• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝProgram rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021
2.5 Udržení služeb na venkově viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝStrategie rozvoje Jihomoravského kraje 2006-2016
1.4 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ viz dokument »
4.2 VENKOVSKÝ PROSTOR viz dokument »
Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝAktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020
4.5 Zemědělství a péče o krajinu viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ JIHOMORAVSKÝKoncepce ochrany přírody Jihomoravského kraje (2005) [akt. 2010]
2.1 Příznivá druhová a věková skladba lesních porostů viz dokument »
2.2 Zachování stávající plochy pozemků určených k plnění funkcí lesa viz dokument »
2.3 Podpora zvyšování ploch pozemků určených k plnění funkcí lesa, zvláště na méně lesnatých částech území kraje (Znojemsko, Břeclavsko) viz dokument »
2.4 Zdůrazňování mimoprodukčních funkcí lesa viz dokument »
2.5 Péče o lesy v ZCHÚ odpovídající předmětu ochrany, jeho zachování a případnému zvýšení jeho kvality viz dokument »
3.1 Postupný přechod k environmentálně zodpovědnému zemědělskému využívání venkovské krajiny viz dokument »
4.4 Zajištění podmínek pro život a reprodukci původní populace ryb, popř. zvýšení výskytu původních vodních živočichů a omezení výskytu nepůvodních druhů ryb (plnění implementačního plánu Směrnice Evropského parlamentu a Rady2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky) viz dokument »
4.5 Důsledná ochrana všech typů mokřadů, zabezpečování obnovy a revitalizace vodních biotopů a mokřadů, vyrovnávání vláhové bilance (Státní politikaživotního prostředí České republiky v kapitole 1.2. Péče o vodní ekosystémy,revitalizace vodních biotopů) viz dokument »
7.2 Optimalizace sítě přírodních parků viz dokument »
TISK
i