• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Přehled
členů
Terminál pro členy

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?

  • 1700 aktuálních strategií a koncepcí, 20667 cílů celkem
  • 873 strategických indikátorů
    pro území města
  • 81 aktuálních komunitních plánů Zdravých měst
  • 3328 příkladů dobré praxe na DobráPraxe.cz
  • 58 metodických listů a návodů v Metodice NSZM
  • 113 metodik a 2649 indikátorů na Mozaika-UR.cz

DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006

Litoměřice

Tento modul byl vytvořen v rámci projektu "Strategické řízení v obcích", podpořeného OP LZZ a státním rozpočtem.

Komunitní plán zdraví a kvality života Litoměřice (2011-2012)

  2012 Odpovědnost Realizace Spolupráce
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
CELKOVÁ SUMA
Komunitní plán zdraví a kvality života Litoměřice (2011-2012)
6128 5 6133 MěÚ
A. VEŘEJNÁ SPRÁVA A STRATEGICKÝ ROZVOJ 0 0 0
A.1 Bude se zvyšovat bezpečnost ve městě a pocit bezpečí 0 0 0
A.1.1 Zviditelnit a zvýšit činnost městské policie 0 0 0 IKr MěP
A.2.1.2 Zdokonalit zavedení okrskových částí města - Community policing 0 0 0 MěP PČR
A.2.1.3 Spolupráce MěP na osvětových akcích 0 0 0 MěP
A.2 Je zabezpečován rovnoměrný rozvoj všech oblastí života se zapojením veřejnosti (udržitelný rozvoj, místní Agenda 21) 0 0 0
A.2.1 Důležité záměry ve městě vždy posuzovat ze základních hledisek – ekologického, sociálního, zdravotního a ekonomického. 0 0 0
A.2.2 Vyhodnocování nového územní plánu města 0 0 0
A.2.2.1 zpracování územní studie Městké památkové rezervace Litoměřice 0 0 0 OÚR
A.2.2.2 tvorba a aktualizace digitální mapy a ortofotomapy 0 0 0 SPR
A.2.2.3 pokyny pro dokončení prací na návrhu ÚP 0 0 0 OÚR
A.2.2.4 dokončení územního plánu 0 0 0 OÚR
A.2.3 Strategický plán rozvoje města 0 0 0
A.2.3.1 vytvoření a průběžná aktualizace Strategického plánu rozvoje města 0 0 0 SC
A.2.3.2 naplňování a aktualizace rozvojového plánu Zdravého města Litoměřice - Plán zdraví a kvality života 0 0 0 SC
A.2.4 mezinárodní Projekt Zdravé město 0 0 0
A.2.4.1 organizační zajištění Projektu Zdravé město WHO 0 0 0 SC
A.2.5 pravidelný monitoring ukazatelů udržitelného rozvoje (společenské evropské indikátory - ECI) 0 0 0
A.2.5.1 Mobilita a místní přeprava 0 0 0
A.2.5.2 Spokojenost občanů s místním společenstvím 0 0 0 SC Timur
A.2.5.3 Bezpečná cesta do školy a zpět 0 0 0 SC Timur
A.2.5.4 Ekologická stopa 0 0 0 SC Timur
A.3 Je využíváno vícezdrojové financování aktivit 0 0 0
A.3.1 Interní grantový a příspěvkový systém na podporu aktivit v rámci Plánu zdraví a místní Agendy 21 0 0 0
A.3.1.3 podpora aktivit vycházejících z 3.Komunitního plánu plánu sociálních služeb 0 0 0
A.3.1.4 Interní grantový systém Zdravého města Litoměřice 0 0 0
A.3.1.5 dotace na zájmové a výkonostní sporty 0 0 0 ŠKAS
A.3.1.6 dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže 0 0 0 ŠKAS
A.3.1.7 dotace na kulturní akce 0 0 0 ŠKAS
A.3.1.8 granty na opravu malých sakrálních staveb v regionu 0 0 0 ŠKAS
A.3.1.9 podpora občanům při pořízení solárního ohřevu TUV 0 0 0 ŽP
A.3.1.10 podpora organizací zaměřených na činnost občanů v sociální oblasti 0 0 0 SOC
A.3.1.11 podpora aktivit pro děti a mládež připravované školou či školským zařízením 0 0 0 ŠKAS
A.3.2 Externí zdroje financování - krajské, národní, evropské zdroje 0 0 0
A.3.2.1 čerpání z vnějších grantových a dotačních systémů 0 0 0 SC
A.4 Budou se zkvalitňovat služby veřejné správy a rozvíjet mezinárodní partnerství města 0 0 0
A.4.1 Rozvíjí se partnerské vztahy se zahraničními městy 0 0 0
A.4.1.1 Euroregion Labe (partnerské město Míšeň) 0 0 0 ŠKAS
A.4.1.2 rozvoj mezinárodních vztahů (Filipíny, Francie, Německo a ostatní) 0 0 0 ŠKAS
A.4.1.3 podpora společných projektů a akcí s partnerskými městy 0 0 0 ŠKAS
A.4.1.4 expozice sesterských a partnerských měst 0 0 0 ŠKAS
A.4.1.5 Mosty přátelství Litoměřice – Míšeň – Fulda 0 0 0 ŠKAS ŠKAS
A.4.2 Organizování vzdělávacích akcí a programů pro zaměstnance MěÚ 0 0 0
A.4.2.2 Vzdělávání v oblasti energetického managementu 0 0 0
A.4.2.3 vzdělávání zaměstnanců v E-govermentu 0 0 0 SPR
A.4.2.4 vzdělávání v projektovém managementu 0 0 0 TAJ SC
A.4.3 Zkvalitnění pracovního a technického zázemí MěÚ 0 0 0
A.6.4.1 průběžný nákup informační technologie a kancelářského nábytku 0 0 0 SPR
A.4.4 Rekonstrukce budov MěÚ včetně zajištění bezbariérových přístupů a využívání alternativních zdrojů energie 0 0 0
A.4.3.1 rekonstrukce informačního centra 0 0 0 SPR
A.4.3.2 přestěhování Oddělení spravy bytového hospodářství do nových prostor 0 0 0 SPR
A.4.5 Vytvoření personálních a technických podmínek pro zvýšení absorpční kapacity města z fondů EU 0 0 0
A.4.4.1 Oddělení projektů a strategií na MěÚ 0 0 0 MěÚ
A.4.6 Zkvalitňování a zefektivňování chodu a organizační struktury MěÚ prostřednictvím CAF a ISO 0 0 0
A.4.5.1 Zavádění metody CAF 0 0 0 MěÚ
A.4.7 Zavedení a využívání E-govermentu 0 0 0
A.4.6.1 CZECHPOINT 0 0 0 SPR
A.4.6.2 datové schránky 0 0 0 SPR
