*
 • naše weby..
 • ..
 • .
pixel
 Logo ZM Kopřivnice
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Mgr. Dagmar Rysová
Telefon
+420 556 879 414
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Barbora Sopuchová , DiS.
Telefon
+420 556 879 671
E-mail
úvodní stránkaKopřivniceMěření úspěchůAudit udržitelného rozvoje města › Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017  

Kopřivnice

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.


Rozbalit všechna +

1 Správa věcí veřejných a územní rozvoj

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Za oblast 1.1 až 1.4
Ne

Město Kopřivnice pro Audit UR použilo předepsaný formulář. Audit je v oblasti 1.A Veřejná správa - oblasti 1.1. až 1.4. úplný, přehledný a srozumitelný.
Na některé návodné otázky odpovídá zpracovatel bez souvislosti s přiřazeným indikátorem.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Za oblast 1.1 až 1.4
Ano

Audit je v oblasti 1.A Veřejná správa - oblasti 1.1. až 1.4. úplný, všechny oblasti i návodné otázky jsou zodpovězeny popisem, indikátory včetně jejich hodnot, sebehodnocením známkou i stručným textem.
Město ve svém sebehodnocení využilo možnost text zkrátit častým použitím odkazů na dokumenty města, přístupné jednoduchým prokliknutím.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Za oblast 1.1 až 1.4
Ano

Ke všem jednotlivým indikátorům jsou uvedeny důkazy nebo odkazy (webové linky) na ně a hodnoty výstupů.

Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky
Za oblast 1.1 až 1.4

- Město má propracovaný systém strategií a plánování, který aktivně využívá, vyhodnocuje a aktualizuje.
- Dlouhodobou prací a dosaženou úrovní v oblasti UR prokazuje stabilitu systému a dlouhodobé směřování
- Politický podpora udržitelného chování
- Integrací nástrojů řízení kvality a nástrojů UR dochází a maximálnímu vytěžení těchto nástrojů

VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky
Za oblast 1.1 až 1.4

---

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti
Za oblast 1.1 až 1.4

- Vybudovaná a ověřená dlouhodobá schopnost města participovat s partnery
- Schopnost města čerpat finanční podporu z veřejných národních i evropských zdrojů na rozvoj města

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby
Za oblast 1.1 až 1.4

- Pokračující nestabilita politického, legislativního a ekonomického prostředí v ČR, nekoncepčnost vládnutí, neschopnost státních orgánů i krajů připravit kvalitní podklady a podmínky pro čerpání dotací z fondů EU v aktuálním plánovacím období 2014 – 2020, časté změny v rozpočtovém určení výnosu z daní do krajů, měst a obcí, ztěžující dlouhodobější strategické plánování.
- Závislost na poměrně jednostranném (průmyslovém) ekonomickém prostředí ve městě a bezprostředním regionu.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Za oblast 1.1 až 1.4

Za podoblasti 1.1 až 1.4.: Město Kopřivnice má dobře nastaveny procesy v oblasti strategického plánování a řízení, v cyklu neustálého zlepšování (PDCA) by se mělo zaměřit na důslednější vyhodnocování a přezkum nastaveného systému a jeho transparentní systémové aktualizace.

Doporučuji zpracovat a pro příští období předložit systém vyhodnocování a přezkoumávání interních procesů i kvality a efekivity interní komunikace včetně komunikace s organizacemi zřizovanými/zakládanými městem.

Všechny oblasti 1.A Veřejné správy jsou řešeny na dostatečné úrovni, některé začínají vykazovat prvky excelence (1.1 a 1.4).Hodnotící výrok
Za oblast 1.1 až 1.4
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínekStav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

(dělat správné věci správně, zahrnuje cílevědomý postup veřejné správy k udržitelnému rozvoji)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Sebehodnocení +1

 Strategický plán rozvoje města byl zpracován za účasti veřejnosti, v dílčích oblastech je rozpracován do oborových koncepcí, které na strategický plán navazují. Plnění plánů a koncepcí je průběžně sledováno a vyhodnocováno.

Hodnocení oponenta +1

Neshledán rozdíl s hodnocením města.
- Strategický plán rozvoje města (SPRM, 2007 - 2022) byl z objektivních věcných dpůvodů aktualizován v roce 2014, audit nadbytečně popisuje proces této aktualizace.
- Není relevantně doložen systém provázanosti investic se strategickými dokumenty, u předložených projektových fiší (příkladů) není uvedena vazba na SPRM a Akční plán rozvoje města, stejně jako není uveden vliv jednotlivých opatření na UR.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.1.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska výběru „správných věcí“ (výběr lze doložit například popisem a vyhodnocováním rizik, event. analýzami rizik, např. v rámci strategického plánu) včetně pravidelného vyhodnocování plánů, jejich cílů a měřitelných indikátorů?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Příprava významných investičních projektů probíhá na základě schváleného strategického plánu rozvoje města, který je každoročně rozpracováván do akčního plnu, který je provázán s aktuálním rozpočtem města. Strategický plán rozvoje města na období 2007 – 2022 byl v roce 2007 připraven se zapojením široké veřejnosti a tento způsob tvorby strategického dokumentu byl zvolen rovněž v létech 2013-14 při jeho aktualizaci. Strategický plán rozvoje města stejně jako akční plány jsou schvalovány zastupitelstvem města a zastupitelstvu města je každoročně předkládáno vyhodnocení plnění akčního plánu.

Na strategický plán rozvoje města navazují dílčí koncepce, např. Plán odpadového hospodářství města Kopřivnice na období , II. střednědobý plán sociálních služeb, Energetický plán města Kopřivnice, Zdravotní plán města Kopřivnice, Strategie rozvoje cyklistické dopravy, které detailněji rozpracovávají dílčí strategické priority města. V roce 2016 pracovali zástupci města ve spolupráci s místními odborníky z oblasti vodohospodářství, zemědělství, zdravotnictví, podnikání, správy technické infrastruktury na přípravě Adaptační strategie města na změnu klimatu.

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice (aktualizace 2014)

http://www.koprivnice.cz/urad/strategicky_plan/SP_Koprivnice_finalni_dokument_2014.pdf

Před aktualizací dokumentu schváleného v roce 2007 proběhlo vyhodnocení jeho plnění. Strategický plán byl zpracován na 15 let, avšak díky úspěšnosti města v získávání externích finančních zdrojů se podařilo k roku 2013 splnit více než 70 % plánovaných úkolů. Proto byly v roce 2013 zahájeny práce na jeho aktualizaci. S plněním strategického plánu byli seznámeni nejen zastupitelé města, kteří rozhodli o aktualizaci strategického plánu, ale také obyvatelé města, kterým byla distribuována krátká informační brožura do každé domácnosti. Tato informační brožura navázala na předchozí brožuru z roku 2010, která rovněž byla distribuována všem domácnostem. Oba dokumenty jsou zároveň uveřejněny na webu města.

Před samotným procesem tvorby návrhové části strategického plánu byla provedena podrobná analýza území, která byla zpracována ve formě Profilu města. http://www.koprivnice.cz/urad/strategicky_plan/profil_mesta_koprivnice_final.pdf V profilu jsou v jednotlivých kapitolách popsány klíčové faktory, které mají vliv na budoucí rozvoj města, každá kapitola je ukončena shrnutím poznatků o dané oblasti. Na základě této analýzy města, do které se promítly také výstupy ze sociologického průzkumu mezi obyvateli města a průzkumu podnikatelského prostředí byla zpracována SWOT analýza pro jednotlivé prioritní oblasti Ekonomika a podnikání http://www.koprivnice.cz/urad/strategicky_plan/Priority_SWOT_analyzy-Ekonomika_podnikani.pdf, Doprava, infrastruktura a životní prostředí http://www.koprivnice.cz/urad/strategicky_plan/Priority_SWOT_analyzy-Doprava_infrastruktura_ZP.pdf, Image města http://www.koprivnice.cz/urad/strategicky_plan/Priority_SWOT_analyzy-Image_mesta.pdf. Prioritní oblast Sociální zázemí je řešena především prostřednictvím Komunitního plánu sociálních služeb http://www.koprivnice.cz/socialni_oblast/planovani_soc_sluzeb/kom_plan_koprivnice_web.pdf.

Strategický plán je na základě definované vize http://www.koprivnice.cz/urad/strategicky_plan/zapis3_2013-P01.pdf rozčleněn do čtyř prioritních oblastí. V každé prioritní oblasti jsou určeny priority rozvoje, pro které byly definovány opatření, jejichž realizace přispěje k naplnění těchto priorit. V rámci jednotlivých opatření byly navrženy konkrétní projekty či typové aktivity, které tvoří základ při každoročním zpracování akčního plánu realizace strategického plánu.

Akční plán rozvoje města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice

Akční plán je tvořen jako soubor plánovaných projektů a aktivit, jejichž prostřednictvím mají být naplněny cíle strategie města. Je sestavován každoročně ve vazbě na rozpočet daného roku s výhledem plánovaných aktivit na rok následující. Je ho příprava je koordinována oddělením strategického plánování, které společně s garanty jednotlivých oblastí (členy Týmu pro udržitelný rozvoj) připraví podklad, který je následně projednáván s vedením města. Připravený dokument je předkládán každoročně ke schválení zastupitelstvu města. Společně s novým akčním plánem je zastupitelstvo města seznámeno s vyhodnocením plnění aktivit plánovaných pro uplynulý rok. Každá akce je vyhodnocena stavem splněno / zahájeno / nezahájeno a krátkým komentářem. V rámci tvorby akčního plánu se přihlíží k dílčím koncepčním materiálům, které rozpracovávají některé priority strategického plánu a k podnětům veřejnosti, které jsou definovány především prostřednictvím Fóra Zdravého města a návrhů komisí pro místní části Kopřivnice. V návrhu akčního plánu je u aktivit vyčíslena finanční potřeba a identifikována možnost ucházení se o dotaci. Snahou je, aby potřeba financování aktivit v daném roce odpovídala návrhu rozpočtu města a rozpočtovým opatřením, která jsou schvalována v průběhu roku. 

Plán zdraví a kvality života – komunitní plán

Plán zdraví a kvality života města Kopřivnice je sestavován veřejností (obyvateli města) prostřednictvím formulace problémů / příležitostí na Fóru Zdravého města. K těmto definovaným problémům následně město přijímá konkrétní opatření a možná řešení prostřednictvím jejich zapracování do Akčního plánu rozvoje města, popř. u operativních problémů jejich řešením v rámci běžné agendy odborů. Plány zdraví a kvality života a vyhodnocení jejich plnění jsou zveřejňovány na webu města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=forum-zdraveho-mesta-koprivnice 

Audit udržitelného rozvoje města

V rámci Auditu UR je provedena analýza 10 oblastí dle jednotné metodiky pro města implementující MA21. Audity zpracovávají odborní garanti oblastí ve spolupráci s odbornými pracovníky MÚ. Odborní garanti jsou členové Týmu pro udržitelný rozvoj. Na základě auditu jsou identifikovány oblasti, na které by se mělo město ve svém rozvoji v souladu s principy udržitelnosti zaměřit. Audity rovněž umožňují srovnání s dalšími městy a přinášejí inspiraci do další činnosti.

Místně specifická sada indikátorů udržitelného rozvoje

V návaznosti na aktualizovaný strategický plán rozvoje města byla zpracována sada 14 indikátorů, které reflektují základní a hlavní charakteristiky rozvoje města definované ve Strategickém plánu. Indikátory byly rovněž voleny tak, aby postihovaly komplexně všechny tři pilíře udržitelného rozvoje (ekonomický, sociální a environmentální) včetně jejich průniku. Popis jednotlivých indikátorů, metody sběru dat a jejich vyhodnocení je zveřejněno na webu města.

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Strategický plán rozvoje města (aktualizace 2014) – proces aktualizace zveřejněn na webu města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=strategicky-plan-koprivnice

 

Vyhodnocení plnění strategického plánu před je aktualizací v roce 2014 – informační brožura pro domácnosti http://www.koprivnice.cz/index.php?id=vyhodnoceni-plneni-strategickeho-planu-koprivnice

Informační brožura pro domácnosti – plnění strategického plánu 2007 - 2010 http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/strategicky_plan_vyhodnoceni.pdf

Místně specifická sada indikátorů udržitelného rozvoje http://www.koprivnice.cz/index.php?id=mistni-indikatory-zdrave-mesto-koprivnice

Každoroční vyhodnocování plnění Akčního plánu rozvoje města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice

Sebehodnocení +1

 Město systematicky pracuje se strategickými dokumenty, dílčí koncepce navazují na strategický plán rozvoje, je sledováno a vyhodnocováno plnění plánů a koncepcí.

Hodnocení oponenta +2

bez připomínek, nadstandardní rozsah a proces plánování
Strategický plán rozvoje města (2007 - 2022) byl z objektivních věcných dpůvodů aktualizován v roce 2014. Audit UR nadbytečně popisuje proces této aktualizace.

1.1.2 Vybírá a prosazuje (schvaluje) město nejpotřebnější či nejdůležitější investice, aktivity, veřejné služby, opatření, legislativu atd., a to v optimálním rozsahu a ve smyslu zásad udržitelného rozvoje včetně pravidelného hodnocení opatření ve vztahu k udržitelnému rozvoji?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Příprava projektů probíhá v souladu se schváleným Akčním plánem rozvoje města. U významnější projektů (finančně či investičně náročných) jsou zpracovávány základní popisy projektů – projektové fiše (příklad v příloze), ve kterých je popsán výchozí stav a požadovaný budoucí stav projektu, jsou definovány potřebné zdroje (lidské, finanční i materiální), je stanoven předběžný harmonogram projektu a jsou identifikována případná rizika. Projektové fiše jsou projednávány a schvalovány radou města.

U stavebně složitějších projektů, umožňující variantní řešení jsou případně zpracovány studie řešení, které posoudí např. možné trasování (např. u cyklostezek), prostorové řešení (u komplexních rekonstrukcí budov či veřejných prostranství) či jiné technické omezení (např. možné zatížení podlah či podkroví). Tyto studie jsou projednávány jak s odbornými útvary města a vedením města, tak i s veřejností. Studie umožní diskusi nad potenciálními problémy a vyčíslí předpokládané finanční náklady projektu.

Zejména u projektů, které se ucházejí o externí finanční zdroje jsou zpracovávány rozsáhlé studie proveditelnosti.

Kopřivnice dlouhodobě hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Jeho investice směřují do infrastruktury, která přispívá ke zvyšování kvality životních podmínek obyvatel města. Díky strategickému plánování a efektivní přípravě projektů je město úspěšné v získávání externích finančních prostředků na financování projektů. V období let 2007 – 2014 získalo město více než 550 mil. Kč na projekty s investiční hodnotou cca 900 mil. Kč.  Významná část těchto investic bylo vynaloženo na snižování energetické náročnosti objektů v majetku města v souladu s energetickou koncepcí města a do rozvoje infrastruktury pro cyklistiku a pěší dopravu ve městě.

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1

Investice/aktivity jsou připravovány v souladu se strategickými dokumenty, které naplňují principy udržitelného rozvoje.

Hodnocení oponenta +1

není doložen systém provázanosti investic na strategické dokumenty, u předložených projektových fiší není uvedena vazba na SPRM a Akční plán rozvoje města, stejně jako není uveden vliv jednotlivých opatření na UR.

1.1.3 Existuje provázanost strategických rozvojových dokumentů a ÚPD?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Základní provázanost tvoří soulad strategického plánu rozvoje města s územním plánem. V rámci aktualizace strategického plánu v roce 2014 byl ve spolupráci s Komisí pro strategický rozvoj, pracovními skupinami pro jednotlivé prioritní oblasti, veřejností a odbornými útvary městského útvaru vytvořen indikativní seznam projektů k řešení jednotlivých opatření strategického plánu. Tento indikativní seznam vznikl na základě sběru projektových listů, na kterých jsou jednotlivé projekty/záměry popsány. Na projektových listech (vzor v příloze) je rovněž uvedeno, v jakém vztahu je projekt k územnímu plánu. V rámci tohoto procesu nebyl identifikován projekt, který by byl v rozporu s územním plánem města.

Provázanost  strategických dokumentů a konkrétních projektů, které je naplňují, vůči územně plánovací dokumentace je zjišťována formou konzultací garantů dokumentů a projektů s Odborem stavebního řádu, územního plánování a památkové péče.

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano
Sebehodnocení +1

 Rozvojové dokumenty jsou provázány s ÚPD

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.1.4 Existuje provázanost ostatních koncepčních dokumentů (plány jsou integrované – vzájemně provázané) včetně doložení připravenosti municipality efektivně reagovat na mimořádné situace a nové výzvy (např. klimatické změny, vnitřní a vnější migrace a podobně)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Základním rozvojovým dokumentem města je strategický plán, který je v souladu s územním plánem města. Ten je v dílčích opatřeních rozvíjen prostřednictvím oborových koncepcí. Například: Prioritní oblast Sociální zázemí je v dílčích opatřeních detailněji rozpracována prostřednictvím Střednědobého plánu sociálních služeb a Zdravotního plánu. Provázanost těchto dokumentů je popsána na straně 29 SPRM http://www.koprivnice.cz/urad/strategicky_plan/SP_Koprivnice_finalni_dokument_2014.pdf

Nejvíce dílčích koncepcí navazujících na strategický plán je v prioritní oblasti Doprava, infrastruktura a životní prostředí. V rámci aktualizace strategického plánu bylo přihlíženo k již existujícím dílčím koncepcím, zejména Komplexní dopravní studii města Kopřivnice z roku 2009, Plánu odpadového hospodářství z roku 2011, Energetickému plánu města z roku 2010. S těmito dokumenty město pracovalo v rámci analytické části aktualizace SPRM a do návrhové části převzalo dílčí priority.

Další dílčí koncepce vznikly a vznikají v návaznosti na schválený strategický plán. Potřeba dílčích koncepcí byla identifikována v rámci přípravy návrhové části SPRM a jejich příprava je do něj zapracována. Jde o Strategii rozvoje cyklistické dopravy města Kopřivnice pro léta 2015-2020, Kopřivnice na kolečkách, Generel cyklistické dopravy z roku 2016, aktualizovaný POH (oba dokumenty se vztahují k opatření B. 2.1 SPRM), Adaptační strategie na změnu klimatu vychází z opatření B.4.5 SPRM. V roce 2017 byla zahájena příprava Územní energetické koncepce (opatření B.5.1) Plánu zlepšování kvality ovzduší (zde jde o legislativní povinnost zpracovat tento dokument, nicméně navazuje na opatření B 4.3) a bude provedena nova Analýza bezbariérovosti (navazuje na opatření B.2.2 SPRM).

Provázanost dílčích koncepcí je zajišťována rovněž prostřednictvím členství garantů těchto dokumentů v Týmu pro udržitelný rozvoj, který je o přípravě dílčích koncepcí informován a relevantní členové jsou přizváni k tvorbě dílčí oborové koncepce či jejímu připomínkování.

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Strategický plán a všechny dílčí koncepce jsou zveřejněny na webu města www.koprivnice.cz sekce Radnice/Dokumenty

Sebehodnocení +1

 Dílčí koncepce jsou navázány na strategický plán. Město má zpracovanou adaptační strategii na změnu klimatu, kterou připravuje k realizaci.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.1.5 Byla provedena optimalizace veřejných služeb (ZŠ a MŠ, sociální služby, technické služby apod.) a úřadu tak, aby byl systém služeb efektivní a odpovídal místním podmínkám, a to včetně schopnosti reagovat na změny?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město se dlouhodobě snaží o zvyšování efektivity a kvality poskytovaných služeb. Hledá možné úspory a realizuje opatření jak prostřednictvím městského úřadu, tak prostřednictvím zřízených příspěvkových organizací a obchodních společností. Navazuje vhodná partnerství k zajištění kvalitních služeb pro obyvatele města i prostřednictvím jiných než městských subjektů, které jsou schopny tyto služby efektivně a kvalitně nabídnout.

Mezi realizovaná úsporná opatření, která mají vliv na snížení provozních nákladů města a městských institucí patří nákup energií na burze, investice do zateplování škol, realizace energeticky úsporných opatření s použitím metody EPC, elektronizace dílčích procesů.

V roce 2007 byla na základě auditu provedeného společností KPMG optimalizace organizační struktury úřadu. Další dílčí úpravy proběhly na základě systémového auditu realizovaného v roce 2011 a doporučení interního auditora, který průběžně provádí audit činností jednotlivých odborů úřadu. Úřad se snaží postupnou elektronizaci vybraných procesů. Po zavedení elektronické evidence docházky zaměstnanců a elektronického objednávacího a vyvolávacího systému byl od roku 2015 zaveden nový finanční a účetní program GINIS umožňující finanční kontrolu operací elektronickou formou. Od roku 2016 je pro potřeby úřadu zavedena elektronická aplikace na rezervaci vozidel a elektronickou evidenci knih jízd služebních vozidel.

Úřad sleduje a vyhodnocuje svoji činnost s použitím metody CAF, je zapojen do Benchmarkingové iniciativy, v rámci které se srovnává s obdobnými městy. Podrobná zpráva o činnosti úřadu popisující činnosti a výkony jednotlivých odborů je každoročně předkládána radě města.

Radě města jsou rovněž předkládány výroční zprávy o činnosti příspěvkových organizací a obchodních společností města. U základních škol je následně sledována úspěšnost umístění žáků té které školy k dalšímu studiu (gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště), je porovnávána aprobovanost učitelského sboru,  je sledován počet neomluvených hodin, počet úrazů, jsou sledovány a hodnoceny výsledky kontrolní činnosti (kontrola zřizovatelem, Českou školní inspekcí, krajem, orgánem ochrany veřejného zdraví). Dále je sledována nabídka volitelných předmětů, zájmových kroužků, zapojení škol a školských zařízení do dění ve městě, účast a úspěšnost žáků v soutěžích.

Na základě požadavků ředitelů škol je od roku 2016 připravováno opatření, které umožní sdílenou správu a údržbu počítačů a počítačových sítí. Zlepšení vybavení škol v oblasti výpočetní techniky zvýšilo nároky na její správu a údržbu a město ve spolupráci se školami připravuje projekt, jehož cílem je zkvalitnění a zefektivnění této činnosti, kterou dosud obvykle zajišťují vyučující informatiky nad rámec svých pedagogických povinností.

Hospodaření s přidělenými financemi je sledováno a vyhodnocováno v rámci tzv. rozhorů hospodaření, které probíhají dvakrát ročně. Příspěvkové organizace jsou rovněž sledovány a vyhodnocovány z pohledu spotřeby energií. Energetik města sleduje a vyhodnocuje spotřeby jednotlivých energií a navrhuje opatření ke zlepšení.

V sociální  oblasti probíhá plánování a optimalizace sociálních služeb na základě komunitního plánování sociálních služeb. V roce 2016 byl zahájen proces přípravy již III. komunitního plánu sociálních služeb. Část sociálních služeb zajišťuje město prostřednictvím vlastní příspěvkové organizace (provoz azylového domu, odlehčovací služba pro seniory, denní stacionář pro klienty s mentálním postižením, terénní a asistenční služby). Významnou část sociálních služeb však poskytují partneři z řad NNO či jiní provozovatelé, kterým město přispívá na provoz prostřednictvím vlastního dotačního programu. Tento způsob zajištění sociálních služeb umožňuje obyvatelům města využít širokou nabídku těchto služeb s nižšími nároky na rozpočet města, než kdyby všechny služby byly zajišťovány příspěvkovou organizací města. V rámci optimalizace sociálních služeb došlo od ledna 2017 k převedení sociální služby nízkoprahového centra pro děti a mládež z příspěvkové organizace města na mezinárodní instituci poskytující sociální služby a to Armádu spásy. Město očekává, že tak bude moci využít synergického efektu, který tento zkušený poskytovatel vstupem do města může přinést.

Technické služby jsou ve městě zajištěny městskou společností Slumeko, s.r.o. Společnost získala certifikáty na splnění požadavků na systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a požadavky na systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005.

 • 1.1.B Monitorování a provádění optimalizace veřejných služeb a úřadu ?
  Ano
Sebehodnocení +1

 Veřejné služby jsou soustavně sledovány, vyhodnocovány a jsou příjmaná opatření ke zvyšování jejich kvality.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.1.6 Existuje provázanost investic se schválenými rozvojovými dokumenty?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Vazba investic na schválené rozvojové dokumenty, zejména na strategický plán je dána tvorbou akčního plánu rozvoje města, který je realizačním nástrojem strategického plánu. Každá navrhovaná investice/akce je zařazena do konkrétní prioritní oblasti, k dané prioritě a opatření, které pomáhá naplňovat.

K významnějším investicím a projektům jsou zpracovávány projektové fiše popisující projekt. V této fiši se rovněž uvádějí odkazy na schválené strategické dokumenty, k jejichž realizaci projekt přispívá (příklad fiše v příloze).

Příloha: pf-dilny_1.pdf
 • 1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města ?
  Ano
Sebehodnocení +1

 Investice jsou připravovány v souladu se schváleným akčním plánem rozvoje města, který je sestavován k plnění strategie města.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.1.7 Existuje provázanost provozního rozpočtu a výhledu s činnostmi obsaženými ve schválených rozvojových dokumentech?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Při tvorbě návrhu rozpočtu je využíván formulář (viz příloha), ve kterém navrhovatel rozpočtového ukazatele (dotčený odbor) zdůvodní svůj návrh, popř. prokáže vazbu navrhovaného ukazatele se schváleným koncepčním dokumentem (u ukazatelů, kde je to relevantní).

Odbory připravují návrh rozpočtu tak, aby v první části návrhu byly identifikovány mandatorní výdaje, výdaje na přechzející akce (aktivity, které nebyly finančně či fyzicky ukončeny v roce předchozím), projekty, kterým byla schválena dotace na realizaci a v do druhé části návrhu rozpočtu navrhují nové aktivity v souladu s koncepčními dokumenty a aktuální potřebou.

Rozpočet města je obvykle schvalován ve dvou klíčových krocích. V prosinci předcházejícího roku je schválen rozpočet pro rok následující, který zahrnuje mandatorní výdaje, pravidelně se opakující výdaje, výdaje na přecházející akce a nové akce se schválenou dotací. Po ukončení účetního odbdobí a výpočtu kladné bilance (disponibilního peněžního fondu) je souběžně s přípravou akčního plánu pro aktuální rok připravováno rozpočtové opatřední, v rámci kterého jsou finanční prostředky rozděleny novým jmenovitým ukaztelům (akcím). Akční plán je připravován jako dvouletý, přičemž je snahou města, aby plán finanční potřeba pro aktuální rok byla co nejvíce kryta rozpočtem. Aktivity plánované pro rok následujícího pak vstupují do tvorby rozpočtového výhledu a jsou základem pro tvorbu rozpočtu pro návrh rozpočtu pro rok následující. Rozpočtové opatření, které řeší tzv. druhou část rozpočtu a akční plán jsou schvalovány na prvním zasedání ZM v daném roce (obvykle v únoru či březnu).

V průběhu roku jsou schvalovány další úpravy rozpočtu formou rozpočtových opatření, které především řeší aktuální potřebu navýšení či snížení alokovaných prostředků v jednotlivých již schválených jmenovitých ukazatelích.

Rovněž v rámci tvorby rozpočtového výhledu se vychází z aktivit plánovaných v akčním plánu rozvoje města, který se vždy připravuje pro daný rozpočtový rok s výhledem na rok(y) následující. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=finance-koprivnice#vyhled

 • 1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města ?
  Ano
Sebehodnocení +1

 Akční plán rozvoje města je provázán s rozpočtem města a rozpočtovým výhledem. 

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

(dělat věci správně, systematický manažerský postup k řešení slabých stránek udržitelného rozvoje)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Sebehodnocení +1

 Město se snaží efektivně a účelně realizovat svou činnost prostřednictvím plnění cílů stanovených ve strategických dokumentech a úkolů na ně přenesených v rámci výkonu státní správy. Sleduje a vyhodnocuje svůj výkon a uvědomuje si možnosti zlepšení, kterého se snaží postupně dosáhnout.

Hodnocení oponenta +1

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.
- Město  má stanoven limit vnitřní dluhové služby, ale nemá přijata pravidla, jak řešit situaci před jeho dosažením či po něm.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.2.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska provádění, a to včetně přístupu města k zásadám zdravého finančního řízení (provozní přebytek, systém vnitřní kontroly – 3E, využívání příležitostí a snižování rizik atd.)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Významným nástrojem pro zlepšování výkonnosti a efektivnosti úřadu spolu se zlepšením kvality poskytovaných služeb občanům jsou různé metody řízení kvality. Od roku 2003 je město Kopřivnice členem Národní sítě Zdravých měst a od té doby začalo zavádět metodu kvality Místní Agenda 21, kterou od roku 2007 implementuje v úrovni kategorie „B“. Systematický rozvoj města v souladu s principy udržitelného rozvoje vedlo k úspěchu města také v oblasti hodnocení Společenské odpovědnosti organizací. V létech 2013 – 2015 zvítězilo v krajské soutěži o Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost a v roce 2016 získalo v této oblasti i národní a mezinárodní ocenění.

Kvalitní příprava projektů na základě schválených strategických dokumentů umožňuje městu úspěšně čerpat externí finanční prostředky na realizaci investičních i neinvestičních akcí. V období let 2007 – 2014 získalo město více než 550 mil. Kč na projekty s investiční hodnotou cca 900 mil. Kč.  Jedním z těchto projektů byl rozsáhlý etapový projekt zaměřený na regeneraci sídliště Jih. Dílčí etapa tohoto projektu se v roce 2014 dočkala ocenění v rámci soutěže Stavba roku MSK získalo Cenu za kultivaci veřejného prostoruhttp://www.koprivnice.cz/index.php?tema=koprivnicky-projekt-uspel-v-soutezi-stavba-roku&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1170

Velkou pozornost věnuje město oblasti hospodaření s energiemi. Jeho energetický management je postaven na metodě ISO 50001. V oblasti energetiky realizovalo a připravuje město řadu projektů. Projekt realizovaný společnostmi Komterm Morava a Teplo Kopřivnice, ve které má město majetkovou účast, zvítězil ve své kategorii v soutěži Teplárenského sdružení ČR a získal křišťálový komín za nejlepší Projekt roku 2014. Podle hodnotitelů je kopřivnický projekt unikátní svou komplexností a vytváří předpoklad pro dlouhodobě stabilní, ekologické a ekonomicky přijatelné dodávky tepla na území města Kopřivnice. Navíc je ukázkovým příkladem spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Více informací k projektu je v tiskové zprávě http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=koprivnicky-projekt-zvitezil-v-teplarenske-soutezi&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1332

Kvalitní výkon veřejné správy lze zajistit pouze s kvalitními zaměstnanci. Profesionalita a odborná úroveň zaměstnanců města patří k prioritám městského úřadu. Vytváření dobrých pracovních podmínek, péče o odborný a osobní růst zaměstnanců je základem firemní kultury zaměstnavatele. V roce 2006 byly všechny pracoviště městského úřadu sloučeny do jedné budovy. To zajistilo zvýšení komfortu jak pro jeho klienty, tak i zaměstnance. Budova je plně bezbariérová a sídlí v ní rovněž další veřejné i soukromé instituce. Zaměstnanci městského úřadu mají k dispozici prostorné zázemí, výpočetní techniku, která se pravidelně obnovuje a další prostředky potřebné pro výkon činnosti. Plánování vzdělávacích potřeb vychází z interního dokumentu Koncepce rozvoje a zajištění vzdělávaní zaměstnanců města Kopřivnice zařazených do Městského úřadu Kopřivnice, jejíž poslední aktualizace proběhla v roce 2015. 

Úřad má zřízenou pozici interního auditora, který provádí nezávislou, objektivně ujišťovací a konzultační činnost zaměřenou na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů organizace. Pomáhá organizaci dosahovat jejich cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti systému řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a řízení a správy organizace. Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu jsou oficiálně definovány ve statutu interního auditu a schváleny radou města. Interní auditor je členem Týmu pro udržitelný rozvoj.

Při správě rizik se městský úřad řídí vnitroorganizační směrnicí 10/2014 Systém řízení rizik. Rizika identifikuje vedoucí zaměstnanec v součinnosti se zaměstnancem odpovědným za určitý proces, jeho část nebo interní audit v rámci prováděných auditů. Každé riziko je popsáno na Kartě rizika, které jsou přílohou Mapy rizik. Je zpracován Katalog rizik jako pracovní pomůcka, která utříděným způsobem definuje a klasifikuje potencionální nebo v praxi se vyskytující rizika organizace. Všichni vedoucí útvarů jsou povinni aktualizovat stávající rizika, popř. identifikovat nová rizika. Při aktualizaci rizik mohou využít metodické pomoci koordinátora rizik nebo interního auditora.

Příloha: rizika.zip
 • 1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování ?
  Ano
 • 1.2.B Orientace na občany / zákazníky ?
  Ano
 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  Ano, viz komentář v popisu otázek 1.2.6-7
Sebehodnocení +1

 Město má zavedené postupy a procesy, díky kterým poskytuje kvalitní výkon v oblasti státní správy i místní samosprávy.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.2.2 Existují přiměřená vnitřní pravidla pro zadlužování města a jsou tato pravidla dodržována?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Rada města usnesením č. 1743/2012 http://www.koprivnice.cz/urad/usneseni/rada/2012/r121002_1732-1778.pdf přijala závazek maximálního zadlužení vyjádřeného vnitřním ukazatele dluhové služby ve výši 7%. Tento závazek se městu daří dodržovat. K 31.12.2016 je vnitřní ukazatel dluhové služby vyčíslen na 3,45 %.

 • 1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování ?
  Ano
Sebehodnocení +1

 Město dodržuje schválená pravidla pro zadlužování.

Hodnocení oponenta 0

Je stanoven limit vnitřní dluhové služby, ale nejsou stanovena další pravidla, jak řešit situaci před jeho dosažením či po něm.

1.2.3 Lze na konkrétních aktivitách a činnostech prokázat orientaci úřadu a jeho organizací na občana a jeho oprávněné potřeby (otevírací doba, dostupnost …)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Motto / vize MÚ v Kopřivnici je „Vstřícnost, profesionalita, zodpovědnost“ stanovena ve strategii MÚ.

V roce 2006 byly činnosti městského úřadu sestěhovány do jedné budovy v centrální zóně města. V budově kromě městského úřadu sídlí také pobočka úřadu práce, pobočka České pošty, občanská poradna, Všeobecná zdravotní pojišťovna, notářka, městská policie a další instituce a firmy. Budova se nachází v centrální zóně, je dobře dopravně dostupná, v těsné blízkosti budovy je velké bezplatné parkoviště. V docházkové vzdálenosti 150 a 250 metrů se nacházejí autobusové zastávky IDOS a vlakové nádraží. Před budovou jsou instalovány stojany na kola. Přístup do budovy stejně jako její vnitřní prostory jsou bezbariérové, označení pater ve výtazích je zapsáno braillovým písmem a patra jsou oznamována hlasovým upozorněním.

V přízemí objektu jsou umístěny uživatelsky frekventované činnosti – informace, podatelna, pokladna, pracoviště CzechPointu. Další odbory a oddělení se nacházejí ve 2. – 8. nadzemním podlaží (s výjimkou 3. podlaží, kde se nachází pobočka úřadu práce). V 9. a 10. nadzemním podlaží jsou pronajímány kanceláře komerčním subjektům. Jednotlivá patra jsou barevně odlišena, ve všech výtazích a na všech patrech jsou vedeny přehledné informace o umístění jednotlivých pracovišť. Všechny kanceláře jsou jednotným způsobem označeny,  v kancelářích jsou jednotlivá pracoviště označena jmenovkami zaměstnanců, zaměstnanci na viditelném místě nosí osobní jmenovky.

Městský úřad je otevřen denně:

Provozní doba Městského úřadu Kopřivnice
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Úterý 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00
Pátek 8:00 - 11:30 pouze informace, podatelna a Czech POINT
8:00 - 10:00 pokladna


Veškeré podstatné informace jsou zveřejňovány na webových stránkách města www.koprivnice.cz. Zde jsou i ke stažení dostupné formuláře pro jednotlivé správní či samosprávní úkony v přepisovatelé formě http://www.koprivnice.cz/index.php?id=formulare-koprivnicePro vybrané úkony odboru správních činností, který zahrnuje agendu cestovních dokladů, řidičských a občanských průkazů, evidenci vozidel, CzechPoint, mají klienti možnost rezervovat se na konkrétní čas prostřednictvím elektronického rezervačního systému. http://ke.customer.decent.cz/a063/obj/wc-objcin.php Klienti mají zároveň možnost ověřit si online fronty na jednotlivých přepážkách http://ke.customer.decent.cz/a063/mon/index.php

Informovanost o dění ve městě je zajištěna dalšími informačními toky. Jde především o vysílání kabelové televize, které zajišťuje obchodní společnost města Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. Každý týden je připravován Kopřivnický magazín, vysílání je doplněno o vysílání magazínů zpracovaných okolními lokálními televizemi (Studénka, Příbor, Sedlnice, Klímkovice). Kabelová televize rovněž zajišťuje přímé přenosy jednání zastupitelstva města. Vysílání KTK lze sledovat i prostřednictvím internetu. Na internetových stránkách KTK je rovněž archiv reportáží a jednání zastupitelstva města. http://www.ktkstudio.cz/

Město vydává týdeník Kopřivnické noviny, které jsou k dispozici jak v tištěné, tak elektronické podobě.

Aktuální informace jsou občanům sdělovány také prostřednictvím místního rozhlasu, jehož hlášení jsou zveřejňována i v tištěné podobě na webu města, nebo si je mohou občané po registraci nechat zasílat na svůj e-mail. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=hlaseni-mestskeho-rozhlasu-koprivnice

Město má rovněž svůj Facebookový profil https://www.facebook.com/M.Koprivnice/ a FB profil projektu Zdravé město https://www.facebook.com/zdravemesto/

 • 1.2.B Orientace na občany / zákazníky ?
  Ano
Sebehodnocení +1

 Úřad vytváří fyzické i informační podmínky pro spokojenost klientů.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.2.4 Prokazuje městský úřad a klíčové organizace města při běžném chodu výkonnost a kvalitu (např. pomocí zlepšujícího se trendu nebo pomocí benchmarkingu)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město je členem Benchmarkingové iniciativy, v rámci které sleduje indikátory v různých oblastech veřejné správy a srovnává se s jinými městy. Výsledky jsou k dispozici tajemníkovi města a vybrané indikátory jsou prezentovány vedení a vedoucím pracovníkům města. Tajemník města ke své činnosti rovněž využívá sdílení dobré praxe v rámci jednání pracovních skupin a setkání s odborníky, které jsou v rámci tohoto projektu organizovány. Vedoucí odborů mají možnost vyžádat si srovnání v indikátorech, které jsou v rámci činnosti jejich odboru sledovány.

Od roku 2003 implementuje město metodou kvality místní Agenda 21. Tato metoda je založena na principech udržitelného rozvoje. Město snaží soustavně zlepšovat plnění sledovaných kritérií. Aktivity vedoucí ke zlepšení jsou plánovány v tzv. Akčním plánu zlepšování, který je každoročně připravován ve spolupráci s Komisí ZM a MA 21 a je schvalován radou města. O akčním plánu a jeho vyhodnocení je rovněž informováno zastupitelstvo města. Kopřivnice již desetkrát obhájilo splnění kritérií této metody na úrovni B.

Aktivity realizované městem naplňují principy Společenské odpovědnosti organizací (CSR), proto se město přihlásilo do soutěže o Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost a získalo ve své kategorii první cenu ve všech létech, kdy se soutěže zúčastnilo 2013, 2014 i 2015. Tento úspěch vedl město k přihlášení se do soutěže o Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj v roce 2016, kterou ve své kategorii zvítězilo. Pro hodnocení v rámci této soutěže převzala Rada kvality ČR model vytvořený Evropskou nadací pro management kvality (EFQM) a díky tomu je toto ocenění kompatibilní s mezinárodním modelem Comitted to Sustainability.

Průzkum spokojenosti občanů se službami městského úřadu organizuje městský úřad od roku 2009.  S realizací průzkumu tradičně pomáhají středoškolští praktikanti, kteří ve vestibulu radnice oslovují návštěvníky s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku. Zajímá nás, které odbory lidé nejvíce navštěvují, jak jsou spokojeni s vyřízením svých žádostí, co se jim líbí či nelíbí, případně co jim na úřadě chybí. K posouzení práce úředníků mohou použít stejnou hodnotící škálu jako ve škole, tedy 1 - výborně až 5 – nedostatečně. Hodnocení je dlouhodobě na dobré úrovni, s výsledky šetření jsou seznámeni všichni zaměstnanci města. 

 

Pravidelné průzkumy jsou rovněž realizovány mezi zaměstnanci městského úřadu. V rámci tohoto průzkumu je zjišťována jak spokojenost zaměstnanců s práci pro MÚ, tak jejich názory a postoje k dalším záležitostem vztahujícím se k jejich zaměstnání (např. možnost vzdělávání, hodnocení benefitů, meziodborová spolupráce, vztahy na pracovišti apod.)

Spokojenost zaměstnanců je dlouhodobě velmi vysoká, byť v roce 2016 se zdvojnásobil počet spíše nespokojených zaměstnanců. Rozborem odpovědí na další otázky, popř. doplňujícími "vkazy" od respondentů lze usoudit, že tato nespokojenost je způsobena jednak obecnou celospolečenskou náladou, a v některých případech také nespokojeností s finančním ohodnocením, popř. komunikací s nadřízenými pracovníky. V oblasti finančního ohodnocení je město vázáno legislativou a je tak méně konkurenceschopné vůči soukromým firmám. Město se toto snaží částečně kompenzovat škálou benefitů. V roce 2017 došlo k navýšení hodnoty stravenek (ze 70 na 90 Kč) a ke zvýšení příspěvku zaměstnavatele na její úhradu. Město rovněž organizuje řadu školení a seminářů zaměřených na rozvoj tzv. měkkých kompetencí u vedoucích pracovníků. Výsledky byly prezentovány jak vedoucím odborů a oddělení tak i ostatním zaměstnancům.

Město se snaží vytvářet zaměstnancům podmínky, které umožní jejich efektivní výkon. Interní procesy jsou sledovány a vyhodnocovány a jsou příjímána opatření k jejich zlepšení. Od roku 2015 užívá město nový ekonomický SW Ginis umožňující provedení finanční kontroly čerpání rozpočtu elektronicky. Byla tak odstraněna papírová komunikace a potřebné informace jsou zaměstnancům dostupné online s možností používání filtrů při vyhledávání konkrétních údajů. V roce 2017 byly rozšířeny funkcionality SW Vera, který je využíván především pro spisovou službu a evidenci smluv, díky kterým mohou být smlouvy určené ke zveřejnění v CRS odeslány přímo z interní evidence smluv bez nutnosti hlásit se samostatně do systému CRS. Od července 2017 využívá město pro správu veřejných zakázek systém E-ZAK, díky kterému bude moci elektronicky příjmat nabídky jednotlivých uchazečů. 

Na optimalizace vnitřních procesů se podílí interní auditor. Statut interního auditu dokládáme v příloze. V roce 2017 proběhla rozsáhlá revize interních směrnic, kterými se zaměstnanci musí při výkonu své práce řídit. Cílem této revize bylo narovnání některých ustanovení v souladu s vyvíjející se legislativou, zjednodušení či sloučení některých směrnic a pracovních postupů.

 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
  V roce 2016 získalo město Národní i Mezinárodní cenu za CSR

Sebehodnocení +1

 Úřad dlouhdobě sleduje spokojenost klientů, srovnává se s jinými úřady a to jak formou benchmarkingu, tak i formou účasti v soutěžích.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.2.5 Jsou zavedeny efektivní způsoby komunikace v rámci samosprávy, úřadu a organizací řízených městem?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Základním komunikačním kanálem je systém porad a schůzí. Schůze rady města probíhá každých čtrnáct dnů a odbory připravují podklady pro jednání s týdenním předstihem v elektronické podobě. Zasedání zastupitelstva bývá obvykle co tři měsíce, materiály pro jednání jsou opět připraveny a zastupitelům distribuovány s týdenním předstihem. Podklady pro jednání zastupitelstva jsou připravovány v tištěné podobě. Zpracování a distribuce podkladů, stejně jako průběh jednání rady či zastupitelstva se řídí vnitřními předpisem – jednacími řády.

Porada vedení (starosta, místostarostové a tajemník) probíhá jedenkrát týdně a výstupy z porady jsou členy vedení (garanty jednotlivých odborů) předávány v rámci porady vedoucího a garanta. Vedoucí odboru organizují porady svých odborů dle své potřeby, obvykle jedenkrát týdně. Jedenkrát měsíčně je porada vedení města se všemi vedoucími odborů a přímo řízených oddělení.  Každé tři měsíce je společná porada garanta za školství, odboru školství a ředitelů základních a mateřských škol, které zřizuje město.

Vztahy k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny městem Kopřivnice jsou upraveny příkazem tajemníka Zásady vztahů zřizovatele a příspěvkových organizací. Konkrétní odbory, oddělení či odborné útvary městského úřadu kompetentní vystupovat vůči příspěvkovým organizacím a ostatním subjektům jsou určeny v příloze organizačního řádu MÚ.

Kromě porad probíhají jednání pracovních skupin a projektových týmů, které řeší konkrétní úkoly či projekty. Tyto pracovní skupiny či týmy jsou složeny ze zástupců dotčených odborů, organizací města či externích subjektů. Při přípravě a relizaci projektů, které se týkají majetku, se kterým hospodaří příspěvkové organizace, či se týkají činnosti těchto organizací jsou součástí skupin a týmů také zástupci těchto organizací a také zástupce odvětvového odboru, který je podle organizačního řádu MÚ příslušný k zabezpečení plnění úkolů zřizovatele vůči příslušné organizaci.

Pro interní komunikaci v rámci úřadu je kromě standardního osobního kontaktu užíván především intranet (ukázka obrazovky v příloze). Kromě aktuálních informací a pokynů mají zaměstnanci na intranetu k dispozici odkazy na vnitřní předpisy, docházkový systém, rezervaci vozidel či kol a další užitečné informace. Dle pracovního řádu mají zaměstnanci povinnost se minimálně jednou denně seznamovat s informacemi na intranetu. Většina zaměstnanců má stránku intranetu nastavenou jako výchozí stránku internetového prohlížeče. Zaměstnanci si předávají informace rovněž prostřednictvím vnitřní počítačové sítě a e-maily, popř. chatem, který je součástí používaného poštovního klienta IceWarp Desktop Client. Ten umožňuje zaměstnancům také sdílet kalendáře, plánovat schůzky a úkoly. Počítač, stejně jako telefon mají k dispozici všichni zaměstnanci. Mobilní telefony mají všichni vedoucí pracovníci a referenti, u kterých se předpokládá, že část pracovního dne budou mimo svou kancelář (terénní sociální pracovníci, investiční technici, správce zeleně apod.)

V objektu radnice je umístěna řada nástěnek a informačních ploch, na kterých jednotlivé odbory zveřejňují potřebné informace. Tyto informace jsou určeny především pro návštěvníky a klienty úřadu.

 

Příloha: intranet.bmp
 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
  V roce 2016 získalo město Národní i Mezinárodní cenu za CSR
Sebehodnocení +1

 Úřad má nastaven efektivní systém komunikace.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.2.6 Chová se úřad a organizace města ekologicky?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ve své činnosti se úřad i organizace města snaží snižovat své nároky na využívání zdrojů, předcházet vzniku odpadů a zároveň ekologickým způsobem likvidovat odpady vzniklé.

Energetický management – město se řídí schváleným energetickým plánem, jehož plnění sleduje a vyhodnocuje energetik města. K naplňování tohoto plánu byl sestaven tým  energetického managementu města, který připravuje a projednává projekty v oblasti energetických úspor a využívání OZE. Město realizovalo řadu projektů na snížení energetické náročnosti a to jak v objektu městského úřadu, tak v dalších veřejných objektech. Byly zatepleny objekty základních škol, postupně jsou zateplovány objekty mateřských škol a ostatní veřejné budovy v majetku města. Město rovněž investovalo  významné finance do snižování energetické náročnosti bytových domů, které spravuje ve svém bytovém fondu. S využitím metody financování EPC byla realizována úsporná opatření ve vybraných objektech města – např. instalace energeticky úspornějšího osvětlení, regulace otopné soustavy, úsporná opatření v oblasti hospodaření s vodou.

Při nákupu elektrospotřebičů je přihlíženo k energetické třídě spotřebičů a jsou nakupovány takové, které spolní kategorii A  a vyšší.

Odpady – v budově městského úřadu je zajištěno třídění odpadů, včetně elektroodpadu. Na chodbách jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad, zaměstnanci i úklidová firma jsou poučeni o třídění odpadu, povinnost třídit odpad je zakotvena i v provozním řádu budovy MÚ. V roce 2017 byl zahájen pilotní projekt na likvidaci bioodpadu a byl pořízen vermikompostér a žížaly a zaměstnanci tímto způsobem likvidují bioodpad vyprodukovaný v kancelářích. V rámci prevence vzniku odpadů jsou při pořizování nápojů upřednostňovány nápoje ve skleněných obalech, popř. kohoutková voda s mátou  a citronem. Hygienické a čistící prostředky jsou nakupovány ve velkých baleních a následně jsou doplňovány do připravených zásobníků. Vysloužilé zařízení města (kancelářská technika, nábytek a podobně) je formou aukce nabízena k dalšímu použití.

V rámci písemné komunikace je preferován elektronický způsob, ať formou datových schránek, interních dopisů či e-mailové korespondence. Nevzniká tak nadměrné množství papírových výstupů, které jsou jednak zátěží z pohledu spotřeby papíru, jednak z pohledu prostorových požadavků pro archivaci.

Doprava -  vozový park MÚ splňuje emisní limity dle vyhlášek a je zajišťován pravidelný servis. Je v plánu, že v roce 2018 bude v rámci obnovy vozového parku zakoupeno vozidlo s CNG pohonem. Úřad tak naváže na aktivity městské obchodní společnosti Slumeko, s.r.o., která v roce 2016 vybudovala neveřejnou čerpací CNG stanici a provozuje 3 vozidla s tímto pohonem. Jedno vozidlo na LPG pohon využívá Městská policie. Za účelem evidence jízd a rezervace služebních automobilů využívá úřad od roku 2016 aplikaci LogBookie  a ve vozidlech byly instalovány GPS lokátory. Tato opatření vedou k efektivnějšímu využívání vozidel (sdružování služebních jízd) a optimalizaci tras.

Městský úřad a město podporuje cyklodopravu. Zaměstnanci úřadu mají k dispozici dvě cykloúschovny, v budově úřadu jsou k dispozici sprchy. Před budovou úřadu jsou instalovány moderní cyklostojany pro jízdní kola klientů. Jízdní kola v rámci své činnosti využívá také Městská policie a od roku 2017 je budou moci v rámci místních šetření využívat také ostatní zaměstnanci MÚ, zejména životního odboru, oddělení investic a referent pro veřejné prostranství. Byla schválena vnitřní směrnice 2/2017 Zásady provozu služebních jízdních kol (doložena v příloze vč. výpisu z rezervačního systému jízdních kol za měsíce červen - srpen 2017). Úřad podporuje své zaměstnance v zapojování se do celostátní akce Do práce na kole.

 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  Ano, viz komentář v popisu otázek 1.2.6-7
Sebehodnocení +1

 Město realizuje řadu projektů k ochraně životního prostředí, úřad zavádí ekologicky šetrné postupy a procesy, motivuje zaměstnance i obyvatele k ekologickému chování.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.2.7 Přijímá úřad a organizace města opatření proti nehospodárnému zacházení se zdroji?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Formálně je hospodárné zacházení se svěřenými prostředky zaměstnanci města zapracováno v Etickém kodexu úředníka, který je součástí příkazu tajemníka 3/2015 Pracovní řád. Článek 9 Kodexu - Nakládání se svěřenými prostředky - Úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen vynaložit, v souladu s právními předpisy, veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních zdrojů a zařízení, které mu byly svěřeny, jakož i služeb, které mu byly poskytnuty. S těmito svěřenými prostředky je povinen nakládat efektivně a hospodárně. Kontrola plnění povinností vyplývajících z vnitřních předpisů MÚ je zajišťována nadřízenými pracovníky a také vnitřním auditorem a tajemníkem města. Kontrolu hospodaření příspěvkových organizací města zajišťuje oddělení kontroly MÚ. Případné nedostatky zjištěné kontrolami jsou řešeny a jsou přijímána opatření k nápravě.

V roce 2016 zadalo město Síti ekologických poraden STEP zpracování Analýzy a návrhu opatření environmentálně šetrného provozu Městského úřadu Kopřivnice. V rámci této aktivity proběhl i vzdělávací seminář pro zaměstnance úřadu a seznámení vedoucích odborů s výsledky analýzy a návrhy opatření. Jednotlivé návrhy jsou uváděny postupně do praxe (např. rozšíření čisticích zón při vstupu do budovy, zavedení třídění bioodpadu pořízením vermikompostéru, využití jízdních kol v rámci místních šetření apod.)

 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  Ano, viz komentář v popisu otázek 1.2.6-7
Sebehodnocení +1

 Jsou nastaveny procesy k zajištění hospodárného zacházení se zdroji, procesy jsou kontrolovány, vyhodnocovány a jsou příjímána opatření.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

(správně komunikovat)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Sebehodnocení +1

 Město je informačně otevřené, využívá všechny dostupné nástroje k poskytování informací nad rámec legislativních povinností. Zapojuje veřejnost do procesu strategického plánování i přípravy investičních akcí, navazuje účelná partnerství, která umožňují realizovat dílčí projekty. 

Hodnocení oponenta +1

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.3.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ (viz obrázek) z hlediska správné komunikace?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice přijalo principy otevřenosti úřadu a komunikace s veřejností, které se svou činností snaží naplňovat. Každoročně pořádá řadu veřejných projednání, kulatých stolů, diskusních fór, setkání s veřejností. Zapojuje se do osvětových kampaní a podporuje rozvoj občanské společnosti od žákovského věku svých obyvatel.

Za účelem přípravy akcí pro veřejnost jsou pracovníci úřadu vzdělávání v oblasti zapojování veřejnosti, komunikačních, mediačních a prezentačních dovednostech.

Město si vytvořilo řadu informačních kanálů, kterými informace občanům předává, využívá moderních trendů v oblasti komunikace.

Pro zajištění plošné informovanosti využívá město hromadné sdělovací prostředky - místní rozhlas, vysílání kabelové televize, městské noviny (týdeník), webové stránky, FB profily, vývěsní plochy. 

V případě tématických projednání, kulatých stolů, setkání s veřejností jsou využívány rovněž prostředky cíleného oslovování potenciálních účastníků jednání - formou dopisů vložených do poštovních schránek, vyvěšení pozvánek ve vchodech bytových domů (např. při projednání problematiky týkající se pouze určité části města), formou letáčků a pozvánek předávaných prostřednictvím subjektů, kde se cílová skupina setkává (kluby seniorů, školská zařízení, volnočasová zařízení). 

Poměrně přesná segmentace zainteresovaných stran je určena v procesu komunitního plánování sociálních služeb. Zde jsou vytvořeny čtyři pracovní skupiny Senioři, Osoby se zdravotním postižením, znevýhodněním a jiným omezením, Osoby v tíživé životní situaci a Poskytovatelé. Pracovní skupiny mají své stálé členy, nicméně jejich jednání jsou veřejně přístupná a jsou na ně zváni i další zájemci o problematiku. 

 • 1.3.A Veřejná projednávání ?
  Ano, viz komentář v popisu otázky 1.3.2
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  Ano, viz komentář v popisu otázek 1.3.3 - 7
 • 1.3.C Partnerství a synergie ?
  Ano, viz komentář v popisu otázky 1.3.8
Sebehodnocení +1

 Město i úřad otevřeně informuje o svých aktivitách. Informovanost probíhá různými způsoby, v rámci sociologických průzkumů město sleduje a vyhodnocuje jaké informační zdroje obyvatelé využívají nejčastěji.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.3.2 Provádí úřad a organizace města veřejná projednávání (či obdobné formy) při všech důležitých rozhodováních?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Veřejná projednání, kulaté stoly, setkání s občany, Fórum Zdravého města jsou důležitou součástí komunikace s veřejností a zapojení obyvatel do rozhodovacích procesů. Město organizuje veřejná projednání významných investičních projektů, např.:

Leden 2017 – projednání studie využití areálu bývalého házenkářského hřiště http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=vzhled-a-vyuziti-byvaleho-hazenkarskeho-hriste-muzete-ovlivnit-take-vy&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1566

Prosinec 2016 – problematika pobytových služeb pro seniory http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=verejne-jednani-bude-venovano-seniorum&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1555

Říjen 2016 – jednání k tvorbě III. komunitního plánu sociálních služeb http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=do-planovani-socialnich-sluzeb-se-muze-zapojit-verejnost&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1539

Říjen 2016 – projednání projektu parkoviště na sídlišti Sever http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=hlavnim-bodem-verejneho-projednani-bude-nove-parkoviste&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1538

Září 2016 – projednání návrhu cyklogenerelu http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=verejne-projednani-predstavi-obcanum-novy-cyklogenerel&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1522

Březen 2016 – zahájení procesu přípravy III. komunitního plánu sociálních služeb http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=verejne-projednani-bude-venovano-socialnim-sluzbam-ve-meste&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1462

Únor 2016 – rekonstrukce ulice Štramberská II. etapa

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=mesto-chysta-rekonstrukci-ulice-stramberske&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1446  http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=o-rekonstrukci-ulice-stramberske-diskutovalo-pet-desitek-lidi&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1450

Únor 2016 – revitalizace centra města http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=revitalizaci-centra-mesta-priblizi-vystava-i-verejne-projednani&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1444

K vybraným tématům jsou organizované tématické kulaté stoly.

Listopad 2016 – klimatické změny ohrožující Kopřivnici http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=druhy-kulaty-stul-priblizi-hrozby-zmeny-klimatu&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1543

Duben 2016 – služby pro zdravotně postižené http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=sluzby-pro-zdravotne-postizene-se-budou-resit-u-kulateho-stolu&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1476

Každoročně město připravuje komunitní plánovací akci – Fórum Zdravého města, podněty vzešlé z tohoto fóra jsou ověřovány celoměstskou anketou nebo sociologickým průzkumem a následně jsou zapracovány do Plánu zdraví a kvality života. Tradičně je organizováno Fórum mladých, kterého se účastní jak členové Dětského zastupitelstva tak žáči všech základních škol a studenti střední školy. Kopřivnice je iniciatorem a realizátorem mezinárodního projektu mládeže „O našem městě chceme rozhodovat s Vámi“

Obyvatelé města se rovněž účastnili tvorby a aktualizace Strategického plánu rozvoje města pro období 2007 – 2022. Jak v roce 2007, tak v roce 2014 při aktualizaci se aktivně zapojovali do diskuse v rámci jednání pracovních skupin, které řešily jednotlivé prioritní oblasti.

Město získává názor obyvatel na různé oblasti života prostřednictvím pravidelného sociologického průzkumu, který je realizován každé dva roky a jeho součástí je i sledování indikátoru ECI1 – Spokojenost obyvatel s místním společenstvím.

 • 1.3.A Veřejná projednávání ?
  Ano, viz komentář v popisu otázky 1.3.2
Sebehodnocení +1

 Veřejná projednání, kulaté stoly, setkání s obyvateli patří ke standardní činnosti úřadu.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.3.3 Zveřejňuje město a jeho organizace pravidelně výroční zprávu (nebo obdobnou zprávu)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Každoročně je zpracovávána Ročenka města, která je zveřejňována na webu města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=rocenka-mesta-koprivnice. Radě města je každý rok předkládána Zpráva o činnosti úřadu.

Základní školy a mateřské školy, které jsou příspěvkovými organizacemi města předkládají radě města každoročně výroční zprávu, kterou následně zveřejňují na svých webových stránkách, např. ZŠ Alšova http://www.zsalsova.cz/dokumenty 

Výroční zprávu zveřejňují rovněž další příspěvkové organizace města – Středisko sociálních služeb města Kopřivnice http://sssmk.cz/domains/sssmk.cz/old/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=69 a Správa sportovišť Kopřivnice http://spsk.koprivnice.org/.

Obchodní společnost města Slumeko, s.r.o zveřejňuje výroční zprávu a účetní závěrku schválenou radou města ve sbírce listin obchodního rejstříku, který je dostupný na webu www.justice.cz. a Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. předkládá zprávu o činnosti radě města a ve sbírce listin OR zveřejňuje v souladu se zákonem pouze schválenou účetní závěrku.

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  Ano, viz komentář v popisu otázek 1.3.3 - 7
Sebehodnocení +1

 Město i městské organizace pravidelně zpracovávají výroční zprávy či zprávy o činnosti, které jsou projednávány radou města. Dokumenty jsou veřejně přístupné.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.3.4 Existuje analýza stížností nebo podnětů od občanů, jsou přijímána opatření k jejich řešení?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Podněty podané v rámci veřejných projednání vypořádávány v rámci zápisů, které jsou následně rozesílány příslušným odborům a zveřejňovány na webu města. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=zapisy-zdrave-mesto-koprivnice

Evidence a postup řešení stížnosti se provádí dle vnitřního předpisu č. 9/2012 Pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování peticí a stížností. Evidence je součástí každoroční Zprávy o činnosti MÚ, která je předkládána radě města. V příloze dokládáme evidenci za rok 2015.

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  Ano, viz komentář v popisu otázek 1.3.3 - 7
Sebehodnocení +1

 Město má zpracovaná pravidla k vyřizování stížností a podnětů veřejnosti.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.3.5 Lze o úřadu a organizacích města říci, že jsou transparentní a informace jsou dostupné?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město zveřejňuje informace nad rámec svých legislativních povinností za účelem zajištění transparentnosti své činnosti a informovanosti obyvatel. Město má vlastní tiskovou mluvčí a webmastera v pracovním poměru. Využívá celou řadu informačních kanálů:

osobní setkávání, veřejná projednávání,  workshopy a diskuse v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  Ano, viz komentář v popisu otázek 1.3.3 - 7
Sebehodnocení +1

 Město využivá širokou škálu nástrojů k zajištění informovanosti veřejnosti. 

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek
- Doporučuji na webu města vytvořit „rozcestník“ / podstránku pro organizace města, s jejich výčtem, základními informacemi včetně kontaktů, linků na jejich weby (rozcestník) a například i výročními zprávami, kde by se soustředily (stačilo by např. prolinkem) informace ze stávajících okruhů organizací jako je Kultura, Školství, Sport apod.

1.3.6 Přijímá úřad a jeho organizace opatření proti snížení rizik korupce?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Zaměstnanci úřadu se řídí Etickým kodexem úředníka, který je součástí příkazu tajemníka 3/2015 Pracovní řád. Pro zaměstnance je nepravidelně organizováno školení s tématem Etika úřadníka, zaměstnanci se účastní školení v oblasti realizace veřejných zakázek.

Při realizaci veřejných zakázek se zaměstnanci řídí zákonem o veřejných zakázkách a vnitřní směrnicí 13/2016 O veřejných zakázkách malého rozsahu. Obec zveřejňuje informace o svých zakázkách  nad rámec zákona. Zakázky malého rozsahu jsou zveřejňovány u dodávek a služeb od hodnoty 200 tis. Kč a u stavebních prací od 400 tis. Kč bez DPH. U těchto zakázek jsou zveřejňovány nejen výzvy k překládání nabídek, ale i protokoly z jednání o výběru dodavatele.

V souladu se zákonem zveřejňuje město své smlouvy,  jejichž finanční objem přesahuje 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv.

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  Ano, viz komentář v popisu otázek 1.3.3 - 7
Sebehodnocení +1

 Protikorupční opatření jsou realizována.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.3.7 Jsou popsány a optimalizovány komunikační kanály s veřejností?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Pravidla pro využívání informačních kanálů jsou popsána ve vnitřních předpisech úřadu, jde o příkazy tajemníka 8/2006 Tvorba, aktualizace a kontrola zveřejňování infirmací na internetových stránkách města Kopřivnice, 12/2007 Pravidla pro vysílání městského rozhlasu, 9/2009 Statut Kopřivnických novin či 13/2013 Zveřejňování dokumentů na úřední desce.

Komunikační principy, které jsou již dlouhodobě s pozitivními výsledky využívány, formálně zakotvuje marketingová stategie města z roku 2010.

 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  Ano, viz komentář v popisu otázek 1.3.3 - 7
Sebehodnocení +1

Stav je v dané situaci dobrý.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek 

1.3.8 Jsou vytvářena vhodná partnerství? Lze na konkrétních případech prokázat synergické efekty?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Kopřivnice vytváří partnerství na několika úrovních:

Mezinárodní:

Smlouva o partnerství je uzavřena s městy: Trappes – Francie, Zwönitz - Spolková republika Německo, Myszków – Polsko, Castiglione del Lago – Itálie, Congleton - Velká Británie. Smlouva o spolupráci je uzavřena s městem Bánovce – Slovenská republika. Předpokládáme, že v roce 2018 při příležitosti 70. let povýšení Kopřivnice na město bude s Bánovci uzavřena smlouva o partnerství. Zároveň je přehodnocováno partnerství s Congletonem, neboť z důvodu změn v organizaci veřejné správy ve VB se toto partnerství dále nerozvíjí.

Spolupráce s partnerskými městy se pravidelně vyhodnocuje a toto vyhodnocení je součástí ročenky města. V příloze dokládáme výtah z ročenky za rok 2015 s akcemi v rámci mezinárodního partnerství.

V rámci těchto partnerství dochází ke spolupráci v oblasti kulturní výměny, při kulturních a sportovních akcích či výměně zkušeností v oblasti veřejné správy. V létech 2015 – 2017 byl v rámci této spolupráce realizován projekt O našem městě chceme rozhodovat s Vámi, do kterého byla zapojena dětská zastupitelstva z Kopřivnice, Trappes a Myszkowa. https://www.dobrapraxe.cz/cz/tema/koprivnice-2

Na národní a regionální úrovni je Kopřivnice členem řady sdružení a asociací. Jmenujme například Národní síť zdravých měst,  Svaz měst a obcí ČR, Svaz tajemníků měst a obcí, Asociace cykloměst, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje a další. Tato členství nám přinašejí informace, kontakty, inspiraci a spolupráci.

Město uzavírá parnerství i za účelem realizace projektů, například členství ve Sdružení obcí regionu Novojičínska přineslo realizaci významného investičního projektu Odkanalizování místní části Lubina, na základě smlouvy o spolupráci s městem Příbor byla realizována cyklostezka spojující obě města, na základě smlouvy se Štramberkem, Příborem a Hukvaldami je realizován projekt Lašská brána Beskyd na podporu turistiky v této oblasti. Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem byly realizovány významné investiční projekty v oblasti dopravních staveb.

Partnerství s místními firmami, NNO, odborníky je uzavíráno prostřednictvím členství v komisích rady města, výborech zastupitelstva města, pracovních skupinách apod., například Komise pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21, Komise prevence kriminality a protidgové prevence, Komise pro architekturu a urbanismus, Komise pro mezinárodní vztahy, Komise místních částí (Vlčovice, Mniší, Lubina), Rada pro rozvoj lidských zdrojů a další.

Partnerství s různými subjekty umožňuje přípravu společných projektů a akcí. Například partnerství s podnikatelskými subjekty v rámci Rady pro rozvoj lidských zdrojů vede ke spolupráci na pravidelné Přehlídce technických řemesel, která je organizována pro žáky 8. a 9. ročníků a jejich rodiče pro přiblížení studijních oborů a budoucích povolání před volbou dalšího studia. S těmito firmami město rovněž spolupracuje na akci pro veřejnost Kopřivnické dny techniky, které v rámci dvoudenní interaktivní přehlídky prezentují výrobky a výrobní procesy firem z Kopřivnice a okolí. Akci navštíví cca 20 tis. návštěvníků.

V oblasti cestovního ruchu a spolupráce obcí v rámci Lašské brány Beskyd vznikají společné propagační materiály, sportovněspolečenské akce, je provozován společný informační portál www.lasska-brana.cz , vznikla aplikace průvodce Lašskou bránou do mobilu http://m.lwi.cz/lbb/ 

V roce 2016 uzavřela města Kopřivnice a Štramberk veřejnoprávní smlouvu í o poskytování služeb městské policie. Na základě této smlouvy zajišťuje Městská policie Kopřivnice činnosti i na území Štramberku.

 • 1.3.C Partnerství a synergie ?
  Ano, viz komentář v popisu otázky 1.3.8
Sebehodnocení +2

Město vytváří účelná partnerství, která vytváření podmínky pro spolupráci jak na úrovni města, tak na úrovni organizací a spolků v něm působících.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Sebehodnocení +2

 Spokojenost obyvatel je sledována od roku 2008 a je dlouhodobě na vysoké úrovni.

Hodnocení oponenta +2

Neshledán rozdíl s hodnocením města. Bez připomínek

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.4.1 Existuje metodika šetření spokojenosti?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice pravidelně provádí sociologický průzkum mezi obyvateli. Obvykle je tento průzkum realizován každé dva roky. V rámci průzkumu je jednak sledován Společný evropský indikátor (tzv. ECI) A1 – Spokojenost obyvatel s místním společenstvím a jsou sledovány rovněž další oblasti života ve městě, kvalita bydlení, pocit bezpečí, otázky v oblasti životního prostředí apod. Výsledky průzkumu jsou pak zveřejňovány prostřednictvím místních médií a rovněž jsou úplné závěrečné zprávy zveřejněny na webu města v sekci Radnice / Dokumenty http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  19 % velmi 74,3 % spíše spokojen (rok 2016)
Sebehodnocení +2

 Průzkumy probíhají ve dvouletém intervalu.

Hodnocení oponenta +2

Bez připomínek

1.4.2 Jsou s výsledky seznamováni zastupitelé a veřejnost?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Zpracovatel sociologického průzkumu prezentuje jeho výsledky členům rady města, veřejnost je s výsledky seznámena prostřednictvím článku v Kopřivnických novinách http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=spokojenost-obyvatel-mesta-podle-pruzkumu-roste&clanek=21505 . Závěrečné zprávy všech sociologických průzkumů jsou zveřejněny na webu města www.koprivnice.cz v sekci Radnice/Dokumenty.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  19 % velmi 74,3 % spíše spokojen (rok 2016)
Sebehodnocení +2

 Všechny závěrečné zprávy z provedených průzkumů jsou k dispozici na webu města. V souvislosti s provedeným průzkumem jsou k výsledkům zveřejňovány články v Kopřivnických novinách.

Hodnocení oponenta +2

Bez připomínek

1.4.3 Lze doložit trend v hodnocení spokojenosti případně srovnání s jinými městy?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Trend ve sledování míry spokojenosti obyvatel - ECI 1 - Spokojenost obyvatel s místním společenstvím

Kromě odpovědi na ordinální otázku identifikující obecnou míru spokojenosti s životem v Kopřivnici měli respondenti možnost vyjádřit míru své spokojenosti také kardinálně, tj. procentuálně na škále (stupnici) od 0 % = žádná spokojenost do 100 % = nejvyšší spokojenost. Průměrná hodnota spokojenosti obyvatel s životem v Kopřivnici byla v červnu 2016 celkem 78,1 %, resp. nejvyšší v posledních osmi letech. V roce 2008 byla hodnota spokojenosti 74,5 %, v roce 2010 byla hodnota spokojenosti 70,1 %, v roce 2012 byla hodnota spokojenosti 70,8 % a v roce 2014 to bylo 70,1 %.

Ze vztahu obecné míry spokojenosti k vybraným sociálnědemografickým ukazatelům vyplývá, že se míra spokojenosti v závislosti na těchto faktorech (věk, pohlaví, vzdělání, ekonomická aktivita a typ bydlení) zásadně nediferencuje.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  19 % velmi 74,3 % spíše spokojen (rok 2016)
Sebehodnocení +2

Spokojenost obyvatel vzrostla.

Hodnocení oponenta +2

Bez připomínek

1.4.4 Je provedena analýza výsledků, a to zejména v případě negativního trendu?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Analýza výsledků je součástí závěrečné zprávy sociologického průzkumu. Důvody nespokojenosti malé části respondentů (pouze 6,7 %) s životem v Kopřivnici byly identifikovány prostřednictvím volné otázky (bez nabízených variant odpovědí). Hlavním důvodem nespokojenosti této skupinky dotázaných s životem ve městě je podle spontánních odpovědí vzhled a údržba města, dále pak špatné chodníky, málo parkovacích míst, špatný stav silnic, sociálně vyloučení obyvatelé – Romové, bezdomovci, drogově závislí apod. – a bezpečnost obyvatel, tj. kriminalita a vandalismus. Z komparace výsledků s průzkumy z předchozích let vyplývá, že se hlavní důvody nespokojenosti s životem v Kopřivnici meziročně nezměnily.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  19 % velmi 74,3 % spíše spokojen (rok 2016)
Sebehodnocení +2

 V rámci průzkumu mají lidé možnost zdůvodnit svoji nespokojenost.

