• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky


Logo ZM Litoměřice
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Mgr. Petr Hermann
Telefon
+420 725 140 793
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Mgr. Irena Vodičková
Telefon
+420 416 916 400
E-mail
 

Litoměřice

i
tisk
Tento modul byl vytvořen v rámci projektu "Strategické řízení v obcích", podpořeného OP LZZ a státním rozpočtem.

Strategický plán rozvoje města Litoměřice / Rozpočet 2009

  2009 Odpovědnost Realizace Spolupráce
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
CELKOVÁ SUMA
Strategický plán rozvoje města Litoměřice / Rozpočet 2009
101683 46452 148135 MěÚ
C. SPOLEČENSKÝ ROZVOJ 11383 23834 35217
C.1 Výstavba, obnova a rozšiřování sportovních a rekreačních ploch ve městě, podpora sportovních a rekreačních aktivit NNO 0 0 0
C.2 Podpora a rozvoj školství 5 21001 21006
C.2.1 Sestavení harmonogramu a realizace rekonstrukcí panelových základních a mateřských škol zřizovaných městem 0 20959 20959
03.16.13.1 Účelová dotace na zateplení fasády + výměna oken 0 20959 20959 ŽP
C.2.2 Spolupráce města se středními školami, učilišti a soukromými školami 0 0 0
C.2.3 Podpora organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže 5 42 47
03.4.1.5 20.výročí oslav po totalitě - Lingua Universal - dar 5 0 5 ŠKAS
03.6.1.1 účelová datace z kraje na mimoškolní vých. žáků 0 42 42 ŠKAS ZŠ BN
C.2.4 Metodická podpora škol při přípravě projektů 0 0 0
C.2.5 Zajištění tělocvičny pro Masarykovu základní školu 0 0 0
C.2.6 Podpora projektů celoživotního vzdělávání 0 0 0
C.3 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě 6525 0 6525
C.3.1 Podpora kulturních, společenských, volnočasových akcí a vzájemné spolupráce NNO a kulturních zařízení na území města (grantový program města) 4886 0 4886
03.2.2.3 granty a příspěvky na sportovní akce 283 0 283 ŠKAS
03.2.2.4 vyhodnocení nejlepších sportovců 11 0 11 ŠKAS
03.2.2.5 příspěvek sportovcům (nejúspěšní sportovec roku) 12 0 12
03.2.2.6 Fotbalo. klub - turnaje mládeže ve Francii 0 0 0 ŠKAS
03.2.3.5 MS, šampionáty, postižení, Euroregion 10 0 10
03.2.3.6 příspěvek TJ - děti 595 0 595 ŠKAS
03.2.3.7 Závod míru juniorů 50 0 50
03.2.3.9 plavání těhotných žen 15 0 15 ŠKAS
03.2.3.10 dotace sportovním odd. na činnost 1900 0 1900
03.2.3.11 investiční dotace sportovním oddílům 0 0 0 ŠKAS
03.2.3.16 TJ Slavoj - ME a MS - sport. aerobik a fitness 20 0 20 ŠKAS
03.4.1.6 výdaje na plaveckou školu 250 0 250 ŠKAS
03.4.1.7 přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ (1.600,- Kč/žák) 421 0 421 ŠKAS
03.4.1.9 dotace dětským spol. organizacím 50 0 50 ŠKAS
03.4.1.10 granty a příspěvky na akce volný čas dětí 86 0 86 ŠKAS
03.14.1.7 vypsané granty na kulturní projekty 600 0 600 ŠKAS
03.14.1.8 granty na záchranu malých sakr. staveb v reg. 100 0 100 ŠKAS
03.14.1.9 dotace dětským a mládežnickým aktivitám 250 0 250 ŠKAS
03.14.1.10 A. Richter - výtvarný materiál pro žáky 10 0 10 ŠKAS
03.14.1.25 Kinoklub ostrov - filmový festival 50 0 50 ŠKAS
06.4.9.2 granty (projekty zaměřené na volnočasové a pohybové aktivity pro ostatní věkové skupiny) 163 0 163 SOC
