za roky 2014, 2015 a 2016).

http://www.jihlava.cz/realizace-strategie/d-500894/p1=103684

Plnění strategie – obsahuje každoroční Zpráva o plnění strategického plánu (aktuálně zpracovaná za roky 2014 a 2015).

Zpráva zachycuje aktuální stav projektů zařazených do akčního plánu a dalších projektů realizovaných v daném roce, které napomáhají naplňovat indikátory, které byly navrženy ve strategickém plánu pro potřeby monitorování výsledků jednotlivých opatření.

http://www.jihlava.cz/plneni-strategie/d-505415/p1=103685

 

Součástí strategického plánu je Zásobník projektů a projektové karty jednotlivých projektových záměrů, který je podkladem pro plánování investic města a sestavování rozpočtu včetně rozpočtového výhledu.

http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=500100

Pro potřeby monitorování výsledků strategického plánu je sestavena sada indikátorů:

Vzdělávání, zaměstnanost a podnikání - 19 indikátorů

Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost - 27 indikátorů

Udržitelný rozvoj města - 15 indikátorů

Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch - 16 indikátorů

 

V současné době je zahájen proces aktualizace a vyhodnocení strategického plánu včetně zajištění provázanosti na nové strategické dokumenty, například strategie kultury.

 

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) na roky 2008 – 2013 (s termínem dokončení projektů do roku 2015) zajišťoval provázanost projektů ve vymezeném území statutárního města Jihlavy.

Obsahoval komplexní soubor rozvojových záměrů a projektů koncentrovaných do prioritních oblastí:

1) Regenerace a všestranný rozvoj města a občanské vybavenosti

2) Rozvoj infrastruktur v oblastech sociálních služeb a vzdělávání

http://www.jihlava.cz/integrovany-plan-rozvoje-mesta/ms-103661/p1=103661

 

Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM pro programovací období 2007 – 2013 za rok 2015 s uvedením plnění monitorovacích indikátorů byla schválena usnesením Zastupitelstva města Jihlavy      č. 53/16-ZM.

Odevzdáním Závěrečné zprávy o postupu realizace IPRM na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti dne 9.2.2016 byla naplněna realizace IPRM. Do IPRM bylo zařazeno 32 projektů. Celková finanční alokace představovala 689 mil. Kč.

Plnění monitorovacích indikátorů - viz část 1.8., příloha č. 10. Bylo hodnoceno 14 indikátorů.

 

Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace (IPRÚ) - zajišťuje provázanost nejvýznamnějších rozvojových projektů s prokazatelným dopadem do vymezeného území (Jihlavská sídelní aglomerace). Obsahuje komplexní soubor rozvojových záměrů a projektů koncentrovaných do následujících prioritních oblastí:

Prioritní oblast 1: Ekonomicky silná a sociálně stabilní aglomerace - 14 indikátorů

Prioritní oblast 2: Integrovaná a ekologická mobilita - 22 indikátorů

Prioritní oblast 3: Kvalitní a funkční prostředí - 4 indikátory

Dokument obsahuje konkrétní investiční projekty města s plánovanou realizací v letech 2016 – 2023.

http://www.jihlava.cz/integrovany-plan-rozvoje-uzemi/ms-103670/p1=103670

 

17.9.2015 proběhlo veřejné projednávání integrované strategie IPRÚ

14.12.2015 integrovanou strategii schválilo Zastupitelstvo města Jihlavy.

16.8.2016 bylo ukončeno hodnocení strategie příslušnými řídícími orgány operačních programů.

20.9.2016 byla Zastupitelstvem města Jihlavy schválena aktualizovaná verze.

5.10.2016 byl schválený IPRÚ JSA projednán na 5. zasedání Národní stálé konfrence.

 • 1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +2

Bez připomínek – tato podoblast vykazuje prvky excelence v oblasti plánování, monitoringu i sledování provázanosti investic na rozvojové dokumenty

1.1.7 Existuje provázanost provozního rozpočtu a výhledu s činnostmi obsaženými ve schválených rozvojových dokumentech?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Ano.

Rozpočtový výhled je sestavován na základě požadavků jednotlivých odborů Magistrátu města Jihlavy. Tyto požadavky vycházejí jak z aktuální potřeby věcně příslušných odborů, tak zahrnují projekty ze zásobníku projektů strategického plánu města.

Rozpočtový výhled je tvořen společně s rozpočtem na podzim každého roku a je schvalován (stejně jako rozpočet) v prosinci. Rozpočtový výhled je tvořen na tři roky, nicméně každý rok dochází k jeho aktualizaci a schválení.

Rozpočtový výhled na léta 2017 - 2019 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Jihlavy                 č. 411/15-ZM.

Akční plán Strategického plánu rozvoje města Jihlavy je tvořen na jeden rok a je schvalován na dubnovém zasedání Zastupitelstva města Jihlavy aktuálního roku. Rozpočtový výhled a akční plán spolu vzájemně korespondují.

Akční plán představuje závazný seznam projektových záměrů navázaných na opatření a cíle strategického plánu, které byly vybrány pro zahájení a realizaci v daném roce. Příprava dokumentu je rozčleněna na dvě etapy. V první je vytvořen návrh akčního plánu, který slouží jako jeden z podkladových materiálů při tvorbě rozpočtu města, je poté upraven v souladu s dohotoveným rozpočtem a schválen zastupitelstvem. Projektové záměry a aktivity doporučuje k zařazení do akčního plánu pro daný rok vedení města Jihlavy. Výběr je v případě potřeby konzultován s příslušnými odbory magistrátu či odbornými komisemi Rady města Jihlavy.

Pozn.: Vzhledem k aktualizaci SPRM (viz bod 1.1.4) nebyl na rok 2017 zpracován akční plán. V současné době souběžně s aktualizací SRPM probíhá příprava akčního plánu na rok 2018. Akční plán na rok 2018 by měl být schválen v prosinci 2017.

Ostatní strategické dokumenty jsou také provázány s rozpočtem.

Rozpočtový proces

Postup pro přípravu a sestavování rozpočtu je řešený v harmonogramu prací při sestavování a projednávání rozpočtu, který je každý rok schvalován Radou města Jihlavy v červnu. Rozpočet je schvalován v členění podle závazných ukazatelů (jsou součástí harmonogramu prací), nicméně při sestavování rozpočtu se vychází z podrobných tabulek sestavených jednotlivými odbory.

Velká část investičních akcí a projektů je schvalována až v následujícím roce na únorovém a dubnovém zasedání Zastupitelstva města Jihlavy, a to v souladu s akčním plánem na příslušný rok.

Návrh rozpočtu je před projednáním zastupitelstvem města zveřejněn v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po schválení zveřejněn na webových stránkách města.

http://www.jihlava.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta/ds-53321/archiv=0&p1=103721

Provázanost rozpočtu se zásobníkem projektu:

Zásobník projektů slouží jako podklad pro sestavení rozpočtu města na daný kalendářní rok. Potřebnost realizovat danou akci a její zdůvodnění předkládají věcně příslušní vedoucí jednotlivých odborů magistrátu města, zpracovaný návrh je předložen k posouzení vedení města na investiční poradě. Po tomto projednání následuje pracovní seminář zastupitelstva města, kde je na základě konsenzu vypracován návrh rozpočtu, který je pak předložen zastupitelstvu města ke schválení. Zásobník projektů obsahuje sloupec s uvedením souladu navrhované akce se SPRM, což je jedním z kritérií upřednostnění akce realizaci.

 • 1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

(dělat věci správně, systematický manažerský postup k řešení slabých stránek udržitelného rozvoje)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Celkové hodnocení oblasti 1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava má nástroje pro efektivní, hospodárné a účelné vykonávání činností a aktivit.

Řadí se mezi nejméně zadlužená statutární města v Česku.

Je uvedeno množství příkladů, prokazující proklientské zaměření úřadu.

Město má od roku 2008 zavedenu metodu kvality MA21.

Kvalita a výkonnost byla oceněna řadou cen.

Úřad má vypracovaný systém vzdělávání a hodnocení zaměstnanců.

Lze prokázat ekologické chování úřadu, realizaci energeticky úsporných opatření a zavádění opatření proti plýtvání.

Hodnocení oponenta +1

Neshledán rozdíl s hodnocením města.

Bez připomínek.

- Jak měříte interní procesy a jaké SMART indikátory používáte? Uveďte příklady optimalizace těchto procesů.

 

- Za velmi vhodné považuji přijmout vnitřní pravidla pro (ne)zadlužování města, která určí z dlouhodobého hlediska stabilní způsob chování v této oblasti a budou závazná pro město, jeho samosprávu i organizace.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.2.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska provádění, a to včetně přístupu města k zásadám zdravého finančního řízení (provozní přebytek, systém vnitřní kontroly – 3E, využívání příležitostí a snižování rizik atd.)?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Ano.

Strategické plánování a řízení

Město má zpracovány základní strategické koncepční dokumenty:

 • Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace
 • Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020
 • Integrovaný plán rozvoje statutárního města Jihlavy pro programovací období 2007 – 2013
 • Akční plán a zásobník projektů

Finanční řízení

Město má zpracovány základní nástroje hospodaření obce:

 • rozpočet města – finanční plán, podle kterého město hospodaří v příslušném rozpočtovém období
 • rozpočtový výhled sloužící pro střednědobé finanční plánování

Řídící procesy úřadu

Město má zpracovány interní řídící dokumenty – mechanismy, statuty, koncepce, vnitřní předpisy.

Kvalita ve veřejné správě

Od roku 2008 zavedena metoda kvality MA21.

Systém kontrol

V rámci úřadu a organizací zřizovaných městem nastaveny mechanismy pro kontrolu a dodržování zákonů a stanovených pravidel.

Útvar interního auditu

Je zpracován střednědobý plán činnosti na období 2015 – 2017 a rozpracován do ročních plánů auditů.

Procesní řízení

V roce 2014 realizován projekt Zavedení procesního řízení.

Řízení rizik

Na základě podkladů od vedoucích odborů zpracoval interní audit v roce 2013 a 2015 mapu rizik.

Systém řízení organizací zřizovaných a zakládaných statutárním městem Jihlava

V roce 2015 realizován pre-audit systému řízení zřízených a založených organizací statutárním městem Jihlavy a zpracován Návrh opatření pro zavedení a udržitelnost Jednotného systému řízení zřízených a založených organizací statutárního města Jihlavy – usnesení č. 21/16 - RM.

Projekt Podpora meziobecní spolupráce

Město zapojeno do projektu Obce sobě s cílem zkvalitnění a zefektivnění veřejných služeb.

Projekt "Lepší města"

Město je zapojeno do projektu Svazu měst a obcí "Lepší města". Projekt je zaměřen na praktická řešení, která umožní zrychlit a zlevnit odstraňování problémů. Jedním z cílů je také nastavení efektivní spolupráce mezi veřejnou správnou, soukromým sektorem a akademickým sektorem.  Pro město je prioritní řešení oblastí energetiky a dopravy. Zapojením do aktivity usilují města o naplnění konceptu Smart Cities.

Projekt "Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21"

Město je zapojeno do aktivity integrace systémů řízení kvalty v rámci projektu Národní sídě Zdravých měst ČR.

Systémové řešení správy zeleně

Vytvoření pasportu zeleně, jeho průběžná aktualizace, plánování zásahů, příprava nových ploch, racionalizace nákladů.

Otevřenost a transparentnost

Pro zvýšení transparentnosti je realizováno:

 • na webových stránkách zveřejňovány smlouvy od 100 tis. Kč (od 1.1.2014)
 • čtvrtletně zveřejňován seznam všech uzavřených smluv (od 1.1. 2015)
 • zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva města (od září 2015)
 • zveřejňování Zprávy o činnosti úřadu (od 1.7.2016 - čtvrtletní)

http://www.jihlava.cz/vyberova-rizeni?p1=103388

http://www.jihlava.cz/dokumenty-tajemnik/ds-56126/archiv=0&p1=103400

V 1. pololetí roku 2016 byla zajištěna aplikace zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a rozšířena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky.

Informovanost

Noviny jihlavské radnice dlouhodobě (vycháhí od ledna 1994) informují veřejnost o činnostech statutárního města Jihlavy a Magistrátu města Jihlavy. Měsíčník je zdarma distribuován do všech jihlavských rodin.

http://www.jihlava.cz/noviny-jihlavske-radnice/os-1008/p1=103433

Důvěryhodnost

Úřad na jedné straně plní všechny nároky, které klade legislativa, na druhé straně je otevřený občanům a vychází vstříc jejich potřebám. Denně pracuje s nástroji eGovernmentu – datové schránky, Czech POINT, základní registry.

 

 • 1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování ?
  Ne
 • 1.2.B Orientace na občany / zákazníky ?
  Ano
 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.2.2 Existují přiměřená vnitřní pravidla pro zadlužování města a jsou tato pravidla dodržována?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Pravidla pro zadlužování statutární město Jihlava nemá. Zastupitelstvo města Jihlavy schvaluje záměr přijetí úvěru na doporučení ekonomického odboru.

Vývoj dluhové služby v letech 2008 až 2015 je uveden v příloze č. 1, ukazatele hospodaření obce za rok 2014 a 2015 v příloze č. 2.

Ukazatele hospodaření včetně hodnocení přijatých a splácených úvěrů jsou uváděny v Závěrečném účtu města za příslušný rok a dále je lze najít v portále MONITOR.

http://www.jihlava.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta/ds-53321/archiv=0&p1=103721

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy.

http://monitor.statnipokladna.cz/2016/obce/detail/00286010

Limity pro zadluženost stanovuje zákon č. 23/2017 Sb., zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, který vstoupil v účinnost 1.1.2017.

http://monitor.statnipokladna.cz/2016/obce/detail/00286010#rozpoctova-odpovednost-aktualni

 

Rating

V roce 2009, 2010 a 2011 byl městu udělen národní rating Aa1. cz, výhled ratingu stabilní.

Posouzení hospodaření města za rok 2013 bylo provedeno formou iRating. Město obdrželo známku B+, téměř bez rizika.

Srovnávací analýza 2015

Závěr hodnocení:

Rozpočtové hospodaření města bylo v uplynulých čtyřech letech zdravé. Potvrzuje to nejen souhrnný výsledek rozpočtu, ale i ukazaté likvidity a podílu cizích zdrojů na majetku města.

Zadluženost je přiměřená. Řízení likvidity bylo na velmi dobré úrovni. Celková ekonomická situace je velmi dobrá.

iRating - v roce 2015 získalo město stupeň B. Meziročně došlo k mírnému zhoršení, protože ve dvou předchozích letech  to byl stupeň B+.

Stupeň B = velmi nízké riziko, tj.  posuzované město převyšuje rámec srovnatelných subjektů. Ekonomické ukazatele prokazují velmi dobrou finanční stabilitu. Okolní prostředí a ekonomícké podmínky regionu dávají dobré předpoklady dalšího rozvoje.

 • 1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování ?
  Ne
Sebehodnocení +1

Pravidla pro zadlužování město nemá, ale fnanční analýza za roky 2012 až 2015 konstatuje přiměřenou zadluženost, velmi dobrou ekonomickou situaci a podle stupně iRatingu ekonomické ukazatele prokazují velmi dobrou finanční stabilitu.

Hodnocení oponenta 0

Město není zadluženo, což lze vnímat velmi kladně, včetně externího a ratingu, ale nejsou stanovena vnitřní pravidla pro (ne)zadlužování města ani interní limitní hodnota zadlužení (např. vnitřní ukazatel dluhové služby). Za velmi vhodné považuji přijmout pravidla, která určí z dlouhodobého hlediska stabilní způsob chování v této oblasti a budou závazná pro město, jeho samosprávu i organizace.

1.2.3 Lze na konkrétních aktivitách a činnostech prokázat orientaci úřadu a jeho organizací na občana a jeho oprávněné potřeby (otevírací doba, dostupnost …)?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Proklientské zaměření úřadu je prokázáno následujícími činnostmi a aktivitami, například:

Správní odbor

V roce 2012 byl počet kontaktních pracovišť na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů rozšířen o další fotokabinu, čímž se zrychlil provoz pracoviště. Úsek občanských průkazů a cestovních dokladů každoročně rozšiřuje v období letních měsíců provozní hodiny, na což reaguje i provozní doba pokladen. Doklady typu „blesk“ jsou vydávány na počkání, aby klienti, kteří na poslední chvíli zjistí, že nemají platný doklad, mohli odcestovat do zahraničí. Starší a zdravotně postižení klienti jsou na pracovišti odbavováni přednostně. Pro klienty byl dále zřízen elektronický objednávkový systém prostřednictvím webových stránek města k vyřízení občanských průkazů a cestovních dokladů.

Město provozuje službu Czech POINT sloužící občanům k vydání ověřených dokumentů z registrů veřejné správy (výpis z katastru nemovitostí, výpis z trestního restříku, výpis ze živnostenského a obchodního rejstříku apod.) a k vidimaci a legalizaci listin.

Správní odbor realizuje každý týden výjezdy za imobilními občany za účelem off-line nabírání žádostí o občanské průkazy a provádění vidimace a legalizace mimo prostory úřadu.

Od ledna 2016 bylo u vstupu do radnice z Masarykova náměstí zřízeno kontaktní pracoviště pro vozíčkáře.

Úsek ztrát a nálezů i po účinnosti nového občanského zákoníku přebírá a uschovává nalezené klíče, aby si je obyvatelé města měli kde vyzvednout.

Navzdory stanovisku Úřadu pro ochranu osobních údajů, které proces značně zkomplikovalo, magistrát nadále realizuje vítání občánků a gratulace jubilantům. Po novele zákona o obcích od 1.7.2016 úřad  stanovisko změnil, nezbytné údaje je možné získávat z evidence obyvatel.

Správní odbor každoročně vydává sadu letáků, v nichž občané najdou informace důležité pro vyřízení nejčastějších agend, zajišťovaných odborem (doklady, změnu trvalého pobytu, podání přestupkového oznámení aj.).

Město Jihlava umožňuje bez výběru nájemného konání svatebních obřadů v Gotickém sále.

 

Odbor životního prostředí

Existence e-aplikací.  

Kniha hříchů – možnost nahlášení černé skládky elektronicky

http://zavady.jihlava.cz/obcan.php

Kampaně – Dny Země, Dny bez aut.

Besedy s občany, přednášky ve školách či zájmových skupinách (senioři, turisté,…)

Úřad územního plánování

Realizován projekt PUPík – připomínkování územního plánu on-line.

Živnostenský úřad

Zajišťuje fungování tzv. spotřebitelského ombudsmana ve spolupráci s neziskovou organizací SOS asociace.

Zajišťuje pro občany funkci centrálního registračního místa a jednotného kontaktního místa.

Odbor dopravy

Pro klienty je zřízen elektronický objednávkový systém prostřednictvím webových stránek města k vyřízení dokladů týkajících se agendy registru vozidel, profesních osvědčení a registru řidičů.

Kancelář primátora (Projekt Zdravé město a místní Agenda 21)

Od roku 2007 je statutární město Jihlava členem Národní sítě zdravých měst ČR a realizuje každoroční diskuse s veřejností - Fóra Zdravých měst k 10 největším problémům města a následnou anketu názorů občanů. Na tyto problémy či náměty jsou předkládány vedení města a zastupitelstvu a na jejich základě je zpracováván každoroční Plán zdraví a kvality života.  Od roku 2012 jsou obdobným mechanismem zapojováni též žáci základních škol prostřednictvím tzv. Fóra mladých a následným Plánem zdraví a kvality života mládeže. Veřejnost má možnost se zapojit do tematických diskusí prostřednictvím Kulatých stolů.

http://www.jihlava.cz/planovani-s-verejnosti/ms-104045/p1=104045

Od roku 2008 realizovány komunitní kampaně Zdravého města Jihlava

http://www.jihlava.cz/komunitni-kampane/ms-104037/p1=104037

 

 

 • 1.2.B Orientace na občany / zákazníky ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek, velmi přehledně zpracovány tzv. životní situace na webu města s uvedením konkrétního pracoviště, většinou však schází otevírací doba pro klienty, některé životní situace nejsou zveřejněny, např. OÚP a stavební úřad.

1.2.4 Prokazuje městský úřad a klíčové organizace města při běžném chodu výkonnost a kvalitu (např. pomocí zlepšujícího se trendu nebo pomocí benchmarkingu)?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Od roku 2008 zavedena metoda kvality MA 21.

http://www.jihlava.cz/zdrave-mesto/

 

Kvalita a výkonnost byla oceněna řadou cen, např.

 • Cena za kvalitu ve veřejné správě za rok 2013 - Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby (tzv. bronzový stupeň) - Za aplikaci metody místní Agenda 21
 • Cena za inovaci ve veřejné správě za rok 2013 - Za projekt „Připomínkování územního plánu online“
 • 2. místo v soutěži TOP zadavatel stavebních prací 2013
 • Stavba Vysočiny 2014 – v kategorii  Stavby pro sport a volný čas - stavba Český Mlýn - Relaxační centrum v Jihlavě
 • Stavba Vysočiny 2009 – v kategorii Stavby občanské vybavenosti a k bydlení – stavba Medvědinec v ZOO Jihlava
 • Zlatý erb 2015  - 1. místo v kategorii nejlepší webové stránky města Jihlava
 • Zlatý erg 2014  - 1. místo v kategorii nejlepší elektronická služba Jihlava
 • Zlatý erb 2010  - 1. místo v kategorii nejlepší webové stránky města Jihlava
 • Zlatý erb 2008  -  2. místo v kategorii nejlepší elektronická služba Jihlava
 • 2013 - 1. místo v kategorii projekty měst – projekt Připomínkování územních plánů - PUPík
 • Mezinárodní soutěž The LivCom Awards - v roce 2013 stříbrné ocenění v kategorii měst mezi 20 a 75 tisíci obyvateli a bronzová cena za projekt Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy – Královský vršek a v roce 2012 3. místo v kategorii měst mezi 20 a 75 tisíci obyvateli, zlatá cena za plnění kritéria „Strategické plánování“ a bronzovou cenu za projekt Centrum environmentální výchovy

 

Pro zvyšování efektivnosti a hospodárnosti v rámci výkonu veřejné správy a služeb zajišťovaných statutárním městem Jihlava je nastaven systém vzdělávání a hodnocení zaměstnanců.

Probíhá řada kurzů a seminářů, je uzavřena dlouhodobá smlouva o spolupráci s firmou vytvářející a dodávající e-learningový vzdělávací portál.

Počet přihlášek a účastníků školení v letech 2011 - 2016 je uveden v příloze č. 3.

Plány vzdělávání za období 2013 – 2015 splněny na 100%.

Vnitřní předpis Pravidelné hodnocení zaměstnanců zařazených do Magistrátu města Jihlavy stanovuje pravidla a postupy pro hodnocení pracovního výkonu.

 

Příklady vzdělávacích akcí:

 • Protikorupční programy a jejich praktická realizace
 • Rovné příležitosti žen a mužů v praxi úřadů veřejné správy
 • Kontrolní mechanismy ve veřejné správě
 • Prevence korupce ve veřejných zakázkách
 • Finanční kontrola – vnitřní kontrolní systém
 • Místní Agenda 21 a účast veřejnosti na plánování a rozvoji města
 • „I když se nikdo nedívá“ Aneb: etika (nejen) pro veřejnou správu
 • Občanský zákoník

 

V období 2012 - 2013 byl realizován projekt Rozvoj zaměstnanců a členů zastupitelstva a zefektivnění vzdělávacího procesu statutárního města Jihlavy.

Oblasti vzdělávání:

 • Strategické plánování
 • Finanční plánování a řízení
 • Procesní řízení
 • Projektové řízení
 • Právo a legislativa
 • Manažerské vzdělávání I a II
 • Komunikační a prezentační dovednosti

Výstupem z projektu je metodická příručka Efektivní vzdělávání lidských zdrojů statutárního města

Hodnocení vzdělávacího projektu jeho absolventy je uveden v příloze č. 4.

 

Na 58. schůzi dne 30. 3. 2017 schválila Rada města Jihlavy usnesením č. 298/17-RM přijetí metody kvality ISO 9001:2016 bez certifikace.

Na 67. schůzi dne 31.8.2017 schválila Rada města Jihlavy usnesením č.  837/17-RM  přijetí metody kvality ISO s certifikací - termín 30.6.2018.

 

Pro zajištění účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti jsou zpracovány vnitřní směrnice:

- Směrnice k zajištění hospodaření statutárního města Jihlavy a k zajištění oběhu účetních dokladů,

- Kontrolní mechanismy,

- Pravidla pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Jihlavy,

- Opatření primátora k zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy (viz bod 1.2.7).

 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta 0

- Statutární město kromě MA21 nemá zaveden jiný standardizovaný nástroj řízení a zvyšování kvality, ale je samosprávou schválena (31.8.2017) implementace systému řízení kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2015 včetně jeho certifikace, s realizací do 30.6.2018. Tuto podoblast proto schvaluji s podmínkou naplnění implementace uvedené ISO normy do 12 měsíců, resp. do obhajoby případně přidělené kategorie B místní Agendy 21 v roce 2018.

- Jaké indikátory využíváte na sledování účelnosti, efektivnosti hospodárnosti a kvality.

1.2.5 Jsou zavedeny efektivní způsoby komunikace v rámci samosprávy, úřadu a organizací řízených městem?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Samospráva - jednání zastupitelstva města, jednání rady města, porady vedení města, jednání výborů ZM, jednání komisí RM.

Úřad - porady vedoucích odborů.

Organizace řízené městem - příspěvkové organizace prostřednictvím odvětvových odborů, obchodní společnosti prostřednictvím kanceláře primátora.

K zefektivnění komunikace dojde implementací modulu e-Jednání zastupitelstva a rady v rámci IS Vera RADNICE a pořízení komunikačního portálu (z Krajského úřadu Kraje Vysočina) v r. 2017.

Specifickým nástrojem komunikace mezi odbory (především majetkový, odbor rozvoje města, odbor správy realit, úřad územního plánování, odbor životního prostředí) je projekt GIS, kde se připravuje provázání s jednotlivými dokumenty týkající se konkrétního majetku a jsou potřebné v rámci rozhodovacích procesů.

Komunikační portál bude implementován od 1.1.2018, 4 měsíce funguje aplikace e-Úkoly, specifický nástroj – projekt GIS je doposud rozpracován.

 
 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
  ANO
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek

1.2.6 Chová se úřad a organizace města ekologicky?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Na úřadě je zaveden systém třídění odpadů v souladu s vnitřní směrnicí - Směrnice upravující nakládání s odpady v podmínkách Magistrátu města Jihlavy a Městské policie Jihlava (od 1. 6. 2014), čímž došlo ke zlepšení třídění, zavedením třídění bioodpadu došlo k výraznému snížení množství komunálního odpadu.

Třídění odpadů na MMJ – graf je uveden v příloze č. 5.

Příspěvkové organizace – základní školy, ZOO Jihlava, Městská knihovna a Dům dětí a mládeže jsou vybaveny nádobami na třídění odpadů, provedeno školení jak nakládat s odpady, náklady spojené s tříděním jsou hrazeny z rozpočtu odboru životního prostředí.

Při vybavování budov i kanceláří jsou pořizována úsporná a ekologicky nezávadná vybavení např. svítidla, zařízení na ohřev vody v kuchyňkách a na toaletách aj.

Úřadem jsou zajišťovány pravidelné servisní kontroly služebních vozidel vč. měření emisí, dále kontroly a pravidelné revize technologických zařízení, tj. např. klimatizace, kotelen aj.

V rámci úspor energií město řeší energeticky úsporné projekty na budovách města a příspěvkových organizací.

 

 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  ANO
Sebehodnocení +1

Vydání vnitřní směrnice ke třídění odpadů přispělo ke zvýšení ekologického chování úřadu.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

Doporučuji zvážit zavedení komplexního systému environmentálního managementu k ekologickému chování (UR) města, úřadu a zřizovaných organizací.

1.2.7 Přijímá úřad a organizace města opatření proti nehospodárnému zacházení se zdroji?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Opatření primátora č. 1/15 k zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné

správy statutárním městem Jihlava.

 

Vnitřní předpis Pravidla pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Jihlavy,

u příspěvkových organizací Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

 

Omezení plýtvání energiemi:

Magistrát:

v 5 objektech realizována energeticky úsporná opatření (zateplení, výměna oken,

výměna střechy)

 

Příspěvkové organizace:

12 objektů základních škol - ve všech provedena energeticky úsporná opatření (fasády, okna)

17 objektů mateřských škol - v 16 případech provedena energeticky úsporná opatření

(fasády, okna)

8 objektů zařízení sociálních služeb - provedena energeticky úsporná opatření

v 5 objektech

 

V roce 2013 realizován projekt Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektu

plaveckého bazénu Evžena Rošického 6. Snížením energetické náročnosti dojde k úspoře

tepelných ztrát při ohřevu bazénové vody a tedy provozních nákladů budovy.

 

V rámci energetických úspor město postupně nahrazuje sodíková svítidla veřejného osvětlení

za svítidla LED s minimální úsporou 35 % nákladů.

 

Při zavádění energetických úspor město postupuje v souladu s Územně energetickou koncepcí

statutárního města Jihlavy a realizuje jednotlivá opatření na základě doporučení

energetických auditů.

 

Na městský provoz jsou využívána služební vozidla na plynový pohon.

 

Každoročně probíhá elektronická aukce na dodavatele energií (elektrická energie a plyn)

pro statutární město Jihlava, jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti

s majetkovou účastí statutárního města. Roční  úspora v porovnání s průměrnou

cenou energie činí přes 10%.

 

Nová příloha:3e

Příloha: 3e.doc
 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  ANO

Viz. téma 3:
Oblast 3.3.
hospodaření s energií

Oblast 3.4
udržitelná výstavba

Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

(správně komunikovat)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Celkové hodnocení oblasti 1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava ve větší míře zapojuje obyvatele při důležitých projektech formou veřejného projednávání.

Zabývá se veškerými návrhy, podněty a připomínkami občanů.

Úřad je otevřený a přijímá opatření ke zvýšení transparentnosti.

Je zajištěna informovanost občanů.

Hodnocení oponenta +1

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Po doložení požadovaných dokumentů bude Bez připomínek

- Doporučuji zvážit zpracování souhrnné výroční zprávy, která by srozumitelně a pro laickou veřejnost agregovala hlavní výstupy z uvedených dokumentů.

- Doporučuji na webu města vytvořit podstránku pro organizace města, s jejich výčtem, základními informacemi včetně kontaktů, linků na jejich weby (rozcestník) a například i výročními zprávami.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.3.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ (viz obrázek) z hlediska správné komunikace?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Město Jihlava je členem Národní sítě Zdravých měst od roku 2008 a uplatňuje různé metody zapojování veřejnosti – veřejná diskusní fóra, kulaté stoly, veřejná projednávání, fóra mladých, ankety.

Přijalo principy otevřenosti úřadu a komunikace s veřejností.

Akce jsou pořádány za účasti zástupce vedení města.

 • 1.3.A Veřejná projednávání ?
  ANO
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO
 • 1.3.C Partnerství a synergie ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

- Jsou pro efektivnější komunikaci partneři / zainteresované strany města nějak segmentovány, a pokud ano, jaké komunikační kanály pro jednotlivé segmenty využíváte?

1.3.2 Provádí úřad a organizace města veřejná projednávání (či obdobné formy) při všech důležitých rozhodováních?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Částečně ano.

Veřejné projednávání Integrovaného plánu rozvoje města se uskutečnilo 18.3.2008.

V případě Strategického plánu statutárního města Jihlavy do roku 2020 proběhlo veřejné projednání dne 17. prosince 2013, v případě IPRÚ proběhlo veřejné projednání dne 17. září 2015. Obě veřejná projednání se konala v rámci hodnocení vlivů koncepcí na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

V případě přípravy projektů, které mají dopad na větší skupinu obyvatel, např. revitalizace sídlišť, výstavba kanalizace v Sasově apod., proběhla veřejná projednání.

25.2.2015 se uskutečnlo veřejné projednávání územního plánu.

25.5.2016 a 17.10.2016 veřejná beseda k tématu Revitalizace území Koželužského potoka.

V červnu 2016 proběhlo velké dotazníkové šetření jako součást tvorby Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch města Jihlavy.

V lednu 2017 se uskutečnilo 5 veřejných plánovacích setkání k územním studiím lokalit  - Špitálské předměstí, Handlovy dvory, Havlíčkova ulice, Sídliště I a Na Bělidle.

Veřejnost bude zapojena do projektu revitalizace Masarykova náměstí.

Veřejnost je na projednávání zvána prostřednictvím webových stránek města, tiskových zpráv a prostřednitvím Novin jihlavské radnice.

 

Obchodní společnosti sami veřejná projednávání neorganizují, ale účastní se jich.

Komunikace s částmi statutárního města Jihlavy

Antonínův Důl a Červený Kříž, Helenín, Henčov, Heroltice, Hosov, Hruškové Dvory, Kosov, Pávov, Pístov, Popice, Sasov, Staré Hory, Vysoká, Zborná

Za účelem informovanosti osadních výborů, respektive občanů bydlících v částech města jsou organizovány schůze, setkání nebo místní šetření, a to za účasti příslušného náměstka primátora a vedoucího oddělení péče o části města a zástupců zainteresovaných odborů Magistrátu města Jihlavy.

Např.

-setkání s občany Starých Hor - budování hřiště ve Starých Horách - Červených Domkách,

-schůze s občany Pístova, Popic a Vysoké - oprava komunikace,

-setkání s občany Sasova a Zborné - budování kanalizace.

Kromě toho se každoročně v prosinci pořádá setkání vedení statutárního města Jihlavy se členy osadních výborů, kde se bilancuje vzájemná spolupráce za uplynulý rok.

 

Plánování s veřejností

http://www.jihlava.cz/planovani-s-verejnosti/ms-104045/p1=104045

Komunitní kampaně

http://www.jihlava.cz/komunitni-kampane/ms-104037/p1=104037

 

Nová příloha: Veřejná setkání

 • 1.3.A Veřejná projednávání ?
  ANO
Sebehodnocení +1

Z uvedeného vyplývá, že občané jsou stále více zapojováni do přípravy realizace projektů.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

- Na webu města nejsou zveřejněny výsledky aktuálních dotazníkových šetření (2016, 2017) a konkrétních plánovacích setkání k revitalizacím částí města (sídliště, kanalizace v Sasové, územní studie lokalit apod.) a navazujících přijatých opatření. Plánovacích setkání s veřejností město pořádá hodně a je škoda, že s jejich výsledky není seznámena široká veřejnost tímto médiem.

(Nepovinně - doložte konkrétní příklady výstupů z veřejných projednávání a návazně příklady přijatých opatření.)

1.3.3 Zveřejňuje město a jeho organizace pravidelně výroční zprávu (nebo obdobnou zprávu)?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Statutární město Jihlava hodnotí hospodaření v rámci závěrečného účtu, který je v souladu se zákonem zveřejňován na webových stránkách města:

http://www.jihlava.cz/rozpocet-a-hospodareni-mesta/ds-53321/archiv=0&p1=103721

Součástí závěrečného účtu je také hodnocení hospodaření příspěvkových organizací.

 

Výroční zprávu sestavují obchodní společnosti a příspěvkové organizace města.

Příspěvkové organizace města:

ZOO Jihlava

http://www.zoojihlava.cz/cz/vse-o-zoo/vyrocni-zpravy

ZŠ Demlova

http://www.zsdemlovaji.cz/nase-skola/dokumenty-skoly/vyrocni-zprava-o-cinnosti-skoly/

ZŠ E. Rošického

http://www.zsrosi.cz/?q=vyrocni-zpravy

ZŠ Havlíčkova

http://www.zshavlickova.ji.cz/index.php?nid=13915&lid=cs&oid=4382292

ZŠ Jungmannova

http://jungzs.cz/dokumenty_skoly.php

ZŠ Kollárova

http://zskol.ji.cz/index.php?oid=3349118

ZŠ Křížová

http://www.zskrizova.cz/skola-dokumenty/

ZŠ O. Březiny

http://www.zsobreziny.cz/node/166

ZŠ Seifertova

http://www.zsseifertova.ji.cz/dokumenty-skoly

ZŠ speciální a Praktická škola

http://www.pomskola.cz/?view=dokumenty

Základní umělecká škola

http://www.zus-jihlava.cz/vyrocni-zpravy

ZŠ a MŠ Nad Plovánou

http://www.zsplovarna.ji.cz/

Denní a týdenní stacionář Jihlava

http://www.stacionar-jihlava.cz/o-nas/vyrocni-zpravy/

 

Příspěvkové organizace města, které nemají své výroční zprávy na webových stránkách:

ZŠ T. G. Masaryka, MŠ Mozaika, MŠ a SPC Jihlava, Dům dětí a mládeže Jihlava, Městská knihovna, Integrované centrum sociálních služeb Jihlava a Domov pro seniory Jihlava – Lesnov

 

Obchodní společnosti:

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

http://www.dpmj.cz/www/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=254&Itemid=65

Obchodní společnosti města, které nemají své výroční zprávy na webových stránkách:

Jihlavské vodovody a kanalizace a.s., SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, a.s., Správa městských lesů, s.r.o., Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o., HC Dukla Jihlava, s.r.o., Jihlavské kotelny, s.r.o., Teniscentrum Jihlava, a.s., FC Vysočina, a.s.

 

Výroční zprávy obchodních společností lze nalézt v Obchodním rejstříku.

 

Všem příspěvkovým organizacím města je radou města v souladu s vyhláškou

č. 220/2013 Sb. schvalována účetní závěrka a všem obchodním společnostem je radou města schvalována výroční zpráva.

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek

Doporučení: Město nezpracovává vlastní výroční zprávu, závěrečný účet města částečně obsahuje prvky výroční zprávy, obdobně jako roční vyhodnocení strategických plánů. Doporučuji zvážit zpracování souhrnné výroční zprávy, která by srozumitelně a pro laickou veřejnost agregovala hlavní výstupy z uvedených dokumentů. Dále doporučuji na webu města vytvořit podstránku pro organizace města, s jejich výčtem, základními informacemi včetně kontaktů, linků na jejich weby (rozcestník) a například i výročními zprávami.

1.3.4 Existuje analýza stížností nebo podnětů od občanů, jsou přijímána opatření k jejich řešení?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Ano.

Město má zpracována Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, návrhů, připomínek a podnětů občanů.

http://www.jihlava.cz/dokumenty/ds-1042/p1=103744

Právní oddělení odboru kanceláře tajemníka vede evidenci přijatých petic, stížností, návrhů, připomínek a podnětů a zabezpečuje jejich řádné a včasné vyřizování.

Do 31.1. kalendářního roku zpracovává právní oddělení „Vyhodnocení vyřizování stížností, návrhů, připomínek a podnětů občanů“ přijatých magistrátem za předcházející kalendářní rok, jehož součástí je vyhodnocení vyřizování stížností přijatých městskou policií a předkládá Radě města Jihlavy na vědomí.

Počet vyřízených stížností, návrhů, připomínek, podnětů občanů a petic v období 2008 - 2016 je uveden v příloze č. 6.

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek

1.3.5 Lze o úřadu a organizacích města říci, že jsou transparentní a informace jsou dostupné?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Ano, informace jsou dostupné na webových stránkách města a jednotlivých organizací zřízených a založených městem.

Opatření ke zvýšení transparentnosti, například:

 • na webových stránkách zveřejňovány smlouvy od 100 tis. Kč (od 1.1.2014)
 • čtvrtletně zveřejňován seznam všech uzavřených smluv (od 1.1. 2015)
 • zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva města  (od září 2015)
 • zveřejňování Zprávy o činnosti úřadu (od 1.7.2016 - čtvrtletní)

Informace jsou dále dostupné v Novinách jihlavské radnice.

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO
Sebehodnocení +1

Informace jsou dostupné, webové stránky města změnily v roce 2017 vzhled a strukturu. Web odpovídá současným technologickým a designovým trendům.

Jsou činěny kroky ke zvýšení transparentnosti.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.3.6 Přijímá úřad a jeho organizace opatření proti snížení rizik korupce?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Byla realizována školení:

 • Protikorupční programy a jejich praktická realizace
 • Prevence korupce ve veřejných zakázkách

 

Mapa korupčních rizik

Útvar interního auditu zpracoval v roce 2013 a 2015 na základě podkladů vedoucích odborů mapu korupčních rizik.

Etický kodex

Je přijat Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy  (usnesení Vlády ČR ze dne 9.5.2012) - korupce v článku 7.

Příloha: Mapa korupčních rizik 2015 a Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy.

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.3.7 Jsou popsány a optimalizovány komunikační kanály s veřejností?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Informace navenek jsou poskytovány prostřednictvím tiskového mluvčího.

Existence diskuzního fóra (do ledna 2017).http://www.jihlava.cz/diskuze/

Noviny jihlavské radnice dlouhodobě informují veřejnost o činnostech statutárního města Jihlavy a Magistrátu města Jihlavy. Měsíčník je zdarma distribuován do všech jihlavských domácností.

http://www.jihlava.cz/noviny-jihlavske-radnice/os-1008/p1=103433

 

Web města Jihlavy

Od února 2017 se změnil zcela vzhled a struktura. Odpovídá současným technologickým a designovým trendům. Změnám předcházel i průzkum požadavků uživatelů. Redakční systém jihlavského webu eviduje více než 26 tisíc dokumentů a přes osm tisíc fotografií.

 

Kromě osobního kontaktu probíhá komunikace se zainteresovanými stranami prostřednictvím elektronické pošty, pomocí datových schránek, je zavedena spisová služba.

Na webových stránkách je seznam všech pracovníků úřadu podle jednotlivých odborů s uvedením telefonního čísla a e-mailové adresy.

 

Elektronizace veřejné správy dle strategie eGovernmentu

Czech POINT, elektronický vyvolávací systém, rezervace přes internet, stav vyřízených žádostí OP a pasů.

 

Úřední deska

Zveřejňování informací v souladu s právními předpisy.

Facebook města Jihlavy – aktuální informace o dění ve městě

https://www.facebook.com/mesto.jihlava

 

Základními komunikačními kanály pro veřejnost je web (aktuality, tiskové zprávy), Noviny jihlavské radnice a facebook.

 

https://www.jihlava.cz/aktualne/ms-103382/p1=103382

Na fb jsou informace předávány  v závislosti na empatii vůči cílové skupině, například mladí lidé, občané věkově starší.

Jako netradiční formu oslovování občanů lze uvést v oblasti třídění odpadů - využívání samolepek, cedulek.

Nová příloha: Jiný způsob komunikace s občany

 

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

po doplnění Bez připomínek      

- Doporučení: doplnit případné osobní prezenční formy komunikace, pokud existují („otevřené dveře primátora“ apod. kromě shora uvedených plánovacích akcí, fór atp.)

1.3.8 Jsou vytvářena vhodná partnerství? Lze na konkrétních případech prokázat synergické efekty?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Statutární město Jihlava má uzavřené smlouvy o partnerské spolupráci s následujícími městy:

Purmerend

V roce 1991 byla podepsána první smlouva o partnerství, která byla obnovena po deseti letech. Byl tak položen základ pro mnohá setkání jak na oficiální úrovni v podobě odborných stáží, tak na úrovni neoficiální v množství kulturních a sportovních akcí. Z nich vzešla i mnohá přátelství mezi občany obou měst.

Heidenheim

Zastupitelstvo města dne 7. dubna 2002 mezi schválilo dohodu o partnerské spolupráci mezi městy Jihlava  a Heidenheim. Návrh na navázání partnerství s Heidenheimem přišel ze strany spolku Gemeinschaft Iglauer Sprachinsel e. V., který sdružuje německy hovořící občany, a spolu s městem Jihlava je od roku 1991 členem spolku Dům Gustav Mahlera, jehož úkolem je rozvíjení vzájemně dobrých vztahů mezi občany české, německé a židovské národnosti. Partnerství vede především k prohloubení dobrých sousedských vztahů mezi občany, spolky, institucemi a organizacemi obou měst. Dohoda přispívá k národním a mezinárodním snahám  o spravedlivý a mírový život v Evropě.

Užhorod

Smlouva o spolupráci mezi městy Jihlava a Užhorod byla schválena zastupitelstvem města Jihlavy dne    7. září 2010.

První myšlenka o případném uzavření partnerství s hlavním městem Zakarpatské oblasti Ukrajiny - městem Užhorod se zrodila po vyhodnocení zkušeností kraje Vysočina, který má uzavřenu partnerskou smlouvu se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny. Spolupráce obou krajů existuje od r. 2008.

 

Město Jihlava současně uzavírá partnerské smlouvy pro realizaci některých projektů, které přesahují hranice města. Jedná se např. o zpracování digitálního povodňového plánu ORP Jihlava a vybudování varovného a vyrozumívacího systému ORP Jihlava nebo projekty podpory cestovního ruchu Stříbrné pomezí a cyklostezka  Jihlava – Třebíč – Raabs.

Připravují se partnerské smlouvy v rámci IPRÚ.

Město bylo partnerem projektu Most k partnerství s VŠPJ s cílem zkvalitnění spolupráce mezi institucemi terciálního vzdělávání a aplikační sférou.

https://most.vspj.cz/

V případě integrovaných projektů jsou zajištěny mimorozpočtové zdroje účastníků projektu (dotace) a je možné realizovat řešení přesahující hranice jednotlivých obcí (viz partnerské projekty výše).

 

Výběr partnerů Jihlavy:

jsou osloveny obce na základě průzkumu zájmu o zapojení do konkrétního projektu, při zpracování strategie IPRÚ byl zrealizován průzkum zájmu, partnerské subjekty byly zapojeny v pracovních skuinách a následně jsou zapojeny v rámci implementace IPRÚ.

Příklad: v polovině r. 2017 uzavřena

Smlouva o partnerství mezi nositelem Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace a realizátorem projektu, tj. Středisko křesťanské pomoci Jihlava a

Smlouva o partnerství mezi nositelem Integrovaného plánu rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace a realizátorem projektu, tj. Diecézní charita Brno.

Hodnocení projetků:

https://www.jihlava.cz/stribrne-pomezi/d-476559

https://www.jihlava.cz/cyklostezka-jihlava-trebic-raabs/d-478889

https://www.jihlava.cz/most-k-partnerstvi-vsp-jihlava-tvori-sit/d-477609

Projekt Most k partnerství - hodnocení viz příloha.

Digitální povodňový plán funguje od ledna 2014, hodnotící zpráva by se zpracovávala po případné povodni.

 

Soupis partnerských organizací není veden, partnerské subjekty jsou uveřejněny v rámci povinné publicity, jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách, např  digitální povodňový plán - ve smllouvě o dílo je uvedeno 23 obcí, se kterými jsou uzavřeny partnerské smlouvy.

 

Partnerské organizace - projekt Zdravé město

https://www.jihlava.cz/partnerske-organizace/d-514278/p1=104068

 • 1.3.C Partnerství a synergie ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Celkové hodnocení oblasti 1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Sebehodnocení 0

Hodnocení v kategorii „stabilní“ je dáno výsledkem  šetření spokojenosti v roce 2015, kdy u indikátoru spokojenosti občanů s místním společenstvím došlo k mírnému zhoršení oproti roku 2011  a 2013.

 

Hodnocení oponenta 0

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Poznámka: Není systematicky definován soubor opatření na základě výstupů z šetření, který by sloužil jako vstup do akčních plánů, rozpočtu apod.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.4.1 Existuje metodika šetření spokojenosti?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Šetření spokojenosti proběhlo v roce 2011, 2013 a 2015 a dále výpočet Ekologické stopy města Jihlavy. Důvodem pro sledování indikátorů udržitelného rozvoje je snaha zjistit, zda jsou občané města Jihlavy spokojeni s nabízenými službami ve městě, jaké služby by se měly zlepšit, jaká je kvalita místního prostředí a jaké je dopravní chování obyvatel města Jihlavy.

Spokojenost obyvatel s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel Jihlavy

http://www.jihlava.cz/indikatory-udrzitelneho-rozvoje/d-496531/p1=104067

 

 

Hodnocení spokojenosti s jednotlivými aspekty kvality života v roce 2015  - 55 oblastí:

 

Hodnocení trendu

 

 

Zhodnocení vývoje od r.2011

počet hodnocených oblastí

 

Zhodnocení vývoje od r.2013

počet hodnocených oblastí 


rostoupcí

28

37

stagnující

22

12
klesající
2

6

nehodnoceno

3

0

 

 Spokojenost obyvatel s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel Jihlavy 2017 :

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=520698

Nejdůležitějším výsledkem indikátoru spokojenosti občanů s místním společenstvím je skutečnost, že spokojeny jsou téměř čtyři pětiny respondentů (77,2%). Tento výsledek je výrazně lepší než bylo zjištěno v roce 2015 (71,8 %).

 

Aktuálně město připravuje ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava realizaci každoročního průzkumu spokojenosti klientů.

 

Ekologická stopa

http://www.jihlava.cz/ekologicka-stopa-mesta/ds-54483/p1=104067

V roce 2011 se Magistrát města Jihlavy podílel na realizaci projektu Vysoké školy polytechnické Jihlava zaměřeného na hodnocení efektivnosti fungování veřejné správy. Projekt byl součástí grantu VŠPJ - Efektivnost zabezpečování vybraných veřejných služeb státní správy a samosprávy v Kraji Vysočina a ÚSK Banská Bystrica. Předmětem bylo porovnání předpokladů pro výkon práce a efektivnosti výkonu práce ve vybraných organizacích kraje Vysočina a Banskobystrického samosprávného kraje.

 

Metodou pro získání dat bylo dotazníkové šetření mezi klienty a zaměstnanci organizací. Výzkum se uskutečnil v roce 2011 a v roce 2015 a zúčastnil se Krajský úřad Kraje Vysočina a Magistrát města Jihlavy a v roce 2015 také Městský úřad města Banská Bystrica a Banskobystrický samosprávní kraj.

 

Souhrnné informace o výstupech projektu Efektivní zabezpečování vybraných veřejných služeb státní správy a samosprávy jsou uvedeny v příloze č. 7.

 

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  1,2

V roce 2015 v rámci dotazníkového šetření bylo vybráno 500 správně vyplněných dotazníků. Respondenty byli obyvatelé starší 15 let.

Podle údajů ČSÚ k 31.12.2015 měla Jihlava v kategorii 15 let a více 42 718 obyvatel.

Sebehodnocení +1

Pozitivní vývoj je v roce 2015 vykázán v 37 hodnocených oblastech, tj. 67 % z celkového počtu hodnocených oblastí.

V předchozím období se jednalo o pozitivní vývoj v 28 oblastech, tj. 51 % z celkového počtu.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.4.2 Jsou s výsledky seznamováni zastupitelé a veřejnost?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Ano.

Zasedání zastupitelstva města – usnesení zastupitelstva číslo 403/15 - ZM, 389/13 - ZM, 485/11 - ZM.

Webové stránky města.

Tisková zpráva.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  1,2
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek

1.4.3 Lze doložit trend v hodnocení spokojenosti případně srovnání s jinými městy?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Trend v hodnocení spokojenosti je uveden ve zprávě z provedeného šetření v roce 2015.

http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=509726

 

Nejdůležitějším výsledkem indikátoru spokojenosti občanů s místním společenstvím je skutečnost, že spokojeny jsou více jak dvě třetiny respondentů (71,8 %). Tento výsledek je ovšem horší než v předcházejících letech: 2011 (78,5 %) a 2013 (78,7 %).

Dále je v závěrech zprávy uvedeno:  Při porovnání s jinými městy, kde probíhalo obdobné šetření, je nezbytné konstatovat, že lidé v Jihlavě jsou na základě šetření z roku 2015 spíše méně spokojeni.

 

Výsledky indikátoru Mobilita a místní přeprava cestujících v Jihlavě svědčí z hlediska udržitelnosti o pozitivním výsledku.

 

Základní srovnání s jinými městy je možné získat na stránkách CI2, o. p. s.

http://indikatory.ci2.co.cz/cs

Výsledkový portál nabízí výsledky sledování indikátorů ECI (Společných evropských indikátorů) a místně specifických indikátorů ve městech ČR. Jedná se zejména  o města, která dlouhodobě spolupracují          s CI2, o.p.s nebo mají sama zájem zde publikovat výsledky indikátorů.
Portál obsahuje základní srovnání nejdůležitějších indikátorů a jejich výsledků od roku 2003, kdy česká města začala indikátory sledovat, do současnosti.

 

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  1,2
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek

1.4.4 Je provedena analýza výsledků, a to zejména v případě negativního trendu?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Analýza je uvedena ve zprávách z provedeného šetření.

Zpráva z roku 2015 obsahuje tabulku, která uvádí souhrnnou spokojenost s jednotlivými aspekty kvality života, výsledky za rok 2011, 2013 a 2015 jsou doplněny o trend vývoje a vývoje z hlediska udržitelnosti.

Rovněž tabulka, která ukazuje v souhrnu výsledky jednotlivých indikátorů mobility ve městě.  Jsou uvedeny výsledky na rok 2011, 2013 a 2015 a naznačen trend a vývoj k udržitelnosti.

Zpráva dále obsahuje nejlépe a nejhůře hodnocené projekty.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  1,2
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

Zpráva ze šetření spokojenosti obyvatel podrobně popisuje výstupy šetření, ale neobsahuje analýzu příčin a možných opatření.

1.4.5 Přijímají se opatření na základě provedení šetření?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Podněty a problémy jsou řešeny individuálně a k nim jsou přijímána konkrétní opatření.

Například: na základě průzkumů ECI indikátorů a dalšího podrobného průzkumu MHD byl upraven jízdní řád MHD, zahájena informační kampaň prostřednictvím projektu „Kolmo, busem, pěšky s jihlavskými ježky“ (podrobně viz téma 4 – Doprava)

 

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  1,2
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Není systematicky definován soubor opatření na základě výstupů z šetření, který by sloužil jako vstup do akčních plánů, rozpočtu apod.

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Celkové hodnocení oblasti 1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Sebehodnocení 0

Vlivem scelování zastavěných částí došlo k redukci obvodu zastavěného území na 95%. K nárůstu obvodu domů o cca 30% došlo především dostavbou průmyslové zóny, obchodů a služeb (supermarkety a drobní podnikatelé), ale i bytovou výstavbou – jak individuální, tak hromadnou. Město se rozrůstá v souladu s územním plánem. Nově připravený územní plán využívá rozvojových ploch přednostně uvnitř zastavěného území města a snaží se minimalizovat zábory nezastavěného území okolních ZPF, okolní přírody a krajiny (zástavby proluk, brownfields). Omezuje také rozvoj příměstských částí ve prospěch městské zástavby.

Hodnocení oponenta 0

 Popsané tendence územního rozvoje lze hodnotit pozitivně. Zaměření na přednostné využití ploch uvnitř zastavěného území, resp.využití brownfields je žádoucí.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.5.1 Prosazuje obec při umisťování nových staveb požadavek, aby umístění negenerovalo zbytečnou dopravní zátěž okolí a klidových zón obce?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Město připravuje nový územní plán. Kompaktní zástavba je jedním z hlavních bodů koncepce návrhu nového územního plánu. Město má zpracovaný dopravní model a má tak přehled o dopravní zátěži ve všech částech města i jednotlivých ulicích.

Rada města Jihlavy schválila usnesením číslo 77/17-RM návrh smlouvy o dílo na dopracování Územního plánu města Jihlavy.

 

Město má zpracovány územní studie veřejných prostranství -  Špitálské předměstí, Na Bělidle, Handlovy Dvory, Havlíčkova ul., Sidliště I.

Jsou vytipovány další.

 

 

 

 • 1.5.A Kompaktnost městské zástavby ?
  497

R. 2008

-celkový obvod všech domů dle ZABAGEDu = 514,57 km

- celkový obvod zastaveného území dle staršího územního plánu = 143,77 km

-tzn., že výsledek je cca 358 %

 

R. 2016

-celkový obvod všech domů dle katastru nemovitostí = 815,41 km

-celkový obvod všech domů dle základní územní identifikace = 676,94 km

-celkový obvod zastaveného území dle současného územního plánu = 136,13 km

-tzn., že výsledek je cca 599 % dle KN a 497 % dle základní územní identifikace

 

Katastr nemovitostí však neuvádí jen budovy ale i nádvoří (konkrétně druh využití pozemku: zastavěná plocha a nádvoří).

 

Zmenšení obvodu zastavěného území bylo způsobeno scelováním zastavěných částí.

Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

 Z údajů je zřejmé, že obvod zastavěného území města klesl. Jinak doložení výpočtu lze obecně považovat za pozitivní. Dále je zřejmé, že město má zpracovanou evidenci brownfields ve správním území, což lze rovněž považovat za pozitivní. Uvedený podklad je přehledný.

1.5.2 Prosazuje město takovou funkční diferenciaci využití území, aby vyhovovala jak z hledisek fungování města a jeho dopravní obsluhy, ale i zdravého životního prostředí a podmínek života obyvatel i návštěvníků?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Město se prostřednictvím územního plánu snaží docílit optimální hustoty zástavby, na jednotlivé rozvojové plochy bude zpracovávat územní studie, které navrhnou vhodnou skladbu budoucí zástavby. Pomocí dopravního modelu je možné simulovat různé varianty rozvoje jejich dopravních řešení.

 • 1.5.B Urbanistická struktura ?
  24,65 / 74
 • 1.5.D Dostupnost veřejných parků, prostranství a služeb ?

a) 24,65 % - v rodinných domech

b) 74,00 % - v bytových domech

Hodnota indikátoru 1.5.D:

indikátor doplňkový

Mapka - viz příloha  č. 11.

 

Doklad o doložení dostupnosti veřejné zeleně je jedním z podkladů pro zpracování nového územního plánu.

 

Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

 Doložení údajů forem bydlení je pozitivní. Zatím z údajů nejsou patrné tendence, to bude zřejmé, až budou k dispozici údaje za další období. Podklad dostupnosti veřejné zeleně je přehledný, a vypovídá o tom, že dostupnost je větší části města celkem vyhovující.

1.5.3 Má město jasnou vizi dalšího kvalitativního rozvoje města, obsaženou v ÚPD?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Rozvoj města ve smyslu především bydlení a dalších městotvorných funkcí je v kapacitním smyslu jednoznačně podporující centrální roli města. Územní plán pro rozvoj vymezuje v širším centru 320 ha zastavitelných pozemků. V příměstských částech je vymezeno 40 ha (nově pouze 25 ha).

 • 1.5.C Nově navrhované zastavitelné plochy ?
  0,31 / 4,11

a)k jeho současné výměře

b)k navrhovaným přestavbovým plochám uvnitř zastavěného území

Hodnota indikátoru:

a) 5,96 km2: 19,10 km2

b) 5,96 km2: 1,45 km2

 

Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

 Doložení údajů je přehledné což lze hodnotit pozitivně.

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Celkové hodnocení oblasti 1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.6.1 Vyhlašuje obec na projekty důležitých veřejných prostorů a staveb urbanistické nebo architektonické soutěže ve spolupráci s ČKA?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Město  ve spolupráci s ČKA připravilo urbanistickou soutěž na zpracování územních studií I. etapa s důrazem na řešení veřejných prostranství.

Jednalo se o pět lokalit - Špitálské předměstí, Na Bělidle, Handlovy Dvory, Havlíčkova ul., Sidliště I. Vyhodnocení urbanistické soutěže - usnesení číslo 1117/16-RM.

Všechny soutěžní návrhy, včetně vítězných, byly v prosinci 2016 vystaveny v prostoru jihlavské radnice.

Soutěžní návrhy nejsou finálním řešením, autoři je dopracují na základě veřejných i odborných projednání.

Usnesením číslo 1121/16-RM bylo schváleno zadání urbanistické - architektonické studie řešení stavby centrálního dopravního terminálu.

Manažer revitalizace městského prostoru zahájil kroky vedoucí k přípravě zadání architektonické soutěže na návrh revitalizace náměstí. Postup a průběh prací byl schválen usnesením číslo 937/16-RM:

- zpracování informačního webu o projektu revitalizace náměstí,

- informovanost veřejnosti o veřejném prostoru, smyslu a průběhu architektonické sutěže a příkladech dobré praxe - pomocí přednášek a procházek,

- sociálně-antropologický průzkum uživatelských potřeb,

- zapojení veřejnosti (participativní setkání),

- studentské návrhy - spolupráce s vysokými školami - zpracování tématu Masarykova náměstí,

- zpracování odborných analýz jako podkladu pro zadání architektonické soutěže,

- architektonická soutěž - zadání a vypsání soutěže, hodnocení návrhů, prezentace výsledků veřejnosti a projednání dalšího postupu

 • 1.6.A Využívání externí odborné pomoci ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

 Popsaný postup a realizované, příp.připravované projekty a soutěže lze hodnotit pozitivně.

1.6.2 Má město smluvně zajištěnou spolupráci se stálým městským architektem?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Od 4.7.2016 byla zahájena činnost manažera revitalizace městského prostoru.

V červnu 2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na pracovní pozici "městský architekt".

 • 1.6.A Využívání externí odborné pomoci ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

 Hodnoceno pozitivně.

1.6.3 Uplatňuje město důsledně zásadu, že vítěz architektonické soutěže vykonává autorský dozor až do dokončení stavby?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Dosud ne, protože město zatím nerealizovalo stavbu na základě vítězného návrhu vzešlého z architektonické soutěže. V případě mezinárodní soutěže o návrh, která bude probíhat v roce 2018 na projekt Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě, bude součástí smluvních podmínek s projektantem výkon autorského dozoru do dokončení stavby.

U zadání projektových prací na všechny městské zakázky je výkon autorského dozoru zpracovatele projektové dokumentace do dokončení realizace stavby běžnou smluvní podmínkou.

 • 1.6.A Využívání externí odborné pomoci ?
  ANO
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta +1

 Popsaný přístup lze hodnotit pozitivně.

1.6.4 Uplatňuje obec při výběru projektanta a dodavatele pro veřejné stavby v obci kromě kritéria ceny i kriterium kvality výsledku, tedy poměru užitné a výtvarné hodnoty k ceně?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Ne, ve většině případů je kritériem hodnocení nejnižší nabídková cena. Tento postup je v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a vnitřním předpisem Magistrátu města Jihlavy Pravidla pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Jihlavy. V odůvodněných případech může rada města zadat zakázku jednomu zájemci.

V případě předložení nabídky s minořádně nízkou cenou je uchazeč vyzván k vysvětlení a zdůvodnění výše nabídkové ceny. Uchazeč je vyloučen pouze v případě neuspokojivého vysvětlení výše nabídkové ceny.

 

Ale například výběrové řízení na samotný územní plán bylo dvousložkové:

Dílčí hodnotící kritérium

Váha kritéria v %

1.Nabídková cena

60 %

2.Způsob řešení zakázky

40 %

Projednávání s veřejností - viz oblast 1.3, indikátor 1.3.A veřejná projednávání.

 

 • 1.6.B Projednávání velkých investičních záměrů s veřejností ?
  5

Velké investiční záměry projednávané s veřejností:

r. 2014 - kanalizace Zborná, Henčov, Heroltice, Kosov

r. 2015 - rekonstrukce Horáckého zimního stadionu

r.2016 - kanalizace Sasov

 

 

Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

 Uvedený způsob výběru zpracovatele územního plánu (viz.uvedený příklad) považujeme za vhodný. V principu, a v souladu s platnou legislativou o zadávání veřejných zakázek je  možný způsob hodnocení nejen z hlediska ceny ale i předpokládané kvality uchazeče nebo požadovaného díla. Vyloučení uchazečů s nezdůvodněnými neadekvátně nízkými nabídkovými cenami (které mohou následně ohrozit kvalitu odevzdaného díla) lze hodnotit pozitivně.

1.6.5 Uplatňuje město metodiku pro řízený proces projednávání velkých záměrů s veřejností?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

ANO.

V rámci projektu Zdravé město a MA21 má město zpracovaný Mechanismus práce s veřejností -             z r. 2010.

Nová metodika pro řízený proces projednání s veřejností se připravuje. Současně se připravuje výběrové řízení na druhého tiskového mluvčího, který bude zastávat pozici moderátora.

 • 1.6.B Projednávání velkých investičních záměrů s veřejností ?
  5
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

 Bez připomínek.

1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Celkové hodnocení oblasti 1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Sebehodnocení +1

Úspěšnou regeneraci brownfields ovlivňuje řada faktorů, například:

- objem finančních prostředků,

- způsob financování,

- poloha objektu,

- úroveň infrastruktury a inženýrských sítí,

- vlastnické vztahy,

- dopravní dostupnost.

Hodnocení oponenta 0

 Uvedená fakta v zásadě odpovídají realitě, obecně.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.7.1 Došlo k regeneraci a znovu využití existujících brownfields v zastavěném území města?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Došlo k využití části bezúplatně získaného vojenského majetku v části města Pístov na útulek pro opuštěná zvířata, skladovací prostory města a městské společnosti Služby města Jihlavy.  Některé prostory jsou pronajímány soukromým společnostem.

Další regeneraci brownfields řešili a řeší individuálně soukromí investoři (areál bývalé nemocnice, areál společnosti Tesla, areál společnosti Modeta, bývalé objekty kotelen, stavba City Parku, stavba VZP – nová budova na místě kasáren, výstavba objektu bytového komplexu u Dubu apod.).

Jedním z úspěšně regenerovaných brownfields je také sídlo Krajského úřadu pro kraj Vysočina.

 

Město dlouhodobě řeší prostor u Městského nádraží ČD, kde je plánována dostavba dopravního terminálu.

Dále město dlouhodobě nabízí k odkoupení dvě budovy bývalé vojenské správy.

 • 1.7.A Přehled „brownfields“ ?
  ANO počet brownfields - 6
 • 1.7.B Plocha „brownfields“ na území města ?
  1,28

plocha "brownfields na území města

0,246 km2

plocha zastavěného území

19,10 km2

Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

 Je zřejmé, že město problematiku brownfields řeší, což lze hodnotit pozitivně. Podíl brownfields z celkového zastavěného území není relativně vysoký, v porovnání s dostupnými údaji jiných měst.