Hodnocení oponenta +2

Bez připomínek

1.4.5 Přijímají se opatření na základě provedení šetření?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Sociologický průzkum je vždy součástí analytické části přípravy popř. aktualizace SPRM. Strategický plán pak ve své návrhové části v jednotlivých opatřeních reaguje na výstupy z tohoto šetření. K průzkumům, které jsou realizovány v meziobdobí (SPRM je vytvořen na 15 let a v polovině času byl aktualizován a průzkumy probíhají každé dva roky) je přihlíženo v rámci přípravy ročního akčního plánu rozvoje města. Důvody nespokojenosti se dlouhodobě opakují a jsou řešeny v rámci přípravy investičních či neinvestičních akcí. Jelikož jde o investičně rozsáhlé a náročné projekty (obnova chodníků, výstavba parkovišť, rekonstrukce komunikací, vzhled města) jsou realizovány v dílčích projektech a není možno uspokojit požadavky všech lokalit a jejich obyvatel najednou. To je pravděpodobně důvodem, proč se zmíněné důvody nespokojenosti v průzkumu objevují opakovaně. Obdobně je tomu i v oblasti kriminality, bezpečnosti a protidrogové prevence. Tato oblast je navíc velmi ovlivněna subjektivním pocitem, který ovšem není podpořen fakty, které vyplývají z policejních statistik.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  19 % velmi 74,3 % spíše spokojen (rok 2016)
Sebehodnocení +2

Problémové oblasti jsou řešeny.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek
- není systematicky definován soubor opatření na základě výstupů z šetření, který by sloužil jako vstup do akčních plánů, rozpočtu apod. - do nichž však město výstupy fakticky zapracovává.

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Sebehodnocení 0

Situace je uspokojivá.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.5.1 Prosazuje obec při umisťování nových staveb požadavek, aby umístění negenerovalo zbytečnou dopravní zátěž okolí a klidových zón obce?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Obec prosazuje při umisťování nových staveb požadavek, aby umístění negenerovalo zbytečnou dopravní zátěž okolí a klidových zón obce. Územní plán důsledně vymezuje funkční plochy pro průmysl, služby, bydlení a zemědělskou výrobu.

V územně analytických podkladech (ÚAP) jsou sledovány jednotlivé funkční plochy, záměry na změny v území, při každé aktualizaci ÚAP je zpracováván rozbor udržitelného rozvoje území a stanovovány problémy k řešení v ÚPD.

Město se snaží o zachování přirozeného oddělení průmyslu a rezidenční zóny města prostřednictvím železniční tratě (postupná změna „starého závodu Tatra„ na komerční zónu, město také vykoupilo bývalé průmyslové objekty Tatry v městském sadu a za budovou MÚ a snaží se je postupně přeměnit na plochy pro rekreaci, oddech a veřejnou infrastrukturu).

Průmyslový park Kopřivnice se nachází na okraji města při komunikaci I/58. Usnesením zastupitelstva je vyloučeno jednání o vstupu takového investora do Parku, který je spediční a skladovací firmou, protože lze očekávat, že by její činnost zvyšovala dopravní zátěž města a jeho okolí.

Město realizuje projekty na podporu rozvoje cyklistiky a to jak pro rekreační účely, tak za účelem dopravy do zaměstnání, za nákupy a službami. 

 • 1.5.A Kompaktnost městské zástavby ?

V rámci stávajícího územního plánu nejsou hodnoty potřebné pro výpočet indikátoru vyčísleny. Město připravuje nový územní plán a v návaznosti na něj budou vstupní údaje výpočtu vyčísleny.

Sebehodnocení 0

Město se rozvíjí v souladu s územním plánem. Snaží se přednostně využívat zastavěné území města a snaží se minimalizovat zábory nezastavěného území okolních ZPF, okolní přírody a krajiny. V oblasti dopravy podporuje rozvoj cyklistiky.

K expanzivnímu vývoji města došlo na počátku tisíciletí a to především výstavbou nové průmyslové zóny, která přivedla do města nové investory, kteří eleminovali výpadek v zaměstnanosti způsobený útlumem činnosti u tradičního zaměstnavatele společnosti Tatra. Na druhou stranu pro výstavbu nových obchodů a služeb (supermarkety a drobní podnikatelé) byly využívány lokality v zastavěném území města (např. brownfield starého závodu Tatry, nebo zmenšení plochy autobusového nádraží).

Hodnocení oponenta 0

Bylo by vhodné doplnit indikátor kompaktnosti městské zástavby. Jinak bez připomínek. Přístup města lze hodnotit pozitivně.

1.5.2 Prosazuje město takovou funkční diferenciaci využití území, aby vyhovovala jak z hledisek fungování města a jeho dopravní obsluhy, ale i zdravého životního prostředí a podmínek života obyvatel i návštěvníků?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Hlavní zásadou urbanistické koncepce města zpracované v územním plánu (pořízeného v létech 2005-2009) při vytváření podmínek pro rozvoj území jsou požadavky na ochranu architektonických, urbanistických a přírodních hodnot území při navázání na dosavadní urbanistický a stavební vývoj jednotlivých katastrálních území. Koncepce rozvoje území vychází z prognózy vývoje bydlení ve střednědobém výhledu (do r. 2020), opírající se o komplexní zhodnocení podmínek řešeného území. Je předpokládána stagnace počtu obyvatel a výstavba cca 50 nových bytů ročně. Asi u 1/5 z uvedeného počtu bytů je možné předpokládat jejich vybudování bez nároků na nové plochy vymezené územním plánem jako návrhové (půdní vestavby, přístavby, změny využití objektů, výstavba v prolukách a na větších zahradách apod.). Uvedená bilance je také výchozím předpokladem pro bilancování potřeby ploch a dimenzování technické infrastruktury.

V roce 2016 zahájilo město přípravu nového územní ho plánu. Jeho zadání je zveřejněno na internetových stránkách města. http://www.koprivnice.cz/urad/uzemni_plany/koprivnice/novy_plan.pdf

V roce 2016 zpracovalo město Územní studii sídelní zeleně. Jejím účelem je evidence, hodnocení a návrh obnovy a tvorby sídelní zeleně s cílem zajistit zlepšení kvality prostředí v sídle a jeho ekologickou stabilitu. Zeleň v sídle je navrhována jako funkčně a prostorově spojitý systém zeleně zastavěného území, vodních prvků a zastavitelných ploch v návaznosti na zeleň v krajině včetně zajištění průchodností území. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=uzemni-studie-koprivnice&up=uzemni-studie-koprivnice-zelen#studie

V roce 2017 je zpracovávaná Územní studie krajiny správního obvodu ORP Kopřivnice. Studie by měla obsahovat stanovení cílové vize krajiny, návrh opatření na ochranu a rozvoj hodnot a potenciálů krajiny, pro optimalizaci hospodaření v krajině, pro zlepšení sídelních propojení a prostupnosti krajiny pro člověka, doporučení opatření ke zlepšení vodního režimu krajiny, ke zvýšení retence v území a ke zlepšení protipovodňové ochrany území, zpřesnění migračně významných území a koridorů, doporučení opatření v souvislosti s adaptací na změnu klimatu a další. V rámci analytické části studie byli vyzváni ke spolupráci také obyvatelé ORP, jako znalci a uživatele krajiny, neboť bylo třeba stanovit a popsat současný stav krajiny, její hodnoty a její slabiny.

 • 1.5.B Urbanistická struktura ?
  21,55 % bytů je v RD, 78,05 % bytů je v BD (dle výsledků SLDB 2011)
 • 1.5.D Dostupnost veřejných parků, prostranství a služeb ?
  85,93 %

Hodnota indikátoru je odvozena od podílu obyvatel městské části Kopřivnice na celkovém počtu obyvatel. Dostupnost veřejné infrastruktury v městské části je lepší, než ve třech místních částech, které mají vesnický charakter území.

Sebehodnocení 0

 Historickým vývojem se Kopřivnice stala sídlištním městem. Individuální bydlení je především ve třech místních částech, které jsou součástí města. V územním plánu je dostatek pozemků pro novou individuální bytovou výstavbu, jsou pro ně zpracovány územní studie. 

V souvislosti s přípravou nového územního plánu bude provedena revize těchto zastavitelných ploch. Záměrem města je zmenšit jejich rozsah.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek. Komplexní přístup města lze hodnotit jednoznačně pozitivně.

1.5.3 Má město jasnou vizi dalšího kvalitativního rozvoje města, obsaženou v ÚPD?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Hlavním cílem  urbanistické koncepce navržené v územním plánu je vytvoření podmínek pro rozvoj správního území:

 • dostatečnou nabídkou ploch pro novou obytnou výstavbu za účelem udržení stabilního počtu obyvatel a zlepšování věkové struktury;
 • nabídkou ploch pro rozvoj veřejné infrastruktury (občanské vybavenosti);
 • nabídkou ploch pro rozvoj výroby a služeb za účelem podpory ekonomiky, vytváření pracovních míst a zabezpečení služeb v území;
 • nabídkou ploch pro rozvoj především každodenní a víkendové rekreace a relaxace;
 • vymezením ploch pro územní systém ekologické stability a krajinnou zeleň.

Platný územní plán vymezuje prověřené plochy pro rozvoj města i s ohledem na jeho dlouhodobý rozvoj. Kvalita tohoto potenciálního rozvoje je podpořena regulativy vyplývajícími z ÚP - stanovení hlavního, přípustného a nepřípustného využití, požadavky na zpracování územních studií autorizovanými osobami.

Územní plán byl pořizován v letech 2005–2009, do roku 2017 byly k němu schváleny 4 změny. Veškerá dokumentace je přístupná na webu http://www.koprivnice.cz/index.php?id=uzemni-plan-koprivnice&up=koprivnice#kop

V roce 2017 bylo zadáno zpracování nového územního plánu. Návrh zadání ÚP Kopřivnice je na webu http://www.koprivnice.cz/urad/uzemni_plany/koprivnice/navrh_zadani_UP_Koprivnice.pdf

 • 1.5.C Nově navrhované zastavitelné plochy ?

V územním plánu z roku 2009 není návrh zastavitelných ploch v území rozdělen na území v zastavěném a mimo zastavěné území. Nově navrhované zastavitelné plochy (v zastavěném i nezastavěném území) činily 179 ha, tj. 6,5 % z celkové výměry území města (2748,7 ha). Zastavěné území města je 916 ha, tj 33,32 % z celkové výměry města. 

Město připravuje nový územní plán, který by měl částečně zmenšit rozsah zastavitelných ploch. Požadovaný indikátor bude vypočten ve vztahu k tomuto novému územnímu plánu.

Sebehodnocení 0

Město má jasnou vizi dalšího kvalitativního rozvoje v ÚPD. Realizace řady dlouhodobě plánovaných opatření je v kompetenci kraje nebo ústředních orgánů státní správy a jimi řízených organizací (MD, ŘSD, SŽDC..) - např. přeložka silnice I/58 - obchvat Vlčovic. Město se svými intervencemi snaží přípravu a realizaci opatření urychlit.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek.

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Sebehodnocení 0

 Město má architekta v zaměstnaneckém poměru, kromě toho byla zřízena komise rady města pro architekturu a urbanismus.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.6.1 Vyhlašuje obec na projekty důležitých veřejných prostorů a staveb urbanistické nebo architektonické soutěže ve spolupráci s ČKA?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město nerealizovalo architektonickou soutěž.

Formou soutěže o návrh a následnou realizaci byly vybrány za účasti a hlasování veřejnosti návrhy dvou dětských hřišť v místních částech – v roce 2011 ve Vlčovicích a v roce 2014 v Lubině.

Formou výstavy a vydáním publikace se studentskými pracemi diplomantů Fakulty architektury VUT Brno podpořilo město veřejnou diskusi o architektuře http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=publikace-shromazduje-vize-architektu-pro-centrum-mesta&clanek=17332 .

Obdobným způsobem podpořilo město konání Letní školy architektury s tématem Kopřivnický brownfield. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=letni-skola-architektury-ma-svou-knizni-verzi&clanek=18897

 • 1.6.A Využívání externí odborné pomoci ?
  Ano, viz komentář v popisu otázek 1.6.1 - 1.6.3
Sebehodnocení 0

 Město nerealizovalo architektonickou soutěž. Podporuje diskusi o architektuře, zřídilo komisi rady města pro architekturu a urbanismus, má vlastního architekta. 

Hodnocení oponenta 0

Podpora kvalitní architektury je zřejmá. Postup města je v principu možný. Je však škoda, že město nevyužívá architektonické soutěže, které by poskytly nejen variantní řešení projektů, ale pomohly by i při hledání nejvhodnějšího architekta - partnera při realizaci projektů města.

1.6.2 Má město smluvně zajištěnou spolupráci se stálým městským architektem?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Architekt města je součástí organizační struktury městského úřadu. Odbor rozvoje města se skládá ze tří oddělení, jedním z nich je oddělení rozvoje území, architekt města. Vedoucím oddělení a zároveň architektem města je ing. arch. Milan Šmíd.

Kromě tohoto oddělení zřídila rada města Komisi pro architekturu a urbanismus. Jejími členy jsou místní architekti a odborní pracovníci v oblasti stavebnictví. Přehled členů a statut komise je uveden na webu měst http://www.koprivnice.cz/index.php?id=komise-rady-mesta-koprivnice#kau Impulsem pro zřízení této komise byla rozsáhlá diskuse o vzhledu města v rámci aktualizace strategického plánu rozvoje města v roce 2014.

 • 1.6.A Využívání externí odborné pomoci ?
  Ano, viz komentář v popisu otázek 1.6.1 - 1.6.3
Sebehodnocení +1

 Architekt je v zaměstnaneckém poměru.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek.

1.6.3 Uplatňuje město důsledně zásadu, že vítěz architektonické soutěže vykonává autorský dozor až do dokončení stavby?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město nerealizovalo architektonickou soutěž. V rámci realizace investičních projektů uplatňuje zásadu, že autor projektu provádí autorský dozor až do dokončení stavby.

 • 1.6.A Využívání externí odborné pomoci ?
  Ano, viz komentář v popisu otázek 1.6.1 - 1.6.3
Sebehodnocení +1

 Autoři projektových dokumentací provádějí autorský dozor v průběhu realizace akcí.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek. Přístup města lze hodnotit jednoznačně pozitivně.

1.6.4 Uplatňuje obec při výběru projektanta a dodavatele pro veřejné stavby v obci kromě kritéria ceny i kriterium kvality výsledku, tedy poměru užitné a výtvarné hodnoty k ceně?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Zákon 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek umožnil, v případě projektových prací přímo stanovil, využívat ve vyšší míře hodnocení zakázek dle ekonomického kritéria a nejen dle nejnižší nabídkové ceny. V rámci hodnocení ekonomických kritérií město kromě ceny posuzuje také například kvalitu projektového týmu nebo zkušenosti zpracovatele.

I v době platnosti předchozího zákona se město snažilo získat kvalitní dodavatele, přestože hodnotilo nejnižší nabídkovou cenu. Kvalita dodavatele byla definována prostřednictvím požadavků na jejich kvalifikaci, kdy byly v zadávacích dokumentacích definovány minimální požadavky na projektový tým či minimální požadavky na referenční zakázky, které museli uchazeči splnit.

 • 1.6.B Projednávání velkých investičních záměrů s veřejností ?
  Ano
Sebehodnocení +1

 Město v rámci výběrových řízení hodnotí ekonomickou výhodnost, stanovuje kvalifikační požadavky na odbornost zpracovatelů dokumentace.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek.

1.6.5 Uplatňuje město metodiku pro řízený proces projednávání velkých záměrů s veřejností?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město zapojuje své obyvatele do procesu přípravy významných investičních záměrů. Prostřednictvím průzkumů jsou zjišťovány jejich názory a požadavky pro řešenou oblast, které jsou zapracovány do zadání pro přípravu studie řešení. Ta je rovněž je veřejně projednána a připomínkována. Následně je zpracována projektová dokumentace, která je před dokončením opět projednána s veřejností.

Více se problematice zapojování veřejnosti věnujeme v otázce 1.3.2.

 • 1.6.B Projednávání velkých investičních záměrů s veřejností ?
  Ano

V roce 2016 byly s veřejnosti projednány 4 projekty (rekonstrukce ul. Štramberská, rek. centra města, příprava komunitního centra a dvě projednání se věnovala parkování na sídlišti Sever), rovněž byly projednány 2 koncepční dokumenty a to Generel cyklistické dopravy a Územní studie sídelní zeleně. 

Sebehodnocení +1

 Obyvatelé města jsou zapojováni do dílčích etap přípravy projektů různými participačními technikami.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek.

1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Sebehodnocení +1

 Na území města se nenachází výrobní areál typu brownfield, postupně jsou obnovovány nevyužívané objekty, město investovalo do demolice nevyužívaných objektů a sanace ekologických zátěží a území bylo přeměněno na veřejnou zeleň.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.7.1 Došlo k regeneraci a znovu využití existujících brownfields v zastavěném území města?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Na území města se k roku 2017 nenacházejí areály typu brownfields, které vzniky zánikem či útlumem průmyslové výroby či služeb. Menší nevyužívané či omezeně uživané plochy jsou ve většině případů v areálu Tatry Trucks, a.s., která se však snaží pro ně najít nové užití a část jich nabízí k prodeji či pronájmu, některé se snaží využít pro vlastní projekty. Takovýmto projektem je např. příprava projektu nového muzea Tatry, které by mělo vzniknou v jedné z opuštěných výrobních hal. Projekt, který je připravován ve spolupráci s Moravskoslezským krajem získal v roce 2017 dotaci na realizaci z Integrovaného regionálního operačního programu a bude realizován v létech 2018-2019.

Nevyužívané objekty a prostory, které jsou v majetku města se město snaží nabídnout k dalšímu využití formou prodeje či pronájmu. Nabídka takovýchto nemovitostí je uvedena na webu města http://www.koprivnice.cz/index.php?id=prodej-pronajem-nemovitosti-koprivnice , je zveřejněna i na úřední desce a je inzerována prostřednictvím místních novin a kabelové televize.

Město se snaží svými projekty přispět k regeneraci brownfields, zejména za účelem zkvalitnění veřejného prostranství a vytvoření nové technické infrastruktury. V roce 2009 vykoupilo od společnosti Tatra pozemky a budovy v centrální zóně města za účelem revitalizace městského parku Sadu dr. E. Beneše. Následně dílčími projekty realizuje svůj záměr oživení této lokality. V roce 2012 byla část parku obnovena v rámci projektu podpořeného z ROP. Bylo odstraněno nevzhledné a nefunkční oplocení, vybudován přístupový chodník a rekonstruovány veřejné toalety a částečně obnovena zeleně. V roce 2014 byly zdemolovány bývalé dílny a sklady, které sloužily původnímu (v té době již neexistujícímu) technickému muzeu. Zároveň na základě podnětu Komise pro architekturu a urbanismus byl zachován objekt původních garáží, který patřil k přilehlé historické Šustalově vile. Tento objekt byl následně pronajat NNO Purpura, z.s. k rozvoji jejich aktivit. V létech 2017-18 bude realizována rekonstrukce druhého historické dlouho nevyužívané vily v parku. Vzniknou zde společenské prostory, které budou využívány jako obřadní síň a také prostory pro restauraci či kavárnu.

V roce 2014 vykoupilo město od Tatry objekt bývalého opuštěného zdravotního střediska, které zdemolovalo a připravilo území pro zajištění nových parkovacích ploch v centrální zóně města.

V roce 2014 prodalo město manželům Machů nevyužívaný objekt bývalého loutkového divadla, kteří citlivou rekonstrukcí tento historický objekt zachránili a rozšířili nabídku ubytovacích, stravovacích a kulturních kapacit ve městě. http://vilamachu.cz/

V létech 2013-2014 byl v Kopřivnici realizován projekt Modernizace centrálního zásobování teplem, v rámci kterého bylo původní nadzemní vedení tepla nahrazeno a uloženo do země. V souvislosti s tímto projektem zůstalo městu v různých částech 19 objektů výměníkových stanic, které tímto projektem ztratily svůj původní účel. Město se snaží tyto projekty postupně upravovat a následně prodávat, pronajímat či využít pro své vlastní účely. K květnu 2017 byly 2 stanice upraveny a pronajaty k parkování vozidel, 3 objekty byly pronajaty podnikatelským subjektům jako skladovací prostory, 4 objekty byly prodány za účelem vzniku podnikatelských provozoven. U deseti objektů se buď dořešují majetkoprávní vztahy nebo jsou využívány městem a jeho příspěvkovými organizacemi pro vlastní projekty.

 • 1.7.A Přehled „brownfields“ ?
  Rozvojové plochy typu brownfields ve městě nejsou, jen několik volných objektů (viz popis odpovědi 1.7.1)
 • 1.7.B Plocha „brownfields“ na území města ?

 poměrově není ukazatel sledován; ve městě není nevyužívaný průmyslový areál, existuje několik volných objektů, pro které se aktivně hledá užití.

Sebehodnocení +1

 Nemovitosti, které byly v minulosti označovány za brownfield, jsou postupně obnovovány, popř. dochází k jejich demolici a novému využití území.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek. Přístup města lze hodnotit pozitivně.

1.7.2 Udržuje si obec průběžně aktuální přehled o nevyužitých nebo nevhodně využitých objektech a plochách v současném zastavěném území města, vhodných pro nová využití („brownfields“), které je možné využít pro potřeby obce nebo nabízet investorům a developerům místo výstavby „na zelené louce“?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Nebytové prostory a pozemky, které jsou v majetku města, jsou evidovány a spravovány odborem majetku města. Ten zajišťuje prodej či pronájem nevyužitých nemovitostí. V roce 2014 se městu podařilo prodat nevyužívaný objekt bývalého loutkového divadla,který byl soukromým investorem rekonstruován, v roce 2017 byl schválen prodej nevyužívaného objektu v centrální zóně města soukromému investorovi. Za poslední větší brownfield, který je v majetku města lze považovat objekt bývalé školy ZŠ Náměstí, který je více než deset let opuštěn a město pro něj hledá vhodné využití. Je nabízen prostřednictvím regionální databáze investičních příležitostí http://invest-msr.com/cz/?district=novy_jicin&area=&type_locality=&ownership=&former_usage=&option=com_investor&ref=type02&Itemid=133, kterou spravuje Agentura pro regionální rozvoj. Zároveň město samo hledá vhodné využití pro tento objektu v roce 2017 zadalo posouzení vhodnosti objektu pro přemístění městské knihovny. Posudek není zatím dokončen.

Město realizovalo několik projektů, díky kterým došlo k obnově území, které bylo v minulosti využíváno společností Tatra (viz otázka 1.7.1). Díky zlepšení ekonomické situace v tomto výrobním podniku rovněž dochází k oživení výrobních prostor v jeho výrobním areálu. Na území města se nenachází žádný opuštěný výrobní areál či rozsáhlejší území zasažené průmyslovou výrobou, které by bylo možno investorům nabídnout místo volných pozemků v Průmyslovém parku Kopřivnice.

 • 1.7.C Využití „brownfields“ ?
  Rozvojové plochy typu brownfields ve městě nejsou, jen několik volných objektů
Sebehodnocení +1

 Byla realizována řada projektů, díky kterým došlo k využití dříve opuštěných objektů.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek.

1.7.3 Nabízí obec investorům ochotným využít „brownfields“ pomoc s překonáním administrativních a majetkoprávních obtíží s tím spojených a odstraněním starých ekologických zátěží či zlepšení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město nemá vytvořen systém podpory investorů, kteří by potřebovali pomoc při realizaci projektu s využitím brownfields, protože na území města nejsou takové lokality, které by tuto podporu vyžadovaly.

Staré ekologické zátěže na území města byly v roce 2011 lokalizovány, byly provedeny jejich průzkumy a stanovena rizikovost lokality. Jedna lokalita byla následně sanována. Šlo o lokalitu bývalé skládky kalů, u které byla odhalena kontaminace zeminy neutralizačními kaly a znečištění uhlovodíky C10-C40 , polycyklickými aromatickými uhlovodíky a těžkými kovy, které přesahovalo akceptovatelnou míru rizik. Sanace byla provedena metodou enkapsulace, území skládky je možno dále užívat pouze jako plochu veřejné zeleně (více o projektu  http://www.koprivnice.cz/index.php?id=projekt-odstraneni-starych-ekologickych-zatezi-koprivnice)

Sebehodnocení 0

 Ve městě není nutno řešit problém brownfields a není v této souvislosti vytvořen žádný podpůrný program pro investory.

Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek.

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Sebehodnocení +1

 Je zajišťována řádná správa a údržba objektů občanské vybavenosti, bytového fondu, veřejných prostranství a technické infrastruktury.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.8.1 Provádí obec regeneraci domů a bytů ve vlastnictví města, městské občanské vybavenosti, panelových sídlišť apod.?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město vlastní bytový fond čítající 790 bytů + 122 bytů zvláštního určení (malometrážní byty pro seniory). Bytové domy prošly v nedávné minulosti revitalizací, byly zatepleny, vyměněny výtahy, obnoveny technologické rozvody apod. Dílčími projekty je rovněž prováděna regenerace veřejných prostranství na sídlištích, vznikají nová hřiště, sportoviště, upravují se parkovací plochy, jsou obnovována chodníková tělesa, odborná péče je věnována také veřejné zeleni. Hospodaření s bytovým fondem probíhá v souladu se schválenými pravidly pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Kopřivnice. Pravidla jsou zveřejněna na http://www.koprivnice.cz/urad/predpisy/pravidla/pravidla_byty_2014.pdf. Ve městě funguje systém vícestupňového bydlení zahrnující noclehárnu, azylový dům, ubytovnu a standardní nájemní byty.

V létech 2009 – 2015 byl realizován Integrovaný plán rozvoje města – obytná zóna Jih, který byl zaměřen na obnovu bytového fondu a revitalizaci veřejných prostranství sídliště Jih. V rámci tohoto projektu byly bytové domy ve vlastnictví města kompletně zatepleny, byly sanovány sklepní prostory, vyměněny výtahy, obnoveny rozvody elektřiny, vody, plynu i VZT. Tímto projektem došlo k regeneraci 400 bytů v majetku města. Byly rovněž podpořeny projekty dvou bytových družstev, které se týkaly zateplení obvodových plášťů. V rámci IPRM bylo revitalizováno veřejné prostranství na sídlišti o výměře 48.190 m2. Byla obnovena a vybudovaná nová dětská hřiště a sportoviště, revitalizovaná zeleň, byla obnovena a doplněna chodníková tělesa. Dílčí etapa tohoto projektu se v roce 2014 dočkala ocenění v rámci soutěže Stavba roku MSK získalo Cenu za kultivaci veřejného prostoru
http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=koprivnicky-projekt-uspel-v-soutezi-stavba-roku&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1170.

Také další bytové domy, které město vlastní na území města jsou postupně rekonstruovány. Tato obnova je financována jak z výnosů z pronájmu bytů, tak z dotačních programů – např. Zelená úsporám nebo Integrovaný regionální operační program.

Město rovněž realizuje dlouhodobý projekt Regenerace sídliště Sever, v rámci kterého v dílčích etapách obnovuje veřejné prostranství v sídlištním prostranství. Jsou budována a obnovována dětská hřiště a sportoviště, upravovány chodníky, obnovována veřejná zeleň, budovaná a rekonstruovaná parkoviště.

V roce 2013 byl realizován projekt Regenerace zeleně na sídlišti Korej, který byl podpořen dotací z OPŽP. V rámci této akce bylo odstraněno 197 ks stromů, 32 ks keřů a 595 m? keřů. Vysazeno bylo 202 ks stromů, 1246 ks keřů, 1959 ks trvalek a 8 817 ks cibulovin. Regenerace travnatých ploch – 2876 m?.

Další projekty obnovy veřejného prostranství jsou realizovány v rámci projektů Bezbariérové město nebo v rámci výstavby cyklostezek a cyklotras.

Regenerace objektů občanské vybavenosti probíhá v souladu se strategickým plánem. O významných realizovaných projektech město informuje prostřednictvím svých webových stránek www.koprivnice.cz v sekci Radnice / Projekty http://www.koprivnice.cz/index.php?id=projekty-mesta-koprivnice

 • 1.8.A Péče o bytový fond a objekty občanské vybavenosti v majetku města ?
  k 30.5.2017 - 79% bytů v zateplených BD

 Regenerace objektů občanské vybavenosti a bytů probíhá v dílčích etapách, proto je složité určit tento ukazatel. Pro jeho výpočet proto vycházíme z toho, že finančně nejobjemnější investící do rekonstrukce objektů je jejich zateplení. Město má ve vlastnictví 912 bytů, z toho v nezateplených objektech je 195 bytů. Pro rok 2018 má město schválenou dotaci na zateplení BD s 95 byty.

Sebehodnocení +1

 Obec realizovala a připravuje projekty směřující k humanizaci sídlišť.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek.

1.8.2 Provádí obec systematickou obnovu technického vybavení města a inž. sítí?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Obnova technického vybavení města je realizována v souladu se schváleným strategickým plánem a dílčími koncepcemi. Jednotlivé investiční akce jsou připravované na základě posouzení technického stavu majetku a finančních možnostech města.

V souladu s Analýzou bezbariérovosti realizovanou v roce 2008 jsou postupně obnovována a doplňována chodníková tělesa a vstupy do veřejných objektů. V létech 2017 – 2018 bude provedena nová analýza bezbariérovosti k posouzení a vyhodnocení aktuálního stavu. Rozvoj cyklostezek a cyklotras je realizován na základě Vyhledávací studie cyklistických stezek a tras na území města Kopřivnice zpracované v roce 2008. Na tuto studii v roce 2017 navázal Generel cyklistické dopravy města Kopřivnice. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=cyklogenerel-koprivnice.

V rámci přípravy a realizace projektů zaměřených na rekonstrukci a doplnění liniových staveb dochází zároveň k obnově dalších inženýrských sítí, jako jsou rozvody vody, elektřiny, plynu či rekonstrukce veřejného osvětlení.

V létech 2011 - 2012 byl realizován investičně náročný projekt Odkanalizování místní části Lubina, v rámci kterého byla vybudována nová kanalizační síť, která je napojena na městskou ČOV. Od roku 2016 probíhá projektová příprava odkanalizování dalších dvou místních části Mniší a Vlčovice. V případě, že město bude úspěšné s žádostí o dotaci z OPŽP bude projekt realizován v létech 2019 – 2020.

V létech 2013 - 2014 byl realizován projekt Modernizace CZT Kopřivnice, jehož hlavním cílem bylo zvýšit energetickou účinnost celého systému, snížit ztráty v rozvodech tepla a teplé vody, stabilizovat cenu tepla a snížit emisní zátěž regionu. Modernizace spočívala v rekonstrukci a modernizaci stávajících rozvodů tepla a teplé vody, zrušení nadzemních vedení a uložení rozvodů do země, zrušení okrskových výměníkových stanic tepla a vybudování objektových předávacích stanic a zavedení měřící a regulační techniky. Nositelem projektu byla společnost Teplo Kopřivnice, s.r.o., ve které má město majetkovou účast.

 • 1.8.B Péče o komunikace a inženýrské sítě v majetku města ?

 Město zavádí nový GIS a připravuje se na sledování tohoto indikátoru.

Sebehodnocení +1

 Obnova a rozvoj infrastruktury je realizována v souladu se strategickými dokumenty města. 

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek.

1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Sebehodnocení +1

 Jsou připravována opaptření ke snížení očekávaných dopadů souvisejících s klimatickou změnou.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.9.1 Má obec/město zpracován Plán protipovodňových opatření?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V roce 2015 byl zpracován Digitální povodňový plán ORP Kopřivnice. Je zveřejněn prostřednictvím Povodňového informačního  systému POVIS.cz a na Povodňovém portálu HZS MSK http://dpporp.hzsmsk.cz/dpp/orpkoprivnice/ 

V roce 2017 získalo město dotaci na zpracování Digitálního povodňového plánu Kopřivnice. Ten bude zpracován do konce roku 2017.

Návrh protipovodňových opatření je součástí Adaptační strategie města na změnu klimatu, která byla zpracována v létech 2016-2017. Zároveň se připravuje územní studie krajiny ORP, která bude problematiku protipovodňových opatření rovněž řešit.

 • 1.9.A Opatření proti povodním ?
  Ano

 Opatření proti povodním jsou identifikována a postupně realizována - např. obnova mostů za účelem zlepšení průtoku, rekonstrukce dešťové kanalizace a kanalizačních vpůstí apod.

Sebehodnocení 0

Stav je uspokojující.

Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek.

1.9.2 Má obec/město zpracován Plán opatření proti suchu, resp. krizového hospodaření s vodou?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V létech 2016-2017 zpracovalo město ve spolupráci s relevantními partnery za metodického vedení konzultantů z CI2, o.p.s. Adaptační strategii na změnu klimatu. Tato strategie bude předložena ke schválení zastupitelstvu města v červnu 2017 a následně budou realizovaná opatření, která řeší nejen problematiku hospodaření s vodou, ale také další přírodní jevy, ke kterým dochází v důsledku klimatických změn. Po projednání dokumentu zastupitelstvem města bude zveřejněn na webu města v sekci Radnice / Dokumenty

 • 1.9.B Opatření pro zvýšení akumulace vod v prostředí a ke zpomalení odtoku ?
  Ano

 Usnesením č. 2080 schválila rada města dne 23.5.2017 Zásady a limity pro budování nových a rekonstrukci stávajících parkovišť – zeleň. Jejich cílem je zlepšit retenční schopnost území, ve kterých jsou budována či rekonstruována parkoviště.

Sebehodnocení 0

Město začalo realizovat přípravné kroky na klimatické změny.

Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek.

2 Životní prostředí

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ano

.Je určitá nevyváženost odpovědí na jednotlivé otázky - někde jsou odpovědi velmi podrobné, někde stručné. 

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ne

Audit přes opakované urgence nedává  adekvátní odpověď na návodnou otázku 2.1.8: K jaké změně došlo v procentech plochy zastavěného území města, odkud je odváděna dešťová voda do oddílné kanalizace, zasakuje do země nebo je odváděna do toků (neodtéká jednotnou kanalizací na ČOV)? Zdůvodnění, že "údaje nejsou dosud zjištěny , nelze hodnotit" je překvapivé, když na odpověď mělo město několik měsíců času a navíce v odpovědi na další návodnou otázku zdůrazňuje, že mají vypracovánu adaptační strategii na změnu klimatu a taktéž studii využití dešťových vod. K nim by v rámci analýzy měli mít i adekvátní údaje o děšťových vodách na území města.

 

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ne

 Využívá všechny hlavní/povinné indikátory, z doplňkových/doporučených indikátorů nevyužívá indikátor 2.1.C : Nakládání s dešťovými vodami se zdůvodněním, že "údaje nejsou dosud zjištěny,, nelze hodnotit". Indikátor byl důležitý pro zodpovězení návodné otázky 2.1.8, která proto nebyla ani adekvátně zodpovězena.

Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky

VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky

Město je obklopeno několika typy vysoce hodnotné  chráněné přírody –CHKO Beskydy, CHKO Poodří, EVL Štramberk, EVL Červený kámen, PP Vítkův kámen.

Vybudovaná infrastruktura cyklodopravy.

Dostatečná kapacita ČOV.

Rozvoj veřejné dopravy

Zvýšený podíl vytříděného odpadu.

Pokles počtu nelegálních skládek

VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky

Dopady dopravy (včetně nákladní) vedené městem

Znečištění z lokálních topenišť v místních částech.

Nevyužití obnovitelných zdrojů energie

Nízká ekologická stabilita území města

Nedostatečná protipovodňová prevence na některých tocích ( např. Lubině)

Nedostatečné čištění odpadových vod v okrajových městských částech.

Staré ekologické zátěže

Klesající plochy zeleně

Nedostatečná evidence dešťových vod a podcenění hospodaření s nimi

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti

Využití přírodního potenciálu, využití ZCHÚ jako rezervoáru biodiverzity a přírodních procesů.

Výsadba zeleně včetně izolační

Elektromobilita ve městě automobilů

Obnovitelné zdroje energie

Vybudování obchvatu/ů

Využití dotačních titulů k ochraně životního prostředí města a jeho okolí.

Redukce zastavitelného území v připravovaném územním plánu

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby

Zvýšený tlak na zástavbu s rostoucí výrobou a stěhováním pracovní síly do města.

Nedostatečná prevence a reakce na důsledky klimatické změny – sucha, vedra, záplavy.

Vzrůstající doprava a stoupající emise z motorových vozidel.

Pokračující neřešení dálkových přenosů znečištění z Ostravska a Polska a následné problémy s překračováním imisních limitů některých znečišťujících látek

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele

V oblasti vodního hospodářství bude potřebné zaměřit více pozornost na úspory pitné vody, více je jak propagovat, tak jít příkladem v budovách ve vlastnictví města ( a ve všech zavést řádnou evidenci spotřeby i v návaznosti na energetický management města). Dále se v průběhu auditu ukázalo, že město nemá údaje o dešťových vodách, , bude proto nutné zaměřit se jak na zjištění skutečného stavu odvádění dešťových vod, tak i na lepší hospdaření s nimi. Tomu by napomohla realizace opatření k adaptacím na změnu klimatu, které jsou zatím v návrhové a schvalovací fázi.  Bylo by potřebné rozšíření a dopracování zatím teoretické  studii využití dešťových vod a hlavně následná realizace navržených opatření. Pro čistotu vod bude důležité přivést na centrální ČOV odpadové vody i z některých okrajových místních částí  města, které je už plánováno. Pomohli by též osvětové akce jak k ochraně čistoty vod, tak k úsporám pitné vody.

Vzhledem k tomu, že se jedná o málo stabilní území z hlediska ekologická stability , bude potřebné se snažit  ekologickou stabilitu území města zvyšovat. K tomu se nabízí několik opatření: jednak podpora vzniku a managementu chráněných území, dále výsadby lesů a zeleně, revitalizace a zatravňování půd nižší bonity a hlavně redukce nadměrných záborů území na výstavbu v připravovaném územním plánu a naopak realizace jednotlivých biocenter a biokoridorů územního systému ekologické stability i za cenu postupného odkupu nejcennějších prvků systému od soukromníků. Integrovaného přístupu k této problematice by mělo být dosaženo připravovanou územní studií krajiny a adaptační strategií.

V podoblasti kvality a ochrany půdy bude potřebné přehodnotit záměry připravovaného nového územního plánu a zredukovat zábory zemědělského půdního fondu, zvláště I. a II. třídy bonity. Město by též mělo působit na místní zemědělce ve směru k udržitelnějšímu zemědělství, obhospodařování půdy - zvláště formou certifikovaného ekologického zemědělství. Lesy ve vlastnictví města jsou již certifikovány dle systému PEFC, z hlediska udržitelného lesního hospodářství by bylo dobré zvážit náročnější, ale i účinnější certifikaci dle systému FSC. Město zatím nemá větší problémy s erozí, vzhledem k důsledkům postupujících klimatických změn bude potřebné chránit i pozemky s menší svažitostí než tomu bylo doposud, proto lze doporučit naplánování protierozních opatření v rámci schvalované adaptační strategie i plánované územní studie krajiny. 

V ochraně kvality ovzduší výsledky neodpovídají vynaloženému úsilí vzhledem k tomu, že velká část znečištění pochází z ostravské aglomerace či dokonce z Polska, což opatření na úrovni města příliš neovlivní. V mezích možností město činí opatření k snížení znečištění. Větší důraz by byl potřebný u opatření v dopravě, která nejsou podrobněji zmiňována, např. nepolevovat ve snahách o vybudování obchvatu/ů, průjezd i nákladních aut středem města má značně negativní vliv na kvalitu ovzduší a nejen tu ( např. dochází ke zvýšení i hlukové hladiny). Dále namísto úbytku zeleně by bylo potřebné její plochy rozšiřovat. Zatím se nepodařily záměry s využíváním obnovitelných zdrojů energie, avšak to je cesta k podstatné redukci znečištění. Kotlíkové dotace jsou jen přechodným, méně účinným  řešením oproti zásadnímu přechodu na bezemisní zdroje.

 

     

 

 Hodnotící výrok
Uspokojivý stav tématu vůči UR – s podmínkami

1. Vzhledem k nedostatku údajů k problematice dešťových vod na území města a vzhledem k růstu důležitosti tohoto aspektu při nastávajících klimatických změnách je potřebné získat dostatečně přesné údaje o dešťových vodách a naplánovat hospodaření s nimi ať již v rámci přijímané strategie adaptací na klimatické změny, či zvlášť. 

2. Území města vykazuje relativně malou ekologickou stabilitu, které nesvědčí další větší  zábory půdy na výstavbu. Proto by bylo potřebné podstatně  redukovat další zábory půd a naplánovat dostatečné plochy zeleně,  a další opatření k zvýšení ekologické stability  ať již při dokončování nového  územního plánu města, či při vypracování  územní studie krajiny v celé ORP a s respektováním opatření na adaptace na změny klimatu. Bude potřebné postupně realizovat jednotlivé prvky soustavy územního systému ekologické stability (ÚSES).


Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Sebehodnocení +1

1. Kvalita vod a šetření vodou

Město učinilo v objektech ve svém vlastnictví v nedávné době určitá opatření ke snížení spotřeby především pitné vody. Jak se tato opatření projevují, však není vzhledem k neexistenci kvalitního systému dostatečně sledováno, proto je obtížné i průběžné vyhodnocování. Podobně není činěno žádné soustavné vzdělávání veřejnosti k úsporám vody. Hodně odlišný je stav vypouštění nepřečištěných odpadních vod. Dosud je na koncovou ČOV v Kopřivnici napojeno přes 90% obyvatel města, podobný je stav u právnických osob.

Město má zpracován a postupně zavádí do praxe Energetický management dle ISO 50001, jehož pravidla řeší i problematiku úspor vody v objektech města. Je tedy otázkou času, kdy se problematika šetření vody dostane ke komplexnějšímu řešení. Zvýšení kvality povrchových a podzemních vod se předpokládá také odkanalizováním zbývajících dvou místních částí Kopřivnice v rámci projektu Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší, který je ve stadiu přípravy na územní řízení.

2. Efektivnější využívání vody

Efektivnější využívání dešťové vody je dnes záležitostí spíše jednotlivců a nových stavebníků rodinných domů, kteří to musí povinně zajistit.

Komplexní řešení této problematiky by měla přinést Adaptační strategie města Kopřivnice na změnu klimatu, která je nyní projednávána v orgánech města. Město samotné má vlastní studii využití dešťových vod, která však dosud nebyla dále rozpracována. Změnou k lepšímu jsou zcela jistě i zásady pro budování nových a rekonstrukci stávajících parkovišť v souvislosti se změnou klimatu, které schválila rada města v 5/2017.

Hodnocení oponenta 0

2.1: Jako klad lze vyzdvihnout přípravu a  projednávání adaptační strategie města na změnu klimatu, taktéž i zásady pro budování a rekonstrukci parkovišť a ustavení energetického managementu města, který sleduje i spotřebu vody v nejdůležitějších budovách ve vlastnictví města.. Velkým  nedostatkem je neexistence kvalitního sledování spotřeby vody. Studii využití dešťových vod by bylo potřebné rozpracovat do konkrétních aktivit. Došlo k podstatnějšímu snížení  objemu znečištění na výpusti modernizované dostatečně kapacitní ČOV, bude však potřebné dokončit kanalizace v některých místních částech, aby nedocházelo odvodu byť části odpadních vod do povrchových nebo podzemních vod. 

 

 

 

 

 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
2.1.1 K jaké meziroční změně měrné spotřeby vody (m3/obyvatele)* v obci došlo ve srovnání s předchozím kalendářním rokem?

*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat).
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Údaje jsou běžně získávány od SmVaK jednou za dva roky jako podklad pro výpočet ekologické stopy města. Spotřeba vody výrazně klesla v roce 2012, od té doby je přibližně stejná s malými výkyvy nahoru či dolu (výjimkou je rok 2014 s výrazným poklesem množství spotřebované pitné vody.

 • 2.1.A Celková spotřeba pitné vody v domácnostech ?

rok 2010: 33,96 m3/os/r, 93,04 l/os/den

rok 2011: 33,83 m3/os/r, 92,68l/os/den

rok 2012: 32,60 m3/os*r, 89,31 l/so*den

rok 2013: 32,33 3/os*r, 88,59 l/os*den

rok 2014: 31,83m3/os*r, 87,22l/os*den

rok 2015: 32,34 m3/os*r, 88,61l/os*den

rok 2016. 32,724 m3/os*r, 89,65l/os*den

Sebehodnocení +1

Množství spotřebované pitné vody má stále klesající tendenci. Data jsou od vodárenské společnosti zjišťována většinou jednou za 2 roky. Jejich správnost nelze ověřit.

Hodnocení oponenta +1

Spotřeba vody má  za posledních několik let vskutku klesající tendenci, v posledním měřeném roce 2016 došlo sice k malému zvýšení, ale dlouhodobý ttrend snižování by to nemělo ohrozit.

2.1.2 K jaké meziroční změně spotřeby vody došlo v budovách  ve správě obce?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Energetik města sleduje spotřebu vody u většiny budov v majetku města. Údaj o počtu uživatelů budovy je však známý až za celý rok zpětně (výjimkou jsou budovy škol a školek v majetku města). Řešením je software na sledování spotřeb energií a vody, kde by mohly být zadány i údaje o počtu uživatelů budovy a automatický přepočet. Pořízení tohoto sw je již několik let v jednání, zatím bezúspěšně.

Tabulka spotřeby vody na budovách v majetku města je doplněna na závěr tohoto dokumentu, ročenka za rok 2016 jako zdroj počtu osob v budově není v tuto chvíli ještě k dispozici.

Spotřeba vody v budově MÚ Kopřivnice za období 2015 a 2016:

2015 = 2497 m3 ..... 270 osob ........ 9,24 m3/osobu

2016 =2363 m3 ...... 285 osob ........ 8,29 m3/osobu

Měrná spotřeba vody na uživatele klesla za poslední dva roky o 10,3 %. V průběhu sledovaného období nebyla prováděna žádná úsporná opatření, neprobíhala ani osvěta. Spotřeba vody v budově MÚ je ovlivňována spíše úklidem v budově než počtem uživatelů (většinou mají nízkou spotřebu vody, pokud to paušalizujeme, pouze splachují a myjí si ruce). Spotřeba vody při úklidu je ovlivňována např. probíhajícími stavebními rekonstrukcemi, používáním úklidového stroje, apod.

 

Město nesleduje změny spotřeby za soubor všech budov v majetku.

Hodnocení oponenta 0

2.1.2: Město nesleduje změny spotřeby za soubor  všech budov v majetku města, na druhé straně má údaje z většiny budov, neboť  tyto údaje sleduje energetik v rámci energetického managementu. Spotřeba ve sledovaných budovách za r.ů 2015 a 2016 vskutku podstatně klesla. Kladem je projekt  dešťové nádrže, bude nutné pokračovat v realizaci takových zařízení. Do budoucna by bylo potřebné sledování spotřeby všech budov a hlavně postupná instalace úsporných zařízení, aby město šlo příkladem obyvatelům. 

2.1.3 Jaké jsou korelace meziroční změny měrné spotřeby vody a změny ceny pitné vody a/nebo změny objemu ročních srážek? Jaké je srovnání meziroční změny s průměrem ČR a vybranými městy ČR – benchmarking?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Cena vody v Kopřivnici vzrostla meziročně o 2,17  %. Obdobný pravidelný  meziroční nárůst ceny je patrný na území města již mnoho let nazpět. Tomu odpovídá i stálý pokles spotřeby vody vody viz indikátor 2.1.A. Pitnou vodu dodává do Kopřivnice společnost Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s., město tedy nemá na cenu a spotřebu vody občany žádný vliv.

Doplňující údaje k návodné otázce č. 2.1.3.

Objekt

Spotřeba pitné vody 2015

Spotřeba pitné vody 2016

Poznámka

 

m3

osoby

m3/osobu

m3

 

DDM Kopřivnice

745

 

 

250

únik vody v 2015 - opraveno

JHSDK

171

 

 

neposkytl údaje, nebyl přístup v zimě k měřidlu

 

Kulturní dům

1223

 

 

1195

 

DDM Kletné

591

 

 

655

 

Klub Kamarád

111

 

 

132

 

MŠ Česká

434

84,95

5,11

469

 

MŠ Francouzská

512

121,4

4,22

550,98

 

MŠ I. Šustaly

604

88,12

6,85

608,88

 

MŠ Mniší

175

50,35

3,48

127,67

 

MŠ Zd. Buriana

623

85,05

7,33

777,87

 

Tenisová hala

255

 

 

neposkytl údaje

 

ZŠ a MŠ 17. listopadu

2825

453

6,24

2481

 

ZŠ Alšova

1339

418

3,20

1416

 

ZŠ Emila Zátopka

3043

515

5,91

2934

 

ZŠ Lubina

492

108

4,56

473

 

ZŠ Milady Horákové

2160

434

4,98

1596

únik vody v 2015 - opraveno

ZŠ Mniší

199

82

2,43

174

 

MŠ Krátká

624

119,25

5,23

neposkytl údaje

 

MŠ Lubina

213

50,28

4,24

213,2

 

MŠ Pionýrská

757

86,13

8,79

522,99

 

MŠ Záhumenní

601

88,22

6,81

499

 

MÚ Kopřivnice

2497

 

 

2363

 

Suma

20194

 

 

17438,59

 

Sebehodnocení 0

Výroba a rozvod vody je z minulosti nadimenzována na určitá množství a průtoky, kdy snížení spotřeby pod určitou mez může přinést technické a možná I hygienické problémy v dodávce vody. Cena vody jje asi dána do velké miry nezbytnou údržbou a obnovou vodárenské infrastruktury. Hodně se také řeší negatívní dopad zahraničního vlastnictví vodárenských společností (SmVaK). Vodárny musí svým vlastníkům generovat zisky a dividendy. Cenu asi rovněž ovlivňuje I to, že byly suché roky.

Hodnocení oponenta 0

Korelace mezi cenou vody a snižováním potřeby  byla městem nalezena.  Chybí srovnání meziroční změny spotřeby s průměrem v ČR a vybranými městy v ČR ( dá se všeobecně říci, že je blízko průměru za celou ČR), taktéž chybí odpověď na návodnou otázku, jaké jsou korelace meziroční změny měrné spotřeby vody a/nebo změny objemu ročních srážek.

2.1.4 Vyjmenujte nejvýznamnější úsporná opatření dokončená v předchozím období mezi audity.
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ke snížení spotřeby vody na veřejných budovách došlo realizací projektu EPC, kdy součástí byla i opatření k úsporám vody na 8 budovách (perlátory na výusti vodovodních baterií, WC stopy, úsporné sprchy). Projekt byl postupně realizován v 2. polovině 2014. Sběr údajů o spotřebě vody na veškerých budovách v majetku města však není zorganizován. Část budov, kde došlo k realizaci úsporných opatření, se sleduje.

Je vypracována studie s využitím dešťové vody, zatím nerealizováno.

K další úspoře vody může vést zatím hrubě zpracovaný projekt nádrže na jímání dešťové vody pro její následné využívání ke splachování WC a úklid. Jednalo by se o instalaci nádrže, její propojení na samostatný okruh splachování a vybudování cca 2 bateriových výpustí pro uklízečky.

V Environmentální analýze provozu MÚ Kopřivnice (Síť ekologických poraden STEP 2016) jsou rovněž navržena opatření ke zlepšení kvality úklidu (např. ekologický úklid). Snahou města je jejich postupné zavedení do praxe

 • 2.1.A Celková spotřeba pitné vody v domácnostech ?

Město neprovádí v současnosti další úsporná opatření ke snížení spotřeby vody.

Hodnocení oponenta 0

2.1.4: Město zatím neorganizovalo sběr údajů o spotřebě vody na všech budovách v majetku města, avšak sleduje budovy, na kterých došlo k úsprám v rámci projektu EPC . Údaje o spotřebě vody je nutné doplnit . Chybí známka sebehodnocení. Kladem je environmentální analýza provozu MÚ Kopřivnice a návrh projektu  dešťové nádrže a využívání dešťových vod  na splachování a úklid.

2.1.5 Jsou v budovách ve správě obce informace o způsobu šetření vodou (osvěta – např. cedulky k waterstopům, apod.)? Proběhla v obci osvětová kampaň zaměřená na šetření pitnou vodou?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V budovách v majetku či správě obce neprobíhá  žádná osvěta k šetřená vodou. Osvěta neprobíhá ani v oblasti úspor energií, byť je to obsaženo v energetických cílech a v energetické politice města a v pravidlech energetického managementu Kopřivnice dle ISO 50001. Tyto pravidla řeší mimo energie i vodu.

Sebehodnocení -2

Město zatím nemá žádný způsob jak provádět pravidelně osvětu v budovách v majetku města, které provozují jiné subjekty, či organizace města.

Hodnocení oponenta -2

Vzhledem ke všem aktivitám popsaným výše je překvapivé, že v budovách ve správě obce nejsou informace k šetření vodou.   Město má samozřejmě možnost  působení na šetření vodou, ne že nemá možnost – např. v závorce návodné otázky uvedené cedulky k waterstopům apod. Navíce v odpovědi na otázku 2.1.4 sami uvádíte údaje o projektu EPC na veřejných budovách, jejichž součástí je většinou i osvěta.

2.1.6 K jaké změně v podílu počtu osob napojených na kvalitní čištění odpadních vod došlo za sledované období?

*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat).
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Za období 2015, 2016 nedošlo k žádným podstatným změnám v počtu napojených osob na kvalitní čištění odpadních vod. Po vybudování oddílné kanalizace v místní části Lubina došlo k přepojení stávajících rodinných domů na tuto kanalizaci již na podzim roku 2013 a v průběhu roku 2014. Napojování bylo zatím ukončeno v roce 2015.

V současnosti se připravuje dokumentace pro odkanalizování zbývajících místních částí Kopřivnice – Vlčovic a Mniší. Pokud město získá dotaci na realizaci odkanalizování obou místních částí z OPŽP, kanalizace by mohla být hotova v roce 2019, napojení občanů pak v následujících dvou letech.

V stejném roce bylo uvedeno do provozu 9 domovních ČOV u novostaveb RD. Stejný počet domovních ČOV byl uveden do užívání v roce 2016. Celkových počet RD s domovními ČOV v Kopřivnici a místních částech je 168.

 • 2.1.B Čištění odpadních vod ?

Na centrální ČOV je napojeno přibližně 90% obyvatel Kopřivnice a místních částí, 168 RD je napojeno na ČOV, zbývající občané využívají septiky, případně bezodtoké jímky.

Sebehodnocení +1

Po napojení RD z místní části Lubina na koncovou ČOV v Kopřivnici bude dalším významným krokem napojení RD z místních částí Vlčovice a Mniší až na počátku 2. desetiletí. Kapacita koncové ČOV je pro přijetí odpadních vod i z těchto částí dostatečná, nebude nutno ji rozšiřovat.

Hodnocení oponenta +1

Nutno kladně hodnotit snahu o odkanalizování dalších částí a dostatečně kapacitní ČOV, samořejmě i budování oddílné kanalizace. Je důležité, že dochází k další odkanalizaci některých místních  částí. Problémem jsou zatím ty části Lubiny, Mniší a Vlčkovic, které vypouštějí odpadní vodu do povrchových toků nebo podzemí.

2.1.7 K jaké změně došlo ve snížení objemu znečišťujících látek, vypouštěných do povrchových vod ve sledovaném období?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Rozhodujícím bodovým zdrojem znečištění povrchových vod v Kopřivnici je výusť z koncové čistírny odpadních vod města provozované SmVaK Ostrava a.s. Na tuto čistírnu je napojeno přibližně 90% obyvatel Kopřivnice a výrobní podniky v průmyslové zóně Kopřivnice. Koncová ČOV byla po modernizaci (zvýšení účinnosti čištění odpadních vod) uvedena v roce 2011 do trvalého provozu (údaje poskytl provozovatel ČOV SmVaK Ostrava a.s.). Odpadní vody od obyvatel Kopřivnice bydlících v místních částech Lubina jsou rovněž čištěny na městské ČOV v Kopřivnici. Vlčovice a Mniší a části Lubiny jsou čištěny na individuálních čistících zařízeních (domovní ČOV, septiky), odváženy na ČOV (žumpy) nebo bez čištění vypouštěny do povrchových nebo podzemních vod (trativody). Ve sledovaném období nedošlo ke změně technologie na ČOV, změny oproti předcházejícímu období nejsou velké. Větší vliv na vypouštění čištěných odpadních vod z ČOV mají balastní vody přitékající na ČOV jednotnou kanalizací v době dešťů, než změna spotřeby pitné vody v domácnostech.

V roce 2010 bylo z ČOV do vodního toku Kopřivnička vypuštěno 2 954 759 m3/rok čištěných odpadních  vod, o rok později to bylo 2 120 301 m3/rok čištěných odp. vod. Vypouštěné znečištění v odpadních vodách:

                    2010             2011

BSK5            7,09 t           4,24 t

CHSKCr      54,05 t        39,00 t

NL              16,25 t            9,96 t

N-NH4      10,93 t             0,85 t

Ncelk.       42,20 t          21,40 t

Pcelk.         4,43 t             3,60 t

 • 2.1.B Čištění odpadních vod ?
Sebehodnocení +2

Přestože v průběhu posledních dvou let nedošlo k výraznému navýšení počtu nemovitostí napojených na ČOV, je současný stav s výhledem do dalších let velmi příznivý.

Hodnocení oponenta +1

Modernizací ČOV došlo vskutku k podstatnému znížení objemu znečištění, prakticky ve všech hlavních parametrech, zvláště pak v amoniakálním dusíku.Do budoucna bude potřebné odvedení dalších odpadních vod z některých místních částí na centrální ČOV. 

2.1.8 K jaké změně došlo v procentech plochy zastavěného území města, odkud je odváděna dešťová voda do oddílné kanalizace, zasakuje do země nebo je odváděna do toků (neodtéká jednotnou kanalizací na ČOV)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Podle novely vodního zákona je dnes povinností stavebníků akumulovat dešťové vody v jímkách a využívat pro zálivku, přebytečné vody vypouštět do kanalizace nebo zasakovat.

 • 2.1.C Nakládání s dešťovými vodami ?

Údaje nejsou dosud zjištěny, nelze hodnotit.

Hodnocení oponenta 0

Je překvapivé, že město, které má již vypracovánu adaptační strategii by nemělo údaje k dešťovým vodám. Otázku dešťových vod bude potřebné, aby město v budoucnu řešilo s daleko větším důrazem, neboť tato otázka nabývá na důležitosti s postupujícími klimatickými změnami.

 Chybí známka sebehodnocení.

2.1.9 Vytvořila obec nebo subjekty v ní působící podmínky pro zpomalení odtoku nebo pro akumulaci, a využívání srážkových vod místo vody pitné (pro čištění obce, zálivku veřejné zeleně apod.)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město, ani žádný jiný subjekt zatím nevytvořil žádné konkrétní podmínky pro zpomalení odtoku nebo akumulaci srážkových vod. Prvním může být odvod dešťových vod od Bílé hory nebo výstavba parkoviště na sídlišti Sever (viz. „Zásady pro budování  … parkovišť dole v tomto hodnocení.

Jen u novostaveb RD je stavebním úřadem vyžadováno zasakování nebo akumulace dešťových vod. Počty realizovaných vsaků nebo retenčních nádrží nemáme k dispozici. Odhadem to bude mezi 5 – 20 ks.

Město Kopřivnice připravilo v letech 2016 a 2017 ve spolupráci s neziskovou organizací CI2, o.p.s. a experty Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Kopřivnice, která obsahuje řadu opatření na řešení této problematiky. Adaptační strategie bude v 1. pololetí 2017 schvalována v orgánech města. Opatření ze Strategie budou realizována v návaznosti na rozpočet města a krátkodobý akční plán na období 2018 a 2019 a středně a dlouhodobé plány.

V 5/2017 schválila rada města „Zásady pro budování nových a rekonstrukci stávajících parkovišť v souvislosti se změnou klimatu“. Zásady budou implementovány do směrnic města a doporučovány soukromým stavebníkům k využití.

V rámci plnění akčního plánu k adaptační strategii na změnu klimatu je na rok 2018 připravováno zahájení osvětových akcí, vzdělávání, kampaní, apod. pro veřejnost.

 • 2.1.C Nakládání s dešťovými vodami ?
Sebehodnocení +1

Pozitivní je zpracování adaptační strategie města na změnu klimatu, která řeší tuto problematiku komplexněji

Hodnocení oponenta +1

2.1.9:  Vskutku pozitivní je vytvoření adaptační strategie a vytvoření zásad pro budování a rekonstrukci parkovišť, V praktické realizaci město zůstává za některými  jinými městy s pokročilou MA 21, avšak některé důležité plány do budoucna má připravené.

2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Sebehodnocení 0

Zvyšování ekologické stability krajiny je obtížně řešitelným problémem. Soukromé vlastnictví převážné většiny ploch, na nichž je územním plánem navržen ÚSES a neochota jejich vlastníků ke zřízení tohoto systému, by snad mohla řešit územní studie krajiny v ORP Kopřivnice, která se v současnosti připravuje. Pravděpodobně jediným řešením je převod těchto pozemků do vlastnictví státu nebo města, což se však neobejde bez značných finančních prostředků. Žádný pokrok není zřejmý ani na jediném ZCHÚ ve městě, ani v soustavě NATURA 2000.

Na druhé straně nemáme starosti s likvidací invazních druhů rostlin, za poslední období nedochází k výraznějšímu úbytku ploch přírodního a přírodě blízkého charakteru. Rovněž jeden z cílů nově připravovaného územního plánu je zmenšení zastavitelné plochy na území města.

Hodnocení oponenta 0

2.2: Kladem je snaha o vytvoření Územní studie krajiny v rámci celého ORP. Problém přetrvává u ÚSES, bude nutné řešit problém se soukromými vlastníky. Lepší situace je   v případě ochrany přírody, kde město např. podporuje kosení luk. Protože je Kopřivnice městem s velkou převahou  průmyslu,  ekologická stabilita území města vyjádřená koeficientem ekologické stability tomu odpovídá, do budoucna bude potřebné snažit se ekologickou stabilitu zvyšovat realizací jednotlivých prvků ÚSES, zvyšováním ploch přírodě blízkých, výsadbami zeleně, zalesňováním, zatravňováním, revitalizacemi apod. Zatím zeleně ubývá.Nelze potvrdit, že by nová výstavba probíhala přednostně na plochách v zastavěné části města, je tomu tak jen zčásti V tom má město velké rezervy, bylo by třeba aby v novém územním plánu došlo k velké redukci ploch, určených k zastavění - nynější plánované zastavění 120 ha je několikanásobné nad potřeby města s 22000 obyvetel. 

 

 

 

 

 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
2.2.1 Pokud má obec v platném územním plánu vymezen lokální územní systém ekologické stability krajiny (LÚSES), k jaké změně podílu (%) realizovaných nebo k realizaci připravených ÚSES k navrhovaným ÚSES došlo?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Stav se nemění, protože dosud nedošlo ke změně podílu realizovaných nebo připravovaných ÚSES k navrženým. Nefunkční prvky nejsou připravovány k realizaci z důvodu nedosažení konsensu s vlastníky pozemků. Město se od roku 2011 pokusilo připravit 3 záměry na výsadbu zeleně v krajině, ale pro převažující nesouhlasy vlastníků pozemků k realizaci nakonec nedošlo. Kromě toho je ve městě již digitalizována katastrální mapa, a proto nejsou předpoklady pro pozemkové úpravy. Nebude tak zřejmě možné dostat pozemky v místě navržených ÚSES do vlastnictví obce nebo státu. Řešení by mohla přinést již zpracovávaná územní studie krajiny v ORP Kopřivnice.

Realizováno 0%. Důvody popsány v odstavci výše. Trvalý problém.

Sebehodnocení -1

Mírně nepříznivý vývoj, z hlediska UR je situace problematická.

Hodnocení oponenta -1

Nedošlo k realizaci prvků ÚSES, vzhledem k nedohodě s vlastníky pozemků. V budoucnu by určitou nadějí mohla být již zpracovávaná územní studie krajiny pro celý ORP.

2.2.2 Vyskytují se na území obce zvláště chráněná území (ZCHÚ) nebo území soustavy Natura 2000? Pokud ano, jak je zajišťována péče o tato území?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

ZCHÚ je přírodní památka Váňův kámen. Je schválen plán péče, péči zajišťuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje).

Na území byla vymezena dvě území NATURA 2000 (Červený Kámen, Štramberk). Plán péče ani smluvní ochrana dosud nebyly zpracovány (kompetence Krajského úřadu Moravskoslezského kraje).

OMEZENÍ DEVASTACE HOROLEZCI:

Devastace horolezci je silný pojem. Horolezectví není na Váňově kameni tak masivní. Aktuální plán péče na tuto problematiku pomyslel. Horolezectví je kontrolováno a plán péče neshledává v současnosti toto téma problematickým, pokud problém vyvstane, je řešen s Českým horolezeckým svazem. Město nezasahuje do kompetencí kraje. Pokud jde o účast v řízeních, město své připomínky uplatňuje, má-li nějaké.

Město nepodporuje nevládní organizace v péči o ZCHÚ Váňův kámen. Další ZCHÚ město prozatím ve svém správním obvodu nemá. Město naproti tomu finančně zabezpečuje management sečení luk s výskytem vstavačovitých rostlin. Tyto louky jsou v majetku města. V současnosti probíhá řízení o vyhlášení těchto lokalit jako PP - přírodní památka, která má být součástí EVL Červený kámen.

Trasa lanovky a volnočasové využití areálu sjezdovky bylo schváleno změnou ÚP Kopřivnice č. 4. V současné době prochází schvalovacím řízením plán péče o PP Červený kámen. Tři lokality v EVL Červený kámen (Sjezdovka, Louky na Janíkově sedle a Potoky) budou chráněny v režimu PP – přírodní památky.

EVL Štramberk ve správním obvodu Kopřivnice se na mnoha lokalitách, které jsou obhospodařovány jejich soukromými vlastníky s nedostatkem pastvy a kosení nepotýká, naopak. Díky této péči je zachována hodnota lokalit. V ostatních lokalitách se město nepodílí.

Sebehodnocení 0

Bez vývoje.

Hodnocení oponenta 0

Vzhledem k tomu, že město podporuje sečení luk a vznik nových přírodních památek, je vyváženo  problematické plánování lanovky na okraji  EVL Červený kámen.

2.2.3 Došlo za hodnocené období ke snížení podílu úbytku ploch přírodního nebo přírodě blízkého charakteru vůči přírůstku zastavěných a ostatních ploch nepřírodního charakteru (stavby, komunikace, provozní prostranství, zpevněné plochy apod.)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Podle výpočtů z Územně analytických podkladů (ÚAP) z let 2014 a 2016:

Název plochy                      Rok 2014                          Rok 2016

orná půda                           968,3 ha                                            961,5 ha

zahrady, sady                     214,9;ha                                           220,2 ha

travní porosty                    390,0 ha                                            390,4 ha

lesní pozemky                    444,3 ha                                            443,8 ha

vodní plochy                        60,3 ha                                              60,2 ha

zastavěné plochy               155,5 ha                                            155,3 ha

ostatní plochy                    516,3 ha                                            517,2 ha

Zlepšení nepříznivého poměru ploch přírodních/přírodě blízkých ploch k plochám zastavěným/ostatním bude velmi obtížné. Tento špatný stav je zapříčiněn průmyslovým charakterem města (areál n.p. Tatra Kopřivnice, průmyslová zóna vybudovaná počátkem 20. století v jejím sousedství, intenzivně využívané pozemky v I. a II. třídě kvality ZPF v okolí řeky Lubiny, apod.). Určité změny předpokládáme v rámci probíhající revize pozemků zajišťované katastrálním úřadem, ke změnám dojde i v rámci zpracovávání nového územního plánu, kdy se má výrazně snížit množství zastavitelných ploch.

Sebehodnocení +1

Nárůst, a to jen velmi malý, je jen u ostatních ploch.

Hodnocení oponenta 0

Nepříznivý poměr ploch přírodních/přírodě blízkých k plochám zastavěným/ostatním je zcela určitě vlivem průmyslového charakteru města s rozsáhlým areálem Tatry. Do budoucna by bylo potřebné redukovat v územním plánu velikost ploch , určených k zástavbě-jak je slibováno a zvýšit plochy přírodě blízké-rozšířit plochy zeleně, vzužít více páteř krajiny-vodní síť apod.

2.2.4 Jaký je na území města dlouhodobý trend v ekologické stabilitě území, měřený koeficientem ekologické stability?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Koeficient ekologické stability byl stanoven poprvé v roce 2012 v hodnotě 0,68. Stejný údaj je i za roky 2014 a 2016 (kategorie 0,30 < KES < 1,00). Jde tedy o území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou a průmyslem.

Pozn.: v našem území zřejmě nelze moc očekávat, že se s hodnotou KES dostaneme do jiné kategorie (od 1,0 do 3,0). Pro orientaci hodnota KES u jednotlivých měst a obcí v ORP Kopřivnice: Ženklava 1,01, Štramberk 0,95, Kateřinice 0,82, Trnávka 0,80, Kopřivnice 0,68, Závišice 0,57, Příbor 0,33, Mošnov 0,32 a Skotnice 0,27).

 • 2.2.B Koeficient ekologické stability ?

Hodnota koeficientu byla poprvé zjišťována za rok 2016, KES činí 0,68.

Sebehodnocení -1

Bez závažných problémů k řešení.

Hodnocení oponenta 0

 Hodnota KES svědčí nějen o tom, že se jedná o území intenzivně využívané, ale také  s oslabením autoregulačních pochodů v ekosystémech, což  způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie. Takové území pak bude méně odolávat např. důsledkům klimatických změn, ale i důsledkům jiných lidských činností.  Proto by měl být  přehodnocen výrok v sebehodnocení , že se jedná o bod bez závažných problémů k řešení. Naopak snahou města by mělo být zvýšení rozlohy  ploch se stabilními ekosystémy ( např. větší plochy lesa a  zeleně, ale i např.  zatravnění, revitalizace v okolí vodních toků  apod.) , a tudíž zvýšení KES.  

2.2.5 Došlo ke zvětšení ploch veřejné zeleně/parků/sadů v obci (v rámci celého území města)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Nedošlo. Vlivem stavební činnosti (nová parkoviště, chodníky, cyklostezky, dětská hřiště, aj.) dochází spíše k mírnému úbytku ploch veřejné zeleně.

Celková výměra veřejné zeleně (trávníky +plošná zeleň-skupiny stromu, skupiny keřů - bez podrostu trávníku je na ploše 104,6324 ha. V uplynulém roce žádná nová veřejná zeleň nepřibyla. Úbytek nebyl sledován, ale vzhledem k realizaci některých staveb je jen povědomí o mírném úbytku (bude nutno nově samostatně sledovat jako meziroční úbytek).

Sebehodnocení -1

Dochází k malému absolutnímu úbytku veřejné zeleně.

Hodnocení oponenta -1

Bude potřebná podrobná inventarizace zeleně k přesnějšímu zjištěšní úbytku a dále do budoucna počítat v územním plánu s většími plochami zeleně  i např. v plochách, určených k zástavbě, která ostatně většinou nezabírá celé stavební pozemky.

2.2.6 Je upřednostňována nová výstavba na nevyužitých nebo špatně využitých plochách ve stávajícím zastavěném území obce před výstavbou na dosud nezastavěném přírodním území nebo na zemědělské či lesní půdě mimo ně? Pokud ano, uveďte příklady.
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Nová výstavba výrobních objektů bývá umisťována převážně v Areálu Tatra a v Průmyslovém parku Kopřivnice, které jsou součástí zastavěného území. Nová výstavba je možná také na dosud nevyužitých zastavitelných plochách v Průmyslovém parku Kopřivnice. V posledních létech bylo nově zastavěno pouze cca 4.400 m2.

Bytová výstavba probíhá zhruba z poloviny v zastavěném území a z poloviny na zastavitelných plochách. Výstavba v zastavěném území je výhodnější, neboť dopravní a technická infrastruktura je v dosahu staveniště. Příkladem jsou lokality ulice Horečkova a Duhová. Pokud se staví na zastavitelných plochách mimo zastavěné území, pak se jedná o lokality, které přímo navazují na stávající zástavbu (např. lokality ul. Západní, Severní, Sýkorec, Mniší).

V roce 2016 bylo v zastavitelných plochách realizováno 12 RD a v zastavěném území 12 RD, v roce 2017 (k 10.8.2017) 3 RD v zastavitelných plochách a 9 RD v zastavěném území.

Nově pořizovaný územní plán města si klade za cíl zmenšit rozlohu zastavitelných ploch pro bydlení z nynějších cca 120 ha na cca 70 ha. Zda-li se to podaří, bude známo počátkem roku 2019 po ukončení projednání a vydání územního plánu v orgánech města.

Sebehodnocení 0

V současnosti je připravován nový územní plán, který by měl mj. provést aktualizaci ploch vhodných pro zastavění.

Hodnocení oponenta -1

 Zatímní situace  nepřesvědčuje , že by byla, s výjimkou několika případů, upřednostňována výstavba na nevyužitých nebo špatně využitých plochách ve stávajícím zastavěném území obce. Redukce zastavitelných ploch, ke které by snad mělo dojít po vydání územního plánu je sice podstatnější, ale zbývajících plánovaných 70 ha zastavitelných ploch je stále velká rozloha na město s 22 tisící obyvateli.

