• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Kopřivnice

i
tisk
Nenalezena žádná zpráva

Indikátory -

Číslo Indikátor Jednotka Vyhodnocení Zdroj
Zkrácení průměrné délky soudního řízení
Počet realizovaných projektů
Procento služeb poskytovaných soukromým sektorem
Míra zvýšení spokojenosti klientů měřených služeb
Procento veřejnosti využívající kontaktní místa
Procento veřejnosti využívající tyto služby
Procento služeb, u nichž existuje volba poskytovatele
Počet úřadů veřejné správy, které sledují kvalitu poskytovaných veřejných služeb
Existence systému pro sběr dat o kvalitě, efektivitě a dostupnosti veřejných služeb
Počet agend dostupných přes tato místa
Počet zřízených kontaktních míst
Počet služeb dostupných přes síť Internet
Snížení nákladů na chod daňové a celní správy a zvýšení efektivity výběru daní a cel
Měření CPI
% využívání internetu při komunikaci
Počet odstraněných duplicit v komunikaci mezi úřady
Zrychlení výměny informací mezi různými úrovněmi veřejné správy
Snížení počtu stížností ze strany krajů a obcí
Počet odstraněných úkonů nezbytných pro vyřízení určité agendy
Zvýšení spokojenosti klientů úřadu
Snížení nákladů na chod úřadů
Počet realizovaných projektů
Počet podpořených projektů
Vybudování komunikační infrastruktury pro metodickou pomoc
Zpracování komunikační mapy mezi ústředními správními úřady a ústředními správními úřady a územní samosprávou
Vytvoření pravidel komunikace mezi ústředními správními úřady
Vytvoření integrovaných registrů
Počet úřadů se zavedenými systémy kvality
Počet zavedených nástrojů kvality
Percentuální podíl řádně provedených konzultací na celkovém počtu předložených právních předpisů
Percentuální podíl provedených RIA na celkovém počtu předložených právních předpisů
Percentuální podíl využití alternativních prostředků regulace
Snížení celkové regulatorní zátěže, administrativní zátěže
Počet zrušených předpisů
Existence legislativního softwaru, existence pozitivně závazného registru existující regulace s dálkovým přístupem
Počet analyzovaných předpisů
Procento veřejných rozpočtů alokovaných na základě přijatých strategií
Počet zrušených/přesunutých agend, institucí a funkčních míst
Existence kapacit pro zajištění tvorby a implementace strategií na úrovni státní správy
Existence jednotné metodologie pro tvorbu strategických dokumentů na úrovni státní správy
Počet analyzovaných agend/institucí
Podíl populace v území, kde působí MAS %
Procento dospělých (25 - 64 let) účastnících se celoživotního vzdělávání (ve venkovských regionech) %
Hrubá přidaná hodnota ve službách jako podíl z celkové HPH %
Podíl osob na venkově (<100obyv./km2) využívajících ADSL internet k celé populaci %
Počet soukromých podnikatelů (ve venkovských regionech) (OSVČ) počet osob
Hrubá přidaná hodnota v sekundárním a terciárním sektoru (ve venkovských regionech) mld. Kč
Zaměstnanost v sekundárním a terciárním sektoru ve venkovských regionech počet osob v tis.
Procento zemědělců mající jiné ziskové činnosti než zemědělství (za celou ČR) %
Produkce obnovitelných zdrojů energie ze dřeva a dřevního odpadu (účelově pěstované rostliny - topol, keře…), dřevní hmoty kt/ekvivalent ropy
Produkce obnovitelných zdrojů energie ze zemědělství (bionafta, biolíh) kt
Úhrnná zemědělská půda s ekologickým zemědělstvím ha (%)
Přebytek dusíku na zemědělských půdách kg /ha
Využití zemědělské půdy v oblastech s vysokou přírodní hodnotou ha
Vývoj populací vybraných druhů ptáků % -relativní index popul. trendu (r. 2000=100)
Hrubá přidaná hodnota na pracovníka v lesnictví tis. Kč/prac.
Hrubá přidaná hodnota na pracovníka v potravinářském průmyslu tis. Kč/prac.
Hrubá přidaná hodnota na pracovníka v zemědělství (EU 25 = 100, ∅ za 2002 - 2004) tis. Kč/prac. %
Podíl zemědělců se vzděláním v zemědělství % počet
Pokrytí ČR vysokorychlostním internetem (ADSL) %
Osoby se středním a vyšším vzděláním (ve skupině 25 - 64 let) %
Dlouhodobá nezaměstnanost %
Zaměstnanost v terciárním sektoru %
Zaměstnanost v sekundárním sektoru %
Zaměstnanost v primárním sektoru %
HPH v terciárním sektoru %
HPH v sekundárním sektoru %
HPH v primárním sektoru %
Zastoupení nejstarší věkové skupiny (64 a více let) %
Zastoupení střední věkové skupiny (15 - 64 let) %
Zastoupení nejmladší věkové skupiny (0 - 14 let) %
Hustota obyvatelstva na venkově obyv./km2
Plocha lesů s primární funkcí půdní a vodní ochrany (MCPFE 5.1.-tř.3.1.) % celkové rozlohy lesů
Podíl zavlažovaných zemědělských půd %
Podíl území zařazeného do zóny citlivé na dusičnany z celkové rozlohy ČR %
Defoliace 2.-4. stupeň (všechny druhy/jehličnany/listnáče dle MCPFE 2.3.) %
Průměrný roční přírůstek rozlohy lesů ha/rok
Rozloha ochranných lesů z důvodu biodiverzity, krajiny a specifických přírodních hodnot (MCPFE 4.9.) % celkové rozlohy lesů
Rozloha zemědělské půdy na území Natury 2000 %
Rozloha lesů na území Natury 2000 %
Rozloha území Natury 2000 %
Užitá zemědělská půda pastviny (<1VDJ/ha) %
Užitá zemědělská půda s extenzivním hospodařením %
Užitá zemědělská půda v LFA-specifická %
Užitá zemědělská půda v LFA-ostatní %
Užitá zemědělská půda v LFA-horské oblasti %
Užitá zemědělská půda mimo LFA %
Zastavěná plocha %
Přirozené lokality %
Lesy %
Zemědělská půda %
Celkový běžný přírůstek tis. m3/rok/ha
Průměrná velikost soukromých podniků (ha z celkové rozlohy lesů) ha
Vlastnictví (rozloha lesů s produkcí dřeva v oprávněném vlastnictví) (veřejné/soukromé) %
Rozloha lesů s produkcí dřeva /produkčních ha
Pracovní síla (roční pracovní jednotka v zemědělství) AWU
Průměrná velikost zemědělských hospodářství a rozdělení ESU
Průměrná velikost zemědělských hospodářství a rozdělení ha
Užitá zemědělská půda tis. ha
Počet zemědělských hospodářství (farem) – subjektů hosp. v zemědělství počet
Trvalé kultury %
Trvalé travní porosty %
Orná půda %
Míra nezaměstnanosti %
Podíl zaměstnaných osob ve věku 15 - 64 let k populaci stejné věkové skupiny %
HDP v p.p.s./obyvatele (EU 25 = 100,∅ za 2000 - 2002) euro %
Podíl zaměstnaných osob ve venkovských regionech k celkovému počtu zaměstnaných v ČR %
Hrubá přidaná hodnota vytvořená ve venkovských regionech %
Populace ve venkovských regionech %
Rozloha venkovských regionů %
Vymezení venkova podle metodiky OECD km2/mil. obyv.
