*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 


Znak Moravská Třebová
Moravská Třebová
www stránky
web ke strategiím

Logo ZM Moravská Třebová
Zdravé město
web Zdravé město
Politik programu Zdravé město
Ing. Pavel Brettschneider
Telefon
+420 461 353 125
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Ludmila Lišková
Telefon
+420 461 353 105
E-mail
 

Moravská Třebová

Informace jsou aktualizovány po anketě
Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života Moravská Třebová (2018-2019)

A. VEŘEJNÁ SPRÁVA

Náměty / Záměry:
- komunikace města s občany
- setkávání s veřejností k projednání konkrétních témat
- grantový systém Zdravého města

A.1 Budou vytvořeny podminky pro život mladých lidi ve městě

A.1.1 Podporovat výstavbu nových rodinných domů mladými lidmi
Popis / Komentář:
Je zahájeno zainvestování dalších dvou lokalit - Strážnického 2 a Udánský kopec. Cenu pozemků stanovuje zastupitelstvo města - ne vždy jsou zohledněny v cené všechny náklady.
Lokality byly zainvestovány, proběhla první dražba pozemků, 520 kč vč. DPH za m2.

A.1.1.1 Příspěvek na výstavbu, snížení cen pozemků
Odpovědnost:
Odbor rozvoje města

Spolupráce:
Buriánková Dana

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Financuje se zainvestování lokality Strážnického, prodejní ceny jsou stanovovány zastupitelstvem města.
Realizace do poloviny roku 2016

Náměty / Záměry:
Prodej pozemků v majetku města
Podpora vstupu většího investora na výstavbu moderních bytů všech kategorií, včetně luxusních (nová rezidenční čtvrť jihozápad)
A.1.1.2 Zahájení zainvestování dalších lokalit - Strážnického2 a Udánky. Cenu stavebních pozemků stanovuje zastupitelstvo města. Ne vždy jsou zohledněny všechny náklady na zainvestování pozemků
Odpovědnost:
Odbor rozvoje města

Realizace:
Odbor rozvoje města

Spolupráce:
Buriánková Dana

Roky realizace:
2015

Finance 2019 [tis. Kc]:
0    

Náměty / Záměry:
Prodej pozemků v majetku města
Podpora vstupu většího investora na výstavbu bytů všech kategorií, včetně luxusních (nová rezidenční čtvrť Jihozápad.
Město financuje zainvestování lokality Strážnického.
Prodejní ceny jsou stanovovány zastupitelstvem města.
A.1.1.3 Jsou zahájeny kroky k zainvestování dalších 2 lokalit - Strážnického 2, Udánky
Roky realizace:
2015

B. SOCIÁLNÍ OBLAST / SOCIO-PATOLOGICKÉ JEVY

B.1 Budeme podporovat zdravotně postižené občany

B.1.1 Samostatné bydlení pro zdravotně postižené občany
Náměty / Záměry:
Obsaženo v dokumentaci – Zásobník projektů města – souvisí s bodem 1.4.15 Podpora rozvoje chráněného bydlení
Navrhovaná opatření – Posouzení možnosti a finanční náročnosti vybudování a provozu chráněného bydlení. O tuto záležitost jeví velký zájem Oblastní charita Moravská Třebová, která hledá prostory pro zřízení samostatného bydlení pro zdravotně postižené. Vlastní investici by bylo možné zajistit z dotace ve spolupráci s MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.
Plánovaný termín řešení problému – v roce 2017 vypracovat analýzu a případně studii projektu

B.2 Bude zvýšena bezpečnost ve městě

B.2.1 Více kontrolovat vytipované lokality ve městě městskou policií
Popis / Komentář:
Městská policie má nového velitele Radovana Zobače. Každoročně je vypracován plán kontrol ve městě, byl zvýšen dozor v lokalitě pod zámkem, byly umístěny další kamery na problémové lokality, fotopasti na Knížecí louku.