A.4.6.3 elektrická spisová služba 0 0 0 SPR
A.4.6.4 technologické centrum 0 0 0 SPR
A.4.6.5 vzdělávání v E-govermentu 0 0 0 SPR
A.4.6.6 spolupráce s obcemi ve správním území ORP 0 0 0 SC
A.4.8 Probíhá komunikace mezi úřadem a občany 0 0 0
A.4.7.1 získávání zpětné vazby od občanů 0 0 0 SC
A.4.7.2 sběr námětů a připomínek veřejnosti: schránka, e-mail, internetové fórum, dotazníková šetření, ankety 0 0 0 MěÚ
A.4.7.3 projednávání důležitých záměrů ve městě s veřejností 0 0 0 SC SPR, MAJ, ŠKAS, OÚR, ŽP
A.4.7.4 veřejné projednání konceptu a návrhu územního plánu 0 0 0 MěÚ OÚR
A.4.9 Probíhá medializace aktivit ve městě 0 0 0
A.4.8.1 Facebook 0 0 0
A.4.8.2 Český rozhlas SEVER 0 0 0
A.4.8.3 propagační materiály k akcím města 0 0 0
A.4.8.4 internetové stránky města Litoměřice a Zdravého města Litoměřice 0 0 0 SPR SC
A.4.8.5 kabelová televize 0 0 0 TV R
A.4.8.6 denní tisk 0 0 0 DLtm
A.4.8.7 Radniční zpravodaj 0 0 0 MěÚ
A.4.8.8 tiskový mluvčí MěÚ 0 0 0 MěÚ
A.4.8.9 regionální tisk (pozn. elektronické noviny a Měsíc v regionu) 0 0 0
A.5 Děti a mládež se budou zapojovat do dění ve městě 0 0 0
A.5.1 Zapojování mladé generace do rozvoje města 0 0 0
A.5.1.1 veřejné diskuse s mládeží 0 0 0
A.5.1.2 činnost dětského zastupitelstva 0 0 0 SEVER
A.5.1.3 projektová kancelář pro mládež - podněcování místních projektů mládeže 0 0 0 Kl1
A.6 Je rozvíjeno dobrovolnictví ve městě 0 0 0
A.6.1 Podpora rozvoje dobrovolnictví ve městě 0 0 0
A.6.1.1 činnost dobrovolnického centra DCH Litoměřice 0 0 0 Kl1
A.7 Bude zabezpečena civilní obrana, protipožární a protipovodňová ochrana 0 0 0
A.7.1 Civilní obrana 0 0 0
A.7.1.1 auta s hlásičem 0 0 0 ÚOKR
A.7.2 Protipožární ochrana 0 0 0
A.7.3 Protipovodňová ochrana 0 0 0
A.7.3.1 monitoring výšky hladiny Labe 0 0 0 ÚOKR ŽP
A.7.3.2 protipovodňová opatření - protipovodňový val Žalhostice 0 0 0 ÚOKR
A.7.4 Rozvoj integrovaného bezpečnostního systému 0 0 0
B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 78 0 78
B.1 Je komplexně řešeno nakládání s odpady ve městě 78 0 78
B.1.1 Lépe rozmístit odpadkové koše v okrajových částí města P 78 0 78 OÚR ŽP
B.1.2 Koncepce odpadového hospodářství 0 0 0
B.1.3 Propagace a zlepšená úroveň sběru a likvidace nebezpečného odpadu 0 0 0
B.3.3.1 příprava a distribuce letáků 0 0 0 ŽP BEC, ŽP
B.3.3.2 sběr nebezpečných odpadů 0 0 0 ŽP BEC
B.3.3.3 likvidace autovraků 0 0 0 OÚR TSM
B.3.3.4 nový sběrný dvůr Nerudova ulice 0 0 0 ŽP
B.3.3.5 pravidelné informace o životním prostředí a odpadech v Radničním zpravodaji 0 0 0 ŽP
B.3.3.6 projekt „Odpady“ na ZŠ 0 0 0 SEVER
B.1.4 Osvěta, dohled a likvidace černých skládek ve městě a okolí 0 0 0
B.3.4.1 Potlačení neoprávněného ukládání odpadů 0 0 0 ŽP
B.3.4.2 průběžné čištění černých skládek 0 0 0 ŽP TSM
B.3.4.3 kontrolní činnost proti vzniku černých skládek 0 0 0 ŽP MěP, SP CHKO
B.1.5 Zvyšuje se veškerá kontrolní činnost policie a ostatních orgánů státní správy, včetně represe 0 0 0
B.3.5.1 kontrolní činnost v oblasti znečišťování ovzduší spalováním nekvalitních paliv 0 0 0 ŽP
B.3.5.2 Projekt „Caravan of Europe“ - SEVESO 0 0 0 SC ŽP, SC
B.1.6 Dopracování Plánu odpadového hospodářství a odpadové strategie 0 0 0
B.2 Budou zamezovány stavby poškozující životní prostředí 0 0 0
B.2.1 Zastavit chystanou zástavbu v blízkosti Ochranného pásma národní přírodní památky - Bílá stráň 0 0 0 OÚR ŽP
B.4.1.1 Dodržení schváleného Územního plánu Litoměřic zastupitelstvem 0 0 0 OÚR
B.3 Bude se zlepšovat čistota veřejných prostranství 0 0 0
B.3.1 Zlepšit úklid psích exkrementů 0 0 0 TSM ŽP
B.3.2 Zintenzivnit úklid komunikací, zejm. v zimním odobí 0 0 0 ŽP TSM
B.2.3.1 Kombinovat zimní údržbu komunikací a běžným úklidem komunikací 0 0 0 TSM
B.3.3 Zvýšená kvalita čištění komunikací 0 0 0
B.2.4.1 úklid komunikací a chodníků 0 0 0 Město TSM
B.2.4.2 používání skrápěcích vozů 0 0 0 ŽP TSM
B.3.4 Udržování čistoty problémových míst 0 0 0
B.4 Bude docházet ke snižování emisí 0 0 0
B.4.1 Monitoring stavu emisí a imisí 0 0 0
B.4.2 Informovanost veřejnosti o stavu ovzduší 0 0 0
B.5.2.1 monitoring SO2, NOX, H2S, CS2 (na Mírovém náměstí 35) + PP 0 0 0 ŽP SZÚ
B.5.2.2 rozšíření informačního systému pro občany (internet, mobilní síť) 0 0 0 MěÚ
B.4.3 Podpora využívání alternativních zdrojů energie ve městě 0 0 0
B.4.4 Realizace geotermálního projektu 0 0 0
B.4.5 Podpora ekologizace provozu Lovochemie,a.s. a Glanzstoff Bohemia 0 0 0
B.5.5.1 Vyhodnocování stížností na zápach ve spolupráci s vedením Glanzstoff Bohemia 0 0 0 ŽP
B.4.6 Zajištění přesunu benzínové pumpy ze sídliště Kocanda k mostu Generála Chánery 0 0 0
B.5.6.1 zpracování projektové žádosti na vybudování nové pumpy a likvidace staré 0 0 0 OÚR
B.5.6.2 zpracování projektové dokumentace na sanaci prostorů po bývalé ben. pumpě 0 0 0 ŽP
B.5.6.3 výměna pozemků vlastníka ben. pumpy za pozemek města u nového mostu 0 0 0 MAJ
B.5 Bude zkvalitňována městská zeleň i podmínky pro její rekreační využití 0 0 0
B.5.1 Revitalizace, rozšiřování a údržba městských parků a ostatních ploch zeleně 0 0 0