podíl železniční sítě bez traťového zabezpečovacího zařízení technickými prostředky (telefonické dorozumívání)
vývoj nehodovosti (počet usmrcených, těžce zraněných, hmotné škody)
počet nehod s nebezpečným zbožím
výdaje na výzkum a vývoj mld Kč v paritě kupní síly; % HDP
podíl nízkopodlažních tramvají a trolejbusů v rámci služeb ve veřejném zájmu
podíl autobusů na zemní plyn v dopravě
podíl nízkopodlažních autobusů v dopravě v rámci služeb ve veřejném zájmu
stáří vozidel elektrické trakce v městské hromadné dopravě
stáří vozů v železniční dopravě
stáří autobusů ve veřejné dopravě
využití soukromého kapitálu na financování dopravní infrastruktury
využití Fondu soudržnosti a ERDF na financování dopravní infrastruktury
částka Kč z veřejných rozpočtů na úhradu služeb ve veřejném zájmu na 1000 oskm v městské hromadné dopravě
částka Kč z veřejných rozpočtů na úhradu služeb ve veřejném zájmu na 1000 oskm v železniční dopravě
částka Kč z veřejných rozpočtů na úhradu služeb ve veřejném zájmu na 1000 oskm ve veřejné linkové dopravě
počet vybudovaných ekoduktů na dálnicích a rychlostních silnicích
celková výměra dopravou nefragmentovaných území o plošném rozsahu větším než 100 km2 (limity fragmentace jsou silnice s intenzitou dopravy vyšší než 1000 vozidel/den a vícekolejné železniční tratě) km2
délka cyklistických stezek pro cyklistickou dopravu separovanou od motorové dopravy, pěšího provozu a in-line tras
poměr dokončených železničních koridorů a délky dálnic a rychlostních silnic
podíl investic do dopravní infrastruktury k ochraně životního prostředí
počet plavebních dní v roce na labsko-vltavské vodní cestě v úseku D. Beřkovice – Hřensko
podíl délky kolejové infrastruktury v normovém stavu
podíl délky silnic I. třídy v normovém stavu
% HDP věnované na sanaci nehodových lokalit v dopravní infrastruktuře %
% HDP věnované na údržbu dopravní infrastruktury %
podíl v počtu spojů veřejné linkové dopravy provozovaných v režimu závazku veřejné služby na základě výběrového řízení
podíl výkonů v nákladní železniční dopravě největšího dopravce v hrtkm (údaj sledovaný SŽDC)
podíl dopravních silniční dopravy provozovaných v režimu závazku veřejné služby na základě výběrového řízení
podíl dopravních silniční dopravy provozovaných v režimu závazku veřejné služby na základě výběrového řízení
podíl dopravních výkonů drážní dopravy provozovaných v režimu závazku veřejné služby na základě výběrového řízení
% HDP věnované na úhradu vyrovnávacích plateb v dopravě pro dopravní obslužnost %
podíl výkonů drážní dopravy a autobusové dopravy ve veřejné hromadné dopravě
podíl přepravních výkonů veřejné hromadné dopravy a individuální automobilové dopravy v Praze, Brně, Ostravě a Plzni %
výkony ve vnitrozemské vodní dopravě v tkm
výkony kombinovaných přeprav v nákladní dopravě
výkony železniční dopravy v nákladní dopravě
přepravní výkon veřejné dopravy v oskm
počet cestujících využívajících veřejnou dopravu
vybavení silničních komunikací telematickými systémy pomáhajícími řešit problém kongescí
průměrný počet překročení hodnoty denního limitu v lokalitách měřících koncentrace PM10
průměrný počet překročení hodnoty denního limitu v lokalitách měřících koncentrace troposférického ozónu
podíl obyvatel vystavených nadměrnému hluku z dopravy %
emise oxidů dusíku z dopravy
emise oxidu siřičitého z dopravy
podíl biosložky v prodaných pohonných hmotách
podíl motorových vozidel vybavených katalyzátorem %
podíl osobních automobilů registrovaných v ČR starších 5 let
podíl osobních automobilů registrovaných v ČR starších 10 let
počet km silnic s výkonovým zpoplatněním km
pokles/vzrůst přepravní náročnosti hospodářství index v % ukazatele tkm/1000 Kč HDP
počet veřejných logistických center
Park E. Beneše / realizace rekonstrukce zpracovaná PD ORM
Park E. Beneše / zpracování PD s ohledem na posílení odkazu Zdenka Buriana kolaudace ORM
Park E. Beneše / pořízení části pozemků Tatry pro realizaci a projektovou přípravu koupě pozemku ORM
počet nově zavedených léčebných procedur/rok počet MĚSTSKÝ ÚŘAD Poděbrady
Návštěvnost farem v mikroregionu
Počet farem v mikroregionu
Počet nově vzniklých služeb
Vyúčtování dotace a/n
Slavnostní otevření a/n
Vlastní realizace a/n
Výběrové řízení na realizaci projektu a/n
Počet občanů, kteří navštíví fórum "Hovory se starostskou"
Počet vstupů do internetového diskusního fóra se zastupitelstvem města počet
Počet realizovaných preventivních a osvětových programů za rok počet pk
Podíl spokojených občanů se životem ve městě (indikátor ECI) % pk
Celková délka vybudovaných cyklostezek a cyklotras ve městě km pk
Počet realizovaných měření radarem za rok počet pk
Počet výherních automatů na území města počet pk
Počet odhalených přestupků proti veřejnému pořádku za rok počet pk
Počet přístupových bodů v rámci WI-FI sítě počet pk
Počet středních škol napojených na metropolitní internetovou síť počet pk
Počet realizovaných opakovaných anket a průzkumů v roce počet pk
Počet veřejných setkání k rozvoji města v jedné městké části za rok počet pk
Míra nezaměstnanosti % pk
Počet nově vydaných živnostenských oprávnění v roce za ORP Vsetín počet pk
Počet nabízených pracovních míst za rok počet pk
Počet zahraničních návštevníků Informačního centra za rok počet pk
Množství finančních prostředků přerozdělených v rámci grantového systému pro NNO tis.Kč
Počet akcí realizovaných NNO na území města za rok počet
Počet osob zapojených do činnosti NNO na území města počet pk
Podíl získaných finančních prostředků u základních škol nad rámec schváleného příspěvku. tis. Kč pk
Sledování výše finančních prostředk poskytovaných městem na základní školy v časové řadě dle jednotlivých let. tis.Kč pk
Počet zapojených subjektů do komunitního plánování sociálních služeb a péče za rok pk
Monitoring ubytovací kapacity versus počty konferenčních dnů v centrech
Existence Integrovaného plánu rozvoje města ano
Míra nezaměstnanosti ve městě %
Počet fyzických a právnických podnikatelských subjektů, podnikajících na území města počet
Objem finanční podpory pro děti a mládež k počtu zúčastněných dětí
Objem finančních prostředků z rozpočtu města, vložených ročně na rozvoj volnočasových, sportovních a kulturních aktivit Kč/rok
Počet akcí a účastníků akcí (např. při kampaních), kde partnerem PZM a MA21
Počet článků v místních novinách počet/rok
Počet podaných projektů v dotačních programech města počet/rok
Počet přístupů veřejnosti na webové stránky města počet/rok
Návštěvnost sběrných dvorů
Spokojenost občanů s čistotou města
Počet kg vytříděného odpadu na obyvatele - 33 kg na občana – cíl (nyní 20 kg) kg/občan/rok
Počet účastníků volnočasových aktivit/za rok
Počet lidí zapojených do vybraných programů (Týdny pro duševní zdraví, 5 klíčů k bezpečnému stravování, umíte si pomoci s první pomocí, Dny zdraví, Den bez tabáku)
Objem finanční podpory vkládané do projektů Kč/rok
Existence dotačího programu Projektu Zdravé město ano
Strategie rozvoje města naplňuje hodnoty OSN a WHO (měření dle kritérií MA21) ano
Strategie rozvoje města schválená Zastupitelstvem ano od r. 2007
Čistý přírůstek stromů za rok (vysázené minus pokácené) počet
Sledování ECI B6 „Cesta dětí do školy a zpět“ - provedení analýzy (dotazníkového šetření) a/n OOVV
Existence koncertního sálu při ZUŠ a/n
Rekonstrukce Jupiter clubu na kongresové a vzdělávací centrum a/n
Existence Městského sportovního areálu a/n
Objem finančních prostředků vložených do rekonstukce vzdělávacích zařízení tis. Kč
Objem finančních prostředků získaných do mikroregionu z fondů EU a ČR tis. Kč
Počet nově vzniklých služeb Počet
Návštěvnost farem v mikroregionu Počet návštěvníků
Počet farem v mikroregionu Počet
Výše investic vložených do opravy místních komunikací a chodníků Výše investic
Existence koncepce/mapy bezbariérových přístupů a/n
Počet nepokrytých pracovních míst v oblasti řemesel Počet
Existence Strategie cestovního ruchu a/n
Počet bezbariérově přístupných veřejných institucí ve městě Počet
Počet zkolaudovaných malometrážních bytů počet/rok
Studie proveditelnosti na protipovodňová opatření a/n
Modernizace čističky odpadních vod (studie, projektová příprava, realizace) a/n
Existence služeb rychlé záchranné pomoci a/n
Využití metody benchmarkingu Náklady na výkon veřejné správy v Kč
Využití metody benchmarkingu Počet úkonů na jednoho zaměstnance v některé z vykonávaných agend
Statistika externích návštěv (Informační centrum, statistika návštěv v kulturních zařízeních apod.) Počet
Počet nových investorů a počet nových pracovních míst Počet
Počet nezaměstnaných ve srovnání s jinými léty Počet/poměr
Stav kvality ovzduší
Finanční částka vynaložená na čistotu města Částka
Výše finančních příspěvků od města na ekologickou výchovu Výše dotace
Počet akcí a jejich účastníků za rok Počet
Počet škol zapojených do programu ekovýchovy Počet
Počet obyvatel připojených na městskou čističku odpadních vod Počet
Celkový objem a poměr separovaného a neseparovaného odpadu Objem
Objem financí vložených do příměstské rekreace od města a zvlášť od jiných finančních zdrojů Objem financí
Výše finančních příspěvků od města Výše dotace
Udržování a podporování každoročních akcí, které trvají alespoň 5 let Počet
Počet kulturních akcí pro veřejnost a počet účastníků Počet
Výše příspěvků na kulturní památky, opravy aj. Výše dotace
Počet akcí a účastníků Počet
Úroveň kvality sportovišť
Rozmanitost nabídky sportovních akcí Počet různých druhů akcí
Počet účastníků jednotlivých veřejných sportovních akcí Počet
Počet volnočasových akcí pro veřejnost Počet
Počet volnočasových akcí pro veřejnost ve spolupráci minimálně dvou organizací Počet
Počet programů volného času Počet účastnících se dětí