Náměty / Záměry:
Vytipovat problémové lokality ve městě
Vypracovat plán kontrol

C. ZDRAVOTNICTVÍ / ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Náměty / Záměry:
- preventivní řešení úrazů
- problematika tabáku a alkoholu, zejména u mládeže
- prevence civilizačních a infekčních onemocnění
- podpora pohybových aktivit seniorů

C.1 Bude zvýšen komfort obyvatel - méně hluku

Náměty / Záměry:
Vydání protihlukové vyhlášky
C.1.1 Vydat protihlukovou vyhlášku města
Náměty / Záměry:
Vytipovat problémové lokality se zvýšenou hlučností v nočních hodinách
Vypracovat protihlukovou vyhlášku - schvalovací proces

D. VZDĚLÁVÁNÍ / VOLNÝ ČAS

Náměty / Záměry:
- lepší personální podmínky pro větší možnosti volnočasové aktivity dětí a mládeže
(mzda vedoucím zájmových kroužků)¨
- zapojení škol do programů podpory zdraví

D.1 Budou zlepšeny podmínky technického provozu škol

D.1.1 Rekonstrukce zahrady MŠ Piaristická P
Popis / Komentář:
V roce 2018 nebyla v rozpočtu města na rekonstrukci zahrady v MŠ Piaristická schválená žádná částka.
Problém byl zařazen kvůli vysokému počtu hlasů, který získal v anketě.

D.1.2 Vybavit školní zahrady MŠ Tyršova herními prvky P
Popis / Komentář:
Rozpočtová připravenost – pro rok 2018 je v rozpočtu vyčleněna částka pro tuto aktivitu ve výši 200.000 Kč

Náměty / Záměry:
Je začleněno do Zásobníku projektů města, do kapitoly 1.6.3 Podpora materiálního vybavení ZŠ a nových metod výuky a rozšířit o mateřské školy.
D.1.3 Modernizovat vybavení základních škol a mateřských škol (nábytek, pomůcky)
Popis / Komentář:
Rozpočtová připravenost – pro rok 2017 je v návrhu rozpočtu města vyčleněna částka ve výši 6.500.000 Kč pro výše uvedené školy na projektovou přípravu a realizaci. Pro přípravu projektu a žádosti ZŠ Čs. Armády je v návrhu rozpočtu na rok 2017 vyčleněna částka 250.000 Kč.

Náměty / Záměry:
Navrhovaná opatření – pořízení nových pomůcek a materiálů pro výuku.
Plánovaný termín vyřešení problému – zahájení analýzou v roce 2017.
Pro školy ZŠ Palackého a ZŠ Kostelní byl v rámci vypracování žádosti o dotaci z IROP 47. výzva vypracován projekt na obnovu odborných učeben – stavební část, nový nábytek a pomůcky. Pro ZŠ Čs. Armády se bude projekt připravovat pro další kolo výzvy.
Pro mateřské školy zásobník projektů neobsahuje žádný návrh. Navrhujeme rozšířit zásobník projektů města v kapitole 1.6.3 Podpora materiálního vybavení ZŠ a nových metod výuky o mateřské školy.
D.1.4 Vybudovat nové jídelny a výdejny pro žáky I. a III. ZŠ
Popis / Komentář:
Čeká se na dořešení koncepce financování základního školství.
Koncepce základního školství se měnit nebude. Přikročilo se k tomu, aby v rámci 47. výzvy IROP - Infrakstuktura základních škol. Zpracovávají se projektové dokumentace pro podání žádosti začátkem roku 2017.

D.1.4.1 Systém stravování pro žáky I. a III. ZŠ
Odpovědnost:
Netolický Miroslav

Realizace:
Odbor rozvoje města

Spolupráce:
Buriánková Dana

Náměty / Záměry:
Vytipování lokality pro umístění nové jídelny nebo rekonstrukce stávajících prostor, příprava projektové dokumentace
D.1.4.2 Nová jídelna a výdejna jídla
Náměty / Záměry:
Čeká se na dořešení koncepce financování základního školství.