B.1.3.1 revitalizace parku Jiráskovy sady 0 0 0 ŽP
B.1.3.2 průběžné zajišťování kvalitní údržby zeleně 0 0 0 ŽP
B.1.3.3 výsadba stromů 0 0 0 ŽP
B.1.3.4 klidová parková zóna za pivovarem 0 0 0 OÚR
B.1.3.5 rekonstrukce zeleně na Střeleckém ostrově 0 0 0 ŽP TSM
B.1.3.6 revitalizace Pokratického potoka 0 0 0 ŽP
B.1.3.7 květinová výzdoba na veřejných prostranství 0 0 0 TSM
B.1.3.8 zpracováni studie a projektu revitalizace parku Jiráskovy sady 0 0 0 OÚR, ŽP
B.6 Bude probíhat ekovýchova a poradenství v oblasti ŽP 0 0 0
B.6.1 Ekovýchovné aktivity 0 0 0
B.6.2 Poradenství v oblasti ŽP 0 0 0
B.6.3 Podpora vzniku přírodního výukového areálu SEV SEVER 0 0 0
B.6.4 Informační středisko u MVE Litoměřice 0 0 0
B.6.5 Osvětové akce zaměřené na podporu separace odpadů 0 0 0
B.6.5.1 sběr drobného elektroodpadu 0 0 0 ŽP
B.6.5.2 osvětové a výukové programy k separaci odpadů 0 0 0 SEVER
B.7 Bude podporován kvalitní stav rekreačních oblastí 0 0 0
B.7.1 Podpora rekreační oblasti Kundratice 0 0 0
B.7.1.1 zpevňování komunikací pro pěší turistiku 0 0 0 MAJ
B.7.1.2 budování tras pro koně 0 0 0 ŽP
B.7.1.3 odpočívadlo na Varhošti 0 0 0
B.7.1.4 údržba rozhledny Varhošť 0 0 0 MAJ
B.8 Je řešen problém zvířat ve městě 0 0 0
B.8.1 Veterinární problematika města 0 0 0
B.9.1.1 záchranná stanice pro poraněné živočichy FALCO 0 0 0 Falco Dolní Týnec ŽP
B.9.1.2 psí útulek 0 0 0 ŽP SÚPD
B.9.1.3 deratizace včetně odchytu holubů 0 0 0 ŽP
B.9.1.4 úklid uhynulých zvířat 0 0 0 ŽP
C. SOCIÁLNÍ OBLAST 16 5 21
C.1 Jsou podporovány a rozšiřují se sociální a sociálně-zdravotní služby pro děti, seniory, handicapované a péče o rodinu 16 5 21
C.1.1 Podpořit bezbariérovost ve městě a vybudování nedaleké zastávky MHD u Domu seniorů P 16 5 21
C.1.1.2 prověření reálnosti vzniku autobusové zastávky podmíněné úpravou jízdní trasy MHD 0 0 0 DOP OÚR
C.1.1.3 bezbariérový přístup do Domu pro seniory 0 0 0 OÚR
C.1.1.4 bezbariérové přístupy v arálů Zimní stadion 0 0 0 OÚR
C.1.1.5 pravidelná údržba a vybudování vodících pásů pro nevidomé a bezbariérových přístupů k přechodům pro chodce 0 0 0 OÚR
C.1.1.6 vybudování bezbariérových vstupů a cest z ul. Na Valech směrem k Městské nemocnici Litoměřice 0 0 0 OÚR
C.1.2 Podpora hospicové péče i na LDN -"Důstojné stáří a důstojné umírání" P 0 0 0 MěN
C.1.2.1 organizace veřejné diskuse s poskytovateli sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, lékaři a psychiatry působícími ve městě 0 0 0 SOC
C.1.2.2 zpracování analýzy o stavu péče na stanicích LDN v Městské nemocnici v Litoměřicích 0 0 0 MěN
C.1.3 Péče o zdravotně postižené (ZP) 0 0 0
C.1.4 Zájmová činnost pro zdravotně postižené děti a mládež 0 0 0
C.1.4.1 keramické kroužky pro děti 0 0 0 Diakonie ČCE
C.1.4.2 potápění ZP dětí a mládeže 0 0 0 Potápěčský klub KRAKEN Litoměřice
C.1.4.3 HELP-TRANS = pomoc v pohybu 0 0 0 ČČK
C.1.5 Péče o seniory 0 0 0
C.1.6 Péče o rodinu 0 0 0
C.2 Bude řešena prevence sociálně patologických jevů v rodinách, podpora zdravého pojetí rodiny 0 0 0
C.2.1 Vytvořit ucelený program zaměřený na prevenci soc. patologických jevů dětí a mládeže 0 0 0 SOC
C.2.1.1 Zvýšit informovanost o problematice a prevenci rizikového chování dětí a mládeže 0 0 0 SOC
C.2.1.2 Provedení analýzy potřeb dětí a mládeže 0 0 0 SOC
C.2.2 Prevence drogové závislosti a kriminality 0 0 0
C.2.3 Pokračovat v projektech v rámci prevence kriminality 0 0 0
C.2.3.1 Keramická dílna v nízkoprahovém klubu OÁZA 0 0 0 Bethel
C.2.3.2 Pohádkou chránit děti 0 0 0 SOC KOaPLD
C.2.3.3 Informační leták pro žáky ZŠ 0 0 0 SOC SOC
C.2.3.4 pokračování budování kamerového systému ve městě 0 0 0 MěP
C.2.3.5 žáci v bezpečí 0 0 0 PČR
C.2.3.6 aktivity v azylových domech ve městě 0 0 0 SOC Diakonie ČCE, DN, FCH Ltm
C.2.3.7 Bezpečný domov pro seniory - montáž přídavných bezp. zámků s řetízky 0 0 0 SOC
C.2.3.8 tísňový systém pro seniory 0 0 0 SOC
C.2.3.9 celková prevence kriminality 0 0 0 SOC
C.2.4 Prevence šíření drogových závislostí mezi dětmi a mládeží 0 0 0
C.2.4.1 semináře, přednášky, videofilmy pro ZŠ, SŠ a SU „Změnit postoje ke svému zdraví“ „Škodlivost tabáku a alkoholu u dětí a mládeže“ 0 0 0 SC DZM Ltm, DDM, MOÚ, Občanské sdružení Česká koalice proti tabáku, PČR, SPRSV, SZÚ, LPR
C.2.4.2 divadelní představení o škodlivosti kouření a jiných látek - pro MŠ 0 0 0 SC DZM Ltm, SPGŠ, SPRSV
C.2.4.3 přednášky o prevenci drogové závislosti 0 0 0 SOC MŠ Sedmikráska, PČR
C.2.4.4 činnost K-centra 0 0 0 ČČK K-centrum
C.2.4.5 vliv drog v těhotenství– semináře, přednášky pro SŠ, SOU 0 0 0 SPRSV
C.2.4.6 Linka důvěry 0 0 0 DDM
C.2.5 Podpora vzdělávacích a osvětových kurzů 0 0 0
C.2.5.1 obecně prospěšné práce a resocializační programy nařízené soudem 0 0 0 PMS Bethel
C.2.5.2 rozvoj počítačové gramotnosti občanů se zdravotním a sociálním handicapem 0 0 0 Bethel
C.2.5.3 rekvalifikační a resocializační středisko PROGRES – podpora u dlouhodobě nezaměstnaných a obtížně zaměstnavatelných 0 0 0 Bethel
C.2.5.4 Agentura podporovaného zaměstnávání – podpora lidem se ztíženým přístupem na otevřený trh práce 0 0 0 APZ
