*
  • další portály..
  • ..
  • .
 
Portál NSZM ČR pro udržitelný rozvoj
pixel
 


Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6

Logo ZM Kopřivnice
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Ing. Miroslav Kopečný
Telefon
+420 556 879 410
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Barbora Mužíková , DiS.
Telefon
+420 556 879 671
E-mail
 

Kopřivnice

Informace jsou aktualizovány po anketě
Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života Kopřivnice (2017-2018)

A. ÚŘAD

A.1 Komunikace a informovanost

A.1.1 Samostatné veřejné projednání problematiky revitalizace centra města
Popis / Komentář:
V únoru 2016 proběhlo veřejné projednání studie
rekonstrukce centra města zpracované architektonickým studiem Kamil Mrva Architects,
s.r.o. Připomínky, které byly vzneseny na projednání či následně zaslány odboru
rozvoje města a v květnu 2016 byly projednány radou města a následně v červnu
zastupitelstvem města, které zároveň schválilo studii jako výchozí podklad pro další
projektové práce, které budou následovat.

Náměty / Záměry:
realizace veřejných projednání

A.2 Fungování úřadu

A.2.1 Revitalizace budovy radnice (vnější vzhled)
Popis / Komentář:
V roce 2015 byl zateplen průjezd pod budovou a část
fasády včetně sloupů. V roce 2016 proběhne zateplení štítové stěny (od
severovýchodu). Probíhají další drobné dílčími úpravy. Realizace celkové rekonstrukce
budovy není s ohledem na finanční náročnost zatím plánována.

Náměty / Záměry:
Bylo rozhodnuto, že budou realizována dílčí opatření v návaznosti na volné finanční zdroje z rozpočtu města.

A.3 Spolupráce s partnerskými městy

A.4 Spolupráce s různými organizacemi

B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, ZDRAVOTNICTVÍ

Popis / Komentář:
V této oblasti nebyly obyvateli města na Fóru 2010 navrženy žádné náměty.

B.1 Instalace automatů se zdravou stravou do škol P

Náměty / Záměry:
Analýza současného stavu, nadefinování zdravé stravy
z automatů, projednání ukončení stávajících nájmů s řediteli škol, projednání nových nájmů.

C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

C.1 Zeleň

C.1.1 Čištění veřejné zeleně (křoví), odstranění zákoutí - otevření prostorů P
Popis / Komentář:
V roce 2015 byla zpracována inventarizace a pasport zeleně pro Sad dr. E. Beneše a Náměstí TGM a v obou lokalitách došlo k ošetření a kácení dřevin. V roce 2016 jsou zpracovávány dva podklady pro další rozhodování o zeleni ve městě. Zásadním materiálem, který bude po dokončení i součástí nového územního pánu města Kopřivnice, je Územní studie sídelní zeleně pro celé území města.... »

Náměty / Záměry:
úklid zeleně prováděn dle plánu letní údržby (při stavebních
pracech řešeno kontrolou a výzvou ke sjednání pro zhotovitele prací), vytipování
problematických lokalit k větším zásahům do zeleně (ne plošně na území celého
města), následné pravidelné udržování stavu
C.1.2 Revitalizace zeleně na ul. Pionýrská a Sadová (pod ZŠ E. Zátopka)
Popis / Komentář:
Probíhá příprava jedné z příloh žádosti o dotaci
z OPŽP a to Územní studie sídelní zeleně pro celé území města Kopřivnice (viz výše),
po jejím dokončení bude připravena žádost o dotaci na realizaci projektu.

Náměty / Záměry:
realizace dle zpracovaného projektu s podmínkou získání
finančních prostředků z dotačních zdrojů.

C.2 Odpady

C.3 Zpracování projektu na zadržování vody v krajině

Popis / Komentář:
Navrženo v SP města jako opatření 4.5 Protipovodňová opatření - zadržování vody v krajině pro období 2015 - 2022

Náměty / Záměry:
Projednání návrhu zařadit do AKčního plánu města Kopřivnice pro období 2015/2016
Příprava na předpokládané sucho, horko, přívalové deště a další klimatické změny P
Náměty / Záměry:
V r. 2016 probíhá zpracování Místní adaptační strategie na
změnu klimatu, která bude součástí podkladových materiálů pro přípravu nového
územního plánu. Zároveň je připravován metodický materiál řešící výstavbu nových a
rekonstrukci stávajících parkovacích ploch ve městě.

