• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Litoměřice › Měření úspěchů  

Litoměřice

i
tisk
Vysvětlivka: Sledování ukazatelů a indikátorů a porovnání se s ostatními pomáhá při vyhodnocování postupu... +
Audit udržitelného rozvoje města
Ekostopa

Ekologická stopa je souhrnným ukazatelem vlivu člověka (města, státu) na životní prostředí. Stanovuje, jaké množství přírodních zdrojů daná jednotka spotřebovává a kolik odpadů produkuje. Ekologická stopa převádí spotřebu zdrojů a produkci odpadů a odpovídající plochy produktivní země, které jsou nutné k jejich zajištění, resp. odstranění.

Rok Ekostopa
municipality
Ekostopa
obyvatele
2013  113622.0897  4
Indikátory / Ukazatele k jednotlivým dokumentům

Komunitní plán zdraví a kvality života Litoměřice (2019-2020)

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Rovnoměrný rozvoj města
01 Anketa spokojenosti obyvatel % spokojených obyvatel
02 Počet projektů, které nejsou v souladu se strategickým plánem Počet
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Vícezdrojové financování
03 Výše získaných externích dotací Objem v Kč
04 Finanční podílu soukromého sektoru na projektech (PPP projekty) Objem v Kč
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Kvalita ovzduší
06 Celkové roční průměrné koncentrace imisí škodlivých látek Mikrogramy/m3
07 Celková průměrná imisní zátěž se snižuje (instalovaný výkon všech alternativních zdrojů energie) Kw
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Nakládání s odpady
05 Množství separovaného odpadu z celkového objemu komunálního odpadu za rok Tuny
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Sociální bydlení
10 Počet nových (nově zrekonstruovaných) sociálních, startovacích bytů a azylové bydlení Počet
11 Počet vyřízených nových žádostí ke startovacím bytům Počet
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Celoživotní vzdělávání
12 Spokojenost cílové skupiny %
13 Počet dostudovaných účastníků na programech celožitovního vzdělávání Počet
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Podmínky pro sport
18 Počet volně dostupných sportovních ploch pro veřejnost (včetně zohlednění rozšíření ploch u stávajících zařízení) Počet zařízení
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Podmínky pro kulturní a společenský život
19 Počet organizací nabízejících kulturní aktivity, které podporuje město Počet
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Podmínky pro bydlení
20 Počet nově zkolaudovaných bytových jednotek Počet
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Rozvoj cestovního ruchu
21 Návštěvnost informačního centra Počet domácích turistů
22 Návštěvnost informačního centra Počet zahraničních turistů
22 Obsazenost lůžek v ubytovacích zařízeních Počet člověkonocí
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Bezpečnost dopravy
24 Počet dopravních nehod za rok Počet
25 Nehodovost ve městě Počet nehod
26 Provoz Na Valech Počet průjezdů (za 24 hodin)
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2018 Skutečnost 2018 Vyhodnocení Zdroj
Parkování ve městě
23 Počet parkovacích míst Počet nových parkovacích míst

..archiv show
Dobrá praxe
Litoměřice: "Prorodinný den" na pracovištích městského úřadu
Zaměstnancům Městského úřadu v Litoměřicích je od roku 2016 nabízen benefit v podobě prorodinného dne, který se koná přibližně 3x ročně. Dětem zaměstnanců úřadu je věnována celodenní péče a jejich rodiče se tak mohou plně věnovat své práci bez čerpání dovolené. Zároveň je zajištěn běžný provoz všech pracovišť. Městský úřad se tak snaží napomáhat sladění pracovního a rodinného života.

Litoměřice: "Seniorská obálka" pro pocit bezpečí osamělých obyvatel
Seniorská obálka pomáhá jako účinná informační pomůcka především osamělým starším lidem, neboť může ušetřit čas záchranářům, případně zasahujícím složkám IZS. Jedná se o obálku, ve které je umístěn přehledně zpracovaný formulář s údaji o nemocech seniora, způsobech léčby i kontaktech na nejbližší osoby. Díky umístění na viditelném místě (nejčastěji lednici) může obálka přispět i k záchraně života.

Litoměřice: Ocenění "Srdcař Litoměřic"
"Srdcař Litoměřic" je název pro ocenění filantropických aktivit podnikatelů v Litoměřicích. Letos pořádáme druhý ročník. Cílem je ocenit podnikatele, kteří nad rámec svých aktivit přispívají k rozvoji města a podporují obyvatele a neziskové organizace, ukázat příklady "dobré filantropické praxe" ve městě - inspirace pro ostatní, kteří by se chtěli zapojit, jen třeba neví, jak na to.

Litoměřice: Kampaň #DostByloPlastu Kulaté razítko
Kromě nádobí jsme se zaměřili také na igelitové tašky, které příležitostně nahrazujeme látkovými, pro velké městské akce připravujeme nákup vratných kelímků, pro děti jsou na různých místech města připraveny edukační chytré hry na chodník zaměřené na výchovu k třídění odpadu.

Litoměřice: Online Pasport nemovitostí města vč. energetiky Kulaté razítko
O svědomitou správu majetku se snaží v Litoměřicích, kdy byl pro majetek města zpracován Pasport nemovitostí propojující data a informace o technickém stavu nemovitostí s daty energetickými. On-line verze Pasportu byla vytvořena v prostředí systému DataPlán NSZM, který mají zdarma k dispozici členové asociace Národní síť Zdravých měst ČR.