1.7.2 Udržuje si obec průběžně aktuální přehled o nevyužitých nebo nevhodně využitých objektech a plochách v současném zastavěném území města, vhodných pro nová využití („brownfields“), které je možné využít pro potřeby obce nebo nabízet investorům a developerům místo výstavby „na zelené louce“?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Město má přehled o nevyužitých objektech a plochách.

Tato problematika je uvedena také v tématu č. 6 – Místní ekonomika a podnikání,  příloha č. 4 Brownfields mapa Jihlava, příloha č. 5 Brownfields mapa ORP Jihlava,  příloha č. 5 Brožura Brownfields KRú.

 

Informace jsou k nalezení na Regionálním Informačním Servisu a v Národní databázi brownfieldů.

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/brownfields

http://www.brownfieldy.cz/seznam-brownfieldu/

 

Autopark Jihlava, bývalý vojenský areál v Pístově

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/brownfields/detail?id=6310

 

Vojenský areál Brněnská

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/brownfields/detail?id=6311

 

Vojenský areál gen.Štefánika

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/brownfields/detail?id=6304

 

Budova U Mincovny, Jihlava - objekt bývalé vojenské správy

http://www.brownfieldy.cz/u-mincovny-jihlava-3510/

 

Areál Alfatex - bývalá tovární budova

Soukromý investor připravuje celkovou rekonstrukci, přibydou čtyři bloky bytových domů, zcela nově se tu plánuje parkovací dům pro sto aut.

 

Budova bývalé jihlavské urologie

Soukromý investor plánuje přestavbu na luxusní hotel.

 • 1.7.C Využití „brownfields“ ?
  0,033

plocha „brownfields“ na území města:

0,246 km2

poměr ploch nové výstavby na „brownfields“/zelené plochy:

7,51 km2 : 0,246 km2

7,51 km2 : 5,18 km2

(PZ, ZP, ZO, NS)

7,51 km2 : 26,17 km2

(NL)

 

 

0,246 km2 :  7,51 km2   =  0,033

Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

 Přístup k problematice hodnítm pozitivně.

1.7.3 Nabízí obec investorům ochotným využít „brownfields“ pomoc s překonáním administrativních a majetkoprávních obtíží s tím spojených a odstraněním starých ekologických zátěží či zlepšení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Úřad je vstřícný vůči investorům.  Součinnost věcně příslušných odborů je řešena individuálně. Z obecného hlediska není pomoc ze strany investorů vyžadována.

 

Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

 Bez připomínek.

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Celkové hodnocení oblasti 1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Sebehodnocení +1

Ve sledovaném období došlo k nárůstu počtu opravených bytů a náklady na opravy se v posledních dvou letech se ve srovnání s předchozím obdobím cca zdvojnásobily.

K pozitivnímu vývoji přispěje  zpracování analýzy bytového fondu, která odstraní dosud přetrvávající nekoncepční přístup.

Současně je pro rok 2017 výrazně navýšen rozpočet na opravy a udržování bytů.

Opravy komunikací:

Ve sledovaném období je zaznamenán nárůst délky obnovených komunikací. 

Hodnocení oponenta +1

 Přístup města lze hodnotit pozitivně.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.8.1 Provádí obec regeneraci domů a bytů ve vlastnictví města, městské občanské vybavenosti, panelových sídlišť apod.?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Město Jihlava průběžně provádí regeneraci domů a bytů ve svém vlastnictví, městské občanské vybavenosti a veřejných prostranství. Tato opatření jsou mj. zahrnuta ve Strategickém plánu rozvoje města a jsou konkretizována v zásobníku projektů (akce naplánované do roku 2020).  Město Strategický plán každoročně vyhodnocuje prostřednictvím akčního plánu.

Zpráva o plnění strategického plánu za rok 2014 a 2015.

http://www.jihlava.cz/plneni-startegie/d-505415/p1=103685

http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=500100

 

Občanská vybavenost - provozní opravy většího rozsahu (nad 250 tis. Kč.) odboru správy realit - například:

2014: 

Domov pro seniory v Lesnově - stavební opravy schodiště, chodeb a jídelny

Hřbitovní kaple ústředního hřbitova - obnova a restaurování plastických prvků čelní fasády

2015:

Masarykovo nám, 47 - oprava fasády

Pístov, Jihlava - oprava skladové haly

Domov pro seniory v Lesnově - stavební opravy schodišť s podest bloku "B"

2016:

Amfiteátr Březinovy sady - oprava ramen přístupových schodišť

Útulek pro opuštěná zvířata Pístov - oprava statické poruchy provozního objektu

Bazén E. Rošického 6 - oprava plochých střech a šikmé střechy nad schodištěm

 

Statutární město Jihlava v současné době zpracovává podklady a vyhodnocuje potřebnost bytového fondu, tj počet bytů a jejich kategorie, které zůstanou ve vlastnictví města. Součástí je posouzení fyzického stavu bytového fondu, na jehož základě budou stanoveny konkrétní kroky, jejich termíny a odpovídající finanční plán.

V rámci schváleného provozního rozpočtu provádí město opravy a údržbu bytového fondu ve svém vlastnictví včetně bytů zvláštního určení.

V souladu se zákonnou normou jsou vypracovány průkazy energetické náročnosti budov (zařazení do třídy D a E), o sledování parametrů výraznějšího zvýšení energetické efektivity stavby, případě využití OZE není uvažováno.

Na opravy a udržování bytového fondu je pro rok 2017 vyčleněna v rozpočtu částka 10 650 tis. Kč, což je dvojnásobek předchozího období.

K 31.12.2016 je město Jihlava vlastníkem 514 bytů, 336 bytů v domech s pečovatelskou službou a     169 nebytových jednotek.

V lednu 2017 byl zpracován dokument Domy s pečovatelskou službou ve vlastnictví statutárního města Jihlavy - zhodnocení stavu a výhled.

Náklady na modernizaci bytového fondu v letech 2008  - 2015 jsou uvedeny   v příloze č. 8.

Zásobník projektů odboru správy realit je uveden v příloze č. 9.

 

Součástí IPRM bylo komplexní řešení vybraných veřejných prostranství v centru města, na sídlištích i v okrajových částech města (tj. zpevněné plochy, doprava v klidu, dětská hřiště, parky, veřejná zeleň).

Podrobné informace ke všem uvedeným projektům jsou uvedeny na webových stránkách města v sekci projektů IPRM nebo projektů spolufinancovaných z EU.

http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=465617&p1=51960

Plnění monitorovacích indikátorů IPRM je uvedeno v příloze č. 10. (Závěrečná zpráva o postupu realizace IPRM, usnesení č. 53/16 - ZM)

V oblasti revitalizace veřejných prostranství se jedná o tyto investiční projekty:

Park Gustava Mahlera (2008-2010), Revitalizace části parku Malý Heulos (2009-2010), Regenerace veřejných prostranství v části města Jihlava - Pávov (2011-2012), Regenerace veřejných prostranství v části města Jihlava - Pístov (2012-2013), Revitalizace části parku Malý Heulos - II. etapa (2014-2015), Park nad tunelem (2009), Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy – Královský vršek (2011-2012), Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy – ul. Březinova, Na Kopci, Demlova (2014), Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy – Královský vršek, II. etapa (2015), Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy – ulice Jarní (2015), Regenerace veřejných prostranství v MPR Jihlava – I. etapa (2014), Regenerace veřejných prostranství – ul. Srázná, Jihlava (2014-2015)

 

V rámci IPRM byly řešeny i projekty na obnovu a všestranný rozvoj občanské vybavenosti - sociální, kulturní, vzdělávací a volnočasová veřejná infrastruktura.

Realizovány byly následující projekty:

Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě (2010-2011), Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě - II. etapa, III. etapa a IV. etapa (2015), Regenerace a rozvoj dětských hřišť v Jihlavě I. etapa (2009), Regenerace a rozvoj dětských hřišť v Jihlavě – II. etapa (2011), Přístavba ZŠ speciální Březinova 31, Jihlava (2009-2010), Zvýšení komfortu klientů Domova pro seniory Jihlava Lesnov (2010), Rozvoj Denního a týdenního stacionáře Jihlava (2012-2013), Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy Jihlava (2011-2013), Mateřská a základní škola Nad Plovárnou 5, Jihlava (2014-2015), Veřejné sportoviště pro lední sporty v ulici Tyršova, Jihlava (2011-2013), Areál pro sportovní a volnočasové aktivity u Hellerova rybníka, Jihlava (2009-2010), Mateřská škola Mozaika, Březinova 30, Jihlava (2014).

 

Město Jihlava má celkem 76 dětských hřišť a 37 sportovních hřišť. Z tohoto počtu vzniklo nebo bylo zrevitalizováno ve větším měřítku již 39 dětských a 22 sportovních hřišť.

Každý rok město Jihlava zrekonstruuje cca 5 dětských hřišť a cca 2 sportovní hřiště buď z vlastních finančních prostředků, nebo z dotací.

Drobnou údržbu a zajištění bezpečného provozu hřišť město zajišťuje z vlastních finančních prostředků.

Město vlastní i několik sportovních areálů (bazén, zimní stadion, atlet. stadion atd.), které jsou spravovány organizacemi zřízenými městem – město zajišťuje pouze opravy.

Město Jihlava má dále 1420 laviček, 647 odpadkových košů, dále vlastní a spravuje další mobiliář města jako např. vitríny, cedule, ukazatele atd.

Město Jihlava vlastní a spravuje i několik památek.

 

 • 1.8.A Péče o bytový fond a objekty občanské vybavenosti v majetku města ?
  3,42

Hodnota indikátoru:

(podíl z počtu bytů z celkových počtů ve vlastnictví obce regenerovaných ve sledovaném období)

 

2008 – 0,10

2009 – 0,21

2010 – 0,93

2011 – 0,86

2012 – 0,72

2013 – 0,13

2014 – 3,45

2015 – 3,42

Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

 Přístup města k problematice hodnotím pozitivně.

1.8.2 Provádí obec systematickou obnovu technického vybavení města a inž. sítí?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Technické vybavení

Realizace projektů v oblasti technického vybavení je plánována prostřednictvím zásobníku projektů strategického plánu města, rozpočtového výhledu a plánů obnovy.

Inženýrské sítě

Ve správě OD jsou místní komunikace (MK), některé veřejně přístupné účelové komunikace (ÚK) a veřejné osvětlení (VO).

Běžnou údržbu a opravy MK, ÚK a VO zajišťuje společnost Služby města Jihlavy, s.r.o. na základě „Smlouvy na komplexní zajištění veřejně prospěšných služeb pro statutární město Jihlava“.

 

Kompletní rekonstrukce stávajících MK, ÚK probíhají buď v režii odboru dopravy (jmenovité akce) anebo v režii odboru rozvoje města jako investiční akce. Kompletní rekonstrukce VO se realizují pouze jako investiční akce ORM.

Odbor dopravy má zpracován seznam úseků MK, ÚK a VO, které vyžadují rekonstrukci a každoročně jsou na základě množství finančních prostředků vybrány k realizaci ty úseky, které jsou v nejhorším technickém stavu.  Při přípravě a realizaci investičních akcí OD aktivně spolupracuje s ORM ve všech fázích příslušných projektů.

Regenerace vodohospodářské infrastruktury probíhá v souladu s plánem obnovy. V letech 2014 – 2015 byl realizován rozsáhlý projekt Snížení znečištění ze stokových sítí města Jihlavy, jehož předmětem byla rekonstrukce a výstavba kanalizačních sběračů a vodovodů. V této oblasti došlo k realizaci dalších projektů – komunikace a kanalizace ul. 5. Května, ul. Kollárova, ul. Pávovská, ul. Brněnská, ul. Havířská, kanalizace části města Zborná, kanalizace ul. Srázná apod.

 

Z rozpočtu města jsou každý rok vyčleněny finanční prostředky na budování kontejnerových státní na tříděný odpad.

Každoročně dojde ke kompletní rekonstrukci 1-2 mostů. Délka rekonstruovaných chodníků a komunikací se každoročně liší a je přímo závislá na množství finančních prostředků.

 • 1.8.B Péče o komunikace a inženýrské sítě v majetku města ?
  2,11

Hodnota indikátoru:

 

Délka opravených komunikací v %:

 

2008 – 0,56

2009 – 0,26

2010 – 1,42

2011 – 1,85

2012 – 1,94

2013 – 2,31

2014 – 2,51

2015 – 2,11

 

Podrobně – viz příloha č. 12

 

Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

 Přístup města hodnotím pozitivně.

1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Celkové hodnocení oblasti 1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta 0

 Je zřejmé, že problematikou se město zabývá. Jinak bez komentáře.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.9.1 Má obec/město zpracován Plán protipovodňových opatření?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Plán protipovodňové ochrany:

Od ledna 2014 funguje Digitální povodňový plán ORP Jihlava a varovný a vyrozumívací systém ORP Jihlava, je zapojeno 23 obcí.

http://dpp.jihlava-city.cz/dpp/

 • 1.9.A Opatření proti povodním ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

 Bez připomínek.

1.9.2 Má obec/město zpracován Plán opatření proti suchu, resp. krizového hospodaření s vodou?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Ne, ale je plánováno zpracování adaptační strategie na změny klimatu.

Doposud problematiku řeší odbor životního prostředí v obecné rovině v rámci rozhodovacích procesů.

Aktuálně se připravuje analýza hospodaření s dešťovými i podzemními vodami ve městě, tj. vyhodnocení počtu studní, v jakých lokalitách a jaký je jejich vztah k podzemním vodám, vyhodnocení poměru zpevněných a nezpevněných ploch a jaké jsou možnosti zasakování dešťových vod ve vztahu k využití území.

Výstupem studie by mělo být

- návrh opatření pro zvýšení retence dešťové vody ve městě, a to jak v zastavěném území, tak i ve vazbě na něj,

- nastavení pravidel pro zajištění dostatečné retence v nových lokalitách,

- provedení hydrologického průzkumu, tj. posouzení, zda je možné ve stávajících lokaltách povolovat realizaci nových studní (pokud ano, jaká je ještě kapacita) a pro nové rozvojové lokality stanovit v jaké kapacitě je možné povolovat odběry podzemní vody.

 

Problematika uvedena v tématu 2: Životní prostředí, část 2.1 - nakládání s dešťovými vodami.

 • 1.9.B Opatření pro zvýšení akumulace vod v prostředí a ke zpomalení odtoku ?
  NE
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

 Bez připomínek.

2 Životní prostředí

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ne

Po úpravách se velmi zlepšila srozumitelnost auditu

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano

Po úpravách byla doplněna odpověď na všechny návodné otázky

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano

Audit využívá všechny indikátory, obsažené v MEtodice hodnocení udržitelných měst pro oblast 2-Životní prostředí

Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky

Poměrně velká rozloha zeleně

Péče o zeleň

Výskyt vodního zdroje

ČOV s velkou kapacitou

Vyšší podíl  méně kvalitních půd  k zatravnění či zalesnění

Vyšší rozloha území s ochranou přírody

Péče o chráněná území,

Monitoring stavu ovzduší

 

VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky

Existence poddolovaných území

Lomy

Záplavová území s problematickou zástavbou

Bodové zdroje znečištění

Dopravní řešení  včetně dálnice – negativní dopady ( hluk, emise znečišťujících látek)

Krátkodobé překračování některých znečišťujících látek v ovzduší v průmyslové zóně

Zvýšené radonové nebezpečí

Nedořešené vlastnictví vodárenské infrastruktury brzdící účinnější hospodaření s vodou

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti

Ukončení těžby v lomech

Realizace protipovodňových opatření,

pokračování v pasportu zeleně a revitalizace zeleně,

využití brownfields a nezastavěných proluk , omezení zastavitelných ploch v připravovaném územním plánu,

sanace kontaminovaných ploch

vybudování dopravního obchvatu kolem Jihlavy

ekologičtější řešení vytápění domácností

snížení emisí a dopravní zátěže z průmyslové zóny

vyřešení vlastnické a provozovatelské vodohospodářské infrastruktury

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby

Vzrůst silniční dopravy,

Snížení ekologické stability zábory přírodních a přírodě blízkých ploch a rozšiřováním zastavěných a ostatních ploch

Zábory zemědělské půdy

Narušování krajinného rázu stavbami, včetně liniových

Překračování imisních limitů

Nevhodná zástavba v záplavových územích

Nepřipravenost na klimatické změny ( sucho, vysoké teploty, přívalové deště apod.)

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele

Z podrobného vyhodnocení odpovědí na návodné otázky a porovnání se základní dokumentací pro město vyplývá, že Jihlava dosáhla velmi dobré úrovně ochrany životního prostředí.

V podoblasti 2.1  Kvality vod, šetření vodou a efektivnějšího využití vody dosahuje Jihlava v porovnání s jinými městy  obdobné velikosti některých dobrých výsledků, např. v úsporách pitné vody, snižování objemu znečišťujících látek, vypouštěných do povrchových vod, v odvádění dešťových vod do oddílné kanalizace. Zvláště významné jsou aktivity města pro zpomalení odtoku a akumulaci srážkových vod. V tom postupuje město dokonce inovativním způsobem, hodnotná pro zasakování dešťových vod je i výsadba  specielních záhonů trvalek a letniček (inspirovaná mezinárodním projektem  Silver sommer), sloužící zároveň i ke zvýšení biodiverzity a estetické složky životního prostředí obyvatel města. Pro účinnější opatření v této podoblasti udržitelného vodního hospodářství bude potřebné dořešit otázku vlastnictví a provozovování vodohospodářské infrastruktury. Taktéž bude potřebné při rekonstrukcích budov ve vlastnictví města  dbát na úsporná opatření, a  také je propagovat, jít příkladem obyvatelům. Řešení otázky dešťových vod, zpomalení jejich odtoku  bude dobré řešit v širších souvislostech s pomocí strategie adaptací na změnu klimatu.

 Podoblast 2.2  Podpora a zvyšování ekologické stabililty krajiny a biologické rozmanitosti..., rozšiřování péče o vymezená přírodní  území a zelené plochy je patrně nejsilnější stránkou města. Jako příklad pro další města může sloužit interaktivní pasport zeleně, nebo ekologický fond města. Za důležité je třeba vyzdvihnout, že neklesá ekologická stabilita území města dík zvětšení plochy  a zkvalitnění zeleně. Celkově dochází k nárůstu ploch ÚSES i podílu realizovaných k navrhovaným ÚSES, jen u lokálních prvků ÚSES bude potřebné zvýšit tempo realizace. V posledních dvou letech město snížilo zábory půdy na výstavbu, bude potřebné v tomto trendu pokračovat. . Péče o chráněná území  je více než dobrá v spolupráci s dalšími organizacemi jak státními, tak nevládními.

Co se týče podoblasti 2.3  Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospoářství , i v této podoblasti vykazuje město některé velmi dobré výsledky. Na území města působí ekologičtí zemědělci s certifikací na relativně větší rozloze. Do budoucna lze doporučit  působení i na další zemědělce, kde to bude ještě adekvátní. Dost podstatně se zvětšuje plocha lesa, byť to není formálně tak patrné z výkazů PUPFL, reálně však dochází k zalesňování i na jinak vykazovaných plochách. O kvalitě lesů svědčí, že část lesů patří do soustavy Natura 2000, o kvalitě lesního hospodaření  zase certifikace dle systému PEFC nejen na pozemcích města, ale i dalších vlstníků. . Do budoucna by z hlediska kvality hospodaření bylo prospěšné, pokud by alespoň část lesů byla obhospodařovaná dokonce podle náročnější certifikace FSC. V posledních letech došlo k podstatnějšímu  snížení záborů kvalitní půdy I. a II. tř. bonity, v tomto trendu  je třaba, aby Jihlava pokračovala. Došlo též k řešením problémů eroze. Velmi nadějný je plán  vytvořit adaptační strategii na klimatické změny, která by řešila nejen erozi. Taktéž je nutno doporučit urychlené vypracování územní studie krajiny, samozřejmě pro celou ORP, která je  též plánována a která by řešila problematiku ochrany a tvorby krajiny v širších souvislostech.

U poslední podoblasti 2.4 Kvalita ovzduší je třeba ocenit  snižování znečištění ovzduší kombinací osvětového působení na veřejnost, regulací ve vztahu k průmyslu a dopravě. a technických řešení  ( např. při energetickém managementu města). Zvlášť je třeba vyzdvihnout kontinuální monitoring , na kterém se spolupodílí město i finančně. Dnešní stav je takový, že v obytných zónách města je kvalita ovzduší dobrá, ke krátkodobému  překračování limitu PM 10 dochází jen výjimečně. Horší situace je v průmyslové zóně, ale i tam je  překračování limitu pro PM 10 ještě v povolené četnosti. Do budoucna je třeba věnovat pozornost kombinaci znečištění z průmyslové zóny a dopravy tamtéž,  a celkovým dopravním opatřením ke snížení znečištění, včetně jednání o obchvatu. Problematiku znečištění z lokálních topenišť bude potřebné řešit ve vazbě na energetický management - s důrazem na úspory energie např. lepšími izolacemi a záměnou neefektivních znečišťujících zdrojů vytápění za efektivnější bezemisní či nízkoemisní. Velkou výzvou je využívání obnovitelných zdrojů energie. Město provádí poměrně velký rozsah úklidu. Lze doporučit větší rozsah kropení ulic, protože to je velmi účinné pro resuspenzi malých prachových částic,navíce kropení vzduch  zvlhčuje a ochlazuje, což bude stále více důležité při vlnách veder, která jsou očekávána v souvislosti s postupujícími klimatickými změnami. 

 

 

 


Hodnotící výrok
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek

 




Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Celkové hodnocení oblasti 2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Sebehodnocení +1

Spotřeba vody na obyvatele v posledních letech mírně klesá.

Byly vybudovány a rekonstruovány vodovodní řady (např. Brněnská, Srázná, Sasov).

Došlo k výraznému zlepšení situace v rekonstrukci kanalizační sítě města.

Byly odbahněny některé městské rybníky a vybudovaná technická opatření pro zpomalení odtoku vody z území.

Hodnocení oponenta +1

Město vykazuje dobré výsledky ve vodohospodářských indikátorech - zvláště v budování kanalizační sítě a v čištění odpadních vod, mírně klesá spotřeba pitné vody,  která je nižší než u srovnatelných měst v ČR. Bylo by potřebné, aby šlo město více příkladem u budov ve vlastnictví města. Pro ještě kvalitnější řešení vodohospodářských otázek bude důležité dořešení vlastnické struktury vodohospodářské infrastruktury. Město vyvíjí aktivity v řešení problematiky dešťových vod , důležitá budou opatření plánovaná jako reakce na změny klimatu (v uvažované/připravované strategii).   

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
2.1.1 K jaké meziroční změně měrné spotřeby vody (m3/obyvatele)* v obci došlo ve srovnání s předchozím kalendářním rokem?

*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat).
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Stávající spotřeba pitné vody v částech městam kde je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury samo město, je přibližně 77 litrů na osobu a den, což je o 10 litrů méně než je celorepublikový průměr.

Dle údajů JVAK došlo v příměstské části Kosov, která je v současnosti jedinou příměstskou částí, v níž město vlastní a provozuje vodovod samo, ke snížení spotřeby vody mezi lety 2012 a 2014 z 2.874 m3 na hodnotu 2.523 m3 v roce 2014. Protože Jihlava neprovozuje vodohospodářskou infrastrukturu v dalších příměstských částech ani v centrální Jihlavě, jsou tato data vztažena pouze k části infrastruktury provozované městem

 V roce 2014 bylo v Kosově spotřebováno 2 359 m3, 18 m3/obyv.

V roce 2015  2 668 m3 o 13 % více než za rok 2014, 20,36 m3/obyv.

V roce 2016  2 746 m3, o necelá 3 % více než v roce 2015, 19,06 m3/obyv.  Nárůst spotřeby v roce 2015 je dán také nově napojenými obyvateli rodinných domů.

 

V těch částech města, kde dodávky vody zajišťuje Vodárenská akciová společnost, je situace následující:

 Spotřeba pitné vody dle informací Vodárenské akciové společnosti  v roce 2016 činila 30,8 m3/os/rok (84,4o/obyvatele/den), specifická spotřeba pitné vody na obyvatele je v letech 2015 a 2016 srovnatelná . V roce 2016 došlo k mírnému snížení spotřeby pitné vody na jednoho obyvatele, a to  o 0,1 l/obyv./den Celková spotřeba pitné vody v roce 2016 byla 2 676 715 m3, zde je však zahrnuta i spotřeba vody jiných odběratelů, než domácností.

 

Jak je vidět z výše uvedeného se údaje o spotřebě pitné vody vzhledem k různým provozovatelům vodohospodářské infrastruktury liší. Obě čísla jsou však reálná a odpovídají skutečnosti. Situace ohledně provozování VHI se nyní velmi intenzivě řeší, protože nejasné vlastnické i provozovatelské vztahy blokují i řadu dalších nutných investic v oblasti VHI. V současné době probíhá řada soudních sporů i správních řízení u různých institucí. Do vyřešení sporů a ukončení majetkoprávního vypořádání, které umožní sjednocení provozování voidohospodářské infrastruktury ve městě, není možné stávající situaci v nesrovnalosti dat zlepšit.

 

Korelace spotřeby pitné vody mezi roky s nízkým a vysokým úhrnem srážek je zanedbatelná - spotřeba pitné vody se nijak výrazně neliší (viz i 2.1.3).

 

Spotřeba vody (v m3/osobu/rok)s jinými městy podobné velikosti a struktury obyvatelstva je následující:

                                   2014                 2015                 2016

Děčín                           32                    32                    33

Chomutov                    35                    32                    34

Teplice                         36                    35                    36

Přerov                          36,534              36,951              36,826

Karlovy Vary                35,113              34,887              34,739

Z výše uvedeného je patrné, že Jihlava je ve srovnání s dalšími městy obdobné velikosti jedním z měst s nejnižší spotřebou pitné vody na obyvatele a rok.

 

 • 2.1.A Celková spotřeba pitné vody v domácnostech ?
  30800

 úspora mezi lety 2014 a 2015 byla cca 210 l/osobu/rok, tedy 0,59 l/osobu/den

Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

Město dociluje spotřebu pitné vody. která je pod úrovní spotřeby obyvatel srovnatelných měst.  V posledních letech došlo k mírnému poklesu spotřeby na obyvatele. 

Je důležité, že jsou nyní řešeny vlastnické a provozovatelské vztahy k vodárenské infrastruktuře, protože bez jejich vyřešení by byl velmi obtížný další příznivý vývoj v hospodaření s vodou, nemluvě již o získávání kvalitních údajů. 

 

2.1.2 K jaké meziroční změně spotřeby vody došlo v budovách  ve správě obce?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

 Spotřebu vody umíme sledovat pouze ve veřejných budovách ve vlastnictví města. Zde spotřeba vody mezi roky 2008 – 2015 stoupla, což ovšem může souviset s nárůstem počtu pracovníků na úřadě i nárůstem počtu klientů. Částečně může být vyšší spotřeba ovlivněna i tím, že v budovách magistrátu jsou nájemci, jejichž chování může město jen těžko ovlivnit.

Vzhledem ke stoupající spotřebě v předchozích letech provádí město postupné kroky ke snížení spotřeby zejména osvětou. Z technických opatření lze jmenovat zejména instalaci 16ti omezovačů průtoku baterií v budově na Vrchlického 16, v budově tělocvičny v Hluboké ulici pak byly u čtyř sprch instalovány omezovače průtoku.

Spotřeba vody v budovách magistrátu města Jihlavy:

2008 – 2997 m3

2009 – 3991 m3

2010 – 4143 m3

2011 – 4782 m 3

2012 – 4787 m3

2013 – 4647 m3

2014 – 4842 m3

2015 - 4597 m

V současnosti město žádným způsobem nereguluje spotřebu vody například v nájemních smlouvách a podobně. Probíhají diskuse o změnách v uspořádání odborů na magistrátu, připravuje se stěhování, úpravy nových budov a s tím spouvisející rekonstrukce budov i infrastruktury. Opatření v této oblasti lze připravit v příštím období, v současnosti však žádná realizovaná nejsou.

 

Sebehodnocení 0

 Po realizovaných osvětových a úsporných opatřeních je v posledních dvoiu letech patrný velmi mírný pokles spotřeby vody ve veřejných budovách.

Hodnocení oponenta 0

 Došlo zatím jen k mírnému snížení spotřeby v r. 2015, v souladu s doporučením předchozího auditu by bylo potřebné zabývat se více úsporami v¨ těchto budovách ve správě města - k tomu vskutku mohou posloužit úpravy a celé rekonstrukce budov i infrastruktury, jak uvádí sebehodnocení, ale  důležitá bude i např. úprava nájemných smluv.

2.1.3 Jaké jsou korelace meziroční změny měrné spotřeby vody a změny ceny pitné vody a/nebo změny objemu ročních srážek? Jaké je srovnání meziroční změny s průměrem ČR a vybranými městy ČR – benchmarking?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Spotřeba vody se meziročně žádným výrazným způsobem nemění - ani v závislosti na rozdílné klimatické situaci a většímzu suchu.

Statutární město Jihlava realizuje osvětové kampaně s cílem zvýšení možností zásaku dešťových vod zaváděním nových typů zeleně ve městě i řadou dalších opatření.

 

Na území města fungují dva hlavní provozovatelé vodohospodářské infrastruktury - městská společnost Jihlavské vodovody a kanalizace, a. s. a Vodárenská akcviová společnost, a. s. (tato provozuje podstatnou část vodárenské infrastruktury). Každá společnost si stanivuje sama vodné a stočné pro provozovaný majetek, jeho hodnoty nejsou stejnné. V obou případech však došlo v posledním rocve k navýšení.

 

 

Korelace spotřeby pitné vody mezi roky s nízkým a vysokým úhrnem srážek je zanedbatelná - spotřeba pitné vody se nijak výrazně neliší. Úhrny srážek v letech 2008 - 2017 v mm v Jihlavě byly následující:

2008   574 mm

2009   795 mm

2010   842 mm

2011   578 mm

2012   646 mm

2013   691 mm

2014   660 mm

2015   553 mm

2016   549 mm

Vývoj cen vodného a stočného ve sledovaném období  -viz příloha i zde: http://www.svakjihlavsko.cz/files/Cena%20vodneho%20a%20stocneho%20.pdf

 

 

Spotřeba vody (v m3/osobu/rok)s jinými městy podobné velikosti a struktury obyvatelstva je následující:

                                   2014                 2015                 2016

Děčín                           32                    32                    33

Chomutov                    35                    32                    34

Teplice                         36                    35                    36

Frýdek - Místek            23,141              22,813              26,901

Přerov                         36,534              36,951              36,826

Karlovy Vary                35,113              34,887              34,739

Z výše uvedeného je patrné, že Jihlava je ve srovnání s dalšími městy obdobné velikosti jedním z měst s nejnižší spotřebou pitné vody na obyvatele a rok.

 

Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

Ano, nejsou patrné korelace meziroční změny spotřeby vody  a změny ceny pitné vody a /nebo změny  objemu ročních srážek. Z měst srovnatelné velikosti má JIhlava vskutku poměrně nízkou spotřebu pitné vody a v meziroční změně je v průměru s adekvátními městy, do budoucna má však potenciál  na více, pokud vyřeší vlastnictví a provozovatelství vodárenské infrastruktury.

2.1.4 Vyjmenujte nejvýznamnější úsporná opatření dokončená v předchozím období mezi audity.
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
 • Rekonstrukce vodovodu v ulici Brněnská
 • Výstavba vodojemu a nového přívodního řadu v části města Kosov.
 • Výstavba nového vodovodu v části města Sasov
 • průběžná rekonstrukce vodovodní sítě snižuje ztráty při distribuci vody. Dále dělá město osvětové kampaně vyzývající k šetření vodou. Blíže - viz 2. 1. 5.
 • V současném stavu je v severní části města Jihlavy velice nízká kapacita vodojemů, výhledově bude kapacita vodojemů kritická. V téměř celém území města dochází k velkým hydraulickým ztrátám v době odběrových špiček a k velkému rozkolísání tlakových poměrů. To má negativní dopad na kvalitu zásobování vodou obyvatel, poruchovost, úniky vody a životnost potrubí. Proto je třeba vybudovat novou vodovodní síť tzv. propojovací řad včetně vodojemu „Bukovno“ v severní oblasti města Jihlavy. Tímto opatřením zvýšíme objem vodojemů a zvýšíme dopravu vody z vodojemu Kosov do vodojemu „Bukovno“ v severní oblasti, tím kvalitně a v dostatečném množství budeme zásobovat pitnou vodou obyvatele v severní a jižní oblasti, omezíme ztráty a úniky vody, zabráníme rozkolísání tlakových poměrů.

 • 2.1.A Celková spotřeba pitné vody v domácnostech ?
  30800
Sebehodnocení 0

 Město postupně realizuje opatření, kterými snižuje spotřebu vody a to jak opatření technického charakteru (rekonstrukce vodovodních řadů), tak i "měkká" opatření - osvětové kampaně.

Hodnocení oponenta +1

Město technicky řeší problematiku úspor rekonstrukcemi, nebo novými vodovody, zabývá se i osvětou.Některá důležitá úsporná opatření  jsou konkrétně vyjmenována.

2.1.5 Jsou v budovách ve správě obce informace o způsobu šetření vodou (osvěta – např. cedulky k waterstopům, apod.)? Proběhla v obci osvětová kampaň zaměřená na šetření pitnou vodou?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

 Informační cedulky v budovách obce umístěny nejsou, na veřejných WC jsou umístěna upozornění na skutečnost, že lze použít úsporné splachování.

Ekologická výchova v tomto směru probíhá i na jihlavských školách. Podrobnosti lze zjistit v rámci zpracované Analýzy environmentálního vzdělávání na jihlavských základních školách - https://www.jihlava.cz/projekt-zkvalitneni-ma21-v-jihlave/ds-56323/archiv=0&p1=105604

Klíčovou roli sehrávají pro jihlavské školy z hlediska spolupráce v EV 2 subjekty – a to Environmentální centrum PodpoVRCH ZOO Jihlava (9 z 12 škol) a školské zařízení Chaloupky

Dále jsou uváděna další střediska ekologické výchovy v ČR. Z organizací v rámci města dále jednotlivé školy spolupracují zejména se Službami města Jihlavy (uvedeno 4x), muzeem (2x), DDM, Ekoinfocentrem Jihlava, Nízkoprahovým klubem a centrem primární prevence Vrakbar, Jihlavskými kotelnami s.r.o., ČOV Jihlava (Vodárenskou akciovou společností a.s.), v oblasti třídění odpadů pak s ASMJ s.r.o. Jihlava (třídicí linka) a provozovnou TSR company v Jihlavě (1x), v širším okolí dále s firmou ESKO-T na Třebíčsku (vše uvedeno 1x).“

 

Ekologická osvěta probíhá i v rámci akce Ozvěny Ekofilmu.

2017 - http://www.zoojihlava.cz/cz/pred-navstevou/kudy-k-nam/62-obsah/akce/seznam-akci/ozveny-ekofilmu/263-ozveny-ekofilmu, http://www.kinodukla.cz/klient-62/kino-27/stranka-53/film-78352,

2016 - http://www.kinodukla.cz/klient-62/kino-27/stranka-53/film-78352

 

Vzhledem k vývoji klimatické situace uvažuje město o tom, že některý z Dnů Země v příštím období bude věnován právě vodě - šetření s ní a její ochraně.

Sebehodnocení 0

 Cílená kampaň prováděna není, uživatelé jsou upozorňováni pouze průběžně.

Hodnocení oponenta +1

Je třeba ocenit rozsah ekologické výchovy na školách, které navíc spolupracují i např. s ČOV, Vodárenskou akciovou společností, Plán na Den Země věnovaný vodě je dobrým nápadem. Bude potřebné více zaměřit informace i na dospělou část obyvatel. Při plánovaných rekonstrukcích budov ve vlastnictví města bude potřebné je maximálně zaměřit jak na technologická řešení k úspoře vody, tak toho vzužít i k propagaci takových řešení - jít příkladem pro občany.

2.1.6 K jaké změně v podílu počtu osob napojených na kvalitní čištění odpadních vod došlo za sledované období?

*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat).
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

V letech 2014-2015 byl realizován projekt „Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy“. http://www.jihlava.cz/snizeni-znecisteni-ve-vodnich-tocich-ze-stokove-site-mesta-jihlavy/d-497320 . V rámci tohoto projektu došlo k rekonstrukci stokové stítě, ale i jejímu rozšíření a tím napojení nových obyvatel a to jak v samotném městě, tak i v některých částech města. Realizací této akce došlo nově k napojení 2695 ekvivalentních obyvatel. Je tedy zřejmý nárůst podílu obyvatel napojených na centrální ČOV. Počet nově napojených obyvatel tedy vzrostl o více než 5%, u řady dalších obyvatel se zkvalitnilo odvádění splaškových vod.

Odpadní vody jsou čištěny na centrální ČOV Jihlava, jejíž účinnost se v jednotlivých ukazatelích znečištění pohybuje v rozmení 82,5 - 99,6 %. Změna v procentuelní účinnosti čištění odpadních vod v jednotlivých uklazatelích je v porovnání let 2015 a 2016 minimální, téměř srovnatelná.

Při rekonstrukci ul. Srázná byla na místo původní jednotné kanalizace vybudována kanalizace oddílná tj. samostatná splašková a dešťová.

http://www.jihlava.cz/regenerace-verejnych-prostranstvi-ul-srazna-jihlava/d-501244

 • 2.1.B Čištění odpadních vod ?
  91

 Podíl napojených obyvatel roste s tím, jak jsou dobudovávány kanalizační napojení v příměstských částech

Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Jihlava dosáhla velmi dobrého výsledku, napojení 2695 ekvivalentních obyvatel na kanalizaci, t.j. 5 % za období pouhých dvou let. Též je důležité, že již byla vybudována v ul. Srázná oddílná kanalizace.

2.1.7 K jaké změně došlo ve snížení objemu znečišťujících látek, vypouštěných do povrchových vod ve sledovaném období?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

 Množství znečišťujících látek klesá tím, že se obecně zavádějí přísnější pravidla např. pro použití látek s obsahem fosforu v pracích prostředcích. Rovněž k tomu přispěla skutečnost, že z důvodů ekologických, ale zejména ekonomických se v zemědělství používá méně chemie, splachy ze zemědělské půdy tedy již nejsou tak výrazným zdroje znečištění.

V letech 2014-2015 byl realizován projekt „Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy“. http://www.jihlava.cz/snizeni-znecisteni-ve-vodnich-tocich-ze-stokove-site-mesta-jihlavy/d-497320 . V rámci tohoto projektu došlo k rekonstrukci stokové stítě, ale i jejímu rozšíření a tím napojení nových obyvatel a to jak v samotném městě, tak i v příměstských částech. Na centrální ČOV tak bylo napojeno nových 2695 ekvivalentních obyvatel.

V současnosti probíhá budování stokové sítě v příměstské části Zborná, která byla doposud odkanalizována přes domovní čistírny do toku (Zlatý potok - EVL). Nově bude tato část odkanalizována stokovou sítí na centrální ČOV v Jihlavě.

V roce 2016 došlo k dokončení vybudování splaškové kanalizace a ČOV v části města Henčov. Dále byla vybudována dešťová kanalizace v části ulic Školní a Pošumavská, realizace této akce bude pokračovat i v roce 2017.

Vlivem provedených opatření došlo ke snížení znečištění vod mezi lety 2012 a 2016 o znečišťující látky: NL o 106 t/rok, BSK5 o 1255,4 t/rok, CHSKCr o 2078,10 t/rok, Pcelk. o 33,60 t/rok, N-NH4+ o 151,70 t/rok, Ncelk. 204,40
Produkce BSK5 na přítoku na ČOV Jihlava v roce 2016 byla 1872,2 t/rok, což představuje skutečné zatížení ČOV Jihlava  85 489 EO (při výpočtu je uvažováno s produkcí BSK5  60g/EO/de t/rok. n). Od provozovatele ČOV se nepovedlo zjistit původní hodnoty před provedením opatření, proto nelze ani spočítat procentuální zlepšení. Vývoj však lze sledovat například na vývoji kvality vody v řece Jihlavě, která je recipientem, do nějž jsou vyčištěné vody zaústěny. Viz níže.

Vzhledem k složité mnajetkoprávní situaci ve vztahu k vodohospodářské infrastruktuře ve městě není možné přesněji dohledat údaje o množství vypouštěných škodlivin před realizací opatření. Situace je však průběžně monitorována všemi kompetentními orgány.

SVAK Jihlavsko (kterého bylo město Jihlava členem od roku 2003 do roku 2012 ) vybudovalo v rámci Projektu ISPA hlavní kanalizační sběrač v městských částech Pávov a Antonínův Důl, do kterého se následně mohly napojit i firmy v průmyslové zóně, jež se zejména v těchto městských částech nachází. Tímto je možné odpadní vody odvést na centrální ČOV a tím i zajistit jejich účinnější vyčištění – Celkem bylo vybudováno 17.574 m nových gravitačních stok, 1.814 m bylo rekonstruováno. Zároveň bylo vybudováno 10 čerpacích stanic na čerpání splaškových vod z příměstských částí na centrální ČOV.

Odpadní vody jsou čištěny na centrální městské ČOV Jihlava, jejíž účinnost se v jednotlivých ukazatelích znečištění pohybuje v rozmezí 82,5 – 99,6 %. Změna v procentuální účinnosti čištění odpadních vod v jednotlivých ukazatelích je v porovnání let 2015 a 2016 minimální, téměř srovnatelná. http://www.vodarenska.cz/divize-jihlava/kvalita-ov-na-odtoku-z-cov

Město jedná s největšími znečišťovateli o možnostech znečištění vod z jejich provozů jak formou separátních jednání, tak i uplatňováním svých požedavků v rámci projenávání podmínek vydávání integrovaných povolení IPPC. Tímto způsobem došlo k úpravě limitů např. pro firmu Kronospan, kde bylo v roce 2016 vydáno integrované povolení, v němž jsou obsaženy přísnější limity pro vypouštěné odpadní vody, ale i realizace dalších opatření, zabraňujících například úniku znečištěných hasebních vod do vod povrchových v případě automatického hašení požádů na linkách.

Při povolování nových objektů vodoprávní úřad důsledně vyžaduje dodržování limitů pro vypouštěné odpadní vody.

O vývoji čistoty vody v řece Jihlavě se lze dočíst i v Souhrné zprávě o vývoji jakosti vod v Povodí Moravy. Tuto lze najít zde: http://www.pmo.cz/download/souhrnna-zprava-2015-16.pdf. Ze zprávy je patrné (str. 18.), že na rozdík od řady dalších řek v tomto povodí, u řeky Jihlavy dochází k pozitivnímu vývoji.

Řadu dalších informací o čistotě vody v řece Jihlavě lze získat i zde:

https://www.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4058346

https://www.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4058347

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwizho_H45nVAhXGd5oKHTrYB4UQFggrMAM&url=http%3A%2F%2Fvodninadrze.pmo.cz%2Fdownload%2Fkonecna-studie-ochrany-pudy-a-vody-v-povodi-jihlavy.pdf&usg=AFQjCNE7swzp0ifmgtcl6o0Yduxwi2YIXw

https://www.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4061246

 

 

 • 2.1.B Čištění odpadních vod ?
  91

Hodnota indikátoru:

91% obyvatel v roce 2016 - k nárůstu počtu napojených osob došlo zejména v letech 2014 - 2016, kdy proběhl velký projekt rekonstrukce a dobudování kanalizační sítě.

Na centrální ČOV je v Jihlavě napojeno 45 906 obyvatel z celkového počtu cca 50 000 obyvatel města.
Prostřednictvím domovních ČOV je od roku 2008 odkanalizováno 70 domácností, v nichž žije cekem 290 obyvatel.

 

 

Sebehodnocení +1

 Situace v oblasti znečištění vod se zlepšuje postupným rozšiřováním kanalizační sítě napojené na centrální ČOV, jejíž čištění vod je účinnější, než u domovních čistíren.

Hodnocení oponenta +1

V této oblasti dosáhla Jihlava velmi dobrých výsledků dík dostatečně kapacitní centrální ČOV a vybudovaným kanalizacím jak z obytného, tak průmyslového sektoru. Důležitý v tomto směru byl projekt Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy.  Nejlépe o výsledcích svědčí, že v recipientu, řece Jihlavě došlo k zlepšení ukazatelů čistoty vod ( oproti jiným tokům). Je možné, že by si Jihlava zasloužila klasifikaci +2, brání v tom nedostatek údajů o znečištění před rekonstrukcí centrální ČOV, což je důsledek nedobrých majetkoprávních vztahů mezi vlastníky a provozovateli vodohospodářské infrastruktury.  

 

2.1.8 K jaké změně došlo v procentech plochy zastavěného území města, odkud je odváděna dešťová voda do oddílné kanalizace, zasakuje do země nebo je odváděna do toků (neodtéká jednotnou kanalizací na ČOV)?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

 Při rekonstrukcích stávající kanalizace, nebo při budování kanalizace nové, je důsledně dbáno na to, aby byla budována oddílná kanalizace a dešťové vody nebyly odváděny splaškovou kanalizací na ČOV. První variantou při likvidaci dešťových vod, je-li to technicky možné, je ovšem zásak na vlastním pozemku. Přesná evidence však neexistuje i proto, že u té části města, kde neexistuje oddílná kanalizace, je dešťová voda mnohdy zasakována přímo na pozemku, případně je zadržována a následně využívána jako voda pro zalévání.

Dle údajů z GIS je v současnosti odváděna dešťová voda do oddílné kanalizace ze 14% zastavěného území města. Ve zbylé části zastavěného území je na části ploch (zejména u rodinných domů) dešťová voda zasakována, případně jímána a používána na závlahy. Procento těchto ploch však nelze stanovit ani z leteckcý snímků, ani z GIS, expertní odhad by mohl být rovněž velmi nepřesný.

Při přípravě a provádění sadových úprav dbáme na vytvoření dostatečné plochy ne jen pro dřeviny samotné, ale i souvislých zelených poch umožňujících zásak dešťové vody. S tímto cílem zavádíme i další typy vegetačních prvků, jako jsou například záhony letniček či trvalek z přímých výsevů, které díky způsobu zpracování půdy výrazně vyšují možnost zásaku a navíc zvyšují biodiverzitu ve městě.

Ve spolupráci s nevládními organizaceni se snažíme na plochách veřejné zeleně budovat tůně pro retenci vody (například dvě tůně v prostoru "U klíčů, či přírodní učebna u ZŠ Březinova -  Demlova), které slouží rovněž ne jen k zvýšení retence vody, ale i k zvýšení biodiverzity v místě.

 • 2.1.C Nakládání s dešťovými vodami ?
  14
Sebehodnocení +1

 Nová opatření snižují podíl ploch, ze kterých je dešťová voda odváděna na ČOV.

Hodnocení oponenta +1

Je dobré, že tato plocha , z níž je odváděna dešťová voda odděleně, zasakuje  nebo je odváděna do vodních toků přímo není již zanedbatelná a že město učinilo alespoň první kroky k její evidenci. V tom ( a samozřejmě i v růstu těchto ploch)  bude potřebné pokračovat. Už s ohledem na narůstající klimatické změny a jejich důsledky. 

2.1.9 Vytvořila obec nebo subjekty v ní působící podmínky pro zpomalení odtoku nebo pro akumulaci, a využívání srážkových vod místo vody pitné (pro čištění obce, zálivku veřejné zeleně apod.)?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Byla odbahněna nádrž Borovinka, která nyní plní i retenční schopnost při zachycení vyšších průtoků. V letech 2009-2010 byly realizovány projekty na zvyšování retenční schopnosti krajiny (http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=472065)

 Byly odbahněny rybníky Za Prádelnou a Maškův, v roce 2015 pak rybník v Herolticích. 

Co se týče odkanalizování města, v místech, kde byla v minulosti budována jednotná kanalizace, je při rekonstrukci vždy budována oddílná kanalizace, stejně tak při realizaci nových projektů a nové výstavby je budována splašková kanalizace, do které nejsou pouštěny dešťové vody a jejich likvidace musí být řešena přímo na pozemku, nebo jiným způsobem.

Postupně jsou odbahňovány a revitalizovány i další rybníky ve vlastnictví města.  V rámci projektu Snížení řečiště ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy byla v roce 2015 dokončena na zachycení a zpomalení odtoku dešťových vod dešťová zdrž.  Dále pak JVAK  jako provozovatel vodovodní a kanalizační sítě ve městě v souladu se zákonem o vodách ve všech vyjádřeních k výstavbě požaduje zásak dešťových vod na pozemku investora s regulovaným odtokem do vod povrchových. Tento postup vyžaduje i vodprávní úřad ve všech svých vyjádřeních k novým investicím, v místech, kde je to technicky možné, i při rakonstrukcích stávajících objektů. V příměstských částech jsou u nově budovaných RD využívány dešťové vody k zálivce.

Jedním z opatření ke zvýšení retence vod může být i budování ploch určených k příležitostvému parkování ze zasakovací dlažby zatravňovacími dlaždicemi. Tímto způsobem byla vybudována parkovací plocha například v areálu Malého Heulosu. Tento způsob budování parkovacích ploch vyžaduje město v případech, kdy je to technicky možné, i od inestorů v nových developerských projektech.

Pro trvalé parkování byla v rámci revitalizace veřejných prostranství, především sídlišť a sportovních areálů, nově vybudována parkoviště ze zasakovací dlažby na největším sídlišti v Jihlavě tvořeném ulicemi Březinova, Na Kopci a Demlova a dále na sídlišti Královský vršek. Z této dlažby bylo také vybudováno parkoviště pro 32 parkovacích stání ve sportovně relaxačním centru Český mlýn.

Dále se město snaží v projektech nových připravovaných investic navrhovat jiná technická opatření zpomalující odtok dešťových vod. Příkladem může být návrh zasakovacích průlehů u investice zpevněné dráhy letiště Jihlava - Henčov. Tato plocha se nachází na evropském rozvodí a jako součást investice jsou navržena nikoliv technická opatření pro zachycení vody a její bezpečné odvedení do toku, ale přírodní průlehy na zachycení srážek s možností zásaku těchto vod na lokalitě.

Při realizaci nových parkových úprav (například v prostoru "U klíčů" u řeky Jihlavy či v prostoru parku Ohrada) se město snaží vyhnout zpevňování ploch například budováním zpevněných chodníků a plochy nechává spíše jako nezpevněné s porostem trávníků, které snesou vyšší intenzitu sešlapu.

Dalším z opatření postupně realizovaných je nahrazování zpevněných ploch na ostůvcích v komunikacích či na kruhových objezdech plochami zeleně či záhony typu "silber sommer", které jsou ne jen esteticky mnohem hodnotnější, ale umožňují zásak srážkových vod v místě.

Při povolování nových objektů je vodoprávním úřadem důsledně vyžadováno zasakování dešťové vody na pozemku investora.

 

 • 2.1.C Nakládání s dešťovými vodami ?
  14

Hodnota indikátoru:

 

postupné zvyšování podílu zásaku i zpomalení odtoku

Sebehodnocení +1

 Postupně se zvyšuje podíl ploch pro zásak dešťové vody. V nových projektech jspou vytváženy plochy pro možnost soustředěného zásaku tak, aby dešťová voda nebyla odváděna.

Hodnocení oponenta +2

V této oblasti dosahuje Jihlava výborných výsledků, mohou sloužit jako příklad i jiným městům ( např. odbahňování a revitalizace rybníků, vybudování dešťové zdrže, zasakovací dlažby na parkovištích, zasakovací průlehy u letiště, nmezpevněné chodníky a plochy s travinami , které snesou vyšší sešlap, používání záhonů trvalek dle mezinárodního projektu Stříbrné léto apod.)

2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Celkové hodnocení oblasti 2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Sebehodnocení +1

Dochází k budování nových ploch zeleně i k zlepšování kvality ploch sávajících.

Město má zpracovaný pasport zeleně, má přehled o stavu zelených ploch a tím může účinně pracovat na jejich zlepšování. 

Město zavádí nové typy zeleně, které zvyšují biodiverzitu ve městě, např. porosty letniček i trvalek z přímých výsevů, které jsou biotopem pro řadu bezobratlých i na ně vázaných obratlovců.

Hodnocení oponenta +2

 

V této oblasti město realizuje inovativní prvky které mohou sloužit I jiným městům za vzor-ať už se jedná o interaktivní pasport zeleně, prvky systému ÚSES či péči o zvláště chráněná území a biodiverzitu, nebo Ekologický fond města. Ukazatel ekologické stability je příznivý a zůstává na stabilní hodnotě, téměř nedochází k úbytku ploch přírodního a přírodě blízkého charakteru. Vzrůstá celková plocha vymezených i realizovaných prvků ÚSES.  Bude však potřeba zvýšit podíl  plochy  realizovaných prvků lokálních ÚSES . V posledních dvou letech došlo k podstatnému snížení záborů zemědělské půdy I. a II. třídy bonity za účelem výstavby. V tomto trendu by bylo potřebné pokračovat. Plocha zeleně o kterou město pečuje se dle pasportu zeleně podstatně  zvětšila. Péče je příkladně věnována i chráněným územím na území města, včetně spolupráce se státními i nevládními organizacemi.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
2.2.1 Pokud má obec v platném územním plánu vymezen lokální územní systém ekologické stability krajiny (LÚSES), k jaké změně podílu (%) realizovaných nebo k realizaci připravených ÚSES k navrhovaným ÚSES došlo?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

 Na území Jihlavy jsou vymezeny skladební prvky všech úrovní systému ÚSES. V částech, kde byly skladební prvky lokální úrovně nefunkční nebo pouze částečně funkční, postupně dochází k jejich úpravám. Většina vymezených skladebních prvků ÚSES v Jihlavě je však již dnes funkční. První částí takto upravenou je biocentrum u Českého mlýna na řece Jihlavě, kde v rámci revitalizace území Českého mlýna v prostoru mezi mostem s dálničním přivaděčem a novou lávkou u restaurace Starka došlo k úpravě lučních porostů směrem k přirozenější druhové skladbě, byl zde zachovám původní náhon a upraveny podmínky pro existenci řady druhů živočichů, zejména ptáků (m.j. ledňáček říční). V současnosti již probíhá úprava navazujícího biocentra Pod viaduktem, kde v místě bývalého zařízení staveniště a skládky stavebních materiálů dochází k úpravě plochy a jejímu osetí přírodě blízkou směsí. Biodiverzita ve skladebních prvcích ÚSES je zvyšována i výsadbou autochtonních druhů dřevin, výsevem společenství květnatých luk s vysokým podílem dvouděložních rostlin a následnou nízkou intenzitou sečení která umožňuje existenci řady druhů bezobratlých i na ně vázaných obratlovců. Dále jsou zde vytvářeny malé vodní plochy pro vytvoření podmínek pro existenci obojživelníků a plazů.

Mezi lety 2004, kdy byl schválený územní plán a současností došlo k tomuto vývoji:

2004

návrh

stav

stav %

LBC

30,96

177,96

85,16%

LBK

20,23

81,07

80,03%

2017

návrh

stav

stav %

LBC

46,97

178,86

79,20%

LBK

36,41

75,91

67,44%

Postupně dochází k úpravám - většinou zpřesňování hranic skladebních prvků ÚSES, jejich výměra se zvětšuje, takže i když procento funkčních ÚSES mírně klesá, ve skutečnosti se situace zlepšuje.

V roce 2015 došlo k úpravě části biokoridoru v místě bývalé technické nádrže za Vodním rájem. V tomto místě  byly vytvořeny dvě tůně pro existenci obojživelníků (byl zde zaznamenán výskyt několika druhů žab i výskyt čolků), dále zde již byla plocha upravena jako trvalý travní porost s druhovou skladbou květnaté louky s doplněním domácích druhů dřevin, zejména vrb.

Město má zpracovaný pasport zeleně, který funguje interaktivně a jsou do něj zanášeny hned všechny změny - kácení i výsaby dřevin, ošetření dřevin (druh, doba provedení, typy řezů i vazeb stromů a podobně). Díky tomuto pasportu dokázalo město realizovat v letech 2009 - 2015 i velký projekt Revitalizace zeleně v Jihlavě, v jehož rámci bylo ošetřeno 3990 stromů na nejfrekventovanějších místech města (hřbitovy, uliční stromořadí, areály ZŠ a MŠ, plochy parků a lesoparků i menší plochy veřejné zeleně). Současně s tímto projektem byly z prostředků města ošetřeny i stovky dalších stromů.

Ve městě probíhají od roku 2010 i postupné větší zásahy do stávajících porostů - pěstební probírky doplěné výsadbou dřevin a ošetřením dřevin zejména na sídlištích. Tyto zásahy mají za cíl stabilizaci porostů, zvýšení jejich provozní bezpečnosti, ale i vytvoření věkově a druhově diferencovaných porostů, které mají mnohem vyšší perspektivu dlouhodobé existence na lokalitě s kontinuálním efektem bez rizika nutnosti jednorázového plošného kácení.  

Dřeviny jsou ve městě průběžně vysazovány a druhové spektrum je voleno tak, aby byly dřeviny lépe adaptabilní na městské prostředí. Od roku 2008 do konce roku 2016 bylo ve městě na městských pozemcích vysázeno 2489 stromů a 4469 keřů (přesné počty viz příloha). Informace o kácení a sázení jsou zveřejňovány pravidelně na webu města a v Novinách jihlavské radnice. http://www.jihlava.cz/vysadby-stromu-a-keru/ds-54118/archiv=0&p1=50137

Díky opatřením popsaným výše se zvyšuje schopnost adaptace města na klimatické změny, které s sebou v případě Jihlavy nese i problémy s podkorními škůdci - problémy s kůrovcem u smrků ve městě v důsledku velké koncentrace napadených stromů dovážených do firmy Kronospan.

Sebehodnocení +2

Dochází k budování nových ploch zeleně i k zlepšování kvality ploch sávajících.

 

Město má zpracovaný pasport zeleně, má přehled o stavu zelených ploch a tím může účinně pracovat na jejich zlepšování. 

LBC stav -178,86 ha

LBC návrh - 46,97 ha

funkční LBC - 79,20 %

LBK stav - 75,91ha

LBK návrh - 36,41 ha

funkční LBK - 67,44 %

NRBK stav - 382,25 ha

NRBK návrh - 4,37 ha

funční NRBK - 98,86 %

RBC stav - 628,57 ha

RBC návrh - 25,98 ha

funkční RBC - 96,04 %

RBK stav - 276,69 ha

RBK návrh - 2,21

funkční RBK - 99,21 %

Hodnocení oponenta +2

V této oblasti je zajisté město  úspěšné, je zvětšena plocha  biocenter i biokoridorů LÚSES, byť  podíl realizovaných / k realizaci připravených LÚSES klesl. Je třeba ocenit snahu o zfunkčnění a zkvalitnění některých prvků ÚSES.

Zvýšené úsilí bude potřebné při zvyšování funkčnosti lokálních biokoridorů, neboť u nich došlo k poklesu plochy oproti r. 2004 (kdy byl schválen územní plán),  kompenzované nyní zvýšenou navrhovanou plochou v r. 2017.

Interaktivní pasport zeleně může sloužit jako příklad i pro další města, inovativní přístup je  třeba ocenit

 

 

2.2.2 Vyskytují se na území obce zvláště chráněná území (ZCHÚ) nebo území soustavy Natura 2000? Pokud ano, jak je zajišťována péče o tato území?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Na území města se vyskytují:

Přírodní rezervace Zaječí skok – smíšený les na skalách a příkrém svahu nad pravým břehem řeky Jihlavy; pozoruhodná botanická lokalita kde na poměrně malé ploše rostou druhy různého geografického původu a s rozdílnými stanovištními nároky. Výměra rezervace 2,31 ha; péče spočívá pouze v udržování formou hospodaření v lesích, na tom město spolupracuje s vlastníkem LČR a jedná i o odkupu. V současnosti město nemá k tomu MZCHÚ vlastnický vztah, přesto spolupracuje s vlastníkem LČR na přípravě zásahů. Dále pak město v rámci projektu Stříbrné pomezí vyznačilo pěsí i cyklistické trasy vedoucí v tomuto MZCHÚ, čímž dochází k popularizaci území.

Přírodní památka Vysoký kámen – přirozená a přírodě blízká společenstva květnatých bučin a suťových lesů s bohatým bylinným patrem; výměra 12,52 ha; péče spočívá v úpravě lesního hospodaření, vlastníkem je LD Štoky, v němž má město podíl. PP je součástí mnohem větší lokality soustavy NATURA 2000 Vysoký kámen.Město je jedním z členů LD Štoky, podílí se tady na přípravě LHP pro toto území a tím i na prosazení přírodě blízkých opatření v péči o území, zejména doplňování listnatých dřevin a jední do druhové sklaby. Dále pak město zařadilo tuto plochu do projektu Stříbrné pomezí, kterým sem dovede více pěších i cyklonávštěvníků a tím přispívá k popularizaci území.

Dále pak je na území Jihlavy několik lokalit soustavy NATURA 2000 -  kromě zmíněného Vysokého kamene (u nějž je výměra lokality NATURA 2000 mnohonásobně větší než u původní PP) se jedná ještě o Rybník Lukáš (zhlaví nejvýše položeného ze soustavy vodárenských rybníků), lokalitu Šlapanka a Zlatý potok. Zde město jako vlastník rovněž svými kroky přispívá ne jen k zachování, ale i k posílení předmětu ochrany - zachování mokřadních společenstev ve zhlaví rybníka Lukáš a zachování a zlepšení podmínek pro vydru říční, která je hlavním předmětem ochrany u EVL Šlapanka a Zlatý potok, například napojením městské části Zborná na centrální ČOV.

U rybníka Lukáš v současnosti město připravuje rekonstrukci hráze, která je ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce by měla vést k lepšímu zadržování vody a tím i k vytvoření stabilnějších podmínek pro mokřadní společenstva ve zhlaví rybníka. 

Kromě lokalit, které jsou na území města Jihlavy je město Jihlava vlastníkem a zabezpečuje péči i o další MZCHÚ:

 Přírodní rezervace V Klučí je 25,06 ha velká lesní rezervace, kde je předmětem ochrany soubor přirozených a přírodě blízkých společenstev květnatých bučin a suťových lesů. Jedná se o hospodářský les ve vlastnictví města Jihlavy, kde je hospodaření přizpůsobováno předmětu ochrany. Pato plocha je i součástí lokality NATURA 2000 – Špičák. Město zajišťuje ochranu lokality zejména přírodě blízkými způsoby péče, které prosazuje i do LHP. Jde zejména o individuální oplocenky.

Dále pak je město vlastníkem pozemků a rybníka v přírodní rezervaci Vílánecké rašeliniště, kde je na 8,20 ha chráněn malý fragment původně rozsáhlejšího komplexu svahového a přechodového rašeliniště, který je lokalitou výskytu vzácné rašeliništní květeny a některých ohrožených a fytogeograficky působivých druhů rostlin. Zde město spolupracuje s NNO a Krajem Vysočina na zajištění managementu této lokality tak, aby nedocházelo k zarůstání lokality a tím degradaci rašeliné flóry.

U všech výše zmíněných lokalit je důležité i to, že město ve svých materiálech lokality propaguje a dělá osvětu, kterou vysvětluje důvody ochrany, způsob péče o chráněná území a kroky, které jsou realizovány.

O biologicky cenné plochy se společně s městem starají i neziskové organizace. Město jim pronajímá pozemky za symbolické částky, neziskovky zde pak realizují management na podporu biodiverzity. Jde ne jen o ochranu cenných rostlinných druhů či batrachofauny, ale například i o zachování lokality listonohů a žábronožek v bývalém vojenském prostoru.

Lze dohledat na http://www.ochranaprirody.cz/uzemni-ochrana/

Sebehodnocení +1

Podporujeme přírodě blízké způsoby péče ne jen v chráněných územích, ale i v dalších plochách v intravilánu i extravlánu tak, aby byla péčí podpořena biodiverzita.

Hodnocení oponenta +2

 Z podrobného a obsažného popisu je patrná příkladná péče o chráněná území na území Jihlavy i spolupráce s dalšími organizacemi , včetně nevládních. Taktéž je důležitá osvěta, propagace chráněných území v materiálech, vydávaných městem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Došlo za hodnocené období ke snížení podílu úbytku ploch přírodního nebo přírodě blízkého charakteru vůči přírůstku zastavěných a ostatních ploch nepřírodního charakteru (stavby, komunikace, provozní prostranství, zpevněné plochy apod.)?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

 K úbytku ploch přírodního či přírodě blízkého charakteru nedochází, naopak se snažíme podíl přírodních ploch zvyšovat a na stávajících nezpevněných plochách dělat opatření ke zvýšení ekologické stability a retenční schopnosti ploch.  Tato opatření jsou realizována samotným městem, i ve spolupráci s dalšími investory a s NNO. U některých ploch jsou využívány kromě standardních (sečení, probírky dřevin, budování tůní) i nestandardní postupy, jako jsou například závody terénních aut v ploše bývalého vojenského prostoru, které přispívají k vytvoření a zachování podmínek pro existenci kriticky ohrožené žábronožky a listonoha (Pístovské mokřady).

K výstavbě nových objektů dochází buď uvnitř města na plochách, které byly v minulosti zastavěné, nebo jsou nevyužívané a neslouží jako plochy zeleně, nebo na orné půdě s nižší bonitou, které rovněž nejsou přírodními plochami s vysokou ekologiucko-stabilizační funkcí. V důsledku výstavby nedochází k úbytku ploch přírodního či přírodě blízkého charakteru.Výstavba probíhá buď na plochách orné půdy s nízkou bonitou, nebo na plochách využívaných jako ostatní plochy či plochách po demolici jiných objektů (CityPark na ploše bývalé továrny Jihlavanu, budova VZP ma ploše bývalých kasáren a pod.). Připravované plochy pro novou výstavbu jsou většinou na intenzivně zemědělsky využívaných plochách s nízkou bonitou půdy.