C.4 Hluk

C.5 Ovzduší

C.6 Domácí zvířata a zvěř

C.6.1 Oplocená plocha města pro volné venčení psů (např. po bývalém muzeu)
Popis / Komentář:
Ve spolupráci s odborem rozvoje města byly vytipovány 2 plochy, obě v k.ú. Kopřivnice. Pozemek p.č. 2853 je v majetku města, v lokalitě pod Bílou horou (mezi zahrádkami a lesem) v mírném svahu. Nachází se v trase častého venčení psů, lokalita je poměrně vzdálená od sídlištní zástavby. Pozemek je ze 2/3 porostlý porostem dřevin. Vzhledem k blízkosti zahrádkářských osad může dojít ke střetu zájmů. Pozemek p.č.... »

Náměty / Záměry:
Aktivita byla navržena již v roce 2015. OŽP společně s ORM
vytipovalo dva vhodné pozemky - pozemek p.č. 2853 a pozemek p.č. 1375/38 a tento
návrh byl s navrhovateli diskutován na Fóru ZM 2016, nebyl však přijat. Navrhovatelé
preferuji lokalitu blíže centrální části města, např. v Sadu dr. E. Beneše.

D. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES

D.1 Stav budov, vybavení, zahrad a hřišť MŠ a ZŠ

D.1.1 Zachování ZŠ sv. Zdislavy ve stávajících prostorách (prodej zřizovateli školy) P
Popis / Komentář:
V prosinci minulého roku byla budova prodána Biskupství ostravsko - opavskému se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě.


Náměty / Záměry:
V současné době bude projednáván záměr prodeje budovy církvi v orgánech města.
D.1.2 Rekonstrukce školního hřiště při ZŠ 17.listopadu P
Náměty / Záměry:
Je zpracovaná projektová dokumentace na realizaci projektu.
V roce 2016 byla podána na MMR žádost o dotaci, která nebyla úspěšná. Jiné dotační
možnosti nejsou. Na realizaci akce z vlastních zdrojů nebyly v rozpočtu města
vymezeny finance
D.1.2.1
Roky realizace:
2016

D.1.3 Rekonstrukce Domu dětí a mládeže v Kopřivnici včetně technických rozvodů P
Popis / Komentář:
V loňském roce byla rekonstruována cca polovina okenních
výplní. V letošním roce nebyly dosud rezervovány finanční prostředky na opravy
objektu, příprava projektové dokumentace na zateplení objektu, podzim 2015 podání
žádosti

Náměty / Záměry:
V dubnu 2016 byla podána žádost o dotaci na realizaci
energetických opatření na objektu DDM. V případě, že žádost o dotaci bude úspěšná,
proběhne realizace projektu v roce 2017. Součástí projektu je rovněž dílčí úprava okolí.

D.2 Celoživotní vzdělávání

D.3 Kvalita personálního zabezpečení vzdělávání

E. SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ

E.1 Kvalita života seniorů

E.1.1 Dostavba domova pro seniory 2009,2010,2011,2012,2013, 2014, 2015, 2016 P
Popis / Komentář:
Dlouhodobě opakující se požadavek. Zajištění služby domova
pro seniory v Kopřivnici. Probíhají jednání se soukromým investorem, který má zájem o
partnerství s městem při výstavbě a provozování domova pro seniory a domova se
zvláštním režimem. Tato jednání dosud nejsou uzavřena. O způsobu řešení zajištění
této služby ve městě rozhodne zastupitelstvo města.

Náměty / Záměry:
Zajištění služby domova pro seniory v Kopřivnici. Dle
schváleného akčního plánu rozvoje města bude v orgánech města rozhodnuto o
způsobu řešení zajištění této služby v Kopřivnici.
E.1.1.1 Jednání o definitivní verzi řešení stavby
Popis / Komentář:
V předchozích letech neúspěšné žádosti o dotace. O dalším postupu rozhodne ZM 09/2013.