C.2.5.5 program podporovaného vzdělávání 0 0 0 Bethel, SIS
C.2.6 Zajištění sociálního poradenství a sociálních služeb ve městě 0 0 0
C.2.6.1 poradenství pro osoby v zadluženosti 0 0 0 DCH Ltm
C.2.6.2 psychoterapeutické služby pro ZP 0 0 0 Diakonie ČCE
C.2.6.3 poradenské a informační centrum zaměřené na romskou minoritu 0 0 0 Bethel Bethel, SR
C.2.6.4 bezplatná sociálně – právní poradna 0 0 0 FOD
C.2.6.5 poradna a půjčovna pomůcek pro domácí péči 0 0 0 CPZPD, DCH Ltm, HsvŠ
C.2.6.6 sociální a sociálně právní poradenství 0 0 0 SOC CPR, CPZPD, Diakonie ČCE, HsvŠ, SIS
C.2.6.7 poradna pro uprchlíky a migranty 0 0 0 DCH Ltm
C.2.6.8 provozování linky důvěry pro dospělé a děti, poradenská činnost 0 0 0 DDM
C.2.6.9 kluby volnočasových aktivit, např. keramika, výtvarné techniky, internet, výuka PC, jazykové kurzy 0 0 0 SOC Diakonie ČCE, Bethel, Kl1
C.2.6.10 ošacení pro sociálně slabé občany Litoměřic a okolí 0 0 0 DCH Ltm
C.2.7 Poradenství pro mládež - osvětové projekty pro mládež 0 0 0
C.2.7.1 Projekt "Zdravé zuby pro MŠ (3 - 6 let) a ZŠ (1 - 5 třída) 0 0 0 SPRSV DDM, SPGŠ, ZŠ Ltm
C.2.7.2 Hrou proti AIDS - program primární prevence HIV a AIDS pro žáky 8. a 9. tříd základních škol 0 0 0 SPRSV SZÚ
C.2.7.3 projekt „Jak učit děti hodnotám“ – školní věk (1. – 5. třída) 0 0 0 SPRSV
C.2.7.4 projekt „Probuzené pohlaví a pohlavní zrání“ – školní věk (5. – 9. třída) 0 0 0 SPRSV
C.2.7.5 projekt „Sexuální zdrženlivost“ – školní věk (8. – 9. třída) 0 0 0 SPRSV
C.2.7.6 projekt „Pohlavní styk, rovina biologická, psychická a ekonomická“ – školní věk (9. třída) 0 0 0 SPRSV
C.2.7.7 projekt „Početí, těhotenství, porod“ – školní věk (14 -24 let) 0 0 0 SPRSV
C.2.7.8 projekt „Zvládání zátěžových situací v životě člověka“ – školní věk (8. – 9. třída) 0 0 0 SPRSV
C.2.7.9 projekt „Psychologické aspekty nechtěného těhotenství“ – 15 – 20 let 0 0 0 SPRSV
C.2.7.10 projekt „Historie antikoncepce, moderní antikoncepční prostředky a techniky pohlavního styku“ – 15 – 20 let 0 0 0 SPRSV
C.2.7.11 projekt „Rodičovská role a její význam, těhotenství“ – 16 – 20 let 0 0 0 SPRSV
C.2.7.12 projekt „Pohlavní choroby, AIDS a prevence“ – 15 – 20 let 0 0 0 SPRSV
C.2.7.13 projekt "Rizikové chování ve výživě" 0 0 0 SPRSV
C.2.7.14 projekt "Poruchy výživy" 0 0 0 SPRSV
C.2.7.15 sexuální deviace 15-16 let 0 0 0 SPRSV
C.2.7.16 Samovyšetřování prsu a varlat (14 – 24 let) 0 0 0 SPRSV
C.3 Je podporována výstavba vstupních (sociálních) bytů azylového bydlení 0 0 0
C.3.1 Výstavba vstupních bytů pro klienty azylového bydlení 0 0 0
C.3.2 Provoz azylového bydlení 0 0 0
C.3.2.1 Dům pro matky s dětmi 0 0 0 Diakonie ČCE
C.3.2.2 Klokánek - okamžití pomoc dětem 0 - 18 let 0 0 0 FOD
C.3.2.3 Azylový dům pro muže 0 0 0 FCH Ltm SOC
C.3.2.4 Azylová ubytovna a denní centrum pro ženy 0 0 0 DN SOC
C.3.2.5 Ubytovna pro cizince 0 0 0 DCH Ltm
C.4 Je naplňován a pravidelně aktualizován Komunitní plán sociálních služeb, je podporována manažerská skupina Komunitního plánu sociálních služeb 0 0 0
C.4.1 Podpora realizace a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb 0 0 0
C.4.1.1 zpracování a naplňování 2. Komunitního plánu sociálních služeb 0 0 0 SOC
C.4.1.2 Naplňování 3. Komunitního plánu sociálních služeb 0 0 0 SOC
C.5 Bude nadále probíhat práce s národnostními menšinami 0 0 0
C.5.1 Podporovat aktivity a služby pro národnostní menšiny 0 0 0
C.5.1.1 terénní pracovník pro Romy 0 0 0 Oáza
C.6 Bude zvýšena informovanost a osvěta v oblasti soc. služeb a činnosti neziskového sektoru 0 0 0
C.6.1 Pravidelná aktualizace Katalogu nabídky soc. služeb 0 0 0
C.6.1.1 sběr dat týkajících se poskytovatelů soc. služeb 0 0 0 SOC
C.6.1.2 vytvoření elektronického katalogu sociálních služeb 0 0 0 SOC
C.6.2 Systémová podpora informovanosti o soc. službách 0 0 0
C.6.2.1 vytvoření webových stránek komunitního plánování soc. služeb ve městě 0 0 0 SOC
C.6.2.2 poskytování informací ze sféry NNO i sociální prostřednictvím místních médií a pomocí web. stránek města 0 0 0 SOC
C.6.2.3 zpracování koncepce informačního centra v oblasti soc. služeb ve spolupráci s NNO 0 0 0 SOC
C.6.2.4 distribuce mapy sociálních a zdravotních služeb 0 0 0 FCH Ltm
D. PEDAGOGICKO-VÝCHOVNÁ OBLAST 0 0 0
D.1 Budou se zlepšovat podmínky pro vzdělávání 0 0 0 ŠKAS
D.1.1 Zlepšit technický stav budovy ZŠ Litoměřice, Havlíčkova P 0 0 0 ŠKAS OÚR
E.1.1.1 předložena žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken a střešní krytiny 0 0 0 ŠKAS
E.1.1.2 předložena žádost o dotaci na výměnu zdroje vytápění na tepelná čerpadla 0 0 0
D.1.2 Zlepšit technický stav a vybavení budov školských zařízení 0 0 0 ŠKAS
D.2 Bude se rozšiřovat nabídka volnočasových aktivit 0 0 0
D.2.1 Podpořit vznik aktivit a služeb pro duševně nemocné 0 0 0 SOC
E.2.1.1 Vytvořit denní centrum pro duševně nemocné 0 0 0 SOC Bethel
E.2.1.2 Podporovat psychoterapeutické služby pro osoby se zdravotním postižením 0 0 0 SOC
E.2.1.3 Podporovat poradenskou činnost pro duševně nemocné organizací Kolumbus o.s. 0 0 0 SOC Kolumbus o.s.