Počet nadstandardních aktivit (plavání, sauna apod.) Počet
Dodržování zásad pitného režimu, vícedenních pobytů v přírodě, aktivního trávení přestávek Počet zúčastněných škol
Počet nehod zaviněných alkoholem ve statistice oddělení péče o děti Počet
Míra snížení dopravních úrazů u záznamů Policie ČR Procento
Statistika úrazovosti dětí na chirurgickém oddělení a v pojišťovnách – děti, hospitalizované po úrazech (nejčastěji pády dětí ve věku 8-16 let) Počet úrazů
Počet kontrol vzhledem k počtu projednávaných případů Počet
Počet řešených případů Počet
Počet nezaměstnaných ve srovnání s jinými léty Počet
Přehled všech aktivit MěÚ Počet
Počet návštěv partnerských nebo Zdravých měst Počet
Počet splněných cílů Počet
Počet podpořených subjektů Počet
Výše finanční podpory města neziskovým a jiným organizacím Částka
Počet návštěv internetových stránek Počet
Počet účastníků pracovních skupin Počet
Počet účastníků veřejného fóra Počet
Počet informačně-osvětových akcí pro laickou veřejnost v oblasti zdravotní prevence a zdravého životního stylu (pořádáno městem, ZÚ, KHS, nemocnice, lékárna) počet Hajmanová Petra
Počet informačně–osvětových článků v místním tisku (Hodonínské listy) a výstupů v kabelové televizi počet Hajmanová Petra
Podíl délky cyklotras z celkové délky silnic a komunikací v rámci města % Hajmanová Petra
Počet dopravních nehod ve městě počet Hajmanová Petra
Počet zemřelých v důsledku dopravních nehod v rámci města (na 1000 obyv.) počet Hajmanová Petra
Počet nehodových míst ve městě počet OOVV
Plocha pro pěstování fytomasy na katastrálním území Hodonína tuny
Imisní zátěž z dopravy (koncentrace z PM10/ NO2) µg/m3 Hajmanová Petra
Objem finančních prostředků investovaných na údržbu městského mobiliáře (dětská hřiště, lavičky, odpadkové koše, stojany na kola) Hajmanová Petra
Objem finančních prostředků investovaných na údržbu veřejné zeleně Hajmanová Petra
Míra podpory neregistrovaných poskytovatelů sociálních služeb (mohou získat peníze z grantového systému podáním žádosti o dotaci) % Hajmanová Petra
Počet registrovaných poskytovatelů sociálních služeb dostávajících peníze z městského rozpočtu počet Hajmanová Petra
Objem prostředků na podporu cestovního ruchu získaných z externích finančních zdrojů (dotace) OOVV
Objem prostředků vynakládaných na podporu propagace cestovního ruchu (propagační materiály vydávané městem, náklady na veletrhy,% nákladů na provoz IC) Hajmanová Petra
Míra nezaměstnanosti ve městě % mn
Schválení akčního plánu a/n mn
Schválení strategického plánu a/n Hajmanová Petra
Počet akcí pro veřejnost určených k plánování (KPSS, Fórum, veřejná projednání záměrů města) ročně počet Hajmanová Petra
Spokojenost obyvatel % mn
Počet kulturních akcí (pořádaných v rámci organizací: Dům kultury, Kino Svět, Masarykovo muzeum, Galerie, Lázně, Městská knihovna, Symfonický orchestr, CpR, SVČ, ZUŠ, OŠKMT, PZM) počet Hajmanová Petra
Návštěvnost kulturních prostor (Dům kultury, Kino Svět, Masarykovo muzeum, Galerie, Lázně, Městská knihovna, Symfonický orchestr, CpR, SVČ, ZUŠ, OŠKMT, PZM) počet Hajmanová Petra
Spokojenost obyvatel s možnostmi pro sportovní vyžití % OOVV
Využití sportovních ploch pro veřejnost počet osob - návštěvnost Hajmanová Petra
Podíl škol, které uspěly v ekologickém auditu z celkového počtu škol % Hajmanová Petra
Počet podpořených organizací zaměřených na volnočasové aktivity v rámci grantového systému počet Hajmanová Petra
Objem financí v rámci celého grantového systému města tis. Kč Hajmanová Petra
Počet zpětných reakcí občanů, Počet realizovaných impulsů ke zlepšení počet mn
Spokojenost občanů s možností účastnit se místního plánování a rozhodování průměrná hodnota mn
Podíl uspokojených požadavků mladých občanů města (do 35 let) na bydlení % mn
Průměrná délka pobytu turistů počet dní (vážený průměr) mn
Počet turistů a návštěvníků města počet osob / rok mn
Procento využití vyčleněných rozvojových ploch určených k podnikání na území města %
Počet přístupů na www stránky města počet pk
Počet tuzemských návštevníků Informačního centra za rok počet pk
Počet realizovaných sportovních, kulturních aktivit pořádaných městem počet pk
Počet realizovaných programů, aktivit podporujících zdravý životní styl počet pk
Počet realizovaných programů zaměřených na na prevenci sociálně patologických jevů realizovaných městem a jeho organizacemi počet pk
Množství finančních prostředků přerozdělených v rámci grantového systému NNO tis. Kč pk
Spokojenost s fungováním městské policie průměrná hodnota mn
Spokojenost s fungováním technických služeb průměrná hodnota mn
Spokojenost s fungováním městského úřadu průměrná hodnota mn
Spokojenost s městskou hromadnou dopravou průměrná hodnota mn
Spokojenost se středními školami průměrná hodnota mn
Spokojenost s mateřskými a základními školami průměrná hodnota mn
Spokojenost se sociálními službami průměrná hodonota mn
Spokojenost se zdravotními službami průměrná hodnota mn
Spokojenost s možnostmi účastnit se místního plánování, rozhodování či kulatých stolů průměrná hodnota mn
Spokojenost s možnostmi zaměstnání ve vašem městě průměrná hodnota mn
Spokojenost s kvalitou okolního životního prostředí průměrná hodnota mn
Spokojenost se základními veřejnými službami průměrná hodnota mn
Spokojenost s možnostmi provozovat své záliby a koníčky průměrná hodnota mn
Spokojenost s mezilidskými vztahy v obci průměrná hodnota mn
0.1 HDP v PPS na obyvatele % ČSÚ
0.2 Index růstu konkurenceschopnosti index
0.3a Míra dlouhodobé nezaměstnanosti (ve věkové skupině 15–64) % ČSÚ
0.3b Míra dlouhodobé nezaměstnanosti (ve věkové skupině 15–64) - z toho ženy ČSÚ
0.A Ekologická stopa (0.A) globální ha na osobu UK
00 Průměrná vzdálenost mezi přechody/průchody přes těleso dráhy a vlečky na území města m
00 Podíl délky tras s prvky pro cyklisty z celkové délky silnic a místních komunikací v zastavitelném území %
00 Realizace programu „Bezpečná cesta do a ze školy“ a/n
00 Délka udržovaných vycházkových tras v katastrálním území města km
00 Počet typů nabízených služeb cílových skupinám počet
00 Počet klientů využívajících jednotlivé typy sociálních služeb a péče osob
00 Výčet provedených změn v rámci rozvoje materiálních podmínek pro vzdělávání výčet
00 Výše financí města vložených do rozvoje materiálních podmínek pro vzdělávání tis. Kč
00 Zhodnocení nabídky místních služeb (dle OKEČ) --
00 Počet překročení limitů čistoty vody v Kuřimce v lokalitě pod Slévárnou Kuřim / rok počet
00 Množství vyseparovaného odpadu na osobu a rok kg
00 Počet účastníků plánovacích akcí pro veřejnost na území města za rok osob
00 Výše externích (projektových) zdrojů do rozpočtu Města tis. Kč
00 Počet změn (vč. dílčích změn) územního plánu města počet
00 Počet zpracovaných regulačních plánů počet
00.1.1 Index spokojenosti občanů města Chrudimě % Št
00.1.1 Index spokojenosti občanů
00.2.1 Ekologická stopa města Chrudimě gha/obyv. Št
00.2.1 Ekologická stopa města
00.3.1 Počet obyvatel města počet
01 Počet cílů a opatření a vzešlých z komunitního plánování sociálních služeb a péče za rok počet pk
01 Počet veřejných projednání s občany (návrhy ovlivňující významně život obyvatel: např. veřejné stavební akce, životní prostředí, aktualizace komunitního plánu) Počet Sochůrek Jindřich
01 Anketa spokojenosti obyvatel % spokojených obyvatel
01 Počet zrealizovaných plánovacích akcí pro veřejnost na území města za rok počet
01 Počet volně přístupných internetových míst ve školách na území města počet
01 Počet účastníků na veřejných projednáváních za rok osob Št
01.01.1 Práce na Pasportu rekreace a sportu a jeho webové verzi a/n Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
BIC
01.02.1 Realizace závěrů z Pasportu rekreace a sportu a/n Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
BIC
01.04.1 Mezinárodní folklorní festival CIOFF Frýdek-Místek 2008 a/n Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
01.04.2 Svatováclavský hudební festival a/n Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
01.04.3 Moravská pouť Radia Čas s městem Frýdek-Místek a/n Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
01.04.4 Frýdecké slavnosti a/n Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
01.05.1 Příprava podkladů a stanovení potřeb a/n Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
Odbor životního prostředí a zemědělství
Odbor investiční
01.05.2 Zadání a zpracování PD a/n Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
Odbor životního prostředí a zemědělství
Odbor investiční
01.05.3 Zadání zakázky a/n Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
Odbor životního prostředí a zemědělství
Odbor investiční
01.05.4 Ohlášení SÚ a/n Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
Odbor životního prostředí a zemědělství
Odbor investiční
01.05.5 Realizace zakázky a/n Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
Odbor životního prostředí a zemědělství
Odbor investiční
01.05.6 Převzetí a uvedení do provozu a/n Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
Odbor životního prostředí a zemědělství
Odbor investiční
01.1 Celkové množství komunálního odpadu v mikroregionu na 1 obyvatele kg / 1 obyv.
01.1 HDP na 1 obyvatele mil Kč. ČSÚ
01.1.1 Míra nezaměstnanosti - rozdíl mezi městem a ČR % OVS
01.11.1 Oprava drobných památek, včetně kulturních památek a/n Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
01.15.1 Vypracování PD k cyklostezce „Napojení nového autobusového nádraží a nádraží ČD na systém cyklostezek“ a/n Odbor investiční
Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
01.15.2 Realizace výstavby cyklostezky „Napojení nového autobusového nádraží a nádraží ČD na systém cyklostezek“ a/n Odbor investiční
Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
01.15.3 Vypracování PD k cyklostezce kolem Olešné a/n Odbor investiční
Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
01.15.4 Realizace výstavby cyklostezky kolem Olešné a/n Odbor investiční
Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
01.2 Množství vytříděného odpadu na 1 obyvatele kg / 1 obyv.
01.2 Čistý disponibilní důchod domácnosti mil Kč. ČSÚ
01.2.1 Průměrný plat - rozdíl mezi ČR a okresem Vsetín (od r. 2006 rozdíl mezi ČR a Zlínským krajem) OF
01.3 Množství nebezpečného odpadu na 1 obyvatele kg / 1 obyv.
01.3 HDP na 1 obyvatele v PPS (EU 25 = 100) index ČSÚ
01.4 Podíl opětovně využitého odpadu z celkového množství komunálního odpadu %
01.4 Zaměstnanost celkem (osoby) ČSÚ
01.5 Struktura zaměstnanosti podle sektorů ČSÚ
01.6 Míra ekonomické aktivity obyvatel (muži, ženy, celkem) % ČSÚ
01.7 Průměrná měsíční mzda ČSÚ
01.8 Míra (registrované) nezaměstnanosti % ČSÚ
01.9 Obecná míra nezaměstnanosti (mezinárodní metodika ILO) % ČSÚ
02 Počet projektů, které nejsou v souladu se strategickým plánem Počet
02 Počet veřejně přístupných míst s přístupem na internet na území města vč. místních částí počet
02 Počet jedinečných návštěvníků webových stránek města za kalendářní rok počet Sd
02.06.1 Monitoring problémových lokalit a/n Městská policie
02.06.2 Důvodová zpráva vypracování projektu a/n Městská policie
02.06.3 Realizace schváleného projektu a/n Městská policie
02.09.1 Monitoring a statistické sledování vybraných přestupků a trestných činů a/n Městská policie
02.09.2 Návrh opatření včetně nákladů a/n Městská policie
02.1 Variační koeficient HDP na 1 obyvatele index ČSÚ
02.1.1 Dostupnost zastávek MHD (do 300 m) % OŠaK
02.1.2 Obchody s potravinami (do 300 m) % OŠaK
02.1.3 Dostupnost základní zdrav. služby (300 m) % OŠaK
02.1.4 Dostupnost odborné zdrav. služby (300 m) % OŠaK
02.1.5 Dostupnost mateřských škol (300 m) % OŠaK
02.1.6 Dostupnost základních škol (500 m) % OŠaK
02.10.1 Vyhlášení dotačních programů z FPK a/n Odbor sociálních služeb
Městská policie
02.10.2 Předložení žádostí o dotace z FPK a/n Odbor sociálních služeb
Městská policie
02.10.3 Projednání žádosti o dotace z FPK v radě a zastupitelstvu města a/n Odbor sociálních služeb
Městská policie
02.10.4 Odeslání na ministerstvo vnitra a/n Odbor sociálních služeb
Městská policie
02.10.5 Poskytnutí dotací, vypracování smluv a/n Odbor sociálních služeb
Městská policie
02.10.6 Vyhodnocení projektů včetně závěrečného vyúčtování a/n Odbor sociálních služeb
Městská policie
02.10.7 Zaslání závěrečných zpráv včetně vyúčtování na ministerstvo vnitra a/n Odbor sociálních služeb
Městská policie
02.13.1 Výběr poskytovatele soc. služeb a/n Odbor sociálních služeb
02.13.2 Zajištění vhodného zázemí pro poskytovatele soc. služby a/n Odbor sociálních služeb
02.13.3 Vytipování a zpracování seznamů vhodných klientů a/n Odbor sociálních služeb
02.13.4 Zahájení poskytování soc. služby a/n Odbor sociálních služeb
02.16.1 Specifikace podkladů pro projekt a/n Odbor sociálních služeb
02.16.2 Zajištění pořízení specifikovaných podkladů pro plán a/n Odbor sociálních služeb
02.16.3 Zpracování analýzy plánu a/n Odbor sociálních služeb
02.16.4 Zpracování návrhu střednědobého plánu prevence kriminality a/n Odbor sociálních služeb
02.16.5 Oponentura návrhu plánu a/n Odbor sociálních služeb
02.16.6 Schválení předloženého návrhu ZM F-M a/n Odbor sociálních služeb
02.2 Variační koeficient ČDD na 1 obyvatele index ČSÚ
02.20.1 Předložení žádostí o dotace v komisi rady a/n Odbor sociálních služeb
02.20.2 Doporučení žádosti o dotace rady města zastupitelstvu města a/n Odbor sociálních služeb
02.20.3 Rozhodnutí RM o poskytnutí dotace na předložené projekty a/n Odbor sociálních služeb
02.20.4 Zveřejnění seznamu žadatelů o dotaci na webových stránkách internetového serveru a/n Odbor sociálních služeb
02.21.1 Schválení finančních prostředků v zastupitelstvu města pro rok 2008 a/n Odbor sociální péče
Odbor investiční
02.21.2 Realizace rekonstrukce pavilonu B a/n Odbor investiční
02.3 Variabilita průměrné měsíční mzdy x ČSÚ
MPSV
02.4 Variabilita míry (registrované) nezaměstnanosti x ČSÚ
MPSV
02.5 Diferenciace podílu zaměstnanosti v sektorech NH x ČSÚ
03 Počet zrealizovaných návrhů opatření v rámci projektu Bezpečná cesta do školy Počet Rusiňáková Anna
03 Výše získaných externích dotací Objem v Kč
03 Počet sportovišť a prostorů pro pohybové aktivity na území města počet
03 Počet úkonů v domácnosti v oblasti domácí péče ("kirké") počet sb
03.03.1 Příprava podkladů a stanovení potřeb a/n Odbor životního prostředí a zemědělství
03.03.2 Zadání a zpracování PD a/n Odbor životního prostředí a zemědělství
03.03.3 Jednání s povinnými subjekty a předání dílčí dokumentace a/n Odbor životního prostředí a zemědělství
03.03.4 Realizace výsadby a/n Odbor životního prostředí a zemědělství
03.03.5 Kontrola provedení výsadby a/n Odbor životního prostředí a zemědělství
03.03.6 Převzetí výsadby po ujmutí a/n Odbor životního prostředí a zemědělství
03.04.1 Příprava podkladů – návrh projektu údržby pro návrh rozpočtu a/n Odbor životního prostředí a zemědělství
03.04.2 Rozpracování schváleného rozpočtu pro projekt údržby a/n Odbor životního prostředí a zemědělství
03.04.3 Předání projektu údržby dodavateli a/n Odbor životního prostředí a zemědělství
03.04.4 Kontrola realizace projektu údržby a/n Odbor životního prostředí a zemědělství
03.04.5 Rekonstrukce chodníků na veřejných pohřebištích a/n Odbor životního prostředí a zemědělství
03.04.5 Vyhodnocení plnění projektu údržby a/n Odbor životního prostředí a zemědělství
03.04.6 Vybudování vodovodní přípojky na veřejném pohřebišti a/n Odbor životního prostředí a zemědělství
03.06.1 Příprava podkladů pro zpracování PD a/n Odbor životního prostředí a zemědělství
03.06.2 Zadání veřejné zakázky na zpracování PD a/n Odbor životního prostředí a zemědělství
03.06.3 Zpracování PD a/n Odbor životního prostředí a zemědělství
03.06.4 Oprava válečného hrobu Lískovec u železniční stanice železniční stanice a/n Odbor životního prostředí a zemědělství
03.07.1 Výběrové řízení na realizaci projektu a/n Odbor životního prostředí a zemědělství
03.07.2 Vlastní realizace a/n Odbor životního prostředí a zemědělství
03.07.3 Slavnostní otevření a/n Odbor životního prostředí a zemědělství
03.07.4 Vyúčtování dotace a/n Odbor životního prostředí a zemědělství
03.09.1 Návrh systému, kalkulace nákladů a/n Odbor životního prostředí a zemědělství
03.09.2 Informační kampaň pro občany a/n Odbor životního prostředí a zemědělství
03.09.3 Zavedení systému sběru BRO a/n Odbor životního prostředí a zemědělství
03.1.1 Index zdravotního stavu obyvatel OSV
03.2.1 Index možností pro zdravý životní styl OŠaK
04 Počet zrealizovaných námětů žákovského zastupitelstva Počet
04 Finanční podílu soukromého sektoru na projektech (PPP projekty) Objem v Kč
04 Počet zrealizovaných akcí pro neorganizovanou veřejnost na podporu pohybové aktivity za rok počet
04 Množství vytříděného odpadu kg/osobu km
04.1.1 Index kvality života na sídlišti OŽP
04.2.1 Počet vybudovaných nových bytů - město. Poznámka:Pro splnění ukazatele je závazný počet bytů celkem (indikátor 4.2) počet OVS
04.2.2 Počet vybudovaných nových rodinných domů - město. Poznámka:Pro splnění ukazatele je závazný počet bytů celkem (indikátor 4.2) počet OVS
04.2.3 Počet vybudovaných nových bytů - ostatní. Poznámka:Pro splnění ukazatele je závazný počet bytů celkem (indikátor 4.2) počet OVS
04.2.4 Počet vybudovaných nových rodinných domků - ostatní. Poznámka:Pro splnění ukazatele je závazný počet bytů celkem (indikátor 4.2) počet OVS
05 Počet nebezpečných míst počet mk
05 Počet osvětových akcí Počet
05 Množství separovaného odpadu z celkového objemu komunálního odpadu za rok Tuny
05 Počet neuspokojených žadatelů o umístění do mateřských škol (z hlediska kapacity) počet
05.01.1 Získávání dat a/n Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
05.01.2 Zpracování dat a/n Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
05.01.3 Zpracování závěrů a doporučení a/n Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
05.1.1 Hodnocení pocitu bezpečí obyvateli % OŽP
05.14.01 Výstavba chodníku v Chlebovicích - směr Palkovice a/n Odbor dopravy a silničního hospodářství
05.14.02 Výstavba chodníku podél silnice II/648 - na centrální hřbitov a/n Odbor dopravy a silničního hospodářství
05.14.03 Výstavba chodníku před Lesostavbami - včetně přechodu a/n Odbor dopravy a silničního hospodářství
05.14.04 Rekonstrukce ul.Nad Lipinou - I.etapa a/n Odbor dopravy a silničního hospodářství
05.14.05 Rekonstrukce ul. J. Haška a J. Kaluse a/n Odbor dopravy a silničního hospodářství
05.14.06 Rekonstrukce ul. Nad přehradou - I.etapa a/n Odbor dopravy a silničního hospodářství
05.14.07 Běžná údržba a opravy chodníků a/n Odbor dopravy a silničního hospodářství
05.14.08 Oprava chodníku ul.Jiráskova a/n Odbor dopravy a silničního hospodářství
05.14.09 Oprava chodníku podél silnice I/48 v Zelinkovicích a/n Odbor dopravy a silničního hospodářství
