• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1700 aktuálních strategií a koncepcí, 20672 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 3328 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM
  • 113 metodik a 2649 indikátorů na Mozaika-UR.cz

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

KRAJ LIBERECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝSpolečný akční plán Libereckého kraje 2014+
8 Efektivní podpora zaměstnávání osob z ohrožených cílových skupin viz dokument »
10 Prevence vzniku sociálního vyloučení a znevýhodnění na trhu práce viz dokument »
11 Zvýšení stability a dostupnosti sítě sociálních služeb viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝStrategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2006-2020
S.B Systematický rozvoj programů veřejně prospěšných prací umožňujících postupné snižování výdajů z veřejných rozpočtů viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝProgram rozvoje Libereckého kraje 2014-2020
B3 Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče a sociálních služeb, podpora zdravého životního stylu viz dokument »
B6 Zajištění dostupnosti a kvality bydlení, pracovního a veřejného prostředí viz dokument »
B7 Zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝStrategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 [akt. 2012]
B.3 Zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče a sociálních služeb, podpora zdravého životního stylu viz dokument »
B.6 Zajištění dostupnosti a kvality bydlení, pracovního a veřejného prostředí viz dokument »
B.7 Zajištění bezpečnosti obyvatel a majetku viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝZdravotní politika Libereckého kraje - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel (2016)
4.2 Návykové látky viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝPlán protidrogové politiky Libereckého kraje 2015-2018
1.2 Dostupné programy specifické primární prevence v LK viz dokument »
1.3 Odborný růst subjektů vstupujících do oblasti specifické primární prevence viz dokument »
2.1 Dostupná, kvalitní a provázaná síť služeb léčby a následné péče pro uživatele návykových látek a problémové hráče viz dokument »
2.2 Prostupná a provázaná síť zdravotní a sociální péče pro uživatele návykových látek a patologické hráče viz dokument »
2.3 Dostupná péče pro uživatele návykových látek ve vězení viz dokument »
3.1 Dostupná a provázaná síť služeb pro uživatele návykových látek, která je v souladu s poptávkou po těchto službách viz dokument »
3.2 Navazující síť služeb zaměřených na sociální začleňování osob závislých na návykových látkách viz dokument »
4.1 Spolupracující a propojená síť všech aktérů protidrogové politiky v rámci LK viz dokument »
4.2 Finančně a odborně zajištěná minimální síť adiktologických služeb v LK viz dokument »
5.1 Efektivně využívané legislativní a institucionální nástroje regulace dostupnosti drog viz dokument »
5.2 Sdílení informací subjektů participujících na protidrogové politice viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝStrategie rozvoje lidských zdrojů Libereckého kraje 2014+
8 Efektivní podpora zaměstnávání osob z ohrožených cílových skupin viz dokument »
10 Prevence vzniku sociálního vyloučení a znevýhodnění na trhu práce viz dokument »
11 Zvýšení stability a dostupnosti sítě sociálních služeb viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝKrajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením 2014–2016
1.1 Podporovat zvyšování informovanosti veřejnosti o problematice zdravotního postižení viz dokument »
1.2 Cíleně podporovat vzdělávání pracovníků státní správy a samosprávy o problematice osob se zdravotním postižením viz dokument »
1.3 Vytvoření informačního systému s cílem zvýšení informovanosti mezi osobami zdravotně postiženými – jednotlivci i organizacemi viz dokument »
2.1 Provádět metodickou činnost a poradenství vůči obecním stavebním úřadům ve sféře obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a zpřístupňování staveb pro osoby se zdravotním postižením viz dokument »
2.4 V souladu se zákonem č. 194/2010 Sb. při vypisování výběrových či nabídkových řízení od dopravců důsledně vyžadovat, aby nové veřejné dopravní prostředky splňovaly podmínku bezbariérového přístupu viz dokument »
2.5 Zvyšovat přístupnost webových stránek Libereckého kraje pro osoby se zdravotním postižením viz dokument »
2.6 Podpořit informovanost o Národním rozvojovém programu mobility pro všechny – formou odborných seminářů pro zástupce měst a obcí Libereckého kraje viz dokument »
5.1 Podporovat rozvoj sociálních služeb pro seniory se ZP na území kraje viz dokument »
5.2 Podporovat integraci osob se zdravotním postižením do běžného života viz dokument »
5.3 Podpořit realizaci projektu Euroklíč na území Libereckého kraje viz dokument »
7.2 Podporovat projekt Euroklíč v Libereckém kraji viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 [akt. 2016]
1.1 Podpora integrace OZP do běžného života (terénní a ambulantní služby) viz dokument »
1.2 Zlepšení nabídky služeb sociální prevence viz dokument »