D.2.2 Najít vhodné prostory pro aktivity neorganizované mládeže 0 0 0
E.2.2.1 Zpracovat Analýzu potřeb dětí a mládeže 0 0 0 SOC
E.2.2.2 Využití uvolněných objektů ve městě 0 0 0 2MÍS SOC, ŠKAS
E.2.2.3 Nabídka volnočasových aktivit ve spolupráci s DDM Rozmarýn 0 0 0 SOC DDM
D.2.3 Volnočasové aktivity pro děti a mládež 0 0 0
E.2.3.1 nabídka aktivit v oblasti estetické a kulturní 0 0 0 DDM Diakonie ČCE, KKHM, SGVÚ, SKP KL, ZUŠ
E.2.3.2 nabídka aktivit v oblasti přírodovědné a technické 0 0 0 SEVER DDM, MŠ DK
E.2.3.3 nabídka aktivit v oblasti tělovýchovné 0 0 0 ŠKAS MŠ Ltm, ZŠ Ltm
E.2.3.4 nabídka ostatních volnočasových aktivit 0 0 0 DDM ČČK
E.2.3.5 volnočasové aktivity při školských zařízeních 0 0 0 SPGŠ, ZŠ BN, ZŠ L
E.2.3.6 Dům dětí a mládeže Rozmarýn 0 0 0 DDM
E.2.3.7 volnočasové centrum Alfa 0 0 0 Bethel
E.2.3.8 křesťanský klub Ucho 0 0 0 Bethel
E.2.3.9 podpora křesťanských morálních hodnot u rizikové mládeže 0 0 0 Bethel
E.2.3.10 Restart – klub volnočasových aktivit 0 0 0 Diakonie ČCE
E.2.3.11 papírový kalich 0 0 0 DDM
D.2.4 Aktivity pro rodiče s dětmi 0 0 0
E.2.4.1 Mateřská a rodinná centra 0 0 0 DDM, SKP KL
E.2.4.2 pravidelné přednášky pro rodiče + hlídání dětí 0 0 0 DDM, SPGŠ, SKP KL
E.2.4.3 aktivity při školských zařízeních 0 0 0 TV R, SRDÍČKO, MŠ Sedmikráska
E.2.4.4 víkendové aktivity 0 0 0 DDM, SEVER
D.2.5 Pohybové aktivity ve městě 0 0 0
E.2.5.1 zdravotně pohybový program pro děti ve školských zařízeních 0 0 0 MŠ Ltm, ZŠ Ltm
E.2.5.2 okresní sportovní soutěže vyhlašované MŠMT 0 0 0 DDM
E.2.5.3 volně přístupná hřiště pro veřejnost 0 0 0 ŠKAS DDH , ZŠ BN, ZŠ H, ZŠ L, ZŠ NV, M ZS, ZŠ US
E.2.5.4 financování správců hřišť 0 0 0 ŠKAS ZŠ BN, ZŠ H, ZŠ L, ZŠ NV, M ZS, ZŠ US
E.2.5.5 finanční podpora Městských sportovních zařízení - zimní stadión, fotbalové hřiště, plavecký bazén 0 0 0 ŠKAS
D.2.6 Školní klubová a zájmová činnost 0 0 0
D.2.7.1 Školní klub Rozmarýn 0 0 0 DDM
D.2.7.2 školní kluby a zájmové útvary 0 0 0 ZŠaMŠLU, ZŠ BN, ZŠ H, ZŠ L, ZŠ NV, ZŠ SPP , M ZS, ZŠ US
D.2.7 Volnočasové aktivity pro další cílové skupiny 0 0 0
E.2.6.1 programy pro tělesně, zrakově, mentálně a sociálně handicapované občany 0 0 0 CPZPD, Diakonie ČCE, SGVÚ, SIS
E.2.6.2 programy pro občany se sociálním znevýhodněním 0 0 0 SGVÚ
E.2.6.3 programy pro seniory 0 0 0 SOC AJAK, KAS, KSe, SGVÚ
D.3 Bude podporován rozvoj školství 0 0 0
D.3.1 Zajistit dostatečnou kapacitu dětí v MŠ 0 0 0 ŠKAS
E.3.1.1 rekonstrukce panelových MŠ zřizovaných městem 0 0 0 ŠKAS
D.3.2 Spolupráce města se střednímu školami, učilišti a soukromými školami 0 0 0
D.3.3 Metodická podpora při přípravě projektů 0 0 0
D.4 Je podporován rozvoj celoživotního vzdělávání pro občany města 0 0 0
D.4.1 Zvýšená intenzita vzdělávacích a osvětových akcí 0 0 0
E.4.1.1 akce ve školských zařízeních všech stupňů, akce pro dospělé 0 0 0 ZaSK DDM, MŠ DK, SPRSV, CHKO, SEVER
E.4.1.2 vzdělávání seniorů 0 0 0 SOC
E.4.1.3 projekt „Začít spolu“ 0 0 0 MŠ Kamarád MŠ Kamarád
E.4.1.4 městská knihovna - průběžné vzdělávání všech kategorií obyvatel ve městě 0 0 0 KKHM
E.4.1.5 programy pro MŠ, ZŠ, SŠ, tělesně, mentálně a sociálně handicapované 0 0 0 ŠKAS SRDÍČKO, DZM Ltm, MŠ Ltm, SGVÚ, SEVER
E.4.1.6 výchovné programy 0 0 0 SPGŠ
E.4.1.7 soutěže a olympiády 0 0 0 DDM
E.4.1.8 besedy k prevenci negativních jevů ve společnosti 0 0 0 DDM
D.5 Bude se dále zkvalitňovat ekologická výchova, vzdělávání a osvěta 0 0 0
D.5.1 Vytvoření systému ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty 0 0 0
E.5.1.1 krátkodobé programy pro školská zařízení všech stupňů 0 0 0 DDM, CHKO, SEVER
E.5.1.2 kroužky, soutěže a jiné akce pro veřejnost v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání 0 0 0 SEVER ČSOPER, DDM, MŠ DK, CHKO, ZŠ NV
E.5.1.3 poradenství v ekologické výchově, vzdělávání 0 0 0 SEVER STEP
E.5.1.4 několikadenní vzdělávací pobyty 0 0 0 SEVER
E.5.1.5 zapůjčení a prodej pomůcek pro ekologickou výchovu a vzdělávání 0 0 0 SEVER
D.5.2 Projekty k ekologické výchově ve školských zařízeních všech stupňů 0 0 0
E.5.2.2 Úspora energií na školách 0 0 0 SEVER
E.5.2.3 Škola pro udržitelný život 0 0 0 SEVER
E.5.2.4 Škola bez odpadu 0 0 0 SEVER
E.5.2.5 Ruku v ruce s přírodou po celý rok 0 0 0 MŠ Sedmikráska
E.5.2.6 ekologický projekt 0 0 0 MŠ Paletka
E.5.2.7 Den Země 0 0 0 SC Město, SEVER
E.5.2.8 sběr PET lahví, sběr starého papíru 0 0 0 ŽP MŠ Ltm, ZŠ Ltm
D.6 Bude se dále rozvíjet dopravní výchova 0 0 0
D.6.1 Vzdělávací a osvětové programy 0 0 0
E.6.1.1 osvětová akce "Bez přilby už nevyjedu" 0 0 0 SC PČR
E.6.1.2 dětské dopravní hřiště v Jiráskových sadech přístupné i pro veřejnost (se správcem) 0 0 0 DDM
E.6.1.3 vzdělávací a osvětová akce „Dětský den bez úrazů“ 0 0 0 SC Město, MěP, DDM, PČR, ZŠ Ltm
E.6.1.4 vzdělávací a osvětová kampaň „Na kolo jen s přilbou“ 0 0 0 SC Město, MěP, C&H, DDM, MŠ Ltm, PČR, VZP, ZŠ Ltm
E.6.1.5 dopravní soutěž „Mistr na dvou kolech“ 0 0 0 DDM
E.6.1.6 dopravní výchova pro žáky 4. ročníků ZŠ 0 0 0 DDM DDH
E.6.1.7 přednášky k dopravní bezpečnosti dětí 0 0 0 MŠ Paletka, MŠ Lipová, PČR
E.6.1.8 den dopravní výchovy 0 0 0 MŠ Sedmikráska
E.6.1.9 Lidé a technika 0 0 0 MŠ Vančurova
E.6.1.10 Bezpečná cesta do školy 0 0 0 SC Město, MěP, DDM, PČR
E.6.1.11 Do života bez karambolu 0 0 0 SC Město, MěP, DDM, PČR
E.6.1.12 Dopravní soutěž dětí Masarykovy základní školy 0 0 0 M ZS
E.6.1.13 dopravní soutěž dětí mladých cyklistů 0 0 0 DOP BESIP
E.6.1.14 osvětové projekty Policie ČR – Zebra, Jezdíme s úsměvem, Ajaxův zápisník 0 0 0 PČR
D.6.2 Rozvoj dětského dopravního hřiště 0 0 0
D.7 Budou iniciovány a rozvíjeny mezinárodní aktivity ve školách 0 0 0
D.7.1 Mezinárodní projekty na školách 0 0 0
D.8 Školy a školky budou svými výchovnými programy směřovat ke zdravému životnímu stylu 0 0 0
D.8.1 Zlepší se soc. klima na školách (prevence sociálně patolog. jevů na školách) 0 0 0
E.8.1.1 Fairtradová škola 0 0 0
E.8.1.2 Komunitní škola 0 0 0 Soukromá střední odborná škola (1.KŠPA) s.r.o.