Zlepšuje se rovněž péče o nezastavěné plochy. Máme zpracovaný pasport zeleně, na základě kterého známe výměry ploch, o které se staráme, což umožňuje ne jen lépe určit náklady na údržbu zeleně, ale i vytvořit koncepci v péči o zeleň na další období. V pasportu nejsou stromy hodnoceny sadovnickou hodnotou, protože tento údaj může být relativní a je mnohdy problematicky využitelný, je v něm však podrobně popsáva každá dřevina včetně provozní bezpečnosti, perspektivy na stanovišti, nutnosti zásahů včetně jejich specifikace, následně i popisu provedených zásahů se stanovením dalšího postupu (například opakované zdravotní řezy či revize vazeb, případně nutnost opakovaní tahových zkoušek či jiných přístrojových metod).

Výměry všech obhospodařovaných vegetačních prvků jsou v příloze.

Stromy  - počet soliterních stromů 25 389 ks, dále pak jsou ve městě stromy a keře rostoucí v zapojených skupinách (výměry viz příloha).

Ve městě je cca 10,3 km jedno- dvouřadých alejí a stromořadí.

Postupně se zvyšuje kvalita zelených ploch v Jihlavě, zvyšuje se ale i jejich množství (blíže viz i 2.2.5). Z nových ploch přibyl zejména Park GM – plocha parku (zeleň, pěšiny, jezírko, náměstíčko synagogy) na ploše bývalé zpevněné tržnice - 2 200 m2. Přibývají ale i další plochy zeleně mimo revitalizace z projektů - plochy, které vznikají při nových projektech či po úpravě doiposud nefunkčních ploch. Dle pasportu zeleně se město v roce 2011 staralo o 1.624.361 m2 zelených ploch, v roce 2017 je to již 2.063.374 m2 zelených ploch. Přírodě blízké plochy ve městě neubývají - jak správce zeleně, tak oprgán ochrany přírody pečují o jejich zachování a zvýšení kvality.

Bližší údaje o vývoji ploch jednotlivých typů viz příloha u bodu 2.2.6.

Město si v roce 2016 pořídilo do svého vlastnictví tomograf, z jehož pomocí lze nedestruktovní metodou stanovit případné skryté vady dřeviny, které by mohly způsobit riziko pádu a lze tedy i podobným rizikům předcházet. Současně tak je možné předejít kácení u dřevin, u nichž mohou vznikat pochybnosti o provozní bezpečnosti, které tato přístrojová metoda může vyvrátit.

Dalším prováděným opatřením pro zvýšení biodiverzity ve městě je i změna typu vegetačních prvků - zavádění květnatých luk s vyšším podílem dvouděložních rostlin, dále změna koncepce letničkových záhonů z předpěstovaných letniček na letnčky z přímých výsevů, které významným způsobem přispívají k rozvoji bezobratlých  i na ně vázaných obratlovců. Do přírodě blízkých ploch jsou umísťovány i loggery a všechna tato opatření jsou doprovázena osvětou vysvětlující kroky města i jejich smysl. V posledích dvou letech ve městě přibyly i velké plochy cibulovin, které zvyšují ne jen jarní estetický efekt, ale jsou i jednou z prvních potravních příležitostí pro hmyz.

Osvěta v oblasti ochrany přírody je realizována i formou naučných stezek - ve sledovaném období byla realizována naučná steznka Stará plovárna a byl k ní vydán propagační materiál.http://www.jihlava.cz/brozurka-zve-na-prochazku-kolem-stare-plovarny/d-513999  Stará plovárna v minulosti sloužila i jako přírodní koupaliště, v současnosti tomu však kvalita vody neodpovídá a protože nádrž je ve vlastnictví státu (ve správě Povodí Moravy, s. p.) město nemá ani moc možností jak situaci s kvalitou vody ovlivnit. Není zde tedy plánován návrat ke koupání. Město se stará hlavně o okolí nádrže, kde realizuje opatření v porostech (probírky cílené na zvýšení biodiverzity), výsadba starých krajových odrůd do bývalého škoilního ovocného sadu, umístění laviček v okolí nádrže, výsadba miniarboreta domácích dřevin pod hrází nádrže u dětského hřiště (aby bylo možné na jednom místě porovnat například tři druhy domácích javorů a pod.).

Osvěta je realizována i ve spolupráci se ZOO Jhlava (blíže viz. kapitola 2.2.7.)

Sebehodnocení +1

 Město při péči o zeleň a tvorbě města ne jen vytváří nové plochy zeleně, ale i u stávajících ploch se snaží vytvářet porosty, které zvyšují biodiverzitu ve městě a přispívají ke zvýšení retenční schopnosti území.

Výstavba probíhá na plochách nevyužívaných a erkologicky nestabilních, případně na plochách orné půdy s nižší bonitou.

Hodnocení oponenta +1

Příloha u b. 2.2.6 dokazuje, že nedochází k úbytku ploch přírodních či přírodě blízkých,naopak jejich rozloha mírně stoupá.  Nová výstavba jde na úkor orné půdy. Je třeba ocenit dokladovanou péči o přírodní a přírodě blízké plochy.

Taktéž  i využití  inovativního pasportu zeleně.

2.2.4 Jaký je na území města dlouhodobý trend v ekologické stabilitě území, měřený koeficientem ekologické stability?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

 Podíl ekologicky stabilních ploch ve městě je zvyšován zejména realizací opatření proti vodní erozi (zatravňování nestabilních ploch orné půdy) a zvyšováním podílu přírodě blízkých ploch ve městě. Za sledované období došlo k zatravbnění cca 5,6 ha pozemků.

Na části území statutárního města probhly komplexní pozemkové úpravy. Po realizaci opatření v nich navržených (zejména zatravnění erozně ohrožených ploch) lze očekávat navýšení koeficientu.

Rozloha orné půdy:

2009 - 3206,8 ha, tedy 40,66 % 

2016 - 3130,7 ha, tedy 39,63 %

Podíl rozlohy orné půdy klesl i z důvodu zatravňování erozně nestabilních ploch. Rozlohu zatravněných ploch lze stanovit jen problematicky, protože ve většině případů vlastnici pozemků nežádají o změnu kultury a pozemky, které jsou evoidenčně vedeny jako orná půda, ale jsou problematické například z důvodu velké svažitosti nestabilní, zatravňují.

Podíl nestabilních ploch klesá ve městě jak díky výstavbě realizované na nestabilních plochách orné půdy s nízkou bonitou, tak i díky realizaci stabilizačních opatření, zejména zatravnění nestabilních pozemků.

I když se podíl stabilních ploch dle KES výrazně nezvyšuje, zvyšuje se kvalita nezastavěných a nezpevněných ploch, které výrazně přispívají ke stabilizaci území. Příkladem může být například úprava plochy za Vodním rájem, kde na ploše kdysi zpevněné došlo k odstranění panelů, následně vytvarování tovrchu, čímž vznikly dvě přírodní tůně s výskytem žab a čolků. Povrch byl následně oset směsí květnaté louky. Viz příloha.

 

Příloha: laguna.zip
 • 2.2.B Koeficient ekologické stability ?
  KES JIHLAVA 2015 = 0,75

Hodnota indikátoru:

KES JIHLAVA 2009 = 0,74

KES JIHLAVA 2016 = 0,75

 

 

Sebehodnocení +1

 I když se podíl stabilních ploch dle KES výrazně nezvyšuje, zvyšuje se kvalita nezastavěných a nezpevněných ploch, které výrazně přispívají ke stabilizaci území.

Hodnocení oponenta +1

Dle KES zůstává ekologická stabilita prakticky na stejné úrovni.  V tom se odráží jak zatravňování orné půdy, tak komplexní pozemkové úpravy. Příkladná je péče města o zkvalitnění nezastavených a nezpevněných ploch. Je proto reálné, že trend ekologické stability bude příznivý i nadále. Zatím vzrůstá plocha ekologicky stabilních prvků - trvalých travních porostů. zahrad, PUPFL, vodních ploch ( dle přílohy k b. 2.2.6).

2.2.5 Došlo ke zvětšení ploch veřejné zeleně/parků/sadů v obci (v rámci celého území města)?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Byly vybudovány nové parkové plochy, případně revitalizovány zanedbané plochy – Park Gustava Mahlera, Český mlýn, Park nad tunelem, Rekreační zóna u Hellerova rybníka.

Revitalizace zeleně proběhla zejména na těchto plochách:

Areál pro sportovní a volnočasové aktivity u Hellerova rybníka, Jihlava (celková výměra parku) - 1,56 ha

Park nad tunelem, Jihlava - celková výměra parku – 2,08 ha, plocha revitalizované zeleně – 1,74 ha

Sportovně relaxační centrum Český mlýn, Jihlava - celková výměra parku – 2,08 ha, plocha revitalizované zeleně – 1,74 ha

Park na náměstí Svobody v rámci Regenerace veřejných prostranství – ul. Srázná, Jihlava – 2 300 m2

Dále pak byla revitalizovaná zeleň v rámci jiných projektů:

Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy – Královský vršek – plocha revitalizované zeleně – 3,37 ha

Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy – Královský vršek, II. etapa – plocha revitalizované zeleně – 6 200 m2

Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy – ul. Březinova, Na Kopci, Demlova - plocha revitalizované zeleně – 11,41 ha

Regenerace veřejných prostranství v MPR Jihlava – I. etapa (hradební parkán) – 1 700 m2

Regenerace veřejných prostranství v části města Jihlava – Pávov – 2 600 m2

Regenerace veřejných prostranství v části města Jihlava – Pístov – 1 800 m2

Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy – ul. Jarní – 700 m2

Revitalizace části parku Malý Heulos – 6 900 m2

Revitalizace části parku Malý Heulos – II. etapa – 9 900 m2

Z výše uvedeného je zřejmé, že se zvyšuje kvalita zelených ploch v Jihlavě, zvyšuje se ale i jejich množství. Z nových ploch přibyl zejména Park GM – plocha parku (zeleň, pěšiny, jezírko, náměstíčko synagogy) na ploše bývalé zpevněné tržnice - 2 200 m2. Přibývají ale i další plochy zeleně mimo revitalizace z projektů - plochy, které vznikají při nových projektech či po úpravě doiposud nefunkčních ploch. Dle pasportu zeleně se město v roce 2011 staralo o 1.624.361 m2 zelených ploch, v roce 2017 je to již 2.063.374 m2 zelených ploch.

Sebehodnocení +1

 Ve městě jsou budovány nové plochy zeleně, ale současně je i zvyšována kvalita ploch stávajících. Jsou vysazovány rovněž nové stromy a keře - ve sledovaném období se jednalo o 2489 stromů a 4469 keřů .

Hodnocení oponenta +2

Zvýšení plochy zeleně podle pasportu zeleně je úctyhodné ( v roce 2011 město pečovalo  o  1.624.361 m2 , v roce 2017 to již je  2.063.374 m2 zelených ploch) , město vskutku dbá o zeleň a taktéž o kvalitu zeleně ( např. revitalizacemi parků a regeneracemi veřejných prostranství).

2.2.6 Je upřednostňována nová výstavba na nevyužitých nebo špatně využitých plochách ve stávajícím zastavěném území obce před výstavbou na dosud nezastavěném přírodním území nebo na zemědělské či lesní půdě mimo ně? Pokud ano, uveďte příklady.
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Pro výstavbu jsou ve městě využívány zejména brownfields a nevyužívané plochy s nízkou ekologickou stabilitou. Město aktivně spolupracuje s investory, kteří připravují revitalizaci brownfields, řada projektů již byla realizována (CityPark, Jihlavské terasy, lokalita U dubu, objekt VZP na ploše bývalých kasáren), některé jsou připravovány (přestavba kasáren na Vrchlického ulici). K výstavbě na nových plochách však nejsou využívány přírodní nebo přírodě blízké plochy, ale probíhá většinou na orné půdě nižších bonitních tříd.

Je dodržována kompaktnost zástavby, dochází k dostavbě proluk. V novém územním plánu byly omezeny rozvojové plochy v zastavitelném území na úkor přestavbových ploch v jádrovém území Jihlavy.

Zábory zemědělské půdy v I. a II. třídě ochrany:
2008 – 46.647 m2 trvale + 5813 m2 dočasně

2009 – 10.117 m2 trvale + 2 m2 dočasně

2010 – 451 m2 trvale + 612 m2 dočasně

2011 – 23.658 m2 trvale

2012 – 17.507 m2 trvale + 8 m2 dočasně

2013 – 11.072 m2 trvale

2014 – 15.474 m2 trvale

2015 - 2.991 m2 trvale

2016 - 2.830 m2 trvale, z toho ale 2287 m2 bylo na rozšíření lomu ve schváleném dobývacím prostoru)

V minulých letech k záborům docházelo zejména v důsledku realizace velkých developerských projektů a rozvoji průmyslové zóny v Jihlavě. Tento trend se v současné době již zpomaluje.

Přehledný vývoj záborů z ÚAP viz přiložená tabulka, ze které je patrné, že úbytek orné půdy koreluje s nárůstem zastavěných ploch a ostatních ploch. Zde je nutné upozornit na to, že nelze všechny ostatní plochy v reálu považovat za ekologicky nestabilní, protože v mnoha případech jsou pro výstavbu odejmuty celé plochy, mimo samotnou zastavěnou plochu pak ale zůstává část původního pozemku vedená jako ostatní plocha, která však je využívaná jako zeleň a má vyšší ekologickou stabilitu než původní pozemek orné půdy. Mimo to je z přiložené tabulky patrný nárůst ploch TTP, PUPFL a vodních ploch.

 

Sebehodnocení +1

 Zábory ZPF jsou realizovány přednostně na půdách s nižší bonitou, případně jsou nové investice a projekty směrovány do ploch nevyužívaných. Největší část záboru v roce 2016 tvořilo rozšíření lomu, kterému není možné zabránit.

Hodnocení oponenta +1

Z přiložené tabulky vyplývá, že nedochází k zástavbě na dosud přírodním území,avšak zástavba je orientována na ornou půdu povětšinou horší bonity. Teprve v posledních dvou letech došlo k podstatnějšímu snížení záborů půd  I. a II. tř. bonity. 

Podstatné je upozornění, že nelze kategorii ostatní plochy hodnotit jako totálně přispívající k nestabilitě, neboť  pro výstavbu je odejmuta celá plocha, přičemž jen na části jsou pak zpevněné plochy, na části, vedené jako ostatní plocha však je zeleň, která má daleko vyšší ekologickou stabilitu, než původní orná půda. Doporučuji pro příští audity provést podrobnější rozčlenění např. pomocí GIS, neboť to bude mít vskutku vliv na výpočet KES a hlavně  ekologickou stabilitu území Jihlavy, zrovnatak jako vykazované zvýšení ploch trvalých trvních porostů, zahrad, PUPFL a vodních ploch.

2.2.7 Další indikátory k tématu
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

 Na Vysočině a v Jihlavě neznamenají invazní druhy významný problém. Z druhů, které se zde vyskytují, jde v malé míře o bolševník (jednotlivé kusy v zahrádkářských koloniích likvidované samotnými vlastníky či nájemci  pozemků), v blízkosti toků se pomístně vyskytuje netýkavka, nejedná se však o významné porosty. Nejviditelnějším invazním druhem je křídlatka, tu lze najít ve větší míře na dvou lokalitách o celkové výměře cca 10 a 14 m2.

 Koncepce péče o zeleň v Jihlavě i přírodě blízké plochy ve městě i jeho okolí je dlouhodobě zlepšována a je realizována s výhledem do dalších let.

Jedním z významných prostředků pro realizaci zeleně je o Ekologický fond města, ve kterém jsou soustřeďovány prostředky z odvodů za kácení dřevin v případech, kdy není možné nebo účelné přímo rozhodnutím stanovit náhradní výsadbu za pokácené dřeviny. Město tím řeší totální legislativní absenci trvající již od roku 1992 od doby platnosti zákona č. 114/1992 Sb.. Prostředky tohoto fondu jsou účelově vázány mimo jiné i na ošetření dřevn, realizaci netradičních prvků zeleně či podporu opatření ke zvyšování biodiverzity.

Důležitým článkem při osvěte v oblasti ekologcké výchovy a vzdělávání je i městem zřizovaná Zoologická zahrada, která sama o sobě dělá řadu vzdělávacích programů pro děti i dospělé. Její součástí je ale i centrum ekologické výchovy PodPovrechem, kde se celoročně konají vzdělávací akce pro veřejnost.

V areálu ZOO v sledovaném období došlo k realizaci velkého projektu ZOO pěti kontinentů a s touto akcí souvisela i řada kroků směřujících ke zlepšení stavu zeleně v areálu.

Jihlavská ZOO zejména prostřednictvím svého ekologického vzdělávacího centra PodPovrchem realizuje řadu akcí, seminářů a programů pro široké spektrum zájemců - jak děti a mladé lidi všech věkových kategorií, tak i pro dospělé. Více k těmto programům a činnosti ZOO lze najít v příloze - zprávě o činnosti ZOO Jihlava.

 • 2.2.A Invazní druhy rostlin ?
  0,0024
Sebehodnocení 0

 S invazními druhy nejsou v Jihlavě velké problémy.

Hodnocení oponenta +2

Příliš skromné sebehodnocení. Zvláště v oblasti osvěty. Aktivity Jihlavské zoo a podpora ze strany města pro zoo a jeho aktivity  jsou příkladné.

Vzorem může být též městský ekologický fond, financovaný z odvodů za kácení dřevin, pokud není možná náhradní výsadba.

2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Celkové hodnocení oblasti 2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Sebehodnocení +1

Vzrostla výměra ploch obhospodařovaných v režimu ekologického zemědělství i počet subjektů takto hospodařících.

Fakticky se zvětšila výměra lesů ve správním obvodu.

Zvýšil se podíl lesů s přirozenou druhovou skladbou.

 

Hodnocení oponenta +2

Město v této oblasti vykazuje některé velmi dobré výsledky, např. v růstu rozlohy půdy s certifikovaným ekologickým  zemědělstvím a taktéž s certifikovaným lesním hospodařením dle PEFC.Co se týče zemědělského půdního fondu, klesají již třetí triádu zábory kvalitní půdy I. a II. bonity  povětšinou na zástavbu a liniové stavby, bude však potřebné pokračovat v trendu ochrany zemědělské půdy I. a II. bonity. Z plánovaných aktivit je velmi důležité, že město uvažuje o adaptační strategii, která bude zahrnovat i protierozní opatření a v rámci ORP i o územní studii krajiny.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
2.3.1 Došlo ke zvýšení výměry zemědělské půdy s certifikovaným ekologickým zemědělstvím a/nebo s respektováním zásad správné hospodářské praxe? Jedná město se zemědělci s cílem podpořit zvýšení počtu certifikovaných hospodářství?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

K datu 1.12.2008 hospodařil v systému EZ v rámci obvodu Jihlavy pouze Josef Sklenář na výměře 325 ha.

Celková obhospodařovaná zem. půda na území Jihlavy: 3 180 ha

V režimu EZ, event. v přechodném období je na území Jihlavy obhospodařováno 375,55 ha zem. půdy, tj. cca 11,8 %.

Z toho Josef Sklenář 340,49 ha, ostatní 35,06  ha .

Ostatní uživatelé: Jan Rychtecký (Jiřín), Marie Kříbalová (Černá), Stanislava Rychtecká (Kozlov), Jaroslava Zelená (Brtnice), Ústav pro strukturální politiku v zemědělství, a.s. (Měřín)

Město v tuto chvíli aktivně se zemědělci o zvášení výměry certifikovaného zemědělství nejedná, zejména proto, že pro tento typ hospodaření již není v katastru města moc vhodných pozemků. Množství takto hospodařících zemědělců a výměra pozemků, na nichž se hospodaří dle zásad správné hospodářské praxe však narůstá i v okolí města, zejména v oblasti, kde se nachází zdroje pitné vody pro město (okolí VN Hubenov).

 

Sebehodnocení 0

 Počet zemědělců hospodařících na principu respektování správné hospodářské praxe mírně roste.

V režimu EZ, event. v přechodném období je na území Jihlavy obhospodařováno 375,55 ha zem. půdy, tj. cca 11,8 %.

Hodnocení oponenta +2

V ploše výměry zemědělské půdy s certifikovaným zemědělstvím dosahuje město Jihlava výborný výsledek 11,8 %. Adekvátní je též vysvětlení, že na území města už není o mnoho více vhodných pozemků pro ekologické zemědělství, přesto by bylo vhodné propagovat certifikaci na zbývajících vhodných pozemcích.

2.3.2 Došlo ke zvýšení výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa na správním území obce?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Celková evidenční výměra PUPFL se zvýšila jen málo (cca o 2,5 ha), ale prakticky přibylo lesních pozemků mnohem víc. V mnoha případech jsou jako PUPFL vedeny pozemky, jež lesem ve skutečnosti nejsou, takže se postupně tyto pozemky vyřazují z kategorie PUPFL a jsou dále vedeny jako ostatní plocha, často se způsobem využití „zeleň" a je o ně jako o veřejnou zeleň pečováno (např. pozemek u kapličky v Heleníně, svah nad ulicí Romana Havelky a pod.). Na druhou stranu dochází k zalesnění pozemků, čímž výměra PUPFL zase stoupá. Z největších zalesněných ploch ve sledovaném období je vhodné jmenovat např. zalesnění 1,7 ha v k. ú. Pančava, které provedlo statutární město Jihlava na základě výstupů z provedené komplexní pozemkové úpravy v tomto k. ú. Na erozně ohrožených pozemcích, dále pak zalesnění v k. ú. Bedřichov, Popice, Horní Kosov, Pístov a řadě dalších, jejichž celková výměra přesáhla ve sledovaném období 16 ha. Nově zalesňované plochy, stejně jako plochy při obnově porostu (viz další bod) mají díky podílu  25-30% MZD vyšší ekologickou stabilitu.

Město nemá ve svém správním obvodu lesy zvláštního určení, ani lesy rekreační, nejsou, kvalita lesů je však vysoká, o čemž svědčí ne jen jejich certifikace, ale  i zařazení velkých lesních celků mezi lokality soustavy NATURA 2000 (viz kapitola 2.2.2.)

Město jako vlastník lesů má všechny lesy, které jsou ve správě společnosti Správa městských lesů Jihlava, spol. s. r. o. vertifikovány v systému PEFC. Celkem se jedná o 3688 ha lesů. Z toho ve správním obvodu Jihlavy se nachází 1113 ha certifikovaných lesů.

Dále pak mají lesy certifikované v systému PEFC LČR (cca 337 ha) a LD Štoky, v němž má město rovněž podíl (celkem cca 728 ha). Podrobnější údaje viz přiložená tabulka.

Velká pozornost je věnována i problémům vyvolaným klimatickými změnami, zejména kalamitním škůdcům (kůrovec), kdy město iniciovalo a pracovníci magistrátu následně vytvořili aplikaci pro odborné lesní hospodáře, do které jsou zaznamenávány výskyty kůrovce, provedená opatření a další nutné kroky. Díky tomu se daří rychleji odstraňovat problematické stromy a brání se tím dalšímu šíření škůdců. Aplikace evidence kůrovce je nástroj, kterým je tabulkově a graficky evidována kůrovci napadená dřevní hmota ke konkrétní porostní skupině. Po přihlášení má pověřený odborný hospodář k dispozici mapový projekt s vrstvami lesních hospodářských osnov, leteckých snímků a katastrální mapou včetně nahlížení do evidence katastru nemovitostí. Vyplněním několika políček (číslo porostu, katastrální území, parcelní číslo, jméno, adresa a výše napadené dřevní hmoty) do vkládacího formuláře je aplikací evidována napadená porostní skupina v tabulkové evidenci a zároveň automaticky prokreslena do přehledného mapového projektu. Lesní hospodář má možnost tisku výzvy vlastníkům lesa v předdefinovaném textu s automatickým vyplněním dříve vložených informací.  Aplikace umožňuje přístupy ve čtyřech úrovních: 1) odborný lesní hospodář, 2) státní správa lesů (ORP), 3) lesní správy, 4) státní správa lesů (krajský úřad).  Z jednotlivých úrovní lze dělat tabulkové výstupy se sumarizacemi, popř. mapové vrstvy. Pokud odborný lesní hospodář vkládá data průběžně, má státní správa lesů k dispozici aktuální data v kanceláři i na mobilním zařízení v terénu.

 

Sebehodnocení +1

 I když nepřibývá výrazně evidenční výměra PUPFL, fyzická výměra se zvyšuje a zvyšuje se kvalita lesních porostů na území města (viz popis v textu).

Hodnocení oponenta +2

Došlo vskutku ke zvýšení výměry pozemků určených  k plnění funkcí lesa, a hlavně těch, kde vskutku lesa přibylo, aniž by formálně tak byly evidovány.  Důležitá je též kvalita lesů, nutno vyzdvihnout, že na území Jihlavy jsou lesy certifikovány  i u dalších vlastníků či správců. O kvalitních lesích napovídá i to, že část jich je součástí evropské soustavy Natura 2000. Jako prvek hodný následování je i vytvoření aplikace evidence kůrovce.

 

2.3.3 Má obec problémy s erozí půdy? Pokud ano, přijala nebo podpořila konkrétní protierozní opatření?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

 Ve městě nejsou žádsné plošně výrazné problémy s erozí půdy. I přesto se město snaží případné místní problémy, které vznikají například při přívalových srížkách, průběžně řešit. Město iniciovalo realizaci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pančava, kde docházelo k erozi zemědělské půdy. KPÚ navrhly opatření, která jsou zde postupně realizována. Hlavním opatřením je zatravnění pozemků s vyšším sklonem, budování mezí a průlehů pro zpomalení odtoku dešťových vod. Po realizaci opatření bude možné odbahnit vodní nídrž Stará plovárna v současnosti zanášenou sedimenty z eroze půdy. Tím se zvýši retenční potenciál nádrže. Realizace odbahnění je však pouze v kompetenci vlastníka, kterým je Česká republika, správcem pak je podnik Povodí Moravy, s. p..  Realizace opatření bude ukončena do konce roku 2017 (většina opatření je již realizována), následně pozemky převezmě do své správy město.

Dále pak docházelo v posledních letech (po vybudování obchvatu městské části - dříve se zde problémy nevyskytovaly) k erozi v k. ú. Heroltice, zde byla hospodařícím subjektům předepsána opatření k úpravě hospodaření na zemědělské půdě, jejichž cílem je omezit další erozi. Jedná se zejména o úpravu hospodaření, výsev protierozních pásů, vynechání erozně problematických rostlin (brambory, kukuřice). V současnosti zde již problémy nejsou.

V k. ú. Heroltice se připravuje i výstavba zpevněné plochy letiště (plochou púrochází evropské rozvodí) a jako opatření k předcházení vzniku bleskových povodní a následné eroze jsou zde navrženy zasakovací průlehy.

Protierozní opatření úzce souvisí na mnoha místech s realizací protipovodňových opatření zejména ve smyslu opatření ke zpomalení odtoku dešťové vody z území (viz kapitoly výše). Město prosazuje tato opatření při realizaci nových developerských projektů i vlastních projektů. Do budoucna by město chtělo zpracovat strategii adaptace na klimatické změny, která by v sobě zahrnovala v duchu výše uvedeného i protierozní opatření a jako ORP i územní studii krajiny, jejíž hlavní součástí by byl i návrh opatření proti erozi a adaptační strategie.

 

Sebehodnocení 0

 Vzhledem k charakteru území města a způsobu využité pozemků zde nejsou významné problémy s erozí. Na lokalitách, kde byly tyto problémy v minulosti zaznamenány, jsou postupně realizována protierozní opatření.

Hodnocení oponenta +1

. Město Jihlava  vskutku realizovalo protierozní opatření. Je potřeba ocenit, že  uvažuje o integrované strategii adaptace na klimatickou změnu, obsahující i protierozní opatření, a jako ORP i územní studii krajiny.

 

 

 

2.3.4 Chrání obec zemědělský půdní fond?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

 Jihlava formou ÚPD i v případech kauzálních rozhodnutí omezuje zábory půdy v I. a II. třídě ochrany. Ve sledovaném období byly zábory v tomto rozsahu (jedná se o reálné zábory pozemku dle metodiky):

Zábory zemědělské půdy v I. a II. třídě ochrany:
2008 – 46.647 m2 trvale + 5813 m2 dočasně

2009 – 10.117 m2 trvale + 2 m2 dočasně

2010 – 451 m2 trvale + 612 m2 dočasně

2011 – 23.658 m2 trvale

2012 – 17.507 m2 trvale + 8 m2 dočasně

2013 – 11.072 m2 trvale

2014 – 15.474 m2 trvale

2015 - 2.991 m2 trvale

2016 - 2.830 m2 trvale, z toho ale 2287 m2 bylo na rozšíření lomu ve schváleném dobývacím prostoru)

Přehled je zde za období od vstupu Jihlavy do NSZM, protože za toto období je audit zpracován. Nadále bude trend sledován v doporučených tříletých intervalech.

 • 2.3.A Zábory zemědělské půdy ?
  0,00322

 Celková výměra rozlohy města aktuálních hranic k.ú. je 87 867 792,634 827 m2, takže 8 786,79 ha. Realizované zábory jsou tedy pouze zlomkem procenta - za rok 2016 je to 0,00322% rozlohy města

Sebehodnocení +1

 Zábory půdy vysoké bonity jsou omezovány.

Hodnocení oponenta +1

 Trend záborů ZPF v I. a II. třídě bonity vykazuje vskutku výrazný pokles: v r. 2008-2010 byl úbytek cca 56.800 m2, v r. 2011-2013 cca 52.000 m2 a za poslední triádu 2014-2016 cca 21.000 m2 púdy I. a II. bonity, na jihlavsku tak vzácné. Právě proto však bude potřebné i nadále zábory omezovat.

2.4 Kvalita ovzduší

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Celkové hodnocení oblasti 2.4 Kvalita ovzduší
Sebehodnocení +1

Kvalita ovzduší je dlouhodobě stabilní a jsou dodržovány imisní limity.

Město má zajištěno kontinuální měření imisních koncentrací PM10 a PM2,5, i oxidů dusíku.

 

Hodnocení oponenta +1

Kvalita ovzduší v obytných zónách je vskutku dobrá, ke krátkodobému překračování emisních limitů dochází hlavně v průmyslové zóně. Je třeba ocenit kontinuální monitoring v průmyslové zóně.  Problematika lokálních topenišť je zčásti řešena  i ve vazbě na energetické úspory  při energetickém managementu města. V tomto trendu by bylo potřebné, aby město pokračovalo.

 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
2.4.1 Došlo ke zlepšení kvality ovzduší v obci?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Ovzduší ve městě je od roku 2009 sledováno kontinuálním monitoringem ovzduší. Za sledovanou dobu bylo vykázáno mírné zlepšení ovzduší, obecně je však nutné konstatovat, že ovzduší v Jihlavě je velmi dobré, jen velmi výjimečně dochází k překročení limitů. http://www.kr-vysocina.cz/kvalita-ovzdusi-v-prumyslove-zone-jihlavy-je-v-mezich-limitu/d-4064140/p1=4952

Další informace pak na:

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.html

 

Údržbu veřejných prostranství zajišťují Služby města Jihlavy.

1 krát ročně probíhá blokové čištění ulic a veřejných prostranství, v rámci kterého se udržuje přibližně 1.450 tisíc m2.

Podle potřeby je prováděno kropení ulic.

1 067 tisíc m2 silnic, 359 tisíc m2 chodníků a cyklostezek je ošetřováno strojovým čištěním, čímž se snižuje prašnost a tím i resuspenze prachových částic.

Dále byla ve městě realizována výsadba pásů zeleně podél komunikací, jejichž hlavním cílem je snížení resuspenze (opětovného víření prachu) způsobeného dopravou.  V posledních letech byla realizována výsadba nových keřových pásů podél komunikací v délce cca 2,0 km, starší výsadby jsou udržovány a obnovovány tam, kde je to účelné.

V místech, kde není možná výsadba keřů z důvodu dopravního připravuje město realizaci trvalkových záhonů, které rovněž snižují resuspenzi.

Město postupně realizuje projekty energetických úspor na budovách ve svém vlastnictví. Mimo úspory energií dochází současně se snižování emisí CO2.. Od roku 2008 byly emise CO2 sníženy o 1 219 t.

 

 • 2.4.A Koncentrace polétavého prachu (PM10 nebo PM2,5) ?
  17,8 PM10 a 14,7 PM2,5, počet překročení 22x na stanici v průmyslové zóně, 3x na stanici v obytné zástavbě
 • 2.4.B Sledování koncentrací látek znečišťujících ovzduší ?
  NO: 3,4, NO2: 13,5, NOX: 18,7

Hodnota indikátoru: Průměrné roční koncentrace PM2,5 se v průmyslové zóně Jihlavy pohybovaly v letech 2010 – 2016 v rozmezí od 21,1 do 28,7 µg/m3.U měřící stanice uvnitř města je to mezi 14,7 - 18,5 µg/m3

Průměrné roční koncentrace PM10 se v letech 2010 – 2016 pohybovaly v rozmezí od 26,1 do 37,5 µg/m3. U měřící stanice ve městě to bylo 17,8 - 24,4 µg/m3.

Imisní limit pro průměrnou roční koncentraci PM10 nebyl překročen.

Vývoj hodnot průměrných koncentrací PM10, PM2,5, NO, NO2, NOX za roky 2010 - 2015 je zřejmý z přílohy. Lze zde porovnat jak výsledky ze stanice ČHMÚ, tak z měřící stanice města v průmyslové zóně. Tyto výsledky je pak možné srovnat s pozaďovou stanicí ČHMÚ v Košetcích. Z přílohy je patrný pozitivní vývoj - snižující se koncentrace.

Sebehodnocení +1

 Město dělá opatření ke snížení emisí formou kampaní, i technických opatření. Současně probíhají jednání s průmyslovými podniky s cílkem motivovat je ke snížení emisí.

Hodnocení oponenta +1

  Z hodnot měřících stanic jednoznačně plyne, že dochází ke zlepšení kvality ovzduší, situaci poněkud zhoršují vyšší hodnoty znečištění v průmyslové zóně, kde je to komplikovanější i dík znečištění z dopravy, včetně blízké dálnice. Z údajů obsažených v sebehodnocení je patrné, že město má snahu znečištění ovzduší řešit.

 

2.4.2 Má obec problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť? Jaká opatření proti tomu obec činí?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Z prováděného monitoringu je patrné, že problémem Jihlavy je zejména doprava a lokální topeniště. Město podporuje plánovanou realizaci (výstavbu) obchvatu města Město nemá v této oblasti moc kompetencí, proto provádí zejména pravidelnou informační kampaň u obyvatel. Město rovněž vítá iniciativu Kraje Vysočina k zahájení poskytování „kotlíkových dotací“.

Pro ověřování stavu ovzduší město provádí od roku 2010 kontinuální měření, sledující vliv dopravy, lokálních topenišť a průmyslových znečišťovatelů ovzduší.

Protože z přiložených výsledků monitoringu je patrné, že k zhoršení situace dochází v době provozu lokálních topenišť, dělá město osvětovou šinnost v této oblasti ja formou článků do Novin jihlavské radnice, tak formou besed s občany zejména v okrajových částech Jihlavy.

Město řešilo v poslednmích letech pouze jednotlivé stížnosti na "kouřící komíny" (celkem ve třech lokalitách). V jednom případě se jedná o opakující se lokalitu s problémem s širším přesahem (ubytovna sociálně slabých), v dalších dvou případech to byly provozovny s lokálními topeništi. Po zásahu orgánu státní správy se situace vyřešila.

Osvětová činnost probíhá buď formou článků v Novinách jihlavské radnice, nebo na webu města, ale i při Kulatém stole o životním prostředí (cca 50 lidí), nebo při besedách s občany na setkáních v městských částech ( většina občanů žijících v městských částech, kde jsou tato setkání s obyvateli realizována - Hosov, Popice, Hruškové Dvory, Antonínův Důl, Pávov, Zborná).

Statutární město Jihlava má na velmi vysoké úrovni preferenci MHD. Bohužel preference MHD na křižovatkách vybavených SSZ současně brání nastavení signálních plánů tak, aby vznikaly zelené vlny. Tento negativní vliv preference se naopak obecně chápe jako příznivý vliv na psychologii lidí, protože nutí auta popojíždět v kolonách, které jsou v kontrastu k plynulému průjezdu vozidel MHD.

 

V budoucnu plánujeme úpravu SSZ tak, aby při mimořádných situacích (uzavírky dálnice, nehody apod.) systém světelně řízených křižovatek umožnil přechod do speciálního režimu (generální zelená vlna), kdy by byly preferovány směry ve směru objízdných tras (na základě pokynu od Policie ČR).

 

 

 • 2.4.A Koncentrace polétavého prachu (PM10 nebo PM2,5) ?
  17,8 PM10 a 14,7 PM2,5, počet překročení 22x na stanici v průmyslové zóně, 3x na stanici v obytné zástavbě
 • 2.4.C Izolační zeleň ?
  cca 75

Hodnota indikátoru:

V období 2011 – 2016 dosahují nejvyšší koncentrace v zimním období (říjen – březen), kdy jsou v provozu tzv. malé zdroje – vytápění domácností.

viz výše – kontinuální monitoring ovzduší

Sebehodnocení +1

 Město zajišťuje pravidelný monitoring ovzduší a reaůizuje i osvětu ke zlepšení ovzduší z důvodu znečištění lokálními topeništi. Z dopravního hlediska se město snaží realizovat opatření ke zvýšení plynulosti dopravy a tím snížení emisí.

Hodnocení oponenta +1

 Město má problémy se snečišťováním ovzduší z lokálních topenišť, v rámci svých kompetencí se je snaží řešit  jak informační kampaní dokonce i při setkání občanů jednotlivých městských částí, tak i monitoringem. Z odpovědí na jiné návodné otázky plyne, že důležité jsou projekty energetických úspor na budovách ve  vlastnictví města, kdy mimo úspory energií dochází současně ke snižování emisí CO2.. Od roku 2008 byly emise CO2 sníženy o 1 219 t. To samozřejmě vede též k snížení znečištění i dalšími znečišťujícími látkami. Město má však zatím velké rezervy ve vzužívání alternativních zdrojů energie, snižujících podstatně i znečištění ovzduší. 

2.4.3 Jaké jsou hlavní zdroje znečištění ovzduší na území města (např. dle kategorií: stacionární zdroje / doprava / lokální zdroje), nebo např. hlavní znečišťovatelé) a jaká opatření ke snížení emisí byla učiněna?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

 K největším znečišťovatelům ovzduší ve městě patří firma Kronospan, se kterou ovšem město pravidelně jedná a ač to nebylo možné vyžadovat legislativně, realizovala firma na základě jednání s městem řadu opatření na snížení emisí, zejména instalaci UTWS filtrů.

Město se snaží mít ovzduší v půmyslové zóně pod kontrolou, i proto zde již od roku 2010 realizuje kontinuální monitoring ovzduší (viz výše), který při porovnání s dalšími měřícími stanicemi ukazuje, jak velký vliv na ovzduší mají provozy v průmyslové zóně a na ně vázaná doprava. Významným faktorem je ovšem i blízkost dálnice D1.

Tento kontinuální monitoring navazuje na velký širokospektrální monitoring, který proběhl v roce 2009 a při kterém byly měřeny tyto znečišťující látky: prachové částice PM10 a PM2,5), oxidy dusíku, emise těkavých organických látak (VOC), těžké kovy, Bezo(a)pyren a PAH, formaldehyd a acetaldehyd. Výsledky tohoto velkého monitoringu, při kterém byla realizována i ojedinělá akce "Nos Jihlavy", zaměřená na zjištění subjektivního vnímání zápachu obyvatel Jihlavy, stanovily, které látky jsou v Jihlavsém ovzduší problematické a které je potřebné i nadále monitorovat. Právě tyto jsou tedy i nadále monitorovány kontinuálním monitoringem od roku 2010. Ostatní látky se neukázaly jako problematické a jejich výskyt v ovzduší není pravidelně sledován.

Viz http://www.kr-vysocina.cz/kvalita-ovzdusi-v-prumyslove-zone-jihlavy-je-v-mezich-limitu/d-4064140/p1=4952

Největší problém je doprava a lokální topeniště. Z dopravy je významný vliv dálnice D1, z průmyslových znečišťovatelů pak zde: http://www.irz.cz/

Kompetence města jsou v této souvislosti velmi omezené, město však vede s největšími znečišťovateli řadu jednání, která vedou k aktivitám zlepšujícím množství emisí (příkladem může být firma Kronospan, která na základě soustředěného apelu města vybudovala filtry na obou komínech a dělá řadu dalších opatření k omezení prašného spadu - viz výše). U firmy Kronospan se město aktivně účastnilo i vydávání integrovaného povolení IPPC, kde byly v průběhu řízení uplatňovány připomínky a tyto byly zapracovány do vydaného povolení ve formě stanovených limitů. Výsledky monitoringu emisí a plnění integrovaných povolení u firem Automotive Lighting a Kronospan viz příloha.

Z pohledu dopravního zatížení se město snaží realizovat opatření ke zvýšení plynulosti v dopravě a tím snížení emisí (preference MHD, zelené vlny na semaforech ve špičce a pod.). Výrazně by městu mohlo ulevit i připravované dobudování obchvatu města.

 • 2.4.A Koncentrace polétavého prachu (PM10 nebo PM2,5) ?
  17,8 PM10 a 14,7 PM2,5, počet překročení 22x na stanici v průmyslové zóně, 3x na stanici v obytné zástavbě
 • 2.4.C Izolační zeleň ?
  cca 75
Sebehodnocení 0

 Hlavními zdroji znečištění v Jihlavě jsou doprava a lokální topeniště. Město realizuje osvětové kampaně a řadu opatření pro zlepšení situace.

Hodnocení oponenta +1

  Odpověď na návodnou otázku svědčí o tom, že město pečlivě sleduje problematiku zdrojů znečištění, sleduje hlavní  zdroje znečištění vskutku na úrovni, dík kontinuálnímu monitoringu a předcházejícímu širokospektrálního monitoringu.  Např. v příloze přiložené výsledky měření, u takových zdrojů znečištění, jakými je Kronospan a Automotive Lighning nasvědčují tomu, že oba podniky plní předepsané podmínky povolení IPPC, které vedly ke snížení znečištění těmito firmami. Město činí i dopravní opatření k snížení znečištění ( např.  zvýšením plynulosti dopravy a snahou o vybudování obchvatu).

2.4.4 Další indikátory k tématu
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

 Město dělá systematická opatření pro zlepšení situace v ochraně ovzduší. Jedná se o komunikační kampaně, údržbu komunikací, výsadby dřevic i nižších vegetračních prvků, ale i spolupráce s průmyslovými podniky s cílem zajištění snížení emisí z provozu.

Jarní blokové čištění města se provádí na všech v indikátoru stanovených plochách především k odstranění zbytků zimního posypu. Následně na těchto plochách navazuje pravidelné strojní čištění dvěma zametacími vozy a jedním chodníkovým. Provádí se podle plánu strojního čištění a v průměru to vychází, že se jednotlivé komunikace jednou za tři týdny přemetou. Kropení vozovky provádí město při vyšších teplotách vzduchu  zejména na náměstí a významných pěších trasách, nebo nárazově při větším znečištěním komunikace( po bouřce při naplaveninách atd.), jako pomoc zametacím vozům.

 

Čištění silnic a chodníků zametáním je opakováno 13x ročně a v rámci  tohoto čištění se pokaždí vyčistí 1.727 tisíc m2 silnic a 175 tisíc m2 chodníků. Plocha udržovaná kropením se výrazně mění dle klůimatické situace. Do výčtu jsme ji nezahrnuli, protože i v případě expertního odhadu by se mohlo jednat o velmi nepřesné číslo. Expertním odhadem je takto ale udržováno cca 2000 m2 opakovaně v průběhu léta dle potřeby.

 

Velmi důležitý je městem spolufinancovaný kontinuální monitoring ovzduší v průmyslové zóně, který poskytuje spojitou řadu dat od roku 2009 a tím i podklad pro rozhodování, jaké firmy, zařízení či aktivity jsou z pohledu ochrany ovzduší ještě akceptovatelné.

 

Kromě klasického blokového čistění má Odbor dopravy zpracovaný plán strojní i běžné údržby chodníků. Pro oblast MPR je stabilně vyčleněn jeden ruční vysavač „Ufon“. Druhý vysavač typu „Ufon“ se podle zpracovaného plánu postupně přesouvá do jednotlivých částí města. Dále je především k čištění cyklostezek a hlavních páteřních chodníků využíván malý zametací automobil. Od letošního roku byla u společnosti SMJ, s.r.o., která pro OD zajišťuje čistotu města vyčleněna speciální skupina 2-3 pracovníků, která provádí čištění chodníků od trávy a od nánosů hlíny u obrubníků.

 

 

 • 2.4.D Ochrana před prašností ?
  1.902.000 x 13, celkem tedy 24.726.000

Čištění silnic a chodníků zametáním je opakováno 13x ročně a v rámci  tohoto čištění se pokaždí vyčistí 1.727 tisíc m2 silnic a 175 tisíc m2 chodníků.

Sebehodnocení +1

 Město dělá opatření zabraňující resuspenzi prachových částic jak pravidelným čištěním komunikací, tak i jejích postřikem v suchém a horkém letním období. Nezanedbatelná je i výsadba izolačních pásů podél komunikací a to jak stromů, tak i keřů, případně letničkových či trvalkových záhonů v místech, kde nelze výsadby dřevin realizovat (rozhledové trojúhelníky).

Hodnocení oponenta +2

  Město činí vskutku mnoho opatření ke snížení znečištění ovzduší, počínaje kampaněmi,výsadbou dřevin i nižší vegatace, působením na průmyslové podniky až po čištění komunikací. Čištění je prováděno vskutku důkladně. Lze do budoucna doporučit větší rozsah kropení, které jednak účinněji snižuje znečištění prachovými částicemi a dále snižuje teplotu ve městě a zvlhčuje vzduch, což bude důležité s přibývajícími vlnami veder vlivem klimatických změn.

Velmi je  třeba ocenit spolufinancování kontinuálního monitoringu ovzduší v průmyslové zóně. .

 

 

 

3 Udržitelná výroba a spotřeba

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano

odpovědi by měly být v některých oblastech více směrovány na podstatu návodných otázek, vyplývá mj. z mých doporučení

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano

v díčích uvedených případech by měly být indikátory doplněny a upřesněny

Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky

Dlouhodobý koncepční přístup k oblasti UR a ŽP a kvalitní OH spojené s odpovědným přístupem obyvatel města.  

Organizační struktura - rozhodování o inesticích a hospodaření s energií je v rámci jednoho odboru

Existující občanská společnost ve městě

Tradice MA 21 a strategického plánování ve městě se zapojením různých strakeholders

VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky

Chybějí motivace pro uskutečnění potřebných kroků v oblasti energetického managementu - mylá argumentace ve vztahu k vyhodnocování spotřeby energie apod.  

"nedotažení" potřebných opatření - např. vnitřní předpis pro nakupování, nekomplexnost řešení problematiky ÚSV apod.

Nutnost využít „smart“ řešení pro dosažení dalšího zlepšení

Obtížné opětovné zavádění některých řešení, například v oblasti udržitelného stavebnictví - slabá možnost ovlivněnéí ze strany města 

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti

příležitost vyplývající ze zavedení technologií e-govermentu, smart řešení (jak v energetice, tak OH), v technologii IoT apod.

Inspirace od ostatních měst, nejen  zapojených v MA21, a od podniků ve městě v oblasti energetických úspor, třídění odpadů atp. – zvýšení efektivity a snížení ekologické a uhlíkové stopy úřadu; například projekt EPC v Jihlavské nemocnici apod.  

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby

stagnující nebo klesající ceny energie, které snižují motivaci k realizaci potřebných opatření

spoléhání na technologie a smart technologie, které samy o sobě nemohou zajistit pokrok a zlepšování 

Spotřební vzorce občanů směřující ke spotřeba a neudržitelnému chování, 

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele

V rámci hodnocení byly odhaleny jisté nedostatky, které bude nezbytné do příštího auditu odstranit, neboť by nemusely být nadále podmínky hodnocení vrámci kategorie B udrženy. 


Hodnotící výrok
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek



Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

3.1 Udržitelná spotřeba města

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Celkové hodnocení oblasti 3.1 Udržitelná spotřeba města
Sebehodnocení +1

Zpracovaný vnitřní předpis má za cíl zlepšit ekonomiku výběrových řízení, celý proces je tedy lépe kontrolovatelný.

není vyloučeno, že hodnocení bude po zodpovězení dotazů shodné se samohodnocení a to +1, zejména s ohledem na stav OH, nicméně aktuálně je hodnocení celého tématu s hodnotou 0 - uspokojivý stav

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
3.1.1 Má město schválený a používá vnitřní předpis upravující pravidla pro nakupování s kritérii energetické efektivnosti?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Město postupuje podle opatření primátora 3E, dle kterého probíhají nákupy komodit.

Město se řídí vnitřním předpisem upravujícím zadávání veřejných zakázek.

 • 3.1.A Vnitřní předpis upravující udržitelné nakupování ?
  ANO
 • 3.1.B Nakupované zboží s ekoznačkou ?
  Ne
 • 3.1.C Používání recyklovaného papíru ?
  Ne
 • 3.1.D Používání elektrospotřebičů v nejvyšší energetické třídě ?
  není sledován
 • 3.1.E Nakupované spotřební zboží a drobný hmotný majetek (DHM) s pozitivním vlivem na UR ?
  není sledován

 Recyklovaný papír není nakupován, protože jeho používání se ukázalo jako neekonomické a neekoloigické ve vztahu k životnosti tiskáren. Je však používán například při tvorbě propagačních materiálů města.
Spotřebiče jsou při nákupu posuzovány i z hlediska ekotřídy a pokud je to možné z důvodu ekonomických a případného souladu s výše uvedenou směrnicí (tedy z hlediska ekonomického), jsou nakupovány spotřebiče v nejvyšší energetické třídě. Jejich podíl však není sledován. Stejný princip je uplatňován  i při nákupu spotřebního zboží s pozitivním vlivem na udržitelný rozvoj.

Sebehodnocení 0

 Město se v rámci své činnosti snaží o ekonomické i ekologické hospodaření s financemi i energií, i když tyto činnosti nejsou sledovány či důsledně upravovány vnitřními předpisy.

Hodnocení oponenta 0

Otázkou zůstává, zda předpis pro nakupování obsahuje požadavky na kritéria úsporného provozu (například energetickou třídu spotřebičů které jsou pro úřad a PO nakupovány. Doporučuji alespoň u vybraných položek vyzkoušet nastavení těchto kritérií. Přitom je stále možná používat nejnižší nabídkovou cenu. Dále není zřejmé, zda opatření 3E je to samé jako metodika 3E pro veřejné zakázky (viz MMR 2009). Předpis není přiložen ani veřejně dostupný


Zvážit do budoucna schválení vnitřního předpisu upravující „zelené nakupování“. Zavést alespoň jeden viditelný krok v oblasti udržitelné spotřeby (např. recyklovaný papír, který dnes splňuje všechny požadavky na bezpečný provoz tiskáren a kopírek) či spotřebiče s vysokou energetickou účinností. 

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Celkové hodnocení oblasti 3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Sebehodnocení +1

+1 pozitivní vývoj

Množství netříděného SKO na obyvatele klesá

+1 pozitivní vývoj

Počet tříděných složek odpadu se zvyšuje, zlepšují se i možnosti jejich odkládání, což má za následek zvýšení míry třídění

+1 pozitivní vývoj

Zvýšení množství separovaného odpadu na obyvatele

 

Hodnocení oponenta +1

vykazované množství separovaného odpadu je výrazně nad průměrem ČR, a současně podíl netříděného SKO je hluboce pod průměrem ČR; nejsou data zkreslena nějakým faktorem? Trend nezbytně nesměřuje k nutnosti vystavět v Jihlavě vysokokapacitní spalovnu odpadu, jak  je  plánováno.


TO by nemotivovalo k dalším opatřením na snižování produkce odpadu, právě naopak, odpad by se vozil ze širokého okolí, narostla by dopravní zátěž.

. V každém případě je zřejmě úroveň separace odpadu, včetně BRO výjimečná v rámci hodnocených měst. Současně je podíl netříděného SKO hluboce pod průměrem ČR a zhruba třetinový než například v Praze. To je pozitivní (za předpokladu že odpad nekončí jinde, než má, např. na nelegálních skládkách či v domovních kotlích). Stejně tak je pozitivní klesající trend produkce SKO. Pokud jde o významnou složku SKO – BRKO – je patrná snaha města občanům vyjít vstříc ohledně možnosti jeho separace. Týká se však především obyvatel rodinných domků, u obyvatel bytové a sídlištní zástavby je to složitější. Celkově lze v oblasti 3.2 souhlasit se sebehodnocením, důležité bude udržet nadprůměrné hodnoty třídění a nízkou produkci SKO do budoucna. Město by proto mělo sledovat moderní trendy v dané oblasti, jako je oběhové hospodářství, prodej potravin bez obalů či snahu o snížení množství potravinového odpadu - „food waste

 
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
3.2.1 Jaké další složky komunálního odpadu kromě základních (papír, plast, sklo, nápojový karton) sbíráte odděleně do kontejnerů (např. BRKO, textil, kovy, kuchyňský odpad)?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Je nutné rozdělit odpad z úřadu a odpad od obyvatel.

Na úřadě třídíme:

Papír, plasty, sklo, biologicky rozložitelný odpad, nebezpečný odpad, objemný odpad, kovy (železo, hliník,…), dřevo, za jednotlivé odbory pak další specifické druhy odpadu. Vše je řešeno vnitřní směrnicí.

Město má zaveden systém nádobového sběru papíru, plastu (směsný plast včetně nápojových kartonů je dotřiďovaný na třídící lince), bílé sklo a barevné sklo. Množství sebraného separovaného odpadu ve svozové oblasti Jihlavy rovněž pořád roste.

http://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/vytridili-skoro-o-ctyricet-procent-odpadu-vice-20170126.html

http://jihlava.city.cz/zpravodajstvi/skoro-12-tisic-kusu-elektra-vloni-jihlavane-odlozili-na-nejvetsim-sbernem-dvore/7944

V rámci předcházení vzniku odpadů mají obyvatelé možnost nádobového sběru textilu (17 malých a 3 velké kontejnery + místo, kam se dá textil odevzdávat přímo), červené kontejnery na zpětný odběr elektrozařízení (celkem 22 ks). Kontejnery na textil jsou rovněž umístěny na všech třech sběrných dvorech.

Množství vytříděných složek meziročně výrazně narůstá (viz příloha) úměrně poklesu produkce SKO na obyvatele. Viz příloha.

Pokud mají obyvatelé Jihlavy zájem, mohou si na radnici zakoupit dotovaný kompostér a kompostováním na vlastním pozemku předcházet vzniku odpadů.

Dále pak jsou obyvatelům k dispozici tři sběrné dvory, kde lze bezplatně 6 dnů v týdnu odevzdat kromě využitelných složek (papír, plast, sklo) objemný odpad, nebezpečné odpady, kovy, biologicky rozložitelný odpad, jedlý olej a tuk, textil i další odpady. Všechny sběrné dvory fungují jako místo zpětného odběru a elektrozařízení. Nad rámec povinností určených zákonem obcím, odebíráme na sběrných dvorech také vysloužilé pneumatiky. Nárůst využívání sběrných dvorů po zavedení motivačního programu je evidentní: http://www.jihlava.cz/jihlavaci-vyzivaji-sberne-dvory-jak-nikdy-v-minulosti/d-510760

Nádobový sběr biologicky rozložitelného odpadu je zaveden ve dvou příměstských částech od roku 2014 (pilotní projekt Pávov a Zborná) a od roku 2015 v části města Slunce, kde je nádobový sběr bioodpadu realizován jako pilotní projekt ve všech typech zástavby do nádob s objemem 1100l.

Od 1. 3. 2016 byl zahájen plošný svoz biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu. Majitelé rodinných domů si mohou požádat o přidělení nádoby o objemu 240 l nebo 120 l (tzv. kompostejneru), které se vyváží 1x za 14 dní během sezóny a v období prosinec – únor ve frekvenci svozu 1x měsíčně. K 31. 12. 2016 bylo rozmístěno 1926 nádob. Současně byly rozmístěny veřejně přístupné kontejneru na objemu 1100 l na kontejnerová stání s kontejnery na separovaný odpad. Tyto kontejnery se vyvážejí v sezóně ve frekvenci 1x týdně a v období prosinec – únor 1x za 14 dní. Rozmístěno bylo celkem 255 kontejnerů.

Dle potřeb a možností rozpočtu jsou 1 – 2 ročně provozovány mobilní svozy biologicky rozložitelného odpadu, příp. ostatních složek odpadu. Větší množství biologicky rozložitelného odpadu mohou obyvatelé odevzdat i na kompostárně v Henčově.

Všechny informace o odpadech pro obyvatele, podnikatele i další subjekty lze najít na jednom místě zde:http://jihlava.cz/odpady/

 

 • 3.2.B Počet tříděných složek komunálního odpadu ?
  r. 2016 – 7
 • 3.2.C Množství tříděného komunálního odpadu ?
  143

Hodnota indikátoru:

r. 2016 – 7

(více viz příloha č. 1)

 

Hodnota indikátoru:

r. 2016 – 7230 SKO/t

(více viz příloha č. 1)

 

Sebehodnocení +1

Separace odpadu v průběhu let narůstá, úměrně tomu klesá množství SKO.

Hodnocení oponenta +1

hodnoty indikátorů jsou poněkud nepřehledné - nelogická jednotka. Nicméně lze vyčíst z přílohy. Pozitivní je vývoj indikátorů.


 

 

3.2.2 Jakým způsobem motivujete občany a firmy k třídění odpadů?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Pro obyvatele jsou prováděny pravidelné a trvalé informační kampaně na webu, v NJR, přímými besedami, osobními dopisy do schránek či přímým kontaktem např. při akcích na náměstí.

Od poloviny roku 2014 se mohou obyvatelé zapojit do Programu zodpovědného nakládání s odpady, jehož prostřednictvím lze dosáhnout na slevu z poplatku za komunální odpad. Podrobnosti zde:

http://jihlava.cz/program-zodpovedneho-nakladani-s-odpady/d-500842/p1=103958

 • Počet zapojených k 1. 7. 2017 do motivačního programu:
  • Celkem zapojených domácností: 9135
  • Celkem zapojených osob – 19569

Všechny podrobnosti k programu lze najít na výše uvedené webové adrese. Přínosem programu mělo být ne jen snížení množství směsného komunálního odpadu ukládaného na skládku (tento efekt je zcela zjevný z čísel, kterých Jihlava dosahuje), zvýšení množství separovaných odpadů, ale i výchova ke správnému nakládání s nebezpečnými odpady, objemným odpadem, jedlými tuky, kovy a dalšími druhy odpadu, které mnohdy končily v SKO. Díky motivaci k návštěvě sběrných dvorů se i tato oblast postupně zlepšuje, o čemž svědší rostoucí množství návštěv sběrných dvorů.

Prostředkem, kterým jsme se snažili obyvatele zainteresovat na stavu životního prostředí je i možnost hlásit výskyt černých skládek prostřednictvím webové aplikace: http://zavady.jihlava.cz/obcan.php

Po zadání e-mailové adresy je občan operativně informován, jak je s jeho podnětem naloženo, kdy bude skládka odstraněna. Aplikace funguje pro občany od začátku roku 2014 a je využívána.

V roce 2014 jsme v rámci Dne Země (a následujícím období) prováděli anketní šetření „Kam letí Vaše smetí?“. Obyvatel jsme se formou řízeného rozhovoru ptali na věci související s odpadovým hospodářstvím a na jejich spokojenost. Za anketu mohli obyvatelé získat sadu tašek na třídění odpadu.

Připravili jsme exkurzi pro veřejnost do zařízení na energetické využití odpadu SAKO Brno i exkurze pro veřejnost do firmy Enviropol či na třídící linku odpadů.

Velmi důležitým prvkem motivace je i to, že přibližujeme občanům možnosti třídění. Probíhá průběžné budování kontejnerových stání na separovaných odpad, ať už v rámci revitalizace sídlišť – Královský vršek I. a II. etapa, Březinova, Na Kopci, Demlova nebo každoročně v rámci individuálních investičních akcí města. Cílem je zkrácení docházkové vzdálenosti, pokrytí města dostatečně hustou sítí míst pro separovaný odpad, a tím motivace občanů třídit odpad. Pokrytí sítí kontejnery na separ má zajistit, aby žádný z občanů neměl k nejbližšímu kontejnerovému stání docházkovou vzdálenost delší, než 110 m.

V místech, kde je problematické najít místo pro kontejnerové stání (zejména městská památková rezervace) řešíme problém s docházkovou vzdáleností buď budováním podzemních kontejnerových stání (v Jihlavě máme v MPR celkem tři), nebo tím, že jsou na základě žádosti obyvatelům přímo do domu poskytovány  popelnice na papír a plasty.

V polovině roku 2017 město začalo na turistickém informačním centru rovněž za zvýhodněnou cenu prodávat tašky na separovaný odpad a vrámci snahy o předcházení vzniku odpadu (kde má město obecně velmi omezené možnosti) rovněž za symbolickou cenu porodává látkové tašky s grafikou v jednotném "odpadovém" stylu a s upozorněním na nutnost předcházení vzniku odpadu. Kromě praktického výstuou (snížení množství použitých igelitových tašek) si tato akce klade za cíl právě předcházení vzniku odpadu. Více zde:https://www.jihlava.cz/jihlava-na-modni-ba-vlne-textilni-tasky-misto-igelitek/d-519104/p1=103430

Město se snaží vycházet vstříc obyvatelům i dalšími průběžnými činnoistmi - např. budováním nových kontejnerových stání na separovaný odpad. Nový POH stanoví, že docházková vzdálenost kontejnerového stání by pro obyvatele měla být do 110 m.

O úspěšnosti všech realizovaných kroků svědčí i fakt, že se Jihlava v roce 2017 stala výtězem celostátní soutěže o krystalovou popelnici, byla tak v roce 2016 nejlépe třídícím městem v České republice. Více zde: https://www.jihlava.cz/nejlepe-tridi-odpady-obyvatele-jihlavy/d-519540/p1=103430. Systém v Jihlavě je nastaven tak, aby byl ekonomicky i ekologicky udržitelný. POH Jihlavy nikdy nepočítal a ani nový POH nepočítá s výstavbou ZEVO (toto je obsaženo pouze v POH Kraje Vysočina, zařízení ale není lokalizováno).

Od pololetí roku 2017 je v Jihlavě zahájen další pilotní projekt - nádobový sběr jedných tuků v městské části Na Slunci. 

 • 3.2.A Produkce směsného komunálního odpadu ?
  143
 • 3.2.D Podíl separace využitelných odpadů po složkách ?
  viz příloha k 3.2.1

Hodnota indikátoru:

 

3.2.4. podíl separace po složkách odpadu

Hodnota indikátoru:

 • Počet zapojených k 1. 1. 2017 do motivačního programu:
  • Domácností prostřednictvím karty – 3936
  • Domácností sníženou frekvencí – 5669
  • Celkem zapojených osob – 19133
Sebehodnocení +2

Zájem o motivační program mezi obyvateli je poměrně velký, což prokazují počty zapojených osob. Zapojení do motivačního programu vedlo k tomu, že lidé začali více přemýšlet o nakládání s odpady, o své zodpovědnosti v této oblasti a mění se postupně i přístup obyvatel k nakládání sodpadem.

Hodnocení oponenta +1

Motivační program je velmi dobrý příklad správné praxe, je k dispozici nějaká podrobnější zpráva o jeho vyhodnocování?  

Zvážit do budoucna další kroky k snižování produkce odpadů a prevenci jejich vzniku – využívání potravinového odpadu, podpora oběhové hospodářství „přeměna odpadů na zdroje“, upcycling atp. alespoň v pilotní formě. Navázat spolupráci s organizacemi a firmami, které tyto principy prosazují. 

3.2.3 Zajišťujete sběr nebezpečných složek KO i jiným způsobem než ve stacionárním zařízení?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Kromě odevzdávání nebezpečných odpadů ve všech sběrných dvorech, mohou obyvatelé Jihlavy tento odpad odevzdat i při mobilních svozech pořádaných městem 1-2x ročně.

Sebehodnocení 0

Město má vytvořeny stabilní možnosti poro odevzdávání nebezpečných složek odpadu. I když jsou tyto možnosto (sběrné dvory, mobilní svozy) nyní pořád stejné, povědomí obyvatel o tom, co je nebezpečným odpadem se díky komunikačním kampaním a motivačnímu programu výrazně zvyšuje, což se projevuje zvýšeným počtem návštěv na sběrných dvorech, při kterých jsou odevzdávány nebezpečné odpady a jedné tuky (i další druhy odpadu).

je možné nějak kvantifikovat hodnocení "povědomí se... výrazně zvyšuje"?

3.3 Hospodaření s energií

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Celkové hodnocení oblasti 3.3 Hospodaření s energií
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

komentáře u jednotlivých podbodů

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
3.3.1 Má město vytvořen systém energetického managementu na veškerém majetku města včetně personálního zajištění kapacit pro energetické řízení?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Energetický management Statutární město Jihlava:

V letech 2000 – 2004 byla metodou EPC realizována úsporná opatření (optimalizace topných systémů a jejich regulace) a na 8 základních školách v Jihlavě. Předpokládané úspory byly ve výši 7 697 106 Kč, ve skutečnosti se ušetřilo 11 609 837 Kč. Úsporná opatření fungují dosud a přinášejí trvalé úspory.

