*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 Logo ZM Litoměřice
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Mgr. Petr Hermann
Telefon
+420 725 140 793
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Mgr. Irena Vodičková
Telefon
+420 416 916 447
E-mail
 

Litoměřice

Informace jsou aktualizovány po anketě
Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života Litoměřice (2018-2019)

A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, BEZPEČNOST VE MĚSTĚ A STRATEGICKÝ ROZVOJ

A.1 Bude se zvyšovat bezpečnost ve městě a pocit bezpečí

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Rovnoměrný rozvoj města
01 Anketa spokojenosti obyvatel % spokojených obyvatel
02 Počet projektů, které nejsou v souladu se strategickým plánem Počet

A.1.1 Zvýšit kontroly pejskařů a doplňovat sáčky do košů
Popis / Komentář:
Problém roku 2016

A.1.2 Řešit nadměrný hluk a nepořádek v okolí nočních podniků
Popis / Komentář:
problém roku 2012

A.2 Budou se zkvalitňovat služby veřejné správy a rozvíjet mezinárodní partnerství

A.2.1 Probíhá komunikace mezi úřadem a občany
A.2.2 Spolupracovat s ostatními Zdravými městy ČR a rozvíjet mezinárodní partnerství města

A.3 Strategický plán rozvoje města

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Vícezdrojové financování
03 Výše získaných externích dotací Objem v Kč
04 Finanční podílu soukromého sektoru na projektech (PPP projekty) Objem v Kč

A.3.1 Implementace strategického řízení na MěÚ Litoměřice
A.3.1.1 Tvorba a plnění akčních plánů k SPRM
Roky realizace:
2015

A.3.1.2 Vytvoření zásobníku projektů 2016 - 2019+
Roky realizace:
2015

B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

B.1 Bude se zlepšovat čistota veřejných prostranství

B.1.1 Zvýšit kontroly pejskařů a doplňovat sáčky do košů
Popis / Komentář:
Problém roku 2017

B.1.2 Zvýšit počet odpadkových košů zvláště v okrajových částech města
Popis / Komentář:
problém roku 2016

B.1.3 Zajistit častější odvoz tříděného odpadu, zejména plastů
Popis / Komentář:
problém roku 2015

B.2 Bude docházet ke snižování emisí

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Kvalita ovzduší
06 Celkové roční průměrné koncentrace imisí škodlivých látek Mikrogramy/m3
07 Celková průměrná imisní zátěž se snižuje (instalovaný výkon všech alternativních zdrojů energie) Kw

B.2.1 Zvýšit monitoring stavu ovzduší a určit znečišťovatele
Popis / Komentář:
Problém roku 2017

B.2.2 Monitoring stavu emisí a imisí
B.2.3 Podpora využívání alternativních zdrojů energie ve městě
B.2.4 Realizace geotermálního projektu

B.3 Bude zkvalitňována městská zeleň

B.3.1 Rozšiřovat a budovat další multigenerační a relaxační zóny
Popis / Komentář:
problém roku 2012

B.3.2 Kvalitně udržovat městskou zeleň a zvyšovat její podíl zejména v obydlených oblastech

B.4 Bude komplexně řešeno nakládání s odpady ve městě

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Nakládání s odpady
05 Množství separovaného odpadu z celkového objemu komunálního odpadu za rok Tuny

B.5 Bude probíhat ekovýchova a poradenství v oblasti ŽP

B.5.1 Ekovýchovné aktivity
B.5.2 Poradenství v oblasti ŽP

C. SOCIÁLNÍ OBLAST

C.1 Bude podpořen vznik vstupních a chráněných bytů

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Sociální bydlení
10 Počet nových (nově zrekonstruovaných) sociálních, startovacích bytů a azylové bydlení Počet
11 Počet vyřízených nových žádostí ke startovacím bytům Počet

C.1.1 Zajistit startovací byty P
Popis / Komentář:
problém roku 2016, 2018

C.1.2 Podporovat bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel
Popis / Komentář:
problém roku 2013, 2014

C.1.2.1 je zpracována projektová dokumentace na 40 startovacích bytů v kasárnách Dukelských hrdinů
Roky realizace:
2014

C.2 Budou podporovány a rozšiřovány sociální a sociálně-zdravotní služby

C.2.1 Podpora dobrovolnictví
C.2.2 Kampaň "30 dní pro neziskový sektor"
C.2.3 Péče o osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny
C.2.4 Péče o zdravotně postižené (ZP)
C.2.5 Péče o seniory
C.2.6 Péče o rodinu, děti a mládež

