• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Liberec

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak LiberecAktualizace Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014-2020
D.8 Efektivní hospodaření s energiemi viz dokument »

Koncepce

Znak LiberecPlán odpadového hospodářství statutárního města Liberec (2016)
1.1 Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů viz dokument »
2.1 Zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů viz dokument »
2.2 Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností viz dokument »
3.1 Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou viz dokument »
5.1 Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995 viz dokument »
6.1 Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou stavebním a demoličním odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů3 pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení) viz dokument »
7.1 Podporovat snižování měrné produkce nebezpečných odpadů při zajištění maximálního třídění nebezpečných složek komunálního odpadu viz dokument »
7.2 Zvyšování podílu materiálově využitých nebezpečných odpadů viz dokument »
7.3 Minimalizaci negativních účinků při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
7.4 Odstranění starých zátěží, kde se nacházejí nebezpečné odpady viz dokument »
8.1 Podpořit zvýšení celkové recyklace obalů na úroveň 70 % do roku 2020 viz dokument »
8.2 Podpořit zvýšení celkového využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku 2020 viz dokument »
8.3 Podpořit zvýšení recyklace plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020 viz dokument »
8.4 Podpořit zvýšení recyklace kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020 viz dokument »
8.5 Podpořit dosažení 55 % celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020 viz dokument »
8.6 Podpořit dosažení 50 % recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020 viz dokument »
9.1 Podpořit dosažení vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a elekronických zařízení viz dokument »
10.1 Ve spolupráci s kolektivními systémy zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů viz dokument »
11.1 Podpořit zvýšení úrovně tříděného sběru odpadních pneumatik viz dokument »
13.1 Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů viz dokument »
14.1 Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do konce roku 2025 oprávněným osobám, nebo zařízení, a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do této doby dekontaminovat viz dokument »
15.1 Zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících látkách a jejich účincích na lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
16.1 Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí viz dokument »
17.1 Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven4 a vedlejších produktů živočišného původu5 ve směsném komunálním odpadu, které jsou původem z veřejných stravovacích zařízení (restaurace, občerstvení) a centrálních kuchyní (nemocnice, školy a další obdobná zařízení) viz dokument »
18.1 Podporovat zpracování kovových odpadů a výrobků s ukončenou životností na materiály za účelem náhrady primárních surovin viz dokument »
19.1 Udržovat a rozvíjet přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady na území města viz dokument »
20.1 Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená viz dokument »
20.2 Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl viz dokument »
Znak LiberecAkční plán udržitelné energetiky a klimatu statutárního města Liberec 2018-2030
1.1 Budovy, vybavení a zařízení v majetku města viz dokument »
1.2 Terciární sektor (mimo majetek města) - budovy, vybavení a zařízení viz dokument »
1.3 Domy pro bydlení viz dokument »
TISK
i