• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky


Logo ZM Litoměřice
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Mgr. Petr Hermann
Telefon
+420 725 140 793
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Mgr. Irena Vodičková
Telefon
+420 416 916 400
E-mail
 

Litoměřice

i
tisk

Strategický plán rozvoje města Litoměřice / Rozpočet 2009

C. SPOLEČENSKÝ ROZVOJ

C.1 Výstavba, obnova a rozšiřování sportovních a rekreačních ploch ve městě, podpora sportovních a rekreačních aktivit NNO

C.2 Podpora a rozvoj školství

C.2.1 Sestavení harmonogramu a realizace rekonstrukcí panelových základních a mateřských škol zřizovaných městem
03.16.13.1 Účelová dotace na zateplení fasády + výměna oken
C.2.2 Spolupráce města se středními školami, učilišti a soukromými školami
C.2.3 Podpora organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže
03.4.1.5 20.výročí oslav po totalitě - Lingua Universal - dar
03.6.1.1 účelová datace z kraje na mimoškolní vých. žáků
C.2.4 Metodická podpora škol při přípravě projektů
C.2.5 Zajištění tělocvičny pro Masarykovu základní školu
C.2.6 Podpora projektů celoživotního vzdělávání

C.3 Podpora a rozvoj kulturního a společenského života ve městě

C.3.1 Podpora kulturních, společenských, volnočasových akcí a vzájemné spolupráce NNO a kulturních zařízení na území města (grantový program města)
03.2.2.3 granty a příspěvky na sportovní akce
03.2.2.4 vyhodnocení nejlepších sportovců
03.2.2.5 příspěvek sportovcům (nejúspěšní sportovec roku)
03.2.2.6 Fotbalo. klub - turnaje mládeže ve Francii
03.2.2.7 TJ Slavoj - ME a MS v šermu, Závod dračích lodí
03.2.2.8 SK GT Ltm. Pokratice - ME juniorů -trampolína
03.2.3.5 MS, šampionáty, postižení, Euroregion
03.2.3.6 příspěvek TJ - děti
03.2.3.7 Závod míru juniorů
03.2.3.9 plavání těhotných žen
03.2.3.10 dotace sportovním odd. na činnost
03.2.3.11 investiční dotace sportovním oddílům
03.2.3.14 Lenka Honzáková - olympiáda v Pekingu
03.2.3.15 SK GT Ltm. Pokratice - MS -trampolína, Sport Judo
03.2.3.16 TJ Slavoj - ME a MS - sport. aerobik a fitness
03.4.1.6 výdaje na plaveckou školu
03.4.1.7 přísp. na lyžařský výcvik 7. tříd ZŠ (1.600,- Kč/žák)
03.4.1.9 dotace dětským spol. organizacím
03.4.1.10 granty a příspěvky na akce volný čas dětí
03.14.1.7 vypsané granty na kulturní projekty
03.14.1.8 granty na záchranu malých sakr. staveb v reg.
03.14.1.9 dotace dětským a mládežnickým aktivitám
03.14.1.10 A. Richter - výtvarný materiál pro žáky
03.14.1.15 Existence - hudeb. skup. pronájem DK a křest CD
03.14.1.23 Sev.galerie výtvar.umění-Poklady ltm.umění 50. výročí, vydání katalogu (výstava J.Šalamouna)
03.14.1.25 Kinoklub ostrov - filmový festival
03.14.1.26 Konfederace polit. vězňů
03.14.1.28 Oleško - festival Severní vítr
06.4.9.2 granty (projekty zaměřené na volnočasové a pohybové aktivity pro ostatní věkové skupiny)
03.4.1.4 příspěvek na dějepisnou soutěž
03.14.1.5 finanční příspěvek Agentura Modrý z nebe
C.3.2 Příprava programu využití Gotického hradu
C.3.3 Rozvoj spolupráce s Biskupstvím
03.14.3.12 příspěvek - Kostel Všech Svatých
C.3.4 Podpora rozvoje aktivit Městských kulturních zařízení
03.15.1.1 KÚÚK - účel. dot. - Litoměřickým. loutk. festival
C.3.5 Podpora tvorby nových kulturních tradic a zachování stávajících
03.2.3.8 benefiční turnaj II.ročník Kalich dětem
03.14.1.20 Sborové dny - pěvecké soubory
03.14.1.27 Severočeská státní filharmonie Teplice
03.14.2.6 Den evropského dědictví
03.14.2.10 Máchovy Litoměřice - podzim, výročí 200 let od narození
05.1.12.11 vánoční strom
C.3.6 Podpora rozvoje výstaviště formou PPP
C.3.7 Rekonstrukce Domu Kultury
C.3.8 Spolupráce NNO a města v rámci "Projektu Litoměřice - Zdravé město"
15.1.22.7 30 dní pro neziskový sektor
C.3.9 Vybudování funkčního informačního systému města o společenských a sportovních akcích a o činnosti NNO
C.3.10 Podpora stávajících kulturních zařízení ve městě Regionální
03.16.21.1 rozšíření dětského oddělení