05.14.10 Oprava chodníku ul.E.Krásnohorské - II.etapa a/n Odbor dopravy a silničního hospodářství
05.14.11 Oprava chodníku ul.1.máje - dokončení a/n Odbor dopravy a silničního hospodářství
05.14.12 Oprava chodníku ul.Kvapilova a/n Odbor dopravy a silničního hospodářství
05.14.13 Oprava výtluků a/n Odbor dopravy a silničního hospodářství
05.14.14 Živičné koberce a/n Odbor dopravy a silničního hospodářství
05.14.15 Penetrační makadamy a/n Odbor dopravy a silničního hospodářství
05.14.16 Oprava komunikace Skalice "U vrby" a/n Odbor dopravy a silničního hospodářství
05.2.1 Počet akcí k prevenci počet OŠaK
05.3.1 Nápad trestné činnosti počet MP
05.4.1 Vývoj dopravní nehodovosti počet MP
05.5.1 Index stability infrastruktury OŽP
06 Počet opravených míst počet mk
06 Počet různých druhů služeb pro seniory (vzdělávání seniorů, místní lékaři, pečovatelská služba, Klub SENIOR, Dům s chráněnými byty) Počet
06 Celkové roční průměrné koncentrace imisí škodlivých látek Mikrogramy/m3
06 Podíl žáků navštěvujících zájmové vzdělávání (ZUŠ) ve městě v porovnání s průměrným podílem žáků navštěvujících ZUŠ v kraji %
06.1.1 Míra zadluženosti vs. mez % OF
06.2.1 Podíl provozních výdajů vůči zdrojům % OF
06.3.1 Objem získaných dotací a grantů vs. rozpočet (tříletý průměr) OF
06.4.1 Peníze někoho jiného investované na území města - školství tis. Kč OF
06.4.2 Peníze někoho jiného investované na území města - tělovýchova tis. Kč OF
06.4.3 Peníze někoho jiného investované na území města - sociální tis. Kč OF
07 Počet hřišť počet Duš
07 Celková průměrná imisní zátěž se snižuje (instalovaný výkon všech alternativních zdrojů energie) Kw
07 Podíl dětí regionu Letovicko, kteří navštěvují ZŠ v Letovicích %
07.1.1 Využívání majetku města % OVS
07.2.1 Přírůstek vybraného majetku města - Pozemky (k 31.12.) OF
07.2.2 Přírůstek vybraného majetku města - Budovy a stavby (k 31.12.) OF
07.2.3 Přírůstek vybraného majetku města - Finanční majetek (k 31.12.) OF
07.3.1 Přírůstek vybraného majetku města - Příjmy % OF
07.3.2 Přírůstek vybraného majetku města - Výdaje % OF
08 Plocha volně dostupných sportovišť pro veřejnost (včetně zohlednění rozšíření ploch u stávajících zařízení) Plocha v m2 Pichová Šárka
08 Počet bezbariérových veřejných budov z celkového počtu budov Počet
08 Podíl počtu žáků navštěvujících letovické střední školy v porovnání s dalšími školami v okrese Blansko %
08 Počet zapojených škol do programu WHO "Škola podporující zdraví" počet Ms
08.1.1 Plocha zón a jejich využití % OVS
08.1.2 Počet vytvořených pracovních míst v zónách počet OVS
08.2.1 Počet připravovaných investičních projektů počet OVS
08.2.2 Počet realizovaných investičních akcí počet OVS
09 Počet volnočasových aktivit Klubu Junior se nebude zmenšovat počet
09 Počet certifikovaných poskytovatelů služeb ze všech poskytovaných služeb %
09 Počet místních částí s veřejným vodovodem počet
09 Počet bezpečnostních kamer kamerového systému počet rp
09.1.1 Součet všech poměřovaných agend BM v porovnání s ostatními městy %
09.2.1 Hodnota výkonnosti úřadu dle metody kvality CAF
09.3.1 Hodnota auditu pracovišť včetně stížností
1. Celkové množství směsného zbytkového odpadu na jednoho občana kg/rok Hajmanová Petra
1. Podíl imisí SO2 µg/m3 Hajmanová Petra
1. Střední délka života obyvatel počet let Hajmanová Petra
1.1 Přidaná hodnota na 1 zaměstnance v MSP (bez finančního sektoru) přírůstek v % ČSÚ
1.1.1.1 Strategie vytvořena do XII. 2010
1.1.1.2 Počet rekvalifikovaných
1.2 Celkové hrubé domácí výdaje na výzkum a vývoj (Gross domestic expenditure on R&D GERD) (ind. Lisabon) % HDP ČSÚ
1.3 Souhrnný index inovativnosti (SII) European Innovation Scoreboard
1.4 Podíl výdajů na V&V v podnikatelském sektoru na HDP (ind. Lisabon) % HDP ČSÚ
1.5a Zaměstnanost ve výzkumu a vývoji na 1000 zaměstnaných celkem ČSÚ
1.5b Zaměstnanost ve výzkumu a vývoji na 1000 zaměstnaných / ženy ČSÚ
1.6 Přidaná hodnota v sektoru ubytování a stravování mld Kč ČSÚ
1.I.1 Vytvořený interní systém na MěÚ, ve kterém jsou zaneseny inspirativní projekty získané pracovníky MěÚ na služebních cestách ano / ne
1.II.1 Aktuálnost dokumentu KPSS a jeho využívání ano/ne
1.III.1 Každoroční zpráva naplňování strategického plánu a akčního plánu ano / ne
1.IVa.1 Počet realizovaných aktivit MěÚ se zapojením veřejnosti počet akcí
1.IVb.1 Počet navrácených dotazníků počet respondentů
1.IXa.1 Propojenost rozpočtů MěÚ a rozpočtových výhledů se strategickým plánem města ano / ne Svojtková Lenka
1.IXb.1 Dodržování SP odbory úřadů ano / ne
1.V.1 Vytvořená přehledná forma strategického a akčního plánu včetně uvedené odpovědné osoby za realizaci záměrů a opatření ano / ne
1.VI.1 Kritérium MA21, kterého město dosáhlo v systému MA21 v ČR kritérium
1.VI.1 Objem získaných finančních prostředků z externích zdrojů tis. Kč Svojtková Lenka
1.VII.1 Nastavený proces zadávání zakázek a uzavírání smluv ano / ne
10 Počet organizátorů kulturních akcí Počet
10 Počet nových (nově zrekonstruovaných) sociálních, startovacích bytů a azylové bydlení Počet
10 Provedení údržby stromů na Masarykové náměstí a ulici Nádražní
10 Počet organizací poskytující prevenci sociálně patologických jevů počet rp
10 Měření znečištění ovzduší na vybraném krizovém místě (křižovatka na průtahu) ANO/NE km
10.1.1 Procento plnění komunitního Plánu zdraví a kvality života % OVS
11 Počet projektů ke zlepšení technického stavu škol počet Pichová Šárka
11 Počet cestujících přepravených MHD za rok počet mk
11 Počet vyřízených nových žádostí ke startovacím bytům Počet
11 Počet realizovaných sečí na území města za rok počet
11 Hodnoty množství polétavého prachu, CO2, NOx v ovzduší km
11.01.1 Získávání podkladů a dat a/n Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
11.01.2 Zadání a externí vyhotovení a/n Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
11.01.3 Zpracování závěrů a doporučení a/n Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
11.04.1 REGIONTOUR + GO Brno a/n Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
11.04.2 Slovakia Tour Bratislava komisi PK a/n Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
11.04.3 Holiday World Praha a/n Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
11.04.4 Globtour Katovice a/n Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
11.04.5 Lato 2008 Warszawa a/n Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
11.1.1 Index spokojenosti zaměstnanců OVS
12 Počet km MHD za rok km mk
12 Objem financí pro školy z rozpočtu městské části se nebude zmenšovat procent z celkového rozpočtu MČ
12 Spokojenost cílové skupiny %
12 Dokončení ozelenění průtahu I/43
12.1.1 Počet projektů (ročně) počet OVS
12.2.1 Kategorie MA21 a/n OVS
13 Počet vyřešených podnětů v rámci počtu podnětů % Rusiňáková Anna
13 Podíl bezbariérových autobusů na celkovém vozovém parku provozovatele MHD % mk
13 Počet dostudovaných účastníků na programech celožitovního vzdělávání Počet
13 Počet podpořených projektů se zaměřením na zemědělství a rozvoj venkova počet
13.03.1 Nákup serveru pro informační systém Radnice VERA a/n Tajemník
Odbor informačních technologií
13.03.2 Upgrade software pro mzdovou a personální agendu a/n Tajemník
Odbor informačních technologií
13.03.3 Nákup serveru pro DMS (Document Management System) a/n Tajemník
Odbor informačních technologií
13.03.4 Nákup databáze Oracle pro DMS a/n Tajemník
Odbor informačních technologií
13.03.5 Nákup systému Elektronické spisové a archivní služby - DMS a/n Tajemník
Odbor informačních technologií
13.03.6 Nákup notebooků pro zastupitele města a/n Tajemník
Odbor informačních technologií
13.1.1 Počet nově zavedených metod a technologií (ročně) počet OŽP
13.2.1 Index způsobilosti - podíl pracovníků odpovídajících požadavkům na konkrétní pracovní pozici % OVS
13.3.1 Počet přijatých zlepšovacích návrhů (ročně) počet
14 Množství tříděného odpadu kg za 1 měsíc na jednoho občana Rusiňáková Anna
14 Počet zapojených dětí do volnočasových aktivit (počet dětí v rámci organizovaných akcí/programů) Počet
14 Počet hektarů obdělávané půdy v rámci zemědělského družstva LEDEKO a.s. ha
14 Počet návštěvníků ze zahraničí informujících se v Informačním centru osob Sk
15 Počet českých turistů, kteří navštívili Informační centrum osob Sk
15 Celková délka komunikací s limitem 30 km/hod Km Rusiňáková Anna
15 Počet akcí k podoře zdraví a zdravého životního stylu Počet
15 Podíl oficiálně registrovaných sociálních zařízení z celkového počtu sociálních zařízení na území města %
16 Počet účastníků k podoře zdraví a zdravého životního stylu Počet
16 Zájem klientů o ošetřovatelskou péči v terénu na základě provedeného průzkumu
16 Míra nezaměstnanosti ve městě k 31.12. % sb
17 Zdravotní stav obyvatel
17 Počet kilometrů tras s prvky pro cyklisty (jízdní pruh samostatný nebo doprovodná stezka pro cyklisty) na území Mikroregionu Letovicko km
18 Počet volně dostupných sportovních ploch pro veřejnost (včetně zohlednění rozšíření ploch u stávajících zařízení) Počet zařízení
18 Výše finančních prostředků vložených do podpory školských zařízení poskytujících zájmové vzdělávání a do podpory zájmových sdružení zabývajících se volnočasovými aktivitami z rozpočtu města tis. Kč
