• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Litoměřice

Komunitní plán zdraví a kvality života Litoměřice (2018-2019)

A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, BEZPEČNOST VE MĚSTĚ A STRATEGICKÝ ROZVOJ

A.1 Bude se zvyšovat bezpečnost ve městě a pocit bezpečí

A.1.1 Zvýšit kontroly pejskařů a doplňovat sáčky do košů
A.1.2 Řešit nadměrný hluk a nepořádek v okolí nočních podniků

A.2 Budou se zkvalitňovat služby veřejné správy a rozvíjet mezinárodní partnerství

A.2.1 Probíhá komunikace mezi úřadem a občany
A.2.2 Spolupracovat s ostatními Zdravými městy ČR a rozvíjet mezinárodní partnerství města

A.3 Strategický plán rozvoje města

A.3.1 Implementace strategického řízení na MěÚ Litoměřice
A.3.1.1 Tvorba a plnění akčních plánů k SPRM
A.3.1.2 Vytvoření zásobníku projektů 2016 - 2019+

B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

B.1 Bude se zlepšovat čistota veřejných prostranství

B.1.1 Zvýšit kontroly pejskařů a doplňovat sáčky do košů
B.1.2 Zvýšit počet odpadkových košů zvláště v okrajových částech města
B.1.3 Zajistit častější odvoz tříděného odpadu, zejména plastů

B.2 Bude docházet ke snižování emisí

B.2.1 Zvýšit monitoring stavu ovzduší a určit znečišťovatele
B.2.2 Monitoring stavu emisí a imisí
B.2.3 Podpora využívání alternativních zdrojů energie ve městě
B.2.4 Realizace geotermálního projektu

B.3 Bude zkvalitňována městská zeleň

B.3.1 Rozšiřovat a budovat další multigenerační a relaxační zóny
B.3.2 Kvalitně udržovat městskou zeleň a zvyšovat její podíl zejména v obydlených oblastech

B.4 Bude komplexně řešeno nakládání s odpady ve městě

B.5 Bude probíhat ekovýchova a poradenství v oblasti ŽP

B.5.1 Ekovýchovné aktivity
B.5.2 Poradenství v oblasti ŽP

C. SOCIÁLNÍ OBLAST

C.1 Bude podpořen vznik vstupních a chráněných bytů

C.1.1 Zajistit startovací byty P
C.1.2 Podporovat bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel
C.2.2.1 je zpracována projektová dokumentace na 40 startovacích bytů v kasárnách Dukelských hrdinů

C.2 Budou podporovány a rozšiřovány sociální a sociálně-zdravotní služby

C.2.1 Podpora dobrovolnictví
C.2.2 Kampaň "30 dní pro neziskový sektor"
C.2.3 Péče o osoby v přechodné krizi, ohrožené drogou a etnické menšiny
C.2.4 Péče o zdravotně postižené (ZP)
C.2.5 Péče o seniory
C.2.6 Péče o rodinu, děti a mládež

C.3 Bude řešena prevence sociálně-patologických jevů

C.3.1 Podpora vzdělávacích a osvětových akcí
C.3.2 Prevence drogové závislosti a kriminality

C.4 Bude naplňován a pravidelně aktualizován Komunitní plán sociálních služeb

C.4.1 Podpora realizace a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb

E. VÝCHOVA A VZDĚLÁNÍ

E.1 Budou se zlepšovat podmínky pro vzdělávání

E.1.1 Přemístit ZUŠ na VUSS P
E.1.2 Zlepšit technický stav a vybavení budov školských zařízení

E.2 Bude podporován rozvoj školství

E.2.1 Spolupráce města se základními a středními školami, učilišti a soukromými školami

E.3 Je podporován rozvoj celoživotního vzdělávání pro občany města

E.4 Bude se dále rozvíjet dopravní výchova

E.4.1 Kampaň "Národní dny bez úrazů"

E.5 Budou iniciovány a rozvíjeny mezinárodní aktivity ve školách

E.5.1 Mezinárodní projekty na školách

E.6 Školy a školky budou svými výchovnými programy směřovat ke zdravému životnímu stylu

E.6.1 Podpora projektů škol zaměřených na zdraví - Zdravá škola, Zdravá MŠ

D. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

D.1 Bude se zvyšovat kvalitní péče ve zdravotnictví

D.1.1 Zvýšit kapacitu psychologické a psychiatrické péče ve městě P
D.1.2 Rozšíření spolupráce při naplňování Zdravotního plánu
D.1.3 Zachovat počet současných oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích

D.2 Bude se dále zlepšovat kvalita veřejného a školního stravování

D.2.1 Zlepšit stravování v Centrální školní jídelně

D.3 Bude se zvyšovat informovanost občanů prostřednictvím osvěty a prevence ke zlepšení zdraví

D.3.1 Spolupráce se ZSÚ a zdravotními organizacemi
D.3.2 Kampaň Dny zdraví
D.3.3 Kampaň "Světový den bez tabáku"

F. KULTURA / SPORT / VOLNÝ ČAS

F.1 Budou se rozvíjet podmínky pro sportování ve městě

F.1.1 Modernizovat a rozšířit plavecký bazén P
F.1.2 Vybudovat víceúčelovou sportovní halu
F.1.3 Vybudovat atletický ovál na ZŠ Litoměřice, Havlíčkova
F.1.3.1 prověření možnosti získání podpory z vhodného dotačního programu
F.1.3.2 v případě nalezení vhodného dotačního programu aktualizovat již zpracované PD za účelem vlastní realizace
F.1.4 Vybudovat atletický ovál v kasárnách pod Radobýlem (sportovní a odpočinkový areál)
F.1.4.1 zajištění architektonické soutěže na využití areálu kasáren Pod Radobýlem, včetně sportovních ploch pro plánovaný ovál
F.1.4.2 na základě architektonické soutěže zajistit převody pozemků

F.2 Budou se zlepšovat podmínky pro rozvoj kulturního a společenského života ve městě

F.2.1 Vybudovat zázemí (zamykatelné skříňky) pro návštěvníky/sportovce Střeleckého ostrova P
F.2.2 Opravit letní kino P
F.2.3 Vybudovat workoutové hřiště
F.2.4 Obnovit a vybudovat dětská hřiště v odpovídající kvalitě
F.2.5 Podporovat aktivity Knihovny K. H. Máchy

F.3 Jsou pořádány každoroční kvalitní akce zaměřené na místní tradice a hodnoty

F.3.1 Podpora kulturních akcí podporujících komunitní život

F.4 Průběžně jsou opravovány a vhodně využívány kulturní památky

G. PODNIKÁNÍ, EKONOMIKA, CESTOVNÍ RUCH A BYDLENÍ

G.1 Bude podporován rozvoj bydlení a zvyšování kvality života na sídlištích, v obytných zónách a centru města

G.1.1 Revitalizovat městskou tržnici
G.1.2 Budovat zóny aktivního odpočinku na sídlištích

G.2 Budou koncepčně řešeny a využívány potenciální rozvojové lokality

G.2.1 Využít prostory bývalého pivovaru pro účely a potřeby cestovního ruchu

G.3 Bude oživováno historické centrum města pro cestovní ruch

G.3.1 Zpřístupnění sakrálních staveb pro turisty

G.4 Bude se rozvíjet infrastruktura pro moderní formy cestovního ruchu

G.5 Bude se zvyšovat vzájemná spolupráce mezi městem a podnikateli

G.5.1 Realizace výstupů z Podnikatelského fóra 2015

G.6 Je podporován funkční marketing cestovního ruchu

H. DOPRAVA A ÚZEMNÍ ROZVOJ

H.1 Bude kompletně řešen dopravní systém ve městě /Optimalizace dopravního systému města

H.1.1 Zklidnit provoz v centru města P
H.1.2 Omezit množství parkovacích míst na Mírovém náměstí
H.1.3 Zavést cykloopatření ve městě nad rámec parkovací věže
H.1.4 Zřídit cyklotrasu mezi Pokraticemi a dolním nádražím
H.1.5 Po opravě Tyršova mostu zajistit odklon nákladní dopravy z centra města
H.1.6 Zlepšit cyklodopravu ve městě
H.1.7.1 aktualizace tras, průběžné osazování dopravního značení na trasy, které nevyžadují stavební úpravy, příprava projektové dokumentace na realizaci trasy od Terezínské kotliny, přes Tyršův most do ulice Vavřinecká
H.1.7.2 prověření možnosti získání vhodného dotačního titulu
H.1.7 Posílit MHD v návaznosti na vlaková spojení
H.1.8 Vytvořit přechod pro chodce u Horního nádraží ČD
H.1.9 Řešit dopravní situaci ve městě vybudováním přivaděče od mostu Generála Chábery do Pokratic přeložkou silnice I/15 na Českou Lípu
H.1.10 Zvyšovat počet parkovacích míst na sídlištích, vybudovat parkovací domy při vjezdu automobilů do centra

H.2 Bude se rozvíjet ekologicky šetrná doprava

H.2.1 Kampaň "Evropský týden mobility"
H.2.2 Revitalizace autobusového nádraží
TISK
i