• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Liberec

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak LiberecAktualizace Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014-2020
A.3 Posílení role infrastruktury pro vědu, výzkum a inovace pro zajištění konkurenceschopnosti Liberce viz dokument »
A.4 Přizpůsobení vzdělávacího systému potřebám trhu práce viz dokument »
B.1 Zajištění kvalitní infrastruktury pro vzdělávání viz dokument »
B.2 Podpora spolupráce klíčových aktérů v systému vzdělávání viz dokument »
B.3 Zajištění celoživotního vzdělávání pro širokou veřejnost viz dokument »

Koncepce

Znak LiberecMístní plán inkluze města Liberce 2019-2021
1.1 Maximální počet dětí se za spolupráce všech aktérů účastní předškolního vzdělávání a široké škály volnočasových a zájmových aktivit viz dokument »
1.2 Žáci absolvují povinnou školní docházku za spolupráce všech aktérů přednostně v hlavním vzdělávacím proudu podporováni v úspěchu v adekvátně dimenzovaných (personálně, finančně, odborně, metodicky vedených) školách (zvláště základních) viz dokument »
1.3 Žáci od 6 do 15 let věku mají k dispozici širokou škálu volnočasových a zájmových aktivit viz dokument »
1.4 Maximální počet žáků základních škol za spolupráce všech aktérů pokračuje na středním stupni vzdělání viz dokument »
Znak LiberecStrategický rámec MAP pro ORP Liberec (2016)
1.1 Rozvoj lidských zdrojů viz dokument »
1.2 Zkvalitňování vzdělávacích programů viz dokument »
2.1 Vzdělávací marketing viz dokument »
2.2 Aktivizace lidského a sociálního kapitálu dětí a žáků viz dokument »
3.1 Modernizace a specializace výukových prostor viz dokument »
3.2 Bezbariérovost viz dokument »
4.1 Vzdělávací mobilita viz dokument »
4.2 Informování a komunikace aktérů vzdělávání viz dokument »
4.3 Provázanost školního a rodinného života viz dokument »
Znak LiberecStřednědobé cíle kvality vzdělávání v základních školách zřizovaných statutárním městem Liberec (2016)
1.1 Zintenzivnit obousměrnou komunikaci mezi školou a podstatnými aktéry vzdělávací politiky (zkráceně Intenzivní komunikace škol a dalších aktérů) viz dokument »
1.2 Zlepšovat vnitřní prostředí a klima školy (zkráceně Vhodné klima školy) viz dokument »
1.3 Zlepšovat vnější prezentaci školy v médiích, na sociálních sítích a ve veřejném prostoru (zkráceně Budování image školy) viz dokument »
2.1 Aktualizovat a pravidelně vyhodnocovat strategii (koncepci) rozvoje školy a vzdělávání při zapojení široké škály aktérů - sbor, předmětové komise, rodiče, školské rady, žáci, experti, zřizovatel, trh práce, neziskové organizace, školská poradenská zařízení aj. (zkráceně Strategie školy jako dokument) viz dokument »
2.2 Realizovat strategii školy a dílčí koncepce v praxi (zkráceně Strategie školy v praxi) viz dokument »
3.1 Zvýšit a zkvalitnit systém prostupnosti předškolního vzdělávání a 1. stupně ZŠ, 1. a 2. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ a SOU/SŠ s ohledem na ulehčení adaptace, úspěšný a všestranný rozvoj žáků, začleňování žáků s potřebou podpory a budoucí kariérové uplatnění (zkráceně Prostupnost vzdělávání) viz dokument »
4.1 Rozvíjet vzdělávání cizím jazykům a diverzitu jeho forem (zkráceně Jazykové vzdělávání) viz dokument »
5.1 Rozvíjet technické a přírodovědné vzdělávání a diverzitu jeho forem (zkráceně Odborné vzdělávání) viz dokument »
6.1 Zavést a rozvíjet prvky participace žáků na chodu školy (zkráceně Žákovská participace) viz dokument »
7.1 Usilovat o účast v projektech na zlepšování stravování v prostoru školy a jídelny (zkráceně Zdravé stravování) viz dokument »
8.1 Realizovat v praxi a pravidelně vyhodnocovat koncepci primární prevence rizikových jevů (zkráceně Primární prevence) viz dokument »
8.2 Monitorovat výskyt rizikových jevů v prostředí školy viz dokument »
TISK
i