C.3 Bude řešena prevence sociálně-patologických jevů

C.3.1 Podpora vzdělávacích a osvětových akcí
C.3.2 Prevence drogové závislosti a kriminality

C.4 Bude naplňován a pravidelně aktualizován Komunitní plán sociálních služeb

C.4.1 Podpora realizace a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb

E. VÝCHOVA A VZDĚLÁNÍ

E.1 Budou se zlepšovat podmínky pro vzdělávání

Přemístit ZUŠ na VUSS P
Popis / Komentář:
problém roku 2018

E.1.1 Zlepšit technický stav a vybavení budov školských zařízení

E.2 Bude podporován rozvoj školství

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města C2

E.2.1 Spolupráce města se základními a středními školami, učilišti a soukromými školami

E.3 Je podporován rozvoj celoživotního vzdělávání pro občany města

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Celoživotní vzdělávání
12 Spokojenost cílové skupiny %
13 Počet dostudovaných účastníků na programech celožitovního vzdělávání Počet

E.4 Bude se dále rozvíjet dopravní výchova

E.4.1 Kampaň "Národní dny bez úrazů"

E.5 Budou iniciovány a rozvíjeny mezinárodní aktivity ve školách

E.5.1 Mezinárodní projekty na školách

E.6 Školy a školky budou svými výchovnými programy směřovat ke zdravému životnímu stylu

E.6.1 Podpora projektů škol zaměřených na zdraví - Zdravá škola, Zdravá MŠ

D. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

D.1 Bude se zvyšovat kvalitní péče ve zdravotnictví

Popis / Komentář:
Strategický plán rozvoje města S4.3

D.1.1 Zvýšit kapacitu psychologické a psychiatrické péče ve městě P
Popis / Komentář:
problém roku 2015, 2018

D.1.2 Rozšíření spolupráce při naplňování Zdravotního plánu
D.1.3 Zachovat počet současných oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích

D.2 Bude se dále zlepšovat kvalita veřejného a školního stravování

D.2.1 Zlepšit stravování v Centrální školní jídelně

D.3 Bude se zvyšovat informovanost občanů prostřednictvím osvěty a prevence ke zlepšení zdraví

D.3.1 Spolupráce se ZSÚ a zdravotními organizacemi
D.3.2 Kampaň Dny zdraví
D.3.3 Kampaň "Světový den bez tabáku"

F. KULTURA / SPORT / VOLNÝ ČAS

F.1 Budou se rozvíjet podmínky pro sportování ve městě

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Podmínky pro sport
18 Počet volně dostupných sportovních ploch pro veřejnost (včetně zohlednění rozšíření ploch u stávajících zařízení) Počet zařízení

F.1.1 Vybudovat víceúčelovou sportovní halu
Popis / Komentář:
Problém roku 2017

F.1.2 Modernizovat a rozšířit plavecký bazén P
Popis / Komentář:
problém roku 2016, 2018

F.1.3 Vybudovat atletický ovál na ZŠ Litoměřice, Havlíčkova
Popis / Komentář:
problém roku 2013, 2014, 2015

F.1.3.1 prověření možnosti získání podpory z vhodného dotačního programu
Roky realizace:
2014

F.1.3.2 v případě nalezení vhodného dotačního programu aktualizovat již zpracované PD za účelem vlastní realizace
Roky realizace:
2014

F.1.4 Vybudovat atletický ovál v kasárnách pod Radobýlem (sportovní a odpočinkový areál)
Popis / Komentář:
problém roku 2014

F.1.4.1 zajištění architektonické soutěže na využití areálu kasáren Pod Radobýlem, včetně sportovních ploch pro plánovaný ovál
Roky realizace:
2014

F.1.4.2 na základě architektonické soutěže zajistit převody pozemků
Roky realizace:
2014

F.2 Budou se zlepšovat podmínky pro rozvoj kulturního a společenského života ve městě

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města C.1.5

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Podmínky pro kulturní a společenský život
19 Počet organizací nabízejících kulturní aktivity, které podporuje město Počet

F.2.1 Vybudovat workoutové hřiště
Popis / Komentář:
problém roku 2015

Vybudovat zázemí (zamykatelné skříňky) pro návštěvníky/sportovce Střeleckého ostrova P
Popis / Komentář:
problém roku 2018

Opravit letní kino P
Popis / Komentář:
problém roku 2018

F.2.2 Obnovit a vybudovat dětská hřiště v odpovídající kvalitě
Popis / Komentář:
problém roku 2015