E.1.1.2 Realizace 1. etapy, stravovna
Odpovědnost:
ORM

Roky realizace:
2010, 2011, 2012

Popis / Komentář:
předpokládané ukončení září 2011.

Realizace akce financované z rozpočtu města probíhala v létech 2010-2011. Celkové náklady byly 37,6 mil. Kč. Podzim 2011 stravovna otevřena a zprovozněna.

E.1.1.3 Jednání o definitivní verzi řešení stavby
Odpovědnost:
OSV

Roky realizace:
2010, 2011, 2012, 2013

Popis / Komentář:
Zpracována studie proveditelnosti - koncesní projekt. Studie bude představena zastupitelstvu města v dubnu 2014.

E.1.1.4 Podání žádosti o dotaci na zřízení domova pro seniory
Realizace:
ORM

Spolupráce:
OSV, Středisko sociálních služeb - Dům s pečovatelskou službou

Roky realizace:
2009

Popis / Komentář:
Žádost podána na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

E.1.1.5 Odpověď poskytovatele dotace (MPSV) na žádost o dotaci na zřízení domova pro seniory (podána v r. 2009)
Roky realizace:
2010

Popis / Komentář:
Z důvodu nedostatku finančních zdrojů žádost přesunuta do dalšího roku.

E.1.1.6 Oznámení poskytovatele grantu (MPSV) o výsledku žádosti o dotaci na zřízení domova pro seniory - schváleno/neschváleno.
Roky realizace:
2010

E.1.2 Pokračování v podpoře volnočasových aktivit pro seniory
Popis / Komentář:
Každým rokem probíhá pod záštitou OSV celoroční projekt Aktivní senior, který se skládá z mnoha aktivit pro tuto cílovou skupinu probíhajících během celého kalendářního roku.

Náměty / Záměry:
pokračování v realizaci aktivit v rámci městského klubu seniorů (vč. místních částí) - Aktivní senior a další.

E.2 Rodina

E.2.1 Založení tradice pořádání Dne rodiny (slevy pro rodiny, volné nebo zvýhodněné vstupné pro rodiny, kulturní akce…) P
Popis / Komentář:
V týdnu od 9. - 14. května proběhl v Kopřivnici 1. ročník
Týdne rodiny. Tento týden byl plný kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí
zaměřených především na rodiny s dětmi. V rámci akce byl také umožněn zvýhodněný
vstup pro rodiny na vybraná sportoviště v Kopřivnici.

Náměty / Záměry:
vypracování projektu Dne rodiny

E.3 Alkohol a další závislosti

E.4 Prevence

E.5 Kvalita života lidí s handicapem

E.6 Problematika nepřizpůsobivých osob

Jednání s vlastníky „Včelína“ ke zlepšení veřejného pořádku
Náměty / Záměry:
Vyvolání jednání s vlastníky/správci objektu a realizace opatření
za účelem zlepšení situace v lokalitě (snížení hlučnosti, dodržování pořádku a úklid
veřejného prostranství ….) Koordinovaný přístup všech zainteresovaných subjektů (MP,
OŽP, stavební úřad, Policie ČR, …)

E.7 Kvalita života soc. slabších lidí a osob ohrožených soc. vyloučením

E.8 Bezbariérovost

F. VOLNÝ ČAS

F.1 Další zázemí pro volnočasové aktivity

F.1.1 Rozšíření a přemístění skateparku (např. do areálu házenkářského hřiště), hledání možností P
Popis / Komentář:
Pro areál bývalého házenkářského hřiště je na základě
průzkumu mezi obyvateli zvažováno jiné užití – kombinace parkové úpravy a venkovní
posilovny.