2.2.7 Další indikátory k tématu
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V letech 2010 až 2012 bylo prováděno chemické ošetření porostů křídlatky v celkovém rozsahu 1,99 ha (na území města Kopřivnice, v rámci dotačního projektu ČSOP Salamandr). Od té doby se cílený monitoring invazních druhů neprovádí, ale výskyt se zjišťuje v rámci jiných šetření zejména orgánu ochrany přírody a ochrany zemědělského půdního fondu. Tak došlo i ke zjištění většího výskytu křídlatky na bývalé skládce KBV (za ČOV Kopřivnice) v rozsahu 0,2 ha. V letech 2015 a 2016 došlo k ošetření této plochy totálním herbicidem a k výraznému omezení výskytu. Další zjištěnou invazní rostlinou je netýkavka žlaznatá, vzhledem k malému výskytu se neprováděla likvidace této rostliny.

 • 2.2.A Invazní druhy rostlin ?

Odhad 2 ha (menší dílčí plochy kolem řeky Lubiny, část plochy bývalé skládky KBV a další menší plochy).

Sebehodnocení 0

Rozsah ploch cca 2 ha rozptýlených podél řeky Lubiny nepředstavuje významný problém.

Hodnocení oponenta +1

.Je důležité, že město se zabývá mýcením invazních rostlin. Nelze podceňovat  jejich šíření– i 2 ha byť složené z několika částí  jsou už dost velkou základnou pro šíření dále. Doporučuji též být na pozoru před netýkavkou žlaznatou, která se velmi šíří po tocích.

2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Sebehodnocení 0

Město nemá přehled o tom, zda-li jsou na jeho území plochy s certifikovaným zemědělstvím. V oblasti lesního hospodářství však mají Lesy města Kopřivnice o rozloze 161 ha PEFC certifikaci. Přes svažitost pozemků, zejména v okolí zdejších kopců, žádné významné problémy s erozí půdy nejsou. Důvod je zřejmý, většina těchto pozemků má charakter TTP nebo to jsou PUPFL.

Hodnocení oponenta 0

Na území města nejsou  plochy certifikovaného ekologického zemědělství,město by do budoucna mělo mezi zeměděklci takový udržitelný způsob zemědělství mezi zemědělci propagovat. Taktéž bude potřeba se více zabývat   erozi na zemědělské půdě,  při postupujících klimatických změnách mohou být ohroženy i méně svažité pozemky.  Plánovaná protierozní vyhláška a adaptační strategie by měly být implementovány co nejdříve, aby mohlo dojít k realizaci adekvátních protierozních opatření.  Rozloha lesa se nezměnila, do budoucna by větší rozloha napomohla k větší ekologické stabilitě území města. Kladem je, že velká část lesa ve vlastnictví města je certifikována dle systému PEFC. Pro ještě udržitelnější lesní hospodaření lze doporučit certifikaci dle systému FSC

Zábory nejkvalitnější zemědělské půdy I. a II. tř. kvality jsou v posledních dvou letech nízké, oproti tomu však  plánované plochy k zástavbě dle územního plánu jsou daleko vyšší, při úpravách územního plánu by bylo potřebné tyto plochy podstatně  zredukovat. Zároveň by v nejbližším budoucnu bylo potřebné odstranit nejasnosti ohledně výměr  jednotlivých tříd kvality půd - disproporce s celkovou rozlohou v údajích  z GIS a z ČSÚ.  

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
2.3.1 Došlo ke zvýšení výměry zemědělské půdy s certifikovaným ekologickým zemědělstvím a/nebo s respektováním zásad správné hospodářské praxe? Jedná město se zemědělci s cílem podpořit zvýšení počtu certifikovaných hospodářství?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Na území Kopřivnice nehospodaří podle databáze eAgri žádný certifikovaný ekologický zemědělec.

Výměra zemědělské půdy se zásadou správné hospodářské praxe se pravděpodobně nezvýšila. Většina zemědělské půdy je již zahrnuta do dotačního systému a z toho plyne, že je respektována správná hospodářská praxe. Hospodaření v souladu se zásadami hospodářské praxe je jednou z podmínek pro získání dotací (konzultováno s pracovníkem SZIF Nový Jičín).

Sebehodnocení -1
Hodnocení oponenta -1

Bylo by potřebné při jednáních se zemědělci propagovat certifikované ekologické zemědělství, zvláště když na území města zatím není nikdo takový evidován a když dle  odpovědi u návodné otázky 2.3.3 je uvedeno, že ve spolupráci s místními zemědělci byla vytvořena adaptační  strategie , včetně podpory udržitelného hospodaření na zemědělské půdě.

2.3.2 Došlo ke zvýšení výměry pozemků určených k plnění funkcí lesa na správním území obce?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V posledním období nedošlo ke zvýšení výměry lesních pozemků, stále zůstává plocha 161 ha certifikovaných lesů (certifikát PEFC) a 82 ha lesů zvláštního určení. Jsou to lesy v majetku města Kopřivnice.

Celková plocha lesů činí 440,65 ha.

Všechny lesy v majetku města jsou certifikovány. Rozšíření se může dít pouze nákupem nového majetku. Žádný pozemek ke koupi však v současnosti není v jednání. Změny druhu pozemku jsou plně v kompetenci vlastníka, podpora změny na pozemky určené k plnění funkcí lesa je prováděna ze strany státu. Město se do této podpory aktivně nezapojuje

Sebehodnocení 0

V lesích není žádný závažný problém k řešení (pouze lokální se způsobem hospodaření soukromého vlastníka lesa na Bílé hoře).

Hodnocení oponenta 0

K zvýšení výměry lesa nedošlo, což je škoda i z hlediska ekologické stability území. Na druhé straně je třeba ocenit, že část lesů v majetku města je certifikovaných v systému PEFC. Jako město pokročilé v MA 21 by Kopřivnice mohla zvážit zavedení certifikace dle systému FSC, který je náročnější a měl by vést k více udržitelnému lesnímu hospodaření. 

2.3.3 Má obec problémy s erozí půdy? Pokud ano, přijala nebo podpořila konkrétní protierozní opatření?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Při přívalových deštích dochází v některých svažitějších lokalitách (Benčák) k odplavení části orniční vrstvy z horních částí pozemků do částí dolních. Problémy jsou však jen lokální a malého rozsahu. Zemědělci, kteří čerpají dotace od státu, mohou na erozně ohrožených pozemcích používat při obhospodařování půdoochranné technologie. Oproti předchozímu hodnocení nedošlo ke změně.

Obecně je možné konstatovat, že díky dotační politice krajského úřadu dochází v lesích drobných vlastníků a obcí k nárůstu výměry porostů s významným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin.

Obec nepřijala a nepodpořila protierozní opatření. V erozně ohrožených lokalitách je hospodaření navrženo s půdoochrannými technologiemi. Žádná technická protierozní opatření nejsou navrhována. Problémy jsou malého rozsahu. Připravuje se protierozní vyhláška, proto v budoucím hodnocení by mohlo dojít ke změně.

Sebehodnocení +1

V současnosti není žádný zásadní problém, stav by se však mohl změnit v souvislosti se změnou klimatu. V návrhové části adaptační strategie je proto jedna oblast (zpracovaná ve spolupráci s místními zemědělci) věnována této problematice (Zelená infrastruktura a půda, Z2 Podpora udržitelných forem hospodaření na zemědělské půdě).

Indikátor byl zpracován dle Metodiky hodnocení udržitelných měst 2017.

Hodnocení oponenta +1

Je dobré, že do budoucna je s erozí počítáno v strategii adaptací, zatím však konkrétní řešení  protierozních opatření nebyla městem podporována. Nelze než doporučit  vzhledem k postupujícím klimatickým změnám, aby připravovaná erozní vyhláška plně zahrnula opatření v adaptační strategii města a taktéž z Akčního plánu adaptací na změnu klimatu, který přijala vláda.

2.3.4 Chrání obec zemědělský půdní fond?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Na území města Kopřivnice (včetně místních částí) je 1578 ha zemědělské půdy. Rozdělení do tříd ochrany - data z GIS filtrovaná podle tříd ochrany (1. - 5.) vykazují však značnou chybu (cca 600 ha), kterou se nepodařilo zjistit a odstranit tak, aby data byla kompatibilní s celkovou výměrou zemědělské půdy podle dat ČSÚ. Údaj proto nelze považovat za správný.

 • 2.3.A Zábory zemědělské půdy ?

V roce 2015 byly povoleny jen 2 RD ve II. třídě – zábor 499 m2/7041.986 m2 = 0,007%.

V roce 2016 bylo povoleno ve II. třídě ochrany 5 RD, 2 parkoviště, 1 cyklostezka, 1 chodník + rozšíření silnice – zábor 3262 m2/7041.986 -=0,046%.

Indikátor byl zpracován dle Metodiky hodnocení udržitelných měst 2017.

Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

Uváděné zábory v r. 2015 a 2016 jsou relativně nízké, je to však v kontrastu se záměry územního plánu, které jsou mnohanásobně vyšší.

Obrovský rozdíl mezi údaji ČSÚ a hodnotami zjištěnými z GIS bude potřebné objasnit nejspíše v terénu, mělo by to být úkolem do dalšího období. Jednou z možností je, že se liší reálný stav v terénu od vykazovaného stavu, který může být zastaralý.

2.4 Kvalita ovzduší

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 2.4 Kvalita ovzduší
Sebehodnocení +1

Město je dlouhodobě součástí OZKO z důvodů překračování imisních limitů pro PM a PAU. Kromě toho spadá do regionu Moravskoslezsko s výskytem smogových situací. Město dlouhodobě činí kroky k alespoň částečnému zlepšení kvality ovzduší (znečištění převážně dálkovým přenosem z Ostravska a Polska) a snižování emisí (Místní plán zlepšování kvality ovzduší pro ORP Kopřivnice a akční plány – 2008 až 2015, informační systém kvality ovzduší, webové stránky http://zivotniprostredi.koprivnice.org/, semináře, propagační materiály o ovzduší, apod.). V poslední době je to aktivní zapojení města do projektů Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji, aktualizace původního MPZKO zpracováním nového plánu zlepšování kvality ovzduší, odstraňování sekundárního znečištění ovzduší pravidelným čištěním a kropením komunikací, výsadbou zeleně, apod.

Hodnocení oponenta 0

lze jen potvrdit sebehodnocení - přes nepříznivou situaci vyvolanou z velké míry dálkovými přenosy, město se snaží činit opatření v mezích možností. - to je zajisté silná stránka města. Do budoucna budou též  potřebná opatření na snížení negativnímu vlivu dopravy na znečištění ovzduší ( o kterých není sice zmíněno, ale na úrovni města se o nich uvažuje) - vybudování obchvatu města pro zamezení průjezdu i nákladních aut prakticky středem města. Hodnocení vychází mezi 0 a + 1, snaha města zasluhuje +1, bohužel stav ovzduší, daný polohou města v blízkosti ostravské aglomeracehodnocení snižuje. 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
2.4.1 Došlo ke zlepšení kvality ovzduší v obci?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město leží dlouhodobě v Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z důvodu překračování imisních limitů pro PM10, PM2,5 a PAU. V rámci MSK navíc spadá do regionu s výskytem smogových situací (překročení zvláštních imisních limitů pro PM10). Na krajské úrovni je uplatňován Program zlepšování kvality ovzduší MSK, hlášení smogových situací (KÚ MSK, ČHMÚ).

Zvýšená četnost smogových situací vedla k vytvoření Informačního systému kvality ovzduší v Kopřivnici. Jde o průběžné stahování dat z nejbližší stanice AIMS ČHMÚ ve Studénce. Data jsou k vidění na monitoru při vstupu do budovy MÚ a na webových stránkách města.

 • 2.4.A Koncentrace polétavého prachu (PM10 nebo PM2,5) ?
 • 2.4.B Sledování koncentrací látek znečišťujících ovzduší ?

Město získává informace o stavu ovzduší z AIMS Studénka

Pětiletý průměr hodnot koncentrací PM10 z let 2009-2013 (stejně tak 2011 - 2015) potvrzuje překračování denních imisních limitů této látky na území města; roční imisní limit překračován není.

Překročení d IL a r IL v %:

ORP Kopřivnice

PM10 (d IL)

PM10 (r IL)

2011

100

-

2012

100

-

2013

100

-

2014

97,2

-

2015

69,8

-

 

V letech 2011-2015 platí, že i když nebyl vždy dodržen denní imisní limit na většině území ORP, tak roční imisní limity již byly dodrženy. Rok 2015 se jeví jako významně lepší.

Překročení imisního limitu pro PM2,5 (v % území) za roky 2012 až 2015

ORP Kopřivnice

PM2,5

2012

75,8

2013

80,7

2014

27,3

2015

-

 

Zdroj: Znečištění ovzduší na území ČR v letech 2012, 2013, 2014, 2015 – Grafická ročenka.

 

2.4.B - Sledování koncentrací dalších problémových látek (SO2, NOx, benzo(a)pyreny).

Pětiletý průměr hodnot koncentrací benzo(a)pyrenu (PAU) z let 2009-2013 (stejně tak 2011-2015) potvrzuje překračování ročních imisních limitů těchto látek na území města

Překročení d IL a r IL v %:

ORP Kopřivnice

PAU

2011

100

2012

100

2013

100

2014

100

2015

100

 

V období let 2011-2015 je překračování imisního limitu pro PAU vždy na 100 % území ORP.

 

K překračování imisních limitů stanovených pro další problémové látky jako SO2 a NOx na území města nedochází.

Sebehodnocení -2

Lze konstatovat, že ke zlepšení stavu kvality ovzduší částečně došlo, a to v jižní části ORP (v letech 2014 a 2015 nebyly imisní limity překračovány). Rovněž toto území nebylo vyhlášeno jako území se zhoršenou kvalitou ovzduší OZKO (viz. dokončovaný Plán zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice /PZKO/).

Hodnocení oponenta -1

.K určitému zlepšení  parametrů znečištění ovzduší došlo, např. roční limity pro PM 10 už nejsou překračovány dlouhodobě. U benzo-a-pyrenu je překračována roční koncentrace, zatímco koncentrace SO2 a NOx jsou pod  limity.  Protože  však Kopřivnice byla dlouhodobě řazena do území se zhoršenou kvalitou ovzduší a jako území se smogovými situacemi a velká část znečištění přichází z blízké ostravské aglomerace a dálkovými přenosy z Polska, je tuto situaci, nezpůsobenou z velké části  městem, potřeba  brát v potaz. Z poskytnutých údajů je zřejmé, že se v této oblasti město snaží jak informovat obyvatele ( např. vskutku funkčním monitorem u vchodu do budovy městského úřadu, což mohu osobně potvrdit,  a na webu města , tak v mezích možností o opatření ke snížení znečištění ovzduší, které jsou vyjmenovány v odpovědi na další návodné otázky.

2.4.2 Má obec problémy se znečišťováním ovzduší z lokálních topenišť? Jaká opatření proti tomu obec činí?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ano, má. V rámci zřízení samostatných webových stránek pro životní prostředí, viz. byly v roce 2012 zpracovány videospoty ke správnému chování k ŽP (odpady, ovzduší, voda, lesy, ochrana přírody, apod.). Videospoty lze shlédnout na webových stránkách OŽP www.zivotniprostredi.koprivnice.org.

V roce 2015 se město zapojilo do 1. výzvy dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji. Město se podílí na propagaci této aktivity, poskytlo všem úspěšným zájemcům o dotaci finanční prostředky ve výši 5 tis. Kč. V současnosti činí město kroky k zapojení do 2. výzvy dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji. Spoluúčast na tomto programu bude obdobná jako u 1. výzvy.

Město se zatím na budovách v majetku města i přes snahu energetika města cílevědomě neorientuje při změně domovního zdroje tepla (např. z důvodu dožití) na tepelné zdroje OZE (rozuměno u těch objektů, které nejsou připojeny z CZT). Na dožívající tepelné zdroje není v rozpočtu města plánovitě stanovena žádná finanční částka, není ani nějaká stálá dotace, která by podpořila pořízení OZE (např. investičně nákladné tepelné čerpadlo s dlouhou návratností). Z toho důvodu se výměna tepelného zdroje řeší na příslušném odboru města jako havárie, v podstatě prostou výměnou, která musí proběhnout v co nejkratším čase. To vylučuje změnu zdrojů v OZE.

Na druhé straně město dlouhodobě usiluje o vybudování fotovoltaické elektrárny (v textu dále FVE) na střeše své administrativní budovy. Bohužel v minulosti jsme naráželi na problémy s legislativou  (nebyly podporovány a povolovány střešní aplikace FVE). Nyní jsou střešní aplikace FVE sice podporovány a povolovány, ale finanční podpora FVE se týká jen těch budov, které jsou zatepleny a splňují předepsaný tepelný odpor stavebních konstrukcí daný normou. Spotřeba elektřiny na této administrativní budově s vytápěním však nesouvisí, protože je vytápěna teplem z CZT.

 • 2.4.A Koncentrace polétavého prachu (PM10 nebo PM2,5) ?
 • 2.4.C Izolační zeleň ?

2.4.C - Délka realizovaných pásů izolační zeleně a celková délka existujících a navržených pásů zeleně v (%)

absolutní přírůstek za období 2015 a 2016 je 130 m (0,5%). Celková evidovaná délka liniové/izolační zeleně je 24 460 m.

Sebehodnocení +1

Lokální zdroje jsou jedním z hlavních znečišťovatelů ovzduší ve městě. Město se snaží působit výchovně na občany, upozorňuje na zejména problémy, které vyvolává spalování nekvalitních paliv a odpadů (tisk, kabelová televize).

Hodnocení oponenta +1

Protože se lokální zdroje podíleji významnou měrou na znečištění ovzduší zvláště v zimních měsících, město se snaží o opatření na zlepšení, např. podporuje kotlíkové dotace ještě zvláštním příspěvkem, působí na obyvatele i informačně  - videospoty, tiskem apod.  a vytvořením informačního systému kvality ovzduší v Kopřivnici.  Bylo by potřebné postupně připravovat přechod na obnovitelné zdroje energie tam, kde to bude možné, byť se zatím první návrhy nepodařilo prosadit. Město má poměrně hodně izolačních pásů zeleně a jejich délka pozvolna přibývá. .

2.4.3 Jaké jsou hlavní zdroje znečištění ovzduší na území města (např. dle kategorií: stacionární zdroje / doprava / lokální zdroje), nebo např. hlavní znečišťovatelé) a jaká opatření ke snížení emisí byla učiněna?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město donedávna postupovalo podle Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší na období 2008 až 2015, který vycházel z Místního programu zlepšování kvality ovzduší pro ORP Kopřivnice. Protože řada opatření z plánu již byla realizována (navíc ten již není aktuální), je v tomto období dokončován nový Plán zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice. Jeho předmětem je posouzení kvality ovzduší, tedy imisní situace; vyhodnocení emisní situace a následně i aktualizovaný akční plán zlepšování kvality ovzduší s doporučením konkrétních investičních opatření. Projekt je podpořen dotací z OPZ.

Z velkých investic do ovzduší uvádíme tuto:

vlastník centrálního tepelného zdroje pro CZT (společnost Komterm s.r.o.) provedl v minulých asi 8 letech modernizaci tepelného zdroje, který se skládá z několika dílčích tepelných zdrojů. V rámci modernizace pořídil nový kotel na biomasu a kogenerační plynové jednotky pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny.

Podle nového PZKO platí, že:

A) pro hodnocení letního období, že výše popsané skupiny zdrojů se na imisní situaci na území města Kopřivnice (a blízkého okolí) podílejí sestupně v pořadí:

 1. Doprava
 2. Dálkový přenos
 3. Ostatní zdroje
 4. Těžký průmysl
 5. Lokální vytápění
 6. Velká energetika

Specifickým rysem pro letní období je skutečnost, že lokální topeniště a velká energetika se podílejí na imisním příspěvku pro PM10 méně než 5 %. Naopak doprava, dálkový přenos a ostatní zdroje se uplatňují poměrně vysokým podílem v rozmezí cca 20–30 %. V případě, že bychom spojili dvě skupiny – těžký průmysl a velkou energetiku do jedné kategorie, tak ani tehdy nedosáhne podílu na imisní koncentraci PM10 přes 20 %.

Ještě je nutno připomenout, že celkové imisní zatížení v letních měsících je významně nižší (průměrné koncentrace jsou v rozmezí cca 11-25 ?g/m3) než v zimních měsících.

B) pro hodnocení zimního období platí, že se výše popsané skupiny zdrojů na imisní situaci na území města Kopřivnice (a blízkého okolí) podílejí sestupně v pořadí:

 1. Lokální vytápění
 2. Doprava
 3. Dálkový přenos
 4. Ostatní zdroje
 5. Těžký průmysl
 6. Velká energetika

Specifickým rysem pro zimní období je skutečnost, že lokální topeniště se svým příspěvkem v imisní situaci PM10 stávají zcela dominantní, s podílem vyšším než 25 % a ostatní skupiny zdrojů si ponechaly své postavení z letního období, jen lehce upravené v následující posloupnosti: doprava, dálkový přenos, ostatní zdroje, těžký průmyslu a velká energetika. Pokud spojíme dvě kategorie – těžký průmysl a velkou energetiku, tak ani v tomto případě nepřekročí obě tyto spojené skupiny svým vlivem na imisní situaci PM10 15 %.

Jak už bylo řečeno výše, tak imisní koncentrace PM10 v zimním období jsou významně vyšší než v letním období (41–79 ?g/m3).

Největšími stacionárními zdroji emisí (podle výše emisí PM10) na území města za rok 2015 jsou:

 1. Tafonco a. s., Kopřivnice (dnes součástí společnosti Metalurgie Tatra)
 2. KOMTERM Morava, s. r. o. - Energetika Kopřivnice

TAFORGE s.r.o., Kopřivnice (dnes součástí společnosti Metalurgie Tatra).

(Údaje jsou z dokončeného Plánu zlepšování kvality ovzduší pro město Kopřivnice 2017).

 • 2.4.A Koncentrace polétavého prachu (PM10 nebo PM2,5) ?
 • 2.4.C Izolační zeleň ?
Sebehodnocení +1

Opatření ke zlepšení ovzduší by měla být směřována na snížení vlivu lokálních topenišť a dopravy, která se uplatňují vysokým % podílu v letním i zimním období.

Aktivním zapojením města do kotlíkových dotací se snažíme o omezování těchto zdrojů.

Kategorie zdrojů „dálkový přenos“ je ve své podstatě těžce ovlivnitelná, těžký průmysl a velká energetika již potenciál snížení emisí ze svých zdrojů vyčerpal  a skupina „ostatní zdroje“ je příliš nespecifická, takže opatření v ní se mohou obtížně cílit.

Hodnocení oponenta +1

Město činí v rámci možností opatření ke snížení emisí. Má též velmi dobře zpracovaný program zlepšování kvality ovzduší. Z opatření jsou důležitá ta pro jednotlivé kategorie zdrojů s největším vlivem na kvalitu ovzduší. , t.j. jednak např. kotlíkové dotace, na které město přispívá, k snížení znečištění ovzduší z lokálních zdrojů. Nejsou, pravděpodobně pro svoji obtížnost popsána opatření v dopravě. Do budoucna by v prvé řadě  bylo potřebné vést největší část dopravy mimo centrum města, neprodlužovat současný stav. 

2.4.4 Další indikátory k tématu
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Čištění komunikací se provádí pravidelně v tomto rozsahu:

1. jarní čištění komunikací - čištění komunikací po zimním období. Z komunikací je odstraňován inertní posyp a jiné nečistoty. Plošně jsou čištěny místní komunikace včetně odstavných parkovacích ploch a chodníků.(včetně komunikací správy silnic).

V roce 2016 byla četnost čištění povrchu komunikací v porovnání s předcházejícím rokem zvýšena o 1,3 násobek, tzn. na 84,1161 ha.

2. letní čištění krajských komunikací od června do října provádí Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Nový Jičín 1x měsíčně (ul. Obránců míru, Čs. armády a Záhumenní).

Město provádí čištění ul. Husovy (1,5 ha) a Štefánikovy (1,3 ha), dle naléhavosti operativně i jiné.

3. letní periodické čištění chodníků - dle míry znečištění se čistí vytipované chodníky a cyklostezky. Jde o strojní zametání, kompaktním komunálním zametacím strojem, kdy povrch komunikace je skrápěn vodou a pomocí integrovaných kartáčů a vysavače jsou nečistoty nasávány do zásobníku stroje.

4. kropení vozovek v letním období - z důvodu snížení prašnosti v ovzduší a zlepšení mikroklimatu se provádí kropení vozovek v centru města a na páteřních komunikacích. S kropením se začíná přesáhne-li teplota vzduchu 30 stupňů C a to ve dvou po sobě jdoucích dnech.

5. podzimní čištění komunikací - v říjnu a v listopadu  jsou čištěny vytipované komunikace na kterých je vysoký spad listí a nečistot. Čištění je prováděno z důvodu zajištění odvádění srážkových vod v zimním období.

 • 2.4.D Ochrana před prašností ?

Městská společnost SLUMEKO, s.r.o. čistí celkem 64,7047 ha, z toho v Kopřivnici cca 50 ha, místní části Lubina cca 7 ha, Mniší 3 ha a Vlčovice 4 ha.

Silnice ve správě MSK čistí Správa a údržba silnic MSK (Záhumenni 1,6670 ha, ul. Obránců míru 1,6245 ha, ul. ČSA 1,7659 ha).

Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta 0

Město má propracovaný systém čištění komunikací  na velkých plochách, včetně kropení . Do budoucna je třeba plánovat zintenzivnění kropení a zvlhčování vzduchu vzhledem k  očekávaným důsledkům přicházejících klimatických změn, zvláště sucha a vln veder. Navíce kropení vskutku  účinně odstraňuje sekundární prašnost, čili snižuje znečištění ovzduší malými částicemi prachu.

3 Udržitelná výroba a spotřeba

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ne

Audit je zpracován přehledně a poměrně vyčerpávajícím způsobem.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano

Až na drobné vyjímky ano. Doporučujeme doplnit některé zmiňované dokumenty do příloh auditu (studie STEP, Energetická politika města). 

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano

Bez připomínek.

Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky

Dlouhodobý koncepční přístup k oblasti UR a ŽP, vycházející z odboru ŽP města a postupně "překlopený" do další oblastí a odborů.  

Město s průmyslovou tradicí

Dobré vztahy mezi významnými podniky ve městě a Městským úřadem

Zájem některých zástupců úřadu (státní správa i samospráva) o změnu v oblasti udržitelné spotřeby a výroby

Existující občanská společnost ve městě

Tradice MA 21 a strategického plánování ve městě se zapojením různých strakeholders

VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky

Nezájem některých úředníků/vybraných odborů MěÚ o problematiku USV

Slabá politická podpora pro některá opatření, nejednotnost ve volených orgánech města

Chybějí motivace pro uskutečnění potřebných kroků (např. v oblasti energetického managementu)

Komplexnost problematiky ÚSV

 Nutnost využít „smart“ řešení pro dosažení dalšího zlepšení

Obtížné opětovné zavádění některých řešení, které se v minulosti „neosvědčily“ (kupř. recyklovaný papír) 

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti

Velké možnosti k dalšímu pokroku v jednotlivých oblastech USV (zelené nakupování, odpadové hospodářství, hospodaření s energiemi, udržitelná výstavba), plynoucí z prudkého technologického a společenského vývoje v oblasti USV

Inspirace od podniků ve městě v oblasti energetických úspor, třídění odpadů atp. – zvýšení efektivity a snížení ekologické a uhlíkové stopy úřadu 

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby

Klesající ceny energií nemotivují k realizaci potřebných opatření

Nezájem občanů o problematiku odpadů, energetických úspor a obecně udržitelného chování

Spotřební vzorce občanů směřující ke stále většímu „konzumu“ a neudržitelnému chování, což se projeví růstem produkce odpadů, zvyšující se spotřebou energie a celkově rostoucí materializaci spotřeby 

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele


Hodnotící výrok
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínekStav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

3.1 Udržitelná spotřeba města

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 3.1 Udržitelná spotřeba města
Sebehodnocení 0

V oblasti zatím k žádným změnám nedošlo, příslibem do budoucna je posouzení současného stavu a návrh opatření, kterou provedlo Sdružení ekologických poraden STEP.

Hodnocení oponenta +1

Na základě níže uvedeného se domníváme, že sebehodnocení na úrovni „0“, tj. uspokojivé, je odpovídající, i když možná až příliš příkré. Město sice v žádné dílčí oblasti „Udržitelné spotřeby města“ nedosahuje výrazně nadprůměrných či excelentních výsledků, na druhou stranu si zachovává dobrý standard. Meziročně sice nedošlo k výraznému posunu, ale existují dobré předpoklady pro zlepšení např. pro oblast zeleného nakupování úřadu či energetického managementu.

Proto lze uvažovat o celkovém hodnocení oblasti známkou „1“, to je „dobrá“.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
3.1.1 Má město schválený a používá vnitřní předpis upravující pravidla pro nakupování s kritérii energetické efektivnosti?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Nákupy materiálu, vybavení a služeb se řídí vnitřnitroorganizační směrnicí O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zveřejňování informací o městem Kopřivnice zadaných veřejných zakázkách. Tento předpis řeší prioritně finanční stránků nákupů s důrazem na „čistotu“ postupů spojených s výběrem dodavatele.

Výběrová řízení a jejich výsledky jsou zvěřejňována na stránkách města (od 4/2011)

Rozdělením rozpočtu do správy jednotlivých útvarů úřadů jsou předány kompetence k hospodaření s těmito prostředky, které bývá dvakrát ročně konfrontováno v rámci rozboru hospodaření. Přesná pravidla pro jednotlivé úkony nákupu s ohledem na udržitelný rozvoj stanoveny nejsou a řídí se obecnými pravidly pro hospodaření se svěřenými prostředky.

V roce 2016 provedlo Sdružení ekologických poraden STEP ve spolupráci s městem Analýzu a návrh opatření environmentálně šetrného provozu MÚ Kopřivnice. Materiál kromě analýzy současného stavu navrhuje doporučení, např. k zavedení ekologických nákupů a environmentálně řízených veřejných zakázek, nákupu papíru, kancelářských potřeb, nábytku a ostatních věcí. Od počátku roku 2017 dochází k postupnému zavádění některých navrhovaných opatření. Např. byl zkušebné zakoupen jeden vermikompostér pro využívání bioodpadu. Po zvládnutí procesu kompostování budou pořízeny vermikompostéry i do dalších podlaží budovy MÚ. Máme v úmyslu to znovu zkusit s recyklovaným kancelářským papírem, testuje se bělost, způsob bělení, gramáže, prašnosti (kvůli zařízením) aj.

Město podalo v roce 2016 žádost o dotaci na nákup služebního vozidla s pohonem CNG.

 • 3.1.A Vnitřní předpis upravující udržitelné nakupování ?
 • 3.1.B Nakupované zboží s ekoznačkou ?
 • 3.1.C Používání recyklovaného papíru ?
 • 3.1.D Používání elektrospotřebičů v nejvyšší energetické třídě ?
 • 3.1.E Nakupované spotřební zboží a drobný hmotný majetek (DHM) s pozitivním vlivem na UR ?

3.1.A - Vnitřní předpis upravující udržitelné nakupování

Směrnice O veřejných zakázek malého rozsahu a zveřejňování informací, směrnice prioritně určuje postupy nákupů dodávek a služeb v souladu s rovným postavením na trhu.

 

3.1.B - Podíl zboží s ekoznačkou

Nesledováno.

 

3.1.C – Podíl recyklovaného papíru na celém úřadu

před několika lety byl papír nakoupen, ale o jeho využívání nebyl zájem, proto není kupován

 

3.1.D - Podíl elektrospotřebičů v energetické třídě A, A+, A++

Elektrické spotřebiče se kupují v menším množství, avšak s důrazem na ekonomičnost provozu (tedy min. v energetické třídě A). Evidence takto zakoupených zařízení zatím není.

Stará elektrická zařízení se hromadně nelikvidují, avšak při nákupu nových se zaměřujeme na energetickou třídu, údaj o tom jje nově evidován v kartě elektrospotřebiče.

 

3.1.E - Podíl spotřebního zboží a DHM s pozitivním vlivem na UR

- nejsou sledovány nákupy zboží s pozitivním vlivem na UR, ekoznačkou.

Sebehodnocení 0

Ve srovnání s předchozím obdobím, kdy město udržitelnost v této oblasti nijak neřešilo, zdá se, že přichází lepší časy. Zavedení opatření doporučených v analýze šetrného provozu MÚ však nebudou snadná, ani okamžitá.

Hodnocení oponenta 0

Vnitřní předpis není k dispozici, pozitivní skutečnost ovšem je, že v roce 2016 zadalo město odborné organizaci STEP zpracování studie „Analýzu a návrh opatření environmentálně šetrného provozu MÚ Kopřivnice.“ Od počátku roku 2017 dochází k postupnému zavádění některých navrhovaných opatření. Doporučujeme proto tuto studie doložit do příloh Auditu. Podle vyjádření jsou hlavním kritériem při zadávání veřejných zakázek rovné podmínky na trhu a cena. Doporučujeme do budoucna zohlednit rovněž environmentální kritéria (zákon to umožňuje).

Používání recyklovaného papíru by pro město s pokročilou MA 21 mělo být samozřejmostí, pokud o něj při prvním pokusu o zavedení nebyl zájem, doporučujeme osvětovou činnost „dovnitř úřadu“. Moderní zařízení od renomovaných dodavatelů nemají s používáním recyklovaného papíru žádný problém. Rovněž zvážit převedení alespoň části papírové agendy do elektronické podoby (koncept „smart office“ či „e-office“ s minimalizací potřeby tisku).

Celkově souhlasíme se sebehodnocením na úrovni „uspokojivá situace“, tj. „0“.   

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Sebehodnocení +2

Velmi dobré výsledky v oblasti nakládání s odpady byly potvrzeny umístěním města v soutěži "O keramickou popelnici" za rok 2016 na 5. místě v kategorii měst nad 15 tis. obyvatel. Město dokončilo v letošním roce nový plán odpadového hospodářství pro období 2017 až 2022, který navrhuje zejména další zvyšování podílu tříditelných složek z komunálního odpadu.

Hodnocení oponenta +1

Vzhledem k níže uvedenému se domníváme, že adekvátní hodnocení situace v oblasti odpadového hospodářství je „dobré“, nikoliv však „velmi dobré“. Kopřivnici se daří velmi dobře plnit zákonná opatření v oblasti OH, nabízí občanům zlepšující se možnosti k třídění, snaží se o jejich motivaci. Neaplikuje však některé moderní přístupy k předcházení vzniku odpadu, které už pomalu pronikají do pokročilých českých a moravských obcí a jsou běžné na západ od našich hranic. Teprve tyto metody (zejména finančně – motivační, ale i „smart“ řešení) vedou k potřebnému snížení produkce směsného komunální odpadu končícího na skládkách a zvýšení oběhu cenných surovin.

Doporučujeme proto zvážit do budoucna další kroky k snižování produkce odpadů a prevenci jejich vzniku – využívání smart řešení, využití potravinového odpadu, podpora oběhové hospodářství „přeměna odpadů na zdroje“, upcycling atp. alespoň v pilotní formě. Navázat spolupráci s organizacemi a firmami, které tyto principy prosazují. 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
3.2.1 Jaké další složky komunálního odpadu kromě základních (papír, plast, sklo, nápojový karton) sbíráte odděleně do kontejnerů (např. BRKO, textil, kovy, kuchyňský odpad)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Kromě sběru základních komodit (papír, plast, sklo, nápojový karton) byl v roce 2008 zaveden systém sběru biologicky rozložitelných odpadů (BRKO) ze zahrad prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů o objemu 7 m3 .Od r. 2013 je tento odpad na území Kopřivnice sbírán prostřednictvím kompostejnerů přímo od rodinných domů. V místních částech je zatím sběr a svoz BRKO zajišťován prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů. Sběr probíhá od dubna do poloviny listopadu 1x za 3 týdny. V roce 2016 byla podána žádost o dotaci na pořízení kompostejnerů i do místních částí. Biologický odpad je možno odevzdávat i na kompostárně, která je společným vlastnictvím měst Kopřivnice a Příbor. V současnosti máme celkem 820 ks kompostejnerů.

V roce 2012 bylo v rámci projektu Živá Kopřivnice dotovaného z Revolvingu MŽP pořízeno 102 ks kompostérů. V roce 2013 byl tento počet v rámci projektu „Podpora domácího kompostování pořízením kompostérů pro občany Kopřivnice“,  spolufinancovaného z OPŽP a SFŽP, rozšířen o dalších 420 ks kompostérů o objemu 600 l. Kompostéry mají občané vypůjčeny na základě smlouvy na dobu 5 let.

Město poskytuje občanům vlastníkům RD žluté plastové pytle na sběr směsného plastu, které jsou sváženy přímo od RD 1x za 14 dní.

Od poloviny roku 2011 byl zaveden sběr vyřazeného elektrozařízení prostřednictvím červených kontejnerů z 5-ti stanovišť, v r. 2016 byly doplněny o další 3 ks. Na přelomu let 2011 a 2012 byl zaveden sběr textilu do sběrných nádob – v současnosti rozmístěno 17 kontejnerů společnosti Textil Eco a 6 kontejnerů od Armády spásy.

 • 3.2.B Počet tříděných složek komunálního odpadu ?
  2015 a 2016 - 8
 • 3.2.C Množství tříděného komunálního odpadu ?
  Rok 2015 - 66,95 kg včetně kovů a 36,14 kg bez kovů. Rok 2016 - 62,51 kg včetně kovů a 38,87 kg bez kovů.
Sebehodnocení +2

Systém nakládání s odpady na území města je na velmi dobré úrovni, množství směsného komunálního odpadu mírně klesá a naopak se mírně zvyšuje množství tříděného odpadu.

Pozitivní směr v nakládání s KO byl potvrzen ziskem 5. místa v soutěži Keramická popelnice v kategorii měst od 15 tis. obyvatel.

Hodnocení oponenta +1

Systém sběru tříděného odpadu je v Kopřivnici na standardní úrovni, občané mají dostatek možností ke třídění 8 druhů separovaného odpadu. Situace však není v republikovém měřítku nijak výjimečná, nejsou aplikovávány nejmodernější „smart“ metody třídění odpadů, které skutečně motivují občany k vyššímu podílu třídění (viz dále). Z toho zřejmě vyplývá, že celkové množství vytříděných odpadů v posledních neroste, spíše mírně klesá, při zachování celkové produkce odpadů (indikátor 3.2.C). Nenašli jsme také žádnou zmínku o aktuálních (a z pohledu místního udržitelného rozvoje) otázkách, jako je snaha o minimalizaci potravinového odpadu „food waste“, prodej potravin bez obalů, komunitní centra, kde je možné opravit nejrůznější spotřebiče či prosazování principů oběhového hospodářství.

Jako adekvátní hodnocení tedy vidíme známku „1“, situace je dobrá. 

3.2.2 Jakým způsobem motivujete občany a firmy k třídění odpadů?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Občany motivujeme zkracováním docházkových vzdáleností ke kontejnerům na tříděný odpad, v průběhu roku 2015 pokračovala výstavba nových stanovišť (2) a rekonstrukce stávajících zpevněných ploch pod kontejnery (4). Byla rovněž doplněna sběrná síť 11 kontejnery na sběr papíru, 13 kontejnery na plast a 3 kontejnery na sběr skla. V průběhu  r. 2016 bylo vybudováno jedno nové stanoviště pro sběr separovaného odpadu a dalších 5 bylo rozšířeno. Sběrná síť byla doplněna o dalších 11 kusů kontejnerů na sběr plastu, 8 na sběr papíru a 2 kontejnery na sběr skla. V roce 2016 si občané měli možnost vyzvednout tašky na třídění odpadů (soubor tří tašek ve dvou velikostech).

Celkový počet nových a rekonstruovaných stanovišť je 112, nádob (kontejnerů) dle druhů odpadu na sběr plastů 188, na sběr papíru 164, na sběr skla 168 (z toho na sběr bílého 72 ks).

V průběhu roku informujeme občany o harmonogramech svozů a všech novinkách týkajících se nakládání s odpady v Kopřivnických novinách, kabelové televizi a prostřednictvím vlastních webových stránek odboru životního prostředí a webu města.

Nepravidelně, obvykle v rámci projektů jsou vydávány letáky o třídění odpadů, v roce 2012 byly dokončeny videospoty ke správnému chování k ŽP (odopady, ovzduší, voda, lesy, ochrana přírody, apod.). Videospoty lze shlédnout na webových stránkách OŽP www.zivotniprostredi.koprivnice.org.

 • 3.2.A Produkce směsného komunálního odpadu ?
  2015 - 148,6 kg 2016 – 149,8 Kg
 • 3.2.D Podíl separace využitelných odpadů po složkách ?

3.2.D - Podíl (%) separace po složkách odpadů

Rok 2015

Podíl papíru vůči SKO=11,6%

Podíl plastu vůči SKO=6,52%

Podíl skla vůči SKO=6,04%

Kovy vůči SKO=20,73%

BRKO vůči SKO=30,4%

Textil vůči SKO=1,97%

Elektro vůči SKO=1,73%

Rok 2016

Podíl papíru vůči SKO=11,97%

Podíl plastu vůči SKO=7,1%

Podíl skla vůči SKO=6,75%

Kovy vůči SKO=15,78%

BRKO vůči SKO=32,99%

Textil vůči SKO=2,16%

Elektro vůči SKO=2,07%

Sebehodnocení +1

Motivace a informovanost občanů je na dobré úrovni, svědčí o tom i stoupající tendence množství vytříděných odpadů.

Hodnocení oponenta +1

Systémy motivace občanů k vyššímu třídění jsou pestré, zlepšuje se síť a dostupnost nádob na separovaný sběr odpadů. Město se snaží informovat občany a motivovat je k správným vzorcům spotřeby. To se bohužel neprojevuje na vyšších podílech třídění, je zřejmě nezbytná delší časová řada dat, i s ohledem na schválené změny v oblasti odpadového hospodářství (zákaz skládkování po roce 2024). V ČR existují obce, kde se za 5 let podařilo snížit množství nevytříděného odpadu na polovinu (např. Šitbořice na Břeclavsku), a výrazně zvýšit podíl vytříděného opadů.  Jde to díky kombinaci finanční motivace občanů a dalších opatření („chytrá“ popelnice, odměny za třídění atp.). V Kopřivnice je situace mírně nadprůměrná, nikoliv však na úrovni těchto nejpokročilejších obcí. Podobně v západní Evropě se obcím daří dosáhnut vyšší míry třídění. Pozitivně hodnotím relativně malé množství směsného komunálního opadu na hlavu, zhruba třetinové než například v Praze.

Zajímavé by bylo zjistit, nakolik jsou použité motivační metody reflektovány samotnými občany, tedy provést šetření mezi občany zaměřené na oblast odpadového hospodářství a získat reprezentativní zpětnou vazbu.

S ohledem na výše uvedené souhlasíme se sebehodnocením (známka „1“), důležitá bude snaha do budoucna naplnit zmíněné ambiciózní výzvy, plynoucí z principů oběhového hospodářství. 

3.2.3 Zajišťujete sběr nebezpečných složek KO i jiným způsobem než ve stacionárním zařízení?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Sběr nebezpečných složek KO zajišťujeme jak ve stacionárním zařízení (sběrném dvoře), tak i mobilním sběrem 2 x ročně ze 17 stanovišť.

Sebehodnocení +2

Sběr nebezpečných složek KO je na velmi dobré úrovni.

Hodnocení oponenta +2

V tomto bodě souhlasíme se sebehodnocením, v Kopřivnici je nastaven dobrý systém nebezpečných složek KO. Existuje zde také nadstandardní spolupráce mezi úřadem a podniky v dané oblasti. 

3.3 Hospodaření s energií

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 3.3 Hospodaření s energií
Sebehodnocení +1

Město má energetického manažera, střednědobý Energetický plán města na období 2010 až 2022. V roce 2015 schválilo Pravidla energetického managementu v souladu s ISO 50001. V rámci Pravidel jsou pro každý rok stanovovány energetická politika a energetické cíle. Vyhodnocování přijatých opatření je komplikováno dnes již nevyhovující internetovou aplikací MEIS (městský informační systém).

Pro efektivnější hospodaření s majetkem města je třeba dále zvyšovat energetickou gramotnost jeho uživatelů, případně zavést systém motivace k lepšímu využívání energeticky úsporného potenciálu budov a zařízení.

Město uskutečňuje již několik let energeticky úsporná opatření většinou investičního charakteru, často z dotací MŽP, MPO, IPRM.

Hodnocení oponenta +1

Oblast hospodaření s energií je dobře popsána a ve městě má vybudovanou jistou pozici. Město již bezmála 10 let disponuje energetickým manažerem, energetickou politikou a dalšími potřebnými nástroji. Výsledky v oblasti energetických úspor možná nejsou tak spektakulární, jak by si někteří mohli představovat, a existuje jistě velký potenciál pro další úspory a využívání OZE v rámci majetku města. Z uvedených důvodů souhlasíme s celkovým sebehodnocením v dané oblasti.  

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
3.3.1 Má město vytvořen systém energetického managementu na veškerém majetku města včetně personálního zajištění kapacit pro energetické řízení?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
 • od prosince 2008 má město vytvořenu pozici energetického manažera (energetik města)., který je podřízen vedoucímu odboru majetku města
 • od roku 2009 má město stanoven střednědobý Energetický plán města pro období 2010 až 2022
 • od roku 2009 má město energeticky sw MEIS. Ten je však v současnosti zastaralý a bez IT údržby a neodpovídá dnešním požadavkům na sledování a vyhodnocování energií, vody, PHM. a ukládání energetických dokumentů. Scházející funkcionality sw MEIS, v současnosti energetik města provizorně nahradil hodnocením pomoci programu Excel, což je pracné a hůře přehledné a nedostupné pro organizace města.
 • od roku 2010 byly do příkazu tajemníka – ,,Zásady vztahů zřizovatele a příspěvkových organizací zakomponovány povinnosti organizací v oblasti hospodaření s energiemi.
 • od roku 2009 má město stanoven ,,Tým pro energetický managament“, ten prošel v čase různými změnami a podobami.
 • od října 2015 má město schválena „Pravidla energetického managementu v souladu s  ISO 50001“. Bylo rozhodnuto, že zavádění energetického managementu dle ISO 50001 na majetku města bude v čase postupné.
 • V rámci pravidel Energetického managementu v souladu s ISO 50001 má město vytýčenu energetickou politiku a  energetické cíle vždy pro aktuální kalendářní rok. Byl jmenován představitel vedení města pro energetický management, s politickou odpovědností za vedení, rozvoj a fungování energetického managementu.
 • 3.3.A Existence systému energetického managementu ?
  - rok 2015 = ANO - rok 2016 = ANO
Sebehodnocení +2

Město má dobře popsán  systém energetického managementu

Tento systém je třeba důsledněji naplňovat. V praxi není zejména realizováno vzdělávání v oblasti energetické gramotnosti uživatelů majetku města

Eenergetický management je třeba doplnit nějakým kvalitním energetickým sw, byť to představuje pro město  další finanční výdaje v této oblasti

Na některém majetku se dlouhodobě nedaří provádět energetický management, situace se meziročně zlepšuje. V energetickém managementu města schází systém  motivace (restrikce, odměny). Je to jeden z důvodů proč není ještě zaveden energetický management na veškerém majetku města.

Hodnocení oponenta +2

Město má vytvořenou pozici energetického managera již od roku 2008, stejně tak má již několik let schválený Energetický plán města, a dokonce „Tým pro energetický management“. Od roku 2015 se snaží v oblasti energetického managementu postupně postupovat dle normy ISO 50001, kterou používají i podniky. Situaci lze tedy, ve srovnání s mnoha městy a obcemi, které podobnou institucionální a personální kapacitou nedisponují, hodnotit jako velmi dobrou a lze souhlasit se sebehodnocením. 

3.3.2 Jakým způsobem je se získanými daty nakládáno? Jak jsou využity pro snižování energetické náročnosti v praxi?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

- pro řízený centralizovaný nákup energií pro město a jeho organizace

- pro plánování rekonstrukcí a modernizací se současnou  realizací energeticky úsporných opatření

- pro vyhodnocování skutečného  přínosu realizovaných energeticky úsporných opatření

- pro optimalizaci energeticky hospodárného provozu budov a technických zařízení v majetku města. (měsíční perioda)

- pro průběžné hodnocení naplňování střednědobého Energetického plánu města Kopřivnice

- pro hodnocení naplnění energetické politiky a energetických ročních cílů

- pro vyhodnocení projektu EPC Kopřivnice.

 • 3.3.B Spotřeba energie ?
 • 3.3.C Spotřeba elektřiny – neobnovitelné zdroje ?
 • 3.3.D Spotřeba elektřiny ze všech využívaných zdrojů – obnovitelné zdroje ?
 • 3.3.E Spotřeba zemního plynu ?
 • 3.3.F Spotřeba tepla z CZT ?
 • 3.3.G Spotřeba PHM ?
 • 3.3.H Podíl staveb v energ. třídách A, B, C u rekonstrukcí s přechodem na vyšší kategorii en. třídy (z kategorie C, D, E, F, G) ?
 • 3.3.I Spotřeba obnovitelné a neobnovitelné energie na území města ?

3.3.B.1 - Spotřeba energie – viz členění v dalších položkách

- rok 2015 = 6 797,85 MWh/r

- rok 2016 = 7 152,7 MWh/r

 

3.3.B.2 - Spotřeba energie neobnovitelné

- rok 2015 = 5 616,23 MWh/r

- rok 2016 = 5 285,24 MWh/r

 

3.3.B.3 - Spotřeba energie obnovitelné

- rok 2015 = 1042,1 MWh/r

- rok 2016 = 1 826,56 MWh/r

 

3.3.C - Spotřeba elektřiny

- rok 2015 = 1 450,03 MWh/r

- rok 2016 =1 437,24 MWh/r

 

3.3.D - Spotřeba elektřiny ze všech využívaných zdrojů – obnovitelné zdroje

- rok 2015 = nehodnoceno

- rok 2016 = nehodnoceno místo toho hodnocena obnovitelná energie viz 3.3.B.3

 

3.3.E - Spotřeba zemního plynu

- rok 2015 = 944,33 MWh/r

- rok 2016 = 909,63 MWh/r

 

3.3.F - Spotřeba tepla z CZT

- rok 2015 = 4 340,03 MWh/r

- rok 2016 = 4 619,64 MWh/r

 

3.3.G - Spotřeba PHM

- rok 2015 =  63,45 MWh/r

- rok 2016 = 149,14 MWh/r

 

3.3.H - Podíl staveb v energ. třídách A, B, C u rekonstrukcí s přechodem na vyšší kategorii en. třídy (z kategorie C, D, E, F, G)

- rok 2015 – není již v současnosti známo

- rok 2016 = 38,48% majetku města

 

3.3.J - Spotřeba obnovitelné a neobnovitelné energie na území města

- rok 2015 = nehodnoceno

- rok 2016 = nehodnoceno (ekologická stopa pro jejíž podrobný výpočet se tyto údaje opatřují je jedenkrát za 2 roky).

 

Poznámka zpracovatele:

Spotřeba energie je v roce 2016 vyšší než v roce 2015, protože venkovní teploty byly v topném období chladnější (porovnáním denostupňů o 4,2%) a tudíž byla vyšší spotřeba energie na vytápění. U PHM bylo sledováno více aut než v roce 2015.

Sebehodnocení +1

Roční přehled energetické náročnosti jednotlivých budov a  samostatných technických zařízení by se měl více využívat pro plánování investic do energeticky úsporných opatření.

Provozovatelé budov a samostatných technických zařízení v majetku města by měly být městem motivováni k lepšímu využívání energeticky úsporného potenciálu budov a zařízení, do kterého město každý rok investuje nemalé peníze.

Hodnocení oponenta +2

Oblast je dobře zpracována, včetně hodnot energetických indikátorů. Město usiluje o promítnutí závěrů energetického managementu do rozhodování o renovacích, energetické náročnosti provozu budov a hodnocení schválených cílů energetické politiky. Je konstatováno, že existují rezervy v oblasti promítnutí výstupů energetického managementu do plánování investic v oblasti úspor a že chybí hlubší motivace pro provozovatele budov k snižování spotřeby energie.  To je situace obdobná jako v jiných městech a je to rozdíl proti soukromému sektoru, kde je dnes tato motivace většinou jasně nastavena (finančně, bonusově, atp.).  

Není zřejmé, podobně jako v jiných městech, jak je zajištěno vyhodnocení, že dosažené úspory odpovídají standardu provedení renovace a že jsou skutečně nejvyšší možné.  

Jak je hodnocení provázáno s hodnocením ekonomické náročnosti, a to jak investiční, tak zejména provozní a také s vyhodnocováním kvality vnitřního prostředí

3.3.3 Existují předpisy upravující parametry investičních akcí u nové výstavby a změn staveb – rekonstrukcí, s ohledem na budoucí spotřebu energie?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Energetická politika města Kopřivnice

Ve výše uvedeném strategickém dokumentu jsou vytknuty závazné  hlavní priority v oblasti hospodaření s energiemi. Z investičních cílů energeticky úsporných opatření je to realizace nových budov v energetické třídě PENB ,,A“. a rekonstrukce stávajících  budov v energetické třídě PENB ,,B“.

Sebehodnocení +1

Město realizuje energeticky úsporná opatření investičního charakteru většinou jen v rozsahu a kvalitě podmínek běžně dostupných dotací ( ŽP. MPO, Zelená úsporám, IPRM) určených pro energeticky úsporná opatření. Tyto dotace nevytvářejí podmínky pro realizaci vyspělých a inovativních energeticky úsporných opatření, případně podmínky k naplnění kvality deklarované energetické politiky města.

 Ke zlepšení vedou tyto cesty: zlepšení kvality běžně dostupných  dotací, získávání stávajících městem dosud nevyužívaných dotací EU, větší podíl financování energetických opatření z rozpočtu města.

Praktickým důsledkem je např., že se rekonstruované budovy se zateplením z běžně dostupné dotace nedostanou do energetické třídy ,,B“, protože je např. nutné zateplit podlahy nad zeminou a to představuje třeba dalších 6 mil Kč neuznatelných nákladů dotace.

Hodnocení oponenta +1

Je opakovaně zmíněna energetická politika města, bylo by vhodné ji připojit jako přílohu auditu. Z hodnocení není zřejmé, kolika budov se dotkla realizace energeticky úsporných opatření a jaký byl celkový přínos těchto opatření. Limity nastavení dotačních titulů by městu neměly bránit v prosazování energeticky úsporných opatření a dalších progresivních krocích (např. využívání OZE v rámci budov města, nákup „zelené elektřiny atp.). Dnes lze tato opatření financovat i pomocí jiných finančních nástrojů (EPC projekty, offsety, PPP) a objevují se nové datace např. na pořízení elektromobilů či OZE na budovy úřadů.  Příklady z jiných měst ukazují, že lze připravit komplexní projekt renovace s dosažením vyššího energetického standardu kombinací nákladově dostupných řešení. Investice 6 mil. Kč do zateplení podlahy asi skutečně není efektivní, ale s pomocí zkušeného specialisty a ve spolupráci s kvalitním projektantem nebo architektem lze dosáhnout až 75 %  úspory původní spotřeby energie s přiměřenými vícenáklady, navíc povětšinou uznatelnými (nové podmínky OPŽP k tomu přímo  vyzývají).

Souhlasíme se sebehodnocením na úrovni „dobré“. 

 

3.3.4 Jsou k dispozici data o spotřebě energie (a vody) alespoň v měsíční periodě, zejména u budov s významnou spotřebou?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
 • Data jsou k dispozici v měsíční periodě v sw MEIS (internetová aplikace)
 • Tam, kde funkcionalita sw MEIS neumožňuje určitá data spočítat a vyhodnotit, jsou data dostupná v programu Excel, rovněž v měsíční periodě.

Energetické dokumenty (faktury, smlouvy, PENB, posudky, audity) sw MEIS neumožňuje archivovat. Jsou přístupné v souboru, který vede energetik města na PC., přes síť MÚ.

Sebehodnocení +1

Do budoucna je nezbytné pro lepší přehlednost, dostupnost, rychlost zpracování dat a dokumentů pořídit energetický sw, který by všechna energetická  data a dokumenty evidoval centrálně, byl přístupný i pro organizace města, občany.

Za neposkytnutí dat, či dokumentů v dané kvalitě a termínu je nutné zavést pro provozovatele budov restrikce. Není vhodné, aby energetická hodnocení nebyla úplná, či nebyla odevzdávána čas jen pro to, že si provozovatelé budov majetku města neplní své povinnosti.

Hodnocení oponenta +1

V systému přenosu dat od jednotlivých budov v majetku města do energetickému managementu existují rezervy, oproti jiným obcím (kde se to děje pouze na roční bázi) je však situace lepší. Do budoucna bude vhodné použít modernější software a tuto činnost automatizovat, jak je běžné v řadě větších firem s obdobnou spotřebou energie, jako má města.  

Není zřejmé, od jakého data jsou údaje o spotřebách archivovány, zda to je od doby schválení energetické politiky (2009) Od kdy jsou data přepočítána na klimatický normál? 

3.4 Udržitelná výstavba

(udržitelné stavebnictví)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 3.4 Udržitelná výstavba
Sebehodnocení -1

Město se žádným způsobem nezabývá principy udržitelného stavitelství, nesleduje původ stavebních hmot, jejich energetickou náročnost při výrobě, ani využívání recyklovatelných materiálů. Pozitivně je však třeba hodnotit zateplování objektů v majetku města, tzn. základních a mateřských škol, azylového domu, bytů v majetku města, apod. V současnosti se připravuje zateplení budovy Střediska sociálních služeb města Kopřivnice a dalších bytových domů.

Hodnocení oponenta 0

Situace je obdobná jako v jiných městech, i těch v rámci MA 21 – tj.  ne příliš uspokojivá) např. ve srovnání se soukromým sektorem). Městu přesto vykazuje některé pozitivní kroky, některé principy udržitelné výstavby jsou již uplatňovány. Existují předpoklady pro sledování indikátorů v oblasti 3.4.3. proto se domníváme, že sebehodnocení známkou „-1“ je příliš přísné.

Navrhujeme celkové hodnocení „0“ dobré. 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
3.4.1 Existuje předpis, kterým se město hlásí k principům udržitelného stavitelství a nastavuje obecné parametry pro novou výstavbu a rekonstrukce?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město s ohledem na klesající početní stavy obyvatelstva a to především obyvatelstva ve střední a vyšší příjmové kategorii, které se snaží zajistit bydlení formou individuální bytové výstavby, neomezuje tyto stavebníky ani jiné investory pravidly nad rámec platných právních předpisů.

Město rovněž nemá nemá schválený vnitřní regulační předpis, kterým by řešil problematiku udržitelnosti při vlastní investiční činnosti. V současnosti jsou preferovány principy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, ekonomické minimalizace výdajů na zajištění funkční správy majetku města s ohledem na nedostatek finančních zdrojů na straně municipalit vůbec.

Město nesleduje a ani nevyžaduje po dodavatelích staveb enviromnmentální původ stavebních hmot či jejich druhotná využitelnost. V současnosti se jedná o legislativou nedefinovaný administrativní proces, který je řešen na úrovni vědeckých a výzkumných ústavů na úrovni výzkumných záměrů. V městě Kopřivnici se preferuje konečná ekonomická výhodnost (viz interní směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu či Zákon 134/2016 Sb.).

V současnosti se nesleduje původ stavebních hmot, jejich energetická náročnost při jejich výrobě ani využívání recyklovaných materiálů z oblastí stavebnictví. Zaroveň se systematicky nevyhodnocují další parametry projektovaných budov, kromě požadavků na dodržení platných norem a předpisů:

- řízení a organizace budovy

- varianty řízení energií v budově, jejich zdrojů, cen, dostupnosti, energetická soběstačnost budovy, snížení emisí CO2, zlepšení kvality uvnitř budovy z pohledu správy budovy

- náročnost vnitřního pohybu a dopravy po budově

- přístupnosti a potřebě médií (voda, plyn), zeminy, jiných zdrojů a surovin a použitých materiálů

- šetrné konstrukce budov, trvanlivost staveb

- použití surovin a druhotných materiálů šetrných k životnímu prostředí při stavbě, využití odpadních hmot, recyklátů ve stavebnictví

- druhotná využitelnost odpadů ze stavby, míra znečištění vyplývající z provozu budovy.

Za stávajícího personálního rozsahu investičních oddělení nelze z důvodu administrativní náročnosti investice vyhodnocovat záchovnou údržbu města racionálně. Město nemá nástroje ani metriku na sledování principů udržitelnosti u stavební činnosti na území města. Uváděné požadavky se v průběhu přípravy vyhodnocují empiricky.

U vybraných připravovaných staveb jsou individuální požadavky, které vedou k provozní energetické úspornosti stavby.

Dobře si vedeme v použití recyklovaného materiálu z místních a regionálních komunikací. V roce 2012 byl materiál z komunikace II/480 a ulice Dělnické poižit pro zpevňování krajnic na ulici K Očnímu, úpravě zpevněných ploch na sídlišti Sever. Rezervní uskladnění demontované žulové dlažby z dokončené rekonstrukce ul. Štramberská za účelem druhotného využití pro dláždění parkovacích ploch, předprostoru ZŠ Náměstí, autobusových zálivů – zadávací podmínky pro dodavatele stavby, požadavek na přechodné uskladnění.

 • 3.4.A Vnitřní předpis, který nastavuje obecné parametry pro novou výstavu a rekonstrukce. ?
 • 3.4.B Certifikované stavby ?

3.4.A - Vnitřní předpis, který nastavuje obecné parametry pro novou výstavu a rekonstrukce

Město nemá závazný předpis, který by řešil udržitelnost výstavby.

 

 

3.4.B - Podíl certifikovaných staveb, zelené certifikáty typu LEEDS, CZBtool apod.

Použití principu udržitelnosti, definované např. certifikací budovy typu LEED, BREEAM, SBTool CZ, DGNB je téměř nereálné. Mimo toho je certifikace na území ČR nesjednocená. Považujeme s ohledem na preferenci ekonomické stránky zakázek nastavené novým zněním Zákona o veřejných zakázkách (neumožňuje od dodavatelů vyžadovat žádné ISO normy - např. normu ISO 14001 – systém enviromentálního managementu), finanční situaci města a nejednotnost přístupů k udělování certifikace republice zaujmout k principům udržitelného stavebnictví prozatím rezervovaný přístup a to včetně obecného předpisu, postaveného na nejednotně definovaném přístupu k problematice obnovitelných zdrojů.

Zadávací podmínky u staveb řešících energetickou náročnost budov:

Např. zadávací podmínky a samotný projekt na přemístění LŠU:

 • Výměna všech okenních otvorů z recyklovatelných materiálů
 • použití zateplovacích hmot podkroví z recyklovatelných materiálů
 • systém rekuperace vzduchu
 • rozdělení otopných systémů do samostatně řiditelných okruhů
 • měřící systémy otopných těles aj.

Zajištění a použití recyklovaných hmot z komunikace I/58 na obnově místních cest – objednávka a fakturace na Slumeko s.r.o.

Požadavek na rezervní uskladnění demontované žulové dlažby z  rekonstrukce ul. Štramberská za účelem druhotného využití pro dláždění parkovacích ploch, předprostoru ZŠ Náměstí, autobusových zálivů – zadávací podmínky pro dodavatele stavby, požadavek na přechodné uskladnění.

Nepsaná dohoda o vzájemné pomoci při přípravě estetických úprav objektů mezi městským architektem a největším bytovým družstvem v Kopřivnici (OSBD Kopřivnice).

Sebehodnocení -2

Město není držitelem žádného z existujících certifikátů pro zelené budovy.

Město nemá nástroje ani metriku na sledování principů udržitelnosti u stavební činnosti na území města Kopřivnice.

Hodnocení oponenta -1

Město nemá vnitřní předpis k udržitelnému stavitelství, primárním kritériem při zadávání veřejných zakázek a investiční výstavby je cena. Není zřejmé, zda se o přijetí takového předpisu uvažuje. Pozitivní je promítnutí některých principů udržitelnosti do projektování budov a používání recyklovaného materiálu u místních a regionálních komunikací. Z hodnocení indikátoru 3.4.B vyplývá, že některé principy udržitelné výstavby jsou skutečně uplatňovány, i když nejsou zastřeženy mezinárodní a či národní certifikací, jak je tomu běžné u nové výstavby v soukromém sektoru. 

Vzhledem k nepříliš příznivé situaci v jiných městech ČR hodnotíme danou oblast vyšší známkou než město - 1

3.4.2 Za jakých podmínek bude možné indikátory v této oblasti sledovat na úrovni celého města?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Vzhledem k tomu, že město nemá dosud nestanoveny principy udržitelného stavebnictví, nelze na tuto otázku odpovědět.

Nebylo dosud stanoveno, nelze hodnotit.

Lze uvažovat o závadní principů udržitelného stavebnictví na majetek města a sledování podobných indikátorů na úrovni celého města. Data pro daný indikátor existují v různých databázích, ale ne na jednom místě. Jejich vyhodnocení na úrovni města velikosti Kopřivnice je však myslitelné.

Otázku nehodnotíme, stejně jako město. 

3.4.3 Lze odhadnout podíl (%) celkové podlahové obytné plochy, resp. plochy veřejných budov kde bylo realizováno zateplení a odhadnout odpovídající úspory energie (emisí)? (Např. na základě statistiky programů Zelená úsporám, PANEL apod., pro projekty realizované na území města.)
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Podlahová plocha zateplených objektů v majetku města nebo jeho firem, které byly provedeny z dotací z OPŽP, činí 38 404 m2.

Plochu, kde byla provedena energetická opatření z prostředků města nebo z jiných dotačních titulů než je OPŽP, jsme dosud nespočítali. Energetická opatření z prostředků města jsou např.:

- zateplení bytových domů (z 912 bytů v majetku města je pouze 195 nezateplených), štítové stěny budovy MÚ

- zateplení budovy základní umělecké školy MIS Music nebo ubytovny

K energetickým opatřením financovaným z jiného operačního programu (zateplovaná plocha se nevykazovala) patří např.:

- Azylový dům nebo Mateřská škola Krátká, výměna oken v MŠ Mniší apod.

Pro rok 2018 má město schválenou dotaci na zateplení bytových domů s 95 byty.

Úspory energie nebyly dosud spočítány, nelze hodnotit.

Hodnocení oponenta 0

Na hodnotící otázku je odpovězeno uspokojivě. Město má (na rozdíl od některých jiných) k dispozici základní indikátor (podlahová plocha zateplených budov). Škoda, že není doplněna informace o dosažených energetických úsporách, neboť nepochybně v žádostech o dotace na tyto investiční aktivity byla předpokládaná úspora vyčíslena.

V kontextu znalosti situace v jiných městech navrhujeme hodnocení známkou „0“, tj. uspokojivá situace. 

4 Doprava

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ne

Ne, všechny připomínky a náměty byly vyjasněny/zohledněny.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano

Po doplnění ano.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano

Město v auditu využilo povinné a doporučené indikátory, nicméně v některých případech, typicky z důvodu absence vstupních dat, indikátorové hodnocení neuvedlo.

Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky
 • trvalá pozornost, kterou město problematice udržitelné dopravy věnuje, včetně stategických a koncepčních dokumentů
 • dlouhodobá podpora nemotorové dopravy
 • důraz na bezpečnost v dopravě
 • spolupráce na dopravní obslužnosti v rámci novojičínského okresu
 • komunikace s veřejností
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky
 • absence jiho-východní tangenciály (areálem Tatry = problém soukromého vlastníka)
 • stávající infrastruktura pro cyklisty není optimální pro pravidelnou dojížďku (do zaměstnání/školy), spíše vyhovuje rekreačním potřebám
 • pouze nepřímý vliv na některé parametry zajištění dopravní obslužnosti hromadnou dopravou (EEV vozidla apod.)
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti
 • využití prostředků z dotačních programů (mj. EU fondy)
 • rozšíření zpoplatnění parkování v centru
 • spolupráce s velkými zaměstavateli (Tatra a další převážně automotive výrobci v průmyslové zóně) na managementu mobility zaměstnanců
 • elektrifikace trati Studénka-Veřovice
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby
 • odkládání elektrifikace trati Studénka-Veřovice
 • administrativní náročnost získání dotací, projektové přípravy a výběrových řízení
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele

Řízení a organizace činností zdravého města a aktivit MA21 v oblasti dopravy je na dobré úrovni, tomuto tématu je věnována dlouhodobá pozornost. Město má vypracovány koncepční a strategické dokumenty, ještě však bude potřebovatzpracovat samostatný Plán udržitelné mobility (SUMP). Příprava strategií a koncepcí je konzultována s veřejností.

Řešení celkové dopravní situace ve městě je výrazně formováno sídelní strukturou (rozsáhlý areál Tatra), který (mimo jiné) znesnadňuje dostupnost městských částí Mniší a Vlčovice. Patrně nejvhodnějším řešením by byla jiho-východní tangenciála (zde však vyvstává problém s trasováním na pozemcích vlastníka areálu Tatry). 

I když se podíl IAD na podílu dopravních výkonů mezi roky 2013 a 2015 snížil, mělo by město pokračovat jak ve zlepšování infrastruktury pro nemotorové druhy dopravy a zkvalitňování veřejné hromadné dopravy (EEV nízkopodlažní vozidla, informační tabule atd.), tak i rozvíjet měkké nástroje ovlivňující volbu dopravního prostředku, především pak u pravidelných cest za prací, do školy, za nákupy. Takovými měkkými nástroji mohou být mobilitní plány pro zaměstnavatele a školy, personalizované plánování cest, osvětové a informační kampaně.

Z hlediska snižování vlivu dopravy na zdraví a životní prostředí by bylo vhodné tyto vlivy též pravidelně vyhodnocovat a výsledky efektivně využívat mimo jiné při rozvíjení měkkých nástrojů (příklady dobré praxe, informační kampaně apod.). Hodnotící výrok
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínekStav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)

/infrastruktura/
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Sebehodnocení +1

Sebehodnocení k obl. 4


V oblasti Dopravy udělalo město Kopřivnice za posledních 10 let velký posun k lepšímu. Za zmínku stojí hlavně realizace projektů na podporu pohybu osob s omezenou schopností pohybu či orientace a také projektů pro motivaci používání alternativních druhů dopravy jako je kolo, chůze či hromadná doprava. Město také ve velké míře zavádí prvky ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu (nasvětlování přechodů, úprava autobusových zastávek, závádění zón „30“). Město má velmi dobře propracovaný strategický management, a to v propojení zpracovaných strategických dokumentů a dotační politiky ČR a EU. Kopřivnice je také velmi aktivní v projektech BESIP. Rezervu lze vidět v regulaci parkování, a to hlavně v sídlištích, která byla stavěna v dobách s mnohem menší automobilizací. Tato oblast je velmi náročná, a to jak logisticky, tak i finančně. Větší pozornost si také zaslouží infrastruktura pro cyklisty, a to hlavně v podpoře cyklistů ve veřejných budovách (certifikace Cyklisté vítáni). V posledním roce (2016) je také nutné zmínit pozitivní vývoj v oblasti snižování vlivu dopravy na životní prostředí, a to jak vlivem dopravních staveb, tak i postupným zaváděním vozidel EEV, a to hlavně díky vzniku čerpací stanice na CNG v areálu správce komunikací ve městě, kterou je Slumeko s.r.o. V oblasti hromadné dopravy, při absenci MHD, se město snaží jednat jak s dopravci, tak i s majiteli výpravních budov či staveb, a to ve prospěch maximální možně integrace jednotlivých druhů dopravy, dostatečného počtu spojů na jednotlivých linkách či úpravami ve prospěch cestujících na jednotlivých dopravních uzlech.

Sebehodnocení k podobl. 4.1
 

Město Kopřivnice při absenci MHD spolupracuje s jednotlivými dopravci a Koordinátorem ODIS na zapracování všech připomínek v oblasti autobusové a vlakové dopravy, a to hlavně v oblasti dostatečného počtu linek k zajištění bezproblémové veřejné dopravy v našem městě a bezprostředním okolí. Jednání vede město také v oblasti úprav výpravních budov, a to hlavně pro zlepšení užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. I přesto, že město nemá přímou možnost ovlivnit vozový park dopravců a úpravy budov v jejich vlastnictví, je aktivní v jednáních směřujících ke zlepšení v této problematice.

Hodnocení oponenta +1

Město dlouhodobě podporuje nemotorové dopravní módy (cyklistiku, pěší).

Podpora veřejné dopravy je spíše nepřímá, neboť město nemá vlastní MHD, ale podílí se na zajistění dopravní obslužnosti v rámci novojičínského okresu a ve výsledku je zajištění dopravní obslužnosti v rámci města na dobré úrovni.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.1.1 Jakým způsobem probíhá budování infrastruktury pro podporu environmentálně šetrných druhů (vyhrazené jízdní pruhy, přednost MHD na světelných křižovatkách, budování cyklostezek, chodníků, vyhrazených pruhů pro cyklisty, bezpečné trasy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, + dopravní značení cyklotras)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Bezbariérovost komunikací

Nové nebo rekonstruované komunikace pro pěší a přechody pro chodce resp. místa pro přecházení jsou prováděny tak, aby byly dodrženy všechny obecně závazné technické požadavky zabezpečující jejich bezbariérové užívání. Přechody pro chodce jsou nasvětlovány a u přechodů s velkou intenzitou chodců (resp. vozidel) je realizováno navíc nasvětlení LED diodami. 

