• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

i
tisk
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝProgram rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021
2.2 Zkvalitňování sociálního prostředí kraje viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStrategie rozvoje Jihomoravského kraje 2006-2016
3.1 OBYVATELSTVO A TRH PRÁCE viz dokument »
3.2 SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝAktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020
2.1 Rozšíření služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením viz dokument »
2.4 Zajištění dostupnosti služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStrategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016-2025
2.1 Age management viz dokument »
2.2 Aktivní a pozitivní stárnutí viz dokument »
2.3 Rozvoj občanské společnosti viz dokument »
2.4 Sociální začleňování viz dokument »
2.5 Integrace cizinců viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStrategie Jihomoravského kraje pro oblast rizikového chování, závislostí a závislostního chování 2020-2028
1.1 Snížit nárůst rizikového chování u dětí a mládeže viz dokument »
1.2 Profesně systematicky vzdělávat kontaktní osoby zabývající se prevencí,
včetně poskytovatelů služeb v oblasti prevence
viz dokument »
1.3 Zabezpečit odpovídající finanční zdroje a podporovat financování
preventivních programů
viz dokument »
2.1 Zajistit v dostatečné kapacitě a kvalitě základní léčebnou péči jedincům
a rodinám, kteří se dostanou do problému drogové závislosti, či řeší problémy s ní spojené. Kvalita a rozsah této minimální léčebné péče přitom musí
odpovídat současnému stavu odborných znalostí a poznatků v oblasti léčby
drogových závislostí a současně musí vycházet z reálných potřeb klientů.
Cílem efektivní léčby je měnit způsoby rizikového chování a vztah k návykovým
látkám, motivovat k méně rizikovému chování a směřovat k hodnotnějšímu
životu za úplné abstinence.
viz dokument »
3.1 Snižovat potenciální rizika související se závislostním chováním
a s užíváním všech typů legálních i nelegálních návykových látek
viz dokument »
3.2 Snižovat ekonomické, zdravotní a sociální dopady užívání návykových
látek na jedince a společnost
viz dokument »
5.1 Zajistit a zkvalitnit informační a vzdělávací systém v oblasti prevence
rizikového chování u dětí a mládeže a v oblasti léčby, resocializace a Harm
reduction
viz dokument »
5.2 Spolupodílet se na zajištění profesního systematického vzdělávání kontaktních osob zabývajících se prevencí, včetně poskytovatelů služeb v oblasti prevence viz dokument »
5.3 Zajistit poskytování komplexních, objektivních a vyvážených informací o užívání návykových látek a jeho dopadech, včetně realizovaných opatřeních pro veřejnost viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji 2015-2017
A.1 Realizace individuálních projektů financovaných z Evropského sociálního fondu na podporu procesu plánování rozvoje sociálních služeb v JMK viz dokument »
A.2 Podpora procesu plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni viz dokument »
A.3 Podpora vzájemné spolupráce a partnerství JMK a 21 ORP v oblasti komunitního plánování a procesů síťování sociálních služeb viz dokument »
B.1 Každoroční sestavování akčních plánů rozvoje sociálních služeb, včetně ekonomické části realizace viz dokument »
B.2 Realizace pokračujících procesů optimalizace sítě služeb na okresní úrovni a podporaparticipace obcí na financování krajské sítě sociálních služeb viz dokument »
B.3 Realizace individuálního projektu na financování služeb sociální prevence viz dokument »
B.4 Spuštění a provoz benchmarkingové aplikace pro hodnocení a financování sociálních služeb v JMK, včetně aktualizace systému hodnotících kritérií – Metodiky pro hodnocení sociálních služeb v JMK v návaznosti na síť sociálních služeb a v souladu se střednědobým plánováním viz dokument »
B.5 Nastavení systému financování sociálních služeb v JMK v souladu s pravidly veřejné podpory a s uplatněním principu vyrovnávací platby viz dokument »
B.6 Posílení kontrolních mechanismů hospodaření, výkaznictví a efektivity sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb viz dokument »
C.1 Důraz na kvalitativní aspekty poskytování sociálních služeb – realizace kontrolních šetření kvality sociálních služeb a provázanost výstupů s hodnocením a financováním sociálních služeb viz dokument »
C.2 Podpora procesu transformace, humanizace a modernizace pobytových sociálních služeb vycházející z mapování individuálních potřeb jejich uživatelů viz dokument »
C.3 Podpora realizace projektů zvyšujících kvalitu péče v sociálních službách viz dokument »
D.1 Podpora dostupnosti informací o sociálních službách v Jihomoravském kraji viz dokument »
D.2 Realizace informačních aktivit prostřednictvím vzájemných setkávání aktérů sociálních služeb viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStrategie romské integrace v Jihomoravském kraji 2014-2018
1.1 Usilovat o koncepci místního rozvoje, která bude mít ekonomické nástroje k výstavbě bytů pro sociálně slabší vrstvy obyvatel, ne tedy jen pro ty, kteří jsou schopni se spolupodílet na financování výstavby; to se jeví jako vhodná prevence proti velkému vlivu soukromých ubytoven, do kterých majitelé často stěhují chudé z jiných měst viz dokument »
1.2 Systém podporovaného bydlení – jde o kompletní rekonstrukci bytového fondu, popř. vybudování nové osady, která bude osídlována podle předem stanovených kritérií – součástí by měl být doprovodný sociální program, který stojí především na terénní sociální práci s klienty viz dokument »