03.4.1.4 příspěvek na dějepisnou soutěž 5 0 5 ŠKAS
03.14.1.5 finanční příspěvek Agentura Modrý z nebe 5 0 5 ŠKAS
C.3.2 Příprava programu využití Gotického hradu 0 0 0
C.3.3 Rozvoj spolupráce s Biskupstvím 1000 0 1000
03.14.3.12 příspěvek - Kostel Všech Svatých 1000 0 1000 ŠKAS
C.3.4 Podpora rozvoje aktivit Městských kulturních zařízení 50 0 50
03.15.1.1 KÚÚK - účel. dot. - Litoměřickým. loutk. festival 50 0 50 ŠKAS MKZ
C.3.5 Podpora tvorby nových kulturních tradic a zachování stávajících 154 0 154
03.14.1.20 Sborové dny - pěvecké soubory 30 0 30 ŠKAS
03.14.1.27 Severočeská státní filharmonie Teplice 5 0 5 ŠKAS
03.14.2.6 Den evropského dědictví 22 0 22 ŠKAS
05.1.12.11 vánoční strom 5 0 5 ŽP
C.3.6 Podpora rozvoje výstaviště formou PPP 0 0 0
C.3.7 Rekonstrukce Domu Kultury 0 0 0
C.3.8 Spolupráce NNO a města v rámci "Projektu Litoměřice - Zdravé město" 35 0 35
15.1.22.7 30 dní pro neziskový sektor 35 0 35 USPUR
C.3.9 Vybudování funkčního informačního systému města o společenských a sportovních akcích a o činnosti NNO 0 0 0
C.3.10 Podpora stávajících kulturních zařízení ve městě Regionální 400 0 400
03.16.21.1 rozšíření dětského oddělení 400 0 400 ŠKAS
C.4 Zvyšování bezpečnosti ve městě 3333 2833 6166
C.4.1 Realizace akcí v rámci programu "Prevence kriminality na místní úrovni - partnerství" 204 333 537
06.3.15.17 Kamerový systém města - kamery na Kostelní nám. 65 0 65 SOC
06.3.22.4 VPS - účel. dot. na prevenci kriminality 0 0 0 SOC
06.3.15.8 Poradenství osobám v zadluženosti 21 0 21 SOC DCH Ltm
06.3.15.9 Pohádkou chránit děti 20 0 20 SOC KOaPLD
06.3.15.10 Poznej svého policistu 10 0 10 SOC PČR
06.3.15.11 Bezpečný vstup DMD 2 0 2 SOC Diakonie ČCE
06.3.15.12 Klub Oáza 70 0 70 SOC DNPC
06.3.15.13 Hudba a tanec Oáza 17 0 17 SOC DNPC
06.3.22.5 KÚÚK - účel. dot. na prevenci kriminality 0 333 333
C.4.2 Podpora rozvoje dopravního hřiště jako vzdělávacího střediska 0 0 0
C.4.3 Rozvoj integrovaného bezpečnostního systému 3044 2500 5544
11.1.1.22 výstroj 46 0 46 ÚOKR SDH Ltm
11.1.1.25 vozidlo MAN 4x4 s výbavou 2998 2500 5498 ÚOKR SDH Ltm
C.4.4 V rámci "Projektu Litoměřice - Zdravé město" podporovat akce zaměřené na iniciaci programů směřujících k prevenci a snížení počtu úrazů, nehod, patologických jevů 85 0 85
15.1.21.2 akce zaměřené na prevenci úrazů, patalogických jevů 72 0 72 USPUR
15.1.22.13 Národní dny bez úrazu, reflexivní prvky 13 0 13 USPUR
C.5 Zkvalitňování služeb veřejné správy a rozvíjení mezinárodních partnerství města 1520 0 1520
C.5.1 Organizování vzdělávacích akcí a programů pro zaměstnance MěÚ 754 0 754
02.1.13.12 semináře, kurzy, školení 754 0 754
C.5.2 Zkvalitnění pracovního a technického zázemí MěÚ 479 0 479
02.1.6.3 kopírky nad 40 tis.Kč 119 0 119 SPR
02.1.6.4 auta OÚR v r. 05, SÚ 07, vedení města 08, 250 0 250 SPR
C.5.3 Zavedení e-Governmentu na MěÚ 0 0 0
C.5.4 Rekonstrukce budov MěÚ včetně zajištění bezbariérových přístupů a využívání alternativních zdrojů energie 0 0 0
C.5.5 Vytvoření personálních a technických podmínek pro zvýšení absorpční kapacity města Litoměřice z fondů EU 0 0 0
C.5.6 Podpora společných projektů a akcí s partnerskými městy 287 0 287