Chodníky i přechody se staví (rekonstruují) jako samostatné akce nebo jako součást jiných (velkých) projektů, kterých město každoročně realizuje několik (např. RPS Sever, IPRM, Bezbariérové město atd.).

Prioritně jsou upravovány chodníky v havarijním stavu, další projekty jsou závislé na výši uvolněných prostředků v daném roce (důležitým měřítkem je také možnost dotace z externích zdrojů).

Město realizuje samostatné akce v závislosti na Akčním plánu, který se zpracovává vždy na dva roky a vychází ze Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2007 -2022 (aktualizován v roce 2014). http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/SP_Koprivnice_finalni_dokument_2014.pdf

Město nemá zpracovanou celkovou analýzu bezbariérovosti města.

Město má zpracovanou Analýzu bezbariérovosti vybraných tras a objektů v Kopřivnici (2008) - projekt Bezbariérové město Kopřivnice:

·        jedná se o analýzu čtyř základních tras, které propojují 30 budov občanské vybavenosti ve městě (nejen ve vlastnictví města), jedná se jak o úřady, tak i sportoviště či kulturní zařízení,

·         k roku 2016 je z větší části hotová první trasa a část trasy druhé a třetí, která propojuje MÚ Kopřivnice, Radnici, Úřad práce, Poštu, Finanční úřad, dvě ZŠ, ZUŠ, Dům s pečovatelskou službou, Kulturní dům Kopřivnice, Technické muzeum Kopřivnice a několik dalších budov občasné vybavenosti a to i s napojením na bytové domy, součástí úprav byly stávající chodníky a rekonstrukce stávajících a zřízení nových přechodů pro chodce na těchto trasách.

Připravuje se aktualizace tohoto dokumentu – předpoklad dokončení 2017-2018.

V roce 2016 začala druhá etapa rekonstrukce ulice Štramberská, jejíž součástí je kompletní úprava hlavního dopravního prostoru v celé její délce. Bude vyměněn povrch komunikace, kde budou nahrazeny stávající žulové kostky asfaltobetonovým krytem. Z žulových kostek budou realizovány parkovací pruhy podél této ulice. Dojde k úpravě všech přechodů pro chodce a míst pro přecházení. Rekonstrukce se dočkají také chodníky a autobusové zastávky podél komunikace. Data budou zahrnuta až po kolaudaci této stavby, tedy pro rok 2017.

Dále se bude v roce 2017 realizovat několik dalších investičních akcí zaměřených na úpravy ve prospěch bezbariérovosti a doplnění komunikací pro cyklisty a chodce.

Projekčně se připravují další akce, kde za zmínku stojí příprava kompletní rekonstrukce centrální části města.

 

Vybavenost cyklistickými komunikacemi

Město rekonstruuje nebo staví nové cyklostezky a cyklotrasy v závislostí na finančních možnostech města (důležitým měřítkem je také možnost dotace z externích zdrojů).  Jednotlivé akce se připravují v závislosti na Akčním plánu, který se zpracovává vždy na dva roky a vychází ze Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2007-2022 a také z Generelu cyklistické dopravy města Kopřivnice, který byl dokončen v roce 2016. Město disponuje jak stezkami s odděleným provozem pěších a cyklistů, tak i stezkami společnými či samostatnými. Ve městě je i několik značených cyklotras.

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/SP_Koprivnice_finalni_dokument_2014.pdf

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=cyklogenerel-koprivnice

O dopravní značení cyklotras se stará ČKT.

Na území města se nachází také několik vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty v délce téměř 900m.

Celková délka jednotlivých druhů komunikací k 31.12.2016:

 • komunikaci na území města (MK,silnice I.až III.tř.) - 94,2km
 • cyklotras na území města - cca 23,2 km
 • třech kondičních okruhů ve městě - 13,9km
 • cyklostezek (společných, dělených i samostatných, cyklopruhů) -  11,1 km
 • chodníků - data nejsou upřesněna

V rámci města se postupně instalují cyklostojany pro kola dle finančních možností města.

V letošním roce (2017) se předpokládá realizace:

 • stezka pro pěší a cyklisty Dolní Roličky
 • návrh na označení nových cyklotras (ve spolupráci z KČT)

projektová příprava dalších stezek a tras - směr Nový Jičín a Frenštát p. R.

 • 4.1.B Bezbariérovost komunikací ?
 • 4.1.C Vybavenost cyklistickými komunikacemi ?

4.1.B Bezbariérovost komunikací

Zdroj informací: MÚ Kopřivnice ORM, OMM, Slumeko, s.r.o., Akční plán města a rozpočet města

Indikátory:

 • plocha nových a rekonstruovaných chodníků - bez obchodních domů (jiný investor) a bodových oprav (bezbariérových)

        2014 -   8 260 m2

        2015 -   3 980 m2

        2016 -   1 180 m2

 

 • délka bezbariérových tras ve městě

        data nejsou zpracovány

 

 • počet bezbariérových přechodů pro chodce (úprava stávajících resp. zřízení nových)

         2014 -  5

         2015 -  1

         2016 -  0

 • počet bezbariérových míst pro přecházení (úprava stávajících resp. zřízení nových)

         2014 - 9

         2015 - 7

         2016 - 7

 

 • počet bezbariérových autobusových zastávek (úprava stávajících resp. zřízení nových)

        2014 - 2

        2015 - 1

        2016 - 0

 

 • počet upravených nebo zřízených parkovacích míst pro ZTP včetně bezb. úprav (pouze městská parkoviště - bez OD)

        2014 - 4

        2015 - 4

        2016 - 4

 

4.1. C Vybavenost cyklistickými komunikacemi

 

Zdroj informací: MÚ Kopřivnice ORM, OMM a Slumeko, s.r.o., Akční plán města a rozpočet města

Indikátory:

 • nové resp. rekonstruované cyklostezky na k.ú. Kopřivnice a místních částí (společné, dělené a samostatné vč. cyklopruhů)

        2014 - 1 500 m (Panská – Prům. park)

        2015 -    630 m (cyklopruhy Korej)

        2016 -        0 m

 

 • poměr cyklostezek k délce komunikací na území města (94,2km)

         2014 -  11,1 %

         2015 -  11,8 %

         2016 -  11,8 %

Sebehodnocení +1

Bezbariérovost komunikací:

V této podoblasti pracuje město Kopřivnice velmi dobře. Za posledních 10 let byl učiněn velký pokrok ve vnímání potřeby úprav ve prospěch osob s omezenou schopností pohybu i orientace. Při všech úpravách i nových stavbách je na bezbariérovost brán zvláštní zřetel.

 

Vybavenost cyklistickými komunikacemi:

V této podoblasti pracuje město Kopřivnice velmi dobře. Město Kopřivnice vnímá důležitost alternativních druhů dopravy a té cyklistické obzvlášť. V roce 2016 byl dokončen Generel cyklistické dopravy jako stěžejní dokument pro plánování a realizaci cyklistických stezek, tras a doplňkového mobiliáře.

Hodnocení oponenta +1

Jedná se o oblast prioritního zájmu města, především u cyklo komunikací a bezbariérovosti. Síť cyklostezek a cyklotras je rozvinutá pro rekreační cykloturistiku, pro pravidelnou dojížďku v rámci města dle cyklogenerelu (DHV, 2016) některá významná propojení chybí.

Při absentující vlastní MHD je rozvoj příslušné podpůrné infrastruktury poměrně limitovaný.

4.1.2 Jsou realizovány aktivity k podpoře doprovodné infrastruktury (stojany na kola, uzamykatelné klece, mobiliář pro pěší, přístupnost veřejných prostorů, přístupnost pro hendikepované, atd.)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V letošním roce (2017) bude proveden průzkum umístění cyklostojanů na území města.

Přesný počet bude stanoven až na základě tohoto průzkumu. Tato situace je ovlivněna tím, že velké množství cyklostojanů není ve vlastnictví města. Jedná se například o stojany u obchodních domů, soukromých provozoven atd. V roce 2015 byly doplněny stojany v centru města. Obecně lze říci, že stávájící počet a umístění je dostačující. Město doplňuje stojany dle požadavků veřejnosti, škol či úřadů. Ve městě je prozatím absence míst s možností rychlé opravy kola, volně přístupné pumpy, cykloboxy atd.

V současné době není ve městě žádná budova s certifikací „Cyklisté vítáni“.

 • 4.1.D Vybavenost veřejných budov parkovací infrastrukturou pro cyklisty. ?

Zdroj informací: MÚ Kopřivnice ORM, OMM

 • počet cyklostojanů (míst pro kola) - viz 4.1.C
 • počet budov „Cyklisté vítáni“ - 0

 

 • počet nových cyklostojanů - bez OD (počet míst pro odstavení kol) -

        2014 -     0

        2015 -   62

        2016 -     0

cykloklece - 0

Sebehodnocení 0

V této podoblasti má město rezervy. Jedná se hlavně o absenci budov „přívětivých“ pro cyklisty, a to hlavně pro bezpečné uložení kol a také adekvátního sociálního zázemí (sprchy atd.).

Hodnocení oponenta 0

Částečně plněno (cyklostojany), další prvky chybí, např. krytá místa pro úschovu kol. cykloboxy, atd. Nulová adopce certifikace "Cyklisté vítáni".

4.1.3 Jak je podporováno zvyšování komfortu MHD (nízkopodlažní vozidla, informační tabule, asistence při dopravě, informace pro nevidomé, dostupnost zastávek) a podpora multimodality v dopravě? (vytvoření/zachování vazeb mezi jednotlivými druhy dopravy - terminály, přestupní uzly, B+R, ..) Zejména s ohledem na dopravu do škol a do zaměstnání?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice neprovozuje MHD, ani jinou veřejnou dopravu, proto není schopno přímo ovlivnit podíl nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě.

Město zajišťuje dopravní obslužnost nad rámec dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje, a to smlouvou o spolupráci obcí o zajištění dopravní obslužnosti (okres Nový Jičín), a to do konce roku 2018. Tato smlouva určuje podíl úhrady jednotlivých měst a obcí, kterých je 52, na prokazatelné ztrátě dopravce u dopravní obslužnosti nad rámec dopravní oblužnosti placené krajem. Jedná se hlavně o víkendové a sváteční spoje. Úhrada města Kopřivnice se ročně pohybuje okolo 1,2 mi. Kč a je odvozená od počtu obyvatel města v daném roce. V současné době připravuje Moravskoslezský kraj výběrové řízení na dopravce v oblasti Novojičínska, kde spadá také město Kopřivnice. Naše město se bude finančně spolupodílet na nákladech k zajištění dopravní obslužnosti (autobusová doprava).

Ve městě nejsou vyhrazené jízdní pruhy ani není preferována autobusová doprava na světelných křižovatkách (Kopřivnice nemá žádnou světelnou křižovatku).

 • 4.1.A Nízkopodlažní vozidla ve veřejné dopravě ?

Zdroj informací: ARRIVA MORAVA a.s., KODIS s.r.o., MSK, MÚ Kopřivnice ORM

Indikátory:

 • podíl nízkopodlažních autobusů na celkovém počtu obsluhujících město Kopřivnice (resp. vzkm) - město nemůže přímo ovlivnit,
 • uzavřená dlouhodobá smlouva o spolupráci obcí (52 obcí v regionu) o zajištění dopravní obslužnosti nad rámec dopr. obslužnosti zajišťované MS krajem - smlouva neukládá dopravci povinnost k používání nízkopodlažních vozidel i když tento je postupně zavádí, v novém výběrovém řízení na dopravce pro naší oblast je v podmínkách pro výběr počítáno s kritériem nízkopodlažnosti a EEV vozidel. Přesné počty budou známy po vysoutěžení nového dopravce, a to na konci roku 2018.

Z důvodu absence MHD v Kopřivnici nelze tuto podoblast objektivně hodnotit.

Hodnocení oponenta 0

Město nemůže ovlivnit parametry vozidel HD, neboť není objednatelem HD na území města, i když na dopravní obslužnost v rámci okresu každoročně přispívá.

Přestupní uzel je vytvořen u nádraží, kde je i informační tabule a město se v rámci svých možností snaží podporovat multirmodalitu.

4.1.4 Jak je řešena doprava v klidu (pěší zóny, parkování, P&R, K&R, B&R)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Vozidla jsou odstavována jak na označených parkovištích, tak i podél komunikací bez označení parkovacích stání. V některých lokalitách je parkování časově omezeno nebo je nutnost vlastnit rezidentní či abonentní kartu. Ve městě není používán systém P&R, K&R, B&R.  Ve městě není žádná zóna označena jako pěší (IP27a) či obytná (IP26a) ve smyslu dopravního značení. Ve většině případu jde o označení zklidněných oblastí jako zóny "30" (IP25a), kde v těchto zónách je také upravováno odstavování vozidel. Podrobně je problematika parkování a zón popsána v podoblastech 4.2.E a.4.4.C

Sebehodnocení 0

Město postupnými kroky zavádí regulaci parkování prozatím hlavně v centrální části města. Do budoucna bude nutné zásadním způsobem řešit regulaci parkování hlavně v sídlištích. Město připravuje několik projektů na realizaci odstavných parkovišť.

Hodnocení oponenta 0

Parkování je občany vnímáno jako významný problém města (mj. problém s nedostatkem parkování u panelových domů). Město zavádí "zóny 30" a systém rezidenčních/abonentních karet ve vyhrazených částech. 

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy

/řízení poptávky po dopravě/
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy
Sebehodnocení +1

Město může z důvodu absence MHD ovlivnit snížení IAD pouze v doplňování infrastruktury pro alternativní druhy dopravy (cyklisté a chodci). Veřejnou dopravu podporuje hlavně realizací bezbariérových chodníků, přepravních uzlů, autobusových zastávek atd. Další možností je regulace parkování motorových vozidel v nejvíce exponovaných částech města, jednou z nich je bezpochyby centrum. Zde má město ještě rezervy, i když za posledních několik let došlo alespoň k částečné regulaci právě v centru města. Město má zpracováno několik strategických dokumentu zabývajících se dopravou, chybí pouze vypracování Plánu udržitelné městské mobility. Kopřivnice realizuje každé dva roky průzkum veřejného mínění mezi obyvateli města Kopřivnice v kombinaci s vyhodnocením společného Evropského indikátoru ECI 1. V roce 2013 a 2015 proběhlo také dotazníkové šetření v rámci výpočtu indikátoru ECI 3: Mobilita a přeprava místních obyvatel. Jako celek lze i tuto oblast hodnotit pozitivně.

Hodnocení oponenta +1

Město dlouhodobě aktivně podporuje nemotorové dopravní módy, zejména cyklistiku, kde má zpracovány podrobné strategické/plánovací dokumenty (cyklostrategie, cyklogenerel) a stanovený cíl (Vize 25 Asociace cykloměst).

Na druhou stranu město nemá zavedenou MHD (kterou jiná města srovnatelné velikosti běžně provozují), její funkci poměrně uspokojivě nahrazuje hustá integrovaná příměstská doprava. 

 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.2.1 Jak je realizována podpora zvýšení výkonů MHD (počet přepravených, počet přepravených / obyvatele)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

4.2.A

Postupně jsou realizovány přístupové chodníky k autobusovým zastávkám v Kopřivnici vč. místních částí.

Dále město doplňuje a upravuje infrastrukturu veřejné dopravy v jeho vlastnictví (viz 4.1.B ) včetně přístupových chodníků.

Ve městě Kopřivnice není MHD. Náklady na zřízení MHD, která by plně pokryla požadavky občanů a doplnila stávající příměstskou veřejnou dopravu jsou Komplexní dopravní studií města odhadnuty na 6,5 mil. Kč ročně, které není město v současné době schopno uvolnit. Zavedení systému MHD je podmíněno doplněním infrastruktury (autobusové zastávky včetně doprovodné infrastruktury). http://www.koprivnice.cz/index.php?id=komplexni-dopravni-studie-koprivnice

Stávající počet autobusových linek město finančně dotuje nad rámec finančního krytí MSK částkou cca 1,2 mil. Kč ročně. Tento rozsah v současnosti zabezpečuje potřeby města.

Město Kopřivnice nemůže přímo ovlivnit nákupy nízkopodlažních vozidel u generálního dopravce v regionu, který zajišťuje pro město dopravní obslužnost. Město v rámci možností spolupracuje s dopravcem (např. jako partneři při nákupu nízkopodlažních autobusů pro posílení příměstské dopravy pro obsluhu městem bezbariérově upravených zastávek z programu Ministerstva dopravy – Program podpory obnovy vozidel městské hromadné dopravy a veřejné linkové autobusové dopravy v projektu Bezbariérové město Kopřivnice v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny).

Časová dostupnost jednotlivých autobusových zastávek je řešena v komplexní dopravní studii. Docházkovou vzdálenost v rámci 7,5 a 12 minut lze hodnotit jako velmi dobrou. Návaznosti vlakové a autobusové dopravy na jednotlivých přestupních uzlech v Kopřivnici jsou řešeny odborem rozvoje města v závislosti na jednotlivých připomínkách jak obyvatel, tak dopravců. Pro zlepšení informovanosti cestujících ohledně návaznosti vlakové a autobusové dopravy, byly také instalovány informační elektronické tabule na obou hlavních dopravních uzlech: Kopřivnice - žel. st., ul. Štefánikova a Kopřivnice aut. nádr, ul. Nádražní, které upozorňují na jednotlivé odjezdy vlaků či autobusů vč. jejich případného zpoždění. U nově realizovaných označníků autobusových zastávek je postupně řešena také přehlednost ve směrování jednotlivých příměstských linek. 

 

4.2.B

Město Kopřivnice přispívá každoročně na provoz veřejné dopravy (není však provozovatelem), která je využívána jak pro dopravu do škol, tak i do zaměstnání.

V Kopřivnici jsou dva hlavní dopravní uzly:

 • první je v úseku Štefánikova - Nádražní, jedná se o propojení autobusového nádraží a vlakové zastávky, tento uzel je bezbariérově napojen projektem Bezbariérové město a vede zde i cyklostezka,
 • druhý uzel se nachází částečně na ulici Štefánikova u Polikliniky a částečně na ulici Hanse Ledwinky, opět se jedná o propojení vlakové a autobusové dopravy s napojením dopravy pěší ovšem bez komunikací pro cyklisty, tento uzel je bariérový, v roce 2012 proběhla celková rekonstrukce autobusových zastávek na ulici Štefánikova včetně okolních chodníků a veřejného prostranství, i když došlo k výraznému zlepšení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, stále chybí úprava budovy ČD, která je stále bariérová a město nemůže ovlivnit úpravu teto budovy, jelikož není v jeho majetku. V tomto ovšem vede město jednání s majitelem, kde celková úprava budovy je v plánu při elektrifikaci této trati (předpoklad cca 7 let).

Ve městě je provozován cyklobus a skibus Beskydy:

Trasa cyklobusu - Nový Jičín - Příbor - Kopřivnice - Frenštát pod Radhoštěm - Velké Karlovice - Bílá - Turzovka (Slovensko)

Trasa ski busu - Nový Jičín - P - Kopřivnice - Frenštát p.Radhoštěm - Čeladná - Bílá

Cyklobusy i skibusy jsou provozovány jako běžné autobusové linky a mohou je využít k přepravě jak cykloturisté s jízdními koly či lyžaři s lyžemi, tak i pěší turisté a všichni ostatní cestující.

4.2.D

Město provedlo v rámci Komplexní dopravní studie v roce 2009 dotazníkový průzkum, který byl zaměřen na dopravní chování respondentů. Jednalo se o počty každodenních cest, druhy používaných doprav, vzdálenosti atd.  http://www.koprivnice.cz/index.php?id=komplexni-dopravni-studie-koprivnice

Kopřivnice realizuje každé dva roky průzkum veřejného mínění mezi obyvateli města Kopřivnice v kombinaci s vyhodnocením společného Evropského indikátoru ECI 1. V rámci tohoto velkého sociologického průzkumu, jehož výsledky jsou zveřejněny na webu města v sekci Radnice / Dokumenty / Výsledky průzkumů, jsou obyvatele dotazování na intenzita využívání jednotlivých způsobů přepravy při pohybu po městě.

V roce 2013 a 2015 proběhlo dotazníkové šetření v rámci výpočtu indikátoru ECI 3: Mobilita a přeprava místních obyvatel.

 

 • 4.2.A Přeprava cestujících MHD ?
 • 4.2.B Dostupnost spojení veřejnou dopravou ?
 • 4.2.D Mobilita a místní přeprava cestujících ?

4.2.A

Zdroj informací: MÚ Kopřivnice ORM, OMM, Slumeko, s.r.o.

Indikátory:

 • počet cestujících - nebyl zjišťován, město nemůže přímo ovlivnit

 

 • existence nařízení pro regulaci parkování v centru města – částečně

 

 • počet bezbariérových autobusových zastávek (úprava stávajících resp. zřízení nových)

        2014 - 2

        2015 - 1

        2014 - 0

4.2.B

Zdroj informací: MÚ Kopřivnice ORM, OMM a Slumeko, s.r.o.

Indikátory:

 • existence uzlu (propojení železnice-bus-pěší - cyklista-vozidlo) – ANO

 

 • délka bezbariérových tras

        data nejsou zpracovány

4.2.D

Zdroj informací: MÚ Kopřivnice ORM

Indikátory:

  IAD pěší VD cyklo
2013 45,10% 38,30% 11,10% 5,50%
2015 39,20% 43,30% 12,50% 5%

 

Sebehodnocení +1

4.2.A

Z důvodu absence MHD v Kopřivnici nelze tuto podoblast objektivně hodnotit.

 

4.2.B

V této podoblasti pracuje město Kopřivnice velmi dobře. Postupně doplňuje bezbariérovou infrastrukturu potřebnou k obsluze zastávek veřejné dopravy a spolupracuje na úpravách jednotlivých přepravních uzlů. Dále spolupracuje s dopravci na optimalizaci počtů spojů na jednotlivých linkách dle požadavků cestujících.

 

4.2.D

V této podoblasti pracuje město Kopřivnice velmi dobře. Město vyhodnocuje tento indikátor v rámci Místních indikátoru udržitelného rozvoje. Výsledné hodnoty ukazují, že výše uvedenými opatřeními se městu daří snižovat počet cest automobilem po městě.

Hodnocení oponenta 0

Tato oblast zahrnuje tři okruhy, v nichž si město stojí značně rozdílně: 

1/ přeprava cestujících MHD - data pro indikátor nejsou uvedena, neboť město nemá vlastní MHD

2/ dostupnost spojení veřejnou dopravou - kromě uvedeného indikátoru  bezbariérovosti sem patří i dostupnost časová (doba docházky na zastávku HD), frekvence HD, návaznost v přestupních uzlech či přehlednost ve směrování příměstských linek - tato data nejsou uvedena (mapa dostupnosti zastávek HD přitom byla zpracována v Dopravní studii z roku 2009). 

3/ mobilita obyvatel - dělba přepravní práce vykazuje u podílu cest automobilem; pokles pod 40%, tento podíl lze označit za dobrý výsledek (nicméně pouze na základě 2 časových bodů).

4.2.2 Jak jsou využívány ekonomické nástroje (mýtné, parkovné, zpoplatněné vjezdy)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V rámci strategických dokumentů, které se týkají dopravy je popsána stávající situace a navržená možná řešení.  Jedním z nich je i návrh na regulaci parkování v centrální části města, kterou město Kopřivnice (ORM) připravilo k realizaci pro rok 2013. Prozatím nebyla spuštěna. Jako první krok bylo v roce 2013 zavedeno časově omezené stání v centru města a dále v roce 2014 regulace parkování pomocí rezidentních a abonentních karet. Zvažovaná regulace pomocí parkovacích automatů a zpoplatněním parkovacích míst v centru byla prozatím pozastavena. V celém městě je dále zakázáno stání nákladních vozidel nad 3,5 tuny mimo parkoviště tomu vyhrazené. Na největším sídlišti ve městě (sídliště Sever) bylo regulováno také odstavování dodávek, které zde způsobovali problémy v průjezdnosti komunikacemi, a to hlavně pro vozidla svozu odpadu a integrovaného záchranného systému.

 • 4.2.E Zavedený systém regulace parkování a dopravy ?
  existence systému - částečně
Sebehodnocení 0

Město postupnými kroky zavádí regulaci parkování prozatím hlavně v centrální části města. Do budoucna bude nutné zásadním způsobem řešit regulaci parkování hlavně v sídlištích. Město připravuje několik projektů na realizaci odstavných parkovišť.

Hodnocení oponenta 0

Zavedena částečná regulace prakování v centru (vyšší cena  rezidenčních/abonentních karet za druhé a další vozidlo).

4.2.3 Jaké jsou využívány přístupy k integrovanému plánování dopravy a mobility?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město má zpracovány následující strategické dokumenty, které se týkají dopravy:

            Komplexní dopravní studie města Kopřivnice (2009) http://www.koprivnice.cz/index.php?id=komplexni-dopravni-studie-koprivnice

           Strategický plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2007-2022 (aktualizovaný v roce 2014)

            http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/SP_Koprivnice_finalni_dokument_2014.pdf

           Generel cyklistické dopravy města Kopřivnice (2016) http://www.koprivnice.cz/index.php?id=cyklogenerel-koprivnice

Město nemá prozatím zpracován Plán udržitelné městské mobility. Tento plán je částečně nahrazen výše uvedenými strategickými dokumenty.          

 • 4.2.C Plán dopravy/udržitelné mobility (či obdobného strategického dokumentu) ?

Zdroj informací: MÚ Kopřivnice ORM, OŽP, ÚP

Indikátory:

existence plánu - ANO

Sebehodnocení +1

V této podoblasti pracuje město Kopřivnice velmi dobře. Město má zpracováno několik strategických dokumentů zabývajících se dopravou. Chybí pouze vypracování Plánu udržitelné městské mobility.        

Hodnocení oponenta +1

Město se plánování dopravy a mobility v rámci možností věnuje, strategické dokumenty jsou připravovány v souladu s pravidly MA21 za aktivního zapojení veřejnosti (mj. aktualizace strategického plánu města).

4.3 Nízkoemisní vozidla

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 4.3 Nízkoemisní vozidla
Sebehodnocení +1

V posledním roce (2016) je také nutné zmínit pozitivní vývoj v oblasti snižování vlivu dopravy na životní prostředí, a to jak vlivem dopravních staveb, tak i postupných zaváděním vozidel EEV, a to hlavně díky vzniku čerpací stanice na CNG v areálu správce komunikací ve městě, kterou je Slumeko s.r.o. Město nemůže z důvodu absence vlastní MHD ovlivnit počty vozidel EEV ve veřejné dopravě, je však nuné podotknout, že ve výběrovém řízení na nového autobusového dopravce v našem regionu, kde naše město bude na dopravní obslužnost přispívat poměrnou částí, jsou Moravskoslezským krajem požadovány určitá procenta vozidel s EEV.

Hodnocení oponenta 0

Vznikla infrastruktura pro CNG, nicméně město nemá možnost ovlivnit jeho využití ve veřejné dopravě.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.3.1 Jakou úlohu hrají environmentálně šetrné vozy v místní MHD?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice neprovozuje MHD, ani jinou veřejnou dopravu, proto není schopno přímo ovlivnit podíl vozidel EEV ve veřejné dopravě.

Město zajišťuje dopravní obslužnost nad rámec dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje, a to smlouvou o spolupráci obcí o zajištění dopravní obslužnosti (okres Nový Jičín), a to do konce roku 2018. Tato smlouva určuje podíl úhrady jednotlivých měst a obcí, kterých je 52, na prokazatelné ztrátě dopravce u dopravní obslužnosti nad rámec dopravní oblužnosti placené krajem. Jedná se hlavně o víkendové a sváteční spoje. Úhrada města Kopřivnice se ročně pohybuje okolo 1,2 mi. Kč a je odvozená od počtu obyvatel města v daném roce. 

V současné době připravuje Moravskoslezský kraj výběrové řízení na dopravce v oblasti Novojičínska, kde spadá také město Kopřivnice. Naše město se bude finančně spolupodílet na nákladech k zajištění dopravní obslužnosti (autobusová doprava).

 • 4.3.A Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu objednávaných výkonů v rámci MHD ?

Zdroj informací: ARRIVA MORAVA a.s.

Indikátory:

 • podíl vozidel EEV  celkovému počtu obsluhujících město Kopřivnice - město nemůže přímo ovlivnit

V novém výběrovém řízení na dopravce pro naší oblast je v podmínkách pro výběr počítáno s kritériem nízkopodlažnosti a EEV vozidel. Přesné počty budou známy po vysoutěžení nového dopravce, a to v druhé polovině roku 2018.

Z důvodu absence MHD v Kopřivnici nelze tuto podoblast objektivně hodnotit.

Při absenci MHD lze jen obtížně hodnotit.

4.3.2 Jaký je podíl takových vozů v majetku města nebo organizacích jím zřízených?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice začalo v tomto roce zohledňovat při VŘ nákup nových vozidel,

které budou využívat enviromentálně šetrného pohonu (CNG).  

Město má také podanou žádost o dotaci na vozidlo s pohonem CNG.

Na území města Kopřivnice vznikla v roce 2016 čerpacích stanice na CNG

– jde o neveřejnou čerpací stanice v areálu správce komunikací ve městě, kterou je Slumeko s.r.o.

Veřejná stanice je v nedalekém Štramberku.V Kopřivnice se dále nachází veřejná čerpací stanice na LPG.

Prozatím vozidla s pohonem na CNG:

- 3 x Slumeko s.r.o., správce komunikací města Kopřivnice

Prozatím vozidla s pohonem na LPG:

- 1 x Městská policie Kopřivnice

 
 • 4.3.B Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém objemu dopravního výkonu vozidel v majetku města a jím zřízených organizací. ?

Zdroj informací: MÚ Kopřivnice ORM, OMM, Slumeko, s.r.o. a ostatní organizace zřízené městem

Indikátory:

podíl výkonů vozidel EEV z celkového počtu výkonů vozidel v majetku města Kopřivnice - data nejsou zpracovány

Sebehodnocení +1

V této podoblasti se město Kopřivnice od předešlého období zlepšilo.

Realizací čerpací stanice na CNG se otevřela možnost podpory

tohoto alternativního pohonu pro nákup nových vozidel.

 
Hodnocení oponenta 0

Díky zřízení potřebné infrastruktury (CNG) existuje potenciál ke uplatnění nízkoemisních vozidel u města a jeho příspěvkových organizací, které již několik nízkoemisních vozidel používají. Vyčíslení indikátoru však není k dispozici.

4.3.3 Jaká je situace ohledně infrastruktury čerpacích stanic pro alternativní pohony (elektřina CNG apod.)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Odpověď na otázku 4.3.3 je v 4.3.B - Podíl výkonů vozidel EEV na celkovém množství dopravního výkonu vozidel v majetku města a jím zřízených organizací
Sebehodnocení +1
V této oblasti se město Kopřivnice od předešlého období zlepšilo. Na území města  vznikla v roce 2016 neveřejná čerpacích stanice na CNG.  V nedalekém Štramberku se nachází veřejná čerpací stanice na LPG.
Hodnocení oponenta 0

Vybudována CNG čerpací stanice (neveřejná).

4.3.4 Dochází ke zohlednění využívání environmentálně šetrných vozidel při výběrových řízeních na zajištění služeb pro město?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice nezohledňuje využívání EEV při VŘ na zajištění služeb pro město. Město začalo v tomto roce zohledňovat při VŘ nákup nových vozidel, které budou využívat enviromentálně šetrného pohonu (CNG). Město má také podanou žádost o dotaci na vozidlo s pohonem CNG.

Sebehodnocení +1

V této oblasti se město Kopřivnice od předešlého období velmi zlepšilo. Realizací čerpací stanice na CNG se otevřela možnost podpory tohoto alternativního pohonu pro nákup nových vozidel pro město a jeho příspěvkové organizace, čehož město využívá.

Hodnocení oponenta 0

Ve VŘ začalo být zohledněno využívání environmentálně šetrných vozidel (CNG).

4.4 Bezpečnost silničního provozu

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 4.4 Bezpečnost silničního provozu
Sebehodnocení +1

Město Kopřivnice se aktivně zabývá Bezpečností silničního provozu (BESIP). V této oblasti zajišťuje město prostřednictvím lektora dopravní výchovy a koordinátora dopravního hřiště výuku všech žáků I. stupně ZŠ v Kopřivnici a blízkém okolí. Výuka dopravní výchovy probíhá za podpory MP na dětském dopravním hřišti v rámci praktické výuky, ve třídách se učí teorie. V rámci aktivit BESIP jsou děti odměňovány, a to převážně reflexními prvky. Reflexní prvky jsou při různých městských akcích také rozdávány ostatním občanům včetně seniorů.  Kopřivnice monitoruje místa se zvýšenou nehodovostí a na základě doporučení Dopravního inspektorátu Policie ČR v Novém Jičíně, podnětů obyvatel či správce komunikací postupně tato místa upravuje.

Hodnocení oponenta +1

Oblast bezpečnosti silničního provozu a to jak co do infrastruktury, tak co do osvěty a vzdělávání patří k dobře fungujícím oblastem tématu Doprava a mobilita.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.4.1 Jaká jsou realizována zklidňující opatření na infrastruktuře (osvětlené a bezpečné přechody pro chodce, ostrůvky, zúžení komunikace)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město sleduje vývoj nehodovosti jednotlivých účastníků silničního provozu na svém území. Jednotlivá krizová místa (místa s vyšším počtem dopravních nehod) jsou postupně odstraňovány viz bod 4.4.C.

Zajištění meziročního snižování počtu nehod není bohužel jen v moci města a nelze ho garantovat ani při maximální možné míře odstraňování jednotlivých problémových míst na silniční síti.

Odstraňování krizových míst tomu bezpochyby napomáhá, ale je potřeba poznamenat, že většina dopravních nehod vzniká z jiných příčin, než jsou závady na pozemních komunikací. Jedná se hlavně o nesprávné otáčení nebo couvání, plně se nevěnování řízení vozidla, nedání přednosti v jízdě, nedodržení bezpečného odstupu, nedodržení rychlosti, nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky, řízení pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky atd.  

Na infrastruktuře města Kopřivnice jsou realizovány tyto zklidňující opatření:

- realizace středových ostrůvků na přechodech pro chodce, které neodpovídají noremním rozměrů

- zvýšené prahy u přechodů pro chodce 

- bezpečnostní nasvětlení přechodů pro chodce včetně úprav pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (snížení obrub, varovné a signální pásy, atd.)

- realizace zón "30"

- realizace krátkých příčných prahů na místních komunikacích, pro snížení rychlosti

- zvýšené křižovatkové plochy

 

Příčiny dopravních nehod nebyly posuzovány a srovnávány s jinými městy. Z charakteru jednotlivých příčin dopravních nehod na území města Kopřivnice nepředpokládáme žádné výrazné odchylky od ostatních měst. 

 

 • 4.4.B Nehodovost v silniční dopravě ?

Zdroj informací: Jednotná dopravní vektorová mapa

Indikátory:

 • počet nehod

       2014 – 124

       2015 – 107

       2016 – 120

 • počet lehce zraněných (do 24 hod.)

       2014 – 35

       2015 – 24

       2016 – 37

 • počet těžce zraněných (do 24 hod.)

       2014 – 5

       2015 – 2

       2016 – 0

 • počet úsmrcených (do 24 hod.)

       2014 – 0

       2015 – 0

       2016 – 0

Sebehodnocení +1

Kopřivnice monitoruje místa se zvýšenou nehodovostí a na základě doporučení Dopravního inspektorátu Policie ČR v Novém Jičíně, podnětů obyvatel či správce komunikací postupně tato místa upravuje. K této problematice byla zřízena Dopravní skupina, která se zabývá jednotlivými podněty.

Hodnocení oponenta +1

Relizována opatření na infrastruktuře (osvětlené přechody) a zklidnění dopravy (zóny 30). Dobrá spolupráce s DI PČR.

4.4.2 Jak je zajišťována prevence (besedy s Městskou policií, dopravní policií, dopravní hřiště, bezpečné cesty do škol, mimořádná školení řidičů – mimo profesní zkoušky)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice pořádá akce v rámci NSZM:

 • 16.-22.10. každý rok -  týden mobility
 • den dětí + den bez úrazu + integrovaný ZS -  jednou za dva až tři roky

Akce v rámci dětského dopravního hřiště:

 • výuka žáků ZŠ provoz cyklistů a chodců včetně testů za spolupráce a dozoru
 • BESIP

Besedy s MP v základních školách nejsou pořádány, ale MP pořádá exkurze pro děti přímo na služebně včetně výkladu k dopravní problematice atd.

 • 4.4.A Žáci I. stupně ZŠ zapojení do preventivních programů bezpečnosti dopravy. ?

Zdroj informací: MÚ Kopřivnice ORM, Městská policie Kopřivnice

Indikátory:

 • počet přednášek (hodin) - data nejsou zpracovány
 • počet proškolených – 100% žáků I. stupně ZŠ (cca 800 žáků)
 • dětské dopravní hřiště - cyklo a pěší výuka ZŠ - na jaře a na podzim

exkurze na služebně - několikrát za rok

Sebehodnocení +1

V Kopřivnici je výuka zajištěna pomocí lektora dopravní výchovy a koordinátora dopravního hřiště. Jednou ročně je realizována Dopravní soutěž mladý cyklista za aktivní účasti krajského koordinátora BESIP, MP a záchranné služby Kopřivnice. Kopřivnice je v této oblasti velmi aktivní.

Hodnocení oponenta +1

Probíhají aktivity jako dopravní výchova, soutěže BESIP, exkurze u městské policie.

4.4.3 Existuje pasport problémových míst na dopravní infrastruktuře?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Strategické dopravní dokumenty zpracované městem:

Problémová místa jsou definována výše uvedenými strategickými dokumenty. Na základě těchto dokumentů, aktuálních připomínek Dopravního inspektorátu Policie ČR v Novém Jičíně, odborných pracovníků města či jeho obyvatel dochází k postupnému odstraňování krizových míst na komunikacích. Každoročně se také zvyšuje poměr komunikací „zóna 30“ k celkové délce komunikací ve městě.

 • 4.4.C Odstranění krizových nehodových míst ?

Zdroj informací: MÚ Kopřivnice ORM, OMM a Slumeko, s.r.o.

Indikátory:

 • existence mapy problémových míst - ANO
 • počet odstraněných míst - data nejsou zpracovány
 • podíl komunikací „zóna 30“ k délce komunikací na území města (94,2km)

       2014 – 21,4%

       2015 – 34,1%

       2016 – 34,1%

výše financí na odstraňování nehodových míst - data nejsou zpracovány

Sebehodnocení +1

V této podoblasti pracuje město Kopřivnice velmi dobře. Město investuje každoročně nemalé finanční prostředky na odstraňování krizových míst, a to buď jednotlivými investičními akcemi nebo jako součást větších oprav či projektů. Z výše uvedeného důvodu se jen komplikovaně stanovuje přesná výše celkové investice do odstraňování krizových míst.

Hodnocení oponenta +1

Problémová místa jsou zmapována a postupně řešena.

4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Sebehodnocení +1

Město Kopřivnice realizuje opatření ke snížení zátěže z dopravy na životní prostředí v závislosti na strategických dokumentech postupnými realizacemi akcí, které jsou jmenovány v těchto dokumentech. Jedná se hlavně o realizaci opatření snižující poptávku po individuální automobilové dopravě, jako je doplnění infrastruktury pro alternativní druhy dopravy (cyklostezky, cyklopruhy, bezbariérové komunikace, atd.). Úpravy pro podporu veřejné hromadné dopravy (zastávky hromadné dopravy, integrace dopravy, přestupní uzly, regulace parkování) a v neposlední řadě taky doprovodnými prvky jako jsou například protihlukové stěny.

Hodnocení oponenta 0

Město podporuje aktivní mobilitu (cyklistiku a chůzi), což snižuje potřebu využívat IAD či jiné motorové dopravní módy. Aktivní mobilita pak přispívá ke zlepšení zdraví obyvatel.

Vlivy dopravy na zdraví a životní prostředí a příspěvky jednotlivých opatření však nejsou hodnoceny pravidelně.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.5.1 Existuje plán dopravy a byl podroben vyhodnocení vlivů na životní prostředí?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město má zpracovány následující strategické dokumenty, které se týkají dopravy:

           Komplexní dopravní studie města Kopřivnice (2009)

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2007-2022 (aktualizovaný v roce 2014) http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/SP_Koprivnice_finalni_dokument_2014.pdf

           Generel cyklistické dopravy města Kopřivnice (2016) http://www.koprivnice.cz/index.php?id=cyklogenerel-koprivnice

Součástí Komplexní dopravní studie byla také Rozptylová a Hluková studie města. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=komplexni-dopravni-studie-koprivnice

Město nemá prozatím zpracován Plán udržitelné městské mobility. Tento plán je částečně nahrazen výše uvedenými strategickými dokumenty.          

 • 4.5.A Hodnocení Strategického plánu dopravy/udržitelné mobility podle vlivu na ŽP a zdraví ?

Zdroj informací: MÚ Kopřivnice ORM, OŽP, ÚP

Indikátory:

existence plánu - ANO

Sebehodnocení +1

V této podoblasti pracuje město Kopřivnice velmi dobře. Vliv dopravy na životní prostředí byl posouzen v rámci Strategického plánu města pro období 2007-2022. K maximu v této podoblasti chybí pouze vypracování Plánu udržitelné městské mobility.         

Hodnocení oponenta +1

Situace v zásadě dobrá - byla zpracována Komplexní dopravní studie (2009), samostatný plán však nikoli, problematika dopravy je částečně rozpracována ve Strategickém plánu rozvoje města (2014). Vyhodnocení vlivu na ŽP proběhlo formou SEA Strategického plánu města.

4.5.2 Vyhodnocuje město zatížení životního prostředí dopravou?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město pravidelně nevyhodnocuje zatížení životního prostředí dopravou. Zatížení ŽP dopravou bylo jednorázově posuzováno v roce 2009 jako součást Komplexní dopravní studie, a to jako studie Hluková a Rozptylová. Město postupně realizuje návrhy, které vzešly z tohoto dokumentu.

Sebehodnocení 0

Postupně realizuje investice vedoucí ke snížení zátěže z dopravy, a to ve vazbě na strategické dokumenty města.

Hodnocení oponenta -1

Zatím jen ad-hoc (hluková a rozptylová mapa v rámci dopravní studie).

4.5.3 Jaká je časová představa o řešení dopravních problémů např. v revizi akčního plánu nebo strategie?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město realizuje opatření ke snížení zátěže z dopravy v závislosti na strategických dokumentech postupnými realizacemi akcí, které jsou jmenovány v těchto dokumentech (stavby cyklostezek a komunikací pro chodce, výměny povrchů komunikací, přestavby křižovatek atd.).

Město pravidelně nevyhodnocuje zatížení životního prostředí dopravou.

 • 4.5.B Opatření ke snížení zátěže z dopravy ve vazbě na strategické dokumenty obce. ?

Zdroj informací: MÚ Kopřivnice ORM, OŽP

Indikátory:

 • realizace opatření ke snížení zátěže z dopravy - ANO viz 4.1, 4.2, 4.3
Sebehodnocení +1

V této podoblasti pracuje město velmi dobře. Postupně realizuje investice vedoucí ke snížení zátěže z dopravy, a to ve vazbě na strategické dokumenty města. Jedná se hlavně o budování souvislé sítě komunikací pro cyklisty. Pravidelně počítá „ekologickou stopu“ a pořádá další tématické akce pro veřejnost.

Hodnocení oponenta 0

Celková představa pracuje s horizontem roku 2020 u opatření ve Strategickém plánu rozvoje města. U cykloopatření navržených v cyklostrategii a v generelu pak s horizontem 15-20 let, u dalších opatření časová představa neuvedena.

5 Zdraví

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ne

Drobné připomínky  a náměty pro zlepšení v dalším jsou uvedeny dále v hodnocení. 

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano

Text auditu odpovídá srozumitelně a v dostatečném rozsahu na všechny návodné otázky a odpovědi doplňuje relevantními odkazy na další související dokumenty.   

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano

Ano, audit se řídí sadou povinných a doporučených indikátorů.

Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky
 • většina základních ukazatelů zdraví občanů ve městě má pozitivní vývoj - prodlužuje se střední délka života, klesá celková i předčasná úmrtnost ad. 
 • dlouhodobé zkušenosti a osobní nasazení managementu Zdravého města
 • kredit a důvěryhodnost města v rámci NSZM
 • funkční spolupráce v rámci odborů Městského úřadu, politická podpora
 • dlouhodobá funkční spolupráce s partnery (školy, NNO, firmy ad.) 
 • dlouhodobá kontinuální strategie Zdravého města vč. opakovaně hodnoceného a aktualizovaného Zdravotního plánu města
 • zajištění dobré informovanosti občanů o aktivitách Zdravého města
 • široké spektrum akcí a aktivit podpory zdraví, osvětové kampaně
 • zohlednění demografického vývoje a široká nabídka činností, aktivit i projektů podporující zdravé stárnutí
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky
 • zvyšuje se průměrný věk obyvatel města i index stáří obyvatel, počet seniorů převyšuje počet dětí (do 14 let) 
 • přes snahu managementu Zdravého města se nedaří překonat nedostatečnou spolupráci se zdravotnickým sektorem a nalézt kontinuálně spolupracující odborníky na ochranu a podporu veřejného zdraví
 • s předchozím bodem souvisí slabší schopnost reagovat na aktuální problémy v ochraně a podpoře veřejného zdraví (např. přenos výsledků studií do tvorby dlouhdobých programů apod.)     
 • poměrně nízká finanční podpora z vlastního dotačního programu Zdravého města 

 

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti
 • zázemí Národní sítě zdravých měst, možnost využít rozšiřující se základnu tipů dobré praxe z různých zdrojů
 • podpora ze strany spolupracujících organizací a partnerů vč. soukromých subjektů
 • možnosti využití dotací z různých zdrojů, podpora ze strany Moravskoslezského kraje
 • přirozený zájem občanů o zdraví
 • zdraví je průřezové téma – zlepšení v ostatních oblastech udržitelného rozvoje má kladný vliv na veřejné zdraví
 • téma zdraví je mediálně atraktivní
 • současná ekonomická situace země umožňuje městu i všem parnterům a také občanům více se věnovat aktivitám posilujícícm zdraví 

 

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby
 • demografický vývoj, tj.stárnutí populace v celé ČR, se všemi zdravotními, sociálními a ekonomickými dopady v budoucnosti
 • klimatické změny s dopadem na zdraví zejména více zranitelných skupin populace - děti, senioři, lidé s chronickými onemocněními 
 • hospodářské výkyvy, které mohou přinést nedostatek financí pro rozvoj města, pro rozvoj zdravotních služeb ve městě i pro aktivity podpory zdraví
 • zvýšení podílu sociálně slabého a vyloučeného obyvatelstva se slabým zájmem o zdraví
 • evn. politická nestabilita
 • nedostatečný zájem o primární prevenci a podporu zdraví v resortu zdravotnictví 
 • extremismus a xenofobní nálady určité části veřejnosti
 • trvalá a ze strany města těžko ovlivnitelná hrozba mimořádných situací s výrazným negativním dopadem na zdraví obyvatel (pandemie nebo epidemie infekcí, přírodní jevy)
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele

Audit města Kopřivnice je zpracován kvalitně a v míře zcela dostačující pro kategorii udržitelného rozvoje B.

Dílčí poznámky a náměty ke zlepšení v dalším obodobí jsou uvedeny v hodnocení jednotlivých podoblastí a otázek v textu auditu. Zde shnruji:

K části 5.1: Doporučuji městu více využívat výsledků odborných studií či jiných průzkumů - zde mám na mysli především poměrně rozsáhlou a kvalitní Studii o zdraví dětí a mládeže, která ve městě proběhla v r. 2015, čili opatření z ní vycházející by již měla být nejen stanovena, ale i v procesu realizace. 

K části 5.2: V otázce, která se týká podpory nekuřáckého prostředí, audit popisuje především počet nekuřáckých provozoven ve městě. Nová legislativa, která nekuřácké prostředí stanovuje ve všech provozovnách, dává městům příležitost obrátit pozornost na další aktivity na podporu nekuřáckého prostředí. V Kopřivnici tato možnost zatím není uchopena, doporučuji se zaměřit tímto směrem v dalším období. Stejně tak doporučuji pro další období se více zaměřit na podporu pohybové aktivity dětí a mládeže v běžném životě (mimo dobře popsané podpory sportovních aktivit) a obecně na aktivní, zejména pěší, mobilitu ve městě. Jedná se o druh tělesné aktivity, kde obecně dochází k nežádoucími poklesu a je vhodné tento typ pohybu podpořit. Další drobné připomínky k této části auditu jsou uvedeny v textu.

K části 5.3: Pro hodnocení oblasti má město k dispozici aktualizaci analýzu  zdravotního stavu obyvatel ORP Kopřivnice, která byla zpracovaná v r. 2014 a poskytuje data do roku 2012. Pro další období bude nutné zajistit kompletní novou analýzu s aktuálními daty a odbornou interpretací. 

  

 

      Hodnotící výrok
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínekStav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Sebehodnocení +1

Došlo k významnému zlepšení situace. Nastavení spolupráce v rámci pracovní skupiny pro tvorbu Zdravotního plánu, na kterém se spolupracovalo s externími odborníky. V rámci Zdravotního plánu vyvstaly, jak nové, tak stávající aktivity v jednotlivých oblastech. Oblast zdraví je následně zakomponovaná a řešená i v jiných dokumentech města. Nastavení spolupráce s externími odborníky na dobré úrovni.

Hodnocení oponenta +2

Integrace zdravotních hledisek a tématiky ochrany a podpory veřejného zdraví do politiky a strategií města je v Kopřivnici dlouhodobě na vysoké úrovni. Město zpracovává, pravidelně vyhodnocuje a aktualizuje potřebné dokumenty v této oblasti, konzultuje problematiku s partnery a veřejností a průběžně realizuje přijatá opatření. Nevyhýbá se ani pojmenování problémů a dílčích neúspěchů, což je také předpoklad pro další zlepšování v budoucnosti. V oblasti 5.1 jsou požadavky MA 21 splněny na úrovni kategorie A.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
5.1.1 Dochází k systematickému plánování zdravotních služeb v souvislosti s problémy zdraví obyvatel ve městě?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice od roku 2014 systematicky přistupuje k plánování zdravotních a souvisejících služeb prostřednictvím Zdravotního plánu města Kopřivnice, který vychází z Analýzy zdravotního stavu. V roce 2017 byl tento Zdravotní plán aktualizován (schválen 16.03.2017 v ZM) navazuje na původní dokument.

Problematikou zdraví souvisí taktéž další strategické materiály města:  II. střednědobý plán sociálních služeb města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice a Ženklava na období 2013-2016 (prodloužený do konce roku 2017), Plán zdraví a kvalita života služeb, Akční plán…, , Zimní krizový plán a další.

Ročně bývá problematika zdraví a zdravotních služeb řešena s veřejností na veřejném projednání Desatera problémů města Kopřivnice. Zde se diskutují problémy jako např. rekonstrukce základní školy, protidrogová prevence, zvýšení bezpečnosti chodců aj.

Oblastí zdraví zařazuje město i do prováděných průzkumů (např. Výzkum veřejného mínění - květen 2014, srpen 2016), v r. 2015 nechalo město zpracovat samostatnou studii Životní styl a zdraví dětí a školáků ve městě Kopřivnice, na kterou navážou i příslušná opatření.  V srpnu 2016 se uskutečnilo Mapování potřeb veřejnosti v sociálních službách v návaznosti na přípravu III. Střednědobého plánu soc. služeb -      http://www.koprivnice.cz/socialni_oblast/planovani_soc_sluzeb/Zaverecna_zprava_Koprivnice_socialni_oblast.pdf

Městský úřad neeviduje žádný odbor, který by se výhradně zabýval řešením problematiky zdraví. Oblast je zaštítěná aktivitami Zdravého města a MA 21, dále také Odborem sociálních věcí a zdravotnictví; Odborem školství, kultury a sportu; Odborem životního prostředí.

Odkaz na studii HBSC:

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/studie_HBSC.pdf

Příloha: priloha-c.-1.pdf
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
 • 5.1.C Kompetence města (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel ?

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/zdravotni_plan.pdf

https://www.dataplan.info/cz/koprivnice/ocima-lidi/nejvetsi-problemy

http://www.koprivnice.cz/socialni_oblast/planovani_soc_sluzeb/kom_plan_koprivnice_web.pdf

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/SP_Koprivnice_finalni_dokument_2014.pdf

Zimní krizový plán pro osoby bez přístřeší – Příloha č. 1

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/vyzkum_verejneho_mineni_2014.pdf

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/vyzkum_verejneho_mineni_2016.pdf

Sebehodnocení +2

Oproti předchozím letům došlo k výraznému zlepšení stavu, kdy kromě řešení zdraví obyvatel v různých strategických materiálech města, byl zpracován přímo Zdravotní plán města na léta 2017-2019.

Hodnocení oponenta +2

Soulad s hodnocením města.

Kopřivnice má zpracované všechny potřebné strategické dokumenty, vztahující se k problematice ochrany veřejného zdraví. Pozitivní je vzájemná provázansot jednotlivých strategií a jejich dlouhodobé integrování do politiky města - dokumenty jsou vyhodnocovány, předkládány radě města a zastupitelstvu a aktualizovány.  

Poznámku směřuji k opatřením, která mají, dle sdělení auditu, navazovat na výsledky studie Životní styl a zdraví dětí a mládeže: tato studie proběhla v r. 2015, čili opatření z ní vycházející by již měla být nejen stanovena, ale i v procesu realizace.  

5.1.2 Zabývá se město zdravím a dopadem na zdraví ve svých strategiích?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice se zdravím a dopadem na zdraví zabývá ve strategických dokumentech, jedná se konkrétně o  tyto dokumenty:

Zdravotní plán města Kopřivnice na léta 2017-2019

Strategický  plán města Kopřivnice pro období 2014 – 2022

Akční plán rozvoje města Kopřivnice pro období 2017-2018

Plán prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2014-2015

II. střednědobý plán sociálních služeb města Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice a  Ženklava na období 2013-2016 (prodloužený do 2017 ).

Sebehodnocení +2

Vytvořením a schválením Zdravotního plánu města Kopřivnice a tím, že při tvorbě jednotlivých strategií a plánů spolupracují všechny zainteresované odbory, došlo k významnému zlepšení

Hodnocení oponenta +2

Soulad s hodnocením města.

Kopřivnice se prostřednictvím strategických dokumentů, uvedených v auditní zprávě, zabývá dlouhodobě a systematicky problmatikou ochrany a podpory veřejného zdraví a prokazatelně vyvíjí snahu ovlivňovat pozitivně  faktory, které mají na zdraví obyvatel města vliv. Předností je i dobrá spolupráce jednotlivých odborů MÚ v této oblasti.  

5.1.3 Má město zpracován přímo Zdravotní plán města?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice má zpracován Zdravotní plán, ten tvoří důležitou součást strategických dokumentů města. Jedná se o odbornou koncepci, jejíž cílem je nastavení základního rámce v oblasti podpory zdraví obyvatel. Zdravotní plán navazuje na Zdraví 21 a je v souladu s principy nového strategického dokumentu ČR pro tuto oblast: Zdraví 2020.

Zdravotní plán byl poprvé zpracován v roce 2013, v roce 2017 proběhla aktualizace tohoto plánu na období let 2017-2019,  a to za účasti zástupců vedení města, spolupráce OSVZ a odborných členů pracovní skupiny. Schválení dokumentu proběhlo 16.3. 2017 Zastupitelstvem města Kopřivnice.

Ve Zdravotním plánu jsou nastaveny odpovědné osoby (odbory) za plnění a předpokládané termíny jednotlivých aktivit. Aktivity jsou realizovány průběžně dle časového harmonogramu, který je součástí dokumentu. Jednou ročně je předložena pravidelná hodnotící zpráva o plnění Zdravotního plánu zastupitelstvu města.

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?

Zdravotní plán:

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/zdravotni_plan.pdf

Tisková zpráva

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=zastupitele-schvalili-zdravotni-plan-na-obdobi-2017-19&clanek=22266

Sebehodnocení +2

Došlo k významnému zlepšení situace.

Hodnocení oponenta +2

Soulad s hodnocením města.

Zdravotní plán je zpracován dle aktuální metodiky MZ a NSZM, je pravidelně vyhodnocován a aktualizován.

5.1.4 Má municipalita vlastní dotační program na podporu aktivit Zdraví 21 / Zdraví 2020?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Municipalita má vlastní dotační program “Zdravé město Kopřivnice”, který je jedním z dotačních programů města a přímo podporuje aktivity související se Zdravotním plánem města Kopřivnice.  Výše dotace činí částku 30 000 Kč, město má další dotační programy, (na podporu kultury, sportu aj..) ze kterých je také možno čerpat na některé aktivity plynoucí ze Zdravotního plánu.

V případě seniorských aktivizačních programů pro zdravé stárnutí byly uvolněny finanční prostředky z rozpočtu města, a to ve výši 130 000 Kč v roce 2016 (jednalos e o prostředky do společenského aktivu, kluby důchodců...).

Město také každoročně usiluje o získání externích prostředků na realizaci aktivit v oblasti zdraví. V souvislosti s přímým zařazením aktivit Zdravotního plánu do jednoho z dotačních programů města Kopřivnice a získávání externích prostředků na realizaci aktivit v oblasti zdraví.

Využití dotace pro mládež a event. rekreační vyžití občanů přikládám viz příloha. 

Seznam aktuálních i dřívějších dotačních programů naleznete pod tímto odkazem: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dotace-koprivnice

 

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dotace-zdrave-mesto-koprivnice

Sebehodnocení +1

V dotačním programu byly nově zohledněny i aktivity související se Zdravotním plánem města Kopřivnice

Hodnocení oponenta 0

Situaci hodnotím jako stabilní.

 

5.1.5 Plní a vyhodnocuje municipalita vybrané cíle Zdraví 21 / Zdraví 2020?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Cíle Zdraví 21, které jsou kompatibilní s cíli Zdraví 2020, se prolínají do realizace Zdravotního plánu. Na realizaci cílů spolupracujeme s partnery ZM a MA 21.

Vybrané cíle municipality:

Zdraví mladých; Zdravé stárnutí; Zlepšení duševního zdraví; Zdravé a bezpečné místní životní podmínky; Zdravější životní styl;  Snížení škod způsobených alkoholem, drogami
a tabákem; Mobilizace partnerů pro zdraví.

Hodnocení plnění vybraných cílů je podstatou ročního vyhodnocení plnění Zdravotního plánu města, který je každoročně předložen Zastupitelstvu města, a to vždy na počátku roku.

Příloha: priloha-c.-2.pdf
 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
 • 5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích města a jako kritérium při hodnocení projektů ?
 • 5.1.C Kompetence města (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel ?

Příloha 2:  Vyhodnocení plnění Zdravotního plánu města Kopřivnice na léta 2014 – 2016

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice

Sebehodnocení +2

Plnění vybraných cílů probíhá od roku 2014 v souvislosti s plněním Zdravotního plánu

Hodnocení oponenta +1

Vyhodnocení plnění Zdravotního plánu města Kopřivnice na léta 2014 – 2016 (viz příloha) je přehledné a doporučeným semaforovým systémem hodnotí stav plnění jednotlivných naplánovaných opatření a aktivit, členěných dle vybraných cílů strategie Zdraví 21/2020.

Lze ocenit skutečnost, že město hodnotí konkrétně každé jednotlivé opatření a nezastírá nesplnění některých cílů, je zdravě sebekritické. Bylo by vhodné u nesplněných opatření doplnit důvod nesplnění - zda došlo v průběhu let k přehodnocení priorit, zda se jedná o finanční důvody či o jiné skutečnosti, které ve splnění původně naplánovaných cílů zabránily.      

5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Sebehodnocení +1

Došlo ke zlepšení situace. Město každoročně připravuje nepřebernou škálu aktivit pro různé cílové skupiny od dětí až po seniory. Město prostřednictvím pořádaných aktivit podporuje též mezigenerační soužití. Široká veřejnost je každoročně zapojena do oblastí výzkumů a šetření, na kterých se město podílí. Účast na veřejných projednáváních v jednotlivých oblastech má mírně stoupající trend.

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města.

Oblast podpory zdraví a prevence nemocí patří v Kopřivnici mezi silné stránky udržitelného rozvoje města. Město dlouhodobě podporuje či přímo samo organizuje řadu aktivit a kampaní pro různé věkové skupiny obyvatel, informovanost směrem k veřejnosti je velmi dobrá.  

 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
5.2.1 Jaká je spolupráce vládních a nevládních organizací v regionu, které se zabývají podporou zdraví, se samosprávou?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Při řešení  problematiky spojené se zdravím obyvatel spolupracujeme na místní úrovni s odbornými partnery jako je Therápon 98, a.s., Renarkon, o.p.s., KHS, základní
a mateřské školy, pediatři, rychlá záchranná služba, Armáda spásy – Klub Kamarád, Mandala, o. s. „ Máš čas“, Radamok atd. Jedná se o spolupráci na konkrétních aktivitách – např. Den země, Den sociálních služeb, přednášky na různá témata nebo při řešení aktuálních (i dlouhodobých) problémů – např. rozšiřování terénních sociálních služeb. Ve městě Kopřivnice však chybí silný partner přímo z oblasti zdravotnictví, který by  zastřešoval tuto oblast.

Jednotliví partneři z řad NNO a vládních organizací jsou zapojeni v rámci své působnosti do činností pracovních skupin (Pracovní skupina ZM a MA 21, Pracovní skupina Zdravotního plánu, prac. skupiny komunitního plánování sociálních služeb …) a komisí působících ve městě (komise prevence kriminality atd.). Podílí se na tvorbě a přípravě strategických dokumentů, kdy jsou náměty zapracovány do těchto dokumentů. Město podporuje NNO, a to prostřednictvím poskytování dotací, které jsou určeny jak na pravidelnou činnost, tak na jednorázové aktivity.

Sebehodnocení +1

Došlo k mírnému zlepšení situace.

V rámci jednotlivých aktivit město spolupracuje s vládními i nevládními organizacemi, nově byly tyto organizace zapojeny do tvorby Zdravotního plánu města Kopřivnice.

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města. 

Město spolupracuje se všemi organizacemi, které se zabývají podporou zdraví a mají o spolupráci a podporu zájem. 

Audit opět potvrzuje již dříve zmiňovaný fakt, že město postrádá odborníky/ zdravotníky v oboru ochrany veřejného zdraví, kteří by dlouhodbě a systematicky s městem spolupracovali a politiku města v této oblasti odborně a metodicky zaštítili. Znovu se tak ukazuje nedostatek kapacit regionálního pracoviště Státního zdravotního ústavu i Krajské hygienické stanice pro oblast podpory zdraví ve městech a dlouhodobé podcenění významu těchto pozic. Tento nedostatek ovšem není chybou města.         

5.2.2 V jakém rozsahu a s jakým ohlasem jsou pořádány preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Příprava osvětových kampaní probíhá na koordinačních schůzkách společně s partnery ZM a MA 21. V rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 a Komunitního plánování sociálních služeb každoročně probíhají tyto kampaně: Den Země, Světový den bez tabáku, Národní dny bez úrazu, Dny zdraví, Biojarmark, Evropský týden mobility, Evropský den bez aut , každá tato kampaň zahrnuje další dílčí aktivity.

Den Země zahrnuje aktivity jako je například Pohádkový les, Likvidace autovraků, Den sociálních služeb + Radamok, Žijeme zdravě, hravě

Den bez úrazů v sobě nese následující aktivity:  Den sociálních služeb (obvykle s mottem); Pohádkový den nejen pro děti; Preventění na Den
dětí II (v minulosti také Autobus mám rád, je náš kamarád); Ekovýstavy…

V kampaních Evropský den mobility a Evropský den bez aut
se uskutečnily následující akce:
Výstava věnovaná běhu Emila Zátopka; Minizátopek; Štafetový běh na počest Emila a Dany Zátopkových; Farmářské trhy; Běh rodným krajem Emila Zátopka; Běh dětí Kopřivnicí -Lidový běh; Kulturní večer v centru města; Den jako vymodelovaný; Město je naše společné hřiště aneb Kopřivnice 20; Pochod všech generací šlápoty za krásami okolí Kopřivnice.

Dny zdraví jsou provázány a spojeny s různými besedami, meditativními seancemi, výlety, tréninky paměti, relaxacemi, jsou zde zapojeny také dny otevřených dveří ve SSSmK.

V ORP Kopřivnice se průzkum spokojenosti spojenými s aktivitami prozatím neprováděl.

 

Výčet akcí na podporu zdraví a zdrav. živ. stylu za poslední rok:

1) Týden pro rodinu (rodinný olympijský víceboj, opičí dráha, sportovně-zábavné odpoledne, atp.), 13. - 20.5.2017
2) Den sociálních služeb - jarmark poskytovatelů soc. služeb, 19.5.2017
3) Sportoviště zdarma - plavání, bruslení i lyžování v období Vánoc zdarma
4) Hurá na prázdniny (každoročně jiný program), 26.6.2017
5) Někdo ven??? (prázdninová aktivita Dětského zastupitelstva pro kopřivnickou mládež) 
6) Aktivní senior - celoroční série aktivit pro seniory (např. Od jamky k jamce, cyklozájezd na Jižní Moravu, Pochod generací, atp.) 
7) Do práce na kole - úředníci jdou veřejnosti příkladem, na měsíc vyměnili auto za kolo nebo šli do práce pěšky (květen 2017)
8) Parky v pohybu - cvičení pro dospělé zdarma (od května do července, od září znova) 
9) Protidrogový vlak - pro žáky 2. stupně, odpoledne zpřístupněno veřejnosti, 3.5.2017

Protidrogový vlak a cvičení "Parky v pohybu" jsou letos poprvé realizovány v Kopřivnici. Ostatní jsou každoročně se opakující aktivity.  Průzkum spokojenosti s nabízenými aktivitami neproběhl. 

 

Sebehodnocení +1

Doposud bezproblémová oblast, doporučení – provedení určité standardizace počtu a druhů aktivit.

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města

Město má dlouhodobou tradici s pořádáním osvětových a intervenčních kampaní a dalších aktivit Zdravého města. Pružně reaguje na nabídku nových aktivit (např. protidrogový vlak ad.). 

 

5.2.3 Jaké aktivity na podporu nekouření město podporuje/organizuje a kolik se ve městě nachází nekuřáckých provozoven (částečně oddělené, celé)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Jednou z aktivit Zdravotního plánu na období 2013 – 2016 v oblasti 6 Snížení škod způsobených alkoholem, tabákem a drogami vyvstala aktivita: 6. 1. 4. 1 Zmapování nekuřáckých provozoven. Město Kopřivnice od roku 2014 mapovalo nekuřácké provozovny, a to na základě přihlášených provozoven prostřednictvím formuláře a hodnotících kritérií. V roce 2016 toto mapování proběhlo naposled z důvodu  úpravy legislativy. V daném roce se přihlásilo celkem 11 provozoven, které splnily podstatné náležitosti a následně byly ohodnoceny.

Z celkového počtu přihlášených 11 provozoven, bylo 8 provozoven plně nekuřáckých, těmto provozovnám byl předán certifikát s roční platností u příležitosti „ Světového dne bez tabáku“.  Všechny tyto provozovny jsou doposud prezentovány na webu města Kopřivnice.

S ohledem na legislativní úpravu v oblasti problematiky kouření před prostory restauraci doposud město Kopřivnice nerealizovalo žádnou aktivitu. Tato otázka nebyla zatím řešená na úrovní pracovnich skupin či jednání.

V případě potřeby a zájmu o řešení problematiky v oblasti závislosti na tabáku se mohou občané obracet na poradenské místo Renarkonu, které sídlí ve vestibulu radnice a je přístupné veřejnosti. Město Kopřivnice podporuje poradenské místo Renarkonu z rozpočtu města na dotace,  v roce 2016 byla fiannčí podpora ve výši 130 000 Kč.

V rámci prevence v měsíci květnu do Kopřivnice zavítal "Protidrogový vlak" který měl za účel děti motivat a připravit na následky spojené s užíváním návykových látek. Vlak zde stavěl jeden den, účast byla zajištěná prostřednictvím základních škol, které nabídky využily.

 

Sebehodnocení +2

Realizací kampaně Nekuřácká provozovna se toto dostalo do širšího povědomí občanů a zvýšilo prestiž těchto zařízení.

Hodnocení oponenta 0

Podpora nekuřáckých provozoven veřejného stravování byla v Kopřivnici v uplynulém období tradičně na dobré úrovni. Nová legislativa, které nekuřácké prostředí stanovuje ve všech provozovnách, dává městům příležitost obrátit pozornost na další aktivity na podporu nekuřáckého prostředí. V Kopřivnici tato možnost zatím není uchopena, doporučuji se zaměřit tímto směrem v dalším období.  

5.2.4 Jaký je počet dětských hřišť a jak město podporuje pohybovou aktivitu dětí a mládeže?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V městské zástavbě je 89 dětských hřišť, na kterých je umístěno 55 pískovišť, 7 průlezek, 19 houpaček a 2 kolotoče. Sportovních ploch je v městské zástavbě 31.

 

V rámci svěřené působnosti příspěvkové organizace zajišťuje provoz těchto sportovních areálů: Lyžařský areál Červený kámen, Letní koupaliště, Letní stadión, Skateboardový areál, Volejbalový areál, Krytý bazén, Zimní stadión, Hřiště Lubina, Hřiště Vlčovice, Dětská hřiště v městské zástavbě, Cykloturistické trasy Města Kopřivnice, Lyžařské běžecké trasy Červený kámen, Areál Discgolfu, Hřiště Mniší. Příspěvek na provoz těchto zařízení na byl v roce 2016 ve výši téměř 15 mil. Kč.

 

Na organizovanou sportovní činnost mládeže v roce 2016 město Kopřivnice vyhradilo 8,2 milionu korun, které měly k dispozici sportovní a mládežnické spolky prostřednictvím účelových dotací (Dotační program na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu). Město Kopřivnice pořádá během roku několik tradičních akcí, např. Pochod všech generací, Běh rodným krajem Emila Zátopka, Někdo ven?, Sportovec města Kopřivnice aj., dále podporuje finančními prostředky téměř 70 krátkodobých akcí, které jsou organizovány přímo sportovními spolky nebo školami.

 

V neposlední řadě je realizováno sportovní vyžití v rámci p.o., tj. základních škol a především Domu dětí a mládeže na ulici Kpt. Jaroše.

 

Nejvyšší náklady jsou spojeny s údržbou a obnovou sportovních areálů (investice), přičemž v poslední době bylo řešeno.:

Rekonstrukce zimního stadionu - výměna sedaček - R - 5 mil. Kč.

Modernizace vestibulu zimního stadionu - R - 1,5 mil. Kč.

Rekonstrukce zázemí sportovního areálu v Lubině - 65 tis. Kč (v roce 2016 - PD), realizace je plánovaná pro R 2017 - 5,7 mil.

Šatny, hřiště Vlčovice - 108 tis. Kč (v roce 2016 PD), v návrhu rozpočtového opatření pro R 2017 je navrhovaná částka na realizaci 6 mil.

Házenkářské hřiště - výkup pozemků 1,5 mil. Kč, doplatek v rozpočtu 2017 - 0,5 mil. Kč

Házenkářské hřiště - studie využití území - 80 tis. Kč.

Rekonstrukce zim.stadionu - I.et.(rekonstrukce chlazení) - 8 tis. Kč (doplatek k projektu realizovaného v předchozím roce).

Zimní stadion - oprava střechy - aktualizace PD - 238 tis. Kč (v roce 2016 PD), v návrhu rozpočtového opatření pro R 2017 je navrhovaná částka na realizaci 9 mil.
Zimní stadion - údržba, opravy - 1 091 tis. Kč .

ZŠ E.Zátopka - rekonstrukce soc. zařízení ve sportovní hale - 2,5 mil.

ZŠ 17. listopadu - rekonstrukce tělocvičny - 1,5 mil.

Zpracování projektu na rekonstrukci Letního stadionu cca 300 tis. Kč.

Město Kopřivnice se doposud nezabývalo řešením otázky klesající aktivity u dětí a mládeže, tuto otázku plánujeme zakomponovat v dalším období do strategfických dokumetů.

Sebehodnocení +1

V posledních letech proběhlo mnoho rekonstrukcí dětských hřišť, které jsou mimo jiné i využívány veřejností.

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města.

Město zodpovědně pečuje o sportoviště a hřiště na svém území a podporuje sportování dětí a mládeže.  

Doporučení pro další období: Audit by bylo vhodné doplnit odhadem procenta dětí ve městě, které se věnují  organizované sportovní či tělovýchovné aktivitě (i související, např. skauting) a odhadem procenta dětí, u nichž je fyzická aktivita dostatečná - zde lze využít např. studie Životní styl a zdraví dětí a mládeže, kterou město má k dispozici. Výsledky lze srovnat s celostátním průměrem a na základě toho pak odhadnout, na jaké úrovni v Kopřivnici pohybová aktivita dětí a mládeže je. Pokud je v Kopřivnici stejně jako v celé ČR úroveň pohybové aktivity u dětí a mládeže klesající, bylo by vhodné definovat pro další období strategie, jak tento problém v Kopřivnici zmírnit. 