C.4 Zvyšování bezpečnosti ve městě

C.4.1 Realizace akcí v rámci programu "Prevence kriminality na místní úrovni - partnerství"
06.3.15.17 Kamerový systém města - kamery na Kostelní nám.
06.3.22.4 VPS - účel. dot. na prevenci kriminality
06.3.15.8 Poradenství osobám v zadluženosti
06.3.15.9 Pohádkou chránit děti
06.3.15.10 Poznej svého policistu
06.3.15.11 Bezpečný vstup DMD
06.3.15.12 Klub Oáza
06.3.15.13 Hudba a tanec Oáza
06.3.22.5 KÚÚK - účel. dot. na prevenci kriminality
C.4.2 Podpora rozvoje dopravního hřiště jako vzdělávacího střediska
C.4.3 Rozvoj integrovaného bezpečnostního systému
11.1.1.22 výstroj
11.1.1.25 vozidlo MAN 4x4 s výbavou
C.4.4 V rámci "Projektu Litoměřice - Zdravé město" podporovat akce zaměřené na iniciaci programů směřujících k prevenci a snížení počtu úrazů, nehod, patologických jevů
15.1.21.2 akce zaměřené na prevenci úrazů, patalogických jevů
15.1.22.13 Národní dny bez úrazu, reflexivní prvky

C.5 Zkvalitňování služeb veřejné správy a rozvíjení mezinárodních partnerství města

C.5.1 Organizování vzdělávacích akcí a programů pro zaměstnance MěÚ
02.1.13.12 semináře, kurzy, školení
C.5.2 Zkvalitnění pracovního a technického zázemí MěÚ
02.1.6.3 kopírky nad 40 tis.Kč
02.1.6.4 auta OÚR v r. 05, SÚ 07, vedení města 08,
02.1.9.3 technologické centrum - provoz
08.2.2.21 obřadní síň-úpr.,klimatizace (obř.síně a kancl.star.)
C.5.3 Zavedení e-Governmentu na MěÚ
C.5.4 Rekonstrukce budov MěÚ včetně zajištění bezbariérových přístupů a využívání alternativních zdrojů energie
C.5.5 Vytvoření personálních a technických podmínek pro zvýšení absorpční kapacity města Litoměřice z fondů EU
C.5.6 Podpora společných projektů a akcí s partnerskými městy
03.14.2.3 mezinárodní vztahy
03.14.2.9 Festival partnerských měst
C.5.7 Zkvalitňování a zefektivňování chodu a organizační struktury MěÚ prostřednictvím získání CAF a ISO

S. SOCIÁLNÍ VĚCI A ZDRAVÍ

S.1 Zvýšení informovanosti a podpora osvěty obyvatel o soc. službách a činnosti neziskového sektoru

S.1.1 Zasíťování subjektů zainteresovaných v systému sociální péče za účelem informovanosti (Zvýšení spolupráce s lékaři ve městě v oblasti sociálních služeb)
S.1.2 Pravidelná aktualizace Katalogu nabídky sociálních služeb
S.1.3 Systémová podpora informovanosti o soc. službách

S.2 Zajištění dostatku sociálního bydlení, chráněného bydlení a startovacích bytů a omezení bariér života ve městě pro handicapované obyvatele

S.2.1 Realizace výstavby Domova důchodců
06.3.19.1 výběrové řízení DD (zpracování koncesního řízení)
08.1.2.25 PD domov důchodců
08.2.4.1 domov důchodců
08.2.11.1 MPSV - účel. inv. dot. - DD
S.2.2 Zpřístupnění města pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace „Projekt mobility“
08.2.4.28 bezbarierové přístupy (město bez bariér)
08.2.2.9 Ul. Plešivecká - přechod u Rozmarýnu
S.2.3 Podpora výstavby sociálních, startovacích bytů a azylového bydlení
06.3.17.19 výstavba soc. bydlení pro klienty HOSPIC