Územní energetická koncepce města Jihlavy byla schválena jako součást změny č. 4 územního plánu města Jihlavy v únoru 2004.

V roce 2006 byl dokončen Akční plán realizace územní energetické koncepce města Jihlavy - studie uplatnění obnovitelných zdrojů energie v Jihlavě, který navrhl postup realizace úsporných opatření, především zateplením objektů v majetku města.

Aktualizovaná územní energetické koncepce (její regulativy) byla schválena  v rámci změny č. 8 územního plánu města Jihlavy v únoru 2013.

V srpnu 2016 byl zpracován generel veřejného osvětlení, který navrhl postupnou obnovu veřejného osvětlení v Jihlavě do roku 2037.

Potenciál energetických úspor byl stanoven v energetických auditech pro objekty v majetku města se spotřebou větší než 700 GJ/rok. Energetické audity byly zpracovávány postupně od roku 2002 a podle potřeby aktualizovány.

Realizace úsporných opatření, navržených v energetických auditech probíhala průběžně, podle finančních možností města a vypisovaných dotačních výzev, zejména z Operačního programu Životní prostředí na zateplování budov. Do konce roku 2016 bylo realizováno 75 % potenciálu úspor, Zbývající opatření mají buď špatnou ekonomickou návratnost nebo jejich realizaci brání jiné důvody, např. zákon o památkové péči. Předpokládaných úspor bylo dosaženo, spotřeba  energie na vytápění ve vybraných objektech je porovnávána v ročních intervalech.

V menších objektech (např. mateřských školkách), na které nebyl zpracován energetický audit se úsporná opatření realizují postupně, v rámci oprav (výměna oken nebo zdroje tepla, oprava fasády, střechy, odvlhčení apod.).

V objektech města Jihlavy je především sledovaná spotřeba energie na vytápění, případně ohřev TUV. Elektrická energie a energie pro technologická zařízení se zjišťuje pouze pro potřeby elektronických aukcí na dodavatele energií.

Spotřebu vody sleduje odbor školství, tělovýchovy a kultury v objektech škol a školek.

Na odboru rozvoje města je pracovník, který má v popisu práce:

- energetik 
- projektový manažer 
- zajišťování energetických auditů městských zařízení 
- provádění energetické koncepce města 
- zajišťování úkolů dle zákona o hospodaření s energií a dle energetického zákona

Aalborgské závazky, kapitole 10. Od lokálního ke globálnímu - město se zde zavazuje i nadále usilovat o udržitelný rozvoj a realizovat energeticky úsporné projekty -  http://www.jihlava.cz/aalborgske-zavazky/d-513843/p1=104036

 

 • 3.3.A Existence systému energetického managementu ?
  Ano
Sebehodnocení +1

>Město Jihlava má systém, který mu umožňuje sledovat energetickou náročnost vlastních objektů, hledat  a realizovat  úsporná opatření. Tento systém plní prakticky stejné funkce jako energetický management.

Město velikosti Jihlavy by nějaký systém EM vytvořeno mít mělo; pro kategorii B toto není nezbytné v nějaké sofistikovanější podobě, nicméně sledování a vyhodnocování spotřeby alespoň v měsíční periodě  určitě ano

3.3.2 Jakým způsobem je se získanými daty nakládáno? Jak jsou využity pro snižování energetické náročnosti v praxi?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Při snižování energetické náročnosti objektů v majetku města se vychází z územní energetické koncepce města Jihlavy a energetických auditů, zpracovaných pro objekty se spotřebou energie větší než 700 GJ/rok.

Jedná se o administrativní budovy magistrátu, mateřské a základní školy, domy s pečovatelskou službou, domov pro seniory, krytý plavecký bazén apod. Nejsou zde zahrnuty nájemní bytové domy a pronajímané nebytové prostory.

Snižování energetické náročnosti se provádí především kompletním zateplením objektu. V některých případech je s tím spojena i rekonstrukce  zdroje tepla - plynové objektové kotelny a případná úprava topných rozvodů. V ostatních případech se plynové domovní kotelny rekonstruují podle potřeby (dle stáří a stavu technologického zařízení). 

V objektech, kde celkové zateplení není možné (např. památková péče, ekonomická nevýhodnost . . . ) a objektech se spotřebou nižší než 700 GJ se provádí alespoň dílčí opatření - výměna oken, plynových kotlů, zateplení střechy nebo půdy apod.

Ve veřejném osvětlení se úspor energie dosahuje především výměnou sodíkových výbojek za svítidla LED a důsledným dodržováním platných předpisů a norem pro veřejné osvětlení při návrhu nových a rekonstrukci stávajících soustav VO.

Při snižování energetické náročnosti objektů v majetku města jsou využívány dotační tituly, zejména Operační program životní prostředí, v oblasti veřejného osvětlení program EFEKT.

Při snižování energetické náročnosti objektů byla vždy realizována opatření, doporučená v energetickém auditu jako ekonomicky nejvýhodnější, tzn. že se nemuselo vždy jednat o opatření, zajišťující maximální možné úspory. V závěrečném vyhodnocení bylo u všech akcí, na základě fakturačních údajů, doloženo dosažení minimálně předpokládaných úspor.

 • 3.3.B Spotřeba energie ?
  45 303,667
 • 3.3.C Spotřeba elektřiny – neobnovitelné zdroje ?
  14 239,937
 • 3.3.D Spotřeba elektřiny ze všech využívaných zdrojů – obnovitelné zdroje ?
  1 238,255
 • 3.3.E Spotřeba zemního plynu ?
  24 180,781
 • 3.3.F Spotřeba tepla z CZT ?
  5 644,694
 • 3.3.G Spotřeba PHM ?
 • 3.3.H Podíl staveb v energ. třídách A, B, C u rekonstrukcí s přechodem na vyšší kategorii en. třídy (z kategorie C, D, E, F, G) ?
 • 3.3.I Spotřeba obnovitelné a neobnovitelné energie na území města ?

Viz přílohy č. 2 a 3

 

Sebehodnocení +1

Rekonstrukce objektů mají pozitivní dopad na tepelné úniky z budov a tím i na úspory energie, rovněž rekonstrukce domovních kotelen generují úspory energie.

Hodnocení oponenta 0

Jak je zajištěno vyhodnocení, že dosažené úspory odpovídají standardu provedení renovace a že jsou skutečně nejvyšší možné?  

Jak je hodnocení provázáno s hodnocením ekonomické náročnosti a to jak investiční, tak zejména provozní a také s vyhodnocováním kvality vnitřního prostředí?

3.3.3 Existují předpisy upravující parametry investičních akcí u nové výstavby a změn staveb – rekonstrukcí, s ohledem na budoucí spotřebu energie?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Vnitřní předpis neexistuje.

Při zadávání nových staveb nebo změnách stávajících objektů je postupováno vždy dle platných zákonů a norem. Je požadováno, aby jednotlivé nové nebo měněné konstrukce splňovaly minimálně doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla a průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy byl menší než doporučená hodnota. Tyto požadavky jdou nad povinnosti podle zákonů a norem, protože podle těch by stačilo splnit pouze požadované hodnoty.

Pokud není možno při změně stavby splnit doporučenou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy, musí objekt po změně dosáhnout alespoň požadované hodnoty.

Od roku 2016 město staví nové objekty pouze jako budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

V oblasti veřejného osvětlení se při výstavbě nových nebo rekonstrukci stávajících systémů vyžadují úsporná svítidla LED s individuální regulací, což přináší podstatné úspory proti původnímu stavu se sodíkovými výbojkami. 

Zejména při dílčích nebo celkových rekontrukcích stávajících objektů dojde vždy k úsporám energie, protože současné normy a předpisy jsou přísnější než ty, které platily v době výstavby těchto objektů.

Sledováním roční spotřeby tepla na vytápění větších objektů (při zohlednění denostupňů) je možno úspory doložit.

Sebehodnocení +1

I když město nemá zpracován vnitřní předpis, jsou při investičních akcích dodržovány platné zákony a normy, které mají za cíl dosáhnout energetických úspor

Hodnocení oponenta 0

Jestliže je dodržování zákonů a norem při investičních akcích hodnoceno stupněm +1, naznačuje to, že dříve normy a legislativa dodržovány nebyly? Jak bylo konstatováno již při hodnocení v kategorii C, dodržování předpisů samo o sobě nezaručuje dosažení energetických úspor, resp. to je možné prokázat pouze vyhodnocováním naměřených dat.  Z tohoto pohledu je tudíž problematické uvádět hodnocení +1 

3.3.4 Jsou k dispozici data o spotřebě energie (a vody) alespoň v měsíční periodě, zejména u budov s významnou spotřebou?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Statutární město Jihlava sleduje data o spotřebě energií v roční periodě. 

Data o spotřebě energií je možno sledovat v měsíční periodě. U velkých odběrů podle faktur u menších na základě samoodečtů provozovatele. Otázkou je využití získaných údajů. Meziroční porovnávání měsíčních údajů v objektech, kde je spotřeba energií zásadně ovlivňována klimatickými podmínkami, by totiž mohlo vést k nesprávným závěrům a následným opatřením.

U velkých zateplených budov se sledovaná roční spotřeba energie na vytápění přepočítává na průměrné denostupně.

Spotřeba elektrické energie, plynu, CZT a vody ve školách a školkách – viz tabulka v příloze.

Přehled spotřeby energií v objektech v majetku města Jihlavy v roce 2016:

Spotřeba zemního plynu 2016

Typ budovy

m3

Administrativní budovy

149 168

1 109 872

Základní školy, mateřské školky

478 977

3 193 184

Vzdělávací a zábavná centra

582 666

3 892 867

Sociální zařízení

45 173

241 214

CELKEM

1 255 985

8 437 138

Spotřeba elektrické energie 2016

Typ budovy

MWh

Administrativní budovy

771

2 463 615

Základní školy, mateřské školky

1 805

6 326 056

Vzdělávací a zábavná centra

4 079

7 727 877

Sociální zařízení

487

1 117 559

CELKEM

7 142

17 635 106

Spotřeba tepla z centrálních systémů zásobování teplem 2016

Typ budovy

GJ

Administrativní budovy

1 750

999 447

Základní školy, mateřské školky

12 333

7 585 165

Vzdělávací a zábavná centra

 

 

Sociální zařízení

5 982

3 339 031

CELKEM

20 065

11 923 643

Spotřeba studené vody 2016

Typ budovy

m3

Administrativní budovy

8 308

748 551

Základní školy, mateřské školky

36 570

3 231 774

Vzdělávací a zábavná centra

8 996

715 785

Sociální zařízení

 

 

CELKEM

53 874

4 696 110

Sebehodnocení +1

Stavební úpravy objektů vedou k úsporám energií

Hodnocení oponenta 0

 Proč není možné sledovat data v měsíční periodě ?

Od jakého data budou k dispozici přepočtena  na klimatický normál ?

3.4 Udržitelná výstavba

(udržitelné stavebnictví)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Celkové hodnocení oblasti 3.4 Udržitelná výstavba
Sebehodnocení 0

Stavební úpravy objektů vedou k úsporám energií

Hodnocení oponenta 0

uvažuje se o takovém předpisu? Město nechystá další renovace nebo novou výstavbu? 


 [VT1]Měli by tam napsat alespoň stručný komentář, nyní tam nemají nic. Ale v tom se příliš neliší od jiných měst.

Doporučujeme přinejmenším do budoucna promítnout kritéria udržitelné výstavby do rekonstrukcí/výstavby budov v majetku města, vytvořit na to odpovídající předpis. 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
3.4.1 Existuje předpis, kterým se město hlásí k principům udržitelného stavitelství a nastavuje obecné parametry pro novou výstavbu a rekonstrukce?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Město žádný takový předpis nemá.

 • 3.4.A Vnitřní předpis, který nastavuje obecné parametry pro novou výstavu a rekonstrukce. ?
  NE
 • 3.4.B Certifikované stavby ?
  0

 

 

 

 

Sebehodnocení 0

Uvažuje se o takovém předpisu? Město nechystá další renovace nebo novou výstavbu?

Bylo by vhodné  uvést alespoň stručný komentář. Doporučujeme přinejmenším do budoucna promítnout kritéria udržitelné výstavby do rekonstrukcí/výstavby budov v majetku města, vytvořit na to odpovídající předpis. 

3.4.2 Za jakých podmínek bude možné indikátory v této oblasti sledovat na úrovni celého města?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Údaje o spotřebě energií na území města Jihlavy jsou převzaty z územní energetické koncepce města Jihlavy z roku 2004 a její aktualizace z roku 2011.

Porovnání celkové spotřeby paliv na území města Jihlavy v letech 2009 a 2016

Rok

 

Celkem      

GJp/rok

2009

4 863 289

2016

7 195 334

Rozdíl

2 332 045

 

47,95 %

Porovnání spotřeb podle jednotlivých druhů paliva

Druh paliva

2009   GJp/rok

2016   GJp/rok

Rozdíl  GJp/rok

Rozdíl           %

Černé uhlí

466

529

+ 63

+ 13,56

Hnědé uhlí

27 009

14 918

- 12 091

- 44,77

Koks

4 708

0

- 4 708

- 100,00

Dřevo

522 103

2 799 392

+ 2 277 289

+ 436,18

Topné oleje

1 027

2 243

+ 1 216

+ 118,38

Zemní plyn bez CZT

2 003 607

1 980 607

- 23 000

- 1,15

NZ, OZ a odpady

6 140

10 868

+ 4 728

+ 77,01

LPG

1 029

2 351

+ 1 322

+ 128,45

CZT

365 160

263 593

- 101 567

- 27,81

Elektřina

1 932 040

2 120 832

+ 188 792

+ 9,77

K odpojování objektů od CZT v Jihlavě nedochází. Postupným zateplováním budov v Jihlavě se však neustále snižuje množství tepla, odebíraného ze systémů CZT, ačkoliv vytápěné plocha pomalu narůstá (viz tabulka v příloze).

 

Podle výše uvedených údajů se mezi lety 2001 až 2009, v souladu s cíly stanovenými v územní energetické koncepci, snížila celková spotřeba energií na území města Jihlavy, výrazně klesla spotřeba hnědého uhlí, koksu a topných olejů. 

Další vývoj spotřeby energií bude znám po další aktualizaci územní energetické koncepce města Jihlavy v roce 2017.

Sebehodnocení +1

Stavební úpravy objektů vedou k úsporám energií

snížení spotřeby tepla z CZT jedáno podílem úsporných opatření, nebo odpojováním od CZT?

jendá se o příliš stará data, než aby bylo možné hodnotit aktuální stav a vývoj, nutno vyčkat na aktualizaci ÚEK 

zákonná povinnost aktualizace ÚEK je každé 3-4 roky, aktualizace proběhla až v roce 2016? touto dobou již by tudíž měly být již její výsledky? V případě další aktualizace by bylo vhodné v ZD zpřesnit požadavky na výstupy ve smyslu získání podrobnějších  dat pro hodnocení v rámci MA 21.


Pokles celkové spotřeby energie o 8,3 % (2001–2009) je pozitivní, ale evropským i národním cílem je dosáhnout 30 % úspor do roku 2030, jak toho chce město dosáhnout?
3.4.3 Lze odhadnout podíl (%) celkové podlahové obytné plochy, resp. plochy veřejných budov kde bylo realizováno zateplení a odhadnout odpovídající úspory energie (emisí)? (Např. na základě statistiky programů Zelená úsporám, PANEL apod., pro projekty realizované na území města.)
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Podlahovou plochu lze jen těžko odhadnout, protože alespoň částečné zateplení (výměna oken) bylo provedeno téměř v každé veřejné budově. Podíl podlahové plochy by se tak mohl blížit 90 i 95 procentům.

Vyčíslit lze pouze úsporná opatření, realizovaná podle energetických auditů.

Tento přehled nezahrnuje nájemní bytové domy a pronajímané nebytové prostory.

V objektech se spotřebou nad 700 GJ/rok v majetku města Jihlavy bylo v období 2002 - 2015 realizováno celkem 75 % úsporných opatření, doporučených v energetických auditech.

Celkové přínosy realizovaných opatření:

Úspora energie:                                                               21 800 GJ/rok

Snížení emisí CO2:                                                              1 200 t/rok

Úspora provozních nákladů:                                         9 400 000 Kč/rok

Celkové náklady na realizaci přibližně:                      205 000 000 Kč

Dotace z Operačního programu Životní prostředí:      109 000 000 Kč

 

V menších objektech se realizují většinou jen dílčí energeticky úsporná opatření v rámci oprav a snížení spotřeby energie se nevyčísluje. V zadání se pouze stanoví, že dotčená konstrukce musí po opravě splňovat doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540 - 2 v platném znění.

 

Veřejné osvětlení v Jihlavě využívá především sodíkových výbojek 50 až 150 W. Výbojky s  výkonem  250 W se používají vyjímečně v dosluhujících svítidlech, vyšší výkony se vyskytují pouze v reflektorech pro nasvícení památkových objektů. 

Při výstavbě nových soustav nebo při rekonstrukcích stávajícího veřejného osvětlení se osazují úsporná svítidla LED, při důsledném plnění požadavků platných předpisů, zákonů a norem. V těchto případech se úspory nevyčíslují.

Úsporná opatření ve veřejném osvětlení realizovaná s dotací:

Výměnou 186 sodíkových svítidel 150 W v ulicích Žižkova a Havlíčkova za svítidla LED, bylo dosaženo úspory energie  104 MWh/rok a snížení emisí o 122 t CO2/rok. Celkové investiční náklady činily 3 528 828 Kč, z toho 1 367 235 Kč bylo uhrazeno dotací z programu EFEKT.

V příštích letech připravujeme výměnu svítidel v dalších ulicích.

Sebehodnocení +1

Stavební úpravy objektů vedou k úsporám energií

Hodnocení oponenta 0

Veřejné osvětlení spadá do kapitoly 3.3., jak jsme upozorňovali již loni; proč nejsou vyčíslovány úspory dosažené při výstavbě nových nebo dílčích renovací?Jak je kontrolováno plnění legislativy?

V případě využití dotací je povinnost doložit posudkem a to ex ante i ex post – je možno tyto posudky doložit jako podklad pro toto hodnocení?

Chápeme, že není možné seldovat vývoj u jiných budov, než u biudov v majektu města, pokud však město aktualizuje ÚEK, pak je nutno v rámci zadání tento požadavek vznést.

Není zřejmé, za jaké období bylo deklarovaných 75% opatření realizováno a jak bude dosaženo udržení tohoto trendu v dalších letech, zejména s ohledem na neexistenci systému energetického managementu. Hodnocení by mělo probíhat každoročně a trend zlepšování lze udržet pouze v případě dodatečných aktivit a opatření.

4 Doprava a mobilita

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ne

Audit je zpracovaný přehledně a srozumitelně. Existující připomínky byly obratem od města zohledněny a doplněny.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano
Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky

- dlouhodobě existující trolejbusový provoz

- vysoký podíl nízkopodlažních vozidel v DP

- realizována preference vozidel městské hromadné dopravy

- byla zavedena noční linka MHD

- dlouhodobě podporovaný rozvoj cyklodopravy ve městě

- velké množství dopravně-bezpečnostních akcí

VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky

- excentricky položené hlavní nádraží

- autobusové nádraží nemá vazbu na železnici

- není dobíjecí místo pro elektromobily

- časově a směrově nevyvážená poptávka po dopravě ve směru do průmyslové zóny

- kapacitní problémy DP (nedostatek vozidel a zejména řidičů)

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti

- zpracování Plánu udržitelné městské mobility

- vytvoření jednotného terminálu hromadné dopravy s propojením na železnici, MHD i linkové autobusy

- zavedení integrovaného systému veřejné dopravy v rámci kraje - tarifní i linková provázanost jednotlivých druhů veřejné dopravy - lze pak využít pro obsluhu odlehlejších městských částí bez nutnosti zavádět speciální linku MHD

- realizace dalších v auditu naznačených opatření

- zavádění míst  P&R, K&R, B&R ve vazbě na MHD a železniční dopravu

- diverzifikované funkční využití ploch ve městě za účelem snížení potřeby mobility

- zavádění vozidel na alternativní paliva a pohony u města a městských organizací (neplatí pro DP kde již toto ve velké míře probíhá)

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby

- omezení obnovy vozového parku MHD

- zvyšování cen jízdného ve veřejné dopravě

- omezování regionální obslužnosti ze strany Kraje Vysočina

- snižování dotací na provoz MHD, resp. jejich nenavyšování ani o míru inflace

- nedostatek řidičů MHD

- růst IAD

- suburbanizace, rozrůstání města do nezastavěné okolní krajiny

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele

Město se snaží o systémový přístup k plánování rozvoje v oblasti dopravy a mobility, což není vlastní mnohým výrazně větším městům. Vedle jiného (viz SWOT analýza) jako velmi pozitivní fakt považuji průběžné ověřování dopadu investičních akcí v dopravě na dopravní toky pomocí dopravního modelu i jejich vyhodnocení z hlediska hlukové zátěže obyvatelstva.

Další náměty k rozvoji:

* je dobré, že páteřní MHD je ve formě trolejbusů, v blízké budoucnosti bude muset pokračovat obnova vozového parku, neboť nejstarší vozy se s věkem 12 let blíží ke konci své životnosti. Další zvýšení podílu trolejbusů lze realizovat převedením vybraných autobusových linek do obsluhy parciálními trolejbusy, případně i upravit linkové schéma

* navíc, zavedení takového nového způsobu obsluhy by bylo vhodné propojit s intenzívní marketingovou kampaní na podporu vyššího využívání MHD. Jendorázová výrazná změna je po této stránce výrazně snadněji uchopitelná, než postupné drobné změny.

* pozitivním faktem je snaha o zpracování SUMF/P, tento by mohl přinést nové a zajímavé údaje pro využití v auditu, později včetně vývoje v čase (na základě monitoringu vybraných indikátorů v průběhu realizačního období SUMF/P)

* zvýšit tlak na ekologizaci individuální dopravy ve městě, nejlépe začít „u sebe“ – změnit interní pravidla MěÚ a jím zřízených organizací tak, aby ve výběrových řízeních se mohla uplatnit environmentálně šetrná vozidla


Hodnotící výrok
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek

Město již má rozpracovaný SUMF/P, předpokládám tedy, že za tři roky již bude tento kompletně dokončený a jeho závěry se promítnou také při dalším hodnotícím auditu.




Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)

/infrastruktura/
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Celkové hodnocení oblasti 4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava dlouhodobě pracuje na snižování nutnosti používat IAD a podporuje všechny módy udržitelné mobility. Postupně jsou odstraňovány bariéry pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na komunikacích pro pěší. Rozšiřuje se sít cyklistických komunikací.  Dosud ale chybí další prvky cyklistické infrastruktury (více stojanů, uzamykatelné klece na kola). Takřka celý vozový park MHD je nízkopodlažní.

Hodnocení oponenta +1

Město již spoustu akcí zrealizovalo, na další se chystá. Je zřejmé, že tato problematika je ve městě jednou z priorit.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.1.1 Jakým způsobem probíhá budování infrastruktury pro podporu environmentálně šetrných druhů (vyhrazené jízdní pruhy, přednost MHD na světelných křižovatkách, budování cyklostezek, chodníků, vyhrazených pruhů pro cyklisty, bezpečné trasy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, + dopravní značení cyklotras)?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Cyklistická infrastruktura je budována v návaznosti na zpracovaný generel cyklistické dopravy (viz níže). Ve městě je vyznačen systém základních cyklotras.

http://jihlava.cz/mapa/d-495973/p1=76438

 

Bezbariérové úpravy byly v letech 2009 a 2010 prováděny na základě zpracovaného Generelu bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Jihlavy. V pozdějších letech se město zaměřilo na bodové rekonstrukce vybraných kritických míst. Při rekonstrukcích chodníků jsou prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace samozřejmé. Na parkovištích jsou dále vyznačovaná vyhrazená místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb.

 

Statutární město Jihlava má na světelně řízených křižovatkách zavedenou preferenci vozidel MHD. Projekt  „Bezbariérové úpravy zastávek MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD v Jihlavě - II. Etapa” byl realizován v roce 2014.

 

http://jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=496195&n=bezbarierove-upravy-zastavek-mhd-a-dopravni-telematika-pro-preferenci-mhd-v-jihlave-ii-etapa

 

V roce 2015 byly zřízeny první 2 úseky vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy, tzv. BUS pruhy. V roce 2016 byl umožněn vjezd do těchto pruhů i cyklistům a vozům TAXI.

 http://jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=507889&n=od-srpna-budou-i-v-jihlave-bus-pruhy

 

 • 4.1.B Bezbariérovost komunikací ?
  délka souvislých bezbariérových komunikací není evidována.
 • 4.1.C Vybavenost cyklistickými komunikacemi ?
  4km/100km

Plně bezbariérová je trasa na Masarykově náměstí, další trasy jsou bezbariérové pouze v případě využítí kombinace pěší dopravy a MHD.

 

Údaj o poměru délky bezbariérových komunikací v poměru k délce komunikací není správcem místních komuniací evidován.

 

Rok/délka cyklostezekv m/celková délka komunikací v m/% podíl cyklostezek

 

2008/5 217/415939/1,25

2009/6 557/419210/1,56

2010/8 999/422095/2,13

2011/11 326/455866/2,48

2012/11 729/432094/2,71

2013/13 736/435221/3,16

2014/16 380/444298/3,69

2015/17 817/450783/3,95

2016/18 091/452000/4,00

 

 

 

 

Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava dlouhodobě podporuje preferenci MHD ve všech 3 jejich formách (legislativní, stavební, na křižovatkách pomocí SSZ). Díky aplikaci všech 3 forem preference se podařilo z velké míry eliminovat zpožďování spojů MHD a navíc došlo od roku 2016 ke zvýšení cestovní rychlosti páteřních linek MHD, které v Jihlavě reprezentují všechny trolejbusové linky. V průměru došlo ke zvýšení cestovní rychlosti o 14 %.

V otázce cyklitické infrastruktury probíhá výstavba cyklostezek a aplikace dalších procyklistických opatření. Statutární město Jihlava je také iniciátorem 2 významných projektů v oblasti cyklotras (stříbrné pomezí, Jihlava - Třebíč - Raabs)

Každoročně dochází k rekonstrukci chodníků a křižovatek v souladu s cílem odstranit bariéry pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Vzhledem k tomu, že jihlavská MHD je takřka 100 % bezbariérová je cílem vytvářet lokální bezbariérové suboblasti navázané na zastávky MHD.

Hodnocení oponenta +1

Situace je opravdu na dobré úrovni, při udržení nastoleného trendu zavádění opatření by se dalo výhledově uvažovat i o hodnocení +2. 

4.1.2 Jsou realizovány aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury (stojany na kola, uzamykatelné klece, mobiliář pro pěší, přístupnost veřejných prostorů, přístupnost pro hendikepované, atd.)?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Cyklistická doprava

V rámci investičních akcí města je budována zcela nová infrastruktura pro cyklisty, nebo dochází k přestavbám a rozšiřování stávajících chodníků, tak aby svými parametry odpovídaly stezkám pro pěší a cyklisty (se smíšeným nebo s odděleným provozem, který je z hlediska bezpečnosti pěších a cyklistů pokud to prostorové podmínky umožňují preferován).

Statutární město Jihlava aktivně podporuje cyklodopravu, cyklotrasy jsou součástí územně plánovací dokumentace. Při rozhodování o realizaci konkrétních investičních akcí se přihlíží především k tomu, aby se tvořila ucelená síť cykloopatření podle Generelu cyklistické dopravy, který má město zpracovaný.

Vývoj délky cyklostezek v letech 2008-2016

Rok

Délka nových cyklostezek v m

před rokem 2008

4 172

2008

1 045

2009

1 340

2010

2 442

2011

2 327

2012

403

2013

2 007

2014

2 644

2015

1 437


2016

254

Celkem

18 091

Příloha 1: Mapa cyklistických opatření

Statutární město Jihlava ve spolupráci s 26 partnerskými obcemi vytvořilo ve svém okolí turistický systém o celkové délce 270 km. Unikátní dopravní značení v podobě očíslovaných rozcestníků (patníků), návěstí a upřesňujících značek provází pěší i cyklisty po památkách a zajímavostech regionu. Tento systém také využívá stávající turistické a cyklistické trasy.  Realizace projektu proběhla v letech 2009-2011

http://www.stribrnepomezi.eu/

V Jihlavě začíná dálková mezinárodní Cyklotrasa č. 26 spojující města Jihlava – Třebíč – Raabs. Celkem 25 obcí se spojilo v rámci dobrovolného svazku obcí "Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs". Dílčí úseky trasy tvořící přibližně třetinu celkové délky byly vybudovány jako cyklostezky. Většinu z těchto úseků mohou využívat také inline bruslaři. Jízdu po cyklotrase je možné kombinovat se železniční dopravou. V úseku z Jihlavy do Třebíče vede cyklotrasa převážně kolem řeky Jihlavy a je v tomto dílčím hojně využívána obyvateli města Jihlavy. Cykloopatření na trase č. 26 vznikala v letech 2009 a 2010, kdy byla cyklotrasa uvedena do provozu.

http://www.jihlava-trebic-raabs.cz/

Ostatní cyklistická opatření tvoří v podmínkách statutárního města Jihlavy především cyklostojany a cykloodpočívadla. Podél nejvytíženější jihlavské cyklostezky vedoucí kolem řeky Jihlavy jsou umístěny 4 cykloodpočívadla, které jsou palisádami odděleny od cyklostezky i okolí, obsahují stojany na kola, lavičky a odpadkové koše. Po celém městě je umístěna řada cyklostojanů, které jsou jak před veřejnými budovami, tak před soukromými veřejně přístupnými objekty. Cyklostojany jsou umístěny před všemi budovami Magistrátu města Jihlavy. V roce 2013 byly na Masarykovo náměstí instalovány originální cykostojany ve tvaru postav, které neobvyklým způsobem oživily veřejný prostor náměstí.

http://jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=496315&n=oprete-si-kolo-o-pritele-jihlava-ma-originalni-stojany-na-kola

Uzamykatelné cykloklece dosud v Jihlavě instalovány nejsou.

Monitorování počtu cyklistů a chodců na cyklostezkách je realizováno prostřednictvím 2 cyklosčítačů (první zakoupen v roce 2012, druhý v roce 2014), které jsou umisťovány na 5 sčítacích míst. V roce 2016 bude realizováno dalších 5 sčítacích míst

Na Magistrátu města Jihlavy je od roku 2011 zřízena pozice cyklokordinátora, která se v roce 2015 transformovala do pozice koordinátora městské mobility.

 

Pěší doprava

Pěší doprava je v rámci města velice využívaná. V rámci jmenovitých akcí jsou každý rok rekonstruovány souvislé úseky chodníků, které jsou v nejhorším technickém stavu. K rekonstrukcím chodníků dochází nad rámec jmenovitých akcí při komplexních rekonstrukcích ulic, které zahrnují kompletní obnovu IS a povrchů vozovek a chodníků (např. ulice Kollárova 2011, Brněnská 2014-2015 a Srázná 2015).

 

Přechody pro chodce

Statutární město Jihlavy každý rok nasvětlí několik přechodů pro chodce. Do roku 2015 bylo v rámci různých akcí (kompletní rekonstrukce komunikací, speciální investiční akce „Osvětlení přechodů pro chodce“, jmenovité akce) nasvětleno celkem 70 přechodů pro chodce. Každoročně je nasvětlování přechodů podpořeno dotací z Fondu Vysočiny z grantového programu Bezpečná silnice. V roce 2015 bylo nasvětlení jednoho přechodu podpořeno z Nadace ČEZ

http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=509700&n=jihlava-ma-dalsi-nasviceny-prechod

V rámci investiční akce „Osvětlení přechodů pro chodce“ bylo do nasvětlení přechodů pro chodce v jednotlivých letech (po započítání dotací z Fondu vysočiny a Nadace ČEZ) investováno:

2008:     nebyla akce Osvětlení přechodů pro chodce

2009:     nebyla akce Osvětlení přechodů pro chodce

2010:     nebyla akce Osvětlení přechodů pro chodce

2011:     650 tis. Kč           5 lokalit

2012:     1.011 tis. Kč        8 lokalit

2013:     961 tis. Kč           8 lokalit

2014:     1.021 tis. Kč        7 lokalit

2015:     1.347 tis. Kč        8 lokalit

2016:     1.059 tis. Kč        6 lokalit

 

Příloha 2: Zákres nasvětlených přechodů v mapě s barevným rozlišením dle roku realizace

 

Bezbariérová doprava

Statutární město Jihlava dlouhodobě pracuje na odstraňování bariér pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. K tomuto účelu si nechalo v roce 2005 zpracovat GENEREL BEZBARIÉROVÉ  DOPRAVY A BEZBARIÉROVÝCH TRAS NA ÚZEMÍ MĚSTA JIHLAVY, kde je navrženo 5 základních bezbariérových tras a další opatření k odstraňování beriér (např. MHD).

http://www.jihlava.cz/generel-bezbarierove-dopravy-a-bezbarierovych-tras-na-uzemi-mesta-jihlavy/d-386706/p1=50152

Na základě generelu byly v roce 2009 nákladem 3 865 000 Kč odstraněny veškeré bariéry na Masarykově náměstí a zřízena bezbariérová trasa od Psychiatrické nemocnice k ZŠ speciální a ZŠ Demlova (náklady 4 400 00 Kč). Celková délka bezbariérových tras na Masarykově náměstí cca 1,5 km a zbýle dvě trasy dohromady cca 1 km. Vzhledem k tomu, že vozový park jihlavské MHD je takřka 100 % bezbariérový a na všech páteřních linkách MHD jsou garantovány nízkopodlažní spoje soustředilo se statutární město Jihlava v pozdějších letech spíše na zajištění bezbariérové dostupnosti významných cílů ve vazbě na nejbližší zastávku MHD na úkor tvorby ucelených bezbariérových tras.

http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=471376&n=v-centru-bude-mene-barier

Pokračovalo se v roce 2010 bezbariérovými úpravami 30 zastávek MHD (cena 21 170 000 Kč)

http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=476761&n=bezbarierove-upravy-zastavek-mhd-a-dopravni-telematika-pro-preferenci-mhd-v-jihlave-i-etapa

V dalších letech nebyly realizovány souvislé bezbariérové trasy, ale pozornost byla soustředěna na rekonstrukce vybraných křižovatek a přechodů pro chodce v rámci investičních akcí (např. nasvětelování přechodů), jmenovitých akcí a rekonstrukcí chodníků v jednotlivých letech. Bezbariérově bylo v rámci rekonstrukcí komunikací a chodníků v letech 2008-2016 upraveno nad rámec výše uvedeného projektu dalších 33 zastávek MHD a veřejné linkové dopravy VLD.

 

Příloha 3: Mapa města s vyznačením bezbariérových zastávek

V návaznosti na projekt "Bezbariérové úpravy zastávek MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD v Jihlavě - II. Etapa", který zahrnoval zavedení telematických prvků, byly v rámci jmenovitých akcí úhrnným nákladem 3 500 000 Kč bezbariérově upraveny přechody pro chodce u 6 křižovatek.

V roce 2015 byla realizovaná jmenovitá akce Opravy chodníků - bezbariérové trasy, zastávky MHD u Polikliniky, která zahrnovala bezbariérové úpravy přechodů pro chodce a zastávek u Polikliniky a Nemocnice Jihlava (náklady 2 712 000 Kč).

 

Bezbariérová přístupnost veřejných budov ve správě statutárního města Jihlavy (+ úřady veřejné správy)

Hlavní budova Magistrátu města Jihlavy je kromě některých částí historické budovy radnice bezbariérově přístupná (bezbariérové přístupy z Masarykova nám. i z Hluboké ulice, výtahy, WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace)

Detašovaná pracoviště Odboru dopravy (Tyršova 18) a Odboru sociálních věcí (Vrchlického 16) jsou bezbariérově přístupná. Bezbariérově přístupná nejsou detašovaná pracoviště Obecního živnostenského úřadu (Třebízského 16) a Odboru správy realit (Čajkovského 5). Hlavní budova Městské policie není bezbariérově přístupná.

Bezbariérově jsou přístupné budovy těchto úřáadů: Hlavní budova Krajského úřadu Kraje Vysočina (Žižkova 57), budova úřadú veřejné správy (Tolstého 15), Finanční úřad (Tolstého 2), Úřad práce (Brtnická 21).

Většina pavilónů Zoologické zahrady Jihlava je bezbariérově přístupná.

 

Mateřské školy:

18 objektů – 10 objektů plně bezbariérových

1 objekt částečně bezbariérový (MŠ Mahenova  3 – 4 třídy ano, 2 ne)

7 objektů není bezbariérových (MŠ A.Důl 243, MŠ Dvořákova11, MŠ Erbenova 37, MŠ Fibichova 20, MŠ Hálkova 33, MŠ Romana Havelky 25, MŠ Tylova 6)

 

Základní školy

12 objektů – 9 objektů plně bezbariérových

2 objekty částečně bezbariérové (ZŠ O.Březiny, Demlova 34 a ZŠ Demlova 32 – plně bezbariérový pouze prostřední pavilon)

ZŠ Havlíčkova  - není bezbariérová

Dům dětí a mládeže – bezbariérový

Základní umělecká škola - bezbariérová

 

Bezbariérová přístupnost MHD (VLD)

V letech 2008 - 2015 bylo bezbariérově rekonstruováno takřka 60 zastávek VLD, tzn. většina hlavních a vytížených zastávek je bezbariérová. Všechna vozidla MHD jsou vybavena komunikačním zařízením pro nevidomé. Vývoj počtu nízkopodlažních vozidle je uveden v tabulce níže.

Vývoj počtu bezbariérových vozidel zajišťujících MHD v letech 2008-2015

Rok

Počet nízkopodlažních trolejbusů

Počet všech trolejbusů

Podíl nízkopodlažních trolejbusů

Počet nízkopodlažních autobusů

Počet všech autobusů

Podíl nízkopodlažních autobusů

Podíl nízkopodlažních vozidel

2008

16

31

52 %

14

29

48 %

50 %

2009

24

32

75 %

14

29

48 %

62 %

2010

27

32

84 %

14

29

48 %

67 %

2011

32

32

100 %

18

29

62 %

82 %

2012

32

32

100 %

27

32

84 %

92 %

2013

32

32

100 %

27

31

87 %

94 %

2014

32

32

100 %

27

31

87 %

94 %

2015

32

32

100 %

27

31

87%

94 %


2016

32

32

100 %

27

31

87 %

94 %

Zdroj dat:

http://www.dpmj.cz/www/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=254&Itemid=65

 • 4.1.D Vybavenost veřejných budov parkovací infrastrukturou pro cyklisty. ?
  30

Některé budovy magistrátu města Jihlavy jsou vybaveny stojany na kola (budova odboru dopravy, hlavní budova na Masarykově náměstí), budovy ZŠ a MŠ až na výjimky stojany na kola vybaveny nejsou.

Sebehodnocení 0

V Jihlavě se postupně rozšiřuje počet stojanů pro cyklisty u veřejných budov. I přes tuto snahu je ve městě stále řada míst, která touto infrastrukturou pro cyklisty nedisponují.

Hodnocení oponenta 0

Město se snaží o postupnou realizaci opatření. Při udržení stávající míry aktivity bude možné hodnocení i o stupeň zlepšit.

4.1.3 Jak je podporováno zvyšování komfortu MHD (nízkopodlažní vozidla, informační tabule, asistence při dopravě, informace pro nevidomé, dostupnost zastávek) a podpora multimodality v dopravě? (vytvoření/zachování vazeb mezi jednotlivými druhy dopravy - terminály, přestupní uzly, B+R, ..) Zejména s ohledem na dopravu do škol a do zaměstnání?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Městskou hromadnou dopravu na území statutárního města Jihlavy zajišťuje Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. V letech 2009 - 2016 se tak dělo na základě smlouvy „Na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu Městské hromadné dopravy v Jihlavě“. Od 1. 1. 2017 tento závazek mezi Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s. a statutárním městem Jihlava upravuje nová smlouva "Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Jihlavy a o kompenzaci za tyto služby"

 

Městská hromadná doprava je zajišťována 6 trolejbusovými linkami (A, B, BI, C, E, N-v provozu od 1. 4. 2016) a 11 autobusovými linkami (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 31 a 32 - linky 31 a 32 v provozu od 1.10.2016). Schéma sítě linek viz: http://www.dpmj.cz/www/mambo/schema.html.

 

Základní obsluhu městského území zajišťují trolejbusové linky, autobusové linky tvoří zpravidla doplňkovou síť. Celé území města je rovnoměrně pokryto zastávkami MHD s docházkovou vzdáleností do 10 minut (viz příloha č.4) a MHD zajišťuje dopravu pro obyvatele města do škol, zaměstnání i za volnočasovými aktivitami.

Z Dopravních průzkumů provedených v MHD v roce 2015 vyplývá, že velká část cest v rámci města je uskutečněna pomocí MHD pouze v jednom směru a druhý směr je realizován zpravidla pěšky, z čehož vyplývá, že existuje velmi silná vazba mezi MHD a pěší dopravou.

 

Vazba mezi MHD a VLD je realizována především na Autobusovém nádraží v Jihlavě, které je obsluhováno 2 přilehlými zastávkami MHD (Autobusové nádraží a Sokolovna). Přestupy mezi MHD a VLD jsou dále realizovány především na zastávkách Poliklinika, Brtnická, Znojemská a Na Brněnském kopci.

 

Vazba mezi MHD a železniční dopravou je zajištěna na Hlavním vlakovém nádraží, kam jsou vedeny 3 trolejbusové linky a na Městském nádraží, které obsluhu speciální autobusová linka č. 6.

 

Statutární město Jihlava má v plánu v budoucích letech vybudovat v areálu městského nádraží terminál hromadné dopravy, jehož Ia etapa byla uvedena do provozu v roce 2013. Dále je v plánu na rok 2018 realizace přestupního terminálu u železniční zastávky Staré Hory, kam by měla na konci roku 2017 začít jezdit prodloužená linka B.

http://jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=490046&n=vystavba-dopravniho-terminalu-mestske-nadrazi-jihlava-ia-etapa

V příštích letech bude několik vybraných frekventovaných zastávek vybaveno elektronickými informačními panely.

 • 4.1.A Nízkopodlažní vozidla ve veřejné dopravě ?
  98

Hodnota indikátoru:

 

Podíl bezbariérovosti trolejbusů 100 %

 

Podíl bezbariérovosti autobusů 87 %

 

Podíl bezbariérových vozidel celkem 94 %

 

 

Sebehodnocení +1

Jihlava byla v roce 2011 prvním českým městem, které mělo 100 % bezbariérový vozový park trolejbusů. V autobusové trakci slouží poslední 4 vysokopodlažní vozidla pouze pro posilové spoje a jako záloha.

Jihlava aktivně pracuje na přípravě stvyb nového Centrálního dopravního terminálu s nadregionálním významem.

Hodnocení oponenta +1

Ve chvíli, kdy se povede výstavba centrálního úzlu veřejné dopravy s návazností MHD X linkový bus X vlak bude možno i zlepšit hodnocení na +2

4.1.4 Jak je řešena doprava v klidu (pěší zóny, parkování, P&R, K&R, B&R)?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Doprava v klidu je řešena v rámci obytných čtvrtí rozšiřováním počtu parkovacích míst v rámci kompletních revitalizací sídlišť.

Sídliště Královský Vršek (I. etapa 2011-2012, II. etapa 2015)

http://jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=475205&n=revitalizace-sidlist-na-uzemi-mesta-jihlavy-kralovsky-vrsek

http://jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=501812&n=revitalizace-sidlist-na-uzemi-mesta-jihlavy-kralovsky-vrsek-ii-etapa

Sídliště ul. Březinova, Na Kopci, Demlova

http://jihlava.cz/revitalizace-sidlist-na-uzemi-mesta-jihlavy-ul-brezinova-na-kopci-demlova/d-493612

Sídliště ulice Jarní (2015)

http://jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=501811&n=revitalizace-sidlist-na-uzemi-mesta-jihlavy-ulice-jarni

Lokální problémy s nedostatkem parkovacích míst jsou řešeny v rámci menších investičních akcí.

V Jihlavě je od roku 1993 zřízena pěší zóna v ul. Benešova, Matky Boží a částečně Věžní, Komenského a Palackého. V pěší zóně je vyloučen provoz MHD a vjezd je povolen pouze ostatní dopravní obsluze. Ve městě je dále zřízeno několik zón 30 (např. ul. Jarní, Zimní, Letní, Demlova, Královský Vršek) a obytných zón (např. části ulic. Kollárova, Zátopkova, Bratří Čapků, Na Kopci).

Parkoviště B+R, K+R a P+R v Jihlavě oficiálně označena nejsou, ale neoficiálně fungují parkoviště K+R u Hlavního vlakového nádraží a u autobusového nádraží. Statutární město Jihlava plánuje zavést v příštích letech systém záchytných parkovišť P+R (např. v lokalitě Na Havaji)

Sebehodnocení +1

V posledních letech se realizovala řada investičních akcí v jejichž rámci došlo k výraznému nárůstu počtu parkovacích míst. V současné době se připravuje první projekt velkého parkoviště P + R.

Již od roku 1993 funguje ve velké části historického centra pěší zóna, přičemž vjezd do části této zóny je v daných časových intervalech omezen i pomocí fyzických zábran.

Hodnocení oponenta +1

Souhlasím se sebehodnocením města. Parkovací místa K+R a B+R by měla být zřízena také v rámci připravovaného terminálu veřejné dopravy.

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy

/řízení poptávky po dopravě/
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Celkové hodnocení oblasti 4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy
Sebehodnocení +1

Počet cestujících v MHD i přes nízké dotace ze strany města na krytí ztráty z provozu MHD neklesá, cena jízdného se po skokovém zdražení v letech 2010-2011 také neměnila. Síť MHD obsluhuje s výjimkou nového sídliště Na Dolině, kde je dočasně do doby výstavby nové trolejbusové tratě nízká četnost spojů, rovnoměrně celé městské území po všechny dny v týdnu. Město má zavedený fungující systém rezidentského parkovacího stání a pracuje na zpracování SUMP.

Hodnocení oponenta +1

Důležitým momentem v oblasti plánování mobility bude zpracování SUMF/SUMP. Následně se od jeho realizační periody bude odvíjet i další vývoj v této sledované oblasti.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.2.1 Jak je realizována podpora zvýšení výkonů MHD (počet přepravených, počet přepravených / obyvatele)?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Vozový park Jihlavské MHD je takřka kompletně bezbariérový (vysokopodlažní autobusy zajišťují pouze posilové a školní spoje), čímž je MHD přístupná pro všechny obyvatele města. Ve městě byla v roce 2014 a 2015 zavedena preferenční opatření, která výrazně přispěla k eliminaci zpoždění. Zavedení systému preference umožnilo od 1. 4. 2016 zkrátit jízdní doby na všech trolejbusových linkách, čímž byla podstatným způsobem zvýšena průměrná cestovní rychlost a atraktivita MHD. Dále byla v roce 2016 zavedena zcela nová noční linka, která zajistila alespoň základní obsluhu 3 velkých sídleních oblastí a propojila je navzájem přes centrum města. Dále došlo od 1. 10. 2016 k zavedení nových přímých linek do průmyslové zóny Jihlava - Pávov, které si získali díky své rychlosti značnou oblibu cestujících, která hraničí s kapacitními možnostmi DP Jihlava, a.s.

 

Od roku 2010 nedošlo k úpravě cen MHD, které je v Jihlavě ve srovnání s obdobně velkými městy na nízké úrovni. Vývoj ceny plnocenného jízdního v jihlavské MHD je uveden v tabulce:

Rok

Nepřestupní jízdenka

Přestupní 60 min., papírová

30 dní

365 dní

papírová *)

elektronická **)

2008

neexistovala

neexistovala

12 Kč

 350 Kč

3400 Kč

2009

neexistovala

neexistovala

12 Kč

  350 Kč

3400 Kč

2010

10 Kč/16 Kč

8 Kč/12 Kč/14 Kč

neexistovala

390 Kč

3750 Kč

2011

10 Kč/16 Kč

8 Kč/12 Kč/14 Kč

20 Kč

390 Kč

3750 Kč

2012

10 Kč/16 Kč

8 Kč/12 Kč/14 Kč

20 Kč

390 Kč

3750 Kč

2013

10 Kč/16 Kč

8 Kč/12 Kč/14 Kč

20 Kč

390 Kč

3750 Kč

2014

10 Kč/16 Kč

8 Kč/12 Kč/14 Kč

20 Kč

390 Kč

3750 Kč

2015

10 Kč/16 Kč

8 Kč/12 Kč/14 Kč

20 Kč

390 Kč

3750 Kč


2016

10 Kč/16 Kč

8 Kč/12 Kč/14 Kč

20 Kč

390 Kč

3750 Kč

*) cena za 4 zastávkové úseky/cena za více než 4 zastávkové úseky

**) cena za 4 zastávkové úseky/cena za 8 zastávkových úseků/cena za více než 8 zastávkových úseků; při přestupu do 30 min. cena za další jízdu 30 % z plné ceny;

Počet cestujících se po poklesu v letech 2008- 2009 stabilizoval a má mírně rostoucí tendenci. Počet cestujících v jednotlivých letech, počet ujetých km, počet cest na obyvatele a dotaci z rozpočtu města viz tabulka níže (zdroj dat http://www.sdp-cr.cz/o-nas/vyrocni-zpravy/, rok 2015 + 2016 DPMJ, a.s.).

Rok

Počet cestujících

Počet cest na obyvatele *)

Objem vozokm

Dotace na provoz MHD z rozpočtu města **)

2008

15 082 tis.

296

2 819 tis.

57 mil. Kč

2009

13 720 tis.

269

2 826 tis.

57 mil. Kč

2010

13 690 tis.

268

2  812 tis.

59 mil. Kč

2011

13 745 tis.

270

2  821 tis.

59 mil. Kč

2012

13 530 tis.

265

2  821 tis.

59 mil. Kč

2013

13 777 tis.

270

2 862 tis.

56 mil. Kč

2014

13 790 tis.

270

3 032 tis.

62 mil. Kč

2015

13 860 tis.

272

2 905 tis.

66 mil. Kč


2016

14 081 tis

276

2 907 tis.

63 mil. Kč

*) počet obyvatel se mezi lety 2008-2016 byl uvažován 51 tis

**) plánovaná dotace na rok 2017 je 65,5 mil. Kč

 • 4.2.A Přeprava cestujících MHD ?
  276
 • 4.2.B Dostupnost spojení veřejnou dopravou ?
  řádově tisíce spojů MHD, VLD, vlak
 • 4.2.D Mobilita a místní přeprava cestujících ?
  2015 - 3,11 cest za den, 34,8% pěšky, 6,6% na kole, 0,6% na motocyklu, 29% autem taxíkem, 28,1% hromadnou dopravou, 5,8 km - průměrná vzdálenost, 0:22:52 - čas strávený na cestě, vice informací viz. průzkum Spokojenost obyvatel s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel Jihlavy 2015 - http://www.jihlava.cz/indikatory-udrzitelneho-rozvoje/d-496531/p1=104067

Hodnota indikátoru:

 

Počet přepravených osob v MHD:

 

2008  15 082 tis. cestujících

2009  13 720 tis. cestujících

2010  13 690 tis. cestujících

2011  13 745 tis. cestujících

2012  13 530 tis. cestujících

2013  13 777 tis. cestujících

2014  13 790 tis. cestujících

2015  13 860 tis. cestujících

2016 14 081 tis. cestujících

 

Sebehodnocení +1

Navzdory nízkým dotacím ze strany města počet cestujících každoročně roste. K většímu nárůstu došlo meziročně mezi roky 2015 -2016 z důvodů podstatného zrychlení MHD v důsledku aplikace preference a zavedení přímých (expresních) linek do průmyslové zóny.

Hodnocení oponenta +1

V posledních letech došlo ke stabilizaci počtu, příp. mírnému růstu cestujících. Pozitivním signálem je zavedení nové noční linky. Pravděpodobně v rámci SUMP by bylo vhodné uvažovat o určitých změnách v koncepci linkového vedení, případně posílení kapacitních možností DP, zejména s ohledem na obsluhu průmyslové zóny.

4.2.2 Jak jsou využívány ekonomické nástroje (mýtné, parkovné, zpoplatněné vjezdy)?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

V centru města fungují placená parkoviště, která provozuje firma Služby města Jihlavy, s.r.o.

http://smj.cz/parkoviste/os-1018.

 

Je vydáno Nařízení města Jihlava č. 2/2014 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města, které vymezuje 5 zón placených stání v centru města a nejbližším okolí

http://jihlava.cz/narizeni-c-2-2014/d-501262/p1=49345 .  

 

Od listopadu 2004 byly zavedeny zóny placených stání v centru města (zóny A, B, C) a od května 2013 se rozšířily o zóny D1 a D2.

Mapa parkovacích zón A, B, C, D1, D2:

http://www.jihlava.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=501264

 

Od května 2017 dojde ke sloučení zón A, B, C, které nově budou tvořit oblast 1. Zóny D1, D2 a část  bývalé zóny C tvoří oblast 2. Současně dojde ke změně cen a podmínek vydání rezidentstkých a předplatitelských parkovacích karet. Nově bude umožněno parkovat po časově omezenou dobu i nerezidentům. V budoucnu se počítá s dalším rozšířením území, kde bude platit režim rezidentstkého parkování.

 • 4.2.E Zavedený systém regulace parkování a dopravy ?
  statutární město Jihlava reguluje parkování v centru města prostřednictvím nařízení o placeném stání. Tato vyhláška je průběžně novelizována.
Sebehodnocení 0

Oblast placeného stání se od roku 2004 příliš nezvětšila. V budoucím období bude třeba reagovat na narůstající počet vozidel v ulicích města důslednější regulací prostřednictvím rozšiřování zón placeného stání a omezování vjezdu vozidel do centra města.

Hodnocení oponenta 0

Souhlasím s hodnocením města. 

4.2.3 Jaké jsou využívány přístupy k integrovanému plánování dopravy a mobility?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Město má zpracovaný:

 

Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Jihlavy

http://www.jihlava.cz/generel-bezbarierove-dopravy-a-bezbarierovych-tras-na-uzemi-mesta-jihlavy/d-386706/p1=50152

 

Generel cyklistické dopravy

http://jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=484243&n=generel-cyklisticke-dopravy-mesta-jihlavy

 

Koncepce parkovacího systému na území širšího centra města.

http://www.jihlava.cz/koncepce-parkovaciho-systemu-na-uzemi-sirsiho-centra-mesta-jihlavy/d-488666/p1=50152

 

Od roku 2009 probíhají práce na novém územním plánu města s přihlédnutím na udržitelnou dopravu.

 

V roce 2017 město zpracuje SUMF a současně se připravuje Plán udržitelné městské mobility (SUMP).

 

Strategický plán rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 má ve své návrhové části kapitolu C2. Zvýšení efektivity systému dopravy, modernizace a rozšíření technické infrastruktury (zdroj: http://www.jihlava.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta-jihlavy/d-500097/p1=72158)

 

V roce 2015 byla ustanovena pracovní skupina pro městkou mobilitu, která na pracovních setkáních, které probíhají 1x za 14 dní, řeší jak aktuální dopravní problémy, tak koncepční otázky rozvoje udržitelné městké mobility.

 • 4.2.C Plán dopravy/udržitelné mobility (či obdobného strategického dokumentu) ?
  Připravuje se tvorba SUMF a SUMP
Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava se dlouhodobě zabývá plánováním v oblasti dopravy s důrazem na trvale udržitelný rozvoj.

Hodnocení oponenta +1

Sebehodnocení odpovídá. Město se snaží plánovat v dlouhodobějším výhledu

4.3 Nízkoemisní vozidla

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Celkové hodnocení oblasti 4.3 Nízkoemisní vozidla
Sebehodnocení +1

MHD v Jihlavě je z 50 % výkonů zajišťována bezemisními vozidly, které přepraví 65 % cestujících. Dalších 30 % výkonů zajišťují nízkoemisní vozidla. Ve městě existuje infrastruktura pro vozidla na CNG. Statutární město Jihlava a organizace jím zřízené dosud nevyužívají vozidla EEV a jejich využití nezohledňují ani při výběrových řízeních.

Hodnocení oponenta +1

Poměrně dobrá situace je ve stavu vozového parku DP Jihlava, kde většina výkonů je zajišťována EEV vozidly a je v provozu také veřejná plnící stanice CNG. Chybí nabíjecí místo pro elektromobily (byť je v přípravě). Využívání environmentálně šetrných vozidel při výběrových řízeních na zajištění služeb pro město zohledněno doposud není.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.3.1 Jakou úlohu hrají environmentálně šetrné vozy v místní MHD?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Městská hromadná doprava

MHD v Jihlavě je zajišťována trolejbusy a autobusy. Trolejbusy se řadí do kategorie bezemisních vozidel. Podíl ujetých km autobusů a trolejbusů v letech 2008 – 2015 je uveden v tabulce, z které vyplývá, že kromě roku 2014 a 2015 je podíl ujetých km v MHD trolejbusy vyšší než u trolejbusů. Podíl cestujících přepravných autobusy a trolejbusy není evidován. Dle průzkumů v MHD z roku 2015 je podíl přepravených cestujících trolejbusy 62 % a autobusy 38 %.

rok

ujeté vozokm

podíl trolejbusů

trolejbusy

autobusy

2008

1 459 tis.

1 360 tis.

52 %

2009

1 453 tis.

1 373 tis.

51 %

2010

1 423 tis.

1 390 tis.

51 %

2011

1 410 tis.

1 410 tis.

50 %

2012

1 411 tis.

1 410 tis.

50 %

2013

1 410 tis.

1 452 tis.

49 %

2014

1 325 tis.

1 707 tis.

44 %

2015

1 361 tis.

1 544 tis.

47 %


2016

1 413 tis.

1 494 tis.

49 %

*) pokles podílu ujetých vozokm u trolejbusů v roce 2010 a 2011 byl způsoben rozhodnutím Rady města o omezení rozsahu provozu MHD od 1. 4. 2010. Výrazný pokles v letech 2014 a 2015 byl způsoben rozsáhlými výlukami, kdy byly zavedeny výlukové autobusové linky, které měly delší trasu než pravidelné linky a částečně nahrazovaly trolejbusy.

V autobusové trakci byly první CNG autobusy, které je možné zařadit do kategorie nízko emisních vozidel, pořízeny v roce 2011. Vývoj počtu autobusů plnících emisní normy Euro je uveden v tabulce. DP Jihlava, a.s. neeviduje podíl výkonů vozidel dle emisních norem. Platí pravidlo, že novější autobusy (které plní vyšší normy EURO) jsou nasazovány na kurzy, které mají největší denní kilometrické proběhy. Starší autobusy jsou naopak nasazovány na krátké posilové kurzy, popř. tvoří zálohu.

rok

počet autobusů

bez normy EURO

EURO 2

EURO 3

EURO 4

EEV* (CNG)

2008

7

2

18

2

0

2009

7

2

18

2

0

2010

7

2

18

2

0

2011

0

2

18

2

4

2012

0

0

17

2

13

2013

0

0

16

2

13

2014

0

0

16

2

13

2015

0

0

16

2

13


2016

0

0

16

2

13

*Enhanced Environmentally Friendly Vehicle

 • 4.3.A Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu objednávaných výkonů v rámci MHD ?
  80

Hodnota indikátoru:

 

Statutární město Jihlava objednává MHD u DP Jihlava. V běžném roce je v průměru 50 % výkonů zajišťováno bezemisními vozidly (trolejbusy) a od roku 2012 cca 30 % výkonů v autobusové trakci nízkoemisními vozidly (CNG autobusy), viz tabulky v popisu

Sebehodnocení 0

Podíl trolejbusů na výkonech MHD se pohybuje okolo 50 %. Ve sledovaném období došlo k nárůstu podílu autobusů na CNG a postupně byla vyřazena vozidla, která plnila emisní normu EURO 2 a nižší.

Hodnocení oponenta +1

Podíl bezemisních a nízkoemisních vozidel je v místní MHD vysoký. Do budoucna je výzvou náhrada části autobusů (zejména ty dožívající starší naftové) za bezemisní vozidla v podobně parciálních trolejbusů, které by mohly obsluhovat ty autobusové linky, které vedou z části pod trolejovým vedením.

4.3.2 Jaký je podíl takových vozů v majetku města nebo organizacích jím zřízených?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

V majetku Statutárního města Jihlavy je jedno vozidlo s pohonem na CNG (v provozu u Městské policie, kde tvoří 10 % vozového parku).

Celkem je v majetku stautárního města Jihlavy 28 vozidel (z toho 10 u Městské policie). Z celkového počtu vozidle jsou 2 vozidla plnící normu EURO 6, resp. EEV.

 

Některé odbory mají k pochůzkám po městě přiděleno služební jízdní kolo, dále mají zaměstnanci možnost využít ke služebním pochůzkám MHD (na základě předchozí žádosti o vydání potřebného počtu papírových nepřestupních jízdenek u příslušného správce cenin odboru)

 • 4.3.B Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu dopravního výkonu vozidel v majetku města a jím zřízených organizací. ?
  11

Hodnota indikátoru:

 

V majetku města je11% vozidel EEV

Sebehodnocení 0

Statutární město Jihlava dosud nevlastní žádné služební vozidlo z kategorie EEV.

Hodnocení oponenta 0

Podíl EEV vozidel není doposud velký, ale je pozitivní, že se začínají ve vozovém parku města a jím zřízených organizací objevovat. Do budoucna lze očekávat další růst.

4.3.3 Jaká je situace ohledně infrastruktury čerpacích stanic pro alternativní pohony (elektřina CNG apod.)?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Na území statutárního města Jihlavy je v provozu jedna veřejná čerpací stanice CNG (od roku 2011), kterou provozuje Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. (provozovatel 17 vozidel na CNG, 13 x autobus, 1x vysokozdvižná pracovní plošina, 3x služební osobní automobil). Denně obslouží 20-30 externích zákazníků. Nabíjecí stanice pro elektromobily se v Jihlavě žádná nenachází.

Sebehodnocení +1

Ve městě funguje čerpací stanice na CNG, kterou provozuje obchodní společnost města (dopravní podnik města Jihlavy, a.s.) a je využívána i externími zákazníky.

Hodnocení oponenta +1

Výhledové zřízení nabíjecí stanice pro elektromobily by bylo žádoucí, nejbližší je až v rámci odpočívky na dálnici D1

4.3.4 Dochází ke zohlednění využívání environmentálně šetrných vozidel při výběrových řízeních na zajištění služeb pro město?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Použití environmentálně šetrných vozidel není, s výjimkou zajištění provozu MHD, součástí podmínek u výběrových řízení na zajišťování služeb pro město.

Sebehodnocení 0

Statutární město Jihlava ve výběrových řízeních tuto oblast nezohledňuje a řídí se pouze platnou legislativou pro výběrová řízení.

Hodnocení oponenta -1

Využívání environmentálně šetrných vozidel při výběrových řízeních na zajištění služeb pro město zohledněno doposud není.

4.4 Bezpečnost silničního provozu

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Celkové hodnocení oblasti 4.4 Bezpečnost silničního provozu
Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava v minulých letech odstranilo většinu nehodových míst a nasvětlilo velké množství přechodů pro chodce. Městská policie zajišťuje preventivní programy, do nichž jsou zapojeni všichni žáci ZŠ.

Hodnocení oponenta +1

Sebehodnocení je v této oblasti realistické, nehodové lokality byly řešeny v minulosti, sledování stavu nehodovosti dlouhodobě probíhá. Ve spolupráci s MP se město věnuje i preventivním programům pro děti.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.4.1 Jaká jsou realizována zklidňující opatření na infrastruktuře (osvětlené a bezpečné přechody pro chodce, ostrůvky, zúžení komunikace)?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Při přípravě komplexních rekonstrukcí komunikací je brán zřetel na zajištění bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, především chodců a cyklistů a jsou uplatnovány prvky zklidňující dopravu.

 

V letech 2008-2016 bylo nasvětleno celkem 70 přechodů pro chodce (viz výše). V rámci bezbariérových úprav Masarykova náměstí v roce 2009 vznikly 3 zvýšené křižovatkové plochy, 5 zvýšených přechodů pro chodce, které tvoří dlouhý zpomalovací práh. Při rekonstrukci ulice Kollárova v roce 2011 byl vytvořen jeden zvýšený přechod. Další zvýšený přechod pro chodce město vybudovalo v roce 2014 u Gymnázia Jihlava. V rámci rekonstrukce ulice Srázná byly vytvořeny 2 zvýšené křižovatkové plochy a jeden zvýšený přechod pro chodce.

 

V rámci nasvětlování přechodů byly některé přechody pro chodce vybaveny ochrannými středními dělícími ostrůvky (v roce 2012 2x přechod před ZS  Havlíčkova, v roce 2013 přechod na ul. Tolstého, v roce 2014 přechody na ul. Havlíčkova, Romana Havelky, S.K. Neumanna,  v roce 2015 přechod na ul. Jiráskova, v roce 2016 přechod na ul. Brněnská)

 

Dalším zklidňujícím opatřením je budování malých okružních křižovatek (v roce 2012 křižovatka Telečská – Sv. Čecha – Pod Příkopem, v roce 2015 křižovata Srázná – Úvoz – Gorkého)

V roce 2014 byl stávající přechod pro chodce na ul. Žižkova v blízskosti ZŠ Seifertova vybaven SSZ. V témže roce byl SSZ vybaven i přechod přes ul. Sokolovská v blízskosti ZŠ Kollárova. V roce 2016 byl SSZ vybaven přechod pro chodce u VŠ Polytechnická Jihlava na ul. Tolstého.

Za sledované období vznikla v rámci revitalizace sídliště Královský vršek v roce 2015 zóna 30.