E.8.1.3 „Zdravá škola“ 0 0 0 ZŠaMŠLU
E.8.1.4 EKO škola 0 0 0 ZŠ NV
E. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL / ZDRAVOTNÍ SLUŽBY 0 0 0
E.1 Bude se zvyšovat kvalitní péče ve zdravotnictví 0 0 0
E.1.1 Zachovat mamografické pracoviště P 0 0 0 MěN
D.1.2.1 zachovat možnosti využití mamografu v Městské nemocnici 0 0 0 MěN
E.1.2 Udržet personál ve zdravotnických zařízeních 0 0 0 ZM ZaSK
D.1.3.1 Vtyvořit bytovou politiku podporující stabilzaci zdravotnického personálu 0 0 0 ZaSK
D.1.3.2 Problematika udržení personálu ve zdravotnictví je projednávána Radou města 0 0 0 RM
E.1.3 Podpora zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče ve sféře ambulantní a lůžkové 0 0 0 MěN
E.2 Budou rozvíjeny aktivity přispívajících k upevnění zdraví obyvatel 0 0 0
E.2.1 Programy pro dospělé 0 0 0
D.2.1.1 Poradna očkování a infekční medicíny 0 0 0 SZÚ
D.2.1.2 cvičení těhotných žen 0 0 0 DDM
D.2.1.3 Poradna HIV/AIDS 0 0 0 SZÚ
D.2.1.4 cvičení pro starší a pokročilé 0 0 0 CHBPS, DDM
D.2.1.5 jóga 0 0 0 DDM
D.2.1.6 keramická dílna 0 0 0 DDM, ZŠ NV
D.2.1.7 bezplatná sociálně – právní poradna pro veřejnost 0 0 0 FOD, MěÚ
D.2.1.8 plavání těhotných a maminek s dětmi 0 0 0 MěN
D.2.1.9 plavání pro zdravotně postižené 0 0 0 SPCCH
E.2.2 Prevence srdečních, cévních chorob a nádorových onemocnění a informovanost o samovyšetřování 0 0 0
D.2.2.1 prevence kardiovaskulárních onemocnění (akce v rámci kampaně Dny zdraví) 0 0 0
D.2.2.2 Poradna zdravého životního stylu 0 0 0 SZÚ
D.2.2.3 prsní poradna 0 0 0
D.2.2.4 programy "Samovyšetření prsu“ a „Samovyšetření varlat“ 0 0 0 SPRSV
D.2.2.5 průběžné semináře pro dospělé 0 0 0 SC
E.2.3 Další zdravotní programy 0 0 0
D.2.3.1 příspěvky dárcům krve 0 0 0 SOC ČČK
D.2.3.2 Stárnout ve zdraví a v pohodě 0 0 0 SZÚ
E.3 Bude se dále zlepšovat kvalita veřejného a školního stravování 0 0 0
E.3.1 Dobré podmínky pro školní stravování 0 0 0
D.3.1.1 Centrální školní jídelna 0 0 0 ŠKAS
D.3.1.2 příspěvky města na režijní náklady obědů žáků a studentů soukromých škol 0 0 0 ŠKAS
D.3.1.3 aktivita SPgŠ s CŠJ (s Pohodou) 0 0 0 CŠJ
E.4 Budou se zlepšovat kampaně k podpoře zdravého životního stylu 0 0 0
E.4.1 Kvalitní akce ve spolupráci s partnery 0 0 0
D.4.1.1 Evropský týden mobility 0 0 0 SC
D.4.1.2 Přestaň a vyhraj 0 0 0 SZÚ
D.4.1.3 Přijmi a vydej 0 0 0 SZÚ
D.4.1.4 Národní dny bez úrazů 0 0 0 SC Město, MěP, C&H, DDM, PČR
D.4.1.5 Dny Zdraví 0 0 0 SC Město, ZaSK, KHS, ZŠaMŠLU, MŠ Sedmikráska, ČČK, SPRSV, SZÚ, TV R, VZP
D.4.1.6 Závod Míru juniorů 0 0 0 SKST
D.4.1.7 Sportovní hry tělesně postižených dětí a dospělých 0 0 0 CPZPD
D.4.1.8 Světový den jódu 0 0 0 SZÚ
D.4.1.9 Den bez tabáku 0 0 0 SC DZM Ltm, SPRSV
D.4.1.10 Květinový den 0 0 0 LPR
D.4.1.11 Den boje proti AIDS 0 0 0 SPRSV
D.4.1.12 Světový týden respektu k porodu 0 0 0 SKP KL
F. KULTURA / SPORT / VOLNÝ ČAS 0 0 0
F.1 Budou se zlepšovat podmínky pro rozvoj kulturního a společenského života a sportu ve městě 0 0 0
F.1.1 Spravedlivě podporovat různé sportovní oddíly ve městě P 0 0 0 KS
F.1.2 Vybudovat další dětská hřiště, popřípadě dovybavit stávající 0 0 0 Město OÚR ŽP
F.1.3 Nekumulovat kulturní akce ve shodných termínech 0 0 0
F.1.3.1 Zlepšit informační systém Centra cestovního ruchu 0 0 0
F.1.4 Podpora kulturních, společenských, volnočasových akcí a vzájemné spolupráce NMO a kulturních zařízení na území města 0 0 0
F.2.3.1 Fotografická soutěž Život a cestovní ruch v Českém středohoří 0 0 0
F.2.3.2 fungující Letní kino 0 0 0 AMzN
F.2.3.3 podpora neziskových organizací (zvyšování dotací a grantů) – akce pro děti, mládež a dospělé 0 0 0 ŠKAS
F.2.3.4 podpora spolupráce kulturních zařízení na území města 0 0 0 ŠKAS MKZ, SGVÚ
F.2.3.5 fungující kulturní zařízení ve městě 0 0 0 ŠKAS KKHM, MKZ, OM, SGVÚ
F.2.3.6 Hudebně - sportovní festival Severní Vítr 0 0 0 Kl1
F.2.3.7 fotografická soutěž pro mladé amatérské fotografy Youth Vision 0 0 0 Kl1
F.1.5 Příprava programu využití Gotického hradu 0 0 0
F.1.5.1 Gotický hrad (spol. Sál, vinárna, výstavní plochy) 0 0 0 OÚR SC, MKZ
F.1.6 Rozvoj spolupráce s biskupstvím 0 0 0
F.1.7 Podpora rozvoje aktiv Městských kulturních zařízení 0 0 0
F.1.8 Podpora rozvoje výstaviště formou PP 0 0 0
F.1.9 Obnova interiéru Domu Kultury 0 0 0
F.2 Budou se rozvíjet podmínky pro sportování ve městě 0 0 0
F.2.1 Vytvoření systému dětských hřišť a sportovišť 0 0 0
F.2.2 Rozšíření nabídky sportovních ploch pro všechny věkové kategorie ve městě 0 0 0
F.2.2.1 rekonstrukce a dostavba zimního stadiónu 0 0 0 OÚR
F.2.2.2 zrekonstruování hřiště na Cihelně 0 0 0 OÚR
F.2.2.3 rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu 0 0 0 ŠKAS
F.2.2.4 podpora provozu koupaliště 0 0 0
F.2.2.5 vytvoření podmínek pro podporu volnočasových a rekreačních aktivit na Písečném a Střeleckém ostrově 0 0 0 ŠKAS
F.2.2.6 Rekonstrukce skateparku (zvýšení bezpečnosti) 0 0 0 OÚR
F.3 Jsou pořádány každoroční kvalitní akce zaměřené na místní tradice a hodnoty 0 0 0
F.3.1 Každoročně pořádané akce 0 0 0
F.3.1.2 Vinobraní 0 0 0
F.3.1.3 Běh do Máchových schodů 0 0 0 ŠKAS
F.3.1.4 Hudební festival Litoměřický kořen 0 0 0 AMzN
F.3.1.5 Den evropského dědictví - Den otevřených dveří kulturních památek 0 0 0 ŠKAS SGVÚ
F.3.1.6 Filmový festival Litoměřice po ... (šesté, sedmé,...) 0 0 0 AMzN IAk
F.3.1.7 Litoměřické Vinobraní 0 0 0 MKZ
F.3.1.8 Litoměřické varhanní léto 0 0 0 ŠKAS MKZ
F.3.1.9 Máchovy Litoměřice 0 0 0 ŠKAS
F.3.1.10 Dny hudby 0 0 0 ŠKAS ŠKAS, Cantica Bohemica Litoměřice, ZUŠ
