• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

i
tisk
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝProgram rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021
1.3 Rozvoje technické infrastruktury viz dokument »
2.6 Zkvalitňování činnosti veřejné správy viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStrategie rozvoje Jihomoravského kraje 2006-2016
2.1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ viz dokument »
4.1 MĚSTSKÁ SÍDLA viz dokument »
6.1 ÚZEMNÍ A MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝAktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020
2.7 Zefektivnění veřejné správy a zkvalitnění komunikace s veřejností viz dokument »
3.2 Výstavba a modernizace infrastruktury pro kolejovou dopravu viz dokument »
3.3 Zlepšení napojení Brna na globální centra viz dokument »
3.5 Rozšíření a zkvalitnění systému protipovodňové ochrany viz dokument »
4.1 Zachování dostupnosti veřejných služeb viz dokument »
4.2 Posílení kvality a kompetence místní samosprávy a místních iniciativ viz dokument »
4.4 Modernizace infrastruktury viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2016-2020
4.2 Efektivní systém financování viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝKoncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji 2016-2023
1.2 Vytvoření podmínek pro koncepční řešení cyklistické dopravy na krajských a státních dopravních stavbách viz dokument »
2.2 Realizace významných projektů na území kraje viz dokument »
3.1 Koordinace aktivit cyklistické dopravy a cykloturistiky viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝRegionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014–2020
A.1 Zkvalitnit právní rámec a zlepšit administrativní procesy ve veřejné správě v oblasti VaV viz dokument »
A.2 Zkvalitnit právní rámec pro (inovační) podnikání viz dokument »
A.3 Zajistit kvalitní řízení realizace RIS viz dokument »
B.2 Maximalizovat ekonomické přínosy veřejných investic do VaV pro region viz dokument »
D.3 Formulace nové vzdělávací politiky JMK jako součásti péče o dlouhodobou prosperitu regionu viz dokument »
E.1 Vytvoření nové image regionu JMK/Brno jako prostoru pokročilé znalostní ekonomiky, kde žijí talentovaní, kreativní a aktivní lidé, fungují špičkové vědecké týmy, globálně konkurenceschopné znalostní firmy s unikátními výrobky a službami a to vše za podpory moderní veřejné správy, která k tomu vytváří jedinečné příznivé podmínky viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji 2015-2017
A.1 Realizace individuálních projektů financovaných z Evropského sociálního fondu na podporu procesu plánování rozvoje sociálních služeb v JMK viz dokument »
A.2 Podpora procesu plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni viz dokument »
A.3 Podpora vzájemné spolupráce a partnerství JMK a 21 ORP v oblasti komunitního plánování a procesů síťování sociálních služeb viz dokument »
B.1 Každoroční sestavování akčních plánů rozvoje sociálních služeb, včetně ekonomické části realizace viz dokument »
B.2 Realizace pokračujících procesů optimalizace sítě služeb na okresní úrovni a podporaparticipace obcí na financování krajské sítě sociálních služeb viz dokument »
B.3 Realizace individuálního projektu na financování služeb sociální prevence viz dokument »
B.4 Spuštění a provoz benchmarkingové aplikace pro hodnocení a financování sociálních služeb v JMK, včetně aktualizace systému hodnotících kritérií – Metodiky pro hodnocení sociálních služeb v JMK v návaznosti na síť sociálních služeb a v souladu se střednědobým plánováním viz dokument »
B.5 Nastavení systému financování sociálních služeb v JMK v souladu s pravidly veřejné podpory a s uplatněním principu vyrovnávací platby viz dokument »
B.6 Posílení kontrolních mechanismů hospodaření, výkaznictví a efektivity sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb viz dokument »
C.1 Důraz na kvalitativní aspekty poskytování sociálních služeb – realizace kontrolních šetření kvality sociálních služeb a provázanost výstupů s hodnocením a financováním sociálních služeb viz dokument »
C.3 Podpora realizace projektů zvyšujících kvalitu péče v sociálních službách viz dokument »
D.2 Realizace informačních aktivit prostřednictvím vzájemných setkávání aktérů sociálních služeb viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝKoncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje (2005) [akt. 2010]
8.1 V rámci JMK vytvořit a chránit reprezentativní soustavu zvláště chráněných území viz dokument »
11.1 Zabezpečit dostatečné financování z rozpočtu JmK v rozsahu nezbytném prosplnění povinností vyplývajících pro Jihomoravský kraj a Krajský úřad JmK z právních předpisů v oblasti ochrany přírody a krajiny viz dokument »
11.2 Usilovat o využití dalších finančních zdrojů, podpořit zlepšení informovanosti viz dokument »
11.3 Podpořit a koordinovat případné ze zdola jdoucí projekty zaměřené na podporu cílů ochrany přírody a krajiny viz dokument »
11.4 Spolupracovat s ostatními subjekty viz dokument »
11.5 Podpořit navyšování prostředků programů pro ochranu přírody a krajiny ze státního rozpočtu viz dokument »
11.6 Zabezpečit dostatečné financování z rozpočtu obcí v rozsahu nezbytném pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů v oblasti ochrany přírody a krajiny viz dokument »
12.1 Efektivní využití informačních technologií při výkonu státní správy a vzájemná znalostní a metodická podpora jednotlivých stupňů orgánů ochrany přírody (zejména MŽP, kraj, obce, správy NP a CHKO) viz dokument »
12.2 Vytvoření informačního systému ochrany přírody a krajiny na bázi technologie geografických informačních systémů viz dokument »
13.1 Podpora při vytváření a realizaci společných záměrů a projektů pro zlepšení přírodního prostředí v příhraničních oblastech viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStrategie protidrogové politiky Jihomoravského kraje 2010-2018
1.4 Zabezpečit odpovídající finanční zdroje, zavést a udržet systém financování preventivních programů viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝKoncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje 2015-2019
1.1 Opatření v oblasti materiální pomoci viz dokument »
1.2 Opatření v oblasti rozvoje infrastruktury viz dokument »
2.1 Opatření v oblasti podpory zaměstnavatelů viz dokument »
2.2 Opatření v oblasti podpory pečujících rodičů viz dokument »
2.4 Prorodinná opatření v orgánech a organizacích Jihomoravského kraje viz dokument »
3.1 Opatření v oblasti podpory služeb podporujících rodinné vztahy, partnerské a rodičovské kompetence viz dokument »
3.2 Opatření v oblasti podpory služeb institucionální a neinstitucionální péče o děti viz dokument »
3.3 Opatření na podporu zdravého životního stylu rodiny viz dokument »
3.4 Opatření na podporu mezigeneračních vztahů viz dokument »
3.5 Opatření na podporu rodin v obtížné životní situaci nebo se specifickou potřebou viz dokument »
4.1 Opatření na podporu informovanosti a propagace témat rodinné politiky viz dokument »
4.2 Opatření na podporu webového portálu a elektronických komunikačních médií viz dokument »
5.1 Opatření na podporu tvorby pro-rodinných opatření na úrovni obcí viz dokument »
5.2 Opatření na podporu institucionálního zabezpečení na úrovni Krajského úřadu JMK viz dokument »
5.3 Opatření na podporu spolupráce různých společenských subjektů v oblasti rodinné politiky viz dokument »
TISK
i