5.2.5 Jaký je počet hřišť a dalších prostor pro pohybovou aktivitu dospělých a jak město podporuje pohyb a aktivní mobilitu občanů?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V městské zástavbě je 89 dětských hřišť, na kterých je umístěno 55 pískovišť, 7 průlezek, 19 houpaček a 2 kolotoče. Sportovních ploch je v městské zástavbě 31.

Město mimo jiné podporuje také aktivity pro dospělé občany, pro které je  speciálně zaměřené workoutové hřiště u skautského střediska Vanaivan. Sportovní aktivity dospělých jsou podporovány částečně hlavním dotačním programem (společně s mládeží a dětmi) a zvlášť v rámci individuálních dotací (hokej, házená).


V rámci svěřené působnosti příspěvkové organizace zajišťuje provoz těchto sportovních areálů: Lyžařský areál Červený kámen, Letní koupaliště, Letní stadión, Skateboardový areál, Volejbalový areál, Krytý bazén, Zimní stadión, Hřiště Lubina, Hřiště Vlčovice, Dětská hřiště v městské zástavbě, Cykloturistické trasy Města Kopřivnice, Lyžařské běžecké trasy Červený kámen, Areál Discgolfu, Hřiště Mniší.

Na všech sportovištích jsou realizovány aktivity jak pro dospělé (snad kromě pískovišť a dětských hřišť), tak i pro děti. Na většině sportovišť funguje rezervační systém, popř. je tamní aktivita organizována správcem hřiště. Pro účely cyklistické dopravy je ve městě řešen cyklogenerel.

Město každoročně dotačním titulem podporuje sportovní hry zdravotně postižených, které se v roce 2017 uskuteční již dvacátým rokem. Hry jsou hojně navštěvovány zdravotně postiženými dětmi i dospělými z celé republiky.

Město Kopřivnice podporuje též aktivní mobilitu v oblasti peší chůze, jednou ze stálých akcí pořádaných městem je aktivita "Pochod všech generací". V roce 2016 absolvovalo tento pochod nad 50 účastníků, jednalo se o sportovně zábavnou akci pro celou rodinu.

 

 

 

Sebehodnocení +2

Město se aktivně snaží rekonstruovat a rozšiřovat hřiště a zejména zpřístupnit tato hřiště veřejnosti.

Hodnocení oponenta +1

Oblast podpory sportu a pohybové aktivity dospělých je možno hodnotit kladně. 

 

5.2.6 Jak město reaguje na demografický vývoj? Jaký je objem a obsah činností zaměřených na aktivní stárnutí? Jak město tyto aktivity podporuje?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V rámci organizačního řádu MÚ se zabývá aktivitami zaměřenými na seniory odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Jedná se jak o koordinaci činností a spolupráci se seniory v rámci činností jednotlivých klubů seniorů (KS Kopřivnice, KS Lubina, KS Mniší a Vlčovice), ale také o zajišťování aktivit pro ostatní osoby v seniorském věku, a to v úzké spolupráci se seniory. Od roku 2012 město každoročně připravuje na daný rok soubor aktivit zaměřený na seniory pod názvem Aktivní senior 2012, 2013 atd.

Jednotlivé akce jsou zaměřeny buď cíleně na seniory, nebo jsou senioři jednou z cílových skupin  aktivit pořádaných městem či partnery: Dny bez úrazů, Dny zdraví, Evropský týden mobility, Dny seniorů.

Kluby důchodců s podporou města organizují pro své členy akce, které mají ve svém důsledku přispět k aktivizaci života seniorů – pravidelná setkávání v klubech, besedy, poznávací a turistické zájezdy, výstavky ručních prací, společné návštěvy aktuálních výstav ve městě, pravidelné vycházky po blízkém okolí města v rámci seniorské pěší turistiky(min. 2x týdně)   apod.

Knihovna Kopřivnice, p.o. města Kopřivnice organizuje řadu let pro seniory velmi oblíbenou  „Akademii 3. věku”;  kurzy „Trénování paměti” – s cílem posílení duševní pohody seniorů a získání nových informací a vědomostí v rámci celoživotního vzdělávání; Seniorcomp – kurz ovládání a zdokonalování se v práci na PC. O aktivity tohoto typu je také velký zájem ze stran seniorů, ročně navštíví kurzi v průměru 85 osob.

O aktivity pro seniory je značný zájem, senioři se ve velkém počtu účastní veškerých aktivit. Při plánovaní akcí na další období jsou nápomocní, sami posykutjí náměty, nápady či informace o dalších možnech využití aktivního způsbu života. V případě, kdy je některá aktivita neuskutečněná, žádají o ponechání či znovuobnovení. Zájem o pořádané aktivity se dle zkušenosti pořadatelů stále zvyšuje, senioři by přivítali více plánovaných aktivit. Domníváme se, že aktivity pro seniora spňují plánovaný účel.

 

V letošním roce byla zřízená webová srtánka pro aktivní seniory, která obsahuje přehled plánovaných aktivit, plakáty, fotogalerií a jiné.

 

Přehled jednotlivých aktivit pro aktivního seniora v roce 2016 Kopřivnice

Název aktivity

Datum realizace

Počet účastníků (seniorů)

S písničkou a zvesela do nového roku

28.01.2016

58

Křeslo pro hosta

23.02.2016

39

Školení řidičů seniorů a účastníků silničního provozu

03.03.2016

119

Národní týden trénování paměti

14.-20.03.2016

kapacita naplněná

SENIORCOMP

21.06.2016

36

Šikovné ruce seniorů

23.03.2016

12 vystavovatelů, akce pořádaná ve vestibulu radnice, hojná účast z řad veřejnosti, nelze doložit počtem navštívených osob

Jarní seniorské odpoledne

14.04.2016

210

„Chci Zůstat doma“ – nové trendy v sociálních službách

26.04.2016

32

Mami, táto, babi, dědo – pojďme spolu ven!

14.05.2016

50

Přes hory, přes doly – směr Špakov!

25.05.2016

50

Cyklozájezd – Na kole po Slezské magistrále

15.06.2016

47

Od jamky k jamce - minigolf

22.06.2016

44

Akademie III. věku

05.09.2016

???

Podzimní cyklovýlet

07.09.2016

47

Outdoorový den na Vanaivanu

14.09.2016

53

Zábavné soutěžní odpoledne

06.10.2016

47

Kreativní dílny

20.10.2016

14

Podzimní seniorské odpoledne

10.11.2016

210

Cestou, necestou po naší Zemi Kulaté

22.11.2016

31

 

Sebehodnocení +1

Objem aktivit věnovaným aktivnímu stárnutí je hodnocen jako nadprůměrný. Návštěvnost jednotlivých akcí pro seniory je víc než průkazná. Doporučení  - udržet stávající počet aktivit pro seniory a jejich různorodost

Hodnocení oponenta +2

Situaci hodnotím v této oblasti jako výbornou.

Senioři, kteří mají zájem, mohou v Kopřivnici využívat širkou škálu aktivit, podporujících zdravé stárnutí. Je zaručena dostatečná informovanost různými informačními kanály. 

 

5.2.7 Jaký je rozsah aktivit věnovaných výchově ke zdraví a podpoře zdraví dětí a mládeže (mimo povinné výuky v rámci výchovy ke zdraví dle ŠVP)
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V rámci Zdravotního plánu města v oblasti Zdraví mladých pracuje tým koordinátorů zdravotního plánu. Koordinátoři jsou pedagogové z jednotlivých kopřivnických základních škol. Tento tým každoročně připravuje plán aktivit pro naplňování zdravotního plánu. Činnost je koordinována odborem školství, kultury a sportu. V roce 2017 se konají vzdělávací akce na téma poskytnutí první pomoci, besedy o zdravém stravování, Kopřivnice se stala zastávkou protidrogového vlaku. Na tyto aktivity existuje samostatná položka v rozpočtu města Kopřivnice (pro rok 2017 - 127 tis. Kč).

Co se týče aktivit podporovaných městem Kopřivnice, tak pod záštitou Odboru školství kultury a sportu, ze strany manažera pro volnočasové aktuivyty proběhyly v roce 2016 tyto akce:

Kurzy sebeobrany - žáci osmých tříd všech kopřivnických základních škol - 203 žáků - úspěšný program, bude realizováno v dalším období
Kurzy zdravého stravování - žáci osmých tříd všech kopřivnických základních škol - 203 žáků - úspěšný program, bude realizováno v dalším období.
Projekt TOOP - celoroční projekt - žáci osmých a devátých tříd kopřivnických základních škol - 402 žáků - úspěšný program
Kurzy nebezpečí šikany a kyberšikany - žáci šestých tříd všech kopřivnických základních škol - 198 žáků - úspěšný program

V roce 2017 již proběhly tyto akce:

Kurzy zdravého stravování - žáci osmých tříd - 217
Kurzy zdravého stravování - žáci čtvrtých tříd - 248
Protidrogový vlak - v Kopřivnici navštívilo protidrogový vlak celkem 440 lidí. Veřejnost 149 a školy 291.
Kurzy první pomoci s návštěvou záchranné stanice - Vzdělávací akce zaměřené na poskytnutí první  pomoci na záchranné stanici připravilo město Kopřivnice ve spolupráci s KZZS a Zdravotnickou záchrannou službou Nový Jičín v rámci aktivit Zdravotního plánu města v roce 2017. Kurzy na zdravotnické záchranné stanici absolvovali všichni žáci 4. (248) a 8. (217) tříd kopřivnických základních škol.
Aktivity zaměřené na zdravý vývoj komunikačních  schopnosti dětí - první stupeň základních škol (1187) - program pana Adolfa Dudka
 

 

Sebehodnocení +1

Došlo ke zlepšení situace na základě určení koordinátorů Zdravotní plánu na každé základní škole, kteří předávají aktuální potřeby.

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města.

Rozsah aktivit je široký, v auditu dostatečně popsaný. 

Funkce koordinátorů Zdravotního plánu na základních školách je dobrým strategickým krokem.

 

 

5.2.8 Jaká je účast obyvatel v diskusních a dotazníkových šetřeních pořádaných městem ve vztahu k zájmu o zlepšení zdraví?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Účast v diskuzích a dotazníkových šetřeních spojených se zájmem o zlepšení zdraví nelze vyhodnotit. Zatím nebyl zaznamenán pokles či nárůst zájmu o tuto problematiku.

Odhadovaný počet obyvatel účastnících se preventivních programů, které probíhají v rámci celého roku je kolem 2 000.

Vzhledem k tomu, že většina akcí probíhá veřejně (bez prezence účastníků), je toto číslo pouze orientační. Nicméně můžeme říci, že participace občanů na těchto akcích má stoupající tendenci.

Co se týče dotazníkového šetření v rámci průzkumu na Fóru Zdravého města, pak se dá říct, že jsou účastníci spokojeni jak s obsahem , tak formou akce. Hodnocení programu se nachází mezi 1 - 2. Z celkem 100 rozdaných dotazníků se vrátilo 25. V dotaznících se 3x zopakovala žádost na delší prostor pro zápis a vymýšlení návrhů a dva účastníci by přivítali dřívější zahájení akce. Spokojeni byli např. s nabídkou občerstvení (fair, bio a zdravé formy) nebo pocitovou mapou. 

Účast na fórech ZM:

    účastníci:
23.5. 2012 95
20.5. 2013 83
2.4. 2014 102
20.5. 2015 105
11.5. 2016 54
3.5. 2017 114

Data jsou zadávány a ověřovány v Evidenci plnění kritérií MA21 (kritérium 10 - Pořádání veřejného fóra UR/MA21 k celkovému rozvoji města/obce), kde dokládáme zápis, fotografie, prezenční listiny a nově i usnesení). 

Vyhodnocení tzv. 10P vzešlých z fóra ZM následně ověřujeme anketou a sociologickým průzkumem. Výsledky Fóra, ankety, případně sociologického průzkumu zapracováváme do Plánu zdraví a kvality života města Kopřivnice - Plán obyvatel sledující řadu oblastí rozvoje města, které ovlivňují zdraví a kvalitu života obyvatel Kopřivnice. Návrh bývá připraven ve spolupráci s dotčenými odbory a projednává jej Komise pro Projekt Zdravé město a místní Agendu 21. Následně je předložen k projednání orgánům města na podzim každého roku.

Na Plán zdraví a kvality života pohlížíme jako na plán komunitní, ve kterém se promítají aktuální požadavky/potřeby občanů. Při tvorbě dalších strategických dokumentů města, zejména rozpočtu pro další období a akčního plánu rozvoje, k těmto požadavkům město přihlíží.

Na začátku diskuzního fóra procházíme se zúčastněnými loňské nápady, vysvětlíme, jak se s nimi pracovalo a pokud nedošlo k uspokojení občana, pak doplňujeme, z jakých důvodů není možné tuto aktivitu/prioritu realizovat. Často se potýkáme s majetkovými spory a faktem, že vlastníkem není Město Kopřivnice a proto má omezené nebo žádné prostředky v této věci dále jednat.

V příloze uvádíme, jak se pracovalo s "10P" v předchozích letech. Údaje z letošního Fóra ZM a jak se s nimi pracuje, bude schvalovat Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 21. 9. 2017 .

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
Sebehodnocení +1

Došlo ke zlepšení situace. Účast na diskusních a dotazníkových šetřeních je hodnocená pozitivně, občané jsou značně o možnosti informování.

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města

 

5.2.9 Jakým způsobem je zajištěna výzva obyvatelům města účastnit se diskusních jednání (diskusní fóra na webových stránkách města aj. systémy)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Výzvy k jednotlivým diskusím jsou obyvatelům města zprostředkovány pomocí tiskových zpráv na webu města Kopřivnice, plakátů vyvěšených na všech plochách k tomu určených, Facebooku Zdravého města a v týdeníku Kopřivnické noviny.

Pokud je diskusní setkání určeno konkrétní skupině obyvatel, jsou navíc i všem zainteresovaným osobám dodány malé letáčky do schránek.

V rámci spolupráce s partnery můžou být jedním z důkazů plakáty (kde jsou vždy partneři uvedeni). Co se týče medializace, tak vše je uvedeno na stránkách Zdravého města. 

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=forum-zdraveho-mesta-koprivnice

https://www.facebook.com/zdravemesto

Sebehodnocení 0

Oblast stagnuje.

Hodnocení oponenta +1

Cesty informovanosti směrtem k občanům jsou v Kopřivnici pestré a dostatečné, situaci hodnotím jako dobrou. 

5.2.10 Další indikátory k tématu
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město umožňuje zaměstnancům i zástupcům samosprávy účast na vzdělávacích kurzech, seminářích, přednášek a školení. Nabídka vzdělávacích akcí je distribuovaná prostřednictvím pozvánek z různých vzdělávacích agentur či společností, které nabízí širokou škálu možností nejen z oblasti zdraví. Povinnost vzdělávat se je daná též legislativně.

V oblasti podpory či prevence zdraví byly v roce 2016 realizovány vzdělávací akce pro zaměstance MÚ Kopřivnice  a zástupců samosprávy. Níže je uveden seznam těchto vzdělávacích akcí s počtem účastníků.

Vzdělávání v oblasti zdraví na MÚ v Kopřivnici v roce 2016

 

 

 

 

 Samospráva

Státní správa

Zaměstnanci MÚ Kopřivnice

Konflikt a jeho řešení

12

11

2

Psychosomatické nemoci, jejich příčiny

16

10

1

Životní scénář

12

11

2

Sebepoznání - základní principy jednání s lidmi

5

7

3

Sebepozná(vá)ní jako součást osobního i profesního rozvoje

13

4

2

Sebepozná(vá)ní jako součást osobního i profesního rozvoje

10

9

0

Čas a stres

4

13

3

Celkem počet účastníků vzdělávání

72

65

13

 

 • 5.2.G Vzdělávání zástupců samosprávy a státní správy v oblasti podpory zdraví ?
Sebehodnocení +1

Došlo ke zlepšení situace. Nepřeberné množství nabídek kurzů, seminářů, přednášek v rámci vzdělávaní v oblasti zdraví.

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města. 

Do budoucna doporučuji zařadit do školení také témata zabývající se i tělesným zdravím, nejen psychohygienou - i z toho důvodu, že dobré tělesné zdraví je jedním ze základních předpokladů duševní a celkové pohody člověka. 

5.3 Zdraví obyvatel

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 5.3 Zdraví obyvatel
Sebehodnocení +1

Město přihlíží k vypracovanému Zdravotnímu plánu a podle něj sestavuje a řídí další postup. Sledujeme indikátory a celou oblast 5.3, tedy Zdraví obyvatel, hodnotíme kladně především z hlediska pozitivního vývoje většiny ukazatelů. Trend je tedy zlepšující se.

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města

Většina základních ukazatelů zdravotního stavu obyvatel vykazuje mírně pozitivní vývoj, celkově lze tedy hodnotit oblast jako +1, zlepšující se. 

Pro hodnocení oblasti má město k dispozici aktualizaci analýzy  zdravotního stavu obyvatel ORP Kopřivnice, která byla zpracovaná v r. 2014, a poskytuje data do roku 2012.

Pro další období je potřeba zajistit novou analýzu s aktuálními daty vč. interpretace. 

 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
5.3.1 Jak se vyvíjí střední délka života obyvatel při narození a v 65ti letech?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Střední délka života při narození je u mužů stabilní, v posledních letech na úrovni Moravskoslezského kraje, ale pod úrovní ČR. U dívek je trend mírně stoupající. Ve věku 40 a 65 let je trend v posledních sledovaných pěti letech klesající u obou pohlaví a pohybuje se pod úrovní ČR i kraje. Vzhledem k velikosti obce a poměrně krátké době sledování se může jednat o náhodné kolísání dat, nicméně tento nepříznivý trend vyžaduje další sledování a vyhodnocení, nejlépe každoročně.

 • 5.3.A Střední délka života při narození ?

Počet léčených pacientů v alergologických ordinacích

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Analyza_zdravotniho_stavu.pdf 

dále “Analýza zdravotního stavu obyvatel Kopřivnice – aktualizace dat 2014” – viz příloha č.4

Sebehodnocení -1

K dispozici jsou data od r. 2008 do r. 2012, a to za ORP , MSK a ČR. Data za Moravskoslezský kraj nejsou k dispozici v ukazateli očekávané střední délky života ve věku 45 let, nelze je tedy v tomto ukazateli srovnávat.

Hodnocení oponenta 0

Jak je uvedeno již výše, Kopřivnice má zpracována data o zdravotním stavu obyvatel ORP pouze do roku 2012. Z aktuálních dat  pro ORP ale vyplývá pozitivní vývoj ukazatele střední délka života při narození a v 65 letech od r. 2013 do r. 2015 (rok 2016 není v celostátních statistikách k dispozici). Střední délka života však nadále zůstává ve všech sledovaných kategoriích pod úrovní průměru ČR.

5.3.2 Došlo ke snížení celkové incidence zhoubných novotvarů (bez dg. C44)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Standardizovaná incidence zhoubných novotvarů a novotvarů in situ bez dg. C44, celkem u mužů I žen, má v ORP Kopřivnice mírně stoupající trend, hodnotíme-li dostupná data od r. 2003.  Ovšem od r. 2005, kdy došlo k výraznému meziročnímu vzestupu, je trend výskytů nádorů klesající a v posledním sledovaném roce je incidence prakticky na úrovni průměru České republiky. To je pozitivní stav, nicméně hodnotit jej jako trvalé zlepšení je předčasné a teprve další roky ukáží, zda incidence novotvarů v ORP klesá. 

Existují zde výrazné rozdíly mezi pohlavími, u mužů je trend incidence stoupající a převyšující průměr ČR, u žen je trend klesající, od r. 2007 pod průměrem ČR. Nejčastější typ zhoubných nádorů u žen jsou nádory prsu, jejich výskyt v ORP Kopřivnice stoupá. Nejčastějším typem zhoubných nádorů u mužů jsou nádory prostaty, jejich výskyt v ORP Kopřivnici výrazně převyšuje průměr v ČR a nadále stoupá.

 • 5.3.D Výskyt zhoubných novotvarů ?

Standardizovaná incidence zhoubných novotvarů a novotvarů in situ celkem bez dg. C44

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Analyza_zdravotniho_stavu.pdf  (str. 45)

dále “Analýza zdravotního stavu obyvatel Kopřivnice – aktualizace dat 2014”

Sebehodnocení 0

K žádnému vývoji v této oblasti nedošlo, situace se nezlepšila ani nezhoršila. 

K dispozici jsou data od r. 2003 do r. 2010.

Hodnocení oponenta +1

Na základě hodnocení aktuálních dat je u obou pohlaví incidence novotvarů za období 2003-2014 klesající s poměrně výrazným meziročním kolísáním.Pokles je výrazný zejména u žen. V posledních dvou letech se incidence zhoubných novotvarů v Kopřivnici pohybuje pod průměrem ČR.  

5.3.3 Došlo ke snížení případů výskytu syfilis, kapavky a dalších sexuálně přenosných nemocí?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Sexuálně přenosné nemoci jsou v ORP Kopřivnice potvrzeny ojediněle. U syphilis je situace příznivá – od r. 2003 byly potvrzeny 3 případy (v r. 2012 žádný). U kapavky je potvrzeno ročně 0-4 případy, v r. 2012 2 případy, ovšem skutečný počet nemocných je pravděpodobně vyšší. Počet zjištěných případů infekce HIV/AIDS není v rámci ORP sledován. Počet případů hepatitidy B je uveden níže.

Obecně lze konstatovat, že situace v oblasti sexuálně přenosných nákaz je příznivá a v žádné ze sledovaných infekcí výskyt nepřevyšuje průměr ČR.

 • 5.3.I Nově hlášená sexuálně přenosná onemocnění (syfilis, kapavka) ?

Hlášená onemocnění syfilis a gonokokové infekce

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Analyza_zdravotniho_stavu.pdf  (str. 41)

dále “Analýza zdravotního stavu obyvatel Kopřivnice – aktualizace dat 2014” – viz příloha č.4

Sebehodnocení 0

Stagnace, k žádnému vývoji nedošlo, situace se nezlepšila ani nezhoršila.

K dispozici jsou data od r. 2003 do r. 2012. Vzhledem k malému počtu případů nelze hodnotit trend  vývoje, situace je tedy označena jako stagnující (dlouhodobě příznivá).

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města. I v posledních letech (2013-2015) je vývoj ve sledovaných ukazatelích setrvalý, i když v roce 2015 bylo potvrzeno nejvíce, 5, případů kapavky.  

 

5.3.4 Došlo ke snížení výskytu alimentárních nemocí (salmonelózy, kampylobakteriózy)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Výskyt onemocnění salmonelózou má v posledních deseti letech příznivý klesající trend, počet potvrzených případů je po přepočtu na 100 000 obyvatelů nižší než je průměr ČR. V posledních 5ti letech bylo ročně hlášeno méně než 50 případů, v roce 2012 to bylo 33 případů. 

Počet osob, u nichž byla potvrzena nákaza kampylobakteriózou, má také klesající trend, ale počet potvrzených případů je při přepočtu na 100 000 obyvatel vyšší, než je průměr ČR. V roce 2012 bylo potvrzeno 122 onemocnění.

 • 5.3.J Alimentární onemocnění (salmonelózy, kamplyobakteriózy) ?

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Analyza_zdravotniho_stavu.pdf (str. 40)

dále “Analýza zdravotního stavu obyvatel Kopřivnice – aktualizace dat 2014” – viz příloha č.4

Sebehodnocení +1

Pozitivní vývoj, tj. došlo ke zlepšení situace.

K dispozici jsou data od r. 2003 do r. 2012, a to za ORP a ČR. Data za Moravskoslezský kraj nejsou zcela kompatibilní, nelze je tedy v tomto ukazateli srovnávat.

Hodnocení oponenta -1

Dle aktuálních dat je v posledních letech (od r. 2012) výskyt salmonelózy stoupající a již převyšuje průměr ČR. V absolutních počech bylo v r. 2015 potvrzeno více jak dvojnásobně nemocných osob oproti roku 2012. Ve vyšší míře, než je průměr ČR, je zde také potvrzena kampylobakterióza, která má také v posledních 3 letech mírně stoupající trend výskytu.  

 

5.3.5 Došlo ke snížení výskytu virové hepatitidy typu A? B? C? Byl nalezen zdroj?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Výskyt hepatitidy A nebyl v průběhu posledních 10 let v ORP Kopřivnice potvrzen, situace je dlouhodobě příznivá.

Virová hepatitida typu B byla v období posledních 10ti let zachycena 6x, v roce 2012 nebyl zaznamenán žádný případ.

Výskyt virová hepatitida typu C má, i přes celkový nízký počet potvrzených případů (20 v průběhu posledních 10ti let), bohužel stoupající trend. V roce 2012 byla prokázána u 5ti osob, skutečný počet případů bude patrně vyšší. 

Obecně se tedy dá říci, že ve městě Kopřivnice se objevují případy infekce hepatitidy
B a C sporadicky.

Doposud nebyl nalezen zdroj infekce, město nedisponuje žádnými daty vztahujícími se k této oblasti.  

 • 5.3.K Nová onemocnění hepatitidou typu A,B,C ?

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Analyza_zdravotniho_stavu.pdf (str. 38)

Dále “Analýza zdravotního stavu obyvatel Kopřivnice – aktualizace dat 2014” – viz příloha č.4

Sebehodnocení 0

U hep. A a B stagnace je situace dlouhodobě příznivá (+1) . U hepatitidy typu C došlo je zhoršení stavu(-1).

K dispozici jsou data od r. 2003 do r. 2012, a to za ORP a ČR. Data za Moravskoslezský kraj nejsou zcela kompatibilní, nelze je tedy v tomto ukazateli srovnávat.

Hodnocení oponenta 0

Soulad s hodnocením města.

Ve výskytu infekční hepatitidy A a B je situace ve městě dlouhodobě příznivá. Výskyt hepatitdy C má stoupající trend, v roce 2015 bylo v ORP potvrzeno zatím nejvíce, 8 případů. Audit nezmiňuje, zda byl nalezen zdroj infekce ani jiné okolnosti.

 

5.3.6 Došlo ke snížení případů hospitalizace pro úrazy a otravy? Celkem a podle příčiny.
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V ORP Kopřivnice od r. 2003 klesá trend hospitalizace z důvodů poranění a otrav a v posledních letech klesají standardizované údaje pod průměr České republiky.  Sestupný trend hospitalizací je patrný také u nejmladší věkové kategorie, osob do 24 let věku.   Stoupající počty hospitalizovaných ve věkové kategorii osob nad 65 let věku souvisí mj. se zvyšujícím se počtem obyvatel této věkové kategorie,tedy s prodlužováním střední délky života (stoupající trend u této věkové kategorie je patrný i v celé ČR) a bez bližší analýzy nelze tedy v této věkové kategorii stoupající počet hospitalizací hodnotit jako jednoznačně negativní jev.  

V Kopřivnici dlouhodobě dochází k poklesu celkové hospitalizace, a to jak v absolutních číslech, tak ve standardizovaných hodnotách (na 100 obyvatel). Tento pokles je v souladu s republikovým trendem. Důvodem je zejména přesun léčby do domácího prostředí, snižuje se také průměrný počet dní hospitalizací v nemocnicích a léčebných zařízeních. Celkový počet hospitalizací přepočtený na 100 000 obyvatel v ORP Kopřivnice nižší, než je průměr ČR (je třeba ovšem zohlednit také skutečnost, že přímo v ORP není nemocnice, což může mít v některých případech vliv na rozhodnutí o hospitalizaci). 

Pokud se týká hospitalizací u hlavních diagnóz mimo poranění a otravy, V ORP Kopřivnice od r. 2003 klesá trend hospitalizace z důvodů  srdečně cévních nemocí i novotvarů.

 • 5.3.E Hospitalizace pro poranění a otravy ?

Standardizovaná hospitalizovanost v nemocnicích 2003 – 2012

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Analyza_zdravotniho_stavu.pdf  (str. 64)

dále “Analýza zdravotního stavu obyvatel Kopřivnice – aktualizace dat 2014” – viz příloha č.4

Sebehodnocení +1

Pozitivní vývoj, tj. došlo ke zlepšení situace.

K dispozici jsou data od r. 2003 do r. 2012, a to za ORP a ČR. Data za Moravskoslezský kraj nejsou zcela kompatibilní, nelze je tedy v tomto ukazateli srovnávat.

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města, situace i v posledních letech odpovídá trendu vývvoje do roku 2012, kterou popisuje audit. 

 

5.3.7 Došlo ke snížení celkové úmrtnosti? Jaká je kojenecká úmrtnost, úmrtnost způsobena úrazy?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Standardizovaná celková úmrtnost má v ORP Kopřivnice v posledních sledovaných 10 ti letech sestupný trend, který se pohybuje v oblasti průměrných hodnot celé České republiky a je mírně pod hodnotami Moravskoslezského kraje.

Úmrtnost na poranění (vnější příčiny) vykazuje také dlouhodobě mírně klesající trend, a to u mužů I u žen, ačkoliv meziroční výkyvy jsou vzhledem k malému celkovému počtu případů značné.

Kojenecká úmrtnost a její hodnoty v ORP Kopřivnice odpovídají příznivým hodnotám ČR i MSK v posledních sledovaných letech.

 • 5.3.B Trend standardizované úmrtnosti ze všech příčin a pro hlavní diagnózy ?
 • 5.3.G Kojenecká úmrtnost ?

Standardizovaná úmrtnost

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Analyza_zdravotniho_stavu.pdf  (str. 35)

 

dále “Analýza zdravotního stavu obyvatel Kopřivnice – aktualizace dat 2014” – viz příloha č.5

Sebehodnocení +1

Pozitivní vývoj, tj. došlo ke zlepšení situace.

K dispozici jsou data od r. 2003 do r. 2012, a to za ORP a ČR.

Hodnocení oponenta +1

Soulad s hodnocením města.

Vývoj v posledních letech je v souladu s pozivitním vývojem do r. 2012, který popisuje audit (s výjimkou úmrtnosti na úrazy u žen) .   

 

5.3.8 Jaký je vývoj předčasné úmrtnosti? Došlo ke snížení, zvýšení, stagnaci tohoto ukazatele u mužů a žen?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Standardizovaná úmrtnost dle jednotlivých příčin v r. 2010 vykazuje  počet 1089, na sledovaný vzorek 100 000 mužů je tato hodnota mírně zvýšená, a to 1137, z těchto údajů vyplývá, že došlo ke zvýšení oproti standardizované úmrtnosti u mužů v rámci Moravskoslezského kraje.

Standardizovaná úmrtnost dle jednotlivých příčin u žen v r. 2010 vykazuje 596, na sledovaný vzorek u 100 000 žen je pak dále 1001 oproti standardizované úmrtnosti u žen v rámci moravskoslezského kraje.

Podle ukzatele Zemřelí na 100 000 Obyvatel, muži a ženy ve věkových kategoriích do 24 let; 25-44 let a 45-64 let lze celkovou situaci předčasné úmrtnosti u mužů i žen (ve věkových kategoriích do 64 let) hodnotit jako stagnující.

 

 • 5.3.C Předčasná úmrtnost (ve věku 0-64let) ze všech příčin u mužů a u žen ?

Příloha č. 4: Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2013
(str. 30)

Příloha č. 5: Tabulka standardizovaná úmrtnost

Příloha č. 6: Úmrtnost - Kopřivnice


 

 

Sebehodnocení 0

Stagnace

Hodnocení oponenta +1

Počet osob, předčasně zemřelých  ve věku 0-64 let je u mužů i žen v Kopřivnici klesající, situace se tedy vyvíjí pozitivním směrem, a to i po zohlednění mírného úbytku obyvatel v této věkové kategorii za sledované období. Ukazatel tedy hodnotím jako +1, dobrý.

 

5.3.9 Jaký je vývoj incidence pacientů pro diabetes?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Počet léčených diabetiků v ČR dlouhodobě narůstá, jinak tomu není ani v ORP Kopřivnice. Výskyt diabetes je častější u mužů, často je toto onemocnění spojené s jinými chorobami. Počet diabetiků v ORP Kopřivnice se k období roku 2010 vyčleňuje počtem 5535, 5 osob /100 000 obyvatel,  oproti průměru ČR 7654, 5 osob léčených diabetiků. Tato čísla ovšem mohou být ovlivněna I úrovní časného zjišťování nových případů.

 • 5.3.F Výskyt (prevalence) diabetu ?

Počet léčených diabetiků

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Analyza_zdravotniho_stavu.pdf (str. 58)

dále “Analýza zdravotního stavu obyvatel Kopřivnice – aktualizace dat 2014” – viz příloha č. 5

Sebehodnocení -1

Ačkoliv počet dispenzarizovaných diabetiků je v posledních letech mírně stoupající, zůstává stale poměrně hluboko pod průměrem ČR.  

K dispozici jsou data od r. 2003 do r. 2012, a to za ORP a ČR. Data za Moravskoslezský kraj nejsou zcela kompatibilní, nelze je tedy v tomto ukazateli srovnávat.

Hodnocení oponenta -1

Soulad s hodnocením města, vývoj v posledních letech je v souladu s trendem popisovaným v auditu.

  

5.3.10 Jaký je vývoj incidence pacientů pro alergie a astma?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V posledním desetiletí výrazně stoupl v ORP Kopřivnice počet pacientů, léčených z důvodů alergií a astmatu. Počet léčených osob v alergologických ambulancích ORP, přepočtený na počet 100 000 obyvatel, překračuje průměr ČR a má, na rozdíl od víceméně stagnujícího trendu ČT, stoupající charakter. Je ovšem otázka, do jaké míry se na tomto faktu podílí zodpovědné zjišťování alergií a zařazení do disp. peče.

 • 5.3.L Léčení alergici a astmatici (prevalence) ?

Počet léčených pacientů v alergologických ordinacích

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Analyza_zdravotniho_stavu.pdf  (str. 59), dále “Analýza zdravotního stavu obyvatel Kopřivnice – aktualizace dat 2014” – viz příloha č. 4

Sebehodnocení -1

K dispozici jsou data od r. 2003 do r. 2012, a to za ORP a ČR. Data za Moravskoslezský kraj nejsou zcela kompatibilní, nelze je tedy v tomto ukazateli srovnávat

Hodnocení oponenta -1

Soulad s hodnocením města, vývoj v posledních letech je v souladu s trendem popisovaným v auditu.

 

5.3.11 Jak se vyvíjí počet uživatelů drog? Jaká je úmrtnost na následky užívání drog a alkoholu?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V roce 2015 bylo zjištěno celkem 104 přímých drogových úmrtí v rámci celé ČR, tedy smrtelných předávkování nelegálními drogami, těkavými látkami a psychoaktivními léky, a to jak předávkování sebevražedná, tak náhodná či bez zjištěného úmyslu. Z toho bylo 44 případů smrtelných předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami. Psychoaktivní léky byly příčinou předávkování v 60 případech.

V roce 2015 byl zaznamenán výskyt jednoho přímého úmrtí vlivem drog v Moravskoslezském kraji.

Od 1.1.2016 do 31.12.2016 došlo v Kopřivnici k 505 kontaktům a 19409 výměnných injekčních setů. V roce 2016 bylo stále v popředí užívání pervitinu. Své prvenství, co se týče užívání nealkoholových drog, si však stále drží opiáty, především fentanyl, tramal a subuxol. V letních měsících narůstá  a opakovaně dochází ke zneužívání surového opia v podobě makovic. V roce 2016 bylo bohužel zaznamenáno i úmrtí osob užívající návykové látky, kteří byli klienty renarkonu.

Renarkonu nevede žádnou oficiální statistiku, která by se zabývala zaznamenáváním úmrtí osob užívajícími návykové látky. Z činnosti Renarkonu vyplývá, že počet zemřelých osob užívajících návykové látky v roce 2016 byl v počtu 4 osob na následky amfetaminu.

 

Příloha: priloha-c.-3.pdf
 • 5.3.H Úmrtí zaviněná alkoholem nebo drogami ?
 • 5.3.N Uživatelé drog ?

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Analyza_zdravotniho_stavu.pdf  (str. 32)

Příloha č. 3: Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2015.

Sebehodnocení +1

pozitivní vývoj, tj. došlo ke zlepšení situace. K dispozici jsou data od
r. 2003 do r. 2012, a to za ORP a ČR. Data za Moravskoslezský kraj nejsou zcela kompatibilní, nelze je tedy v tomto ukazateli srovnávat.

Hodnocení oponenta 0

Na základě předchozích připomínek město zajistilo informace od neziskové organizace Renarkon, která poskytuje služby osobám závislým na návykových látkách, což je pozitivní. Audit však neposkytuje dostatečnou odpověď z hlediska vývoje zneužívání návykových látek v Kopřivnici. Udává informace, které posyktla organizace Renarkon, pouze za rok 2016. Vývoj tedy nelze hodnotit a moje hodnocení - 0 - je pouze odhad. 

Protože relevantní údaje o úmrtnosti následkem užívání návykových látek nelze získat, údaj o úmrtí klienta/klientů Renarkonu (v možné souvislosti s užíváním dorg) je správně veden pouze jako doplňující a informativní.  

 

5.3.12 Disponuje město vlastním systémem sledování vybraných zdravotních rizik nebo ukazatele (např. vlastní sběr dat některých dg., prevalence či incidence, např. počet kojených dětí nad 6 měsíců apod.), která nejsou sledována ÚZIS?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město nedisponuje žádným vlastním systémem sledovaní vybraných zdravotních rizik nebo ukazatelů.

Město doposud nepracuje s výsledky získaných dat zjištěných v rámci studie Životního stylu a zdraví dětí a mládeže.

Sebehodnocení 0

K žádnému vývoji nedošlo. Město v dohledné době neplánuje disponovat vlastním systémem sledování rizik.

Hodnocení oponenta -1

Soulad s hodnocením města. 

Pro město kategorie B není povinnost sbírat vlastní data. Ovšem jako poznámku uvádím, že město některé soubory dat má k dispozici - např. ze studie Zdraví a životní styl mládeže - a je škoda, že s nimi dále nepracuje.

5.3.13 Další indikátory k tématu
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V Kopřivnici dochází dlouhodobě k poklesu celkové hospitalizace, a to jak v absolutních číslech, tak ve standardizovaných hodnotách (na 100 obyvatel). Tento pokles je v souladu s republikovým trendem. Důvodem je zejména přesun léčby do domácího prostředí, snižuje se také průměrný počet dní hospitalizací v nemocnicích a léčebných zařízeních.

Celkový počet hospitalizací přepočtený na 100 000 obyvatel v ORP Kopřivnice nižší, než je průměr ČR (je třeba ovšem zohlednit také skutečnost, že přímo v ORP není nemocnice, což může mít v některých případech vliv na rozhodnutí o hospitalizaci). 

Pokud se týká hospitalizací u hlavních diagnóz mimo poranění a otravy, V ORP Kopřivnice od r. 2003 klesá trend hospitalizace z důvodů srdečně cévních nemocí.

 • 5.3.M Hospitalizace pro nemoci oběhové soustavy ?

Standardizovaná hospitalizovanost v nemocnicích 2003 – 2012

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Analyza_zdravotniho_stavu.pdf  (str. 64)

dále “Analýza zdravotního stavu obyvatel Kopřivnice – aktualizace dat 2014” – viz příloha č.5

Sebehodnocení +1

Pozitivní vývoj, tj. došlo ke zlepšení situace.

K dispozici jsou data od r. 2003 do r. 2012, a to za ORP a ČR. Data za Moravskoslezský kraj nejsou zcela kompatibilní, nelze je tedy v tomto ukazateli srovnávat.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek.

6 Místní ekonomika a podnikání

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ne

Ne. Považuji sestavený audit podmínek možností rozvoje místní ekonomiky a podnikání za přehledný a srozumitelný. Všechny potřebné informace a klíčová data o aktivitách města Kopřivnice jsou obsaženy a lze z nich dovodit závěry vůči kontextu místní ekonomiky s udržitelným rozvojem.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano

Ano. Město Kopřivnice sestavilo kompletní audit tak, aby bylo možné vyhodnotit věcný obsah návodných otázek týkajících se tématu Místní ekonomiky a podnikání. Po poradě s konzultantem jsme neměli ani žádné další požadavky na doplnění. Součástí auditu je rovněž i vlastní hodnotící výrok a klasifikace.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano

Ano. V části 6.2.B je uveden příklad dobré praxe z hlediska schopnosti města komunikovat s klíčovými průmyslovými firmami, konkrétně šlo o společný propagační snímek - Kopřivnice město automobilů, což lze využívat dlouhodobě k posilování povědomí o městu Kopřivnice s důrazem na specifickou ekonomickou základnu.

Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky

- stabilní struktura zastoupení podnikatelské sféry v průmyslové zóně Podnikatelský park Kopřivnice a rostoucí míra zaměstnanosti v PZ

- motivační prvky rozvíjející podnikatelské prostředí - např. Soutěž o živnostníka, firmu a nápad roku - Best Business Kopřivnice

- dostupná kvalifikovaná pracovní síla ovlivňující rozvoj místní ekonomiky

 - funkční Rada pro rozvoj lidských zdrojů a Komise zdravého města se zastoupením podnikatelské sféry

- stabilizovaný a v posledních letech rostoucí vývoj podnikatelských aktivit ve městě (zejména počet nových obchodních společností), včetně postupné diverzifikace ekonomické struktury města

- organizace tradičních aktivit v oblasti rozvoje cestovního ruchu (pestrá nabídka sportovních a turistických akcí, návaznost na mikroregionální specifika)

VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky

- citlivá míra místní nezaměstnanosti na vývoj hospodářského vývoje na makroekonomické úrovni (zejména v případě firem zaměřených na automobilový průmysl)

- oslabení poradenských činností pro podnikatelskou sféru v důsledku ukončení  činnosti Centra podnikání a rozvoje, s.r.o.

- slabší rozvinutí řemesel a drobného podnikání ve městě

- z hlediska cestovního ruchu je město Kopřivnice spíše tranzitním místem pro blízké turistické destinace (např. Štramberk, Hukvaldy)

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti

- vyšší atraktivita města z hlediska rozvoje místní znalostní ekonomiky

- rozvoj průmyslu 4.0 a využití podmínek ekonomické struktury města pro rozvoj a využívání nových technologií

- rozvoj firem v Průmyslovém parku Kopřivnice, noví investoři a rozvoj zaměstnanosti a podnikání (např. firma Hacvia), oživení produkce v Tatře

- příchod nových investorů do nedaleké průmyslové zóny v Mošnově

- intenzivnější využití dosavadní tradice a historie někdejší slávy města v automobilovém průmyslu pro rozvoj cestovního ruchu

- rostoucí kvalita ubytovacích služeb ve městě

- rozvoj mikroregionální spolupráce v rozvoji cestovního ruchu

- finanční prostředky ze strukturálních fondů EU pro rozvoj města v období 2014 - 2020 (jasná představa města o prioritních investicích/aktivitách dle strategie města)

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby

- opakování hospodářské krize v následujících letech a ekonomická stagnace v EU a ČR může negativně ovlivnit stávající pozitivní vývoj podnikání a úroveň zaměstnanosti z důvodu silné pozice strojírenství ve městě

- zhoršení možností lokálního trhu práce v důsledku nereflektování výzev průmyslu 4.0 a zejména tzv. "práce 4.0"

- nezájem studentů a mladých lidí o technické obory v regionu

 

 

 

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele

Město Kopřivnice se geograficky nachází ve východní části ČR v regionu s dlouhodobými strukturálními problémy, což lze dokládat i zájmem Vlády ČR pomoci Moravskoslezskému kraji jako celku v následujících letech. V ekonomické struktuře dominuje dlouhodobě strojírenský průmysl, zejména pak automobilový průmysl, ve kterém nachází značná část ekonomicky aktivních obyvatel své pracovní příležitosti. Nevýhodou tohoto jednostrannného zaměření ekonomiky je riziko volatility míry nezaměstnanosti v obdobích hospodářské recese. Přesto lze zdůraznit, že se ekonomická struktura města postupně diverzifikuje, přichází rovněž noví investoři a dále jsou zde i možnosti návazných ekonomických aktivit nejen na místní průmyslovou zónu, ale také na PZ Mošnov. Město je aktivní ve svých nástrojích podpory podnikání, jen se oslabila podpora poradenských aktivit podnikatelskému sektoru. V celkových ekonomických statistkách město vykazuje v posledních letech výrazně pozitivní vývoj, který je zapříčiněn zejména celkovou dobrou kondicí české ekonomiky. Z hlediska rozvoje cestovního ruchu nepatří město mezi klasické destinace cestovního ruchu, přesto vyvíjí velmi intenzivně širokou škálu aktivit, nabízejících atraktivní prostředí pro turismus (Lašská brána Beskyd). Kromě tradičních každoročních akci měst vhodně rozvíjí turistický potenciál i v souladu s historickými vazbami na ekonomické podmínky města, tj. automobilovou tradici.

 

Městu Kopřivnice lze doporučit následující pro další vývoj:

 

 • pokračovat ve využívání dosavadní tradice a historie někdejší slávy města v automobilovém průmyslu pro rozvoj cestovního ruchu formou „loga“ města;
 • v příštích dvou až třech letech promyslet a připravit podmínky pro poradenství podnikatelskému sektoru, zejména pak začínajícím podnikatelům a dále podnikatelům, kteří podnikají např. 1 až 2 roky. S ohledem na slabší zastoupení podnikatelské sféry v oblasti řemesel či služeb ve městě, lze očekávat přínosy této formy podpory, kterou město může ve své gesci garantovat;
 • pokračovat v projektech zaměřených na zvyšování zájmu žáků a studentů o studium na technických oborech;
 • s ohledem na velmi dobře zpracovaný strategický plán města na aktuální období doporučuji důsledně implementovat a zejména průběžně vyhodnocovat plnění podpory nastavených aktivit/témat v prioritní oblasti "Ekonomika a podnikání" tohoto strategického dokumentu;
 • využít "Soutěž o živnostníka, firmu a nápad roku - Best Business Kopřivnice" k tomu, aby došlo k prohloubení komunikace mezi podnikatelskou sférou a městem Kopřivnice. Podmínky této soutěže lze jednak komunikovat s podnikateli a dále pak propagovat pro zajištění vyšší informovanosti (podmínky, výsledky, výhody, prestiž).Hodnotící výrok
Excelentní stav tématu vůči URStav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Sebehodnocení +1

Kopřivnice leží ve východní části ČR, která je dlouhodobě vnímáná jako region se strukturálními problémy. Okres Nový Jičín, ve kterém se Kopřivnice nachází, je v tomto ohledu jistou výjimkou, neboť nebyl tak zasažen změnami, ke kterým docházelo a dochází především v hornickém a hutnickém odvětví. Závislost Kopřivnice a celého okresu Nový Jičín je spíše spjata s automobilovým průmyslem, kdy i nově příchozí firmy do tohoto regionu působí v tomto sektoru. Tento výchozí stav podmínek rozvoje však Kopřivnice dlouhodobě aktivně řeší širokým spekterm nástrojů podporujících rozvoj místního podnikání a trhu práce a také navazuje mikroregionální spolupráci se sousedními městy v oblasti rozvoje cestovního ruchu.

Hodnocení oponenta +1
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
6.1.1 Disponuje město nástroji pro podporu zaměstnanosti nebo podporu vzniku nových podnikatelských subjektů? Jaká je míra jejich využití a jak se tyto nástroje hodnotí?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice disponuje několika různými nástroji na podporu zaměstnanosti a podnikání na svém území. Jedná se zejména o:

 1. vytváření podmínek pro podnikání v průmyslové zóně Podnikatelský park Kopřivnice;
 2. podporu podnikání v oblasti služeb ve městě prostřednictvím pronájmu či prodeje nebytových prostor;
 3. podporu zaměstnanosti ve městě ve vlastních institucích a příspěvkových organizacích,
 4. podporu projektů vzdělávání a zvýšení zaměstnanosti
 5. transparentní zadávání veřejných zakázek

Ad a) Vytváření podmínek pro podnikání v průmyslové zóně

V roce 1999 zahájilo město Kopřivnice přípravu průmyslové zóny, která se svými 83 ha patřila svého času k největším průmyslovým zónám v České republice. Město vykoupilo pozemky od soukromých vlastníků a za přispění dotací z národních i evropských zdrojů vybudovalo základní technickou infrastrukturu. Rovněž v zóně vystavělo dvě výrobní haly, které pronajímá průmyslovému podniku. Prvním investorům, kteří do zóny přišli, poskytlo město veřejnou podporu ve formě zvýhodněné ceny za prodej pozemků.

Celkové náklady, které byly na přípravu zóny vynaloženy (výkup pozemků + infrastruktura) činily 171 mil. Kč, tj. cca 2 mil. Kč/ha a dalších 150 mil. Kč bylo investováno do dvou nájemních výrobních hal. V rámci After Care servisu zlepšuje město infrastrukturu průmyslové zóny i po příchodu investorů. V létech 2010 – 2014 byly realizovány investice za více než 36 milionu korun zaměřené na zlepšení dopravní obslužnosti zóny. Byly vybudovány cyklostezky propojující areál jak s městskou zástavbou, tak cyklostezkami propojujícími místní části Kopřivnice s okolní obce. V roce 2016, v souvislosti s příchodem dalšího investora (firma Hacvia, s.r.o.), byla za 2,3 mil. Kč prodloužena základní technická infrastruktura k hranici pozemku budoucího výrobního areálu.

V zóně působí 6 investorů (zaměstnavatelů):

Zdroj dat: Účetní závěrky  společností za rok 2010 a 2015  (www.justice.cz)

V závěru roku 2014 prodalo město v průmyslové zóně pozemek o výměře 5,5 ha firmě Hacvia, s.r.o., která se zabývá produkcí několika druhů léčivých látek pro humánní i veterinární medicínu. Po dokončení projektové přípravy byla stavba výrobního areálu zahájena na konci roku 2016 a bude ukončena v roce 2017. V první fázi společnost Hacvia hodlá zaměstnat 5 až 10 především vysoce kvalifikovaných vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných pracovníků, v případě dalšího rozvoje pak do dvaceti zaměstnanců. 

Největším investorem v průmyslové zóně je společnost Brose CZ spol. s r.o. Její výrobní závod byl otevřen v roce 2004 Celý výrobní program firmy je úzce spjatý s automobilovým průmyslem. Vyrábí především sedadlové systémy a uzamykací systémy dveří pro osobní vozidla. Závod v Kopřivnici není jen montážním místem, výrobní linky jsou vybaveny náročnými technologiemi a zařízeními, jako jsou například lisy, svařovací automaty s moderními svářecími technologiemi či dvě lakovací linky. Další nespornou výhodou je skutečnost, že mateřská firma Brose se sídlem v německém Coburgu je rodinnou firmou, která má velký zájem na tom rozšiřovat svoji pozici v oboru, zajistit svým zaměstnancům kvalitní pracovní podmínky, silné sociální zázemí a v neposlední řadě sází také na další rozvoj zaměstnanců. Za své aktivity byla firma oceněna Cenou hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2014 a Národní cenou za společenskou odpovědnost za rok 2015. Společnost tato ocenění získala za svou aktivní spolupráci s městem Kopřivnice na řadě veřejně prospěšných projektů, podporu dětí i školáků stejně jako za nadstandardní péči o zaměstnance, jejímž výrazem je například originální Kids Club Brose, který spojuje jesle, školku, družinu a prázdninový klub. 

Společnost Brose rovněž spolupracuje s místní VOŠ, SOŠ a SOU, které nejen přispívá na pořizování moderních učebních pomůcek, ale rovněž nabízí stáže a odborné praxe pro její studenty.

Původní rozloha zóny byla cca 83 ha, které město vykoupilo a vybudovalo základní technickou infrastrukturu. Ke květnu 2017 město nabízí k okamžitému využití 3 pozemky o rozloze 1,7; 3,3 a 6,1 ha. 

V průmyslové zóně vlastní město rovněž dvě výrobní haly, které pronajímá společnosti Cirex CZ, s.r.o. Tyto haly město vybudovalo s přispěním z fondu Phare za účelem pronájmu výrobní společnosti, která vytvoří stabilní pracovní místa pro obyvatele města a okolí. Tento cíl se daří plnit. Společnost Cirex patří k nejdéle působícím firmám v průmyslové zóně.

Město komunikuje s investory i po jejich zasídlení v průmyslové zóně a snaží se vycházet vstříc jejich potřebám a požadavků. Pravidelně jsou konzultovány jejich připomínky k zajištění meziměstské hromadné dopravě, ke zvýšení bezpečnosti přístupových cest do zóny pro cyklisty a pěší, k problematice parkování zásobovacích vozidel apod.

Vznik průmyslové zóny na zelené louce a příchod několika menších investorů (oproti původnímu záměru, kdy zóna měla být připravena pro jednoho velkého investora) se v čase ukázalo jako nejlepší řešení krizové situace na trhu práce, která v Kopřivnici na konci 20. století po útlumu výroby v dominantním regionálním zaměstnavateli, společnosti Tatra, byla. 

Ad b) Podpora podnikání v oblasti služeb ve městě prostřednictvím pronájmu či prodeje nebytových prostor a veřejného prostranství;

Město Kopřivnice disponuje několika objekty vhodnými pro provozování živností a rozvoj podnikání, zejména v oblasti služeb. Mezi tyto objekty patří:

 • budova radnice, Štefánikova 1163
 • budova Domu podnikatelů, Štefánikova 244
 • budova Kulturního domu Kopřivnice
 • a další

Aktuální nabídka volných prostor, které jsou v majetku města je uveřejňována na internetových stránkách města  http://www.koprivnice.cz/index.php?id=nebytove-prostory-koprivnice, na úřední desce, a to i v její elektronické podobě http://www.koprivnice.cz/index.php?id=uredni-deska-koprivnice a také formou inzerce v týdeníku Kopřivnické noviny.

Tyto nebytové prostory jsou vhodné pro provozovny obchodů, restaurací, nevýrobních služeb, kancelářské provozy apod. Prostory k podnikání jsou pronajímány za tržní nájemné.

V minulosti město rovněž prodalo několik objektů, které jsou v současné době využívány k podnikatelské činnosti (např. bývalé objekty MÚ na ul. Štefánikova a Záhumenní apod.) Objekt na ul. Štefánikova byl v roce 2005 prodán firmě Slumeko, s.r.o., která je vlastněna městem. Tato firma objekt zrekonstruovala a kromě toho, že je v něm její sídlo, pronajímá další prostory např. prodejně obuvi, dětských kočárků, sklenářství,  realitní kancelář, cestovní agentura a další.

Objekt na ul. Záhumenní byl prodán v roce 2008 manželům Varaďovým, který objekt pro rekonstrukci nabídli k využití pro ordinace lékařů, v objektu je také umístěno fitcentru, lékárna a čajovna. V roce 2016 schválilo zastupitelstvo města změnu závazku vyplývajícího z kupní smlouvy tak, aby umožnilo rozvoj jejich podnikatelské aktivity spočívající v dostavbě objektu za účelem vybudování restaurace.

V roce 2014 prodalo město manželům Machů nevyužívaný objekt bývalého loutkového divadla, kteří citlivou rekonstrukcí tento historický objekt zachránili a rozšířili nabídku ubytovacích, stravovacích a kulturních kapacit ve městě. http://vilamachu.cz/

V létech 2013-2014 byl v Kopřivnici realizován projekt Modernizace centrálního zásobování teplem, v rámci kterého bylo původní nadzemní vedení tepla nahrazeno a uloženo do země. V souvislosti s tímto projektem zůstalo městu v různých částech 19 objektů výměníkových stanic, které tímto projektem ztratily svůj původní účel. Město se snaží tyto projekty postupně upravovat a následně prodávat, pronajímat či využít pro své vlastní účely. K květnu 2017 byly 2 stanice upraveny a pronajaty k parkování vozidel, 3 objekty byly pronajaty podnikatelským subjektům jako skladovací prostory, 4 objekty byly prodány za účelem vzniku podnikatelských provozoven. U deseti objektů se buď dořešují majetkoprávní vztahy nebo jsou využívány městem a jeho příspěvkovými organizacemi pro vlastní projekty.

Pro rok 2017 připravuje město investici do nevyužívaného objektu bývalého závodního klubu Tatry – tzv. Ringhofferovy vily. Tento objekt, který je součástí centrální zóny města a nachází se v městském parku Sadu dr. E. Beneše bude po rekonstrukci sloužit pro společenské a kulturní akce. Součástí projektu je i rekonstrukce vestibulu projektu pro budoucí provoz gastronomického zařízení. Zájmem města je tyto upravené prostory po rekonstrukci pronajmout soukromému provozovateli.

Město umožňuje podnikatelům provozovat tzv. stánkový prodej na veřejném prostranství. Využívání veřejného prostranství je regulováno vyhláškou 6/2012 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství, tato vyhláška je spolu s ostatními předpisy města zveřejněna na http://www.koprivnice.cz/index.php?id=predpisy-mesta-koprivnice. Stánkový prodej je realizován především při pravidelných akcích, které město organizuje či spolupořádá např. Kopřivnická pouť, Velikonoční trhy, Mikulášské trhy, Vánoční trhy apod. Od roku 2011 město zorganizuje čtyřikrát ročně Farmářské trhy.

Ad c) Podpora zaměstnanosti ve městě ve vlastních institucích a příspěvkových organizacích;

Město Kopřivnice patří mezi významné zaměstnavatele. Městský úřad má cca 200 zaměstnanců včetně městské policie a hasičské jednotky. Další pracovní místa jsou vytvářeny v příspěvkových organizacích města.

Městské a základní školy a školská zařízení mají cca 330 zaměstnanců, Správa sportovišť města Kopřivnice má cca 30 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a dále nabízí příležitostnou práci na dohody o provedení práce či pracovní činnosti. Ročně uzavírá cca 70 dohod. Správa sociálních služeb zaměstnává cca 40 pracovníků.  Příspěvková organizace Kulturní dům Kopřivnice, která kromě organizace kulturních a společenských akcí zajišťuje i činnost kina, městské knihovny a městského informačního centra má 30 zaměstnanců.

Prostřednictvím městského úřadu a příspěvkových organizací vytváří město cca 700 pracovních míst.

Další pracovní místa jsou vytvořeny v obchodních společnostech, ve kterých má město majetkovou účast - Slumeko, s.r.o. a Teplo Kopřivnice, s.r.o.

Město rovněž umožňuje  pravidelné praxe studentů (cca 10 - 15 studentů za rok) na zajištění administrativní agendy města, čímž napomáhá v budování profesních životopisů budoucích absolventů škol a jejich potenciální zaměstnatelnosti.

Na základě podnětu z Mládežnického fóra v roce 2013 vytvořilo město v létech 2014-2016 program letních brigád pro studenty pod názvem Mladí městu, v rámci kterého nabízelo po dobu letních prázdnin brigády mladým lidem od 16ti let. V roce 2014 i 2015 se brigád zúčastnilo 25 studentů, v roce 2016 jich bylo 22. S ohledem na klesající zájem studentů o tento typ brigád nebude v roce 2017 program vyhlášen. Studenti mají možnost získat letní brigády ve výrobních a obchodních firmách ve městě za finančně výhodnějšího podmínek.

Ad d) Podpora projektů vzdělávání a zvýšení zaměstnanosti

Město Kopřivnice je rovněž partnerem projektu Techno 2012 – start technické kariéry,  který byl realizován v létech 2010 – 2012.  Projekt byl  zaměřen na propagaci technických oborů a zvýšení zájmů žáků základních škol o technické vzdělávání. Partnery projektu jsou všechny základní školy v Kopřivnici a vybrané průmyslové podniky. Po ukončení finanční podpory z OP vzdělávání pro konkurenceschopnost pokračuje město ve financování a organizaci dílčích aktivit, které byly v rámci tohoto projektu zahájeny. Jde především o Den technické kariéry, určený žákům 8. a 9. ročníků a jejich rodičům. Jedná se o prezentaci škol s technickým zaměřením a místních firem, doplněnou o poradenství pro žáky a jejich rodiče při volbě dalšího studia. V listopadu 2016 se akce uskutečnila již po páté a představilo se na ni čtrnáct škol a sedm firem. ( článek v Kopřivnických novinách k akci - http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=skoly-a-firmy-z-okoli-nabizely-zakum-technickou-karieru&clanek=21789 )

Další akcí zaměřenou na žáky základních škol je soutěž Nebojte se matematiky, která je určená nikoliv  pro premianty, ale pro žáky s průměrným prospěchem, neboť jejim smyslem je vzbudit v nich větší motivaci k učení.  Podnětem pro uspořádání této akce bylo setkání s podnikateli a zástupci velkých podniků v Kopřivnici, kteří si na něm posteskli, že mladí lidé nastupující po škole mají velké problémy s užitím matematiky v praxi, neumí spočítat trojčlenky, procenta, či jiné základní věci, které by měli umět.  ( článek v Kopřivnických novinách k akci - http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=radnice-pripravila-soutez-pro-devataky-jez-je-ma-motivovat-k-uceni-matematiky&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=20250 )

Ad e) Zveřejňování zakázek malého rozsahu nad rámec zákonných povinností

Město Kopřivnice již od roku 2011 zveřejňuje na svých internetových stránkách  http://www.koprivnice.cz/index.php?id=verejne-zakazky-koprivnice informace o zakázkách malého rozsahu nad rámec povinností vyplývajících ze zákona. Aby byla dána možnost ucházet se o veřejnou zakázku co největšímu počtu potenciálních uchazečů jsou zveřejňovány výzvy k předložení nabídek u stavebních prací od 400 tis. a dodávek a služeb od 200 tis. bez DPH.

Kromě toho jsou v rámci zvýšení transparentnosti celého procesu na internetu zveřejňovány protokoly o jednání komisí, oznámení o výběru, informace o skutečné ceně zakázky a informace u udělených výjimkách včetně smluv, které se k těmto výjimkám vážou.

Město si rovněž plní své zákonné povinnosti ve vztahu zveřejňování informací o zakázkách na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00298077000

 • 6.1.A Podpora zaměstnanosti, podnikání a diverzifikace struktury místní ekonomiky. ?
  Nejvýznamnějšími nástroji podpory podnikání jsou prodej či pronájem nemovitostí vhodných pro podnikatelské aktivity, rozvoj technické infrastruktury jak pro firmy, tak pro obyvatele města, vytváření podmínek pro kvalitní život obyvatel ve městě (potenciální zákazníky či zaměstnance firem).
 • 6.1.B Počet podnikatelských subjektů ?
  viz 6.1.2
 • 6.1.D Příklad dobré praxe (z oblasti podpory zaměstnanosti a podnikání) ?
  Letní brigády pro mládež - Mladí městu

Tiskové zprávy k akci z roku 2015 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=radnice-rozsiri-projekt-letnich-brigad-pro-mlade&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1363

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=projekty-nekdo-ven?-a-mladi-mestu-koprivnice-2015-obyvatele-zaujaly&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1413

Sebehodnocení +1

Město se snaží aktivně vytvářet podmínky pro rozvoj podnikání. Nejvýznamnějším projektem je příprava průmyslové zóny pro příchod nových investorů. Podporuje využívání tzv. brownfields. 

Hodnocení oponenta +1
6.1.2 Došlo ke zvýšení počtu podnikatelských subjektů v obci?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Vývoj počtu ekonomických subjektů ve správním obvodu ORP Kopřivnice je uveden v tabulce:

 

Počet podnikatelských subjektů je relativně stabilní. Jistou změnu očekáváme v roce 2017, kdy pravděpodobně v důsledku legislativních změn (zavedení EET) dochází k viditelnému omezení některých podnikatelských aktivit. Dále uvedená tabulka ukazuje vývoj přerušených živností v územním obvodu ORP Kopřivnice:

Na počtáku roku 2017 je počet přerušených živností za necelé čtyři měsíce roku 2,5 násobek ročního průměru z předchozích let. Tato skutečnost je viditelná i ve městě, kde došlo k uzavření některých drobných provozoven.

 • 6.1.B Počet podnikatelských subjektů ?
  viz 6.1.2

V ORP Kopřivnice je cca 3.800 ekonomicky aktivních subjektů (z toho 2.650 FO podnikajících dle ŽZ) na cca 28 tisíc obyvatel ve věku 15 - 64 let

Sebehodnocení +1

Kopřivnice se nachází v regionu, který se tradičně vyznačuje vysokou zaměstaností ve větších firmách a nižší mírou podnikatelské aktivity. Obyvatelům města je však k dispozici široká škála služeb a počet podnikatelských subjektů je stabilní.

Hodnocení oponenta 0
6.1.3 Došlo ke snížení míry nezaměstnanosti? (trendy, vývoj, struktura)
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Díky zlepšení ekonomické situace dochází od roku 2009, kdy byla nezaměstnanost v Kopřivnici na dlouhodobém maximu 14,7 %, ke snižování míry nezaměstnanosti a k dubnu 2014 se dostala pod úroveň před celosvětovou ekonomickou krizí, která propukla v září 2008 celosvětovým poklesem burzovních trhů z důvodu kolapsu globálních finančních institucí (V r. 2007 byla v Kopřivnici nezaměstnanost 4,7).

K tomuto příznivému vývoji přispívá rozvoj firem v Průmyslovém parku Kopřivnice, oživení produkce v Tatře a také příchod nových investorů do nedaleké průmyslové zóny v Mošnově.

 • 6.1.C Podíl nezaměstnaných osob ?
  4,5 % (duben 2017)
Sebehodnocení +2

Míra nezaměstnanosti se pohybuje na úrovni přirozené míry. Počet volných pracovních míst evidovaných ÚP se blíží počtu dosažitelných nezaměstnaných. Na trhu jsou další volná pracovní místa, neboť firmy nemají povinnost hlásit ÚP všechna volná pracovní místa.

Hodnocení oponenta +2

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Sebehodnocení +2

Město aktivně spolupracuje s firmami a podnikateli a vytváří prostor pro vzájemnou výměnu informací a síťování s dalšími subjekty - např. školami, úřadem práce, poradenskými firmami.

Hodnocení oponenta +2

Město je velmi aktivní ve spolupráci s podnikateli a hledá nové způsoby pro vzájemnou diskusi a rozvoj lokálního znalostního potenciálu. Pozitivně hodnotím zejména nástroje soutěže Best Business Kopřivnice.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
6.2.1 Komunikuje obec průběžně a korektně s místními podnikateli a firmami (např. formou pravidelných setkání se zástupci podnikatelské sféry) s cílem hledat a nacházet oběma stranám prospěšná řešení případných problémů soužití, jako jsou rušivé provozy (hluk, emise z technologií nebo dopravní obsluhy, problematika zneškodňování odpadů, ochrana vodních zdrojů ap.)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Komunikace s podnikateli probíhá na několika úrovních. Jak na úrovni projektové, kdy jsou v rámci realizace jednotlivých projektů projednávány požadavky, potřeby a možná omezení, která mohou v rámci projektu nastat, tak na úrovni strategické, při tvorbě koncepčních a strategických dokumentů města.

Příklady spolupráce:

Tvorba a aktualizace strategického plánu rozvoje města

Stejně jako při tvorbě Strategického plánu rozvoje města pro období 2007 – 2022, která probíhala v létech 2006-7, tak se podnikatelé a firmy zapojily do jeho aktualizace, která probíhala v létech 2013-14. Zástupci podnikatelů byli členy Komise pro strategický rozvoj, která celý proces aktualizace zaštiťovala a podílela se na definici dlouhodobých cílů a prioritních oblastí. V rámci analytické části aktualizace strategie proběhl ve městě Průzkum podnikatelského prostředí, jehož výstupy, které jsou zveřejněny na webu města http://www.koprivnice.cz/urad/strategicky_plan/pruzkum_podnikatelskeho_prostredi.pdf, byly využity při tvorbě definici opatření řešících prioritní oblasti. Podnikatelé se rovněž účastnili jednání jednotlivých pracovních skupin dle prioritních oblastí. Tyto pracovní skupiny byly organizovány jako veřejné. Záznamy z jednání Komise pro strategický rozvoj, pracovních skupin a další relevantní dokumenty vztahující se k aktualizaci strategického plánu jsou na webu města. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=strategicky-plan-koprivnice

Soutěž o živnostníka, firmu a nápad roku - Best Business Kopřivnice

Jedním z výstupů aktualizovaného strategického plánu byla i soutěž o živnostníka, firmu a nápad roku, která v Kopřivnici proběhla v roce 2015 pod názvem Best Business Kopřivnice. Účastníci se mohli ucházet o ocenění v pěti kategoriích. K hodnocení jejich přihlášek město navázalo spolupráci s odborníky z celého regionu http://bbk.koprivnice.cz/porota/ . Soutěž vyvrcholila minikonferencí, jejíž zajímavý program byl inspirací i poučením pro všechny přítomné http://bbk.koprivnice.cz/program_minikonference/ Bližší informace k soutěži, pravidla soutěže, hodnocená kritéria, seznam finalistů i vítězové jsou zveřejněni na webových stránkách soutěže http://bbk.koprivnice.cz/ . Soutěž měla mezi účastníky kladný ohlas, město získalo od nich zpětnou vazbu a náměty na zlepšení. O realizaci dalšího ročníku zatím orgány města nerozhodly.

Infoportál

Dalším výstupem tvorby strategického plánu byl vznik databáze podnikatelských subjektů. Ukončením činnosti Centra podnikání a rozvoje, s.r. o., které spravovalo databázi kopřivnických firem nebyla tato databáze aktualizována. Iniciativy se chopilo místní Informační centrum, které vytvořilo a aktualizuje databázi v uživatelsky přívětivějším prostředí, než byla původní databáze. U jednotlivých firem je kromě kontaktních údajů uveden krátký popis jejich činnosti, provozní doba, popř. odkaz na vlastní internetové stránky. Databáze je spojena s mapovým podkladem, který usnadní uživateli orientaci. Je vytvořena pro čtyři partnerská města v rámci projektu Lašská brána Beskyd. http://www.lasska-brana.cz/infoportal/

Zpracování cyklogenerelu

V roce 2016 probíhalo zpracování cyklogenerelu města. V rámci přípravy tohoto dokumentu byli zaměstnavatelé s více než padesáti zaměstnanci osloveni formou dotazníku, kdy byly zjišťovány jejich názory a požadavky na zlepšení podmínek pro cyklodopravu do zaměstnání, způsoby dopravy zaměstnanců do zaměstnání a ochota zaměstnavatelů podporovat pracovníky v tomto způsobu dopravy vytvářením zázemí pro cyklisty. Výstupy tohoto průzkumu byly zapracovány do návrhu cyklogenerelu. Město se snaží firmy motivovat k cyklodopravě zapojením do akce Do práce na kole. Kromě zaměstnanců města se do této akce zapojují také cyklistické týmy z firmy Brose CZ spol. s r.o.

Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Kopřivnice

V roce 2016 zpracovávalo město ve spolupráci s organizací CI2 o.p.s. adaptační strategii na změnu klimatu. Do přípravy této strategie byly zapojeny podnikatelské subjekty, jak ve fázi analytické, kdy se vybrané výrobní a zemědělské podniky zapojily do dotazníkového šetření, tak ve fázi návrhové, kdy se zástupci těchto subjektů účastnili jednání, na kterých byly definovány opatření k řešení prioritních oblastí. http://adaptace.ci2.co.cz/sites/default/files/souboryredakce/navrhova_cast_strategie_koprivnice_030417.pdf

Rada pro rozvoj lidských zdrojů

Od roku 2007 se čtyřikrát ročně schází Rada rozvoje lidských zdrojů. Jejími členy jsou političtí představitelé města, odborní pracovníci městského úřadu, zástupce úřadu práce, zástupci vzdělávacích institucí ve městě a zástupci významných zaměstnavatelů a podnikatelů, kteří ve městě působí. Cílem schůzek RRLZ je zajištění vzájemné informovanosti o aktuálním stavu na trhu práce, předpokládaném vývoji a potřebách zaměstnavatelů. Členové se rovněž vzájemně informují o svých projektech, popř. se zde vytváří základ pro společné projekty a aktivity.

Kopřivnické dny techniky

Jednou ze společných aktivit jsou Kopřivnické dny techniky, které se v roce 2017 uskuteční již po páté. Dvoudenní akce, které se v roce 2016 zúčastnilo přes dvacet tisíc návštěvníků probíhá v areálu zkušebního polygonu Tatry. Jedná se o jedinečnou interaktivní přehlídku, jejímž cílem je zábavnou a nenásilnou formou zvýšit zájem veřejnosti o polytechnické vzdělávání, řemesla a strojírenský průmysl. Základem akce jsou statické i dynamické ukázky zemědělské, stavební, hasičské, komunální a jiné techniky. Desítky firem a několik vzdělávacích institucí prezentují příchozím technologie, komponenty či zařízení, které buď samy vyvíjejí a vyrábějí, nebo které využívají při své práci. http://koprivnickednytechniky.webnode.cz/

Komise Zdravého města

Zástupce podnikatelského sektoru je rovněž členem Komise Zdravého města a MA21. Jde o zástupce nejvýznamnějšího investora v průmyslové zóně firmu Brose CZ spol. s r.o. 

 • 6.2.A Spolupráce s místními podniky ?
  Město se snaží rozvíjet spolupráci s podnikatelskými subjekty různými nástroji. viz text
 • 6.2.B Příklad dobré praxe (spolupráce s místními podniky) ?
  Společný propagační snímek - Kopřivnice město automobilů

O tom, že je Kopřivnice právem nazývána městem automobilů, má její obyvatele i návštěvníky přesvědčit společný prezentační film města a firem. Město, v němž byl vyroben první automobil v Rakousko-Uhersku, je dnes sídlem mnoha významných firem působících v automobilovém průmyslu a právě díky jejich spolupráci se podařilo snímek vytvořit.

https://www.youtube.com/watch?v=5NFdbdkUm8Q

Sebehodnocení +2

Město komunikuje se zástupci podnikatelské sféry v různých úrovních a různými formami. Podnikatelé se účastní procesu tvorby koncepčních dokumentů města a jsou s nimi diskutovány projekty, které je bezprostředně ovlivňují.