18 Výčet sídlišť, ve kterých byla započata revitalizace počet Har
19 Počet organizací nabízejících kulturní aktivity, které podporuje město Počet
19 Výše finančních prostředků vložených do podpory městského kulturního střediska z rozpočtu města tis. Kč
19 Počet nových bytů počet Pk
2. Podíl imisí NO2 µg/m3 Hajmanová Petra
2. Spokojenost občanů s kvalitou okolního životního prostředí % mn
2.1a Míra nezaměstnanosti mladistvých (věková skupina 15-24 let) % ČSÚ
2.1b Míra nezaměstnanosti mladistvých (věková skupina 15-24 let) - z toho ženy % ČSÚ
2.2 Míra zaměstnanosti (ve věkových skupinách 15-64) % ČSÚ
2.3 Podíl studujících v terciárním vzdělání (ve věkové skupině 19-22 let) % ČSÚ
2.4 Podíl obyvatel ve věku 25-64 účastnících se dalšího vzdělávání a školení % ČSÚ
2.5 Podíl odborníků v oblasti ICT na celkové zaměstnanosti % ČSÚ
2.6 Indikátor vládní efektivity index
20 Počet nově zkolaudovaných bytových jednotek Počet
20 Výše finančních prostředků rozdělených v rámci grantového systému Zdravé město, kultura tis. Kč
21 Návštěvnost informačního centra Počet domácích turistů
21 Počet vytvořených pracovních míst v průmyslové zóně počet
22 Obsazenost lůžek v ubytovacích zařízeních Počet člověkonocí
22 Návštěvnost informačního centra Počet zahraničních turistů
22 Podíl využité plochy průmyslové zóny %
22 Počet poskytovatelů sociálních služeb počet rp
23 Počet parkovacích míst Počet nových parkovacích míst
23 Počet tuzemských turistů, kteří navštíví městské informační turistické centrum osob
23 Aktualizovaný Katalog poskytovatelů v tištěné podobě nebo na webu a/n md
24 Počet dopravních nehod za rok Počet
24 Počet zahraničních turistů, kteří navštíví městské informační turistické centrum osob
25 Nehodovost ve městě Počet nehod
25 Počet místních spojů ve všední den počet
26 Provoz Na Valech Počet průjezdů (za 24 hodin)
26 Počet místních spojů o víkendu počet
27 Počet dlouhodobě parkujících aut na náměstí počet
3. Podíl imisí O3 µg/m3 Hajmanová Petra
3.1 Hmotnost vypouštěného znečištění u zpoplatněných zdrojů CHSKCr (metodika 2005) t/rok MŽP
3.2 Snížení skleníkových plynů podle ekvivalentu CO2 za určité časové období v tunách CO2 ekv. na obyvatele MŽP
3.3 Expozice obyvatelstva nadlimitním koncentracím PM10 % obyv. MŽP
3.4 Zvýšení podílu železniční a vodní dopravy v nákladní dopravě % MD
3.5 Přepravní náročnost v nákladní dopravě (Objem nákladní přepravy k HDP) (tkm/ HDP, mil. tkm/ mld. Kč MD
4. Podíl imisí PM10 µg/m3 Hajmanová Petra
4.1 Regionální diferenciace míry nezaměstnanosti Variační koeficient registrované míry nezaměstnanost za regiony NUTS II kromě regionu Praha ČSÚ
4.2 Regionální diferenciace míry zaměstnanosti Variační koeficient míry zaměstnanosti za regiony NUTS II kromě regionu Praha ČSÚ
4.3 Regionální diferenciace HDP na obyvatele v PPS Variační koeficient za regiony NUTS II kromě Prahy (EU-25 = 100 ) (2005) ČSÚ
a.02.1
a.02.2
a.06.1
a.1.1 Počet veřejných diskusí a jednání s občany počet Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
a.1.2 Počet účastníků veřejných diskusí a jednání s občany počet Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
a.1.3 Počet realizovaných průzkumů a anket počet Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
a.1.4 Počet respondentů v realizovaných průzkumech a anketách počet Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
A.1.a Každoroční průzkum spokojenosti obyvatel a/n Dvořáková Alena
A.1.b Spokojenost obyvatel se životem ve městě % Dvořáková Alena
a.10.1
a.10.2
A.I.1a.1 Míra informovanosti obyvatel o nabídce volnočasových aktivit ve městě. poměr spokojenosti (školní známkování)
A.I.1b.1 Míra spokojenosti obyvatel s množstvím volnočasových aktivit ve městě. poměr spokojenosti (školní známkování)
A.I.2.1 Výdaje z rozpočtu města na podporu neziskových organizací a spolků tis. Kč Svojtková Lenka
A.I.3.1 Míra spokojenosti obyvatel s nabídkou kulturních akcí ve městě. poměr spokojenosti (školní známkování)
A.I.4.1 Počet návštěvníků, kteří za daný kalendářní rok navštívili vybraná sportoviště ve městě (SPECIFIKOVAT) počet
A.I.5.1 Výdaje z rozpočtu města na podporu neziskových organizací a spolků tis. Kč Studnička Pavel
A.I.6.1 Míra spokojenosti obyvatel města s životním prostředím ve městě poměr spokojenosti (školní známkování)
A.I.7.1 Jsou zmapovány možnosti koupání na Dobříši ano / ne Harmanová Alena
A.II.1a.1 Počet přestupků zaznamenaných policií v dané obci na 1000 obyvatel. počet / 1000 obyvatel
A.II.1b.1 Počet (nápad) trestných činů zaznamenaných policií v dané obci na 1000 obyvatel. počet / 1000 obyvatel
A.II.2a.1 Počet zjištěných přestupků pomocí funkčního kamerového systému na veřejných prostranství počet
A.II.2b.1 Subjektivní pocit bezpečí vybraného reprezentativního vzorku obyvatel ve městě. %
A.II.4.1 Počet problémových míst z hlediska bezpečnosti občanů, vandalismu, nepořádku a jiných sociálně patogenních jevů. počet lokalit
A.II.5.1 Počet tradičních (historických) akcí ve městě, uskutečněné opakovaně - třikrát a více/ kalendářní rok počet
A.II.6.1 Míra spokojenosti obyvatel města s přístupem (ochota, efektivnost) úředníků MěÚ poměr spokojenosti (školní známkování)
A.III.1.1 Podíl počtu žáků v jednotlivých školách k celkové kapacitě jednotlivých škol % Svojtková Lenka
A.III.5.1 Vynaložené prostředky na provoz, údržbu a výstavbu stávajících a nových dětských hřišť na území města tis. Kč
A.III.6a.1 Počet registrovaných zdravotních služeb ve městě počet
A.III.6b.1 Počet registrovaných sociálních služeb ve městě počet
A.III.7.1 Počet drobných prodejců (potraviny, zboží, služby…) působících na úrovni města počet Studnička Pavel
A.III.8.1 Počet obchodů se základními potravinami ve městě počet Studnička Pavel
A.III.9.1 Spokojenost obyvatel města a návštěvníků města s veřejným WC %
A.IV.1.1 Míra spokojenosti obyvatel města s možnostmi odpočinku ve městě poměr spokojenosti (školní známkování)
A.IV.3.1 Spotřeba energií (elektrická, na vytápění) budov na jednotku plochy ve veřejných budovách mWh*m -2
A.IV.5.1 Míra spokojenosti obyvatel města s kvalitou veřejných prostranství ve městě poměr spokojenosti (školní známkování)
A.IV.7.1 Způsob nakládání s komunálním odpadem. Procento odpadu, které je a) skládkován, b) spalován a c) separován. % Harmanová Alena
A.IV.8.1 Je vybudována ekoporadna na území města ano / ne
A.V.1.1 Počet zastávek pro veřejnou dopravu (autobus, vlak) počet
A.V.2a.1 Zajištěn místní školní autobus ano / ne
A.V.2b.1 Zajištěn regionální školní autobus ano / ne
A.V.3a.1 Podíl vodovodů nutných k rekonstrukci z celkové délky vodovodů ve městě % Harmanová Alena
A.V.3b.1 Podíl kanalizace nutné k rekonstrukci z celkové délky kanalizace ve městě % Harmanová Alena
A.V.4.1 Množství vyprodukované pitné vody pro obyvatele města Dobříš m3/obyv. Harmanová Alena
A.V.5a.1 Podíl jednotné kanalizace na celkovém počtu kanalizačního systému % Harmanová Alena
A.V.5b.1 Podíl odpadních vod na celkovém nátoku městské čistírny odpadních vod % Harmanová Alena
b.1.1
b.1.1 Poměr separovaného odpadu k odpadu celkem % TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě
b.1.2
b.1.2 Počet tříděných komodit počet TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě
b.2.1 Množství povolených a realizovaných ČOV (vč. místních částí města a obcí správního obvodu) počet Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
b.2.2 Počet domovních čistíren nenapojených na kanalizaci v místních částech a obcích s veřejnou kanalizací počet Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
b.2.3 Počet domovních čistíren nenapojených na kanalizaci v místních částech a obcích bez veřejné kanalizace počet Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
B.2.a Rozšiřování ploch veřejné zeleně na území města ha Dvořáková Alena
B.2.b Poměr vykácených a vysázených stromů na území města ks Dvořáková Alena
B.3.a Množství vytříděného odpadu na 1 obyvatele t Dvořáková Alena
b.4.1
b.4.2
b.4.3
B.7.a Sledování hodnoty sekundární prašnosti µg/m3 Dvořáková Alena
b.9.1
b.9.2
B.I.10.1 Počet cest provedených obyvateli města různými způsoby dopravy z celkového počtu cest %
B.I.11.1 Vytvořena koncepce dopravy ano / ne
B.I.12.1 Množství nákladních automobilů za den, které projede centrem města počet/den
B.I.13.1 Míra spokojenosti obyvatel města s možností parkování ve městě bodové hodnocení na stupnici 0-10
B.I.1a.1 Výdaje z rozpočtu města na pěší dopravu tis. Kč
B.I.1b.1 Délka chodníků, které prošly v daném roce rekonstrukcí nebo byly nově vybudovány m
B.I.2a.1 Počet akcí vycházejících z cyklogenerelu, které byly zrealizovány počet
B.I.2b.1 Počet kol umístěných ve stojanech před základními školami v běžný pracovní, sluneční den v teplém měsíci (květen, červen, září) počet
B.I.3.1 Počet autobusových spojů mezi Dobříší a Prahou a Dobříší a Příbramí v běžný pracovní den počet
B.I.4.1 Počet navazujících autobusových spojů od vlakového nádraží do centra města, které jedou do 10 min. od příjezdu vlaku počet
B.I.5a.1 Počet autobusových a vlakových spojů mezi Dobříší a okolními obcemi v běžný pracovní den počet
