• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Kopřivnice › Měření úspěchů  

Kopřivnice

i
tisk
Vysvětlivka: Sledování ukazatelů a indikátorů a porovnání se s ostatními pomáhá při vyhodnocování postupu... +
Audit udržitelného rozvoje města
Ekostopa

Ekologická stopa je souhrnným ukazatelem vlivu člověka (města, státu) na životní prostředí. Stanovuje, jaké množství přírodních zdrojů daná jednotka spotřebovává a kolik odpadů produkuje. Ekologická stopa převádí spotřebu zdrojů a produkci odpadů a odpovídající plochy produktivní země, které jsou nutné k jejich zajištění, resp. odstranění.

Rok Ekostopa
municipality
Ekostopa
obyvatele
2012  128314.8712  5
2010  136721.6527  5
Indikátory / Ukazatele k jednotlivým dokumentům

..archiv show
Dobrá praxe
Kopřivnice: Centrum Pětka - vznik komunitního centra ve městě
Komunitní centrum Pětka v sobě sdružuje celkem pět služeb, a to nízkoprahové centrum pro děti a mládež Kamarád, Denní stacionář Kopretina, detašované pracoviště odboru sociálních věcí, Mateřské centrum Klokan a pobočku městské knihovny. Tři ze zmíněných služeb přitom původní prostory objektu v minulosti již využívaly.

Kopřivnice: Propustné zpevněné povrchy a vsakovací zařízení ve městě
Při realizaci nového parkoviště s 55 stáními na sídlišti Sever byla přijata opatření, která přispějí k lepšímu hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu. V souvislosti s adaptací města na změnu klimatu vydal tajemník města vnitřní příkaz Zásady a limity pro budování nových a rekonstrukci stávajících parkovišť – zeleň, propustnost povrchů. Tento příkaz byl bezprostředně promítnut do projektové přípravy investičních akcí města a došlo ke stavební realizaci prvních projektů.

Kopřivnice: Školní charitativní akce "Slabikář pro každého"
Cílem bylo uspořádání charitativních akcí, z jejichž výtěžků budou nakoupeny slabikáře a učebnice českého jazyka pro české děti v Srbsku, na Ukrajině a v Rumunsku.

Kopřivnice: Dlouhodobý projekt "Trestní odpovědnost a občanský průkaz (TOOP)" pro žáky ZŠ
Zvýšit povědomí žáků osmých tříd kopřivnických základních škol o jejich trestní odpovědnosti před získáním občanského průkazu má projekt TOOP, který pro ně připravila kopřivnická radnice ve spolupráci s Policií České republiky.

Kopřivnice: Mezinárodní projekt mládeže „O našem městě chceme rozhodovat s Vámi“
Mladí lidé, kteří se chtějí podílet na demokratickém životě ve svých městech se spojili a vytvořili Metodiku Jak zřídit dětské zastupitelstvo.

Kopřivnice: Kvalitní procesní řízení města - přehledně i pro občany Kulaté razítko
Referenční model propojuje metody a nástroje sloužící pro rozhodování a řízení a v Kopřivnici se jej podařilo uvést do života a zpřehlednit řadu aktivit a vylepšit jejich řízení.

Kopřivnice: "Deset let s Vámi" - motivace k aktivnějšímu životnímu stylu a pohybu
Zdravé město Kopřivnice u příležitosti svého 10ti letého působení v NSZM inspiruje, jak motivovat své občany ke zdravému životnímu stylu a k pohybovým aktivitám.

Kopřivnice: Kopřivnický rok aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce
Realizace kulturních, sportovních, vzdělávacích a jiných aktivit určených seniorům.

Kopřivnice: Zavádění metody Six Sigma v rámci městského úřadu
Dosáhnout maximální spokojenosti zákazníka s minimálními náklady

Kopřivnice: Provázání metod kvality v řízení rozvoje města
Kopřivnice v současné době souběžně realizuje několik způsobů využití metod kvality, prostřednictvím kterých se snaží zvyšovat nejen kvalitu procesů uvnitř úřadu, ale také zvyšovat kvalitu života svých obyvatel.

Kopřivnice: Strategický plán rozvoje města v souladu s principy udržtelného rozvoje
Do zpracování strategického plánu byla zapojena široká veřejnost, navíc se podařilo definovat prioritní oblasti v souladu se třemi pilíři udržitelného rozvoje.

Kopřivnice: Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování
Aktivní komunikací s obyvateli se dá nejen předcházet možným nedorozumněním, ale i celkově zlepšit atmosféru ve Zdravém městě.

Kopřivnice: Kampaň "Autobus mám rád, je náš kamarád"
Jak zábavnou formou seznámit děti s bezpečnou jízdou autobusem do jejich školy, či školky.

Kopřivnice: Regenerace velkého panelového sídliště
Regenerace se zaměřuje na vyřešení problému s nedostatkem parkovacích míst a revitalizací ploch veřejné zeleně.
Indikátory ke Společným tématům
TISK
i