Město Kopřivnice rozšířilo spektrum nástrojů komunikace s podnikateli ve srovnání se stavem v roce 2012. Kromě standardních a běžných forem komunikace (např. participace podnikatelů na tvorbě a aktualizaci strategického plánu rozvoje města) se podnikatelé více scházejí a mezi sebou komunikují např. v rámci soutěže o živnostníka, firmu či nápad roku. Tuto soutěž bych vyzdvihl jako příklad dobré praxe, navíc město k této soutěži připojuje i další akce a minikonference.

Prezentovaný příklad dobré praxe týkající se propagačního snímku, který je dostupný na portálu youtube.com, je rovněž vhodný nástroj na podporu spíše propagace města.

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Sebehodnocení +1

Ačkoliv město nepatří mezi tradiční turistické destinace, může doložit širokou a pestrou nabídku aktivit posilujících atraktivitu města v cestovním ruchu. Navazuje partnerství s okolními městy.

Hodnocení oponenta +2

Město Kopřivnice sice nepatří mezi klasické turistické destinace, přesto však nabízí celou řadu aktivit a možností rozvoje cestovního ruchu v návaznosti na místní tradice, kulturu a zejména průmyslovou historii týkající se automobilové výroby. Spektrum aktivit je velmi široké a je zjevné, že město neustále a velmi intenzivně podporuje rozvoj cestovního ruchu. Velmi pozitivně lze hodnotit také statistiky ČSÚ týkající se vývoje počtu ubytovaných hostů a také průměrné délky přenocování.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
6.3.1 Je rozvoj cestovního ruchu koordinován obcí s ohledem na únosnost území a zamezení negativních vlivů cestovního ruchu na životní prostředí a veřejné zdraví?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice se v rámci rozvoje cestovního ruchu spojilo s městy Příbor, Štramberk a obcí Hukvaldy a založilo svazek, v rámci kterého rozvíjí aktivity projektu Lašská brána Beskyd http://www.lasska-brana.cz/. Každé z těchto měst do projektu přispívá svým specifickým způsobem, který vychází z jeho historických, kulturních a průmyslových tradic a přírodních podmínek.

Město Kopřivnice rozvíjí své aktivity zejména v oblastech:

 1. Muzejnictví

Obecně prospěšná společnost Regionální muzeum v Kopřivnici spravuje 4 muzejní expozice ve 3 objektech:

 1. Technické muzeum Tatra http://www.tatramuseum.cz/index.php?r=5&idj=1

Nejucelenější sbírka věnovaná kopřivnické automobilce TATRA. Na šedesát osobních a nákladních automobilů ze všech etap výroby doplňují podvozky, motory, modely, designérské návrhy, trofeje ze sportovních klání, dobové fotografie a různé rarity. Spoustu zajímavých a vyčerpávajících informací poskytují vícejazyčné videoboxy s filmovými sekvencemi automobilových skvostů. 

 1. Expozice Emila a Dany Zátopkových http://www.tatramuseum.cz/index.php?r=288&idj=1

Moderně pojatá expozice, jež se nachází v prostorách Technického muzea, nabízí kromě informací o sportovních úspěších manželů Zátopkových i autentické fotografie, medaile, trofeje, plakety, upomínkové předměty, Zátopkovu reprezentační bundu nebo startovní číslo z legendárních OH v Londýně a taky různé osobní věci manželů Zátopkových. Součástí expozice je i dokumentární film vzniklý ve spolupráci s finskou TV, který je sestříhán do délky 14 minut a šest vteřin - právě tolik potřeboval největší běžec epochy ke světovému rekordu na pět kilometrů.

 1. Lašské muzeum http://www.tatramuseum.cz/index.php?r=6&idj=1

Stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, zejména pak malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi. V budově muzea se rovněž nachází  K-galerie, která je zaměřena především na mladé, začínající umělce z řad regionálních výtvarníků a čajovna árt té café Mandala se zajímavým kulturním programme.

 1. Muzeum Fojtství http://www.tatramuseum.cz/index.php?r=14&idj=1

Expozice nabízí pohled do života lidí v minulosti, seznamuje s lidovými zvyky a tradicemi. Návštěvníci poznají, jak cestovali naši předkové. Právě zde v roce 1850 začal Ignác Šustala, fojtův syn, s výrobou prvních bryček a kočárů a právem mu náleží vzpomínka mezi významnými kopřivnickými rodáky. Muzeum pořádá několikrát ročně různé tématické výstavy.  V roce 2015 proběhla rozsáhlá revitalizace vnějších prostor  areálu muzea.  Bylo vybudováno nové posezení, dřevěné pódium pro kulturní a společenské akce, veřejné osvětlení a obnovena zeleň. Areál byl propojen s okolním veřejným prostranstvím. Díky těmto úpravám byl vytvořen prostor pro organizaci akcí jako jsou Slavnosti medu nebo tradiční zabíjačka.

Old timer muzeum – privátní muzeum veteránů bylo otevřeno v roce 2015 http://www.automotomuzeum.cz/ Vedle automobilových pradědečků značek jako Ford, Mercedes, Fiat, Praga, Jaguár, Horch, Riley a dalších jsou vystaveny i zajímavé sportovní automobily Opel nebo Ferrari. Nechybí ani motocykly nebo samostatné historické motory a řada dalších zajímavostí.

Nové muzeum Tatry – Společnost Tatra Trucks, a.s. a  Moravskoslezský kraj připravili projet, na jehož realizaci získali dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, jehož předmětem je vybudování nového muzea v těsné blízkosti výrobního areálu. Rekonstrukcí nevyužívaného bývalého výrobního objektu budou vytvořeny výstavní prostory pro expozici nákladních automobilů Tatra, které jsou v Technickém muzeu zastoupeny pouze v malé míře, neboť to prostorové uspořádání objektu neumožňuje. Projekt bude realizován v létech 2018 – 2020.

 1. Cyklistika

Kopřivnicí a jejím blízkým okolím procházejí atraktivní cykloturistické trasy:

Cyklotrasa č. 502 (dálková trasa, hlavní osa) – Moravská brána(Starý Jičín–Štramberk–Sklenov, rozc.) Délka trasy je 25 km. Regionální trasa – odbočka od dálkové trasy Moravská brána – větev C1 projektu Greenways.

Cyklotrasa č. 6039 – nenáročná trasa (Kopřivnice–Příbor–Skotnice–Nová Horka)
Trasa vede z Kopřivnice, přes Příbor, Skotnici až do Nové Horky, zpřístupňuje oblast CHKO Poodří. Délka trasy je 17 km. Bývá označována jako trasa rodištěm Sigmunda Freuda (místní spojení mezi větví C1 a C2 projektu Greenways, z Příbora vedou ještě dvě další napojovací větve, a to cyklotrasa č. 6134 – Stará ves n. O. – Příbor-Klokočov (11 km) a cyklotrasa č. 6136 – Petřvaldík–Skotnice (8 km). V Příboře ještě existuje tzv. Příborský okruh – 10kilometrová trasa vedoucí k Boroveckým rybníkům.

Cyklotrasa č. 6001 – Cykloturistická trasa „Hukvaldy-Kopřivnice-Příbor“ (vhodný pro treková kola a MTB) Trasa zpřístupňuje cyklistům Větřkovickou přehradu ve směru od Hukvald a Příbora a má délku 9,5 km.

Cyklotrasa č. 6002 – Cykloturistický okruh „Paseky“ (vhodný pro treková kola a MTB) – Celková délka okruhu, který propojuje města Kopřivnici a Příbor a obec Závišice, je 10 km.
Radhošťská stezka (Ostrava–Příbor–Frenštát p/R–Radhošť) Trasa vede z Ostravy-Bělského lesa, přes Starou a Novou Bělou, Krmelín, Mošnov, Příbor, Mniší, Tichou, Frenštát až na Pustevny resp. Radhošť. Délka trasy je 66 km.

Město Kopřivnice chce svými investičními akcemi přispět ke zkvalitnění cyklostezek a zvýšení bezpečnosti cyklistů. V roce 2008 představilo Návrh vedení cyklotras a cyklostezek v Kopřivnici a místních částech a za přispění dotací z Regionálního operačního programu realizovalo dílčí projekty. Jde především o intravilánovou cyklostezku podél toku Kopřivničky a dále extravilánovou cyklostezku podél řeky Lubina z Příbora směrem k místním částem Kopřivnice – Lubině a Vlčovicím. V roce 2014 bylo dokončeno cyklistické propojení městských a mimoměstských cyklostezek, které zároveň zajistilo cyklistické napojení Průmyslového parku Kopřivnice. Další rozvoj cyklostezek a cyklotras se plánuje. V roce 2017 by měla být realizována cyklostezka zv. Dolní Roličky, která odklání cyklistický provoz z frekventované komunikace I/58 procházející místní části Lubina a projektově se připravuje cyklistické napojení ve směru do Nového Jičína.

Kromě realizace potřebné infrastruktury, podporuje město organizaci poloorientačního nezávodního hobby MTB maratónu Kopřivnický drtič http://www.drticbike.cz/drtic/default.htm, jehož známost dlouhodobě přesahuje hranice kraje a účastní se jej závodníci z celé České republiky.

 1. Využití příměstských lesů

Město Kopřivnice leží mezi dvěmi kopci Bílá hora a Červený kámen. Oba tyto kopce nabízejí mnoho možností pro rekreační aktivity. Jsou spojeny Lašskou naučnou stezkou, která nabízí okruhy v různé náročnosti na fyzickou kondici http://www.lasska-brana.cz/cz/vylet/lasska-naucna-stezka-koprivnici

Na Bílé hoře stojí od roku 2000 rozhledna http://rozhledna-bila-hora.cz/, která je nejen architektonicky zajímavá, ale nabízí zajímavý výhled do předhůří Beskyd.

Řadu zajímavostí nabízí také okolí Červeného kamene, např. zříceninu hradu Šostýn, Raškovu vyhlídku, Jasníkovou studánku apod.  V roce 2012 zde město vybudovalo za přispění dotace z Programu rozvoje venkova novou dřevěnou Bezručovou vyhlídku a dva přístřešky pro turisty.

Okolím Červeného kamene procházejí také dvě cyklotrasy:

Okruh Červený kámen (6,5 km/ 112 m převýšení) - lesní trasa kolem masívu hřebene Červený kámen, jsou zde krásné výhledy na beskydské kopce: Pustevny, Radhošť, Vel. Javorník a další
- méně náročný okruh. Pouze ve třech místech je nutno překonat kratší stoupání ve sklonu 12–14 %.

Okruh Pískovna (2,4 km/ 67 m převýšení) - malý, ale záživný lesní okruh v blízkosti Janíkového sedla na Červeném kameni. Okruh je náročný na kondici. V obou směrech se překonává vždy v úseku 500 m a ve sklonu 11–12% převážná část z celkového převýšení.

V září 2014 otevřela Dana Zátopková na úpatí Červeného kamene nové discgolfové hřiště, které bylo realizováno na základě požadavků obyvatel vzešlých z Fóra Zdravého města.

 • 6.3.A Podpora místní turistiky ?
  Kopřivnice rozvíjí svůj turistický potenciál s ohledem na automobilovou tradici, odkaz významných rodáků a přírodní podmínky. K rozvoji této oblasti navazuje účelná partnerství s okolními obcemi v rámci projektu Lašská brána Beskyd.
 • 6.3.D Příklad dobré praxe (podpory cestovního ruchu a místní ekonomiky) ?
  Partnerství s okolními obcemi.

Město Kopřivnice se v rámci rozvoje cestovního ruchu spojilo s městy Příbor, Štramberk a obcí Hukvaldy a založilo svazek, v rámci kterého rozvíjí aktivity projektu Lašská brána Beskyd http://www.lasska-brana.cz/. Každé z těchto čtyř měst má svá specifika a společnou prací přispívají k zvýšení turistické atraktivity regionu. Město Příbor se profiluje jako rodiště Sigmunda Freuda a obnovuje tradiční slavnosti, jako např. Valentinská pouť,  investovalo nemalé finanční prostředky do obnovy historických památek a v roce 2015 získalo ocenění Historické město roku. Hukvaldy rozvíjejí kulturní akce s odkazem k Leoši Janáčkovi a několikrát ročně pořádají atraktivní rytířské slavnosti na Hukvaldském hradě,  Štramberk těží z malebnosti dřevěných roubenek, zříceniny hradu zvané Trúba a tradičního cukrářského výrobku Štramberských uší. V roce 2016 se po krajském vítězství probojoval do finále soutěže Historické město roku, kde získal cenu ministryně pro místní rozvoj. Kopřivnice staví na své automobilové tradici spojené se značkou Tatra a rodácích, především výtvarníkovi Zdenku Burianovi a atletovi Emilu Zátopkovi. Ve městě jsou pořádány srazy automobilových veteránů, jsou organizovány tradiční kulturní, sportovní a společenské akce.

Sebehodnocení +1

Město se snaží rozvíjet svůj potenciál v oblasti cestovního ruchu a protože si je vědomo, že není tradiční turistickou destinací, navazuje partnerství s okolními městy a zkvalitňuje tradiční turistickou infrastrukturu. Zaměřuje se na podporu pohybových aktivit, zejména cykloturistiky a pěší turistiky a odkaz průmyslové tradice a slavných rodáků prostřednictvím řady muzejních expozic.

Hodnocení oponenta +1

Město Kopřivnice sice leží v průmyslově založeném regionu, nicméně jeho konkrétní geografická poloha je výhodnější pro rozvoj udržitelných forem cestovního ruchu. Město disponuje velmi dobrou turistickou infrastrukturou, kterou průběžně rozvíjí i s ohledem na životní prostředí a veřejné zdraví. Využití a rozvoj cyklistiky a příměstských parků se k tomuto velmi vybízí.

6.3.2 Došlo ke zvýšení počtu hostů v ubytovacích zařízeních ve správním území obce?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice nelze považovat za klasickou cílovou turistickou destinaci. Přestože nabízí řadu turistických atrakcí, hosté, kteří do Kopřivnice za nimi přijíždějí obvykle volí ubytování v sousedním městečku Štramberk či přímo v horských oblastech Beskyd, které jsou od Kopřivnice vzdálené cca 15 km.

Dále uvedené tabulky vycházejí z údajů ČSÚ, které jsou veřejně přístupné. S ohledem na to, že provozovatelé ubytovacích zařízení nemají povinnost vykazovat počty ubytovaných ani bližší informace týkající se délky jejich pobytu, je nutno na uvedená data pohlížet s jistou mírou zkreslení. Město Kopřivnice nevybírá žádné poplatky souvisejícím s pobytem v ubytovacím zařízení, které by mj. umožnily přesnější evidenci hostů.

Počet hostů i průměrná délka jejich přenocování každoročně mírně stoupá. Lze to pravděpodobně přičítat i zvyšování kvality ubytovacích služeb, kdy provozovatelé ubytovacích zařízení investují do svých objektů a snaží se zkvalitňovat prostředí a zlepšovat nabízené služby.

 • 6.3.B Počet ubytovaných hostů (rezidenti a nerezidenti) ?
  10 000+

Vývoj počtu hostů od roku 2012 do roku 2015 uvádí tabulka zpracovaná na základě podkladů ČSÚ. V roce 2014 přesáhl roční počet ubytovaných hostů poprvé v dlouhodobě sledované historii (od roku 2000) počet 10 tis. Mírně se také prodlužuje délka pobytu.

Sebehodnocení +1

Kopřivnice není městem, které by bylo turisticky atraktivní z pohledu trávení delších rodinných dovolených. V této oblasti je vystavena silné konkurenci ubytovacích zařízení v blízkých Beskydách či sousedním Štramberku.

Hodnocení oponenta +2

Vzhledem k tomu, že město Kopřivnice nepatří mezi turistické destinace, tak vývoj zvýšení počtu hostů v ubytovacích zařízeních se v posledních letech výrazně zvýšil. Z tohoto důvodu lze hodnotit nárůst od mezi lety 2012 až 2015 za mimořádně vysoký. Je pravděpodobné, že v v letech 2014 a 2015 město dosáhlo určitého maxima. Lze také poukázat, že mezi roky 2014 - 2015 sice klesl počet rezidentů, ale výrazně se navýšil počet nerezidentů v roli hostů ubytovacích zařízení.

Rovněž se průběžně zvyšuje průměrný počet přenocování, což indikuje vyšší míru finanční výtěžnosti cestovního ruchu.

6.3.3 Podporuje obec specifika místních výrobků, pořádají se v obci tradiční slavnosti, výstavy, festivaly, jarmarky s motivy specifik a historických tradic dané obce, které podporují rozvoj místní turistiky?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město pořádá nebo podporuje řadu dnes již tradičních akcí určených jak obyvatelům města, tak i turistům a návštěvníkům. Jde o různé jarmarky, sportovní nebo kulturní akce. Mezi ty nejznámější patří:

Jarmarky a trny

 • Mikulášský trh – dvoudenní akce probíhá počátkem prosince před svátkem sv. Mikuláše. V jeho průběhu jsou k v centru města umístěny prodejní stánky s různým zbožím. Na den sv. Mikuláše připravuje město ve spolupráci s partnery zábavný program zakončený rozsvícením vánočního stromu a Lašský běžecký klub pořádá pro děti Mikulášský běh parkem
 • Vánoční trh – dvoudenní akce před vánočními svátky. V jeho průběhu jsou k v centru města umístěny prodejní stánky s různým zbožím. Akce bývá spojena s odpoledním doprovodným programem zejména pro děti.
 • Velikonoční trh - dvoudenní akce před velikonočními svátky. V jeho průběhu jsou k v centru města umístěny prodejní stánky s různým zbožím.
 • Farmářské trhy – od roku 2011 organizuje město Farmářské trhy. Čtyřikrát ročně mají obyvatelé a návštěvníci města možnost nakoupit v centrální zóně produkty od lokálních výrobců potravin, zejména zemědělců, pekařů, uzenářů, výrobky z kravského či kozího mléka, bylinky a koření a také jarní či podzimní sadbu rostlin (zeleniny i okrasných rostlin) či dřevěného kuchyňského náčiní od místních řezbářů. Farmářské trhy bývají doprovázeny zajímavým programem, např. minivýstavou zemědělských zvířat nebo mykologickou poradnou.
 • Starodávný jarmark v Sadu E. Beneše – při příležitosti Bartolomějské pouti je v centrální zóně města organizován trh s tradičními řemeslnými výrobky a regionálními pochutinami. 
 • Kopřivnická (Bartolomějská) pouť na konci letních prázdnin bývá v Kopřivnici tradiční pouť, která je hojně navštěvovaná jak obyvateli Kopřivnice tak i návštěvníky z jiných měst.
 • Pouti v MČ Mniší, MČ Lubina, MČ Vlčovice – tradiční pouti v místních částech města Kopřivnice.

Sportovní akce

 • Běh rodným krajem E. Zátopka vč. doprovodných akcí – každý rok v září organizuje město ve spolupráci s partnery sportovní akci s mezinárodní účastí. Kromě hlavního běžeckého závodu, kterého se účastní sportovci z celého světa, je akce doprovázena menšími akcemi, např. atletickým závodem pro děti Minizátopek nebo Lidovým během, který je určen všem nezávodním běžcům, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví. Tohoto sportovního svátku ze pravidelně účastní členové Českého olympijského výboru společně s Danou Zátopkovou, olympioničkou a manželkou kopřivnického rodáka běžce Emila Zátopka. V roce 2017 proběhne již 15. ročník této akce.
 • Malá a Velká cena města Kopřivnice v krasobruslení – krasobruslařské závody,  které pořádá Figure Skating Club Kopřivnice. V roce 2016 se uskutečnil 44. ročník Velké ceny, které se zúčastnilo 160 závodníků v 10 kategoriích. Klub rovněž každoročně pořádá Vánoční exhibici.
 • Kopřivnická laťka – v prosinci 2016 se uskutečnil 26. ročník závodu ve skoku vysokém, kterého se zúčastnilo 121 žáků základních a středních škol. Akci pořádá ZŠ Dr. M. Horákové.
 • Beskyd Model KIT SHOW – akci pořádá občanské sdružení Beskyd model KIT SHOW. V květnu 2017 se uskutečnil 21. ročník. Beskyd Model Kit Show se od svého vzniku nezaměřuje pouze na aktivní modeláře, ale i na širokou veřejnost. Kromě výstavy a několika soutěží je pro návštěvníky připraven pestrý doprovodný program, např. výstava několika modelů z produkce automobilky Tatra, ukázky výzbroje a výstroje armád, které se utkaly ve druhé, ale i v první světové válce, apod.
 • Sportovní hry zdravotně postižených dětí a dospělých – v květnu 2017 se uskutečnil 20. ročník celostátní akce, která kromě obdivuhodných sportovních výkonů nabízí také bohatý kulturně-společenský doprovodný program. Dvoudenní pořádá Asociace zdravotně postižených Kopřivnice.
 • Kopřivnický drtič – je poloorientační nezávodní hobby MTB maratón, který v červnu 2017 proběhne již po dvacáté. Akci, které se účastní tisícovka cyklistů z celé republiky pořádá CykloArt Bike Club.
 • Pochod všech generací - jde o každoročně městem pořádanou akci, která není pouze pasivní zábavou, ale také příležitostí udělat něco pro své zdraví. Kromě sportovního výkonu bude pro účastníky připraven příjemný doprovodný program.
 • Výstup na Mount Everest – dvoudenní akce pořádaná Domem dětí a mládeže Kopřivnice při níž zájemci zdolají převýšení 8 848 metrů výstupem po sjezdovce na Červeném kameni. Účastníci se mohou registrovat ve třech kategoriích – sólolezci, duolezci a družstva, která jsou u dospělých maximálně šestičlenná, u dětí desetičlenná. Na sjezdovce, která měří celkem 821 metrů, úspěšní sólolezci našlapou zhruba 55 km a na vrchol vyjdou devětatřicetkrát.

Kulturní akce

 • Koprstar – v roce 2017 proběhl 23. ročník pěvecké soutěže pro děti a mladé lidi ve věku od 3 do 18 let. Castingová kola probíhají v místních školách, školkách a pořádajícím Domě dětí a mládeže Kopřivnice a jejich vítězové postoupí do semifinále, kde vystoupí před porotou. Porotci vyberou 10 finalistů, kteří se následně ucházejí o přízeň poroty, ale také o sympatie diváků v kinosále kulturního domu a u obrazovek Kabelové televize Kopřivnice.
 • Kopřivnická bedna – tradiční akce pořádaná Domem dětí a mládeže Kopřivnice, jde o mezinárodní nepostupovou přehlídku dětského, studentského a jinak mladého divadla. V roce 2017 proběhne 17. ročník akce.
 • Kopřivnická vánočka – tradiční předvánoční divadelní přehlídka pořádaná Domem dětí a mládeže a partnery
 • Kopřiva - dvoudenní přehlídka netradičních (alternativních, experimentálních) divadel. Kopřiva je jedním z nejstarších divadelních festivalů v ČR. Mapuje autorské divadlo a představuje nejrůznější směry netradičního divadla – činoherní, taneční, loutková a plenérová představení, divadlo neslyšících či představení jednoho herce. V roce 2017 proběhl 31. ročník akce.
 • Motýlek – v listopadu 2016 proběhl již 20. ročník přehlídky tance zpěvu a dramatické tvorby dětí s různými druhy smyslových, mentálních či tělesných handicapů. Na tuto akci se do Kopřivnice sjíždějí stovky účinkujících ze zařízení nejen z celé České republiky, ale také ze slovenské Žiliny a partnerských měst Kopřivnice z Polska a Francie. Akci ve spolupráci s městem pořádá Dětské centrum Kopřivnice.
 • Taneční soutěž Tatra – v listopadu 2016 proběhl 50. ročník postupové soutěže tanečních párů třídy Dospělí A ve standardních a latinských tancích. U příležitosti tohoto výročí vydalo město tištěný almanach.

Ostatní

Kopřivnické dny technikyod roku 2012 je město spoluorganizátorem akce, která během dvou dnů navštíví více než 20 tisíc návštěvníků. Jde o přehlídku výrobců a výrobků z Kopřivnice a také ukázku zemědělské a hasičské techniky s bohatým kulturním a společenským programem.

 • 6.3.C Podpora turistiky z hlediska specifik místních výrobků a pravidelnosti tradičních akcí v obci ?
  Organizace a podpora široké škály aktivit pro různé cílové skupiny.

Město a jeho příspěvkové organizace (Kulturní dům Kopřivnice, Dům dětí a mládeže, Správa sportoviš Kopřivnice, základní a mateřské školy) organizují řadu tradičních akcí. Město vstupuje jako partner do akcí pořádaných NNO či podnikatelskými subjekty a celou řadu aktivit podporuje prostřednictvím dotačních programů zaměřených na oblast kultury, sportu, mezinrodní spolupráci apod.

Sebehodnocení +2

Město organizuje a podporuje řadu tradičních kulturních, sportovních a společenských akcí.

Hodnocení oponenta +2

Město Kopřivnice organizuje velmi širokou škálu akci podporujících tradičnost města, místní výrobky a celkově místní a regionální cestovní ruchu. Rovněž velmi pozitivně lze hodnotit tradiční sportovní a kulturní akce, jejichž zaměření je velmi dobře v tomto auditu popsáno a je evidentní, že měst průběžně usiluje o co největší míru podpory této problematiky.

6.3.4 Zkoumá obec, jak místní subjekty (obyvatelé i podnikatelé) vnímají cestovní ruch, resp. přijíždějící návštěvníky, v dané obci? Zdali jako příležitosti nebo hrozbu? (Pozn.: Tato otázka se týká pouze turistických destinací [např. památka UNESCO, lázeňská města], pro ostatní obce je nerelevantní.)
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Nerelevantní

 • 6.3.E Vnímání rozvoje turistiky místními obyvateli a podnikateli ?

Tato část není relevantní pro hodnocení.

7 Vzdělávání a výchova

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano
Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky

Město podporuje v oblasti formálního vzdělávání školy dvojím způsobem. Jednak alokuje na každého žáka příspěvek ve výši 30 Kč, který může škola využít pro realizaci široké škály aktivit vzdělávání pro udržitelný rozvoj (zejména environmentálních) a využít přitom nejen vlastních projektů a programů, ale také programů externích. Zároveň poskytuje město odbornou pomoc školám v rámci MAP.  MAP přitom představuje plán a realizaci různých druhů školení, workshopů a sdílení zkušeností v oblasti gramotností a VUR v rámci budování znalostních kapacit. Akcent je tak kladen nejen na témata VUR, ale také rozvoj takových žákovských kompetencí, které jsou pro pochopení a podporu UR žádoucí. Za velmi pozitivní lze rovněž považovat možnost setkávání učitelů v rámci projektu MAP.

V rámci zapojení dětí a mládeže do chodu města bylo zřízeno Dětské zastupitelstvo. Zapojení dětí a mládeže do chodu obce je důležitou podmínkou jejich další ochoty věnovat místu, ve kterém žijí, pozornost i do budoucna. To umožňuje podporovat princip dobrého vládnutí (good governance). Stejně významnou roli v propojení dětí a mládeže s dalšími cílovými obci a děním v obci představují rovněž osvětové akce města mj. také v tématech UR.

Za pozitivní lze považovat také přístup k udržitelnosti na školách v oblasti energetických úspor. Tato forma vzdělávání je velmi zásadní, neboť provazuje deklarovanou udržitelnost s reálnými opatřeními.

Z hlediska neformálního vzdělávání disponuje obec poměrně širokou paletou subjektů, které se věnují vzdělávání a osvětě v problematice UR. Lze považovat za pozitivní, že vzdělávání se snaží dotknout všech skupin obyvatelstva a to včetně skupiny seniorů a lidí ohrožených sociálním vyloučením. Město rovněž deklaruje finanční podporu NNO v rámci grantů.

Město nabízí poradenskou podporu občanům. Za velmi pozitivní lze považovat skutečnost, že informace jsou občanům podávány různými způsoby (v tištěné formě v podobě spotů v kabelové televizi).

Město předkládá širokou škálu témat a aktivit, které v rámci vzdělávání a osvěty v tématech UR pořádá. Osloveny jsou všechny cílové skupiny poměrně širokou škálou témat (odpady, mobilita, různá témata Dne Země, rodinná problematika). Akce se pořádají pravidelně, což umožňuje seznamovat občany s důležitými tématy UR kontinuálně a akcentovat vždy taková témata, která město považuje z hlediska svého postupu k UR za velmi podstatná. Město rovněž poskytuje dostatečný prostor pro trávení volného času.

Za pozitivní lze považovat vazbu mezi školami a podnikatelskými subjekty v obci. Doporučit lze samozřejmě další podporu v současnosti započatého síťování mezi všemi typy institucí, které mají souvislost se vzděláváním v rámci obce.

 

VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky

Město zpracovalo prvotní analýzu zaměřující se na VUR, resp. EVVO na školách. Tato analýza je zajímavá, nicméně se jedná o první sběr dat bez dalšího hodnocení a interpretace. Systematizace informací je z hlediska hodnocení do budoucna důležitá, a proto by bylo vhodné analýzu rozšířit o další indikátory a vyhodnotit, jak město bude dále v oblasti VUR školy směřovat a podporovat. Analýzu také může vhodně doplnit další indikátor - sledování spokojenosti obyvatel se školami, které bylo také zpracováno ve městě poprvé. Město by tak získalo trendová data, která by vzdělávání pomáhala dále směřovat.

Město neuvádí v Auditu podporu dalších opatření (např. podpora úspor vody) reflektující cíle UR na školách. Zde lze vidět potenciál možné podpory ze strany obce do budoucna.

Město prozatím nemá zpracovanou analýzu neformálního vzdělávání v rámci obce. Město ve spolupráci s NNO a dalšími subjekty sice zajišťuje portfolio programů vzdělávání a osvěty, které pokrývají jak širokou paletu témat UR, tak cílové skupiny, analýza konkrétních témat, která se v rámci neformálního vzdělávání realizují a dotčených cílových skupin je však výzvou pro budoucnost. Analýza a interpretace získaných dat by městu umožnila například cílit grantové výzvy na témata, která považuje za stěžejní a doposud nejsou realizovaná, anebo posílit programy pro konkrétní cílové skupiny. Rovněž lze doporučit sledovat dopad akcí na obyvatele.

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti

Po delší době se problematika udržitelného rozvoje dostává do oblasti zájmu decisní sféry. Vládou byl schválen dokument ČR 2030 (přístup ke vzdělávání je v ní zakomponován) a je připravován implementační plán k danému dokumentu. To může vést k iniciaci programů rozvíjejících UR, resp. VUR na různých úrovních.

Problematikou globálních témat a jejich výukou na školách se zabývala v roce 2016 i ČŠI (Tematická zpráva - Vzdělávání v globálních a rozvojových tématech v základních a středních školách; ČŠI, 2016). Materiál může sloužit jako dobrý benchmarkovací materiál VUR pro oblast formálního vzdělávání.

 

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby

Možné opadnutí zájmu o problematiku UR, resp. VUR ze strany decisní sféry v povolebním období.

Snížení zájmu občanů o témata UR a naplňování cílů s nimi spojenými. 

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele

Domnívám se, že město Kopřivnice přistupuje ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj v rámci obce zodpovědně a snaží se jak o podporu škol a školských zařízení, které zřizuje v rámci formálního vzdělávání, tak o podporu dalších subjektů v obci, které napomáhají systém formálního i neformálního vzdělávání v rámci VUR dále rozvíjet a formovat.  Potenciál k dalšímu rozvoji byl blíže specifikován v oddíle Slabé stránky (příležitosti pro další rozvoj) i u jednotlivých návodných otázek. Hodnotící výrok
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínekStav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Sebehodnocení +1

Vzdělávání a výchova k udržitelnému rozvoji mají v naší municipalitě dobré zakotvení. Obec podporuje školy i volnočasové instituce a NNO, zapojuje se do realizace kampaní pro vzdělávání celé populace obce a podporuje aktivity občanů v jejich volném čase. 

Hodnocení oponenta +1

Situace v oblasti 7.1. "Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj na školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem" je dobrá a systém je na úrovni města stabilizovaný. Město podporuje školy v rámci VUR finanční i odbornou pomocí a v rámci MAP dochází k postupnému síťování škol. Město zpracovalo prvotní analýzu VUR na školách (spíše s akcentem na EVVO), sběr dat bude postupně systematizován a může být využit k dalšímu systemtizování práce v rámci VUR.

 
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
7.1.1 Existuje podpora (finanční, materiální, odborná) vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních prosazující tento typ vzdělávání nad rámec minimálních povinností daných v současnosti platnými standardy vzdělávání (Rámcové vzdělávací programy, event. dosud platné části standardů vzdělávání pro ZŠ, SŠ, SOU a gymnázia)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

1. Finanční normativ na žáka v MŠ a ZŠ na EVVO – od roku 2015 navýšení částky na 30 Kč na žáka proti původní částce 14 Kč

2. Dokončení investic v MŠ – regenerace zahrad – projekt „Svět je velká zahrada“

(http://skolky.koprivnice.org/rs/index.php?option=com_content&view=article&id=151&Itemid=165)

U MŠ Pionýrská vytvořena „ ŠKOLNÍ ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU“ a zahájeno vzdělávání podle nového ŠVP  „PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM“. Poslední z 9 zahrad při MŠ se bude rekonstruovat letos na jaře. Na projektu se finančně spoluúčastnilo město Kopřivnice. Z větší části byl projekt financován z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

3. Odborná podpora -  plán a realizace školení, workshopů a sdílení zkušeností v oblasti gramotností a VUR v rámci budování znalostních kapacit projektu MAP ORP Kopřivnice (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=mistni-akcni-plan-orp-koprivnice)

4. Organizace soutěží a akcí pro žáky MŠ a ZŠ, informování o celostátních soutěžích i akcích města, do kterých se mohou zapojit (akce „Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu“, sběr použitých baterií, sběr papíru s firmou Slumeko i jinými,  kampaň  Den země -  soutěž fotografickáliterární, výtvarná, Ekovýstava, Pohádkový les  apod.) http://zivotniprostredi.koprivnice.org/

Den bez úrazů – kampaň zaměřená na bezpečnost a poskytování první pomoci

Evropský týden mobility – udržitelná doprava (akce – př. cyklohrátky), Mladý cyklista – akce ve spolupráci s BESIP

Evropský den bez aut – upozornění na neudržitelný růst individuální dopravy, snaha o podporu veřejné dopravy, stezky pro pěší, cykloturistické trasy,...)

Odborná pomoc města spočívá v koordinačním a metodickém zastřešení akcí.

Podpora města vzhledem k projektům neziskových organizací zabývajících se mimo jiné vzděláváním k UR.

5. Fungující dětské zastupitelstvo (dále jen DZ) a jeho aktivní činnost (spolupráce na kampaních Zdravého města, zapojování mladých do projektů města, iniciace vlastních podnětů vedení města, ...)

 • 7.1.A Podpora škol a školských zařízení prosazujících VUR nad rámec povinností daných školskými dokumenty ?
  ANO

Odborná podpora i finanční podpora v Kč.

Výše částky byla nastavena již z dob minulých a prozatím jsme s ní nehýbali. Částku momentálně vnímáme opravdu jako příspěvek, který pokryje část nákladů. Školy a zejména rodiče by určitě uvítali částku vyšší, ideálně kdyby pokryla celkové náklady na program. Tento návrh chceme předložit orgánům města – je v jednání s garantem. Zároveň rozšiřujeme nabídku doporučovaných subjektů a programů pro využití tohoto příspěvku.

Školy se zapojují zejména do sběru papíru – některé se zapojily do soutěže, kterou vyhlásila v letošním roce naše kopřivnická firma SLUMEKO (zapojily se zejména mateřské školy), jiné spolupracují i s jinými firmami (zapojení např. do soutěže PAN POPELA firmy ASA). MŠ a některé  ZŠ  se dále zaměřují na sběr baterií, PET víček, hliníku. MŠ a většina ZŠ třídí odpadový materiál. Více info viz příloha č. 1 – vzdělávání pro udržitelný rozvoj…(podklady ze škol)

Sebehodnocení +1

Finanční podpora školám je motivující k vytváření projektů a realizaci aktivit zaměřených na environmentální vzdělávání.

Projekt „Svět je velká zahrada“ podávala příspěvková organizace Mateřské školy Kopřivnice. Město podpořilo projekt finančně. Dokončen byl v roce 2015, poslední zahradu revitalizuje v letošním roce na své náklady město. Zahrady jsou plně využívány nejen MŠ, ale v odpoledních hodinách jsou zpřístupněny i veřejnosti.

Akce Den země je jednou z největších akcí ve městě, zapojují se do ní pravidelně aktivně MŠ i ZŠ ve městě i z okolí svými „Eko-výrobky“, zapojením do soutěží a absolvováním aktivit připravených různými institucemi s  tematikou VUR v prostorách parku E. Beneše.

Hodnocení oponenta +1

Město alokuje na každého žáka příspěvek ve výši 30 Kč, který může škola využít pro realizaci VUR nad rámec minimálních požadavků RVP. Otázka 7.1.2 pak ukazuje výčet akcí, jichž se MŠ a ZŠ účastní. Převažují aktivity zaměřené na EVVO připravované občanskou společností Hájenka. Školy však volí i jiná témata týkající se například udržitelné výroby a spotřeby, zdraví, multikulturní výchovy. Školy se dále účastní programů města a je pozitivní, že mají zástupce v dětském zastupitelstvu. Existuje tedy dobré prpojení mezi městem a školami, zástupci dětí se mohou částečně zapojit do chodu města v rámci principu good governance.

V rámci MAP je podpořen rozvoj žádoucích komeptencí žáků.

7.1.2 Existuje ve školách a školských zařízeních systém vyhodnocování vzdělávání pro udržitelný rozvoj, který je dále odborně monitorován a vyhodnocován obcí (obec zajišťuje odborně pravidelnou evaluaci VUR)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Odbor školství, kultury a sportu od letošního školního roku sbírá data o využití finančních prostředků určených na EVVO přímo od škol. Zjišťujeme typ akce či projektu, na který byly peníze využity a počet zapojených žáků školy (viz příloha č. 1).

Zároveň školy uvádí, které aktivity v oblasti VUR využívají a se kterými organizacemi spolupracují. Toto šetření plánujeme dělat každoročně.

 • 7.1.B Vyhodnocování a monitoring VUR ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem. ?
  ANO
Sebehodnocení 0

Jako základní informace o investování financí v rámci EVVO je  toto dostačující. Strukturovanou metodiku hodnocení VUR na školách v delší časové řadě zatím nemáme, budeme se snažit danou oblast detailněji monitorovat. Hodila by se nám uceleně zpracovaná metodika, která by byla použitelná pro všechna Zdravá města a umožnila by srovnání.

Hodnocení oponenta +1

Město zpracovalo prvotní analýzu zaměřující se na témata VUR na školách. Dává však také poměrně dobrou představu o vynaložených finančních prostředcích na žáka (add 7.1.1) ve vztahu k VUR. Zajímavé jsou rovněž informace o využívaných databázích. Analýza je z hlediska realizovaných akcí více zaměřena na EVVO než VUR. Do budoucna by ji tedy bylo dobré rozšířit také o dotazy na další témata VUR, případně další chod školy v rámci VUR. Ananlýza dává dobrou představu o využívání didaktických materiálů vztahujících se k VUR ve školách. Do budoucna by měla být provedeno vyhodnocení získaných informací ze strany města, například stanovaní silných a slabých míst ve VUR, aby analýza sloužila k dalšímu posunu ve VUR na školách.

7.1.3 Využívají školy veřejné didaktické databáze elektronických materiálů a studijních opor pro VUR ? Jsou tyto databáze podporovány krajem, obcí, nebo se jedná o veřejné databáze tvořené na národní/mezinárodní úrovni? Jsou školám a školským zařízením k dispozici vhodné didaktické materiály (např. tištěné materiály, výukové sady pro praktickou činnost), které zajišťuje obec (iniciací jejich vývoje nebo zajištěním snadné dostupnosti existujících volně přístupných materiálů na jednom místě), které podporují snahy škol ve vzdělávání k udržitelnému rozvoji?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Školy využívají různé veřejně přístupné databáze elektronických materiálů – např. materiály z projektu EduBasse, VM, DUM (elektronické materiály pro udržitelný rozvoj z projektu EU peníze školám). Některé školy jsou  členy sítě M.R.K.E.V (metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), 5x do roka obdrží písemné materiály (časopis Bedrník, nabídky středisek ekologické výchov, informační materiály) využitelné ve výuce, průběžně jsou z M.R.K.E.V. rozesílány elektronické nabídky výukových programů pro žáky, nabídky seminářů pro učitele.

Dále jsou školami využívány didaktické materiály volně dostupné – např. z www.nidv.cz, www.rvp.cz apod.

 • 7.1.D Didaktická databáze elektronických materiálů a dalších didaktických materiálů pro VUR (např. tištěných materiálů, výukových sad pro praktické činnosti) podporovaných obcí ?

Ne, využívané databáze viz příloha č.1

Příloha číslo 1 je nazvaná vzdělávání pro udržitelný rozvoj – využití příspěvku na EVVO na školách, využívání databází (podklady ze škol)

Sebehodnocení -1

Databáze podporovaná obcí není vytvořena, dle našeho názoru je pokrytí jinými zdroji dostatečné a není tedy třeba vytvářet databázi vlastní.

Hodnocení oponenta 0

Audit, společně s přílohou k otázce 7.1.2 dokládá, že školy využívají veřejně dostupné datbáze podporující rozvoj kompetencí žáků a také do určité míry rozvoj VUR na školách. Město díky analýze udělalo první průzkum toho, jaké databáze jsou využívány. Do budoucna může inciovat vznik potřebných didaktických materiálů (tam, kde jeho názoru budou zapotřebí), nebo systematizovat informace o dobrých didaktických materiálech, které jsou školám volně dostupné, což by přestavovalo odbornou pomoc ze strany města při systematizaci informací.

7.1.4 Je u škol a školských zařízení zřizovaných obcí podporován provoz (úspory energií, vody, třídění odpadu apod.), který reflektuje cíle udržitelného rozvoje?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Všechny budovy ZŠ a MŠ jsou zařazeny do systému energetického managementu  budov v majetku města Kopřivnice. Energetický management je zde vykonáván na ose spolupráce mezi odpovědnými zaměstnanci škol, energetikem města a odborem školství, kultury a sportu.

Spotřeba energie je sledována speciálním programem MEIS, viz. http://energetika.koprivnice.org/, pak následují vyhodnocování, analýzy, návrhy na úsporná opatření. Hospodaření s energiemi je samostatně zpracovaný proces MU. Sledování spotřeby energií je prováděno v měsíční periodě s ručním odečtem měřidel energie a vody. 

Zřizovatel zajistil vypracování energetických auditů (energetických posudků), průkazů energetické náročnosti budov,v některých případech i energetických štítků obálky budov , v rozsahu definovaném platnou legislativou. Mnohá energeticky úsporná opatření doporučená z energetických auditů či posudků již byla provedena, např. komplexní zateplení – www.koprivnice.cz (RADNICE/PROJEKTY/ UKONČENÉ PROJEKTY). Na zateplení se částečně čerpaly peníze z dotací. Jiná úsporná opatření teprve čekají na realizaci a hledají se finanční zdroje. Kromě využití dotací se využila u investic do krátkodobě návratných energetických opatření metoda EPC. Bylo přikročeno i k osvětě uživatelů škol. Osvěta byla provedena formu Kampaně Display. Další úsporná opatření jsou chystána v oblasti spotřeby elektrické energie.

Přikládáme tabulky s názvem ÚSPORY TEPLA – BUDOVY ZŠ A MŠ.pdf a ÚSPORY TEPLA – MIMOŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ.pdf. Jedná se o dokumenty, které v číselných údajích dokládají, zda na jednotlivých budovách ZŠ a MŠ došlo k úspoře tepla proti výchozímu roku 2009.  Dále jsou uvedena realizovaná energeticky úsporná opatření (případně energetická opatření připravovaná či v realizaci) a odkazy na web města Kopřivnice, kde je možno nalézt další informace k realizacím těchto energeticky úsporných opatření.

Město Kopřivnice provedlo zateplení ve většině případů  nikoliv na základě průkazů energetické náročnosti budov, ale na základě energetických auditů a nově po úpravě energetické legislativy na základě energetických posudků.

Příloha: uspory_tepla.zip
 • 7.1.C Podpora energeticky a materiálově úsporného provozu škol. ?

1) V praxi sledujeme splnění hodnot vypočtených v Energetickém auditu, posudku u objektu po realizaci energeticky úsporných opatření, po ročním provozu od realizace. I v dalších letech bude plnění hodnot sledovat energetický menežment.

2) K hodnocení energetických přínosů jsou využívány v Kopřivnici energetické indikátory:

I1 = Úspora energií (absolutní a měrná)

I2 =Snížení CO2 (absolutní a měrná)

I3= Úspora vynaložených nákladů na energie (absolutní i měrná)

Měrné hodnoty jsou vztaženy na m2 energeticky vztažné plochy.

Sebehodnocení +1

Podpora energeticky úsporného provozu budov se neustále vyvíjí. Zdokonaluje se způsob sledování a hodnocení  spotřeb energií. Na organizační úrovni se neustále zlepšuje funkčnost energetického menežmentu, který je organizačně velice náročný, jelikož probíhá napříč celým MU a všemi jeho organizacemi. V současnosti byl zorganizován dle doporučení normy ČSN EN ISO 50001.

Energetický management byl na MU Kopřivnice zaveden v roce 2009. Sleduje se a naplňují krátkodobé cíle (roční) i střednědobé (2009 až 2021)

Hodnocení oponenta +1

Město provedlo zateplení budov (včetně školních) na základě energetických auditů budov. Město systematicky zpracovává energetický Audit a využívá informace z něj také pro osvětu na školách.

7.1.5 Podporuje obec (finančně, poskytnutím prostor, platformy apod., odborně) sítě učitelů a vychovatelů, kteří vzdělávají v oblasti udržitelného rozvoje?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V rámci MAP ORP Kopřivnice jsou mj. vytvořeny pracovní skupiny zacílené na rozvoj gramotností (čtenářská, matematická), dále na podporu zdravého životního stylu a inkluze ve školách. Pro práci pracovních skupin nabízí město k dispozici prostory pro setkávání, je schopné nabídnout koordinátory pro diskuze a lektory vzdělávání pro účastníky zdarma. V rámci budování znalostních kapacit jsou plánovány a připravovány v roce 2017 aktivity sdílení zkušeností a předávání dobré praxe učitelů a vychovatelů se zaměřením na jednotlivé gramotnosti, vzdělávání v oblasti etické výchovy, první pomoci apod.

Více na http://www.koprivnice.cz/index.php?id=mistni-akcni-plan-orp-koprivnice

Město také úzce spolupracuje s místními organizacemi, nabízejícími vzdělávání v problematice UR a předává jejich nabídky na ZŠ a MŠ (např. Radamok, Hájenka z.s., atd.). Místní školy tyto aktivity využívají pro žáky i učitele.

 • 7.1.E Podpora sítí učitelů a vychovatelů vzdělávajících v problematice UR. ?

Podpora poskytnutím prostor, odborná podpora

Sebehodnocení +2

S vytvořením a realizací aktivit MAP ORP Kopřivnice se nastartovala větší spolupráce mezi jednotlivými subjekty v oblasti vzdělávání a výchovy a mezi jednotlivými pedagogy, rozšířila se dostupná nabídka vzdělávání přímo ve městě, včetně té pro udržitelný rozvoj.

Hodnocení oponenta +1

Město umožňuje propojení mezi učiteli místních škol. Sdílení zkušeností, které město podporuje probíhá zejména v oblasti rozvíjení kompetencí v rámci jednotlivých gramotností, inkluzivního vzdělávání, ale také např. v oblasti výchovy ke zdraví či etické výchově. Za důležité lze považovat také možnost práce se stresem resp. vyhořením učitelů. Samotné řešení témat VUR město neuvádí, ale lze předpokládat možnost realizace setkání za tímto účelem. Město zprostředkovává také kontakt mezi místními organizacemi a školami. Nejedná se však o přímá společná setkání, ale spíše zprostředkování informací mezi subjekty.

7.1.6 Jaká je spokojenost obyvatel obce se vzdělávacími institucemi?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Jak vyplynulo z analýzy výsledků, nejvíce jsou obyvatelé Kopřivnice spokojeni s mateřskými školami obecně (40,8 %). Téměř stejný počet respondentů je spokojen i s dalšími položkami: s možností výběru mateřské školy (38,3 %), se spoluprací školského zařízení a rodičů (37,3 %) a s kvalitou práce s dětmi v mateřské škole (36,3 %).

Spokojenost obyvatel se základními školami je ve srovnání s mateřskými školami vyšší. Se základními školami je obecně spokojena jedna polovina obyvatel (50,8 %). Téměř stejný počet respondentů vyjádřil spokojenost s kvalitou práce s dětmi v základních školách (48,3 %) a s kvalitou vzdělávání v oblasti informačních technologií (47,6 %).

 • 7.1.F Spokojenost obyvatel se vzdělávacími institucemi ?

Přidáváme odkaz na materiál „Šetření spokojenosti obyvatel“  zpracované společností Augur v roce 2016“ -

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/vyzkum_verejneho_mineni_2016.pdf

 

Sebehodnocení +1

Výsledky jsou vzaty z průzkumu veřejného mínění provedeného ve městě Kopřivnici v červnu 2016 společností Augur, s.r.o.

V rámci MAP máme v plánu uskutečnit průzkum spokojenosti rodičů se vzděláváním i dalšími oblastmi v MŠ a ZŠ v rámci celého ORP, který by přinesl detailnější výsledky, umožňující určité srovnání.

Hodnocení oponenta +1

Město popré v roce 2016 realizovalo průzkum mezi obyvateli, který se mj. týkal spokojenosti obyvatel s mateřskými a základními školami. Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici trendová data, není možné sledovat vývoj spokojenosti ovyatel. Téměř polovina obyvatel je velmi spokojena s výukou na základních školách a téměř 40 % s výukou v mateřských školách. Podíl velmi nespokojených obyvatel se pohybuje mezi 3 - 4% u mateřských i základních škol. Podíl takových obyvatel je tedy velmi nízký.Třetina obyvatel neví, jak je s výukou spokojena či nikoli, což je poměrně vysoký podíl. Při relativně velkém podílu velmi spokojených obyvatel a zhruba 17 % středně spokojených obyvatel bude celková spokojenost obyvatel relativně na dobré úrovni. Je velmi pozitivní, že město s průzkumem začalo a do budoucna může sledovat vývoj situace v dané oblasti.

7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
Sebehodnocení +1

Institucí je ve městě dostatek a spolupráce je u všech na dobré úrovni. Navíc pokrývají vešeré věkové skupiny.

Hodnocení oponenta +1

V rámci oblasti "Podpora NNO a dalších insitucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti UR" prokazuje město, že situace v dané oblasti je dobrá a systém je na úrovni města realtivně stabilizovaný.Na území obce působí celá řada nevládních organizací, které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj a osvětou v této oblasti. Audit ukzuje, že programy organizací cílí na všechny cílové skupiny. Prozatím absentuje systematický výčet organizací působící ve VUR na území obce a zejména analýza témat, kterými se oragnizace zabývají.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
7.2.1 Existují v obci NNO, občansky prospěšné společnosti nebo jiné organizace, které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj? Vyhodnocuje obec jejich činnost?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

1. Hájenka, o.s. - provoz střediska ekologické výchovy (programy pro MŠ a ZŠ) http://hajenka.koprivnice.org

2. Akademie třetího věku při Městské knihovně Kopřivnice www.kdk.cz

3. Junák – český skaut, středisko Kopřivnice z.s.  - www.vanaivan.cz

4. Jóga v denním životě, o.s. http://www.joga.cz  - Jógacentrum Kopřivnice

5. čajovna Mandala - http://www.mandala-koprivnice.cz

6. Městská knihovna Kopřivnice - http://www.kulturakoprivnice.cz/knihovna/

7. Armáda spásy , která provozuje Klub Kamarád http://armadaspasy.cz/pobocky/koprivnice/nzdm-koprivnice/

Příspěvkové organizace města se problematikou udržitelného rozvoje také zabývají – MŠ Kopřivnice, DDM Kopřivnice (MC Klokan).

 

Náplň činností jednotlivých institucí:

 • Hájenka, o.s. – středisko ekologické výchovy,  zabezpečují činnost ekologické poradny pro občany Kopřivnice a okolí, poradna se posléze rozšířila i o poradenství mykologické. 
  Přímé aktivity v ochraně životního prostředí včetně péče o významné lokality v Podbeskydské pahorkatině (včetně návrhů plánů péče o ně, ochranu migračních cest obojživelníků, záchranné transfery zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, mapování a odstraňování nepovolených skládek odpadů, mapování výskytu starých krajových odrůd ovocných dřevin).
  Připravují programy ekologické výchovy, besedy, přednášky, výstavy, semináře, terénní exkurze, soutěže a další aktivity (za dobu existence spolku pro více než 65 000 dětí, učitelů, studentů i širokou veřejnost) atd.
 • Akademie třetího věku - pořádaná Kulturním domem Kopřivnice, p. o., oddělením Městská knihovna, je koncipována jako zájmové semestrální studium, určené pro posluchače starší 55 let. Letní semestr 2016/17 zahrnoval tyto kurzy: Biologie trochu jinak - Mgr. Pavel Netušil, Trénování paměti - Lucie Kazlepková, Vybraná témata z kulturní antropologie a etnografie - PhDr. Václav Michalička, PhD., Čínská medicína v naší zahrádce - Virtuální univerzita třetího věku
 • Junák – český skaut, středisko Kopřivnice z.s. – provozovatel Skautského centra Vanaivan. To bylo vybudováno z prostředků Evropské unie a města Kopřivnice v průběhu let 2008-2011. Jeho posláním je posílit a podpořit rozvoj volnočasových a vzdělávacích aktivit nejen skautů, ale i dalších neziskových organizací v regionu. Moderní vybavení budovy skautského centra a sportoviště přilehlého přírodního areálu tvoří dostatečné zázemí pro nejrůznější volnočasové, vzdělávací i komerční aktivity. S městem spolupracují např. tak, že nám Junák pomáhá organizovat akce pro veřejnost (seniory, rodiny s dětmi)  typu Pochod všech generací, Sportovní seniorské odpoledne či vzdělávání seniorů v práci na počítači Seniorkomp
 • Jóga v denním životě, o.s. - nabízí kurzy pro začátečníky i pokročilé, cvičení zaměřené na bolesti zad, cvičení pro seniory, kurzy prevence civilizačních onemocnění, cvičení pro mladší a starší děti, pořádají víkendové kurzy zaměřené na prohlubování znalosti jógových technik, znalosti filosofie jógy, na vegetariánské vaření. Připojili se k akci pořádané Městem Kopřivnice Férová snídaně, v parku E. Beneše nabízí cvičení každý čtvrtek od 17 do 18 hodin, za příznivého počasí od 6. července do 31. srpna pro širokou veřejnost. 
   
 • Čajovna Mandala – slouží jako komorní kulturní a coworkingový prostor, pořádají výstavy, koncerty a přednášky na různá témata, osvětové akce,…
 • Městská knihovna Kopřivnice – mimo vlastní činnost knihovny je organizátorem Akademie třetího věku, pořádá řadu přednášek a vzdělávacích akcí pro MŠ, ZŠ i širokou veřejnost. Zapojila se např. do projektu Čtení pomáhá – unikátní projekt, který podporuje rozvoj čtenářství a umožňuje dětem a mládeži přímo se podílet na charitativní činnosti (www.ctenipomaha.cz), provádí charitativní činnost (sbírka vršků pro Jiříčka,  háčkování a pletení pro miminka v inkubátorech).
 • Armáda spásy – nízkoprahový Klub Kamarád - poskytuje bezpečné a podněcující prostředí k trávení volného času, je kontaktním místem, kde mohou uživatelé sdílet nejen své problémy, ale také individuální zájmy. Klub nabízí socioterapeutické činnosti, volný i řízený program. Pracovníci poskytují uživatelům intervence v problémových a rizikových tématech. Služba je poskytována anonymně. Posláním této sociální služby je zlepšit kvalitu života dětí a mládeže ohrožených společensky nežádoucími jevy vytvořením příznivých podmínek, které napomáhají řešit jejich nepříznivou sociální situaci. Poskytnutím bezpečného prostoru, pomoci, podpory a informací napomáhat předcházet sociálnímu vyloučení. Prostřednictvím aktivit napomáhat k všestrannému rozvoji jejich osobnosti. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, dále osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Spolupráce města s Armádou spásy je nejen v provozu Klubu Kamarád, ale zejména v oblasti udržitelného rozvoje ve shromažďování a sběru starého šatstva a obuvi, kdy ve městě jsou instalovány kontejnery

Co se týká organizací, které poskytují poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým a znevýhodněným skupinám obyvatel, obec podporuje formou dotací Občanskou poradnu, která má kontaktní místo v Kopřivnici, zřizovatelem je Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s., Bieblova 3, Ostrava. Občanská poradna poskytuje poradenství v oblasti sociálních dávek, pracovněprávních vztahů a nezaměstnanosti, bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, majetkoprávních vztahů a také v oblasti dluhové problematiky (řešeno nejčastěji), kde pomáhá při vyjednávání s věřiteli a exekutory a pomáhá při sepisování návrhu na insolvenci.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – poskytuje sociální práci a sociálně právní poradenství. Pravidelně  každoročně organizuje Dny sociálních služeb, aby občany informovalo o možnostech péče ve městě. (http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=poskytovatele-socialnich-sluzeb-se-prezentovali-pred-kdk&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=20957).

Odbor v oblasti péče o nejstarší generaci každoročně spolupracuje na organizaci  4 společensko-kulturních akcí pro seniory v Kopřivnici a místních částech Mniší a Vlčovice, provádí návštěvy seniorů z Kopřivnice v domovech pro seniory v okrese Nový Jičín – každoročně je předáno celkem cca 40 dárkových balíčků k Vánocům s individuálních přáním každému z nich. Dále odbor zrealizuje cyklozájezdy pro seniory.V rámci odboru je zajišťován provoz 2 Klubů seniorů a částečná úhrada aktivit členů klubů v Kopřivnici a společného klubu Mniší – Vlčovice. Členové obou klubů vyvíjejí vlastní klubovou činnost – setkávání se při společenských hrách, procházkách v blízkém okolí, organizují poznávací či turistické zájezdy. Vedení obou klubů aktivně spolupracuje s odborem – provádí hodnocení aktivit, podávají náměty, připomínky, pracovníci odboru se účastní na některých jejich akcích apod. Od roku 2012 odbor organizuje celoroční aktivizační programu pro seniorskou veřejnost – „Aktivní senior“. Tento program obsahuje vzdělávací aktivity (Akademie třetího věku, trénování paměti, seniorcomp), jednorázové besedy, přednášky, výstavky, sportovní aktivity a společensko-kulturní akce.

(http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=seniori-se-budou-i-letos-setkavat-na-akcich&clanek=20395)

Město je zřizovatelem organizace, která poskytuje sociální služby, samo poskytuje prostřednictvím org. složky službu nízkoprahového denního centra (od 1.1.2017 tuto činnost předalo NNO Armáda spásy) a podporuje další organizace jak na území města, tak mimo něj, pokud poskytují služby občanům města a to prostřednictvím dotačního programu.

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p. o. – zřizováno městem Kopřivnice; zastřešuje poskytování sociálních služeb na území města Kopřivnice; provozuje pečovatelskou službu, domácí zdravotní péči, odlehčovací služby, rehabilitace, stravovnu, azylový dům s noclehárnou a denní stacionář pro dospělé občany se zdravotním a mentálním postižením http://www.sssmk.cz/

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s. poskytuje na území města od roku 2009 služby odborného sociálního poradenství -  Občanskou poradnu, která poskytuje široké sociálně právní poradenství. V r. 2013 rozšířena činnost o 1 den na základě zvýšené poptávky po službě. Dále organizace poskytuje  od roku 2011 službu Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením. Služba vznikla na základě potřeby vyjádřené v prvním kom. plánu sociálních služeb.

Z. s.“ Máš čas?“ – provozuje nízkoprahové denní centrum Racek pro osoby bez přístřeší. Usilují o sociální začlenění a pozitivní změnu v životech osob bez přístřeší v Kopřivnici. Služba vznikla v roce 2010. Cíle:Zdravotní a sociální rizika spojena s životem na ulici jsou minimalizována  prostřednictvím služby; uživatelé služby aktivně řeší svou situaci; uživatelé získávají ekonomickou nezávislost; situace osob bez přístřeší v Kopřivnici je mapována.Zařízení je nízkoprahové, usilujeme o minimalizaci bariér, které by bránily potencionálním uživatelům službu využít. Pomoc je realizována přímo nebo zprostředkovaně. Kontakt pracovníků s klienty je postaven na svobodném a dobrovolném rozhodnutí ze strany klienta vstoupit do interakce s pracovníkem.

http://ndcracek.koprivnice.org/

Klub Kamarád – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 6 do 26 let v Kopřivnici, více info viz výše. Od 1.1. je služba předána NNO Armáda spásy (http://armadaspasy.cz/pobocky/koprivnice/nzdm-koprivnice/).

Renarkon, o.p.s. – poskytuje soc. službu terénní program pro osoby závislé na návykových látkách, nově od r.2017 i pro osoby závislé na alkoholu a gamblerství. V roce 2013 rozšířila organizace svou činnost i o poradenství místo pro rodinné příslušníky, známe atd.

 

Kopřivnické noviny poskytují aktuální informace v oblasti sociálních služeb – např: http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=socialni-sluzby-ve-meste-priblizuje-specialni-kalendar&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=13605, http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=diskuze-s-odborniky-osvetlila-nabizene-socialni-sluzby&clanek=15719,http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=odbornici-na-bezdomovectvi-potvrdili-ze-socialni-sluzby-jsou-ve-meste-zadouci&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=11854

 • 7.2.A Nevládní neziskové organizace v obci, zabývající se VUR ?
  ANO
Sebehodnocení 0

Tyto organizace se zabývají širší činností než jen vzděláváním pro UR. Obec se doposud nezabývala vyhodnocením jejich činností.

Hodnocení oponenta +1

Obec výčtem prokazuje, že na území obce pracuje celá řada organizací, které se zabývají vzděláváním veřejnosti v široké škále témat, která se mj. dotýkají také UR. Lze považovat za pozitivní, že vzdělávání se snaží dotknout všech skupin obyvatelstva a to včetně skupiny seniorů a lidí ohrožených sociálním vyloučením.Do budoucna lze doporučit podrobnější analýzu činností organizací s ohledem na témata UR, který se v oblasti osvěty věnují. Na základě této analýzy by mohla být vytypována silná a slabá místa VUR a město by mohlo zacílit svou podporu právě do identifikovaných slabých míst.

7.2.2 Jsou peněžní prostředky (granty, pobídky) dostupné NNO a dalším institucím zajišťujícím neformální vzdělávání z rozpočtu obce pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Existuje dotační program Zdravého města Kopřivnice s každoročně vyčleněnou částkou 30.000,- Kč, který podporuje tyto aktivity.

Dále je možno využít dotačního programu OŠKS – Program na podporu kultury a osvětové činnosti.

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dotace-koprivnice

 

V rámci dotačního programu Zdravého města Kopřivnice bylo v loňském roce podáno 5 žádostí, z toho 4 byly podpořeny, 5. žádost MŠ a ZŠ Motýlek nesplňovala podmínky programu, takže tato žádost byla zamítnuta.

V rámci programu „OŠKS – program na podporu kultury a osvětové činnosti“ byly v loňském roce podpořeny  všechny žádosti, které splňovaly podmínky vyhlášeného dotačního programu.

Pro úplnost  přikládám tabulku podávající přehled o počtu organizací požadujících podporu projektů v jednotlivých dotačních programech  města v průběhu posledních 6 let.

Program         

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

Mládež a sport

33

41

34

33

33

30

Kultura

22

27

26

20

23

17

Zdravé město

9

4

4

2

4

2

*Příjem žádostí na akce ještě není v letošním roce uzavřen, takže to nejsou konečná čísla.

Splňují-li žadatelé kritéria vyhlášeného programu, podporu dostanou, i když ne vždy v takové finanční výši o jakou žádali.

V rámci individuálních dotací je možno žádat v oblasti sportu, kultury, vzdělávání a mezinárodních vztahů. Žádost vyloženě zaměřenou na VUR jsme zatím neregistrovali.

 • 7.2.B Peněžní prostředky pro nevládní neziskové organizace v obci, zabývající se VUR ?
  ANO
Sebehodnocení +2

Současný rozsah se jeví dostačující, neregistrujeme větší zájem o finanční podporu z rozpočtu města.

Z programu Zdravého města byly v roce 2016 podpořeny 4 organizace (Lesní školka, Smiling Dog, z.s., projekt „Hrajeme si a pomáháme“ MŠ Kopřivnice a projekt „Mezinárodní seznamka“  ZŠ Floriána Bayera)

Hodnocení oponenta +1

Město dokládá podporu organizacím v podobě peněžních prostředků. Uvádí, že podpořeny jsou v obci téměř všechny organizace, žádající o podporu, pokud splní formální požadavky. Z ukázek je zřejmé, že řada z nich realizuje programy spojené s tématy UR. Za zvážení nicméně stojí, po vypracování analýzy VUR v oblasti NNO, vypsání cílených grantů týkajících se těch témat VUR, která jsou prozatím zastoupena marginálně, či vůbec.

7.2.3 Pokud v obci NNO, občansky prospěšné společnosti nebo jiná sdružení, zabývající se problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj nejsou, snaží se obec nějakým způsobem podpořit jejich vznik?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město podporuje rozvoj organizací zaměřených na udržitelný rozvoj. V současné době je NNO ve městě dostatek.

Existující organizace pokrývají svou nabídkou veškeré věkové skupiny obyvatel (od předškolních dětí až po seniory).

 • 7.2.C Podpora vzniku nevládních neziskových organizací. ?
  ANO
Sebehodnocení 0

Současný rozsah je dostačující.

Hodnocení oponenta 0

Z odpovědí na otázky 7.2.1, resp. 7.2.3 vyplývá, že na území obce pracuje celá řada organizací, která se do větší či měnší míry zabývá vzděláváním směřujícím k UR a pokrývá zájmy všech cílových skupin v obci. Důležitá by pro město byla již zmiňovaná analýza, která by zmapaovala reálnou situaci v neformálním vzdělávání v tématech UR, která by odhalila témata UR, která doposud nejsou vzděláváním pokryta. Obec by tak mohla iniciovat buď rozšíření agendy NNO stávajícíh nebo podpořit vznik organizace nové, pokud by to bylo žádoucí.

7.2.4 Podporuje obec vytváření sítí mezi institucemi zabývajícími se udržitelným rozvojem (např. školami, NNO, zapsanými spolky (dříve občanská sdružení), profesními sdruženími)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Vzhledem k rozdílnému zaměření cílových skupin jednotlivých organizací se jedná o nesystematické partnerství.

Více organizována je spolupráce u subjektů zaměřených na stejnou cílovou skupinu (např. MŠ či ZŠ a DDM, Hájenka, knihovna Kopřivnice apod.).

V rámci MAP ORP Kopřivnice začíná vznikat užší spolupráce mezi jednotlivými subjekty, na oblasti UR se chceme více zaměřit v 2.polovině roku 2017 (sdílení zkušeností, předávání dobré praxe apod.).

V rámci MAP jsou zapojeny nejen školy (ředitelé, pedagogové), ale také zástupci měst v ORP Kopřivnice (starostové či místostarostové obcí), zástupci neformálního vzdělávání (DDM, neziskovky)  i rodiče a snažíme se zapojit i zástupce firem, kterých je zatím málo. Naším cílem je vytvořit fungující síť  a pravidelným setkáváním propojit zmiňované subjekty, ale jsme opravdu v začátcích, takže uvádím, že doposud byla spolupráce mezi organizacemi nesystematická, nahodilá, občasná. S vytvořením pracovních skupin MAP začíná být tato spolupráce systematičtější, všechny zúčastněné subjekty vnáší do oblasti vzdělávání v ORP své pohledy, přání, možnosti,…a tím dochází k účelnějšímu propojení jednotlivých aktérů a společnému směřování v oblasti vzdělávání. Místní akční plán se zabývá vzděláváním komplexněji, není zaměřen pouze na udržitelný rozvoj, ale tato problematika je samozřejmě jeho součástí, mezi hlavní témata a zaměření pracovních skupin patří např. čtenářská a matematická gramotnost.

Propojení s místními podniky funguje zejména mezi SOU, SOŠ a VOŠ  s firmou Tatra a dalšími (Brose, Erich Jaeger) – začíná se zavádět tzv. duální vzdělávání, firma BROSE i další se aktivně zapojují do některých akcí města a podporují určité oblasti (např. firma BROSE financuje každoročně vybraný kulturní program pro základní školy, finanční příspěvek na akce jako je např. Běh rodným krajem Emila Zátopka, finanční podpora pro síť cyklostezek, dětské hřiště v Lubině  apod.).

Pravidelné setkávání zástupců firem, Úřadu práce, škol a zástupců města  (vedení + vedoucí odborů rozvoje města a školství) probíhá na radnici v rámci Rady pro rozvoj lidských zdrojů – 4 x ročně.

Zástupci škol a DDM se setkávají  na pravidelných poradách, které pro ředitele (zástupce) pořádá OŠKS 1 x za 2-3 měsíce a kde je prostor i pro sdílení nápadů a domlouvání spolupráce. V případě zájmu jsou zvány a vítány i další organizace, které prezentují své nabídky a možnosti spolupráce se školami. Zpravidla na každé poradě se takto objeví 1-3 hosté s různými podněty. Společná témata vzdělávání, možnosti spolupráce  apod. jsou momentálně  komplexněji řešena v rámci setkávání pracovních skupin MAP.

 • 7.2.D Podpora síťování institucí zabývajících se VUR ?
  částečně
Sebehodnocení +1

Zatím  nesystematické.

Hodnocení oponenta +1

Síťování organizací v rámci obce probíhá díky MAP, kterého se mají možnost účastnit důležití zástupci vzdělávání v obci včetně nevládních organizací a podnikatelského sektoru. Město uvádí, že spolupráce je teprve v počátcích, představuje nicméně dobrý základ pro spolupráci do budoucnosti, což je pro rozvoj města, vzdělávání i VUR velice podstatné.

7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
Sebehodnocení +1

Doposud program nebyl systematický. Se zavedením Místního akčního plánu ORP Kopřivnice se situaci podařilo zlepšit a nastartovat tak vzdělávání pedagogů i široké veřejnosti.

Hodnocení oponenta +1

Město prokazuje, že v oblasti "Vytváření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice UR a jeho realizace" je situace dobrá a systém je na úrovni města relativně stabilizovaný. Obec nedisponuje strategickými dokumenty, kde je VUR přímo zakotvené. Město předkládá širokou škálu aktivit, které v rámci UR, resp. VUR pořádá. Tyto aktivity jsou k dispozici všem cílovým skupinám v obci.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
7.3.1 Zajišťuje obec systematickou práci v přípravě vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti udržitelného rozvoje?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Systematičtěji začínáme s touto oblastí pracovat v letošním roce, s nastartováním projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice. Doposud systematickou práci v oblasti vzdělávání k UR obec nezajištovala.

 • 7.3.A Strategické dokumenty obce pro VUR ?
  doposud NE, zahajujeme.
Sebehodnocení +1

V letošním roce jsme zahájili vzdělávání pedagogů, vychovatelů, rodičů a široké veřejnosti v mnoha oblastech, některé z nich spadají nebo úzce souvisí i s UR

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=mistni-akcni-plan-orp-koprivnice

Hodnocení oponenta 0

Město konstatuje, že prozatím nemá VUR ve strategických dokumentech zakotveno, vyjma MAP. MAP však pokrývá jen část problematiky VUR, nikoli VUR jako celek. Potenciál k dalšímu rozvoji tedy existuje.

7.3.2 Nabízí obec odbornou podporu (např. online poradnu, pravidelnou linku pomoci, odpovědní rubriku zpravodaje) občanům při řešení jejich problémů spojených s naplňování principů udržitelného rozvoje (např. pomoc při likvidaci odpadu vč. nebezpečného, poradenství spojené s energetickými úsporami, informace o dobrovolnické práci, biopotravinách a další)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Web města – www.koprivnice.cz  http://zivotniprostredi.koprivnice.org

www.zdravemesto.koprivnice.org

informace prostřednictvím Kabelové televize Kopřivnice  http:// www.ktk.cz/

články v Kopřivnických novinách – městský tisk

Slumeko c.z., http://www.slumeko.cz/ - provoz sběrného dvora

DataPlán města www.dataplan.info/cz/koprivnice

Městský kalendář – obsahuje důležité kulturní, sportovní, ekologické a společensky důležité informace  a odkazy, info k projektu Zdravé město a MA 21 – každý občan Kopřivnice obdrží kalendář do své poštovní schránky

Hlášení akcí místním rozlasem

Kalendář akcí www.koprivnice.cz

Organizace obecně prospěšných prací

Fungování občanské poradny

Kulturní dům Kopřivnice www.kdk.cz

Elektronická aukce na dodávky energií pro domácnosti v Kopřivnici a okolí

Kabelová televize reaguje svými reportážemi na dotazy od občanů (v rámci Radničního okénka odpovídá pan starosta či tisková mluvčí na aktuální dotazy).

