• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

KRAJ LIBERECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝStrategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2006-2020
E.D Posílení omezování dopravní přepravy přímo u zdroje, podpora nemotorových způsobů dopravy.Rozvíjení integrovaných dopravních systémů. Provádění změny podílů jednotlivých způsobů dopravyna celkových přepravních výkonech. Rozvoj využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energie viz dokument »
Ĺ˝P.C Efektivní a dostatečně rychlá revitalizace nevyužívaných zdevastovaných ploch a objektů ("brownfields"), sanace starých ekologických zátěží a omezení živelné výstavby na "zelené louce" mimo kompaktně zastavěná území měst a obcí ("urban sprawl") viz dokument »
Ĺ˝P.E Snížení produkce odpadů a předcházení jejich vzniku společně s důrazem na environmentálně šetrné nakládání s odpady viz dokument »
VS.C Zlepšení informovanosti a přístupu obcí a veřejnosti k udržitelnému rozvoji, včetně ochrany životního prostředí a to pomocí programů vzdělávání, osvěty a medializace udržitelného rozvoje, včetně osvěty environmentální viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝPlán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016-2025
1.1 Zásady pro nakládání s odpady viz dokument »
1.2 Program předcházení vzniku odpadů viz dokument »
2.1 Komunální odpady viz dokument »
2.2 Směsný komunální odpad viz dokument »
2.3 Živnostenské odpady viz dokument »
3.1 Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady viz dokument »
4.1 Stavební a demoliční odpady viz dokument »
5.1 Nebezpečné odpady viz dokument »
6.1 Obaly a obalové odpady viz dokument »
6.2 Odpadní elektrická a elektronická zařízení viz dokument »
6.3 Odpadní baterie a akumulátory viz dokument »
6.4 Vozidla s ukončenou životností viz dokument »
6.5 Odpadní pneumatiky viz dokument »
7.1 Kaly z čistíren komunálních odpadních vod viz dokument »
8.1 Odpadní oleje viz dokument »
9.1 Odpady ze zdravotnické a veterinární péče viz dokument »
10.1 Odpady a zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů viz dokument »
10.2 Odpady s obsahem persistentních organických látek viz dokument »
10.3 Odpady s obsahem azbestu viz dokument »
10.4 Odpady s obsahem přírodních radionuklidů viz dokument »
11.1 Vedlejší produkty živočišného původu a biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven viz dokument »
11.2 Odpady železných a neželezných kovů viz dokument »
12.1 Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady viz dokument »
13.1 Zásady pro rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu a vývozu odpadů viz dokument »
14.1 Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝKrajská koncepce zemědělství Libereckého kraje (2003)
2. Optimální zatížení zemědělského půdního fondu plodinami k energetickému využití viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝRegionální surovinová politika Libereckého kraje 2003-2020 [akt. 2011]
2 Opatření pro využívání jednotlivých druhů surovin viz dokument »
TISK
i