F.2.3 Podporovat aktivity Knihovny K. H. Máchy

F.3 Jsou pořádány každoroční kvalitní akce zaměřené na místní tradice a hodnoty

F.3.1 Podpora kulturních akcí podporujících komunitní život

F.4 Průběžně jsou opravovány a vhodně využívány kulturní památky

G. PODNIKÁNÍ, EKONOMIKA, CESTOVNÍ RUCH A BYDLENÍ

G.1 Bude podporován rozvoj bydlení a zvyšování kvality života na sídlištích, v obytných zónách a centru města

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města B2

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Podmínky pro bydlení
20 Počet nově zkolaudovaných bytových jednotek Počet

G.1.1 Revitalizovat městskou tržnici
Popis / Komentář:
problém roku 2015, 2016

G.1.2 Budovat zóny aktivního odpočinku na sídlištích

G.2 Budou koncepčně řešeny a využívány potenciální rozvojové lokality

G.2.1 Využít prostory bývalého pivovaru pro účely a potřeby cestovního ruchu
Popis / Komentář:
problém roku 2013

G.3 Bude oživováno historické centrum města pro cestovní ruch

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města P2

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Rozvoj cestovního ruchu
21 Návštěvnost informačního centra Počet domácích turistů
22 Návštěvnost informačního centra Počet zahraničních turistů
22 Obsazenost lůžek v ubytovacích zařízeních Počet člověkonocí

G.3.1 Zpřístupnění sakrálních staveb pro turisty

G.4 Bude se rozvíjet infrastruktura pro moderní formy cestovního ruchu

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města 3

G.5 Bude se zvyšovat vzájemná spolupráce mezi městem a podnikateli

G.5.1 Realizace výstupů z Podnikatelského fóra 2015

G.6 Je podporován funkční marketing cestovního ruchu

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města P.5

H. DOPRAVA A ÚZEMNÍ ROZVOJ

H.1 Bude kompletně řešen dopravní systém ve městě /Optimalizace dopravního systému města

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje města D1

Náměty / Záměry:
- zprůjezdnění centra města pro cyklisty
- omezovat automobilovou dopravu v centru města
- intenzivnější MHD a její návaznost na ostatní spoje
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Bezpečnost dopravy
24 Počet dopravních nehod za rok Počet
25 Nehodovost ve městě Počet nehod
26 Provoz Na Valech Počet průjezdů (za 24 hodin)

H.1.1 Omezit množství parkovacích míst na Mírovém náměstí
Popis / Komentář:
Problém roku 2017

Zklidnit provoz v centru města P
Popis / Komentář:
problém roku 2018

H.1.2 Zavést cykloopatření ve městě nad rámec parkovací věže
Popis / Komentář:
Problém roku 2017

H.1.3 Zřídit cyklotrasu mezi Pokraticemi a dolním nádražím
Popis / Komentář:
problém roku 2016

H.1.4 Po opravě Tyršova mostu zajistit odklon nákladní dopravy z centra města
Popis / Komentář:
problém roku 2015

H.1.5 Zlepšit cyklodopravu ve městě
Popis / Komentář:
problém roku 2014

H.1.5.1 aktualizace tras, průběžné osazování dopravního značení na trasy, které nevyžadují stavební úpravy, příprava projektové dokumentace na realizaci trasy od Terezínské kotliny, přes Tyršův most do ulice Vavřinecká
Roky realizace:
2014

H.1.5.2 prověření možnosti získání vhodného dotačního titulu
Roky realizace:
2014

H.1.6 Posílit MHD v návaznosti na vlaková spojení
Popis / Komentář:
problém roku 2013

H.1.7 Vytvořit přechod pro chodce u Horního nádraží ČD
H.1.8 Řešit dopravní situaci ve městě vybudováním přivaděče od mostu Generála Chábery do Pokratic přeložkou silnice I/15 na Českou Lípu
Popis / Komentář:
problém roku 2012

H.1.9 Zvyšovat počet parkovacích míst na sídlištích, vybudovat parkovací domy při vjezdu automobilů do centra

H.2 Bude se rozvíjet ekologicky šetrná doprava

Popis / Komentář:
- Strategický plán rozvoje D2

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Parkování ve městě
23 Počet parkovacích míst Počet nových parkovacích míst

H.2.1 Kampaň "Evropský týden mobility"
H.2.2 Revitalizace autobusového nádraží
*