B.I.5b.1 Mapování potřeb zajištění veřejné dopravy okolních obcí v rámci ORP ano / ne
B.I.7a.1 Výdaje z rozpočtu města na opravu a výstavbu komunikací tis. Kč Svojtková Lenka
B.I.7b.1 Délka komunikací, které prošly v daném roce rekonstrukcí nebo byly nově vybudovány m
B.I.8.1 Subjektivní pocit bezpečí žáků základních škol při cestě do a ze školy %
c.1.1 Počet stomatologů ve městě počet
c.1.2 Typy preventivních osvětových programů v rámci města (ve spádovém regionu) počet Krajská hygienická stanice kraje Vysočina - územní pracoviště Žďár nad Sázavou
C.1.a Počet projektů s účastí města (finanční nebo partnerskou) pro skupiny ohrožené soc. vyloučením počet Dvořáková Alena
C.1.b Výše financí uvolňovaných každoročně pro azylový dům tis. Kč Dvořáková Alena
C.2.a Počet služeb pro seniory počet Dvořáková Alena
C.2.b Ubytovací kapacity pro seniory počet Dvořáková Alena
c.3.1
c.3.2
C.3.a Objem financí z městského rozpočtu pro prevenci kriminality tis. Kč Dvořáková Alena
C.3.b Stav kriminality a veřejného pořádku ve městě ( poměr stavu kriminality a veřejného pořádku na 10.000 obyvatel města) podíl Dvořáková Alena
c.5.1
c.5.2
c.5.3
c.5.4
c.6.1
C.I.10b.1 Je zrealizován průchod vlakové nádraží - Větrník ano / ne
C.I.11.1 Počet aktivit, které nabízí informační centrum města počet návštěv
C.I.12.1 Pravidelná aktualizace kulturních akcí (IC) ano / ne
C.I.13.1 Výdaje z rozpočtu města na ochranu a propagaci kulturního dědictví tis. Kč
C.I.2.1 Počet společných projektů mezi městem Dobříš a dalšími obcemi v rámci regionu počet
C.I.3.1 Počet návštěvníků zámku a informačního centra za rok počet návštěvníků
C.I.4.1 Počet ubytovacích kapacit ve městě dle kategorií (hotel, penzion, ubytování v soukromí, kemp…) počet dle kategorií
C.I.5.1 Počet turistických balíčků (kombinací služeb), které nabízí informační centrum města počet
C.I.6.1 Podíl spokojených návštěvníků s pobytem ve městě podíl spokojených, %
C.I.7.1 Bude vymapována vybavenost turistických (lavičky, altány, sportoviště …) tras v okolí města ano / ne
C.I.8.1 Výdaje z rozpočtu města na propagaci cestovního ruchu ve městě tis. Kč Svojtková Lenka
C.I.9.1 Délka naučných stezek pro pěší a cyklisty na území města km
C.II.1.1 Počet aktivně činných zaměstnanců a OSVČ v různých odvětvích na Dobříši počet Studnička Pavel
C.II.2.1 Vytvořena databáze řemesel a služeb ve městě počet registrovaných v databázi
C.II.3a.1 Počet prodejních akcí (jarmarků) s místními a regionálními výrobky a produkty počet
C.II.3b.1 Počet prodejců na všech prodejních akcí (jarmarků) s místními a regionálními výrobky a produkty počet
C.II.4.1 Počet projektů, do kterých se zapojilo město a jehož cílem je podpora znevýhodněných obyvatel počet
C.II.5.1 Počet forem (internet, TV, rádio, tisk…) a výstupů (počet informací) propagace výsledků dotazníkových šetření pořádaných městem počet
C.II.7.1 Počet aktivit podnikatelů ve městě, na kterých spolupracují s MěÚ počet Studnička Pavel
C.II.8.1 Míra spokojenosti podnikatelů s úřady ve městě (MěÚ, Finanční úřad…) podíl spokojených
C.III.1.1 Jedná se o poměr nové výstavby ve městě na tzv. brownfields (nevyužívané zastavěné území) a tzv. greenfields (dosud nezastavěné území na "zelené louce") %
C.III.2.1 Je zvážena možnost vzniku průmyslové zóny – jih Dobříše ano / ne
C.III.3.1 Jsou vytvořena pravidla regulace území a výstavby na území města ano / ne
C.III.4.1 Míra spokojenosti vedení města a stavební komise s městským architektem %
C.III.5.1 Počet způsobů motivace k přihlášení trvalého bydliště počet
d.1.1
d.1.1 Počet sportovišť s minimálním zázemím (šatna, úschovna, věšáky) počet
D.1.1.1.1 Komplexní dopravní studie / zpracování schválená studie ORM
D.1.1.1.2 Komplexní dopravní studie / rozhodnutí o navržených opatřeních usnesení RM
D.1.1.1.3 Komplexní dopravní studie / zadání projektu zpracované projekty ORM
D.1.1.1.4 Zahájení realizace doporučených opatření a/n ODA
D.1.1.1.5 Rekonstrukce autobusových zastávek / PD - 2008 + R - 2009 a/n ORM
d.1.2 Počet sportovních akcí počet Informační centrum
D.1.2.1.1 Parkoviště u KD Vlčovice / zpracování studie zpracovaná studie ORM
D.1.2.1.2 Parkoviště u KD Vlčovice / výkupy pozemků uzavřené smlouvy ORM
D.1.2.1.3 Parkoviště u KD Vlčovice - PD a/n ORM
D.1.2.1.4 Úprava zelené plochy před MÚ na parkoviště /PD + R a/n ORM
D.1.2.2.1 Štramberská / ekonomická rozvaha projektu strategie financování ORM
D.1.2.2.2 Štramberská / rozhodnutí o dalším postupu a etapizaci usnesení RM
D.1.2.2.3 Štramberská / řešení majetkoprávních vztahů uzavřené smlouvy ORM
D.1.2.2.4 Štramberská / dopracování projektové dokumentace - DSP, DRS zpracovaná PD ORM
D.1.2.2.5 Štramberská / zahájení realizace dílčí etapy kolaudace ORM
D.1.2.2.6 Dopracování projektové dokumentace a/n ORM
D.1.2.2.7 Zahájení realizace dílčí etapy a/n ORM
D.1.2.3.1 Panská / návrh variant řešení rekonstrukce vč. etapizace zpracovaný návrh ORM
D.1.2.3.2 Panská / nabytí pozemků pod zájmovou lokalitou, jednání s Tatrou (spoluúčast) koupě pozemků ORM
D.1.2.3.3 Panská / výběr varianty řešení usnesení RM
D.1.2.3.4 Panská / projektová příprava pro vybrané řešení - DUR, DSP zpracovaná PD
D.1.2.3.5 Panská / příprava a podání žádosti o dotaci podaná žádost ORM
D.1.2.3.6 Projektová příprava pro vybrané řešení - DUR, DSP a/n ORM
D.1.2.4.1 Okružní křižovatka v Lubině / projektová dokumentace zpracovaná PD ORM
D.1.2.4.2 Okružní křižovatka v Lubině / výkupy pozemků uzavřené smlouvy ORM
D.1.2.4.3 Okružní křižovatka v Lubině / realizace chodníků schválený rozpočet ORM
D.1.2.6.1 Výhybny Mniší - Měrkovice / výkupy pozemků uzavřené smlouvy ORM
D.1.2.6.2 Výhybny Mniší - Měrkovice / realizace kolaudace ORM
D.1.2.6.3 Úprava kř. Kpt. Jaroše x Záhumenní / DUR varianta 1 zpracovaná PD ORM
D.1.2.6.4 Úprava kř. Kpt. Jaroše x Záhumenní / DSP + DRS zpracovaná PD ORM
D.1.2.6.5 Úprava kř. Kpt. Jaroše x Záhumenní / výkupy pozemků uzavření všech smluv ORM
D.1.2.6.6 Úprava kř. Kpt. Jaroše x Záhumenní / realizace úpravy kolaudace ORM
D.1.2.6.7 Mostek M1 - Mniší / realizace opravy kolaudace ORM
D.1.2.8.1 Obchvat sídliště Sever / aktualizace v rámci komplexního posouzení dopravy v Kopřivnici a/n ORM
D.1.2.8.2 Zahájení jednání o výkupech pozemků a/n ORM
D.1.2.8.3 Obchvat sídliště Sever /DÚR a/n ORM
D.1.2.9.1 Obchvat Vlčovic I/58 / zahájení jednání s ředitelstvím silnic a dálnic realizovaná jednání ORM
d.1.3 Počet účastníků sportovních akcí počet Informační centrum
D.1.a Počet informačně-osvětových akcí k tématu zdraví a zdravého život. stylu počet Dvořáková Alena
d.2.1 Počet herních prvků na hřištích pro děti a mládež počet Odbor investic a správy majetku
D.2.1.2.1 Optimalizace systému přechodů pro chodce - příprava v rámci řešení dvou tras v rámci projektu Bezbariérové město zapracování akcí do projektu Bezb. město ORM
D.2.1.2.2 Příprava dalších opatření (mimo BM) vyplývajících z obou studií - dopravní, cyklostezky zpracované záměry/projekty ORM
D.2.1.2.3 Příprava opatření vedoucích z obou studií a/n ODA
D.2.1.3.1 Bezb.město II.trasa / projektová dokumentace zpracovaná PD ORM
D.2.1.3.2 Bezb.město / schválení záměru jako celku (vládní výbor) schválený záměr ORM
D.2.1.3.3 Bezb.město projekt č.I (Obránců míru) / pod. žádosti o dotaci podaná žádost ORM
D.2.1.4.1 Cyklostezky I.etapa / majetkoprávní vypořádání - zajištění pozemků uzavření všech smluv ORM
D.2.1.4.2 Cyklostezky I.etapa / příprava a podání žádosti podaná žádost ORM
D.2.1.4.3 Cyklostezky I.etapa / realizace - spoluúčast kolaudace ORM
D.2.1.4.4 Chodník v Mniší / zpracování studie zpracovaná studie ORM
D.2.1.4.5 Chodník v Mniší / zpracování DUR zpracovaná DUR ORM
D.2.1.4.6 "Z Poodří do Beskyd" úsek Příbor - Kopřivnice / zpracování investiční záměru schválený investiční záměr ORM
D.2.1.4.7 "Z Poodří do Beskyd" úsek Lubina - Vlčovice / zpracování investiční záměru schválený investiční záměr ORM
D.2.1.4.8 "Z Poodří do Beskyd" / uzavření smluv o spolupráci s partnerskými městy uzavření všech smluv ORM
D.2.1.4.9 "Z Poodří do Beskyd" / výkupy pozemků uzavřené smlouvy ORM
d.2.2 Počet kulturních akcí počet Informační centrum
d.2.3 Počet účastníků kulturních akcí počet Informační centrum
D.2.a Počet nových a rekonstruovaných sportovišť počet Dvořáková Alena
D.2.b Objem finančních prostředků do nových a rekonstruovaných sportovišť tis. Kč Dvořáková Alena
d.3.1
D.3.1.1.1 Odkanalizování MČ Lubina / dokončení projektové přípravy zpracovaná PD ORM
D.3.1.1.2 Odkanalizování MČ Lubina / příprava tendrové dokumentace zpracovaná dokumentace ORM
D.3.1.1.3 Odkanalizování MČ Lubina / řešení majetkoprávních vztahů uzavřené smlouvy OF
D.3.1.1.4 Odkanalizování MČ Lubina / podání žádosti o dotaci z OPŽP podaná žádost Svazek obcí Novojičínska
D.3.1.1.5 Odkanalizování MČ Lubina / realizace kolaudace ORM
D.3.1.1.6 Odklanalizovaní ul. Záhumenní a Janáčkova / zpracování studie schválená studie OŽP
D.3.1.2.1 TEPLO / výběr koncesionáře a uzavření koncesní smlouvy uzavření smlouvy OMM
D.3.1.2.2 Dokončení projektové dokumentace a/n OMM
D.3.1.2.3 Aktualizace ekonomiky projektu a/n Teplo Kopřivnice, s.r.o.
