• naše weby..
 • ..
 • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Křižánky

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.


Rozbalit všechna +

1 Správa věcí veřejných a územní rozvoj

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Za oblast 1.1 až 1.4
Ne
Audit je zpracován přehledně a byly do něj postupně zapracovány všechny připomínky a doporučení z kontroly na místě.
Za oblast 1.5 až 1.9
Ne
K auditu již nemáme připomínky.
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Za oblast 1.1 až 1.4
Ano
Audit je kompletní a dává odpověď na všechny návodné otázky.
Za oblast 1.5 až 1.9
Ano
Audit je v rámci možností kompletní.
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Za oblast 1.1 až 1.4
Ano
Audit využívá povinné a doporučené indikátory.
Za oblast 1.5 až 1.9
Ano
V rámci možností jsou indikátory využity.
Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky
Za oblast 1.1 až 1.4
Kvalitní strategický plán Připravenost realizovat nové a inovativní projekty na obci (místí měna, sociální bydlení...) Motivované vedení obce (pan starosta) pro realizaci MA 21 a na ní navázaných aktivit Bohatá spolková činnost obce
Za oblast 1.5 až 1.9
Z auditu je patrná snaha Obce řešit rozvoj na principu udržitelného rozvoje. K dispozici je územní plán s poslední změnou č.2 z r.2010, uvažuje se tedy pořízení nového ÚP dle současně platné legislativy. Záměry na architektonické soutěže v obci jsou, patrná je snaha o kvalitní architekturu.
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky
Za oblast 1.1 až 1.4
Ubývající zájem veřejnosti o správu obce a MA 21 Zvyšující se počet objektů využívaných pouze k rekreačním účelům Personální zajištění MA 21 a podpory rozvoje obce, kdy klíčovou ( a zatím nenahraditelnou) osobou je pan starosta
Za oblast 1.5 až 1.9
Územní plán byl aktualizován naposledy se změnou v r.2010. Nemusí tedy být již v souladu např.se ZÚR. Obec nemá všechna data využitelná pro udržitelný rozvoj, což je však vzhledem k možnostem a kapacitám Obce pochopitelné. Rozvoj obce je náročnější, vzhledem k umístění v CHKO a k existenci VPR.
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti
Za oblast 1.1 až 1.4
Posílení týmu, který rozvíjí MA 21 a stará se o rozvoj obce Noví obyvatelé v obci Nové podnikatelské/pracovní příležitosti v obci navázané na místní ekonomiku Rekreační a turistický potenciál obce
Za oblast 1.5 až 1.9
Doporučit lze pořízení nového ÚP, stejně jako spolupráci s obecním architektem (stálý poradce v oblasti rozvoje obce, urbanismu a architektury, externě). Doporučuje se snadnější přístup k ÚP na webu obce, např.lištou v hlavním menu (Obec a OÚ). Pro projekty Obce by bylo možné využít také organizačně jednodušší uzavřené vyzvané soutěže pro architekty (pro následné zakázky malého rozsahu, na stavby do IN cca 20mil.Kč). Rozvojové plochy se doporučuje řešit formou územní studie ve spolupráci s CHKO. V nových rozvojových projektech se doporučuje využít opatření na snížení energetické náročnosti a řešení modrozelené infrastruktury. Využit lze také některé technologie a aplikace v rámci přístupu smart city (přiměřeně s ohledem na velikost obce).
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby
Za oblast 1.1 až 1.4
Trvalý úbytek obyvatel a pracovních příležitostí Výměna vedení v obci Nedostatek financí na rozvojové projekty
Za oblast 1.5 až 1.9
Změna orientace vedení Obce od udržitelného rozvoje na jiné priority. Nedostatek kapacit a finančních prostředků na rozvoj obce z důvodů nutnosti řešení jiných problémů (např. odstranění problémů spojených s pandemií, apod.). Nedotažení projektů obce. Náhlé klimatické změny, povodně, povětrnostní katastrofy. Nedostatečné reakce na strukturální změny, potřeby obyvatel.
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Za oblast 1.1 až 1.4
Doporučuji věnovat v následujících letech více pozornosti zajištění podpory MA21 a rozvoji obce jako takové ze strany veřejnosti. Ideálně posílit tým pro MA21 se zastoupením místních spolků, školy a delegovat na ně některé úkoly, dále zkoušet nové metody jak místní občany (včetně rekreantů) ke správě věcí veřejných přitáhnout. S tím souvisí i pravidelné zjišťování spokojenosti veřejnosti a analýza zjištěných dat jako podklad pro další zlepšování života na obci.
Za oblast 1.5 až 1.9
-

Hodnotící výrok
Za oblast 1.1 až 1.4
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek
Na základě dodaných podkladů a zjištění z kontroly na místě hodnotím stav správy věcí veřejných jako uspokojivý a splňující podmínky kategorie A.
Za oblast 1.5 až 1.9
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek
Předložený audit dokládá pozitivní přístup Obce k udržitelnému rozvoji. V oblasti územního rozvoje jsou prakticky řešeny všechny sledované oblasti. Doporučujeme tak v nastoupeném trendu pokračovat. Doporučujeme také průběžně sledovat změny hodnot indikátorů, tendence vývoje a ve spolupráci s pořizovatelem ÚP případně doplnit chybějící data. Je zřejmé, že Obec řeší rozvoj na principech udržitelného rozvoje. Dle možností se doporučuje doplnit data a využívat indikátory auditu, vč.trendů vývoje.Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

(dělat správné věci správně, zahrnuje cílevědomý postup veřejné správy k udržitelnému rozvoji)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Sebehodnocení 0

Na úrovni malé obce se těžko provazují procesy a dokumenty. Důležitým dokumentem rozvoje obce je Strategický plán. Pro všechny důležité projekty máme právě v tomto plánu podklad. Toto pravidlo platí i s ohledem na smutnou skutečnost, že hlavní rozvoj obce je zcela určován úspěchem či neúspěchem v té či oné dotační výzvě.   

O aktivitách v rámci MA21 informujeme občany především na plakátech k akcím a prostřednictvím časopisu novinky. 

Strategický plán obce

Hodnocení oponenta 0

Základním rozvojovým dokumentem je Strategický plán obce Křižánky, který  je kvalitně zpracován.  Vznikal participativním způsobem a zahrnuje konkrétní cíle, kterých chce obec do deseti let dosáhnout.  Kromě toho stanovuje místně specifické indikátory místní udržitelnosti, které doporučuji s vhodně a realisticky nastavenou periodicitou dále sledovat.  Zpráva o plnění Strategického plánu je projednávána s poradním sborem.  Postupně byly v rámci přípravy auditu vyjasněny všechny  připomínky. Na základě dodaných podkladů i zjištění z kontroly na místě se shoduji se sebehodnocením obce

dotazy a žádosti o doplnění k bodům 1.1_1.4

 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.1.1 Plánuje obec strategicky, účelně a při naplňování principů udržitelného rozvoje? Má vlastní strategický plán, případně využívá strategické plány širšího územního rozsahu (např. svazek obcí či MAS), má případné další dílčí rozvojové koncepce a plány? Slouží tyto dokumenty jako nástroj řízení a rozvoje obce?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
 • 1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty obce, případně svazku obcí či mikroregionu ?
  NE
 • 1.1.B Monitorování a provádění optimalizace veřejných služeb a úřadu ?
  NE
 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD obce (strategický plán obce či svazku obcí, mikroregionu apod., akční plán zlepšování, včetně vhodných indikátorů), doložení jejich naplňování ?
  ANO

1.1.A

Obec má platný územní plán 

2. Obec má platný strategický plán

3. Obec pravidelně schvaluje ročním Akčním plánem zlepšování a schvaluje Závěrečnou zprávu o realizaci MA21

http://www.obeckrizanky.cz/ma21 a https://www.dataplan.info/cz/krizanky

1.1.B

neprovádíme

1.1.C

Velice nízká provázanost. Osvědčil se nám postup, kdy zastupitelstvo na konci roku schválí rozpočtový výhled a rozpočtové provizorium s rozpočtovými pravidly. Následně podle prvních měsíců v roce nastavíme rozpočet, který na jaře schvalujeme. Rozpočtové výhledy jsou pouze orientačními náhledy do dalších let a malá obec pro ně jenom těžko najde nějaké rozsáhlejší využití.

 

Sebehodnocení 0

Obec plánuje strategicky dle platného strategického plánu při naplňování principů UR. Strategické plány širšího územního rozsahu však nevyužíváme. Týkal by se nás jenom plán MAS Havlíčkův kraj. Strategický plán je bez nadsázky nejdůležitějším rozvojovým dokumentem a nejvíce prioritní projekty z tohoto plánu vychází.

Hodnocení oponenta 0

Na základě dodaných podkladů se shoduji se sebehodnocením obce .

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

(dělat věci správně, systematický manažerský postup k řešení slabých stránek udržitelného rozvoje)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Sebehodnocení 0

Pozitiva:

Obec má vlastní samosprávu.
V obci je tzv. uvolněný starosta.
Pro dvě části obce je zpracovaný územní plán.
České Milovy mají vymezeno zastavěné území obce
Schválená zastavovací studie v lokalitě České Milovy
Negativa:

Vysoký podíl trvale neobydlených adres.
Zvyšující se nezájem sezónních obyvatel o chod obce.
Majitelé řady pozemků nemají trvalý pobyt v obci.
Dlohodobě nezastavěné soukromé stavební pozemky. 
Nízké daňové i nedaňové příjmy omezují možnosti plánování svého rozvoje.


Doplnění:

Na strategický plán obce každý rok navazujeme při přípravě a schvalování Akčního plánu zlepšování. Ten poté následující rok vyhodnocujeme ve zprávě o realizaci (viz příloha).

Ohledně komunitního projednávání s občany pak poslední dva roky realizujeme přímé projednání konkrétních projektů. 

V roce 2019 se jednalo především o projednání konečné verze komunitního centra (ale i o další aktivity) - opět viz zápis v příloze. 

Nejdůležitější Místně specifické indikátory jsou vyhodnocovány každoročně. Výsledky jsou uveřejňovány v databázi ma21.cenia.cz

Zpráva za rok 2019, Plán zlepšování 2020, Zápis z akce s veřejností

Hodnocení oponenta 0

Na základě dodaných podkladů se shoduji se sebehodnocením obce.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.2.1 Využívá obec při správě, řízení a rozvoji území strategický plán, dílčí koncepce a plány? Jsou naplňovány jednotlivé cíle a opatření optimálně z hlediska výkonnosti a kvality řízení, ekonomiky, orientace na občana a další klienty, společenské odpovědnosti a principů udržitelného rozvoje včetně přijímání opatření proti nehospodárnému zacházení se zdroji?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
 • 1.2.A Naplňování cílů a realizace opatření ze strategických dokumentů a akčních plánů, získávání externích zdrojů financování, prokazatelné zlepšení veřejných služeb ?
  ANO

Využíváme akční plán zlepšování a strategický plán. https://www.dataplan.info/cz/krizanky

Sebehodnocení +1

Využíváme akční plán zlepšování a strategický plán

Hodnocení oponenta +1

Na základě dodaných podkladů a zjištění z kontroly na místě se shoduji se sebehodnocením obce.

1.2.2 Chová se obec hospodárně a rozpočtově zodpovědně? Dodržuje pravidla dobrého hospodáře a vykazuje nulové či přiměřeně akceptovatelné zadlužení?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Obec se bohužel pro rozvoj obce zadlužila.  Úvěr byl pořízen za účelem výkupu strategických nemovitostí: 1. pozemky pod obecním rybníkem, 2. dům č.p. 96 - kde jsou dnes 4 startovací byty, 3. dům č.p. 45 - Panský dům, kde jsou dnes dokončené 3 byty, v realizaci komunitní centrum a v přípravě další využití pro potřeby komunity.  Podle výpočtu rozpočtové odpovědnosti vykazuje naše obec následující charakteristiku:

Podíl dluhu k průměru příjmů                                                         56,14%


Je třeba zdůraznit, že daleko důležitější, než celkové zadlužení, je poměr ročních splátky vůči volným prostředkům obce. V tomto ohledu nemá obec žádný problém, protože roční splátku jistiny a úroku zajišťuje příjmem z pronájmu obecního majetku.  
Jsme tedy pod zákonnou hranicí 60%, která by bylo pro hospodaření obce problematická. 

 • 1.2.B Dluhová služba ?
  ANO

56,14%

export ze státní pokladny - rozpočtová odpovědnost

Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0

Na základě dodaných podkladů a upřesnění z kontroly na místě se shoduji se sebehodnocením obce.

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

(správně komunikovat)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Sebehodnocení +1

Důležitým parterem pro rozvoj obce je také Sdružení Krajina s.r.o. 

Doplnění:

Obecní internetové stránky jsou velkou bolestí naší obce, neodpovídají požadavkům dnešní doby. Bohužel v současné doby, kdy máme velice napjatý rozpočet, nejsme schopní stránky zlepšit. Využíváme proto při komunikaci s veřejností FB profil a hlavně systém zasílání SMSek. Dalším komunikačním kanálem je obecní zpravodaj Novinky, který vychází každý měsíc. Jedná se o časopis, který vychází každý měsíc a zahrnuje informace i z dalších obcí regionu. Pro Křižánky jsou vyhrazeny celkem    tři strany.  Tyto strany uveřejňujeme na obecních stránkách. 

Členové poradního sboru se schází každé pondělí. Z jednání však nejsou pořizovány zápisy.  Členové jsou uvedení v příloze. 

Veřejnost navštěvuje zasedání ZO velice zřídka. Pouze v případě řešení atraktivních či konfliktních témat lze očekávat větší účast.

Usnesení a ani zápisy nezveřejňujeme z důvodu potenciálních problémů s GDPR. Tato povinnost není zatím uzákoněna a my nemáme kapacitu na zajištění této služby. 

 1. Společně s MAS Havlíčkův kraj realizujeme hlavně projekt Poznejte zelené srdce Česka  - odkaz na ne našich stránkách a zde se nachází i odkaz na stránky masky http://www.obeckrizanky.cz/aktuality/poznejte-zelene-srdce-ceska
Hodnocení oponenta +1

Na základě dodaných podkladů a zjištění z kontroly na místě hodnotím oblast komunikace a partnerství jako uspokojivou. 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.3.1 Je obec transparentní a zapojuje veřejnost, partnery a další aktéry do plánování, rozvoje, řízení a veřejné kontroly činnosti obce? Využívá všech možností komunikace a interakce se všemi i jednotlivými cílovými skupinami?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO

Soutěže o transparentní úřad se neúčastníme. Při komunikaci s veřejností využíváme především: SMS kanál, FB stránky, Internetové stránky, plakátovací plochy, časopis Novinky. Pracovní jednání zastupitelstva jsou každé pondělí v Obecní kavárně, kam si může každý přijít poslechnout, co je nového. Na oficiální zasedání ZO nikdo nechodí. Pracovní schůzky jsou méně formální navíc zvedáme tržbu místní hospodě. S ohledem na GDPR neuveřejňujeme usnesení na internetu. Zakázky provádíme pouze v režimu ZMR.    Nicméně hodnotu indikátoru "ano" lze hodnotit na rozmezí  s NE - stále je co zlepšovat.

Sebehodnocení 0

Soutěže o transparentní úřad se neúčastníme. Při komunikaci s veřejností využíváme především: SMS kanál, FB stránky, Internetové stránky, plakátovací plochy, časopis Novinky. Pracovní jednání zastupitelstva jsou každé pondělí v Obecní kavárně, kam si může každý přijít poslechnout, co je nového. Na oficiální zasedání ZO nikdo nechodí. Pracovní schůzky jsou méně formální navíc zvedáme tržbu místní hospodě. S ohledem na GDPR neuveřejňujeme usnesení na internetu. Zakázky provádíme pouze v režimu ZMR.

Hodnocení oponenta 0

Na základě dodaných podkladů a zjištění z kontroly na místě se shoduji se sebehodnocením obce.

1.3.2 Provádí obec veřejná projednávání (či obdobné formy) při důležitých rozhodováních?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Snažíme se veřejnost co nejvíce zapojovat. Je to však stále více těžší. V roce 2019 jsme uskutečnili dvě projednání. Jedná se o projednání záměru umístění kapličky za obcí a projednání závěrečné podoby komunitního centra. Dále proběhl kulatý stůl s veřejností k sociálnímu bydlení a představení záměru realizace projektu DČOV. Díky spolupráci s NSZM proběhlo v naší škole za obrovského zájmu a nadšení dětí také Školní fórum.

 • 1.3.A Veřejná projednávání ?
  ANO

1. Komunitní centrum - konečná podoba

2. Kaplička na Zápolí - záměr

3. Kulatý stůl k sociálnímu bydlení

4. DČOV - představení záměru

+1 Školní forum

Sebehodnocení 0

Stále více spoluobčanů nemá zájem o dění v obci. Musíme proto vymýšlet doprovodné akce, aby se zvedli doma ze židlí. Zklamáním je nezájem chatařů a chalupářů.  Přesto  je možné stále uvedené akce pořádat a stále několik občanů zde chodí. Nicméně se jedná o stále stejné tváře. 

Hodnocení oponenta 0

Na základě dodaných podkladů a zjištění z kontroly na místě se shoduji se sebehodnocením obce.

1.3.3 Jaké komunikační kanály jsou využívány pro komunikaci s veřejností?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Snažíme se s veřejností komunikovat prostřednictvím mnoha kanálů. Zájem veřejnosti však stále opadá. 

Složení Zastupitelstva obce je zde: http://www.obeckrizanky.cz/obecni-urad-samosprava/zastupitelstvo-obce

Elektronická úřední deska (zveřejňování pozvánek na zasedání ZO, rozpočtu a rozpočtových opatření atd. krizanky.imunis.cz) 

Aktuální dění v obci: časopis Novinky - http://www.obeckrizanky.cz/dokumenty

 • 1.3.C Partnerství a synergie ?
  ANO
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  ANO

1.3.B

Soutěže o transparentní úřad se neúčastníme. Při komunikaci s veřejností využíváme především: SMS kanál, FB stránky, Internetové stránky, plakátovací plochy, časopis Novinky. Pracovní jednání zastupitelstva jsou každé pondělí v Obecní kavárně, kam si může každý přijít poslechnout, co je nového. Na oficiální zasedání ZO nikdo nechodí. Pracovní schůzky jsou méně formální navíc zvedáme tržbu místní hospodě. S ohledem na GDPR neuveřejňujeme usnesení na internetu. Zakázky provádíme pouze v režimu ZMR.

1.3.C

3+1 - Členství ve třech organizacích (NSZM, SMSČR a MAS Havlíčkův kraj) + spolupráce s občanským sdružením  (Sdružení Krajina o.s.)

Sebehodnocení 0

Kromě již zmíněných komunikačních kanálů chybí v obci funkční rozhlas. Vzhledem k nákladným opravám a malému dosahu oproti SMS kanálu jsme jej přestali využívat.

Hodnocení oponenta 0

Na základě dodaných podkladů a zjištění z kontroly na místě se shoduji se sebehodnocením obce.

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Sebehodnocení 0

Měření indikátoru je u konce. Díky pandemické krizi bylo jeho zjišťování velice složité a je otázkou, jakou má vypovídající hodnotu a na kolik jsou odpovědi respondentů touto situaci ovlivněné. Nicméně lze tento tento průzkum hodnotit jako obraz daného okamžiku.

Indikátor spokojenosti

Hodnocení oponenta 0

Na základě dodaných podkladů a zjištění z kontroly na místě se shoduji se sebehodnocením obce. Doporučuji výsledek šetření spokojenosti zveřejnit na webových stránkách či v místním Zpravodaji a zjišťování spokojenosti zavést pravidelně (např. s dvouroční periodicitou).

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.4.1 Existuje metodika šetření spokojenosti, a jak se promítají výsledky z šetření do konkrétních opatření?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  ANO

Vyhodnocení otázky spokojenosti s místním společenstvím

Velmi spokojen 60 %

Mírně spokojen 25 %

Mírně nespokojen 10 %

Velmi nespokojen 5 %

Pouze 15 % respondentů je nespokojeno s obcí jako místem, kde žijí. Z toho 10% velmi nespokojeno. Naopak 85% je spokojeno a z toho 60% velmi spokojeno. Vyhodnocení otázky lze charakterizovat jako pozitivní. Převážní většina občanů je obcí, jako místem pro život spokojeno.

Je zajímavé, že procento spokojených občanů v průzkumu odpovídá výsledkům zjišťování stejné otázky v roce 2012 - tehdy 86% respondentů odpovědělo na tuto otázku, že je spokojeno (velmi spokojeno + spokojeno). Naopak v 2012 nikdo neodpověděl, že je velmi nespokojený, nicméně tuto skupinu lze asi podřadit pod množinu těch, kteří neodpověděli.

Indikátor spokojenosti

Sebehodnocení 0

Díky pandemické situaci probíhalo hodnocení až do září roku 2020 a to grantové za podpory Kraje Vysočina.

Hodnocení oponenta 0

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Sebehodnocení 0

Funkční využití a prostorové uspořádání území v obci Křižánky je zcela svázáno Správou CHKO Žďárské vrchy, NPÚ Telč a orgány ochrany ZPF (Krajský úřad Kraje Vysočina). Jakákoliv změna je proto značně složitá a velice dlouho posuzovaná všemi možnými i nemožnými pohledy a názory.

Hodnocení oponenta 0
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.5.1 Má obec jasnou vizi dalšího kvalitativního rozvoje obsaženou v ÚPD?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Ano má, konkrétně se jedná o poměrně rozsáhlou a citlivou  lokalitu Hájenky v k.ú. Moravské Křižánky a o lokalitu U zastávky v k.ú. České Milovy.

 • 1.5.A Nově navrhované zastavitelné plochy ?
  10%

Jedná se cca 10% stávající zastavěné plochy. Takto velká plocha však nebude celá zastavěná  bytovou výstavbou, protože se jedná o rozsáhlou lokalitu s plánovanou roztroušenou zástavbou.

Sebehodnocení -1

Územní plán byl doplněn do dokumentů na obecních stránkách - i skeny velkých výkresů a původní textová zpráva. Vhodnější prezentace by byla lepší  ve formě GISu atd. Pracujeme na této možnosti ve spolupráci se SMS ČR a systému AGIS. Objektivně řečeno však tato prezentace asi nebude dříve něž v dalším roce.  

Zprávu o uplatňování územního plánu nemáme k dispozici - snížili jsme proto hodnocení na -1 špatná

Lokalita Hájenky již podle stávající legislativy nemusí být řešena regulačním plánem. Řešíme proto zastavovací studii - již asi  čtvrtou variantu. Nyní se snažíme vyřešit situaci tak, aby obec prodala stavební pozemky zájemcům již s územním rozhodnutím a kupní smlouvou zahrnující mimojiné povinnost dodržet parametry z územního rozhodnutí. 

Ohledně regulačního plánu pro VPR musíme konstatovat, že jsme neuvažovali o jeho zpracování a vyhlášení. Plně se v této věci spoléháme na orgány památkové péče.  Tato možnost nás po pravdě vůbec nenapadla. Vzhledem k odporu občanů i vlastníků nemovitostí k VPR by se asi další zpřísnění podmínek ze strany obce asi nesetkalo s pochopením u těchto osob.

Hodnocení oponenta 0

Doporučena pouze vhodnější prezentace aktuálně platného územního plánu na webových stránkách obce. Uvažuje obec o zpracování regulačního plánu VPR? Změna č.2 ÚPO nabyla účinnosti v roce 2010 a je k dispozici Zpráva o uplatňování územního plánu? U poměrně rozsáhlé a z hlediska krajinného rázu citlivé plochy Hájenky je předepsán regulační plán, nebylo by vhodné zpracování ve variantách?

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Sebehodnocení -1

Nejsme schopní zajistit vysoce kvalitní a tedy i drahou projektovou přípravu. Právě tato skutečnost je velkým omezením kvalitního rozvoje obce.  

Obec nemá bohužel stálého externího architekta. I proto je oblast hodnocena jako "špatná". Rozpočtové možnosti obce neposkytují uvedené řešení.

Pro obec by byla užitečná architektonická soutěž na více lokalit. V minulém roce jsme uvažovali o využití dotačního titulu na arch. soutěž v rámci programu MMR pro nové řešení návsi. Nicméně požadavky výzvy jsme nebyli schopní naplnit. 

S ohledem na nevyřešenou lokalitu Hájenky, která svojí plochou prakticky znemožňuje vznik nových stavebních parcel a také díky vlastnictví potenciálně zastavitelných pozemků spekulanty, obec neuvažuje nyní o změně ÚP a tedy ani o dotačním titulu.

Hodnocení oponenta 0

Má obec stálého externího obecního architekta, se kterým konzultačně řeší rozvoj? Může jít také současně o zpracovatele územního plánu. Byla by pro obec užitečná architektonická soutěž? Chystá obec rozvojový projekt, u kterého by bylo v principu možné uvažovat o architektonické soutěži (otevřená nebo uzavřená soutěž o návrh, současně výběr projektanta)?  

Zajímala se obec o dotační tituly na podporu územního plánu nebo regulačního plánu v kontextu na cenovou nedostupnost kvalitní projektové dokumentace?

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.6.1 Uplatňuje obec princip projednávání významných záměrů s veřejností?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Ano - u většiny projektu je součástí projednání s veřejností.

 • 1.6.A Projednávání velkých investičních záměrů s veřejností ?
  2/2019

V roce 2019 jsme projednali dva investiční záměry s veřejností.

Sebehodnocení 0

Zájem občanů u tato projednání je nízký.

Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek.

1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Sebehodnocení +1

Obec se snaží vykupovat nemovitosti, které jsou nevyužité a v dezolátním stavu. tyto postupně přebudováváme na bytové domy nebo na domy se smíšeným využitím.

Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.7.1 Došlo k regeneraci a znovu využití existujících brownfields v zastavěném území obce?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Nemáme evidované žádné existující brownfields. Postupně opravujeme starý statek (Panský dům), který je definici BF nejblíže na smíšené využití. V loňské, roce jsme část objektu renovovali na 3 byty.

 • 1.7.A Využití /„brownfields“ (území, pozemků, objektů, areálů) ?
  0,25

Asi čtvrtina objektu Panského domu prošla rekonstrukcí a přestavbou na byty.

Sebehodnocení +1

Opuštěný Panský dům je postupně opravován do původní podoby.

Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek.

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Sebehodnocení 0

Jako každá malá obec máme i s touto finančně náročnou oblastí velké problémy. Vcelku se nám daří obnovovat a modernizovat starší bytový fond. Zároveň je dezolátním či špatném stavu řada technické infrastruktury (tj. chodník, kanalizace či místní komunikace). Daří se vcelku udržovat veřejná prostranství. 

Oblast snížení energetické náročnosti budov je pro obec velice zajímavá. Mimo území VPR se snažíme energetickou náročnost snižovat. V rámci VPR je to bohužel výrazně těžší a často i nemožné. Alespoň se nám daří instalovat  na budovy ditermální skla. V budově v místní části České Milovy i trojsko. 

V památkově chráněném domě čp. 45 je připravena PD i vydáno stavební povolení pro vytápění tepelným čerpadlem z hlubinných vrtů. Zde čekáme na vyhodnocení dotačního titulu.

Hodnocení oponenta 0

V zásadě bez připomínek. Uvažuje obec u projektů snížení energetické náročnosti staveb, příp.využití v místě dostupných obnovitelných zdrojů energie?

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.8.1 Provádí obec regeneraci domů a bytů ve svém vlastnictví, občanské vybavenosti obce, apod.?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Bytový fond patří mezi dobře udržované položky obecního majetku. Jednak je řada bytů nových a nebo nově opravených. Zároveň se snažíme i byty modernizovat co se týká vytápění. 

 • 1.8.A Péče o bytový fond a objekty občanské vybavenosti v majetku obce ?
  3/15

Tři byty z patnácti jsou neopravené a bez modernizace vytápění.

Sebehodnocení +1

Bytový fond patří mezi dobře udržované položky obecního majetku. Jednak je řada bytů nových a nebo nově opravených. Zároveň se snažíme i byty modernizovat co se týká vytápění. 3 z 15 bytů čeká oprava či komplexní rekonstrukce.

Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek.

1.8.2 Provádí obec systematickou obnovu technického vybavení obce a inženýrských sítí?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

V této oblasti máme velké rezervy. Především jednotná  kanalizace je v dezolátním stavu.

 • 1.8.B Péče o komunikace a inženýrské sítě v majetku obce ?
  0/10%/10%/100%

V poslední době nedošlo k opravě kanalizace. Z chodníků prošlo opravou asi 10% délky.  Podobně nedošlo k modernizaci veřejného osvětlení. Pouze cca 10%  osvětlení prošlo modernizací na led osvětlení. Naopak komplexně je udržována síť plynovodu a to servisní organizaci GASNET (zde je udržováno 100% délky).  

U chodníků by bylo možné využít dotačních titulů SFDI. nyní však řešíme majetkové poměry pod současnými i budoucími chodníky.

Sebehodnocení -1

Hodnocení špatná je uděleno z důvodu malého podílu obnoveného technického vybavení obce a inženýrských sítí.

Hodnocení oponenta 0

Vzhledem k rozsahu zastavěného území je realizace např. chodníků, které chybějí (uváděné i v ÚAP Nového Města na Moravě, 2016) nad rámec možností obce. Uvažovalo se o žádosti z vhodného dotačního titulu? 

1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Sebehodnocení -2

Připravenost obce na důsledky globální změny klimatu je mizivá. Především v oblasti sucha nás čekají nemalé problémy, na které se zatím ani nepřipravujeme.

Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.9.1 Má obec zpracován Plán protipovodňových opatření?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Obec není postihována klasickými povodněmi a zároveň je při zvednutí hladiny řeky Svratky ohroženo jenom několik málo nemovitostí. Proto se zaměřujeme především na vybavení zásahové jednotky SDH, která při zaplavení těchto nemovitostí zasahuje.

 • 1.9.A Opatření proti povodním ?
  0

Obec není postihována klasickými povodněmi a zároveň je při zvednutí hladiny řeky Svratky ohroženo jenom několik málo nemovitostí. Proto se zaměřujeme především na vybavení zásahové jednotky SDH, která při zaplavení těchto nemovitostí zasahuje. 

Sebehodnocení 0

Obec není postihována klasickými povodněmi a zároveň je při zvednutí hladiny řeky Svratky ohroženo jenom několik málo nemovitostí. Proto se zaměřujeme především na vybavení zásahové jednotky SDH, která při zaplavení těchto nemovitostí zasahuje. Disponujeme samozřejmě Povonovým plánem.

Hodnocení oponenta 0

Bez připomínek.

1.9.2 Má obec zpracován Plán opatření proti suchu, resp. krizového hospodaření s vodou?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
 • 1.9.B Opatření pro zvýšení akumulace vod v prostředí a ke zpomalení odtoku ?
  0/2019

Nemáme žádné nové opatření. Obnova tůní v lokalitě Hliníky (2018) a tůně Na huti (2011) přispěla  jenom málo k řešení uvedeného problému. Největší projekt, který se věnoval zadržení vody v krajině provedla obec v roce 2000 - Obnova rybníku Řásník.

Sebehodnocení -1

Nemáme žádné nové opatření. Obnova tůní v lokalitě Hliníky (2018) a tůně Na huti (2011) přispěla  jenom málo k řešení uvedeného problému. Největší projekt, který se věnoval zadržení vody v krajině provedla obec v roce 2000 - Obnova rybníku Řásník. 

Obec má zpracovaný povodňový plán. 

V objektu čp. 45 připravujeme využití užitkové vody pro splachování wc. Jsme ve fázi dokončené instalace vnitřních rozvodů.

Hodnocení oponenta 0

Řeší obec např.u objektů využití dešťových vod v místě? Část zastavěného území leží v záplavovém území. Má obec zpracován povodňový plán?

2 Životní prostředí

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ano
Zpracování jednotlivých otázek i indikátorů má nevyváženou úroveň (jak kvalitou - obsah, tak kvantitou - rozsah). To je pravděpodobně způsobeno první zkušeností s formálním auditem -až dosud obec prováděla audit v jednodušší podobě. Dobře a podrobně zpracovaný audit není byrokracie - může velmi efektivně posloužit jak pro rozhodovací procesy v obci, ale také jako PR dokument obce a samozřejmě jako potřebná inspirace pro další malé obce. V tomto směru se tedy audit v tématu životní prostředí může zlepšovat.
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano
Audit UR je kompletní a dává tak odpověď na všechny návodné otázky. Ty jsou jsou zodpovězeny v různé kvalitě (obsah i rozsah).
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano
Audit využívá všechny povinné indikátory. Nebyl zpracován doplňkový indikátor 2.4.C Ochrana před prašností. V auditu je pro hodnocení čištění veřejných zpevněných ploch využit jiný vhodný indikátor. Doporučit lze sledování obou - tedy Metodikou doporučeného a zvoleného indikátoru - a hodnotit je v souvislosti; indikátor 2.4.C. může navíc poskytnout porovnání s obdobnými obcemi.
Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky
· Nízká úroveň znečištění (malý počet znečišťovatelů) · Existence cenných přírodních území v intravilánu města i v jeho okolí · Malý výskyt eroze · Využívání dotačních titulů z národních i evropských zdrojů · Soběstačnost v zásobování vodou · Ochrana vody povrchové i podzemní díky CHOPAV Žďárské vrchy · Relativně neznečištěné vodní toky · Relativně čisté ovzduší · Nezatíženost intenzivním zemědělstvím · Území s ochranou díky CHKO Žďárské vrchy · Existence maloplošných chráněných území PR Čtyři palice, PR Meandry Svratky u Milov, PP Devět skal, PP Bílá skála, PP Milovské perníčky · Funkční prvky ÚSES · Zachovalé přírodní koryto Svratky s meandry · 2 naučné stezky: Naše stromy a Milovská naučná stezka · Relativně vysoká ekologická stabilita · Rybníky · Spolupráce se Sdružením Krajina na ochraně přírody, péči o chráněná území
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky
· Vypouštění nečištěných odpadních vod do řeky Svratky (jen část obyvatel má vlastní vybírací jímky) · Rozptýlená zástavba s nízkou hustotou obyvatel (neekonomické podmínky pro budování zejména vodohospodářské infrastruktury) · Zásobování pitnou vodou pouze z vlastních studen (vzhledem ke změně klimatu lze v letních měsících očekávat nedostatek vody) · Záplavy na řece Svratce postihující zastavěné území · Zatížení prachem a hlukem vzhledem k průtahu komunikace II/354 přes obec · Znečišťování ovzduší vlivem spalování nekvalitních paliv a listí · Nepříliš dobré vztahy mezi obcí a Správou CHKO Žďárské vrchy · Zátěž řízení obce (včetně MA21) spočívající na osobě starosty
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti
· Existence nových zdrojů pitné vody · Výstavba ČOV, resp. DČOV s dálkovým monitoringem · Zlepšení spolupráce v péči o ZCHÚ i přírodně cenná území, docílení partnerské spolupráce se S-CHKO Žďárské vrchy · Zlepšování kvality ovzduší v důsledku přechodu na kvalitnější paliva v lokálních topeništích a zamezením nevhodných praktik obyvatel (pálení listí a trávy) · Lepší dělba práce obecního zastupitelstva a mezi další občany · Vybudování retenčních prostor pro zpomalení povodní na Svratce · Navrácení pozemků nevyužívaných staveb zpět do přírodního prostředí · Udržitelné hospodaření v lesích (přirozená obnova lesů po kůrovcové kalamitě) · Rozvoj udržitelného cestovního ruchu · Větší podchycení a angažovanost občanů
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby
· Klimatická změna přinášející nárůst extrémních klimatických jevů (povodně, sucha) · Narůstající konflikty mezi podporou ochrany životního prostředí a požadavky obyvatel (ovzduší, ČOV, sečení zahrad ad.). · Ovlivnění krajinného rázu výstavbou neadekvátních objektů · Neadekvátní, neudržitelné hospodaření na zemědělské i lesní půdě · Zdražování plynu a elektřiny, vedoucí k zvýšenému využívání nekvalitních paliv · Zábory půdy při možném stavebním boomu · Zvýšená vodní eroze při pokračující klimatické změně · Střet zájmů ochrany přírody a památkové ochrany oproti zájmům rozvoje masivní rekreace · Změny ve vedení obce vedoucí ke snížení zájmu o udržitelný rozvoj obce
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Hodnocení všech dílčích otázek je evedeno u každé návodné otázky. V některých případech je uvedeno i dílčí doporučení na řešení situace. Situace obce Křižánky je specifická tím, že vedení obce (p. starosta) si je všech problémů i možných řešení jasně vědom. Přetrvávání problémů je dáno situací velmi malé obce situované ve složitém terénu. Na druhou stranu je to obec, která i přes omezené možnosti využivá svůj potenciál a v řadě oblastí vykazuje výborné výsledky.
Hodnotící výrok
Uspokojivý stav tématu vůči UR – s podmínkami
Ne zcela uspokojivá situace je v několika otázkách udržitelného rozvoje - zpracovatelé vznesli řadu komentářů, připomínek a doporučení pro další rozvoj obce (viz hodnocení jednotlivých otázek a oblastí). Neuspokojivá situace se týká odpadních vod - návodná otázka 2.1.1 (Jak je řešena dodávka pitné vody v obci a jak je zajištěn odvod a čištění odpadních vod v obci?). V tomto případě byla stanovena podmínka, jejíž nesplnění by mělo znamenat nemožnost obhájení kategorie A v tématu životní prostředí: Nutno systémově řešit nakládání s odpadními vodami v obci. Re-audit musí prokázat jasný plán na řešení a jeho rozpracovanost. Do té doby je nutný pečlivý monitoring množství i kvality vypouštěných odpadních vod, aby nedošlo k nadměrnému znečištění recipientu řeky Svratky. Je to o to závažnější, neboť se jedná o chráněnou oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Žďárské vrchy.


Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Sebehodnocení 0

Obec nemá centrální vodovod - šetření vodou je proto plně v rukou vlastníků nemovitostí. 

Obec realizuje několik projektů na zajištění zdrojů pitné vody v různých lokalitách obce. V letošním roce se dokončuje vodní zdroj v místní části České Milovy. Ve fázi přípravy PD pro stavebního povolení je vodní zdroj pro lokalitu u Školy. Připravuje se vodní zdroj pro lokalitu Chaloupky. 

Problémem obce je čištění odpadních vod. Obec se v současní době snaží vyřešit složité území prostřednictvím projektu instalace domovních čistíren odpadních vod se vzdáleným monitoringem. Bohužel však řada občanů  vnímá tuto věc negativně a preferuje likvidaci odpadních vod realizací centrální ČOV a novou oddílnou kanalizací.

Hodnocení oponenta 0

Obec má pro hospodaření s vodou velmi specifické podmínky – poměrně velké katastrální území, rozptýlenou zástavbu, tvrdé klimatické podmínky ad. Problémem obce je jednoznačně čištění odpadních vod. Pro r. 2020 má obec povolení k vypouštění OV do řeky Svratky (hodnoty jsou dle monitoringu hluboko pod limity), budoucnost ale v tomto směru je nejasná. Obec se v současné době snaží vyřešit složitou situaci prostřednictvím projektu instalace domovních čistíren odpadních vod se vzdáleným monitoringem, to ale mezi obyvateli nemá velkou podporu. Celkově lze tedy tuto oblast hodnotit stupněm 0 (uspokojivý stav), pro část otázky 2.1.1. týkající se čištění OV ale dáváme podmínku (viz konečné stanovisko k auditu).

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
2.1.1 Jak je řešena dodávka pitné vody v obci a jak je zajištěn odvod a čištění odpadních vod v obci?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Občané obce mají vlastní kopané či vrtané studny. Část obce je pokryta jednotnou kanalizací  s odtokem do řeky Svratky a obec pro toto vypuštění disponuje platným povolením, přičemž podle každoročního měření nedochází k překročení přípustného znečištění povrchových vod.

Zbytek občanů řeší likvidaci odpadních vod vývozem jímky na ČOV v sousední obci.

Likvidace odpadních vod bude jedním z hlavních témat rozvoje naší obce v následujících letech. Vedení obce plánovalo systém DČOV se vzdáleným monitoringem. Velká část občanů by však preferovala ekonomicky nákladnou variantu centrální ČOV s výstavbou nové oddílné kanalizace. Samotný způsob likvidace odpadních vod obec nekontroluje, nemá k tomu ze zákona žádné zmocnění.

 • 2.1.B Systém odvodu a čištění odpadních vod ?
  0
 • 2.1.A Systém dodávky pitné vody v obci ?
  0

2.1.A

Pouze lokální studny. Obec nemá pravomoc zasahovat do provozu soukromých vodních zdrojů. Proto nezakazuje zalévání zahrad ani plnění bazénů. Ohledně náhradních zdrojů - nezajišťujeme cisternu ale máme veřejně přístupný vodní zdroj ve dvoře školy. 

Obec plánuje vznik několika nových vodních zdrojů v různých lokalitách. Před dokončením je vodní zdroj v místní části České Milovy a ve fázi přípravy PD pro stavební povolení vodojem u školy. 

Dále připravujeme projekt na nový vodní zdroj v lokalitě Chaloupky a provádíme posouzení možnosti využití hlubinných vrtů v lokalitě České Křižánky - Pod Horkou.

2.1.B

Část obce odvádí odpadní vody do řeky Svratky (161 obyvatel je připojeno na jednotnou kanalizaci), zbytek pomocí vývozů jímek na ČOV. Obec disponuje povolením k vypouštění odpadních vod do konce roku 2020.

Bilance vypouštění odpadních vod do řeky Svratky za rok 2019

Sebehodnocení -2

Jedinou výhodou individuálních zdrojů pitné vody pro domácnosti je rovnoměrné čerpání podzemních vod a šetření vody přímo u spotřebitele.  Se stále se opakujícími suchými roky však v těchto studnách voda dochází.   

Obrovským problémem je neexistence oddílné kanalizace a  odtok všech vod do řeky Svratky. Vzhledem k roztroušené zástavbě je centrální čistírna v obci nerealizovatelná. Plánujeme zapojení obce do projektu MŽP na pořízení domovních čistíren odpoadních vod se zásakem či odtokem vyčištěné vody do vodoteče. - doplnit: proč né kořenovka, končí povolení a bude se projednávat žádost o prodloužení. A cílem je vybudovat základ sítě DČOV s centrální monitoringem alespoň u třetiny EO s možností dalšího postupného rozšiřování.

Hodnocení oponenta -1

Občané obce mají vlastní kopané či vrtané studny. Část obce je pokryta jednotnou kanalizací s odtokem do řeky Svratky a obec pro toto vypuštění disponuje platným povolením. Zbytek občanů řeší likvidaci odpadních vod vývozem jímky na ČOV v sousední obci.  

Obec nemá vodovod - občané mají vlastní studny. Část obce je pokryta jednotnou kanalizací s odtokem do řeky Svratky a obec pro toto vypuštění disponuje platným povolením. Dle měření nedochází k překročení přípustného znečištění povrchových vod, rovněž množství (objem) vypouštěných OV je hluboko pod povoleným limitem. Obec plánuje vznik několika nových vodních zdrojů v různých lokalitách, nakládání s OV bude jedním z hlavních témat rozvoje naší obce v následujících letech

2.1.2 Vyjmenujte nejdůležitější úsporná opatření ke snížení spotřeby pitné vody v obci.
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Každý je vlastníkem svojí studny. Úsporné opatření je samokontrole majitele v plýtvání vodou. Plány do budoucna jsou popsány výše. 

Budujeme či připravujeme k vybudování více nových vodních zdrojů z vypisovaných dotačních výzev. Ačkoliv si minulých letech občané většinou zajistili vlastní nové hlubší vodní zdroje, je jasné, že i ty časem přestanou z hlediska množství vody vyhovovat. Obec přitom nemá možnost, jak zajistit šetření vodou u soukromých zdrojů. Otázka zásobování vodou je vnímána v obci velice citlivě a negativně. Bohužel až od doby, kdy začala voda v soukromých zdrojích docházet.

Sebehodnocení 0

nemáme vodovod

Hodnocení oponenta 0

Každý je vlastníkem svojí studny. Úsporné opatření je na samokontrole majitele v plýtvání vodou.

2.1.3 Vytvořila obec nebo subjekty v ní působící podmínky pro zpomalení odtoku nebo pro akumulaci a využívání srážkových vod (pro čištění obce, zálivku veřejné zeleně apod.)? Vyjmenujte, prosím.
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Obec v minulosti vybudovala tůň pro zadržení dešťové vody v lokalitě Na huti a byla partnerem obnovy tůní v lokalitě Hliníky. Obec má ve svém vlastnictví dva rybníky. Přímo pro využití srážkových vod žádnou infrastrukturou nedisponujeme.  V současné době  probíhá výstavba komunitního centra, kde bude zajištěna možnost splachování dešťovou vodou. 

Zpevněné plochy, ze kterých je odváděna voda do jednotné kanalizace není možné vyčíslit. Obec tímto údajem nedisponuje. 

Téma využití srážkové vody bude pro následující roky jedním z klíčových témat. Podobně jako likvidace odpadních vod a zásobování občanů pitnou vodou.

Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1

Obec v minulosti vybudovala tůň pro zadržení dešťové vody v lokalitě Na huti a byla partnerem obnovy tůní v lokalitě Hliníky. Obec má také ve svém vlastnictví dva rybníky. V současné době probíhá výstavba komunitního centra, kde bude zajištěna možnost splachování dešťovou vodou (šetření zdroje pitné vody, ale také osvěta, příklad dobré praxe).

2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
Sebehodnocení 0

Díky umístění obce v centrální části CHKO Žďárské vrchy, chybějícímu průmyslu a malá intenzita využití zemědělské půdy, je stav této oblasti dobrý. I přesto se obec stará o výsadbu stromořadí podél cest a údržbu veřejných prostranství.    Bohužel nejsme schopní evidovat průměrné roční rozšíření ploch veřejné zeleně. Každopádně už nyní se jenom těžko dokážeme o stávající plochy postarat. 

Odpovědi na dotazy auditora:

Obec neprování kontrolu funkčnost prvků ÚSES. Nicméně považujeme za funkčnost těchto prvků za dobrou a vyhovující a to vzhledem k výše uvedenému popisu situace (krajina bez průmyslu s nízkou intenzitou zemědělství a  s výrazným každoročním přírůstkem dřevin, který lze doložit porovnáním historických a současných fotografií)

V lokalitě na dolině je stále dle územního plánu plánovaná ČOV - i kdyby se realizoval projekt DČOV, bylo by vhodné v tomto místě vyčištěnou vodu zachytávat a například formou kořenového dočištění připravit pro další využití. Proto plocha pro ČOV zatím nebude z ÚP vypuštěna.

Hodnocení oponenta +1

Obec si je vědoma významu přírodních hodnot na svém území i v okolí. Vzhledem k unikátní poloze ve vysoce kvalitním přírodním prostředí nemá potřebu zvětšovat plochu parků a jiné obecní zeleně, na péči o přírodu a krajinu se však aktivně podílí. Příkladné jsou i obcí vybudované naučné stezky Naše stromy a Milovská naučná stezka.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
2.2.1 Má obec vymezen v územním plánu lokální systém ekologické stability krajiny? Jsou vymezená biocentra a biokoridory funkční/realizovaná.

Kvalitativní popis s případným využitím údajů z územního plánu
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Obec má ve svém územním plánu vymezen lokální systém ekologické stability včetně vymezení biocentrer a biokoridorů. V poslední změně územního plánu došlo k rozšíření plochy jednoho z biocenter.  (LBC Na Dolině)

Sebehodnocení 0

Obec v minulosti vybudovala tůň pro zadržení dešťové vody v lokalitě Na huti a byla partnerem obnovy tůní v lokalitě Hliníky. Obec má ve svém vlastnictví dva rybníky. Přímo pro využití srážkových vod žádnou infrastrukturou nedisponujeme.   Neevidujeme nefunkčnost žádného prvku ÚSES.  Naopak rozrůstáním zeleně dochází spíše k posilování funkcí těchto prvků. V obci není provozováno intenzivní zemědělství ani dramatická výstavba.

Hodnocení oponenta +1

Obec má ve svém územním plánu vymezen lokální systém ekologické stability včetně vymezení biocenter a biokoridorů. ÚSES je funkční, při poslední změně ÚP došlo k podstatnému rozšíření plochy LBC Na Dolině.  Pro lepší orientaci – a jako výchozí úroveň (baseline) by bylo vhodné uvést podrobnější popis ÚSES, plánek apod.

2.2.2 Vyskytují se na území obce zvláště chráněná území (ZCHÚ) nebo území soustavy Natura 2000 (EVL, PO)? Pokud ano, jak obec při jejich ochraně spolupracuje s relevantními subjekty?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Na území obce se vyskytují ZCHÚ . Celou problematiku řeší Správa CHKO Žďárské vrchy, se kterou se snažíme celkově spolupracovat alespoň v bodech, kde se shodneme. Příkladem spolupráce je například vybudování naučné stezky, která se částečně věnuje PR Meandry Svratky u Milov.  Důležitým partnerem je pro nás Sdružení Krajina, o.s., které spolupracuje s obcí i Správou CHKO ŽV na ochraně krajiny.

Sebehodnocení +1

a území obce se vyskytují ZCHÚ . Celou problematiku řeší Správa CHKO Žďárské vrchy, se kterou se snažíme celkově spolupracovat alespoň v bodech, kde se shodneme. Příkladem spolupráce je například vybudování naučné stezky, která se částečně věnuje PR Meandry Svratky u Milov.  Důležitým partnerem je pro nás Sdružení Krajina, o.s., které spolupracuje s obcí i Správou CHKO ŽV na ochraně krajiny. Hodnocení "Dobrá" volíme z důvodu rozšířené spolupráce se Sdružením Krajina a s pokusy o dobré vztahy se Správou CHKO ŽV. Nad rámec ZCHÚ je potřeba zmínit naučnou stezku Naše stromy, která vede k PP Devět skal - více o našich stezkách  zde: http://projekty.krizanky.eu/ 

Na území obce není žádná lokalita spadající do soustavy NATURA 2000.

Přírodní památky v katastru obce:

PP Devět skal

Rozsáhlý skalní systém s nejvyšším vrcholem oblasti je ukázkou mrazového zvětrávání rul v periglaciálních podmínkách pleistocénu. Na balvanitých sutích kolem skal se zachoval fragment přírodě blízkých lesních společenstev smrkových bučin.

https://zdarskevrchy.ochranaprirody.cz/zvlaste-chranena-uzemi/prirodni-pamatka-devet-skal/

PP Milovské Perničky

Skupina rulových skalních útvarů s charakteristickou modelací je dokladem kryogenní procesů probíhajících v chladných obdobích pleistocénu. Na balvanitých sutích se zachoval fragment přírodě blízkých lesních společenstev smrkových bučin.

https://zdarskevrchy.ochranaprirody.cz/zvlaste-chranena-uzemi/prirodni-pamatka-milovske-pernicky/

Přírodní rezervace v katastru obce

PR Čtyři palice

Rulové skalní útvary modelované mrazovým zvětráváním a obklopené balvanitými sutěmi se zachovalými lesními porosty přírodě blízké skladby smrkových bučin tvoří charakteristický ekosystém chudých a kyselých stanovišť hřbetů Žďárských vrchů.

https://zdarskevrchy.ochranaprirody.cz/zvlaste-chranena-uzemi/prirodni-rezervace-ctyri-palice/

PR Meandry Svratky u Milovy

Zaplavované a podmáčené louky místními nazývané Rychtářky. 

Předmět ochrany
Společenstva makrofytní vegetace tekoucích a stojatých vod, vegetace bahnitých substrátů, vegetace vysokých ostřic, nevápnitých mechových slatinišť, přechodových rašelinišť, vlhkých pcháčových luk a tužebníkových lad, smilkových trávníků a mezofilních ovsíkových luk, mokřadních vrbin, vrbových křovin hlinitých a písčitých náplavů a údolních jasanovo-olšových luhů; vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace kriticky ohrožených druhů mihule potoční a chřástala polního, silně ohrožených druhů všivce lesního, rdestu alpského, modráska bahenního, bekasiny otavní, chřástala kropenatého, vodouše kropenatého, krutihlava obecného a ohrožených druhů prstnatce májového, hýla rudého a bramborníčka hnědého, včetně jejich biotopů

https://zdarskevrchy.ochranaprirody.cz/pro-navstevniky/novinky/nova-prirodni-rezervace-meandry-svratky-u-milov/

Vztahy orgánů ochrany přírody a krajiny a vedení obce jsou poměrně dobré. Obec pořádá ve spolupráci se Správou CHKO Žďárské vrchy pravidelná setkání se starosty celého obvodu CHKO. 

Jak je uvedeno výše, důležitým partnerem a prostředníkem při spolupráci se Správou CHKO je i Sdružení Krajina a to především při péči o PR Meandry Svratky u Milov.

Výběr z evidence AOPK

Hodnocení oponenta +1

Na území obce se vyskytují ZCHÚ (CHKO, 2 přírodní rezervace a 2 přírodní památky). Při spolupráci se Správou CHKO je důležitým partnerem nevládní organizace Sdružení Krajina. Samotný stav přímé spolupráce mezi Správou CHKO Žďárské vrchy a obcí je problematický. Město vybudovalo naučnou stezku Naše stromy, která vede k PP Devět skal a Milovskou naučnou stezku.  Na území obce není žádná lokalita spadající do soustavy NATURA 2000.

2.2.3 Došlo ke změně ploch veřejné zeleně/parků/sadů /krajinné zeleně v obci (v rámci celého území obce)?

Kvalitativní popis s případným doplněním údajů z územního plánu, z evidence zeleně municipality apod.
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

nedošlo

Sebehodnocení 0

nedošlo  - nicméně v naší obci předpokládáme, že není třeba zeleň rozšiřovat. 

1. aleje podél cest - 1,5 km podél cest II. a III. třídy + 3 km podél místních a účelových komunikací 

 2. lokalita Hliníky - 6396 m2

3. náves - 2 500 m2

4. stanoviště U kříže - 300 m2

5. stanoviště U hutě - 700 m2

6. Hřbitov na Milovech - 658 m2

7. Hřbitov na Křižánkách -  4 000 m2

8. Lokalita hřiště a výletiště - 17 890 m2

Hodnocení oponenta +1

Křižánky jsou malá obec v srdci CHKO Žďárské vrchy (370 trvale bydlících obyvatel). Převažující typ výstavby jsou rodinné domy a chalupy, které mají vlastní zelené plochy. Kromě toho má obec zelenou náves, aleje podél cest včetně naučné stezky Naše stromy s vysázenými druhy našich stromů ad. obecní zeleň. Tato zeleň je považována za dostačující, a vzhledem k dobré péči i bez rozšiřování lze hodnotit stupněm +1 (dobrý stav).

2.2.4 Je upřednostňována nová výstavba na nevyužitých či špatně využitých plochách ve stávajícím zastavěném území obce, před výstavbou na dosud nezastavěném přírodním území nebo na zemědělské a lesní půdě mimo ně?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

ANO - nicméně je tato ochrana dostatečně reprezentována Správou CHKO Žďárské vrchy a orgány ochrany ZPF. 

Sebehodnocení +2

ANO - nicméně je tato ochrana dostatečně reprezentována Správou CHKO Žďárské vrchy a orgány ochrany ZPF. Ochrana uvedenými orgány je natolik striktní, že se obec prakticky nezvládá rozvíjet na jakýchkoliv plochách. 

Obec vykupuje staré nevyužité nebo špatně využité či zdevastované objekty, které přestavuje k využití na byty a pro komunitní využití.  

Budova č.p. 96 - zdevastovaná chalupa se zemědělskou přístavbou opravena na byty

Budova bývalého MNV Milovy - zdevastovaná budova přestavěna na byty a sál s provozem kavárny. 

Budova Panského domu - bývalá zemědělská budova postupně přestavovaná na byty a komunitní centrum. 