E. KULTURA / SPORT

E.1 Budou zlepšeny podmínky pro sport a pohybové aktivity.

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Podmínky pro sport a pohybové aktivity
Počet účastníků jednotlivých veřejných sportovních akcí Počet
Rozmanitost nabídky sportovních akcí Počet různých druhů akcí
Úroveň kvality sportovišť

E.1.1 Pokračovat ve výstavbě cyklostezek ve městě, prodloužit cyklostezky do Útěchova a Starého Město P
Popis / Komentář:
Opatření bylo zahájeno v roce 2014 výstavbou chodníku pro pěší a cyklisty směrem na Útěchov. Čeká se na provedení komplexních pozemkových úprav, ve kterých by měly být řešeny i cyklostezky. Město je členem Reigonu MTJ, který ve svém červnovém usnesení má jako prioritu výstavbu dalších cyklostezek pro propojení regionu.Přípravuje se rekonstrukce ulice Lanškrounská.... »

Náměty / Záměry:
Propojení cyklostezky Gorazdova - Jevíčská.
Pokračování ve výstavbě cyklostezek ve městě,
výstavba cyklostezek ve směru Staré Město a Útěchov, zvýšení bezpečnosti cyklistů, snížení dopravních nehod.
E.1.2 Vybudovat nový krytý bazén + Wellness P
Popis / Komentář:
Nový bazén se zatím stavět nebude z důvodu finanční náročnosti jak výstavby tak následného provozování.

Náměty / Záměry:
Tímto námětem se zabývala Rada města a požadavek projednávalo Zastupitelstvo města na svých jednáních v březnu a dubnu 2018.
E.1.3 Provést rekonstrukci (opravy) bazénu na ZŠ Palackého a zpřístupnit veřejnosti P
Popis / Komentář:
Je vypracovaná studie rekonstrukce bazénu, která má 4 verze v různém stupni financování. Studie obsahuje také ekonomickou rozvahu budoucího provozování.

Náměty / Záměry:
Pro zahájení rekonstrukce bazénu je v rozpočtu na rok 2018 schválená částka 400.000 Kč na projektovou dokumentaci
E.1.4 Vybavit Knížecí louku - cvičící stroje, osvětlení, zázemí, altány, lavičky
Popis / Komentář:
V roce 2016 byly na Knížecí louku umístěny cvičící prvky v hodnotě 82.999 Kč.

Náměty / Záměry:
Dovybavit dalšími lavičkami, altány, postavit zázemí s toaletami, vybudovat osvětlení, vybavit cvičícími stroji a prvky.

E.2 Budou zlepšeny podmínky pro kulturní vyžití a místní kulturní aktivity.

Popis / Komentář:
Připravuje se projektová dokumentace pro vylepšení kulturního domu v Boršově.

Náměty / Záměry:
- péče o kulturní dědictví
- místní tradice
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Podmínky pro kulturní vyžití a kulturní aktivity
Počet kulturních akcí pro veřejnost a počet účastníků Počet

E.2.1 Vybudovat kulturní multifunkční sál (pro 400 osob) P
Náměty / Záměry:
Obsaženo v dokumentaci – Zásobník projektů města, bod 2.1.14 Víceúčelový sál pro kulturní účely a částečně souvisí s bodem 2.4.6 – Vybudování letního amfiteátru
Navrhovaná opatření – výstavba sálu pro kulturní účely

E.2.2 Najít prostory pro tančírnu - nový společenský sál
Popis / Komentář:
Pro tuto aktivitu zatím nebyly vyčleněny fianční prostředky. Kulturní služby na základě tohoto požadavku pořádaly taneční podvečery, které byly velmi oblíbené. Je příslíbeno jejich pořádání i v roce 2016.

E.2.2.1 Taneční večery pro všechny věkové kategorie
Popis / Komentář:
Po této aktivitě je velká poptávka. Kulturní služby města reagují zahájením tanečních večerů ve dvoraně muzea.