 • 4.4.B Nehodovost v silniční dopravě ?
  0,2

Hodnota indikátoru:

 

Osob usmrcených/těžce zraněným/lehce zraněných při nehodách; počet srážek s chodcem:

Rok 2008 - 2/10/92; 17

Rok 2009 - 2/6/61; 11

Rok 2010 - 2/5/76; 10

Rok 2011 - 2/8/61; 11

Rok 2012 - 1/14/69; 11

Rok 2013 - 2/7/87; 16

Rok 2014 - 1/8/85; 16

Rok 2015 - 1/9/88; 13

Rok 2016 - 1/6/93; 10

 

Sebehodnocení +1

V Jihlavě se dle sděleni DI Policie ČR nenachází v současné době žádná nehodová lokalita. Statutární město Jihlava každoročně díky nasvětlení přechodů pro chodce zvyšuje bezpečnost zvyšuje bezpečnost na přechodech. Stejně tak se při kompletních rekonstrukcích a v rámci novostaveb komunikací aplikují prvky zklidňující dopravu.

Hodnocení oponenta +1

Počet usmrcených a těžce zraněných stagnuje nebo klesá, stejně tak počet nehod s chodci.

4.4.2 Jak je zajišťována prevence (besedy s Městskou policií, dopravní policií, dopravní hřiště, bezpečné cesty do škol, mimořádná školení řidičů – mimo profesní zkoušky)?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Městská policie Jihlava (MP Jihlava) organizuje pro žáky ZŠ a MŠ preventivní programy v rámci koncepce prevence MP Jihlava, která bylo nově zpracována v roce 2012.  Jedním z témat je i bezpečnost silničního provozu. Všichni žáci prvního stupně všech jihlavských ZŠ absolvují preventivní program zaměřený na bezpečnost silničního provozu.

Na začátku září jsou žáči I. tříd MP Jihlava poučeni o bezpečnosti silničního provozu. Ve druhém pololetí I. ročníku ZŠ MP Jihlava pořádá pro žáky I. tříd ZŠ praktické ukázky bezpečného dopravního chování v terénu (na frekventovaném přechodu poblíž dotčené ZŠ) v délce jedné vyučovací hodiny v rozsahu jedné vyučovací hodiny.

MP Jihlava dále zajišťuje v ranních hodinách před začátkem vyučování u frekventovaných přechodů dozor a v rámci tohoto dozoru působí pozitivně ve vztahu k prevenci a dopravní výchově, kdy pomáhá dětem při přeházení.

Od roku 2012 je MP Jihlava každoročně pořádána akce „Bezpečně na cyklostezce“. Cílem této akce je zvýšit bezpečnost na cyklostezkách, zvláště pak v místech, kde se mohou pohybovat také chodci. Tato akce se koná zpravidla v 5 termínech během celé cyklistické sezóny.

Plakáty na akci “Bezpečně na cyklostezce” z let 2013-2015

http://jihlava.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=495579

http://jihlava.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=501969

http://jihlava.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=507786

V Jihlavě se nachází Dětské dopravní hřiště, které je umístěno v údolí řeky Jihlávky poblíž centra města. Dopravní hřiště organizačně spadá pod ZS a MŠ Nad Plovárnou, která zajišťuje jeho provoz. V učebně dopravního hřiště probíhá dopravní výchova pro žáky 4. tříd jihlavských a mimo jihlavských ZŠ. Hřiště se rozprostírá na ploše více cca 1 ha a je volně přístupné veřejnosti. Každoročně jsou zde mimo hodin dopravní výchovy pořádány soutěže ve spolupráci s organizací BESIP, na jejichž pořádání se spolupodílí úhradou nákladů na cestovné, občerstvení a ceny pro vítěze, popř. drobné dárky pro všechny zúčastněné Odbor dopravy Magistrátu města Jihlavy. Výše příspěvku činila v roce 2009 - 25 000 Kč; 2010 - 11 000 Kč, 2011 - 3 000 Kč; 2012 – 11 000 Kč; 2013 – 10 000 Kč; 2014 – 16 000 Kč; 2015 – 21 000 Kč; 2016 - 17 000 Kč.

V rámci Evropského týdne mobility je každoročně pořádána ZŠ a MŠ Nad Plovárnou ve spolupráci se statutárním městem Jihlavou na Dopravním hřišti soutěž pro žáky 2. – 3. tříd ZŠ soutěž „DO PŘÍRODY KOLO-PĚŠKY“.

Statutární město Jihlava má v plánu Dětské dopravní hřiště modernizovat a rekonstruovat, tak, aby odpovídalo současným požadavkům a nárokům na dopravní výchovu.

http://www.autoskolamusil.cz/polygon/index.php

 • 4.4.A Žáci I. stupně ZŠ zapojení do preventivních programů bezpečnosti dopravy. ?
  100%
Sebehodnocení +1

V Jihlavě jsou všichni žáci zapojení do preventivních programů MP Jihlava a současně MP Jihlava pořádá každoročně řadu preventivně - bezpečnostních akcí

Hodnocení oponenta +1

Ve spolupráci s MP probíhá poměrně dost akcí.

4.4.3 Existuje pasport problémových míst na dopravní infrastruktuře?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Problémová (nehodová) místa se řeší ve spolupráci s DI Policie ČR a s Městskou policií.

Statutární město Jihlava nemá zpracovaný vlastní pasport problémových míst na dopravní infrastruktuře.

Statutární město k posuzování problémových míst využívá aplikaci Geografický informační systém Ministerstva dopravy – Jednotnou dopravní vektorovou mapu http://www.jdvm.cz/.

Řada problémových míst byla odstraněna díky nasvětlení přechodů pro chodce (viz  výše).

V roce 2014 bylo odstraněno nehodové místo na křižovatce u Tří věžiček (silnice I/38, silnice III/3525) a MK, která byla přestavěna na křižovatku vybavenou SSZ.

V roce 2016 bylo odstraněno další nehodové místo u přechodu na ul. Brněnská u Psychiatrické nemocnice.

Díky těmto opatřením se v Jihlavě nenachází žádné výrazně nebezpečné místo, kde by docházelo opakovaně k dopravním nehodám s vážnými osobními následky.

Díky pravidelným průzkumům máme zaznamenána problémová místa (od veřejnosti). Jde o

chybějící přechody pro chodce, osvětlené křižovatky, chybějící chodníky, rušné křižovatky apod. Tato data jsou poté vyhodnocena v pracovní skupině, kde jsou zástupci Odboru dopravy, Městské policie a Police ČR. Vznikne tak soubor míst, která se pak postupně napravují. V současné době je již 60% rizikových míst odstraněno. Zjištěné požadavky občanů na krizová místa jsou vyřešena. U dalších míst dochází k uvádění do souladu se současnými technickými a právními předpisy.

Policií ČR jsou sledovány dopravní nehody, kde došlo k usmrcení. Následně dopravní inženýr posuzuje místo dopravní nehody a případně navrhne opatření ke zlepšení BESIPu a to předává vlastníku pozemní komunikace.

 • 4.4.C Odstranění krizových nehodových míst ?
  100

Hodnota indikátoru:

 

V Jihlavě se nenachází žádné výrazně rizikové a nehodové místo, kde by opakovaně docházelo k vážným nehodám s osobními následky všechna riziková a nehodová místa byla odstraněna v předchozích letech (před rokem 2008).

Sebehodnocení +1

V Jihlavě se díky opatřením provedeným v posledních 15 letech podařilo odstranit všechna nehodová místa a nadále pokračující práce na odstranění dalších lokalit, které by mohly být potenciálně nehodové.

Hodnocení oponenta +1

Souhlas s hodnocením města.

4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Celkové hodnocení oblasti 4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Sebehodnocení 0

Statutární město Jihlava se zabývá problematikou vlivu dopravy na životní prostředí a podporuje myšlenky udržitelných forem dopravy, což je deklarováno ve strategických dokumentech města.

Hodnocení oponenta 0

Hodnocení bych aktuálně navrhl mezi 0 a +1 - jakmile bude zpracován SUMF/P bude možné v blízké budoucnosti hodnocení zlepšit. Velmi pozitivní fakt je průběžné ověřování dopadu investičních akcí v dopravě na dopravní toky pomocí dopravního modelu.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.5.1 Existuje plán dopravy a byl podroben vyhodnocení vlivů na životní prostředí?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Statutární město Jihlava nemá prozatím zpracovaný plán dopravy. Oblast dopravy je ovšem součástí jiných strategických dokumentů, především Strategického plánu rozvoje města, který byl podroben hodnocení SEA.

http://jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=500097&n=strategicky-plan-rozvoje-mesta-jihlavy

Ve stávajícím územním plánu z roku 2001 jsou vymezeny strategické rozvojové plochy pro dopravní infrastrukturu stejně jako tomu bude v novém územním plánnu, který se připravuje od roku 2009 a jeho schválení se předpokládá v letošním v letošním roce (2017). Nový územní plán byl podroben hodnocení SEA.

Statutární město Jihlava připravuje zpracování SUMP, resp. SUMF (viz  výše)

Přepokládaný harmonogram tvorby SUMP:

Dokončení analytické části 11/2017

Dokončení návrhové části 6/2018

Dokončení hodnocení SEA 11/2018

Schválení zastupitelstvem 12/2018

 • 4.5.A Hodnocení Strategického plánu dopravy/udržitelné mobility podle vlivu na ŽP a zdraví ?
  ANO
Sebehodnocení 0

Statutární město Jihlava v uplynulém období nepracovalo na zpracovávání plánu dopravy a hodnocení jeho vlivu na životní prostředí.

Hodnocení oponenta 0

Souhlas s hodnocením, pozitivní je fakt, že město připravuje rámec pro plán udržitelné mobility.

4.5.2 Vyhodnocuje město zatížení životního prostředí dopravou?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Statutární město Jihlava vyhodnocuje zatížení dopravou pomocí dopravního modelu, který má zpracovaný. V rámci realizace každé větší dopravní stavby jsou na základě požadavků KHS Kraje Vysočina hodnoceny dopady stavby na hlukovou zátěž obyvatel.

Sebehodnocení 0

Statutární město Jihlava v rámci chystaných investičních akcí v oblasti dopravy přihlíží i k hodnocení jejich vlivu na životní prostředí.

Hodnocení oponenta +1

Ověření dopadu investičních akcí v dopravě na dopravní toky pomocí modelu ani dopady staveb na hlukovou zátěž obyvatel zdaleka nevyhodnocují všechna města, i větší než je Jihlava.

4.5.3 Jaká je časová představa o řešení dopravních problémů např. v revizi akčního plánu nebo strategie?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Strategický plán rozvoje města je zpracován do roku 2020 a je předpoklad jeho aktualizace v 5 letých cyklech.  SUMP se bude teprve zpracovávat.

 • 4.5.B Opatření ke snížení zátěže z dopravy ve vazbě na strategické dokumenty obce. ?
  ANO
Sebehodnocení 0

Statutární město Jihlava pravidelně aktualizuje strategické dokumenty.

Hodnocení oponenta 0

V závislosti na zpracování a schválení SUMF/P bude možné výhledově hodnocení zvýšit.

5 Zdraví

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ne

Audit města je zpracován velmi dobře, je sestaven podle požadovaného formuláře. Uvedené informace jsou doplněny odkazy na přílohy a na webové stránky. V některých kapitolách jsou uplatněny drobné připomínky, ale nejedná se o žádné zásadní nedostatky.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano

Ano, audit je kompletní a je veden snahou poskytnout relevantní a komplexní odpovědi na všechny návodné otázky.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano

Ano, audit využívá povinné i doporučené indikátory a podle nich hodnotí situaci a vývoj ve městě.

Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky
 • zkušenosti, osobní nasazení a zájem managementu Zdravého města
 • kredit a důvěryhodnost města v rámci NSZM
 • prohlubující se spolupráce v rámci odborů Městského úřadu
 • politická podpora Zdravému městu
 • dlouhodobá kontinuální strategie Zdravého města vč. opakovaně hodnoceného a aktualizovaného Zdravotního plánu města
 • intenzivní a prohlubující se spolupráce s nevládními i vládními organizacemi a s odborníky v oblasti zdraví a životního stylu
 • zohlednění demografického vývoje a široká nabídka činností, aktivit i projektů podporující zdravé stárnutí
 • široké spektrum akcí a aktivit podpory zdraví, osvětové kampaně, dlouhodobá existence dotačního programu Zdravé město a MA21
 • opakující se Analýzy zdravotního stavu obyvatel města Jihlavy a zejména jeho vyhodnocování a snaha o zlepšení těch ukazatelů, u nichž není vývoj dobrý

 

VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky
 • nezapojování ekonomicky silných parnterů (firem) do podpory zdraví a preventivních aktivit ve městě
 • poměrně nízká finanční podpora z dotačního programu, a to jak celkvá, tak i na realizaci jednotlivých projektů, zejména těch, které probíhají celoročně
 • neexistence dlouhodobého (několik trvajícího) programu zaměřeného na největší prioritu(y) v oblasti zdraví a životního stylu
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti
 • zázemí Národní sítě zdravých měst
 • podpora ze strany spolupracujících organizací a partnerů
 • postupně se zlepšující ukazatele zdraví
 • možnost využít rozšiřující se základnu tipů dobré praxe z různých zdrojů
 • možnosti využití dotací z různých zdrojů
 • přirozený a poměrně velký zájem občanů o zdraví
 • zdraví je průřezové téma – zlepšení v ostatních oblastech má kladný vliv na veřejné zdraví
 • téma zdraví je mediálně atraktivní
 • ekonomický tlak může vést k většímu zájmu o zdraví
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby
 • demografický vývoj, tj.stárnutí populace, se všemi zdravotními, sociálními a ekonomickými dopady v budoucnosti
 • hospodářská nestabilita a nedostatek financí pro rozvoj města, pro rozvoj zdravotních služeb ve městě i pro aktivity podpory zdraví
 • zvýšení podílu sociálně slabého a vyloučeného obyvatelstva se slabým zájmem o zdraví
 • politická nestabilita
 • extremismus a xenofobní nálady určité části veřejnosti
 • trvalá a ze strany města těžko ovlivnitelná hrozba mimořádných situací s výrazným negativním dopadem na zdraví obyvatel (pandemie nebo epidemie infekcí, přírodní jevy)
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele

Město Jihlava vyvíjí dlouhodobě cílevědomou snahu o zlepšování v oblasti tvorby podmínek pro zdraví občanů města a může se pochlubit řadou nesporných úspěchů. Silnou stránkou je práce s veřejností vč. opakujících se veřejných fór a nabídka různých aktivit podpory zdraví pro občany všech věkových kategorií. To vyplývá z předložené zprávy i z přiložených dokumentů. Důležitá je i pravidelná práce se strategickými dokumenty, kde dochází k pravidelnému vyhodnocování úspěšnosti plnění a jejich aktualizaci. Každý dokument strategického plánování má v Jihlavě nastavené poměrně jasné a měřitelné indikátory plnění a další atributy umožňující jednoznačné vyhodnocení.

Ve městě jsou pravidelně aktualizovany Analýzy zdravotního stavu, na které navazouje odborná interpretace a z ní vycházejí priority strategického plánování zacílené na potřeby města. Ve městě dlouhodobě pracuje komise  PZM a MA 21, na vysoké úrovni je spolupráce s dalšími institucemi i odborníky, kteří se podílejí na přípravě, realizaci i hodnocení strategických dokumentů i konkrétních akcí a kampaní. Město organizuje i se podílí na spoustě preventivních aktivit a akcí, důležitá je i jejich podpora z grantového programu Zdravého město a MA21. Zde je žádoucí, aby se v jeho rámci zvýšila jak celková podpora, tak i podpora jednotlivých efekt přinášejících projektů.


Hodnotící výrok
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek



Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Celkové hodnocení oblasti 5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Sebehodnocení +1

Město má zpracovaný Zdravotní plán města Jihlavy na základě analýzy zdravotního stavu obyvatel.

Při zpracování a aktualizaci dalších strategických dokumentů, oborových koncepcí apod. jsou zahrnovány výsledky analýzy Zdravotního stavu obyvatel a místní cíle ze Zdravotního plánu. 

Hodnocení oponenta +1

Jihlava má zpracované všechny potřebné strategické dokumenty, vč. Zdravotního plánu města, které vycházejí z opakovaně zpracovávané analýzy a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města. Zdravotní hlediska jsou do plánování a rozhodování na úrovni města poměrně dobře a kvalitně využívána a integrována. Doporučuji pouze zvýšit finanční podporu v uvedeném dotačním programu (celkovou i na jednotlivé projekty).

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
5.1.1 Dochází k systematickému plánování zdravotních služeb v souvislosti s problémy zdraví obyvatel ve městě?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Statutární město Jihlava se zabývá systematickým plánováním a analyzováním zdravotních služeb a zohledňuje při tom také podněty vzešlé z veřejných fór a komunitního plánování.

Statutární město Jihlavy analyzuje zdravotní stav obyvatel 

- Analýza zdravotního stavu obyvatel města Jihalvy I. a II. část, zpracována v roce 2010 a v roce 2014 (https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=486440https://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062);

- Analýza zdravotního stavu obyvatel Jihlavy - prosinec 2016 (https://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062).

a zpracovává Zdravotní plán města Jihlavy

- Zdravotní plán města Jihlavy na roky 2012 - 2014 (https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=493051);

(dokument projednán a schválen na 14. zasedání Zastupitelstva města Jihlavy, konaného dne 11. 12. 2012, usnesení č. 670/12-ZM)

- Zdravotní plán města Jihlavy na roky 2015 - 2017 (https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=509333)

(Zdravotní plán města Jihlavy na roky 2015 - 2017 včetně aktualizované Analýzy zdravotního stavu obyvatel města Jihlavy II. část z roku 2014 byl projednán a schválen na 6. zasedání Zastupitelstva města Jihlavy dne 16. června 2015, usnesení č. 261/15-ZM)

Na přelomu 2017/2018 připravujeme vyhodnocení Zdravotního plánu 2015 - 2017 a nový Zdravotní plán na další roky. Při zpracování nového Zdravotního plánu budeme vycházet  z nově zpracované Analýzy zdravotního stavu obyvatel - prosinec 2016.

Ve sledovaném období vznikla Komise PZM a MA21. Někteří členové Komise PZM a MA21 se v rámci svých profesí zabývají přímou podprou zdraví obyvatel a jsou velkým přínosem při plánování aktivit města v této tématice - MUDr. Roman Peschout, Nemocnice Jihlava, zástupce primáře Gynekologicko-porodnického oddělení, zastupitel; Ing. Milan Brychta - ředitel Odboru hygieny obecné a komunální, Krajská hygienická stanice kraje Vysočina; Jan Hofman, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, vedoucí pracoviště Jihlava, zástupce centra hygienických laboratoří pro pracoviště Jihlava.

Více informací o složení a činnosti Komise PZM a MA21 na webu Zdravého města - http://www.jihlava.cz/komise-pzm-a-ma21/ds-56274/p1=106089

Zdravé město Jihlava spolupracovalo při vyhodnocování a aktualilzaci Zdravotního plánu s odbornými partnery z oblasti zdravotnictví a souvisejících služeb - odbor sociálních věcí, odbor školství, kultury a tělovýchovy MMJ, Krajským úřadem - odbor zdrvotnictví, koordinátorkou Zdravého kraje Vysočina, Nemocnicí Jihlava, Státním zdrvotním ústavem. MZ ČR, Zdravou Vysočinou, Krajskou hygienickou komorou, Oblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava, VZP ČR, Zdravá škola ZŠ Březinova apod.

Při zpracování a aktualizaci dalších strategických dokumentů, oborových koncepcí apod. jsou zahrnovány výsledky analýzy Zdravotního stavu obyvatel a místní cíle ze Zdravotního plánu. 

Ve Strategickém plánu rozvoje města Jihlavy do r. 2020 jsou 4 prioritní oblasti, tématem zdraví se zabývá Prioritní oblast B – Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost.

Specifický cíl: B2. Zvýšení povědomí občanů města o zdravém životním stylu a významu prevence
Opatření: B2.1 Rozšířit a efektivně koordinovat programy prevence zaměřené na osoby ohrožené sociálním vyloučením, děti a mládež
Opatření: B2.2 Naplňovat a pravidelně aktualizovat Plán zdraví a kvality života
Opatření: B2.3 Podporovat zviditelnění národních a mezinárodních zdravotnických kongresů konaných v Jihlavě

http://www.jihlava.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta-jihlavy/d-500097/p1=72158

Ve 2. polovině roku 2017 bude aktualizován Strategický plán města. V rámci aktualilzace budou zohledněny všechny aktuální analytické a strategické dokumnety města včetně auditu udržitelného rozvoje, analýzy zdravotního stavu obyvatel Jihlavy a Zdravotního plánu města Jihlavy.

V Územním plánu města Jihlavy jsou respektovány cíle stanovené relevantními strategickými dokumenty. Navrhované lokality územního plánu budoucího rozvoje lze považovat z hlediska životního prostředí a vlivu veřejného zdraví za akceptovatelné.

http://www.jihlava.cz/tvorba-integrovaneho-planu-rozvoje-uzemi/ds-55843/p1=89765

Komunitní plán sociálních služeb byl schválen v červnu 2016 - http://www.jihlava.cz/komunitni-planovani-ve-meste-jihlave/d-333816/p1=80511

Před jeho projednáním v Zasupitelstvu města Jihavy bylo statutární město Jihlava uspořádalo veřejnou diskusi - http://www.jihlava.cz/pozvanka-k-setkani-nad-komunitnim-planem-socialnich-sluzeb/d-512896

Zdravé město Jihlava má nastaven od roku 2013 dotační program, který podoruje společensky prospěšné aktivity otevřené veřejnosti, které: propagují Zdravé město Jihlava, MA21, uplatňují principy trvale udržitelného života, podporují toleranci a snižováni předsudků, posilují pocit sounáležitosti s městem, posilují zapojování občanů do veřejného života, propagují zásady zdravého životního stylu, vytvářejí podmínky pro volnočasové aktivity a mládeže na tvorbě programů, jsou součástí kampaní Zdravého města, navazují na Problémy definované na Fórech Zdravého města či další veřejné diskuse a neposlední řadě navazují na Zdravotní plán města Jihlavy a Audit udržitelného rozvoje.

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO, plánování zdravotních a souvisejících služeb probíhá na základě průběžných analýz zdravotního stavu obyvatel Jihlavy a na základě veřejných diskusí s obyvateli města (např. Fórum ZM, Fórum mladých apod.).
 • 5.1.C Kompetence města (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel ?
  Členové Komise PZM a MA21, partnerské organizace ve městě zabývající se zdravotnictvím a souvisejícími službami
Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava má zpracovaný Zdravotní plán města Jihlavy a průběžně analyzuje zdravoní stav obyvatel. Výsledky analýz zohledňuje při plánování a rozhodování o dalším rozvoji města.

Hodnocení oponenta +1

Město Jihlava disponuje základními a potřebnými strategickými dokumenty, které jsou vytvářeny na základě pravidelně se opakující se analýzy a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města, a které jsou pravidelně vyhodnocovány a aktualizovány. Strategické dokumenty jsou pro veřejnost snadno dohledatelné na webových stránkách města. Zdravotní plán města byl vč. Analýzy zdravotního stavu obyvatel města Jihlavy schválen zastupitelstvem města. Jeho vyhodnocení se připravuje a proběhne na přelomu 2017/2018.

Velkým pozitivem je existence, funkčnost a zejména velmi komplexní složení Komise PZM a MA21a spolupráce s mnohými státními, veřejnými i neziskovými organizacemi.

 

5.1.2 Zabývá se město zdravím a dopadem na zdraví ve svých strategiích?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Na magistrátu města Jihlavy (MMJ) neexistuje odbor, který by se výhradně zabýval řešením problematiky zdraví obyvatel. Toto téma je součástí Projektu Zdravého města a MA21, jehož agenda spadá od roku 2015 pod Kancelář primátora (pozn. pan primátor je politikem Zdravého města a MA21) a částečně pod odbor sociálních věcí.

Problémy města v oblasti zdraví a prevence nemocí byly identifikovány v rámci Analýzy zdravotního stavu obyvatel města Jihlavy I. a II. část, zpracovaných v roce 2010 a v r. 2014. Z předložené analýzy zdravotního stavu jasně vyplývá, že řada onemocnění a jiných poruch zdraví je preventabilní, tzn. že řadě onemocnění se dá předejít úplně nebo alespoň včas rozpoznat a zmírnit závažnost nemoci účinnou a včasnou prevencí. V původní analýze je řada dat zpracována na úrovni Kraje Vysočina, což částečně zkresluje data o městě. Pro bližší identifikace dat jsme nechali zpracovat analýzu na úrovni ORP Jihlava, což nám přináší přesnější informace o našem městě - Analýza zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, prosinec 2016, zpracováno Národní sítí podpory zdraví

V rámci PZM a MA21 byly zpracovány Zdravotní plány města Jihlavy:

Zdravotní plán města Jihlavy na roky 2012 - 2014

Zdravotní plán města Jihlavy na roky 2015 - 2017

Město se ve spolupráci s Komisí PZM a MA21 a dalšími partnery v těchto a dalších strategických dokumentech zabývá zdravím a dopadem na zdraví, vč. potřebných opatření v oblasti podpory a ochrany zdraví a prevence nemocí.Na přelomu 2017/2018 připravuje vyhodnocení Zdravotního plánu 2015 - 2017 a nový Zdravotní plán na další roky. Při zpracování nového Zdravotního plánu bude vycházet  z nově zpracované Analýzy zdravotního stavu obyvatel - prosinec 2016.

Každoročně je problematika zdraví a zdravotních služeb řešena s mládeží na Fóru mladých aneb Desatero problémů města Jihlavy očima mladých, příklady definovaných "problémů" z oblasti zdraví - nekuřácké prostory, oprava dětských hřišť, podpora malých sportů, více obchodů se zdravou výživou, zlepšit obědy ve školních jídelnách, více otevřených sportovišť a školních hřišť ve volném čase, delší veřejné bruslení, dokončení cyklostezek apod.

a na Fóru Zdravého města a MA21 aneb Desatero problémů města Jihlavy očima veřejnosti, příklady definovaných "problémů" z oblasti zdraví - stravování dětí s bezlepkovou dietou, podpora nekuřáckých restaurací, výchova dětí ke zdravému životnímu stylu, vytvoření venkovních sportovišť, nepřetržitý provoz pohotovostních služeb, podpora primární a sekundární prevence, problematika obézních dětí apod.  

Stav řešení problémů je zpracován v Plánu zdraví a kvality života (PZKŽ) a Plánu zdraví a kvality života mládeže (PZKŽM) pro příslušné roky.

http://www.jihlava.cz/plan-zdravi-a-kvality-zivota/ds-55052/p1=104064

V rámci řešení výše zmíněných problémů probíhá pravidelná komunikace zástupců vedení města a příslušnými úředníky s odborníky v oblasti zdraví.

Aalborgské závazky byly přijaty na 3. zasedání Zastupitelstva města Jihlavy, konaného dne 10. 2. 2015, usnesení č. 55/15-ZM. V kapitole 7. Místní akce pro zdraví se zavazujeme pořádat osvětové kampně a naplňovat Zdravotní plán města Jihlavy - více viz. závazky http://www.jihlava.cz/aalborgske-zavazky/d-513843/p1=104036

Od roku 2008 je každoročně zpracováván Plán zlepšování, kde jsou pro příslušné roky popisovány jak kroky vedoucí k zlepšování MA21 globálně tak i v oblasti podpory zdraví - osvětové kampaně, analýzy, plánování, spolupráce s partnery apod.

http://www.jihlava.cz/strategicke-dokumenty/ms-104060/p1=104060

Komunitní plán sociálních služeb byl schválen v červnu 2016 - http://www.jihlava.cz/komunitni-planovani-ve-meste-jihlave/d-333816/p1=80511

Ve Strategickém plánu rozvoje města Jihlavy do r. 2020 jsou 4 prioritní oblasti, tématem zdraví se zabývá Prioritní oblast B – Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost.

Specifický cíl: B2. Zvýšení povědomí občanů města o zdravém životním stylu a významu prevence
Opatření: B2.1 Rozšířit a efektivně koordinovat programy prevence zaměřené na osoby ohrožené sociálním vyloučením, děti a mládež
Opatření: B2.2 Naplňovat a pravidelně aktualizovat Plán zdraví a kvality života (PZKŽ)
Opatření: B2.3 Podporovat zviditelnění národních a mezinárodních zdravotnických kongresů konaných v Jihlavě

K těmto opatřením jsou nastaveny ve Strategickém plánu indikátory:

(údaje jsou uvedeny za rok 2016)

Počet konaných besed zaměřených na cílovou skupinu: 5 (MŠ, ZŠ, SŠ, senioři a další)   

Počet účastníků preventivních programů: 6000 účastníků

Počet článků a prezentací informujících o kampaních: 10

Počet veřejných projednání v rámci přípravy PZKŽ: 2

Počet článků a prezentací informujících o PZKŽ: 9 (5 článů, 2 prezentace, 2 videa)

http://www.jihlava.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta-jihlavy/d-500097/p1=72158

Ve 2. polovině roku 2017 bude aktualizován Strategický plán města. V rámci aktualilzace budou zohledněny všechny aktuální analytické a strategické dokumnety města včetně auditu udržitelného rozvoje, analýzy zdravotního stavu obyvatel Jihlavy a Zdravotního plánu města Jihlavy.

 

 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  V přijatých a schválených strategiích města a při hodnocení projektů v rámci dotačního programu Projektu Zdravé město a MA21 a ev. při podpoře zdraví a zdravého životního stylu v jiných dotačních programech města jsou jako základní kritéria zvoleny indikátory týkající se zdraví, dopadů na zdraví a dopadů na životní styl obyvatel města. Konkrétně viz příslušné strategie a dotační programy.
Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava se ve svých strategiích zabývá zdravím a dopadem na zdraví.

 

 

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města, město Jihlava se dlouhodobě zabývá zdravím a dopadem na zdraví ve svých strategických dokumentech a v návaznosti na ně i v dotačních programech, ve kterých podporuje zdraví, zdravý životní styl, pohybovou aktivitu a životní pohodu. Situace se navíc stále zlepšuje.

5.1.3 Má město zpracován přímo Zdravotní plán města?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Ano. Zdravotní plán města Jihlavy představuje důležitou součást strategické dokumentace města. Jedná se o odborný dokument (koncepci), jehož cílem je nastavit základní systémový rámec v oblasti podpory zdraví obyvatel. Zdravotní plán navazuje na mezinárodní dokumenty Světové zdravotnické organizace Zdraví 21 a Zdraví 2020. Zpracování prvního Zdravotního plánu města Jihlavy na r. 2012 – 2014 předcházela Analýza zdravotního stavu obyvatel města jihlavy, kterou zpracovalo o. s. Zdravá Vysočina. Byl prověřen zdravotní stav obyvatel města Jihlavy (délka života, nemocnost, úmrtnost apod.).  Pro analýzu byly využity zdravotní indikátory, pro něž poskytly data ČSÚ a ÚZIS.

Zdravotní plán města Jihlavy na roky 2015 – 2017 byl zpracován na základě aktualizované Analýzy zdravotního stavu obyvatelstva z roku 2014 a vyhodnocení stávajícího Zdravotního plánu města Jihlavy (viz. priloha-3-zdravotni-plan-mesta-plneni.pptx) . Aktualizaci analýzy zajistil MUDr. Miloslav Kodl a navazuje na původní Analýzu zdravotního stavu obyvatelstva města Jihlavy z r. 2010. 

http://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062

Na přelomu roku 2017/2018 připravujeme vyhodnocení Zdravotního plánu města Jihlavy na roky 2015 - 2017 a aktualizaci dle nové metodiky tvorby ZP a na základě nové Analýzy zdravotního stavu obyvatelstva z prosince 2016.Do tohoto procesu budou opět zapojeni partneři z oblasti zdravotních a souvisejících služeb ve městě.

 

 

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO, plánování zdravotních a souvisejících služeb probíhá na základě průběžných analýz zdravotního stavu obyvatel Jihlavy a na základě veřejných diskusí s obyvateli města (např. Fórum ZM, Fórum mladých apod.).
 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  V přijatých a schválených strategiích města a při hodnocení projektů v rámci dotačního programu Projektu Zdravé město a MA21 a ev. při podpoře zdraví a zdravého životního stylu v jiných dotačních programech města jsou jako základní kritéria zvoleny indikátory týkající se zdraví, dopadů na zdraví a dopadů na životní styl obyvatel města. Konkrétně viz příslušné strategie a dotační programy.
Sebehodnocení +2

V rámci hodnoceného období byl analyzován zdravotní stav obyvatel a zpracován Zdravotní plán města Jihlavy.

Hodnocení oponenta +2

Město Jihlava má Zdravotní plán, který je v souladu s rámcovými cíli Programu a Národní strategie Zdraví 2020 a Zdraví 21. Zdravotní plán vychází z opakovaně prováděných Analýz zdravotního stavu obyvatel města a veřejných diskuzí a je pravidelně vyhodnocován a aktualizován.

5.1.4 Má municipalita vlastní dotační program na podporu aktivit Zdraví 21 / Zdraví 2020?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Zdravé město Jihlava má nastaven od roku 2013 dotační program, který podoruje společensky prospěšné aktivity otevřené veřejnosti, které: propagují Zdravé město Jihlava, MA21, uplatňují principy trvale udržitelného života, podporují toleranci a snižováni předsudků, posilují pocit sounáležitosti s městem, posilují zapojování občanů do veřejného života, propagují zásady zdravého životního stylu, vytvářejí podmínky pro volnočasové aktivity a mládeže na tvorbě programů, jsou součástí kampaní Zdravého města, navazují na Problémy definované na Fórech Zdravého města či další veřejné diskuse a neposlední řadě navazují na Zdravotní plán města Jihlavy a Audit udržitelného rozvoje.

Výzvu na poskytování dotací vyhlašuje statutární město Jihlava. Dotace schvaluje Rada města Jihlavy na návrh Komise PZM a MA21.

Na jeden projekt lze přispět maximální částkou 20 000 Kč.

V letech 2013 - 2015 statutární město Jihlava vyčlenilo z rozpočtu města 200 000 Kč na dotace v rámci PZM a MA21.

V roce 2016 došlo k navýšení alokace na 300 000 Kč. Se stejnou částkou je počítáno na rok 2017.

V r. 2015 město rozdělilo 197 000 Kč na projekty, kterých se zúčastnilo cca 1770 osob.

V roce 2016 bylo rozděleno celkem 295 866 Kč mezi 18 projektů, do projektů bylo zapojeno cca 3 500 osob na 80 akcích a aktivitách (přednášky, besedy, kurzy první pomoci, pohybové, osvětové aktivity apod.)

Pravidla pro poskytování dotace ze statutárního města Jihlavy v rámci PZM a MA21, Výzva k podávání žádostí a seznamy podpořených projektů za jednotlivé roky jsou k nalezení na webu Zdravého města - 

http://www.jihlava.cz/dotacni-program-projektu-zdrave-mesto-a-ma21/ds-55072/p1=89149

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO, plánování zdravotních a souvisejících služeb probíhá na základě průběžných analýz zdravotního stavu obyvatel Jihlavy a na základě veřejných diskusí s obyvateli města (např. Fórum ZM, Fórum mladých apod.).
 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  V přijatých a schválených strategiích města a při hodnocení projektů v rámci dotačního programu Projektu Zdravé město a MA21 a ev. při podpoře zdraví a zdravého životního stylu v jiných dotačních programech města jsou jako základní kritéria zvoleny indikátory týkající se zdraví, dopadů na zdraví a dopadů na životní styl obyvatel města. Konkrétně viz příslušné strategie a dotační programy.
Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava od roku 2013 pravidelně vyčleňuje z rozpočtu města finanční prostředky na dotace v rámci PZM a MA21. Tato částka se v roce 2016 navýšila z 200 tis. Kč na 300 tis. Kč.

Hodnocení oponenta +1

Systém grantové, dotační podpory ze strany města na realizaci projektů pro oblast zdraví, podpory zdraví a životního stylu, MA 21 apod. je ve městě Jihlavě již dlouhodobě nastaven a je stabilní a funkční, což lze hodnotit velmi kladně. Za stávající situace se pouze doporučuje zvážit navýšení jak celkových finančních prostředků (např. na 500 tis. Kč), tak i podporu jednotlivých projektů (např. max. na 50 tis. Kč), zvláště u projektů, které jsou realizovány celoročně.

5.1.5 Plní a vyhodnocuje municipalita vybrané cíle Zdraví 21 / Zdraví 2020?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Statutární město Jihlava plní prostřednictvím aktivit a projektů (vlastních - převážně osvětových; partnerských organizací - podpořených v rámci dotací) a vyhodnocuje vybrané cíle Zdraví 21 / Zdraví 2020. Některé projekty jsou podpořeny z dotace v rámci PZM a MA21.

V Pravidlech pro poskytování dotací v rámci PZM a MA21 je Zdravotní plán přímo uveden jako jeden z výchozích strategických dokumentů. Žadatelé o dotaci v rámci PZM a MA21 ve své žádosti uvádějí vazbu na Zdravotní plán. Tato změna byla do Pravidel pro poskytování dotací v rámci PZM a MA21 zanesena na základě podnětů Komise PZM a MA21 a schválena ve Výzvě  k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Jihlavy v rámci PZM a MA21 na rok 2017. V rámci vyhodnocení Zdravotního plánu na roky 2015 - 2017 bude možno úvést konkrétní příklady podpory projektů z dotace v rámci PZM a MA21 v návaznosti na Zdravotní plán města Jihlavy.

Na přelomu roku 2017/2018 připravujeme vyhodnocení současného Zdravotního plánu a v roce 2018 přípravu Zdravotního plánu dle nové metodiky.

Prioritní oblasti Národní strategie Zdraví 2020 a cíle Zdraví 21 jsou provázány do realizace Zdravotního plánu města Jihlavy, který má 7 priorit a 16 místních cílů.

Na všech tématech statutární město Jihlava spolupracuje s partnery PZM a MA21:

CÍL 1: Zdraví mladých (prioritní oblast 1. Zdraví 2020, cíl 4 Zdraví 21)

CÍL 2: Zdravé stárnutí (prioritní oblast 1. Zdraví 2020, cíl 5 Zdraví 21)

CÍL 3: Snížení výskytu poranění způsobených násilím a úrazy (prioritní oblast 2. Zdraví 2020, Cíl 8 Zdraví 21)

CÍL 4: Zdravější životní styl (prioritní oblast 4. Zdraví 2020, Cíl 11 Zdraví 21)

CÍL 5: Snížení škod způsobených alkoholem, drogami a tabákem (prioritní oblast 4. Zdraví 2020, cíl 12 Zdraví 21)

CÍL 6: Zdravé místní životní podmínky (prioriní oblast 4. Zdraví 2020, cíl 13 Zdraví 21)

CÍL 7: Mobilizace partnerů pro zdraví (součástní strategických cílů 1. a 2. Zdraví 2020, cíl 20 Zdraví 21)

Prioritní oblasti jsou stejné pro původní Zdravotní plán z roku 2012 i navazujícího na roku 2015 - 2017.

V lednu 2015 proběhlo zhodnocení Zdravotního plánu z roku 2012 - Zdravotní plán města Jihlavy - plnění . Zhodnocení Zdravotního plánu proběhlo v součinnosti s Komisí PZM a MA21 a partnery z oblasti zdraví a zdravotnictví. Jednotlivé cíle a priority byly posouzeny z hlediska naplňování patřičnými aktivitami a projekty. Účastníci posoudili relevantnost aktivit a projketů v rámci vybraných priorit a cílů.

(ve zdravotním plánu nebyly uvedeny indikátory, které by vyhodnocení mohli kvantitativně posoudit)

Jednání se zúčastnili členové Komise PZM a MA21, ředitel NSZM ČR, koordinátorka Zdravého kraje Vysočina, vedoucí odboru zdravotnictví Kraje Vysočina, zástupce MZ ČR, zástupce VZP ČR, zástupci Krajské hygienické stanice Vysočina, zástuce ředitele Zdravé školy ZŠ Březinova, pan primátor a vedoucí odborů OŠKT, OSV.

Účasníci jednání vybrali priority pro Zdravotní plán města Jihlavy na roky 2015 - 2017 a po několik následujících měsíců dále spolupracovali na tvorbě dokumentu. Prioritní oblasti zůstaly v aktualizovaném Zdravotním plánu nezměněny (viz. výše cíl 1 - 7).

Vybrané místní cíle na roky 2015 -2017:

1.1 Budou podporovány programy a aktivity sloužící k motivaci mladých 

5.1 Bude zajištěna prevence kriminality

6.1 Bude se zvyšovat kvalita (všech složek) životního prostředí ve městě

 

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO, plánování zdravotních a souvisejících služeb probíhá na základě průběžných analýz zdravotního stavu obyvatel Jihlavy a na základě veřejných diskusí s obyvateli města (např. Fórum ZM, Fórum mladých apod.).
 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
  V přijatých a schválených strategiích města a při hodnocení projektů v rámci dotačního programu Projektu Zdravé město a MA21 a ev. při podpoře zdraví a zdravého životního stylu v jiných dotačních programech města jsou jako základní kritéria zvoleny indikátory týkající se zdraví, dopadů na zdraví a dopadů na životní styl obyvatel města. Konkrétně viz příslušné strategie a dotační programy.
 • 5.1.C Kompetence města (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel ?
  Členové Komise PZM a MA21, partnerské organizace ve městě zabývající se zdravotnictvím a souvisejícími službami
Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava si zvolilo 7 cílů v návaznosti na Zdraví 21/Zdraví 2020, které jsou naplňovány prostřednictvím 16 místních cílů. V roce 2015 byly jednotlivé cíle a priority ve spolupráci s Komisí PZM a MA21 a partnery z oblasti zdraví a zdravotnictví vyhodnoceny z hlediska naplňování patřičnými aktivitami a projekty.

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města, které si stanovilo ve svém Zdravotním plánu základní priority a cíle v souladu s Programe Zdraví 21 a Národní strategií Zdraví 2020. Plnění těchto priorit a cílů průběžně vyhodnocuje a hodnocení promítá jak do přípravy a tvorby dalších strategií, tak i do svých dotačních titulů.

5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Celkové hodnocení oblasti 5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Sebehodnocení +2

Město se svými partnery pravidelně připravuje osvětové akce zaměřené na zdravý životní styl.

Počet akcí na podporu zdraví se v hodnoceném období zvyšeje, zvyšuje se i rozsaz a kvalita pořádaných akcí.

Roste počet nekuřáckých restaurací ve městě.

Město se stará o kvalitu dětských hřišť, kterých ve městě přibývá, modernizují se a přizpůsobují se požadavkům občanů. Hřiště odpovídají normám EU.

Péči o seniory ve městě zajišťuje odbor sociálních věcí ve spolupráci s odbornými partnery.

Město spoluupracuje a prostřednictvím dotací podporuje řadu organizací a aktivit zaměřených na aktivní stárnutí.

Zdraví obyvatel a prevence nemocí jsou podporovány i prostřednictvím dotací z rozpočtu statutárního města Jihlavy - dotační program PZM a MA21 a dotace na sociální službu, činnost neziskového sektoru v sociální oblasti, preventivního, osvětového či veřejně prospěšného charakteru

Hodnocení oponenta +2

Tato oblast je velmi silnou a pozitivní stránkou města. Město se již několik snaží podporovat nejrůznější aktivity a akce v oblasti podpory zdraví a prevence nemocí a mnohé aktivity i samo organizuje a financuje. Město by pouze mělo zvážit, zda-li kromě jednorázových a krátkodobých aktivit nepodporovat nějaký dlouhodobý projekt (trvající např. několik let) nastavený na řešení či zlepšení některé z nastavených priorit.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
5.2.1 Jaká je spolupráce vládních a nevládních organizací v regionu, které se zabývají podporou zdraví, se samosprávou?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Spolupráce se na úrovni

- tvorby strategických dokumentů města Jihlavy - návodná otázka č. 5.1.1

- finanční podpory partnerů v rámci dotačných titulů - 

http://www.jihlava.cz/dotacni-program-projektu-zdrave-mesto-a-ma21/ds-55072/p1=104059

http://www.jihlava.cz/formulare/ds-53299/p1=103728

- nejčastěji však při osvětových komunitních akcích - 

http://www.jihlava.cz/komunitni-kampane/ms-104037/p1=104037

a další osvětové akce viz návodná otázka 5.2.2.

 

 • 5.2.E Podpora NNO a dalších organizací zabývajících se zdravím ?
  ANO, v rámci projektů NNO a dalších organizací zabývajících se zdravím prostřednicvím dotačních titulů a propagace jejich činnosti při osvětových kampaních
 • 5.2.F Spolupráce s podnikatelskou sférou v oblasti zdraví ?
  2 osvětové kampaně - Světlo pro AIDS, Do práce na kole, podnikatelé podporují sportovní a kulturní aktivity ve městě, které přispívají k fyzickému a duševnímu zdraví obyvatel

 

 

Sebehodnocení +1

S růstem finančních prostředků na dotaci v rámci PZM a MA21 a růstem počtu osvětových kampění narůstá i počet spolupracujích organizací.

Hodnocení oponenta +1

Je zřejmé, že spolupráce města s různými institucemi na různých úrovních je velmi dobrá. Jak do samotné tvorby Zdravotního plánu, vč. nastavení priorit a místních cílů, tak do jeho hodnocení a aktualizace, podobně do realizace různých projektů, aktivit a akcí je zapojena značná spousta vládní, státních i nestátních organizací a odborníků. V komisi PZM a MA21 pracuje také široké spektrum osob z nejrůznějších oblastí a institucí. Na pravidelně se opakujících veřejných forech má také vždy zastoupení široké spektrum organizací.

5.2.2 V jakém rozsahu a s jakým ohlasem jsou pořádány preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Příprava osvětových kampaní probíhá na koordinačních schůzkách společně s partnery PZM a MA21 a v rámci jednání Komise PZM a MA21.

Každý rok bývají ve spolupráci s partnery připraveny následující kampaně:

Den Země - http://www.jihlava.cz/den-zeme/ds-53592/p1=104041

Den bez tabáku- cesta za čistým vzduchem - http://www.jihlava.cz/svetovy-den-bez-tabaku/ds-54138/p1=104038

Světlo pro AIDS, problematika HIV/AIDS, Evropský testovací týden - http://www.jihlava.cz/problematika-hiv-aids/ds-53669/p1=104044

Evropský týden mobility a Den bez aut - http://www.jihlava.cz/evropsky-tyden-mobility/ds-53600/p1=104043

Jihlavské dny zdraví - http://www.jihlava.cz/jihlavsky-den-zdravi/ds-53594/p1=104042

(Den Zdraví 2x ročně ve spolupráci s Nemocnicí Jihlava, 1x v rámci ETM)

V roce 2016 se o oslavám Dne Zdraví připojila i VŠPJ - http://www.jihlavske-listy.cz/clanek19833-jihlavane-ochutnavali-hmyz.html

regiony.impuls.cz/ochutnavka-hmyzu-na-vysoke-skole-polytechnicke-v-jihlave-pmw-/vysocina.aspx?c=A160407_184623_imp-vysocina_kov#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=iregiony&utm_content=main

 

Do práce na kole - http://www.jihlava.cz/do-prace-na-kole-v-jihlave-lamalo-opet-rekordy/d-513327http://www.dopracenakole.cz/locations/jihlava

Jihlavský den sociálních služeb - http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=514775

Sportujeme s VŠPJ - https://www.youtube.com/watch?v=Pei_XH6u3gA

Silák roku - http://www.jihlava.cz/silak-roku/d-511832

Silár roku 2017 - pozvánka - http://www.jihlava.cz/silak-roku-2017/a-1372/p1=103871

Jsou připravovány pro široké spektrum cílových skupin. Každá tato kampaň v sobě zahrnuje další dílčí aktivity, které jsou garantovány našimi partnery.

Komunitní kampaně a besedy propagující zdravý životní styl v roce 2016 (akce pořádané v rámci PZM a MA21 a dotací v rámci PZM a MA21):

Počet besed zaměřených na školy, seniory a další: cca 30v rámci akcí PZM a MA21 a projektů z datací v rámci PZM a MA21 

Počet účastníků preventivních programů: 7 000

Počet článků a prezentací informujících o kampaních: 20, téměř v každém čísle Novin Jihlavské radnice je uveřejněn článek související s PZM a MA21 - http://www.jihlavske-listy.cz/radnicni_noviny/index.php?menu=1

 

 • 5.2.A Preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu ?
  13
 • 5.2.C Činnosti věnované aktivnímu stárnutí ?
  3 projekty v rámci dotace PZM a MA21 byly zaměřeny přímo na seniory

Hodnota indikátoru: 13

Den Země

Cesta za čistým vzduchem

Den Zdraví 2x ročně (ve spolupráci s Nemocnicí Jihlava)

Jihlavské dny zdraví

Světlo pro AIDS

Evropský týden mobility Evropský den bez aut

Do práce na kole

Evropský testovací týden

Den sociálních služeb

Sportujeme s VŠPJ

Silák roku

Sebehodnocení +2

V hodnoceném období se statutární město Jihlava postupně připojovalo k osvětovým kampaním upozorňujícím na zdravý životní styl a začalo pořádat řadu preventivních akcí na podporu zdraví.

Hodnocení oponenta +2

Je zřejmé, že město se podílí, ať už organizačně, tak i finančně na velkém množství nejrůznějších preventivních akcí a projektů podpory zdraví a zdravého životního stylu. Rozsah kampaní a akcí na podporu zdraví a zdravého životního stylu je velmi pestrý a z hlediska prevence nemocí aktuální. Tyto aktivity je možno hodnotit velmi kladně.

5.2.3 Jaké aktivity na podporu nekouření město podporuje/organizuje a kolik se ve městě nachází nekuřáckých provozoven (částečně oddělené, celé)?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Už od r. 2011 v rámci osvětové kampaně Světový den bez tabáku se Zdravé město Jihlava rozhodlo iniciovat vznik Sítě nekuřáckých restaurací. Smyslem projektu je propagovat nekuřácká restaurační zařízení a pomoci obyvatelům a návštěvníkům města, aby se sami rozhodli, v jakém zařízení stráví svůj volný čas.

Zástupci provozoven, jejichž prostředí je výhradně nekuřácké, případně s oddělenou nekuřáckou místností, se mohou bezplatně zaregistrovávat do této sítě pomocí online formuláře, který je umístěn na adrese http://www.jihlava.cz/formular-k-registraci-do-site-nekurackych-provozoven/d-483707/p1=104057.

V r. 2012 bylo do projektu přihlášeno 22 zařízení, v současné době je zapojeno celkem 29 provozoven: 17 zcela nekuřáckých a 12 s oddělenou nekuřáckou místností.

rok

2012

2013

2014

2015

2016

nekuřáckých

11

10

14

17

17

s oddělenou místností

11

11

12

12

12

celkem

22

21

26

29

29

Přehled nekuřáckých restaurací, mapu, formulář apod. k nalezení na webu:

http://www.jihlava.cz/sit-nekurackych-restauraci/ms-89107/p1=89107

Statutární město Jihlava také vydalo propagační leták „Síť nekuřáckých restaurací v Jihlavě“, který je nedílnou součástí propagace PZM a MA21 při všech komunitních kampaních i na všech veletrzích cestovního ruchu, kterých se statutární město Jihlava účastní (v roce 2016 např. ITF Slovakia Tour v Bratislavě či Holiday Word Praha).

V rámci akcí Zdravého města Jihlavy jsou zváni pracovníci Poradny pro odvykání kouření, Nemocnice Jihlava. Široká veřejnost má možnost se dozvědět o činnosti poradny, nechat si otestovat zanesení plic CO2 a diskutovat možnosti boje se svou závislostí, vlivu na nejbižší okolí apod..

V roce 2016 v rámci Dne bez tabáku probíhly minipřednášky odbornic ze SZÚ regionální pracovniště pro Kraj Vysočina, více o celém programu akce v závěrečné zprávě -  http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=513233

 

 • 5.2.D Aktivity na podporu nekuřáckého prostředí ?
  Cesta za čistým vzduchem - Den bez tabáku, Jihlavské dny zdraví, Síť nekuřáckých restaurací
Sebehodnocení +2

Ve sledovaném období dochází ke zvyšování počtu nekuřáckých restaurací, v posledním roce s přípavou změny legislativy další nekuřácké restaurace již neměly potřebu registrace v Síti nekuřáckých restaurací.

Zdravé město Jihlava rozšiřuje počet akcí, na které zve pracovníky z Poradny pro odvykání kouření, Nemocnice Jihlava, na osvětové akce a zprostředkovává možnost poradenství a testování široké veřejnosti.

Hodnocení oponenta +2

Město se zapojuje do protikuřácké kampaně, organizuje Den bez tabáku, aktivně se podílí na zvyšování sítě nekuřáckých provozoven, jejichž počet se postupně navyšuje, spolupracuje v této oblasti s mnohými jinými institucemi, na svém webu umisťuje přehled nekuřáckých restaurací a vydává propagační leták. Proto je možno hodnotit aktivity města v této oblasti velmi kladně. Vzhledem k přijatým legislativním změnám bude do budoucna vhodné, aby se město zaměřilo i na jiné formy podpory nekuřáckého veřejného prostoru.

5.2.4 Jaký je počet dětských hřišť a jak město podporuje pohybovou aktivitu dětí a mládeže?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

O využití území pro sport rozhoduje město, odpovídá za bezpečnost a kvalitu prostředí pro děti, rozhoduje i o umístění a provozu hřišť a sportovišť pro dospělé. Co se týče dětských hřišť postupně od roku 2008 docházelo k rušení těch nevyužívaných a nevyhovujících (herní prvky neodpovídaly normám ČSN/EN, apod.) a k výstavbě nových dle současné legislativy, takže sice došlo „opticky“ ke snížení počtu, avšak k podstatnému zvýšení kvality hřišť. V roce 2016 bylo 75 dětských hřišť - viz. příloha č. 1.

Sportovní hřiště pro dospělé/mládež prošla v posledních letech obdobným vývojem jako dětská hřiště, v roce 2016 jich v Jihlavě bylo 38 - viz. příloha č. 1. 

Další sportoviště ve správě města: hokejový zimní stadion velký a malý, fotbalový stadion, sportovní stadion Na Stoupách, plavecký stadion a Vodní ráj, sjezdovka Šacberk. Tyto sportoviště jsou pronajímány a provozovány jinými subjekty - viz. příloha.

Statutární město Jihlava připravuje webovou aplikaci, kde budou zveřejněna všechna sportoviště ve městě a režim, v jakém fungují.

Pro zvýšení aktivní mobility dětí a mládeže město ve sledovaném období zbudovalo více jak 17 km nových cyklostezek ve městě - http://jihlava.cz/mapa/d-495973/p1=76438 a upravilo více jak 40 přechodů pro chodce, jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska bezbariérovosti - více viz Audit UR - téma Doprava.

Na podporu pohybové aktivity dětí a mládeže statutární město Jihlava každoročně vypisuje dotace a rozděluje finanční dary z rozpočtu města na SPORT, TĚLOVÝCHOVA A VOLNÝ ČAS. V roce 2016 to byla čerpána částka 50.176.843 Kč - Dotace poskytnuté statutárním městem Jihlava na sport a volný čas v r. 2016 

Příloha č.1 - Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých

 

 • 5.2.B Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ?
  75 dětských hřišť, 38 zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ve správě OSR, 7 zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých, které město pronajímá, 34,5 km cykloopatření (cyklostezek a cyklotras)

Hodnota indikátoru:

 

 

Sebehodnocení +2

Ve sledovaném období město vybudovalo a opravilo dětská hřiště dle současné legislativy, která klade důraz zejména na bezpečnost uživatelů. Z hlediska zvýšení možnosti pohybové aktivity dětí a mládeže se dále zaměřilo na budování cykloopatření a zvyšování bezpečnosti přechodů pro chodce. V neposlední řadě se zvyšuje objem finančních prostředků, které jsou formou dotací a finančních darů rozdělovány na podporu sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit. 

Hodnocení oponenta +2

Hodnoceno velmi kladně, bez výhrad, výrazně se zlepšující oblast.

5.2.5 Jaký je počet hřišť a dalších prostor pro pohybovou aktivitu dospělých a jak město podporuje pohyb a aktivní mobilitu občanů?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Sportovní hřiště pro dospělé/mládež prošla v posledních letech obdobným vývojem jako dětská hřiště, v roce 2016 jich v Jihlavě bylo 38 - viz. příloha č. 1. 

Další sportoviště ve správě města: hokejový zimní stadion velký a malý, fotbalový stadion, sportovní stadion Na Stoupách, plavecký stadion a Vodní ráj, sjezdovka Šacberk. Tyto sportoviště jsou pronajímány a provozovány jinými subjekty - viz. příloha č. 1.

Statutární město Jihlava připravuje webovou aplikaci, kde budou zveřejněna všechna sportoviště ve městě a režim, v jakém fungují.

Pro zvýšení aktivní mobility dospělých město ve sledovaném období zbudovalo více jak 17 km nových cyklostezek ve městě - http://jihlava.cz/mapa/d-495973/p1=76438 a upravilo více jak 40 přechodů pro chodce, jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska bezbariérovosti - více viz Audit UR - téma Doprava.

Na podporu pohybové aktivity dospělých statutární město Jihlava každoročně vypisuje dotace a rozděluje finanční dary z rozpočtu města na SPORT, TĚLOVÝCHOVA A VOLNÝ ČAS. V roce 2016 to byla čerpána částka 50.176.843 Kč - Dotace poskytnuté statutárním městem Jihlava na sport a volný čas v r. 2016.

 • 5.2.B Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ?
  75 dětských hřišť, 38 zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ve správě OSR, 7 zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých, které město pronajímá, 34,5 km cykloopatření (cyklostezek a cyklotras)
Sebehodnocení +2

Ve sledovaném období město vybudovalo a opravilo dětská hřiště dle současné legislativy, která klade důraz zejména na bezpečnost uživatelů. Z hlediska zvýšení možnosti pohybové aktivity dětí a mládeže se dále zaměřilo na budování cykloopatření a zvyšování bezpečnosti přechodů pro chodce. V neposlední řadě se zvyšuje objem finančních prostředků, které jsou formou dotací a finančních darů rozdělovány na podporu sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit. 

Hodnocení oponenta +1

Možno hodnotit celou oblast kladně se zlepšujícím se vývojem. Velmi pozitivně lze hodnotit přípravu webové aplikace ke zveřejnění sportovišť a jejich režimu. Jediné, co doporučuji ke zlepšení je větší podpora tzv. menší sportů a pohybových aktivit oproti fotbalu a hokeje, kam směřuje velká část z dotací.

5.2.6 Jak město reaguje na demografický vývoj? Jaký je objem a obsah činností zaměřených na aktivní stárnutí? Jak město tyto aktivity podporuje?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Město spolupracuje a prostřednictvím dotací podporuje řadu organizací a aktivit zaměřených na aktivní stárnutí.

Aktivnímu stárnutí a volnočasovým aktivitám se věnují např. tyto organizace:

Klub seniorů Jihlava (https://www.jihlava.cz/klub-senioru/d-1746), Svaz důchodců ČR - místní organizace Jihlava (http://www.svazduchodcu-jihlava.wbs.cz/) - kulturní a společenská činnost, zájezdová činnost 

Svaz důchodců ČR - místní organizace Jihlava- zdravotní akce pro seniory, přednášky 

Odbor sociálních věcí, Senior Point v Jihlavě (https://www.jihlava.cz/senior-point-jihlava/os-43620) - tematické besedy pro seniory 

Klub seniorů Jihlava, Svaz postižených civilizačními chorobami (http://www.civilky.cz/nase-organizace/vypis/kraj-vysocina/okresni-organizace-jihlava/)- klubová, zájezdová činnost

Svaz důchodců ČR v místní organizace Jihlava, Senior Point -internet pro seniory

Klub českých turistů (http://www.kctbedrichovjihlava.estranky.cz/) - většina členů je v seniorském věku 

VŠPJ - Univerzita třetího věku (http://u3v.vspj.cz/obecne-informace) - studijní programi, pohybové aktivity

Knihovna Jihlava (http://www.knihovna-ji.cz/50-aktualni-akce.html) - široké spektrum přednášek zaměřených na zdravý životní styl i na aktivní stárnutí

ZOO Jihlava (http://www.zoojihlava.cz/cz/pro-zvidave/zazitkove-programy/22-obsah/zazitky/pro-seniory) - zážitkové programy pro seniory

Specifické služby pro seniory jsou v Jihlavě zajišťovány odborem sociálních věcí, příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem a neziskovými organizacemi, které město podporuje.

http://www.jihlava.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=5967&id_u=40068&p2=2&p1=50133

Jedná se zejména o následující služby: pečovatelská služba (Integrované centrum sociálních služeb Jihlava), domovy pro seniory (Domov pro seniory Jihlava – Lesnov, Domov pro seniory Stříbrné terasy), zajištění  a zprostředkování sociálních služeb, sociální a odborné poradenství (odbor sociálních věcí)

Pro další možnosti trávení volného a možnost zůstat nadále v domácím prostředí je možno využít následujících služeb a aktivit:

tísňová péče AREÍON – hlídací a zabezpečovací systém pro seniory - Život 99

pobytová odlehčovací služba - Integrované centrum sociálních služeb Jihlava

denní stacionář „Domovinka“ - Integrované centrum sociálních služeb Jihlava

Dobrovolnické centrum Jihlava - Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava

odborné sociální poradenství - Bílý kruh bezpečí

pomoc seniorům ohrožených trestnou činností - Nebojte se policie, z.s.

V rámci dotačního programu Projektu Zdravé město a MA21 od roku 2013 podporujeme další aktivity pro seniory: např. Noc sokoloven, NordicWalking pro seniory, S městem Jihlava plave celá rodina, biojarmark, dlouhodobý program „Seniorem v pohodě“, zaměřenou na podporu zdravého životního stylu, zdravou výživu, předcházení nemocí a zapojení do pohybových aktivit. Ve spolupráci se  z. s. Nebojte se policie podporujeme od r. 2013 Policejní akademie pro seniory, specializované besedy a pohybové aktivity.

 

3 projekty v rámci dotace PZM a MA21 v roce 2016 byly zaměřeny přímo na seniory:

- Seniorem v pohodě, realizátor Zdravá Vysočina, z.s. - přednášky, pohybová cvičení, pochodem proti Alzheimerově chorobě

- Nordic Walking pro seniory, realizátor Ing. Hana Medřická - přednášky, pohybové aktivity

- Druhý ročník branného závodu pro jilavské seniory, Nebojte se policie, z.s. - pohybové aktivity

Příloha 2: Akce pro seniory-Nebojte se policie

Projekt Zdravé město a MA21 má své kampaně také zaměřené na seniory: Dny zdraví, Evropský týden mobility, Dny seniorů, Den Země apod. Všechny aktivity pro seniory jsou zahrnuty také ve Zdravotním plánu města Jihlavy 2015-17, které jsou zaměřeny na podporu jejich zájmů, vzdělávacích a pohybových aktivit, poradenství i zábavu.

Město má za cíl stále zlepšovat pohybobou aktivitu a odpočinek seniorů: bezbariérová doprava, rozšiřování odpočinkových zón /Borovinka, Sasov/, maximální využívání terénních sociálních služeb, zřizování lůžek paliativní péče, organizování tématických procházek po okolí. Kontaktním místem je Senior Point Jihlava, kde lze vyřídit seniorpasy www.seniorpasy.cz.

Příloha 3: Akce pro seniory- Klub seniorů

 • 5.2.C Činnosti věnované aktivnímu stárnutí ?
  3 projekty v rámci dotace PZM a MA21 byly zaměřeny přímo na seniory

 

 

 

Sebehodnocení +1

Se zvyšujícícm se počtem seniorů vzrůstá počet aktivit věnovaných aktivnímu stárnutí.

Hodnocení oponenta +1

Zde dochází postupně k významnému zlepšování, město poměrně dostatečně reaguje na nepříznivý demografický vývoj, zvyšuje své aktivity směrem ke zdravému stárnutí, vč. dotační podpory, spolupracuje v této oblasti s velkým množstvím institucí. Pozitivem je také pestrost nabídky a důraz na posilování mezigenerační spolupráce. Pouze doporučuji, aby finanční podpora projektů a aktivit zdravého stárnutí v rámci dotačního titulu byla vyšší - max. 20 tis. na celoroční projekty se jeví jako nedostatečné.

5.2.7 Jaký je rozsah aktivit věnovaných výchově ke zdraví a podpoře zdraví dětí a mládeže (mimo povinné výuky v rámci výchovy ke zdraví dle ŠVP)
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Přednášky k prevenci onemocnění sexuálně přenosných chorob - Světlo pro AIDS - každoročně pořádané Zdravým městem Jihlava ve spolupráci se SZÚ regionální pracovniště pro Kraj Vysočina - http://www.jihlava.cz/svetlo-pro-aids-2016/d-512529/p1=104044

Další osvětové kampaně pořádané Zdravým městem Jihlava, kam jsou zvány jihlavské školy a spociálně pro ně i připravený program - tématické pohádky pro nejmenší, soutěže, kvízy apod. - více viz závěrečné zprávy - http://www.jihlava.cz/komunitni-kampane/ms-104037/p1=104037

např. simulovaná srážka vozidel a ukázka zásahu hasičského záchranného sboru a zdravotnické záchranné služby, soutěž Do přírody kolmo-pěšky apod.