03.14.2.3 mezinárodní vztahy 287 0 287 ŠKAS
C.5.7 Zkvalitňování a zefektivňování chodu a organizační struktury MěÚ prostřednictvím získání CAF a ISO 0 0 0
S. SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVÍ 43542 21308 64850
S.1 Zvýšení informovanosti a podpora osvěty obyvatel o soc. službách a činnosti neziskového sektoru 0 0 0
S.1.1 Zasíťování subjektů zainteresovaných v systému sociální péče za účelem informovanosti (Zvýšení spolupráce s lékaři ve městě v oblasti sociálních služeb) 0 0 0
S.1.2 Pravidelná aktualizace Katalogu nabídky sociálních služeb 0 0 0
S.1.3 Systémová podpora informovanosti o soc. službách 0 0 0
S.2 Zajištění dostatku sociálního bydlení, chráněného bydlení a startovacích bytů a omezení bariér života ve městě pro handicapované obyvatele 42107 21308 63415
S.2.1 Realizace výstavby Domova důchodců 41477 21308 62785
06.3.19.1 výběrové řízení DD (zpracování koncesního řízení) 0 0 0 SOC
08.2.4.1 domov důchodců 41477 21308 62785 OÚR
08.2.11.1 MPSV - účel. inv. dot. - DD 0 0 0 OÚR
S.2.2 Zpřístupnění města pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace „Projekt mobility“ 580 0 580
08.2.4.28 bezbarierové přístupy (město bez bariér) 380 0 380 OÚR
08.2.2.9 Ul. Plešivecká - přechod u Rozmarýnu 200 0 200 OÚR
S.2.3 Podpora výstavby sociálních, startovacích bytů a azylového bydlení 50 0 50
06.3.17.19 výstavba soc. bydlení pro klienty HOSPIC 50 0 50 SOC HsvŠ
S.3 Podpora činností a rozšiřování nabídky činností neziskových organizací v souladu s cíli Komunitního plánu sociálních služeb a Plánu zdraví 0 0 0
S.3.1 Rozvoj projektů zaměřených na řešení nezaměstnanosti 0 0 0
S.3.2 Rozvoj dobrovolnictví na úseku sociálních služeb i v dalších oblastech života města 0 0 0
S.3.3 Realizace společných mezisektorových projektů na úrovni města příp. regionu v oblasti sociálních služeb 0 0 0
S.4 Aktualizace a naplňování cílů Komunitního plánu sociálních služeb a Plánu zdraví a kvality života 1435 0 1435
S.4.1 Pravidelná aktualizace Komunitního plánu, monitoring naplňování cílů, podpora manažerské skupiny NNO 126 0 126
06.3.17.18 mapa sociálních služeb ve městě Litoměřice 86 0 86 SOC FCH Ltm
06.3.17.20 příspěvek na činnost MC Klubíčko 40 0 40 SOC SKP KL
S.4.2 Podpora realizace akcí zařazených do „Plánu zdraví a kvality života“ a akcí v rámci jeho programu 309 0 309
14.1.2.10 BESIP 143 0 143 DOP PČR
15.1.21.3 kulturní, volnočasový akce, spolupráce s NNO 77 0 77 USPUR
15.1.22.9 Forum zdravého města, kulaté stoly, propagace ZM 38 0 38 USPUR
15.1.6.1 ÚEP - program Rozvoje lidských zdrojů 0 0 0 USPUR
15.1.22.4 Realizace kulatých stolů 5 0 5 USPUR USPUR SEVER
15.1.22.5 Propagační materiály k PZM a MA 21 16 0 16 USPUR
15.1.22.6 Odměny, dary v rámci aktivit PZM a MA 21 30 0 30 USPUR
S.4.3 Podpora zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče pro obyvatele ve sféře ambulantní a lůžkové 1000 0 1000
06.2.2.15 nemocnice - přístroj 1000 0 1000 SOC
P. PODNIKÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH 1914 1290 3204
P.1 Zvýšení vzájemné spolupráce mezi městem a podnikateli 0 0 0
P.1.1 Rozvoj vzájemné informovanosti – vybudování systému komunikace a zapojení OHK 0 0 0