Náměty / Záměry:
projednání záměru se zainteresovanou cílovou skupinou, návrh
záměru, zvážení jiných možností
F.1.2 Revitalizace areálu bývalého hřiště házené (ul. Čs. armády) P
Náměty / Záměry:
V roce 2016 proběhl průzkum mezi obyvateli za účelem zjištění
priorit budoucího využití. Třemi nejzmiňovanějšími prioritami jsou:
Rekreačně-oddychová, klidová zóna s parkovou zelení
Sportoviště – např. workoutové hřiště (hřiště, venkovní posilovny, fitness prvky pro
posilování)
Sportoviště – např. parkurové hřiště (překážkové hřiště pro skoky, salta a další
akrobatické prvky)
F.1.3 Vytvoření okruhu pro in-line bruslaře
Popis / Komentář:
Probíhá zpracování Cyklogenerelu města, který bude
řešit mimo jiné také návrhy na lokalizaci in-line okruhů. Následovat budou další kroky
potřebné k realizaci. Schválení projektu, finance, projektová dokumentace a realizace.
Dále je počítáno se zahrnutím inline sportovního okruhu do projektu rekonstrukce
letního stadionu, jehož projektová fiše byla projednána v květnu v radě města.

Náměty / Záměry:
Jednou z dříve diskutovaných variant bylo vytvoření okruhu na
letním stadionu. Toto souvisí s problémem č. 4 – celkovou rekonstrukcí areálu

F.2 Sport

F.2.1 Rekonstrukce letního stadionu, vytvoření umělého atletického oválu P
Popis / Komentář:
Na schůzi RM 17.5.2016 schválila rada usnesením
1252 záměr města Kopřivnice na realizaci projektu ,,Rekonstrukce letního stadionu v
Kopřivnici“ s předpokladem požádat o dotaci z programu MŠMT s předpokladem
realizace v roce 2017.

Náměty / Záměry:
Rekonstrukce LS je dlouhodobě plánována, nicméně
v současné době byla zahájena projektová příprava rekonstrukce jiného sportovního
zařízení a to koupaliště. Umělý atletický ovál by měl vzniknout v rámci rekonstrukce
školního hřiště u ZŠ 17. listopadu. Město připravuje PD, na počátku roku 2016 by mělo
být žádáno o dotaci na realizaci projektu. Pro přípravu charakteru celého území je třeba
definovat rozsah akce, která má vazbu na rozhodnutí o nezbytnosti zachování ploché
dráhy, fotbalového hřiště a rozsahu rekonstrukce areálu (odvodnění areálu,
rekonstrukce tribuny, rekonstrukce sociálního zařízení) v řádu desítek miliónů korun.
F.2.2 Pořádání sportovní akce „The color run“ / Barvám neutečeš v Kopřivnici P
Náměty / Záměry:
město je připraveno jednat o podpoře akce v rámci svých
dotačních programů či na základě individuální žádosti o podporu, v případě, že ji zorganizuje NNO či jiný subjekt. Nepředpokládá se, že akce bude organizována
pracovníky města.

F.3 Kultura

F.3.1 Obnova teras vily v parku dr. Edvarda Beneše P
Náměty / Záměry:
Je zadáno zpracování realizační projektové dokumentace
rekonstrukce vily. Součástí této plánované rekonstrukce je i stavební úprava přilehlých
teras.

F.4 Cetovní ruch a turistika

G. DOPRAVA

G.1 Cyklistické trasy a stezky + cyklodoprava

G.1.1 Budování cyklostezek (směr Závišice, Nový Jičín, propojení důležitých míst, uzavření okruhů) P
Popis / Komentář:
V současné době je zpracováván Cyklogenerel města,
který bude řešit mimo jiné také návaznosti na okolní města a obce. Generel se bude
také zabývat cyklodopravou uvnitř města. V rozpočtu pro rok 2016 jsou také finanční
prostředky na projektovou dokumentaci na cyklistické propojení mezi Kopřivnicí a
Závišicemi. Projekční práce budou realizovány v souladu s výsledky cyklogenerelu.

Náměty / Záměry:
Příprava studie řešení, následně projektové dokumentace a
žádosti o finanční podporu z dotačních zdrojů.
V současné době je připravováno zadání nového cyklogenerelu, který má za úkol
ověření možnosti realizace cyklotras a cyklostezek ve směru na Rybí s propojením na
Nový Jičín. Příprava studie řešení může proběhnout v návaznosti na vyhotovení
cyklogenerelu, dojednání smluvních vztahů s vlastníky pozemků, projednání záměru
s dotčenými obcemi a následně projektové dokumentace a žádosti o dotaci.