Řadu preventivních akcí zaměřených na podporu zdraví, první pomoci a zdravého životního stylu pořádá pro jihlavské děti, mládež i veřejnost

- Oblastní spolek Českého červeného kříže v Jihlavě, za podpory statutárního města Jihlavy - http://www.cck-jihlava.cz/fotogalerie.html

- SZÚ regionální pracovniště pro Kraj Vysočina - http://www.szu.cz/oddeleni-podpory-zdravi-1

Cyklus preventivních akcí každoročně pořádá Městské policie Jihlava - Bezpečně na cyklostezce - např. https://www.zdravamesta.cz/index.shtml?apc=1614067r2314159kD

V rámci dotačního programu Projektu Zdravé město a MA21 od roku 2013 podporujeme další aktivity zaměřené na preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu - např. Zachraň život s městem Jihlava, Společně a jinak, S městem Jihlava plave spolu celá rodina, POhybová příprava dětí a mládeže, Dopinkněte se ven apod. viz. - seznamy podpořených projektů - http://www.jihlava.cz/dotacni-program-projektu-zdrave-mesto-a-ma21/ds-55072/p1=104059

 

 • 5.2.A Preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu ?
  13
Sebehodnocení +1

Ve sledovaném období se zvyšuje podpora města aktivitám zaměřeným na preventivní akce na podporu zdraví a zdravého životního stylu, od roku 2013 funguje dotační program v rámci PZM a MA21 podporující projekty partnerských organizací.

Hodnocení oponenta +1

Možno hodnotit opět kladně, město zvyšuje v této oblasti své aktivity, zvyšuje se podpora města, a to i finanční v rámci dotačního programu, mnohé aktivity i samo město organizuje a podílí se na jejich realizaci.

5.2.8 Jaká je účast obyvatel v diskusních a dotazníkových šetřeních pořádaných městem ve vztahu k zájmu o zlepšení zdraví?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Fórum Zdravého města navštívilo:

2008 - 86 osob, 2009 - 58 osob, 2010 - 45 osob, 2011 - 49 osob, 2012 - 49, 2013 – 83 osob, 2014 – 66 osob, 2015 -107 osob, 2016 – 90 osob, 2017 - 82 osob.

Do ankety bylo posláno: v r. 2012 -82 hlasů, 2013 -992 hlasů, 2014 – 500 hlasů, 2015 – 346 hlasů, 2016 - 500 hlasů, 2017 - 674 hlasů.

 

Fórum mladých navštívilo:

V r. 2012 -53 žáků, 2013 – 66 žáků, 2014 – 50 žáků, 2015 – 69 žáků, 2016 – 64 žáků, 2017 - 94 žáků ZŠ a studentů SŠ.

Do ankety bylo posláno: v r. 2012 – 389 hlasů, 2013 – 710 hlasů, 2014 – 871 hlasů, 2015 – 1250 hlasů, 2016 – 984 hlasů, 2017 - 706 hlasů.

 

Setkání žákovských parlamentů jihlavských ZŠ  r. 2015: 55 účastníků

 

Kulaté stoly na aktuální téma např. V r.  2014 - Zlepšení odpadů (20 účastníků), v  r.  2015 - Prezentace zlepšení MHD (60 účastníků), Kulatý stůl k dopravě - 35 účastníků.

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO, plánování zdravotních a souvisejících služeb probíhá na základě průběžných analýz zdravotního stavu obyvatel Jihlavy a na základě veřejných diskusí s obyvateli města (např. Fórum ZM, Fórum mladých apod.).
Sebehodnocení +2

V hodnoceném období dochází ke zvýšení počtu obyvatel, kteří se zapojují do veřejných diskusí, anket a dotazníchových šetření o udržitelném rozvoji města, tedy i témat týkajících se zlepšování zdraví.

Hodnocení oponenta +2

Soulad s hodnocení města. Možno hodnotit velmi kladně, Fóra Zdravého města se uskutečňují pravidelně každý rok za poměrně velké a mírně se zvyšující účasti široké veřejnosti, podobně tomu je i Fór mladých. Důležitá je i skutečnost, že závěry z těchto veřejných diskuzí se následně promítají do činnosti, aktivit a podpory Zdravého města v praxi.

5.2.9 Jakým způsobem je zajištěna výzva obyvatelům města účastnit se diskusních jednání (diskusní fóra na webových stránkách města aj. systémy)?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Na webových stránkách www.jihlava.cz/zdravemesto, www.jihlava.cz,, Facebook, Noviny jihlavské radnice, inzerce v Jihlavských listech, nástěnky MMJ, Turiskická informační centra, plakátovací plochy ve městě, distribuce plakátů a pozvánek do všech ZŠ, NNO, sportovních, kulturních a jiných organizací. V roce 2017 nově použijeme banner s pozvánkou zavěšený na náměstí.

V neposlední řadě také využíváme přímého oslovení formou zvacího dopisu pro zastupitele města, členy všech komisí, spolupracující organizace apod. Dále přímo oslovujeme občany, kteří se již akcí či anket účastnili a zanechali nám pro tento účel svůj kontakt.

 

 

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  ANO, plánování zdravotních a souvisejících služeb probíhá na základě průběžných analýz zdravotního stavu obyvatel Jihlavy a na základě veřejných diskusí s obyvateli města (např. Fórum ZM, Fórum mladých apod.).
Sebehodnocení +1

Každoročně zkoušíme nové další metody oslovení veřejnosti, abychom oslovili další občany ve městě.

Hodnocení oponenta +1

Souhlas se stanoviskem města, město využívá poměrně široké spektrum možností, jak informovat občany města. Promítá se to i do poměrně solidní a stále se zvyšující účasti na Fórech Zdravého města a Fórech mladých, vč. následných anket.

5.2.10 Další indikátory k tématu
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Zaměstnanci samosprávy a státní správy (Magistrátu města Jihlavy) se zúčastnili seminářů na téma, které může napomoci zdravému životnímu stylu a tím i podpory zdraví:

r. 2017 (stav únor):

Efektivní řešení konfliktů – 9 účastníků

Jednání s klientem se zvláštními potřebami a problematickými skupinami klientů v praxi úředníka -1 účastník

 

r. 2016:

Asertivita a jednání s problémovým klientem – 9 účastníků

Dopad negativního myšlení a stresu na zdravotní stav – 6 účastníků

Efektivní řešení konfliktů - 19 účastníků

Jak na emoce? – 9 účastníků

Jednání v krizových situacích – 9 účastníků

Manipulace a konstruktivní sebeobrana – 22 účastníků

Psychiatrické minimum – 2 účastníci

Psychohygiena a relaxační techniky - 2 účastníci

Sebeobrana v kanceláři – 16 účastníků

Sebepoznání, práce s nepříjemnými emocemi – 11 účastníků

Syndrom vyhoření – 5 účastníků

Zdravý životní styl – 10 účastníků

 

r. 2015:

Jednání v krizových situacích – 9 účastníků

Efektivní řešení konfliktů – 14 účastníků

Manipulace v mezilidské komunikaci a efektivní řešení konfliktů – 20 účastníků

Asertivní jednání – 54 účastníků

 

r. 2014:

Jednání v krizových situacích – 3 účastníci

Efektivní řešení konfliktů – 35 účastníků

Asertivní jednání – 4 účastníci

Psychohygiena – 20 účastníků

 

r. 2013:

Jednání v krizových situacích – 9 účastníků

Řešení problémů a zvládání krizových situací – 33 účastníků

Asertivní jednání – 16 účastníků

Zvládání stresu a stresové zátěže – 6 účastníků

 

r. 2012:

Jednání v krizových situacích – 3 účastníci

Asertivní jednání – 5 účastníků

Zvládání konfliktních situací – 75 účastníků

 

r. 2011:

Jednání v krizových situacích – 30 účastníků

Manipulace a konstruktivní sebeobrana – 6 účastníků

Psychohygiena při práci s lidmi – 3 účastníci

Asertivní jednání s problémovým klientem – 25 účastníků

Zvládání stresu a relaxační techniky – 6 účastníků

 

2010:

Manipulace a konstruktivní sebeobrana – 2 účastníci

Efektivní zvládání konfliktů – 4 účastníci

Asertivní jednání – 10 účastníků

 

2009:

Asertivní jednání s problémovým klientem – 22 účastníků

Jak zvládnout stres? – 6 účastníků

 

2008:

Asertivní jednání s problémovým klientem – 13 účastníků

Ochrana proti manipulaci – 4 účastníci

 

 • 5.2.G Vzdělávání zástupců samosprávy a státní správy v oblasti podpory zdraví ?
  12 akcí v roce 2016
Sebehodnocení +1

Zaměstnanci samosprávy a státní správy mají zájem zejména o vzdělávání v oblasti duševního zdraví, což se jim snaží zaměstnavatel ve zvyšující se míře formou nejrůznějších kurzů nabídnout.

Hodnocení oponenta +1

Možno hodnotit pozitivně ve smyslu sebehodnocení města.

5.3 Zdraví obyvatel

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Celkové hodnocení oblasti 5.3 Zdraví obyvatel
Sebehodnocení +1
 • Zdravotní stav obyvatel v Jihlavě lze hodnotit ve srovnání s průměrem v ČR a mnohými jinými městy a oblastmi v ČR příznivě, ve většině analyzovaných ukazatelů jsou data a vývoj v posledních letech příznivější.
 • Střední délka života se v Jihlavě trvale prodlužuje, je v rámci celé ČR jedna z nejdelších.
 • Nejčastější příčinou úmrtí lidí do 65. let věku jsou v Jihlavě zhoubné nádory.
 • U dětí a mladistvých jsou zhoubné nádory diagnostikovány poměrně ojediněle, díky modernějším a účinnějším metodám léčby a díky screeningovým vyšetřením klesá v posledních letech úmrtnost na tyto choroby.

 

Hodnocení oponenta +1

Důležitá je skutečnost, že ve většině ukazatelů je ve vztahu k průměru ČR pozitivnější stav i vývoj, což může být částečně podmíněno i dlouholetou "zdravotní politikou" města a širokým spektrem preventivní aktivit, které město a spolupracující organizace již mnoho let realizují. Za důležité považuji to, že si město nechává zpracovat pravidelně Analýzu zdravotního stavu a její vyhodnocení. Poslední Analýza, ze které vychází hodnocení celkové i následná dílčí, byla provedena v prosinci 2016 (je proto aktuální) a je provedena velmi kvalitně zkušenými odborníky.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
5.3.1 Jak se vyvíjí střední délka života obyvatel při narození a v 65ti letech?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Střední délka života při narození se trvale prodlužuje, u mužů v Jihlavě v roce 2015 dosáhla 76,4 let, u žen 82,6 let, u obou pohlaví je nad úrovní střední délky života v ČR
– u mužů je vyšší o 0,6 roku, u žen dokonce o 1,1 roku

 • střední délka života žen při narození patří v Jihlavě v rámci celé ČR mezi pětinu nejlepších, tj. těch, které mají střední délku života nejdelší
 • u žen je střední délka života při narození (a tudíž i průměrný věk) v průměru o 6 let delší než u mužů

Střední délka života v 65 letech se ve sledovaném období 2008 - 2015 zvyšovala. V roce 2015 dosáhla 16,1 let, u žen 20,2, u obou pohlaví je nad úrovní střední délky života v 65 v ČR - u mužů je vyšší o 0,1 roku, u žen o 0,9 roku.

Grafy a podrobnější informace viz. Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, prosinec 2016, zpracovatel Národní síť podpory zdraví - http://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062

 • 5.3.A Střední délka života při narození ?
  v roce 2015 - 76,4 muži, 82,6 ženy
Sebehodnocení +2

Střední délka života při narození i v 65 letech v ORP Jihlava se ve sledovaném období 2008 - 2015 zvyšovala. V obou případech je nad úrovní střední délky života v ČR.

Hodnocení oponenta +2

Hodnocení města je možno hodnotit kladně, bez připomínek a výhrad.

5.3.2 Došlo ke snížení celkové incidence zhoubných novotvarů (bez dg. C44)?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
 • z hlediska stále narůstajícího výskytu (incidence) zhoubných nádorů (novotvarů) má jednoznačně nejvýznamnější roli životní styl, a to zejména nesprávná výživa, kouření
  a konzumace alkoholu – odhaduje se, že jsou příčinou až 70 % zhoubných nádorů, přitom tyto faktory může ovlivnit každý člověk
 • incidence zhoubných novotvarů trvale stoupá a předpokládá se další vzestup
 • markantní rozdíl je ve vývoji výskytu nových případů zhoubných nádorů a v úmrtnosti na ně; zatímco v Jihlavě od roku 2003 klesla úmrtnost na zhoubné nádory o 22 %, ve výskytu došlo naopak k poměrně dramatickému nárůstu o 37 % – svědčí to zejména
  o úspěšnosti stále modernějších a účinnějších metod léčby, částečně i o efektu tzv. screeningových vyšetření na straně jedné a naopak o neúspěšnosti a nedostatku kvalitní a efektivní primární prevence a podpory zdraví na straně druhé
 • v Jihlavě je incidence novotvarů nižší, než je tomu v ČR, rozdíl však není významný (v souhrnu činí 2 %)
 • je patrný o něco více narůstající trend, za nímž stojí rostoucí počet nádorů u mužů i žen, přesto incidence u žen stoupá rychleji; porovnáme-li průměry v letech 2003 – 2005
  a 2012-2014, tak u mužů došlo k nárůstu o 2 %, u žen o více než 15 %
 • každý týden je v současnosti průměrně v ORP Jihlava diagnostikováno 11 nových případů novotvarů, počet žen a mužů je prakticky shodný
 • u dětí a mladistvých jsou zhoubné nádory diagnostikovány poměrně ojediněle, mnohem horší situace je věku do 65. roku, kdy je již u mužů diagnostikováno 44 % zhoubných nádorů ze všech, které jsou celkově u mužů nově objeveny a potvrzeny, u žen je to dokonce téměř polovina, tj. 48 %
 • nejčastějším typem zhoubných nádorů mužů jsou nádory prostaty, u žen jsou to nádory prsu; tyto nádory tvoří v absolutních číslech více než pětinu z nově diagnostikovaných zhoubných nádorů
 • zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku tvoří jedny z nejčastějších nádorů u obou pohlaví, incidence u mužů je ve srovnání se ženami více než dvojnásobná; incidence má v Jihlavě mírně klesající trend, pokles je však výrazně mírnější nižší než v ČR
 • trend vývoje incidence nádorů plic, průdušnice a průdušek je v ČR poměrně příznivý,
  tj. klesající, v Jihlavě je pokles výrazně mírnější, incidence v letech 2003-06 byla v Jihlavě v průměru o 16 % nižší, v letech 2011 – 2014 již pouze o 4 %
 • výskyt zhoubného melanomu kůže má v ČR i v Jihlavě v posledních letech mírně vzestupnou tendenci
 • incidence novotvarů prsu má v ČR i v Jihlavě také mírně narůstající trend, v Jihlavě je incidence ve většině let nižší než v ČR, v průměru za celé období o 11 %
 • incidence nádorů hrdla děložního v Jihlavě v posledních letech prakticky trvale osciluje kolem celkové incidence v ČR, incidence zhoubných nádorů dělohy je v ČR víceméně stabilní, v Jihlavě je trend vývoje klesající a z původně vyšší incidence oproti ČR
  (o cca 20 %) se incidence v posledních čtyřech sledovaných letech dostala pod ČR
  (o 9 %), výskyt zhoubných nádorů vaječníků vykazuje v ČR trvalý pokles, v Jihlavě je tento pokles mnohem mírnější
 • stoupající výskyt nádorů prostaty u mužů souvisí především s jejich prodlužujícím se věkem, souhrnná incidence v Jihlavě je sice poněkud vyšší než v ČR, ale trend je naopak pozitivnější než v ČR, kde dochází postupně k nárůstu výskytu, zatímco v Jihlavě lze pozorovat mírně sestupný trend.

Grafy a podrobnější informace viz. Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, prosinec 2016, zpracovatel Národní síť podpory zdraví - http://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062

 • 5.3.D Výskyt zhoubných novotvarů ?
  v roce 2014 - 439,4

Hodnota indikátoru:

 

Sebehodnocení -1

Celková incidence nádorů v součtu obou pohlaví (bez dg C44) je v ORP Jihlava ve sledovaném období (2003 – 2014) trvale nižší, než je průměr České republiky, rozdíl však není významný (v souhrnu cca 2 %). U Jihlavy je patrný o něco více narůstající trend, proto původně nižší incidence zhoubných novotvarů se v průběhu sledovaných let přibližuje v ORP Jihlava incidenci v České republice, rozdíl však nelze považovat za příliš významný a až podle vývoje v následujících letech se budou moci dělat další závěry. Za tímto vzestupným trendem stojí rostoucí počet nádorových onemocnění jak u mužů, tak i u žen, přesto incidence u žen stoupá výrazně více. Porovnáme-li průměry ze tří počátečních a posledních let ve sledovaném dvanáctiletém období, tj. v letech 2003 – 2005 a 2012-2014, tak u mužů došlo k nárůstu o 2 %, ale u žen o více než 15 %. U obou pohlaví je trend vývoje ve sledovaném období horší, tj. narůstá více než v ČR.

Hodnocení oponenta -1

Hodnocení města je možno hodnotit kladně, bez připomínek a výhrad. Incidenci zhoubných nádorů lze ve městě hodnotit jako obdobnou situaci v celé ČR.

5.3.3 Došlo ke snížení případů výskytu syfilis, kapavky a dalších sexuálně přenosných nemocí?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

v Jihlavě je ve srovnání s ČR výrazně nižší výskyt pohlavní cestou přenosných nákaz,
u kapavky je v Jihlavě v dlouhodobém vývoji zaznamenán mírný nárůst počtu případů a to z 6,1 případů v roce 2008 na 9,1 v roce 2015, v roce 2015 bylo v  průměru v ČR zaznamenáno 13,6 případů.

U syfilis je hodnota za sledované období konstatní v roce 2008 byla 4,1, v roce 2015 je 4, což je v obou případech hodnota nižší než průměrná za ČR v roce 2008 - 8,1, v roce 2015 - 7,2. 

Počet infikovaných HIV/AIDS vykazuje v Kraji Vysočina dlouhodobě nejnižší hodnoty ve srovnání všech krajů ČR, údaje za Jihlavu nejsou k dispozici. HIV byl dosud zjištěn u 38 osob s místem bydliště nebo trvalým pobytem v kraji, což je pouhých 1,1% z celkového počtu známých HIV pozitivních osob v ČR.

Grafy a podrobnější informace viz. Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, prosinec 2016, zpracovatel Národní síť podpory zdraví - http://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062

 • 5.3.I Nově hlášená sexuálně přenosná onemocnění (syfilis, kapavka) ?
  v roce 2015 - syfilis - 4, kapavka - 9,1 v ORP Jihlava, v roce 2016 - počet nakažených HIV/AIDS nákazou - 38 v Kraji Vysočina
Sebehodnocení +1

Z hlediska ORP Jihlava a Kraje Vysočina je stagnace, či mírné zhoršení z hlediska výskytu sexuálně přenosných chorob, v porovnání s průměrem ČR je výskyt výrazně nižší, u HIV infekce dokonce nejnižší z hlediska celé ČR.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek. Ve srovnání s incidencí v ČR je celkově situace ve městě Jihlavě lepší. U výskytu kapavky je třeba mít na vědomí, že počet evidovaných případů představuje jen, spíše menší, část z celkového počtu případů. Ale to platí nejen pro město, ale i pro celou ČR. Velmi pozitivně lze hodnotit nízkou prevalenci HIV pozitivních, čemuž pomáhá mj. i velmi častá realizace preventivních akcí.

5.3.4 Došlo ke snížení výskytu alimentárních nemocí (salmonelózy, kampylobakteriózy)?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Počet evidovaných případů salmonelózy v ORP Jihlava je od roku 2007 trvale nad incidencí v ČR. Výskyt v Jihlavě klesal prakticky do roku 2011, od tohoto roku opětovně mírně narůstá, přesto je trend vývoje ve sledovaném období mírně klesající, podobně jako v ČR. V absolutních hodnotách počty případů v jednotlivých letech velmi kolísají (od 99 případů v roce 2011 do 494 případů v roce 2004) a průměrná hodnota činí 192 případů za rok.

Trend výskytu kampylobakteriózy je v ORP Jihlava setrvalý, a to na rozdíl od ČR, kde je naopak dlouhodobě zaznamenáván pokles. V absolutních počtech je hlášena kampylobakterióza v rozmezí od 173 případů v roce 2011 do 295 případů v letech 2004
a 2014, průměrný počet případů je 229 za rok.

Grafy a podrobnější informace viz. Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, prosinec 2016, zpracovatel Národní síť podpory zdraví - http://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062

 • 5.3.J Alimentární onemocnění (salmonelózy, kamplyobakteriózy) ?
  V roce 2015 - salmonelóza - 178,5; kampylobakterióza - 2289,8
Sebehodnocení 0

V hodnoceném období nedošlo k poklesu alimentárních onemocnění, výskyt je v ORP Jihlava v porovnání s průměrem ČR vyšší.

Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek, situace je dlouhodobě stabilní.

5.3.5 Došlo ke snížení výskytu virové hepatitidy typu A? B? C? Byl nalezen zdroj?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
 • Výskyt hepatitid typu A, B, C, pokud je hodnotíme souhrnně, je v ČR i v ORP Jihlava kolísavý, v ČR zejména v souvislosti s výskytem epidemií hepatitidy typu A. V Jihlavě je celkový trend sestupný oproti stabilnímu trendu v České republice a incidence je s výjimkou jediného roku (2005) stabilně nižší, než je průměr v ČR.

  Celostátně je příznivá situace ve výskytu i trendu hepatitidy typu B. Trend v Jihlavě vykazuje stejný pokles jako v ČR s tím, že incidence je prakticky trvale nižší, do roku 2011 velmi kolísala a od roku 2012 nebyl zaznamenán žádný případ tohoto typu infekční žloutenky. Za celé sledované období (2003-2015) zde bylo hlášeno pouze 15 těchto nákaz. Důvodů je samozřejmě více, nejvýznamnějším pak povinné (plošné) očkování dětí, které u nás probíhá od roku 2001, a proto mají nyní mladí lidé proti této nemoci vytvořeny protilátky a imunitu.

  Méně příznivá je situace ve výskytu hepatitidy C, ale i zde je incidence prakticky trvale nižší, než je průměr ČR. Na rozdíl od stabilního trendu v ČR, je v Jihlavě v trendu patrný mírný pokles. Každoročně je v průměru diagnostikováno 5 případů hepatitidy typu C.

Grafy a podrobnější informace viz. Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, prosinec 2016, zpracovatel Národní síť podpory zdraví - http://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062

 • 5.3.K Nová onemocnění hepatitidou typu A,B,C ?
  2015 - 3
Sebehodnocení +1

Incidence infekčních žloutenek typu A, B i C má v Jihlavě v souhrnu klesající trend a je trvale nižší než v ČR, v mnohých letech dokonce nebyl zaznamenán žádný případ hepatitidy typu A či B, proto lze situaci hodnotit příznivě.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek, situace se dlouhodobě vyvíjí mírně pozitivně, tj. příznivě.

5.3.6 Došlo ke snížení případů hospitalizace pro úrazy a otravy? Celkem a podle příčiny.
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Standardizovaná hospitalice na poranění a otravy v ORP Jihlava a ČR v letech 2003 - 2015 byla téměř stabilní. Tento ukazatel je trvale nad průměrem ČR.

Celková standardizovaná hospitalizace obyvatel ORP Jihlava v nemocnicích se, podobně jako v celé ČR, dlouhodobě snižuje, nicméně se pohybuje trvale (s výjimkou jediného roku)
a poměrně výrazně nad republikovým průměrem – v průměru o více než 10 %. Trend poklesu je nepatrně pozitivnější, než tomu je v ČR. Standardizovaná hospitalizace na nemoci oběhové soustavy (kardiovaskulární onemocnění) a na novotvary (zhoubné nádory) je přitom mírně nižší, než je průměr ČR s takřka stejným poklesem. Naopak výrazně vyšší je standardizovaná hospitalizace na poranění a otravy, a to v průměru o 11 %.

V absolutních počtech je v průměru každoročně hospitalizováno téměř 24 tisíc nemocných z ORP Jihlava, přičemž téměř 58 % tvoří ženy. Na onemocnění srdce a cév je průměrně ročně hospitalizováno téměř 3 tisíc případů (12,5 % z celkového počtu případů hospitalizace), z toho je 52 % mužů. Na zhoubné nádory cév je průměrně hospitalizováno 1 650 případů
(6,9 % z celkového počtu případů hospitalizace), z toho je 51 % žen. Na poranění a otravy cév je pak průměrně 2 027 případů (8,6 % z celkového počtu případů hospitalizace), z toho je
55 % mužů.

Grafy a podrobnější informace viz. Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, prosinec 2016, zpracovatel Národní síť podpory zdraví - http://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062

 • 5.3.E Hospitalizace pro poranění a otravy ?
  2015 - 1997
Sebehodnocení -1

Hospitalizace pro úrazy a otravy má v ORP Jihlava téměř stabilní trend, trvale nad průměrem ČR. 

Hodnocení oponenta -1

Soulad s textem a hodnocením města.

5.3.7 Došlo ke snížení celkové úmrtnosti? Jaká je kojenecká úmrtnost, úmrtnost způsobena úrazy?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Celková standardizovaná úmrtnost vykazuje v Jihlavě, podobně jako v ČR, trvale příznivý sestupný trend, standardizovaná úmrtnost mužů je významně vyšší než žen

 • v roce 2015 zemřelo v ORP Jihlava 967 osob, z toho 510 (52,7 %) mužů a 457 (47,3 %) žen, zemřelo o 49 (5,3 %) osob více než v roce předchozím (2014)
 • stejně jako střední délka života, tak i úmrtnost populace je ovlivněna všemi základními determinantami zdraví, tj. především životním stylem, méně již úrovní lékařské péče, kvalitou životního, pracovního a sociálního prostředí i dědičnými předpoklady každého člověka
 • nejčastější příčinou úmrtí lidí v Jihlavě jsou u obou pohlaví nemoci oběhové soustavy, které jsou nyní příčinou 43 % všech úmrtí (v ČR je to výrazně více – 48 %), následují úmrtí na nádorová onemocnění s 28 % podílem (v ČR to je méně – 25 %) a na poranění
  a úrazy 5 % (v ČR také 5 %)
 • úmrtnost na srdečně cévní choroby má podobně jako v celé ČR klesající trend a je v Jihlavě v součtu obou pohlaví, u mužů i žen nižší, než je průměr ČR
 • standardizovaná úmrtnost mužů na srdečně cévní nemoci je v celém sledovaném období, až na výjimky nižší než úmrtnost žen na tato onemocnění
 • standardizovaná úmrtnost na zhoubné nádory je v Jihlavě u mužů i žen vyšší, než je průměr České republiky, a to v průměru za celé sledované období u obou pohlaví
  o zhruba 7 %
 • úmrtí na poranění a otravy je výrazně častější příčinou smrti u mužů než u žen; v průměru tvořily úrazy a otravy u mužů 6,9 % příčin smrti a u žen 3,3 %; úmrtnost na tyto příčiny je v Jihlavě celkově nižší, než je průměr ČR, klesající trend vývoje však není tak příznivý, zejména u žen
 • standardizovaná úmrtnost na sebepoškození je v Jihlavě celkově nižší než v ČR, trend
  u mužů je však mírně narůstající a muži na sebevraždy umírají 7x častěji než ženy
 • mladí lidé v Jihlavě nejvíce umírají v důsledku úrazů, ve středním věku dominují úmrtí na nádorová onemocnění a s postupujícím věkem se stávají hlavní příčinou smrti nemoci srdce a cév
 • ukazatel předčasné úmrtnosti je jedním z nejdůležitějších indikátorů úrovně zdravotního stavu obyvatel v daném regionu či městě, protože mnohem lépe ukazuje na nejzávažnější rizikové faktory našeho zdraví
 • nejčastější příčinou úmrtí lidí do seniorského věku jsou v Jihlavě zhoubné nádory – umírá na ně v tomto věku téměř 41 % osob; u žen je tento podíl dokonce ještě vyšší (51 %), tzn., že každá druhá žena do 65. roku věku umírá na některý ze zhoubných nádorů
 • muži předčasně umírají také nejvíce na zhoubné nádory, podíl je však významně nižší
  (36 %)
 • muži významně více před svým seniorským věkem umírají na poranění, úrazy a otravy – jedná se o 16 % z nich, u žen je tato příčina úmrtí v tomto věku mnohem méně častá, na úrazy a jejich následky jich umírá necelých 7 % z celku
 • předčasně, tj. do 65. roku věku, zemře v Jihlavě 22 % obyvatel z celkového počtu zemřelých osob, u mužů je tento podíl významně vyšší – 29 % oproti 14 % u žen, podíl mužů z celkového počtu zemřelých ve věku do 65. roku věku pak činí téměř 69 % (tzn., že více než 2/3 z těch, co zemřou v tomto před seniorském věku, jsou muži)
 • velmi podobný podíl je i u mladých zemřelých osob ve věku do 24 let – zde podíl chlapců a mladých mužů činí 70 % oproti 30 % dívek a mladých žen
 • kojenecká i novorozenecká úmrtnost je velmi nízká, vývoj v Jihlavě koresponduje s klesajícím trendem úmrtnosti nejmenších dětí v celé ČR

Standardizovaná úmrtnost na tyto příčiny je v ORP Jihlava celkově nižší, než je průměr ČR, klesající trend vývoje však není tak příznivý, zejména u žen (zde dokonce v absolutních hodnotách je trend vývoje narůstající), což se promítá i do celkového trendu obou pohlaví.

V absolutních počtech umíralo v ORP Jihlava na poranění a otravy v průměru 48 lidí ročně, z toho bylo 33 (68 %) mužů a 15 (32 %) žen. Nejvíce lidí na tyto příčiny zemřelo v roce 2010 (celkem 61) a 2015 (celkem 60), nejméně v roce 2005 (celkem 31).

Ve sledovaném období zemřelo na poranění a otravy celkem 48 osob ve věku do 24 let, do 65. roku věku umírá na poranění a otravy 55 % osob z celkového počtu zemřelých na tyto příčiny. Již zmíněný rozdíl v úmrtnosti na poranění a otravy mezi muži a ženami potvrzuje
i skutečnost, že v Jihlavě umírá do 65. roku věku 28 % žen z celkového počtu zemřelých žen na tyto příčiny, ale více než polovina mužů, přesněji 69 % z celkového počtu mužů zemřelých na poranění a otravy.

Grafy a podrobnější informace viz. Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, prosinec 2016, zpracovatel Národní síť podpory zdraví - http://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062

 

 • 5.3.B Trend standardizované úmrtnosti ze všech příčin a pro hlavní diagnózy ?
  V roce 2015 - 609
 • 5.3.G Kojenecká úmrtnost ?
  V roce 2015 - 0,8, dle definice novorozenecké úmrtnosti: počet zemřelých do 28 dní věku připadající na 1 000 dětí živě narozených
Sebehodnocení +1

Celková standardizovaná úmrtnost vykazuje v Jihlavě, podobně jako v ČR, trvale příznivý sestupný trend, standardizovaná úmrtnost mužů je významně vyšší než žen.

Kojenecká i novorozenecká úmrtnost je velmi nízká, vývoj v Jihlavě koresponduje s klesajícím trendem úmrtnosti nejmenších dětí v celé ČR.

Standardizovaná úmrtnost na tyto příčiny je v ORP Jihlava celkově nižší, než je průměr ČR.

 

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením,situaci město hodnotí správně, vývoj u všech uvedených typů úmrtnosti je příznivý.

5.3.8 Jaký je vývoj předčasné úmrtnosti? Došlo ke snížení, zvýšení, stagnaci tohoto ukazatele u mužů a žen?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Předčasná úmrtnost mužů i žen v ORP Jihlava má ve sledovaném období pozitivní trend, trvale mírně klesá, podobně jako klesá celková úmrtnost. Pokles u mužů je v průběhu celého období nepatrně větší než u žen. Srovnáme-li však průměry za první tři roky sledování (2003-2005) s průměry za poslední tři roky sledování (2013-2015), došlo u mužů k poklesu 15 % a u žen
o 19 %. Předčasná úmrtnost je u mužů v absolutních hodnotách každoročně vyšší, než je tomu u žen. Průměrně předčasně, tj. do 65. roku svého života, za rok zemře v ORP Jihlava 139 mužů a 64 žen. Hodnoty u mužů v e sledovaném období oscilují mezi 158 (v roce 2003) a 110 (v roce 2015) zemřelými, u žen pak mezi 82 (v roce 2009) a 39 (v roce 2015) zemřelými.

Ve sledovaném období se určitým způsobem změnil i podíl jednotlivých příčin předčasné úmrtnosti.

U mužů se značným způsobem zvýšil podíl počtu úmrtí na tzv. „ostatní“ příčiny, a to z 18 % na 28 %. Jen podrobnější analýza by odhalila, která konkrétní nemoc nebo skupina nemocí má na tomto navýšení největší podíl. Prakticky stejný je podíl úmrtí na úrazy a poranění, k poklesu došlo u onemocnění srdce a cév (z 29 % na 26 %) a zejména pak u zhoubných nádorů (z 39 % na 31%), přičemž průměr za celé sledované období činí 36 %.

U žen došlo u podílu kardiovaskulárních nemocí taktéž k poměrně výraznému poklesu z 26 % na 17 %, podíl úmrtí na úrazy a poranění je trvale prakticky stejný a k nepatrnému nárůstu došlo u nejčastější příčiny předčasné úmrtnosti u žen, tj. u novotvarů o 2 % (z 51 % na 53 %) a k nejvyššímu pak u tzv. ostatních příčin, a to ze 17 % na 23 %.

I přes určitý pokles podílu novotvarů v předčasné úmrtnosti u mužů, je stále tato skupina nemocí nejčastější celkovou příčinou předčasných úmrtí (muži a ženy celkem).

Grafy a podrobnější informace viz. Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, prosinec 2016, zpracovatel Národní síť podpory zdraví - http://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062

 • 5.3.C Předčasná úmrtnost (ve věku 0-64let) ze všech příčin u mužů a u žen ?
  2015 - muži - 110, ženy - 39
Sebehodnocení 0

U žen i mužů se jedná o klesající tred vývoje přečasné úmrtnosti.

Hodnocení oponenta 0

Souhlas s hodnocením města. Dovoluji si doporučit, aby město v budoucnu zaměřovalo své preventivní aktivity a projekty podpory zdraví s ohledem na aktuální stav a vývoj tohoto význmaného ukazatele zdraví.

5.3.9 Jaký je vývoj incidence pacientů pro diabetes?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Prevalence diabetiků má v celé ČR dlouhodobě a výrazně vzestupnou tendenci. Předpokládá se, že počet nemocných se bude zvyšovat i do budoucna. To přináší nejen zdravotní potíže
a omezení nemocným, ale také značně finančně zatěžuje zdravotnický sektor. Neustále stoupající počet nemocných souvisí především s nevhodným životním stylem a nárůstem nadváhy a obezity u naší populace. Dále je dán postupným zvyšováním střední délky života, lidé žijí déle a diabetes 2. typu, který představuje většinu onemocnění cukrovkou, se projevuje především ve středním a vyšším věku. Svůj podíl má i časná diagnostika a kvalitní léčba, která umožňuje nemocným žít s diabetem mnohem déle, než tomu bylo v minulosti. To vše přispívá k tomu, že v populaci žije s touto nemocí čím dál více osob.

Údaje o prevalenci, tj. počtu léčených diabetiků, jsou (podobně jako u alergií) k dispozici pouze do roku 2013. Standardizovaný počet diabetiků (tzv. prevalence), léčených v ordinacích v ORP Jihlava, je výrazně nižší než je republikový průměr (prevalence v ČR), dokonce i trend dlouhodobého vývoje je v Jihlavě pozitivnější (narůstá méně), než v ČR.

Grafy a podrobnější informace viz. Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, prosinec 2016, zpracovatel Národní síť podpory zdraví - http://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062

 • 5.3.F Výskyt (prevalence) diabetu ?
  v roce 2013 - 6624,5

Hodnota indikátoru:

Trend výskytu diabetes na Vysočině i v celé ČR má od r. 2008 stoupající tendenci.

Sebehodnocení -1

Výskyt cukrovky – diabetu mellitu – a tím i počet léčených diabetiků v Jihlavě trvale roste, standardizované počty diabetiků (tzv. prevalence), léčených v ordinacích v ORP Jihlava, jsou výrazně nižší, než je republikový průměr.

Hodnocení oponenta -1

Soulad s hodnocením města, bez připomínek.

5.3.10 Jaký je vývoj incidence pacientů pro alergie a astma?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Jedním z nejčastějších důvodů dispenzarizace jsou v současné době různá alergická onemocnění. Jejich podstatou je nepřiměřená reakce imunitního systému organizmu na látky, se kterými se běžně setkáváme v našem prostředí. Spektrum projevů alergických nemocí je velmi široké a příznaky se velmi často objevují již v dětství.

Počet pacientů v alergologických ambulancích v ORP Jihlava je po přepočtu na 100 000 obyvatel po převážnou část sledovaného období (2006 – 2011) nižší, než je průměr ČR, v posledních dvou analyzovaných letech (2012-2013) však prevalence v Jihlavě opět převýšila prevalenci v ČR. Trend vývoje je však na rozdíl od ČR klesající a až další roky ukáží, zda se jedná o krátkodobý výkyv nebo trvalý trend. Příčiny nárůstu po roce 2008 by bylo potřeba více analyzovat, např. zjištěním spektra zde léčených alergických nemocí, nebo vyloučením podílu jiných než přímo zdravotních vlivů (i zde se jedná o údaj, který vyjadřuje prevalenci podle sídla zdravotnického zařízení, které poskytlo péči).

Podle výsledků detailnějšího šetření by pak bylo vhodné přijmout případná opatření, která můžou být v kompetenci samotného města – např. obměna městské zeleně za druhy s nižším alergenním potenciálem, redukce prašnosti atd.

Grafy a podrobnější informace viz. Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, prosinec 2016, zpracovatel Národní síť podpory zdraví - http://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062

 • 5.3.L Léčení alergici a astmatici (prevalence) ?
  v roce 2013 - 8933,5 (počet léčených pacientů v alergologických ordinacích na 100 tisíc obyvatel v ORP Jihlava
Sebehodnocení -1

Počet osob léčených na alergie je v Jihlavě po převážnou část sledovaného období nižší, než je průměr ČR, od roku 2008 však dochází k určitému nárůstu s tím, že prevalence byla v letech 2012-13 již vyšší než v ČR.

Hodnocení oponenta -1

Soulad s hodnocením města, bez připomínek.

5.3.11 Jak se vyvíjí počet uživatelů drog? Jaká je úmrtnost na následky užívání drog a alkoholu?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Data na lokální úrovni jsme získali od Centra U Větrníku - kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené drogovou závislostí.

http://jihlava.charita.cz/zavislosti/kacko/

Ve sledovaném období došlo k mírnému poklesu celkového počtu klientů uživatelů, kteří alespoň jednou využili služeb zařízení. Oproti roku 2015 se tedy jedná o rozdíl 19 klientů. Počet klientů se v terénním programu mírně snížil a to o 16 klientů. 

Poměr mužů a žen se nezměnil. Mírně se zvýšil průměrný věk uživatelů, což připisujeme vracejícím se klientům z vězení, kteří jsou většinou staršího věku. Opět se nám oproti roku 2015 výrazně zvýšil počet kontaktů s neuživateli, kteří alespoň jednou využili služeb programu.

Příloha č. 4 - Počet uživatelů drog

 

 • 5.3.H Úmrtí zaviněná alkoholem nebo drogami ?
 • 5.3.N Uživatelé drog ?
  2016 - 240 uživatelů drog dle statistik Centra u Větrníku, Jihlava
Sebehodnocení +1

Trend je klesající. V letech 2013 - 2015 byl počet uživatelů drog přes 270, v roce 2016 je to 240 uživatelů. 

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města, bez připomínek.

5.3.12 Disponuje město vlastním systémem sledování vybraných zdravotních rizik nebo ukazatele (např. vlastní sběr dat některých dg., prevalence či incidence, např. počet kojených dětí nad 6 měsíců apod.), která nejsou sledována ÚZIS?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Město nedisponuje vlastním systémem sledování zdravotních rizik nebo ukazateků. Pravidelně pro město byly zpracovány Analýzy zdravotního stavu obyvatel Jihlavy.

Všechny analýzy jsou blíže popsány v části 5.1 a jsou uveřejněny na webu Zdravého města - http://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062

V rámci vyhodnocování Zdravotního plánu má město nastaven i vlastní systém kritérií a indikátorů. V rámci vyhodnocování současného Zdravotního plánu a při přípravě nového Zdravotního plánu v roce 2018 bude zvážena možnost zavedení vlastního systému sledování dalších vybraných zdravotních ukazatelů a rizik. A to i v návaznosti na studii „Analýza zdraví a životního stylu mládeže v Kraji Vysočina“, která je v současnosti realizována Krajem Vysočina.

 

 

Sebehodnocení 0

Město nedisponuje vlastním systémem sledování zdravotních rizik nebo ukazateků.

Město se o zdravotní stav obyvatel zajímá a pravidelně nechává zpracovávat Analýzu zdravotního stavu obyvatel města Jihlavy, analýza z roku 2016 je zpracována včetně SWOT analýzy a doporuční expertů.

 

Hodnocení oponenta 0

Město prozatím nedisponuje svým vlastním systémem sledování zdravotních rizik nebo ukazatelů. Plně však využívá vyhodnocování a analýzy ukazatelů zdravotního stavu obyvatel, které nechává pravidelně zpracovat. Pozitivní je předpoklad zabývat se touto otázkou v nejbližší době s využitím již získaných dat. 

5.3.13 Další indikátory k tématu
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Standardizovaná hospitace na nemoci oběhové soustavy v ORP Jihlava ve sledovaném období měl klesající tendenci (v roce 2008 - 2532). 

Grafy a podrobnější informace viz. Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel Jihlavy, prosinec 2016, zpracovatel Národní síť podpory zdraví - http://www.jihlava.cz/zdravotni-plan-mesta-jihlavy/d-486439/p1=104062

 • 5.3.M Hospitalizace pro nemoci oběhové soustavy ?
  v roce 2015 - 1873
Sebehodnocení +1

Standardizovaná hospitace na nemoci oběhové soustavy v ORP Jihlava ve sledovaném období má klesající tendenci, obdobnou jako trend v celé ČR, hodnoty jsou v posledních letech nižší.

Hodnocení oponenta +1

Souhlas.

6 Místní ekonomika a podnikání

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ne

Sestavený audit UR města Jihlavy je sestaven přehledně a srozumitelně. Nemám k tomuto kritériu žádné výhrady.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano

Audit UR je kompletní a poskytuje velmi dobrý základ pro hodnocení stavu a trendů v oblasti místní ekonomiky, zaměstnanosti, podnikání, komunikace s podnikateli a také cestovního ruchu.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano

V auditu UR jsou využity a přehledně prezentovány všechny povinné indikátory. Dále jsou také prezentovány 2 příklady dobré praxe v části 6.1.D.

Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky

- velmi dobrá dopravní dostupnost města

- stabilní počet ekonomicky aktivních subjektů

- široké spektrum nástrojů pro podporu podnikání i zaměstnanosti ve městě

- velmi dobrá komunikace města s většími podniky

- dostatečná nabídka nástrojů podporujících zejména domácí cestovní ruch

- stabilizovaná velmi vysoká míra návštěvnosti města s ohledem na fakt, že se nejedná o klasickou destinaci cestovního ruchu

VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky

- slabší využívání marketingových nástrojů pro podporu cestovního ruchu v Jihlavě

- chybějící monitoring situace a rozvoje cestovního ruchu ve městě

- slabší úroveň komunikace města se zástupci malých a středně velkých podniků

- nižší úroveň doprovodné sociální infrastruktury pro potenciální zahraniční investory či VaV experty

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti

- možnosti využívání nových ploch pro podnikání ve městě (Lokalita Cihelna, Lokalita Heroltická)

- možnosti využití čtyř brownfields ve městě

- rozvoj vědeckotechnologické základny ve městě v rámci průmyslu 4.0

- realizace podnikatelských fór či podnikatelských konferencí ve městě

- možnosti využívání značky města ve vazbě na klíčová témata (např. Gustav Mahler)

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby

- ekonomická recese a její dopady na profilové obory v ekonomické struktuře města

- možný přesun průmyslové výroby z Jihlavy (resp. z ČR) dále na východ

- odliv kvalifikované pracovní síly do větších krajských měst (Brno nebo Praha)

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele

Město Jihlava disponuje širokým spektrem standardních nástrojů podpory podnikání i zaměstnanosti na svém území. Co se týká dosahované úrovně počtu podnikatelských subjektů, zejména aktivních podnikatelských subjektů, má město dlouhodobě stabilizovanou situaci. V úrovni míry nezaměstnanosti dosahuje město velmi dobrých výsledků, které jsou srovnatelné s celonárodním průměrem u tohoto ukazatele. V tématice úrovně komunikace města se zástupci podnikatelské sféry je slabší vztah s malými a středními podniky. Naopak s velkými podniky město komunikuje ve standardní podobě. Cestovní ruch je rozvíjen v omezených možnostech města, které není klasickou destanací cestovního ruchu. Spektrum nástrojů pro rozvoj cestovního ruchu je přiměřený zejména pro domácí cestovní ruch. Návštěvnost se výrazně zvýšila před několika lety a tuto vyšší úroveň se daří ve stabilizované podobě udržet. Pro město lze vyslovit následující možná doporučení pro další zlepšování situace v sekci místní ekonomika a podnikání:

- více se zaměřit na podporu pro začínající podnikatele, např. formou podnikatelských inkubátorů, což ve městě nyní chybí;

- více prohloubit zejména komunikaci s mikro a malými podniky, např. prostřednictvím podnikatelských fór;

- v oblasti cestovního ruchu není zcela dostatečně rozvinuta konferenční turistika (potenciál krajského města). Určitě je do budoucna nezbytné více zkoumat, jak přijíždějící návštěvníci město vnímají, jaký je potenciál města z pohledu podnikatelů pro případné využití vnitřního potenciálu města. Tyto záležitosti následně promítnout do revize strategie města, příp. do aktuálního akčního plánu.


Hodnotící výrok
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek



Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Celkové hodnocení oblasti 6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Sebehodnocení +1

Vývoj počtu registrovaných ekonomických subjektů v Jihlavě vykazuje dlouhodobě stabilní růst, avšak počet aktivních subjektů stagnuje.

Město Jihlava vytváří podmínky pro podnikání a zaměstnanost (průmyslový park, přizpůsobení MHD velkým zaměstnavatelům, příprava napojení průmyslové zóny na síť cyklostezek, smlouvy o spolupráci s podnikateli, ralizuje mnoho opatření a projektů ke zvýšení aktaktivity města, apod.)

Současné nástroje podpory podnikání jsou využívány, dochází, k obsazování průmyslové zóny.

Hodnocení oponenta +1

Město Jihlava dosahuje v části nástrojů pro podporu podnikání a zaměstnanosti dobré úrovně. Disponuje širokým spektrem standardních nástrojů podpory této oblasti. Lze postrádat jen podporu města pro začínající podnikatele, např. formou podnikatelských inkubátorů.

Co se týká dosahované úrovně počtu podnikatelských subjektů, zejména aktivních podnikatelských subjektů, má město dlouhodobě stabilizovanou situaci.

V úrovni míry nezaměstnanosti dosahuje město velmi dobrých výsledků, které jsou srovnatelné s celonárodním průměrem u tohoto ukazatele.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
6.1.1 Disponuje město nástroji pro podporu zaměstnanosti nebo podporu vzniku nových podnikatelských subjektů? Jaká je míra jejich využití a jak se tyto nástroje hodnotí?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

A/Strategické dokumenty města

B/ Průmyslový park a brownfields

C/ Statutární město Jihlava podporuje zaměstnanost

D/ Atraktivita města a investice přispívající k růstu životní úrovně

 

A/Strategické dokumenty města

a) Strategický plán statutárního města Jihlavy do roku 2020http://www.jihlava.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta/ms-103678/p1=103678

Základní strategický střednědobý dokument města (období 2014 – 2020), který představuje strategickou vizi a sestavuje cíle a opatření. Prioritní oblasti 1) Vzdělávání, zaměstnanost a podnikání 2) Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost 3) Udržitelný rozvoje města 4) Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch.

22.09.2011 - Rada města Jihlavy schválila usnesením č. 1083/11-RM přípravu Strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020

19.06.2013 - veřejné projednání a připomínkování jak občany města, tak zástupci jihlavských institucí

prosinec 2013 - projednání SEA

18.02.2014 - Návrhová část strategického plánu byla schválena Zastupitelstvem města Jihlavy usnesením č. 81/14-ZM

Realizace strategie

Návrhy Akčních plánů 2014, 2015 a 2016 byly v souladu s implementačním postupem strategie schváleny vedením města a následně předloženy k projednání Zastupitelstvu města Jihlavy

- Akční plán 2014 http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=500895

- Akční plán 2015 http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=507909

- Akční plán 2016 http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=512213

Plnění strategie

Naplňování stanovených opatření je vyhodnocováno prostřednictvím Zprávy o plnění strategického plánu rozvoje města. Tato zpráva má za cíl zachytit aktuální stav projektů a aktivit zařazených do krátkodobého akčního plánu a zároveň tak průběžně zhodnotit celkové plnění vytyčených cílů strategie.

- Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města 2014 http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=505416

- Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města 2015 http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=51089

- Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města 2016 https://www.jihlava.cz/plneni-strategie/d-505415

Vzhlledem k tomu, že v  letošním roce prochází Strategický plán procesem aktualizace a vyhodnocení jeho naplňování v letech 2014-2016, nebyl pro letošní rok Akční plán ke strategii zpracováván. O návrhu postupu aktualizace SP a vyhodnocení jeho naplňování v letech 2014 - 2016 rozhodlo Zastupitelstvo města Jihlavy na svém 21. zasedání dne 19. 6. 2017 usnesením č. 221/17-ZM.

Materiál předložený a schválený zastupitelstvem viz výše reaguje na stav naplňování SP a návrh postupu aktualizace si klade za cíl řešit následující klíčové problémy:

 • celková míra implementace SP je na vysoké úrovni, nicméně jednotlivé priority SP jsouo naplňovány disproporčně, z čehož vyplývají rizika pro vyvážený rozvoj města
 • role SP jako zastřešujícího rozvojového dokumentu města a klíčového nástroje strategického řízení města je využívána jen zčásti, ačkoliv se jedná o obsahově kvalitní dokument
 • aktuální metodické nastavení SP neumožňuje dostatečné vyhodnocování stavu implementace a dopadů SP na jednotlivé prioritní oblasti i na město jako celek

V rámci výše zmíněného dokumentu bylo navrženo následující řešení:

Postup aktualizace SP bude probíhat ve 2. polovině roku 2017 (již probíhá) v koordinaci Odboru rozvoje města za účasti všech dotčených odborů MMJ. V rámci aktualizace vznikne i Akční plán 2018 (akční plán 2017 nebude realizován). V rámci konzultační fáze (září a říjen 2017) bude do procesu zapojena odborná veřejnosta významní aktéři (v rámci pracovních skupin) za jednotlivé priority SP a dále politická reprezentace města (zastupitelé).

NAvržený postup aktualizace by měl posílit význam SP jako zastřešujícího rozvojového dokumentu města a klíčového násrtroje strategického řízení města. SP by ěl být základním svorníkem mezi politickou reprezentací města a mezi jeho odbornou a výkonnou složkou (úřad). Efektivní nastavení procesů a mechanismů implementace SP by mělo přirozeně zlepšit koncepční spolupráci mezi odbory navzájem a mezi vedením města a přispět k větší vzájemné informovanosti a koordinaci aktivit/projektů napříč úřadem. Aktuální míra koordinace má značné rezervy a je velkou částí pracovníků úřadu vnímána jako problém. Zvýšení měřitetlnosti dopadů je proto jedním z hlavních předpokladů úspěšného naplnění SP a mělo by být jedním z hlavních přínosů aktualiazce.

b) Integrovaný plán rozvoje města (IPRM)http://www.jihlava.cz/integrovany-plan-rozvoje-mesta/ms-103661/p1=103661

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) je strategickým dokumentem sloužícím jako garance koncentrace prostředků, propojenosti jednotlivých intervencí, efektivity a synergie dopadů v rámci daného města a celého regionu. Rozumí se jím soubor konkrétních vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území anebo v rámci tématického přístupu ve městech. IPRM jsou realizovány dvěma či více individuálními projekty.

Obsahuje komplexní soubor rozvojových záměrů a projektů koncentrovaných do prioritních oblastí. Prioritní oblasti:

1) Regenerace a všestranný rozvoj města a občanské vybavenosti

2) Rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání.

02.07.2008 – Výbor regionální rady regionu soudržnosti schválil IPRM

Jedná o historicky první IPRM předložený a schválený v rámci regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod i v rámci České republiky jako celku.

07.10.2008 – Výbor regionální rady regionu soudržnosti schválil první projekty zařazené do IPRM

16.12. 2008 – Zastupitelstvo města Jihlavy schválilo předložené změny v přípravě aktualizace Integrovaného plánu rozvoje města Jihlavy (IPRM)

05.01.2009 - Možnost vyjádření k souladu projektových záměrů (PZ) s IPRM

07.01.2009 – Možnost podávání připomínek a návrhů k aktivitám tematických operačních programů (TOP)

05.02.2009 - Výbor regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schválil projekt „Projekt řízení IPRM JV 001 – manažer IPRM“

17.02.2009 - Možnost získání vyjádření k souladu projektových záměrů tematických operačních programů s IPRM 

14.04.2009 - Změna postupu při získání potvrzení o zařazení projektových záměrů tématických operačních programů do IPRM

07.04.2010 - Možnost podávání návrhů na doplnění aktivit tématických operačních programů (TOP) zařazených v Integrovaném plánu rozvoje statutárního města Jihlavy (IPRM)

21.06.2011 - Informace pro žadatele o zařazení projektů tématických operačních programů do Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Jihlavy

22.02.2013 - Vyhlášení doplňkové výzvy k předkládání projektů v rámci IPRM Jihlavy

listopad 2015 - realizace posledních projektů IPRM

 

Celkem realizováno 32 projektů:

Projekty financované z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod - http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=465617&p1=51960

 

Finanční alokace 689 mil. Kč – 100% vyčerpáno

Celkové náklady projektů 855 mil. Kč

 

c) Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace (IPRÚ)http://www.jihlava.cz/integrovany-plan-rozvoje-uzemi/ms-103670/p1=103670

Zajišťuje provázanost nejvýznamnějších rozvojových projektů s prokazatelným dopadem do vymezeného území (Jihlavská sídelní aglomerace). Obsahuje komplexní soubor rozvojových záměrů a projektů koncentrovaných do následujících prioritních oblastí: Prioritní oblast 1: Ekonomicky silná a sociálně stabilní aglomerace, Prioritní oblast 2: Integrovaná a ekologická mobilita, Prioritní oblast 3: Kvalitní a funkční prostředí.

31.01.2014 - statutární město Jihlava předložilo žádost o dotaci na projekt „Vznik integrované strategie pro Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy“ do výzvy č. 2 Ministerstva pro místní rozvoj České republiky z Operačního programu Technická pomoc. Cílem tohoto projektu bylo zajistit zpracování strategického dokumentu Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy.

09.06.2014 - statutární město Jihlava zahájilo spolupráci se zpracovatelem IPRÚ

26.08.2014 – byla odsouhlasena první pracovní verze analytické a návrhové části dokumentu IPRÚ, pracovní verze IPRÚ zaslána Ministerstvu pro místní rozvoj ČR ke zveřejnění ve veřejné databázi strategií

podzim 2014 - oponentní řízení ze strany externích expertů Ministerstva pro místní rozvoj ČR

27.12.2014 - posuzování vlivu strategie IPRÚ na životní prostředí (SEA)

červenec - říjen 2015 - oponentní řízení v rámci projektu MEDUIN

17.09.2015 – proběhlo veřejné projednání návrhu integrované strategie IPRÚ

22.10.2015 – bylo vydáno souhlasné stanovisko SEA

14.12.2015 – byla schválena integrovaná strategie IPRÚ

průběžně 2014 – 2015:

- jednání pracovních skupin se zapojením široké škály partnerů

- jednání Výboru pro přípravu strategie

- představení IPRÚ na jednání Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina

25.01.2016 – byla předložena žádost o podporu integrované strategie IPRÚ

16.08.2016 – IPRÚ JSA je jednou z prvních schválených integrovaných strategií v ČR

20.09.2016 – byla schválena integrovaná strategie IPRÚ, verze 1.2

05.10.2016 – byla projednána integrovaná strategie IPRÚ na Národní stálé konferenci

09.01.2017 - byla zveřejněna výzva k předkládání projektových záměrů ROZŠÍŘENÍ TROLEJOVÉ DOPRAVY - http://www.jihlava.cz/vyzva-k-predkladani-projektovych-zameru-rozsireni-trolejove-dopravy/d-516320

20.01.2017 - byl zveřejněn předokládaný haronogram výzev nositele IPRÚ JSA - http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=516706

Strategický plán rozvoje města, Integrovaný plán rozvoje města i Integrovaný plán rozvoje území       Jihlavské sídelní aglomerace jsou provázány s Územním plánem města Jihlavy. Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje města Jihlavy je provázaný s každoroční přípravou rozpočtu města. (Více k provázanosti mezi rozpočtem a strategickými dokumenty viz TÉMA 1 - Správa věcí veřejných a územní rozvoj)

 

d) Územní plán města Jihlavy - http://www.jihlava.cz/uzemni-plan-mesta/ds-9015?p1=103741

Dokument, který v souladu se základní urbanistickou koncepcí města, systémem dopravy, technické infrastruktury a ekologické stability reaguje na společensko-ekonomické podmínky, vlastnické vztahy a další faktory.

Územní plán města Jihlavy byl schválen Zastupitelstvem města Jihlavy dne 05.06.2001. Formou změn Územního plánu města Jihlavy se tento dokument v nepravidelném cyklu aktualizuje. Aktuální verze Územního plánu města Jihlavy je účinná od 19.02.2013.

Současný územní plán byl koncipován pro návrhové období do roku 2010 a tomu odpovídají i bilance a návrhové parametry. Kapacita všech rozvojových ploch se dnes pro potřeby krajského města jeví jako nedostačující. Některým plochám (např. bývalý vojenský prostor nebo nevyužité zemědělské areály, tzv. brownfieldy) je potřeba stanovit nové regulační podmínky.

Od roku 2009 je zpracováván nový Územní plán. Předpokládá se, že bude předložen zastupitelstvu ke schválení po opakovaném veřejném projekdnání a jeho vyhodnocení v roce 2017. V průběhu zpracovávání ÚP byla vytvořena elektronická podoba připomínkování ÚP tzv. PUP - http://www.jihlava.cz/pripominkovani/d-489726, kde se k návrhu ÚP mohla veřejnost vyjadřovat v průběhu třiceti dnů v rámci každého veřejného projednání, celkem proběhla čtyři veřejná projednání a připravuje se páté. Doposud přišlo a bylo vyhodnoceno 1181 námitek a připomínek k připravovanému návrhu územního plánu z toho bylo 755 připomínek a námitek shledáno jako opodstatněné a prošla do další úpravy návrhu ÚP Jihlavy.

 

e) další strategické dokumenty 

Programové prohlášení Rady města Jihlavy 2017 - 2018 - http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=517172

Nástroje strategického plánování (viz výše):

 1. strategický plán rozvoje
 2. IPRM
 3. IPRÚ
 4. územní plán

Oborové strategie a studie:

 1. Plán odpadového hospodářství 
 2. Studie Optimalizace hospodaření s komunálními dopady včetně jejich obalové složky 
 3. Strategie nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem rostlinného původu
 4. Komunitní plán sociálních služeb
 5. Generel cyklodopravy a cyklotras
 6. Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras
 7. Koncepce parkovacího systému
 8. Územní energetická koncepce
 9. Dopravní koncepce
 10. Plán zdraví a kvality života
 11. Plán zdraví a kvality života mládeže
 12. Zdravotní plán

Pasporty:

 1. Pasport kanalizace
 2. Pasport veřejného osvětlení
 3. Pasport zeleně a inventarizace zeleně
 4. Pasport místních komunikací

V letech 2017 až 2019 bude zpracováván Plán udržitelné městské mobility (SUMF a SUMP).

 

B/ Průmyslový park a brownfields

a) D1 Průmyslový park Jihlava - http://www.jihlava.cz/d1-prumyslovy-park-jihlava/d-1629/p1=50149

Průmyslový park Jihlava (PPJ) se nachází v severní části města Jihlavy v těsné blízkosti dálnice D1. Bezprostředně navazuje na stávající průmyslovou zástavbu vytvářející městskou průmyslovou aglomeraci, zahrnující mj. významné firmy Bosch Diesel, Automotive Lighting, Kronospan, Swotes. Celé území je dle platného ÚPO určeno pro průmyslovou výrobu – funkční náplň – lehký průmysl.

Příklady firem umístěné v PPJ:

SILSTAP spol. s r.o., SYNER VHS Vysočina, a.s., Kronospan, KUSAG s.r.o., Ammeraal Beltech s.r.o., JAVAB, ASMJ s.r.o., BUGIINVEST s.r.o., ENVIROPOL s.r.o., Scania Real Estate Czech Republic s.r.o., KOSYKA s.r.o., EBERHARD Automatizace s.r.o., WAPE s.r.o., TT Real, a.s., Raiffeisen-Leasing, s.r.o., ENERGOKLASTR CTT Vysočina, o.p.s.

 Volné pozemky jsou ve vlastnictví města Jihlavy.

V platném územním plánu města Jihlavy jsou vymezené plochy pro průmysl o celkové výši cca 90 ha,

Nový územní plán návrhové plochy rozšiřuje o dalších cca 16ha ploch.

Rozvojové plochy průmyslu navazují na stávající průmyslovou zónu o rozloze cca 280ha v severní části města.

 

Tab. 1 - Postupné zaplňování průmyslovéhoparku D1 v letech 2008 - 2015

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Zaplňeno v letech (ha):

5,519

7,105

7,17

12,954

11,917

5,651

3,61

2,846

Příloha č. 1 - Vývoj územních rozhodnutí v průmyslové zóně v letech 2008 – 2015

Příloha č. 2 – PRUMYSL - STAV-VOLNE

Příloha č. 3 - obsazenost průmyslové zóny - mapa

Příloha č. 4 - celková obsazenost průmyslové zóny k 1.1.2017

Rozvojové plochy ve stávajícím ani návrhu nového územního plánu netvoří kompaktní celek, který by splňoval potřebná kritéria dle zaslaného materiálu.

Ve stávajícím území evidujeme dvě lokality vhodné pro  možný rozvoj průmyslu:

Lokalita Cihelna - většinový vlastník je město Jihlava, zbytek, drobní soukromí vlastníci, stát

Lokalita Heroltická - mezi ulicemi Heroltická, Pávovská, Průmyslová

b) Brownfields

Na území města Jihlavy se nacházejí 4 brownfields

 • Autopark Pístov
 • Kasárna gen. Štefánika  - již vydáno územní rozhodnutí viz příloha č. 4
 • Vojenský areál Brněnská - zčásti využitý hasičským záchranným sborem (cca 2/3)
 • Vojenský areál Pístov

Příloha č. 5 - BROWNFIELDS

Příloha č. 6 - Územní rozhodnutí B-5-16 ze dne 18,7,2017 o umístění stavby "Rezidence Vrchlického"

 

C/ Statutární město Jilhava podporuje zaměstnanost:

a) praxe studentů jak středních, tak vysokých škol jsme v uvedeném období realizovali v tomto rozsahu: celkem 426 studentů ať už na krátkodobých, tak také na semestrálních praxích (studenti Vysoké školy polytechnické Jihlava)

b) veřejně prospěšné práce - zapojeni uchazeči o zaměstnání, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní - převážně manuální práce realizované ve městě a projekty ve spolupráci s úřadem práce podporující zaměstnávání absolventů škol nebo nezaměstnaných z řad ohrožených skupin (mladí do 25 let věku, ženy po MD, samoživitelky, nezaměstnaní nad 50 let věku)

d) podpora zaměstnávání zdravotně postižených osob (spolupráce s organizacemi zaměstnávajícími invalidy)

Příloha č. 7 – Statutární město Jihlava podporuje zaměstnanost – vývoj v letech 2008 - 2016

 

Tab. 2 - Statutární město Jihlava je významným zaměstnavatelem

Vývoj stavu zaměstnanců statutárního města Jihlavy v období r. 2008 až r. 2016

   

Období

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Počet zaměst. v evid. stavu *

407,2

409,77

405,08

401,9

393,69

401,6

423,91

425,75 

431,66 

* průměrný přepočtený stav

   

 

Tab. 3 - Obchodní společnosti založené statutárním městem Jihlava

Počty zaměstnanců obchodních společností města k 31. 12. 2014, resp. 31. 12. 2015 (v průměrném přepočteném počtu zaměstnanců):

Společnost k 31.12.2014 k 31.12.2015
HC Dukla Jihlava, s.r.o.  12 12
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o.  158 162
Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.  109 106
Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.  90 90
Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.  7 6
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.  175 173
CELKEM 551 549

 

Tab. 4 - Příspěvkové organizace statutárního města Jihlavy

Počty zaměstnanců příspěvkových organizací města k 31. 12. 2015, resp. k 31.12.2016 (v průměrném přepočteném počtu zaměstnanců):

Příspěvková organizace k 31.12.2015 k 31.12.2016
MŠ Mozaika1 192,896 186,528
MŠ a SPC Demlova 56,317 58,614
ZŠ Demlova 32 47,763 53,076
ZŠ E. Rošického 75,515 78,963
ZŠ Havlíčkova 31,659 32,417
ZŠ Jungmannova 21,057 21,792
ZŠ Kollárova 50,42 54,646
ZŠ Křížová 38,866 38,661
ZŠ Nad Plovárnou 51,376 63,04
ZŠ Ot. Březiny 63,824 66,563
ZŠ Seifertova 76,993 78,805
ZŠ Žižkova TGM 40,335 41,152
ZŠ speciální a Praktická škola Březinova 40,705 40,772
Dům dětí a mládeže  9,675 10,191
Základní umělecká škola 40,63 40,157
Městská knihovna 27,66 27,79
Zoologická zahrada 51,79 54,44
Denní a týdenní stacionář
42,25
38,25
Domov pro seniory Lesnov 78,2 78,44
Integrované centrum sociálních služeb 71,64 73,07
CELKEM 1109,571 1137,367

1 MŠ Mozaika sdružuje 17 odloučených pracovišť, včetně 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy. Ve školním roce 2016/2017 se jedná o 1.423 dětí v celkem 58 třídách.

