• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

KRAJ LIBERECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝSpolečný akční plán Libereckého kraje 2014+
1 Zajištění spolupráce vzdělávacích institucí s ostatními sociálními partnery, zejména zaměstnavateli viz dokument »
8 Efektivní podpora zaměstnávání osob z ohrožených cílových skupin viz dokument »
9 Rozvoj inovativních forem zaměstnávání včetně sociálního podnikání viz dokument »
13 Efektivní spolupráce všech aktérů trhu práce viz dokument »
14 Zlepšování kvality služeb a obchodu v oblasti cestovního ruchu viz dokument »
15 Zlepšení jazykové vybavenosti subjektů působících v cestovním ruchu viz dokument »
16 Rozvoj spolupráce mezi subjekty působícími v cestovním ruchu a obchodu viz dokument »
17 Pomoc podnikatelským subjektům při vytváření dalších pracovních míst viz dokument »
18 Stanovení organizační struktury a financování cestovního ruchu v libereckém kraji viz dokument »
19 Marketingové aktivity na podporu cestovního ruchu a obchodu viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝStrategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2006-2020
E.A Ekonomické oživení Libereckého kraje s podporou existujících stabilizovaných podniků, včetnětradičních odvětví zpracovatelského průmyslu (sklářský, strojírenský, textilní) a s novýmiinvesticemi do podnikání a zavádění inovačních i environmentálně šetrných technologií viz dokument »
E.B Rozvoj malých a středních podniků (MSP) se sídlem v Libereckém kraji viz dokument »
E.C Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, včetně destinančního managementu, podpora vícedenní environmentálně šetrné turistiky, podpora lázeňství viz dokument »
S.A Snížení nezaměstnanosti realizací programu podpory malého a středního podnikání v Libereckém kraji viz dokument »
S.B Systematický rozvoj programů veřejně prospěšných prací umožňujících postupné snižování výdajů z veřejných rozpočtů viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝKrajská koncepce zemědělství Libereckého kraje (2003)
4. Školství a zaměstnanost viz dokument »
5. Optimální řešení rozvoje agroturistiky a cestovního ruchu s účastí zemědělské veřejnosti viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝStrategie rozvoje lidských zdrojů Libereckého kraje 2014+
1 Zajištění spolupráce vzdělávacích institucí s ostatními sociálními partnery, zejména zaměstnavateli viz dokument »
8 Efektivní podpora zaměstnávání osob z ohrožených cílových skupin viz dokument »
9 Rozvoj inovativních forem zaměstnávání včetně sociálního podnikání viz dokument »
13 Efektivní spolupráce všech aktérů trhu práce viz dokument »
14 Zlepšování kvality služeb a obchodu v oblasti cestovního ruchu viz dokument »
15 Zlepšení jazykové vybavenosti subjektů působících v cestovním ruchu viz dokument »
16 Rozvoj spolupráce mezi subjekty působícími v cestovním ruchu a obchodu viz dokument »
17 Pomoc podnikatelským subjektům při vytváření dalších pracovních míst viz dokument »
18 Stanovení organizační struktury a financování cestovního ruchu v libereckém kraji viz dokument »
19 Marketingové aktivity na podporu cestovního ruchu a obchodu viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝProgram rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji 2014-2020
2.2 Podpora související cyklistické infrastruktury viz dokument »
2.3 Komplexní marketingová prezentace rekreační cyklistiky viz dokument »
2.4 Podpora kvalitních služeb viz dokument »
3.1 Koordinace aktivit cyklistické dopravy a cykloturistiky viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝRegionální inovační strategie Libereckého kraje (2009)
A.1 Podpora konkurenceschopných odvětví nebo subjektů v LK viz dokument »
A.2 Podpora vzniku a zajištění provozu VT parků, podnikatelských inkubátorů a center apod. pro firmy s inovačním potenciálem a orientací na progresivní obory viz dokument »
A.3 Podpora rozvoje poradenských a informačních služeb pro inovační podnikání viz dokument »
A.4 Propagace a prezentace inovací v regionu viz dokument »
A.5 Institucionální podpora inovací v LK viz dokument »
B.1 Aktivní podpora systému počátečního vzdělávání pro rozvoj inovací viz dokument »
B.3 Posílení adaptibility a flexibility lidských zdrojů prostřednictvím dalšího vzdělávání viz dokument »
B.4 Odstraňování bariér dynamického trhu práce viz dokument »
C.1 Podpora komunikace a spolupráce viz dokument »
C.2 Podpora VaV infrastruktury viz dokument »
C.3 Podpora inovací a mezioborových aplikací viz dokument »
D.1 Systémy pro podporu inovačního myšlení a inovačních procesů v podnicích viz dokument »
D.2 Nabídka sofistikovaných poradenských služeb pro podporu inovací viz dokument »
D.3 Podpora komunikace mezi podniky, školami a subjekty VaV viz dokument »
E.1 Podpora zajištění inovačních aktivit z veřejných zdrojů viz dokument »
E.2 Podpora využití komerčních zdrojů pro inovace viz dokument »
E.3 Vytvoření a využívání regionálních zdrojů pro financování inovačních aktivit viz dokument »
F.3 Účast v mezinárodních kooperačních sítích viz dokument »
F.4 Prezentace regionu jako prostředí příznivého pro zahraniční investice s vysokou přidanou hodnotou viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝProgram rozvoje kulturních institucí zřizovaných Libereckým krajem 2014-2020
2.1 Stavebně technické potřeby viz dokument »
3.1 Stavebně technické potřeby viz dokument »
4.1 Stavebně technické potřeby viz dokument »
5.1 Stavebně technické potřeby viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝStrategie podpory sportu v Libereckém kraji 2014-2016
Podpora exkluzivních sportovních areálů, které jsou přínosem nejen pro sport, ale i pro cestovní ruch viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝKoncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2011-2020
4.2 Roste počet podniků a organizací uplatňujících environmentální principy a zavádění environmentálních dobrovolných nástrojů řízení, jejichž součástí je i EVVO zaměstnanců viz dokument »
TISK
i