*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 Logo ZM Kopřivnice
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Mgr. Dagmar Rysová
Telefon
+420 556 879 414
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Barbora Sopuchová , DiS.
Telefon
+420 556 879 671
E-mail
 

Kopřivnice

Názvy hierarchických úrovní
A. "Prioritní oblast"
A.1 "Priorita"
A.1.1 "Opatření"
A.1.1.1 "Projekt / Aktivita"

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2007-2022 [akt. 2014]

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2007-2022 [akt. 2014]
A.EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
A.1Malé a střední podnikání
A.1.1Pobídkový systém pro MSP
A.1.2Plochy a objekty pro služby a řemesla
A.2Péče o investory
A.2.1Další rozvoj průmyslového parku
A.2.2Flexibilní logistika
A.2.3Brownfields
A.2.4Partnerství veřejného a soukromého sektoru
A.3Lidské zdroje
A.3.1Kvalita vzdělávání
A.3.2Motivace k technickému vzdělávání
A.3.3Další vzdělávání
A.3.4Infrastruktura pro vzdělávání
B.DOPRAVA, INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
B.1Vnitřní doprava
B.1.1Odstraňování dopravních závad a řešení kritických míst na pozemcích a komunikacích
B.1.2Organizace dopravy v klidu
B.2Ekologické formy dopravy
B.2.1Vytvořit kvalitní podmínky a služby pro cyklistickou dopravu a in-line provoz
B.2.2Bezpečná a komfortní pěší doprava ve městě a jeho částech vč. vzájemného propojení
B.2.3Kvalitní veřejná doprava
B.3Bydlení
B.3.1Rozvojová území pro výstavbu rodinných domů
B.3.2Zkvalitňování a údržba stávajícího bytového fondu (bytové domy a mezisídlištní prostory)
B.4Kvalita životního prostředí a technické infrastruktury
B.4.1Odpadové hospodářství města
B.4.2Zařízení pro nakládání s odpady
B.4.3Zlepšení kvality ovzduší
B.4.4Zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod
B.4.5Protipovodňová opatření - zadržení vod v krajině
B.4.6Environmentální výchova a osvěta
B.5Energetika města
B.5.1Územní energetika města
B.5.2Snižování energetické náročnosti majetku města
B.5.3Podpora energeticky odpovědného chování
C.IMAGE MĚSTA
C.1Fyzické prostředí města
C.1.1Podpora rekreační a krajinné funkce zeleně
C.1.2Zefektivnění správy a údržby zeleně ve městě
C.1.3Využití městských lesů
C.1.4Regulace vzhledu města
C.1.5Správa a využití majetku města a památek
C.2Centrální zóna města
C.2.1Reprezentativní centrální část města
C.2.2Veřejná prostranství v centrální části
C.2.3Veřejně-soukromé partnerství v centrální zóně
C.3Volný čas
C.3.1Modernizace a rozvoj infrastruktury pro trávení volného času
C.3.2Atraktivní nabídka využívání volného času
C.4Cestovní ruch
C.4.1Destinační management
C.4.2Kvalita služeb v cestovním ruchu
C.4.3Muzejnictví v Kopřivnici
C.5Marketing a propagace
C.5.1Městský marketing
C.5.2Symboly města
C.5.3Kopřivnický informační portál / informační systém
D.SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
D.1Sociální a zdravotní služby
D.1.1Síť sociálních a zdravotních služeb ve městě a okolí
D.1.2Kopřivnice bez bariér
D.2Bezpečnost a prevence kriminality
D.2.1Aktivity a infrastruktura pro zajištění bezpečnosti
D.2.2Informovanost, výchova k bezpečí
D.2.3Snižování výskytu sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
D.2.4Řešení drogové problematiky
D.3Rodinná politika města
D.3.1 Rozvoj rodinné politiky
*