Ohledně nového záboru ZPF je možné konstatovat, že za poslední tři roky nedošlo k žádnému novému záboru, neboť neproběhla žádná změna ÚP. 

Při rozvoji obce a pokusu o vytvoření nových stavebních ploch naráží obce na odpor orgánů ochrany přírody a krajiny  a to především při pokusech o rozšíření zástavby na okrajích stávající zástavby. Naopak při pokusech o zahušťování zástavby narážíme na odpor orgánů památkové péče. Ve všech případech pak i na odpor orgánů ochrany ZPF. 


Ve Změně číslo 2 ÚP je pro zástavbu vymezena velká plocha v severovýchodní části obce. Nicméně uvedená  plocha bude ještě dále zpracována tak, aby byl výsledný zábor pro výstavbu minimální.

Hodnocení oponenta +1

Obec – vzhledem k umístění – má malý rozvojový potenciál (odpor orgánů ochrany přírody a krajiny i orgánů památkové péče). Nevyužité či špatně využité plochy v zastavěném území obce již byly obecními projekty zastavěny. Nicméně pří změně ÚP byla pro zástavbu vymezena plocha v severovýchodní části obce, která bude postupně realizována tak, aby výsledný zábor pro výstavbu byl minimální. 

2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
Sebehodnocení +1

Obec se nachází v centrální části CHKO Žďárské vrchy. V katastru obce je vysoké procento lesních porostů. Většina zemědělské půdy je obhospodařována jako sečená či spásaná louka. Díky ochraně ze strany Správy CHKO Žďárské  vrchy nedochází v katastru obce k rozsáhlé výstavbě na stávajícím ZPF.

Hodnocení oponenta +1

Obec se nachází v kvalitním přírodním prostředí – je zde vysoké procento lesních porostů, zemědělská půda je obhospodařována jako louka, nedochází k větší výstavbě na stávajícím ZPF.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
2.3.1 Došlo ke změně plochy zemědělské/lesní půdy s certifikovaným zemědělstvím/lesním hospodařením dle FSC ?

Údaje o ekologickém zemědělství lze nalézt v Databázi MZe eAGRI (https://eagri.cz/public/app/eagriapp/EKO/Prehled/Prehled.aspx?clear=A&stamp=1554299167338 ).
Informace o certifikaci FSC lze získat např. na: http://www.czechfsc.cz/poradensky-servis-fsc-cr/informace-pro-lesni-hospodare/certifikace-pro-male-lesy.html
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Dle informací od organizace Lesy ČR, s.p. jsou všechny jejich porosty v kastaru obce certifikované dle FSC. U zemědělských organizací o tom nemáme žádné informace.

Sebehodnocení 0

Dle informací od organizace Lesy ČR, s.p. jsou všechny jejich porosty v kastaru obce certifikované dle FSC. U zemědělských organizací o tom nemáme žádné informace.  Všichni zemědělci však hospodaří na zemědělské půdě šetrným způsobem - obvykle se jedná o louky sečené nebo spásané. 

Podle ÚAP  z roku 2016 zabírá zemědělská půda 37,3% katastrální výměry obce

Obec nemá žádné nástroje, jak ovlivnit soukromé vlastníky lesa (,kterých je v katastru obce minimum), aby podstoupili certifikaci FSA.

Při pronájmu zemědělské půdy, která je ve vlastnictví obce, sleduje vedení obce především aspekt místního zemědělce. Ekologické hospodaření jakožto podmínky pronájmu půdy není pro obec důležitým faktorem. Nicméně veškerá obecní půda, která je propachtovaná místnímu družstvu a v přírodní rezervaci Sdružení Krajina, je obhospodařovaná ekologickým způsobem (sečení nebo pastva).     

Sdružení Krajina je vedeno v evidenci ekologicky hospodařících zemědělců.

Hodnocení oponenta +1

Většina lesů je v majetku s.p. Lesy ČR, který je certifikován dle PEFC. U soukromých vlastníků (malý počet) se toto nesleduje. Všichni zemědělci hospodaří na zemědělské půdě šetrným způsobem - obvykle se jedná o louky sečené nebo spásané; jejich certifikace pro ekologické zemědělství se proto nevyžaduje ani nesleduje (nicméně obecní půda propachtovaná místnímu družstvu a Sdružení Krajina je obhospodařovaná ekologickým způsobem, Sdružení Krajina má dokonce certifikaci). Doporučuje se pokusit se ovlivnit majitele lesů k certifikaci FSC (dle některých odborníků certifikace s přísnějšími parametry z hlediska udržitelného lesního hospodaření).

2.3.2 Chrání obec zemědělský půdní fond?

Údaje lze získat z územního plánu a evidence trvalých záborů ZPF
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Vzhledem k minimálnímu rozvoji zástavby neodchází k trvalým záborům ZPF. 

Sebehodnocení +1

Vzhledem k minimálnímu rozvoji zástavby neodchází k trvalým záborům ZPF.   

Nevedeme evidenci, kolik každoročně zabrala ZPF výstavba. Nicméně nebereme tuto záležitost v žádném případě na lehkou váhu. 

S ohledem na péči o ZPF plánujeme i zástavbu v nové lokalitě Hájenky v severozápadní části obce (vymezené změnou číslo II UP).

Hodnocení 1 je zvoleno s ohledem na potenciálně velký zábor právě u uvedené lokality. 

Velkým rizikem a problém v této věci je však u nás jiný efekt. Chataři a chalupáři a stále častěji i místní občané, oplocují prostory za svými domy a pozemek přestává být využíván pro zemědělství. Z pozemku se stává nízko sečená travnatá plocha, která nemá se zemědělstvím nic společného. Posečená tráva je pak navíc považovaná za odpad.

ZPF ve změně č. II UP

Hodnocení oponenta +1

Vzhledem k minimálnímu rozvoji zástavby nedochází k záborům ZPF. Hodnocení 1 je zvoleno s ohledem na relativně velký zábor plánovaná zástavby v nové lokalitě Hájenky v severozápadní části obce (vymezené změnou číslo II ÚP).

2.3.3 Má obec problémy s erozí půdy? Pokud ano, realizovala nějaká konkrétní protierozní opatření?

Údaje o ohrožení půdy erozí lze dohledat na: https://mapy.vumop.cz/
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Většina zemědělských ploch v obci je využívána jako sečené či spásané travnaté plochy. S odtokem či větrným odnosem kvalitní zeminy tedy nemáme žádný problém.    Podle přiložené mapy by při nevhodném způsobu hospodaření hrozil na části území odnos půdy vodní erozí.

Sebehodnocení +2

Většina zemědělských ploch v obci je využívána jako sečené či spásané travnaté plochy. S odtokem či větrným odnosem kvalitní zeminy tedy nemáme žádný problém.    

Podle přiložené mapy VÚMOP je patrné, že některé plochy mohou být erozí potenciálně ohrožené a to především v případě, kdy by byly tyto plochy využívané jako orné navíc v případné kombinaci s pěstováním nevhodných rostlin (např. kukuřice).

Mapa dlouhodobé průměrné ztráty půdy

Hodnocení oponenta +2

Obec nemá s erozí půdy žádný problém. Většina zemědělských ploch v obci je využívána jako sečené či spásané travnaté plochy. Nutno však upozornit, že podle mapy VÚMOP by při nevhodném způsobu hospodaření hrozil na části území odnos půdy vodní erozí.

2.4 Kvalita ovzduší

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 2.4 Kvalita ovzduší
Sebehodnocení 0

Obec se nachází v klidné části CHKO Žďárské vrchy bez průmyslových areálů s poměrně málo frekventovanou dopravou. Jedinými výraznějšími znečišťovateli ovzduší jsou domácnosti topící uhlím či mokrým dřevem a dále doprava, která je na jaře hodně prašná díky zimní údržbě komunikací inertním posypem.

Hodnocení oponenta 0

I přestože se obec se nachází ve velmi kvalitním prostředí (CHKO Žďárské vrchy bez průmyslových areálů s poměrně málo frekventovanou dopravou), nutno tuto oblast hodnotit jen jako uspokojivou (stupeň 0). Hlavními výraznějšími znečišťovateli ovzduší jsou sice jen domácnosti topící uhlím a mokrým dřevem i doprava (problém působí prašnost z inertního posypu na jaře, nikoliv dopravní emise) a v menší míře také pálení listí a trávy, ale toto znečištění vzhledem k intenzitě i délce trvání nemá zásadní vliv na kvalitu života v obci. Protože je to však pro obec problémová otázka a situaci negativně vnímá sám pan starosta, hodnotíme oblast pouze uspokojivě (0) - pokud bychom porovnávali se situací v obcích či městech se zhoršenou kvalitou ovzduší, je situace Křižánek celkově mnohem příznivější.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
2.4.1 Jaký je stav kvality ovzduší v obci? Jsou dodržovány imisní limity?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Obec se nachází v klidné části CHKO Žďárské vrchy bez průmyslových areálů s poměrně málo frekventovanou dopravou. Jedinými výraznějšími znečišťovateli ovzduší jsou domácnosti topící uhlím či mokrým dřevem a dále doprava, která je na jaře hodně prašná díky zimní údržbě komunikací inertním posypem.

 • 2.4.A Koncentrace polétavého prachu (PM10 nebo PM2,5) a dalších znečišťujících látek v ovzduší (SO2, NOx, benzo(a)pyreny, ad.); dodržování limitů ?
  NO2 - 6,8 - 7,6 μg/m3 PM10 - 14,6 - 15,8 μg/m3 PM2,5 - 11,3 - 12,3 μg/m3 benzen - 0,6 - 0,7 μg/m3 benzo(a)pyren - 0,3 - 0,4 ng/m3 arsen - 0,7- 0,8 ng/m3 olovo - 2,5 - 2,7 ng/m3 nikl - 0,5 - 0,6 ng/m3 kadmium - 0,1 - 0,2 ng/m3

Stav kvality ovzduší

Sebehodnocení +2

Žádný ze sledovaných parametrů není mimo limit.

Hodnocení oponenta +2

Obec má díky své poloze kvalitní životní prostředí včetně ovzduší. Podle rozptylových map 5-letých klouzavých průměrů koncentrací hlavních polutantů (zdroj ČHMÚ) je zřejmé, že všechny hodnoty jsou pod limitními hodnotami.

2.4.2 Jaké jsou hlavní zdroje znečištění ovzduší na území obce (např. dle kategorií: doprava / stacionární zdroje včetně lokálních topenišť; případně hlavní znečišťovatelé) a jaká opatření ke snížení emisí byla učiněna?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší je doprava v jarních měsících díky velké prašnosti cest. Dalším znečišťovatelem jsou domácnosti, které spalují nekvalitní uhlí. Dalšími znečišťovateli jsou občané spalující staré listí a starou trávu. Častým zdrojem znečištění je pálení klestu v okolních lesích.

 • 2.4.B Zdroje znečištění ovzduší na území obce ?
  Vysoké % domácností spalující uhlí

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší je doprava v jarních měsících díky velké prašnosti cest. Dalším znečišťovatelem jsou domácnosti, které spalují nekvalitní uhlí. Dalšími znečišťovateli jsou občané spalující staré listí a starou trávu. Častým zdrojem znečištění je pálení klestu v okolních lesích.    

Počet žadatelů o kotlíkové dotace za poslední 3 roky: 4 žadatelé (zdroj Kraj Vysočina)

Sebehodnocení -1

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší je doprava v jarních měsících díky velké prašnosti cest. Dalším znečišťovatelem jsou domácnosti, které spalují nekvalitní uhlí. Dalšími znečišťovateli jsou občané spalující staré listí a starou trávu. Častým zdrojem znečištění je pálení klestu v okolních lesích.    Těžko se nám s uvedenými nepříznivými charakteristikami bojuje. Přitom byla obec plynofikována,  občanům jsme pořídili kompostéry a to i speciální na listí.

Hodnocení oponenta 0

Hlavním zdrojem znečištění ovzduší je doprava v jarních měsících následkem velké prašnosti cest. Dalším znečišťovatelem jsou lokální topeniště (spalování nekvalitního uhlí). Smysluplná opatření mířící na hlavní zdroje znečištění (uhlí, pálení listí), tj. plynofikace a kompostéry, příliš nepomáhají. Lze zvážit kontrolní činnost po domluvě s odborem životního prostředí ORP Nové Město na Moravě. Posyp na silnicích v intravilánu uklidit hned, jak počasí/silničáři dovolí. Velkou pomocí může být kropící zařízení, které si obec pořídila.

2.4.3 Daří se obci snižovat prašnost komunikací a veřejných prostranství?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Obec má zakoupený traktor se zametacím zařízením, pomocí kterého provádíme zametání komunikací a chodníků. Současně na hasičském voze je namontovaná skrápěcí lišta s vysokotlakým čerpadlem, pomocí kterého se zajišťuje čištění komunikací tlakovou vodou.

 • 2.4.C Ochrana před prašností ?
  -0,5 t/r

Jedná se o indikátor definující, o kolik se sníží emise TZL za rok z důvodu realizace projektu na pořízená kropicí a zametací techniky. 

viz přiložený dokument

Nutno podotknout, že se o snížení prašnosti stará také Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina, se kterou se snažíme spolupracovat.

Doklad projektu pořízení kropicí a zametací techniky.

Sebehodnocení +1

Díky převažující zimní údržbě komunikací spočívající v posypu inertním materiálem je prašnost hlavně na přelomu zimy a jara skutečně obrovská. Díky okamžitému nasazení naší zametací techniky se ji daří poměrně rychle zvládnout.

Hodnocení oponenta +1

Obec se stará o údržbu komunikací a veřejných prostranství – velmi pozitivní je pořízení a využívání kropícího zařízení. Zajímavý je také údaj hodnotící efektivitu této údržby – snížení emisí o půl tuny TZL za rok. Nebyl však uveden požadovaný indikátor 2.4.C (Dle metodiky indikátor sleduje velikost veřejných zpevněných ploch v obci ošetřovaných v průběhu roku zametáním, kropením nebo jiným způsobem, jako ochranu před sekundární prašností. Hodnota je udávána jako velikost takto ošetřené plochy vynásobené počtem úklidů v roce). Výsledek je samozřejmě kvalifikovaný odhad na základě známých údajů.

3 Udržitelná výroba a spotřeba

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ano
Audit je zpracován přehledně a srozumitelně. Pro příští hodnotící období bych doporučil doplnit datové údaje vycházející z měření (např. spotřeby el. energie a dalších surovin, apod.) a jejich vyhodnocení v delší časové řadě.
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano
Všechny návodné otázky byly zodpovězeny.
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano
Některé indikátory není zcela jednoduché vyhodnotit, např. spotřeba recyklovaného papíru za situace, kdy obec spotřebovává dříve nakoupené zásoby kancelářského papíru, apod. V tomto ohledu je také obtížné čistit indikátor produkce SKO na obyvatele o produkci chatařů a chalupářů, apod.
Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky
- Aktivní přístup k tématu udržitelného rozvoje - Zapojení obce do meziobecní spolupráce
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky
- Velikost obce - Omezení vyhlášenou památkovou rezervací
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti
- Rozšíření meziobecní spolupráce - Dotační tituly a prostředky
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby
- Připravované cíle legislativy v oblasti odpadového hospodářství - Ekonomické možnosti
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Oblast udržitelné spotřeby je v obci aktivně řešena a dlouhodobě rozvíjena. Doporučuji přijmout na úrovni zastupitelstva obce proces nákupu, který bude zohledňovat jak požadavky legislativy, tak možnost vícekriteriálního výběru (cena, energetická účinnost, ekoznačení, ...) Dále bych navrhoval rozšíření meziobecní spolupráce např. v oblasti nakládání s odpady, aby mohlo být dosaženo připravovaných recyklačních cílů. Dle rozhovoru se starostou obce vyplynulo, že jsou připravována i opatření pro zlepšení efektivity nakládání s komunálními odpady od netrvale žijících obyvatel, např. formou pytlového sběru, vážení, apod. Zefektivnění systému doporučuji.
Hodnotící výrok
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek
Aktivity obce v oblasti udržitelného rozvoje shledávám uspokojivými. Návrhy na zlepšení jsem uvedl výše, stanovení podmínek není nutné.


Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

3.1 Udržitelná spotřeba města

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 3.1 Udržitelná spotřeba města
Sebehodnocení 0

Pozitiva:

Do veřejných budov byly pořízeny dělené  koše.

Pravidelně pořádáme trhy místních produktů.

Obec pronajímá pozemky místní zemědělské společnosti a ekologickému Sdružení Krajina.

Rovnoměrné odebírání pitné vody z lokálních studen.

Negativa:

Nemáme vodovod, nemůžeme tedy ovlivňovat nakládání s pitnou vodou

Obrovským problémem a časovanou bombou je posečená tráva, ze které se stává odpad (kompostéry problém pouze zpomalují). 

Obec má v současné době jedno místo pro uložení odpadu rostlinného původu a zvažuje vybudování malé komunitní kompostárny.

Pokračující vysychání studen.

Hodnocení oponenta 0

Jedná se o malou obec, která aktivně přistupuje k tématu udržitelné spotřeby a možnostmi a zdroji, které má. Prostor pro další zlepšování je zejména v podpoře vícekriteriálního rozhodování (cena, energetická účinnost, ekoznačení, apod.).

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
3.1.1 Realizuje obec tzv. „zelené nakupování“ (např. zboží s ekoznačkou, recyklovaný papír, energetické spotřebiče v nejvyšší energetické třídě atp.)?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

V zeleném nakupování je situace v naší obci neuspokojivá - zásadně sledujeme parametr cena a nikoliv ekoznačka. Výjimkou jsou příklady nákupu elektromobilu, pračky a televizoru. V oblasti využití recyklovaného papíru lze zmínit pouze několik let starý projekt, kdy jsme nabízeli občanům kopírování se slevou na recyklovaný papír (prakticky bez ohlasu). Zásoby recyklovaného papíru ještě stále máme. Lidé se obávali jiné barvy papíru.

 • 3.1.C Používání elektrospotřebičů v nejvyšší energetické třídě ?
  5%
 • 3.1.B Používání recyklovaného papíru ?
  5%
 • 3.1.A Nakupované zboží s ekoznačkou ?
  0%

3.1.A

Eko značku při nákupu zboží vůbec nesledujeme

3.1.B

Obec není schopná identifikovat množství papíru zakoupeného pro potřeby úřadu a konkrétní podíl recyklovaného papíru, protože velké množství papíru zvláště recyklovaného bylo zakoupeno v minulosti a jeho zásobu ještě využíváme. Zároveň však používáme standardní papír - nerecyklovaný, který je rovněž z různých roků. Indikátor je procentický odhad.

3.1.C

Jedná se opět o odhad. Parametr EKO byl minulosti zohledňován pouze u nákupu pračky a televizoru. Ve všech případech je při výběru nakupovaných výrobků rozhodující parametr cena.

Sebehodnocení -1

V zeleném nakupování je situace v naší obci neuspokojivá - zásadně sledujeme parametr cena a nikoliv ekoznačka. Výjimkou jsou příklady nákupu elektromobilu, pračky a televizoru. V oblasti využití recyklovaného papíru lze zmínit pouze několik let starý projekt, kdy jsme nabízeli občanům kopírování se slevou na recyklovaný papír (prakticky bez ohlasu). Zásoby recyklovaného papíru ještě stále máme. Lidé se obávali jiné barvy papíru.

Hodnocení oponenta 0

Na základě sebehodnocení a rozhovoru se starostou obce lze konstatovat, že je snaha o realizaci zeleného nakupování. Stanovené indikátory nelze vždy vyčíslit, protože např. v případě spotřeby recyklovaného papíru nedochází k nákupům a jsou využívány stávající zásoby, které obec má. Problémem nákupu energeticky úsporných spotřebičů je hlavní kriterium nákupů - nejnižší cena. Obecně bych doporučil zpracovat metodický postup nákupů, který by zohlednil i další kriteria (ekoznačení, energetická účinnost) byť s nižší rozhodovací vahou, a který by schválilo zastupitelstvo obce.

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Sebehodnocení -1

Situace s odpady v naší obci je špatná, protože máme vysoký (více jak 50%) sezónních chat a chalup a také poměrně velké procento domů mimo svozovou oblast. Z toho důvodu musíme mít na mnoha místech v obci kontejnery na komunální odpad, kde je anonymní možnost umístit svůj odpad. Občané z jiných měst navíc nemají ve zvyku třídit odpad, například v Brně se odpadem topí a třídění platů by způsobilo malou výhřevnost. Volně přístupné kontejnery jsou také lákadlem pro občany a chalupáře z jiných obcí, které mají kontejner tzv. na trase. 

Obrovským problémem a časovanou bombou je také posečená tráva, ze které se stává odpad (kompostéry problém pouze zpomalují). 

Obec má v současné době jedno místo pro uložení odpadu rostlinného původu.

Hodnocení oponenta 0

Obecní systém nakládání s odpady je nastaven, kromě SKO, jsou odděleně soustřeďovány všechny právními předpisy požadované komodity - textil a drobné elektrické přístroje byly do systému doplněny v nedávné době. Kromě toho probíhá ambulantní sběr kovů a nebezpečných odpadů. Vedení obce zvažuje, jak zefektivnit soustřeďování odpadů od chatařů a chalupářů, kteří v současné době využívají stanovená sběrná místa.  Jako velkou výhodu s výhledem do budoucnosti je skutečnost, že je obec svým zástupcem zapojena ve společnosti zajišťující svoz odpadů, čímž může aktivně vstupovat do činnosti společnosti a cenotvorby.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
3.2.1 Jaké další složky komunálního odpadu kromě základních (papír, plast, sklo, nápojový karton) sbíráte odděleně (např. bioodpad, textil, kovy, kuchyňský odpad)?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

1. bioodpad

2. nebezpečný a velkoobjemový odpad

3. elektroodpad

4. kovy

Od 2020 kuchyňský olej

Sbíráme i starý textil, ale ten posíláme charitě pro další využití

 • 3.2.C Množství tříděného komunálního odpadu celkem po jednotlivých druzích ?
  -
 • 3.2.B Počet tříděných složek komunálního odpadu ?
  9
 • 3.2.A Produkce směsného komunálního odpadu celkem a na obyvatele ?
  280 Kg na obyvatele

3.2.A

280 Kg na obyvatele (za rok 2019) je hodnota značně převyšující průměr v ČR. Důvodem je velký počet chata a chalup, které jsou využívané sezónně. 

3.2.B

sklo, papír, plast, kov, olej, bioodpad, nebezpečný, velkoobjemový, elektroodpad

3.2.C

hlášení 2019

Sebehodnocení 0

1. bioodpad

2. nebezpečný a velkoobjemový odpad

3. elektroodpad

4. kovy

Od 2020 kuchyňský olej

Sbíráme i starý textil, ale ten posíláme charitě pro další využití

Hodnocení oponenta 0

Systém sběru komunálních odpadů je nastaven, průběžně probíhá jeho vyhodnocování.  Produkce směsného komunálního odpadu na obyvatele je významně ovlivněna produkcí chatařů a chalupářů.

3.2.2 Jakým způsobem obec motivuje občany a firmy k třídění odpadů?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
 • 3.2.D Aktivity obce pro motivaci občanů a firem v obci k třídění odpadů ?
  ANO

Obec pořídila pro občany i chalupáře zdarma kompostéry na bioodpad + samostatné na listovku. Zapůjčujeme také štěpkovač. Zdarma zajišťujeme odvoz kovového odpadu od nemovitostí.    Dvakrát do roka pořádáme svoz velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu. Ve všech veřejných budovách v obci máme dělené odpadkové koše a tašky.

Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta +1

Systém nakládání s komunálním odpadem je nastaven a je funkční. Jsou zřízena soustřeďovací místa, kam mohou občané předávat vytříděné složky SKO, je nastaven speciální režim pro chataře a chalupáře také pro jimi produkovaný SKO.

3.2.3 Zajišťuje obec sběr nebezpečných složek komunálního odpadu i jiným způsobem než ve stacionárním zařízení?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Ano - 2x za rok pořádáme speciální akci, stacionární zařízení nemáme.

Sebehodnocení +1

Nebezpečný odpad se hromadí nelegálně na veřejných prostranstvích pouze sporadicky. Frekvence odvozu nebezpečného odpadu tedy dostačuje

Hodnocení oponenta +1

Systém sběru odpadů kategorie nebezpečný je řešen 2 x ročně ambulantním svozem. S ohledem na skutečnost, že nedochází k zásadním problémům s nelegálním odkládáním nebezpečných odpadů, se jeví četnost svozu jako dostatečná.

3.3 Hospodaření s energií

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 3.3 Hospodaření s energií
Sebehodnocení 0

Hospodaření s energii je samozřejmě pro malou obec problém sám o sobě. K tomu je potřeba přičíst specifický problém s existenci památkové rezervace omezující možnosti zateplení budov  a umísťování solárních panelů na střechu či větrných turbin do prostoru. Specifikem je také umístění obce v místě extrémnější zimou. Obec se snaží využívat k vytápění budov dřevní hmotu a při každé rekonstrukci mimo rezervaci zateplit fasádu dané budovy. V domě čp. 33 v místní části České Milovy máme provedenou instalaci trojska ve všech oknech.   Snažíme se také zapojovat do inovativních projektů, jako je například projekt obec2030 společností ČEZ esko a SMSČR.

Hodnocení oponenta 0

Hospodaření s energií v obci je významně ovlivněno možnostmi a velikostí obce. Limitem je zde vyhlášením památkové rezervace, které znesnadňuje možnosti zateplení. Obecně doporučuji sledovat spotřeby energií v obci, jejich vyhodnocování a průběžné vyhledávání možností úspor, kterými byla například výměna oken nebo skel, atp.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
3.3.1 Má obec vytvořen systém energetického managementu na veškerém majetku obce?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
 • 3.3.A Existence udržovaného systému energetického managementu (doporučeno dle metodického návodu v OPŽP) ?
  ne

Obec nemá udržovaný systém energetického managementu

Sebehodnocení 0

Nemáme  vytvořen systém energetického managementu na veškerém majetku obce a ani to není v našich silách a ani o nepotřebujeme. Jsme opravdu malá obec

Hodnocení oponenta 0

S ohledem na velikost obce doporučuji se zaměřit především na sledování spotřeb energií, jejich vyhodnocování a v rámci plánovaných rekonstrukcí postupnou náhradu za energeticky účinnější řešení. Při nákupech energií zvážit možnost meziobecní spolupráce.

3.4 Udržitelná výstavba

(udržitelné stavebnictví)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 3.4 Udržitelná výstavba
Sebehodnocení 0

Zateplení jsme mohli realizovat ve dvou budovách s byty, které se nenacházejí v památkové rezervaci. U ostatních budov to není z důvodu památkové ochrany možné. Alespoň jsme zde instalovali okna s ditermálním sklem, instalovali izolaci do podlah a stropů. 

Hodnocení oponenta 0

Při investičních stavebních akcích se doporučuji zaměřit na využití recyklovaných materiálů a doporučuji také zaměření na odpady vznikající ze stavební činnosti. Zejména v oblasti předcházení vzniku odpadů (např. využití výkopových zemin, apod. přímo v místě stavby)

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
3.4.1 Lze stanovit podíl (%) celkové podlahové obytné plochy, resp. plochy veřejných budov, kde bylo realizováno zateplení a odhadnout odpovídající úspory energie?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Zateplení jsme mohli realizovat ve dvou budovách s byty, které se nenacházejí v památkové rezervaci. U ostatních budov to není z důvodu památkové ochrany možné. Alespoň jsme zde instalovali okna s ditermálním sklem, instalovali izolaci do podlah a stropů.

 • 3.4.A Budovy v kategorii TNB/PENB kategorie A nebo B v majetku obce ?
  2

V kategorii A je pouze jedna budova s byty. V kategorii B také jedna budova. Ostatní s ohledem na památkovou rezervaci není možné další budovy zateplit. 

Sebehodnocení 0

S ohledem na památkovou rezervaci je hodnocení stanoveno na variantu 0 - uspokojivá.

Hodnocení oponenta 0

Realizace zateplení je v obci významně omezena regulativy vyhlášené památkové rezervace.