P.1.2 Podpora vybudování centra podnikatelských služeb ve spolupráci s místními organizacemi 0 0 0
P.1.3 Zpracování Akčního plánu rozvoje příležitostí a pobídek pro podnikání v Litoměřicích 0 0 0
P.1.4 Nastavení systému pro hodnocení kvality turistických služeb 0 0 0
P.2 Oživení historického centra města pro cestovní ruch 146 1290 1436
P.2.1 Podpora instalace a provozu obč. zařízení na náměstí 0 0 0
P.2.2 Podpora inovace podzemní prohlídkové trasy 0 0 0
P.2.3 Zpřístupnění sakrálních staveb pro turisty 0 0 0
P.2.4 Podpora rozvoje nabídek rekreačních aktivit pro rodiny s dětmi 0 0 0
P.2.5 Údržba a obnova historických památek prostřednictvím realizace programu MPR 146 1290 1436
03.14.3.5 MPR 146 0 146
03.13.6.1 MK - účel. dot. na program regenerace MPR 0 1290 1290 ŠKAS
P.3 Rozvoj infrastruktury pro moderní formy cestovního ruchu 1768 0 1768
P.3.1 Realizace projektu „Svatostánek českého vinařství“ v Gotickém hradu 1562 0 1562
08.1.2.26 PD gotický hrad/zadávací dokum.(Svatostánek) 650 0 650 OÚR
15.1.9.1 projekt Svatostánek českého vinařství 912 0 912 USPUR OÚR USPUR
P.3.2 Rozvoj kongresové turistiky ve městě 195 0 195
03.14.1.19 zasedání ministrů dopravy EU 195 0 195 ŠKAS
P.3.3 Dotváření oddechové a sportovní zóny v oblasti Písečného a Střeleckého ostrova 0 0 0
P.3.4 Propojení města se základními páteřními cyklostezkami Ústeckého kraje 11 0 11
04.1.5.12 nájem cyklostezka + přemost. Labe (ČD) 11 0 11 MAJ
04.1.5.14 věcná břemena (cyklostezky) 0 0 0 MAJ
P.3.5 Rozvoj lázeňské turistiky – v případě úspěšné realizace geotermálního projektu 0 0 0
P.3.6 Rozšíření golfového hřiště v Terezínské kotlině 0 0 0
P.3.7 Podpora rozvoje ubytovacích a stravovacích kapacit 0 0 0
P.3.8 Zvýšení rekreačního využití příměstských lesů a turistických atraktivit v okolí města (Důl Richard, Varhošť) 0 0 0
P.4 Využití Labe pro CR 0 0 0
P.4.1 Podpora výstavby přístaviště a kotvišť 0 0 0
P.4.2 Úprava přístupových tras do centra města (značení, osvětlení, atd.) 0 0 0
P.4.3 Oživení rekreační lodní dopravy na Labi 0 0 0
P.5 Funkční marketing cestovního ruchu 0 0 0
P.5.1 Rozvoj turistického informačního systému 0 0 0
P.5.2 Zkvalitnění informačních materiálů v cizích jazycích 0 0 0
P.5.3 Zkvalitnění lidských zdrojů v cestovním ruchu 0 0 0
P.5.4 Vytvoření interaktivní mapy města a její umístění na internetových stránkách města 0 0 0
P.5.5 Zpracování a realizace marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu města Litoměřice 0 0 0
P.5.6 Rozvoj partnerství v oblasti cestovního ruchu v regionu Regionální 0 0 0
B. BYDLENÍ A ÚZEMNÍ ROZVOJ 5842 0 5842
B.1 Koncepční řešení a využití potenciálních rozvojových lokalit 4950 0 4950
B.1.1 Podpora koncepčního využití Kasáren Dukelských hrdinů se zaměřením na : geotermální projekt, bydlení, občanskou vybavenost, služby, sportovní vyžití, chráněné dílny, atd. 0 0 0
B.1.2 Rozvoj výrobních ploch pro podnikatele 0 0 0
B.1.3 Podpora obnovy brownfields města 4950 0 4950
04.1.2.25 pivovar pozemky s budovami 4950 0 4950 MAJ
B.1.4 Příprava a realizace koncepčního využití Kasáren Pod Radobýlem 0 0 0