S.3 Podpora činností a rozšiřování nabídky činností neziskových organizací v souladu s cíli Komunitního plánu sociálních služeb a Plánu zdraví

S.3.1 Rozvoj projektů zaměřených na řešení nezaměstnanosti
S.3.2 Rozvoj dobrovolnictví na úseku sociálních služeb i v dalších oblastech života města
S.3.3 Realizace společných mezisektorových projektů na úrovni města příp. regionu v oblasti sociálních služeb

S.4 Aktualizace a naplňování cílů Komunitního plánu sociálních služeb a Plánu zdraví a kvality života

S.4.1 Pravidelná aktualizace Komunitního plánu, monitoring naplňování cílů, podpora manažerské skupiny NNO
06.3.17.21 projekt dětského hřiště na Střeleckém ostrově Litoměřice
06.3.17.18 mapa sociálních služeb ve městě Litoměřice
06.3.17.20 příspěvek na činnost MC Klubíčko
S.4.2 Podpora realizace akcí zařazených do „Plánu zdraví a kvality života“ a akcí v rámci jeho programu
14.1.2.10 BESIP
15.1.21.3 kulturní, volnočasový akce, spolupráce s NNO
15.1.22.9 Forum zdravého města, kulaté stoly, propagace ZM
15.1.6.1 ÚEP - program Rozvoje lidských zdrojů
15.1.22.4 Realizace kulatých stolů
15.1.22.5 Propagační materiály k PZM a MA 21
15.1.22.6 Odměny, dary v rámci aktivit PZM a MA 21
S.4.3 Podpora zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče pro obyvatele ve sféře ambulantní a lůžkové
06.2.2.15 nemocnice - přístroj

P. PODNIKÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH

P.1 Zvýšení vzájemné spolupráce mezi městem a podnikateli

P.1.1 Rozvoj vzájemné informovanosti – vybudování systému komunikace a zapojení OHK
P.1.2 Podpora vybudování centra podnikatelských služeb ve spolupráci s místními organizacemi
P.1.3 Zpracování Akčního plánu rozvoje příležitostí a pobídek pro podnikání v Litoměřicích
P.1.4 Nastavení systému pro hodnocení kvality turistických služeb

P.2 Oživení historického centra města pro cestovní ruch

P.2.1 Podpora instalace a provozu obč. zařízení na náměstí
P.2.2 Podpora inovace podzemní prohlídkové trasy
P.2.3 Zpřístupnění sakrálních staveb pro turisty
P.2.4 Podpora rozvoje nabídek rekreačních aktivit pro rodiny s dětmi
P.2.5 Údržba a obnova historických památek prostřednictvím realizace programu MPR
03.14.3.5 MPR
03.13.6.1 MK - účel. dot. na program regenerace MPR
03.16.2.6 - PD na zhotovení pítka v Dlouhé ul.
08.2.2.24 Hvězdárna - stavební úpravy

P.3 Rozvoj infrastruktury pro moderní formy cestovního ruchu

P.3.1 Realizace projektu „Svatostánek českého vinařství“ v Gotickém hradu
08.1.2.26 PD gotický hrad/zadávací dokum.(Svatostánek)
15.1.9.1 projekt Svatostánek českého vinařství
P.3.2 Rozvoj kongresové turistiky ve městě
03.14.1.19 zasedání ministrů dopravy EU
P.3.3 Dotváření oddechové a sportovní zóny v oblasti Písečného a Střeleckého ostrova
08.2.4.42 letní kino oprava střechy
P.3.4 Propojení města se základními páteřními cyklostezkami Ústeckého kraje
04.1.5.12 nájem cyklostezka + přemost. Labe (ČD)
04.1.5.14 věcná břemena (cyklostezky)
P.3.5 Rozvoj lázeňské turistiky – v případě úspěšné realizace geotermálního projektu
P.3.6 Rozšíření golfového hřiště v Terezínské kotlině
P.3.7 Podpora rozvoje ubytovacích a stravovacích kapacit
P.3.8 Zvýšení rekreačního využití příměstských lesů a turistických atraktivit v okolí města (Důl Richard, Varhošť)

P.4 Využití Labe pro CR

P.4.1 Podpora výstavby přístaviště a kotvišť
P.4.2 Úprava přístupových tras do centra města (značení, osvětlení, atd.)
P.4.3 Oživení rekreační lodní dopravy na Labi
03.14.1.18 slavnostní spuštění lodi