4 Doprava a mobilita

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano
Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky
- v obci jsou zajištěny základní služby (obchod, lékař) - zkušenosti se získáváním externího financování pro rozvoj obce (operační programy atd.) - otevřenost vůči novým věcem (mj. vlastnictví elektromobilu)
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky
- nenahraditelnost IAD v řídce osídlené oblasti horského regionu - obtížná dostupnost krajského centra veřejnou dopravou (dvojnásobek jízdního času IAD, min. 2 přestupy) - značně sezónní rekreační zátěž (letní měsíce) - nedostatečná infrastruktura pro pěší a cyklisty a z toho plynoucí konflikty mezi motorovými na nemotorovými módy - bezpečnost provozu na silnici II/354 procházející obcí v délce takřka 3 km
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti
- zefektivnění integrovaného dopravního systému kraje (vč. propojení s Pardubickým krajem), - další rozvoj elektromobility - infrastruktury (nabíjecí stanice pro elektrokola, příp. veřejná dobíjecí stanice), integrace lokálně vyrobené obnovitelné elektřiny (např. PV+stacionární baterie), - využití nových zdrojů financování pro realizaci chodníku na konec obce směrem ke Svratce a pro projektovou přípravu a následnou realizaci cyklostezky do Svratky, - rozvoje e-ekonomiky v souvislosti s epidemií Covid-19.
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby
- pokračování nárůstu užívání IAD, zvl. dopravy spojené s rekreačními aktivitami a aktuálně i následkem nižší ochoty využívat veřejnou hromadnou dopravu v souvislosti s epidemií Covid-19, - demografický vývoj - stárnutí obyvatel obce a nezbytnost pro ně zajistit základní služby.
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Obec Křižánky lze v kategorii malých obcí jednoznačně označit za pionýra elektromobility. Vzhledem ke své velikosti (v roce 2011 dojíždělo dle SLDB za prací či vzděláním okolo 80 osob) a poloze zůstane IAD dominantním dopravním módem, nicméně obec by neměla polevovat ve snaze o dosažení funkční veřejné dopravy v rámci krajské integrace (návaznosti na začátky a konce pracovní směny, školního vyučování). S ohledem na značnou zátěž rekreační automobilovou dopravou v letních měsících by mohlo být přínosné vytvořit (sezónní) parkovací politiku a ve spolupráci krajem zavést sezónní cyklobusové spojení (asi nejlépe) do Žďáru n. S., které by mohlo být určitou alternativou k IAD pro přijíždějící rekreanty. Další dílčí doporučení: - pokusit se využít nových zdrojů financování pro budování komunikací pro pěší a pro cyklisty (např. na projektovou přípravu a následnou realizaci cyklostezky do Svratky mimo silnici II/354 či na vybudování chodníku na konec obce směrem ke Svratce); - snažit se o zachování službu dopravy seniorů i po skončení stávajícího projektu; - pokračovat s rozvíjením a podporou elektromobility; - podporovat alternativní formy práce (home-office, videokonference apod.); - podporovat vznik firemních a školních plánů mobility u středních a větších firem (podpora car-poolingu zaměstnanců a řešení parkovacích míst pro tento účel, parkovací zařízení pro cyklodopravu, hygienické zázemí pro cyklisty apod.) - zvážit uplatnění nového konceptu Mobilita jako služba (MaaS), nejlépe ve spolupráci s dalšími obcemi, které se zabývají touto otázkou (např. Chlumec v Jihočeském kraji).
Hodnotící výrok
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek
Je na místě ocenit, že obec Křižánky je dostatečně sebekritická a objektivní ve svém sebehodnocení a že si je vědoma svých silných i slabších stránek. Připomínky jsou tak velmi podobné jako hodnocení samotné obce. Celkově lze hovořit o zjevném zájmu obce úspěšně realizovat projekt MA21, čemuž přispívá jak entusiasmus představitelů obce tak i dobrá komunikace navenek.


Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)

/infrastruktura/
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
Sebehodnocení +1

Nákupem reflexních prvků pro žáky v naší ZŠ podporujeme bezpečnost našich dětí při jízdě na kole. Zároveň obec pořídila pro sociální pracovnici elektrovůz.  

Pozitiva oblasti:

Obec přispívá finančně na autobusovou dopravu

Obec jednou za dva roky realizuje akci Bezpečná doprava, v rámci které mimo jiné pořizuje dětem vybavení a prostředky pro zvýšení bezpečnosti (reflexní prvky, helmy, odrazky, svítilny na kola, ...)

Pravidelné vyřezávání zeleně rostoucí do silnice.

Využití kropicí a zametací techniky na čištění komunikací

Obec udržuje v zimě schůdnost chodníků

Každoročně se snažíme o postupnou obnovu místních a účelových komunikací v majetku obce

Udržujeme výhledové trojúhelníky na křižovatkách

Pořídili jsme elektromobil Nissan Leaf


Negativa oblasti:
Chybějící chodníky
Chybějící přechod pro chodce u školy - disponujeme stav. povolením
Neustálé zarůstání místních a účelových komunikací okolní zelení
Časté poškození štěrkových cest přívalovými dešti či dopravou
Nerespektování dopravních předpisů v obci
Tragický stav silnice III. třídy v k.ú. České Křižánky

Hodnocení oponenta +1

Podpora veřejné a alternativní dopravy ze strany obce je v mezích jejích možností dobrá. Obec podporuje veřejnou dopravu (hradí víkendové spoje), snaží se o zlepšení infrastruktury pro cyklisty a pěší i o omezení konfliktů s motorovou dopravou. V těchto snahách je limitována několika faktory, jedním je nedostatečná šířka silnice II/354, na níž dochází ke konfliktním situacím (pěší x moto, cyklo x moto), dalším je omezení pro materiály povrchu chodníků z titulu ochrany vesnické památkové rezervace, a ještě dalším vlastnictví pozemků podél silnice II/354, ztěžující rozšíření chodníků či výstavbu oddělené cyklostezky.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.1.1 Je podporována infrastruktura pro nemotorovou dopravu vč. mobiliáře pro veřejnou hromadnou dopravu?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Ano, snažíme se u každého veřejného prostranství instalovat stojany na kola. Naopak problémem je malé procento chodníků podél hlavní komunikace. Dalším bolavým místem je zimní údržba chodníků a komunikací. V neposlední řadě i jejich často špatný stav.  Kromě několika vymezených cyklotras není v katastru obce žádná speciální cyklistická infrastruktura ve formě cyklostezek či cyklopruhů.

 • 4.1.C Mobiliář pro VHD a infrastruktura pro veřejnou dopravu ?
  8 stojanů pro kola na veřejných prostranstvích. 4 autobusové zastávky
 • 4.1.B Vybavenost cyklistickými komunikacemi (km/km komunikací nebo celková délka jednotlivých typů cyklistických komunikací v km - cyklostezky, cyklotrasy, cyklopruhy) ?
  0
 • 4.1.A Celková délka chodníků a jejich bezbariérovost ?
  800/120

4.1.A

Disponujeme 800m chodníků a z toho 120 m umožňuje pohyb vozíčkáře.

4.1.B

Nedisponujeme žádnou speciální cyklistickou komunikací ani cyklopruhem. V katastru obce je vymezeno několik cyklotras na komunikacích s jiným účelem. Převážně se jedná o lesní komunikace a silnici II třídy Skuteč - Nové Město na Moravě.

4.1.C

8 stojanů pro kola na veřejných prostranstvích. 

4 autobusové zastávky

Sebehodnocení -1

Hodnocení špatná je zvoleno především z hlediska malé délky všech chodníků, stavu komunikací a chybějících dobíjecích stanicích pro elektrokola.

Hodnocení oponenta -1

S kritickým hodnocením ohledně malé délky chodníků nelze než souhlasit, nicméně obec je v této oblasti aktivní, ať už s jedná o doplnění chodníku okolo Panského domu, instalaci cyklostojanů, nebo mobiliáře přístřešků u autobusových zástávek na území obce.

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy

/řízení poptávky po dopravě/
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy
Sebehodnocení 0

Lze snad započítat pouze zajištění dopravy k lékaři a na různé kulturní akce pro seniory elektromobilem -  to je však drobnost. Nemáme žádný vliv na IAD.

Hodnocení oponenta 0

Obslužnost VHD je dobrá co do četnosti, návaznost na začátky a konce práce/školy je ale problematická, stejně jako celé fungování krajské integrované dopravy (VDV). Obec poskytuje službu dopravy seniorů k lékaři. V obci funguje i neformální spolujízda v dojížďce za prací.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.2.1 Snižuje se závislost občanů obce na individuální automobilové dopravě, a jaká jsou pro to obcí realizována opatření?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Lze snad započítat pouze zajištění dopravy k lékaři a na různé kulturní akce pro seniory elektromobilem -  to je však drobnost. Nemáme žádný vliv na IAD.

 • 4.2.A Snižování závislosti na IAD ?
  0

Lze snad započítat pouze zajištění dopravy k lékaři a na různé kulturní akce pro seniory elektromobilem -  to je však drobnost. Nemáme žádný vliv na IAD.

Sebehodnocení 0

Lze snad započítat pouze zajištění dopravy k lékaři a na různé kulturní akce pro seniory elektromobilem -  to je však drobnost. Nemáme žádný vliv na IAD.

Hodnocení oponenta 0

Ke snížení závislosti na IAD přispívá obec zajišťováním dopravy k lékaři pro seniory. Využití spojů VHD je spíše malé, patrně i v důsledku špatné návaznosti na začátky a konce práce/školy.

4.3 Nízkoemisní vozidla

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 4.3 Nízkoemisní vozidla
Sebehodnocení +2

Obec zakoupila pro potřeby sociální pracovnice elektromobil Nissan Leaf.

Hodnocení oponenta +2

Vlastnictví elektromobilu je mezi malými obcemi unikátem, cenné jsou i zkušenosti, které obec s jeho využíváním má.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.3.1 Jaký je podíl nízkoemisních vozidel v majetku obce nebo organizacích jí zřízených (technické služby atp.) a je v obci podporována elektromobilita (včetně elektrokol)?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

33% - disponujeme ještě dvěma traktory.  

 • 4.3.A Podíl výkonů nízkoemisních vozidel na celkovém objemu dopravního výkonu vozidel v majetku obce a jí zřízených organizací ?
  33%

kromě vozidla Nissan Leaf disponujeme ještě dvěma traktory

Sebehodnocení +2

V segmentu malých obcí jsme skutečně výjimkou.

Hodnocení oponenta +2

Třetinový podíl je na české poměry opravdu nadstandardní. V této souvislosti je nicméně poučné i to, že obci se nedaří domluvit s některou s distribučních společností instalaci veřejné dobíjecí stanice, ačkoli pro ni má obec povolenou přípojku.

4.4 Bezpečnost silničního provozu

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 4.4 Bezpečnost silničního provozu
Sebehodnocení 0

Disponujeme platným stavebním povolením ke stavbě zpomalovacího semaforu s přechodem pro chodce. Zatím jsme nezajistili pro tento projekt dostatek finančních prostředků. Proto z hlediska realizace zklidňujících opatření označujeme situaci za neuspokojivou. Z hlediska prevence bezpečnosti jsme na tom o poznání lépe. Snažíme se zaměřit především na distribuci reflexních prvků mezi děti a dospělé.

Hodnocení oponenta 0

V katastru obce dochází ročně k nízkým jednotkám nehod řešených PČR (celkem 20 za posledních 10 let), nejčastěji srážkám s jedoucím vozidlem nebo s pevnou překážkou. Bezpečnost provozu ovlivňuje omezená šířka silnice II/354, na níž dochází ke konfliktním situacím (vč. nehod se zraněním). Nejkritičtější místa (např. chybějící chodník u Panského domu) se podařilo odstranit, nicméně chybějící chodníky jsou přetrvávajícím nedostatkem. Probíhá osvěta ohledně bezpečnosti silničního provozu mezi dětmi.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
4.4.1 Jaká jsou realizována zklidňující opatření na dopravní infrastruktuře?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Disponujeme platným stavebním povolením ke stavbě zpomalovacího semaforu s přechodem prochodce. Zatím jsme nezajistili pro tento projekt dostatek finančních prostředků.

 • 4.4.A Zklidňující opatření na infrastruktuře ?
  0

0 opatření

Sebehodnocení -1

V současnosti nemáme realizované žádné podobné dopravní opatření.

Hodnocení oponenta -1

Zklidňovací opatření přímo realizována nejsou, obec se nicméně snaží předcházet konfliktním situacím zřizováním parkovacích míst u místních bodů zájmu (obchod a obecní kavárna).

4.4.2 Jak je zajišťována prevence bezpečnosti dopravy?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

U dospělých zvyšujeme bezpečnost dopravy pravidelným doplňováním samolepicích reflexních terčíků na dvou místech v obci. Dále při různých akcích distribuujeme reflexní pásky. Dětem pořizujeme reflexní bundičky. V minulosti jsme dvakrát zakoupili pro děti i helmy na kolo. Pro malý zájem jsme již akci neopakovali.

 • 4.4.B Zapojení občanů do preventivních programů bezpečnosti dopravy ?
  1

1 aktuální program - distribuce reflexních samolepicích terčíků na veřejně přístupná místa.

Sebehodnocení +1

Občané mají možnost díky mnoha bezpečnostním akcím být viděni na silnici v případě jejich chůzi či jízdě na kole

Hodnocení oponenta +1

Obec pořizuje pro školáky reflexní bundy a distribuuje reflexní terčíky.

4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta

5 Zdraví

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ne
Audit je zpracován srozumitelně a přehledně. Drobná připomínka k menší přehlednosti se vztahuje k oblasti 5.1, není však zásadní - menší přehlednost je způsobena také nepříliš přátelským auditním formulářem.
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano
Audit dostatečně odpovídá na všechny návodné otázky. Nadstandardně je zpracovaná podkladová analýza ukazatelů zdravotního stavu pro část 5.3.
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano
Audit v odpovědích na návodné otázky využívá všech doporučených indikátorů. Bez připomínek.
Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky
· Střední délka života jako zásadní ukazatel zdraví obyvatelstva v regionu stoupá u mužů i u žen · U mužů i žen klesá v regionu předčasná úmrtnost, tj. počet úmrtí do 65 let · V obci je ordinace praktického lékaře s nadstandardním vybavením · Nabídka další ambulantní péče a návazných zdravotních služeb je dostupná v přiměřené dojezdové vzdálenosti · Obec reaguje na demografický vývoj · V obci existuje dlouhodobá kontinuální strategie udržitelného rozvoje, MA 21 i politická podpora projektu Zdravé obce a jeho zlepšování · Křižánky a okolí jsou vyhledávaná turistická lokalita s mnoha možnostmi rekreace a sportu · Pro občany všech věkových kategorií existuje nabídka sportovních a dalších volnočasových aktivit
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky
· V obci se zvyšuje průměrný věk obyvatel · Stoupá výskyt (incidence) zhoubných nádorů u žen · Vedení obce nemá dostatečnou personální, časovou ani odbornou kapacitu pro systematický rozvoj péče o oblast zdraví · Spolupráce s podnikatelským sektorem je v obci vzhledem k chybějícímu zastoupení silnějších podnikatelských subjektů slabá · Obec je v zimním období hůře dostupná pro složky integrovaného záchranného systému · Část občanů nemá zájem o aktivní spolupráci
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti
· Postupně se zlepšující ukazatele zdraví i životního prostředí v ČR · Možnost využít rozšiřující se základnu tipů dobré praxe z různých zdrojů · Přirozený zájem občanů o zdraví · Potenciál mladých obyvatel · Rozvoj cestovního ruchu přináší příležitosti i v oblasti zlepšení podmínek pro zdraví · Zdraví je průřezové téma – zlepšení v ostatních oblastech rozvoje města má kladný vliv na veřejné zdraví
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby
· Demografický vývoj, tj. stárnutí populace a pokles populace v ekonomicky aktivním věku se všemi zdravotními, sociálními a ekonomickými dopady. · Trvalá možnost mimořádných situací s výrazným negativním dopadem na zdraví obyvatel, jejichž vznik je z pozice obce téměř neovlivnitelný, aktuálně pandemie Covid 19, ale i např. povodně, sucho ad. · V důsledku rizika hospodářského propadu na základě aktuální koronavirové epidemie hrozí zvýšení podílu sociálně slabých obyvatel se slabým zájmem o zdraví i vzrůst negativ vyplývajících z relativně okrajové polohy obce. · Trvalý nárůst byrokracie, nepřehledná legislativa · Nedostatek finančních prostředků · Pro neinformovanou veřejnost je obtížné odlišit neověřené, neúčinné metody, které se „pro zdraví“ nabízí ve veřejném prostoru, zejména online.
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
K auditu oblasti zdraví obyvatel nemám zásadní přípomínky. Obec Křižánky maximálně využívá svých možností při péči o podmínky, které podporují zdraví občanů, jak v oblasti prevence, kde obec podporuje různorodé aktivity s kladným dopadem na zdraví, tak i v oblasti zajištění zdravotní péče pro občany. Obec je otevřená komunitní spolupráci a dalšímu zlepšování. Limitujícím faktorem jsou personální a odborné kapacity, kterých se v malých obcích obecně nedostává. Zde je nutné hledat pomoc mezi aktivními občany, nejlépe s příbuznou profesní odborností. Je ale jasné, že i tyto možnosti jsou omezené.
Hodnotící výrok
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek
Audit oblasti zdraví obce Křižánky je zpracován na úrovni požadované pro kategorii A.


Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Sebehodnocení 0

Zdraví obyvatel je důležité i pro tak malou obec, jako jsou Křižánky. Podpora zdraví je ostatně uvedena i ve Strategickém plánu obce. Konkrétně se jedná o oblast A. Obec pro život. 

Cíl 5. obec bude podporovat zdraví obyvatel

PODPOŘIT ZDRAVÍ OBYVATEL:

 - ZACHOVÁNÍ ORDINACE LÉKAŘE

 - PODPORA E-HEALTH

 - POŘÍZENÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉHO DEFIBRILÁTORU

Jako nejvíce prioritní je z hlediska samosprávy zachování ordinace lékaře a to nejen v kontextu malé obce. Dnes mizí ordinace z daleko větších obcí.    

1. Obec pořídila do vestibulu OÚ automatický defibrilátor. Do ordinace lékaře byl pořízen přístroj EKG.

2. Škola je zařazena do sítě Škol podporujících zdraví - má vlastní program podpory zdraví - škola je každoročně finančně podpořena Krajem Vysočina na aktivity podporující zdraví a environmentální výchovu. 

3. Obec pořádá každoročně Běh pro zdraví

Obec pořádá řadu aktivit pro všechny věkové kategorie, ale vzhledem k velikosti obce nedisponujeme specifickým strategickým dokumentem pro tuto oblast. 

Doplnění:

Obec se samozřejmě v rámci svých možností snaží  o vytváření zdravých životních podmínek v obci a o péče o rozvoj podmínek pro zdravý životní styl občanů. Každoročně investujeme do údržby stávajícího cvičebního vybavení (víceúčelové hřiště, běžecká dráha, lezecí soustava), pořizujeme další vybavení (letos workoutové hřiště) a zlepšujeme podmínky v naší ordinaci. K lepší podmínkám pro seniory přispíváme také služnou pro seniory a to odvozem k lékaři prostřednictvím elektroautomobilu.  

Samostatnou kapitolou je letošní rok, kdy se obec aktivně zapojila o péči o občany v době pandemické krize. Zajistili jsme výrobu a distribuci roušek pro všechny obyvatele 2 ks a pro seniory 3 ks. Dále každý obdržel dezinfekci, kterou jsme si sami vyrobili. Senioři dále obdrželi respirátor FFP2  a dvakrát 50-tidenní kůru vitamínu C.  Potřebným byly nabídnuty nákupy potravin a dále byly senioři vyzvání k pořizování vzpomínek na významné události jejich života a to formou zápisu nebo nahrávky do zapůjčeného diktafonu, aby se doma nenudili. 

Hodnocení oponenta 0

Odpověď popisuje péči obce o rozvoj zdravotních služeb i o oblast prevence a podpory zdraví. Je zřejmé, že u malých obcí je zřetelná převaha praktických činností ve prospěch zlepšení zdraví obyvatel a zajištění základních podmínek pro dostupnost zdravotní péče nad tvorbou strategických dokumentů. Z auditu vyplývá, že vedení obce si uvědomuje vliv všech základních determinant na zdraví obyvatel a v praktické politice s nimi pracuje. 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
5.1.1 Zabývá se obec zdravím a dopady na zdraví ve svých strategiích? Je v plánování zohledněn demografický vývoj v obci?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Podpora zdraví je uvedena i ve Strategickém plánu obce. Konkrétně se jedná o oblast A. Obec pro život. 

Cíl 5. obec bude podporovat zdraví obyvatel

PODPOŘIT ZDRAVÍ OBYVATEL:

 - ZACHOVÁNÍ ORDINACE LÉKAŘE

 - PODPORA E-HEALTH

 - POŘÍZENÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉHO DEFIBRILÁTORU

Demografický vývoj se do plánování zahrnuje jenom těžko. U takto malé obce je tento vývoj ovlivněn i změnou u  jedné osoby. Změna počtu obyvatel je v naší obci hodně dynamická a to oběma směry. 

Populace samozřejmě vykazuje jako v jiných malých obcích stárnutí. K dnešnímu dni máme ve věkové skupině 65+ 101 občanů (25%). 

Situace v obci se řeší dle aktuální situace, příkladem může být setkávání krizového štábu v době koronavirové krize, díky kterému se podařilo zásobit po celou dobu občany rouškami a dezinfekcí a seniory 50-tidenní kůrou vitamínu C.

 • 5.1.A Plánování zdravotních a souvisejících služeb v souvislosti s problémy v obci ?
  2 hodiny týdně

Indikátor popisuje počet ordinačních hodin obvodního lékaře týdně v naší obci. Podporou vybavení ordinace se snažíme lékařskou službu v obci podpořit. Pořídili jsme tak defibrilátor, přístroj pro měření EKG a v letošním roce plánujeme pořídit i diagnostický přístroj pro rozbor krve. 

Popis viz výše  (obec vzhledem k velikosti nemá str. dokument k této oblasti).

Sebehodnocení 0

Ano: Podpora zdraví je ostatně uvedena i ve Strategickém plánu obce. Konkrétně se jedná o oblast A. Obec pro život. 

Cíl 5. obec bude podporovat zdraví obyvatel

PODPOŘIT ZDRAVÍ OBYVATEL:

 - ZACHOVÁNÍ ORDINACE LÉKAŘE

 - PODPORA E-HEALTH

 - POŘÍZENÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉHO DEFIBRILÁTORU

Popis viz výše  (obec vzhledem k velikosti nemá str. dokument k této oblasti).

Situace v obci se řeší dle aktuální situace, příkladem může být setkávání krizového štábu v době koronavirové krize, díky kterému se podařilo zásobit po celou dobu občany rouškami a dezinfekcí a seniory 50-tidenní kůrou vitamínu C.

Hodnocení oponenta 0

Viz text u shrnujícího hodnocení části 5.1. Soulad se sebehodnocením obce. Drobná poznámka směřuje k menší přehlednosti odpovědi.

5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Sebehodnocení +1

Obec zajišťuje pro občany obce zdarma každý týden kromě léta bazén. Zároveň každoročně pořádáme Běh pro zdraví. V neposlední řadě jsme darovali každé domácnosti, která projevila zájem, jeden autonomní detektor kouře. Na veřejně dostupném místě máme umístěný defibrilátor. Každoročně modernizujeme naši ordinaci (EKG, rozbory krve atd.). V kontextu malé obce (400 obyvatel) hodnotíme daný bod jako lehce nadstandardní. Poslední dva roky se nám daří zajišťovat dopravu seniorů k lékaři se sociální pracovnicí prostřednictvím elektromobilu . 

Organizujeme řadu akcí s občany nad rámec povinných činností obecního úřadu.  

více viz https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?cid=obec.krizanky@worldonline.cz

Hodnocení oponenta +1

Tato část auditu oblasti Zdraví dostatečně dokládá dobrou práci obce při podpoře zdraví obyvatel vč. nadstandardních aktivit. Je potřeba zdůraznit, že se zdravím, tj. celkovou životní pohodou obyvatel, souvisí i další akce a aktivity pro občany, které obec realizuje, evn. podporuje, a které jsou popsány v dalších oblastech auditu, zejména vzdělávání, sociální služby, kultura, životní prostředí i další.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
5.2.1 V jakém rozsahu a s jakým ohlasem jsou pořádány preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Jak je patrné, snažíme se pořádat uvedené preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu. Ohlas je různý, závisí na mnoha faktorech. Velký zájem je o plavání pro zdraví, seniorské aktivity i pronájem sportovního zázemí. Menší je o sportovní akce.  

Pořádáme řadu dalších aktivit pro různé věkové skupiny našich obyvatel. Novinkou je právě budované workoutové hřiště.

 • 5.2.B Činnosti věnované aktivnímu stárnutí ?
  1 univerzita třetího věku 1 kavárnička pro dříve narozené 1 exkurze pro seniory
 • 5.2.A Preventivní akce zaměřené na podporu zdraví a zdravého životního stylu ?
  2 x běhy pro veřejnost za rok 1 x zajištění jednou týdně plavání pro veřejnost zdarma (mimo léto)

5.2.A

Během roku pořádáme dva běhy pro veřejnost - Běh pro zemi na jaře a Běh pro zdraví na podzim. 

Každou středu mají občané možnost využít zdarma bazén v sousední Svratce. Na hodinu zde máme rezervovaný bazén pro 12 osob. Permanentky se zapůjčují na obecním úřadě.

5.2.B

Univerzita třetího věku po mnoho let patří mezi samozřejmé součásti naší obce. Díky spolupráci se Českou zemědělskou univerzitou v Praze

Kavárnička pro dříve narozené je aktivita, se kterou přišli sami aktivní senioři. Pravidelně se scházejí v obecní kavárně, na hřišti a ve vzdělávacím centru. Obec tyto aktivity podporuje.

Každý rok pořádáme exkurze pro seniory do zajímavých míst. Cesta je jednodenní a přizpůsobená potřebám seniorů.

Sebehodnocení +1

Během roku pořádáme dva běhy pro veřejnost - Běh pro zemi na jaře a Běh pro zdraví na podzim. 

Každou středu mají občané možnost využít zdarma bazén v sousední Svratce. Na hodinu zde máme rezervovaný bazén pro 12 osob. Permanentky se zapůjčují na obecním úřadě.   

V péči o seniory se zaměřujeme na tyto aktivity:

Univerzita třetího věku po mnoho let patří mezi samozřejmé součásti naší obce. Díky spolupráci se Českou zemědělskou univerzitou v Praze

Kavárnička pro dříve narozené je aktivita, se kterou přišli sami aktivní senioři. Pravidelně se scházejí v obecní kavárně, na hřišti a ve vzdělávacím centru. Obec tyto aktivity podporuje.

Každý rok pořádáme exkurze pro seniory do zajímavých míst. Cesta je jednodenní a přizpůsobená potřebám seniorů.

Hodnocení oponenta +1

Bez zásadních připomínek, hodnocení viz text v souhrnném hodnocení oblasti 5.2 . Soulad se sebehodnocením obce. 

5.2.2 Jaký je počet hřišť a sportovišť jak obec podporuje pohybovou aktivitu svých občanů včetně aktivní mobility (pěší chůze, cyklodoprava)?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Počet hřišť, tras pro pěší a dalších možností sportovního vyžití je v naší obci víceméně dostatečný. Problémem je malý zájem občanů o pohybové aktivity.

 • 5.2.C Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých ?
  2 dětská hřiště 2 sportovní hřiště 1 cvičiště hasičů 3 naučné stezky

V obci máme dvě dětská hřištěm, dvě sportovní hřiště (malá kopaná, multifukční hřiště)  a jedno cvičiště hasičů. Využívána je také učebna tělesní výchovy v naší škole. Připravujeme projekt na realizaci workoutového hřiště, realizace je však závislá na úspěchu projektové žádosti u MMR.