 

D/ Atraktivita města a investice přispívající k růstu životní úrovně

Klíčové investice statutárního města Jihlavy přispívající k růstu životní úrovně v období 2008 - 2016

Více o projektech spolufinancovaných z EU a FM EHP/Norska

Zatraktivnění města z hlediska budoucích investic

Projekty v rámci připravovaného IPRÚ - viz výše

Jihlava, jakožto krajské město, je sídlem řady významných institucí a organizací, které vedou k vyšší prestiži sídla podnikatelů a investorů:

Kontakty - http://www.jihlava.cz/instituce/ms-32004

Společenskou odpovědností firem se zabývají např. následující společnosti:

Bosch Diesel Jihlava - http://www.bosch.cz/cs/cz/our_company_7/locations_7/jihlava_menu/jihlava_menu_sponzorstvi/jihlava_sponzorstvi.html

Automotive Lighting - http://www.al-lighting.cz/cs/novinky/116-ermstal-marathon

Kronospan Jihlava - http://www.kronospan-worldwide.com/environment/

Jipocar Jihlava - http://www.jipocar.cz/o-nas/sponzoring/

Tesla Jihlava - http://www.teslaji.cz/5-ekologie.html

Swoboda - http://www.swoboda.de/Kompetenzen/Zertifizierungen/26/de

Moravské Kovárny - https://mokov.com/projekt-esf

Biofarma Sasov - http://biofarma.cz/

Icom transport, a.s. - http://www.icomtransport.cz/zijeme-s-vami/blog

Sapeli, a.s. - https://www.sapeli.cz/105-let-truhlariny-nas-naucilo-delat-opravdu-poctive-dvere

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. - http://www.smj.cz/certifikaty-osvedceni/ds-1038/p1=1158

 

V Jihlavě má sídlo či pobočku řada personálních agentur, které plní nezastupitelnou úlohu ve zprostředkovávání kontaktů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a přispívají k rozvoji místní ekonomiky.

Databáze agentur práce - http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace

 • 6.1.A Podpora zaměstnanosti, podnikání a diverzifikace struktury místní ekonomiky. ?
  Město Jihlava se dlouhodobě zabývá podporou cyklodopravy a samozřejmostí je i postupné propojování jednotlivých částí města včetně průmyslové zóny. Město vyšlo největšímu zaměstnavateli, firmě Bosch Diesel, vstříc a na podzim roku 2016 zprovoznilo dvě nové autobusové linky navazující na začátek a konec pracovní doby. Podrobnější informace viz 6.1.D hodnota indikátoru.
 • 6.1.B Počet podnikatelských subjektů ?
  6 524
 • 6.1.D Příklad dobré praxe (z oblasti podpory zaměstnanosti a podnikání) ?
  Podrobnější informace viz níže hodnota indikátoru.

Hodnota indikátoru:

CYKLOSTEZKY DO FIREM

Postupné budování sítě cyklostezek včetně napojení průmyslové zóny:

Generel cyklostezek - http://www.jihlava.cz/generel/ds-35023

08.10.2013 - TZ - http://www.jihlava.cz/generel/ds-35023

Příprava cyklostezky R08 Jihlava - Pávov (průmslová zóna) - http://jihlava.cz/cyklostezka-r08-jihlava-pavov-prumyslova-zona-sever/ds-56036/p1=63038

Příprava cyklostezky R09 ulice Průmyslová

PŘIZPŮSOBENÍ MHD FIRMÁM

01.10.2016 - zavedení expresních linek do průmyslové zóny (Bosch)

 • linka č. 31 - trasa Dopravní podnik - S. K. Neumanna - Bosch Diesel (jízdní doba 10 minut, dříve 25 - 30 minut)
 • linka č. 32 - trasa Dopravní podnik - Březinova - Bosch Diesel (jízdní doba 13 minut, dříve 23 - 30 minut)

Schéma sítě linek zde http://www.dpmj.cz/www/mambo/schema2.html 

http://www.jihlava.cz/v-rijnu-se-rozjedou-nove-linky-do-jihlavske-prumyslove-zony/d-514769/p1=103430

Sebehodnocení +1

Město Jihlava disponuje všemi standardními nástroji na podporu místní ekonomiky a místního podnikání.

V posledních letech začíná mnohem častejí využívat přímé spolupráce s podnikateli na konkrétních projektech viz 6.1.D a 6.2.B. 

Také Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch viz 6.3.1 obsahuje opatření týkající se podpory podnikání:

 • oblast 2, cíl. 2.4, opatření 2.4.1 - 2.4.4
 • oblast 3, cíl 3.2, opatření 3.2.6; cíl 3.4, opatření 3.4.1
Hodnocení oponenta +1

Používané nástroje pro podporu podnikání a zaměstnanosti jsou ve městě Jihlava standardní, nicméně v některých vykazuje město míru aktivit vyšší než je běžné v ČR. Jedná se zejmnéna o vyhledávání nových ploch pro podnikání, v akčním plánu na rok 2016 byl důraz kladen na lehkou výrobu se zaměřením na transfer technologií, vědu a výzkum.

 

6.1.2 Došlo ke zvýšení počtu podnikatelských subjektů v obci?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

 Tab. 1 - Podnikatelské subjekty podle právní formy (období 2008 - 2016 vždy k 31.12. daného roku)

Podnikatelské subjekty Registrované
podniky
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Celkem 11 791 11 958 12 206 12 265 12 288 12 326 12 421 12 610 12 691
Fyzické osoby . . 9 106 9 116 9 121 9 289 9 485 9 558 9 537
Fyzické osoby
podnikající dle
živnostenského zákona
8 040 8 306 8 418 8 411 8 355 7 978 8 183 8 357 8 433
Fyzické osoby
podnikající dle jiného
než živnostenského zákona
690 595 558 574 644 1 259 1 115 1 009 909
Zemědělští podnikatelé 44 58 59 64 62 52 52 60 60
Právnické osoby . . 3 100 3 149 3 167 3 037 2 936 3 052 3 154
Obchodní společnosti . . 1 303 1 356 1 377 1 408 1 437 1 526 1 603
akciové společnosti 61 59 60 62 61 58 57 57 55
Družstva . . 57 55 54 54 55 57 56

 

Tab. 2 - Podnikatelské subjekty dle zjištěné aktivity  (období 2008 - 2016 vždy k 31.12. daného roku)

Podnikatelské subjekty Podniky se
zjištěnou aktivitou
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Celkem 6 420 6 717 6 975 6 874 6 534 6 531 6 524
Fyzické osoby 4 553 4 711 4 718 4 610 4 674 4 673 4 655
Fyzické osoby
podnikající dle
živnostenského zákona
4 015 4 151 4 111 3 797 3 918 3 988 4 027
Fyzické osoby
podnikající dle jiného
než živnostenského zákona
461 480 533 778 640 565 511
Zemědělští podnikatelé 42 47 44 35 34 45 42
Právnické osoby 1 867 2 006 2 257 2 264 1 860 1 858 1 869
Obchodní společnosti 1 011 1 075 1 177 1 276 1 159 1 203 1 250
akciové společnosti 52 53 58 52 51 49 51
Družstva 50 49 49 50 43 44 44
Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze

Vývoj počtu podnikatelských subjektů

Z uvedených údajů ČSÚ vyplývá, že vývoj počtu aktivních ekonomických subjektů v Jihlavě vykazuje dlouhodobě stabilní růst (viz Tab. 1). Je třeba zdůraznit, že k největšímu nárůstu podnikatelských subjektů došlo v období ekonomické recese (2008 – 2010). Tento skokový růst má na svědomí především zvýšení počtu podnikajících fyzických osob. V jistém ohledu je proto možné učinit závěr, že zvyšování počtu tohoto typu podnikatelů mohlo mít vliv na zmírnění negativních dopadů ekonomické krize především míry nezaměstnanosti. Lze totiž předpokládat, že z důvodu propouštění zaměstnanců byli tito více ochotni začít podnikat,  než se evidovat jako nezaměstnaní. Naopak v následujících letech je přírůstek podnikatelských subjektů mnohem nižší a u podnikajících fyzických osob jsou počty dokonce klesající. Tento trend může být způsobem mj. i tažením ministerstva práce a sociálních věcí proti tzv. „švarcsystému“. Pokud jde o počet aktivních ekonomických subjektů, tady je trend v podleních letech stabilní (viz Tab. 2).

 

Tab. 3 - Nejvýznamnější podnikatelské subjekty se sídlem v Jihlavě z pohledu počtu zaměstnanců a vývoje obratu

Podnikatelský subjekt

CZ-NACE převažující

Počet pracovníků

Obrat

Bosch Diesel, s.r.o.

Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla, kromě motocyklů

4000 - 4999

rok 2012:

18. 151 mil. Kč

Automotive Lighting, s.r.o.

Výroba elektrických osvětlovacích zařízení

1000 - 1499

rok 2012:

8. 125 mil. Kč

Motorpal, a.s.

Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla, kromě motocyklů

1500 - 1999

rok 2011:

1.518 mil. Kč

Icom transport, a.s.

Silniční nákladní doprava

500 - 999

rok 2011:

1.646 mil. Kč

Moravské kovárny, a.s.

Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie

500 - 999

rok 2011:

1.553 mil. Kč

Kronospan CR, s.r.o.

Výroba dýh a desek na bázi dřeva

250 - 499

rok 2012:

5.672 mil. Kč

Moravia Lacto, a.s.

Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů

250 - 499

rok 2011:

1.168 mil. Kč

Sapeli, a.s.

Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství

250 - 499

rok 2011:

1.138 mil. Kč

Swoboda CZ, s.r.o.

Výroba elektronických součástek

250 - 499

rok 2011:

1.008 mil. Kč

Tesla Jihlava, s.r.o

Povrchová úprava a zušlechťování kovů

250 - 499

rok 2012:

566 mil. Kč

Jipocar Logistic, s.r.o.

Skladování

250 - 499

rok 2011:

300 - 499 mil. Kč

Lapek, a.s.

Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých

250 - 499

rok 2011:

214 mil. Kč

Služby města Jihlavy, s.r.o.

Sběr odpadů, kromě nebezpečných

250 - 499

rok 2012:

196 mil. Kč

 

 • 6.1.B Počet podnikatelských subjektů ?
  6 524

Hodnota indikátoru:

 

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze

 

Od roku 2008 vzrůstal počet registrovaných podnikatelských subjektů, ale mírně klesal počet subjektů se zjištěnou aktivitou. V letech 2014 - 2016 se počet aktivních subjektů ustálil na počtu cca 6 500. 

Sebehodnocení 0

Ačkoliv počet registrovaných ekonomických subjektů setrvale stoupá (viz Tab. 1), považujeme za vypovídající spíše údaj o aktivních subjektech, jejichž počet zůstává v posledních letech stabilní, a pohhybuje se okolo 6 500 (viz Tab. 2).

Město Jihlava je sídlem ekonomicky silných společností a to jak s ohledem na počet zaměstnanců, tak s ohledem na jejich roční obrat (viz Tab. 3).

Hodnocení oponenta 0

Vývoj v počtu podnikatelských subjektů ve městě je dlouhodobě stabilizovaný, zejména co se týká počtu aktivních podnikatelských subjektů. V celkových relacích je možné identifikovat setrvalý mírný nárůst, nicméně pro vlastní hodnocení této otázky je zásadnější vývoj aktivních podnikatelských subjektů.

6.1.3 Došlo ke snížení míry nezaměstnanosti? (trendy, vývoj, struktura)
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Tab. 1 - Jihlava – vývoj počtů uchazečů o zaměstnání od roku 2008 až k 31.01.2017

Stav k

Počet uchazečů

Míra registrované nezaměstnanosti

(v %)

Podíl nezaměstnaných osob

(v %)

Volná pracovní místa

31.12.2008 1 728   6,4    
31.12.2009 2 750 10,2    
31.12.2010 2 582   9,5    
31.12.2011 2 435   9,0    
31.12.2012 2 856   9,1  
31.12.2013 2 589   7,7  
31.12.2014 2 417   7,1 297
31.12.2015 1 992   5,9 422
31.12.2016 1 534   4,6 1 042
31.1.2017 1 478   4,5 1 048

Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem/?_piref37_240429_37_240428_240428.next_page=%2Findex.do&_piref37_240429_37_240428_240428.statse=2000000000019&_piref37_240429_37_240428_240428.statsk=0&_piref37_240429_37_240428_240428.send=send&_piref37_240429_37_240428_240428.stat=2000000000111&_piref37_240429_37_240428_240428.obdobi=A&_piref37_240429_37_240428_240428.rok=2017&_piref37_240429_37_240428_240428.uzemi=122000&ok=Vybrat

Nezaměstnanost v okresním městě Jihlavě se až do roku 2008 držela na relativně nízké úrovni, ovšem v roce 2009 došlo s příchodem ekonomicko hospodářské krize ke zlomu a nezaměstnanost prudce vzrostla až na cca 12,0 %. K opačnému zlomu, tedy k výraznějšímu poklesu nezaměstnanosti došlo až v průběhu roku 2014. Nicméně úrovně nezaměstnanosti z roku 2008 ještě dosaženo nebylo.

 

 • 6.1.C Podíl nezaměstnaných osob ?
  4,5

Vývoj počtu nezaměstnaných je velmi pozitivní a už roku 2012 vykazuje setrvalý pokles, kdy se k 31.12.2017 dostal na minimum za sledované období (viz Tab. 1).

 

Sebehodnocení +2

Tento v současné době příznivý vývoj nezaměstnanosti související s restrukturalizací ekonomiky po odeznění krizového období ve městě. Je příznivě podporován rozvinutou a odvětvově pestrou ekonomickou základnou, i strukturou vzdělanostního rozložení obyvatelstva, orientovaného zejména na strojírenský průmysl, který je hlavním „tahounem“ zaměstnanosti v Jihlavě.

Hodnocení oponenta +2

Vývoj míry nezaměstnanosti ve městě Jihlava je téměř identický s vývojem úrovně tohoto ukazatele na celonárodní úrovni. V tomto ohledu lze identifikovat v posledních 3 letech mírný pokles a tím i mírné zlepšení na trhu práce. Celkově je míra nezaměstnanosti ve městě velmi nízká, i když lze předpokládat, že existují znevýhodněné skupiny osob na trhu práce, které stále mají problém se dostupností relevantních pracovních příležitostí. Celkově dosahuje město u tohoto ukazatele velmi příznivých hodnot.

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Celkové hodnocení oblasti 6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Sebehodnocení +1

Město Jihlava s podnikateli komunikuje. Zástupci podnikatelů jsou ve všech komisích Rady měst Jihlavy, podnikatelé spolupracují při vytváření strategických dokumentů města, plánování investičních akcí města a jsou zváni a účastni na veřejných diskuzích a kulatých stolech pořádaných městem.

Web Zdravého města/Plánování s veřejností http://www.jihlava.cz/kulate-stoly/ds-54018/p1=89142

Město s pdnikateli úzce spolupracuje - ukázkou mohou být min. dva velké projekty viz 6.2.B

Hodnocení oponenta 0

Město má nastavené standardní nástroje pro komunikaci s místními podnikateli a jejich využívání je odpovídající pro potřeby hodnocení kategorie B. Přesto by bylo vhodné více prohloubit zejména komunikaci s mikro a malými podniky, např. prostřednictvím podnikatelských fór.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
6.2.1 Komunikuje obec průběžně a korektně s místními podnikateli a firmami (např. formou pravidelných setkání se zástupci podnikatelské sféry) s cílem hledat a nacházet oběma stranám prospěšná řešení případných problémů soužití, jako jsou rušivé provozy (hluk, emise z technologií nebo dopravní obsluhy, problematika zneškodňování odpadů, ochrana vodních zdrojů ap.)?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Město Jihlava má na svých webových stránkách konkrétní odkaz PODNIKÁNÍ, kde podnikatelé najdou základní informace (jedná se o rádce pro podnikatele a podporu pro spotřebitele) - http://www.jihlava.cz/podnikani/ms-103369/p1=103369, další informace lze nalézt pod odkazem Obecníhoživnostenského úřadu - http://www.jihlava.cz/obecni-zivnostensky-urad/ms-103420/p1=103420

Zástupci Hospodářské komory jsou zapojeni ve všech komisích Rady města, kde můžou aktivně pracovat na řešení problémů podnikatelské sféry a dávat prostřednictvím výstupů z komisí podněty Radě města Jihlavy.

Vedení města komunikuje s firmami na řešení problematických otázek v oblasti životního prostředí a to jak těch, které způsobují firmy (např. Kronospan), tak případů, kdy dochází k ohrožení firem v důsledku vlivů životního prostředí (opakované záplavy provozů Bosch a AML v prostoru Karlova zámečku).

 

Pravidelné návštěvy představitelů města a vedoucích odborů Magistrátu města Jihlavy na jednáních představenstva OHK Jihlava:

10.05.2012 – RNDr. Petr Pospíchal a Ing. arch. Tomáš Lakomý – územní plán

14.11.2013 – Ing. Kottová – vedoucí odboru rozvoje města 

10.12.2013 – Ing. Jan Frenc – ředitel Městské policie Jihlava

16.01.2014 – Ing. Ján Tinka - vedoucí odboru dopravy

15.01.2015 – Bc. Jan Kubišta – vedoucí živnostenského úřadu

12.03.2015 - Ing. Jaromír Kalina - náměstek primátora

12.11.2015 - Ing.Alena Kottová - vedoucí odboru rozvoje města

17.03.2016 - Ing. Katarína Ruschková, vedoucí odboru životního prostředí

 

Účast zástupců podnikatelů (OHK Jihlava) v komisích Rady města Jihlavy:

Majetková komise - Eva Krpálková, Parola, spol. s r.o.

Komise pro kulturu - Ing. Ladislav Král, TRIALOG, spol. s r.o.

Komise pro sport, tělovýchovu a volný čas - Bc. Karel Löffler, Pozemní stavby Jihlava spol. s r.o.

Komise Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 - Ing. Luboš Kameník, Ph.D., Jihlavan, a.s.

Komise pro dopravu - Ing. Prokop Háva, TERNI s.r.o.

Komise pro životní prostředí - Ing. Michal Janouškovec, Tesla Jihlava, s.r.o.

Komise pro výchovu a vzdělávání - Ing. Miroslav Vítů, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava

Komise pro neziskovou a sociální oblast - JUDr. Dagmar Zápotočná, APLA-Vysočina o.s.

Komise pro občanské záležitosti - JUDr. Dagmar Zápotočná, APLA-Vysočina o.s.

Pracovní skupina prevence kriminality - Ing. Mgr. Evžen Zámek, PATROL GROUP s.r.o.

 

Pravidelná setkání vedení města s vedením OHK Jihlava:

Vedení Statutárního města Jihlavy se pravidelně setkávalo s vedením OHK Jihlava – v letech 2012 – 2014 každý sudý měsíc.

Zápisy z jednáních:

12.02.2009 – setkání OHK Jihlava s primátorem města Jihlavy

09.02.2012 – zpráva z jednání s vedením města

23.4.2012 – setkání vedení OHK Jihlava s vedením města Jihlavy

21.10.2013 - setkání vedení OHK Jihlava s vedením města Jihlavy

 

Spolupráce OHK Jihlava na tvorbě Strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020.

 

Spolupráce na tvorbě a realizaci IPRM:

Zástupce za podnikatele a zaměstnavatele Ing. Vladimír Jabulka, PSJ a.s. Stálý člen Řídícího výboru IPRM je zástupce Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina

 

Spolupráce na tvorbě IPRÚ:

Členy pracovní skupiny „Ekonomická síla aglomerace“ byli zástupci Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina (Ing. Miloslav Ileček), Okresní hospodářské komory Jihlava, Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, oslovováni k účasti jako hosté byli zástupci místních zaměstnavatelů a firem, klastrů, Vědeckotechnického parku Vysočina aj.

Do října 2015 se jednání pracovních skupin uskutečnila 4x, před předložením strategie orgánům města ke schválení předpokládáme cca ještě jeden termín setkání. Pracovní skupiny zároveň vykonávaly svou činnost prostřednictvím e-mailové komunikace.

Spolupráce OHK Jihlava na tvorbě Strategického plánu rozvoje Statutárního města Jihlavy do roku 2020. Členy pracovních skupin byli zástupci Ammeraal Beltech s.r.o., Okresní hospodářské komory, Alternativní dopravní studio.

Za nejzásadnější příklady spolupráce lze bezesporu považovat PPP projekt Domov seniorů Stříbrné Terasy a také smlouvu o spolupráci v oblasti  předškolního vzdělávání se  s firmou BOSCH DIESEL. Město Jihlava má podepsané i další smlouvy o spolupráci a memoranda.

 

Město Jihlava také poskytuje podnikatelským subjektům dotace, zejména v oblasti kultury např.:

2008

FOIBOS a.s. - výstavní expozici „Slavné vily kraje Vysočiny"

PAROLAART, s.r.o. - gospelové vánoce, koncerty

2009

DKO, s.r.o. - koncerty, opery, balet, divadlo, výchovné pořady pro MŠ a ZŠ

2010

DKO, s.r.o. - opera, divadlo, balet

K Brewery trade, a.s. - vánoce v Pivovaru

PAROLAART, s.r.o. - gospelové vánoce

2011

CN-MUSIC s.r.o. - Rocková show

DKO, s.r.o. - opera, balet, Pražská divadla, výchovné a vzdělávácí programy pro MŠ a ZŠ

Fabes s.r.o. - Letní kino na náměstí

K Brewery trade, a.s. - vánoce v Pivovaru, Kulturní léto v Pivovarské restauraci, Pivovar se loučí s létem

PAROLAART, s.r.o. - gospelové vánoce, s JL za pohádkou, soutěž MŠ a ZŠ o nejhezčí stromeček, Mikulášské odpoledne pro děti

SK PROGASTRO s.r.o. - projekt Hangár

WEREVA s.r.o. - Worlfilm 2011

2012

DKO, s.r.o. - divadlo, opera, Tančírna, výchovné programy pro MŠ a ZŠ

FABES, s.r.o. - Jazz do Jihlavy, Letní kino na náměstí

PAROLAART, s.r.o. - gospelové vánoce, s JL za pohádkou, soutěž MŠ a ZŠ o nejhezčí stromeček, Mikulášské odpoledne pro děti

Pivovary Lobkowicz, a.s. - Pivovar se loučí s létem, Kulturní léto v Pivovarské restauraci

2013

DKO, s.r.o. - Tančírna, koncerty, divadlo, opera, Tančírna, Pražská divadla, Festival vína

PAROLAART, s.r.o. - gospelové vánoce, s JL za pohádkou, soutěž MŠ a ZŠ o nejhezčí stromeček, Mikulášské odpoledne pro děti

Pivovary Lobkowicz, a.s. - Orchestrión v Pivovaru, Po stopách Březňáku, Kulturní léto v Pivovarské restauraci

2014

D-Cinema, s.r.o. - Provozování kina Dukla Jihlava

DKO, s.r.o. - Tančírna, koncerty, divadlo, opera, Tančírna, Pražská divadla, Festival vína

GRIF Line, s.r.o. - FEBIOFEST _ FESTIVALOVÉ OZVĚNY 2014

Via Vysočina, s.r.o. - Rok lidských obyčejů

2015

FOIBOS BOOKS s.r.o. - výstava Slavné stavby Bohuslava Fuchse

Oliva Gastro s.r.o. - LADÍME na JIH v Jihlavě

Pivovary Lobkowicz, a.s. - Oslavy 155 let Pivovaru Jihlava

Via Vysočina, s.r.o. - JIHLAVSKÝ MASOPUST

WEREVA s.r.o. - Tančírna

 

 • 6.2.A Spolupráce s místními podniky ?
  ANO Níže uvedeny příklady dobré praxe. Prezenční listiny a zápisy z jednání jsou uloženy na příslušných odborech Magistrátu města Jihlavy
 • 6.2.B Příklad dobré praxe (spolupráce s místními podniky) ?
  Za nejzásadnější příklady spolupráce lze bezesporu považovat PPP projekt Domov seniorů Stříbrné Terasy a také smlouvu o spolupráci v oblasti předškolního vzdělávání se s firmou BOSCH DIESEL

2008 - PPP projekt DS Stříbrné Terasy - spolupráce statutárního města JIhlavy a společnosti CORBADA, a.s. na výstavbe domova pro seniory s tím, že město Jihlava je dle smlouvy budoucím zakladatelem

http://www.jihlava.cz/jihlava-ma-novy-domov-senioru/d-486635

http://www.stribrneterasy.cz/

Projekt DS Stříbrné Terasy je i unikátním příkladem využití bývalých továrních hal (brownfield) společnosti TESLA, které se nachází prskticky v centru města -http://www.jihlava.cz/novy-domov-pro-seniory-o-krok-blize-k-uskutecneni/d-470828/p1=71323 

 

2016 - podepsaná smlouva o spolupráci v oblasti předškolního vzdělávání s jedním z největších zaměstnavatelů, společností BOSCH DIESEL, s.r.o.

http://www.jihlava.cz/jihlava-podpori-zamestnavatele-podrzi-mista-ve-skolce/d-515984

 

Další spolupráce s podnikateli např.:

2011 - Memorandum o spolupráce se společností IBM Česká Republika, spol. s r.o. - příprava a realizace projektu IBM KindSmart Early Learning Programe

2011 - Okresní hospodářská komora Jihlava - vzájemná spolupráce v obalsti působnosti OHK - utváření, rozvoj a optimalizace podnikatelského prostředí města a regionu v zájmu jejich ekonomického rozvoje a podpory podnikatelských aktivit

2013 - memorandum o spolupráci s DELON mode, s.r.o. - vzájemná propagace Rodinného parku ROBINSON a turistických atraktivit zřizovaných městem

2013 - D-Cinema, s.r.o. - zabezpečení Fimového klubu  Jihlava v kině Dukla

2016 - E.ON - memorandum o vzájemné spolupráci (strategickém partnerství) v projektu Smart City - vzájemná podpora v projektech elektromobility, CNG a osvětlení budov, spolupráce na bázi komunikace a předání odborných znalostí.

Sebehodnocení +1

Město Jihlava v posledních letech výrazně posiluje spolupráci s podnikatelským sektorem. Příklady dobré praxe jsou toho jasným důkazem.

Zásadní informací je, že zastupitelstvo města vzalo ne vědomí Strategii pro kutluru, volný čas a cestovní ruch (viz 6.3.1) a bude v dubnu 2017 schvalovat akční plán 2017/2018 k této strategii, která mimo jiné počítá s posílením spolupráce s mítními podnikateli v oblasti kultury, volného času a cestovního ruchu.

Zástupci podnikatelů jsou členy komisí rady města, které jsou poradními orgány rady.

Město Jihlava poskytuje podnikatelským subjektům dotace, zejména v kultuře a volném času.

Město Jihlava uzavřelo několik smluv o spolupráci s podnikatelským sektorem viz 6.2B.

Hodnocení oponenta 0

Situace týkající se míry komunikace města Jihlavy s podnikateli je uspokojivá. Město zapojuje místní podnikatele standardními formami, které jsou běžné i v ostatních srovnatelných městech ČR. Lze však postrádat ucelenější a komplexnější pojetí komunikace, včetně vymezení, tj. včetně mikro a malých podniků. V současné době město zjevně velmi dobře spolupracuje s většími podniky. Jako vhodný způsob se jeví realizace podnikatelských konferencí či podnikatelských fór, v rámci kterých by byly řešeny konkrétní záleižitosti rozvoje místního podnikání. Jednalo by se tak o významný doplněk ke stavajícím způsobům komunikace s podnikateli.

 

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Celkové hodnocení oblasti 6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Sebehodnocení +1

Během posledních let dochází k rozvoji především v oblasti nabídky volnočasových aktivit (nový sportovně-relaxační areál, rozvoj cyklostezek a cyklotras, rozvoj Zoologické zahrady), které jsou součástí Integrovaného plánu rozvoje města a dalších rozvojových dokumentů, a které přispívají k zvýšení prestiže města a nabídky nejen pro místní obyvatele, ale i pro turisty. Tyto aktivity přispívají i k tomu, že se zvyšuje návštěvnost objektů cestovního ruchu, ale i počet přenocování.

Jihlava disponuje komplexní nabídkou pro všechny účastníky cestovního ruchu, tzn. pro rodiny s menšími i většími dětmi, pro individuální turisty, milovníky hudby i filmu, historie a seniory. O tom svědčí i stoupající návštěvnost jednotlivých objektů cestovního ruchu. V návštěvnosti objektů cestovního ruchu se promítá ale více faktorů např. aktuální počasí.

Statutární město Jihlava má trvalou snahu oživovat objekty cestovního ruchu, které má ve své správě (vyhlídková věž kostela sv. Jakuba, Brána Matky Boží, Dům Gustava Mahlera, podzemí) výstavami nebo bohatým doprovodným programem pro širokou skupinu návštěvníků např. pro školy nebo seniory. Zároveň existuje trvalý zájem o propojení aktivit v těchto subjektech s významnými kulturními akcemi města.

Statutární město jihlava provozuje čtyřiobjekty cestovního ruchu, které má v majektu - Dům Gustava Mahlera, Bránu Matky Boží, Jihlavské podzemí a historickou budovu radnice. V sezńě zajišťuje také provoz vyhlídkové věže kostela sv. Jakuba. Dále provozuje prohlídkový okruh jihalvskými kolektory.

 

Hodnocení oponenta +1

Situace v tématice rozvoje udržitelného místního cestovního ruchu vykazuje měst uspokojivé úrovně. Město disponuje klasickými nástroji rozvoje této tématiky, pořádá každoroční tradiční akce, které umožňují zejména rozvoj domácího cestovního ruchu - situaci lze považovat celkově za dobrou. Z hlediska vývoj počtu hostů je v posledních letech vývoj stabilizovaný, nicméně byl evidentní vyšší nárůst ve srovnání s obdobím před rokem 2011. V posledních 5ti letech si město udržuje vyšší úroveň návštěvnosti na stabilizované úrovni.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
6.3.1 Je rozvoj cestovního ruchu koordinován obcí s ohledem na únosnost území a zamezení negativních vlivů cestovního ruchu na životní prostředí a veřejné zdraví?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Cestovní ruch je koordinován obcí s maximálním ohledem na únosnost území a zamezení negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Projekty, které souvisí a podporují rozvoj cestovního ruchu viz níže, přispívají jak k rozvoji cestovního ruchu, ale také k rozvoji městského prostředí, regeneraci veřejného prostranství apod. Projekty jsou vždy koncipovány s ohledem na únosnost daného prostoru, ve kterém jsou realizovány a maximálně se snaží tento prostor respektovat popř. doplňovat. 

Rozšíření sítě cyklistických stezek - http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=470178

Stříbrné pomezí (nový turistický informační systém) - http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=476559

Projekt Poznejte Gustava Mahlera (rekonstrukce domu Gustava Mahlera) - http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=480915&n=poznejte-gustava-mahlera 

Projekt Park Gustava Mahlera - http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=468418&p1=51960 

ZOO pěti kontinentů - http://www.jihlava.cz/zoo-peti-kontinentu/d-492101 

 

Jihlava si je vědoma jednak své bohaté historie, strategické polohy uprostřed České republiky, ale i dalšího potenciálu, který vede k jejímu dalšímu rozvoji. Hlavní směry týkající se cestovního ruchu jsou stanoveny v Programovém prohlášení Rady města Jihlavy - http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=517172  a propojují jednak oblast cestovního ruchu, prezentace města, ale i oblast kultury, která je jeho nedílnou součástí.

 

Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch 2017 - 2024 - http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=517033

prosince 2015 až  října2016 -   napříč celým kulturním spektrem probíhaly analýzy pramenů, rozhovory s kulturními aktéry a představiteli místního veřejného života, veřejné diskuse/kulaté stoly a závěrem i veřejné projednávání připraveného dokumentu (doporučené postupy a organizační opatření) a v závěrečné fázi i samotné představení strategie na pracovním semináři zastupitelů.

Do zhruba 10ti měsíčního procesu se zapojilo zhruba 50 různých subjektů (zhruba 120 jednotlivců), kteří procesu věnovali  v úhrnu 1000 hodin. Dále byla zpětná vazba získána od 900 obyvatel Jihlavy v dotazníkovém šetření. Takovýto rozsah zapojení odborné i laické veřejnosti výrazně přispěl ke komplexnímu pojetí řešených témat a zrcadlí i zájem aktérů podílet se na realizaci strategie.

12. 12. 2016 - Zastupitelstvo města JIhlavy vzalo usnesením č. 421/16-ZM Strategii pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017-2024 na vědomí a uložilo aktualizovat projektové listy a přílohy. Součástí mateiálu byly i Závěrečné zprávy z osmi dílčích výstupů navazujících na jednotlivé části mapování témat obsažených ve Strategii viz http://www.jihlava.cz/zaverecna-zprava-strategie-pro-kulturu-volny-cas-a-cestovni-ruch-ve-meste-jihlave/d-517020/p1=103733

11. 4. 2017 - Zastupitelstvo města JIhlavy bude schvalovat Akční plán 2017 - 2018 k výše uvedené strategii.

 

Nejvýznamnější sportovní akce:

Mistovství ČR v kulturistice a fitness 2010 - http://kulturistika.ronnie.cz/c-6972-mistrovstvi-cr-muzu-zen-a-paru-vysledky-a-fotogalerie.html

Mistrovství ČR dorostenců v kuželkách 2011 - http://www.kuzelky.cz/fotogalerie/nahledy.php?s=mcr_dorostenci_11

Jihlavská 24MTB od roku 2011 každoročně - http://www.jihlavska24mtb.cz/s/novinky

Světový pohár v akrobatickém rokenrolu 2012 žáci a junioři - http://www.ceskatelevize.cz/porady/10171877043-tanec/212471293250005-svet-rock-and-rollu-svetovy-pohar-v-jihlave/

Mistrovství ČR žákyň v kuželkách 2012 - http://www.kuzelky.cz/fotogalerie/nahledy.php?s=mcr_zakyne_12

Eurojack - závod mezinárodního seriálu dřevorubeckých sportů od roku 2012 každoročně - http://www.jihlava.cz/v-rijnu-se-rozjedou-nove-linky-do-jihlavske-prumyslove-zony/d-514769/p1=103430

Jihlavský půlmaraton od roku 2014 každoročně - http://www.jihlavskypulmaraton.cz/s/novinky

Zlaté utkání 30. 8. 2014 - http://jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=501436&p1=50145&n=olympijsti-vitezove-a-mistri-sveta-si-pri-zlatem-utkani-pripomenou-pamatku-ivana-hlinky&cookiesAllowed=1

Jihlavský ježek - http://www.hcdukla.cz/clanek.asp?id=Jihlavsky-Jezek-2016-privital-22-tymu-ze-tri-evropskych-zemi-a-temer-320-zavodnic-8491

Velká cena Jihlavy v zápase řecko-římském -  http://www.regionvysocina.cz/zpravodajstvi/jihlava-hostila-velkou-cenu-mesta-v-zapase-recko-rimskem-v-druzstvem-vyhrala-havlickobrodska-jiskra-131185/

Jihlavský triatlon - http://bezecvysociny.cz/

AXIS CUP - mezinárodní plavecké závody http://www.jpkaxis.cz/index.php/getting-started/rozpis

ORION CUP - http://www.jihlavskadrbna.cz/sport/ostatni-sporty/1209-o-vikendu-se-v-jihlave-kona-orion-cup-nejvetsi-hokejbalovy-turnaj-v-kraji.html

Skate Contest Jihlava 2015, 2016 - http://www.skaterock.cz/akce/skate-contest-jihlava-2015/http://www.skaterock.cz/akce/snowbitch-skate-local-contest-jihlava-vol-2/

Zimní mistrovství ČR v plavání - http://www.plavanifm.cz/udalost/mcr-jihlava/

Juniroský maraton - http://www.jihlava.cz/juniorsky-maraton-bezime-pro-evropu-2016/d-509724

 

Mimořádná kulturní akce:

Picasso v Jihlavě!

09.09.2011 - 07.11.2009

Výstava 56 originálních plakátů, grafik a kreseb inspirovaných býčími zápasy a minotaury. Díla byla zapůjčena Muzeem umění v Heidenheimu.

Výstava měla bohatý dopravovdný program 

http://www.jihlava.cz/picasso-v-jihlave/d-517039/p1=106230

 • 6.3.A Podpora místní turistiky ?
  V Jihlavě se každoročně koná velká škála tradičních kulturních i sportovních akcí, z nichž některé mají regionální, resp. mezinárodní charakter. S ohledem na historická specifika se město Jihlava již dlouhodobě věnuje i obnově česko-německých vztahů
 • 6.3.D Příklad dobré praxe (podpory cestovního ruchu a místní ekonomiky) ?
  Níže a v popisu oddílu 6.3.1 jsou uvedeny příklady dobré praxe a také vývoj v této oblasti v letech 2008 - 2016. Jihlava dlouhodobě pracuje na rozvoji cyklostezek a cyklotras, město je jedním ze zakládajících členů Asociace cykloměst.

Hodnota indikátoru:

Generel cyklistické dopravy Jihlava a webová stránka Cyklo - http://www.jihlava.cz/generel-cyklisticke-dopravy-mesta-jihlavy/d-484243/p1=76435

ZOO Jihlava -  příspěvková organizace města - http://www.zoojihlava.cz/cz/

Jihlavské podzemí - http://tic.jihlava.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=100399&id_u=43252&n=jihlavske-podzemi&p1=1015

Dům Gustava Mahlera http://www.jihlava.cz/dgm/

Oficiální stránky Turistického informačního centra v Jihlavě - http://www.jihlava.cz/tic/nebohttp://visitjihlava.eu

Tradiční slavnosti: viz 6.3.3

Sportovní akce:

obecně všechna utkání HC Dukla Jihlava a FC Vysočina

Mezi nejvýznamnější sportovní akce v období 2008 - 2016 patří akce vyjmenované v oddíle 6.3.1

 

 

 

Sebehodnocení +1

Cestovní ruch je koordinován s maximálním ohledem na únosnost území a zamezení negativních vlivů na životní prosředí a veřejné zdraví. Projekty, které přispívají k rozvoji CR jsou současně provázány na Strategický plán rozvoje města a rozpočet města.

Hodnocení oponenta +1

Město Jihlava evidentně aplikuje velmi šetrným způsobem podporu rozvoje cestovního ruchu, zejména s ohledem na území a životní prostředí. Používané nástroje inklinují zejména k podpoře domácího cestovního ruchu, což je ve vazbě na specifika Jihlavy očekávatelné. Město pořádá nebo podporuje na svém území pravidelné akce, které představují základ rozvoje cestovního ruchu.

6.3.2 Došlo ke zvýšení počtu hostů v ubytovacích zařízeních ve správním území obce?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Údaje za správní území obce a ubytování zařízení shromažďuje Český statistický úřad za roky 2008-2015. Údaje jsou sledovány za hromadná ubytovací zařízení, sledují se také počty přenocování, počet hostů a přenocování se dále ještě dělí na tuzemské a zahraniční hosty. Počet hostů v ubytovacích zařízeních se v letech 2008-2009 držel na téměř identických číslech, a to i co se týká zahraničních a místních hostů, v roce 2008 se ubytovalo 49 935 hostů, v roce 2009 46 750 hostů. V letech 2010-2011 byl zaznamenán drobný pokles, který ale nebyl nijak markantní, v roce 2010 se ubytováno 45 032 hostů a v roce 2011 44 147 hostů. Od roku 2012 je zaznamenáván trvalý vzestup v počtu hostů v ubytovacích zařízeních. V roce 2012 se ve správním území obce ubytovalo 58 334 hostů, v roce 2013 61 150 hostů a v roce 2014 62 579 hostů. V roce 2015 došlo k mírnému poklesu, kdy zde bylo ubytováno 59 405 hostů. Roky 2012-2014 vykazují také vzestup v počtu přenocování, počty přenocování se pohybovaly mezi roky 2008-2011 většinou v rozmezí 84- 92 000 přenocování, v letech 2012-2015 to bylo již od 120 000 přenocování výše.

 • 6.3.B Počet ubytovaných hostů (rezidenti a nerezidenti) ?
  59 405

Hodnota indikátoru:

Příloha č. 10_Počet hostů a přenocování

 

Počet hostů – 59 405

Počet přenocování – 120 328

(rok 2015)

Sebehodnocení +1

V letech 2012 - 2014 trvale rostl počet hostů v ubytovacích zařízení. Tento trend se zastavil v roce 2015, což přičítáme ekonomickému oživení po ukončení hospodářské recese a tedy zvýšenému zájmu turistů o zahraniční destinace. 

Pozitivně se jeví nárust počtu přenocování, kdy v letech 2008 - 2011 činil v průměru 88 000 přenocování a v letech 2012 - 2015 to bylo kolem 120 000 přenocování. 

Trend v prodloužení pobytu považujeme jednoznačně za podstatnější než celkový počet hostů v ubytovacíh zařízení a hodnotíme ho kladně.

Hodnocení oponenta +1

Město Jihlava nepatří mezi klasické destinace rozvoje cestovního ruchu a je tudíť závislé na svém zatraktivnění prostřednictvím pořádaných akcí a lákáním zejména domácích turistů. Dle vývoje statistik týkajících se počtu hostů v ubytovacích zařízeních dosáhlo město v letech 2013 a 2014 maximálních hodnot a od té doby se udržuje na stabilizované úrovni ve srovnání s dlouhodobým průměrem.

6.3.3 Podporuje obec specifika místních výrobků, pořádají se v obci tradiční slavnosti, výstavy, festivaly, jarmarky s motivy specifik a historických tradic dané obce, které podporují rozvoj místní turistiky?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Jihlava jako nejstarší královské horní město je městem, které se sice soustředí na svou bohatou historickou tradici jako centra dolování stříbra, ražby mince, řemesel a obchodu, zároveň ale propaguje významné osobnosti, které v Jihlavě žily (především doby moderny) a uvědomuje si současné moderní trendy a současný moderní rozvoj. K tradičním slavnostem a akcím, které jsou na území města pořádány, patří Jihlavský havířský průvod, který je oslavou bohaté historie města, dále Festival Mahler Jihlava – hudební festival, který si připomíná jednu z nejvýraznějších osobností moderny Gustava Mahlera, který v Jihlavě strávil 15 let a jehož dům byl velmi citlivě rekonstruován v rámci projektu k rozvoji infrastruktury cestovního ruchu; Mezinárodní festival dokumentárních filmů – věhlasný festival týkající se dokumentárního filmu. Akce jako festival Mahler Jihlava a Mezinárodní festival dokumentárních filmů jsou akcemi nejen místního, ale i nadregionálního a mezinárodního významu, které výrazně podporují rozvoj místní turisticky. Jihlavský havířský průvod přispívá k rozvoji občanství a sounáležitosti s městem.

Tradiční akce v Jihlavě! - http://www.jihlava.cz/tradicni-akce-v-jihlave/ds-56220/p1=103884

Kalendář akcí -http://www.jihlava.cz/ap/p1=103871, každý měsíc je uveřejněn i v tištěné podobě v Novinách jihlavské radnice, které dostávají občané zdarma do svých schránek.

 

Tradiční akce dlouhodobě podporované městem (termíny posledních ročníků):

Peklo v jihlavském podzemí - 2. - 4.12.2016

Každoročně se  jihlavské podzemí mění v peklo. Kolem svátku sv. Mikuláše probíhají prohlídky podzemí spojené s vystoupením čertů, Mikuláše, andělů a zlobivých dětí uvězněných v pekelné kobce.

Festival Mahler Jihlava - Hudba tisíců - 18. 5. - 7. 7. 2016

V roce 2000 se u příležitosti 140. výročí narození Gustava Mahlera v Kalištích u Humpolce a 130. výročí jeho prvního veřejného vystoupení konaly v Jihlavě první Mahlerovské slavnosti, které se setkaly s velkým úspěchem a dokonce i mezinárodním ohlasem. Již tehdy vznikla myšlenka na tuto událost navázat a vytvořit v Jihlavě tradici hudebních slavností spojených se jménem tohoto velikána. V roce 2002 se tak v Jihlavě konal první mezinárodní hudební festival "Mahler Jihlava 2002" a od tohoto roku se festival koná každoročně.

Jihlavské folklorní léto - 16. - 19. 6. 2016

Každoroční mezinárodní přehlídka folklorních souborů.

Jihlavský havířský průvod - 24. - 26. 6. 2016

Již v roce 1799 prošel ulicemi Jihlavy ke kstelu sv. Jana Křtitele první průvod 12 chlapců oděných do hornických šatů a byla tak založena dlouholetá tradice. V 80. letech 19. století začala tato tradice upadat. Znovu ji obnovil Johanes Haupt , fotograf a historický nadšenec. Rozhodl se založit novou tradici v podobě hornického průvodu. Dne 24. června 1890 vyšlo 44 chlapců - havířů z náměstí. Oblečeni byli do přesných kopií historických krojů se všemi doplňky a náležitostmi, jak vypadaly v 16. století. Havířský průvod se od roku 1890 konal téměř pravidelně až do roku 1944. Po 2. světové válce až do roku 1989 se průvody konaly sporadicky. Tradici se znovu podařilo obnovit v roce 1999 díky občanskému sdružení Jihlavský havířský průvod. Průvod se koná v Jihlavě každé dva roky. Více v animovaném filmu O jihlavském havířeníhttps://www.youtube.com/watch?v=_kxEC5K6N7w

Svatý Martin 2017 - 11. 11. 2016

Každforoční  příchod svatého Martina na bílém koni s doprovodem, který čítá asi 200 osob.

Jihlavská pouť - 29. 6. - 3. 7. 2016

Festival sborového umění - 3. - 5. 6. 2016

FSU Jihlava je prestižní přehlídka sborového umění s dlouholetou tradicí, která umožňuje prezentaci i vzájemnou interpretační konfrontaci špičkových českých amatérských pěveckých sborů s pěveckými sbory ze zahraničí.

Horácký letecký den - 10. 9. 2016

DED + Den zemědělců - 3. 9. 2016

Dny evropského dědictví (European Heritage Days) jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí o kulturním dědictví v mezinárodním kontextu.

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava - 25. - 30. 10. 2016

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava je největší přehlídkou autorského dokumentárního filmu ve střední a východní Evropě, která se za dobu své existence stala nepřehlédnutelnou součástí českého i světového dokumentárního dění.

 

Akce podporující navázání česko-německé spolupráce:

Výstava Nikdy zcela neodešli - jihlavští Němci - 25.06.2011 - 30.09.2011 -http://www.jihlava.cz/nikdy-zcela-neodesli-jihlavsti-nemci/d-516980/p1=106126

Jihlavské dny 2016 / Iglauer Heimattage 2016 - 23.06.2016-25.06.2016

http://www.tyden.cz/rubriky/relax/cestovani/v-jihlave-zacaly-slavnosti-nazvane-jihlavske-dny-heimattage_388529.html

http://jihlava.city.cz/akce/jihlavske-dny-iglauer-heimattage-ukazi-spolecnou-cesko-nemeckou-historii-jihlavy/421

Příloha č. 11 - Mähischer Grenzbote_Februar_März_2016

Příloha č. 12 - Mährischer Grenzbote_April_Mail_2016

Příloha č. 13 - Mährischer Grenzbote_SONDERAUSGABE Heimattage 2016

kniha Čestní občané města Jihlavy 1825-2015 a nástin dějin samosprávy města (německá mutace) - vydáno v červnu 2016

chystaná výstava Pomlu začalo být zase dobře - 17.06.2017 - 31.07.2017  - usnesení Rady měst aJihlavy č. 116/17-RM

 

Výstavy na Domě Gustava Mahlera:

2008 

Emanuel Ranný - obrazy, grafika http://www.jihlava.cz/emanuel-ranny-obrazy-grafika/d-517041/p1=106237

Alfred Habermann http://www.jihlava.cz/alfred-habermann/d-517042/p1=106241

Vladimír Franz - Písně potulného tovaryše http://www.jihlava.cz/vladimir-franz-pisne-potulneho-tovaryse/d-517043/p1=106244

2009

Eva Činčerová - grafika http://www.jihlava.cz/eva-cincerova-grafika/d-517038/p1=106226

Picasso v Jihlavě! 

Dílo Adolfa Loose ve fotografiích Waltera Zedniceka http://www.jihlava.cz/dilo-adolfa-loose-ve-fotografiich-waltera-zedniceka/d-517040/p1=106231

2010

Pocta hudbě Gustava Mahlera http://www.jihlava.cz/pocta-hudbe-gustava-mahlera/d-517018/p1=106189

Salvator Dalí - Božská komedie http://www.jihlava.cz/salvador-dali-bozska-komedie/d-517034/p1=106211

Gustav Mahler a Vídeň http://www.jihlava.cz/gustav-mahler-a-viden/d-517035/p1=106216

Ida Saudková - Krása http://www.jihlava.cz/ida-saudkova-krasa/d-517036/p1=106219

Josef Hoffmann - ornament a moderna http://www.jihlava.cz/josef-hoffmann-ornament-a-moderna/d-517037/p1=106222

2011

Josef Hoffmann - symfonie architektury a designu v černé a bílé http://www.jihlava.cz/josef-hoffmann-symfonie-architektury-a-designu-v-cerne-a-bile/d-516978/p1=106111

Chvála hudbě http://www.jihlava.cz/chvala-hudbe/d-516979/p1=106123

Nikdy zcela neodešli - jihlavští Němci 

Adolf Roller http://www.jihlava.cz/alfred-roller/d-517009/p1=106174

Milíčův dům Přemysla Pittra na pražském předměstí http://www.jihlava.cz/milicuv-dum-premysla-pittra-na-prazskem-predmesti/d-517014/p1=106181

Tomáš Procházka, David Szalay - autorský stříbrný šperk a kovová plastika http://www.jihlava.cz/tomas-prochazka-david-szalay-autorsky-stribrny-sperk-a-kovova-plastika/d-517015/p1=106186

2012

Hanuš Lamr - šperky, Zlatka Lamrová - textilní brouci http://www.jihlava.cz/hanus-lamr-sperky-zlatka-lamrova-textilni-brouci/d-516967/p1=106096

Alice Waisserová - Eden http://www.jihlava.cz/alice-waisserova-eden/d-516968/p1=106098

Na výletě - fotografie Evy Bystrianské http://www.jihlava.cz/na-vylete-fotografie-evy-bystrianske/d-516969/p1=106103

Daniel Reynek - fotografie http://www.jihlava.cz/daniel-reynek-fotografie/d-516973/p1=106106

Alfons Mucha http://www.jihlava.cz/alfons-mucha/d-516976/p1=106109

2013

Eliška MAtoušková - světlo a stín http://www.jihlava.cz/eliska-matousova-svetlo-a-stin/d-516938/p1=106037

České a moravské synagogy http://www.jihlava.cz/ceske-a-moravske-synagogy/d-516939/p1=106038

Věroslav Bergr - pocta Mahlerovi http://www.jihlava.cz/veroslav-bergr-pocta-mahlerovi/d-516947/p1=106064

Tripolis Praga http://www.jihlava.cz/tripolis-praga/d-516948/p1=106070

Mária Danielová - subtilní energie http://www.jihlava.cz/maria-danielova-subtilni-energie/d-516959/p1=106090

Josef Jambor - okouzlení krajinou http://www.jihlava.cz/josef-jambor-okouzleni-krajinou/d-516961/p1=106091

2014

Irena Wagnerová - chaos a řád http://www.jihlava.cz/irena-wagnerova-chaos-a-rad/d-516926/p1=106013

Mahlerovi současníci http://www.jihlava.cz/mahlerovi-soucasnici/d-516927/p1=106016

Frýdlantský umělecký smalt http://www.jihlava.cz/frydlantsky-umelecky-smalt/d-516934/p1=106026

Dirigenti http://www.jihlava.cz/dirigenti/d-516935/p1=106027

David Bartoň - obrazy: krajiny z filmu Jako nikdy http://www.jihlava.cz/david-barton-obrazy-krajiny-z-filmu-jako-nikdy/d-516936/p1=106030

Gustav Krum - jihlavská pevnost http://www.jihlava.cz/gustav-krum-jihlavska-pevnost/d-516937/p1=106033

2015

Židovské zvyky a tradice http://www.jihlava.cz/zidovske-tradice-a-zvyky/d-516707/p1=105373

Funkce a styl http://www.jihlava.cz/funkce-a-styl/d-516708/p1=105374

Šárka Radová - Kontrasty http://www.jihlava.cz/sarka-radova-kontrasty/d-516709/p1=105375

Počátky konců http://www.jihlava.cz/pocatky-koncu/d-516710/p1=105376

Eva Prokopcová - Partitury v obrazech http://www.jihlava.cz/eva-prokopcova-partitury-v-obrazech/d-516711/p1=105377

Fantazie a realita Františka Dlouhého http://www.jihlava.cz/fantazie-a-realita-frantiska-dlouheho/d-516712/p1=105378

2016

Krása knižních vazeb http://www.jihlava.cz/krasa-kniznich-vazeb/d-516674/p1=105352

Opuštěné světy http://www.jihlava.cz/opustene-svety/d-516675/p1=105353

Zdeněk Hudeček - Ve jménu krásy http://www.jihlava.cz/zdenek-hudecek-ve-jmenu-krasy/d-516676/p1=105354

Mahler 15 http://www.jihlava.cz/mahler-15/d-516677/p1=105355

Pavla Czeinerová - under my breath http://www.jihlava.cz/pavla-czeinerova-under-my-breath/d-516678/p1=105356

Václav Rožánek - obrazy a monotypy http://www.jihlava.cz/vaclav-rozanek-obrazy-a-monotypy/d-516679/p1=105357

2017

Oldřich Blažíček - malíř radosti http://www.jihlava.cz/oldrich-blazicek-malir-radosti/d-516673/p1=105997

 

 

 

 

 • 6.3.C Podpora turistiky z hlediska specifik místních výrobků a pravidelnosti tradičních akcí v obci ?
  Jihlava jako město s bohatou historickou tradicí dlouhodobě podporuje tradiční akce a v posledních letech se intenzivně zaměřuje také na obnovování zpřetrhaných česko-německých vazeb viz celý oddíl 6.3.3.

Nejvýznamějšími a nejvyhledávanějšími jsou bezpochyby Mezinárodní festival dokumentárních filmů, Jihlavské havíření a každoroční

Sebehodnocení +1

Tradiční akce josu dlouhodobě podporovány městem a jejich úroveň s přibývajícími léty roste. V mnoha případech se nejedná pouze o regionální akce, ale i o akce nadregionálního a mezinárodního charakteru.

Z uvedeného výčtu akcí je patrné, že město se nezaměřuje pouze na určité skupiny, ale pořádá akce pro širokou škálu publika, od rodin s malými dětmi až po milovníky vážné hudby a dokumentárního filmu.

Hodnocení oponenta +1

Město poskytuje možnosti pro specifika místních výrobků, ve městě se pořádají tradiční akce a slavnosti, což ve svém důsledku vede k rozvoji místní komunity jako celku.

6.3.4 Zkoumá obec, jak místní subjekty (obyvatelé i podnikatelé) vnímají cestovní ruch, resp. přijíždějící návštěvníky, v dané obci? Zdali jako příležitosti nebo hrozbu? (Pozn.: Tato otázka se týká pouze turistických destinací [např. památka UNESCO, lázeňská města], pro ostatní obce je nerelevantní.)
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
 • 6.3.E Vnímání rozvoje turistiky místními obyvateli a podnikateli ?

 Bez komentáře.

7 Vzdělávání a výchova

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano
Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky

Formální vzdělávání

Město prostřednictvím dříve realizovaných programů OPZ a současných MAP napomáhá rozvíjet školám takové žákovské kompetence, které potřebují k pochopení principů VUR a to u všech skupin žáků.  Zároveň z  Analýzy environmentálního vzdělávání na jihlavských základních školách vyplývá, že školy vnímají podporu, jíž se jí dostává v VUR a EV ze strany města a hodnotí ji kladně. Školy rovněž hodnotí pozitivně aktivity zdravého města Jihlavy směřující ke vzdělávání dětí v různých oblastech udržitelného rozvoje (osvětové akce města).

Kladně lze hodnotit, že si město nechalo zpracovat Analýzu environmentálního vzdělávání na jihlavských základních školách, která městu umožní podporovat školy v těch činnostech, které v rámci VUR považují za podstatné.

Důležité je zaangažování žáků v žákovských parlamentech a setkávání zástupců těchto parlamentů na společných setkáváních (přesah na neformální vzdělávání).

Za pozitivní lze považovat také přístup k udržitelnosti na školách v oblasti energetických úspor, separace odpadů a nakládání s vodou. Tato forma vzdělávání je velmi zásadní, neboť provazuje deklarovanou udržitelnost s reálnými opatřeními.

Pozitivní je nárůst spokojenosti obyvatel s mateřskými a základními školami.

 

Neformální vzdělávání

Z hlediska neformálního vzdělávání disponuje obec dostatečným množstvím subjektů, které se věnují vzdělávání a osvětě v problematice UR. Tyto subjekty pokrývají poměrně široké množství témat UR a soustředí se na všechny cílové skupiny v obci. Některé z organizací poskytují také poradenství v různých tématech UR (energetické úspory, pasivní stavby, ochrana přírody, zdravý životní styl).

Za důležité lze považovat angažování maldých lidí na dění ve měste (Fórum mladých).

Město spolupracuje jak se školami, tak s NNO a přístup ke vzdělávání má poměrně vyvážený a ucelených charakter z hlediska pokrytí témat i cílových skupin.

Město poskytuje dostatečný prostor pro realizaci široké škály volnočasových aktivit.

VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky

Příležitosti pro další rozvoj

Formální vzdělávání

Z Auditu vyplývá, že z hlediska rozvoje poznatků o UR přímo ve školách jsou akcentována zejména environmentální témata. To odpovídá obecnému trendu v ČR (Tematická zpráva - Vzdělávání v globálních a rozvojových tématech v základních a středních školách; ČŠI, 2016). Těžiště podpory škol je zejména v environmentálním vzdělávání/environmentálních tématech. Město podporuje rozvoj dalšího povědomí o tématu  v rámci akcí pořádaných městem, ale na další podporu rozvoje jiných témat, než environmentálních by se mohla do budoucna zaměřit i na školách.

Analýza environmentálního vzdělávání na jihlavských základních školách, jak už z názvu vyplývá, se soustředí do značné míry na environmentální vzdělávání, jen v některých pasážích se dotýká celkově problematiky udržitelného rozvoje, další analýzy by se tedy mohly zaměřit také na analýzu rozvoje dalších témat VUR (sociální a ekonomická) na školách. Důvodem je možnost lepšího cílení podpory za strany města školám (např. podpora těch témat, která jsou nyní vyučována méně případně méně vhodnými metodami).

Bylo by zajímavé uvažovat o posílení spolupráce učitelů participujících na jednotlivých školách na výuce témat VUR (síťování učitelů).

Neformální vzdělávání

Město ve spolupráci s NNO a dalšími subjekty  zajišťuje portfolio programů vzdělávání a osvěty, které pokrývají jak řadu témat témat UR, tak cílové skupiny. V rámci obce však neexistuje prozatím systematicky zpracovaná analýza programů UR, kterými se organizace zabývají. Taková analýza by přitom mohla být vhodným podkladem pro podporu konkrétních programů, které by cílily na taková (nová/nerealizovaná) témata UR, která by obec ráda prosazovala.

V rámci obce stojí v centru síťování jednotlivých subjektů s dopadem na VUR zejména město. Stálo by za úvahu, zda neposílit také síťování mezi dalšími institucemi (např. NNO navzájem, škol a podnikatelského sektoru).

 

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti

Po delší době se problematika udržitelného rozvoje dostává do oblasti zájmu decisní sféry. Vládou byl schválen dokument ČR 2030 (přístup ke vzdělávání je v ní zakomponován) a je připravován implementační plán k danému dokumentu. To může vést k iniciaci programů rozvíjejících UR, resp. VUR na různých úrovních.

Problematikou globálních témat a jejich výukou na školách se zabývala v roce 2016 i ČŠI (Tematická zpráva - Vzdělávání v globálních a rozvojových tématech v základních a středních školách; ČŠI, 2016). Materiál může sloužit jako dobrý benchmarkovací materiál VUR pro oblast formálního vzdělávání.

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby

Možné opadnutí zájmu o problematiku UR, resp. VUR ze strany decisní sféry v povolebním období.

Snížení zájmu občanů o témata UR a naplňování cílů s nimi spojenými. 

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele

Domnívám se, že město Jihlava přistupuje ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj v rámci obce zodpovědně a snaží se jak o podporu škol a školských zařízení, které zřizuje v rámci formálního vzdělávání (zejména oblast environmentální), tak o podporu dalších subjektů v obci, které napomáhají systém formálního i neformálního vzdělávání v rámci VUR dále rozvíjet a formovat.  Potenciál k dalšímu rozvoji byl blíže specifikován v oddíle Slabé stránky (příležitosti pro další rozvoj). 


Hodnotící výrok
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek

Nejsou




Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Celkové hodnocení oblasti 7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Sebehodnocení +1

V rámci projektu Zlepšení podmínek pro výuku… byly pořízeny pro ZŠ NB a měřící a robotická technika pro výuku přírodovědných a technicky zaměřených předmětů.

Přínosem projektu Otevřená škola byla zejména podpora žáků ohrožených školním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze školy.

http://www.jihlava.cz/otevrena-skola/d-502137/p1=50131

Hodnocení oponenta +1

V rámci oblasti "Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem" prokazuje město, že situace v dané oblasti je dobrá a systém je na úrovni města stabilizovaný.  Město podporuje školy v rámci VUR  a v rámci MAP dochází k postupnému síťování škol navzájem. Město má nově také zpracovaný evaluační dokument "Analýza environmentálního vzdělávání na jihlavských základních školách" (akcent je kladen zejména na EVVO), díky němuž může dále posilovat VUR v oblastech, které analýza definovala jako potřebné ke zlepšení.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
7.1.1 Existuje podpora (finanční, materiální, odborná) vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních prosazující tento typ vzdělávání nad rámec minimálních povinností daných v současnosti platnými standardy vzdělávání (Rámcové vzdělávací programy, event. dosud platné části standardů vzdělávání pro ZŠ, SŠ, SOU a gymnázia)?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj bylo v hodnoceném období v základních školách ve městě Jihlava a částečně i v ORP Jihlava podpořeno realizací těchto projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost:

- CZ.1.07/1.1.36/02.0016 Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků základních škol města Jihlavy v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech.

- CZ.1.07/1.1.00/46.0005 Otevřená škola

Podpora města v oblasti třídění odpadů - město materiálně podpořilo ZŠ, MŠ, DDM, ZUŠ vybavením interiérovými koši na třídění odpadů, dotovanými kompostéry do školních zahrad a hradí náklady na vývozy kontejnerů na papír, plast, sklo všem školám a školským zařízením.

Odbornou podporu poskytují svými aktivitami Služby města Jihlavy, s.r.o. – jsou to zejména exkurze na sběrných dvorech, na skládces erudovaným výkladem.

Pro ředitele škol a školských zařízení jsou pořádány pravidelná školení na téma Povinnosti původců odpadů.

Žáci MŠ a ZŠ se pravidelně účastní osvětových kampaní propagující zdravý životní styl a udržitelný rozvoj – Den Země, Evropský týden mobility, Světlo pro AIDS, Den bez aut atd. http://www.jihlava.cz/svetovy-den-bez-tabaku/ds-54138/p1=89130

Žáci ZŠ T.G.M. připravují na Den Země svůj stánek s výstupy projektových dnů s ekologickou  tématikou a kvízy a soutěžemi pro děti.

Celokrajská kapmpaň Čistá Vysočina http://www.kr-vysocina.cz/cista-vysocina-2016/d-

Využívání výukových programů enviromentálního centra ZOO Jihlava PodpoVRCH.

Místní akční plán

Město je zpracovatelem místního akčního plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jihlava, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15ti let. Do projektu jeou aktivně zapojeny všechny školy ORP Jihlava.

29. září 2016 byl schválen řídícím výborem Strategický rámec MAP do roku 2023 pro ORP Jihlava http://www.jihlava.cz/strategicky-ramec-map-do-roku-2023-pro-orp-jihlava/d-514889

Strategický rámec byl předložen RSK 30. září 2016 tak, aby školy mohly své investiční záměry předložit ve formě projektových žádostí do výzev 46 a 47 IROP. Do SR bylo zahrnuto celkem 66 investičních záměrů.

Souhrn požadavků škol, školských zařízení a Městské knihovny v ORP Jihlava je v hodnotě  338 260 000 Kč. Další zasedání Řídícího výboru proběhne v dubnu 2017, kde bude SR aktualizován o případné další investiční záměry podle potřeb škol a zřizovatelů.

Prioritní oblasti  Strategického rámce

Priorita č. 1

Dostupné a kvalitní předškolní vzdělávání pro všechny děti

Priorita č. 2

Kvalitní vzdělávání v motivujícím prostředí pro všechny žáky

Priorita č. 3

Rozvoj kompetencí pro úspěšný vstup na pracovní trh

Priorita č. 4

Neformální vzdělávání

 • 7.1.A Podpora škol a školských zařízení prosazujících VUR nad rámec povinností daných školskými dokumenty ?
  ANO Projekt CZ.1.07/1.1.36/02.0016 5 071 290,90 Kč Projekt CZ.1.07/1.1.00/46.0005 6 251 095,00 Kč
Sebehodnocení +2

Město jako zřizovatel ZŠ, MŠ vyhledává a po dohodě se zřizovanými školami realizuje projekty, které slouží k rozvoji v různých oblastech nad rámec minimálních povinností daných RVP.