P.5 Funkční marketing cestovního ruchu

P.5.1 Rozvoj turistického informačního systému
P.5.2 Zkvalitnění informačních materiálů v cizích jazycích
P.5.3 Zkvalitnění lidských zdrojů v cestovním ruchu
P.5.4 Vytvoření interaktivní mapy města a její umístění na internetových stránkách města
P.5.5 Zpracování a realizace marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu města Litoměřice
P.5.6 Rozvoj partnerství v oblasti cestovního ruchu v regionu Regionální

B. BYDLENÍ A ÚZEMNÍ ROZVOJ

B.1 Koncepční řešení a využití potenciálních rozvojových lokalit

B.1.1 Podpora koncepčního využití Kasáren Dukelských hrdinů se zaměřením na : geotermální projekt, bydlení, občanskou vybavenost, služby, sportovní vyžití, chráněné dílny, atd.
08.1.2.21 PD kasárna - startovací byty
B.1.2 Rozvoj výrobních ploch pro podnikatele
B.1.3 Podpora obnovy brownfields města
04.1.2.25 pivovar pozemky s budovami
B.1.4 Příprava a realizace koncepčního využití Kasáren Pod Radobýlem

B.2 Rozvoj bydlení a zvýšení kvality života na sídlištích, v obytných zónách a v centru města

B.2.1 Regenerace panelových sídlišť dle technického stavu
08.2.4.31 sídl. - opr. chodníku - litý asfalt
B.2.2 Revitalizace mezihradebního prostoru a Parkánu
B.2.3 Realizace projektu „Park U Hvězdárny“
08.2.2.20 Hvězdárna - parkové úpravy
08.2.2.30 atrium kulturní dům
B.2.4 Příprava ploch pro bydlení (Mířejovická stráň, lokalita sever A. Muchy, plochy za nemocnicí)
08.1.2.24 PD Miřejovická stráň
B.2.5 Revitalizace Tyršova náměstí

B.3 Protipovodňová opatření

B.3.1 Vybudování protipovodňového valu Litoměřice – Želetice
B.3.2 Vybudování protipovodňových opatření Písečný ostrov
B.3.3 Vybudování mostku – přístup na Písečný ostrov

B.4 Schválení nového územního plánu

B.4.1 Naplňování zadání Návrhu Územního plánu
08.1.2.15 PD územně plánovací dokumentace
08.1.2.16 PD územně analytické podklady
08.1.3.1 územně analytické podklady

D. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

D.1 Optimalizace vnitřního dopravního systému města

D.1.1 Navržení komplexního řešení dopravního systému a údržby komunikací
08.1.2.13 PD komunikace
08.2.2.15 ul. Jarošova spodní část oprava komunikace
08.2.2.28 Miřejovická stráň - komunikace, sítě
08.2.2.31 ul. Svatováclavská, Svatojířská
14.1.2.9 studie a PD dopravního značení
08.2.2.7 Ul. Švermova, Mrázova,Michalská - úprava křižovatky
D.1.2 Řešení parkování v centru města
08.2.4.37 Třebizského dvorní trakt
D.1.3 Řešení nedostatku parkovacích míst na sídlištích
08.2.4.38 sídl. Kocanda - parkovací místa
D.1.4 Preferování výstavby kruhových křižovatek ve městě
08.2.4.20 Ul. Topolčianská, Dalimilova - výstavba křižovatky
08.2.4.21 Vojtěšské nám. - výstavba kruh.křižovatky
D.1.5 Obnova a rozšiřování pěších tras
08.2.2.10 Nový chodník od nového mostu k drůbežárnám
D.1.6 Výstavby mimoúrovňových přechodů (ul. Mezibraní a horní nádraží ČD)
D.1.7 Zvýšení bezpečnosti přechodů a přejezdů na železniční trati Litoměřice – Lovosice
08.2.2.8 Oprava přechodu u pokratických závor
D.1.8 Podpora zřízení železniční zastávky u nemocnice

D.2 Rozvoj ekologicky šetrné dopravy

D.2.1 Návrh a vytvoření sítě cyklostezek v rámci vnitřního dopravního systému včetně rozvoje technického a informačního zázemí
D.2.2 Podpora vodní dopravy (spolupráce s Povodím Labe)
D.2.3 Optimalizace sítě MHD v závislosti na budoucím rozvojem města
14.1.3.1 městská hromadná doprava