Sebehodnocení +1

Kromě workoutového hřiště  nechybí nic, co by naše obec naléhavě potřebovala. Díky venkovnímu zařízení jsme umožnili dětem ze školy trénovat i šplh a skok do dálky. Větší tělocvičnu nahrazujeme víceúčelovým hřištěm pro velké množství kolektivních sportů. V blízkosti hřiště máme i lezeckou stěnu, pingpongové stoly a  posilovací lavici.  Hasiči mají vlastní plochu na cvičení. Fotbalisté travnaté hřiště pro malou kopanou. V zimním období vyžívají spolky malou tělocvičnu v naší škole. Předpokládáme, že bude ke podpoře sportu využita i stodola  připravovaného komunitního centra.

Hodnocení oponenta +1

Soulad se sebehodnocením. Bez zásadních připomínek, hodnocení viz text v souhrnném hodnocení oblasti 5.2 

5.3 Zdraví obyvatel

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 5.3 Zdraví obyvatel
Sebehodnocení 0

V obci se zvyšuje podíl seniorů a tím se mění i celkový trend zdraví obyvatel. Zároveň se snižuje počet občanů věnující se nějakému sportu a to i přes podporu obce. 

Díky spolupráci s NSZM byla vypracována Analýza zdravotního stavu obyvatel (viz přiložený soubor). V analýze uváděné údaje i analýzy zdravotního stavu obyvatel obce Křižánky se vztahují na obyvatelstvo celého správního obvodu obce s rozšířenou působností Nové Město na Moravě, což v textu analýzy je uváděno zkráceně jako SO ORP Nové Město n. M. nebo případně Křižánky, v grafech pak zkratkou jako NMNM. Zdravotní ukazatele až na úroveň jednotlivých měst či obcí nejsou v celostátních databázích k dispozici a běžně se nesledují, data ze SO ORP lze však zcela jistě vztáhnout i na obyvatele obce.

ANALÝZA ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATEL

Hodnocení oponenta +1

Obec doložila velmi kvalitně zpracovanou základní analýzu požadovaných základních ukazatelů zdravotního stavu. Z ní vyplývá, že vývoj zdravotních ukazatelů je v regionu, do kterého patří obec Křižánky (SO ORP Nové Město na Moravě), pozitivní. V základních ukazatelích se výrazně neodchyluje od trendu vývoje v kraji a celé ČR. 

Je sice pravda, že malá obec nemůže nijak výrazně ovlivnit stav zdraví v celém správním obvodu obce, do kterého patří, ale současně platí, že znalost, jak je na tom region se zdravím, je zásadní pro to, aby obec mohla zaměřit plánování a pozornost v prevenci na případné problémové oblasti.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
5.3.1 Jak se vyvíjí střední délka života při narození a v 65 letech ve SO ORP, do kterého obec náleží?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Střední délka života je v našem ORP vyšší než je průměr v ČR. Dlouhodobý vývoj vykazuje u obou pohlaví zřetelně lepší trend. U mužů jsou hodnoty trvale vyšší i proti průměru v Kraji Vysočina, u žen naopak s výjimkou posledních dvou let. Muži ve věku 65 let měli v roce 2018 v SO ORP Nové Město n. M. pravděpodobnou délku dožití 81,9 let (16,9 let naděje na dožití + stávající věk, tj. 65 let), průměr v ČR činil 81,1 (tj. o 0,8 let méně). U žen dosahovala pravděpodobná délka dožití v tomto věku hodnot 85,5 let, v ČR pak 84,6 (tj. o téměř 1 rok méně). V SO ORP Nové Město n. M., podobně jako v celé ČR, je střední délka života při narození u žen významně vyšší než u mužů.

 • 5.3.A Střední délka života při narození ?
  viz přiložený soubor - grafy zobrazující i trend v porovnání s Krajem Vysočina a s celou ČR

Střední délka života neboli tzv. naděje na dožití se v SO ORP Nové Město n. M. prodlužuje u obou pohlaví. U mužů i žen je toto prodlužování, tj. nárůst, vyšší než v Kraji Vysočina i v ČR, což dokládají na grafech znázorněné regresní přímky, současně je prakticky trvale střední délka života při narození vyšší, než je průměr v ČR. Rozdíly oproti ČR se navyšují. V roce 2018 měl chlapec narozený v SO ORP Nové Město n. M. pravděpodobnou délku dožití 77,0 let, v ČR v průměru o 1 rok méně (76,0 let), dívka pak 83,3 let, v ČR v průměru o jeden a půl roku méně (81,8 let). Toto lze z hlediska zdraví obyvatel SO ORP Nové Město n. M. a obce Křižánky hodnotit pozitivně a jako velmi příznivý vývoj. Vyšší hodnoty naděje na dožití ve srovnání s průměry ČR pozorujeme v SO ORP Nové Město n. M. také u mužů i žen na prahu stáří, tj. ve věku 65 let. U mužů prakticky trvale, u žen v posledních čtyřech letech. Dlouhodobý vývoj vykazuje u obou pohlaví zřetelně lepší trend. U mužů jsou hodnoty trvale vyšší i proti průměru v Kraji Vysočina, u žen naopak s výjimkou posledních dvou let. Muži ve věku 65 let měli v roce 2018 v SO ORP Nové Město n. M. pravděpodobnou délku dožití 81,9 let (16,9 let naděje na dožití + stávající věk, tj. 65 let), průměr v ČR činil 81,1 (tj. o 0,8 let méně). U žen dosahovala pravděpodobná délka dožití v tomto věku hodnot 85,5 let, v ČR pak 84,6 (tj. o téměř 1 rok méně). V SO ORP Nové Město n. M., podobně jako v celé ČR, je střední délka života při narození u žen významně vyšší než u mužů. Ve sledovaném období od roku 2008 do roku 2018 se rozdíl mezi muži a ženami ve prospěch žen pohybuje v rozmezí mezi 4,2 až 6,6 lety s průměrem 5,6 let. Regresní přímky vývoje ukazují, že tento rozdíl se v průběhu let prakticky nemění, v ČR je o něco vyšší, v průměru činí 5,9 let.

střední délka života - grafy

Sebehodnocení +1

Z hlediska ORP a dat z roku 2018 je na tom naše populace lépe než je průměr v ČR

Hodnocení oponenta +1

Hodnota ukazatele střední délky života u mužů a žen je v regionu, do kterého patří obec Křižánky, stoupá, tj. střední délka života se prodlužuje u obou pohlaví a v obou sledovaných věkových kategoriích, vývoj v čase i při srovnání s průměrem ČR je pozitivní. Souhlas se sebehodnocením obce.

5.3.2 Jaký je vývoj předčasné úmrtnosti (ve věku do 65 let) ve SO ORP, do kterého obec náleží?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Orientačně je patrné, že předčasná úmrtnost je u mužů i žen v SO ORP Nové Město n. M. nižší než v ČR, podobně je naznačen i rychlejší pokles hodnot tohoto ukazatele. To jen potvrzuje situaci, která je popsána výše. Předčasnou, ale i celkovou úmrtnost lze u obyvatel hodnotit v SO ORP Nové Město n. M. ve srovnání s ČR jako nižší.

 • 5.3.B Předčasná úmrtnost (ve věku 0-64 let) ze všech příčin u mužů a u žen ?
  V posledních pěti letech umírá v SO ORP Nové Město n. M. ve věku do 65 let, tzn. tzv. předčasně, ročně v průměru 31 osob, z toho je 22 mužů a 9 žen. Blíže viz přiložený graf.

V SO ORP Nové Město n. M. předčasná úmrtnost, tj. úmrtnost do věku 65 let, klesá u mužů i u žen, což je příznivý trend. U mužů je předčasná úmrtnost vyšší než u žen, ale regresní přímka dlouhodobého vývoje klesá výrazněji než u žen, což znamená, že i předčasná úmrtnost u mužů klesá rychleji než u žen. Tím se v čase předčasná úmrtnost mužů přibližuje ženám. Ve srovnání průměrů za prvních a posledních 5 sledovaných let dochází u žen k poklesu o 23 %, u mužů pak o 33 %. V posledních pěti letech umírá v SO ORP Nové Město n. M. ve věku do 65 let, tzn. tzv. předčasně, ročně v průměru 31 osob, z toho je 22 mužů a 9 žen. Podíl mužů, kteří zemřeli předčasně, činí 70 %, ženy tvoří „pouze“ 30 % z celkového počtu zemřelých v tomto věku a v tomto období. Úmrtí ve věku do 65 let tvoří v SO ORP Nové Město n. M. v posledních pěti letech 17,4 % ze všech úmrtí, v ČR je tento podíl významně vyšší, činí 18,6 %, což lze hodnotit velmi pozitivně. Podíl předčasně zemřelých z celkového počtu zemřelých je v SO ORP Nové Město n. M. 17,4 %, u mužů vyšší než u žen, za posledních pět hodnocených let činí u mužů 22 %, zatímco u žen je 12 %. Data ke standardizované předčasné úmrtnosti jsou nyní k dispozici pouze za roky 2016 až 2018. Toto tříleté období je na spolehlivé hodnocení vývoje velmi krátká doba. Orientačně je patrné, že předčasná úmrtnost je u mužů i žen v SO ORP Nové Město n. M. nižší než v ČR, podobně je naznačen i rychlejší pokles hodnot tohoto ukazatele. To jen potvrzuje situaci, která je popsána výše. Předčasnou, ale i celkovou úmrtnost lze u obyvatel hodnotit v SO ORP Nové Město n. M. ve srovnání s ČR jako nižší

Předčasná úmrtnost

Sebehodnocení +1

Orientačně je patrné, že předčasná úmrtnost je u mužů i žen v SO ORP Nové Město n. M. nižší než v ČR, podobně je naznačen i rychlejší pokles hodnot tohoto ukazatele. To jen potvrzuje situaci, která je popsána výše. Předčasnou, ale i celkovou úmrtnost lze u obyvatel hodnotit v SO ORP Nové Město n. M. ve srovnání s ČR jako nižší.

Hodnocení oponenta +1

Počty úmrtí osob ve věku do 65 let za sledované 3 roky v regionu SO ORP Nové Město na Moravě klesají, významněji u mužů, a tato tzv. předčasná úmrtnost je ve srovnání s průměrem v ČR na nižší (čili lepší) úrovni. Situaci lze tedy hodnotit v tomto ukazateli jako dobrou v souladu se sebehodnocením obce.

5.3.3 Jaký je vývoj incidence zhoubných novotvarů ve SO ORP, do kterého obec náleží?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

V SO ORP Nové Město n. M. incidence zhoubných nádorů v souhrnu obou pohlaví prakticky koreluje s incidencí v ČR a je vyšší než v Kraji Vysočina s tím, že jsou patrné výrazné meziroční výkyvy dané poměrně malým statistickým souborem. Příznivější je skutečnost, že zde dochází k pomalejšímu nárůstu incidence, rozdíly však jsou minimální. V prvních třech sledovaných letech (2004-2006) bylo diagnostikováno v SO ORP Nové Město n. M. v průměru 101 nových případů novotvarů ročně, v posledních třech letech (2015-2017) pak 125 případů. V absolutních počtech se tak jedná se o nárůst o 23 %.

 • 5.3.C Výskyt zhoubných novotvarů ?
  125 nových případů zhoubných nádorů, z toho 61 u žen a 64 u mužů.

Incidence zhoubných nádorů je v SO ORP Nové Město n. M. vyšší u mužů než u žen, ale

rozdíl mezi pohlavími se postupně výrazně snižuje. Přes již zmíněná meziroční kolísání

pozorujeme v SO ORP Nové Město n. M. u žen vzestup incidence, u mužů lze sledovat

poměrně výrazný pokles. Ve vývoji skutečného počtu nově diagnostikovaných případů

novotvarů lze pozorovat u žen i u mužů nárůst počtu případů i nárůst regresní přímky. Jak již

bylo uvedeno v posledních třech letech je v průměru ročně zjišťováno v SO ORP Nové Město

n. M. 125 nových případů zhoubných nádorů, z toho 61 u žen a 64 u mužů.

Nejčastějšími zhoubnými nádory u žen jsou novotvary prsu a u mužů novotvary prostaty,

v součtu obou pohlaví se pak jedná o zhoubné nádory tlustého střeva, rektosigmoideálního

spojení, konečníku a řitního kanálu. V této kapitole je stručně popsán výskyt vybraných

nejčastějších zhoubných nádorů. S ohledem na skutečnost, že data o incidenci v krajích ČR

jsou v databázi ÚZIS k dispozici pouze za roky 2015–2017, je zde uvedeno pouze srovnání SO

ORP Nové Město n. M. s ČR

Incidence zhoubných nádorů

Sebehodnocení 0

V prvních třech sledovaných letech (2004-2006) bylo diagnostikováno v SO ORP Nové Město n. M. v průměru 101 nových případů novotvarů ročně, v posledních třech letech (2015-2017) pak 125 případů. V absolutních počtech se tak jedná se o nárůst o 23 %.

Hodnocení oponenta 0

Hodnota ukazatele standardizované incidence nádorů mužů a žen je v regionu, do kterého patří obec Křižánky, nevykazuje významné odchylky od průměru ČR i kraje Vysočina. Incidence je, podobně jako ve srovnávaných oblastech, mírně klesající u mužů a mírně stoupající u žen. Situaci lze hodnotit jako relativně uspokojivou právě ve srovnání s průměrem ČR a kraje. Soulad se sebehodnocením obce. 

5.3.4 Jaká je dostupnost základních zdravotních služeb v obci?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

S ohledem na velmi malou obec a její situování ve vnitřní periferii je existence ordinace praktického lékaře skutečný luxus. Také 20 km vzdálená okresní nemocnice je pro Křižánky příznivou skutečnosti. Za problém však je nutné zmínit dostupnost záchranné služby v zimně, kdy je prakticky celá příjezdová komunikace pod sněhovou a ledovou pokrývkou. Problémem je i tragické pokrytí signálem mobilních operátorů.

 • 5.3.D Dostupnost základních zdravotních služeb ?
  2 hodiny týdně

- 2 hodiny týdne je v obci k dispozici  obvodní lékař přímo v obci

- okresní nemocnice v Novém Městě na Morav je vzdálená 20 km

- poliklinika ve Žďáře nad Sázavou je vzdálena 27 km

- stomatologická ordinace, ordinace dětského lékaře a gynekologa je v sousední Svratce vzdálené 6 km

Sebehodnocení +1

S ohledem na velmi malou obec a její situování ve vnitřní periferii je existence ordinace praktického lékaře skutečný luxus. Také 20 km vzdálená okresní nemocnice je pro Křižánky příznivou skutečnosti. Za problém však je nutné zmínit dostupnost záchranné služby v zimně, kdy je prakticky celá příjezdová komunikace pod sněhovou a ledovou pokrývkou. Problémem je i tragické pokrytí signálem mobilních operátorů.

Hodnocení oponenta +1

Bez připomínek. Souhlas se sebehodnocením obce. Chybí pouze zmínka o dostupnosti péče praktického lékaře pro děti a dorost. 

6 Místní ekonomika a podnikání

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ne
Audit byl již v počáteční fázi poměrně přehledný. Následný rozhovor a úpravy významně přispěly k objasnění a doplnění dílčích nejasných bodů.
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano
Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Obec Křižánky je vzhledem ke své populační velikosti a geografické poloze velmi aktivní obcí, která disponuje řadou zajímavých a neotřelých nástrojů v oblasti podpory podnikání a lokální ekonomiky. I přesto existují slabší místa, která byla diskutována v rámci rozhovoru s panem starostou, na která bude v dalších letech zaměřena pozornost.
Hodnotící výrok
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek
Obec Křižánky činí řadu pozitivních kroků týkajících se problematiky rozvoje místní ekonomiky, podnikání a zaměstnanosti. Dle poskytnutých podkladů v auditu lze obec v této sekci hodnotit na úrovni A s tím, že i zástupci obce si plně uvědomují oblasti/témata, kterým bude nezbytné věnovat pozornost v dalším období (např. cestovní ruch aj.) Podle názoru auditora a dalších konzultantů v této sekci se nejedná o zásadní problémy, které by měly bránit udělení kategorie A v MA21. Vzhledem k populační velikosti obce i geografické poloze jsou aktivity této malé obce v oblasti podpory podnikání a lokální ekonomiky opravdu značné.


Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Sebehodnocení 0

Pozitiva:

Pořádání Farmářských trhů

Využití obecních budov k podnikání:

Obecní ubytování

Obecní kavárna

Prodejna smíšeného zboží

Kadeřnictví

Ordinace obvodního lékaře

Vzdělávací centrum

Snažíme se poskytnout mladým středoškolákům či vysokoškolákům možnost získat odbornou praxi nebo první zaměstnání přímo v Křižánkách.

Pravidelně zaměstnáváme dlouhodobě nezaměstnané občany obce v rámci tzv. VPP 

Snažíme se podpořit vznik pracovních pozic prostřednictvím různých grantových programů

Zavedli jsme funkční systém místní měny

Negativa:

Malý počet  kvalifikovaných pracovních míst v obci

Malý počet místních podnikatelů

Malé množství služeb v obci

Malý počet drobných zemědělců

Doplnění odpovědí na otázky auditora:

V posledních tří letech se nepodařilo zajistit pracovní pozici pro absolventa, kromě jedné krátkodobé pozice v rámci praxe absolventa. Dvě pozice pro absolventy na jeden rok se podařilo zajistit před pěti roky.

V rámci VPP se daří zaměstnávat  3 - 6 občanů obce, kteří nejsou uplatnitelní na trhu práce. 

V rámci grantových projektů za poslední tři roky se podařilo zajistiti dva zaměstnance na HPP. Bohužel po ukončení projektu jsme je nedokázali udržet a jejich pracovní poměr byl ukončen.

Hodnocení oponenta 0

Velmi oceňuji rozpracování u této oblasti, ale rád bych Vás požádal o mírné zpřesnění některých informací. Jedná se o následující:

"Snažíme se poskytnout mladým středoškolákům či vysokoškolákům možnost získat odbornou praxi nebo první zaměstnání přímo v Křižánkách" - lze specifikovat - kolika absolventům se již takto podařilo za poslední 1-3roky pomoci?

Pravidelně zaměstnáváme dlouhodobě nezaměstnané občany obce v rámci tzv. VPP - lze to kvantifikovat? Kolika občanům byla takto zprostředkována práce? (za vybrané období)

Snažíme se podpořit vznik pracovních pozic prostřednictvím různých grantových programů - lze to kvantifikovat? Kolik pracovních pozic bylo takto podpořeno?

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
6.1.1 Disponuje obec nástroji pro podporu zaměstnanosti nebo podporu vzniku nových podnikatelských subjektů? Jaká je míra jejich využití a jak se tyto nástroje hodnotí?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Obec je významným zaměstnavatelem v obci. Dalším významným zaměstnavatelem je také škola. Mezi nastroje podpora patří již zmíněné vydávání lokální měny, které díky specifickému způsobu distribuce mezi občany, je skutečnou podporou pro místní podnikatele.   Několika podnikatelům v obci pronajímáme  obecní majetek (pozemky, nebytové prostory atd.)

I tak je naše obec hodně pozadu v rozsahu podnikatelských subjektu. Především v oblasti služeb je naše situace poměrně neuspokojivá. Nedokážeme například využít potenciál památkové rezervace či blízkosti nejcennějších lokalit CHKO Žďárské vrchy.

 • 6.1.B Počet podnikatelských subjektů ?
  36
 • 6.1.A Podpora zaměstnanosti, podnikání a diverzifikace struktury místní ekonomiky ?
  měna + vlastní zaměstnanci + škola

6.1.A

Obec je významným zaměstnavatelem v obci. Dalším významným zaměstnavatelem je také škola. Mezi nastroje podpora patří již zmínění vydávání lokální měny, které díky specifickému způsobu distribuce mezi občany, je skutečnou podporou pro místní podnikatele.

6.1.B

36 aktivních

export ze ČSÚ

Sebehodnocení 0

Obec je významným zaměstnavatelem v obci. Dalším významným zaměstnavatelem je také škola. Mezi nastroje podpora patří již zmíněné vydávání lokální měny, které díky specifickému způsobu distribuce mezi občany, je skutečnou podporou pro místní podnikatele.   Několika podnikatelům v obci pronajímáme  obecní majetek (pozemky, nebytové prostory atd.)

I tak je naše obec hodně pozadu v rozsahu podnikatelských subjektu. Především v oblasti služeb je naše situace poměrně neuspokojivá. Nedokážeme například využít potenciál památkové rezervace či blízkosti nejcennějších lokalit CHKO Žďárské vrchy.

Odpovědi na otázky auditora:

Potenciál pro rozjezd dalších služeb je v obci skutečně značně nízký. Nízký rozsah služeb je tedy logickou záležitostí. Stimul pro rozjezd dalších služeb by musel přijít z venčí  - tedy od lidí nově přistěhovalých nebo od vlastníků nemovitostí sloužících pro individuální rekreaci.

Hodnocení oponenta 0

Velmi oceňuji nápaditou myšlenku s lokální měnou, která opravdu může být nástrojem pro podporu místních podnikatelů.

Osobně bych neviděl tak skepticky počet podnikatelských subjektů. Vzhledem k míře nezaměstnanosti, kde jasně uvádíte, že bez práce zůstávají již pouze obtížně uplatnitelní občané, si tedy kladu otázku, kdo má reálně potenciál v obci "rozjíždět" nové podnikatelské aktivity v oblasti služeb??

6.1.2 Došlo ke snížení míry nezaměstnanosti? (trendy, vývoj, struktura)
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Podobně jako v jiných obcích ČR dochází v posledních letech k výraznému poklesu nezaměstnanosti. V současné době jsou mezi nezaměstnanými zařazeni pouze ti, kteří jsou z mnoha důvodů těžko uplatnitelní na trhu práce.

 • 6.1.C Podíl nezaměstnaných osob ?
  3%

Nezaměstnanost v obci Křižánky k 31.12.2019 - počet nezaměstnaných 7, tj. 3% nezaměstnanost

Indikátorový list k podílu nezaměstnanosti v obci

Sebehodnocení +2

Z maxima v roce 2010, kdy nezaměstnanost v obci dosahovala 9,10%, jsme se dostali na stav 3%

Hodnocení oponenta +2

Ano, trend je příznivý, ale podobně na tom od roku 2010 byla postupně většina regionů a obcí. Současně bych byl velmi obezřetný na interpretaci nezaměstnanosti u populačně malých obcí, jelikož přírůstek či úbytek nezaměstnaných osob se přirozeně okamžitě promítá do míry nezaměstnanosti.

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Sebehodnocení +1

Zajišťujeme vydávání lokální měny, kterou přijímají místní podnikatelé.

Vydáváme katalog podniků, které přijímají lokální měnu.

Hodnocení oponenta +1

Vzhledem k populační velikosti obce považuji aktivity v oblasti podpory místních podniků za dobré a je vidět aktivita a entuziazmus lokálních aktérů. Nemám výhrad.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
6.2.1 Komunikuje obec průběžně a korektně s místními podnikateli a firmami (např. formou pravidelných setkání se zástupci podnikatelské sféry) s cílem hledat a nacházet oběma stranám prospěšná řešení případných problémů soužití, jako jsou rušivé provozy (hluk, emise z technologií nebo dopravní obsluhy, výstavba infrastruktury, problematika zneškodňování odpadů, ochrana vodních zdrojů ap.)?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Podnikání je v naší obci rozvinuté pouze málo. Snažíme se podpořit místní podnikatele formou lokální měny a formou vydávání katalogů. Podnikatele v cestovním ruchu podporujeme budováním doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Obec sama navíc podniká a to prostřednictvím vlastní obchodní společnosti Centrum Křižánky s.r.o. Řada podnikatelů nám navíc pomáhá například zapůjčením techniky, dary do tomboly. či sponzoringem akcí spolků. V neposlední řadě je potřeba zmínit společnou akci všech tří sektorů při úklidu obce, kdy Centrum Křižánky zajišťuje občerstvení a  zemědělská společnost Agroskal Křižánky zapůjčuje techniku.

 • 6.2.A Spolupráce s místními podniky ?
  2 opatření

Lokální měna

Katalog příjemců měny

----

Připravujeme katalog ubytovatelů

Sebehodnocení 0

Podnikání je v naší obci rozvinuté pouze málo. Snažíme se podpořit místní podnikatele formou lokální měny a formou vydávání katalogů. Podnikatele v cestovním ruchu podporujeme budováním doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Obec sama navíc podniká a to prostřednictvím vlastní obchodní společnosti Centrum Křižánky s.r.o. Řada podnikatelů nám navíc pomáhá například zapůjčením techniky, dary do tomboly. či sponzoringem akcí spolků. V neposlední řadě je potřeba zmínit společnou akci všech tří sektorů při úklidu obce, kdy Centrum Křižánky zajišťuje občerstvení a  zemědělská společnost Agroskal Křižánky zapůjčuje techniku.

Hodnocení oponenta +1

Vzhledem k populační velikosti obce považuji aktivity obce za dobré a je vidět aktivita a entuziazmus lokálních aktérů. Nemám výhrad.

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Sebehodnocení 0

Cestovní ruch v obci je velký problém a zároveň i velká příležitost. Zatím přímo nedokážeme využit potenciál obce v této oblasti tak, aby se stala dominantním rozvojovým faktorem. Hlavním negativním prvkem je obrovská sezónnost a závislost na aktuálním počasí, případně na dalších faktorech. Rozložení turistické sezóny i mimo letní měsíce a část zimy okolo konce roku se zdá hlavním a těžko řešitelným problémem pro budoucnost. Na druhou stranu obrovský nápor návštěvníků ve vrcholech letní sezóny zcela převyšuje kapacitní možnosti obce.   Obec se snaží i v této věci zajišťovat atraktivitu místa. Ať již budováním naučných stezek, pořádáním akcí, vlastním podnikáním či úpravou veřejných prostranství. 

Odpověď na otázku auditora:

Jediným zdrojem pro určení počtu návštěvníků využívající některé ubytovací zařízení je inkaso poplatku z ubytovací kapacity. Bohužel, nemusí vždy odpovídat skutečnosti. V roce 2019 dosáhla vybraná částka hodnoty - 95737. V roce 2018 - 53060 Kč. A v roce 2017 - 57 595,- Kč. Navýšení v roce 2019 si lze vysvětlit jednak rozjezdem nového ubytovacího zařízení a opožděnou platbou některých zařízení za rok 2018 v lednu 2019. 

Obec v oblasti cestovního ruchu má značně omezené možnosti a to i z ohledem na nepříliš pozitivní pohled občanů na tuto oblast. Přesto máme podaný projekt na vybudování návštěvnického centra.

Hodnocení oponenta +1

Z mého pohledu je vidět vysoká angažovanost představitelů obce v oblasti udržení cestovního ruchu. Velmi oceňuji. Mám spíše dílčí komentář. Bylo by možné doplnit informace o počtu návštěvníků (event. ubytovaných návštěvníků, případně míru obsazenosti ubytovacích zařízení). Tím by bylo možné poukázat a podpořit "problémy" se sezónností apod. Současně by bylo vhodné doplnit stručné úvahy o plánovaných aktivitách v oblasti cestovního ruchu.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
6.3.1 Je rozvoj cestovního ruchu koordinován obcí s ohledem na únosnost území a zamezení negativních vlivů cestovního ruchu na životní prostředí a veřejné zdraví?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Vzhledem k obrovské atraktivitě území je jakkoliv koordinace ze strany obce jenom velice omezená. Soustředí se především na instalci doprovodného mobiliáře a na podporu propagace místních podnikatelů.

 • 6.3.A Podpora místní turistiky ?
  3 naučné stezky

V obci jsme vybudovali tři naučné stezky:

1. Poznej naše stromy

2. Za pilníkáři na Český kopec

3. Příběh krajiny pod Čtyřmi palicemi

Obec dále provozuje kavárnu a vlastní ubytování.

Sebehodnocení -1

Vzhledem k obrovské atraktivitě území je jakkoliv koordinace ze strany obce jenom velice omezená. Soustředí se především na instalci doprovodného mobiliáře a na podporu propagace místních podnikatelů.

Hodnocení oponenta 0

Vybudování tří naučných stezek a provozování místní kavárny včetně poskytování ubytování považuji ze strany populačně menší obce za velmi uspokojivé.