Náměty / Záměry:
Adaptovat vhodné prostory nebo zahájit práce na výstavbě nového společenského sálu

F. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Náměty / Záměry:
- oddělení průmyslové zóny od obytné výstavby
- ekologická výchova a osvěta

F.1 Bude zvýšen komfort bydlení

F.1.1 Revitalizace vnitrobloku na ulici Sluneční
Popis / Komentář:
V roce 2016 byla vytvořena projektová dokumentace pro inženýrské sítě vodovodu, kanalizačních přípojek. Je vypracovaná studie pro revitalizaci bloku Sluneční, ve které je úprava vozovky, parkovací místa, veřejné osvětlení, umístění boxů pro komunální odpad, úprava zeleně - kácení vzrostlých smrků, které stíní dům a náhradní výsadba, kterou se vylepší vnitroblok Sluneční.

Náměty / Záměry:
Provést průzkum stavu inženýrských sítí
Vypracovat studii revitalizace - projednat s občany
Projektová dokumentace
Vlastní realizace

G. PODNIKY A SLUŽBY

G.1 Bude vytvořena koncepce pro podporu podnikání a investorství ve městě.

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Podpora podnikání a investic
Počet nezaměstnaných ve srovnání s jinými léty Počet/poměr
Počet nových investorů a počet nových pracovních míst Počet

G.1.1 Vytvořit novou průmyslovou zónu
Popis / Komentář:
Je zahájena změna územního plánu. Jejím cílem je najít další plochy po podnikatelské aktivity, projednání s veřejností a následně zainvestování těchto lokalit. Tento proces je naplánován na roky 2016 - 2020

H. DOPRAVA

H.1 Bude zvýšen komfort autobusové dopravy

H.1.1 Civilizovat autobusové nádraží P
Náměty / Záměry:
Obsaženo v dokumentaci – Zásobník projektů města pod Dlouhodobý záměr 1.2 – kolonka 1.2.3 Revitalizace ploch u autobusového nádraží. Autobusové nádraží je majetkem soukromé osoby Kateřiny Kratochvílové.
Navrhovaná opatření – jednat s majitelem nemovitosti o zvelebení.
Plánovaný termín vyřešení problému – zahájení jednání v roce 2018.

H.2 Bude zlepšen technický stav chodníků

Náměty / Záměry:
¨Problém se řeší průběžně - opravy chodníků, výstavba nových částí, rekonstrukce povrchů.
V roce 2013 byla provedena rekonstrukce ulice J. K. Tyla a postaven nový chodník na Tyršově ulici ke koupališti.
V roce 2014 byla provedena rekonstrukce chodníku v ulici Jevíčské za finanční podpory SFDI. Dále byla provedena oprava chodníku v ulici Pod Hamry a Dodláždění na Olivetské Hoře. V roce 2015 byl za finanční podpory ze SFŽP rekonstruován chodník na ulici Lanškrounské. Opraveny byly chodníky na ulicích Školní, Jiráskova a Nádražní.
V roce 2016 byla provedena rekonstrukce chodníku na Alšové ulici.
H.2.1 Vybudovat chodník v Udánkách P
Popis / Komentář:
V rozpočtu města na rok 2018 byla na realizaci schválená částka 2.500.000 Kč.

Náměty / Záměry:
Vypracovat projektovou dokumentaci a zrealizovat do konce října 2018.

H.3 Bude zvýšen počet parkovacích míst ve městě

H.3.1 Vybudovat parkoviště u MŠ a ZŠ
Popis / Komentář:
V roce 2016 byly provedeny úpravy pro možnost parkování vyššího počtu aut u MŠ Jiráskova. Současně byla provedena rekonstrukce 4 úseků chodníku na ulici Jiráskova. Vše v celkové hodnotě 700.000 Kč.

Náměty / Záměry:
Rozšířit možnosti parkování u MŠ na Jiráskové ulici
*