F.3.1.11 Loutkový festival 0 0 0 MKZ
F.3.1.12 Litoměřická Notička 0 0 0 ŠKAS ŠKAS, ZŠ BN
F.3.1.13 Běh naděje 0 0 0 DDM
F.3.1.14 vítání občánků, zlaté svatby, diamantové svatby 0 0 0 ŠKAS
F.3.1.15 hřbitov – výročí 0 0 0 ŠKAS
F.3.1.16 čestní občané města 0 0 0 ŠKAS
F.3.1.17 Miřejovický vyhnívák 0 0 0 Sportovní klub policie STYL Litoměřice
F.3.1.18 Den otevřených dveří v galerii 0 0 0 SGVÚ
F.3.1.19 Hasičské slavnosti 0 0 0 Město
F.3.1.20 Sochařské sympozium 0 0 0 ŠKAS
F.3.1.21 mezioborové Máchovské setkání 0 0 0 ŠKAS
F.3.1.22 Cyklohappening Litoměřice 0 0 0 SC
F.3.2 Širší seznámení veřejnosti s neziskovým sektorem 0 0 0
F.3.2.1 30 dní pro neziskový sektor 0 0 0 SOC DCH Ltm, FCH Ltm, Kl1, K-centrum, ČČK, SEVER, SKP KL
F.3.2.2 Dny otevřených dveří v neziskových organizacích 0 0 0 SOC
F.3.2.3 Litoměřický festival soudobé křesťanské kultury 0 0 0 C Ltm
F.4 Průběžně jsou opravovány a vhodně využívány kulturní památky 0 0 0
F.4.1 Rekonstrukce kulturních památek 0 0 0
F.4.1.1 nasvícení městských dominant 0 0 0 ŠKAS OÚR
F.4.1.2 oprava kostelů – např. sv.Vojtěcha, sv.Václava, Všech Svatých 0 0 0 ŠKAS OÚR
F.4.1.3 využití opravené kaple sv.Jana Křtitele k expozici litoměřických exteriérových plastik 0 0 0 ŠKAS
F.4.1.4 oprava městské památkové rezervace 0 0 0 ŠKAS Město, MAJ, OÚR
F.4.1.5 údržba hrobů významných osobností Města Litoměřice na místním hřbitově 0 0 0 ŠKAS TSM
F.4.1.6 opravy a údržba ostatních kulturních památek 0 0 0 ŠKAS Město, MAJ, OÚR
F.4.1.7 oprava a využití Hvězdárny 0 0 0 OÚR
G. PODNIKÁNÍ / CESTOVNÍ RUCH / BYDLENÍ / ÚZEMNÍ ROZVOJ 4634 0 4634
G.1 Bude podporován rozvoj bydlení a zvyšování kvality života na sídlištích, v obytných zónách a centru města 4634 0 4634
G.1.1 Schválení prodeje bytů v centru města a adekvátně investovat do stávajícího bytového fondu P 4634 0 4634 KKr MAJ OÚR
G.2.2.1 rozhodnutí města je neprodávat byty, ale umožňovat výměnu bytů v centru města za byty mimo centrum v majetku města s následovným odkoupením do osobního vlastnictví 0 0 0 MAJ
G.2.2.2 výše nájemného pro další období bude zohledňováno dle technického stavu domu a bytu a výše příjmů nájemce 1734 0 1734 MAJ
G.2.2.3 průběžná investice do bytových jednotek na základě provedeného šetření bytovým technikem 2900 0 2900 MAJ
G.1.2 Výbudovat startovací byty pro mladé rodiny P 0 0 0 OÚR SC
G.2.3.1 Nalézt vhodný dotační titul k podání žádosti na vybudování startovacích
bytů v Jiráskových kasárnách
0 0 0 OÚR SC
G.1.3 Regenerace panelových sídlišť dle technického stavu 0 0 0
G.2.4.1 regenerace panelových sídlišť Pokratice I, Pokratice II 0 0 0 OÚR
G.2.4.2 regenerace panelového sídliště Družba 0 0 0 OÚR DOP, ŽP
G.1.4 Příprava a realizace bytové výstavby 0 0 0
G.2.5.1 urychlení prodeje bytů a domů nájemníkům 0 0 0 MěÚ MAJ
G.2.5.2 příprava území Bílá stráň na zástavbu rodinnými domky 0 0 0 OÚR MAJ
G.2.5.3 Rekonstrukce ulice Skalická 0 0 0 OÚR MAJ
G.1.5 Příprava ploch pro bydlení 0 0 0
G.2.6.1 nová městská čtvrt na Miřejovické stráni 0 0 0 OÚR
G.1.6 Revitalizace mezihradebního prostoru – Na Valech, Okružní a Klášterní 0 0 0
G.1.7 Revitalizace Tyršova náměstí 0 0 0
G.2 Je oživováno historické centrum města pro cestovní ruch 0 0 0
G.2.1 Podpora instalace a provozu obč. zařízení na náměstí 0 0 0
G.2.2 Podpora inovace podzemní prohlídkové trasy 0 0 0
G.2.3 Zpřístupnění sakrálních staveb pro turisty 0 0 0
G.2.4 Údržba a obnova památek prostřednictvím realizace programu MPR 0 0 0
G.3 Bude se rozvíjet infrastruktura pro moderní formy cestovního ruchu 0 0 0
G.3.1 Realizace projektu ,,Svatostánek českého vinařství“ v Gotickém hradu 0 0 0
G.3.2 Rozvoj kongresové turistiky ve městě 0 0 0
G.3.3 Dotváření oddechové a sportovní zóny v oblasti Písečného a Střeleckého ostrova 0 0 0
G.3.4 Propojení města s páteřními cyklostezkami Ústeckého kraje 0 0 0
G.3.5 Rozvoj lázeňské turistiky (v případě úspěšné realizace geotermálního projektu) 0 0 0
G.3.6 Rozšíření golfového hřiště v Terezínské kotlině 0 0 0
G.3.7 Podpora rozvoje ubytovacích a stravovacích kapacit 0 0 0
G.3.8 Zvýšení rekreačního využití příměstských lesů a turistických atraktivit v okolí města (Varhošť) 0 0 0
G.4 Budou koncepčně řešeny a využívány potenciální rozvojové lokality 0 0 0
G.4.1 Nalézt vhodné plochy pro podnikatelské účely 0 0 0
G.4.2 Využití Kasáren Dukelských hrdinů se zaměřením na geotermální projekt, bydlení, občanskou vybavenost, služby, sportovní využití, chráněné dílny atd. 0 0 0
G.4.3 Prohlášení mrazíren kulturní památkou a jejich využití (obč. vybavenost, byty) 0 0 0
G.4.4 Rozvoj výrobních ploch pro podnikatele 0 0 0
G.4.5 Příprava a realizace využití Kasáren Pod Radobýlem 0 0 0
G.4.6 Obnova brownfields města 0 0 0
G.5 Bude se zvyšovat vzájemná spolupráce mezi městem a podnikateli 0 0 0
G.5.1 Rozvoj vzájemné informovanosti – vybudování systému komunikace a zapojení OHK 0 0 0
G.5.1.1 Spolupráce města s OHK při výběrových řízení na veřejných zakázkách města 0 0 0 OÚR
G.5.2 Podpora vybudování centra podnikatelských služeb ve spolupráci s místními organizacemi 0 0 0
G.5.3 Zpracování akčního plánu rozvoje příležitostí a pobídek pro podnikání v Litoměřicích a následná podpora inovativních podnikatelských záměrů 0 0 0
G.5.3.1 Atlas služeb (Europodnikatelka 21 století) 0 0 0
G.5.4 Nastavení systému pro hodnocení kvality turistických služeb 0 0 0
G.6 Budou využívány řeky Labe pro cestovní ruch 0 0 0
G.6.1 Výstavba přístaviště a kotvišť 0 0 0
G.6.1.1 půjčovna lodiček 0 0 0 TSM