6.3.2 Podporuje obec specifika místních výrobků, pořádají se v obci tradiční slavnosti, výstavy, festivaly, jarmarky s motivy specifik a historických tradic dané obce, které podporují rozvoj místní turistiky?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Na místní upozorňujeme především v naší Obecní kavárně. Zde podporujeme prodej produktů z místní výrobny sýrů a místní výroby perníčků. Na místní produkty se zaměřujeme také při pořádání trhů na návsi. Za podporu lze považovat i aktivitu zaměřenou na Lokální měnu.

 • 6.3.B Podpora turistiky z hlediska specifik místních výrobků a pravidelnosti tradičních akcí v obci ?
  ANO

Na místní upozorňujeme především v naší Obecní kavárně. Zde podporujeme prodej produktů z místní výrobny sýrů a místní výroby perníčků. Na místní produkty se zaměřujeme také při pořádání trhů na návsi. Za podporu lze považovat i aktivitu zaměřenou na Lokální měnu.

Sebehodnocení +1

Na místní upozorňujeme především v naší Obecní kavárně. Zde podporujeme prodej produktů z místní výrobny sýrů a místní výroby perníčků. Na místní produkty se zaměřujeme také při pořádání trhů na návsi. Za podporu lze považovat i aktivitu zaměřenou na Lokální měnu. 

Hodnocení oponenta +1

Souhlasím se sebehodnocením municipality.

7 Vzdělávání a výchova

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano
Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky
Formální vzdělávání Obec usiluje o zachování mateřské a málotřídní školy, což považujeme za velmi důležité z hlediska možnosti ovlivňovat děti ve vztahu k UR i sounáležitosti s obcí, ve které žijí. Škola realizuje řadu aktivity v rámci environmentálního vzdělávání, přičemž čerpá z potenciálu obce (mokřady Hliníky, naučné stezky v okolí), zároveň se ale s žáky účastní celorepublikových soutěžních aktivit (např. Bílé moře Česka) a také regionálních aktivit (Čistá Vysočina). Oceňujeme množství realizovaných aktivit s ohledem na personální kapacity školy. Škola je zapojena do MAP II, který umožňuje vytváření a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území, tj. i mimo území obce. Jednotlivé subjekty v obci se síťují přirozeně díky její velikosti a osvětovým aktivitám, které jsou pořádány (ve spolupráci) obcí. Neformální a informální vzdělávání Na území obce nepůsobí přímo subjekty, které by se zabývaly VUR, obec však tradičně spolupracuje se Sdružením Vysočina, které kromě realizace různých projektů v obci nabízí také osvětové akce. Obec sama pak realizuje řadu besed, přednášek, výstav apod., které cílí na tematiku UR. Obec již tradičně pořádá dvě aktivity - den Země a Hodina Země. V obci lze realizovat i některé volnočasové aktivity, rozvinuté je zázemí pro venkovní sportovní aktivity.
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky
Neformální vzdělávání Potenciál obce z pohledu neformálního vzdělávání lze vidět v propagaci programů organizací působících v regionu a zabývajících se VUR na svých webových stránkách (navázat lze spolupráci s relevantními subjekty). Již nyní je na stránkách k dispozici v sekci Akce na Novoměstsku řada aktivit, které jsou nabízeny mimo území obce. Tuto sekci by tedy bylo možné rozšířit.
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti
Aktuálně se chystá Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+. Tato strategie by měla přinést zásadní změnu vzdělávání z hlediska proměn vzdělávací obsahu ve formálním vzdělávání, způsob předávání tohoto obsahu, či orientací na nové digitální technologie. Hlavní směry strategie zdůrazňují nutnost rozvoje gramotností a kompetencí žáků a v dokumentu zabývajícími se Hlavními směry je mj. zmíněna nutnost rozvíjet kompetence ve výuce mimo ni tak, aby se žáci stávali aktivními občany a jednali v duchu udržitelného rozvoje společnosti. Udržitelný rozvoj je ve strategii zmíněn v oblasti celoživotního vzdělávání. Je tedy zřejmé, že podpora konceptu rozvoje kvalitního vzdělávání, ale zřejmě i UR bude ve strategii figurovat a školy, ale i mimoškolní prostředí bude podpořeno v tom tyto směry naplňovat. Stále jsou také v platnosti Cíle udržitelného rozvoje od roku 2015 OSN (SDGs), které ČR přijala jako hodný globální rozvojový koncept a zohlednila jej ve vlastních strategiích (Česko 2030). Zdá se tedy, že podpora VUR, jak je vyspecifikováno v Metodice má strategickou oporu na národní i mezinárodní úrovni.
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby
Zásadní hrozbou je zrušení školy v obci, která by narušila začleňování dětí do dění v obci. Sounáležitost s obcí je přitom pro naplnění myšlenek UR je žádoucí. Zhoršení možnosti realizovat vzdělávání, osvětové akce a kampaně k UR z důvodu opatření souvisejícími s epidemií Covid 19. Snížení zájmu decisní sféry a/nebo občanů o témata UR v důsledku nových ohrožení společnosti (ekonomická krize, pandemie, apod.)
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Na základě Auditu lze konstatovat, že obec Křižánky přistupuje ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj zodpovědně. Škola realizuje řadu aktivit pro žáky, které souvisí s podporou udržitelného rozvoje, také v rámci neformálního a informálního vzdělávání jsou realizovány aktivity, které souvisí s udržitelným rozvojem. V rámci auditu byly komentovány jednotlivé návodné otázky, ve kterých lze zaznamenat dílčí hodnocení expertního týmu, na nichž jsou postavena hodnocení uvedená hodnotícím Oponentním stanovisku k Auditu UR. Vybrané pozitivní aspekty přístupu obce k VUR i potenciál k dalšímu rozvoji (doporučení) byly blíže specifikovány v oddíle Slabé stránky (příležitosti pro další rozvoj).
Hodnotící výrok
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínekStav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
Sebehodnocení +1

Pozitiva:

 • Obec je zřizovatelem:
 •     Základní školy a mateřské školy
 •     Vzdělávacího centra
 • V obci probíhá již několik roků Univerzita třetího věku
 • Pravidelně pořádáme i Letní školičku
 • Vzdělávací centrum nabízí každoročně mnoho kurzů pro děti i dospělé.
 • Pořádáme velké množství osvětových akcí 

Negativa:

 • Od druhého stupně musí děti dojíždět do vzdálenějších škol.
 • Řada středoškoláků musí přes týden přespávat ve vzdálenějších městech.
 • Vysokoškolské vzdělání často znamená odchod absolventa z obce do většího města.
 • Obava z malého počtu žáků a hrozby zrušení školy
Hodnocení oponenta +1

Obec zřizuje mateřskou školu a málotřídní základní školu a vyvíjí velké úsilí v jejím udržení do budoucnosti. To samo lze hodnotit velmi pozitivně, protože to umožňuje žákům mateřské školy i žákům základní školy (první stupeň) rozvíjet vztah k obci a obec (prostřednictvím školy) má možnost žáky seznamovat s principy UR (v oblasti environmentální, sociální, ekonomické i kulturní) již od nízkého věku, což je žádoucí. V rámci školy je pořádána řada aktivit VUR využívající potenciál prostředí obce i aktivity mimo obec, v rámci aktivit se jednotliví aktéři v rámci obce mají příležitost potkávat (sÍťovat). Vytváření a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území, je zprostředkováno díky MAP II, do kterého je škola zapojena.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
7.1.1 Existuje podpora (finanční, materiální, odborná) vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních prosazující tento typ vzdělávání nad rámec minimálních povinností daných v současnosti platnými standardy vzdělávání (Rámcové vzdělávací programy)?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Škola je pro obec jednou z nejdůležitějších institucí. V takto malé obci je ostatně škola v dnešní době spíše neobvyklou záležitostí. O to více se ji snažíme v obci udržet. V roce jsme škole převedli částku 376 000 jako příspěvek na provozní náklady a  61 242 Kč přímé výdaje obce na budovu školy. Další podpora je formou práce zaměstnanců obce pro potřeby školy a podpora mimoškolních aktivit.  Se školou spolupracují i místní spolky. Škola se podílí na kulturním programu mnoha akcí. 

Doplněn otázek auditora:

1. Škola má řadu programů pro environmentální vzdělávání, zaměřuje se také na důležitá sociální témata, rozvoj vztahu dětí k regionu apod. Jen na stránkách školy jsme našli nespočet aktivit, které děti s učiteli v rámci VUR realizují např. zapojení dětí do akce čistá Vysočina, výlet do Edenu, ad. Není nutno vypisovat do Auditu podrobnosti. Stačí uvést název aktivity, jednou větou aktivitu charakterizovat ve vztahu k UR a uvést odkaz na stránku školy/aktivity. Pokud je nějaká akce pořádána pravidelně, doporučujeme toto také uvést.
Odpověď: S bohatými aktivitami je možné se seznámit na internetových stránkách školy http://www.skola-krizanky.cz/ a na FB profilu školy: https://www.facebook.com/ZŠ-a-MŠ-Křižánky-106326677677730.

Asi nejzajímavější aktivitou ve vztahu k VUR je zapojení školy do projektu s názvem “Bílé moře Česka”, týkající se místních farem. Žáci zmapovali místní (rodinné) farmy v kraji Vysočina. Zapojili se všichni žáci a jejich snaha přinesla kýžené ovoce. Děti z naší školy se umístily na krásném 2. místě, odměnou jim byla ochutnávka produktů z rodinných farem a věcné dary.  

2. Je škola zapojena do Místního akčního plánovánu vzdělávání (MAP)? Pokud ano, uveďte to a velmi stručně uveďte priority MAP ve vztahu k VUR (viz vymezení níže).
Ano, škola je zapojena do Místního akčního plánovánu vzdělávání (MAP). Jedná se o tento MAP https://www.nmnm.cz/r/projekty-mesta/mistni-akcni-plan-map-ii/. Projekt využíváme především k účasti učitelů na seminářích. Dále zapojujeme děti do programů připravených v rámci MAP. 


       
3. Uvádíte, že se škola podílí na kulturním dění obce. Uveďte jak. Opět stačí výčet aktivit se stručným popisem a odkaz na stránky, jsou-li k dispozici.
Jedná se o následující akce:

vítání občánků,
vánoční výstava,
setkání u vánočního stromu,
setkání rodáků .
zapojení do výstav: výrobky dětí pravidelně doplňují akce obce a místních spolků či dalších vystavovatelů
akce školy otevřené veřejnosti: divadla, tvořivé dílny
výstavy obrazů ve škole

 

4. Nemá škola nějaké projekty z grantů kraje Vysočina, nebo národních grantů k rozvoji různých kompetencí žáků, VUR apod.?
Škola je zapojena do těchto projektů:

Škola podporující zdraví,
Krajský projekt v rámci MA 21 a Zdraví 2020
Projekt r. 2020 "Společně to zvládneme"

 


5. Existuje na škole koordinátor EVVO a podílí se na plánování VUR? 

Bohužel jsme malá škola a koordinátora EVVO nemáme :(

6. Neúčastní se děti nějakých soutěží k EV, VUR?Je škola zapojena do sítě škol zabývajících se EVVO M.R.K.E.V., usilovala o ocenění Ekoškola, popř. se účastnila projektu Škola pro udržitelný život? 

Bohužel se jako malá škola těchto aktivit neúčastníme. Pro zajímavost však uvádíme aktivitu: Žákovské fórum, která proběhla v roce 2019. 

 • 7.1.A Podpora škol a školských zařízení prosazujících VUR nad rámec povinností daných školskými dokumenty ?
  437242,- Kč / rok

Jedná se částku, kterou obec v roce 2019 vynaložila na školu. Z toho byl 376 000 příspěvek na provozní náklady a  61 242 Kč přímé výdaje obce na budovu školy.

Sebehodnocení +1

Škola je pro obec jednou z nejdůležitějších institucí. V takto malé obci je ostatně škola v dnešní době spíše neobvyklou záležitostí. O to více se ji snažíme v obci udržet. V roce jsme škole převedli částku 376 000 jako příspěvek na provozní náklady a  61 242 Kč přímé výdaje obce na budovu školy. Další podpora je formou práce zaměstnanců obce pro potřeby školy a podpora mimoškolních aktivit.  

I pro děti je v obci vybudováno několik naučných stezek (Naše stromy, Za pilnkáři na Český kopec, Příběh krajiny pod Čtyřmi palicemi)

Hodnocení oponenta +2

Hodnotíme velmi pozitivně, že se obci daří udržet málotřídní školu. Umístění školy v obci umožňuje obci a škole úzce spolupracovat mj. v rámci VUR. Ve škole je pořádána celá řada aktivit environmentálního vzdělávání, které kromě poznatků žáků rozvíjí i jejich kompetence např. kompetenci pracovní či občanskou při akci čistá Vysočina, ale také aktivit přesahujících rámec environmentálního vzdělávání, např. prohloubení kulturního povědomí a poznávání tradic (tradiční vynášení Moreny) či udržitelnost ve vztahu k produkci potravin v rámci soutěže Bílé moře Česka, či podpory zdraví. Činnosti školy ve VUR hodnotíme velmi pozitivně, množství aktivit je rozsáhlé, uvážíme-li personální zázemí školy.

7.1.2 Podporuje obec vytváření sítí mezi institucemi zabývajícími se udržitelným rozvojem (např. školami, NNO, zapsanými spolky (dříve občanská sdružení), profesními sdruženími)?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

O tuto podporu se snažíme pořádáním různých akcí, do kterých se s různou intenzitou zapojují škola i spolky. Příkladem je úklidová akce ke Dni Země nebo Zpívání pod vánočním stromem. Spolupráce je však patrná přímo na úrovni spolků a školy i bez součinnosti s obcí.

 • 7.1.B Podpora síťování institucí zabývajících se VUR ?
  ANO

O tuto podporu se snažíme pořádáním různých akcí, do kterých se s různou intenzitou zapojují škola i spolky. Příkladem je úklidová akce ke Dni Země nebo Zpívání pod vánočním stromem. Spolupráce je však patrná přímo na úrovni spolků a školy i bez součinnosti s obcí.

Sebehodnocení 0

O tuto podporu se snažíme pořádáním různých akcí, do kterých se s různou intenzitou zapojují škola i spolky. Příkladem je úklidová akce ke Dni Země nebo Zpívání pod vánočním stromem. Spolupráce je však patrná přímo na úrovni spolků a školy i bez součinnosti s obcí. Hodnocení jako uspokojivá je vybráno z důvodu malého využití uvedeného potenciálu.

Hodnocení oponenta +1

Škola je součástí MAP II (viz otázka 7.1.1), což umožňuje vytváření a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území, tj. i mimo území obce, což je žádoucí. Vzhledem k velikosti obce vznikají přirozeně další vazby mezi školou a místními spolky; škola se rovněž účastní na aktivitách pořádaných obcí. Roli obce lze spatřovat v umožnění konání různých aktivit, zapojení jednotlivých aktérů a v podpoře školy v jejích aktivitách.

7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
Sebehodnocení +1

Přímo v obci tyto NNO neexistují. Obec však spolupracuje se Sdružením Krajina. Jedná se o ekologické sdružení, které se kromě kosení zanedbaných luk a obnovu mokřadů zabývá také projekty zaměřenými na propagaci UR (například pořádá výstavy).  

Sdružení jsme pomáhali při obnově mokřadů v lokalitě Hliníky (do tohoto projektu se partnersky zapojila také naše Škola).

Obec pronajala sdružení zanedbaní louky u řeky Svratky. Sdružení je postupně upravuje kosením a vyřezáváním dřevin na původní louku. 

Významným projektem bylo i zmapování života lidi v krajině  a to především ve vazbě na místní zemědělství. Projekt opět realizovalo Sdružení Krajina a to především v lokalitě naší obce.

Hodnocení oponenta +1

Obec v rámci neformálního vzdělávání spolupracuje zejména se Sdružením Krajina, které zde realizuje řadu projektů a zabývá se i osvětovou činností. Přímo v obci se subjekty zabývající se VUR mimo rámec formálního vzdělávání nevyskytují, což je s ohledem na počet obyvatel v obci pochopitelné. Potenciál lze spatřovat v propagaci vybraných organizací či jejich programů na stránkách obce podobně, jako je tomu nyní např. u kulturních akcí v sekci Akce na Novoměstsku.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
7.2.1 Existují v obci NNO, občansky prospěšné společnosti nebo jiné organizace, které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj? Čím se tyto organizace z hlediska vzdělávání pro udržitelný rozvoj zabývají?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Přímo v obci neexistují. Obec však spolupracuje se Sdružením Krajina. Jedná se o ekologické sdružení, které se kromě kosení zanedbaných luk a obnovu mokřadů zabývá také projekty zaměřenými na propagaci UR (například pořádá výstavy).

 • 7.2.A Nevládní neziskové organizace v obci, zabývající se VUR ?
  0

Nevládní neziskové organizace v obci, zabývající se VUR v obci nemáme. Mnoho akcí však pořádáme společně se Sdružením Krajina, které má sídlo v nedaleké obci.  Společně se všemi spolky každoročně pořádáme úklidovou akci hřiště a výletiště a to ke Dni Země (hasiči, fotbalisté, svaz žen, myslivci). Občané mají možnost se zapojit do dobrovolnických akcí Sdružení krajina (přidat odkaz). Společně se Sdružením krajina jsme uspořádali komentovanou vycházku nivou řeky Svratky s názvem "Návrat říční krajiny" ( uskutečnila se ve středu 27. 5. 2020 od 16 hodin)

Sebehodnocení +1

Přímo v obci neexistují. Hodnocení dobrá však volíme z důvodu, že obec však spolupracuje se Sdružením Krajina. Jedná se o ekologické sdružení, které se kromě kosení zanedbaných luk a obnovu mokřadů zabývá také projekty zaměřenými na propagaci UR (například pořádá výstavy).    Společně se všemi spolky každoročně pořádáme úklidovou akci hřiště a výletiště a to ke Dni Země (hasiči, fotbalisté, svaz žen, myslivci). Akce směřuje i k upevnění neformální spolupráce a sdílení zkušeností spolků mezi sebou.  Občané mají možnost se zapojit do dobrovolnických akcí Sdružení krajina (přidat odkaz). Společně se Sdružením krajina jsme uspořádali komentovanou vycházku nivou řeky Svratky s názvem "Návrat říční krajiny" ( uskutečnila se ve středu 27. 5. 2020 od 16 hodin)

Hodnocení oponenta +1

Organizace zajišťující neformální vzdělávání se přímo v obci nevyskytují, což je s ohledem na velikost obce pochopitelné. Existuje však dlouhodobá spolupráce se Sdružením Krajina, která realizuje jednak řadu projektů v obci (obnova luk v okolí Svratky, obnova mokřadů Hliníky), jednak řadu osvětových akcí (zaměřených zejména na environmentální aspekty udržitelnosti) včetně výstav, jichž mají možnost se účastnit všechny cílové skupiny v obci v případě zájmu. Působení Sdružení Krajina na území obce toto sdružení přirozeně propaguje. Obec také inzeruje na stránkách obce různé aktivity v regionu, ke zvážení je, zda neupozorňovat také na významné aktivity v oblasti neformálního vzdělávání k UR.

7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
Sebehodnocení 0

Samozřejmě nedisponujeme žádným programem vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel v problematice udržitelného rozvoje. Pořádáním jednotlivých aktivit však přispíváme velkou měrou k naplnění cílů této osvěty.

Hodnocení oponenta +1

Obec realizuje aktivity směřující ke zvýšení povědomí občanů o UR. Jedná se jednak o tradiční aktivity – Den Země a Hodinu Země, dále pak o systém přednášek a tematických výstav vztahujících se k různým aspektům UR.  Koordinátor MA 21 se pravidelně zúčastňuje řady školení a vzdělávacích akcí v rámci MA 21. Sama obec pak nabízí exkurze k  projektům směřujících k UR, které byly v obci realizovány.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
7.3.1 Iniciuje obec ať vlastním pořádáním nebo podporou jiných subjektů pořádání osvětových akcí v oblasti udržitelného rozvoje pro všechny cílové skupiny v obci? Pokud ano, jak jsou volena témata pro tuto osvětu a jak jsou pokryty cílové skupiny?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Hlavní osvětovou akcí je Den Země nebo Hodina Země. Za doprovodné aktivity lze považovat i projekci filmů v rámci festivalu Promítej i ty, kde je možné zapůjčit filmy z festivalu Jeden svět.

 • 7.3.A Osvětové akce UR v obci ?
  2

Hlavní osvětovou akcí je Den Země a také Hodina Země. Za doprovodné aktivity lze považovat i projekci filmů v rámci festivalu Promítej i ty, kde je možné zapůjčit filmy z festivalu Jeden svět.

Sebehodnocení +1

Hlavní osvětovou akcí je Den Země nebo Hodina Země (v rámci této akce každoročně pořádáme Běh pro Zemi, kdy na 7,5 km dlouhém okruhu postupně pozhasínáme všechny lampy v obci), k Hodině Země zveřejňujeme i osvětový článek v místním periodiku ke klimatické změně https://cs.wikipedia.org/wiki/Hodina_Zem%C4%9B.  Za doprovodné aktivity lze považovat i projekci filmů v rámci festivalu Promítej i ty, kde je možné zapůjčit filmy z festivalu Jeden svět.     Hodnocení dobrá jsme přiřadili z důvodu vyššího počtu akcí než je v jiných obcích naší velikosti obvyklé. Do roku 2018 jsme po dokončení Běhu pro Zemi pořádali projekci filmu s ekologickou tématikou. 

V obci je vybudováno několik naučných stezek (Naše stromy, Za pilnkáři na Český kopec, Příběh krajiny pod Čtyřmi palicemi)

Hodnocení oponenta +1

Obec realizuje pro občany dvě tradiční osvětové aktivity Den Země a Hodina Země. K akci Hodina Země je zveřejňován článek v místím periodiku zvyšující povědomí občanů o klimatické změně. Po akci den Země se promítal film s environmetální tématikou (do roku 2018), z důvodu relativně nízkého zájmu se od projekce upustilo. Obec organizuje rovněž řadu osvětových besed a výstav v rámci činnosti Vzdělávacího centra obce Křižánky (viz oblast 7.4.), jako jsou cestopisné přednášky, promítání dokumentů, realizují se výstavy, besedy, které zvyšují povědomí občanů o různých aspektech udržitelnosti (např. globálním rozvoji, estetických službách ekosystémů, podpoře zdravého životního stylu). Osvěta širší skupiny obyvatel i mimo obec je realizována v rámci naučných stezek v obci. Stezky postupně přibývají.

7.3.2 Účastní se koordinátor/ka MA21 v obci pravidelných školení MŽP, případně dalších školení dle stanoveného profilu koordinátora?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Navodná otázka 7.3.2
Ano - pravidelně se zúčastňují 3 zástupci obce - starosta, účetní a asistentka a to školení v rámci asociace NSZM

+ starosta školení MŽP/CENIA

 • 7.3.B Školení koordinátora MA21 ?
  -
Sebehodnocení +2

Obec  se účastní mnoha vzdělávacích akcí u asociace NSZM. 

+ Starosta i školení MŽP/CENIA

Hodnocení oponenta +2

Vzdělávacích aktivit a pravidelných školení se účastní starosta obce. Dalších vzdělávacích aktivit v rámci sítě NSZM (např. školy NSZM) se účastní také účetní a asistentka.

7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
Sebehodnocení +1

Aktivity zaměřené na zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí se v naší obci konají pravidelně. Mezi hlavní takovou aktivitu lze zařadit například Běh pro Zemi, který pořádáme v rámci Hodiny Země. 

Naší chloubou v oblasti dalšího vzdělávání je Univerzita třetího věku,  kterou v naší obci již několik let pořádáme. I zde je několik vzdělávacích cyklů věnováno zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí.

Hodnocení oponenta +2

Obec poskytuje zázemí pro setkávání občanů, jejich osvětu a trávení volného času. V obci jsou k dispozici sportoviště pro aktivní trávení volného času a je nabízen program pro řadu cílových skupin obyvatel v obci. Velmi zajímavá je realizace Univerzity třetího věku, která není v malých obcích typickou, dobře dostupnou možností pro celoživotní vzdělávání.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
7.4.1 Existují v obci „komunitní centra“ (např. kluby pro matky s dětmi, seniory)? Pokud ano, zvyšuje se počet obyvatel, kteří tato centra využívají?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

V obci máme jednu budovu vzdělávacího centra, kde nachází zázemí pro své aktivity spolky i naše univerzita třetího věku. Hodně vzdělávacích a osvětových akcí pořádá přímo i obec a to jak ve vzdělávacím centru a v obecní kavárně. Seznam kurzů VU3V https://e-senior.czu.cz/course/view.php?id=12 v rámci tohoto projektu plníme funkci tzv. Konzultačního centra https://e-senior.czu.cz/mod/page/view.php?id=455.  Zájem seniorů neustále stoupá  (2018/2019 - 13 účastníků a 2019/2020 16 účastníků s převahou místních). 

V rámci vzdělávacího centra se tradičně pořádá přívesnický tábor (i s ekotématikou), výstavy (například hub nebo obrazů), dále besedy a filmové projekce v rámci festivalu Festivalu Promítej i ty. Snažíme se cílit na všechny skupiny obyvatel v obci. Seznam akcí je možné dohledat zde: http://www.obeckrizanky.cz/vzdelavaci-centrum/kalendar-vzdelavaciho-centra

Pro podporu zdravého životního stylu obyvatel disponuje obec Víceúčelovým hřiště a hřištěm pro malou kopanou. Dále šplhací soustavou, venkovními  pingpongovými stoly. V roce  2020 budeme workoutové hřiště. Ve vzdělávacím centru působí šachový oddíl dětí.  

Evidenci počtu obyvatel využívající Vzdělávací centru neprovádíme, z odhadů lze dovodit, že zájem občanů je stabilní a neklesá. Je ale odvislý od typu akce.

 • 7.4.A Komunitní centra v obci ?
  1 vzdělávací centrum

V obci máme jednu budovu vzdělávacího centra, kde nachází zázemí pro své aktivity spolky i naše univerzita třetího věku. Hodně vzdělávacích a osvětových akcí pořádá přímo i obec a to jak ve vzdělávacím centru a v obecní kavárně.

Sebehodnocení +1

V obci máme jednu budovu vzdělávacího centra, kde nachází zázemí pro své aktivity spolky i naše univerzita třetího věku. Hodně vzdělávacích a osvětových akcí pořádá přímo i obec a to jak ve vzdělávacím centru a v obecní kavárně. V obcích naší velikosti nejsou podobná zařízení obvyklá. Zároveň je však negativem, že nemáme kulturní sál o větší kapacitě.

Hodnocení oponenta +2

V obci existuje řada míst pro setkávání občanů. Jedná se jednak o Vzdělávací centrum obce Křižánky, které poskytuje řadu aktivit pro různé cílové skupiny obyvatel v obci. V rámci centra se realizuje promítání filmů, přednášky, besedy a výstavy s různou tematikou, jichž se mohou občané účastnit. Řada aktivit také probíhá v rámci obecní kavárny. Zájem o aktivity je stabilní. V obci je také Univerzita třetího věku, o niž je velký zájem. Jedná se z našeho pohledu o unikátní projekt v úrovni malé obce. Místem pro setkávání a volnočasové aktivity podporující zdravý životní styl jsou i sportoviště. Obec disponuje víceúčelovým hřištěm, hřištěm pro malou kopanou a dalším zařízením, aktuálně se zde realizují organizované sportovní aktivity např. lekce jógy.

