• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Liberec

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak LiberecAktualizace Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014-2020
B.4 Zajištění podmínek pro budování a udržení kvalitní a dostupné sítě zdravotních a sociálních služeb viz dokument »
B.5 Zajištění podmínek pro kvalitní bydlení viz dokument »
B.6 Zvýšení bezpečnosti obyvatel města a posílení prevence kriminality viz dokument »

Koncepce

Znak LiberecKoncepce sociálního bydlení statutárního města Liberec 2019-2022
1.1 Liberec umí pomoci ke stabilnímu bydlení lidem v akutní bytové nouzi viz dokument »
1.2 Dluhy na nájmech dále nerostou, výběr na nájemném je proinvestován do revitalizace bytového fondu viz dokument »
1.3 Soukromí majitelé bytového fondu se zapojí do řešení bytové nouze potřebných viz dokument »
1.4 Počet sousedských konfliktů klesá, nájemníci jsou spokojeni s rychlou reakcí na stížnosti viz dokument »
1.5 Liberec buduje znalostní bázi o bydlení a má rychlý reporting problémů a reakce na ně viz dokument »
1.6 Pod vedením města se rozvíjí stabilní systém spolupráce mezi aktéry s jasnými rolemi viz dokument »
1.7 Celkový počet domácností v akutní bytové nouzi bude od roku 2019 klesat každoročně nejméně o 20 viz dokument »
Znak LiberecStrategický plán sociálního začleňování pro statutární město Liberec 2016-2019
1.1 Efektivní řešení problematiky bezdomovectví a situace osob ohrožených ztrátou bydlení viz dokument »
1.2 Řešení dluhové problematiky nájemníků bytů SM Liberce zejména důrazem na aktivizaci nájemníků v procesu oddlužení viz dokument »
1.3 Aktivní boj proti obchodu s chudobou v oblasti bydlení viz dokument »
2.1 Aktivizace sociálně vyloučených či vyloučením ohrožených osob ve vztahu k trhu práce viz dokument »
2.2 Rozvoj systému prostupného zaměstnávání viz dokument »
2.3 Slaďování nabídky a poptávky (matching) mezi zaměstnavateli, neziskovým sektorem a cílovou skupinou viz dokument »
4.1 Zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí v Liberci viz dokument »
4.2 Prevence trestné činnosti viz dokument »
4.3 Prevence rizikového chování a závislostí viz dokument »
5.1 Podpora a rozšíření nabídky služeb primární a sekundární prevence rizikového chování, zejména užívání omamných a psychotropních látek, a to u dětí, mládeže a dospělých viz dokument »
5.2 Úspěšné začlenění sociálně vyloučených osob a osob vyloučením ohrožených do běžného způsobu života viz dokument »
5.3 Zpřístupnění sociálních služeb zdravotně znevýhodněným osobám ohroženým sociálním vyloučením viz dokument »
5.4 Aktivní řešení dluhové problematiky viz dokument »
5.5 Participace obyvatel sociálně vyloučených lokalit na veřejném a společenském životě viz dokument »
Znak LiberecTematický akční plán pro oblast zaměstnanosti a dluhů v Liberci 2020-2022
1.1 Snížení dlouhodobé nezaměstnanosti a vyloučení z trhu práce osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených viz dokument »
1.2 Snížení počtu osob v předlužení a s exekucemi v Liberci a zamezení jejich hlubšímu propadu do předlužení viz dokument »
Znak LiberecPlán prevence kriminality statutárního města Liberec 2020-2022
1.1 Zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí v lokalitě Fügnerova viz dokument »
2.1 Zvyšování povědomí veřejnosti o rizicích spojených s pohybem v kyberprostoru viz dokument »
3.1 Zvyšování rizik a odrazujících prvků pro pachatele viz dokument »
4.1 Efektivní a cílené nakládání s preventivními prostředky na základě snadno dostupných analýz viz dokument »
5.1 Zvýšení rizika dopadení pro pachatele a zajištění průkaznosti protiprávního jednání viz dokument »
6.1 Zvýšení počtu policistů a strážníků na území města viz dokument »
7.1 Zajištění adekvátní odborné reakce města na danou problematiku viz dokument »
8.1 Předcházení vzniku sociálního vyloučení viz dokument »
9.1 Zlepšit občanské soužití a život v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí viz dokument »
9.2 Zamezovat vzniku nových sociálně vyloučených lokalit viz dokument »
9.3 Zlepšit občanské soužití v lokalitách městského bydlení viz dokument »
10.1 Zlepšit znalost, plánování a koordinaci (nejen) primární prevence viz dokument »
10.2 Zkvalitnit (nejen) primární prevenci u dětí a mládeže viz dokument »
10.3 Snížit příležitosti pro kriminalitu páchanou na seniorech viz dokument »
10.4 Posílit prevenci rizikového chování u veřejnosti viz dokument »
10.5 Systematická práce s cizinci na poli bezpečnosti a prevence rizikového chování viz dokument »
Znak LiberecKomunitní plán služeb v sociální oblasti statutárního města Liberec 2018-2022
1.1 Udržení sítě stávajících sociálních služeb, poskytovaných na území statutárního města Liberec viz dokument »
1.2 Zvýšení stávajících kapacit sociálních služeb viz dokument »
1.3 Vznik nových služeb na území statutárního města Liberec viz dokument »
1.4 Rozvoj aktivizačních programů pro seniory viz dokument »
2.1 Udržení stávající sítě služeb viz dokument »
2.2 Doplnění a rozvoj stávající sítě sociálních služeb viz dokument »
2.3 Podpora integrace osob se zdravotním postižením do většinové společnosti viz dokument »
3.1 Podpora stávající sítě služeb v cílové skupině viz dokument »
3.2 Rozvoj stávající sítě služeb v cílové skupině viz dokument »
3.3 Vznik nových kapacit sociálních služeb a doplnění sítě služeb pro Rodiny s dětmi viz dokument »
3.4 Vytvoření a doplnění sítě aktivit a programů pro Rodiny s dětmi viz dokument »
4.1 Udržení stávající sítě sociálních služeb. Optimalizace služeb v cílové skupině viz dokument »
4.2 Rozvoj sítě služeb viz dokument »
4.3 Vznik nových služeb viz dokument »
4.4 Zajištění a rozvoj dalších aktivit a programů pro cílovou skupinu viz dokument »
5.1 Udržení stávající sítě sociálních služeb viz dokument »
5.2 Rozvoj sítě služeb viz dokument »
5.3 Podpora programů a aktivit pro cílovou skupinu viz dokument »
6.1 Udržení stávající sítě sociálních služeb viz dokument »
6.2 Rozvoj stávající sítě služeb v cílové skupině, zvýšení kapacit a zkvalitnění sociálních služeb, které jsou určeny pro cílovou skupinu osob s duševním onemocněním viz dokument »
6.3 Vznik nových sociálních služeb viz dokument »
6.4 Podpora programů a aktivit pro cílovou skupinu viz dokument »
7.1 Zajištění plánování sociálních služeb prostřednictvím komunitního plánování na statutárním městě Liberec a zajištění dobrovolnictví viz dokument »
TISK
i