B.2 Rozvoj bydlení a zvýšení kvality života na sídlištích, v obytných zónách a v centru města 495 0 495
B.2.1 Regenerace panelových sídlišť dle technického stavu 495 0 495
08.2.4.31 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt 495 0 495 OÚR
B.2.2 Revitalizace mezihradebního prostoru a Parkánu 0 0 0
B.2.3 Realizace projektu „Park U Hvězdárny“ 0 0 0
B.2.4 Příprava ploch pro bydlení (Mířejovická stráň, lokalita sever A. Muchy, plochy za nemocnicí) 0 0 0
08.1.2.24 PD Miřejovická stráň 0 0 0 OÚR
B.2.5 Revitalizace Tyršova náměstí 0 0 0
B.3 Protipovodňová opatření 0 0 0
B.3.1 Vybudování protipovodňového valu Litoměřice – Želetice 0 0 0
B.3.2 Vybudování protipovodňových opatření Písečný ostrov 0 0 0
B.3.3 Vybudování mostku – přístup na Písečný ostrov 0 0 0
B.4 Schválení nového územního plánu 397 0 397
B.4.1 Naplňování zadání Návrhu Územního plánu 397 0 397
08.1.2.15 PD územně plánovací dokumentace 397 0 397 OÚR
08.1.2.16 PD územně analytické podklady 0 0 0 OÚR
08.1.3.1 územně analytické podklady 0 0 0 OÚR
D. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 16374 0 16374
D.1 Optimalizace vnitřního dopravního systému města 11262 0 11262
D.1.1 Navržení komplexního řešení dopravního systému a údržby komunikací 7069 0 7069
08.1.2.13 PD komunikace 165 0 165 OÚR
14.1.2.9 studie a PD dopravního značení 199 0 199 DOP
08.2.2.7 Ul. Švermova, Mrázova,Michalská - úprava křižovatky 1005 0 1005 OÚR
D.1.2 Řešení parkování v centru města 0 0 0
08.2.4.37 Třebizského dvorní trakt 0 0 0 OÚR
D.1.3 Řešení nedostatku parkovacích míst na sídlištích 0 0 0
D.1.4 Preferování výstavby kruhových křižovatek ve městě 3128 0 3128
08.2.4.20 Ul. Topolčianská, Dalimilova - výstavba křižovatky 2780 0 2780 OÚR
08.2.4.21 Vojtěšské nám. - výstavba kruh.křižovatky 348 0 348 OÚR
D.1.5 Obnova a rozšiřování pěších tras 525 0 525
08.2.2.10 Nový chodník od nového mostu k drůbežárnám 525 0 525 OÚR
D.1.6 Výstavby mimoúrovňových přechodů (ul. Mezibraní a horní nádraží ČD) 0 0 0
D.1.7 Zvýšení bezpečnosti přechodů a přejezdů na železniční trati Litoměřice – Lovosice 540 0 540
08.2.2.8 Oprava přechodu u pokratických závor 540 0 540 OÚR
D.1.8 Podpora zřízení železniční zastávky u nemocnice 0 0 0
D.2 Rozvoj ekologicky šetrné dopravy 2125 0 2125
D.2.1 Návrh a vytvoření sítě cyklostezek v rámci vnitřního dopravního systému včetně rozvoje technického a informačního zázemí 0 0 0
D.2.2 Podpora vodní dopravy (spolupráce s Povodím Labe) 0 0 0
D.2.3 Optimalizace sítě MHD v závislosti na budoucím rozvojem města 2125 0 2125
14.1.3.1 městská hromadná doprava 2125 0 2125 DOP
D.3 Zlepšení dopravního napojení města 2987 0 2987
D.3.1 Podpora dobudování II/247 přivaděč k průmyslovým zónám Prosmyky – Litoměřice (nový most) 2987 0 2987
04.1.2.9 Kopřiva - (řešen je pouze pozemek) 919 0 919 MAJ
08.1.2.27 PD studie řešení západního mostu/přivaděč II/247-2008 2068 0 2068 OÚR
D.3.2 Realizace přeložky silnice I/15 0 0 0
Z. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 22628 20 22648
Z.1 Zvýšení osvěty a odpovědnosti obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí 192 20 212
Z.1.1 Podpora kooperace a společně plánovaných a realizovaných environmentálních vzdělávacích a osvětových programů pro děti, mládež a širokou veřejnost 192 20 212
