• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Kopřivnice

Názvy hierarchických úrovní
"Oblast"
1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Koncepce environmentální bezpečnosti ČR 2012-2015 s výhledem do roku 2020

Opatření k realizaci Koncepce environmentální bezpečnosti 2012 – 2015

Zpracovat návrh systému indikátorů a navazujících opatření pro řešení sucha a ochrany ekosystémů před jeho důsledky

Deskriptory:
IV.f technické inovace
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.c ochrana a sanace půdy
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.f biodiverzita
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod
XVIII.a zemědělství
XVIII.f vodní hospodářství
XVIII.g voda v zemědělské krajině
XX.f obrana státu a zajištění bezpečnosti
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)

Zdokonalit Databázi antropogenních a přírodních zdrojů rizik, které mohou vyvolat krizové situace ohrožující bezpečnost prostředí v geografickém informačním systému

Deskriptory:
IV.f technické inovace
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.b nakládání s odpady
XII.c ochrana a sanace půdy
XII.d regenerace znečištěných oblastí
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.f biodiverzita
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
XVIII.a zemědělství
XVIII.f vodní hospodářství
XVIII.g voda v zemědělské krajině
XX.f obrana státu a zajištění bezpečnosti
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)

Vytvořit systém indikátorů a kritérií pro určení vzniku krizové situaceohrožující životní prostředí a stanovit přijatelné míry rizika

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.f biodiverzita
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod
XVIII.a zemědělství
XVIII.f vodní hospodářství
XX.f obrana státu a zajištění bezpečnosti
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)

Zpracovat návrh typového plánu pro krizovou situaci „Dlouhodobé sucho“

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.f biodiverzita
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod
XX.f obrana státu a zajištění bezpečnosti
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)

Navrhnout způsob krizového řízení v případě sucha pro situaci, kdy vodoprávní úřad a odběratel vody jsou v různých samosprávních celcích

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů
XX.f obrana státu a zajištění bezpečnosti
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)

Analyzovat stávající typové plány pro řešení krizových situací z hlediska dopadů na bezpečnost životního prostředí a doplnit je o adaptační opatření, opatření zmírňující krizové znečištění ovzduší, vody a půdy nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a opatření proti působení úmyslně introdukovaných invazivních druhů rostlin živočichů a mikroorganizmů, biologických agens a přemnožení škůdců

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.f biodiverzita
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod
XX.f obrana státu a zajištění bezpečnosti
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)

Analyzovat a navrhnout odpovídající úpravy legislativy v oblasti prevence vzniku požárů vegetace, zejména možnosti budování a udržování cest průjezdných pro hasičskou techniku, možnosti preventivního odstranění vegetace za účelem zastavení požáru a další

Deskriptory:
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.f biodiverzita
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod
XVIII.a zemědělství
XVIII.f vodní hospodářství
XX.f obrana státu a zajištění bezpečnosti
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)

Zdokonalovat předpovědní, výstražnou a hlásnou službu a monitorovací systémy a harmonizovat je s obdobnými systémy EU a globálními systémy

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod
XVIII.a zemědělství
XVIII.f vodní hospodářství
XVIII.g voda v zemědělské krajině
XX.f obrana státu a zajištění bezpečnosti
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)

Definovat cíle pro ochranu životního prostředí před ohrožením teroristickým útokem, identifikovat potenciální prostředky tohoto útoku a navrhnout účinná preventivní opatření

Deskriptory:
XII.c ochrana a sanace půdy
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod
XVIII.f vodní hospodářství
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
XX.f obrana státu a zajištění bezpečnosti
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)

Spolupracovat s mezinárodními orgány (OSN, EU a NATO) v oblasti omezování katastrof vyplývajících z narušení environmentální bezpečnosti

Deskriptory:
XX.e zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce
XX.f obrana státu a zajištění bezpečnosti
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
XX.i Evropská unie

Opatření pro výhled do roku 2020

Stanovit mezní hodnoty nevratného poškození ekosystému a biodiverzity pro vyhlášení krizových stavů

Deskriptory:
IV.f technické inovace
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.f biodiverzita
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů
XVIII.a zemědělství
XVIII.f vodní hospodářství
XX.f obrana státu a zajištění bezpečnosti
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)

Provést zhodnocení dopadů narušení funkčnosti prvků kritické infrastruktury na environmentální bezpečnost

Deskriptory:
II.a elektroenergetika, elektrická energie, rozvod elektrické energie
II.c jaderná energetika
II.i plynárenství
IV.f technické inovace
IV.g netechnické inovace
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.f biodiverzita
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod
XVIII.a zemědělství
XVIII.f vodní hospodářství
XVIII.g voda v zemědělské krajině
XX.f obrana státu a zajištění bezpečnosti
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)

Podporovat výzkum, vývoj a inovace v oblasti environmentální bezpečnosti

Deskriptory:
IV.c investice do VaVaI
IV.d spolupráce VaV a podnikatelských subjektů
IV.f technické inovace
IV.g netechnické inovace
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.f biodiverzita
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod
XVIII.a zemědělství
XVIII.f vodní hospodářství
XVIII.g voda v zemědělské krajině
XX.f obrana státu a zajištění bezpečnosti
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)

Zpracovat návrh právní úpravy zabezpečení meteorologické a hydrometeorologické služby

Deskriptory:
IV.g netechnické inovace
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
XII.i ochrana akumulace vod a vodních zdrojů
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod
XVIII.a zemědělství
XVIII.f vodní hospodářství
XVIII.g voda v zemědělské krajině
XX.f obrana státu a zajištění bezpečnosti
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
TISK
i