G.6.2 Úprava přístupových tras do centra města (značení, osvětlení atd.) 0 0 0
G.6.2.1 značení cyklotras do města 0 0 0 DOP
G.6.3 Oživení rekreační lodní dopravy na Labi 0 0 0
G.6.3.1 zajištění pravidelné lodní dopravy po Labi (Porta Bohemica) 0 0 0
G.7 Je podporován funkční marketing cestovního ruchu 0 0 0
G.7.1 Zkvalitnění informačních materiálů v cizích jazycích 0 0 0
G.7.1.1 tištěné propagační materiály 0 0 0 Město
G.7.1.2 multimediální DVD o městě a regionu 0 0 0 Město
G.7.2 Zkvalitnění lidských zdrojů v cizích jazycích 0 0 0
G.7.3 Vytvoření interaktivní mapy města a její umístění na internetových stránkách města 0 0 0
G.7.3.1 virtuální prohlídka města 0 0 0 Město
G.7.4 Zpracování a realizace rozvojových dokumentů města 0 0 0
G.7.4.1 marketingová studie 0 0 0 Město
G.7.4.2 generel cyklistických a turistických tras 0 0 0 Město
G.7.5 Rozvoj partnerství v oblasti cestovního ruchu v regionu 0 0 0
G.7.5.1 Partnerství v rámci sdružení DELITEUS 0 0 0 MěÚ
G.7.5.2 Místní akční skupina „MAS“ České středohoří 0 0 0 SC
G.7.5.3 LABSKÁ PLAVEBNÍ SPOLEČNOST o.p.s. (sdružení obcí v rámci lodní dopravy) 0 0 0
G.7.6 Rozvoj turistického informačního systému 0 0 0
G.7.6.1 účast na veletrzích (ČR, Slovensko, Německo, Holandsko, Polsko) 0 0 0
G.7.6.2 propagační materiály a prezentace města modernizace Informačního centra 0 0 0
G.7.6.3 činnost informačního centra 0 0 0
G.8 Jsou řešeny protipovodňová opatření 0 0 0
G.8.1 Vybudování mostku na Písečný ostrov 0 0 0
G.8.2 Protipovodňová opatření na Písečném ostrově 0 0 0
H. DOPRAVA 1400 0 1400
H.1 Bude se rozvíjet ekologicky šetrná doprava 0 0 0
H.1.1 Revitalizace autobusového nádraží, vč. záchytného parkoviště & rekonstrukce ul. M. Pomocné v návaznosti na jižní spojku P 0 0 0
H.1.2 Vytvořit cyklotrasy zahrnuté do evropské sítě (Praha-Mělnicko-Roudnicko- Litoměřicko-Ústecko-Děčínsko-Drážďany) 0 0 0
H.2.2.1 stezka Litoměřice – Třeboutice – II. Etapa (žádost na SFDI) 0 0 0 OÚR
H.2.2.2 cyklistická stezka Litoměřice-Terezín-Kotlina 0 0 0 OÚR
H.2.2.3 cyklostezka Ohře (připravují se studie,Trasa LTM-Kadaň) 0 0 0 OÚR
H.1.3 Podpořit vodní dopravu 0 0 0
H.2 Bude kompletně řešen dopravní systém ve městě /Optimalizace dopravního systému města 1400 0 1400
H.2.1 Řešit nedostatek parkovacích míst na sídlištích a pro rezidenty v centru města P 1400 0 1400 2MÍS OÚR DOP
H.1.5.1 organizace veřejné diskuse nad dopravní situací v Litoměřicích 0 0 0 SC SEVER
H.1.5.2 rozšíření parkovacích ploch na sídlišti Na Výsluní a v ul. Ladova 1400 0 1400 OÚR DOP
H.1.5.3 hledat investory a pozemky pro vybudování parkovacích ploch na sídlišti Pokratice (pronájem plochy pro soukromého investora) 0 0 0 OÚR DOP
H.1.5.4 nalézt vhodný dotační titul k podání projektové žádosti - vybudovat parkoviště či parkovací dům na sídlišti Pokratice 0 0 0 2MÍS DOP
H.1.5.5 Rozšíření parkovacích ploch na sídlišti Cihelna, Kocanda 0 0 0 DOP OÚR
H.1.5.6 nalézt vhodného investora pro vybodování parkovacího domu 0 0 0 OÚR OÚR DOP
H.2.2 Vybudovat II. část Západní komunikace a II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky 0 0 0 2MÍS
H.1.6.1 Spolupráce města s Krajským úřadem a Státním fondem dopravní infrastruktury na realizaci zmíněné komunikace a přivaděče 0 0 0 DOP OÚR
H.2.3 Zajistit bezpečný průjezd cyklistů městem 0 0 0 KD
H.1.7.1 Instalace dopravního značení 0 0 0 DOP
H.1.7.2 Rozšíření cyklostezek ve městě 0 0 0 KD
H.2.4 Řešení parkování ve centru městě 0 0 0
H.1.8.1 úprava komunikací jednosměrným provozem 0 0 0
H.1.8.2 údržba parkovacích míst Na Valech 0 0 0 OÚR
H.1.8.3 zvětšení parkoviště u Kulturního domu – vedle parku za Hvězdárnou 0 0 0 OÚR
H.1.8.4 Zlepšit formu placení parkování v historickém jádru města 0 0 0 DOP
H.2.5 Zlepšit průjezd městem 0 0 0 2MÍS DOP,OÚR
H.1.9.1 přeložka silnice I/15 východního spojka (odklon dopravy z kruhové křižovatky Českolipská) 0 0 0 DOP OÚR
H.1.9.2 výstavba kruhové křižovatky Masarykova v. Na Valech (zvýšení lepší průjezdnosti města Pokratice - Valy) 0 0 0 OÚR
H.1.9.3 výstavba kruhové křižovatky Žernosecká - návaznost na "západní most" (pravobřežní strana Labe – za drůbežárnou) 0 0 0 DOP DOP, OÚR
H.1.9.4 Zvýšení bezpečnosti přechodů a přejezdů na železniční trati Litoměřice - Lovosice (tzv. Pokratický uzel) 0 0 0
H.2.6 Opatření ke zvýšení bezpečnosti automobilového provozu 0 0 0
H.1.10.1 značení pro omezení rychlosti 0 0 0 DOP
H.1.10.2 radar 0 0 0
H.1.10.3 kontrola dodržování předpisů pro řidiče i chodce 0 0 0 KÚR, MěP
H.1.10.4 projekce a realizace podpůrných zařízení pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu (retardéry, radary, signalizační zajištění, semafory) 0 0 0 DOP
H.2.7 Průběžné úpravy komunikací 0 0 0
H.1.11.1 oprava komunikací hist. jádra 0 0 0 OÚR
H.1.11.2 předláždění Jarošovy ulice (realizace od ul. Máchova k ul. Vodní) 0 0 0 OÚR
H.1.11.3 opravy komunikací ve městě – Kapucínské náměstí, ul. Vavřinecká a Wintrova 0 0 0 OÚR
H.1.11.4 ulice Masarykova – realizace v rámci kruhové křižovatky Komenského – Masarykova po ul. Turgeněvova 0 0 0 OÚR
H.2.8 Obnova a rozšíření pěších tras 0 0 0
H.1.12.1 oprava chodníků 0 0 0 OÚR
H.2.9 Omezují se bariéry pro pohyb hadicapovaných osob v městské dopravě 0 0 0
H.1.13.1 Zpracování mapy bezbariérových tras a přístupů do veřejných budov 0 0 0 DOP, OÚR
H.1.13.2 jednání odboru MěÚ a Diakonie o námětech k řešení bezbariérovosti 0 0 0 SOC
TISK
i

DataPlán NSZM
Co pro Vás nabízíme?


DataPlán NSZM pro Vás již 15 let!
Cena Ministerstva vnitra za inovaci 2006