05.1.6.2 příspěvek na ekologickou výchovu žáků 155 0 155 ŽP
15.1.22.10 Evropský týden mobility 37 20 57 USPUR
Z.1.2 Podpora záměru přírodního výukového areálu SEVER „botanické zahrady“ 0 0 0
Z.1.3 Podpora a rozvoj osvětových akcí celostátně podporovaných Národní sítí Zdravých měst ČR 0 0 0
Z.1.4 Pravidelný monitoring ukazatelů udržitelného rozvoje a MA21 0 0 0
Z.2 Zvýšení podílu využívání alternativních zdrojů energie ve městě 970 0 970
Z.2.1 Realizace geotermálního projektu 450 0 450
05.1.8.2 GTE - technická asistence 218 0 218 ŽP
05.1.8.3 FS GTE + projekt + nutné vedl. výdaje 184 0 184 ŽP
05.1.8.4 GTE - právní a ekonom. poradenství 48 0 48 ŽP
Z.2.2 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie ve městě (solární energie, fotovoltaika a tepelná čerpadla) 520 0 520
05.1.6.4 příspěvek na solární ohřev TUV - občané 520 0 520 ŽP
Z.2.3 Participace při založení solární školy ve městě 0 0 0
Z.2.4 Využívání biomasy na území města 0 0 0
Z.2.5 Podpora vybudování informačního střediska u malé vodní elektrárny Litoměřice 0 0 0
Z.2.6 Osvěta obyvatel v oblasti využívání alternativních zdrojů energie 0 0 0
Z.3 Zlepšení životního prostředí ve městě 20774 0 20774
Z.3.1 Revitalizace, rozšiřování a rekonstrukce městských parků a ostatních ploch zeleně 15046 0 15046
05.1.12.6 výsadby dřevin a květin - odborná péče o zeleň 330 0 330 ŽP
08.2.2.1 Dómský pahorek 14523 0 14523 OÚR
05.1.12.4 Dómský pahorek - park 193 0 193 ŽP ŽP OÚR
Z.3.2 Zavedení čištění ulic prostřednictvím kropících vozů a realizace automatických závlah v centru města 428 0 428
05.1.12.12 závlahy - průzkumné a projekční práce - realizace 428 0 428 ŽP
Z.3.3 Rozvoj mobilní zeleně 0 0 0
Z.3.4 Podpora ekologizace provozu Lovochemie, a.s. a Glanzstoff Bohemia, a.s. 0 0 0
Z.3.5 Rozšíření počtu EKOBUSŮ ve městě 0 0 0
Z.3.6 Rozšíření informačního systému - internetem a prostřednictvím mobilních sítí (ovzduší, krizové řízení) 0 0 0
Z.3.7 Zamezení otevření těžby štěrkopísku v Litoměřické kotlině 0 0 0
Z.3.8 Opatření k snižování energetické náročnosti veřejných budov v majetku města 5300 0 5300
03.16.13.7 - zateplení fasády 5182 0 5182 ŠKAS
04.1.4.1 energetický audit (geotermální vrt) 118 0 118 MAJ
15.1.8.1 Investiční dotace program č. 122140 EF 0 0 0 USPUR
Z.4 Zlepšení kvality separace odpadů 692 0 692
Z.4.1 Dopracování a aktualizace plánu odpadového hospodářství a odpadové strategie 0 0 0
Z.4.2 Rozšíření počtu kontejnerů na separovaný sběr a zavedení podzemních kontejnerů 549 0 549
05.1.5.11 kontejnery na separovaný odpad 145 0 145 ŽP
05.1.5.3 Podzemní kontejnery 404 0 404 ŽP
Z.4.3 Zavedení separace bioodpadu (bigbag, kompostárna) 143 0 143
05.1.5.13 separace organických odpadů 143 0 143 ŽP
Z.4.4 Systémové řešení monitorování vzniku a rozšiřování černých skládek 0 0 0
Z.4.5 Monitorování stanovišť velkoobjemových kontejnerů 0 0 0
Z.4.6 Realizace propagačně osvětových akcí zaměřených na podporu separace odpadů 0 0 0
Z.5 Zvýšení ochrany města před povodněmi 0 0 0
Z.5.1 Rozšíření monitorování okamžitého průtoku řeky Labe a Ohře 0 0 0
TISK
i