D.3.1.2.4 Organizace koncesního řízení a/n OMM
D.3.1.2.5 Podání žádosti o dotaci a/n ORM
D.3.1.2.6 Zahájení realizace a/n OMM
D.3.3.4.1 VO - silnice I/58 (obchvat Příbora) / vyřízení územního a stavebního povolení platné UP, SP ORM
D.3.3.4.2 VO - silnice I/58 (obchvat Příbora) / realizace osvětlení kolaudace ORM
D.3.3.4.3 VO Květinová ul. a/n ORM
D.3.3.4.4 Lubina: VO - silnice I/58 (obchvat Příbora), přepracování PD a/n ORM
D.3.4.1.1 BYDLENÍ / vytipování ploch, popis variant pro možnou výstavbu RM schválená varianta řešení
D.3.4.1.2 BYDLENÍ / výkup potřebných pozemků (ČD, "za benzinkou", ...) uzavření všech smluv ORM
D.3.4.1.3 BYDLENÍ / nabídka pozemků developerům zpracovaná nabídka
D.3.4.3.1 IPRM / PD na bytové domy v majetku města a parkoviště a šk. hřiště zpracovaná PD ORM
D.3.4.3.2 IPRM / zahájení realizace v případě schválení dotace kolaudace ORM
D.3.4.3.3 Projednání IPRM a projektů s ostatními vlastníky bytových domů a/n ORM
D.3.4.3.4 Podání žádosti o dotaci a/n ORM
D.3.4.3.4 Dopracovat projektovou dokumentaci na bytové domy v majetku města a/n ORM
D.3.4.3.6 Zahájení realizace a/n OMM
D.3.5.1.1 Odvedení potoka od Husovy lípy do Kopřivničky / realizace kolaudace OŽP
D.3.5.1.2 Rek.mlýnského náhonu ve Vlčovicích / realizace kolaudace OŽP
D.3.5.1.3 Rekonstrukce mlýnského náhonu ve Vlčovicích (od kostela kolem mlýna do Lubiny) a/n OŽP
D.4.1.1.1 SEZ / provedení průzkumu a zpracování analýz - spoluúčast provedený průzkum OŽP
D.4.1.1.2 SEZ / vyhodnocení výsledků a rozhodnutí o dalším postupu rozhodnutí o dalším postupu OŽP
D.4.1.1.3 Vyhodnocení výsledků rozhodnutí o dalším postupu směrem k případnému odstraňování a rekultivacím SEZ a/n OŽP
D.4.2.1.1 EVVO / účelový příspěvek MŠ a ZŠ (14 Kč/ žák) schválený rozpočet
D.4.2.1.2 EVVO / kampaň: Den Země realizace akce ORM
D.4.2.1.3 EVVO / kampaň: Den bez aut realizace akce ORM
D.4.2.1.4 Kampaň: Den bez aut a/n ORM
D.4.2.2.1 Rozšíření internetová prezentace o stavu a kvalitě ovzduší aktualizovaná data OŽP
D.4.2.2.2 Aktualizace ekomapy města - hledání možností financování a/n OŽP
D.4.3.1.1 Hluková studie Kopřivnice a/n OŽP
D.4.3.3.1 Snížení znečištění ovzduší / Osvětová kampaň realizace kampaně OŽP
D.4.3.3.2 Snižování vlivu malých zdrojů znečištění ovzduší / dotační program vyhlášení programu OŽP
D.4.3.4.1 Systém sběru a nakládání s odpady / zpracování koncepce koncepce OŽP
D.4.3.4.2 Systém sběru a nakládání s odpady / schválení koncepce usnesení RM OŽP
D.4.3.4.3 Systém sběru a nakládání s odpady / příprava projektů projekt OŽP
D.4.3.4.4 Bourání starých nepotřebných přístřešků na popelnice a/n OŽP
D.4.3.4.5 Vybudování zpevněných ploch pro kontejnerová stání a/n OŽP
D.4.3.4.6 Nákup kontejnerů na sběr odpadů a/n OŽP
D.4.3.4.7 Dotace na pořízení kompostérů pro občany města a/n OŽP
D.4.3.4.8 Vybudování sběrného dvoru a/n OŽP
D.4.4.1.1 "Korej" Náhrada problematických druhů zeleně / zpracování žádosti podaná žádost OŽP
D.4.4.2.1 Revitalizace zeleně / výsadba mobilní zeleně, trvalky, letničky mimo centrum města - příprava projektu (žádosti) projekt OŽP
D.4.4.5.1 Ochrana vzácných dřevin dle schváleného systému dodržování schváleného systému OŽP
D.II.1 Počet návštěvníků informačního centra osob/rok
D.II.2 Počet návštěvníků muzea osob/rok
D.II.3 Počet návštěvníků koupaliště osob/rok
D.II.4 Počet přepravených turistů cyklobusem osob/rok
D.II.5 Počet návštěvníků kulturních akcí v letní sezoně osob/rok
D01 Počet úrazů pěších a cyklistů v důsledku dopravních nehod za rok (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) počet
D01 Počet úrazů pěších a cyklistů v důsledku dopravních nehod za rok (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) počet
D01 Počet úrazů pěších a cyklistů v důsledku dopravních nehod za rok (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) počet Rusiňáková Anna
D01 Počet úrazů pěších a cyklistů v důsledku dopravních nehod za rok (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) počet mk
Št
D01 Počet úrazů pěších a cyklistů v důsledku dopravních nehod za rok (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) počet Mužná Anna
D01 Počet úrazů pěších a cyklistů v důsledku dopravních nehod za rok (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) počet
D01 Počet úrazů pěších a cyklistů v důsledku dopravních nehod za rok (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) počet
D01 Počet úrazů pěších a cyklistů v důsledku dopravních nehod za rok (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) počet
D01 Počet úrazů pěších a cyklistů v důsledku dopravních nehod za rok (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) počet
D01 Počet úrazů pěších a cyklistů v důsledku dopravních nehod za rok (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) počet
D01 Počet úrazů pěších a cyklistů v důsledku dopravních nehod za rok (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) počet
D01 Počet úrazů pěších a cyklistů v důsledku dopravních nehod za rok (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) počet Dvořáková Alena
D01 Počet úrazů pěších a cyklistů v důsledku dopravních nehod za rok (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) počet Václavík Petr
D01 Počet úrazů pěších a cyklistů v důsledku dopravních nehod za rok (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) počet
D01 Počet úrazů pěších a cyklistů v důsledku dopravních nehod za rok (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) počet pk
D01 Počet úrazů pěších a cyklistů v důsledku dopravních nehod za rok (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) počet Zámečník Petr
D02 Počet obyvatel města/obce (ČSÚ) osob
D02 Počet obyvatel města/obce (ČSÚ) osob
D02 Počet obyvatel města/obce (ČSÚ) osob
D02 Počet obyvatel města/obce (ČSÚ) osob Do
D02 Počet obyvatel města/obce (ČSÚ) osob Mužná Anna
D02 Počet obyvatel města/obce (ČSÚ) osob
D02 Počet obyvatel města/obce (ČSÚ) osob
D02 Počet obyvatel města/obce (ČSÚ) osob
D02 Počet obyvatel města/obce (ČSÚ) osob
D02 Počet obyvatel města/obce (ČSÚ) osob
D02 Počet obyvatel města/obce (ČSÚ) osob
D02 Počet obyvatel města/obce (ČSÚ) osob Dvořáková Alena
D02 Počet obyvatel města/obce (ČSÚ) osob Václavík Petr
D02 Počet obyvatel města/obce (ČSÚ) osob
D02 Počet obyvatel města/obce (ČSÚ) osob pk
D02 Počet obyvatel města/obce (ČSÚ) osob
D03 Počet m2 zelených ploch (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2
D03 Počet m2 zelených ploch (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2
D03 Počet m2 zelených ploch (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2 Pichová Šárka
D03 Počet m2 zelených ploch (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2 mk
Št
D03 Počet m2 zelených ploch (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2 Mužná Anna
D03 Počet m2 zelených ploch (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2
D03 Počet m2 zelených ploch (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2
D03 Počet m2 zelených ploch (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2
D03 Počet m2 zelených ploch (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2
D03 Počet m2 zelených ploch (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2
D03 Počet m2 zelených ploch (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2
D03 Počet m2 zelených ploch (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2 Dvořáková Alena
D03 Počet m2 zelených ploch (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2 Václavík Petr
D03 Počet m2 zelených ploch (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2
D03 Počet m2 zelených ploch (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2 pk
D03 Počet m2 zelených ploch (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2
D04 Počet m2 parkovišť a parkovacích míst (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2
D04 Počet m2 parkovišť a parkovacích míst (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2
D04 Počet m2 parkovišť a parkovacích míst (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2 Pichová Šárka
D04 Počet m2 parkovišť a parkovacích míst (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2 mk
Št
D04 Počet m2 parkovišť a parkovacích míst (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2 Mužná Anna
D04 Počet m2 parkovišť a parkovacích míst (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2
D04 Počet m2 parkovišť a parkovacích míst (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2
D04 Počet m2 parkovišť a parkovacích míst (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2
D04 Počet m2 parkovišť a parkovacích míst (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2
D04 Počet m2 parkovišť a parkovacích míst (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2
D04 Počet m2 parkovišť a parkovacích míst (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2
D04 Počet m2 parkovišť a parkovacích míst (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2 Dvořáková Alena
D04 Počet m2 parkovišť a parkovacích míst (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2 Václavík Petr
D04 Počet m2 parkovišť a parkovacích míst (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2
D04 Počet m2 parkovišť a parkovacích míst (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2 pk
D04 Počet m2 parkovišť a parkovacích míst (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) m2
D05 Počet km tras s prvky pro cyklisty (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) km
D05 Počet km tras s prvky pro cyklisty (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) km
D05 Počet km tras s prvky pro cyklisty (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) km Rusiňáková Anna
D05 Počet km tras s prvky pro cyklisty (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) km mk
Št
D05 Počet km tras s prvky pro cyklisty (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) km Mužná Anna
D05 Počet km tras s prvky pro cyklisty (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) km
D05 Počet km tras s prvky pro cyklisty (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) km
D05 Počet km tras s prvky pro cyklisty (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) km
D05 Počet km tras s prvky pro cyklisty (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) km
D05 Počet km tras s prvky pro cyklisty (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) km
D05 Počet km tras s prvky pro cyklisty (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) km
D05 Počet km tras s prvky pro cyklisty (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) km Dvořáková Alena
D05 Počet km tras s prvky pro cyklisty (v rámci součtu zastavěného území a zastavitelné plochy města/obce) km Václavík Petr
D05