8 Kultura a volný čas

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano
Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky
- kultura vnímána jako přirozená rozvojová priorita posilující komunitu - kreativní a nekonvenční práce představitelů obce v mnoha oblastech života obce (místní měna, daň z nemovitosti, kulturní nabídka, obecní byty...) - dlouhá tradice, pestrost a množství spolků - dobrá péče a stav naprosté většiny domů
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky
- sídelní roztroušenost - architektonická kvalita veřejných prostranství (zejména návsi)
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti
- vysoký podíl chatařů (pokusit se nedívat na tento fakt jako na slabou stránku, ale jako na příležitost) - předání/delegace organizace kulturních akcí na další/nové organizátory - zvážit redukci kulturních akcí (zejm. z hlediska frekvence)
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby
- vyčerpání/vyhoření letitých organizátorů akcí - vyčerpání/vyhoření politické reprezentace - příliš mnoho akcí může vést i k přehlcení publika (a ještě většímu poklesu zájmu o akce) - nesoulad a napětí mezi místními a chataři
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Kulturní nabídka výrazně převyšuje očekávání z pohledu na velikost obce (ať už z hlediska spektra, frekvence, ale i množství spolků a aktivních aktérů). Doporučujeme zaměřit se na lepší práci s veřejnými prostranstvími. Kvalita veřejných prostranství (zejména návsi, která je v této velikosti obce často hlavním nositelem a prostorem pro kulturní a komunitní akce a aktivity) pokulhává za kvalitami v naprosté většině dalších oblastí.
Hodnotící výrok
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek
V mnoha dílčích aspektech jsou Křižánky vysoce nad průměrem a na hranici excelentnosti (spektrum a velikost kulturní nabídky, kreativní přístup k řešení problémů malé obce, péče o komunitu). Ve dvou oblastech kultury spatřujeme rezervy: a to v kvalitě veřejných prostranství (viditelné chybí práce s architekty a urbanisty) a v udržitelnosti kulturní nabídky - v některém smyslu ji považujeme za příliš velkou a organizačně náročnou, což v dlouhodobém hledisku vede k již pozorovanému a obcí zmiňovanému vyčerpání organizátorů.


Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

8.1 Vztah města ke kultuře

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 8.1 Vztah města ke kultuře
Sebehodnocení +2

I přes mírný pokles počtu kulturních a společenských akcí je právě tato oblast tou, kterou se může naše obec pochlubit. Akce pořádají obec, škola, obecní obchodní společnost a hlavně místní spolky a sdružení. 

Pozitiva oblasti:

 • Vysoký počet kulturních a společenských akcí
 • Obnova a vznik nových tradic
 • Zaměření řady projektů na místní tradice a historický odkaz naší obce.
 • Tradici mají malé rockové festivaly (Listopadové struny, nově - Křižanecký rockpaličák)

 

Negativa:

 • Únava notorických pořadatelů.
 • Neschopnost  využít ve větší míře místní potenciál k rozvoji obce (jedná se o potenciál spojený s turistickou atraktivitou obce, kterou nedokážeme využít k podnikání či ke zvýšení zaměstnanosti)
 • Chybějící sál kulturního domu. (v současné době stavíme komunitní centrum, které kulturní sál z větší části nahradí a to především při využití, pro které není uzpůsobené vzdělávací centrum (ples, divadlo, hudební vystoupení, besídka školy)).
Hodnocení oponenta +2

Kultura je viditelně jednou z rozvojových priorit obce. Navzdory své malé populační velikosti nabízí kulturní nabídku, kterou bychom stěží hledali v obcích o řád až dva větších. Spolkový život je velmi bohatý, až se nabízí otázka, kde se tolik aktérů v tak malé obci bere. Hlavní riziko je spatřováno (z hlediska zástupců obce i auditorů) ve vyhoření/vyčerpání organizátorů a adekvátnosti velikosti nabídky (riziko nedostatku publika pro takové množství akcí).

Z hlediska kulturní infrastruktury je zmiňovaný chybějící kulturní sál už v řešení (v rámci rekonstrukce části obecního Spolkového domu).

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
8.1.1 Kdo v obci zajišťuje/nabízí kulturní, komunitní a volnočasové aktivity, jaké a v jakých prostorách?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Kulturní a volnočasová infrastruktura:

 • Výletiště
 • Víceúčelové hřiště
 • Obecní kavárna
 • Vzdělávací centrum
 • Náves
 • Škola
 • Hasičárna
 • Letní kino na návsi

Aktéři:

 • Škola
 • Obec
 • Centrum Křižánky s.r.o.
 • Šachový kroužek
 • Svaz žen
 • SK BOTAFOGO
 • SDH Křižánky
 • Myslivecké sdružení Křižánky - Březiny
 • Sbor pro občanské záležitosti
 • MO Moravského rybářského svazu

 

Akce

Kulturní a  společenské akce zveřejňujeme online v kalendáři na http://www.obeckrizanky.cz/kalendar-akci

Akce jsou zaměřené na všechny cílové skupiny:

 příklady:

Senioři: 

 • Kavárnička dříve narozených
 • Virtuální univerzita třetího věku
 • ...

Děti a mládež:

 • Pohádkový les
 • Rozloučení s prázdninami
 • Zpívání pod vánočním stromkem

Ženy

 • Oslava MDŽ
 • ....

Občané obce:

 • Den Země
 • Hodina Země
 • Běh pro zdraví
 • ...
 • 8.1.A Soupis kulturní a volnočasové infrastruktury a aktérů ?
  7/10

Kulturní a volnočasová infrastruktura:

Výletiště
Víceúčelové hřiště
Obecní kavárna
Vzdělávací centrum
Náves
Škola
Hasičárna

 

Aktéři:

Škola
Obec
Centrum Křižánky s.r.o.
Šachový kroužek
Svaz žen
SK BOTAFOGO
SDH Křižánky
Myslivecké sdružení Křižánky - Březiny
Sbor pro občanské záležitosti
MO Moravského rybářského svazu

Sebehodnocení +1

Hodnocení "dobrá" místo "velmi dobrá" volíme především z důvodu chybějícího kulturního sálu

Hodnocení oponenta +2

8.2 Vztah k historickému dědictví

kvalita péče o movité i nemovité dědictví, hmotné i nehmotné dědictví na území města
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 8.2 Vztah k historickému dědictví
Sebehodnocení +1

Obec vlastní jednu kulturní památku - Panský dům, který postupně opravuje a snaží se jej využít pro potřeby obce. Zároveň se snažíme připomínat místním i návštěvníkům naši zajímavou historii. A to prostřednictvím naučných stezek a připomínkami naši historie třeba na emisi lokální měny v roce 2019, nebo malou ukázkou produktů původních řemesel v naší Obecní kavárně. 

Obec je počtem 45 kulturních památek největší vesnickou památkovou rezervací v kraji Vysočina. Křižánky jsou typickým horským sídlem s rozptýlenou zástavbou. Mezi domky vybíhající do okolních kopců najdeme malá roubená stavění ale i veliké zemědělské usedlosti bohatších sedláků. Již začátkem šedesátých let 20. století byla rozpoznaná architektonická hodnota objektů, které jsou typickými stavbami Horácka na českomoravském pomezí a část z nich byla zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek. K výraznějšímu zhodnocení jednotlivých objektů a k celkové plošné ochraně části obce došlo teprve v roce 1995, kdy byla část území obce prohlášena vesnickou památkovou rezervací (zdroj: https://www.kr-vysocina.cz/vesnicka-pamatkova-rezervace-krizanky/d-1033862). 

Ohledně nemovitostí, které jsou zaevidované jako kulturní památky lze jako určitou výhodu konstatovat, že převládající vlastnictví těchto nemovitostí v rukou chatařů a chalupářů se odráží v poměrně kvalitně opravených domech. 

Hodnocení oponenta +2

Obec si váží svého historického dědictví. Ukazuje a prezentuje jej adekvátně své velikosti - naučné stezky odkazující na zaniklá řemesla v obci (sklářství a pilníkářství) jsou toho dobrým příkladem. Při rekonstrukcích obec respektuje architektonickou kvalitu nemovitostí.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
8.2.1 Zpřístupňuje a prezentuje obec místní kulturní a historické dědictví veřejnosti (např. folklorní a jiné slavnosti, revitalizace kulturního dědictví, vydávání publikací, pořádání výstav k místní historii a kulturnímu dědictví, tvorba či obnova naučných stezek k místní historii a kulturnímu dědictví, posilování patriotismu)?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Snažíme se připomínat místním i návštěvníkům naši zajímavou historii. A to prostřednictvím naučných stezek a připomínkami naši historie třeba na emisi lokální měny v roce 2019, nebo malou ukázkou produktů původních řemesel v naší Obecní kavárně.

 • 8.2.A Zpřístupňování místního kulturní dědictví veřejnosti ?
  2 naučné stezky věnované původním řemeslům v obci

V toto věci stojí za připomenutí především dvě naučné stezky, které připomínají dvě již v naší obci zaniklá řemesla - pilníkářství a sklářství.

Sebehodnocení +1

Hodnocení "Dobrá" přiřazujeme z důvodu nedokončené rekonstrukce historického objektu Panského domu na návsi. 

Hodnocení oponenta +2

8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Sebehodnocení +1

Akcí se pořádá tak velké množství, že si opravdu vybere každý. Nové akce se prosazují především přes členskou základnu spolků a sdružení. Naopak, pokud je na určitý typ akcí malá návštěvnost, její frekvence konání se sníží, nebo se přestane pořádat. O většinu akcí se starají spolky, škola, obec a obecní obchodní společnost. Obáváme se, že další navyšování akcí by bylo nad síly všech dobrovolných pořadatelů. V budoucnosti nás čeká spíše snižování počtu akcí na akce s nejvyšší zájmem občanů a to hlavně z důvodu únavy řady tradičních pořadatelů akcí (akce tzv. "táhnou" stále stejní lidé) a z důvodu menšího zájmu  občanů o samotné akce (konkurencí je TVm internet atd.).

Hodnocení oponenta +1

Je navázána dlouhodobá a pevná spolupráce mezi místními spolky a obcí. Zažitá forma podpory spolkům ze strany obce je funkční a stabilní. Počet kulturních akcí hraničí s jejich udržitelností z důvodu nedostatku publika.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
8.3.1 Podporuje obec komunitní, kulturní a volnočasové akce, které organizují nezávislé subjekty (např. spolky)? Uveďte způsoby podpory a konkrétní příklady.
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Místní spolky a sdružení nemají přímou podporu na svoji činnost. Podporujeme je zapůjčením prostor a vybavení, platbou za energie a pomocí obecních zaměstnanců při přípravě. Spolky se občas zapojují, jakožto fakturující  organizace do projektů obce. Obec také poskytuje dary do tomboly. Přímá finanční podpora však v obci není tradicí. Výjimkou jsou odměny Sboru pro občanské záležitosti a finanční prostředky na dary pro jubilanty. 

Akce Svazu žen: - zapůjčení sálu, zapůjčení stánků, zapůjčení gastrovybavení, poskytnutí energii, posekání ploch před akcí, tisk propagačních materiálů, atd. 

Akce SDH Křižánky - dary do tomboly, poskytnutí prostor, tisk plakátů, zapůjčení gastrovybavení a stanů, posekání ploch

Akce fotbalistů: - posekání hřiště, zapůjčení ozvučení, ceny 

Akce seniorů: platba za autobus, poskytnutí prostor i energii, zajištění obsluhy, zapůjčení stanů

Akce rybářů: ceny do tomboly, zapůjčení stánků a grilu.

 • 8.3.A Výdaje a jiná (nefinanční) podpora nezávislým subjektům ?
  0

Místní spolky a sdružení nemají přímou podporu na svoji činnost. Podporujeme je zapůjčením prostor a vybavení, platbou za energie a pomocí obecních zaměstnanců při přípravě. Spolky se občas zapojují, jakožto fakturující  organizace do projektů obce. Obec také poskytuje dary do tomboly. Přímá finanční podpora však v obci není tradicí. Výjimkou jsou odměny Sboru pro občanské záležitosti a finanční prostředky na dary pro jubilanty.

Sebehodnocení +1

Hodnocení "dobrá" volíme z důvodu existence velkého množství vybavení a zázemí, které spolkům poskytujeme.

Hodnocení oponenta +1

8.4 Atraktivita a vzhled města

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 8.4 Atraktivita a vzhled města
Sebehodnocení 0

Participaci občanů na vzhledu obce se snažíme uplatňovat v co největším rozsahu i když ne vždy je to možné. Zajímavý je také trend poklesu zájmu o tyto akce. A to jak v oblasti plánování tak v oblasti realizace. V ještě nedávné minulosti byl daleko větší zájem o účast na brigádách.  Přesto zájem alespoň v malé míře trvá. Hodně se v této věci můžeme spolehnout na místní spolky.  Jako hlavní důvod snižování zájmu občanů je i určitý nesoulad mezi tím, co si občané vydefinují jako problém a tím, co je schopná obec v relativně dohlédné době realizovat.

Hodnocení oponenta 0

Participace v "co největším rozsahu" není vždy nejlepším řešením. Doporučujeme se zaměřit více na projednávání/diskusi s občany nad konkrétními projekty. Mnoho participativních akcí může vést i ke ztrátě zájmu ze strany obyvatel. Za neméně důležitý je považován také způsob zapojování občanů (ptát se na to, na co mě opravdu zajímá jejich názor; nezatěžovat detaily; nenechávat je navrhovat veřejné prostory - od toho jsou architekti atd.). Za slabou stránku vnímáme kvalitu veřejného prostoru, zejména stav návsi a tudíž i omezené možnosti hlavní funkce návsi - přirozeného místa setkávání.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
8.4.1 Jaké jsou možnosti občanů uplatňovat své podněty a účastnit se projednávání záměrů obce v oblasti vzhledu obce, projednávání investičních záměrů obce (zvyšování kvality politické kultury)?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Participaci občanů na vzhledu obce se snažíme uplatňovat v co největším rozsahu i když ne vždy je to možné. Zajímavý je také trend poklesu zájmu o tyto akce. A to jak v oblasti plánování tak v oblasti realizace. V ještě nedávné minulosti byl daleko větší zájem o účast na brigádách.  

 • 8.4.A Participace občanů na záměrech města týkající se vzhledu města ?
  2

V roce 2019 se uskutečnila dvě setkání přímo zaměřená na vzhled a atraktivitu obce. Jednak ke stavbě komunitního centra v Panském domě a také k záměru výstavby kapličky v lokalitě Zápolí.

Sebehodnocení 0

Neutrální hodnocení "Uspokojivá" volíme především z důvodu menšího zájmu občanů.

Hodnocení oponenta 0

9 Sociální prostředí

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ne
Audit je zpracován přehledně a srozumitelně. Jsou obsaženy informace, které jsou potřebné k zhodnocení auditu.
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano
Audit je kompletní, udává odpovědi na všechny otázky i povinné indikátory jsou rovněž zapracovány.
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano
Audit podává informace k evšem požadovaným indikátorům, které malé obce do 5 000 obyvatel sledují, Křižánky jsou velmi malá obec, která např. nedisponuje údaji k oblasti kriminality.
Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky
Křižánky dosahují ve své velikostní a správní kategorii nadprůměrných výsledků v sociální oblasti. Mají velmi dobře rozpracované strategie a strategické cíle, např. v oblasti sociálního bydlení a sociální práce, což není pro ČR vůbec typické. Disponuje i sociálními a podpůrnými byty, poskytuje dluhové poradenství a v oblasti sociálních služeb a sociální práce pracuje na navázání svých občanů na další služby v regionu, okolí. Křižánky se rovněž zaměřují na podporu spolkového života (přežně materiální podporou), který dále přispívá k sociální soudržnosti v obci. Veřejné budovy v obci (kromě školy) jsou bezbariérové, bezbariérové jsou rovněž veřejné komunikace, které nově vznikají. Do budoucna chce obec posilovat síťování a spolupráci s dalšími obcemi a podporovat ještě více seniory.
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky
Obec rozvíjí celou řadu služeb a aktivit pro občany, v oblasti síťování a spolupráce je však ještě prostor pro další rozvoj, především pak např. ve spolupráci s policií (obec v minulosti spolupráci zkoušela, ale nebyla příliš úspěšná). Rovněž by bylo vhodné více rozvinout programy prevence, či spíše sledování jejich úspěšnosti z hlediska počtu osob, které je absolvují, i z hlediska kvality. V obci je také nedostatečné množství chodníků, což snižuje bezbariérovost celého veřejného prostoru. Bariérová je také škola.
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti
Obec má dostatečnou kapacitu a aktivní vedení, které umí využívat dotační programy, evropské fondy i spolupráci se státními institucemi, které ji posouvají dále a umožňují financovat náročnější služby a programy, na které by jinak jako malá obec nedosáhla. Křižánky také umí velmi dobře využívat různá ocenění a fungují velmi dobře jako příklad dobré praxe pro ostatní malé, ale i větší obce v ČR. Tyto nástroje by obec měla využívat i do budoucna. Jako výrazná pozitivní stránka pak funguje spolupráce a síťování, které opět přináší obci možnosti, která by si samostatně nemohla dovolit (např. dovážka obědů pro seniory v obci).
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby
Křižánky jsou bohužel vzdálenější větším obcím, ve kterých se koncentrují různé sociální služby, poradenské služby a další podprůrné služby, které mohou využívat i občané v Křižánkách, pokud se ocitnou v situaci, kdy je potřebují. Vzhledem k větší vzdálenosti se však jejich využívání značně komplikuje. To bohužel platí i pro možnost, aby služby dojížděly za svými klienty do Křižánek, protože pro jednotlivé, specializované, služby se v obci najdou např. 2 - 3 občané. Některé programy (např. sociální pracovnice v obci) jsou financovány projektově a po skončení programového financování tak bohužel hroží i skončení samotné služby.
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele

Hodnotící výrok
Excelentní stav tématu vůči UR
Excelentní stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje v kategorii malých obcí.


Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Sebehodnocení +1

Díky projektu "Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení", do kterého je naše obec zapojena, disponujeme propracovanou koncepcí  sociálního bydlení. Zároveň  v letošním roce pracujeme na síťování lokálních partnerů, které mohou v naší obci působit v této oblasti.  Právě díky stále chybějícímu zapojení partnerů hodnotíme celou oblast jako 1 - dobrá. V závěru projektu jsme se snažili navázat spolupráci i s okolními obcemi, kde se nám jeví jako výhodné využít společného sociálního pracovníka.

Hodnocení oponenta +1

Křižánky dosahují ve své velikostní a správní kategorii nadprůměrných výsledků v sociální oblasti. Mají velmi dobře rozpracované strategie a strategické cíle, např. v oblasti sociálního bydlení a sociální práce, což není pro ČR vůbec typické. Disponuje i sociálními a podpůrnými byty, poskytuje dluhové poradenství a v oblasti sociálních služeb a sociální práce pracuje na navázání svých občanů na další služby v regionu, okolí. Do budoucna by však bylo vhodné více rozvíjet síťování, propojovat se s dalším subjekty jako státnímu institucemi, neziskovými organizacemi atp.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
9.1.1 Je obec schopna zajistit bydlení pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Ano - Obec disponuje 3 krizovými byty a 15 byty v kategorii sociální/dostupný byt. Obec eviduje více žádostí o byt než je počet volných  bytů. 

 • 9.1.A Schopnost zajistit bydlení potřebným občanům ?
  3+15

Počet bytů krizového bydlení + sociálního a dostupného bydlení. Nejsme schopní uspokojit všechny žádosti o sociální či dostupný byt. Jsme schopní pokrýt případnou potřebu krizového bydlení u občanů obce.

Brožura Sociální a dostupné bydlení v obci Křižánky

Sebehodnocení +1

Hodnocení dobrá jsme zvolili z důvodu chybějícího bydlení přímo pro kategorii senior. 

Disponujeme poměrně velkým množstvím neuspokojených žádostí (cca do 10 žádostí). Nicméně často lze sledovat případy, kdy žadateli není okamžitě poskytnut byt a proto si hledá byt v jiné obci. Po úspěšném nalezení už svoji žádost u nás nestahuje. Odhadem je platných žádostí v jednotkách (zdroje informací je složka Žádosti o byty, kterou vede OÚ Křižánky). 

V této oblasti je zajímavý i trend v počtech nových či opravených bytů. Obec v řádu několik let zvyšuje či renovuje svůj bytový fond (tedy bytový fond ve vlastnictví obce) rychlostí 2-3 nové či opravené byty za rok. Zdá se, že tento trend bude v následujícím roku díky přislíbeným dotacím 2x překonán.

Hodnocení oponenta +1

Obec Křižánky má oproti ostatní obcím v ČR, ve všech velikostních kategoriích a ve své obzláště, velmi dobře vypracované strategické směřování v oblasti sociálního a podporovaného bydlení. Rovněž počet těchto bytů je v kontextu ČR nadprůměrný. Križánky na své straně identifikují některé chybějící prvky, jako např. sociální bydlení pro seniory, ale to nepřekáží celkovému pozitivnímu hodnocení obce v této oblasti. Naopak usnadňuje další rozvoj, obec ví, co chybí a co potřebuje, a následnou evaluaci do budoucna.

9.1.2 Existuje podpora ze strany obce nebo jiného subjektu v poradenství k problematice předluženosti?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

V současné době máme díky projektu zaměřeného na sociální bydlení sociální pracovnici, která se věnuje i této problematice, případně nakontaktuje klienta na poradenský subjekt. Po skončení projektu v průběhu roku by měl být dokončen i proces síťování - tedy napojení obce na příslušné subjekty.

 • 9.1.B Poradenství k předluženosti obyvatel ?
  ANO

Díky projektu zaměřeného na sociální bydlení.

Mapa exekucí

Sebehodnocení +1

V době, kdy jsem zpracovávali první verzi auditu (jaro 2020) jsme měli díky projektu zaměřeného na sociální bydlení sociální pracovnici, která se věnovala i této problematice, a nakontaktovala klienta na poradenský subjekt. Po skončení projektu se snažíme nahradit vlastního sociálního pracovníka pracovníkem sdíleným s jinými obcemi. 

Křižánky se nicméně snaží reagovat na aktuální sociální problémy, které se v obci objevují. Vedle dluhového poradenství se jedná např. o dezinformace (přednáška 23.9.2020 - NF Lepší senior) nebo přímou osobní podporu lidem v nepříznivé sociální situaci nakontaktováním a doprovodem ke vhodné sociální službě či ÚP. Tyto osoby mají podporu sociálního pracovníka a tím se "učí" zvládat svoje záležitosti.

Samotné síťování s jinými odbornými partnery je v podmínkách malé obce značně složité. Naráží na nízký počet potenciálních klientů v obci a především je velkou bariérou  finanční otázka. Obec si nemůže dovolit finančně tyto organizace podporovat. 

Ačkoliv nejsme schopní přesně zjistit údaje o problematice předluženosti, lze podle obecných informací konstatovat, že je v této záležitosti  v naší obci vzestupný trend - viz přiložený dokument změny v mapě exekucí (2016 - 2019).

Hodnocení oponenta +1

Oproti jiným malým obcím Křižánky rozvíjí své vlastní sociální pracovníky, kteří jsou zapojeni do podpory občanů ve složitých krizových situacích. Měnší obce většinou spoléhají na roli ORP a nevyužívají ani své postavení k ovlivňování kvality těchto služeb. Jistou výzvou pro Křižánky bude konec systémového projektu zaměřeného na sociální bydlení, kde byly čerpány prostředky z OP Z. Díky tomuto projektu měla obec vlastní sociální pracovnici, ta však musela skončit. Nicméně pozitivní je, že obec disponuje analýzou, jak tuto pozic do budoucna nahradit.

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Sebehodnocení 0

V rámci možností malé obce se snažíme zlepšovat přístup všem cílovým skupinám našich obyvatel k veřejným službám. Nicméně možnosti obce jsou personálně i finančně značně limitované. Přesto disponujeme bezbarierovým přístupem hned ve třech veřejných budovách v obci.  Pomáháme s dopravou seniorů k lékaři a finančně podporujeme rozvoz obědů seniorům. Problémem jsou chodníky, všechny nově budované umožňují využité imobilními osobami. Velkým problémem je stav původních chodníků i zcela chybějící chodníky v obci.  

Částečně do této oblasti lze zahrnout i podporu církevních organizací, které v obci působí a to jak finanční v řádu od 5 - 10 tis. Kč ročně a hlavně ve formě pomoci zaměstnanců obce (sekání trávy okolo hřbitova a modlitebny, odvoz listí, ...).

Hodnocení oponenta 0

Křižánky jsou malou akcí, vedení obce ale usiluje o zlepšování situace v sociální oblasti (např. prostřednictvím již zmiňovaných aktivit z oblasti sociálního bydlení či sociální práce) a zlepšovat celkově přístup obyvatel k veřejným službám. Jedním z opatření je zajišťování dopravy seniorů k lékaři nebo finanční podpora rozvozu obědů seniorům. Veřejné budovy v obci jsou bezbariérové, ale obci nezbývá dostatek finančních prostředků na celkovou rekultivaci veřejných chodníků, které v obci chybí. Nicméně i přes tento nedostatek obec situaci monitoruje. Limitem pro Křižánky jako malou obec jsou finance a rovněž nedostatek odborných sil k poskytování služeb či poradenství.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
9.2.1 Zajišťuje obec nebo jiný subjekt podporu obyvatelům s důrazem na jejich specifické potřeby (senioři, OZP, menšiny, sociálně znevýhodnění, lidé s nízkým stupněm vzdělání apod.) v obtížných životních situacích (např. terénní služby, linka pomoci, právní poradna apod.)? Pokud ano, jakým způsobem jsou o této podpoře obyvatelé informováni?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Snažíme se zajistit pomocí elektromobilu dopravu seniorů k lékaři. Uvedenou cílovou skupinu zahrnujeme do každoročního projektu na podporu MA21 v obci. Senioři mají vlastí kavárničku, kde se setkávají. Díky Sboru pro občanské záležitosti  pravidelně navštěvujeme jubilanty/seniory - pořádáme zlaté svatby. Ve vzdělávacím centru Křižánky pořádáme dlouhodobě Univerzitu třetího věku. Přispíváme také na rozvoz obědů.

 • 9.2.A Péče o zranitelné skupiny obyvatel ?
  -
Sebehodnocení 0

Křižánky se snaží reagovat na aktuální sociální problémy, které se v obci objevují. Vedle dluhového poradenství se jedná např. o dezinformace (přednáška 23.9.2020 - NF Lepší senior) nebo přímou osobní podporu lidem v nepříznivé sociální situaci nakontaktováním a doprovodem ke vhodné sociální službě či ÚP. Tyto osoby mají podporu sociálního pracovníka a tím se "učí" zvládat svoje záležitosti.

Problém je absence sociálního pracovníka po ukončení již uvedeného projektu. Jak již bylo sděleno výše, snažíme se v rámci spolupráce s jinými obcemi zřídit pozici sdíleného sociálního pracovníka, neboť pilotní projekt ověřil jeho potřebnost ale i nutnost, aby tato osoba získala důvěru u klientů. 

Kromě seniorů se zaměřujeme spíše okrajově i na cílovou skupinu Jiné osoby v nepříznivé životní situaci (např. matky samoživitelky, mládež po ukončení povinné školní docházky, atd.) Jedná se o podporu cca 1 a 2 osob za poslední tři roky.

Důležitou součástí podpory obyvatel obce je již zmíněný institut  sousedské výpomoci. I přes mírně sestupný trend způsobený generační obměnou obyvatel obce, se stále jedná o důležitou součást fungování naší komunity. Výpomoc je především ve formátu zajištění nákupů potravin a léků, dopravy k lékaři, úklidových a udržovacích prací, částečně i vaření obědů. V menší míře oproti minulým dekádám i hlídání dětí.  Asi nejdůležitější je kontrola seniorů z hlediska zdravotního stavu. (Soused si všimne, že senior nevychází, nekouří se z komína, nesvítí večer světlo atd.) 

Hodnocení oponenta 0

Obec Křižánky poskytuje opět ve své velikostní i správní kategorii nadstandardní služby pro své seniory - příspěvek na rozvoz obědů, Univerzita třetího věku atp. Velmi pozitivní z hlediska udržitelnosti je, že k rozvozu obědů je využíván elektromobil. Vedle seniorů se obec zaměřuje i na další potřebné skupiny např. samoživitelky, nicméně i kvůli velikosto obce jde 1 - 2 případy ročně.

9.2.2 Podílí se obec spolu s jinými subjekty na podpoře dlouhodobé péče o staré, dlouhodobě nemocné či osoby se zdravotním postižením v přirozeném prostředí? Podporuje obec rozvoj terénní profesionální péče (tzn. terénních sociálních a zdravotních služeb) a neformální péče poskytované rodinou, přáteli a komunitou?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Zajišťujeme dovoz seniorů či hůře mobilních k lékaři elektromobilem. Přispíváme  na dovoz jídel seniorům.