Zde více rozepsané informace a odkazy jako příklady k této otázce:

Web města – www.koprivnice.cz  http://zivotniprostredi.koprivnice.org

www.zdravemesto.koprivnice.org

informace prostřednictvím Kabelové televize Kopřivnice  http:// www.ktk.cz/

http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/9-prosince-2016/

http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/9-prosince-2016/

http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/2-prosince-2016/

http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/2-prosince-2016/

http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/30-zari-2016/

http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/22-cervence-2016/

http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/24-cervna-2016/

http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/24-cervna-2016/

http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/24-cervna-2016/

http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/29-dubna-2016/

http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/29-dubna-2016/

http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/26-unora-2016/

 

články v Kopřivnických novinách – městský tisk – noviny jsou vydávány každý týden

Slumeko c.z., http://www.slumeko.cz/ - provoz sběrného dvora

DataPlán města www.dataplan.info/cz/koprivnice

Občané zde získají informace k aktuálně diskutovaným tématům, co se děje ve městě z hlediska strategického plánování a rozvoje města např. téma městské zeleně, třídění odpadu, školské projekty, program pro seniory Aktivní senior, nekuřácké provozovny, férové snídaně pro veřejnost, evropský týden mobility, apod.

Městský kalendář – obsahuje důležité kulturní, sportovní, ekologické a společensky důležité informace  a odkazy, info k projektu Zdravé město a MA 21 – každý občan Kopřivnice obdrží kalendář do své poštovní schránky.

Hlášení akcí místním rozhlasem – tento informuje pravidelně např.o svozu nadměrného nebo nebezpečného odpadu, kompostejnerů na bioodpad, svoz popelnic, o provozu sběrného dvora, odstávkách pitné vody, elektrické energie nebo tepla, dále jsou šířeny informace ke krizovým situacím.

Kalendář akcí www.koprivnice.cz, Kulturní dům Kopřivnice www.kdk.cz

Organizace obecně prospěšných prací

Fungování občanské poradny http://www.socialnisluzbykoprivnice.cz/organizace/obcanska-poradna-novy-jicin-kontaktni-misto-koprivnice (Detailnější info viz bod 7.2.1)

O službách poradny jsou občané informováni v místních novinách, na webových stránkách města, kdy nejčastější dotazy občanů směřují na otázky bydlení, sociálních dávek, rodinných vztahů, finančních podmínek a zaměstnání. Poradna funguje pro klienty bezplatně.

 

Elektronická aukce na dodávky energií v Kopřivnici a okolí

Za oblast školství jsou nasměrovány školy a školské organizace k využití elektronické aukce energií a tím směřují k hospodárnějšímu využívání těchto zdrojů. Školy a školské organizace jsou informovány energetikem města o veškerých podmínkách a průběžně společně také řeší energetický management. Občané města jsou o možnosti energetických aukcí informováni místními médii a v určených dnech mají možnost přijít osobně k dojednání zapojení do aukce s přihlédnutím k vlastním individuálním podmínkám.

 • 7.3.B Odborná podpora pro občany z hlediska naplňování principů UR ?
  ANO
Sebehodnocení +1

Současný rozsah je dostačující.

Osvědčilo se vysílání radničního okénka na místní kabelové televizi s tiskovou mluvčí

Hodnocení oponenta +1

Město prokazuje, že nabízí dostatečnou poradenskou podporu občanům. Informace jsou občanům přitom podávány různými způsoby - v tištěné formě i v podobě spotů v kabelové televizi. Město poskytuje informace o široké škále témat.

7.3.3 Iniciuje obec ať vlastním pořádáním nebo podporou jiných subjektů pořádání osvětových akcí v oblasti udržitelného rozvoje. Pokud ano, jak jsou volena témata pro tuto osvětu?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Den Země – v rámci kampaně Den Země (mj. ekovýstava dětských výrobků z MŠ na konkrétní téma)

Sbírka Kola pro Afriku - v dubnu a květnu 2017 se nám podařilo vybrat přes 230 kol

Pohádkový les – spolupráce s Domem dětí a mládeže, městem Štramberk, s Radamok a Hájenkou

Týden pro rodinu v Kopřivnici – aktivní činnosti, akce ve spolupráci s místními organizacemi

Likvidace autovraků ve spolupráci s autovrakovištěm

Den sociálních služeb – akce zaměřená na sociální problematiku

Evropský týden mobility – aktivity zaměření na téma udržitelného rozvoje (Běh rodným krajem E.Zátopka, Den jako vymalovaný, Den bez aut, apod.)

Sportovní hry zdravotně postižených

Farmářské trhy

Dny zdraví – město akci koordinuje a podporuje mediálně

Uvedené akce se konají pravidelně, každoročně. Daná témata se jeví dlouhodobě jako aktuální, konkrétní náplně akcí se samozřejmě každoročně upravují. Každá akce má svůj koordinační tým, složený ze zástupců města a zástupců spolupracujících organizací. Do řady z nich je zapojena koordinátorka Zdravého města, některé vede OŠKS, OŽP, Sociální odbor. Je to opravdu různé, dle zaměření akce. Na některé akce jsou poptáváni  jako hlavní koordinátoři odborníci z jiných organizací (např. Den země organizuje s městem spolek Rozchodník ve spolupráci s dalšími organizacemi z Kopřivnice a okolí).

 • 7.3.C Osvětové akce UR v obci ?
  ANO
Sebehodnocení +2

Město spolupracuje při kampaních s dalšími  partnery. Akce jsou v průběhu celého roku – tématicky se vztahují často k vyhlašovaným dnům či týdnům (např. Den země, Evropský týden mobility, Týden pro rodinu), ostatní jsou rozprostřeny v průběhu roku a snaží se zaměřit vždy na určité téma (sociální oblast, podpora zdraví, podpora pohybu, apod.).

Aktuální akce na: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=kalendar-akci-koprivnice

Hodnocení oponenta +2

Město předkládá širokou škálu témat a aktivit, které v rámci UR pořádá. Dle vlastní analýzy akcí je zřejmé, že osloveny jsou všechny cílové skupiny poměrně širokou škálou témat (odpady, mobilita, různá témata Dne Země, rodinná problematika). Akce se pořádají pravidelně, což umožňuje kontinuálně seznamovat občany s důležitými tématy UR.

7.3.4 Je vyhodnocován dopad akcí z hlediska působnosti na obyvatele? (anketa, dotazník)
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Při realizaci kampaní zpravidla ne. V případě dotazníků na akcích je tomu tak z důvodu zjišťování potřeb obyvatel v dané oblasti nebo související téma. Kampaně jsou využívány jako příležitost pro zjištění názorů obyvatel.

Osvědčilo se vyhodnocení názorů z akcí jako např. Den technické kariéry, Diskusní fórum http://www.koprivnice.org/forumnew/

Vyhodnocení tzv. 10P vzešlých z fóra ZM následně ověřujeme anketou a sociologickým průzkumem. Výsledky Fóra, ankety, případně sociologického průzkumu zapracováváme do Plánu zdraví a kvality života města Kopřivnice - Plán obyvatel sledující řadu oblastí rozvoje města, které ovlivňují zdraví a kvalitu života obyvatel Kopřivnice. Návrh bývá připraven ve spolupráci s dotčenými odbory a projednává jej Komise pro Projekt Zdravé město a místní Agendu 21. Následně je předložen k projednání orgánům města na podzim každého roku.

Na Plán zdraví a kvality života pohlížíme jako na plán komunitní, ve kterém se promítají aktuální požadavky/potřeby občanů. Při tvorbě dalších strategických dokumentů města, zejména rozpočtu pro další období a akčního plánu rozvoje, k těmto požadavkům město přihlíží.

Na začátku diskuzního fóra procházíme se zúčastněnými loňské nápady, vysvětlíme, jak se s nimi pracovalo a pokud nedošlo k uspokojení občana, pak doplňujeme, z jakých důvodů není možné tuto aktivitu/prioritu realizovat. Často se potýkáme s majetkovými spory a faktem, že vlastníkem není Město Kopřivnice a proto má omezené nebo žádné prostředky v této věci dále jednat.

 • 7.3.C Osvětové akce UR v obci ?
  ANO
Sebehodnocení -1

Dopad akcí není sledován

Hodnocení oponenta 0

Město konstatuje, že systematicky hodnocení dopadů akcí neprovádí. Názory občanů jsou však k určitým tématům, resp. aktivitám zjišťovány při kampaních, na diskusních fórech, ve vybraných sociologických šetřeních.

7.3.5 Jsou pokryty vzdělávacími akcemi všechny cílové skupiny populace obce?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město se snaží zacílit akce na všechny skupiny populace.

Akce k udržitelnému rozvoji jsou zaměřeny na děti předškolního věku, žáky ZŠ, studenty střední školy, mládež, dospělou populaci – rodiče, seniory.

 • 7.3.D Oslovení všech cílových skupin v rámci VUR ?
  ANO
Sebehodnocení +2

Bod 7.3.5 je v rozsahu zacílení splněn. 

Hodnocení oponenta +1

Město dokládá pokrytí všech cílových skupin, což víceméně vyplývá také z průběžného hodnocení akcí uváděných v předchozích návodných otázkách. Vlastní analýzu k tomuto však neprovádí.

7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
Sebehodnocení +2

Nabídka volnočasových aktivit a sportovních areálů je pestrá.

Hodnocení oponenta +2

Město prokazuje, že v oblasti "Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí" je situace velmi dobrá a systém je na úrovni města stabilizovaný.Obec disponuje dostatečným množstvím komunitních center pokrývajících potřeby všech cílových skupin v obci. Občané mají příležitost využívat sportoviště a další prostory pro širokou paletu aktivit.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
7.4.1 Existují v obci „komunitní centra“ pro různé cílové skupiny (např. kluby pro matky s dětmi, seniory)? Pokud ano, zvyšuje se počet obyvatel, kteří tato centra využívají?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V obci se nachází několik středisek, nabízející služby různým cílovým skupinám. Po rekonstrukci objektu na ulici Francouzská, která by měla proběhnout v tomto roce, bude vytvořeno nové, moderní komunitní centrum, které propojí více oblastí (nízkoprahové centrum, mateřské centrum, knihovnu, stacionář). Momentálně fungují v Kopřivnici tato střediska:

Pro děti a mládež:

Klub Kamarád -  provozován od ledna 2017 Armádou spásy, jde o sociální službu pro děti a mladé lidi v nelehké životní situaci – nabízí mj.doučování, poradnu, aktivní trávení volného času, letní tábor apod. https://www.facebook.com/koprivnicearmadaspasy/

DDM Kopřivnice – příspěvková organizace města, nabízející bohatou škálu kroužků a aktivit pro děti i dospělé, akce pro různé věkové skupiny od rodin s malými dětmi až po seniory, tábory a příměstské tábory nejen o letních prázdninách, ale i v průběhu roku, včetně práce s teenagery jako rizikovou skupinou. http://www.ddmkoprivnice.cz/

Skautské a lezecké centrum Vanaivan – základna skautského střediska Kopřivnice, které nabízí nejen zázemí Skautům, ale pořádá či hostí ve svém areálu i řadu akcí pro jiné skupiny a veřejnost od dětí až po seniory. V areálu je možnost využít lezeckou stěnu, lanové centrum, venkovní fitness aktivity, apod. i možnost pronájmu vnitřních prostor. http://www.vanaivan.cz/

Pro matky s dětmi:

Mateřské centrum Klokan – pobočka DDM Kopřivnice, zaměřená na maminky s dětmi ve věku 0-4 roky. Nabízí školičku, pravidelné programy (cvičení rodičů s dětmi, výtvarné aktivity), jednorázové akce, semináře a školení.  http://www.ddmkoprivnice.cz/mc-klokan/

Heidi - rodinné centrum – soukromé centrum, které vzniklo v roce 2016,  nabízí aktivity pro maminky s dětmi na rodičovské dovolené, kroužky pro nejmenší děti, jednorázové akce různého zaměření, školičku pro děti 1-3 leté. http://www.heidirodinnecentrum.cz/

Senioři:

Kluby seniorů města Kopřivnice

Prostory Klubů pro seniory jsou místem setkávání seniorské veřejnosti a slouží k plánování,  uskutečňování i vyhodnocování aktivit v oblasti vzdělávací, kulturní, společenské i sportovní. V Klubu se dle harmonogramu setkávají  různé zájmové seniorské skupiny a organizovaná sdružení osob se zdravotním postižením (Asociace zdravotně postižených, smíšená organizace Kopřivnice, Purpura, z.s.) http://www.kehvezdam.cz/

http://www.socialnisluzbykoprivnice.cz/organizace/kluby-senioru-mesta-koprivnice

Další spolky působící na území města:

Spolek "Máš čas?" o.p.s. spolupracuje s Nízkoprahovým denním centrem Racek a s Klubem Kamarád. 

http://mascas.koprivnice.org/

http://ndcracek.koprivnice.org/

Jak je již uvedeno v textu, návštěvnost v centrech je dá se říci dlouhodobě stabilní nebo jen s mírnými výkyvy (např. u DDM, Klubu seniorů, Osvětové besedy v místních částech, Mandala).  Otevřením nového centra Heidi se v letošním roce rozšířila nabídka pro maminky s dětmi – v prvních měsících provozu nového centra byl registrován mírný pokles návštěvníků v MC Klokan, ale postupně se situace stabilizovala a obě centra jsou navštěvovaná, zvýšil se mírně počet návštěvníků Klubu Kamarád a čím dál více jsou různými organizacemi využívány prostory Skautského centra Vanaivan (spolupráci si organizace velmi chválí).

Přikládám tabulku s údaji počtu návštěvníků vybraných volnočasových objektů ve městě za poslední 3 roky, u kterých máme kvantitativní údaje zpracovány.

 

2014

2015

2016

Kulturní dům

55 706

51 015

48 558

DDM, p.o. (pravid.činnost)

3 460

3 898

3 309

Katolická beseda

8 255

8 085

11 423

Osvětová beseda Vlčovice

4 071

3 888

3 221

Osvětová beseda Mniší

6 500

6 276

6 418

Mandala

2 870

4 585

4 552

 • 7.4.A Komunitní centra v obci ?
  ANO
Sebehodnocení +2

Současná nabídka se jeví jako dostatečná, po rekonstrukci objektu na ulici Francouzské budou podmínky ještě lepší a dojde pravděpodobně k výraznějšímu propojení jednotlivých skupin. I v současné době je nabídka „komunitních center“ již poměrně široká a můžeme konstatovat, že pokrývá celé spektrum cílových skupin. Návštěvnost je poměrně stabilní (DDM, Kluby seniorů), u některých center se i zvyšuje – např.cílová  skupina maminek s dětmi je aktivnější a vytvoření nového centra Heidi velmi uvítala, zvyšuje se i počet návštěvníků Klubu Kamarád.

Hodnocení oponenta +2

Město disponuje dostatečným množstvím center a pokrývá všechny cílové skupiny v obci. Návštěvnost je stabilní.

7.4.2 Existují v obci sportoviště, které je možné volně využívat pro neorganizované sportovní aktivity?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ve městě je řada sportovišť, která jsou alespoň částečně volně přístupná pro neorganizované sportovní aktivity. Hodiny pro veřejnost nabízí krytý bazén, zimní stadion, lyžařský areál, několik tělocvičen, letní stadion, v letních měsících každodenně koupaliště, areál volejbalu, tenisový areál a další. Volně přístupné je denně dle otevírací doby discgolfové hřiště, skatepark, Vanaivan – lanový park a venkovní hřiště, dopravní hřiště a řada veřejných dětských hřišť. Pro sportování veřejnosti jsou vyhrazené i hodiny na školních hřištích a na zahradách mateřských škol (viz příloha č.2)

Více info na http://spsk.koprivnice.org/

 • 7.4.B Volně přístupná sportoviště v obci ?
  ANO
Sebehodnocení +2

V současné době je nabídka sportovišť co se počtu týká poměrně vyhovující, je snahou města i starší areály postupně rekonstruovat a také reagovat na poptávku vytvářením nových areálů (např. discgolf).

Nabídka se výrazně zlepšila zrekontruováním hřišť při základních školách, která jsou v odpoledních hodinách přístupná jak pro pravidelné aktivity organizovaných skupin, tak i pro sportování veřejnosti.

Dosud nezrekonstruovaná hřiště při ZŠ jsou zahrnuty v akčním plánu na obd. 2017 - 2018. 

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/akcni_plan_koprivnice2017-2018.pdf

Hodnocení oponenta +2

Město dokládá existenci celé řady sportovišť, která občané všech věkových skupin mohou využívat pro trávení volného času. Tam, kde hřiště potřebují revitalizovat, je jejich reknstrukce již zahrnuta v akčním plánu.

7.4.3 Realizuje obec volnočasové aktivity občanů tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poškozování okolního prostředí? Podporuje obec sportovní kluby a jinou zájmovou činnost určenou pro rozličné cílové skupiny?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město nabízí svým občanům řadu areálů (sportoviště, dětská hřiště, síť cyklostezek) k aktivnímu trávení volného času. Údržbu a  opravy sportovišť a dětských hřišť zajišťuje příspěvková organizace Správa sportovišť Kopřivnice. Při dodržování provozních řádů a pravidel např. na cyklostezkách by nemělo docházet k poškozování okolního prostředí.

Město Kopřivnice vyhlašuje pro sportovní kluby i jiná zájmová sdružení každoročně tyto dotační programy:

1.       Program na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu

2.       Program na podporu kultury a osvětové činnosti

3.       Individuální dotace z oblasti sportu, kultury, vzdělávání a mezinárodních

4.       Individuální dotace Projekt Zdravé město Kopřivnice

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dotace-koprivnice

Město je zřizovatelem Domu dětí a mládeže Kopřivnice, který zajišťuje svou činností organizaci volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé. Město podporuje DDM finančně a materiálně a spolupracuje na řadě akcí a projektů (personálně, finančně, zajištěním prostor).

Ve městě sídlí 2 základní umělecké školy – jedna je zřizována Moravskoslezským krajem – Základní umělecká škola Zdeňka Buriana (http://www.zuszb.cz/) a druhým subjektem je První soukromá základní umělecká škola MIS music, o.p.s. (http://www.mismusic.eu/), Obě jsou městem podporovány finančně.

Město je zřizovatelem příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice, jejíž činnost významně dotuje. (http://www.kulturakoprivnice.cz/)

Součástí komplexu KDK je i kino a městská knihovna, která kromě knihovnických služeb pořádá také besedy, výstavy a kurzy. (www.kdk.cz)

V posledních letech byla vybudována napříč městem a nejbližším okolím síť cyklostezek, včetně infrastruktury, s napojením na významné cyklotrasy v okolí. Na cyklogenerelu se dále pracuje.

Město organizuje také soutěže pro turistickou veřejnost a další akce v oblasti cestovního ruchu. (www.lasska-brana.cz)

Ve spolupráci s Atletickým klubem E.Zátopka organizuje naše město v letošním roce při příležitosti 15. ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka běžeckou přípravku pro amatérské běžce, která se těší velkému zájmu mužů i žen různých věkových kategorií. http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=bezci-se-poprve-sesli-kvuli-zavodu-venovanemu-emilu-zatopkovi&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1586

V létě organizuje město 3. rokem ve spolupráci s několika volnočasovými a sportovními organizacemi projekt „Někdo ven?“ určený dětem a mládeži. Jedná se o pravidelnou nabídku (1xtýdně) aktivního programu (různé druhy sportů, soutěží, Den u vody, Ateliér atd.), kterými motivujeme mladé lidi k aktivnímu trávení volného času o prázdninách. Akce vrcholí velkým koncertem na konci prázdnin. Více info na https://cs-cz.facebook.com/nekdoven/

 • 7.4.C Volnočasové aktivity občanů ?
  ANO
Sebehodnocení +1

Veškeré aktivity organizované Městem Kopřivnice a jeho subjekty si kladou za cíl zatěžovat co nejméně využívaný prostor a okolní přírodu (mít zajištěné vhodné trasy, odpadkové koše, využívat recyklovatelné materiály apod.)

Město se snaží velkou měrou podporovat organizace, nabízející sportovní, kulturní a volnočasové vyžití obyvatel – dotacemi, zajištěním prostor, spoluprací na projektech atd.)

Hodnocení oponenta +1

Město podporuje kluby a zájmovou činnost pro všechny cílové skupiny v obci. Ocenit lze zejména snahu obce o zapojení mládeže do aktivního trávení volného času o prázdninách. Město má stanoveny provozní řády a pravidla, která by měla zaručovat zachování kvality okolního prostředí.

8 Kultura a volný čas

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano
Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky

Dobrá úroveň spolupráce s občany, s městskými organizacemi i se soukromým sektorem

Město je schopné nejen vést dialog s občany, ale také podněty z veřejnosti realizovat

Velmi dobrý přístup k historickému dědictví i přes malý počet nemovitých památek

Město podporuje a iniciuje jak tradiční, tak méně tradiční kulturní projekty a aktivity

VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky

Méně kvalitní a přehledná prezentace kulturních akcí na webových stránkách městských organizací a města

Městské organizace města kategorie A by měly mít vlastní stručnou koncepci rozvoje střednědobého horizontu, aby úspěch organizace nebyl závislý jen na krátkodobém rozhodování managementu (současně však musí být koncepce živý dokument). Stanovení cílů je také nutným předpokladem pro následnou evaluaci organizací (jak pro potřeby vedení organizace, tak pro město a případné další podporovatele).

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti

Projekt nového Technického muzea automobilů Tatra ve spolupráci s NM může přinést nové návštěvníky

Širší průzkum návštěvníků kulturních služeb a jejich spokojenosti pomůže dále zlepšovat kvalitu nabídky a služeb podporovaných organizací a poslouží také k evaluaci vynaložených prostředků

VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby

Případný odliv obyvatel města např. z důvodu nedostatku pracovních příležitostí (což kultura neovlivní)

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele

Přestože město Kopřivnice je velmi mladé průmyslové město, kultura je jedním z důležitých faktorů jeho rozvoje a kvality života místních obyvatel. Město si to dobře uvědomuje a systematicky prezentuje místním obyvatelům i turistům a návštěvníkům své mladé kulturní dědictví (Tatra, slavní rodáci), čímž u místních podporuje patriotizmus. 

Město dobře využívá regionálních propagačních kanálů a portálů cestovního ruchu a věnuje oblasti "Image města" celou kapitolu ve strategickém plánu. Pod touto oblastí je zahrnuta celá škála kulturních projektů a aktivit, stejně jako projetky zlepšující atraktivitu a vzhled města. 

Velmi dobrá je úroveň komunikace s občany a schopnost projednávat a realizovat podněty veřejnosti. 

Kladně také hodnotíme samostatné dotační programy na kulturu a na mezinárodní spolupráci, stejně jako jejich transparentnost a objem finančních prostředků. 

Pozitivní přístup místních občanů ke kultuře dokládají například i soukromé iniciativy na revitalizaci historických objektů pro kulturní účely, aktivní podněty mládeže pro zřízení volnočasového centra, dětský parlament apod. 

Gratulujeme, jen tak dál!

Tipy do budoucna: doporučujeme zrealizovat širší průzkum publika včetně zjištění námětů veřejnosti na další zlepšování kulturních služeb ve městě. Dále zavést střednědobé koncepce městských organizací a systém jejich evaluace.Hodnotící výrok
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínekStav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

8.1 Vztah města ke kultuře

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 8.1 Vztah města ke kultuře
Sebehodnocení +1

Město soustředilo poskytování kulturních služeb a poskytování služeb informačního centra pod jednu příspěvkovou organizaci. Ve městě vznikly v posledních letech nové kulturní prostory. Není identifikována absence kulturní služby pro žádnou z cílových skupin. Výdaje města na dotace v rámci dotačního programu na podporu kultury a osvětové činnosti se meziročně zvyšují.

Hodnocení oponenta +1

Kulturní nabídka je adekvátní, návštěvnost vysoká, objem financí na kulturu roste. Kladně hodnotíme dobré zapojení veřejnosti a vzájemnou spolupráci městských organizací s městem při vytváření koncepčních a strategických dokumentů. 

Město dobře pracuje se všemi cílovými skupinami včetně dětí a mládeže.

Pro další rozvoj doporučujeme realizovat dotazníkový průzkum zaměřený přímo na oblast kulturních služeb (nejen celoměstské indikátory).

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
8.1.1 Má město pro oblast kultury písemný strategický dokument (kulturní politika, Koncepce/strategie podpory kultury)? Vznikl strategický dokument se zapojením veřejnosti?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Koncepce rozvoje kultury města je implementována ve Strategickém plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2007 – 2022 (www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice). Strategický plán rozvoje města je schválen zastupitelstvem města. Kultura a marketing města mají v dokumentu celou prioritní oblast Image města.

Strategický plán vznikl se zapojením veřejnosti.

Město má zřízenou příspěvkovou organizaci Kulturní dům Kopřivnice, která disponuje ročními plány činnosti, které navazují na strategický plán města a akční plány města a jsou projednány radou města.

Spoluzaložená obecně prospěšná společnost Regionální muzeum v Kopřivnici každoročně projednává se svými zakladateli (Městem Kopřivnice a TATROU TRUCKS, a. s.) roční plány činnosti. Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s- také zastřešuje činnost Muzejní letopisecké komisi.

Samostatný materiál má také odbor školství, kultury a sportu.

 • 8.1.A Písemný strategický dokument pro oblast kultury a zařazení kultury do celkového strategického plánu města. ?

www.koprivnice.cz/index.php?id=dokumenty-koprivnice

Strategický plán rozvoje města vznikal se zapojením veřejnosti. Byly vytvořeny pracovní skupiny a oblast Image města měla svou skupinu, kde byli zastoupeni zástupci odborné kulturní veřejnosti.

Sebehodnocení +1

Strategický plán je implementován do akčních plánů města včetně oblasti kultury. Příspěvková organizace má roční plány činnosti. Regionální společnost v Kopřivnici, o.p.s. založená městem má v gesci muzejní letopiseckou komisi, která sestavuje každoročně seznamy významných výročí.

Hodnocení oponenta +1

Strategický plán je dobře zpracován.

8.1.2 Jaká je dostupnost a vybavenost města kulturními službami?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Dostupnost kultury z hlediska vzdálenosti je vzhledem k charakteru města Kopřivnice velmi dobrá. Kulturní nabídka je nejhustější v centru města, které je ze všech částí Kopřivnice dostupné pěší procházkou. Kopřivnice má tři místní části, z nichž v každé se nachází kulturní dům, roli kulturního centra v místních částech Lubina a Mniší plní také navíc malotřídní základní školy.

Vybavenost města kulturními službami je velmi dobrá.

Organizace poskytující veřejné kulturní služby:
Organizace zřizované nebo zakládané městem:
1. Kulturní dům Kopřivnice (http://www.kulturakoprivnice.cz/kultura/) – příspěvková organizace zřizovaná městem (v roce 2012*) zabezpečuje nejvyšší podíl kulturní nabídky ve městě. Organizace zastřešuje nejen kulturní činnost, ale také činnost turistického informačního centra (http://www.kulturakoprivnice.cz/infocentrum/) , kina (http://kino.kulturakoprivnice.cz/) a městské knihovny (http://www.kulturakoprivnice.cz/knihovna/). Organizace má právo hospodaření k objektu kulturního domu, který se nachází v centru města a je využívaný ryze ke kulturním účelům. Kulturní účel reflektují také všechny služby poskytované nájemci prostor (fotoateliér, půjčovna kostýmů Kašpárek). V budově se nachází informační centrum, kulturní zázemí (sál, salónky, jednací místnosti, zkušebny mladých umělců), kino, loutkové divadlo, městská knihovna a také muzejní expozice – věhlasné Technické muzeum automobilů značky Tatra a Expozice Dany a Emila Zátopkových.
* Do roku 2012 byly kulturní a informační služby města poskytovány komerčním subjektem. Město hledalo nejvhodnější formu poskytování kulturních služeb, vhodného partnera se snažilo získat i prostřednictvím koncesního řízení. V roce 2012 město rozhodlo o transformaci příspěvkové organizace Městská knihovna na organizaci Kulturní dům Kopřivnice.

2. Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s. (https://www.tatramuseum.cz/start-page.php) založená městem Kopřivnice a společností Tatra a. s. provozuje muzejní expozice ve městě: Technické muzeum automobilů značky Tatra, expozici Dany a Emila Zátopkových (v objektu kulturního domu), Muzeum Fojtství – budova č. p. 1 s expozicemi historie města a bryček a kočárů a Šustalovu vilu v parku s expozicí věnovanou kopřivnické umělecké keramice a expozicí rodáka Zdeňka Buriana.

3. Osvětová beseda Vlčovice a Osvětová beseda Mniší jsou organizační složky města pro zajištění poskytování kulturně-společenských služeb a provozu kulturních domů v místních částech Kopřivnice. V každém kulturním domě proběhne cca 200 akcí ročně (včetně akcí soukromých). V kulturních domech má také pobočky Městská knihovna Kopřivnice a dobře při nich fungují kluby důchodců.

4. Město je vlastníkem Kabelové televize Kopřivnice, s. r. o. (http://ktk.cz/), která zabezpečuje vysílání informací do kopřivnických domácností a zároveň vytváří kulturní projekty audiovizuálního charakteru zaměřeného na poznání historie Kopřivnice, života v Kopřivnici a další.

Soukromoprávní organizace:
1. Katolická beseda v Kopřivnici, z. s. (http://www.katolickabeseda.org/) poskytuje kulturní služby ve svém objektu v Katolickém domě v Kopřivnici. Kulturní prostory (sál a podkrovní výstavní prostory) jsou vhodně doplněny restaurací.
2. Společnost katolického domu v Lubině (http://www.katolicky-dum-lubina.cz/) provozuje vlastní objekt - Katolický dům v Lubině. Nachází se v centrální části obce, poblíž mostu a fotbalového hřiště. Patrová budova z roku 1931 byla několikrát rekonstruována. Majitel objekt spravuje vlastními zdroji, na opravy a rekonstrukce přispívá částečně i město Kopřivnice formou dotace.
3. Vila Machů (http://www.vilamachu.cz/) – manželé Machů v roce 2014 od města koupili a kompletně zrekonstruovali objekt bývalého loutkového divadla – vilu Ignáce Bönische, jednu z mála historických vil nacházejících se v Kopřivnici. Po citlivé rekonstrukci vila nabízí bohatý kulturní program, do nabídky patří kinokavárna, koncerty, přednášky a další.
4. Jaroslav Šerý (http://www.automotomuzeum.cz/) – provozovatel AUTO MOTO MUZEA Oldtimer Kopřivnice – provozovatel ve vlastních nově vybudovaných prostorách otevřených v roce 2015 nabízí prohlídku historických vozidel a motocyklů různých značek.
5. Živá Mandala, z.s. (https://cs-cz.facebook.com/MANDALA.koprivnice/) –spolek poskytuje nabídku alternativní kultury v komorním kulturním prostoru v suterénu Šustalovy vily.
6. Kultura srdcem, o. s. – občanské sdružené s nabídkou kultury pro mládež, programy, akce a další. V letech 2014-2016 provozovalo sdružení Volnočasový klub pro děti a mládež. Provoz klubu byl podpořen dotací města.
7. Purpura, o. s. (http://www.purpura21.cz/idea/) – občanské sdružení Purpura navrhuje a řeší alternativní a nové způsoby pracovní a sociální integrace lidí se zdravotním postižením a to taktéž prostřednictvím osvětových, kulturních akcí a hapeningů – v roce 2015 se spolku povedlo zrekonstruovat městský objekt č. p. 142/4 v parku pro kulturní účely.
8. Spolek loutkohereckého divadla Rolnička Kopřivnice (http://www.kulturakoprivnice.cz/kultura/loutkove-divadlo-rolnicka/) – spolek, který provozuje loutkové divadlo v kulturním domě. Spolek se čtyřicetiletou historií nabízí nejmenším divákům vždy vyprodaná představení.
9. Další kulturní spolky (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=kulturni-zarizeni-koprivnice)  – v Kopřivnici působí celá řada kulturních spolků s pravidelnou činností.
10. Další poskytovatelé kulturních služeb: školská zařízení, Dům dětí a mládeže, dvě základní umělecké školy, kostely, dva provozovatelé galerií, soukromí provozovatelé komerčních podniků (restaurace, bary, diskotéky).

Město má adresář kulturních subjektů. V mapě města jsou kulturní atraktivity a prostory pro kulturu označeny.

Cílové skupiny jsou definovány na základě věkového složení obyvatelstva a poznání potřeb uživatelů a potencionálních uživatelů kulturních služeb.

Nevnímáme absenci organizace kulturní nabídky pro žádnou konkrétní cílovou skupinu.

Bezbariérová dostupnost – kulturní zařízení jsou zařazeny do projektu Bezbariérové město.

Dostupnost dle výsledků sociologického průzkumu. Jak vyplývá z analýzy výsledků sociologického průzkumu provedeného v roce 2016 necelá pětina respondentů (17,9 %) dojíždí za volnočasovými aktivitami (sportem, kulturou, zábavou) do okolních obcí. Ostatní respondenti (82,1 %) tuto možnost nevyužívají a meziročně podíl občanů, kteří vyjíždějí za volnočasovými aktivitami do okolních obcí, klesá.

 • 8.1.B Vybavenost města kulturními službami a jejich dostupnost různým cílovým skupinám ?

Hypertextové odkazy na webové stránky a informační zdroje organizací.

Rozpočet města

Cenová politika příspěvkové organizace města – slevový program.

Součástí kalendáře města distribuovaného do každé domácnosti bývají při výročích volné vstupenky nebo slevové poukazy do kopřivnických muzejních expozic.

Sebehodnocení +1

Vybavenost města kulturními službami je velmi dobrá a nabídka kulturních služeb ve městě se stále zvyšuje. Kultura je dostupná různým cílovým skupinám a je dosažitelná bez použití dopravního prostředku. Kulturní zařízení jsou součástí bezbariérové trasy ve městě.

Hodnocení oponenta +1

Velmi dobrá infrastruktura a nabídka kulturních služeb veřejnoprávních i soukromoprávních subjektů. 

8.1.3 Jaká je výše a struktura výdajů na kulturu?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Výdaje jsou uvedeny v tis. Kč

2014

2015

2016

Celkové výdaje města

486 691,8

398 270,7

367 356,9

Počet obyvatel

22 414

22 277

22 226

Výdaje na kulturní příspěvkové organizace a organizační složky – provoz:

 

 

 

 

 

 

- Kulturní dům Kopřivnice

19 209,1

17 596,6

17 610,2

- OB Mniší

467,2

554,8

1 183,7

- OB Vlčovice

508,7

1 234,2

595,1

- Opravy kulturních zařízení

538,4

205,4

218,6

Výdaje na kulturní příspěvkové organizace a organizační složky – investice:

 

 

 

- Kulturního domu Kopřivnice

0

250,9

0

- Osvětová beseda Mniší

0

0

0

- Osvětová beseda Vlčovice

0

0

0

Dotace z dotačního programu na podporu kultury a osvětové činnosti

517,6

545,0

618,9

Dotace z dotačního programu na podporu aktivit v oblasti mezinárodních vztahů

71,0

150,0

 

Individuální dotace z oblasti mezinárodních vztahů (tj. soutěžní finance rozdělované s pomocí odborné komise)

 

 

156,0

Výdaje na péči o kulturní dědictví

- oprava a údržba kulturních památek a umělecký děl

 

95,9

 

137,4

 

37,9

Jiné

- Neinvestiční příspěvek na opravu Libušína na Pustevnách

 

100,0

 

 

 

- Digitalizace filmů o Kopřivnici

200,0

 

 

- Příspěvek na opravu kaple v Mniší

 

100,0

 

Jiné výdaje na kulturní akce a organizace

- Kopřivnické dny techniky

 

242,0

 

660,2

 

696,5

- Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s.

2 700,0

2 700,0

2 700,0

- Volnočasový klub pro mladé

469,3

274,0

275,0

 • 8.1.C Výdaje na kulturu ?

V rozpočtu města Kopřivnice je každoročně alokována finanční částka na potřebně opravy památek, památníků, soch.

Příspěvková organizace města Kulturní dům Kopřivnice všechny výnosy z pronájmů prostor v objektu vynakládá zpět do objektu.

Sebehodnocení +1

Výdaje z rozpočtu města na kulturu meziročně rostou.

Hodnocení oponenta +1

Chybí celkové výdaje na kulturu a výdaje na kulturu per capita (na obyvatele). Vychází za rok 2016 na 1083 Kč/os.

8.1.4 Mají městské kulturní organizace vlastní strategické dokumenty?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Městské kulturní organizace mají roční plány činnosti, které předkládají k projednání radě města. V rámci dlouhodobých strategií jsou důležitými aktéry figurujícími při tvorbě a plnění strategického plánu města. Jsou také nositeli odpovědnosti za konkrétní úkoly akčních plánů města.

 • 8.1.D Existence vlastních strategických dokumentů v městských (obecních) kulturních organizací ?

Roční plány činnosti a zprávy pro radu města.

Sebehodnocení +1

Městské kulturní organizace jsou důležitými aktéry města při formulaci strategických dokumentů a spolupracují na plnění akčních plánů k dokumentům. K naplňování cílů města přispívají svou činností, kterou formulují do ročních plánů.

Hodnocení oponenta +1

Velmi kladně hodnotíme vzájemnou spolupráci města a příspěvkových organizací. Akční plány organizací doporučujeme doplnit o stručnou vizi či koncepci rozvoje na střednědobý horizont.

8.1.5 Jaká je spokojenost občanů s kulturními zařízeními a nabídkou kulturních aktivit ve městě?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Z analýzy výsledků sociologického průzkumu provedeného v Kopřivnici v roce 2016 vyplývá, že Informační centrum v Kopřivnici, které je součástí příspěvkové organizace města Kulturní dům Kopřivnice, je třetí v pořadí nejvyšší spokojenosti - s městským informačním centrem je spokojeno 62,6 % respondentů. S kulturními zařízeními a nabídkou kulturních atraktivit ve městě jsou spokojeny tři čtvrtiny respondentů (75,6 %) respondentů. Spokojenost s nabídkou kulturních služeb je ověřována v rámci sociologického průzkumu prováděného každé dva roky.

Úspěšnost nabídky příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice je každoročně také ověřována kvantitativně sledováním počtu návštěvníků jednotlivých akcí a meziroční komparací. Kulturní dům Kopřivnice – příspěvková organizace města realizuje každoročně stovky akcí (v roce 2016 bylo v Kulturním domě uskutečněno 832 akcí, které navštívilo 52 393 návštěvníků.

Muzejní expozice Regionálního muzea v Kopřivnici, o.p.s.) navštívilo více než 90 tisíc návštěvníků.

Nabídka základním školám je ověřována zpětnou vazbou. Nabídka kultury školám je školám poskytnuta rozsáhle a školy si samy vybírají kulturní programy.

Příspěvková organizace Kulturní dům Kopřivnice usiluje o udržování a opravy kulturního domu, který má ve správě. Výnosy z pronájmů prostor všechny vynakládá na opravy kulturního domu, objekt z roku 1991 však potřebuje rozsáhlejší rekonstrukci.

 • 8.1.E Spokojenost s nabízenými kulturními aktivitami a projekty ?

Výsledky z průzkumu veřejného mínění provedeného ve městě Kopřivnici v červnu 2016 společností Augur, s.r.o. (http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/vyzkum_verejneho_mineni_2016.pdf)

Výroční zprávy příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice, statistiky návštěvnosti.

Sebehodnocení +1

Počet realizovaných akcí městskými zařízeními i soukromými subjekty je na obec střední kategorie mimořádně vysoký. Počty návštěvníků svědčí o jejich zájmu.

Hodnocení oponenta +1

Návštěvnost kulturních organizací a akcí je velmi vysoká, dle průzkumu však spokojenost s kulturní nabídkou a kulturními zařízeními nedosahuje tak dobrých výsledků. Není zřejmé, jak se vyvíjí spokojenost v čase. 

Doporučujeme také provést důkladnější průzkum mezi návštěvníky veřejných kulturních služeb a rozšířit systém evaluace (příspěvkových organizací i grantovaných projektů).

8.1.6 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů města v oblasti kultury na jedné straně a jaký je zájem veřejné správy odpovídat na kulturní potřeby občanů (zvyšování kvality politické kultury) na straně druhé?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Občané města měli možnost zapojit se do tvorby Strategického plánu ekonomického rozvoje na roky 2007 – 2022. Ke každému konkrétnímu záměru město realizuje veřejné projednání, ve kterém mohou občané vyjádřit své náměty a připomínky. Řada podnětů z oblasti kultury je identifikována na veřejném fóru k hledání příležitostí Kopřivnice, které se koná každoročně v jarních měsících. Na webových stránkách města je zřízeno Diskusní fórum, na kterém mohou občané diskutovat o aktuálních problémech. Ve městech jsou dostupné schránky důvěry. Město realizuje každé dva roky velké dotazníkové šetření, ve kterém je prostor také pro otázky z oblasti kultury. Město a organizace v oblasti kultury komunikují s občany na sociálních sítích. Kulturní spolky a další potencionální žadatelé o dotaci z vyhlašovaných dotačních programů mají možnost svými potřebami zaměření dotačních programů ovlivnit, jsou realizovaná setkání zástupců města s potenciálními žadateli o dotaci.

Konkrétním příkladem výsledku komunikace je realizace Volnočasového klubu pro náctileté v Kopřivnici. Mladí identifikovali svou poptávku prostor, kde by se mohli v bezpečném prostředí scházet a připravovat s pomocí dospělé osoby programy z  vlastního podnětu a s vlastními nápady mladých. Potřeba byla poprvé identifikována na fóru mladých, které předchází veřejnému fóru Kopřivničanů. Poté byl záměr projednán s příslušným odborem města a odbor hledal vhodného provozovatele klubu. Provozovatelem klubu se stalo občanské sdružení Kultura srdcem. Město klub vybavilo potřebným majetkem a technikou pro pořádání kulturních akcí a od počátku roku 2014 probíhala v klubu pravidelná činnost. ( http://www.nordclub.cz/)

 • 8.1.F Účast občanů na tvorbě kulturní politiky ?
Sebehodnocení +1

V Kopřivnici probíhá oboustranný dialog občanů a města. S podněty občanů se aktivně pracuje, při řešení projektů dochází k projednání s veřejností a hledání konsenzu.

Hodnocení oponenta +1

Město má nastavenu velmi dobrou spolupráci s občanskou společností a je schopné nejen naslouchat, ale také podněty realizovat. 

8.1.7 Existuje ve městě podpora tzv. kulturních a kreativních průmyslů?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Rada města Kopřivnice má zřízenou Komisi pro architekturu a urbanizmus.

Město vlastní Kabelovou televizi Kopřivnice, s. r. o., která vedle poskytování digitálního vysílání a internetu do kopřivnických domácností, (http://ktk.cz/)

provozuje televizní studio a zajišťuje pravidelný televizní zpravodaj občanům města.

Město realizuje audiovizuální projekty (Kopřivnice, město automobilů, Kopřivnice – město očima pamětníků – 3 díly, Kopřivnické pexeso).

 • 8.1.G Podpora kulturních a kreativních odvětví (ze strany města) ?

Statut komise (http://www.koprivnice.cz/urad/organy_mesta/statut_architektura.pdf)

Sebehodnocení +1

Město Kopřivnice podporuje kulturní a kreativní průmysl dle identifikovaných potřeb a dle svých možností.

Hodnocení oponenta +1

Stav je uspokojivý, kladně hodnotíme audiovizuální projekty města.

8.2 Vztah k historickému dědictví

kvalita péče o movité i nemovité dědictví, hmotné i nehmotné dědictví na území města
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 8.2 Vztah k historickému dědictví
Sebehodnocení +1

Město nemá mnoho historických památek, přístup města je adekvátní počtu těchto památek a jejich charakteru.

Hodnocení oponenta +1

Kopřivnice je dobrým příkladem města, které si uvědomuje, že kulturní dědictví není jen o množství památkových budov. Dokáže z mála udělat hodně, prezentuje průmyslové kulturní dědictví i slavné rodáky, a to jak tradičními formami (expozice, muzeum), tak i inovativními způsoby (běh E. Zátopka). Tím posiluje patriotismus místních občanů i atraktivitu města pro turisty a návštěvníky. 

Ve městě jsou zpřístupňovány a rekonstruovány nové prostory, město vnímá a podporuje v této činnosti také soukromý sektor.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
8.2.1 Má město koncepci podpory historického kulturního dědictví, včetně tradic; zveřejněná pravidla/ strategii přístupu ke kulturním památkám a jejich vlastníkům, památkové zóně; ad?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice nemá koncepci podpory historického kulturního dědictví. Ve městě včetně místních částí (Mniší, Vlčovice, Lubina) se nenachází mnoho historických památek. Město každý rok podporuje opravu některé evidované i neevidované kulturní památky nacházející se v Kopřivnici nebo místních částech a to buď formou individuální dotace (dotační program na opravy památek není vyhlašován) nebo opravu realizuje přímo příslušný odbor města.

Pro zachování kulturního dědictví město již dvacet let podporuje jím a TATROU TRUCKS, a. s. založenou obecně prospěšnou společnost Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s. Obecně prospěšná společnost provozuje Technické muzeum automobilů značky Tatra, Muzeum Fojtství s expozicí historie Kopřivnice a expozicí bryček a kočárů, Muzeum v Šustalově vile s expozicemi kopřivnické keramiky a Zdeňka Buriana a expozici manželů Dany a Emila Zátopkových. Provoz všech expozic mimo expozici Technického muzea automobilů značky Tatra, která je soběstačná, hradí město Kopřivnice formou dotace poskytované Regionálnímu muzeu v Kopřivnici, o.p.s. (2,7 mil. Kč/rok). ¨V působnosti muzea je činnost Muzejní letopisecké komise, která aktivně dává podněty k případným opravám památek ve městě.

 • 8.2.A Koncepce/strategie podpory historického kulturního dědictví, včetně tradic ?
Sebehodnocení 0

Město je moderním městem, jehož dnešní podoba je odrazem rozmachu automobilky Tatra v minulém století. Z původní vsi vyrostlo v podhůří Beskyd město se "socialistickou" zástavbou. Vzhledem k malému počtu historických památek přistupuje město k jejich ochraně adekvátně.

Hodnocení oponenta +1

Město má velmi dobře zpracovanou oblast péče o vzhledu města ve Strategickém plánu. I přes malé množství památkových budov má živé a atraktivní kulturní dědictví.  

8.2.2 Má město otevřený grantový systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního dědictví?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ve městě je velmi málo nemovitých a movitých historických památek jak ve vlastnictví města, tak ve vlastnictví soukromého sektoru. Podpora se poskytuje individuálně. Co se týče nehmotného kulturního dědictví – odkazu známých kopřivnických rodáků, bývá jejich zviditelňování a předávání jejich odkazu tématem projektů městských organizací i soukromých žadatelů o dotace.

V případě, že se objeví potřeba ze strany soukromých vlastníků památek, město jednotlivé potřeby projedná, posoudí a opravy památek podpoří. (např. Podpora restaurování Křížové cesty v kostele v Lubině (200 tis. Kč).

 • 8.2.B Otevřený grantový/dotační systém, který zahrnuje projekty z oblasti historického kulturního dědictví ?
Sebehodnocení +1

Vzhledem k charakteru města není vyhlášení dotačního programu potřebou. Město však formou dotace hradí provoz společnosti (Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s.), která je zřízena za účelem identifikace, prezentace a zpřístupnění historie.

Hodnocení oponenta +1

Stav odpovídá městu moderní zástavby.

8.2.3 Má město další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví; podpory tradic apod.? Čerpá město finanční prostředky z programů MK ČR a dalších zdrojů určených na památkovou péči?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Nejdůležitějším nástrojem města Kopřivnice pro podporu tradic ve městě je spoluzaložená společnost Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s., která spravuje městské muzejní expozice. Město provoz těchto expozic dotuje částkou 2 700 tis. Kč ročně.

Dalšími nástroji jsou akce pro různé cílové skupiny, např. Pochování basy, stavění Máje, pro školy jsou realizovány místním muzeem akce s tématikou tradic. Školská zařízení samotná realizují akce pro podporu tradic – vynášení Morény, tradiční jarmarky a další.

Příjemcem dotace z Ministerstva kultury byla v roce 2016 Římskokatolická farnost Vlčovice na opravu střechy kostela ve Vlčovicích (200 tis. Kč).

 • 8.2.C Další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví a tradic ?
Sebehodnocení 0

Město má silné nástroje k podpoře tradic a odkazů slavných rodáků. Vzhledem ke své velikosti velikosti provozuje prostřednictvím spoluzaložené obecně-prospěšné společnosti Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s. velký počet muzejních expozic.

Hodnocení oponenta 0

Stav je odpovídající a vyhovující.

8.2.4 Je místní kulturní dědictví zpřístupňováno veřejnosti? Dochází k novému způsobu využití objektů soukromých majitelů (nové funkce budov); kulturní dědictví je digitalizováno, jsou vydávány publikace, DVD, pořádány nové akce apod.?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město dotuje provoz Regionálního muzea v Kopřivnici, o.p.s., jehož posláním je zpřístupňování kulturního dědictví a historie veřejnosti. Regionální muzeum v Kopřivnici v rámci své činnosti každoročně realizuje řadu akcí zaměřených na posílení povědomí občanů o historickém a kulturním dědictví. Společně s městem pečuje o odkaz významných kopřivnických rodáků. V Kopřivnici najdeme muzejní expozici manželů Dany a Emila Zátopkových, expozici Zdeňka Buriana a další pamětní desky a odkazy. Město každoročně pořádá Běh rodným krajem Emila Zátopka, kdy start závodu je v jeho rodné Kopřivnici a cíl v místě jeho posledního odpočinku v Rožnově pod Radhoštěm. Celý týden v termínu pořádání běhu je ve znamení běhu a pohybu v mateřských i základních školách pod hlavičkou odkazu slavného rodáka.

Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s. spolupracovalo na vydání knihy o životě slavného olympijského páru Dany a Emila Zátopkových „Náš život pod pěti kruhy“.

Městská knihovna věnuje v pravidelných cyklech jedno z témat Akademie třetího věku historii a kulturnímu dědictví.

V roce 2014 město digitalizovalo dostupné filmy o Kopřivnici. Město Kopřivnice realizovalo již 3 díly filmu Město očima pamětníků. Kalendář každoročně vydávaný městem a zdarma dodávaný do všech kopřivnických domácností byl v roce 2016 věnován proměnám Kopřivnice v historii.

Ve městě dochází ke změnám funkcí budov ve prospěch zvyšování standardů kulturních služeb.

Od doby, kdy kulturní dům spravuje a provozuje příspěvková organizace města, došlo v rámci využití prostor k posunu směrem k ryze kulturnímu využití. Nově prostory užívá také Spolek Loutkohereckého divadla ROLNIČKA Kopřivnice a malý sál byl upraven jako sál pro divadla malých forem. Noví majitelé jedné z historických vil ve městě – vily MUDr. Ignáce Bönische, bývalého loutkového divadla, vilu opravili tak, že byla zachována její historická hodnota a nyní ji provozují jako kulturní zařízení s ubytováním.

Nevyužívaný zdevastovaný objekt v parku byl opraven pro kulturní a jiné účely občanského sdružení Purpura.

 • 8.2.D Zpřístupňování místního kulturní dědictví veřejnosti ?

Výroční zprávy Regionálního muzea v Kopřivnici, o. p. s. (https://www.tatramuseum.cz/start-page.php)  

Sebehodnocení +2

Místní kulturní dědictví je nadstandardně zpřístupňováno veřejnosti. Město digitalizuje materiály o své historii a vydává knihy a publikace. Ve městě vznikají nové akce (Kopřivnické dny techniky, Festival medu a písničky ...)

Hodnocení oponenta +2

Velmi dobrý přístup k hmotnému i nehmotnému dědictví.

Doplňující otázka / tip pro Komisi pro architektru a urbanizmus: Uvažujete také o tématu architektury 2. pol. 20. století jako kulturního dědictví (modernistické město), včetně umění ve veřejném prostoru v rámci tehdejší výstavby sídlišť (viz např. iniciativa Vetřelce a volavky)?  

8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Sebehodnocení +1

Prostřednictví dotačních programů je zajištěno dofinancování široké škály kulturních aktivit a akcí. Meziročně objem finančních výdajů města na dotační programy roste.

Hodnocení oponenta +1

Kulturní aktivity mají přiměřené množství prostředků k velikosti a charakteru města Kopřivnice. Pro udržení kvality kulturních služeb, které poskytují nezávislé subjekty je třeba sbírat pravidelnou zpětnou vazbu jak procesu grantového řízení, tak k výši alokované částky, respektive vyhodnocovat převis poptávky jak z pohledu alokovaných prostředků. Zároveň dbát na to, aby se do výběru dostaly i projekty nové.

Město kontinuálně podporuje vztah k místu a váží si dlouhodobé činnosti spolků, iniciuje vlastní projekty.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
8.3.1 Jaké jsou neinvestiční grantové (soutěžní) a dotační výdaje na kulturní projekty?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Druh výdaje

2014 (tis. Kč)

2015 (tis. Kč)

2016 (tis. Kč)

Dotace z dotačního programu na podporu kultury a osvětové činnosti

517,6

545,0

618,9

Dotace z dotačního programu na podporu aktivit v oblasti mezinárodních vztahů

71,0

150,0

 

Individuální dotace z oblasti mezinárodních vztahů (tj. soutěžní finance rozdělované s pomocí odborné komise)

 

 

156,0

Dotace na provoz městských muzejních expozic Regionálnímu muzeu v Kopřivnici, o.p.s.

(nesoutěžní)

2700

2700

2700

Dotace na provoz volnočasového klubu pro náctileté

469,3

274,0

275,0

 • 8.3.A Neinvestiční grantové a dotační (soutěžní) výdaje na kulturní projekty ?

Ve městě existují jak dotační programy na akce, tak je z dotačních programů podporovaná činnost občanských sdružení a spolků.

Sebehodnocení +1

Dotace jsou poskytovány dle platné legislativy. Objem finančních prostředků má rostoucí trend.

Hodnocení oponenta +1

Finanční prostředky na granty jsou rozdělovány transparentně, jejich objem je dostačující. Grantový systém je dobře zpracován a nastaven. 

8.3.2 Má město otevřený grantový systém pro kulturní projekty? Do jaké míry je grantový systém pro kulturní projekty otevřený a transparentní?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice má otevřený systém podpory pro kulturní projekty. Každoročně vyhlašuje dotační program na podporu kultury a osvětové činnosti. Předmětem podpory jsou kulturní a osvětové projekty žadatelů. Příjemcem dotace mohou být fyzické i právnické osoby působící v tematických oblastech dotačního programu na území města Kopřivnice a místních částí. Žadatelé mohou žádat o dotaci na provozní náklady vzniklé při soustavné a pravidelné činnosti a na pořádané akce a projekty. Podrobné podmínky, formuláře a výsledky (http://www.koprivnice.cz/urad/dotace/2OSK2017.pdf) jsou k dispozici na webu města.

V letech 2014 a 2015 samostatným dotačním programem a v roce 2016 formou individuálních dotací byly podporovány projekty v oblasti mezinárodních vztahů.

Individuální dotací jsou financovány také provozy muzejních expozic Regionálního muzea v Kopřivnici, o. p. s. a provoz Volnočasového klubu pro náctileté.

Proces přijímání žádostí, posuzování žádostí a přidělování dotací je transparentní, probíhá zcela v souladu se zákonem č. 250/2001 Sb. Dotační programy jsou vyhlašovány zastupitelstvem města. Žádosti jsou podávány písemně, administrovány odborem školství, kultury a sportu a předloženy pracovní skupině pro poskytování účelových dotací. Pracovní skupina pro poskytování účelových dotací je jmenovaná radou města a sestavena z odborníků a zástupců veřejnosti z jednotlivých oblastí podporovaných dotačními programy. Pracovní skupina projednává návrhy dotačních programů, žádosti o dotace v dotačních programech, vyhodnocení poskytnutých dotací. Po zpracování pracovní skupinou jsou návrhy dotačních smluv na základě žádostí s doporučením či nedoporučením podpory předloženy orgánům města ke schválení.

Projekty jsou vybírány dle kritérií vyhlášenými v dotačním programu. Každý projekt je dle daných kritérií obodován a dle počtu bodů navržen či nenavržen k podpoře.

Ze smlouvy o poskytnutí dotace jasně vyplývají povinnosti příjemce dotace po ukončení projektu. Každá dotace je v souladu s legislativou vyhodnocena a vyúčtována.

Dotace jsou vyhlašovány vyvěšením na webu města, vydáním tiskové zprávy, oznámením v Kopřivnických novinách, v kabelové televizi, na úřední desce a rozesláním podmínek potenciálním žadatelům emailem, popř. poštou.

Dotační programy mají v rozpočtu města samostatné položky a objemy finančních prostředků mají meziročně rostoucí trend.

Sebehodnocení +1

Dotační program je otevřen všem subjektům pro činnosti mající vazbu na město či jeho obyvatele. Počet žádostí o dotace je ustálený, roste objem finančních prostředků.

Hodnocení oponenta +1

Grantový systém je velmi dobře zpracován a nastaven, neelimituje žádné skupiny žadatelů, v grantové komisi jsou odborníci a zástupci veřejnosti, proces je transparentní. 

(Do budoucna doporučujeme zvážit přeřazení mezd a odměn do kategorie uznatelných výdajů, může to mít pozitivní dopad na zvyšování kompetencí žadatelů, následně i na rozvoj města, kulturních služeb a kvality života ve městě.)

8.3.3 Podporuje město různorodé projekty (z hlediska obsahového i formálního zaměření)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město podporuje různorodé projekty z hlediska obsahového i formálního zaměření.

Seznamy podpořených projektů ve vedlejším sloupci.

Podporu získávají projekty realizované spolky, sdruženími i neformálními skupinami lidí, které jsou zastoupeny jednou fyzickou osobou. Co do zaměření jsou podporovány projekty kulturní, projekty neformálního vzdělávání, projekty zájmové činnosti (např. velká modelářská přehlídka Beskyd Model Kit Show (http://www.kitshow.cz/)) a další více o projektech v přiložených seznamech a na webu města..

Sebehodnocení +1

Město podporuje různorodé projekty. Řada projektů je podporovaná dlouhodobě a staly se z nich tradiční akce.

Hodnocení oponenta +1

Rozmanitost projektů je dobrá, objevují se i méně tradiční a inovativní aktivity.

8.3.4 Vznikají z iniciativy města umělecké a kulturní akce s cílem doplnit různorodost kulturní nabídky, využít místního potenciálu, obnovit či zviditelnit tradice, osobnosti, historické události; posilovat kulturní povědomí občanů o místní kulturní identitě?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Každoročně radnice identifikuje nosné téma kulturního dění ve městě. Reflektuje při tom různá výročí města i státu, významné události či kulturní počiny. Radnice má zpracovanou marketingovou strategii, v rámci které propaguje město Kopřivnici.

Ve městě jsou organizovány tradiční akce, jako jsou Pouť, Bartolomějský večer, Mikuláš pro děti, přehlídka hendikepovaných dětí Motýlek, adventní koncerty, tradiční jarmarky a farmářské trhy. Některé z akcí mají tradici trvající celá desetiletí. V roce 2016 se konal již 50. ročník taneční soutěže Tatra. Při této příležitosti předal Český svaz tanečního sportu městu čestné uznání. Kulturní dům Kopřivnice vydal při této významné události almanach padesáti ročníků taneční soutěže.

Město Kopřivnice realizuje významné aktivity pro podporu místní kulturní identity. Místní kulturní identitu se snaží posílit především v mladé generaci. Využívá k tomu jak kulturní nástroje, tak metody neformálního učení V rámci programu ERASMUS+ město koordinuje dvouletý mezinárodní projekt „O našem městě chceme rozhodovat s Vámi“, kdy aktivní mladí lidé ze tří evropských měst poznávají kulturu a kulturní tradice měst svých a měst parterů, poznávají metody zapojování mladých lidí do rozhodovacích procesů v jednotlivých evropských městech. Výstupem projektu je vedle uskutečněných výměn a nabytí nových kulturních i dalších poznatků vypracovaná metodika „Dětské zastupitelstvo jako nástroj k spolurozhodování o našem městě“.

Dvouletý projekt byl podpořen z rozpočtu Evropské unie částkou 44 824 EUR:

Řadu akcí realizují občanská sdružení, která mají v Kopřivnici desítky let trvající tradici: Pěvecké sdružení Kopřivnice – Přehlídka pěveckých sborů, Taneční skupina Farridah – outdoorová přehlídka Šostýnská Venuše

Novým produktem je třídenní Festival medu a písničky – jedná se o kulturně-vzdělávací třídenní akci organizovanou místními včelaři.

Dětské zastupitelstvo (https://www.facebook.com/dzkoprivnice/) pořádá kulturní akce pro seniory a soutěže pro širokou veřejnost.

Pro zviditelnění osobností jsou realizovány akce s odkazem kopřivnických rodáků.

Prostřednictvím Klubu Kamarád (nízkoprahový volnočasový klub pro mládež) a Základní školy Floriána Bayera jsou podporovány také kulturní aktivity mladých Romů. Kulturní dům Kopřivnice realizuje kulturní akce pro seniory.

Město dále organizuje vzpomínkové akce k  významným dnům a státním svátkům, vyhlašuje Sportovce roku, oceňuje učitele při příležitosti Dne učitelů, účastní se předávání maturitních vysvědčení a výučních listů na místní střední škole a VOŠ, starosta slavnostně předává vysvědčení žákům 9. tříd, kteří mají vyznamenání. Město obdarovává žáky 1. tříd při nástupu do ZŠ. Město při slavnostních obřadech vítá nové občánky a blahopřeje občanům k jejich významným jubileím.

Velký podíl kulturních akcí k zviditelnění tradic a historických událostí realizují Kulturní dům Kopřivnice, Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s. Plány akcí jsou projednávány s městem Kopřivnice.

Vznikly nové produkty pro občany i turisty - pěší a cyklistické výletní okruhy, které provádějí turistickými i kulturními atrakcemi.

V letech 2014-2016 fungoval v Kopřivnici Volnočasový klub pro náctileté. Vznik klubu iniciovalo město na základě potřeb mladých lidí. Město klub vybavilo nemovitým majetkem a klub byl provozován občanským sdružením Kultura srdcem, o. s.

Největší společenskou akcí nadregionálního charakteru jsou Kopřivnické dny techniky (http://koprivnickednytechniky.webnode.cz/) , které od roku 2013 nabyly takových rozměrů, že v roce 2016 přivítaly více než 20 tisíc návštěvníků. Tato akce realizovaná s cílem nalákat mladé ke studiu technických oborů svou kulturní částí poskytuje platformu prezentace nejen kopřivnických umělců. Akce plně využívá potenciál polygonu (zkušební dráha automobilů Tatra) místní automobilky.

Důležitým prvkem pro vytváření „kopřivnického kulturního podhoubí“ jsou aktivity občanského sdružení Živá mandala a nové aktivity Vily Machů a dalších subjektů.

 • 8.3.D Umělecké a kulturní akce iniciované městem ?

Programy Kulturního domu Kopřivnice (http://www.kulturakoprivnice.cz/kultura/) , programy realizátorů akcí.

Web města (http://www.koprivnice.cz/), Kopřivnické noviny, (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice)  archiv Kabelové televize Kopřivnice

Zprávy o činnosti Volnočasového klubu pro mladé

Sebehodnocení +1

Město využívá četnost a potenciál kulturních spolků a institucí ve městě včetně dvou základních uměleckých škol ke zviditelnění a zpřístupnění tradic, zviditelnění a zpřístupnění odkazu kopřivnických rodáků a zvyšování kulturního povědomí občanů.

Hodnocení oponenta +2

Město velmi vhodně iniciuje nové projekty, citlivě přináší prezetaci rodáků, podporuje všechny cílové skupiny v jejich aktivitách (včetně dětí a mládeže, které vede k aktivní participaci na rozvoji města). 

8.3.5 Má město systém prezentace, propagace a publicity nabídky kulturních akcí jak pro vlastní akce a organizace, tak pro akce soukromoprávních subjektů?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město má propracovaný systém prezentace. Kulturní akce jsou prezentovány na webu města, v Kopřivnických novinách (jediné týdenní noviny v ČR vydávané městem), v Kabelové televizi. Město má zřízenou pozici tiskový mluvčí. Plakátovací plochy ve městě jsou majetkem města. Hlavním aktérem prezentace je potom Informační centrum města Kopřivnice (součástí příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice). Informační centrum spravuje elektronicky kalendář akcí, který je umístěn jak na stránkách města (http://www.koprivnice.cz/), tak je součástí responzivního turistického portálu www.lasska-brana.cz. Do elektronického kalendáře akcí jsou vloženy jak veškeré akce, které organizuje Kulturní dům Kopřivnice včetně Kina Kopřivnice, tak veškeré nahlášené, nebo informační centrem získané akce jiných subjektů, a to nejen za Kopřivnici, ale za celou oblast Lašské brány Beskyd (neformální sdružení obcí spolupracující na základě uzavřené smlouvy - Kopřivnice, Štramberk, Příbor, Hukvaldy). Databáze kalendáře je propojena s kalendáři sousedních měst (přenos dat od nich) a zároveň také sdílena na turistický portál turistické oblasti Beskydy - Valašsko (www.beskydyportal.cz). Pracovníci informačního centra aktivně sbírají data o organizovaných akcích (z tiskovin, plakátů atd.) Informační centrum je rovněž sběrným místem pro kopřivnickou plakátovací službu, kterou může jakýkoliv subjekt za úplatu využít pro prezentaci svých akcí na plakátovacích plochách města. Plakáty k výlepu jsou automaticky zpracovávány do kalendáře akcí. Informační centrum každoročně ke konci roku připravuje podklady pro tištěný kalendář města pro následující rok, kde jsou mimo jiné také prezentovány nahlášené akce. Podklady jsou následně opět zpracovány do elektronického kalendáře akcí. Informační centrum v rámci své provozní doby zajišťuje i prodej vstupenek za úplatu na akce cizích subjektů v Kopřivnici a okolí. Subjekty jsou také zařazeny do databáze informačního centra a prezentovány na informačních portálech.

 • 8.3.E Prezentace, propagace a publicita nabídky kulturních akcí ?
Sebehodnocení +1

Město má propracovaný systém prezentace. Přidanou hodnotu vytváří aktivní spolupráce města na poli cestovního ruchu v rámci regionu a miniregionu.

Hodnocení oponenta +1

Systém prezentace je poměrně dobrý a neopomíná ani soukromé akce.

Doporučujeme zlepšit webovou prezentaci kulturních organizací (přehlednost, design) – Dům kultury, Regionální muzeum (příp. i kalendář akcí na www.koprivnice.cz). Webové stránky kvalitou neodpovídají zjevné kvalitě programu a nových expozic organizací.

8.3.6 Podporuje či umožňuje obec poskytování informací o jiných zdrojích na podporu kultury? (např. krajské, státní, nadační grantové programy, fondy EU, setkání s místními podnikateli apod.)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Odbor rozvoje města informuje tematicky příslušné odbory města o možnostech zdrojů k financování v rámci jejich činnosti. V případě kultury odbor školství, kultury sportu e-mailem oslovuje potenciální žadatele.

 • 8.3.F Informovanost o jiných zdrojích na podporu kultury ?
Sebehodnocení 0

Město podává informace o dotačních zdrojích v oblasti kultury dotčeným subjektům.

Hodnocení oponenta 0

Není zcela zřejmé, zda město informuje i o dotačních programech a aktuálních výzvách jiných subjektů (kraje, ministerstva, nadací). 

Přesto považujeme stav za dostatečný.

8.3.7 Jaká je mobilita místních umělců, uměleckých skupin a kulturních produktů?. Účastní se např. kulturní organizace nadregionálních a zahraničních projektů a akcí?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Účastní se regionálních i celostátních, v některých případech mezinárodních přehlídek a festivalů. Mobility jsou podporovány z rozpočtu města formou dotace.

Kulturní mobility město podporuje a v některých případech také iniciuje. Město Kopřivnice dlouhodobě spolupracuje se svými partnerskými městy (Trappes ve Francii, Myszków v Polsku, Castiglione de Lago v Itálii). V roce 2016 navázalo město Kopřivnice spolupráci se slovenskými Bánovci nad Bebravou, v roce 2017 bylo podepsáno memorandum o spolupráci, na rok 2018 se připravuje podpis smlouvy o spolupráci mezi městy.

 • 8.3.G Mobilita místních umělců, uměleckých skupin a kulturních produktů ?

Příklady (http://www.koprivnice.cz/urad/dotace/dotace3OSK2015.pdf)

Příklady 2 (https://cs-cz.facebook.com/Tane%C4%8Dn%C3%AD-skupina-THARA-455990594454146/) – účastníkem mezinárodních soutěží je také taneční skupina Thara

Sebehodnocení +1

Mobilita místních umělců je městem podporována i iniciována, město samo iniciuje. Město je nositelem projektu podpořeného Evropskou unií.

Hodnocení oponenta +1

Kladně hodnotíme samostatný grantový program na mezinárodní spolupráci. 

8.4 Atraktivita a vzhled města

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 8.4 Atraktivita a vzhled města
Sebehodnocení +1

Město Kopřivnice aplikuje městský marketing, reaguje na potřeby občanů. Ve městě vznikají nové produkty.

Hodnocení oponenta +2

Vzhled města je poměrně dobře zapracován do strategického plánu, kladně hodnotíme existenci Komise pro architekturu a urbanizmus. 

Je zřejmá velmi dobrá spolupráce s občany i se soukromým sektorem, neustále probíhá zatraktivňování vzhledu města, revitalizace veřejných prostranství a brownfieldů. Kladně hodnotíme participativní navrhování nových projektů i s hlasováním o šeky.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
8.4.1 Má město pro oblast atraktivity a vzhledu města konkrétní nástroje a strategické dokumenty?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Oblast atraktivity a vzhledu města je samostatnou oblastí Strategického plánu města Kopřivnice. Vedle Strategického plánu a akčních plánů má město zpracovanou marketingovou strategii města Kopřivnice. Dalšími důležitými dokumenty této oblasti jsou: projekty Revitalizace centra města Kopřivnice – studie řešení území byla projednána s veřejností v roce 2016, nyní jsou prováděny projektové práce. Regenerace sadu E. Beneše včetně rekonstrukce Ringhofferovy vily. Důležitým dokumentem je také zpracovaný cyklogenerel.

Konkrétním nástrojem pro oblast propagace města jsou také Turistický informační portál (http://www.lasska-brana.cz/) a Informační portál Lašské brány Beskyd (http://www.lasska-brana.cz/infoportal/) s databázemi subjektů v obcích Kopřivnice, Štramberk, Příbor a Hukvaldy.

Přidanou hodnotou atraktivity města je spolupráce v rámci Lašské brány Beskyd, kterou tvoří Kopřivnice, Štramberk, Příbor a Hukvaldy. Obce na základě smlouvy o spolupráci schválené svými zastupitelstvy spolupracují při společné propagaci a prezentaci a při tvorbě společných turistických produktů.

 • 8.4.A Písemné strategické dokumenty zabývající se atraktivitou a vzhledem města ?
Sebehodnocení 0

Město pokračuje v implementaci městského marketingu, realizuje aktivity definované v Marketingové strategii města a pravidelně sleduje a řídí mediální obraz města uvnitř i navenek. Identifikujeme potřebu marketingovou strategii aktualizovat.

Hodnocení oponenta +1

Ze strategických dokumentů a studií je zřejmý aktivní práce na zlepšování vzhledu města.

8.4.2 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů města v oblasti vzhledu města, projednávání investičních záměrů města (zvyšování kvality politické kultury)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město má propracovaný systém poskytování informací a prezentace projektů. Projekty jsou prezentovány na webu města, v Kopřivnických novinách, v Kabelové televizi. Město má zřízenou pozici tiskový mluvčí. Projekty jsou projednávány s veřejností na veřejných fórech ve veřejných prostorách a na veřejných prostranstvích. Projekty jsou vystaveny na veřejně-přístupných místech. Při prezentaci projektů mohou občané pokládat otázky vedení radnice, odborným pracovníkům nebo také vhazovat dotazy do schránek. Na veřejných setkáních je přítomen odborník i facilitátor. Jsou využívány kampaně. Pro zjišťování názorů občanů na záměry města je využíván také průzkum veřejného mínění, prováděný co dva roky odbornou firmou.

V rámci veřejného fóra, které hledá aktuální problémy a příležitosti města Kopřivnice mohou diskutující u jednotlivých pracovních stolů podat návrh na aktivitu, kterou by rádi realizovali. Jedná se o nenáročné, realizovatelné aktivity. U každého stolu je identifikovaná jedna taková aktivita a tyto aktivity poté soutěží o přidělení šeků v hodnotě 10 tis. a 5 tis. Kč. O přidělení šeků hlasují všichni zúčastnění v sále.