G.2 Komunikace pro motorová vozidla + křižovatky

G.2.1 Pokračování v rekonstrukci ulice Štramberské - odstranění hlučnosti, vibrací, výtluků P
Popis / Komentář:
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. V roce
2016 bude zahájena realizace I. etapa - úsek od Katolického domu po křižovatku s ul.
Pabla Nerudy. I. etapa bude ukončena v závislosti na klimatických podmínkách buď do
konce roku 2016 nebo v jarních měsících 2017. Pro rok 2017 je plánovaná realizace i II.
etapy – pokračování rekonstrukce až po hranici katastru se Štramberkem.

Náměty / Záměry:
zpracováno Technické a ekonomické posouzení variant
možného řešení rekonstrukce dalšího úseku a vedením města byla schválena varianta
řešení. Dle této varianty bude zadána příprava projektové dokumentace

G.3 Parkování

G.3.1 Rozšíření parkovacích míst pro návštěvníky polikliniky P
Popis / Komentář:
Město jedná o možném spolufinancování projektu s Theraponem.

Náměty / Záměry:
vybudování nových parkovacích míst na přilehlé oplocené ploše ve vlastnictví Slumeka.
Rozšíření parkovací kapacity na sídlišti Sever P
Náměty / Záměry:
Realizace opatření ke zvýšení parkovací kapacity – např. změna
organizace dopravy, výstavba nových parkovacích míst. Je připravována projektová
dokumentace na výstavbu nového parkoviště na ul. Moravská.

G.4 Chodníky a přechody pro chodce

Pokračovat v řešení bezbariérovosti mimo centrum a hlavní trasy města (rekonstrukce a doplnění chodníků a úpravy přechodů) P
Náměty / Záměry:
V roce 2016 bude zahájena realizace další etapy rekonstrukce
ul. Štramberská vč. přilehlých chodníků a přechodů pro chodce; bude vybudován
chodník k tenisovým kurtům navazující na chodník na ul. Čs. armády; budou provedeny
další dílčí opravy chodníků dle vyhodnocení jejich aktuálního stavu. ORM je projektově
připraveno na realizaci chodníku mezi Vlčovicemi a Mniším a čeká na dotační výzvu,
dále je připravena III. etapa výstavby chodníků v Mniším – zde jsou dotační možnosti
omezené a je připravena PD pro chodníky na ul. Hřbitovní a Janáčkova. V případě, že
město získá dotaci z 33. výzvy z OPZ, bude zpracována nová Analýza bezbariérovosti,
na základě které budou připravovány další projekty a opatření.

G.5 Dopravní značení

G.6 Hromadná doprava

H. TRH PRÁCE

H.1 Vznik prostorů pro prezentaci začínajících podnikatelů, umělců

Popis / Komentář:
Pro rok 2016 nebyla připravena obdobná aktivita jako
projekt Sdílko (soukromá aktivita mgr. Vontrobové v roce 2015). V rámci studie
rekonstrukce centra města je předpokládán vznik prostor, který by mohl plnit tuto funkci.

Náměty / Záměry:
V roce 2015 město podpořilo projekt Sdílko. Zadání problému
není konkrétní, je třeba identifikovat cíl a řešení (nejlépe se skupinou podnikatelů,
umělců, apod.) V současné době město disponuje volnými prostory pro případ, že by
podobnou aktivitu chtěl realizovat soukromý subjekt.

I. BYDLENÍ

I.1 Veřejná prostranství

I.2 Bytové domy

I.3 Infrastruktura pro novou bytovou výstavbu

I.4 Ubytovny

Popis / Komentář:
viz: E.2.1.1 Schválení věcného záměru využití objektu č.p. 622 na ulici Komenského jako ubytovnu města Kopřivnice v RM, zpovozňování od 6/2010, 4 patrový objekt - 34 bytových jednotek, z toho 2 patra jako ubytovna, společné kuchyňky.E.2.1.1 Schválení věcného záměru využití objektu č.p. 622 na ulici Komenského jako ubytovnu města Kopřivnice v RM, zpovozňování od 6/2010, 4 patrový objekt - 34 bytových jednotek, z toho 2 patra jako ubytovna, společné kuchyňky.

*