 • 9.2.B Podpůrné aktivity domácí péče ?
  0

Žádné podpůrné aktivity domácí péče neuskutečňujeme. Zajišťujeme však dovoz seniorů či hůře mobilních k lékaři elektromobilem. Přispíváme  na dovoz jídel seniorům.

Sebehodnocení 0

Ačkoliv přímo rozvoj terénních sociálních a zdravotních služeb nejsme schopní podporovat, zajišťujeme alespoň dovoz seniorů či hůře mobilních k lékaři elektromobilem. Přispíváme také na dovoz jídel seniorům.  

Velmi aktivně službu v dostupnosti k lékařům využívá asi 20 místních seniorů. Nicméně asi dalších 10 seniorů tuto službu využijí nárazově. Místním seniorům také usnadňuje život podpora z DPS Herálec (částkou 30 000,- Kč ročně), odkud jim dováží obědy. Čas od času je na Křižánkách využit také mobilní hospic či ošetřovatelská služba na bázi přímé dohody rodiny a organizace .

V Křižánkách a blízkém okolí ale výrazně chybí služba osobní asistence nebo pečovatelská služba. Křižánky se tyto služby snaží do jisté míry nahradit sousedskou výpomocí, nicméně kvalitní profesionální sociální službu nahradit nemohou.

Hodnocení oponenta 0

Křižánky poskytují svým občanům - seniorům podporu, která je adekvátní z hlediska pozice menší obce. Reflektuje také velmi podstatnou překážku v životě seniorů - sníženou mobilitu a podporuje seniory v rozvozu k lékařům, kteří navíc sídlí často mimo jejich obec pobytu.V oblasti podpory seniorů dochází i ke spolupráci se sousedící obcí, z které pochází obědy pro seniory. Obec vlastní sociální služby pro seniory, služby osobní asistenci atp. neprovozuje.

9.2.3 Zvyšuje se bezbariérovost obce – zejména veřejných budov (zejména starších budov, např. pošta, úřad, škola, školka atd.) a veřejných prostranství
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Kromě centrální části obce chybí chodníky s bezbariérovým přístupem. Není bezbariérově vyřešena škola. V kontextu stejně velkých obcí nastavujeme sebehodnocení na úroveň "Dobrá"

 • 9.2.C Bezbariérovost v obci ?
  3/160m

Počet výtahových plošin ve veřejných budovách. Obec postupně instalovala 3 výtahové plošiny pro imobilní do tří veřejných budov: 1. Vzdělávací centrum, 2. Obecní úřad s ordinací lékaře a s jedním bezbariérovým pokojem pro hosty, 3. Panský dům se třemi byty splňující parametry bezbariérového bytu.

160 m  je délka chodníků, které umožňují pohyb imobilních na invalidním vozíku.

Sebehodnocení +1

Kromě centrální části obce chybí chodníky s bezbariérovým přístupem. Není bezbariérově vyřešena škola.

Obecní úřad (a krizové bydlení), vzdělávací centrum a sociální byty v Panském domě jsou zcela bezbariérové.

V kontextu stejně velkých obcí nastavujeme sebehodnocení na úroveň "Dobrá"

Hodnocení oponenta 0

Obec se zaměřuje na téma bezbariérovosti a má zhodnocené, které části obce a její majetek nesplňuje kritéria bezbariérovosti.Většina obecního majetku, kromě školy, podmínky bezbariérovosti splňuje. Kromě centrální části obce však chybí chodníky s bezbariérovým přístupem. Hlavní bariérou pro zlepšení celkového veřejného prostoru jsou finanční prostředky.

9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek
Sebehodnocení +1

Sociální i dostupné bydlení je rozmístěno nekoncetrovaně na území celé obce. Nedochází tedy k segregaci občanů v těchto bytech. V této věci nám byl velice nápomocen již uvedený projekt zaměřený na sociální bydlení. Po ukončení projektu nám citelně bude chybět hlavně sociální pracovník (snažíme se vyřešit výše uvedenou spoluprací s jinou obcí).  Bohužel se příliš nepodařilo více propojit obec s dalšími subjekty. Překážkou jsou finanční možnosti obce a také malým zájmem různých potenciálních partnerů o malou obec. Například spolupráce s Policii ČR (PČR) je omezená možnostmi PČR, která má služebnu ve vzdáleném Novém Městě na Moravě a osazenstvo této služebny není příliš početné. I přes veškerou snahu PČR není vždy možné okamžitá přítomnost příslušníků. V delším horizontu však můžeme odkázat na společné preventivní akce s PČR typu "Jablko nebo citron" či akce ve škole.

Hodnocení oponenta +1

Křižánky v rámci své velikostní i správní kategorie nabízí nadstandardní možnosti pro své občany, zároveň mají identifikované další oblasti, které chtějí a potřebují rozvíjet. Vedení obce nemá příliš dobré zkušenosti s Policií ČR, nicméně intenzivnější spolupráce by měla být - oboustranně samozřejmě, rozvíjena.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
9.3.1 Mají obyvatelé obce zájem podílet se na utváření kvalitního sociálního prostředí v obci a na veřejném dění obce?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Ano mají především prostřednictvím činnosti v místních spolcích.

 • 9.3.A Účast občanů na veřejném dění ?
  1/2019

Počet kulatých stolů se sociální tématikou v roce 2019

Sebehodnocení 0

Ano mají především prostřednictvím činnosti v místních spolcích.  Ve spolcích se aktivně angažuje přibližně třetina obyvatel obce. Nejvíce v SDH Křižánky a v ČSŽ Křižánky. Některé spolky přitom mají přesah i mimo hranice obce. Členové se "rekrutují" i z jiných obcí - například Myslivecké Sdružení Křižánky - Březiny nebo místní organizace Moravské rybářského svazu.

Hodnocení oponenta 0

Občané v obci mají možnost participovat na životě v obci zapojováním do různých spolků, které obec podporuje především materiálně. Většina spolků byla v obci soběstačná, především i proto, že pořádané akce byly soběstačně. Je však otázkou, jak tuto situaci změní koronavirová krize a zda obec nebude muset přemýšlet o nějaké finanční podpoře.

9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Sebehodnocení -2

Této oblasti se vzhledem k velikosti obce nevěnujeme

Hodnocení oponenta -1

I když Křižánky nemají zásadnější problémy s kriminalitou a výslovně deklarují, že se této problematice nevěnují, v minulosti se zaměřovaly např. na poskytování dluhového poradenství, které je významnou preventivní službou. Do budoucna by bylo vhodné se na tuto oblasti zaměřit minimálně prostřednictvím spolupráce s Policií ČR, i když tyto snahy nebyl doposud úspěšné.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
9.4.1 Jaký je počet akcí a účastníků, kteří byli účastni preventivní akce proti kriminalitě?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Obec nerealizuje preventivní akce proti kriminalitě

 • 9.4.A Prevence kriminality ?
  0

tento indikátor nesledujeme

Sebehodnocení -2

Obec se oblasti prevence kriminality vzhledem ke své velikosti nevěnuje. Nicméně se tomuto typu akcí blíží akce pro seniory o dezinformacích. Promítání filmu Šmejdi. Vydání nařízení  zakazující podomní prodej v obci a několik preventivních akcí v naší škole (zde především prevence šikany a akce zaměřené na škodlivost drog).

Trend s bezpečností situací v obci lze hodnotit jako stabilní (ani se nezhoršuje ani nezlepšuje). Celková situace je i přes vzdálené umístění služebny PČR i vzdálenější lokalizaci stanoviště vozidel rychlé lékařské pomoci, celkově dobrá.

Hodnocení oponenta 0

Prevence kriminality nepatří mezi - i kvůli celkové situaci v této oblasti, k prioritám obce. Křižánky se zaměřují předeším na oblast bezpečnosti seniorů (např. oblast podomního prodeje) a dětí a mládeže. I když některé programy jsou realizovány pro tyto cílové skupiny, chybí jejich systematičtější sledování a vyhodnocování v rámci sběru dat.

10 Globální odpovědnost

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano
Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky
- dobrá komunitní spolupráce v obci; - dobře se rozvíjející spolupráce nejen s municipalitami a subjekty v rámci ČR, ale i v rámci zahraničí; - dlouholetá úspěšná implementace principů MA21 do denní praxe v obci, tzn. postupně Křižánky směřující k udržitelnému rozvoji i globální odpovědnosti; - silné památkově historicko kulturní, environmentální a humanitární cítění, vč. pomáhání sociálně slabším; - neutuchající energie starosty a pracovníků OÚ, při přípravě a realizaci projektů UR v obci, při zajišťování finančních zdrojů pro UR obce, při pořádání a organizování aktivit k osvětovým tématům UR + GO, a v neposlední řadě i při předávání zkušeností z implementace MA21 v Křižánkách všem zájemcům.
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky
- každoročně nízký, tzn. nedostačující rozpočet finančních zdrojů; - absence finančního odhadu nákladů humanitární pomoci Křižánkami poskytující; - absence spolupráce se zástupci z rozvojového světa; - riziko změny postoje při vedení Křižánek k UR a GO, mj. i riziko "vyhoření" hlavních aktérů UR v obci.
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti
- zvyšování morální i finanční podpory Křižánkám ze strany státu či kraje při kvalitativním zlepšování UR a GO v denním životě obce; - cílená osvěta i motivace nejen trvale bydlících, ale i chalupářů, chatařů či návštěvníků Křižánek, k zapojení se do řešení palčivých témat UR a GO v Křižánkách (kompostování listí a staré trávy namísto jejich dosavadního spalování, realizace opatření pro co největší záchyt srážkových vod v místě spadu a jejich následné využití, snížování produkce odpadů, jejich lepší separace či zpětné využívání, zlepšení likvidace odpadních vod, aj.); - podpora místní ekonomiky rozšiřováním obchodování pomocí místní měny.
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby
- neustálý úbytek trvale bydlících obyvatel, a to buď odchodem mladých za prací nebo úmrtím starousedlíků; - pokračující úbytek objektů v Křižánkách užívaných k trvalému bydlení, způsobený nikoliv bouráním, ale rekonstrukcemi uvolňovaných objektů v obci na chaty a chalupy (v r. 2019 bylo v obci nad 50% objektů užívaných chataři a chalupáři).
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
V této oblasti jsou Křižánky pro obdobně malé obce příkladem dobrých praxí, a to i přesto, že ve zkvalitňování v některých tématech má obec své specifické rezervy = výzvy (viz. náměty ke zlepšování zmíněné ve SWOT analýze GO).
Hodnotící výrok
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek
Obec Křižánky splňuje v 10. oblasti UR, tj. v Globální odpovědnosti, podmínky pro postup do kategorie A.


Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Sebehodnocení 0

Praxe dokládá, že se nám dlouhodobě daří rozvíjet spolupráci s obcemi, organizacemi či jednotlivci v rámci ČR . Avšak, coby malá obec, máme v oblasti mezinárodní spolupráce možnosti značně omezené (viz. i podkapitola 10.1.1). Díky pomoci Kraje Vysočina, se snažíme k nám přenášet poznatky z dobrých praxí obcí Dolního Rakouska. Při realizaci projektu MPSV "Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení", jsme navštívili a navázali kontakt se zástupci samospráv malých obcí španělské Andalusie, řešících obdobné problémy života jako u nás v obci. Soustředili jsme se mj. i na získání zkušeností z řešení zdejšího sociálního bydlení. V letošním roce bychom ještě rádi navštívili zástupce Vídně a seznámili se s řešením zdejšího systému sociálního bydlení, který je unikátní v tom, že nejen spočívá na spolupráci samosprávy, neziskovek a vlády, ale také pokrývá řešení bydlení širokého spektra sociálně slabších napříč celé veřejnosti a obsahuje i systém etap převodů sociálního bydlení uživatelům do osobního vlastnictví

Hodnocení oponenta +1

Vzhledem k výčtu uvedených aktivit a též k příhlédnutí na omezené finanční možnosti této malé obce, je možné Křižánky v oblasti rozvojové spolupráce (a to jak z hlediska humanitární pomoci, tak z hlediska přejímání zahraničních zkušeností do praxe) hodnotit úrovní dobrou. Co chybí je odhad finančních nákladů uvedené humanitární pomoci. S porozuměním hodnotím soustředěnost Křižánek na pomoc a rozvojovou spolupráci s organizacemi i jednotlivci v rámci ČR. Z hlediska možností malé obce se v tomto směru jedná o přístup nadstandardní, tedy velmi dobrý (+2). Avšak, vzhledem k tomu, že je definice indikátoru 10.1.A pro malé obce nastavena coby humanitární a rozvojová pomoc "vůči zemím třetího světa", nemohu prozatím touto výší stávající úroveň v Křižánkách  ohodnotit. Ale ani uspokojivé sebehodnocení obce (0) neodpovídá rozsahu uvedených aktivit, je podhodnoceno. Vyvíjené aktivity v humanitární i rozvojové spolupráci jsou v Křižánkách na úrovni dobré (+1).

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
10.1.1 Probíhá v rámci obce humanitární pomoc a/nebo rozvojová spolupráce i s tzv. rozvojovými zeměmi?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Vzhledem k nákladným řešením potřeb obce a jejímu každoročnímu nízkému rozpočtu (8 - 10 mil. Kč/rok), si zatím nemůžeme dovolit poskytovat finanční podporu rozvojovým zemím.

Soustředíme se proto na spolupráci s českými humanitárními neziskovými organizacemi. Formou každoročních sbírek v rámci obce (oblečení a boty pro Diakonii Broumov) a pravidelným zapojováním se do aktivit pomáhajících seniorům (www.jeziskovavnoucata.rozhlas.cz) nebo dětem z dětských domovů (www.krabiceodbot.cz), se snažíme naplňovat nejen potřeby, ale i radost, spoluobčanům v rámci ČR.

Naši dobrovolníci během probíhající koronavirové krize šili ochranné roušky, které jsme spolu s ochrannými štíty vytištěnými na obecní 3D tiskárně rozváželi potřebným nejen v obci (seniorům, lékaři, škole, občanům), ale také je darovali nemocnici v Novém Městě na Moravě, Klicperovu divadlu v Hradci Králové, aj. Na obecní 3D tiskárně jsme vytiskli i zakladač tkanic do roušek, který jsme pak předali Kraji Vysočina.

 • 10.1.A Příspěvek na humanitární nebo rozvojovou pomoc ?
  0

Finanční náklady uvedeného rozsahu humanitární pomoci nemáme vyčísleny.

Sebehodnocení 0

Jsme si vědomi, že v této oblasti rezervy máme, jak z hlediska finančního vyčíslování humanitární pomoci, tak z hlediska rozvojové spolupráce.

Hodnocení oponenta +1

Z uvedených aktivit Křižánek, lze, se zřetelem na to, že se jedná o obec malou, konstatovat dobrou úroveň rozsahu humanitární pomoci. Škoda, že chybí aspoň odhad jejích finančních nákladů. Rozumím tomu, proč se Křižánky soustřeďují na pomoc a rozvoj spolupráce s organizacemi i jednotlivci v rámci ČR. Z hlediska možností malé obce se jedná o rozsah nadstandardní, tedy velmi dobrý. Avšak, vzhledem k tomu, že je definice indikátoru 10.1.A pro malé obce nastavena coby humanitární a rozvojová pomoc "vůči zemím třetího světa", nemohu uvedený stav zatím touto úrovní ohodnotit. Ale ani sebehodnocení obce (úroveň uspokojivá) neodpovídá rozsahu uvedených aktivit, je podhodnoceno. Humanitární aktivity Křižánkami vyvíjené, jsou na úrovni dobré.

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Sebehodnocení +1

Pořádáme každoročně celoobecní společné aktivity spojené s osvětovými akcemi (brigády: uklidové, výsadby stromů a keřů, sběry odpadků a odpadů), vč. promítání osvětových filmů, a to 2x ročně v rámci oslav Dne Země a Hodiny Země. Ve spolupráci se Správou CHKO Žďárské vrchy organizujeme pravidelné besedy s občany za účelem vzájemného pochopení nejen potřeb ochrany zdejší krajiny a biodiverzity, ale i pochopení potřeb a způsobu ochrany ovzduší, potažmo klimatu. Pořádáme cestovatelské besedy o rozvojových zemích, s cestovateli, kteří zájemcům z řad široké veřejnosti přibližují úroveň kvality tamního prostředí a života, vč. stavu chudoby.


Všemi těmito aktivitami sledujeme zvyšování povědomí nejen o stavu našeho prostředí a kvality života, o potřebách neustálé péče o ně, ale také o globálních souvislostech a naší globální odpovědnosti.

Hodnocení oponenta +1

Z mnohaletého osobního sledování aktivit pravidelně či nepravidelně v Křižánkách realizovaných, znám jejich pestrost, rozsah i míru zapojování se do nich, a to jak z řad občanů obce, tak z široké okolní veřejnosti. Avšak zdá se mi, že už za samozřejmost jsou zde brány aktivity, které z hlediska zvyšování povědomí o globálních souvislostech rutinně zajišťuje místní školka a škola. Tím si vysvětluji fakt proč, ve výčtu osvětových aktivit, o nich v sebehodnocení není zmíňka. Až na toto, s uvedeným sebehodnocením obce souhlasím. Shoduji se s ním a úroveň osvěty ke globálním souvislostem považuji v Křižánkách za dobrou. Avšak i zde rezervy ještě existují (např. osvěta k tématům osobní, potažmo společenské odpovědnosti, aj.).

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
10.2.1 Proběhly na území obce osvětové akce o lokálních souvislostech globálních změn (např. změny klimatu, odstraňování chudoby, zachování biodiverzity, systém nulového odpadu, atd.)? Pokud ano, jaké?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

Ano – pravidelně každý rok organizujeme osvětové akce v rámci celosvětových dní k Hodině Země a ke Dni Země.

Obec také organizuje a poskytuje prostory pro besedy s cestovateli. Besedy jsou připravovány pro zájemce z řad široké veřejnosti, a to nejen pro občany z Křižánek, ale i z okolních obcí v rámci MAS. Tyto besedy slouží jak k osvětě přírodních, tak i stávajících životních podmínek obyvatel, v cestovateli navštívených zemích. O tato setkání je velký zájem, o čemž svědčí i závěrečné diskuse, během nichž dochází k odhalování problémů globalizace, k vzájemnému porovnávání kvality života, vč. informací, jakými způsoby lze pomáhat ke snižování chudoby u nás a v rozvojových zemích.


Organizujeme, spolu se Správou CHKO Žďárské vrchy, besedy s občany. Tato setkání vedou jak k lepšímu pochopení potřeb ochrany zdejší krajiny, biodiverzity, tak k porozumění realizace opatření pomáhajících ke zmírňování změn klimatu. Celkově tedy i ke zlepšování pochopení a chování každého z nás z hlediska společenské a environmentální odpovědnosti.

 • 10.2.A Osvětové akce o lokálních souvislostech globálních změn ?
  každoročně 2 + 1 nepravidelně cestovatelské besedy

Den Země + Hodina Země (pořadatel Obec Křižánky)

Besedy se Správou CHKO  Žďárské vrchy (pořadatel Správa CHKO ŽV)

Uskutečněné cestovatelské besedy: Turecko, Ukrajina, Afrika (organizační zajištění Obec Křižánky)

Sebehodnocení +1

V obci probíhají besedy občanů se Správou CHKO Žďárské vrchy a s cestovateli do rozvojových zemí. Pořádáme každoročně osvětové akce v rámci Hodiny Země a Dne Země. Zdá se nám že, kromě standardních povinností vyplývající ze zákonů, nedokážeme v této věci již více dalšího udělat.

Hodnocení oponenta +1

Pravidelně, v Křižánkách konané a Obcí Křižánky pořádané či organizované akce související s osvětou globálních změn, odpovídají (rozsahem, tématy i spoluprací), jak možnostem malé obce, tak i požadavkům na postupující obce do kategorie A při zavádění principů MA21 do praxe. Sebehodnocení obce odpovídá dobré kvalitativní i kvantitativní úrovni.

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Sebehodnocení 0

vysazování alejí;

péče o stromořadí a louky;

budování tůní a revitalizace vodních toků;

snižování energetické náročnosti objektů při jejich rekonstrukcích;

pořízení obecního elektromobilu k přepravě v obci;

pořízení kompostérů do domácností zdarma.

Hodnocení oponenta +1

Dlouhodobě, krůček za krůčkem, realizují Křižánky projekty pomáhající nejen k udržitelnému rozvoji obce a jejího okolí (viz. kapitola 10.3.1), ale i ke zmírnění klimatických změn. K jejich zde uvedenému výčtu si ještě dovoluji připojit (již v kapitole 10.3.1 zmíněné), realizace a využívání obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika, biomasa), a také domácnostem vytvořené podmínky pro vlastní kompostování trávy a listí, a to místo dosavadního nešvaru, jímž je jejich spalování. Z hlediska toho, v jakém rozsahu může malá obec s každoročně nízkým rozpočtem své projekty realizovat, lze celkový kvantitativní i kvalitativní rozsah těchto již úspěšně dokončených aktivit hodnotit úrovní dobrou.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
10.3.1 Lze najít v obci tzv. příklady dobré praxe, které podporují udržitelný rozvoj?
Porovnat
Křižánky: Audit udržitelného rozvoje 2020

 • Komunitní spolupráce v obci je zřejmá při jakémkoliv veřejném projektu, ať se jedná o budování naučných stezek, pořádání kulturně společenských akcívlastní podnikání obce či o revitalizaci, úpravu a údržbu veřejných prostor a prostranství. Řada místních podnikatelů pomáhá zapůjčením techniky, dary do tomboly či sponzoringem akcí spolků.

 • Každoročně se v obci uskutečňuje vysoký počet kulturních i společenských, tradičních i nových akcí, pořádaných nejen obcí, školou, obecní obchodní společností, ale hlavně místními spolky a sdruženími.

 • Byla již zrealizována řada projektů zaměřených na uchování povědomí či oživení historických místních tradic, historického dědictví i odkazu obce, se snahou zachovat zdejší venkovské charakteristiky, což znamená pečovat o objekty v souladu s doporučeními ochrany zdejší venkovské památkové rezervace. Aktuálními příklady mohou být jak

  současná rekonstrukce historického objektu Panského domu, tak vytvoření naučných stezek věnovaných pilnikářství a sklářství či ukázky místních, již zaniklých řemesel.

 • Ve spolupráci se Sdružením Krajina o.s. a se Správou CHKO ŽV, došlo k realizaci řady projektů, zaměřených na uchování a revitalizaci kvality zdejší krajiny, jejích prvků a přírodě původních ekostémů, nevyjímaje zdejších společenstev (vytvoření stromové naučné stezky a stezky věnované PR Meandry Svratky u Milov, vysazování alejí, péče o stromořadí a louky, budování tůní a revitalizace vodních toků).

 • Prvořadou snahou obce je rozvoj nebo alespoň uchování snadné dostupnosti všech aspektů a služeb potřebných pro běžný život zde trvale bydlících obyvatel. Za tímto účelem se obec snaží vykupovat a rekonstruovat volné objekty v obci. Takto zde již vznikla škola, ordinace obvodního lékaře, hasičská zbrojnice, obecní ubytovna, obecní kavárna, vzdělávací centrum, prodejna smíšeného zboží, kadeřnictví, obecní sociální byty i prostory obecního úřaduObjekt Panského domu bude po dokončení rekonstrukce sloužit coby komunitní centrum a místo pro podnikatelské aktivity.

 • Obec se zaměřuje i na podporu prodeje místních produktů (sýrů, perníčků, aj.), a to pořádáním pravidelných tr na návsi či jejich prodejem v obecní kavárně.

 • Mezi nástroje podpor místní ekonomiky náleží i v letošním roce ČEZem očekávané zprovoznění nově vybudované obecní dobíjecí stanice pro elektromobily.

 • Obcí pořízený elektromobil je využíván k přepravě seniorů, handikepovaných či dětí, a to dle jejich potřeb či dle jiných potřeb v obci.

 • Obec finančně podporuje i rozvoz obědů seniorům.

 • Z obnovitelných zdrojů obec využívá energii biomasy (vytápění obecních budov dřevní hmotou) a nově i energii sluneční (formou fotovoltaiky, zkušebně nainstalované na objektu hasičské zbrojnice).

 • Obec občanům pořídila domovní kompostéry nejen na bioodpad, ale i speciální kompostery na listí.

 • Jsme si vědomi, že bez kvalitních lidí, nejlépe v obci trvale bydlících, lze obec rozvíjet jen velmi těžko (mimochodem více než 50% objektů v obci je osídleno chalupáři či chataři z trvalým bydlištěm mimo Křižánky). Snažíme se proto nejen hledat, ale i nabízet a realizovat různé vzdělávací podpory, pracovní příležitosti i služby (zdravotní či sociální) pro občany v obci žijící. Příkladem dobré praxe může být nejen vytváře pracovních pozic v obci prostřednictvím různých grantových programů nebo zaměstnávání všech dlouhodobě nezaměstnaných občanů obce v rámci tzv. VPP, ale také vytváření a realizace pracovních míst přímo v Křižánkách pro mladé středoškoláky či vysokoškoláky, a to během získávání odborných praxí nebo v rámci jejich prvního zaměstnání.

 • V neposlední řadě, jsme z hlediska podpory lokální ekonomiky obci zavedli funkční systém místní měny, a to od jejího vydávání, přes distribuci mezi občany, až po obchodování s ní. Mezi příklady dobré praxe také náleží prezentace systému místní měny na různých setkáních zástupců samospráv napříč naší zemí či vydává katalogu podniků a podnikatelůjež lokální měnu přijímají.

 • Obec sama navíc podniká a to prostřednictvím vlastní obchodní společnosti Centrum Křižánky s.r.o.

 • 10.3.A Příklady dobré praxe v oblasti globální odpovědnosti ?
  Ano

převážně z hlediska:

- ochrany ZPF, a to preferencí rekonstrukcí stávajících objektů nad novou výstavbou;

- revitalizace krajiny, vč. kvality jejích prvků a společenstev;

- využívání obnovitelných zdrojů v objektech obce;

- udržování zdejších tradičních i venkovských hodnot;

- realizace aktivit pomáhajících k odstraňování chudoby v obci a k podpoře místní ekonomiky.

Sebehodnocení 0

Uvedený výčet příkladů námi již realizovaných aktivit, odpovídá možnostem malé obce. Limitujícím faktorem plošného a rychlejšího zlepšování UR obce jsou pro nás každoročně nízké příjmy v obecním rozpočtu

Hodnocení oponenta +1

Velmi pozitivně hodnotím širokou škálu realizovaných aktivit přispívajících k udžitelnému rozvoji Křižánek, vč. jejího okolí. Všechny uvedené aktivity mohou sloužit nejen coby příklady dobré praxe pro obdobně malé obce, ale i coby ukázka širokého rozsahu různorodých projektů, takto malou obcí zvládnutelných. Na tomto místě je nutné zmínit, že bez nadšení, energie, kvalifikovaných dovedností a zkušeností či osobní odvahy a odhodlání pana starosty a ostatních spolupracovníků vedení obce i spolupracovníků obecného úřadu, by tohoto rozsahu nemohlo být dosaženo. Uspokojivou úroveň v sebehodnocení tohoto kvantitativního i kvalitativního rozsahu si dovoluji označit za skromnou. Tomuto rozsahu a úspěšnosti určitě náleží hodnocení o stupeň vyšší, tzn. úroveň dobrá. Pro ostatní malé obce mohou být Křižánky smělým vzorem. Přestože, takto nastavená laťka dosahuje již nyní vysoké úrovně, ze vzájemné diskuse je zřejmé, že v Křižánkách vědí jakými projekty lze UR obce a okolí dále zlepšovat. Pan starosta vstřícně a s trpělivostí předává své zkušenosti z tohoto procesu každému, kdo má o ně v rámci dobré praxe zájem.


Další Audity udržitelného rozvoje

  porovnání Auditů UR
TISK
i