Litoměřice: Evaluace kulturních organizací zřizovaných městem Kulaté razítko
"Výsledkem projektu je podrobné sebehodnocení jednotlivých kulturních organizací města zpracované formou odpovědí na soubor návodných otázek a indikátorů.
Sebehodnocení je individuální a zohledňuje specifika každé hodnocené organizace.

Litoměřice: Fond úspor energie Kulaté razítko
Jako první v České republice dokázalo město Litoměřice motivovat své organizace, zaměstnance i občany k společnému cíli šetřit energii a využívat obnovitelné zdroje. Kroky a opatření k úspoře energie navíc financuje z již dosažených úspor.

Litoměřice: Mini-granty na podporu fairtradu a globální odpovědnosti
Jak do šíření spravedlivého obchodu zapojit další zájmové skupiny a rozšířit spektrum aktivit o nové nápady? Ve Zdravém městě Litoměřice je možno využít malých grantů kompenzujících náklady na aktivity na podporu fair trade.

Litoměřice: Participativní rozpočet - ukázka řešení (nejen) pro Zdravá města Kulaté razítko
Participativní rozpočtování, tedy zapojení obyvatel města do rozhodnutí o využití části rozpočtu na realizaci konkrétních projektů, se stalo v posledních dvou letech v Česku hitem. Postup Zdravých měst je výjimečný tím, že participativní rozpočtování se stává další součástí, která funkčně zapadá do systémové celoroční práce města – do dlouhodobého procesu komunitního plánování k udržitelnému rozvoji.

Litoměřice: Školní fórum ve Zdravém městě Kulaté razítko
Cílem akce je dosáhnout aktivního zapojení dětí do práce s veřejností ve městě, získávat zpětnou vazbu k rozvoji města a dané školy a probudit zájem o prostředí školy a veřejné dění. Diskuze probíhá formou komunitního projednávání.

Litoměřice: Sociologická studie k ověření výstupů veřejného fóra
Reprezentativní vzorek obyvatel Zdravého města Litoměřice poskytl v rámci sociologického průzkumu skutečnou představu o názorech občanů na „Desatero problémů “ z veřejného fóra.

Litoměřice: Energetický management města
Zdravé město Litoměřice jsou prvním městem v ČR, kde je funkční energetický management. A jaké mají výsledky? Podívejte se…

Litoměřice: Kulinářská soutěž škol "S jídlem si (ne)hrajem"
Zdravé stravování pro žáky i studenty hravou formou? Možný recept v Litoměřicích.

Litoměřice: Úklidová akce "Čisté město - je to na nás"
Jedním z ověřených problémů z veřejného projednání ve Zdravých Litoměřicích byl nepořádek na území města. Občané města dali podnět k systematickému komplexnímu úklidu města, k likvidaci černých skládek a sběru odpadů.

Litoměřice: Kampaň "Místa ve městě přátelská rodinám"
Seznamte se s tím, jaké zajímavé nabídky a činnosti dokáže představit město Litoměřice se svými partnerskými organizacemi pro aktivní účast rodin s dětmi a jak je motivovat k účasti na nabízených aktivitách.

Litoměřice: Kulatý stůl o budoucnosti sportu ve městě
Zdravé město Litoměřice chce znát názory a potřeby občanů i v oblasti sportu a volnočasových aktivit. Výstupy námětů občanů u kulatého stolu poslouží jako podklad pro zpracování Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích.

Litoměřice: Kulatý stůl mládeže - lesopark Mostná hora
Mládež ve Zdravém městě Litoměřice se aktivně zapojuje do plánování a rozhodování v místě, kde žije

Litoměřice: Evropská noc netopýrů
Úspěšná osvětová akce pro veřejnost s ekologickou tématikou.

Litoměřice: Ekologická výchova pro seniory
Přednášky, praktické dílny a terénních poznávací akce s ekologickou tématikou, určené pro seniory.

Litoměřice: Místa ve městě přátelská seniorům Kulaté razítko
Série vzdělávacích i volnočasových aktivit určených litoměřickým seniorům.

Litoměřice: Dětské zastupitelstvo
Děti se zapojují do rozvoje města.

Litoměřice: Fairtradové město  Kulaté razítko
Podpora férového obchodu

Litoměřice: Mladé fórum aneb Desatero priorit města očima žáků Kulaté razítko
I děti a mládež mohou diskutovat o problémech města a podílet se na jejich řešení.

Litoměřice: Kampaň Display a štítkování energetické náročnosti budov Kulaté razítko
Zdravé město Litoměřice se zapojilo do osvětové a informační kampaně, která si klade za cíl podporovat snižování energetické náročnosti budov

Litoměřice: Světový den bez tabáku ve městě Kulaté razítko
Kampaň zaměřená na prevenci kouření probíhá v Litoměřicích ve spolupráci s dětským zastupitelstvem během celého roku.

Litoměřice: Správcovství hřišť u základních škol
Hřiště u základních škol v Litoměřicích mají své správce, kteří je udržují a v odpoledních hodinách zpřístupňují veřejnosti.

Litoměřice: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO
Posláním Centra Srdíčko je umožnit dětem a mládeži se zdravotním postižením vyrůstat v přirozeném prostředí, t.j. v rodině, v nejbližším okolí, s využitím místních institucí.

Litoměřice: Agentura podporovaného zaměstnávání při Diakonii ČCE
APZ pomáhá lidem se ztíženým přístupem na otevřený trh práce a přispívá k jejich úplné sociální integraci

Litoměřice: Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie
Komplexní podpora města pro využívání OZE - kombinace solárních kolektorů, tepelných čerpadel a geotermální energie na ohřev vody a vytápění.
Indikátory ke Společným tématům
TISK
i