• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

i
tisk
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝProgram rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021
1.3 Rozvoje technické infrastruktury viz dokument »
3.1 Zmírnění dopadů klimatických změn viz dokument »
3.2 Zvyšování kvality životního prostředí viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStrategie rozvoje Jihomoravského kraje 2006-2016
1.4 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ viz dokument »
2.1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ viz dokument »
5.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝAktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020
3.4 Zajištění udržitelného zásobování pitnou vodou viz dokument »
4.5 Zemědělství a péče o krajinu viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2016-2020
1.3 Podpora polytechnického vzdělávání včetně environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a vzdělávání pro udržitelný rozvoj viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝKoncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje 2011-2020
1.1 Environmentální vzdělávání a výchova v mateřských školách viz dokument »
1.2 Environmentální vzdělávání a výchova na základních, středních a vyšších odborných školách viz dokument »
1.3 Environmentální výchova a vzdělávání na vysokých školách viz dokument »
1.4 Další vzdělávání pedagogických a provozních pracovníků škol a školských zařízení v oblasti EVVO viz dokument »
2.1 Mimoškolní environmentální vzdělávání a výchova dětí a mládeže viz dokument »
3.1 Environmentální vzdělávání a osvěta veřejnost viz dokument »
4.1 Environmentální vzdělávání a osvěta podnikatelského sektoru viz dokument »
5.1 Environmentální vzdělávání a osvěta veřejné správy viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝKoncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje (2005) [akt. 2010]
1.1 Optimalizace vymezení a průběžné hodnocení ÚSES regionální a místní úrovně viz dokument »
1.2 Realizace vymezených skladebných částí ÚSES viz dokument »
2.1 Příznivá druhová a věková skladba lesních porostů viz dokument »
3.2 Zabezpečení rozvoje a údržby segmentů venkovské krajiny sloužících ke zvýšení biodiverzity krajiny viz dokument »
4.1 Zachování či obnova přirozených či polopřirozených biotopů tekoucích vod a jejich společenstev s vysokou ekologickou stabilitou, bohatou biodiverzitou a s výskytem vzácných a ohrožených druhů (The Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy.) viz dokument »
4.2 Zachování či obnovení říčního kontinua (Pan-European Ecological Network) viz dokument »
4.3 Zachování či obnova přirozených či polopřirozených korytotvorných a dalších geomorfologických říčních procesů (Státní program ochrany přírody a krajiny) viz dokument »
4.5 Důsledná ochrana všech typů mokřadů, zabezpečování obnovy a revitalizace vodních biotopů a mokřadů, vyrovnávání vláhové bilance (Státní politikaživotního prostředí České republiky v kapitole 1.2. Péče o vodní ekosystémy,revitalizace vodních biotopů) viz dokument »
5.1 Optimalizace vývoje přírodního prostředí antropogenně podmíněných stanovišť ostatních ploch viz dokument »
6.1 Zachování druhové rozmanitosti živočichů a rostlin viz dokument »
6.2 Zachování a ochrana biotopů volně žijících druhů živočichů a planě rostoucíchrostlin viz dokument »
6.3 Minimalizace přímých ztrát živočichů v důsledku lidských aktivit viz dokument »
6.4 Zajištění odpovídající péče o handicapované živočichy viz dokument »
6.5 Průběžná eliminace výskytu a rozšiřování invazních druhů rostlin viz dokument »
7.1 Účinné uplatňování ochrany krajinného rázu viz dokument »
7.2 Optimalizace sítě přírodních parků viz dokument »
7.3 Optimalizace soustavy registrovaných významných krajinných prvků viz dokument »
8.1 V rámci JMK vytvořit a chránit reprezentativní soustavu zvláště chráněných území viz dokument »
9.1 Zachování biotopů a populací zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin na území Jihomoravského kraje viz dokument »
9.2 Optimalizace podmínek pro rozvoj populací zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin na území Jihomoravského kraje viz dokument »
9.3 Průběžný monitoring populací zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin na území Jihomoravského kraje viz dokument »
10.1 Zachování a ochrana mimořádně významných stromů, jejich skupin avýznamných stromořadí viz dokument »
11.1 Zabezpečit dostatečné financování z rozpočtu JmK v rozsahu nezbytném prosplnění povinností vyplývajících pro Jihomoravský kraj a Krajský úřad JmK z právních předpisů v oblasti ochrany přírody a krajiny viz dokument »
11.2 Usilovat o využití dalších finančních zdrojů, podpořit zlepšení informovanosti viz dokument »
11.3 Podpořit a koordinovat případné ze zdola jdoucí projekty zaměřené na podporu cílů ochrany přírody a krajiny viz dokument »
11.5 Podpořit navyšování prostředků programů pro ochranu přírody a krajiny ze státního rozpočtu viz dokument »
11.6 Zabezpečit dostatečné financování z rozpočtu obcí v rozsahu nezbytném pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů v oblasti ochrany přírody a krajiny viz dokument »
12.1 Efektivní využití informačních technologií při výkonu státní správy a vzájemná znalostní a metodická podpora jednotlivých stupňů orgánů ochrany přírody (zejména MŽP, kraj, obce, správy NP a CHKO) viz dokument »
12.2 Vytvoření informačního systému ochrany přírody a krajiny na bázi technologie geografických informačních systémů viz dokument »
13.1 Podpora při vytváření a realizaci společných záměrů a projektů pro zlepšení přírodního prostředí v příhraničních oblastech viz dokument »
13.2 Podpora spolupráce ve vědě, výzkumu i výměně praktických zkušeností v ochraně přírody a krajiny viz dokument »
TISK
i