1.3 Optimalizace a využitelnost sítě služeb sociálního poradenství a služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, chudobou a nezaměstnaností viz dokument »
1.4 Integrace národnostních menšin a cizinců, prevence vzniku a řešení stávajících vyloučených lokalit viz dokument »
1.5 Prevence vzniku škod a snižování rizik spojených s užíváním návykových látek a s patologickým hráčstvím prostřednictvím dostupné a komplexní sítě protidrogových služeb viz dokument »
2.1 Podpora integrace OZP do běžného života (terénní a ambulantní služby) viz dokument »
2.2 Prevence vzniku škod a snižování rizik spojených s užíváním návykových látek a s patologickým hráčstvím prostřednictvím dostupné a komplexní viz dokument »
2.3 Zavedený systém optimalizace a řízení sítě sociálních služeb, včetně vyšší míry zapojení obcí a meziresortní spolupráce viz dokument »
2.4 Podpora sociální služeb pro osoby, které nemohou žít samostatně v běžné komunitě z důvodu jejich zdravotního a duševního stavu (osoby s neurodegenerativními poruchami, poruchami autistického spektra a s kombinovanými vadami) viz dokument »
3.1 Rozvoj ambulantních a terénních služeb pro seniory (včetně seniorů se ZP) viz dokument »
3.2 Zlepšení nabídky služeb sociální prevence viz dokument »
3.3 Optimalizace a využitelnost sítě služeb sociálního poradenství a služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, chudobou a nezaměstnaností viz dokument »
3.4 Prevence vzniku škod a snižování rizik spojených s užíváním návykových látek a s patologickým hráčstvím prostřednictvím dostupné a komplexní sítě protidrogových služeb viz dokument »
3.5 Podpora sociální služeb pro osoby, které nemohou žít samostatně v běžné komunitě z důvodu jejich zdravotního a duševního stavu (osoby s neurodegenerativními poruchami, poruchami autistického spektra a s kombinovanými vadami) viz dokument »
4.1 Zlepšení nabídky služeb sociální prevence viz dokument »
5.1 Rozvoj ambulantních a terénních služeb pro seniory (včetně seniorů se ZP) viz dokument »
5.2 Humanizace a transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory viz dokument »
5.3 Podpora integrace OZP do běžného života (terénní a ambulantní služby viz dokument »
6.1 Zlepšení nabídky služeb sociální prevence viz dokument »
6.2 Optimalizace a využitelnost sítě služeb sociálního poradenství a služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, chudobou a nezaměstnaností viz dokument »
6.3 Integrace národnostních menšin, prevence vzniku a řešení stávajících vyloučených lokalit viz dokument »
7.1 Zlepšení nabídky služeb sociální prevence viz dokument »
7.2 Optimalizace a využitelnost sítě služeb sociálního poradenství a služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, chudobou a nezaměstnaností viz dokument »
7.3 Prevence vzniku škod a snižování rizik spojených s užíváním návykových látek a s patologickým hráčstvím prostřednictvím dostupné a komplexní sítě protidrogových služeb viz dokument »
8.1 Prevence vzniku škod a snižování rizik spojených s užíváním návykových látek a s patologickým hráčstvím prostřednictvím dostupné a komplexní viz dokument »
8.2 Zavedený systém optimalizace a řízení sítě sociálních služeb, včetně vyšší míry zapojení obcí a meziresortní spolupráce viz dokument »
8.3 Udržitelný systém financování sociálních služeb, trvalá podpora procesů plánování a dostatečná informovanost veřejnosti viz dokument »
8.4 Podpora poskytovatelů prostřednictvím vzdělávání personálu, metodického vedení, sledování a kontroly kvality služeb viz dokument »
9.1 Prevence vzniku škod a snižování rizik spojených s užíváním návykových látek a s patologickým hráčstvím prostřednictvím dostupné a komplexní sítě protidrogových služeb viz dokument »
9.2 Udržitelný systém financování sociálních služeb, trvalá podpora procesů plánování a dostatečná informovanost veřejnosti viz dokument »
10.1 Prevence vzniku škod a snižování rizik spojených s užíváním návykových látek a s patologickým hráčstvím prostřednictvím dostupné a komplexní sítě protidrogových služeb viz dokument »
10.2 Udržitelný systém financování sociálních služeb, trvalá podpora procesů plánování a dostatečná informovanost veřejnosti viz dokument »
10.3 Podpora poskytovatelů prostřednictvím vzdělávání personálu, metodického vedení, sledování a kontroly kvality služeb viz dokument »
12.1 Rozvoj ambulantních a terénních služeb pro seniory (včetně seniorů se ZP) viz dokument »
12.2 Podpora integrace OZP do běžného života (terénní a ambulantní služby) viz dokument »
12.3 Zlepšení nabídky služeb sociální prevence viz dokument »
12.4 Optimalizace a využitelnost sítě služeb sociálního poradenství a služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, chudobou a nezaměstnaností viz dokument »
12.5 Integrace národnostních menšin, prevence vzniku a řešení stávajících vyloučených lokalit viz dokument »
12.6 Prevence vzniku škod a snižování rizik spojených s užíváním návykových látek a s patologickým hráčstvím prostřednictvím dostupné a komplexní sítě protidrogových služeb viz dokument »
13.1 Zavedený systém optimalizace a řízení sítě sociálních služeb, včetně vyšší míry zapojení obcí a meziresortní spolupráce viz dokument »
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006