D.3 Zlepšení dopravního napojení města

D.3.1 Podpora dobudování II/247 přivaděč k průmyslovým zónám Prosmyky – Litoměřice (nový most)
04.1.2.9 Kopřiva - (řešen je pouze pozemek)
08.1.2.27 PD studie řešení západního mostu/přivaděč II/247-2008
D.3.2 Realizace přeložky silnice I/15

Z. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Z.1 Zvýšení osvěty a odpovědnosti obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí

Z.1.1 Podpora kooperace a společně plánovaných a realizovaných environmentálních vzdělávacích a osvětových programů pro děti, mládež a širokou veřejnost
05.1.6.2 příspěvek na ekologickou výchovu žáků
15.1.22.10 Evropský týden mobility
Z.1.2 Podpora záměru přírodního výukového areálu SEVER „botanické zahrady“
Z.1.3 Podpora a rozvoj osvětových akcí celostátně podporovaných Národní sítí Zdravých měst ČR
Z.1.4 Pravidelný monitoring ukazatelů udržitelného rozvoje a MA21

Z.2 Zvýšení podílu využívání alternativních zdrojů energie ve městě

Z.2.1 Realizace geotermálního projektu
05.1.8.2 GTE - technická asistence
05.1.8.3 FS GTE + projekt + nutné vedl. výdaje
05.1.8.4 GTE - právní a ekonom. poradenství
Z.2.2 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie ve městě (solární energie, fotovoltaika a tepelná čerpadla)
05.1.6.3 příspěvek na ekologické vytápění - občané
05.1.6.4 příspěvek na solární ohřev TUV - občané
05.1.8.5 solární elektrárna 8. ZŠ
Z.2.3 Participace při založení solární školy ve městě
Z.2.4 Využívání biomasy na území města
Z.2.5 Podpora vybudování informačního střediska u malé vodní elektrárny Litoměřice
Z.2.6 Osvěta obyvatel v oblasti využívání alternativních zdrojů energie

Z.3 Zlepšení životního prostředí ve městě

Z.3.1 Revitalizace, rozšiřování a rekonstrukce městských parků a ostatních ploch zeleně
04.1.2.22 Miřátský - rozšíření sídelní zeleně ve městě
05.1.12.6 výsadby dřevin a květin - odborná péče o zeleň
05.1.12.9 projekty
05.1.12.15 obnova trávníků - Družba, Pokratice
08.2.2.1 Dómský pahorek
05.1.12.4 Dómský pahorek - park
Z.3.2 Zavedení čištění ulic prostřednictvím kropících vozů a realizace automatických závlah v centru města
05.1.12.12 závlahy - průzkumné a projekční práce - realizace
Z.3.3 Rozvoj mobilní zeleně
05.1.12.14 závěsné nádoby - Mírové náměstí
Z.3.4 Podpora ekologizace provozu Lovochemie, a.s. a Glanzstoff Bohemia, a.s.
Z.3.5 Rozšíření počtu EKOBUSŮ ve městě
Z.3.6 Rozšíření informačního systému - internetem a prostřednictvím mobilních sítí (ovzduší, krizové řízení)
Z.3.7 Zamezení otevření těžby štěrkopísku v Litoměřické kotlině
Z.3.8 Opatření k snižování energetické náročnosti veřejných budov v majetku města
03.16.13.7 - zateplení fasády
04.1.4.1 energetický audit (geotermální vrt)
15.1.8.1 Investiční dotace program č. 122140 EF

Z.4 Zlepšení kvality separace odpadů

Z.4.1 Dopracování a aktualizace plánu odpadového hospodářství a odpadové strategie
Z.4.2 Rozšíření počtu kontejnerů na separovaný sběr a zavedení podzemních kontejnerů
05.1.5.11 kontejnery na separovaný odpad
05.1.5.3 Podzemní kontejnery
Z.4.3 Zavedení separace bioodpadu (bigbag, kompostárna)
05.1.5.13 separace organických odpadů
Z.4.4 Systémové řešení monitorování vzniku a rozšiřování černých skládek
Z.4.5 Monitorování stanovišť velkoobjemových kontejnerů
Z.4.6 Realizace propagačně osvětových akcí zaměřených na podporu separace odpadů

Z.5 Zvýšení ochrany města před povodněmi

Z.5.1 Rozšíření monitorování okamžitého průtoku řeky Labe a Ohře
TISK
i