Hodnocení oponenta +1

Vycházíme-li z definice VUR tak, jak je uvedeno v Metodice, pak lze konstatovat, že VUR je realizováno v oblasti naplňování funkčních gramotností (Projekty OP, MAP). První ze zmíněných projektů OP, zahrnující rovněž rozvoj EV na školách byl ukončen v roce 2014, druhý z OP týkající se inkluze v roce 2015. Rozvoj vybraných kompetencí a inkluzivního vzdělávání je rozvíjen dále v rámci MAP. Město umožňuje organizací různých kampaní (Den Země, Den bez aut apod.) žákům MŠ a ZŠ rozvíjet další kompetence v oblasti UR. Jak dokládá předložený Audit, podpora města samotným školám se zaměřuje zejména na oblast odpadů (využití pro formální i informální vzdělávání). To dokazuje také zpráva Analýza environmentálního vzdělávání na jihlavských základních školách. Z analýzy rovněž vyplývá, že koordinátoři EVVO se mohou na město v oblasti EVVO obrátit. Těžiště podpory škol je zejména v environmentálním vzdělávání/environmentálních tématech.

7.1.2 Existuje ve školách a školských zařízeních systém vyhodnocování vzdělávání pro udržitelný rozvoj, který je dále odborně monitorován a vyhodnocován obcí (obec zajišťuje odborně pravidelnou evaluaci VUR)?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je pravidelně monitorován a vyhodnocován městem v rámci udržitelnosti projektu č. CZ.1.07/1.3.02/01.0008 Vlastním hodnocením ke zvyšování kvality. Metodika Vlastního hodnocení školy vznikla v rámci projektu ESF a je volně přístupná veřejnosti. V rámci projektu vzniknul informační systém na podporu autoevaluace. Tento informační systém je také volně přístupný veřejnosti. Více informací na webu: http://jihlava.eval.cz/

 

Informace o vzdělávání pro udržitelný rozvoj uvedené ve výročních zprávách jednotlivých základních škol (viz příloha) jsou hodnoceny při každoročním projednávání hospodaření PO a výročních zpráv jednotlivých základních škol.

V únoru 2017 bylo městem zadáno provedení analýzy enviromentálního vzdělávání na jihlavských základních školách pracovníky Střediska ekologické výchovy SEVER z Horního Maršova, viz příloha.
 

 • 7.1.B Vyhodnocování a monitoring VUR ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem. ?
  Systém vyhodnocování probíhá prostřednictvím vyhodnocení výročních zpráv.
Sebehodnocení +1

Probíhá pravidelné hodnocení (1x ročně) a monitorování VUR městem.

Provedení analýzy enviromentálního vzdělávání na základních školách.

Hodnocení oponenta +1

Město provádí pravidelná hodnocení kvality vzdělávání. Toto hodnocení se zaměřuje mj. na materiální podmínky škol, kulturu školy (mj. vztah s regionem) i cíle a hodnoty školy (zde školy mohou případně projevit svůj vztah k UR). Explicitně se Metodika autoevaluace ZŠ Města Jihlavy VUR v žádném okruhu nevěnuje (zjišťuje pouze existenci koordinátora EVVO na škole), implicitně však řada okruhů autoevaluace (mj. ta výše zmíněná) obsažena jsou a mohou přispět k získání podstatných informací k VUR na školách. Město při analýze může získat informace o VUR ve dvou rovinách – jak různé aspekty školy přispívají k rozvoji obecných kompetencí potřebných pro realizaci UR v běžném životě a jak jsou rozvíjeny specifické kompetence naplňující případně UR.
Jako podstatnou lze vnímat analýzu toho, jak se na školách naplňují cíle EVVO resp. VUR v různých stupních vzdělávání. Tuto informaci přináší zpráva Analýza environmentálního vzdělávání na jihlavských základních školách. Analýza mj. naplňuje konkrétními daty vybrané indikátory Metodiky, podle níž je Audit v oblasti vzdělávání zpracován. Doplňuje tedy řadu informací o školách tohoto Auditu. Analýzu lze považovat za naprosto zásadní materiál pro možnost dalšího směřování podpory škol ve VUR do budoucna. K tomu samozřejmě dojde až v dalším období, neboť zpráva byla zpracována v roce 2017. K vyhodnocení zprávy městem pravděpodobně teprve dojde. Analýza je velmi orientovaná na environmentální vzdělávání (což odpovídá jejímu názvu). Při opakování by se analýza mohla dotknout více také dalších oblastí VUR (sociální a environmentální oblasti).

7.1.3 Využívají školy veřejné didaktické databáze elektronických materiálů a studijních opor pro VUR ? Jsou tyto databáze podporovány krajem, obcí, nebo se jedná o veřejné databáze tvořené na národní/mezinárodní úrovni? Jsou školám a školským zařízením k dispozici vhodné didaktické materiály (např. tištěné materiály, výukové sady pro praktickou činnost), které zajišťuje obec (iniciací jejich vývoje nebo zajištěním snadné dostupnosti existujících volně přístupných materiálů na jednom místě), které podporují snahy škol ve vzdělávání k udržitelnému rozvoji?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Statutární město Jihlava uzavřelo s Krajem Vysočina Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání, viz příloha. Zde se město a kraj zavázaly k užší spolupráci, na vybavení škol zejména pro zajištění kvalitní výuky technických a přírodovědných oborů, ale i v dalších oblastech pro VUR. 

V souladu s tímto memorandem byly základní školy vybaveny stavebnicemi MERKUR a ROTO, včetně didaktických materiálů. Dar Kraje Vysočina. Stavebnice Merkur i ROTO byly školám darovány Krajem Vysočina včetně metodik. Na jejich tvorbě se podíleli i někteří učitelé ze základních škol.

Základní školy aktivně využívají produkty středisek ekologické výchovy např. Chaloupky, PodpoVRCH jihlavské ZOO, SEVER Horní Maršov, Lipka (Brno), Sluňákov (Horka u Olomouce), Ekodomov (Praha) aj. Využívají pestré spektrum tištěných a elektronických materiálů z webových stránek.www.dunajvkufru.cz,www.ekolinek.czwww.ekopolis.cz

Dalším významným zdrojem jsou pedagogické portály např.http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=4001, www.dumy.cz a další odborné weby zaměřené na životní prostředí www.enviweb.cz, www.ekologickavychova.cz, www.evvoluce.cz, www.zdrojeenergie.cz, www.hraozemi.cz

 

 

 

 • 7.1.D Didaktická databáze elektronických materiálů a dalších didaktických materiálů pro VUR (např. tištěných materiálů, výukových sad pro praktické činnosti) podporovaných obcí ?

Hodnota indikátoru:

 

Sebehodnocení +1

Didaktické materiály jsou poskytovány vyučujícím spolu se stavebnicemi; jsou podporovány technické dovednosti žáků základních škol.

Hodnocení oponenta +1

Obec zajišťuje ve spolupráci s krajem Vysočina některé materiály pro technické a přírodovědné vzdělávání. Další didaktické materiály získávají školy zejména z externích zdrojů. Z přehledu materiálů plyne, že jde o relevantní zdroje informací, toto konstatování je ve shodě s Analýzou environmentálního vzdělávání na jihlavských základních školách. Další didaktické materiály získávají školy z externích zdrojů. Z přehledu materiálů plyne, že jde o relevantní zdroje informací. Do budoucna lze také uvažovat o analýze těchto zdrojů, aby město mohlo případně školy upozornit na další možné zdroje didaktických materiálů, či iniciovat jejich vývoj.Inspirativní by pro město mělo být také konstatování učitelů ze škol, s nimiž byl v rámci Analýzy environmentálního vzdělávání na jihlavských základních školách veden řízený rozhovor. Ti konstatují, že je množství materiálů velké, ale nepřehledné, ocenili by systematizaci na centrálním portálu.

7.1.4 Je u škol a školských zařízení zřizovaných obcí podporován provoz (úspory energií, vody, třídění odpadu apod.), který reflektuje cíle udržitelného rozvoje?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Spotřeba energií jednotlivých škol a školských zařízení je pravidelně vyhodnocována při rozborech hospodaření.

Energetické audity jsou zpracovány na všechna školská zařízení s původní spotřebou energií větší než 700 GJ/rok. ( MŠ Březinova 30, MŠ Březinova113, MŠ Demlova 28, MŠ Erbenova 37, MŠ Mahenova 3, MŠ Resslova 44, ZŠ Demlova 32 a 34, ZŠ E. Rošického 2, budova Jarní 22, ZŠ Havlíčkova 71, ZŠ Jungmannova 6,ZŠ Kollárova 30, ZŠ Křížová 33, ZŠ a MŠ Nad Plovárnou 5, ZŠ Seifertova 5, ZŠ T.G.M. Žižkova 50.

Ve většině škol byla zavedena opatření na úsporu vody (šetřiče, úsporné baterie, splachovače) a v jedné škole byl instalován obnovitelný zdroj energie - solární panely.

Město poskytuje školám a školským zařízením,které zřizuje, příspěvek z ekologického fondu na náklady za vývoz kontejnerů na papír, plast, sklo. Náklady na směsný komunální odpad a další tříděný odpad si hradí školy ze svého provozního rozpočtu.

Je podporován úsporný provoz – provedeno zateplení školních budov, výměny oken. Do roku 2016 došlo k zateplení všech školských zařízení ve městě - viz příloha.

 • 7.1.C Podpora energeticky a materiálově úsporného provozu škol. ?
  Hodnota indikátoru: 55 028 GJ tj. 15 286 800 kWh (Energetické úspory ve školách a školských zařízeních za období 2008 – 2015.) Složky tříděného odpadu ve školách a školských zařízeních zřizovaných městem: papír, plast, sklo, kovy (hliník), biologický odpad ze ŠJ, jedlé oleje a tuky, biologický odpad rostlinného původu, nebezpečný odpad.
Sebehodnocení +1

Ve sledovaném období se zvýšil podíl třídění využitelných složek odpadu.

Hodnocení oponenta +1
Z hlediska managementu budov jsou realizovány úspory energií, separace odpadu, úspora vody.
7.1.5 Podporuje obec (finančně, poskytnutím prostor, platformy apod., odborně) sítě učitelů a vychovatelů, kteří vzdělávají v oblasti udržitelného rozvoje?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Město od roku 2009 administruje pro školy, které zřizuje, projekty, které pomáhají rozvíjet, kromě jiného i oblasti udržitelného rozvoje.

První projekt směřoval do oblasti sebehodnocení a hodnocení klimatu na školách.

Ve druhém projektu město podpořilo 34 pedagogů v rámci projektu Zlepšení podmínek pro výuku a praktických dovedností žáků základních škol města Jihlavy v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech http://www.jihlava.cz/investice-do-rozvoje-vzdelavani/d-495551/p1=103733. V projektu se jednalo o vytvoření platformy sdílení dobré praxe. Aktivity projektu stále probíhají i nad rámec udržitelnosti projektu.

Třetím projektem byly podporováni žáci ohrožení školním neúspěchem resp. předčasným odchodem ze vzdělávání prostřednictvím vzájemné spolupráce institucí (škol, zřizovatelů, sociálních partnerů), vzdělávání pedagogů a přímé intervence. Přičemž specifickými cíli šlo o vytvoření sítě mezi ZŠ a dalšími spolupracujícími subjekty (NNO, školskými radami, rodiči, OSPOD, ostatními zřizovateli, poradenskými a vzdělávacími institucemi) a dále pak zejména podpora vzájemné spolupráci zapojených subjektů, návrh lokální strategie v oblasti základního vzdělávání http://www.jihlava.cz/otevrena-skola/d-502137/p1=103733

 
Učitelé enviromentální výchovy se setkávají pravidelně na krajských ekologických konferencích a krajských setkáních koordinátorů EV pořádaných Chaloupkami a každoročně na společném setkání v rámci „Zkvalitnění MA21 v Jihlavě“  v Zoo Jihlava.

 

 • 7.1.E Podpora sítí učitelů a vychovatelů vzdělávajících v problematice UR. ?

Hodnota indikátoru:

11 základních škol

Sebehodnocení +1

V rámci projektu byla vytvořena odborná platforma učitelů přírodovědných a technicky zaměřených oborů.

Hodnocení oponenta +1
Síť učitelů je realizovaná neformálními setkáními učitelů na různých typech konferencí. Setkávání v rámci projektu Zlepšení podmínek pro výuku ustalo společně s ukončením projektu, nicméně se lze domnívat, že současnosti jsou školy zapojeny také do tvorby MAP, kde sice není VUR explicitně zahrnuto, nicméně plánování umožňuje učitelům se scházet. Vazba existuje i na NNO v obci.
7.1.6 Jaká je spokojenost obyvatel obce se vzdělávacími institucemi?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Hodnocení proběhlo v rámci Hodnocení dostupnosti služeb - školy (10 maximální spokojenost, 0 nespokojenost) v rámci  průzkumu Spokojenost obyvatel s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava obyvatel Jihlavy 2015.

Tento průzkum probíhal již potřetí, jednotlivá šetření je možno nalézt na: http://www.jihlava.cz/indikatory-udrzitelneho-rozvoje/d-496531/p1=104067

 • 7.1.F Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi ?
  2015 - 7,6 spokojenost s dostupností škol, 6,6 spokojenost s MŠ, 7 spokojenost s ZŠ, 7,3 spokojenost s SŠ (10 maximální spokojenost, 0 nespokojenost)
Sebehodnocení +1

Sledování probíhá od roku 2011, je zde vzrůstající tendence spokojenosti obyvatel se všemi stupni škol.

Hodnocení oponenta +1
Za pozitivní lze považovat nárůst spokojenosti obyvatel s mateřskými a základními školami.

7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Celkové hodnocení oblasti 7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
Sebehodnocení +1

Došlo k navýšení organizací zabývajících se neformálním vzděláváním v oblasti udržitelného rozvoje

Hodnocení oponenta +1

V rámci oblasti "Podpora NNO a dalších insitucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti UR" prokazuje město, že situace v dané oblasti je dobrá a systém je na úrovni města stabilizovaný.Na území obce působí celá řada nevládních organizací, které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj a osvětou v této oblasti. Programy organizací cílí na všechny cílové skupiny. Existuje seznam organizací působících na území obce (v různých oblastech), prozatím absentuje  analýza témat, jimiž se tyto organizace zabývají.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
7.2.1 Existují v obci NNO, občansky prospěšné společnosti nebo jiné organizace, které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj? Vyhodnocuje obec jejich činnost?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Na území města se etabluje mnoho organizací,  které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj a město je pravidelně podporuje zejména formou poskytnutí dotace.

Ekoinfocentrum Jihlavahttp://www.ekoporadny.cz/kraj-vysocina/ekoporadna-ekoinfocentra.htm

Poskytuje jak základní informace, tak odborné poradenství pro přírodní zahrady, biozemědělství, biopotraviny, zelené úřadování, energetické úspory v domácnosti a na domě, nízkoenergetické a pasivní domy, zdravý životí styl, ochrana přírody. Provozuje knihovnu s literaturou týkající se pasivních staveb, životního prostředí, úspor energií apod. Každoročně se účastní osvětových kampaní – Den Země, Evropský týden mobility atd., pořádá Ozvěny Ekofilmu ve spolupráci s environmentálním centrem PodpoVRCH v ZOO Jihlava - http://www.zoojihlava.cz/cz/pro-zvidave/podpovrch/26-vzdelavani.

Environmentální centrum v Zoo Jihlava "PodpoVRCH" je určeno převážně pro žáky mateřských, základních a středních škol k realizaci výukových programů o zvířatech, přírodě i ekologii. Zároveň slouží i jako místo pro zájmové kroužky, semináře, přednášky nebo akce pro veřejnost. 

ZOO Jihlava nabízí kromě turisticky atraktivního způsobu poznání přírody řadu akcí a aktivit, které přibližují jednotlivé ohrožené druhy a mezinárodní kampaně zdůrazňující jeden z důležitých úkolů lidstva, což je zachování genofondu rostlin a živočichů.

Cílem je radost z kontaktu se zvířaty, úcta k přírodě, porozumění životu zvířat a pochopení opodstatnění jejich existence.http://www.zoojihlava.cz/cz/akce/seznam-akci

VŠPJ kromě akreditovaných studijních programů nabízí široké veřejnosti, podnikatelským subjektům a ostatním institucím kurzy celoživotního vzdělávání, včetně Univerzity třetího věku, je zkouškovým centrem British Council a akreditovaným střediskem pro testování počítačové gramotnosti (ECDL).  Další poskytované služby jsou uvedené na webových stránkách http://www.vspj.cz

Na území statutárního města Jihlava funguje Dětský lesní klub Hájenka - rodičovská iniciativa inspirovaná lesními mateřskými školami. Kromě denního provozu organizuje řadu dalších aktivit - http://www.hajenkazborna.cz/.

DDM Jihlava - http://www.ddmjihlava.cz/ V rámci této příspěvkové organizace města funguje řada zájmových kroužků/aktivit podporující vzdělávání pro udržitelný rozvoj – přírodovědný, rybářský, kynologický,  akvaristika apod., mimo jiné dětský klub Macík pro matky s dětmi. Základní myšlenkou je umožnit rodičům na MD a jejich dětem pohyb v dětském kolektivu a zapojit se do společných činností, které rozvíjejí vývoj dítěte zejména  ve  výtvarně-tvořivé činnosti, pohybových aktivitách, zpívání, cvičení, apod. DDM organizaje tématicky zaměřené dětské tábory, příměstské tábory, soutěže a turnaje apod.

Meruzalka – Základní škola a Mateřská škola Jihlavské Terasy, o.p.s Montessori pedagogika je výukový systém založený na přirozeném podněcování dětí k osobnostnímu rozvoji, které nejlépe ilustruje hlavní heslo Montessori pedagogiky: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ Maria Montessori k němu dospěla na základě svého rozsáhlého, ze začátku lékařského výzkumu a praxe s dětmi.http://www.meruzalka.cz/

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. poskytuje sociální poradenství základní i odborné a půjčuje kompenzační pomůcky. Spolupracuje s ostatními organizacemi zdravotně postižených. Realizuje prodej drobných kompenzačních pomůcek (baterie do sluchadel) a pořádá aktivity pro veřejnost – výstavy kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a prací osob se zdravotně postižením.http://www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz/Jihlava.html

Studijní centrum BASIC. Pomocí specializovaného individuálního doučování pomáhá dětem, které mají potíže s učením. Přispívá k lepší kvalitě vzdělávání dětí a zlepšuje tak jejich budoucnost. V BASICu se jim dostane pomoci formou individuálního doučování, které cíleně zvládá problémy, které dítě v učivu má, a které výrazně ovlivní jeho další schopnost se učit a být ve škole aktivní. Dítě se učí studované látce skutečně rozumět a umět ji používat v životě. http://www.basic.cz/

ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM-APLA-Vysočina o.s. www.aplavysocina.czSdružení všemi prostředky podporuje systematickou a komplexní profesionální pomoc lidem s PAS a jejich rodinám především v těchto oblastech: Podpora vzdělávacích programů pro osoby s PAS a inkluzívního vzdělávání;  organizování seminářů a konferencí o problematice PAS; spolupráce s Národním ústavem pro vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky;  spolupráce s celonárodními organizacemi, které podporují prosazování práv osob s postižením; spolupráce na legislativních změnách v zdravotnické, sociální a školské oblasti;    podpora sociálních odborných programů pro osoby s PAS; další vzdělávání odborníků, kteří se podílí na péči o soby s PAS; zajišťování informovanosti veřejnosti; všechny aktivity, které směřují k podpoře cílové skupiny.

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.  www.pestalozzi.cz Centrum J.J.Pestalozziho je nestátní nezisková organizace, která dlouhodobě a velmi úspěšně poskytuje poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým
a znevýhodněným skupinám obyvatel v České republice s důrazem na kraje Pardubický a Vysočinu. Organizace usiluje o znovuzařazení klientů do společnosti a zlepšení jejich kvality života.

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s. www.centrumrodin.cz Nabídka služeb CPR Vysočina spadá do oblasti prorodinných aktivit v rámci primární prevence a do oblasti registrovaných sociálních služeb. Náplň činnosti CPR Vysočina:

 • Volnočasové a vzdělávací programy pro rodiče s dětmi;
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi;
 • Dobrovolnické centrum;
 • Podpora náhradních rodin, doprovázení pěstounů;
 • Vzdělávací programy pro školy;
 • Kulturní a společenské akce.

TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.  www.tyflocentrumjihlava.cz Posláním organizace je pomáhat nevidomým a slabozrakým občanům Kraje Vysočina dosáhnout maximální možné míry samostatnosti a zvýšit kvalitu jejich života a zvyšovat informovanost veřejnosti o problematice zrakově postižených. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou poskytovány osobám s těžkým zrakovým postižením, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Posláním sociálně aktivizační služby je poskytovat vzdělávací a volnočasové aktivity vedoucí ke smysluplnému vyplnění volného času, zmírňovat izolovanost a osamělost zrakově postižených osob, a zvyšovat počet kontaktů
s širokým sociálním prostředím.

Jihlavský spolek neslyšících  www.jihlava-un.eu Cílem spolku je: obhajoba práv, potřeb a zájmů neslyšících občanů České republiky; účast na sociální rehabilitaci a integraci neslyšících, organizace a provádění vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných aktivit, sloužících zájmům neslyšících; poskytování všech informací neslyšícím, aby bylo dosahováno v maximální možné míře rovnocennosti neslyšících občanů s ostatní veřejností; iniciace a posuzování legislativních aktů, dotýkajících se neslyšících.

Kamínek Jihlava, z.s.  www.pomskola.cz Účelem spolku je podpora a rozvoj vzdělávání a zájmové činnosti a volnočasových aktivit žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP), další vzdělávání pedagogických pracovníků, vzdělávací a osvětové aktivity pro veřejnost, poradenská činnost pro rodiče žáků se zdravotním postižením.

 • 7.2.A Nevládní neziskové organizace v obci, zabývající se VUR ?
  ANO

Hodnota indikátoru:

ANO

Sebehodnocení +1

Město podporuje NNO formou grantových programů. Případně formou poskytnutí  zázemí pro jejich působení na území města.

Hodnocení oponenta +1

Na území obce působí celá řada organizací, které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Tyto organizace, jak vyplývá z prostudování jejich stránek, se zabývají poměrně širokou škálou témat UR pokrývajících jak oblast environmentální, tak oblast sociální a ekonomickou, resp. jejich překryvy. Jedná se buď o organizace, které poskytují různé typy osvětových programů pro občany, zároveň jim do určité míry umožňují se zapojit do běžných aktivit umožňujících rozvíjet řadu typů kompetencí. Zapojeny jsou dle informací auditu i vlastní analýzy stránek všechny věkové skupiny v obci. Dle údajů poskytnutých v otázce 7.2.3 analýza činností organizací z hlediska pokrytí všech podstatných témat UR a z hlediska zapojení cílových skupin v obci, nebyla provedena. Analýza by do budoucna pomohla k systematizaci informací o VUR.

7.2.2 Jsou peněžní prostředky (granty, pobídky) dostupné NNO a dalším institucím zajišťujícím neformální vzdělávání z rozpočtu obce pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Dotační program Projektu Zdravé město Jihlava (ZM) je vytvořen s cílem podpořit zapojení veřejnosti do projektu Zdravé město (dále PZM) a místní Agenda 21 (dále MA21). Dotační program Zdravého města Jihlavy je systém finanční podpory partnerským organizacím, institucím i aktivním občanům, kteří chtějí přispět k naplňování cílů Zdravého města a MA21 dílčí akcí, aktivitou či programem, a to na základě zpracovaného projektu. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 20.000 korun. Jeden subjekt může podat maximálně 2 žádosti. Každoročně je vypisována Výzva na podávání projektů. V letech 2013 – 2015 bylo na každý rok alokováno z rozpočtu města 200 000 korun, v roce 2016 došlo z důvodu velké zájmu k navýšení na 300 000 korun a stejně tak v roce 2017.  Seznam podpořených projektů za jednotlivé roky v rámci PZM a MA21 je kompletně uveřejněn na webu Zdravého města - https://www.jihlava.cz/dotacni-program-projektu-zdrave-mesto-a-ma21/ds-55072/p1=104059

Na webu jsou dále uveřejněna Pravidla a Výzvy pro podávání žádostí pro jednotlivé roky, kde jsou popsány vazby na PZM a MA21, tedy i na aktuální potřeby v rámci udržitelného rozvoje statutárního města Jihlavy. V roce 2016 jsme na doporučení a ve spolupráci Cenií upravili Pravidla a Výzvu pro čerpání dotací v rámci PZM a MA21 pro rok 2017, aby byla posílena vazba mezi komunitním plánováním ve městě (Fóra zdravého města, kulaté stoly apod.).

Citace z Pravidel, bod 2:

Podporované aktivity:

Podporovány budou společensky prospěšné aktivity otevřené veřejnosti, které:

 • propagují Zdravé město Jihlava
 • uplatňují principy trvale udržitelného života
 • podporují toleranci a snižování předsudků
 • posilují pocit sounáležitosti s městem
 • posilují zapojování občanů do veřejného života
 • propagují zásady zdravého životního stylu
 • vytvářejí podmínky pro volnočasové aktivity pro děti a mládež, s možným podílem dětí a mládeže na tvorbě programů
 • jsou součástí kampaní Zdravého města

Návrh na konkrétní dotační témata zpracuje na daný rok Komise PZM a MA21. Při výběru témat vychází především z dokumentů Zdravého města a MA21 a výsledků anket a veřejných projednávání.

Základní dokumenty:

 • Plán zdraví a kvality života
 • Desatero problémů Jihlavy (problémy vzešlé z veřejné diskuse)
 • Desatero problémů Jihlavy očima žáků a studentů jihlavských základních a středních škol (problémy vzešlé z veřejné diskuse)
 • výsledky veřejných projednávání a besed s občany
 • výsledky anket
 • Plán zlepšování
 • Zdravotní plán města Jihlavy
 • Audit udržitelného rozvoje

O vyhlášení Výzvy a rozdělení dotací je veřejnost informována prostřednictvím webu ZM např. https://www.jihlava.cz/zdrave-mesto-jihlava-rozdelilo-penize/d-518787/p1=103430, Novin Jihlavské radnice např. http://www.jihlavske-listy.cz/radnicni_noviny/clanky/jr/2016-12/12jr10.pdf, http://www.jihlavske-listy.cz/radnicni_noviny/clanky/jr/2017-02/02jr03.pdf.

 

 • 7.2.B Peněžní prostředky pro nevládní neziskové organizace v obci, zabývající se VUR ?

Hodnota indikátoru:

r. 2016 – 300 tis. Kč

r. 2013 – 2015 – 200 tis. Kč/rok

V rámci agendy „Zdravé město“ je možné čerpat dotace na tuto oblast http://www.jihlava.cz/dotacni-program-projektu-zdrave-mesto-a-ma21/ds-55072/p1=104059

 

 

Sebehodnocení +1

možnost čerpání dotace v rámci agendy „Zdravé město“

Hodnocení oponenta +1

Zdravé město Jihlava poskytuje dotace na různé typy projektů. Řada z nich cílí na zvýšení povědomí o udržitelném rozvoji (realizováno různými metodami). Zájem o získání grantu ze strany NNO byl městem reflektován a v roce 2016 došlo k navýšení celkové částky pro podporu daných projektů. Výše podpory zůstala ve stejné výši také pro rok 2017. Objem prostředků dané podpory umožňuje podporu většiny projektů žádajících o dotaci.

7.2.3 Pokud v obci NNO, občansky prospěšné společnosti nebo jiná sdružení, zabývající se problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj nejsou, snaží se obec nějakým způsobem podpořit jejich vznik?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

NNO je ve městě dostatek (viz. otázka č. 7.2.1), město podporuje jejich rozvoj a činnost formou přímých dotací nebo grantových či dotačních schémat.

Ve sledovaném období nebyla analýza činnosti a programů NNO souhrnně realizována.

V rámci tvorby strategie kultury a cestovního ruchu. která bylo pro město zpracována v roce 2016, byla provedena analýza tematicky zaměřených NNO. Pro tuto analýzu byly využity údaje z přehledu NNO viz příloha. 
 

 

Příloha: nno_jihlava.xls
 • 7.2.C Podpora vzniku nevládních neziskových organizací. ?
  Město v současné době nemá s ohledem na síť fungujících NNO potřebu podpory vzniku takových nových subjektů.

 

 

Sebehodnocení 0

město nemá  potřebu, počet NNO je dostatečný

Hodnocení oponenta 0

Obec dokládá, že počet NNO zabývajících se problematikou UR je dostatek. V rámci tvorby strategie kultury a cestovního ruchu byla provedena analýza NNO na území obce. Dalším krokem by měl být výběr organizací s přímou vazbou na VUR a analýza jejich programů.

7.2.4 Podporuje obec vytváření sítí mezi institucemi zabývajícími se udržitelným rozvojem (např. školami, NNO, zapsanými spolky (dříve občanská sdružení), profesními sdruženími)?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

V rámci kampaní ZM - http://www.jihlava.cz/svetovy-den-bez-tabaku/ds-54138/p1=89130 Zdravé město Jihlava spolupracuje při organizaci kampaní a osvětových akcí s partnery místními, národními i mezinárodními. Zprostředkovává spolupráci mezi místními NNO, veřejným i podnikatelským sektorem (viz. závěrečné zprávy z kampaní umístěny na webu).

Síťování v rámci města probíhá také mezi městem a školami - v rámci projektu Otevřená škola a projektu MAP pro ORP Jihlava viz bod 7.1.1.

Odbor životního prostředí spolupracuje s NNO při přípravě osvětových akcí, dále na ekologické výchově a osvětě. NNO se zapojují i do vedených správních řízení zejména v oblasti kácení dřevin, ale zapojují se i do přípravy koncepcí. Jde zejména o mapování druhů na přírodě blízkých plochách, návrhy dalšího využívání, v současnosti je takových příkladem například realizace přírodní učebny při ZŠ Březinova – Demlova, kde probíhá úprava ploch městské zeleně tak, aby byly vytvořeny lepší podmínky pro obojživelníky, kteří zde budou moct trvale existovat a plocha pak může sloužit jako praktická ukázka pro děti. Dále se NNO starají o biologicky cenné plochy ve vlastnictví města (například Pístovské mokřady), pomáhají při realizaci managementu významných krajinných prvků či cenných ploch zeleně. Spolupráce s NNO – statutární město Jihlava podporuje jednorázové akce, činnost i projekty rámci grantů  http://www.jihlava.cz/vyzvy-granty/ds-53558/p1=103473, dále ke spolupráci dochází při sestavování strategických plánů / IPRÚ, Kulturní strategie, ……

Podnikatelský sektor - při sestavování strategických plánů / IPRÚ, Kulturní strategie…/, pravidelná  setkání na Hospodářské komoře - informace o rozvojových aktivitách města, apod.

 • 7.2.D Podpora síťování institucí zabývajících se VUR ?
Sebehodnocení +1

?Město podporuje vytváření sítí mezi institucemi.

Hodnocení oponenta +1

Město podoruje síťování mezi organizacemi. V centru tohoto síťování stojí zpravidla město samo tím, že jsou zástupci NNO, či podnikatelského sektoru zaangažováni do tvorby strategických plánů a dalších rozvojových aktivit obce. Síťování mezi NNO navzájem, či síťování mezi školami a podnikatelským sektorem či podnikatelským sektorem a NNO město nedokládá a je zde potenciál k rozvoji.

7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Celkové hodnocení oblasti 7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
Sebehodnocení +1

Fórum mladých je hodnoceno pozitivně žáci jsou vedeni k samostatnému a věcnému projevu žáků.

Hodnocení oponenta +1

Město prokazuje, že v oblasti "Vytváření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice UR a jeho realizace" je situace dobrá a systém je na úrovni města stabilizovaný. Město předkládá širokou škálu aktivit, které v rámci UR, resp. VUR pořádá. V obci je vyvinut systém poradenské činnosti (částečně zajištěna municipalitou, částečně NNO působící na území obce). Pokryty jsou všechny cílové skupiny v obci.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
7.3.1 Zajišťuje obec systematickou práci v přípravě vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti udržitelného rozvoje?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Od roku 2012 pořádá Zdravé město Jihlava Fórum mladých – aneb Desatero problémů města Jihlavy očima žáků jihlavských základních škol a následná ověřovací anketa ve školách.

http://www.jihlava.cz/forum-mladych/ds-54773/p1=89145

Společné setkání žáků, diskuse a diskusní aktivity nad problémy města, hledání nových řešení a projektů v jednotlivých oblastech života ve městě, stav řešení TOP problémů z minulých setkání, vytipování a následné hlasování o nových TOP problémech města.

V roce 2016 proběhlo další “Setkání žákovských parlamentů” – vzájemná inspirace a předávání zkušeností – http://www.jihlava.cz/ostatni/ms-89146/p1=89146

Ve strategických dokumentech není zakotveno, VUR řeší částečně Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Jihlavav části III, odstavec 5) Akční plány http://www.jihlava.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=513168, kde hlavní podíl VUR spatřujeme v rovném přístupu k rozvoji kompetencí.

 • 7.3.A Strategické dokumenty obce pro VUR ?
  ANO
Sebehodnocení +1

.

Hodnocení oponenta 0

 Systematické zařazení VUR do strategických dokumentů obce není realizováno, částečně se VUR vyskytuje v Akčních plánech (zaměření na kompetence). Potenciál k rozvoji tedy existuje.

7.3.2 Nabízí obec odbornou podporu (např. online poradnu, pravidelnou linku pomoci, odpovědní rubriku zpravodaje) občanům při řešení jejich problémů spojených s naplňování principů udržitelného rozvoje (např. pomoc při likvidaci odpadu vč. nebezpečného, poradenství spojené s energetickými úsporami, informace o dobrovolnické práci, biopotravinách a další)?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Noviny jihlavské radnice – Víte, že…?, články věnované odpadům a výrobkům s ukončenou životností, ankety se snámými jihlavskými osobnostmi na téma proč třídit

„Leták pro sousedku“ na www.odpadyjihlavy.cz.

Město zorganizovalo „Seminář pro podnikatele“, „Setkání s občany při přípravě svozu biologicky rozložitelných odpadů“.

Město zřídilo internetovou rubriku „Kniha hříchů“, která aktuálně reaguje na případné nedostatky, či závady.

Odborné poradenství probíhá v průběhu osvětových kampaní Den Země, Evropský týden mobility apod. - http://www.jihlava.cz/den-zeme/ds-53592/p1=89131 , na kterých spolupracuje řada organizací ve městě např. Ekoinfocentrum Jihlavy, SMJ atd. viz  závěrečné zprávy z akcí.

Služby města Jihlavy, s.r.o. (SMJ), obchodní společnost založená městem, má 4 divize, z níž hlavní náplní druhé divize je nakládání s komunálními, tříděnými a nebezpečnými odpady, včetně provozování skládky odpadů a kompostárny v Henčově a sběrných dvorů odpadů na Havlíčkově ulici v areálu společnosti a Rantířovské ulici.  Provozní doba sběrných dvorů byla v roce 2015 rozšířen, aby lépe vyhovovala požadavkům občanů. Mobilní svozy objemného, nebezpečného a biologicky rozložitelného odpadu jsou nad rámec povinností daných zákonem o odpadech.http://www.smj.cz/odpady-skladka-sberny-dvur-divize-ii/os-1005/p1=1151

SMJ dlouhodobě spolupracují v osvětě a poradenství při likvidaci odpadu vč. nebezpečného.

SMJ v roce 2016 otevřelo Školící Ekocentrum Služeb města Jihlavy.

Vybudování Ekocentra začalo v září 2015 a náklady na výstavbu vyšly společnost SMJ s.r.o. celkem na 135 tisíc korun. Předpoklád - ročně projde výukovým centrem tisíc dětí, žáků a studentů, nejen z jihlavských mateřských, základních a středních škol. SMJ s.r.o. sváží odpad kromě Jihlavy ještě z dalších 53 obcí.http://www.ekoporadny.cz/kraj-vysocina/ekoporadna-ekoinfocentra.htmhttp://www.smj.cz/tz-19-2016-slavnostni-otevreni-skoliciho-ekocentra-sluzeb-mesta-jihlavy-s-r-o/d-2246

 • 7.3.B Odborná podpora pro občany z hlediska naplňování principů UR ?
  ANO
Sebehodnocení +1

město nabízí podporu na webových stránkách města

Hodnocení oponenta +1

Poradenská činnost je v obci realizována jednak obcí samotnou (akcent je kladen zejména na problematiku odpadů). Město iniciuje odborné poradenství v rámci svých osvětových kampaní. Na území obce působí Ekoinfocentrum Jihlava, společnost, která poskytuje poradenství v řadě oblastí (např. biozemědělství, biopotraviny, zelené úřadování, úspory energií, zdravý životní styl, ochrana přírody). Město nadměrně nedubluje poradenství občanům, informace jsou zajištěny v řadě témat.

7.3.3 Iniciuje obec ať vlastním pořádáním nebo podporou jiných subjektů pořádání osvětových akcí v oblasti udržitelného rozvoje. Pokud ano, jak jsou volena témata pro tuto osvětu?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Tradiční osvětové akce na podporu udržitelného rozvoje:

Den Země – nakládání s odpady, prevence vzniku odpadů, integrovaný systém nakládání s odpady, zpoplatňování

Eurojack – vratné kelímky

Evropský týden mobility

Světový den bez tabáku – Cesta za čistým vzduchem

Světlo pro AIDS

Týden evropského testování

Do práce na kole

V roce 2015:

Semináře pro zastupitele na téma nakládání s odpady

Stříbrné terasy – přednáška na téma třídění odpadu, vybavení nádobami?

Atd. http://www.jihlava.cz/evropsky-tyden-mobility-2015/d-507995/p1=89133

Počet účastníků za rok 2016 je 7 000 – tento údaj je zároveň hodnotou indikátoru v rámci Akčního plánu za rok 2016 ke Strategickému plánu rozvoje města Jihlavy.

Témata jsou volena dle aktuální potřeby v rámci koordinačních schůzek s účastníky kampaně, konkrétně ke Dni Země většinou vycházejí z doporučení Odboru životního prostředí a Ekoinfocentra, kteří jsou o aktuálních tématech, trendech a potřebách zaměření kampaní nejvíce informováni. Jdeme však cestou otevřenou, což znamená, že partnery v prezentaci jejich aktivit a témat neomezujeme a rozmanitost podporujeme.

 • 7.3.C Osvětové akce UR v obci ?
  7 tradičních akcí, cca 7000 účastníků/rok 2016

Hodnota indikátoru:

ANO

Sebehodnocení +1

realizované akce zlepšují povědomí o udržitelném životním stylu, ale současně i prakticky přispívají k minimalizaci vzniku odpadu

Hodnocení oponenta +1
Město předkládá širokou škálu aktivit, které v rámci UR pořádá. Dle vlastní analýzy akcí je zřejmé, že osloveny jsou všechny cílové skupiny poměrně širokou škálou témat (odpady, mobilita, různá témata Dne Země v průběhu let).
7.3.4 Je vyhodnocován dopad akcí z hlediska působnosti na obyvatele? (anketa, dotazník)
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Realizovány řízené rozhovory na téma  Kam letí (Vaše) smetí?

Od roku 2011 je každé 2 roky prováděn průzkum společných evropských indikátorů A1 a A3 - SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V JIHLAVĚ a B10 – Ekologická stopa.

http://www.jihlava.cz/indikatory-udrzitelneho-rozvoje/d-496531/p1=89150

Anketa probíhá každoročně od roku 2008 k ověření problémů po Fóru Zdravého města, kde občané mohou hlasovat buď o problémech, které byli v rámci veřejné diskuse definovány nebo připsat svůj problém či námět na řešení.

 • 7.3.C Osvětové akce UR v obci ?
  7 tradičních akcí, cca 7000 účastníků/rok 2016
Sebehodnocení +1

výstupy jsou využívány při tvorbě dalších strategických a koncepčních materiálů města např. při přípravě další strategie nakládání s odpady

Hodnocení oponenta +1

Město akce (zejména však investiční) vyhodnocuje v pravidelném cyklu a výstupy využívá pro plánování akcí dalších. Kalkuluje také četnost účastníků akcí.

7.3.5 Jsou pokryty vzdělávacími akcemi všechny cílové skupiny populace obce?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Vzdělávací akce ve městě probíhají pro všechny věkové skupiny v rámci kompetencí škol zřizovaných městem, krajem i ve spolupráci s VŠPJ. Na území města působí NNO, které se zaměřují na různé věkové skupiny a poskytují jim vzdělání a osvětu.

Od roku 2011 je každé 2 roky prováděn průzkum společných evropských indikátorů A1 a A3 - SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM A MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V JIHLAVĚ a B10 – Ekologická stopa.

http://www.jihlava.cz/indikatory-udrzitelneho-rozvoje/d-496531/p1=89150

Anketa probíhá každoročně od roku 2008 k ověření problémů po Fóru Zdravého města, kde občané mohou hlasovat buď o problémech, které byli v rámci veřejné diskuse definovány nebo připsat svůj problém či námět na řešení.

 

 • 7.3.D Oslovení všech cílových skupin v rámci VUR ?

Hodnota indikátoru:

ANO

 

Sebehodnocení 0

všechny cílové skupiny populace města jsou pokryty vzdělávacími akcemi

Hodnocení oponenta +1

Město dokládá pokrytí všech cílových skupin, což víceméně vyplývá také z průběžného hodnocení akcí uváděných v předchozích návodných otázkách. Vlastní analýzu k tomuto však neprovádí.

7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Celkové hodnocení oblasti 7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
Sebehodnocení +2

Z uvedených údajů je zřejmé, že v obci existuje dostatečně široké spektrum komunitních center, o jejichž činnost je velký zájem u všech věkových skupin obyvatel.

Obyvatelé města mají možnost provozovat svou zájmovou činnost dle svých preferencí. Nabídka této činnosti je ve městě široká. Je připravena pro různé cílové skupiny a odpovídá absorpční schopnosti potřeb.

Hodnocení oponenta +2

Město prokazuje, že v oblasti "Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí" je situace velmi dobrá a systém je na úrovni města stabilizovaný.Obec disponuje dostatečným množstvím komunitních center pokrývajících potřeby všech cílových skupin v obci. Občané mají příležitost využívat sportoviště pro neorganizované aktivity. Město má propracovaný systém podpory činnosti sportovních klubů a další zájmové činnosti.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
7.4.1 Existují v obci „komunitní centra“ pro různé cílové skupiny (např. kluby pro matky s dětmi, seniory)? Pokud ano, zvyšuje se počet obyvatel, kteří tato centra využívají?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Centrum pro rodinu Vysočina z.s. - Spolu na cestě  - Program má základ v komunitním setkávání osob s podobnými problémy a zastupuje tím velice důležitou oblast podpory a motivace jedince.http://www.centrumrodin.cz/content/text/cz/

Sociálně aktivizační služby: 27 klientů, návštěvnost 120 klientů/měsíc

Dobrovolnické centrum: 90 klientů, návštěvnost 210 klientů/měsíc

Centrum prevence: 214 klientů, návštěvnost 220 klientů/měsíc

Diecétní Charita Brno – Oblastní Charita Jihlava - Erko Jihlava – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 6 – 26 let. Cílem je podpora při začleňování dětí a mládeže, především z romské etnické menšiny, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy, do většinové společnosti.http://jihlava.charita.cz/

Erko: 262 klientů, návštěvnost: 185 klientů/týden

Klubíčko Jihlava –  posláním Klubíčka je pomoc a podpora rodinám s dětmi ve věku 3 až 5 let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Služba je poskytována ambulantní formou a pomáhá podporovat všestranný rozvoj dětí, které v těchto rodinách vyrůstají.http://jihlava.charita.cz/klubicko/

Klubíčko: 15 dětí + 26 rodičů, návštěvnost 54 klientů/týden

Nízkoprahový klub Vrakbar Jihlava – je nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež. Cílem zařízení je pomáhat mladým lidem zlepšit kvalitu jejich života, předcházet vznikajícím sociálním rizikům, pomáhat jim orientovat se v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich aktuálních obtíží.http://vrakbar.cz/

Vrakbar: 248 klientů, návštěvnost: 94 klientů/týden

Svaz důchodců ČR, o.s. místní organizace Jihlava - Zabezpečuje pro své členy i pro ostatní seniory v Jihlavě akce zdravotního, kulturního, společenského a zábavného charakteru. Cílem je, aby se seniorům žilo lépe a veseleji.http://www.svazduchodcu-jihlava.wbs.cz

Svaz důchodců: 320 klientů, návštěvnost: 25 klientů/týden

Město zřizuje Klub seniorů jehož posláním je zapojení seniorů města do kulturního a společenského života - kulturní, společenská a zájezdové činnost, poradenství 

http://www.jihlava.cz/klub-senioru/d-1746/p1=50134

Klub seniorů: 86 klientů, návštěvnost: 74 klientů/týden

Senior point  - je zaměřen především na cílovou skupinu 55 let a více. Je zde připraven přehled kulturních akcí a přednášky, kde senioři získají spoustu nových poznatků a užitečných rad.  Je zde možno získat Senior pas.https://www.kr-vysocina.cz/senior-point-nabizi-prednasky-pro-seniory/d-4053144

Návštěvnost: 260 klientů/měsíc

Family point - kompletní servis pro rodiny poskytují proškolené pracovnice. Dozvíte se zde nejen jak trávit volný čas, ale nechybí ani kariérové poradenství. Rodič chystající se po mateřské dovolené zpět do práce se tak může dozvědět, jak správně napsat životopis a motivační dopis. Velkou výhodou pro maminky je také útulná místnost, kde mohou své děti nakrmit a přebalit. Mohou si zde odpočinout a pohrát si. Každý měsíc je také čekají dvě přednášky na zajímavé téma. Je zde možno získat Rodinný pas. http://jihlava.familypoint.cz/

Family point: návštěvnost: 170 klientů/měsíc

Příloha: organizace.docx
 • 7.4.A Komunitní centra v obci ?
  ANO
Sebehodnocení +1

V obci existuje dostatečně široké spektrum komunitních center, o jejichž činnost je velký zájem u všech věkových skupin obyvatel

Hodnocení oponenta +2

Město disponuje dostatečným množstvím center a pokrývá všechny cílové skupiny v obci. Návštěvnost je stabilní.

7.4.2 Existují v obci sportoviště, které je možné volně využívat pro neorganizované sportovní aktivity?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Vybudování rozsáhlého oddechového a sportovního centra na dosud nevyužívaném pravém břehu řeky Jihlavy. Sportovně relaxační centrum Český mlýn. Projekt zahrnuje vybudování páteřní cyklostezky s napojením a zokruhováním na stávající stezku podél ulice Romana Havelky, dráhu a okruh pro in-line bruslení, stezky pro pěší, travnatou plochu pro míčové hry, dětské hřiště a rozsáhlý skatepark. Součástí projektu je i lávka přes řeku Jihlavu, veřejné osvětlení a parkoviště. Terénní úpravy zajišťují ve vybraných místech volný přístup k řece  a prostor pro relaxaci vybavený mobiliářem a venkovními posilovacími stroji. V území je současně zachováno biocentrum. http://www.jihlava.cz/sportovne-relaxacni-centrum-cesky-mlyn/d-479929

Hřiště u základních škol, veřejná a dětská hřiště http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=465617&p1=51960

Město vybudovalo rozsáhlé zázemí pro trávení volného času, podporu zdravého životního stylu a pohybových aktivit vedoucích ke zvýšení kvality života všech skupin obyvatel města. Tato infrastruktura byla propojena se stávající infrastrukturou. Město disponuje značným množstvím dětských hřišť (76) a sportovišť (37).Seznam veřejných sportovišť v příloze č.1.

Byla vybudována i nová hřiště pro neorganizované aktivity jako jsou workoutové hřiště, venkovní posilovací stroje na volně přístupných sportovištích pro dospělé i pro seniory. 

 • 7.4.B Volně přístupná sportoviště v obci ?
  Počet: 76 dětských hřišť a 37 sportovních hřišť
Sebehodnocení +2

ve městě byla vybudována řada sportovišť, které je možné volně využívat pro neorganizované sportovní aktivity

Hodnocení oponenta +2
Město vybudovalo rozsáhlé zázemí pro trávení volného času, podporu zdravého životního stylu a pohybových aktivit vedoucích ke zvýšení kvality života obyvatel města. Tato infrastruktura byla propojena se stávající infrastrukturou. Město disponuje značným množstvím dětských hřišť a sportovišť. Myšleno je i na dospělou populaci, instalovány byly posilovací stroje.
7.4.3 Realizuje obec volnočasové aktivity občanů tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poškozování okolního prostředí? Podporuje obec sportovní kluby a jinou zájmovou činnost určenou pro rozličné cílové skupiny?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Při organizování akcí pro volnočasové aktivity ve veřejném prostoru v majetku města je potřebný  souhlas města s vyjádřením odboru životního prostředí, že nedojde k poškození okolního prostředí a po akci bude prostor uveden do původního stavu. Dále je nutné zajistit svoz odpadu. Je požadováno dodržení norem k ochraně zeleně, zajištění pořádku a uvedení ploch do původního stavu. Pokud akci organizuje město, např. závody na horských kolech, bikách, běžecké závody, úprava lyžařských stop v zimě apod. postupuje analogicky.

Město podporuje sportovní kluby a jinou zájmovou činnost dle schválené upravené Koncepce podpory sportovních a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy, a to formou vyhlášených výzev k programům – v posledních letech:  „Jednorázové sportovní a volnočasové akce ve městě Jihlava pro období roku..“ a program „Dlouhodobá činnost organizace – členská základna do 19 a nad 19 let“. 

 

 • 7.4.C Volnočasové aktivity občanů ?
  Jsou podporovány aktivity, které neohrožují životní prostředí.
Sebehodnocení +1

vytvořením příležitostí pro volnočasové aktivity na stanovených místech se zmenšuje devastace přírodních ploch a vytvořením podmínek lze lépe zajistit i nakládání s odpady

Hodnocení oponenta +1

Město má stanovena pravidla pro konání volnočasových aktivit, která vyžadují povolení odboru ŽP. Lze se tedy domnívat, že je tím dána záruka toho, že aktivity nezatěžují ve větší než nutné míře ŽP. Město má rovněž propracovaný systém podpory činnosti sportovních klubů a další zájmové činnosti.

8 Kultura a volný čas

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano
Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky

Nová koncepce kultury a s ní nové vnímání kultury jako faktoru městského rozvoje

Pozitivní a proaktivní přístup ke kulturnímu dědictví města

Široká a rozmanitá kulturní nabídka ve městě

Aktivní nezávislá scéna

VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky

Poměrně nepřehledný systém financování kultury

Neaktuální Program regenerace MPR

Příspěvkové a další významně podporované organizace města kategorie A by měly mít vlastní stručnou koncepci rozvoje střednědobého horizontu, aby úspěch organizace nebyl závislý jen na krátkodobém rozhodování managementu. Stanovení cílů je také nutným předpokladem pro následnou evaluaci organizací (jak pro potřeby vedení organizace, tak pro město a případné další podporovatele).

 

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti

Revitalizace areálu Modety a nové využití Stříbrného údolí, na základě již zpracovaných analýz a koncepcí

Větší zapojení dalších subjektů včetně podnikatelského sektoru do podpory kultury (finanční i nefinanční)

Širší průzkum návštěvníků kulturních služeb a jejich spokojenosti pomůže dále zlepšovat kvalitu nabídky a služeb podporovaných organizací a poslouží také k evaluaci vynaložených prostředků

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby

Odchod pořadatelů a sponzorů kulturních a sportovních akcí, stejně jako publika do jiných měst   

Nezájem podnikatelských subjektů a obyvatel o zapojování se do kulturního a sportovního dění ve městě  

Rostoucí finanční náročnost provozu kulturních zařízení ve městě 

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele

Město udělalo za posledních několik let velký kus práce v oblasti kultury. Výrazný posun přinesl zejména participativní proces tvorby nové Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch na roky 2017-2024. Díky němu město začalo nahlížet na kulturu jako na faktor rozvoje města a s kulturními aktéry i veřejností byly diskutovány problémy i návrhy na zlepšení. 

Doporučujeme aktivně pracovat s novou strategií a pokračovat v participativním přístupu i v dalších otázkách rozvoje města a jeho kulturní nabídky. Stejně tak doporučujeme pracovat s výsledky průzkumu publika uvedenými ve strategii a také zpracovat stručné koncepce/plány pro příspěvkové a další významně podporované kulturní oranizace. Obojí může být vstupem pro nový systém evaluace kulturních organizací a aktivit města.

Nabídka kulturních aktivit je široká a rozmanitá, dobře dostupná obyvatelům města. Město má velmi dobrý přístup ke kulturnímu dědictví, a to jak hmotnému, tak nehmotnému. 

Systém financování kultury je poměrně nepřehledný, podporujeme snahu na jeho revizi. 

Podporujeme také návrh revitalizovat průmyslový areál Modeta a koncept tzv. Stříbrné údolí s využitím na služby cestovního ruchu a kultury tak, aby nově vzniklé prostory odpovídaly potřebám města a místních subjektů uvedených ve zpracovaných analýzách. 
Držíme palce!


Hodnotící výrok
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek



Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

8.1 Vztah města ke kultuře

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]
Celkové hodnocení oblasti 8.1 Vztah města ke kultuře
Sebehodnocení +1

Pro oblast kultury vznikl nový širokospektrální  koncepční dokument,který navazuje na strategické dokumenty města. Rozpočet pro oblast kultury je stabilní. Při posuzování přidělení financí v rámci dotací je zajištěna transparentnost a otevřenost tohoto jednání. Komise je složena z odborníků.  

Hodnocení oponenta +1

Město Jihlava má nově samostatný strategický dokument v oblasti kultury, který obsahuje měřitelné indikátory, město má vypracovaný akční plán plnění strategického dokumentu. Pomocí procesu tvorby strategie bylo evidentně zvýšeno vnímání důležitosti kultury jako strategického prvku rozvoje města.

Doporučujeme navázat na participativní tvorbu strategie zapojením kulturních aktérů do aktualizace.

Škála nabídky kulturních služeb, finance odpovídají nabídce kulturních služeb.

Co se týče uvedení dat o poptávce a spokojenosti publika, lze napříště intenzivněji pracovat s průzkumem publika realizovaným v kulturní strategii.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
8.1.1 Má město pro oblast kultury písemný strategický dokument (kulturní politika, Koncepce/strategie podpory kultury)? Vznikl strategický dokument se zapojením veřejnosti?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Město má zpracovanou koncepci kultury http://www.jihlava.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=486949

a nově zpracovanou Strategii pro kulturu, volný čas a cestovní ruch statutárního města Jihlavy na období 6 let (do r. 2024). Pro tvorbu nové Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch byl vybrán externí zpracovatel, společnost Kvas z.s. Rozpočet na zpracování činil 350 tis. Kč. 

Na výsledné podobě Strategie kultury se kromě zpracovatele a odboru školství, kultury a tělovýchovy také poprvé účastní zástupci městských a krajských příspěvkových organizací a pracovníci dalších odborů Magistrátu města Jihlavy, s jejichž gescí kulturní plánování v širším slova smyslu souvisí. (odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Kancelář starosty a koordinátorka MA 21)

Závěrečná zpráva Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch http://www.jihlava.cz/zaverecna-zprava-strategie-pro-kulturu-volny-cas-a-cestovni-ruch-ve-meste-jihlave/d-517020/p1=103733

Kulturní koncepce-dokument.

Smlouva se společností Kvas z.s:
http://www.jihlava.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=510183

 Zápisy ze setkání řídící skupiny a veřejných setkání na OŠKT.

 • 8.1.A Písemný strategický dokument pro oblast kultury a zařazení kultury do celkového strategického plánu města. ?
  V souvislosti s plněním strategického plánu bylo vyhlášeno výběrové řízení na post manažera strategie pro správní činnosti v oblasti kultury.

Hodnota indikátoru:

ANO

 

Sebehodnocení +2
Počínaje od prosince 2015 až do října roku 2016 probíhaly napříč celým kulturním spektrem analýzy pramenů, rozhovory s kulturními aktéry a představiteli místního veřejného života, veřejné diskuse/kulaté stoly a závěrem i veřejné projednávání připraveného dokumentu (doporučené postupy a organizační opatření) a v závěrečné fázi i samotné představení strategie na pracovním semináři zastupitelů.
Je třeba zdůraznit, že do zhruba 10ti měsíčního procesu se zapojilo zhruba 50 různých subjektů (zhruba 120 jednotlivců), kteří procesu věnovali (zdarma) v úhrnu 1000 hodin. Dále byla zpětná vazba získána od 900 obyvatel Jihlavy v dotazníkovém šetření. Takovýto rozsah zapojení odborné i laické veřejnosti výrazně přispěl ke komplexnímu pojetí řešených témat a zrcadlí i zájem aktérů podílet se na realizaci strategie.
Hodnocení oponenta +2

Velmi pozitivně hodnotíme jak zpracování koncepce, tak participativní přístup k tvorbě dokumentu.

8.1.2 Jaká je dostupnost a vybavenost města kulturními službami?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Město má bohatou kulturní tradici, která je uchovávána či rozvíjena subjekty, jež ve městě pořádají rozmanité kulturní akce (často podpořené dotací města), či městem samotným při zajišťování kulturního programu pro své občany (např. Jihlavské dny/ Heimattage, Havíření, Živé obrazy z historie, Den otevřených dveří památek ad.).

Ve městě působí řada aktivních spolků, pro něž se město chystá vytvořit spolkový dům, jenž by mohly využívat pro udržování a rozvoj svých aktivit.

V centru města se nachází městské kino, knihovna a zoologická zahrada se vzdělávacím environmentálním centrem PodpoVRCH, dále krajské muzeum, galerie a divadlo, jež také nabízejí bohaté kulturní vyžití. Kromě výše zmíněných příspěvkových organizací disponuje město Jihlava též divadlem DIOD orientujícím se především na alternativní kulturní scénu, a dále kulturním zařízením DKO, zaměřujícím se na tradičnější kulturní program s širokou diváckou základnou. V případě zájmu mohou občané města vybírat z bohaté kulturní nabídky.

Plesy a větší kulturní akce se konají v hotelu Gustav Mahler, v sále kulturního domu DKO nebo v Dělnickém domě, který je rovněž místem pro koncerty v místním hudebním klubu. 

Na základě podnětů kulturní veřejnosti (každoročně v rámci Fóra Zdravého města Jihlava, Fóra mladých, zpracovávání strategických dokumentů města), případně podnětů vzniklých při jednání kulturní komise jsou radě města předkládány návrhy na vyhlášení absentujících kulturních programů (např. „OŽIVENÍ NÁMĚSTÍ“, „OŽIVENÍ LETNÍHO KINA“, „OŽIVENÍ KOSTELA SV. KŘÍŽE“, apod.)

Obyvatelé města i návštěvníci se mohou o všech akcích dozvědět na webových stránkách www.visitjihlava.eu v kulturním kalendáři. Na tyto stránky mohou své akce vkládat sami pořadatelé.

Občané města a turisté se také mohou informovat v Turistických informačních centrech, která jsou umístěna na radnici a v objektu Brány Matky Boží. 

Zdarma je všem obyvatelům města také doručován do schránek měsíčník Noviny jihlavské radnice, jehož součástí je i přehled kulturních akcí ve městě. 

 

 • 8.1.B Vybavenost města kulturními službami a jejich dostupnost různým cílovým skupinám ?

Hodnota indikátoru:

Dostupnost a vybavenost města kulturními službami je velmi kvalitní, v dosahu MHD (bezbariérové busy). Tomuto tématu se bude věnuje též nová Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch. 

 

Sebehodnocení +1

Ve městě je dostupná celá škála kulturních služeb rozmanitých žánrů pro všechny cílové skupiny. Zastoupení různých kulturních žánrů je sledováno a zohledňováno v kulturních programech, případně jsou vyhlašovány konkrétní programy zaměřené na absentující kulturní žánry.  

Hodnocení oponenta +1

Vzhledem k tomu, že značnou část kulturní nabídky financují organizace zřizované krajem, doporučujeme co nejlepší spolupráci s krajem při tvorbě kulturní nabídky pro občany. 
Podporujeme doplnit kulturní infrastrukturu o uvažovaný průmyslový areál Modety (jak vyplynulo ze zpracovaných analýz města).

8.1.3 Jaká je výše a struktura výdajů na kulturu?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

 

Město pořádá akce, o které nebyl zájem pořádat v rámci dotační podpory, z nichž jsou níže vypsány ty nejdůležitější - za rok 2016 byly na tyto akce takovéto náklady: 
- Jihlavské Vánoce 860 tis. Kč 
Havíření 800 tis. Kč 
sv. Martin 350 tis.
Den evropského dědictví 250 tis. Kč 
- Vysočinafest - doprovodný program 150 tis. Kč,
- Letní promenádní
koncerty na náměstí 120 tis.
- 21. setkání hornických měst a obcí v Chomutově 100 tis.
- Čarodějnice
90 tis. Kč 
Velikonoce 70 tis. Kč 
- Zaplétání máje
70 tis. Kč 
Celkově se na kulturní akce v roce 2016 vynaložilo 3.034.904 Kč 

Město dále plní smluvní finanční závazky, v roce 2016 bylo vynaloženo celkem 2.650.000 Kč
- Služby města Jihlavy (SMJ) na ztrátovost amfiteátru - 550.000 Kč
- TJ Sokol Jihlava na provoz divadla DIOD - 1.000.000 Kč
- D-cinema na provoz kina Dukla - 750.000 Kč
- Centrum dokumentárního filmu - 350.000 Kč


CELKOVÉ VÝDAJE NA KULTURNÍ AKCE POŘÁDANÉ MĚSTEM (včetně smluvních finančních závazků)

  akce města smluvní plnění       celkem
2013 2 087 953 Kč 870 000,00 Kč 2 957 953 Kč
2014 2 243 494 Kč 2 115 467,00 Kč 4 358 961 Kč
2015 2 735 416 Kč 2 100 000,00 Kč 4 835 416 Kč
2016 3 034 904 Kč 2 650 000,00 Kč 5 684 904 Kč

CELKOVÉ VÝDAJE PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM

   knihovna   ZOO  celkem
2012 11 691 000,00 Kč 12 540 000,00 Kč 24 231 000,00 Kč
2013 12 123 000,00 Kč 11 045 000,00 Kč 23 168 000,00 Kč
2014 12 432 000,00 Kč 16 000 000,00 Kč 28 432 000,00 Kč
2015 12 862 000,00 Kč 15 800 000,00 Kč 28 662 000,00 Kč
2016 13 020 000,00 Kč 14 500 000,00 Kč 27 520 000,00 Kč

V těchto výdajích nejsou zahrnuty náklady na dotační systém pro kulturu. Ty jsou blíže popsány v položce 8.3.1.

 

 • 8.1.C Výdaje na kulturu ?

Hodnota indikátoru:

Sebehodnocení +1

Oproti roku 2016 byla částka navýšena o 1 300 tis Kč.

Hodnocení oponenta +1

Celkové výdaje na kulturu na obyvatele jsou nižší v porovnání s jinými městy, což je dáno financováním několika významných PO krajem. 
Doporučujeme více ztransparentnit systém financování, zlepšit grantový systém, případně stanovit prioritní akce města, které budou financovány dlouhodobě (např. formou víceletých grantů).

8.1.4 Mají městské kulturní organizace vlastní strategické dokumenty?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Město zřizuje městskou knihovnu, která z velké části plní i funkci veřejné služby. Městská knihovna si každoročně zajišťuje finanční prostředky i z jiných zdrojů mimo rozpočet města (http://www.knihovna-ji.cz/).

Příspěvkové organizace nemají vlastní strategické dokumenty.

V rámci dotační politiky města má město uzavřené smlouvy na zajištění závazků veřejné služby s TJ Sokol Jihlava – provoz divadla otevřených dveří DIOD s multifunkčním sálem se zaměřením na nekomerční uměleckou scénu, či se spolkem DOC.DREAM na provoz Centra dokumentárního filmu CDF, vzniklého ve zrekonstruovaném kině Dukla, pořádajícího vzdělávací cykly, workshopy, filmové projekce, jež navíc disponuje bohatou videotékou a knihovnou volně přístupnou veřejnosti. V rámci zajištění veřejné služby město přispívá cca 3 mil. Kč subjektům, které na území města zajišťují kulturní programy.

Určité městské slavnosti a akce zajišťuje přímo pracovník odboru kultury. Další kulturní služby zajišťují ve městě různí pořadatelé – fyzické i právnické osoby, a to neziskové i s.r.o. Pořadatelé větších finančně náročných akcí si zajišťují vícezdrojové financování projektu.

 • 8.1.D Existence vlastních strategických dokumentů v městských (obecních) kulturních organizací ?

Hodnota indikátoru:

NE

Pouze zřizovací listina městské knihovny. Smlouvy na zajištění závazků veřejné služby.

Sebehodnocení 0

Město není kromě městské knihovny zřizovatelem jiné kulturní organizace, ale má propracovaný systém podpory na zajištění veřejné kulturní služby tak, aby byla dostatečně zajištěna.

Hodnocení oponenta 0

Doporučujeme alespoň sledovat provázanost aktivit PO s městskou koncepcí kultury. 

8.1.5 Jaká je spokojenost občanů s kulturními zařízeními a nabídkou kulturních aktivit ve městě?
Porovnat
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017 [archiv]

Hodnocení proběhlo v rámci Hodnocení dostupnosti služeb v roce 2015 - 

Kvalitou divadla a kina - 7,5
Kvalitou muzea - 7,1