• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

i
tisk
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝProgram rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021
2.1 Rozvoj vzdělávacího systému viz dokument »
2.2 Zkvalitňování sociálního prostředí kraje viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStrategie rozvoje Jihomoravského kraje 2006-2016
1.1 VĚDA, VÝZKUM A INOVACE viz dokument »
3.1 OBYVATELSTVO A TRH PRÁCE viz dokument »
3.2 SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝAktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020
1.1 Rozvoj znalostní ekonomiky viz dokument »
2.2 Zkvalitnění a rozšíření nabídky celoživotního vzdělávání a kulturního vyžití viz dokument »
2.3 Zkvalitnění školního vzdělávání dětí a mládeže vč. aktivit mimo výuku viz dokument »
2.5 Rozšíření zázemí pro studenty a cizince viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStrategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016-2025
1.1 Kvalita a struktura školství viz dokument »
1.2 Propojení školství a praxe viz dokument »
1.3 Zlepšení podmínek pro výzkum, vývoj, inovace viz dokument »
1.4 Rozvoj vzdělávání dospělých viz dokument »
1.5 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovních sil viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2016-2020
1.1 Kvalita procesu vzdělávání, monitorování a hodnocení vzdělávání viz dokument »
1.2 Podpora pedagogických pracovníků a ředitelů škol viz dokument »
1.3 Podpora polytechnického vzdělávání včetně environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a vzdělávání pro udržitelný rozvoj viz dokument »
1.4 Podpora bezpečného školního prostředí viz dokument »
1.5 Podpora rozvoje výuky cizích jazyků viz dokument »
2.1 Podpora společného vzdělávání viz dokument »
2.3 Podpora škol samostatně zřízených pro děti a žáky se zdravotním postižením jako odborných a metodických center pro školy hlavního vzdělávacího proudu a pro vzdělávání dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením viz dokument »
2.4 Podpora znevýhodněných viz dokument »
2.5 Podpora nadaných a talentovaných dětí, žáků a studentů viz dokument »
3.1 Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol a zaměstnavatelů viz dokument »
3.2 Podpora podnikavosti, kreativity a iniciativy viz dokument »
3.4 Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání viz dokument »
4.1 Budování efektivní sítě škol a školských zařízení viz dokument »
4.2 Efektivní systém financování viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝRegionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014–2020
A.1 Zkvalitnit právní rámec a zlepšit administrativní procesy ve veřejné správě v oblasti VaV viz dokument »
B.1 Zvýšit kvalitu a problémovou orientaci veřejného výzkumu v JMK viz dokument »
B.2 Maximalizovat ekonomické přínosy veřejných investic do VaV pro region viz dokument »
D.1 Zlepšit organizační a materiální podmínky pro zvyšování kvality základního a středního vzdělávání v JMK viz dokument »
D.2 Zvýšit kvalitu a relevanci vzdělávání při současném zohlednění potřeb firem z klíčových oborů JMK viz dokument »
D.3 Formulace nové vzdělávací politiky JMK jako součásti péče o dlouhodobou prosperitu regionu viz dokument »
D.4 Zvýšení kvality a relevance vysokoškolského vzdělávání v kraji viz dokument »
D.5 Zvýšení kvality a atraktivity přípravy k učitelskému povolání v kraji viz dokument »
D.6 Zvýšení internacionalizace, otevřenosti a prostupnosti vysokých škol v kraji viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝKoncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského kraje 2011-2020
1.1 Environmentální vzdělávání a výchova v mateřských školách viz dokument »
1.2 Environmentální vzdělávání a výchova na základních, středních a vyšších odborných školách viz dokument »
1.3 Environmentální výchova a vzdělávání na vysokých školách viz dokument »
1.4 Další vzdělávání pedagogických a provozních pracovníků škol a školských zařízení v oblasti EVVO viz dokument »
2.1 Mimoškolní environmentální vzdělávání a výchova dětí a mládeže viz dokument »
4.1 Environmentální vzdělávání a osvěta podnikatelského sektoru viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝKoncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje (2005) [akt. 2010]
13.2 Podpora spolupráce ve vědě, výzkumu i výměně praktických zkušeností v ochraně přírody a krajiny viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStrategie romské integrace v Jihomoravském kraji 2014-2018
2.1 Plnění pravidelného předškolního a školního vzdělávání, zajišťovat efektivní a spravedlivý vzdělávací systém, vypěstovat pevné návyky s cílem řádného ukončení vzdělání nejen základního, ale i středního, a tím získání kvalifikace pro zaměstnání viz dokument »
2.2 Vzdělávat děti a žáky s předpokladem sociálního znevýhodnění s maximálně individuální podporou pro každého z nich pokud možno podle jeho individuálních potřeb viz dokument »
2.3 Posilovat kapacitu předškolních zařízení, a to zejména se zaměřením pro děti od tří let včetně dětí romského etnika, které by za podpory a pomoci v předškolním věku mohly základní školu zvládnout viz dokument »
2.5 Apelovat na vzdělání dospělých, kteří neukončili povinnou školní docházku viz dokument »
2.8 Podporovat aktivní rodičovství v tom, aby byli rodiče schopni vytvořit zázemí, vhodně rozvíjet schopnosti dětí, které navštěvují základní školu a při profesní orientaci, kdy velmi často selhává funkce rodiny viz dokument »
2.11 Nadále realizovat s maximální efektivitou vyhlašované rozvojové programy MŠMT ČR, které podporují vzdělávání dětí a žáků se sociálním znevýhodněním viz dokument »
TISK
i