1.3 Vytvoření systému sociálního bydlení – je nutné obsahově vymezit pojem sociální bydlení, stanovit kdo a za jakých podmínek má na sociální bydlení nárok, přizpůsobit pravidla pronajímání bytů potřebám všech cílových skupin viz dokument »
2.1 Plnění pravidelného předškolního a školního vzdělávání, zajišťovat efektivní a spravedlivý vzdělávací systém, vypěstovat pevné návyky s cílem řádného ukončení vzdělání nejen základního, ale i středního, a tím získání kvalifikace pro zaměstnání viz dokument »
2.2 Vzdělávat děti a žáky s předpokladem sociálního znevýhodnění s maximálně individuální podporou pro každého z nich pokud možno podle jeho individuálních potřeb viz dokument »
2.3 Posilovat kapacitu předškolních zařízení, a to zejména se zaměřením pro děti od tří let včetně dětí romského etnika, které by za podpory a pomoci v předškolním věku mohly základní školu zvládnout viz dokument »
2.6 Posílit intervenci a osvětu v romských rodinách (zejména u olašských Romů) s cílem zvýšení zájmu o vzdělávání dětí v předškolních zařízeních, vytvoření vhodných podmínek pro jejich rozvoj v domácím prostředí viz dokument »
2.7 Zapojit zdravotnické pracovníky (pediatry), kteří sledují vývoj dítěte viz dokument »
2.8 Podporovat aktivní rodičovství v tom, aby byli rodiče schopni vytvořit zázemí, vhodně rozvíjet schopnosti dětí, které navštěvují základní školu a při profesní orientaci, kdy velmi často selhává funkce rodiny viz dokument »
2.9 Tvorba informačních materiálů a poskytování poradenství a asistence rodičům, které by mohly být součástí komplexnějších komunitních programů viz dokument »
2.10 V rámci Dotačního programu na činnost národnostních menšin v Jihomoravském kraji podporovat projekty zejména v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže se sociálním znevýhodněním viz dokument »
2.11 Nadále realizovat s maximální efektivitou vyhlašované rozvojové programy MŠMT ČR, které podporují vzdělávání dětí a žáků se sociálním znevýhodněním viz dokument »
3.1 Prostřednictvím dotačního programu Jihomoravského kraje nadále podporovat prezentaci romské kultury v kraji – Mezinárodní den Romů, Den národnostních menšin v JMK, Miss Roma viz dokument »
3.2 Vyvíjet úsilí k uchování trvalé vzpomínky na oběti romského holocaustu viz dokument »
3.3 Šířit pozitivních vzory úspěšných Romů viz dokument »
4.2 Ve spolupráci s místní samosprávou podpořit vytváření míst v rámci veřejně prospěšných prací pro dlouhodobě nezaměstnané, zaměřit podnikatelské aktivity na práce venku viz dokument »
4.3 Posílit v rámci spolupráce MMB, úřadů městských částí, správních obvodů obcí s rozšířenou působností s neziskovými organizacemi právní poradenství z řad terénních pracovníků, kteří by mohli spolupracovat s úřady práce a individuálně se věnovat zejména mladým problémovým klientům viz dokument »
4.4 Prostřednictvím pracovníků neziskových organizací nadále individuálně působit na klienty, aby získali právní vědomí vůči zaměstnavatelům, úřadům práce a jiným institucím viz dokument »
4.5 Nadále přesvědčovat o důležitosti nabytí či zvýšení dosavadního vzdělání viz dokument »
5.1 Zajišťovat v rámci střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb v kraji dostupnost sítě odborných poradenských služeb, které posilují kompetence uživatelů, napomáhají k jejich začlenění do společnosti a uplatnění na trhu práce včetně doprovodných sociálních služeb ke stabilizaci rodinné situace dětí, žáků a studentů ze sociálně vyloučených rodin viz dokument »
5.2 Základem jsou terénní programy s cílem protidluhového poradenství a vedení sociálně vyloučených občanů k využití dalších navazujících služeb, k motivaci oddlužit se a stabilizovat rodinný rozpočet viz dokument »
5.3 Rozšířit nabídku terénních služeb - v obcích zavádět specifické služby právního a finančního poradenství, a to nejen formou občanských poraden, ale také dalšího dostupného vzdělávání pro občany, zejména ve finanční gramotnosti viz dokument »
5.4 Do prevence předlužení je vhodné zapojit také školy, které mohou finanční gramotnost zavádět v rámci společenskovědních předmětů a doprovodit je účinnou podporou a motivací k další profesní přípravě viz dokument »
6.1 Strategickým cílem v oblasti péče o zdraví je prostřednictvím zdravotně sociální pomoci (služby) informovat obyvatele ohrožené sociálním vyloučením o této službě a naučit je zejména s pomocí terénních pracovníků samostatně využívat a pečovat o zdraví své i svých dětí viz dokument »
6.2 V rámci osvěty zdůraznit, aby tito obyvatelé měli svého lékaře a pravidelně ho navštěvovali za účelem preventivních prohlídek viz dokument »
6.3 Posílit počty zdravotně sociálních pomocníků v lokalitách s vyšším zastoupením romských občanů viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝKoncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje 2015-2019
1.1 Opatření v oblasti materiální pomoci viz dokument »
2.2 Opatření v oblasti podpory pečujících rodičů viz dokument »
2.4 Prorodinná opatření v orgánech a organizacích Jihomoravského kraje viz dokument »
3.1 Opatření v oblasti podpory služeb podporujících rodinné vztahy, partnerské a rodičovské kompetence viz dokument »
3.2 Opatření v oblasti podpory služeb institucionální a neinstitucionální péče o děti viz dokument »
3.5 Opatření na podporu rodin v obtížné životní situaci nebo se specifickou potřebou viz dokument »
4.1 Opatření na podporu informovanosti a propagace témat rodinné politiky viz dokument »
5.1 Opatření na podporu tvorby pro-rodinných opatření na úrovni obcí viz dokument »
5.3 Opatření na podporu spolupráce různých společenských subjektů v oblasti rodinné politiky viz dokument »
TISK
i