 • 8.4.B Participace občanů na záměrech města týkající se vzhledu města. ?
Sebehodnocení +1

Město otevřeně komunikuje se svými občany a projednává s nimi své záměry.

Hodnocení oponenta +1

Velmi dobrá úroveň spolupráce s občany. Kladně hodnotíme participativní navrhování nových projektů i s hlasováním o šeky.

8.4.3 Jak probíhá údržba, obnova a doplňování městského mobiliáře – lavičky, sochy, kašny, koše, info plochy, stojany na kola, orientační tabule, info tabule o pamětihodnostech, pamětní desky, pomníky? Existují ve městě další počiny, které zvyšují atraktivitu a vzhled města a estetickou kvalitu veřejného prostoru?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Obnovu klasického mobiliáře provádí společnost vlastněná městem SLUMEKO, s. r. o. Rozšiřování mobiliáře probíhá v rámci rekonstrukcí nemovitostí a ploch. Pomníky a sochy udržuje a opravuje odbor majetku města, dále jsou pravidelně opravovány a udržovány čestné válečné hroby. Kontrola památek, soch, pamětních desek a uměleckých děl probíhá každoročně. Informační a plakátovací plochy byly rekonstruovány a jsou udržovány stálou vylepovací službou. Pamětní desky jsou odhalovány při významných příležitostech a výročích. Informační tabule jsou doplňovány při budování cyklotras, rekonstrukci památek a v souvislosti s vybudováním atraktivit v cestovním ruchu. Vnitřní informační systém města je obnoven a v těchto letech probíhá jeho doplnění, každým rokem je instalován určitý počet směrovníků.

V závislosti na ročním období je ve městě doplňována květinová výzdoba. Květníky jsou umístěny na veřejných prostranstvích na sloupech veřejného osvětlení, jsou osazovaný plochy uvnitř kruhových objezdů. V čase adventu zdobí město vánoční výzdoba. Vánoční výzdoba je každoročně doplňována.

 • 8.4.C Veřejná místa pro spontánní setkávání ?

Město pokračuje v budování nových veřejných hřišť. Nové prostranství pro setkávání bylo vytvořeno v roce 2015 v rámci Integrovaného plánu rozvoje města pro obytnou zónu Kopřivnice-Jih, kdy byl vhodně využit prostor u Muzea Fojtství. Město Kopřivnice koupilo strategicky umístěné házenkářské hřiště v centru města. Prostor bude revitalizován na volnočasovou zónu. V roce 2015 byla realizovaná přístavba krytého bazénu v Kopřivnici. V roce 2016 byla realizována modernizace prostor zimního stadiónu zaměřená na návštěvníka.

Bezesporu největšími kopřivnickými akcemi jsou Kopřivnická pouť konaná v centru města a v Sadu E. Beneše a Kopřivnické dny techniky, konané v areálu TATRA TRUCKS, a. s.

Nové prostory zabezpečily také soukromé subjekty – Vila Machů, AUTO MOTO MUZEA Oldtimer Kopřivnice, revitalizovaný objekt v parku občanským sdružením Purpura (odkazy v části 8.1).

Sebehodnocení +1

Ve městě je jasně daná odpovědnost za údržbu a obnovu městského mobiliáře, turistických informačních systémů a dalších atributů, které zvyšují estetickou kvalitu veřejného prostoru.

V Kopřivnici vznikají nová veřejná místa pro veřejná setkávání a taktéž nové kulturně-společenské produkty v podobě akcí.

Hodnocení oponenta +1

Velmi dobrý stav.

8.4.4 Využívá město kulturu při revitalizaci brownfields a dalších rozvojových projektech?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V roce 2016 uzavřely Město Kopřivnice, Moravskoslezský kraj, Muzeum Novojičínska, TATRA TRUCKS, a. s. a Národní technické muzeum Memorandum o spolupráci při ochraně a popularizaci technických památek a industriální historie moravskoslezského regionu. Smyslem je spolupráce při realizaci projektu nového Technického muzea automobilů značky Tatra v Kopřivnici. Nové muzeum bude realizována ve staré nepoužívané hale v areálu TATRA TRUCKS, a. s.

Zdevastovaný objekt v Sadu E. Beneše byl v roce 2016 zrekonstruován na kulturní prostor. Dožívající vila MUDr. Ignáce Bönische byla zrekonstruována soukromým investorem na Vilu Machů nabízející kulturní programy.

 • 8.4.D Kultura jako faktor rozvoje území ?
Sebehodnocení +1

Město podporuje revitalizaci bownfields pro kulturní účely.

Hodnocení oponenta +2

Velmi dobrý stav. Oceňujeme, že ve městě probíhají projekty revitalizace i z iniciativy soukromého sektory a že město monitoruje tyto soukromé aktivity monitoruje a podporuje.

9 Sociální prostředí

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ne

Připomínky oponenta byly zapracovány a požadované informace doplněny.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano

Audit je zpracován velmi podrobně a přehledně. Požadované informace a otázky byly zodpovězeny věcně v potřebné míře podrobnosti. Poskytnuté informace umožňují komplexní hodnocení naplňování cílů v sociální oblasti UR.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano

Audit obsahuje a využívá všechny požadované indikátory. Předloženy byly dostupné údaje v potřebném rozsahu a struktuře.

Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky
 • Nízká míra kriminality a pokles kriminality v posledních letech
 • Ucelený a provázaný systém pomoci lidem v krizové situaci a osob ohroženým ztrátou bydlení a bezdomovectvím
 • Dostupnost škály různých sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny
 • Stabilně vysoká spokojenost obyvatel, relativně vysoká spokojenost a důvěra ve správu města
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky
 • Nedostatek aktivit zaměřených na destigmatizaci, snížení stereotypů o cílových skupinách sociálních služeb a příčiny sociální exkluze
 • Chybí plán (záměr) řešení situace v tzv. problémových lokalitách s cílem snížení koncentrace a počtu osob v lokalitách
 • Nevyužité možnosti pro větší zapojení rodin, škol a vzdělávacích institucí do prevence sociální inkluze a vyrovnávání příležitostí znevýhodněných osob
 • Rezervy ve spolupráci s Úřadem práce (resp. MPSV) při poskytování dat umožňujících monitorování sociální situace a plánování služeb na úrovni ORP, popřípadě i nižší (POÚ).
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti
 • Příznivá ekonomická situace a nízká míra nezaměstnanosti
 • Příznivá úroveň indikátorů kvality života a sociálního prostředí ve městě v kontextu celostátního průměru
 • Flexibilní reakce na změny potřeb a poptávky po sociálních službách a dalších formách podpory a pomoci
 • Příprava na na zestárnutí početných poválečných generací/kohort a vytvoření sítě podpůrných služeb pro osoby se sníženou soběstačností
 • Zvýšení míra meziobecní a regionální spolupráce při zajištění služeb v rámci území
 • Využití potenciálu a zájmu občanů na vyšším zapojení do tvorby sociálního prostředí a zvyšování socální dimenze kvality života
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby
 • Růst počtu osob ohrožených chudobou nebo předlužením
 • Růst netolerance, nacionalismu a xenofobie
 • Nepřipravenost sociálních a zdravotních služeb na stárnutí populace
 • Nedostatek komunitních služeb (ambulantních, domácích, stacionárních atd.) a podpory nezávislého života v domácím prostředí
 • Prohloubení problémů s nedostatkem personálu v sociálních, zdravotních a dalších službách v důsledku mimo jiné neodpovídajících platů/mezd
 • Nedostatek sociálních služeb v okolních obcích a jeho dopad na dostupnost služeb
 • Ukončení financování sociálních projektu z Evropských zdrojů a následný výpadek, respektive razantní snížení výdajů na sociální služby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
 • Pokračování v nastavení střednědobé a dlouhodobé sociální politiky
 • Zachování a posílení pestrosti sociálních služeb a dalších forem pomoci
 • Zlepšení spolupráce (integrace) sociálních a zdravotních služeb s ohledem na nárůst počtu seniorů se sníženou soběstačností
 • Posílení spolupráce samosprávy se školskými i mimoškolskými zařízeními při prevenci sociálního vyloučení a neúspěšnosti znevýhodněných osob
 • Zatraktivnění a zjednodušení formy komunikace a participace s obyvateli města,zapojení znevýhodněných skupin obyvatel do participace na správě města a a způsobů řešení jejich situace
 • Nastavení spolupráce s ÚP ve věci předávání dat s cílem dlouhodobě sledovat vývoj příjemců dávek hmotné nouze a dalších dávek pro sociálně ohrožené skupiny osob (dávek pro OZP, PnP)
 • Z dlouhodobějšího hlediska se věnovat problematice sociálně potřebných nad rámec statistik výplaty dávek s ohledem na fakt, že i přes ekonomický růst chudoba určitých skupin obyvatel v posledních letech narůstá.


Hodnotící výrok
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínekStav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Sebehodnocení +1

Situace je stabilní a město je schopno reagovat na nenadále situace osob v tíživé životní situaci operativně. V oblasti zmírňování chudoby spolupracuje  a podporuje řadu sociálních služeb, které poskytují nejen základní a odborné poradenství, ale také nouzové ubytování. Osvědčil se systém vícestupňového sociálního bydlení (noclehárna, azylové domy, městská ubytovna, sociální byty),  který spolu s pravidly pro bydlení zajišťuje možnost bydlení i v krizových situacích. Postupně se snižuje počet velmi chudých domácností, protože je v regionu  v současnosti dostatek volných pracovních míst s uspokojivou mzdou.  Díky systémové práci odboru města (majetku a sociálního) s dlužníky se daří snižovat zadlužené nájemníky a umožnit jim setrvat ve stávajícím bydlení ( snížil se počet podaných žalob na dlužné nájemné a počet exekučně vyklizených bytů). Stále lze usuzovat z poradenské činnosti na vysokou zadluženost domácností, na kterou město dlouhodobě reaguje různými preventivními programy. 

Hodnocení oponenta +1

Velmi podrobně a přehledně zpracovaný audit sociální oblasti.

Město realizuje řadu aktivit, monitoruje sociální jevy a problematiku ve městě, má diferencovaný přístup k různým skupinám a klade důraz na sociální inkluzi a prevenci.

Zpracování auditu i samotnou situaci a zejména koncepční práci a spolupráci se zainteresovanými subjekty lze hodnotit jednoznačně velmi pozitivně.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
9.1.1 Vytváří obec ve svém rozpočtu dostatečné finanční rezervy pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí ap.?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.1. A  Připravenost obce pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí

V případě mimořádných událostí (požár, povodně apod.) lze žádat Radu města o výjimečnou pomoc, nejedná se však o všeobecně známou informaci, město v těchto obvykle případech jedná operativně a ke každému případu přistupuje individuálně.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ani pracoviště krizového řízení nemají vyčleněnou částku pro tyto případy.

V posledních dvou letech žádný občan nežádal město o výjimečnou pomoc v případě mimořádných událostí.

Ve městě funguje řada sociálních služeb, které pomáhají klientům v krizové situaci (dva azylové domy, noclehárna, městská ubytovna), a to v oblasti bydlení i sociálního šatníku či potravinového servisu (nízkoprahové denní centrum). V případě potřeby řešení mimořádných neštěstí (např. požár domu), je schopna poskytnout mimořádnou finanční pomoc taktéž Charita Kopřivnice, která pro tyto účely využívá prostředků z Tříkrálové sbírky a jejich poskytnutí je konzultováno s pracovníky odboru sociálních věcí zdejšího úřadu.

Město má obecný přehled o osobách se sníženou soběstačností či zdravotním postižením, a to v souvislosti s agendou vedenou odborem sociálních věcí.

Pro osoby bez přístřeší je zpracován Zimní krizový plán (viz. 9.1.B) pro extrémní klimatické podmínky (viz příloha č. 1)

 • 9.1.A Připravenost obce pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí ?

Město má vyčleněné obecné rezervy v rozpočtu pro podporu občanů v případě nenadálého neštěstí, výše této rezervy se dlouhodbě němění. Na základě rozhodnutí předsedy bezpečnostní rady ORP a následně RM Kopřivnice by byla pomoc poskytnuta neprodleně. Prozatím v těchto případech byly všechny potřeby doposud uspokojeny.

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=mimoradne-udalosti-koprivnice

Sebehodnocení +1

Situace je stabilní a město je schopno na nenadále situace operativně reagovat.

Město podporuje řadu organizací, které pomáhají lidem v nouzi.

Hodnocení oponenta +1

Město má ve svém rozpočtu dostatečné finanční rezervy pro případ potřeby náhlé finanční pomoci obětem neštěstí.

9.1.2 Má obec v rámci jí spravovaného bytového fondu rezervy pro potřebu zajistit alespoň na přechodnou dobu bydlení rozvedeným partnerům, zejména s nezletilými dětmi, obětem domácího násilí, přírodních nebo průmyslových katastrof apod.? V případě, že ne, zajišťuje tuto činnost v obci jiný subjekt (zapsaný spolek (dříve občanské sdružení), NNO, církev apod.)?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.1.B Schopnost zajistit bydlení potřebným občanům

Město disponuje vícestupňovým modelem bydlením, které je zajišťováno jak v městských zařízeních, tak v zařízeních jiných organizací a je tvořeno noclehárnou, azylovými domy (včetně tzv. tréninkového bytu), městskou ubytovnou a posledním stupněm je  sociální bydlení.

Noclehárna a azylový dům pro muže i ženy (provozovatel Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.); v noclehárně je k dispozici 15 lůžek (v roce 2012 navýšeno z 12). Pro osoby bez přístřeší je zpracován Zimní krizový plán (Příloha č. 1), který řeší možnost jejich ubytování (přenocování) v období extrémních klimatických podmínek. a počet lůžek je dle potřeby navýšen nad běžnou kapacitu, v azylovém domě je 25 lůžek, je zde možné ubytovat  i klienty se zdravotním omezením (1 jednotka je bezbariérová). Pro případ potřeby je krizový koordinátor  připraven poskytnout materiá (zejména karimatky  a spacáky). Město je schopno pružně reagovat na případné krizové  situace.

Domov Salus, o. p. s . provozuje – azylový dům pro matky a děti v nouzi; kapacita - 18 míst pro matky s dětmi; podrobně viz http://domov-salus.cz/ Město podporuje zařízení každoroční provozní dotací.

 

Ubytovna Pod Červeným kamenem (provozovatel Město Kopřivnice)

– 1. NP slouží jako turistické patro (ubytovna) pro širokou veřejnost, má samostatný vchod a řídí se turistickým ceníkem, kdy max. kapacita je 35 lůžek,

- 2. , 3. a 4. NP – ubytovna v režimu vícestupňového bydlení - 2 garsonky + 24 dvoupokojových jednotek (se soc. zařízením) + kuchyň společná pro každé patro.

- ubytovnu zřídilo město s cílem umožnit lidem s trvalým pobytem v Kopřivnici a místních částech v přechodné sociální krizi získat zpět bydlení, které z různých důvodů ztratili a umožnit jim začlenit se zpět do běžné společnosti. Zájemci  musí splnit předem daná kritéria (např. aktivně řešit svoje dluhy, aktivně spolupracovat s určitou sociální službou, se sociálními pracovníky odboru soc. věcí, být motivován k návratu do běžného života).  Ubytovna se řídí svými vlastními pravidly a ubytovacím řádem.

 

Město má ve vlastnictví celkem 790 standardních nájemních bytů a 120 bytů zvláštního určení. Problematika bydlení v městských bytech je ošetřena „Pravidly pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Kopřivnice“ (viz Příloha č.3 – dostupná na: http://www.koprivnice.cz/urad/predpisy/pravidla/pravidla_byty_2014.pdf), kde jsou nastaveny jasné podmínky pro přidělování bytů. V rámci těchto pravidel, vedle běžných bytů, je řešeno přidělování sociálního bydlení a bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postižením v bytech zvláštního určení. Do sociálního bydlení jsou zařazovány byty o velikosti 0+1,0+2 a 1+1, které se vrátí městu jako nezadlužené. Do seznamu žadatelů jsou zájemci zařazováni na základě stanovených ukazatelů bodového hodnocení sociálního odboru, který hodnotí zejména stávající bytovou situaci, zdravotní stav, finanční a sociální situaci.

 

Na území města jsou soukromé ubytovny – jedná se o cca 3 objekty.

 • 9.1.B Schopnost zajistit bydlení potřebným občanům ?

Bytová problematika na stránkách města:

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=byty-mesta-koprivnice

 

Využití kapacity noclehárny  SSSmK, p.o.:

rok

obložnost

2012

55,9%

2013

38,6%

2014

32,4%

2015

31,2%

2016

31,6%

 

Snížení  využití kapacity noclehárny je způsobeno navýšením kapacity noclehárny v roce 2012. V červnu 2010 byla otevřena městská ubytovna a postupně se zintenzivňuje sociální práce s osobami bez přístřeší jak na OSV, tak v NDC.. (viz příloha č. 2 Historie vývoje péče o osoby  sociálně vyloučené)

 

Využití kapacity azylového domu SSSmK, p.o.:

rok

obložnost

2012

77,5%

2013

87   %

2014

83,2%

2015

84,3%

2016

82,4%

Využití kapacity azylového domu pro matky s dětmi Salus, o.p.s a výše podpory města.:

rok

obložnost

výše poskytnuté dotace z rozpočtu města*

2012

94,44 %

350.000,- Kč

2013

94,44 %

300.000,- Kč

2014

77,77 %

300.000,- Kč

2015

77,88 %

300.000,- Kč

2016

80,41 %

300.000,- Kč

*V roce 2012 byla dotace poskytnuta na všechny služby, od roku 2013 je dotace poskytována na každou službu, kterou organizace poskytuje zvlášť.

 

Poměr nabídky a poptávky v % - Ubytovna Pod Červeným kamenem:

rok

nabídka

poptávka

v %

2010

49

80

63

2011

30

37

23

2012

33

16

-52

2013

30

22

-26

2014

17

24

41

2015

16

7

-56

V prvních letech po otevření ubytovny poptávka převyšovala nabídku, nyní se daří žadatele uspokojovat.

Procento vrácených bytů nabídnutých do sociálního pořadníku:

rok

byty v soc. pořadníků (% z vrácených)

2012

21%

2013

27%

2014

33% (přiděleno 23 bytů)

2015

33% (přiděleno 15 bytů)

2016

37% (přiděleno 15 bytů)

Počet přidělených sociálních bytů má vzrůstající tendenci.

Sebehodnocení +1

Zřízení ubytovny,  zavedení pravidel  pro sociální byty a jejich aktualizace (nová jsou účinná od 07/2014)

Poptávka v soc. bytech sice převyšuje nabídku, ale žadatelé o sociální bydlení jsou ve většině případů určeni nájemci bytu nejpozději do 6 měsíců od podání přihlášky. V krizové situaci (žádost na výjimku) je město schopno žadatele zajistit ihned.

Spolupracující osoby, ubytované na ubytovně mohou získat  obecní byt ze sociálního pořadníku.

Hodnocení oponenta +1

Velmi přehledné informace a ucelený systém pomoci lidem v krizové situaci nebo ohroženým ztrátou bydlení a bezdomovectvím. 

Služby a opatření umožňující řešit potřeby bydlení pro různé cílové skupiny.

Město má systém a kapacity pro zajištění krizového bydlení a souvisejících služeb.

9.1.3 Došlo k vývoji/změně v počtu sociálně potřebných domácností v obci?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.1.C Počet sociálně potřebných domácností v obci

Počet sociálně potřebných domácností  v Kopřivnici se od roku 2008 postupně zvyšoval. Z celkového počtu klientů, kteří pobírali v roce 2011 dávky pomoci v hmotné nouzi tvořilo  51% osoby, které byli na dávkách nepřetržitě od roku 1991.

 V roce 2011 bylo oproti roku 2008 na dávkách vyplaceno o 123% více finančních prostředků a došlo k navýšení počtu vyplácených dávek o 89%. V průběhu roku 2011 došlo k dalšímu mírnému zvýšení počtu rodin s dětmi, jejichž příjmy byly závislé na dávkách pomoci v hmotné nouzi a zároveň se zvyšoval i celkový počet osob, které jsou příjmově odkázány na tyto dávky.

Statistické údaje o sociálně potřebných domácnostech v obci od roku 2012 by bylo možné vyjádřit prostřednictvím poskytovaných dávek v hmotné nouzi, zejména podle  množství příjemců dávek příspěvek na živobytí a příspěvek na bydlení. Údaje o počtu příjemců těchto dávek však nejsou od roku 2012 k dispozici, neboť jejich administrátorem je Úřad práce. Krajská pobočka Úřadu práce, Kontaktní pracoviště v Kopřivnice disponuje pouze kvalifikovaným odhadem, kdy za ORP Kopřivnice mezi roky 2013 a 2014 došlo k mírnému snížení počtu příjemců dávky příspěvek na živobytí a ve stejných letech došlo ke zvýšení příjemců dávky příspěvek na bydlení. V letech 2015 a 2016 pak došlo k více než 30 % poklesu počtu vyplacených dávek příspěvek na živobytí a také příspěvků na bydlení.  Z těchto údajů lze konstatovat, že dochází, zejména v posledních letech, ke zlepšení situace.

V rámci přípravy nového komunitního plánu rozvoje sociálních služeb byl do pracovní skupiny osob v tíživé životní situaci a pracovní skupiny osob se zdravotním postižením, znevýhodněním a jiným omezení.  přizván také Úřad práce. Zástupce ÚP se tak aktivně účastní jednání a přenášejí potřebné informace. S Úřadem práce byla započata spolupráce na další možné hlubší spolupráci, a to nejen mezi městem a Úřadem práce, ale také ve vztahu k sociálním službám, tzv. setkání s facilitátorem.

 

 • 9.1.C Počet sociálně potřebných domácností v obci ?

Procento vrácených bytů nabídnutých do sociálního pořadníku:

rok

byty v soc. pořadníků (% z vrácených)

2012

21%

2013

27%

2014

33% (přiděleno 23 bytů)

2015

33% (přiděleno 15 bytů)

2016

37% (přiděleno 15 bytů)

Počet přidělených sociálních bytů má vzrůstající tendenci.

 

 

Ze statistiky OSV  (příloha č. 4)

 

 

Počet vyplacených dávek (kvalifikovaný odkad za ORP Kopřivnice):

rok

počet příjemců

Příspěvek na živobytí

Příspěvek na bydlení

2013

7.740

11.016

2014

7.216

12.026

2015

4.971

  8.192

2016

4.390

7.807

Sebehodnocení +1

Postupně se snižuje počet  soc. potřebných domácností. V regionu je  v současnosti nízká nezaměstnanost, postupně se zvyšují také mzdy.

Hodnocení oponenta +1

Město monitoruje vývoj sociální situace o osob ohrožených chudobou a je schopno zajistit údaje o počtu osob v hmotné nouzi ve svém územním obvodu.

Vývoj počtu dávek je ovlivňován legislativními a metodickými změnami, nárůstem kontrol oprávněnosti jejich využívání apod.

9.1.4 Disponuje obec byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.1.D Byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením.

Měst disponuje 790 standardními byty (r. 2015 802 bytů). Počet bytů využívaných pro sociální bydlení (v r. 2014 25 bytů, v r. 2015 27 bytů a v r. 2016 15 bytů) se odvíjí od počtu nezadlužených vrácených bytů městu v daném roce  – viz kapitola 9.1.2. Obecně lze konstatovat, že žadatele o sociální bydlení (k 27.7.2017 – 15 žadatelů ) a žadatele o standardní bydlení (k 27.7.2017 – 26 žadatelů) se daří průběžně uspokojovat. V případně nutnosti řešit nenadálou situaci klientů rada města schvaluje přidělení bytu na základě výjimky – mimo pořadník města, a to ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví.  

Počet bytů zvláštního určení pro osoby se zdravotním postižením a seniory činí 122. Tento počet se dlouhodobě nemění a jeví se jako dostatečný. Město průběžně vyhodnocuje, zda je třeba navýšit počet těchto bytů. Při hodnocení vychází z počtu žadatelů o tyto byty. Dlouhodobě evidujeme pokles zájmu o toto bydlení, neboť občané-senioři preferují zůstat ve stávajícím bydlení, proto město neplánuje rozšířit počet bytů vhodných pro seniory.

Město nemá byty pro neplatiče, ale provozuje městskou ubytovnu (viz bod 9.1.2.), kde mohou bydlet osoby, které (především z důvodu velkých dluhů na nájmu a službách) byly vystěhovány z obecního bytu. Zde musí dodržovat pravidla, týkající se chování, placení ubytovného. Smlouva se uzavírá vždy na jeden měsíc a je prodlužována. S neplatiči, kteří bydlí na ubytovně nebo v městských bytech  zároveň pracují  pracovnice oddělení bytové správy a sociální pracovnice města  a  také soc. služeb (AD, NZDM, NDC). 

Příloha: p02-05.zip
 • 9.1.D Byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením ?

Bytová problematika na stránkách města:

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=byty-mesta-koprivnice

Díky řadě opatření v průběhu posledních let v oblasti péče o osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením (viz příloha č. 2)  a díky spolupráci OMM a OSV a  intenzivní práci s dlužníky došlo ke snížení dluhů vůči městu (viz Příloha č.5 - Ročenka 2015, graf str. 111, přístupná na: http://www.koprivnice.cz/mesto/rocenka/rocenka2015.pdf  a v současnosti město přistupuje k vyklizení bytu z důvodu neplacení jen ojediněle.

Sebehodnocení +2

Velmi pozitivní vývoj, tj. došlo k významnému zlepšení.

Díky systémové práci OMM s nájemci (dlužníky) společně s OSV se daří podchytit dlužníky od počátku a v mnoha případech se je podaří nasměrovat zpět do řádných kolejí. Touto prací se snižuji dluhy na nájemném, poklesl počet podaných žalob na dlužné nájemné, rovněž se rapidně snížil počet exekučně vyklizených bytů. Zejména se městu osvědčil model vicestupňového bydlení, hlavně možnost využití ubytovny města.

Hodnocení oponenta +1

Město efektivně pracuje s dlužníky na nájemném, v důsledku čehož se snížil počet exekučně vyklizených bytů.

Město disponuje byty zvláštního určení pro osoby se zdravotním postižením a seniory.

9.1.5 Jak se vyvíjí trend v počtu předlužených osob (tj. osob, které mají mnoho půjček a nezvládají splácení) ? Existuje podpora obce nebo jiného subjektu v poradenství k problematice předluženosti?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.1.E  Míra předluženosti obyvatel

Z praxe sociálních pracovníků obce a Občanské poradny v Kopřivnici je zřejmé, že se zvyšuje počet klientů, kteří požadují poradenství v této oblasti (insolvenční poradenství, exekuce, vyjednání splátkových kalendářů apod.). Dluhová problematika se týká více než poloviny klientů, s nimiž pracují sociální pracovníci vykonávající soc. práci na obci. Statistika dluhového poradenství se nevede, obvykle jsou dluhy jedním z několika problémů, se kterými se klienti potýkají.

Dle statistik Občanské poradny se počet dotazů na dluhovou problematiku (předluženost) neustále zvyšuje, z čehož lze odvodit, že i počet lidí, kteří mají problémy s dluhy roste. http://www.czp-msk.cz/obcanska_poradna.php

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví poskytuje odborné sociálně poradenství, které zahrnuje i dluhovou problematiku (sociální pracovníci se průběžně vzdělávají v této problematice), která  je jednou z nejčastěji řešených oblastí, se kterou klienti potřebují pomoci. Jedná se o klienty, kteří se dostali do těžké životní situace, často z důvodu ztráty zaměstnání a následných vysokých dluhů, které již nebyli schopni sami řešit. Někteří klienti mají navíc špatné vyjadřovací schopnosti, proto je potřeba je podpořit  a pomoci jim při vyjednávání s věřiteli (např. splátkové kalendáře).

Dále obec podporuje formou dotací Občanskou poradnu, která má kontaktní místo v Kopřivnici, zřizovatelem je Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s., Bieblova 3, Ostrava. Občanská poradna poskytuje poradenství v oblasti sociálních dávek, pracovněprávních vztahů a nezaměstnanosti, bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, majetkoprávních vztahů a také v oblasti dluhové problematiky (řešeno nejčastěji), kde pomáhá při vyjednávání s věřiteli a exekutory a pomáhá při sepisování návrhu na insolvenci.

Projekt města „Bludný kruh financí“ podpoření dotací v rámci prevence kriminality MVČR zaměřený na prevenci zadlužovaní domácností. Hlavním předmětem projektu bylo vzdělávaní v oblasti zadlužovaní domácností s cílem předcházení nepříznivé sociální situaci spojené se zadlužením. Proběhlo 5 přednášek pro různé cílové skupiny (66 osob) -  1.11.2012 – seminář pro osoby ve věku od 16 do 26 let v Klubu Kamarád, 2.10.2012 – seminář pro seniory v klubu seniorů, 25.9.2012 pro rodiny na MU, 5.10.2012 – seminář pro sociální pracovníky úřadu a organizaci v Kopřivnici na MU, 20.11.2012 – seminář pro rodiny a veřejnost v Městské knihovně Kopřivnice. Byla vydána „Informační brožura základů finanční gramotnosti(naklad 1 650 ks). Proběhla osvěta veřejnosti prostřednictvím Kopřivnických novin – 25.10.-19.11.2012 vycházela série osvětových článků s tematikou základů finanční gramotnosti. Byly natočeny dva reklamní spoty, které se vysílaly v KT.

http://prevence.koprivnice.org/aktuality

V roce 2013 a 2014 proběhly besedy spojené s promítáním filmu Šmejdi za účasti autorky filmu, zástupců PĆR, ČOI a živnostenského úřadu.

Finanční poradenství pro své zaměstnance nabízí také firma Brose (i pro agenturní pracovníky) od roku 2013, kdy představili službu Občanské poradny formou dvoudenního informačního stánku přímo v areálu firmy. V roce 2014 organizovali seminář „Bludný kruh financí“, který byl pro malou účast zrušen. Proto se firma Brose rozhodla jít dále pouze cestou individuálních konzultací. V letech 2013 – 2014 této příležitosti využilo 16 zaměstnanců. Finanční poradenství je organizováno ve spolupráci s Občanskou poradnou (Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.). Firma zprostředkovává kontakt, případně předává informace o této službě.

V roce 2015 proběhl projekt  „Jak se nestát obětí“ (předváděcích akcí)“ . Šlo o netradiční vzdělávací preventivní program pro seniory, jehož cílem bylo informování seniorů v tématech souvisejících s předváděcími či podobnými akcemi, na kterých se mohou stát obětmi protiprávního nebo nemravního jednání ze strany organizátorů či prodejců. Aktivita byla realizována formou tzv. Divadla Fórum. Představení se tematicky zaměřila na psychologické i socioekonomické hrozby předváděcích akcí.  Odborně byl projekt garantován PhDr. Romanou Mazalovou (autorka Šmejdů). Představení s diskusí s psycholožkou proběhla 22.9. 2015 (premiéra) v Kopřivnici  (45 seniorů) a  19.11.2015 představení v kulturním domě v Mniší s dopravou seniorů z Lubiny (62 seniorů).

Příloha: p06-07-08.zip
 • 9.1.E Míra předluženosti obyvatel ?

Statistika OP 2014 (viz příloha č..6) 

V roce 2009 byla řešena dluhová problematika v 95 případech, v roce 2013 v 860 případech (viz příloha č..7 Program prevence kriminality 2014 -2015 – str. 15-16, přístupný na: http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/3_Plan_prevence_2014_2015.pdf)

 

Realizované aktivity:

 

2012

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=radnice-pripravila-pro-seniory-seminar-bludny-kruh-financi&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=14739

 

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=bludny-kruh-financi:-co-se-deje-pri-nesplaceni-zavazku-dluznikem&clanek=15069

 

2013

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=jedinou-ucinnou-obranou-proti-%E2%80%9Esmejdum%E2%80%9C-je-pry-ignorovat-je&clanek=16003

 

Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o odborné poradenství byla v r. 2013 rozšířena provozní doba poradny o jeden den v týdnu.

 

2014

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=beseda-poradi-jak-se-branit-smejdum&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1092

 

2015 https://www.youtube.com/watch?v=JqXHESig_OE&feature=em-upload_owner

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=seniori-se-na-akci-ucili-jak-odolavat-natlaku-%E2%80%99smejdu%E2%80%99&clanek=19858

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=v-mnisi-se-budou-ucit-seniori-branit-smejdum&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=20095

Vývoj poskytování dotací na činnost občanské poradny z rozpočtu města:

rok

výše poskytnuté dotace

2011

180.000,- Kč

2012

180.000,- Kč

2013

240.000,- Kč

2014

240.000,- Kč

2015

223.000,- Kč

2016

250.000,- Kč

Sebehodnocení 0

Stagnující situace. Po letech, kdy stoupala zadluženost, se situace pomalu stabilizuje.  

Zadlužování  domácností je stále vysoké a obec na tento negativní trend reaguje  navýšením pomoci lidem, kteří jsou předluženi (dotace poradně, poskytnutí ubytování pro neplatiče, preventivní programy, sociální práce.  Nelze opomenout další faktory, které tento trend významně ovlivňují. Jedná se  o nízké příjmy domácností a, ale také o vysokou rozvodovost  manželství, která

značně

destabilizuje institut rodiny. Rozvodovost v Kopřivnici se pohybuje dlouhodobě mírně nad průměrem Moravskoslezského kraje. Okolní obce jsou na tom podobně (viz Příloha č. 8 – tab. Rozvodovost)

Hodnocení oponenta +1

Město adekvátně a komplexně reaguje na rostoucí potřeby v oblasti dluhového poradenství, zadlužeností a exekucí, které rostou v souladu s celorepublikovým trendem. Obec na situaci reaguje v rámci svých kompetencí a možností. Trend je pouze z úrovně města obtížné až nemožné změnit be řešení a legislativních změn na celostátní úrovni.

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Sebehodnocení +1

Ve městě je pestrá nabídka aktivit jak neziskového sektoru, tak soukromých subjektů.  Daří se integrovat v základních školách žáky se specifickými vzdělávacími potřebami za pomoci asistentů pedagoga a různých stavebních úprav. Za posledních 10 let byla provedena řada  úprav ve prospěch osob s omezenou schopností pohybu i orientace. Při všech úpravách i nových stavbách je na bezbariérovost brán zvláštní zřetel. Město finančně podporuje řadu organizací v sociální oblasti, které poskytují pomoc a podporu zranitelným skupinám osob (osoby se zdravotním postižením, senioři, osoby v tíživé životní situaci). Poskytuje občanům informace v této oblasti. Přispívá na činnosti různých NNO v oblasti sportu a kultury, reaguje na požadavky veřejnosti při poptávce po místech ve školních družinách a mateřských školách.

Hodnocení oponenta +1

Město podporuje rovné příležitosti a přístup osob se zdravotním postižením a sociálním nebo jiným znevýhodněním k veřejným službám, podpotuje rovný přístup ke vzdělávání a podporuje sociální inkluzi a integraci znevýhodněných osob.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
9.2.1 Podporuje obec vznik a fungování mateřských center, která umožňují matkám snazší návrat do zaměstnání nebo zvyšování jejich kvalifikace v období čerpání rodičovské dovolené?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.2.A Podpora rodičů na rodičovské dovolené při návratu do zaměstnání

Ve městě působí následující organizace:

Mateřské centrum Klokan bylo založeno 1. prosince 1997 pod záštitou Domu dětí a mládeže Kopřivnice. Hlavním cílem MC Klokan je být finančně přístupný maminkám na mateřské dovolené. Nabízí volné setkávání rodičů a dětí na mateřské dovolené v prostředí přizpůsobeném dětským potřebám. Rodiče mohou děti zapojit do organizované činnosti tělovýchovné, výtvarné, hudební. Mohou se zapsat do pravidelné činnosti, kterou připravuje hudební škola Yamaha nebo využít kvalifikované přípravy na vstup do mateřské školy („Chvilka bez maminky“). Klokan nabízí i program pro rodiče formou besed, výtvarných kurzů apod. Nechybí pobytové akce pro celé rodiny. Vítáni jsou zde i rodiče se speciálními potřebami, budoucí maminky, tatínkové i prarodiče. Setkávají se zde lidé nejen různého věku, ale i rozdílného vzdělání a sociálního postavení. Společným zájmem všech je co nejkvalitnější působení na děti již od nejútlejšího věku. Centrum nabízí pravidelnou týdenní organizovanou činnost s programem. Také se zde uskutečňuje mnoho zajímavých akcí, které jsou již nyní tradicí. V týdenním programu Klokana je Klokánkova školička a Klokánek pro děti s rodiči Město poskytuje příspěvek příspěvkové organizaci města Dům dětí a mládeže Kopřivnice na činnost Mateřského centra Klokan. Pravidelné programy - od pondělí do pátku v době cca od 8:30 do 12:00. V nabídce je bohatý program jednorázových akcí, seminářů a kroužků, informace jsou zveřejňovány pravidelně na měsíčním programu DDM, na webových stránkách DDM a na facebooku.

http://www.ddmkoprivnice.cz/mc-klokan/

www.facebook.com/MaterskeCentrumKlokan

e-mail: materskecentrumklokan@seznam.cz

DDM také provozuje hlídací centrum Žirafka v budově Městského úřadu v Kopřivnici, které je v provozu 2x za týden, a to v pondělí a ve středu. Jedná se o dětský koutek se stálou hlídací službou, tzv. soukromou  miniškolku, kam mohou rodiče na potřebnou dobu umístit své děti, když si chtějí vyřídit své záležitosti na městském úřadě nebo ve městě. Děti zde mají k dispozici hračky, stavebnice či pohádky na dvd. Činnost zabezpečuje externí pracovník s pedagogickým vzděláním.

Miniškolička  - pod vedením Vodní sporty RELAX s.r.o. , samostatný program pro děti bez rodičů od 2 do 4 let, www.relaxkoprivnice.cz. Město tuto organizaci nepodporuje finančně.

Baby Club Relaxáček, který provozuje Vodní sporty RELAX s. r. o., poskytuje tělovýchovné a sportovní služby v oblasti plaveckých sportů, poradenskou činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti dětí, pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce.

http://www.medicalcarecentre.cz/page/baby-club-relaxacek

Heidi, rodinné centrum - je místo, jehož hlavní činností je poskytování komplexních služeb pro děti, dospívající, těhotné ženy, rodiče a prarodiče pro využití do jejich života. Podporujeme kontaktní rodičovství, respektující přístup a výchovu. Své služby zaměřují na rozvoj schopností, dovedností a znalostí, aby měl každý možnost plnohodnotně trávit svůj čas. Organizace vznikla v roce 2016 a poskytuje komplexní služby v oblasti rodiny a všeho, co s ní souvisí, nabízí pravidelné i jednorázové kurzy, miniškoličku, semináře, přednášky, workshopy a veřejnou hernu. Zapojuje se do aktivit města (týden pro rodinu, férová snídaně apod., zatím bez finanční podpory města.

http://www.heidirodinnecentrum.cz/onas/

Město nezaregistrovalo změnu poptávky po službách pro předškolní, respektive školní děti a jejich rodiče. Přesto lze konstatovat, že na poptávku rodičů reagovala v r. 2016 soukromá osoba vznikem Rodinného centra Heidi  (http://www.heidirodinnecentrum.cz/).

Městský úřad Kopřivnici má zavedenou pružnou pracovní dobu. Ve výjimečných případech, pokud to nebrání provozním možnostem úřadu, je schopen přizpůsobit pracovní dobu, případně i pracovní podmínky (např. práce z domu) zaměstnanci. Co se týká organizací města, tedy příspěvkových organizací města (základní a mateřské školy, středisko soc. služeb a pod.), jedná se o individuální rozhodnutí statutárních zástupců jednotlivých organizací, přičemž jejich  prioritou je zabezpečit chod jejich organizace.

 

Město Kopřivnice má zájem, aby mohly zejména matky na mateřské dovolené nastoupit do zaměstnání, proto jako jedno z mála měst  již v minulých letech reagovalo na zvýšenou poptávku po umístění dětí do MŠ a navýšilo kapacity MŠ. V současné době neevidujeme neuspokojené žadatele o umístění do MŠ, naopak jsou již nyní přijímány i děti mladší (cca 2,5 roku).

Mezi další aktivity města ke sladění rodiného a pracovního života patřily přednášky realizované Domem dětí a mládeže prostřednictvím mateřského centra Klokan v r. 2017 s podtitulem „Spokojené dítě = spokojená maminka = výkonný  a spokojený zaměstnanec“. Konkrétně:

20.2. 2017   -Jak připravit dítě do 1.třídy

10.4. 2017 -Ve školce je každý jiný aneb společně vzdělávání v MŠ

13.6.2017 -Školka je tu pro všechny aneb vzdělávání dětí od dvou let

Cílené programy či spolupráce se zaměstnavateli, které by vedly k podpoře flexibilních forem práce pro rodiče, ze strany města není rozvíjena. Přestože se pravidelně několikrát ročně schází na půdě úřadu Rada pro rozvoj lidských zdrojů, kde jsou zastoupeni největší zaměstnavatelé na území města, není ze strany zaměstnavatelů poptávka po takovéto spolupráci. Tato skutečnosti zřejmě vychází i z dlouhodobé míry nezaměstnanosti, která se neustále snižuje (v lednu 2016 5,1%, v červnu 2017 3,96 %). Potřeba takovýchto cílených programů nebyla zaznamenána ani ze strany rodičů s dětmi. Přesto je město ve spolupráci se zaměstnavateli a mateřskými centry ve městě v případě potřeby na tuto poptávku připraveno reagovat.

 

 • 9.2.A Podpora rodičů na rodičovské dovolené při návratu do zaměstnání ?

Přesto, že sledujeme klesající trend v počtu  zapojených dětí a rodičů, zvyšuje se nabídka aktivit, které  MC Klokan nabízí. Snižující se počet návštěvníků připisujeme demografickému vývoji v počtu obyvatel (viz příloha č. 5 – Ročenka 2015, str. 23). Pokles návštěvnosti v MC částečně ovlivnila také činnost v Medical Centru,  které nabízí obdobnou činnost jako MC.

 

Výše podpory MC Klokan z rozpočtu města a přehled počtu účastníků:

rok

výše finanční podpory města

počet účastníků

2012

110.000,- Kč

1.989

2013

110.000,- Kč

1.584

2014

110.000,- Kč

1.578

2015

109.000,- Kč

1 934

2016

111.000,- Kč

1 548

 

Výše podpory Žirafky z rozpočtu měst:a

rok

výše finanční podpory města

2012

147.000,- Kč

2013

147.000,- Kč

2014

149.000,- Kč

2015

145.000,- Kč

2016

148.000,- Kč

Počet  dětí v Žirafce:

šk. rok

počet účastníků

2011/12

370

2012/13

358

2013/14

361

2014/15

340

2015/16

232

Poměr nabídky (okamžitá kapacita cca 5 míst) a poptávky ze strany  klientů je v rovnováze. Často využívají rodiče služby Žirafky opakovaně, jelikož se dětem v zařízení líbí. Rodiče si tudíž tuto službu velice pochvalují, jelikož si mohou vyřídit různé úřední záležitosti na MěÚ Kopřivnice bez stresu a v pohodě. Větší pokles ve školním roce 2015/2016 lze přisuzovat tomu, že díky kapacitě v MŠ se daří umisťovat stále mladší děti (od 2,5 let)

Sebehodnocení +1

Pozitivní vývoj, tj. došlo ke zlepšení situace , zvyšuje se nabídka aktivit jak neziskového sektoru, tak soukromých subjektů. Přesto má město v této oblasti ještě rezervy. Za zvážení stojí podpora projektů zaměřených na pomoc rodičům s dětmi mladšího předškolního věku lépe sladit svůj rodinný život s návratem na trh práce, aniž by přitom museli mít obavy o zajištění péče o své děti (domácí hlídání, chůvy apod.)

Hodnocení oponenta +1

Město má dostatečné kapacity zvyšuje se nabídka aktivit jak neziskového sektoru, tak soukromých subjektů. Uvedené organizace a služby a podpora jejich rozvoje ze strany města jsou určitě důležitým prvkem pro budování prostředí nakloněné rodinám s dětmi. Většina jmenovaných aktivit nicméně necílí na podporu úspěšného přechodu z RD do zaměstnání, zvýšení kvalifikace uplatnitelné na trhu práce rodičů na RD, sladění pracovního a rodinného života (spíše jde o aktivity volnočasového/zájmového charakteru).

9.2.2 Monitoruje obec rovný přístup obyvatel ke vzdělávání minimálně ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.2.B Rovný přístup obyvatel ke vzdělávání

Město se snaží zajišťovat rovný přístup ke vzdělávání a pružně reagovat na poptávku.

V pěti základních školách v Kopřivnici působí asistenti, , jedná se o 0,6 – 5,1 úvazku na školu. Tito asistenti pomáhají pedagogovi ve třídách, či v družinách, v nichž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením. Asistenti pedagoga jsou přidělováni školám na základě žádosti ředitelů škol po předchozím doporučení školského poradenského zařízení a udělení souhlasu krajského úřadu. Počet asistentů nemůže ovlinit město, jakožto zřizovatel, ani rodič.

 

Ve všech úplných základních školách působí školní psycholog.

Na VOŠ, SOŠ a SOU v Kopřivnici (příspěvková organizace  kraje) působí také školní psycholožka.

V roce 2014, na základě poptávky, byla v ZŠ Milady Horákové  vyřešena na 1. stupni bezbariérovost, se zajištěním bezbariérovosti i pro 2. stupeň vzdělání se počítá v případě poptávky. http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=na-skolach-se-pres-prazdniny-nezahalelo&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1204

 

V Kopřivnici je provozována i Základní a mateřská škola Motýlek  – speciální škola pro děti s více vadami, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. V současné době je zde šest oddělení MŠ - speciální a logopedické; dále je zde 8 tříd ve speciální ZŠ. Celkem je v MŠ a ZŠ 103 dětí v denní péči. Dětem je poskytována komplexní spec. pedagogická, rehabilitační a logopedická péče. Je zabezpečena doprava školním automobilem stejně jako do základní školy speciální. Cílem základní školy speciální je rozvíjet psychické i fyzické schopnosti a předpoklady žáků cíleně ke kultivaci a rozvoji osobnosti žáka. Musí akceptovat zejména složku výchovnou. To znamená vést žáky k potřebě zapojit se do společnosti, ale tak, aby soužití s nimi nekladlo na jejich okolí neúměrné nároky. Předpokladem je vybavit žáky na tomto stupni triviem základních dovedností a vědomostí, naučit je základům čtení, psaní a počítání. Souběžně je poskytována komplexní (rehabilitační, logopedická, speciálně pedagogická a poradenská) péče těmto handicapovaným dětem a mládeži ve spádové oblasti. Rehabilitační třídy, které jsou součástí speciální školy, ovšem se specifickým vzdělávacím programem, umožňují žákům s těžkým mentálním či kombinovaným postižením, realizovat jejich rozvojový tělesný a duševní potenciál. Pro děti s diagnózou autismus jsou zřízeny autistické třídy.

 

ZŠ Floriána Bayera (příspěvková organizace kraje) - poskytuje
základní vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola aktivně spolupracuje s ostatními školami ve městě.

V rámci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Kamarád (organizační složka města), které navštěvují cca z 50% také romské děti, je nabízeno dětem a mládeži (která nemůže nebo nechce využívat běžně dostupné služby) doučování, které zajišťuje speciální pedagog dvakrát týdně. Děti jsou doučovány individuálně, nebo ve skupině max. 4 dětí. Max. denní kapacita je 16 dětí (od 1.1. 2017 bylo NZDM předáno novému provozovateli – Armádě spásy V ČR, a doučování probíhá výhradně individuálně v rámci sociální služby a je o ně zájem).

Romská komunita ve městě není výrazná, většinu příslušníků romské komunity v Kopřivnici tvoří „tradiční“ obyvatele Kopřivnice, kteří se na život ve městě adaptovali. Většina romským rodin žijících ve městě využívá dostupných služeb. Město disponuje dostatečným množstvím míst v mateřských školách, které mohou využít a využívají i rodiče romských dětí. Ve městě působí Základní škola Floriána Bayera pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kde dochází, oproti jiným školám, větší množství romských dětí. Činnost školy je v rámci města, veřejnosti i rodičů hodnocena velmi pozitivně. Škola každoročně otvírá i tzv. přípravnou třídu pro děti s odloženou školní docházkou, kterou využívají nejčastěji právě rodiče romských dětí. 

Ve městě nežije výrazná skupina cizinců s dětmi, stávající cizinci s dětmi, jedná se zejména o občany vietnamské národnosti, jsou standardně začleňováni do vzdělávacích zařízení ve městě a tyto děti dosahují jedny z nejlepších výsledků ve vzdělávání.

Město dále zvažuje od r. 2018 podpořit rozšíření sociální služby - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS), která mimo jiné také pomáhá rodinám s dětmi např. s nácvikem zajištění pravidelného docházení dětí do ZŠ a MŠ. SAS v současné době poskytuje organizace Salus o.p.s. v kapacitě 0,4 úvazku. Plánovaným rozšíření sociální služby SAS by došlo k navýšení kapacity na 1,8 úvazku.

Trendů růstu předlužených domácností se dosud neprojevil v zapojení se do procesu vzdělávání. Indtividuálně jsou však řešeny případy nízkopříjmových rodin s dětmi, a to ve spolupráci s Úřadem práce.

 

 • 9.2.B Rovný přístup obyvatel ke vzdělávání ?

V základních školách narůstá počet integrovaných žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

 

Přehled počtu dětí  se specifickými vzdělávacími potřebami v ZŚ:

 

školní rok

počet  dětí

2011/12

144

2012/13

155

2013/14

167

2014/15

182

2015/16

187

(viz příloha č. 9 Počet žáků se spec. vzdělávacími potřebami)

 

Počet doučovaných dětí v Klubu Kamarád:

školní rok

počet  dětí

2012/13

17

2013/14

10

2014/15

14

2015/16

14

 

V ZŠ a MŠ Motýlek postupně narůstá zájem o umístění dětí s poruchami autistického spektra. Kapacita  ZŠ je zatím na hraně, ale škola  chce navýšit počet míst pro tyto děti. Proto požádala o rozšíření kapacity. Také je v této škole v současné době nedostatečná kapacita ŠD chybí cca 10 míst). I zde škola žádá o navýšení kapacity o dvě třídy, ze stávajících 30 míst na 50.  Co se týče MŠ v tomto zařízení, je  z kapacitních důvodů odmítnuto ročně do 5 dětí. Tyto požadavky se škole daří do cca 1/2 roku vyřídit a děti jsou do MŠ zařazeny. Děti do mateřské školy jsou přijímány na doporučení: - dětských lékařů - klinických logopedů a klinických psychologů - pedopsychiatrů - SPC Nový Jičín, SPC Ostrava-Zábřeh.

Sebehodnocení +1

Pozitivní vývoj, tj. došlo ke zlepšení situace. Společné vzdělávání směřuje k podpoře všech žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jeho cílem je podpořit všechny žáky, a to jak na základní škole, tak na školách, které jsou označovány jako školy „speciální“. Vždy je sledován na prvním místě prospěch žáka.  V dnešní době se při vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vychází z myšlenky „vzdělávat postižené běžně, pokud je to možné a speciálně, pokud je to nutné“. Od segregovaného vzdělávání se směřuje ke stále vyšší integraci do škol běžných.

K ZŠ a MŠ Motýlek

Město Kopřivnice vydalo souhlasné stanovisko s navýšením kapacity ZŠ a MŠ Motýlek (podle školského zákona vydává obec stanovisko ke kapacitě škol a školských zařízení, i když není jejich zřizovatelem, ale nacházejí se na území dotčené obce.

Hodnocení oponenta +1

Město se snaží zajišťovat rovný přístup ke vzdělávání, podporuje zapojení romských dětí do běžného předškolního / školního vzdělávání- V základních školách narůstá počet integrovaných žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

9.2.3 Došlo ke zvýšení počtu bezbariérových budov – zejména budov úřadů, škol, obchodů a zařízení poskytujících služby a veřejných prostranství (chodníky v místech přechodů, bezbariérová úprava parků apod.) v obci? Pokud ne, jaký je postup v případě žádosti/stížnosti občana či sdružení na odstranění bariér ve veřejných budovách v obci?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.2.C Bezbariérová mobilita

Nové nebo rekonstruované komunikace pro pěší a přechody pro chodce resp. místa pro přecházení jsou prováděny tak, aby byly dodrženy všechny obecně závazné technické požadavky zabezpečující jejich bezbariérové užívání. Přechody pro chodce jsou nasvětlovány a u přechodů s velkou intenzitou chodců (resp. vozidel) je realizováno navíc nasvětlení LED diodami. 

Chodníky i přechody se staví (rekonstruují) jako samostatné akce nebo jako součást jiných (velkých) projektů, kterých město každoročně realizuje několik (např. RPS Sever, IPRM, Bezbariérové město atd.).

Prioritně jsou upravovány chodníky v havarijním stavu, další projekty jsou závislé na výši uvolněných prostředků v daném roce (důležitým měřítkem je také možnost dotace z externích zdrojů).

Město realizuje samostatné akce v závislosti na Akčním plánu, který se zpracovává vždy na dva roky a vychází ze Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2007 -2022.

Větší  zdravotnická zařízení ve městě jsou bezbariérová (např. Poliklinika), výjimku mohou tvořit některé ordinace individuálně umístěné v rodinných či bytových domech.

Město nemá zpracovanou celkovou analýzu bezbariérovosti města.

Město v rámci bezbariérovosti staveb standardně spolupracuje s organizací NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s.

Podíl bezbariérových budov a veřejných prostranství není sledován.

Město má zpracovanou Analýzu bezbariérovosti vybraných tras a objektů v Kopřivnici (2008) - projekt Bezbariérové město Kopřivnice:

·         jedná se o analýzu čtyř základních tras, které propojují 30 budov občanské vybavenosti ve městě (nejen ve vlastnictví města), jedná se jak o úřady, tak i sportoviště či kulturní zařízení,

·         k roku 2016 je z větší části hotová první trasa a část trasy druhé a třetí, která propojuje MÚ Kopřivnice, Radnici, Úřad práce, Poštu, Finanční úřad, dvě ZŠ, ZUŠ, Dům s pečovatelskou službou, Kulturní dům Kopřivnice, Technické muzeum Kopřivnice a několik dalších budov občasné vybavenosti a to i s napojením na bytové domy, součástí úprav byly stávající chodníky a rekonstrukce stávajících a zřízení nových přechodů pro chodce na těchto trasách.

Město zvažuje zpracování přehledu bezbariérových zařízení, institucí nebo veřejných prostranství. V současné době je podán do příslušné výzvy projekt, jehož výstupem by měla být Analýza bezbariérovosti (Zpracovatelé dokumentu navrhnou, na místě posoudí a vyhodnotí hlavní komunikační trasy pro pěší v rozsahu cca 14 km chodníků a bude posouzeno cca 40 objektů občanské vybavenosti, které se na těchto trasách nacházejí). Předpokládané dokonční tohoto dokumentu je plánováno do konce roku 2018 

 

V roce 2016 začala druhá etapa rekonstrukce ulice Štramberská, jejíž součástí je kompletní úprava hlavního dopravního prostoru v celé její délce. Bude vyměněn povrch komunikace, kde budou nahrazeny stávající žulové kostky asfaltobetonovým krytem. Z žulových kostek budou realizovány parkovací pruhy podél této ulice. Dojde k úpravě všech přechodů pro chodce a míst pro přecházení. Rekonstrukce se dočkají také chodníky a autobusové zastávky podél komunikace. Data budou zahrnuta až po kolaudaci této stavby, tedy v roce 2017.

Dále se bude v roce 2017 realizovat několik dalších investičních akcí zaměřených na úpravy ve prospěch bezbariérovosti a doplnění komunikací pro cyklisty a chodce.

Projekčně se připravují další akce, kde za zmínku stojí příprava kompletní rekonstrukce centrální části města.

Veřejná hromadná doprava ve městě je zajišťována přostřednictvím místní hromadné dopravy, kdy objednatelem této dopravy je Moravskoslezský kraj. Část této dopravy musí být zajištěna prostřednictvím bezbariérových autobusů. Ze strany občanů není zvýšená poptávka po zajištění většího množství bezbariérové dopravy. V rámci individálních dotazů občanů se zdravotním postižením je těmto nabízena fakultativní sociální služba Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s. - bezbariérová doprava (http://www.czp-msk.cz/bezbarierova_doprava.php). 

 • 9.2.C Bezbariérová mobilita ?

Vývoj počtu bezbariérových přechodů a míst k přecházení ve městě:

rok

počet přechodů**

počet míst pro přecházení***

2011

8

10

2012

13

0

2013

10

5

2014

5

9

2015

1

7

2016

0

7

**počet bezbariérových přechodů pro chodce (úprava stávajících resp. zřízení nových)

***počet bezbariérových míst pro přecházení (úprava stávajících resp. zřízení nových)

 

Vývoj  plochy bezbariérových chodníků, počtu autobusových zastávek a parkovacích míst:

rok

plocha chodníků*

počet autobus.zastávek**

počet park. míst***

2011

3 720 m2

 

4

5

2012

7 450 m2

9

5

2013

15 720 m2

0

2

2014

8 260 m2

2

  4 

2015

3 980 m2

1

4

2016

1 180 m2

0

4

 * plocha nových a rekonstruovaných chodníků bez obchodních domů (jiný investor) a  bodových oprav (bezbariérových)

**počet bezbariérových autobusových zastávek (úprava stávajících resp. zřízení nových)

*** počet upravených nebo zřízených parkovacích míst pro ZTP včetně bezb. úprav (pouze městská parkoviště - bez OD)

Zdroj informací: MÚ Kopřivnice ORM, OMM, Slumeko, s.r.o., Akční plán města a rozpočet města

Sebehodnocení +1

Pozitivní vývoj, tj. došlo ke zlepšení situace. V  této podoblasti pracuje město Kopřivnice velmi dobře. Za posledních 10 let byl učiněn velký krok ve vnímání potřeby úprav ve prospěch osob s omezenou schopností pohybu i orientace. Při všech úpravách i nových stavbách je na bezbariérovost brán zvláštní zřetel.

Hodnocení oponenta +1

Město podporuje odstraňování bariér v budovách úřadů, škol, obchodů a zařízení poskytujících služby a veřejných prostranství. Věnuje tématu významnou pozornost.

9.2.4 Zajišťuje obec nebo jiný subjekt podporu obyvatelům s důrazem na specifické skupiny (senioři, menšiny, sociálně znevýhodnění, lidé s nízkým stupněm vzdělání apod.) v obtížných životních situacích (např. linka pomoci, právní poradna apod.)? Pokud ano, jakým způsobem jsou o této podpoře obyvatelé informováni?
Porovnat
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

9.2.D Péče o zranitelné skupiny obyvatel

Město podporuje rozvoj sociálních služeb, které nabízejí služby pro různé skupiny obyvatel ve městě. Prostřednictvím komunitního plánování vznikl již  II. Střednědobý plán sociálních služeb města  Kopřivnici na období 2003-2016, , jehož platnost byla v roce 2016 prodloužena do konce roku 2017.   (viz příloha č..10, dostupný na: http://www.koprivnice.cz/socialni_oblast/planovani_soc_sluzeb/kom_plan_koprivnice_web.pdf). Cílem plánování sociálních služeb je vytvoření plánu dalšího rozvoje sociálních služeb ve městě. Hlavním přínosem komunitního plánování je zapojení všech účastníků systému sociálních služeb (tj. uživatele, poskytovatele a zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb. Strategická část dokumentu navrhuje řešení udržitelnosti a rozvoje současného stavu, tak aby byly zajištěny efektivní, kvalitní a dostupné sociální služby pro občany města. Proces komunitního plánování sociálních služeb je zcela otevřený všem zájemcům, vše je veřejné (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=planovani-socialnich-sluzeb-koprivnice).

Obec každoročně finančně podporuje  aktivity neziskových organizací formou dotačních programů v různých oblastech. Dotační programy pro rok 2014:

 • Program na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu
 • Program na podporu kultury a osvětové činnosti
 • Program na podporu aktivit v oblasti mezinárodních vztahů
 • Podpora sociálních služeb a služeb v sociální a zdravotní oblasti (od roku 2016 formou individuálních dotací)
 • Zdravé město Kopřivnice

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dotace-koprivnice

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – poskytuje sociální práci a sociálně právní poradenství. Pravidelně  každoročně organizuje Dny sociálních služeb, aby občany informovalo o možnostech péče ve městě. (http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=poskytovatele-socialnich-sluzeb-se-prezentovali-pred-kdk&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=20957).

Odbor v oblasti péče o nejstarší generaci každoročně spolupracuje na organizaci  4 společensko-kulturních akcí pro seniory v Kopřivnici a místních částech Mniší a Vlčovice, provádí návštěvy seniorů z Kopřivnice v domovech pro seniory v okrese Nový Jičín – každoročně je předáno celkem cca 40 dárkových balíčků k Vánocům s individuálních přáním každému z nich. Dále odbor zrealizuje cyklozájezdy pro seniory.V rámci odboru je zajišťován provoz 2 Klubů seniorů a částečná úhrada aktivit členů klubů v Kopřivnici a společného klubu Mniší – Vlčovice. Členové obou klubů vyvíjejí vlastní klubovou činnost – setkávání se při společenských hrách, procházkách v blízkém okolí, organizují poznávací či turistické zájezdy. Vedení obou klubů aktivně spolupracuje s odborem – provádí hodnocení aktivit, podávají náměty, připomínky, pracovníci odboru se účastní na některých jejich akcích apod. Od roku 2012 odbor organizuje celoroční aktivizační programu pro seniorskou veřejnost – „Aktivní senior“. Tento program obsahuje vzdělávací aktivity (Akademie třetího věku, trénování paměti, seniorcomp), jednorázové besedy, přednášky, výstavky, sportovní aktivity a společensko-kulturní akce.

 (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=seniori-se-budou-i-letos-setkavat-na-akcich&clanek=20395)

Město je zřizovatelem organizace, která poskytuje sociální služby, samo poskytuje prostřednictvím org. složky službu nízkoprahového denního centra (od 1.1.2017 tuto činnost předalo NNO Armáda spásy) a podporuje další organizace jak na území města, tak mimo něj, pokud poskytují služby občanům města a to prostřednictvím dotačního programu.

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p. o. – zřizováno městem Kopřivnice; zastřešuje poskytování sociálních služeb na území města Kopřivnice; provozuje pečovatelskou službu, domácí zdravotní péči, odlehčovací služby, rehabilitace, stravovnu, azylový dům s noclehárnou a denní stacionář pro dospělé občany se zdravotním a mentálním postižením http://www.sssmk.cz/

Charita Kopřivnice poskytuje na území města a v okolí sociální službu pečovatelská služba, a také domácí zdravotní péči.

Therápon 98, a.s. poskytuje pečovatelskou službu a sociální službu ve zdravotnickém zařízení - tzv. sociální lůžka. Kromě těchto sociální služeb provozuje také středisko následné lůžkové péče a domácí zdravotní péče.

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.p.s. poskytuje na území města od roku 2009 služby odborného sociálního poradenství -  Občanskou poradnu, která poskytuje široké sociálně právní poradenství. V r. 2013 rozšířena činnost o 1 den na základě zvýšené poptávky po službě. Dále organizace poskytuje  od roku 2011 službu Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením. Služba vznikla na základě potřeby vyjádřené v prvním kom. plánu sociálních služeb. Tato sociální služba je schopna poskytovat své služby 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. V tomto případě je i snížaná sazba za využití služby.

Z. s.“ Máš čas?“ – provozuje nízkoprahové denní centrum Racek  pro osoby bez přístřeší. Usilují o sociální začlenění a pozitivní změnu v životech osob bez přístřeší v Kopřivnici. Služba vznikla v roce 2010. Cíle: Zdravotní a sociální rizika spojena s životem na ulici jsou minimalizována  prostřednictvím služby; uživatelé služby aktivně řeší svou situaci; uživatelé získávají ekonomickou nezávislost; situace osob bez přístřeší v Kopřivnici je mapována. Zařízení je nízkoprahové, usilujeme o minimalizaci bariér, které by bránily potencionálním uživatelům službu využít. Pomoc je realizována přímo nebo zprostředkovaně. Kontakt pracovníků s klienty je postaven na svobodném a dobrovolném rozhodnutí ze strany klienta vstoupit do interakce s pracovníkem.

http://ndcracek.koprivnice.org/

Klub Kamarád – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež od 6 do 26 let v Kopřivnici, organizační složka města. Cílovou skupinou klubu jsou děti a mládež od 6 do 26 let z Kopřivnice nebo pohybující se na území města.. Posláním Klubu Kamarád je nabídnout dětem a mládeži bezpečný prostor k trávení volného času a pokud budou potřebovat, tak je podpořit a pomoci jim – např. orientace ve vztazích a všech situacích, ve kterých si mladý člověk neví rady; pomoc se vzděláváním,  se zdravím; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; pomoc s uplatněním na trhu práce; rozvíjení a podpora schopností, samostatnosti a možností mladých lidí ve společnosti. Od 1.1. je sužba předána NNO Armáda spásy (http://armadaspasy.cz/pobocky/koprivnice/nzdm-koprivnice/).

Renarkon, o.p.s. – poskytuje soc. službu terénní program pro osoby závislé na návykových látkách. V roce 2013 rozšířila organizace svou činnost i o poradenství pro rodinné příslušníky, známe atd.

Službu tísňové péče na území Moravskoslezského kraje zajišťovala Slezská diakonie do 31.3.2017. Služba byla opakovaně zájemcům z řad seniorů či jejich rodinných příslušníků nabízena, a to jak pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tak sociálními službami. V posledních pěti letech službu nevyužil žádný klient z Kopřivnice. Nově byla navázána spolupráce s organizací Anděl strážný, z.ú, který sídlí v České Lípě a provozuje tísňovou péči zejména v Čechách, ale také na třinecku, a svou činnost je schopen rozšířit i do Kopřivnice. Činnost organizace byla představována i veřejnosti (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=pracovnici-andela-strazneho-nabizeli-sos-tlacitka&clanek=22416). Informaci o této službě mají opět všechny organizace ve městě a průběžně ji nabízejí případným zájemcům, dosud však o ni nebyl zájem. Pokud by nastala změna, měst je ochotno se na jejím provozu podílet.

Ve městě v rámci deinstitucionalizace vzniklo v r. 2013 Chráněné bydlení Kopřivnice (http://www.dnanovo.cz/chb-koprivnice-popis/ ), v roce 2016 zde začala působit organizace Jinak o.p.s. poskytující prvnímu klientovi z Chráněného bydlení i sociální službu – podpora samostatného bydlení, a to v bytě, který přidělo město na základě výjimky. Postupně se počítá s navyšováním množství klientů této terénní služby s tím, že město je připraveno a ochotno poskytovat nájemní byty klientům těchto služeb. Dále město reagovalo na vznik nových služeb a poptávku po službách navazujících na proces deinstitucionalizace a připravilo projekt vzniku sociálně terapeutických dílen ve městě. Město na tento projekt (http://www.koprivnice.cz/index.php?id=projekt-terapeuticke-dilny-koprivnice ) žádá o dotaci v rámci IROP, z výzvy určené na deinstitucionalizaci.

Kopřivnické noviny poskytují aktuální informace v oblasti sociálních služeb – např: http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=socialni-sluzby-ve-meste-priblizuje-specialni-kalendar&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=13605, http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=diskuze-s-odborniky-osvetlila-nabizene-socialni-sluzby&clanek=15719, http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=odbornici-na-bezdomovectvi-potvrdili-ze-socialni-sluzby-jsou-ve-meste-zadouci&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=11854

Poměrně dobře se daří komunikace mezi poskytovateli socálních služeb, zdravotnickými zařízení a odborem sociálních věcí. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví do konce roku 2017 bude opět (stejně jako v roce 2012) průběžně navštěvovat všechny ordinace lékařů ve městě, kdy lékařům a zdravotním setrám bude osobně předán k využití nový katalog sociálních služeb a letáky vytvořené pracovníky odbor s konakty cíleně zěměřené na osoby se zdravotním postižením a osoby v tíživé životní situaci.

Ve městě nejsou poskytovány socální služby výhradně pro cizince, ve městě není výrazná skupina cizinci. Stávající sociální služby však cizinci mohou využít.

Většina sociálních služeb na území města nevykazuje neuspokojené žádatele o sociální služby. Výjimku tvoří sociální služba osobní asistence. Město se snaží na tuto poptávku reagovat zvyšováním dotace na tuto sociální službu s cílem navýšení kapacity této služby. Ostatní sociální služby vykazují neuspokojené žadatele obvykle sezóně, např. pobytová odlehčovací služba v době letních prázdnin, azylový dům v zimním období apod.

 

Neformální péče je podporována spíše formou přednášek, např. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=na-druhou-cast-besedy-o-peci-prislo-35-senioru&clanek=18532 , či kulatý stůl na téma Omezení svéprávnosti a opatrovnictví, který se uskutečnil dne 11.5.2017 za účasti soudkyně Okresního soudu v Novém JIčíně, na který byli osobně pozváni taktéž všichni opatrovníci žijící ve městě.

Město ve spolupráci s Diakonií ČCE – střediskem Valašské Meziříčí hodlá uspořádat zdarma kurzy pro laické pečující, a to na přelomu roku 2017/2018. Do aktivity hodláme zapojit jak poskytovatele sociálích služeb, zdravotnická zařízení, tak Úřad práce.

Příloha: p10-11-12.zip
 • 9.2.D Péče o zranitelné skupiny obyvatel ?

V rámci plánování sociálních služeb jsou každé 4 roky mapovány potřeby veřejnosti v této oblasti (http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/zaverecna_zprava_mapovani_potreb_verejnosti.pdf,

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/Zaverecna_zprava_Koprivnice_socialni_oblast.pd)Jak opakovaně vyplývá z těchto šetření, kopřivničané jsou s nabídkou služeb více méně spokojeni. Dlouhodobě chybí jen domov pro seniory, nicméně  ve většině případů jsou potřeby občanů operativně řešeny formou odlehčovací služby. Čekací lhůty pro umístění do služby Domov pro seniory jsou v průměru 3 měsíce, výjimečně 6.

Město má zpracován katalog poskytovatelů sociálních služeb (viz příloha č. 11) v tištěné i elektronické podobě http://www.socialnisluzbykoprivnice.cz/ a Mapu služeb pro osoby se zdravotním postižením (viz. příloha č. 12). Oba dokumenty jsou ke stažení na: http://www.socialnisluzbykoprivnice.cz/dokumenty-ke-stazeni.

Které soc. služby město podporuje je patrné z každoročního přehledu dotací na stránkách města: http://www.koprivnice.cz/index.php?id=dotace-koprivnice

 

Počet akcí v rámci serie „Aktivní senior“:

 

rok

Počet akcí

2012

16

2013

16

2014

18

2015

19

2016

19

 

Průměrná návštěvnost na akcích se odvíjí od náplně a místa konání. Velkých společensko –kulturních akcí se účastní i 200 osob, sportovní aktivity navštěvuje v průměru 30-60 osob. V případě pořádání cyklozájezdů je naplněn celý autobus a poptávka převyšuje nabídku. Oblíbené jsou také vzdělávací aktivity.

 

Přehled výše dotací vyplacených v sociální oblasti (podrobný rozpis  je uveden v příloze č. 13):

rok

celková částka – sociální služby

2011

1.057.000,- Kč

2012

1.287.000,- Kč

2013

1.146.000,- Kč

2014

   958.000,- Kč

2015

1.822.060,- Kč

2016

1.834.800,- Kč

 

 

 

Přehled příspěvků z rozpočtu města a získané dotace MPSV na soc. služby poskytované  p.o. Středisko sociálních služeb města Kopřivnice:

rok

výše příspěvku

Dotace MPSV  na soc. sl.

2011

4.955.000,Kč

1.887.000,- Kč

2012

4.878.093,- Kč

2.735.000,- Kč

2013

5.163.425,- Kč

2.317.000,- Kč

2014

8.042.151,- Kč

2.026.000,- Kč + IP

2015

6.386.600,- Kč

3.342.600,- Kč

2016

8.094.653,- Kč

3.328.000,- Kč

 

Přehled čerpání prostředků z rozpočtu města a získané dotace  -   Klubu Kamarád, organizační složka města:

rok

prostředky  z rozpočtu města

Dotace MPSV – na soc. sl. + MVČR

2011

1.294.430,-Kč

281.000,- Kč

2012

1.224.030,-Kč

309.000,- Kč

2013

1.070.270,- Kč

508.000,- Kč

2014

   876.824,- Kč

860.600,- Kč

2015

1.007.883,- Kč

555. 000,- Kč

2016

1.109.536,- Kč

555.000,- Kč

Sebehodnocení +2

Velmi pozitivní vývoj, tj. došlo k významnému zlepšení situace. Město finančně podporuje řadu organizací v sociální oblasti, které poskytují pomoc a podporu zranitelným skupinám osob (osoby se zdravotním postižením, senioři, osoby v tíživé životní situaci). Poskytuje občanům informace v této oblasti. Přispívá na činnosti různých NNO v oblasti sportu a kultury.

Hodnocení oponenta +1

Město poskytuje, respektive zajišťuje škálu různých sociálních služeb pro různé cílové skupiny. V rámci služeb podporuje aktivity zaměřené na sociální inkluzi a prevenci.

9.2.5 Podporuje obec nebo